Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai

Đặt vấn đề Nhà nước xã hội chủ nghĩa là những phương hướng hoạt động cơ bản của Nhà Nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà Nước trong các giai đoạn phát triển cụ thể. Sự hình thành Nhà Nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân nhân và vì nhân dân, và sự phát triển dân chủ văn minh theo hướng dân chủ hoá văn minh mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì pháp luật ngày càng đóng vai trò là công cụ hữu hiệu để quản lý xã hộị, tạo hành lang phát triển kinh tế, văn hoá cho đất nước, cũng như từng địa phương, cộng đồng gia đình. Hệ thống chính trị nước ta có mục tiêu hoạt động tương đối thống nhất, có sự thống nhất về lợi ích lâu dài. Tính thống nhất về lợi ích và mục tiêu cuả hệ thống chính trị Việt Nam vì thế trong hệ thống chính trị của nước ta, cấp cơ sở có một vị trí hết sức quan trọng, là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, nơi quan hệ giữa người dân và Nhà nước được thể hiện một cách trực diện, đa dạng, phong phú. Trong xã hội ta, gia đình có vị trí, vai trò quan trọng, là môi trường bảo tồn văn hoá truyền thống, giáo dục nếp sống, hình thành nhân cách con người, đồng thời giúp mỗi cá nhân ngày càng hoàn thiện về thể chất, trí tuệ, tinh thần chuẩn bị hành trang hoà nhập vào cộng động xã hội. Hôn nhân và gia đình là những hiện tượng phát sinh trong quá trình phát triển của loài người. Cũng như những hiện tượng xã hội khác, hôn nhân và gia đình chịu sự tác động có tính quyết định của các điều kiện kinh tế, xã hội. Lịch sử phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình phát sinh, thay đổi những hình thái hôn nhân và gia đình. Đặc biệt từ khi xuất hiện Nhà nước, sự liên kết của các cá nhân nhằm xây dựng gia đình được coi là sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ pháp luật. Quan hệ hôn nhân và gia đình không chỉ thể hiện ý chí của cá nhân mà còn mang ý chí của Nhà nước. Cách mạng tháng Tám thành công đã giải phóng dân tộc Việt Nam nói chung và phụ nữ và trẻ em nói riêng ra khỏi ách thống trị hết sức hà khắc và đối xử thậm tệ của chế độ thực dân phong kiến mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử hôn nhân và gia đình Việt Nam. Tuy nhiên sau cách mạng tháng Tám, Nhà nước ta chưa ban hành đạo luật cụ thể mà tiến hành phong trào " vận động đời sống mới nhằm vận động nhân dân xoá bỏ những hủ tục phong kiến lạc hậu, bởi vì giai đoạn sau Cách mạng tháng Tám, quan hệ sản xuất phong kiến vẫn còn tồn tại và việc xoá bỏ chế độ hôn nhân gia đình phong kiến không phải là việc dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy Sắc lệnh số 90-SL của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã được ban hành ngày 10-10-1945 cho phép vận dụng những quy định trong pháp luật cũ một cách có chọn lọc, theo nguyên tắc không được đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của Nhà nước. Để đảm bảo phát triển xã hội về mặt kinh tế, chính trị, văn hoá trong quá trình đấu tranh cách mạng chống đế quốc và phong kiến, đảm bảo sự phát triển của phóng trào giải phóng phụ nữ và trẻ em, cần xoá bỏ một số chế định trong các Bộ dân luật củ về các các quan hệ hôn nhân và gia đình cản trở sự phát triển của xã hội mới. Vì thế trong giai đoạn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành các sắc lệnh đầu tiên về dân luật và hôn nhân và gia định. Đó là Sắc lệnh số 97-SL ngày 22-5-1950 sữa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật. Sắc lệnh số 97-SL ngày 22-5-1950 có thể được xem như văn bản pháp luật đầu tiên về gia đình của Nhà nước Việt Nam kiểu mới- Nhà nước dân chủ nhân dân, là bước đi tiên phong trong quá trình xây dựng và hoàn thiện mô hình mới. Mặc dù Sắc lệnh không định nghĩa bằng một hệ thống các quy tắc chặt chẻ về mô hình gia đình mà người làm luật xã hội chủ nghĩa muốn xây dựng để thay thế gia đình phụ quyền, song những nguyên tắc lớn đã được khẳng định trong Sắc lệnh; đó là nguyên tắc bình đẳng nam nữ, không phân biệt đối xử giữa các con, nguyên tắc tự do kết hôn. Những nguyên tắc ấy, cộng với sự thừa nhận cá nhân, đã góp phần thúc đẩy sự hình thành gia đình Việt Nam mới, trong đó các mối quan hệ dân chủ tiến bộ đan xen với những quan hệ truyền thống tốt đẹp, giúp cá nhân có điều kiện phát triển toàn diện. Sau chiến tắng Điện Biên Phủ năm 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền với nhiệm vụ cách mạng: Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội với việc tiến hành cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh thống nhất đất nước. Những thành tựu của cuộc cải cách ruộng đất đã tạo điều kiện vật chất cần thiết cho sự hình thành các quan hệ sản xuất mới và cho sự hình thành cơ sở kinh tế của chế độ xã hội chủ nghĩa. Dưới tác động của chế độ kinh tế mới, gia đình Việt Nam thay đổi rất nhanh về quy mô tổ chức và về nội dung của các quan hệ nội bộ. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được Quốc hội Khoá I Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 31/12/1959 và Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01-01-1960. Điều 24 Hiến pháp quy định " Phụ nữ Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền bình đẵng với nam giới về các mặt sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình."Từ quy định mang tính nguyên tắc đó, các giải pháp chi tiết của vấn đề hoàn thiện chế độ hôn nhân gia đình đã được xây dựng và ghi nhận tại luật hôn nhân và gia đình năm 1959 - Luật hôn nhân và gia đình đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được Quốc hội thông qua ngày 29-12-1959 và được công bố ngày 13-01-1960, một trong những đạo luật được ban hành sớm nhất, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đối với vùng dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương tôn trọng và giữ gìn những truyền thống, tập quán tốt đẹp của từng dân tộc, vận động xoá bỏ những tập tục lạc hậu, nạn mê tín dị đoan đồng thời bảo đảm cho Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 phát huy hiệu lực, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn Điều lệ áp dụng, thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Điều lệ áp dụng cho khu tự trị Việt Bắc. Nghị quyết số 542NQ/TVQH ngày 18/4/1968 Điều lệ thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 1959 trong khu tự trị Tây Bắc. Tuy vậy trong cả hai bản điều lệ nói trên đều chưa có các quy định cụ thể để áp dụng Luật hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số, mà chỉ nhắc lại các quy định có tính nguyên tắc đã được khẳng định trong luật. Với nhận thức đó nên tôi chọn đề tài " Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai " làm tiểu luận tốt nghiệp lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên, đây là sự việc có thật và đang diễn ra ơ nhiều địa phương. Trong khuôn khổ tiểu luận, kiến thức của bản thân có hạn nên không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong được sự giúp đỡ của các Thầy giáo cô giáo Học viện Hành chính Quốc Gia và Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh. Được sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Thuận Giảng viên Học viện hành chính Quốc gia và Thầy giáo Nguyễn Thái Dũng Trưởng khoa Nhà Nước và Pháp luật Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh Nội dung và kết cấu của tiểu luận gồm: Phần thứ nhất. Diễn biến câu chuyện tình huống Phần thứ hai. Cơ sở lý luận của tình huống Phần thứ ba. Phân tích và Xây dựng lựa chọn phương án để xử lý tình huống Phần thứ tư : Một số kiến nghị

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2363 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Æt vÊn ®Ò Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa lµ nh÷ng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Nhµ N­íc nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô cña Nhµ N­íc trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cô thÓ. Sù h×nh thµnh Nhµ N­íc Ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña d©n, do d©n nh©n vµ v× nh©n d©n, vµ sù ph¸t triÓn d©n chñ v¨n minh theo h­íng d©n chñ ho¸ v¨n minh mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi th× ph¸p luËt ngµy cµng ®ãng vai trß lµ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó qu¶n lý x· héÞ, t¹o hµnh lang ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ cho ®Êt n­íc, còng nh­ tõng ®Þa ph­¬ng, céng ®ång gia ®×nh. HÖ thèng chÝnh trÞ n­íc ta cã môc tiªu ho¹t ®éng t­¬ng ®èi thèng nhÊt, cã sù thèng nhÊt vÒ lîi Ých l©u dµi. TÝnh thèng nhÊt vÒ lîi Ých vµ môc tiªu cu¶ hÖ thèng chÝnh trÞ ViÖt Nam v× thÕ trong hÖ thèng chÝnh trÞ cña n­íc ta, cÊp c¬ së cã mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng, lµ n¬i trùc tiÕp thùc hiÖn chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, n¬i quan hÖ gi÷a ng­êi d©n vµ Nhµ n­íc ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch trùc diÖn, ®a d¹ng, phong phó. Trong x· héi ta, gia ®×nh cã vÞ trÝ, vai trß quan träng, lµ m«i tr­êng b¶o tån v¨n ho¸ truyÒn thèng, gi¸o dôc nÕp sèng, h×nh thµnh nh©n c¸ch con ng­êi, ®ång thêi gióp mçi c¸ nh©n ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ, tinh thÇn chuÈn bÞ hµnh trang hoµ nhËp vµo céng ®éng x· héi. H«n nh©n vµ gia ®×nh lµ nh÷ng hiÖn t­îng ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña loµi ng­êi. Còng nh­ nh÷ng hiÖn t­îng x· héi kh¸c, h«n nh©n vµ gia ®×nh chÞu sù t¸c ®éng cã tÝnh quyÕt ®Þnh cña c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi. LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh ph¸t sinh, thay ®æi nh÷ng h×nh th¸i h«n nh©n vµ gia ®×nh. §Æc biÖt tõ khi xuÊt hiÖn Nhµ n­íc, sù liªn kÕt cña c¸c c¸ nh©n nh»m x©y dùng gia ®×nh ®­îc coi lµ sù kiÖn ph¸p lý lµm ph¸t sinh, thay ®æi quyÒn vµ nghÜa vô gi÷a c¸c bªn trong quan hÖ ph¸p luËt. Quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh kh«ng chØ thÓ hiÖn ý chÝ cña c¸ nh©n mµ cßn mang ý chÝ cña Nhµ n­íc. C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ng ®· gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam nãi chung vµ phô n÷ vµ trÎ em nãi riªng ra khái ¸ch thèng trÞ hÕt søc hµ kh¾c vµ ®èi xö thËm tÖ cña chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn më ra mét kû nguyªn míi trong lÞch sö h«n nh©n vµ gia ®×nh ViÖt Nam. Tuy nhiªn sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, Nhµ n­íc ta ch­a ban hµnh ®¹o luËt cô thÓ mµ tiÕn hµnh phong trµo " vËn ®éng ®êi sèng míi nh»m vËn ®éng nh©n d©n xo¸ bá nh÷ng hñ tôc phong kiÕn l¹c hËu, bëi v× giai ®o¹n sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vµ viÖc xo¸ bá chÕ ®é h«n nh©n gia ®×nh phong kiÕn kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ dµng vµ nhanh chãng. V× vËy S¾c lÖnh sè 90-SL cña Chñ tÞch n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®· ®­îc ban hµnh ngµy 10-10-1945 cho phÐp vËn dông nh÷ng quy ®Þnh trong ph¸p luËt cò mét c¸ch cã chän läc, theo nguyªn t¾c kh«ng ®­îc ®i ng­îc l¹i víi lîi Ých cña nh©n d©n, cña Nhµ n­íc. §Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn x· héi vÒ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh c¸ch m¹ng chèng ®Õ quèc vµ phong kiÕn, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn cña phãng trµo gi¶i phãng phô n÷ vµ trÎ em, cÇn xo¸ bá mét sè chÕ ®Þnh trong c¸c Bé d©n luËt cñ vÒ c¸c c¸c quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh c¶n trë sù ph¸t triÓn cña x· héi míi. V× thÕ trong giai ®o¹n nµy, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ban hµnh c¸c s¾c lÖnh ®Çu tiªn vÒ d©n luËt vµ h«n nh©n vµ gia ®Þnh. §ã lµ S¾c lÖnh sè 97-SL ngµy 22-5-1950 s÷a ®æi mét sè quy lÖ vµ chÕ ®Þnh trong d©n luËt. S¾c lÖnh sè 97-SL ngµy 22-5-1950 cã thÓ ®­îc xem nh­ v¨n b¶n ph¸p luËt ®Çu tiªn vÒ gia ®×nh cña Nhµ n­íc ViÖt Nam kiÓu míi- Nhµ n­íc d©n chñ nh©n d©n, lµ b­íc ®i tiªn phong trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ hoµn thiÖn m« h×nh míi. MÆc dï S¾c lÖnh kh«ng ®Þnh nghÜa b»ng mét hÖ thèng c¸c quy t¾c chÆt chÎ vÒ m« h×nh gia ®×nh mµ ng­êi lµm luËt x· héi chñ nghÜa muèn x©y dùng ®Ó thay thÕ gia ®×nh phô quyÒn, song nh÷ng nguyªn t¾c lín ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh trong S¾c lÖnh; ®ã lµ nguyªn t¾c b×nh ®¼ng nam n÷, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c con, nguyªn t¾c tù do kÕt h«n. Nh÷ng nguyªn t¾c Êy, céng víi sù thõa nhËn c¸ nh©n, ®· gãp phÇn thóc ®Èy sù h×nh thµnh gia ®×nh ViÖt Nam míi, trong ®ã c¸c mèi quan hÖ d©n chñ tiÕn bé ®an xen víi nh÷ng quan hÖ truyÒn thèng tèt ®Ñp, gióp c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn. Sau chiÕn t¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954, ®Êt n­íc ta t¹m thêi bÞ chia c¾t lµm 2 miÒn víi nhiÖm vô c¸ch m¹ng: MiÒn B¾c b­íc vµo thêi kú qu¸ ®é x©y dùng chñ nghÜa x· héi víi viÖc tiÕn hµnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt, c¶i t¹o c«ng th­¬ng nghiÖp t­ b¶n t­ doanh, x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa, miÒn Nam tiÕp tôc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ, ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt n­íc. Nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt cho sù h×nh thµnh c¸c quan hÖ s¶n xuÊt míi vµ cho sù h×nh thµnh c¬ së kinh tÕ cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa. D­íi t¸c ®éng cña chÕ ®é kinh tÕ míi, gia ®×nh ViÖt Nam thay ®æi rÊt nhanh vÒ quy m« tæ chøc vµ vÒ néi dung cña c¸c quan hÖ néi bé. HiÕn ph¸p n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoµ ®­îc Quèc héi Kho¸ I Kú häp thø 11 th«ng qua ngµy 31/12/1959 vµ Chñ tÞch n­íc ký lÖnh c«ng bè ngµy 01-01-1960. §iÒu 24 HiÕn ph¸p quy ®Þnh " Phô n÷ ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ cã quyÒn b×nh ®½ng víi nam giíi vÒ c¸c mÆt sinh ho¹t chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ gia ®×nh.. Nhµ n­íc b¶o hé h«n nh©n vµ gia ®×nh."Tõ quy ®Þnh mang tÝnh nguyªn t¾c ®ã, c¸c gi¶i ph¸p chi tiÕt cña vÊn ®Ò hoµn thiÖn chÕ ®é h«n nh©n gia ®×nh ®· ®­îc x©y dùng vµ ghi nhËn t¹i luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 - LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh ®Çu tiªn cña n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 29-12-1959 vµ ®­îc c«ng bè ngµy 13-01-1960, mét trong nh÷ng ®¹o luËt ®­îc ban hµnh sím nhÊt, gi÷ vÞ trÝ quan träng trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam. §èi víi vïng d©n téc thiÓu sè, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta thùc hiÖn chñ tr­¬ng t«n träng vµ gi÷ g×n nh÷ng truyÒn thèng, tËp qu¸n tèt ®Ñp cña tõng d©n téc, vËn ®éng xo¸ bá nh÷ng tËp tôc l¹c hËu, n¹n mª tÝn dÞ ®oan ®ång thêi b¶o ®¶m cho LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 ph¸t huy hiÖu lùc, Uû ban Th­êng vô Quèc héi ®· phª chuÈn §iÒu lÖ ¸p dông, thi hµnh LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 ®èi víi vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè: §iÒu lÖ ¸p dông cho khu tù trÞ ViÖt B¾c. NghÞ quyÕt sè 542NQ/TVQH ngµy 18/4/1968 §iÒu lÖ thi hµnh LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 trong khu tù trÞ T©y B¾c. Tuy vËy trong c¶ hai b¶n ®iÒu lÖ nãi trªn ®Òu ch­a cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ ®Ó ¸p dông LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh ®èi víi c¸c d©n téc thiÓu sè, mµ chØ nh¾c l¹i c¸c quy ®Þnh cã tÝnh nguyªn t¾c ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh trong luËt. Víi nhËn thøc ®ã nªn t«i chän ®Ò tµi " HËu qu¶ cña viÖc kh«ng ®¨ng ký khai sinh, tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ ai " lµm tiÓu luËn tèt nghiÖp líp Båi d­ìng kiÕn thøc QLNN ch­¬ng tr×nh chuyªn viªn, ®©y lµ sù viÖc cã thËt vµ ®ang diÔn ra ¬ nhiÒu ®Þa ph­¬ng. Trong khu«n khæ tiÓu luËn, kiÕn thøc cña b¶n th©n cã h¹n nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. KÝnh mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c ThÇy gi¸o c« gi¸o Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc Gia vµ Tr­êng ChÝnh trÞ TrÇn Phó Hµ TÜnh. §­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o ThuËn Gi¶ng viªn Häc viÖn hµnh chÝnh Quèc gia vµ ThÇy gi¸o NguyÔn Th¸i Dòng Tr­ëng khoa Nhµ N­íc vµ Ph¸p luËt Tr­êng ChÝnh trÞ TrÇn Phó Hµ TÜnh Néi dung vµ kÕt cÊu cña tiÓu luËn gåm: PhÇn thø nhÊt. DiÔn biÕn c©u chuyÖn t×nh huèng PhÇn thø hai. C¬ së lý luËn cña t×nh huèng PhÇn thø ba. Ph©n tÝch vµ X©y dùng lùa chän ph­¬ng ¸n ®Ó xö lý t×nh huèng PhÇn thø t­ : Mét sè kiÕn nghÞ PhÇn thø nhÊt DiÔn biÕn cña c©u chuyÖn t×nh huèng 1. Néi dung c©u chuyÖn t×nh huèng Ch¸u Vµng A Nam sinh ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2000, vµo n¨m häc 2005- 2006 ch¸u Nam ®ñ tuæi ®Õn tr­êng vµ ®­îc vµo häc Líp 1 Tr­êng TiÓu häc x· C huyÖn H tØnh N. Sau khi lµm thñ tôc nhËp häc nhµ tr­êng ®· kiÓm tra c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh ®èi víi häc sinh vµo líp 1 th× ch¸u Nam ®· thiÕu giÊy khai sinh, nhµ tr­êng ®· yªu cÇu gia ®×nh ph¶i cã giÊy khai sinh cho ch¸u Nam ch¸u míi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó nhËp häc. Mét thùc tÕ o¸i o¨m x¶y ra lµ bè mÑ cña ch¸u Nam tr­íc ®©y kh«ng ®¨ng ký khai sinh, hËu qu¶ cña viÖc kh«ng ®¨ng ký khai sinh cña ch¸u Nam còng nh­ cña bao ®øa trÎ kh¸c ë c¸c vïng s©u vïng xa cña ®ång bµo d©n téc lµ viÖc h«n nh©n thøc tÕ vµ nh­ thÕ l¹i tiÕp tôc cã mét thÕ hÖ tiÕp theo kh«ng cã giÊy khai sinh. GiÊy khai sinh lµ c¨n cø ®Çu tiªn, lµ c¬ së ph¸p lý tin cËy nhÊt vÒ mét c«ng d©n, ®Æc biÖt khi lµm c¸c giÊy tê kh¸c liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña b¶n th©n nh­; häc tËp, c«ng t¸c, ®¨ng ký hé khÈu, chøng minh nh©n d©n.. Tuy nhiªn, v× nhiÒu nguyªn nh©n c¶ chñ quan lÉn kh¸ch quan, ë mét sè ®Þa bµn vïng s©u ë tØnh N, viÖc lµm giÊy khai sinh ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ bÊt cËp. 2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh huèng: * Tù do kÕt h«n vµ sinh con. Cã mét thêi, thùc tÕ ®¸ng buån lµ t¹i mét sè b¶n vïng s©u vïng xa, vïng ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ë tØnh N, chuyÖn nam n÷ ®­a nhau ra x· lµm thñ tôc ®¨ng ký kÕt h«n bÞ xem lµ... chuyÖn l¹ ch­a bao giê thÊy ë ®©y cho nªn N¹n t¶o h«n, nhÊt lµ víi ®ång bµo M«ng ( Mét d©n téc chiÕm trªn 25% d©n sè cña tØnh) nhiÒu khi trë thµnh tËp qu¸n. Dï «ng chñ tÞch x· hay c¸n bé t­ ph¸p x· cã biÕt anh nµy lÊy chÞ kia lµ tr¸i ph¸p luËt, nh­ng còng ch¼ng t×m ®©u ra c¬ së ®Ó cã kÕt luËn ®é tuæi chÝnh x¸c v× chÝnh nh÷ng ng­êi sinh ra hä còng ®©u cã nhí chÝnh x¸c n¨m sinh th¸ng ®Î cña hä v× kh«ng ®­îc khai sinh. Bëi cÆp vî chång nä nµo cã giÊy khai sinh. Thùc hiÖn ®Ò ¸n 278/TP-HT/2000 cña Bé T­ ph¸p vÒ ®¨ng ký khai sinh qu¸ h¹n cho trÎ em. QuyÕt ®Þnh 113/KH-UB/2001 cña UBND tØnh LC (cñ) vÒ viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh, cuèi n¨m 2005 Së T­ ph¸p tØnh N ®· tiÕn hµnh rµ so¸t 42.022 cÆp h«n nh©n thùc tÕ ph¸t hiÖn gÇn 8400 cÆp kh«ng ®¨ng ký kÕt h«n theo luËt ®Þnh. Theo sè liÖu trªn th× n¨n 2005 tØ lÖ ®¨ng ký kÕt h«n ë tØnh N lµ trªn 80% cã mét sè huyÖntû lÖ ®¨ng ký kÕt h«n cßn thÊp ®Õn møc ng¹c nhiªn, vÝ dô huyÖn TG tØ lÖ ®¨ng ký kÕt h«n chØ ®¹t 53,3%, huyÖn MN 78,3%. T¹i 2 x· M T«ng vµ N cña huyÖn MN, trªn 600 cÆp vî chång ch­a ®¨ng ký kÕt h«n mµ ®· sinh véi víi nhau mÊy ®øa con. ViÖc kÕt h«n "C¬ chÕ tho¸ng" nh­ vËy nªn viÖc sinh ®Î ë mét sè n¬i ng­êi ta tÆc l­ìi; "Trêi sinh voi, trêi sinh cá". N¨m 2005, tØ lÖ sinh cña toµn tØnh ë møc xÊp xØ 2,95%, trong ®ã, tØ lÖ c¸c bµ mÑ sinh con thø ba lµ 21,5%. Sinh nhiÒu, ®Î l¾m kÐo theo mét thùc tÕ ®¸ng buån lµ cã kh¸ nhiÒu trÎ em ë mét sè x·, b¶n vïng s©u vïng xa kh«ng ®­îc ®¨ng ký khai sinh. Theo Phßng KÕ ho¹ch nghiÖp vô- Uû ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em tØnh N th«ng b¸o qua ®ît kiÓm tra chuyªn ®Ò khai sinh cho c¸c ch¸u míi ®¹t trªn 84%. VËy lµ cã rÊt nhiÒu ch¸u ch­a ®­îc ®¨ng ký khai sinh, mÆc dï cã ch¸u ®· hoÆc s¾p tíi tuæi lËp gia ®×nh vµ nh­ thÕ l¹i cã mét thÕ tiÕp theo kh«ng cã giÊy khai sinh. Do ®Þa bµn miÒn nói ®Þa h×nh chia c¾t, giao th«ng khã kh¨n, tõ x· ®Õn b¶n cã n¬i ph¶i mÊt vµi ngµy ®i bé, tr×nh ®é d©n trÝ nh×n chung cßn thÊp. Nh­ng vÒ mÆt chñ quan, còng ph¶i thÊy r»ng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt cña ta cßn nhiÒu bÊt cËp, viÖc ®¨ng ký khai sinh cho trÎ ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. Mét vÊn ®Ò ®¸ng bµn n÷a lµ hiÖn nay, hÇu hÕt ®éi ngò t­ ph¸p x· ë tØnh N ch­a ®­îc ®µo t¹o nghiÖp vô, trong khi c¬ cÊu hÖ thèng chÝnh trÞ ë c¬ së lu«n cã sù biÐn ®éng. Theo «ng Phã phßng T­ ph¸p huyÖn TC cho biÕt " Trong sè 12 c¸n bé t­ ph¸p cña cña huyÖn, míi chØ cã 2 ng­êi tèt nghiÖp trung häc ph¸p lý". HuyÖn M Chµ còng kh«ng kh¶ quan bao nhiªu, huyÖn M Chµ cã 10 c¸n bé t­ ph¸p x· vµ 1 ë thÞ trÊn nh­ng cßn cã 4 ng­êi ch­a qua ®µo t¹o nghiÖp vô ph¸p lý. ThËm chÝ cã n¬i nh­ x· HL c«ng t¸c t­ ph¸p bÞ th¶ næi gÇn mét n¨m nay. Do tr×nh ®é c¸n bé nh­ vËy nªn nhiÒu d©n ®Õn x· ®¨ng ký khai sinh, bÞ c¸n bé t­ ph¸p viÕt biÓu mÉu sai, tÈy xo¸, söa ch÷a tuú tiÖn, kh«ng cã trÝch yÕu g©y khã kh¨n cho viÖc tra cøu, ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt. GÇn ®©y trong c¸c ®ît kiÓm tra chuyªn ®Ò liªn ngµnh T­ ph¸p - Uû ban D©n sè gia ®×nh vµ TrÎ em, t¹i mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm, ®· ph¸t hiÖn nhiÒu sai sãt trong viÖc ®¨ng ký vµ cÊp giÊy khai sinh. Mét sè tr­êng häc vïng s©u, vïng xa mua biÓu mÉu sau ®ã ra x· xin cÊp ®ång lo¹t giÊy khai sinh cho c¸c ch¸u, ®Ó bæ sung vµo häc b¹. KiÓu "hîp lý ho¸" nµy v« h×nh trung ®· lµm giÊy tê nh©n th©n bÞ sai lÖch, sau nµy cã viÖc liªn quan ®Õn häc tËp, c«ng t¸c, ch÷a bÖnh... d©n ch¹y ng­îc ch¹y xu«i gâ ®ñ c¸c cöa nh­ng vÉn kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt. HiÖn nay ë c¸c tØnh miÒn nói nãi chung vµ tØnh N nãi riªng, phÇn lín c¸c cô giµ ë vïng s©u vïng xa kh«ng nhí tuæi chÝnh x¸c cña m×nh, chØ nhí mang m¸ng lµ sinh cïng ai ®ã hoÆc. ChÝnh v× thÕ mµ c¶ tØnh ®· vµ ®ang cã hµng tr¨m cô trªn 100 tuæi, thËm chÝ 120 tuæi. Nh­ng ®ã lµ c¸c cô nãi vËy, chø kh«ng cã c¬ së nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh ®é chÝnh x¸c th«ng tin. HÇu hÕt c¸c vô ¸n, bÞ can vµ ng­êi bÞ h¹i ®Òu kh«ng cã giÊy khai sinh gèc. Kh«ng Ýt c¸c vô ¸n viÖc x¸c ®Þnh tªn tuæi c¸c nghi can, chiÕm kh¸ nhiÒu thêi gian bëi trong thùc tÕ kh«ng Ýt nh÷ng kÎ lîi dông chÝnh s¸ch nh©n ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, ®· khai thÊp tuæi(vÞ thµnh niªn) ®Ó trèn hoÆc gi¶m nhÖ h×nh ph¹t.Thèng kª tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2005 toµn tØnh b¾t ®­îc trªn 560 ®èi t­îng truy n· thÞ cã 47 ®èi t­îng thay tªn ®æi hä, thËm chÝ cã tªn cßn "qua mÆt' c¶ c¬ quan chøc n¨ng ®Ó lµm giÊy chøng minh nh©n d©n hay vµo c«ng t¸c trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc. Tõ ®Çu nh÷ng n¨m 1990 cña thÕ kû tr­íc, lµn sãng di d©n ë mét sè tØnh µo ¹t ®æ vÒ c¸c x· biªn giíi ViÖt - Lµo. Qua ®ît ra qu©n t¨ng c­êng c¬ së, lùc l­îng C«ng an tiÕn hµnh ®¨ng ký hé khÈu cho d©n di c­ tù do, ph¸t hiÖn qu¸ n÷a trong tæng sè 27.000 ng­êi kh«ng cã giÊy khai sinh. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµ kh«ng Ýt ng­êi do bÞ kÎ xÊu tuyªn truyÒn kÝch ®éng g©y mÊt ®oµn kÕt d©n téc, ®· kh«ng ®¨ng ký hé tÞch hé khÈu, kh«ng ®¨ng ký khai sinh cho con, khiÕn c¬ quan chøc n¨ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ trËt tù x· héi. PhÇn thø hai c¬ së lý luËn cña t×nh huèng. Sau n¨m 1975, ®Êt n­íc ta hoµn toµn thèng nhÊt, c¶ n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Quèc héi kho¸ VI trong kú häp thø nhÊt ®· quyÕt ®Þnh ®æi tªn n­íc ta thµnh " N­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam". ViÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi c¶ n­íc ®ßi hái ph¶i cã hÖ thång ph¸p luËt XHCN ¸p dông thèng nhÊt trªn toµn l·nh thæ quèc gia. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã, Héi ®ång ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ quyÕt sè 76/CP ngµy 25-3-1977 quy ®Þnh viÖc thÞ hµnh thèng nhÊt LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh trong ph¹m vi c¶ n­íc. LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 chÝnh thøc thay thÕ luËt viÕt vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh cña chÕ ®é Sµi Gßn vµ ®­îc ¸p dông t¹i miÒn Nam cho ®Õn thêi ®iÓm ®ã. HiÕn ph¸p n¨m 1980 chÝnh thøc ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 18-12-1980 ®· quy ®Þnh chÕ ®é chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ - x· héi, quyÒn vµ nghÜa vô c¬ b¶n cña c«ng d©n, ®ång thêi c¸c ®iÒu 38, 47, 63, 64 ®· quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c cña chÕ ®é h«n nh©n vµ gia ®×nh x· héi chñ nghÜa. GÇn 30 n¨m thi hµnh LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 ë miÒn B¾c, h¬n 10 n¨m thi hµnh ë miÒn Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, ®ã lµ xo¸ bá chÕ ®é h«n nh©n vµ gia ®×nh phong kiÕn, x©y dùng chÕ ®é h«n nh©n vµ gia ®×nh míi x· héi chñ nghÜa. Tuy nhiªn, LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1959 bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc, kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè h¹n chÕ sau: - Do viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh ch­a thùc sù s©u réng vµ triÖt ®Ó nªn trªn thùc tÕ cßn tån t¹i t­ t­ëng träng nam khinh n÷, t×nh tr¹ng ®a thª, ng­îc ®·i vî con, kh«ng ®¨ng ký khai sinh vÉn cßn x¶y ra. Do ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh lÞch sö lóc ban hµnh l¹i thiÕu nh÷ng quy ®Þnh thùc sù cã t¸c dông ®Æt c¬ së hoµn chØnh c¸c quan hÖ x· héi, gia ®×nh míi x· héi chñ nghÜa, ®Æc biÖt lµ c¸c quan hÖ nh©n th©n vµ tµi s¶n ph¸t sinh trong ®êi sèng gia ®×nh. - Tr­íc nh÷ng thay ®æi lín lao cña ®Êt n­íc ta giai ®o¹n nµy, viÖc ban hµnh LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh míi còng nh­ c¸c bé luËt kh¸c lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan nh»m thóc ®Èy sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Ngµy 29-12-1986, LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1986 ®· chÝnh thøc ®­îc Quèc héi kho¸ VII kú häp thø 12 th«ng qua vµ ®­îc Héi ®ång nhµ nuø¬c c«ng bè ngµy 03-01-1987. LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 1986 ra ®êi trong thêi kú ®æi míi cña ®Êt n­íc, kÕ thõa nh÷ng nguyªn t¾c d©n chñ vµ tiÕn bé. §· gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ cñng cè gia d×nh x· héi chñ nghÜa, gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng phong tôc tËp qu¸n, truyÒn thèng tèt ®Ñp vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh, tõng b­íc n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc cña nh©n d©n trong viÖc thÞ hµnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ nh©n th©n vµ tµi s¶n gi÷a c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, x¸c lËp c¸c chuÈn mùc ph¸p lý cho c¸ch øng xö, b¶o vÖ c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c thµnh viªn gia ®×nh kÕ thõa vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng ®¹o ®øc tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam, nh»m x©y dùng gia ®×nh b×nh ®¼ng, tiÕn bé, h¹nh phóc, bÒn v÷ng. LÞch sö ®· cho thÊy, ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo, trong bÊt kú h×nh th¸i kinh tÕ nµo, x· héi lu«n lµ tËp hîp cña c¸c gia ®×nh " Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi, lµ c¸i n«i nu«i d­ìng con ng­êi, lµ m«i tr­êng quan träng h×nh thµnh vµ gi¸o dôc nh©n c¸ch, gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.". ®©y lµ tæng hîp c¸c chøc n¨ng vµ vai trß cña gia ®×nh ®èi víi mçi c¸ nh©n còng nh­ ®èi víi toµn x· héi. X· héi th«ng qua cha mÑ, ®Çu t­ cho sù ph¸t triÓn thÓ chÊt, trÝ tuÖ vµ nh©n c¸ch cña c¸ nh©n theo nh÷ng tiªu chÝ chung ®· ®­îc ®Æt ra. Vµ ®Õn l­ît m×nh, con c¸i trë thµnh mét chñ thÓ ®éc lËp hoµ nhËp vµo ®êi sèng céng ®ång vµ l¹i tiÕp tôc h×nh thµnh mét gia ®×nh míi nh­ mét sù duy tr× vµ ph¸t triÓn x· héi. B¶o vÖ quyÒn lîi cña phô n÷ vµ trÎ em lµ vÊn ®Ò kh«ng chØ ®¬n thuÇn mang ý nghÜa ®¹o lý, lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ng­êi d©n ViÖt Nam, mµ cßn lµ vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c mang tÝnh toµn cÇu. Nguyªn t¾c nµy ®­îc thÕ giíi c«ng nhËn vµ b¶o vÖ, thÓ hiÖn trong C«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em vµ ®­îc néi luËt ho¸ trong nhiÒu ®¹o luËt quan träng cña ViÖt Nam nh­; HiÕn ph¸p, Bé luËt d©n sù, Bé luËt h×nh sù, LuËt b¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em vv. §Ó n©ng cao vµ x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc vµ x· héi trong viÖc hæ trî gióp ®ì, x©y dùng vµ cñng cè gia ®×nh ViÖt Nam, t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña LuËt n¨m 2000 quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc vµ x· héi ®èi víi gia ®×nh. Nhµ n­íc cã c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì c¸c gia ®×nh thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng cña m×nh: Nhµ n­íc, x· héi cã c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt. VËn ®éng nh©n d©n xo¸ bá phong tôc, tËp qu¸n l¹c hËu vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh, ph¸t huy truyÒn thèng, phong tôc, tËp qu¸n tèt ®Ñp, thÓ hiÖn b¶n s¾c cña mçi d©n téc, x©y dùng quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh tiÕn bé. Tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc vµ x· héi ®èi víi gia ®×nh ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau, trong ®ã cã c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch vÒ d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, c¸c chÝnh s¸ch vÒ d©n téc, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ vv, vµ th«ng qua viÖc x©y dùng vµ ban hµnh c¸c ®¹o luËt nh»m ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ liªn quan ®Õn lÜnh vøc h«n nh©n vµ gia ®×nh. §Ó ®Ò cao vai trß cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc tuyªn truyÒn ph¸p luËt, thùc hiÖn viÖc hoµ gi¶i vµ t­ vÊn vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh, t¹i c¸c kho¶n 2 vµ 3 §iÒu 3: cña LuËt n¨m 2000 quy ®Þnh râ viÖc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan, tæ chøc cã tr¸ch nhiÖm gi¸o dôc, vËn ®éng c¸n bé, c«ng chøc, c¸c thµnh viªn cña m×nh vµ mäi c«ng d©n x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸, thùc hiÖn t­ vÊn vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh, kÞp thêi hoµ gi¶i c¸c m©u thuÉn, b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. Bªn c¹nh ®ã Nhµ n­íc còng giao tr¸ch nhiÖm cho nhµ tr­êng ph¶i phèi hîp víi gia ®×nh trong viÖc gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh cho thÕ hÖ trÎ. * C¸c v¨n b¶n ph¸p quy liªn qu¶n ®Õn t×nh huèng: - LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 - LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ( s÷a ®æi) §Ò ¸n sè 278/TP-HT/2000 cña Bé T­ ph¸p vÒ ®¨ng ký khai sinh qu¸ h¹n cho trÎ em. - C¸c v¨n b¶n cña UBND tØnh vÒ viÖc tuyªn truyÒn phæ biÕn ph¸p luËt. PhÇn thø ba Ph©n tÝch t×nh huèng x©y dùng ph­¬ng ¸n xö lý t×nh huèng Tõ diÔn biÕn c©u chuyÖn t×nh huèng vÒ nguyªn nh©n t¹i sao viÖc cÊp giÊy khai sinh ë tØnh N vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. Quèc héi kho¸ XI §iÒu 11 quy ®Þnh râ " TrÎ em cã quyÒn ®­îc khai sinh vµ cã quèc tÞch" LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em (söa ®æi) ®­îc th«ng qua t¹i kú häp thø 5, §iÒu 23 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký khai sinh cña bè mÑ, ng­êi gi¸m hé, UBND cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn. D­íi gãc ®é lµ nhµ qu¶n lý t«i xin ®­a ra mét sè hËu qu¶ cã thÓ x¶y ra víi t×nh huèng nh­ ®· tr×nh bµy. 1. TrÎ em cã quyÒn ®­îc khai sinh vµ cã quèc tÞch. Cho nªn c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan nÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng theo ph¸p luËt quy ®Þnh, th× kh«ng nh÷ng c«ng d©n sÏ bÞ thiÖt thßi quyÒn lîi mµ cßn cã thÓ bÞ ®¸nh mÊt niÒm tin cña quÇn chóng nh©n d©n vÒ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. 2. NÕu kh«ng ®¨ng ký khai sinh th× kh«ng thÓ thèng kª ®­îc tû lÖ d©n sè t¨ng hµng n¨m vµ nghÜa vô cña c«ng d©n kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ, khã x¸c ®Þnh ®é tuæi ®Ó ®Õn tr­êng ®óng quy ®Þnh cho nªn ë nh÷ng vïng nµy trÎ em th­êng ®Õn tr­êng muén, thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa, nh­ thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù, lao ®éng c«ng Ých,vv. 3. ViÖc kh«ng thùc hiÖn ®¨ng ký khai sinh cßn liªn quan ®Õn ph¸p luËt. NÕu gi¶i quyÕt kh«ng kÞp thêi vµ ®óng luËt sÏ dÉn ®Õn cã nh÷ng kÎ lîi dông chÝnh s¸ch nh©n ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Ó khai thÊp tuæi (vÞ thµnh niªn) ®Ó trèn tr¸nh hoÆc gi¶m nhÑ h×nh ph¹t, trèn tr¸nh nghÜa vô qu©n sù vµ khai thªm tuæi ®Ó kÕt h«n v.v. §©y còng lµ vÊn ®Ò ®· x©y ra ë mét sè ®Þa ph­¬ng. 4. Gi¶i quyÕt kh«ng kÞp thêi, døt kho¸t cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô cña con c¸i, nh­ quyÒn ®­îc gi¸o dôc, quyÒn thõa kÕ, quyÒn qu¶n lý tµi s¶n riªng,vv. * X©y dùng ph­¬ng ¸n ®Ó xö lý t×nh huèng. 1. C¬ së ®Ó x©y dùng ph­¬ng ¸n - LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. - LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em ®­îc th«ng qua kú häp thø 5 Quèc héi kho¸ XI §iÒu 11 quy ®Þnh; 'TrÎ em cã quyÒn ®­îc khai sinh vµ cã quèc tÞch" - NghÞ ®Þnh sè 32/2002/N§-CP ngµy 27-3-2002 quy ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh ®èi víi c¸c d©n téc thiÓu sè. - C¸c bé, ngµnh liªn quan vµ c¸c ®Þa ph­¬ng x©y dùng vµ thùc hiªn c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi d©n téc thiÓu sè thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh; ph¸t huy truyÒn thèng, phong tôc, tËp qu¸n tèt ®Ñp thÓ hiÖn b¶n s¾c cña mçi d©n téc, xo¸ bá phong tôc, tËp qu¸n l¹c hËu vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh. - T¨ng c­êng tuyªn truyÒn, vËn ®éng, h­íng dÉn vµ gióp ®ì ng­êi d©n thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. - T¨ng c­êng tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh - KhuyÕn khÝch mäi ng­êi gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ b¶o tån, ph¸t triÓn ng«n ng÷, ch÷ viÕt vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸, truyÒn thèng tèt ®Ñp cña mçi d©n téc. 2. X©y dùng ph­¬ng ¸n ®Ó xö lý t×nh huèng; Qua ph©n tÝch t×nh huèng trªn vµ ®èi chiÕu víi nh÷ng quy ®Þnh ®­îc cña ph¸p luËt, viÖc ®¨ng ký khai sinh ë tØnh N vÉn cßn ®ã nh÷ng bÊt cËp. Ýt nhiÒu lµm ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè.§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn chóng ta cã thÓ gi¶i quyÕt theo c¸c ph­¬ng ¸n sau: Ph­¬ng ¸n1: HiÖn nay §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®ang ra søc quyÕt t©m xo¸ mï ch÷, vµ ®· ®ang phæ cÊp ë bËc tiÓu häc, THCS cho mét sè tØnh, thµnh phè vµ tiÕn tíi phæ cËp ë bËc THPT th× viÖc ch¸u Vµng A Nam cã nhu cÇu ®Õn tr­êng th× cø gi¶i quyÕt cho ch¸u ®i häc. ­u ®iÓm - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®ang quan t©m ®ã lµ xo¸ n¹n mï ch÷ nhÊt lµ c¸c vïng s©u vïng xa, d©n téc thiÓu sè. Nh­îc ®iÓm - Tr¸i víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc - L©u dµi kh«ng ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý ®Ó ch¸u Nam ®Õn tr­êng vµ h­ëng c¸c quyÒn lîi vµ nghÜa vô nh­ bao ®øa trÎ kh¸c. - Kh«ng lµm thay ®æi ®­îc lèi suy nghÜ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn c¬ së vµ nh÷ng ng­êi lµm cha lµm mÑ kh«ng thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc kh«ng ®¨ng ký khai sinh nªn khi sinh con ra kh«ng ®¨ng ký khai sinh cho c¸c ch¸u dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy cø kÐo dµi m·i kh«ng cã lèi tho¸t Ph­¬ng ¸n 2: Theo ®iÒu 11 LuËt B¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em, cã quy ®Þnh " TrÎ em cã quyÒn ®­îc khai sinh vµ cã quèc tÞch" v× vËy ch¸u Vµng A Nam ®­îc quyÒn ®­îc ®¨ng ký khai sinh. Bè mÑ hoÆc nhµ tr­êng cã thÓ ®Õn UBND x· ®Ó hîp lý ho¸ ®¨ng ký khai sinh cho ch¸u ®Ó kÞp b­íc vµo n¨m häc míi. Hîp lý ho¸ viÖc ®¨ng ký giÊy khai sinh cho nh÷ng ng­êi ch­a ®­îc ®¨ng ký khai sinh. ¦u ®iÓm: - Mçi ng­êi ®Òu ®­îc ®¨ng ký khai sinh. Nh­îc ®iÓm: NÕu ®Õn UBND x· ®Ó hîp lý ho¸ viÖn khai sinh cho ch¸u Nam (®©y lµ t×nh huèng ®­a ra lµ cha mÑ ch¸u x¸c ®Þnh ®­îc ®é tuæi ch¸u ®Õn tr­êng vµ cã ®iÒu kiÖn ®Ó cho chÊu ®i häc cßn nh÷ng tr­êng hîp kh¸c bé mÑ kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c ch¸u ®i häc vµ kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc ®é tuæi cña c¸c ch¸u) th× v« h×nh trung ®· lµm tr¸i nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cô thÓ lµ LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh, LuËt b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em, ,vv vµ sÎ lµm ph¸t sinh nh÷ng tiªu cùc trong x· héi, thËm chÝ trËt tù an toµn x· héi kh«ng ®­îc ®¶m b¶o g©y hËu qu¶ lín ®èi víi x· héi nh­ khai man tuæi ®Ó trèn tr¸nh nghÜa vô qu©n sù, kÕt h«n khi ch­a ®Õn tuæi quy ®Þnh hoÆc gi¶m nhÑ h×nh ph¹t (vÞ thµnh niªn). Mét nguyªn nh©n kh¸c n÷a lµ kh«ng Ýt ng­êi do bÞ kÎ xÊu tuyªn truyÒn kÝch ®éng g©y mÊt ®oµn kÕt d©n téc. Ph­¬ng ¸n 3: XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña thùc tÕ, vÒ ®­êng lèi chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Cô thÓ lµ §iÒu 11 LuËt B¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em. LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. §iÒu 23 LuËt B¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm vÒ ®¨ng ký khai sinh cña bè mÑ, ng­êi gi¸m hé, UBND cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn. §èi víi ch¸u Vµng A Nam viÖc ®¨ng ký khai sinh cã thÓ bè mÑ nhê ng­êi gi¸m hé ®¨ng ký khai sinh, nÕu ng­êi ®ã cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, vµ n¨ng lùc ph¸p lý theo luËt ®Þnh. Nh­ vËy ch¸u Nam míi cã ®ñ giÊy tê nhËp häc vµ trë thµnh ng­êi c«ng d©n. ¦u ®iÓm Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ LuËt B¶o vÖ ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña c«ng d©n, thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét x· héi v¨n minh, tiªn tiÕn. Nh­îc ®iÓm: - Thñ tôc ®¨ng ký gi¸m hé qu¸ phøc t¹p ph¶i chê ®îi l©u sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ngµy nhËp tr­êng cña ch¸u Nam Do ®Þa bµn miÒn nói ®Þa h×nh chia c¾t, giao th«ng khã kh¨n, tr×nh ®é d©n trÝ thÊp. V× vËy khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong viÖc thùc hiÖn ®¨ng ký khai sinh. 3. Chon ph­¬ng ¸n tèi ­u: D­íi gãc ®é cña ng­êi qu¶n lý khi gi¶i quyÕt t×nh huèng trªn, t«i sÏ chän ph­¬ng ¸n 3. Bëi v×: - Ph­¬ng ¸n nµy ®­îc x©y dùng ®óng tr×nh tù quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®¨ng ký khai sinh vµ quèc tÞch. - §¶m b¶o quyÒn lîi vµ nghÜa vô cho mäi c«ng d©n. - Kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi chÝnh trÞ cña mäi ng­êi, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch vÒ D©n téc cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta. - Gióp cho cÊp uû, chÝnh quyÒn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c l­u tr÷ hå s¬, tõ ®ã thùc hiÖn nhanh chãng trong viÖc qu¶n lý vµ theo dâi chÆt chÏ mäi ng­êi thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý cña m×nh. 4. C¸c b­íc ®i ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n tèi ­u: §Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng ¸n nµy ng­êi qu¶n lý ph¶i thùc hiÖn theo c¸c tr×nh tù sau: B­íc 1: H­íng dÉn, phæ biÕn, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho c¸c «ng bè, bµ mÑ vÒ ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, coi ®¨ng ký khai sinh cho con m×nh lµ mét tr¸ch nhiÖm ®· ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn vµ b¶o vÖ. B­íc 2: C¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn, c¬ quan chøc n¨ng cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho ®ång bµo d©n téc. B­íc 3: Båi d­ìng, còng cè ®éi ngñ c¸n bé t­ ph¸p c¬ së ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô. PhÇn thø 4 Mét Sè KiÕn nghÞ Quan ®iÓm d©n téc cña §¶ng ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh cô thÓ lµ: " Thùc hiÖn chÝnh s¸ch b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t­¬ng trî gi÷a c¸c d©n téc, t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c d©n téc ph¸t triÓn ®i lªn con ®­êng v¨n minh, tiÕn bé, g¾n bã mËt thiÕt víi sù ph¸t triÓn chung cña céng ®éng c¸c d©n téc ViÖt Nam, t«n träng lîi Ých, truyÒn thèng v¨n ho¸, ng«n ng÷, tËp qu¸n vµ tÝn ng­ìng cña c¸c d©n téc. Chèng t­ t­ëng d©n téc lín vµ d©n téc hÑp hßi, kú thÞ vµ chia rÏ d©n téc. C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi ph¶i phï hîp víi ®Æc thï tõng vïng vµ c¸c d©n téc, nhÊt lµ d©n téc thiÓu sè. LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ em (söa ®æi ) ®­îc th«ng qua kú häp thø 5, Quèc héi kho¸ XI. §iÒu 11 quy ®Þnh râ " TrÎ em cã quyÒn ®­îc khai sinh vµ cã quèc tÞch" §iÒu 23 quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký khai sinh cña bè mÑ,, ng­êi gi¸m hé, UBND cÊp x·, ph­êng, thÞ trÊn.. Tuy vËy nhiÒu trÎ em vïng s©u vïng x· ë tØnh N vÉn ch­a tõng ®­îc ®¨ng ký khai sinh. ThiÕt nghØ c¸c cÊp uû, chÝnh quyÒn, c¬ quan chøc n¨ng cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc vµ n©ng cao ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cho ®ång bµo d©n téc, coi viÖc lµm tèt c«ng t¸c hé tÞch hé khÈu, ®¨ng ký khai sinh lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®­îc c«ng nhËn lµ lµng b¶n v¨n ho¸. Båi d­ìng cñng cè ®éi ngñ c¸n bé t­ ph¸p c¬ së ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, nghiªn cøu c¶i tiÕn mÈu sæ s¸ch, giÊy tê vÒ hé tÞch theo h­íng ®¬n gi¶n ho¸, ®¶m b¶o ®é bÒn cña giÊy tê hé tÞch tr­íc t×nh h×nh thêi tiÕt kh¾c nghiÖt cña vïng cao. Trong gia ®×nh, mèi quan hÖ huyÕt thèng, qu¸ tr×nh nu«i d­ìng, t×nh th­¬ng vµ tr¸ch nhiÖm g¾n kÕt c¸c thµnh viªn víi nhau, trong ®ã, mèi quan hÖ gi÷a cha mÑ vµ con lÇ l©u bÒn vµ thiªng liªng nhÊt. Quan hÖ gi÷a cha mÑ vµ con cÇn ®­îc hiÓu theo khÝa c¹nh vÒ ®¹o lý lµm ng­êi vµ vÒ ph¸p luËt. Trong mét x· héi v¨n minh, x· héi mµ mäi ng­êi ph¶i sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt th× ®iÒu chØnh mèi quan hÖ cha mÑ - con c¸i theo ®¹o lý lµ ch­a ®ñ. ViÖc ph¸p luËt ®iÒu chØnh quan hÖ cha mÑ con c¸i lµ rÊt cÇn thiÕt. Sù ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt ®èi víi lo¹i quan hÖ nµy ®ßi hái ph¶i tho¶ m·n kh«ng nh÷ng c¸c yªu cÇu vÒ mÆt ph¸p lý mµ cßn ph¶i ®Æc biÖt t«n träng c¸c ®¹o lý, truyÒn thèng tèt ®Ñp cña x· héi. Do vËy c¸c bËc lµm cha lµm mÑ ë vïng s©u vïng xa cÇn quan t©m vµ cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®¨ng ký khai sinh cho con m×nh, coi ®ã lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®· ®­îc ph¸p luËt quy ®Þnh. Trong quan hÖ gia ®×nh, th«ng th­êng nghÜa vô cña chñ thÓ nµy ®ång thêi lµ quyÒn cña chñ thÓ kia, vÝ dô con c¸i ®­îc h­ëng quyÒn chÝnh lµ kÕt qu¶ cña viÖc cha mÑ thùc hiÖn nghÜa vô vµ ng­îc l¹i. - X©y dùng ch­¬ng tr×nh ®Þnh canh, ®Þnh c­, lÊy huyÖn lµm c¬ së ®Çu t­ vµ g¾n víi kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn. Nhµ n­íc cÇn bè trÝ vèn tho¶ ®¸ng cho c¸c huyÖn vïng cao ®Ó thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh nµy vµ cã sù qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó kh«ng kÐo dµi, ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña ®ång bµo c¸c d©n téc. - Ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, xo¸ bá nghi kþ, thµnh kiÕn d©n téc, ®Ëp tan mäi ©m m­u chia rÏ trong néi bé gi÷a c¸c d©n téc. Gi¶i quyÕt tèt vµ kÞp thêi mäi chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ c¸c mèi quan hÖ gi÷a c¸c d©n téc, kh«ng ®Ó cho c¸c thÕ lùc thï ®Þch lîi dông ph¸ ho¹i an ninh, chÝnh trÞ cña n­íc ta. - T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng cho c¸n bé vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n, hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña ph¸p luËt, kiÕn thøc qu¶n lý vµ thùc tiÔn, n©ng ca c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó thùc sù t¹o chuyÓn biÕn míi trong c«ng t¸c qu¶n lý nhÊt lµ c¸n bé c¬ së KÕt luËn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇ thø IX ®· kh¼ng ®Þnh; ph¸t huy søc m¹nh cña c¶ céng ®ång d©n téc, truyÒn thèng yªu n­íc, vµ lßng tù hµo d©n téc, lÊy môc tiªu gi÷ v÷ng ®éc lËp, thèng nhÊt, v× d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh lµm ®iÓm t­¬ng ®ång. VÊn ®Ò d©n téc cã ý nghÜa to lín trong ®¹i ®oµn kÕt d©n téc vµ trong sù nghiÖp c¸ch m¹ng. Thøc hiÖn tèt chÝnh s¸ch c¸c d©n téc b×nh ®½ng, ®oµn kÕt t­¬ng trî, cïng ph¸t triÓn; x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, ph¸t triÓn hµng ho¸, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thµn, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, më mang d©n trÝ, gi÷ g×n, lµm giµu vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸, truyÒn thèng tèt ®Ñp cña c¸c d©n téc; th­c hiÖn c«ng b»ng x· héi gi÷a c¸c d©n téc, gi÷a miÒn xu«i vµ miÒn nói, ®Æc biÖt quan t©m vïng gÆp nhiÒu khã kh¨n, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng vµ kh¸ng chiÕn. Cã chÝnh s¸ch ­u tiªn trong viÖc ®µo t¹o c¸n bé d©n téc thiÓu sè, §éng viªn ph¸t huy vai trß cña nh÷ng ng­êi tiªu biÓu, cã uy tÝn trong d©n téc vµ ë ®Þa ph­¬ng. Kh¾c phôc t­ t­ëng d©n téc lín vµ d©n téc hÑp hßi, ®Ò phßng t­ t­ëng d©n téc cùc ®oan. VÊn ®Ò d©n téc vµ ®oµn kÕt d©n téc lµ vÊn ®Ò chiÕn l­îc c¬ b¶n, l©u dµi ®ång thêi lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch hiÖn nay cña c¸ch m¹ng ViÖt nam. C¸c d©n téc trong ®¹i gia ®×nh ViÖt Nam b×nh ®¼ng, ®oµn kÕt, t­¬ng trî, gióp nh©u cïng ph¸t triÓn, cïng nhau phÊn ®Êu thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam X· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn toµn diÖn chÝnh trÞ, kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi vµ an ninh- quèc phßng trªn ®Þa bµn vïng d©n téc vµ miÒn nói; g¾n t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch d©n téc; quan t©m ph¸t triÓn båi d­ìng nguån nh©n lùc; ch¨m lo x©y dùng ®éi ngñ c¸n bé d©n téc thiÓu sè, gi÷ g×n ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ, b¶n s¾c v¨n ho¸ truyÒn thèng c¸c d©n téc thiÓu sè trong sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña céng ®ång d©n téc ViÖt Nam thèng nhÊt TËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng viÖc cÊp b¸ch nh­, phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, xo¸ n¹n mï ch÷, còng cè c¸c tr­êng d©n téc néi tró, ®Þnh h­íng ch­¬ng tr×nh båi d­ìng c¸n bé lµ ng­êi d©n téc, thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®·i ngé c¸n bé c«ng t¸c ë vïng cao. Sè ng­êi t¸i mï ch÷ hay ch­a biÕt ch÷ trong nhiÒu d©n téc cßn chiÕm tû lÖ cao. C¬ së tr­êng líp bÖnh x¸, ®µi truyÒn thanh võa thiÕu, võa s¬ sµi, ®æ n¸t. NÕu kh«ng kÞp kh«i phôc, s÷a ch÷a vµ x©y dùng l¹i c¸c ®µi truyÒn thanh, truyÒn h×nh th× viÖc phæ biÕn tin tøc, thêi sù , chÝnh s¸ch sÏ chËm ®Õn víi d©n, kh«ng c¶i thiÖn ®­îc ®êi sèng tin thÇn cho ®ång bµo c¸c d©n téc. H¬n n÷a, viÖc truyÒn t¶i c¸c s¸ch b¸o, phim ¶nh cho vïng cao rÊt chËm, nªn còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc n©ng cao d©n trÝ cña hä. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn ChÝnh phñ cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ c¸c chÝnh s¸ch hç trî, bï gi¸, bï lç, lÊy ch­¬ng tr×nh dù ¸n lµm c¬ së thùc hiÖn, nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc cho vïng ®ång bµo d©n téc, x©y dùng nÕp sèng míi, bµi trõ mª tÝn, dÞ ®oan vµ nh÷ng phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu. Quan t©m gi¸o dôc nh»m n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ cho c¸n bé vµ ®ång bµo c¸c d©n téc thiÓu sè, lµm cho mäi ng­êi qu¸n triÖt chÝnh s¸ch d©n téc. T¨ng c­êng gi¸o dôc ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, tinh thÇn ®oµn kÕt d©n téc, ra søc gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa. Tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc cho ®ång bµo c¸c vïng d©n téc nhËn râ ©m m­u, thñ ®o¹n cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch nh­ ; lîi dông nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö, vÊn ®Ò d©n téc vµ t«n gi¸o, hoÆc nh÷ng sai sãt, sù tho¸i ho¸, biÕn chÊt cña mét sè c¸n bé hßng xuyªn t¹c, g©y chia rÏ, kÝch ®éng hËn thï d©n téc, gieo r¾c hoang mang trong nh©n d©n, ph¸ ho¹i viÖc thøc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHậu quả của việc không đăng ký khai sinh, trách nhiệm thuộc về ai.doc
Luận văn liên quan