Hệ thống starex-Vk

Mục lục Trang Mục lục Trang 1 Chương I: KHáI quát hệ thống STAREX-VK 5 I. Giới thiệu chung 5 II. Các khả năng và đặc tính của hệ thống 6 II.1. Cấu trúc điều khiển phân bố 6 II.3. CHILL/SDL - ngôn ngữ lập trình 6 II.4. Hệ điều hành quản lý cơ sở dữ liệu DBMS 6 II.5. Phạm vi ứng dụng 6 II.6. Khả năng vận hành và bảo dưỡng 7 III. Cấu hình hệ thống 7 IV. Phân hệ vệ tinh 8 IV.1. Cấu hình phân hệ vệ tinh 8 IV.2. Khả năng hoạt động của phân hệ vệ tinh 8 IV.2.1. Khả năng hoạt động độc lập 8 IV.2.2. Khả năng ghi cước và các thông tin khác 9 IV.2.3. Khả năng tạo thông báo 9 IV.2.4. Khả năng tạo tín hiệu đồng bộ 9 IV.2.5. Khả năng giao tiếp người máy 9 IV.2.6. Khả năng thống kê 9 V. các dịch vụ đặc biệt cho thuê bao (special service) 10 Chương II: cấu trúc hệ thống STAREX-VK 13 i. Phân hệ CS 14 I.1. Chức năng chính của CS 14 I.2. Cấu hình của phân hệ CS 15 I.2.1. Vi xử lý OCP 16 I.2.2. Vi xử lý ICP 17 I.2.3. I/O Port 18 I.2.4. Khối CMDC 18 I.2.5. Khối FAIU 18 II. Phân hệ IS 19 II.1. Chức năng chính của IS 20 II.2. Cấu hình của IS 20 II.2.1. Vi xử lý ISP 22 II.2.2. Vi xử lý NTP 22 II.2.3. Điều khiển chuyển mạch không gian SSDC 22 II.2.4. Điều khiển đồng bộ mạng NSDC 23 II.2.5. Khối điều khiển kết nối dữ liệu trung tâm CLDC 23 II.2.6. Khối điều khiển giao tiếp kết nối với Host HLDC 23 II.2.7. Khối điều khiển giao tiếp 23 II.2.8. Khối chuyển mạch không gian 24 II.2.9. Khối đồng bộ mạng NESU 26 II.2.10. Khối kết nối dữ liệu trung tâm CDLU 28 II.2.11. Khối biến đổi tốc độ các đường Highway (của các vệ tinh) HRCU 29 II.2.12. Khối giao tiếp với vệ tinh CDTU 31 III. Phân hệ chuyển mạch SS 33 III.1. Chức năng của SS 35 III.2. Cấu hình của SS và chức năng của các khối 36 III.2.1. Vi xử lý chính SSP 37 III.2.2. Khối điều khiển thuê bao SUDC 38 III.2.3. Khối điều khiển giao tiếp trung kế số DCDC 38 III.2.4. Khối điều khiển giao tiếp với dịch vụ GSDC 38 III.2.5. Khối điều khiển chuyển mạch thời gian TSDC 38 III.2.6. Khối ASIU (giao tiếp thuê bao tương tự) 39 III.2.7. Khối giao tiếp trung kế số E1 DCIU 41 III.2.8. Khối giao tiếp các dịch vụ nội hạt LSIU 42 III.2.9. Khối tạo chuông RIGU 43 III.2.10. Khối tạo các bản tin thông báo VMHU 45 III.2.11. Khối trộn cuộc gọi COMU 45 III.2.12. Khối chuyển mạch thời gian TSLU 46 III.2.13. Khối test thuê bao TECU 48 III.2.14. Khối Test tỷ lệ lỗi bit BETU 50 III.2.15. Khối giao tiếp V5.2 VSIU 50 IV. Vệ tinh RSS 51 IV.1. Chức năng của vệ tinh 52 IV.2. Cấu hình của vệ tinh 53 IV.3. Giao tiếp giữa HOST và vệ tinh 54 IV.4. Trạng thái Stand alone của vệ tinh 55 IV.4.1. Chuyển sang trạng thái stand alone khi đường truyền bị mất 55 IV.4.2. Tự xử lý cuộc gọi 55 IV.4.3. Chức năng tính cước 55 IV.4.4. Chức năng thống kê 56 IV.4.5. Chức năng thông báo trạng thái Emergency 56 IV.4.6. Chức năng xử lý dữ liệu 56 IV.4.7. Chức năng đồng bộ mạng 56 V. Phân hệ vệ tinh RSE 57 VI. Xử lý cuộc gọi 58 VII. Mạng IPC 60 VIII. Charging (cước) 63 VIII.1. Tổng quan 63 VIII.2. Các thủ tục xử lý dữ liệu cước 65 VIII.3. Chức năng hoạt động của khối tính cước 65 VIII. 3.1. Khối CDGU (Charging Data Generation Unit) 66 VIII.3.2. Khối CHAU (CHarging and Accounting Unit) 67 VIII.3.3. Khối CHCU (CHarging Controller Unit) 67 VIII.3.4. Khối CHVU (CHarging Verification Unit) 68 VIII.3.5. Khối RCHU (Remote Charging data Handing Unit) 68 IX. Cấu trúc dự phòng 69 IX.1. Dự phòng phần điều khiển 69 IX.1.1. Dự phòng hoạt động theo kiểu dự phòng nóng (Active/Standby) 69 IX.1.2. Dự phòng hoạt động theo kiểu phân chia tải 70 IX.2. Dự phòng các tuyến số liệu 71 IX.3. Dự phòng cho mạng IPC 72 IX.3.1. Đối với CS và IS 72 IX.3.2. Đối với các SS ở trong HOST 72 IX.3.3. Đối với các vệ tinh 73 X. hệ thống báo hiệu 73 X.1. Hệ thống báo hiệu 73 X.1.1. Hệ thống báo hiệu thuê bao 73 X.1.1.1. Thuê bao gọi dùng tín hiệu xung 73 X.1.1.2. Thuê bao gọi dùng tín hiệu mã đa tần 74 X.1.2. Hệ thống báo hiệu liên đài 74 X.1.2.1. Tín hiệu LD (Loop Decadic ) 74 X.1.2.2. Tín hiệu R2 - MFC 74 X.2. Hệ thống báo hiệu kênh chung (CCS No7) 75 XI. chức năng isdn của tổng đàI starex-vk 76 XI.1. Giao tiếp cổng cơ bản 2B + D 76 XI.2. Giao tiếp cổng sơ cấp 30B+D 78 XII. Cấu trúc phần mềm của tổng đài STAREX-VK 79 XII.1. Tổng quan 79 XII.2. Đặc điểm của phần mềm 79 XII.3. Hệ điều hành 80 XII.4. Hệ quản lý cơ sở dữ liệu DBMS 80 XII.5. Các phần mềm ứng dụng 80 Chương III: chức năng chính của các bảng mạch 84 Chương IV: hệ thống po Error! Bookmark not defined. I. Giới thiệu hệ thống PO Error! Bookmark not defined. I.1. Mô hình và cấu hình hệ thống Error! Bookmark not defined. I.2. Mô hình khung giá Error! Bookmark not defined. I.4. Chức năng hệ thống Error! Bookmark not defined. I.5. Sơ đồ kết nối Error! Bookmark not defined. I.6. Qui trình kết nối một cuộc gọi qua PO Error! Bookmark not defined. I.7. Vận hành - Bảo dưỡng (OAM) Error! Bookmark not defined. II. Hướng dẫn sử dụng hệ thống PO Error! Bookmark not defined. II.1. Tạo số liệu Error! Bookmark not defined. II.2. Các thao tác vận hành Error! Bookmark not defined. II.3. Bảo dưỡng và xử lý thông tin Error! Bookmark not defined. III. Hướng dẫn sử dụng chương trình giao tiếp PO Error! Bookmark not defined. III.1. Hàng trên cùng của màn hình là 6 nút lệnh Error! Bookmark not defined. III.2. Màn hình trạng thái Error! Bookmark not defined. III.3. Chức năng: Chọn cấu hình cổng COM Error! Bookmark not defined. III.4. Chức năng: Tuỳ chọn hiển thị Error! Bookmark not defined. III.5. Chức năng: Lấy cước Error! Bookmark not defined. III.6. Chức năng: Chuyển đổi cước Error! Bookmark not defined.

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 2039 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hệ thống starex-Vk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Óm tra sè liÖu ®ång thêi gi¸m s¸t khèi IPA32. ViÖc truyÒn/nhËn gi÷a IPA32 vµ SSA87 trong VSIU ®­îc thùc hiÖn th«ng qua 2 bus nèi tiÕp tèc ®é cao. IV. VÖ tinh RSS VÖ tinh RSS cña tæng ®µi STAREX-VK cã c¸c tñ chÝnh nh­ sau: TLDLC RSICC ASIC0 TLDU ASIU0 ASIU5 RLNU TSLU1 ASIU4 DCIU TSLU0 ASIU3 TS DC SU DC RL DC DC DC 0 RP VU LS IU TE CU 0 TE CU 1 ASIU2 RCP I/O DKE SSP RI GU 0 RI GU 1 ASIU1 IV.1. Chøc n¨ng cña vÖ tinh Chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt cña vÖ tinh lµ kÕt nèi mét nhãm c¸c thuª bao ë xa víi tæng ®µi STAREX-VK gièng nh­ lµ mét tr¹m SS trong HOST. Nã cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp khi ®­êng truyÒn bÞ mÊt. Nã thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng sau: - Xö lý ®­îc sù thay ®æi tr¹ng th¸i khi ®­êng truyÒn bÞ mÊt - Chøc n¨ng tù xö lý cuéc gäi - Chøc n¨ng thèng kª vµ tÝnh c­íc - Ph¸t c¸c b¶n tin th«ng b¸o khi sù cè ®­êng truyÒn x¶y ra - Xö lý d÷ liÖu - §ång bé m¹ng - Giao tiÕp víi ng­êi sö dông IV.2. CÊu h×nh cña vÖ tinh TSLU DCIU TECU RPVU RIGU ASIU RLNU LSIU RLDC TSDC SUDC DCDC SSP Global-bus Trung kÕ sè Thuª bao Tõ/®Õn DCDC Tõ/®Õn HOST Tõ/®Õn TSLU Tõ/®Õn DCIU RCP §Õn DKE vµ I/O Port TLDU S¬ ®å cÊu h×nh vÖ tinh cña tæng ®µi STAREX-VK VÖ tinh cã c¸c vi xö lý vµ c¸c khèi chøc n¨ng sau: MP (Main Processor): SSP: (Switching Subsystem Processor) gåm PPA21 vµ PPA33 kÐp ®«i RCP: (Remote Control System Processor) gåm PPA21 vµ PPA33 ®¬n §iÒu khiÓn thiÕt bÞ DC (Device Controller): gåm c¸c card PDA31 SUDC: §iÒu khiÓn thuª bao DCDC: §iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè E1 TSDC: §iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch thêi gian vµ dÞch vô RLDC: §iÒu khiÓn giao tiÕp luång vµ dÞch vô C¸c khèi chøc n¨ng: C¸c khèi chøc n¨ng cña vÖ tinh còng cã c¸c card gèng nh­ ë c¸c tr¹m SS trong HOST. ASIU: Giao tiÕp thuª bao t­¬ng tù (SSA86 vµ SSA05*) DCIU: Giao tiÕp trung kÕ sè E1 (STA81) LSIU: Giao tiÕp c¸c dÞch vô néi (SLA81) RIGU: T¹o chu«ng (SGU02) RPVU: T¹o c¸c b¶n tin th«ng b¸o (SVU82) TSLU: ChuyÓn m¹ch thêi gian vµ liªn kÕt d÷ liÖu (WTA01, 02, 04) TLDU: Khèi giao tiÕp luång vµ trung kÕ víi Host (WLA81) RLNU: Khèi ®ång bé TECU: Bé test thuª bao (MEA01, MEA82 vµ MEU81) DKE: æ ®Üa I/O port: Cæng vµo ra (POA03) IV.3. Giao tiÕp gi÷a HOST vµ vÖ tinh 32 E1 Voice, IPC TSLU HRCU CDTU TLDU Global-bus TSDC RLNU RLDC HLDC RS 32 SHW HOST 32 SHW S¬ ®å kÕt nèi gi÷a HOST vµ vÖ tinh ViÖc kÕt nèi gi÷a HOST vµ vÖ tinh ®­îc thùc hiÖn b»ng viÖc sö dông c¸p quang hoÆc c¸c luång PCM (E1/T1) cho viÖc trao ®æi c¸c d÷ liÖu tho¹i vµ d÷ liÖu IPC (th«ng tin gi÷a c¸c bé vi xö lý). Khi sö dông luång c¸p quang th× TSLU cña RS ®­îc kÕt nèi víi CDLU cña IS gièng nh­ trong tr­êng hîp cña c¸c SS nèi víi IS. Khi sö dông luång PCM, card WTA04 ®­îc trang bÞ trong TSLU cña vÖ tinh truyÒn tÝn hiÖu ®iÖn tíi khèi TLDU. TLDU göi tÝn hiÖu nµy tíi HOST th«ng qua luång PCM. T¹i HOST CDTU nhËn tÝn hiÖu nµy sau ®ã truyÒn tíi SPSU th«ng qua HRCU. TÝn hiÖu sÏ ®­îc truyÒn tõ HOST tíi vÖ tinh theo ®­êng ng­îc l¹i. IV.4. Tr¹ng th¸i Stand alone cña vÖ tinh §©y lµ t×nh huèng mµ khi vÖ tinh kh«ng ®­îc nèi víi HOST, lóc nµy vÖ tinh ho¹t ®éng ®éc lËp vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: IV.4.1. ChuyÓn sang tr¹ng th¸i stand alone khi ®­êng truyÒn bÞ mÊt Khi tÊt c¶ c¸c ®­êng truyÒn chøa kªnh IPC gi÷a HOST vµ vÖ tinh bÞ mÊt th× nã tù ®éng chuyÓn sang tr¹ng th¸i emergency ho¹t ®éng ë chÕ ®é stand alone IV.4.2. Tù xö lý cuéc gäi Khi vÖ tinh ho¹t ®éng b×nh th­êng th× tÊt c¶ c¸c thuª bao cña nã ®Òu ®­îc cung cÊp c¸c dÞch vô nh­ ë HOST. Trong tr­êng hîp stand alone, vÖ tinh sÏ tù xö lý c¸c cuéc gäi trong cïng tr¹m vµ c¸c tæng ®µi kh¸c nèi ®Õn tr¹m ®ã. Lóc nµy viÖc dÞch sè Prefix ®­îc SSP thùc hiÖn. IV.4.3. Chøc n¨ng tÝnh c­íc C¸c thñ tôc xö lý c­íc khi vÖ tinh ho¹t ®éng b×nh th­êng ®­îc thùc hiÖn gièng nh­ c¸c SS ë trong HOST. Tuy nhiªn, khi nã ch¹y ë chÕ ®é standalone hÖ thèng sÏ t¹m thêi chøa c­íc vµo æ ®Üa cña RCP kÓ tõ lóc d÷ liÖu c­íc kh«ng thÓ truyÒn ®­îc vÒ HOST. Khi ®­êng truyÒn trë l¹i b×nh th­êng th× hÖ thèng sÏ ®Èy hÕt c¸c d÷ liÖu c­íc ®ã vÒ HOST, nÕu nh­ æ ®Üa cña RCP lçi th× d÷ liÖu c­íc sÏ ®­îc ®­a ra c¸c thiÕt bÞ vµo ra cña hÖ thèng. D÷ liÖu c­íc ë vÖ tinh ®­îc gom 5 cuéc mét vµ göi vÒ HOST. Trong tr­êng hîp stand alone chóng ®­îc ghi vµo æ ®Üa cña RCP theo tõng khèi 5 cuéc mét. Nã ®­îc chøa vµo mét vïng æ ®Üa víi kh«ng gian lµ 5Mbytes vµ cã thÓ chøa ®­îc 29120 blocks (1 block = 5 cuéc) IV.4.4. Chøc n¨ng thèng kª C¸c d÷ liÖu thèng kª ®­îc thu thËp trong vÖ tinh ®­îc ®ång thêi ®­a ra t¹i HOST vµ vÖ tinh. Khi nã ho¹t ®éng ë chÕ ®é stand alone, nã kh«ng thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng thèng kª do yªu cÇu cña operator mµ chØ cã kh¶ n¨ng thèng kª theo hµng giê. C¸c b¶n tin thèng kª hµng giê khi vÖ tinh ho¹t ®éng ë chÕ ®é stand alone sÏ ®­îc ®­a ra c¸c thiÕt bÞ vµo ra cña RCP. IV.4.5. Chøc n¨ng th«ng b¸o tr¹ng th¸i Emergency NÕu nh­ c¸c cuéc gäi tõ vÖ tinh ®i ra c¸c tæng ®µi kh¸c mµ ph¶i ®i qua HOST hoÆc c¸c thuª bao ë HOST khi nã ho¹t ®éng ë chÕ ®é stand alone th× nã sÏ th«ng b¸o cho thuª bao chñ gäi lµ ®­êng truyÒn ®ang cã sù cè hoÆc söa ch÷a. IV.4.6. Chøc n¨ng xö lý d÷ liÖu CÊu tróc d÷ liÖu cña vÖ tinh vµ thñ tôc tÝnh c­íc th× gièng nh­ c¸c SS trong HOST. Trong tr­êng hîp stand alone, vÖ tinh sÏ ®­îc trang bÞ thªm mét b¶ng dÞch sè trïng víi HOST ®Ó cã thÓ xö lý c¸c cuéc gäi cña nã. D÷ liÖu nµy ®­îc tù ®éng thay ®æi khi ®­êng truyÒn b×nh th­êng ®Ó d÷ liÖu ë HOST vµ vÖ tinh lµ lu«n gièng nhau. IV.4.7. Chøc n¨ng ®ång bé m¹ng Khèi RLNU trong vÖ tinh thùc hiÖn viÖc ®ång bé ®ång hå cña vÖ tinh víi HOST, nã nhËn ®ång hå tham kh¶o ®­îc cung cÊp tõ HOST th«ng qua mét luång PCM cña khèi TLDU vµ sau ®ã lùa chän mét tÝn hiÖu ®ång hå ­u tiªn cao nhÊt råi t¹o ra mét ®ång hå ®ång bé víi ®ång hå tham kh¶o nµy vµ ph©n phèi trong vÖ tinh. V. Ph©n hÖ vÖ tinh RSE Trªn môc IV chóng ta ®· nghiªn cøu tæng quan vÒ ph©n hÖ vÖ tinh RSS, sau ®©y chóng ta sÏ nãi tiÕp vÒ ph©n hÖ vÖ tinh RSE. Sau ®©y lµ vÞ trÝ c¸c khèi chøc n¨ng trªn mçi tñ cña ph©n hÖ vÖ tinh RSE: RSEC ASIC0 ASIU0 ASIU5 DC IU RN ES TL DU ASIU4 TSLU ASIU3 TS DC SL DC DC DC IT DC CH DC TE CU ASIU2 SSP LS IU RV MU RI GU ASIU1 VÖ tinh RSE kh¸c vÖ tinh RSS ë mét sè ®iÓm sau: - Dung l­îng thuª bao cña RSE lµ 4096 thuª bao cßn ë RSS lµ 8192 TB. - VÖ tinh RSE kh«ng cã æ ®Üa vµ cæng vµo ra cho nªn d÷ liÖu c­íc t¹m thêi khi ®­êng truyÒn bÞ mÊt sÏ ®­îc l­u trong mét card cã tªn lµ POA09. - Khèi ®ång bé trong vÖ tinh RSE chØ cã hai card WNA08. HÇu hÕt c¸c khèi chøc n¨ng trong RSE gièng RSS trõ mét sè khèi kh¸c víi RSS nh­ sau: SLDC: §iÒu khiÓn thuª bao (ë RSS lµ SUDC) ITDC: §iÒu khiÓn ®ång bé, giao tiÕp gi÷a HOST vµ vÖ tinh CHDC: §iÒu khiÓn ghi c­íc t¹m thêi RNES: Khèi ®ång bé VI. Xö lý cuéc gäi Sau ®©y lµ l­u ®å xö lý mét cuéc gäi vµ c¸c khèi liªn quan ®Õn mét cuéc gäi: TSLU TSDC G-bus TONE DTMF SUDC ASIU RIGU SSP SS Thuª bao chñ gäi TSLU TSDC G-bus TONE SUDC ASIU RIGU SSP SS Thuª bao bÞ gäi CDLU SPSU CLDC SSDC CIJU NTP ISP G-bus IS S¬ ®å xö lý cuéc gäi trong tæng ®µi STAREX-VK (Supervision) + Thuª bao chñ gäi nhÊc m¸y (hook off) + Khèi ASIU sö dông ph­¬ng ph¸p quÐt vµ gi¸m s¸t thÊy ®­îc tr¹ng th¸i hook off cña thuª bao vµ göi tíi SUDC. + SUDC sÏ göi th«ng sè vµ tr¹ng th¸i cña thuª bao chñ gäi tíi SSP th«ng qua Global-bus. (Dial Tone Connection) + SSP ra lÖnh cho TSDC lµ nèi dial tone cho thuª bao chñ gäi th«ng qua Global-bus. + TSDC sau khi nhËn ®­îc lÖnh nµy sÏ ®iÒu khiÓn LSIU vµ göi dial tone tíi ASIU th«ng qua TSLU. + ASIU truyÒn dial tone tíi thuª bao chñ gäi Digit Reception (DTMF) + Thuª bao chñ gäi nhËn ®­îc dial tone vµ quay sè + TÝn hiÖu DTMF tõ thuª bao ®­îc göi tíi LSIU qua TSLU vµ cuèi cïng ®Õn TSDC. + Sau khi thuª bao bÊm sè ®Çu tiªn th× sè nµy sÏ ®­îc göi ngay tíi SSP th«ng qua Global-bus. + SSP sau khi nhËn ®­îc sè ®Çu tiªn, ra lÖnh ngay cho TSDC lµ ng¾t dial tone cho thuª bao. + C¸c con sè cßn l¹i sÏ tiÕp tôc ®­îc göi tíi SSP. Chó ý: Trong tr­êng hîp dïng xung quay sè DP, c¸c xung do thuª bao quay sÏ ®­îc ASIU ph¸t hiÖn. Nã kh«ng göi ®Õn LSIU, thay vµo ®ã nã göi ®Õn SUDC. C¸c ®­êng xö lý sau ®ã gièng nh­ tr­êng hîp cña DTMF. Routing I + SSP sÏ yªu cÇu NTP dÞch nh÷ng con sè Prefix mµ thuª bao võa quay + NTP ph©n tÝch sè Prefix nhËn ®­îc tõ SSP sau ®ã xem cuéc gäi lµ néi ®µi hay ra ngoµi + Trong vÝ dô nµy ta gi¶ sö cuéc gäi lµ néi ®µi, SSP sÏ yªu cÇu NTP dÞch nh÷ng con sè cßn l¹i cña thuª bao bÞ gäi sau khi nhËn ®­îc con sè cuèi cïng. Routing II + NTP sÏ th«ng b¸o cã cuéc gäi ®Õn cho SSP cña thuª bao bÞ gäi + SSP cña thuª bao bÞ gäi b¾t ®Çu chiÕm gi÷ thuª bao bÞ gäi. Routing III + SSP cña thuª bao bÞ gäi sÏ th«ng b¸o cho SSP cña thuª bao chñ gäi r»ng nã ®· chiÕm ®­îc thuª bao bÞ gäi. + ISP sÏ yªu cÇu SSDC kÕt nèi chuyÓn m¹ch kh«ng gian Ringing + SSP cña thuª bao chñ gäi yªu cÇu TSDC thiÕt lËp mét m¹ch tho¹i + SSP cña thuª bao bÞ gäi göi lÖnh tíi TSDC r»ng yªu cÇu LSIU cña nã göi Ring-back Tone cho thuª bao chñ gäi. + SSP cña thuª bao bÞ gäi yªu cÇu SUDC kÕt nèi chu«ng cho thuª bao bÞ gäi + SUDC sau ®ã sÏ nèi chu«ng cho thuª bao bÞ gäi Talking + NÕu nh­ thuª bao bÞ gäi nhÊc mÊy (hook off), tr¹ng th¸i cña nã sÏ ®­îc SUDC ph¸t hiÖn. Sau ®ã, SUDC göi tÝn hiÖu tr¶ lêi tíi SSP ®Ó hÖ thèng b¾t ®Çu tÝnh c­íc. + SSP cña thuª bao bÞ gäi yªu cÇu ng¾t ring back tone tíi TSDC vµ ng¾t chu«ng cho thuª bao bÞ gäi tíi SUDC. + SSP cña thuª bao bÞ gäi th«ng b¸o cho SSP cña thuª bao chñ gäi r»ng thuª bao bÞ gäi ®· tr¶ lêi. + SSP cña thuª bao bÞ gäi ra lÖnh cho TSDC kÕt nèi ®­êng tho¹i. Recovery (Thuª bao chñ gäi ®Æt m¸y tr­íc) + Khi thuª bao chñ gäi ®Æt m¸y th× tr¹ng th¸i nµy sÏ ®­îc SUDC nhËn vµ göi tíi SSP vµ yªu cÇu hÖ thèng ngõng tÝnh c­íc. + SSP cña thuª bao chñ gäi yªu cÇu TSDC ng¾t m¹ch tho¹i + SSP cña thuª bao chñ gäi yªu cÇu SSDC ng¾t chuyÓn m¹ch kh«ng gian + SSP cña thuª bao bÞ gäi yªu cÇu TSDC ng¾t m¹ch tho¹i vµ nèi busy tone cho thuª bao bÞ gäi. + TSDC cña thuª bao bÞ gäi ra lÖnh cho LSIU kÕt nèi busy tone cho thuª bao bÞ gäi + NÕu nh­ thuª bao bÞ gäi ®Æt m¸y (hook-off), SSP cña thuª bao bÞ gäi yªu cÇu c¾t busy tone tíi TSDC vµ sau ®ã cuéc gäi ®­îc kÕt thóc. VII. M¹ng IPC (Inter Processor Communication) M¹ng IPC trong hÖ thèng tæng ®µi STAREX-VK lµ ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c bé vi xö lý. C¸c vi xö lý trong cïng mét ph©n hÖ trao ®æi víi nhau th«ng qua Global-bus cßn gi÷a c¸c ph©n hÖ th× c¸c bé vi xö lý trao ®æi víi nhau th«ng qua m¹ng IPC. Mçi node trong m¹ng ®­îc gäi lµ mét khèi CIJU (Control Interface Job Unit) ®Ó nèi tíi c¸c vi xö lý cña c¸c ph©n hÖ (card PCA81). M¹ng IPC cã hai khèi chÝnh: CSCU vµ ISCU Mét ISCU cã thÓ nèi ®­îc 11 ph©n hÖ chuyÓn m¹ch, mçi ph©n hÖ cÇn 2 card PCA81 ho¹t ®éng theo chÕ ®é Active/Standby. CSCU cã cÊu tróc gièng nh­ ISCU nh­ng cã c¸c chøc n¨ng kh¸c, nã cã thÓ nèi ®­îc víi 4 ISCU vµ nèi víi IS, CS vµ NTP. TÊt c¶ c¸c ®­êng nèi ®Òu lµ nh÷ng ®­êng U-link. H×nh vÏ trang bªn sÏ m« t¶ cÊu tróc cña m¹ng IPC trong hÖ thèng tæng ®µi STAREX-VK. ICP CIJU NTP ISP OCP CMDC SSDC ... NSDC ... CLDC ... HLDC Global-bus Max 4MHz U-link (Max 10MHz) Global-bus Max 4MHz U-link (Max 10MHz) CIJU CIJU CIJU CIJU INDC CIJU CIJU U-link (Max 1MHz) U-link (Max 10MHz) D-bus (Max 10MHz) CIJU CIJU CIJU INDC CIJU ... D-bus (Max 10MHz) U-link (Max 8MHz) ... CDLU TSLU SSP CDLU ... §­êng c¸p quang U-link (Max 8MHz) G-bus (Max 4MHz) DC DC ....... DC CS IS CSCU ISCU SS M¹ng IPC cña tæng ®µi STAREX-VK VIII. Charging (c­íc) VIII.1. Tæng quan HÖ thèng chuyÓn m¹ch STAREX-VK ®­îc cÊu tróc xö lý theo kiÓu ph©n t¸n. Mçi vi xö lý cña mçi ph©n hÖ t¹o, thu thËp vµ ghi c¸c th«ng tin vÒ c­íc ®Ó cã thÓ xö lý nhanh vµ chÝnh x¸c cña c¸c lo¹i dÞch vô vµ sè l­îng lín thuª bao trong hÖ thèng. Víi chøc n¨ng tÝnh c­íc theo ph­¬ng ph¸p nµy, khèi CDGU ®­îc cã ë mçi SS vµ CHAU, CHCU, CHVU ®­îc ®Æt ë CS. D÷ liÖu c­íc cña tæng ®µi STAREX-VK ®­îc t¹o vµ ph©n tÝch ë mçi SSP (vi xö lý cña mçi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch). D÷ liÖu c­íc ®­îc ghi ë æ ®Üa th«ng qua OCP theo tõng block vµ nã cã thÓ ®­îc back up lªn b¨ng tõ. CHAU ASCU CDGU NUTU CHCU CHVU MT DKE NTP SSP OCP S¬ ®å cÊu h×nh cña c¸c khèi tÝnh c­íc t¹i HOST Tæng ®µi STAREX-VK cã thÓ xö lý d÷ liÖu c­íc theo ph­¬ng ph¸p LAMA (Local Automatic Message Accounting) hoÆc ph­¬ng ph¸p CAMA (Centralized Automatic Message Accounting). §Ó ghi d÷ liÖu c­íc, tæng ®µi STAREX-VK c¬ b¶n sö dông ph­¬ng ph¸p ghi c­íc chi tiÕt. Tuy nhiªn, ng­êi vËn hµnh cã thÓ lùa chän ph­¬ng ph¸p ghi khèi. MÆt kh¸c, còng cã thÓ ghi d÷ liÖu c­íc chi tiÕt vµo æ ®Üa sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh c­íc tøc thêi, c­íc cè ®Þnh, c­íc ®iÖn tho¹i c«ng céng vµ c­íc tù do. H¬n n÷a hÖ thèng tÝnh c­íc cña tæng ®µi STAREX-VK cßn cã thÓ ghi, theo dâi vµ ®­a ra d÷ liÖu c­íc ngay tøc kh¾c hoÆc mét sè l­îng nhÊt ®Þnh (kho¸n). TÝnh c­íc theo kiÓu kho¸n cho phÐp kh«ng giíi h¹n sè cuéc gäi cña thuª bao trong vïng h¹n chÕ, ng­îc l¹i tÝnh c­íc theo kiÓu tøc th× cã thÓ ¸p dông cho kh¸ch s¹n hoÆc bÖnh viÖn ®Ó tÝnh c¸c cuéc gäi ngay lËp tøc. Trong tr­êng hîp sö dông ph­¬ng ph¸p LAMA d÷ liÖu c­íc ®­îc ghi trªn b¨ng tõ. OCP RCP CHAU ASCU CDGU RCHU CHCU CHVU MT DKE SSP DKE EXCU OUCU S¬ ®å cÊu h×nh c¸c khèi tÝnh c­íc ë vÖ tinh Tuy nhiªn, tæng ®µi STAREX-VK ghi t¹m thêi d÷ liÖu c­íc trªn æ ®Üa ®Ó tr¸nh mÊt d÷ liÖu do sù qu¸ t¶i cña OCP vµo nh÷ng giê cao ®iÓm. H¬n thÕ n÷a, STAREX-VK chøa d÷ liÖu c­íc t¹m thêi ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ bé nhí phô trî, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cao cña OCP vµ ®é tin cËy cña d÷ liÖu c­íc. Còng vËy tæng ®µi STAREX-VK ghi vµ qu¶n lý gi¸m s¸t d÷ liÖu c­íc trong æ ®Üa ®Ó cho nã cã thÓ ®äc vµ ®­a ra khi ng­êi vËn hµnh yªu cÇu. Tæng ®µi STAREX-VK còng cã thÓ gi¶m tÝnh c­íc cho c¸c cuéc gäi vµo c¸c ngµy nghØ, nöa ®ªm,... vµ nã cã thÓ ®­a ra m· PPM cho c¸c thuª bao c«ng céng vµ thuª bao PBX,... VIII.2. C¸c thñ tôc xö lý d÷ liÖu c­íc ASCU MT Disk CHCU CHVU CHAU TRCU CDGU CRT Printer SSP OCP ICP Subcriber Trunk Line S¬ ®å c¸c thñ tôc xö lý d÷ liÖu c­íc + C¸c khèi xö lý cuéc gäi ASCU vµ TRCU sÏ göi c¸c th«ng tin thêi ®iÓm ban ®Çu vµ kÕt thóc tíi CDGU khi cã cuéc gäi cña thuª ®­îc thiÕt lËp vµ khi kÕt thóc cuéc gäi. + CDGU truyÒn c¸c xung PPM tíi thuª bao chñ gäi vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô kÌm theo cho thuª bao ®ã. + Khi cã lçi x¶y ra, nã sÏ ®­a ra chi tiÕt c¸c lçi th«ng qua cæng vµo ra. NÕu d÷ liÖu b×nh th­êng th× d÷ liÖu c­íc sÏ ®­îc s¾p xÕp, l­u tr÷ vµ xÕp thµnh tõng khèi theo ph­¬ng ph¸p ghi tr­íc khi göi vÒ OCP. + T¹i OCP, d÷ liÖu c­íc nhËn ®­îc tõ c¸c SSP sÏ ®­îc kiÓm tra vµ chøa ë trong CHAU, CHCU vµ CHVU. Sau ®ã nã sÏ ®­îc xÕp thµnh tõng ®¬n vÞ nhÊt ®Þnh (block) vµ truyÒn ®Õn ghi ë c¸c thiÕt bÞ bé nhí phô trî (æ ®Üa vµ b¨ng tõ). + TÊt c¶ c¸c lçi x¶y ra trong qu¸ tr×nh xö lý vµ c¸c d÷ liÖu c­íc trong tr­êng hîp c¸c æ ®Üa vµ b¨ng tõ bÞ lçi sÏ ®­îc ®­a ra c¸c cæng vµo ra. VIII.3. Chøc n¨ng ho¹t ®éng cña khèi tÝnh c­íc C¸c khèi chøc n¨ng tÝnh c­íc cña tæng ®µi STAREX-VK bao gåm: CDGU, CHAU, CHCU, CHVU vµ RCHU. RCHU cã tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña c¶ CHAU vµ CHCU sö dông cho viÖc qu¶n lý d÷ liÖu c­íc cña ph©n hÖ vÖ tinh. VIII. 3.1. Khèi CDGU (Charging Data Generation Unit) CDGU OUCU CHVU CHAU FACU ASCU Ph¸t xung PPM Ph¸t d÷ liÖu lçi vµ c¶nh b¸o Yªu cÇu ghi d÷ liÖu theo dâi c­íc §­a ra d÷ liÖu c­íc tøc thêi Yªu cÇu ghi vµ kÕt hîp d÷ liÖu c­íc chi tiÕt D÷ liÖu c­íc ban ®Çu Sù lµm viÖc gi÷a khèi CDGU vµ c¸c khèi kh¸c CDGU lµ mét khèi cã chøc n¨ng tÝnh c­íc trong c¸c SSP, nã nhËn c¸c th«ng tin vÒ b¾t ®Çu cuéc gäi vµ khi cuéc gäi kÕt thóc tõ khèi xö lý cuéc gäi ®Ó ph©n tÝch. NÕu nh­ cã lçi ®­îc ph¸t hiÖn tõ d÷ liÖu c­íc cuèi cïng th× CDGU sÏ göi c­íc chi tiÕt vÒ CHAU cña OCP. Trong tr­êng hîp b×nh th­êng nã s¾p xÕp thµnh d¹ng c­íc chi tiÕt vµ theo khèi tuú theo ph­¬ng ph¸p ghi sö dông. NÕu nh­ sè cuéc gäi v­ît qu¸ sè ®Þnh tr­íc (trong tr­êng hîp tÝnh c­íc chi tiÕt) th× CDGU sÏ göi c­íc chi tiÕt cho CHAU cña OCP. Trong tr­êng hîp ghi c­íc theo kiÓu khèi th× CDGU sÏ chøa c¸c d÷ liÖu c­íc vµo trong c¬ së d÷ liÖu. Khi cã yªu cÇu tõ OCP nã göi c¸c khèi c­íc tíi CHAU vµ sau ®ã nhËn c¸c b¶n tin tõ CDA ®Ó b¾t ®Çu l¹i khèi d÷ liÖu c­íc. CDGU qu¶n lý viÖc ®¨ng ký theo dâi c­íc, tÝnh c­íc kho¸n vµ tøc th×. NÕu chøc n¨ng tÝnh c­íc tøc th× ®­îc ®¨ng ký th× CDGU thay ®æi d÷ liÖu c­íc thµnh d¹ng d÷ liÖu c­íc chi tiÕt sau ®ã göi tíi OUCU cña ICP vµ ®­a ra c¸c cæng vµo ra. NÕu chøc n¨ng theo dâi c­íc ®­îc ®¨ng ký, CDGU sÏ göi d÷ liÖu c­íc chi tiÕt tíi CHVU cña OCP. CDGU qu¶n lý chøc n¨ng ghi c­íc nh­ tÝnh c­íc tøc thêi, kho¸n, tÝnh c­íc cho ®iÖn tho¹i c«ng céng,... VIII.3.2. Khèi CHAU (CHarging and Accounting Unit) CHAU nhËn c¸c d÷ liÖu c­íc chi tiÕt vµ khèi tõ c¸c CDGU cña mçi SSP sau ®ã tuú theo ph­¬ng ph¸p ghi vµ nã xö lý l¹i c¸c d÷ liÖu. NÕu d÷ liÖu chøa lçi th× mét b¶n tin lçi sÏ ®­îc ph¸t ra, nÕu kh«ng nã sÏ ®­îc s¾p xÕp theo hµng ®Ó sö dông b¨ng tõ cã hiÖu qña. CHAU ®­a ra sè block c­íc vµ d÷ liÖu trªn ®Üa khi ng­êi vËn hµnh yªu cÇu. D÷ liÖu c­íc sÏ ®­îc truyÒn tõ ®Üa lªn b¨ng tõ khi b¨ng tõ ®­îc thay thÕ hoÆc khi hÖ thèng bÞ lçi. VIII.3.3. Khèi CHCU (CHarging Controller Unit) EXCU CHVU OUCU CHCU KÕt qu¶ KÕt qu¶ Yªu cÇu hiÓn thÞ vµ thay ®æi d÷ liÖu c­íc Yªu cÇu hiÓn thÞ vµ xo¸ d÷ liÖu theo dâi c­íc Sù lµm viÖc gi÷a CHCU vµ c¸c khèi kh¸c CHCU qu¶n lý c¸c lÖnh MMC liªn quan ®Õn c­íc, nã nhËn c¸c lÖnh tõ chøc n¨ng giao tiÕp víi ng­êi vËn hµnh ®Ó ph©n tÝch. NÕu nh­ lÖnh kh«ng b×nh th­êng, CHCU sÏ göi b¶n tin lçi tíi EXCU. CHCU ph©n lo¹i c¸c lÖnh xem lÖnh nµo nã cã thÓ thùc hiÖn vµ lÖnh nµo thuéc c¸c khèi kh¸c, trong tr­êng hîp lÖnh cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ë CHCU, c¬ së d÷ liÖu sÏ ®­îc thay ®æi. NÕu c¸c lÖnh thuéc khèi kh¸c nã sÏ yªu cÇu khèi ®ã thùc hiÖn vµ nhËn kÕt qu¶ ®Ó ph©n tÝch,... VIII.3.4. Khèi CHVU (CHarging Verification Unit) CHVU t¹o ra c¸c d÷ liÖu c­íc chi tiÕt vÒ c¸c cuéc gäi ®Õn vµ cuéc gäi ®i cña c¸c thuª bao. Nã ghi c­íc chi tiÕt vµo æ ®Üa vµ ®äc d÷ liÖu c­íc thuª bao tõ ®Üa cña OCP khi ng­êi vËn hµnh yªu cÇu. CHCU OUCU CHVU Disk FACU C¶nh b¸o , lçi D÷ liÖu cuéc gäi bÞ mÊt D÷ liÖu theo dâi c­íc ®­îc t×m Ghi d÷ liÖu theo dâi c­íc KÕt qu¶ theo dâi c­íc Yªu cÇu theo dâi c­íc Sù lµm viÖc gi÷a CHVU vµ c¸c khèi kh¸c CHVU theo dâi viÖc t¹o d÷ liÖu c­íc tõ mçi c«ng ®o¹n (tõ khi t¹o d÷ liÖu cho ®Õn khi ghi vµo ®Üa hoÆc b¨ng tõ). Sau ®ã nã so s¸nh kÕt qu¶ ®Ó ph©n tÝch. Chøc n¨ng nµy ®­îc sö dông ®Ó gi¶m nhá sè lçi x¶y ra trong khi xö lý c­íc. VIII.3.5. Khèi RCHU (Remote Charging data Handing Unit) RCHU FACU CHAU Disk OUCU EXCU KÕt qu¶ ®­a ra d÷ liÖu c­íc D÷ liÖu c¸c cuéc gäi bÞ mÊt TruyÒn d÷ liÖu c­íc khi ®­êng truyÒn b×nh th­êng Lçi, c¶nh b¸o Ghi d÷ liÖu c­íc Yªu cÇu ®­a ra d÷ liÖu c­íc Sù lµm viÖc gi÷a RCHU vµ c¸c khèi kh¸c RCHU thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña CHAU vµ CHCU ë trong Host cho kÕt qu¶ tèi ­u. Nã nhËn d÷ liÖu c­íc tõ c¸c vÖ tinh. Khi ®­êng truyÒn bÞ mÊt RCHU kiÓm tra c¸c lçi cña d÷ liÖu c­íc; nÕu chÝnh x¸c nã sÏ l­u ë trªn ®Üa, nÕu ®Üa bÞ lçi th× nã ®­a c¸c d÷ liÖu c­íc ra mµn h×nh hoÆc m¸y in ®Ó b¶o vÖ d÷ liÖu c­íc. RCHU gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ®­êng truyÒn ®Þnh kú. Khi ®­êng truyÒn kh«i phôc nã ®äc d÷ liÖu c­íc tõ ®Üa vµ göi vÒ CHAU cña Host. RCHU cã thÓ truyÒn l¹i d÷ liÖu c­íc ®Ó tr¸nh d÷ liÖu c­íc bÞ mÊt. RCHU cã thÓ ®­a ra c¸c th«ng tin t­¬ng øng khi ng­êi vËn hµnh yªu cÇu ®­a ra c¸c d÷ liÖu liªn quan ®Õn c­íc. IX. CÊu tróc dù phßng PhÇn c¬ b¶n cña tæng ®µi VK lµ c¸c bé xö lý, c¸c phÇn liªn kÕt ®iÒu khiÓn, chuyÓn m¹ch thêi gian, chuyÓn m¹ch kh«ng gian vµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé m¹ng. C¸c phÇn nµy ®Òu ®­îc kÐp ®«i (ho¹t ®éng theo kiÓu dù phßng nãng hoÆc theo kiÓu ph©n chia t¶i) thËm chÝ kÐp ba hoÆc cÊu tróc dù phßng n+k ®Ó n©ng cao ®é tin cËy cña hÖ thèng. IX.1. Dù phßng phÇn ®iÒu khiÓn IX.1.1. Dù phßng ho¹t ®éng theo kiÓu dù phßng nãng (Active/Standby) Nguyªn t¾c dù phßng nãng lµ nh­ sau: B×nh th­êng t¹i mét thêi ®iÓm chØ chØ cã mét mÆt cña bé vi xö lý lµm viÖc (mÆt Active) cßn mÆt kia kh«ng lµm viÖc (mÆt Standby) nh­ng hai mÆt nµy lu«n lu«n trao ®æi d÷ liÖu vµ th«ng tin cho nhau ®Ó d÷ liÖu trªn hai bé nhí lµ gièng hÖt nhau. Khi mÆt Active bÞ lçi th× mÆt Standby sÏ nhËn ®iÒu khiÓn vµ trë thµnh mÆt Active. Ph­¬ng ph¸p dù phßng nµy ¸p dông cho: - C¸c bé vi xö lý thùc hiÖn xö lý c¸c c«ng viÖc ë møc cao, c¸c c«ng viÖc nµy kh«ng yªu cÇu xö lý trong thêi gian thùc nh­ : xö lý cuéc gäi, ph©n tÝch sè, ®iÒu khiÓn chuyÓn m¹ch, qu¶n lý vµ b¶o d­ìng hÖ thèng... - C¸c DC thùc hiÖn chøc n¨ng xö lý c¸c c«ng viÖc ë møc thÊp nh­ gi¸m s¸t c¸c thuª bao, xö lý b¸o hiÖu....C¸c c«ng viÖc nµy yªu cÇu xö lý trong thêi gian thùc. B¶n tin gi÷a c¸c bé xö lý ®­îc truyÒn th«ng qua Global Bus hoÆc qua m¹nh IPC (Inter-Processor Communication), IPC ®­îc xem nh­ lµ mét lo¹i chuyÓn m¹ch tin. Ngoµi ra, cßn cã c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi thùc hiÖn c¸c giao tiÕp thuª bao, giao tiÕp trung kÕ, b¸o hiÖu, kiÓm tra, chuyÓn m¹ch thêi gian, chuyÓn m¹ch kh«ng gian, ®ång bé m¹ng..., Vi xö lý tÝch cùc Vi xö lý dù phßng Bus ®iÒu khiÓn Bus d÷ liÖu Bé nhí tÝch cùc Bé nhí dù phßng CÊu tróc dù phßng nãng IX.1.2. Dù phßng ho¹t ®éng theo kiÓu ph©n chia t¶i Nguyªn t¾c cña ph­¬ng ph¸p dù phßng nµy nh­ sau: B×nh th­êng mçi vi xö lý thùc hiÖn ®iÒu khiÓn mét sè thiÕt bÞ riªng vµ vÉn trao ®æi th«ng tin víi nhau nh­ng khi mét vi xö lý bÞ lçi th× mÆt cßn l¹i sÏ nhËn ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc. C¸c DC ®a sè ®Òu ®­îc kÐp ®«i theo ph­¬ng ph¸p dù phßng nãng, trõ mét sè ®¬n vÞ nh­: SUDC, DCDC, DTDC ®­îc kÐp ®«i theo ph­¬ng ph¸p ph©n chia t¶i. Khi ®ã ë tr¹ng th¸I b×nh th­êng bé xö lý, bé xö lý A ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ A vµ bé xö lý B ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ B. NÕu mét bé xö lý bÞ lçi th× bé xö lý kia sÏ ®iÒu khiÓn c¶ hai thiÕt bÞ. Vi xö lý A Vi xö lý B Bus ®iÒu khiÓn ThiÕt bÞ A ThiÕt bÞ B CÊu tróc dù phßng kiÓu ph©n chia t¶i Trong sè c¸c DC cã mét sè bé ®iÒu khiÓn Ýt cã ¶nh h­ëng tíi ®é tin cËy cña hÖ thèng nh­ NSDC, CLDC, RLDC, CMDC sÏ kh«ng cã dù phßng . IX.2. Dù phßng c¸c tuyÕn sè liÖu V× c¸c d÷ liÖu thuª bao lµ rÊt quan träng, nªn c¸c tuyÕn d÷ liÖu còng cã cÊu tróc dù phßng. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi ®Òu ®­îc cÊu tróc kÐp ®«i vµ ho¹t ®éng theo chÕ ®é dù phßng nãng. is Spsu - a Spsu - b cdlu - a cdlu - b nesu - a nesu - b nesu - c ss wta03 - a wta03 - b asiu rigu - a rigu - B tslu - a tslu - b CÊu tróc dù phßng cña thiÕt bÞ vµ c¸c ®­êng d÷ liÖu V× sù ghÐp ®«i cña chuyÓn m¹ch thêi gian, nªn c¸c giao diÖn ngo¹i vi thuª bao vµ trung kÕ, c¸c thiÕt bÞ cung cÊp dÞch vô còng ®­îc ghÐp vµo c¶ hai mÆt A vµ B cña chuyÓn m¹ch thêi gian. ChuyÓn m¹ch kh«ng gian trong IS còng ®­îc cÆp ®«i, viÖc ghÐp nèi gi÷a chuyÓn m¹ch thêi gian vµ CDLU lµ kiÓu ®iÓm nèi ®iÓm. Liªn kÕt gi÷a CDLU vµ chuyÓn m¹ch kh«ng gian lµ kiÓu nèi ghÐp chÐo v× chuyÓn m¹ch thêi gian vµ CDLU ®­îc ghÐp ®«i mét c¸ch riªng biÖt. C¸c thiÕt bÞ ®ång bé m¹ng ®­îc ghÐp nèi cÆp ba vµ viÖc cung cÊp ®ång hå cho ho¹t ®éng cña hÖ thèng chuyÓn m¹ch ®­îc cÆp ®«i. Bé t¹o chu«ng cña hÖ thèng còng d­îc thiÕt kÕ ghÐp ®«i. CÊu tróc dù phßng c¸c tuyÕn sè liÖu nh­ h×nh vÏ: T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét tuyÕn ho¹t ®éng cßn c¸c tuyÕn kh¸c lµ dù phßng. IX.3. Dù phßng cho m¹ng IPC M¹ng IPC cña tæng ®µi STAREX-VK ®Òu ®­îc cÊu tróc theo kiÓu ®Êu chÐo ®Ó t¨ng ®é tin cËy. IX.3.1. §èi víi CS vµ IS PPA21 (A) PPA21 (B) PCA81 (A) PCA81 (B) IX.3.2. §èi víi c¸c SS ë trong HOST PPA21 (A) WCA01 (A) WTA03 (B) WTA03 (A) PPA21 (B) WCA01 (B) PCA81 (B) PCA81 (A) quang quang IX.3.3. §èi víi c¸c vÖ tinh PCA81 (A) PCA81 (B) WLA81 (B) PPA21 (B) WLA81 (A) WLA81 (B) WLA81 (A) PPA21 (A) 2 Mbps 2 Mbps X. hÖ thèng b¸o hiÖu X.1. HÖ thèng b¸o hiÖu Tæng ®µi STAREX-VK cung cÊp hÖ thèng b¸o hiÖu ®a d¹ng, t­¬ng thÝch dÔ dµng víi c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch kh¸c . HÖ thèng b¸o hiÖu ®­êng d©y thuª bao : Xung quay sè DP, TÝn hiÖu Toll DTMF. HÖ thèng b¸o hiÖu liªn ®µi : Néi ®Þa : Loop, R1-MFC, R2-MFC, B¸o hiÖu kªnh chung CCS Quèc tÕ : No5.bis, R1, R2, CCITT No6, No7. X.1.1. HÖ thèng b¸o hiÖu thuª bao Tæng ®µi STAREX-VK cung cÊp c¸c tÝn hiÖu thuª bao cho c¸c thuª bao quay sè dïng tÝn hiÖu xung hay m· ®a tÇn. X.1.1.1. Thuª bao gäi dïng tÝn hiÖu xung + Tèc ®é truyÒn dÉn sè : 7-13 xung/ gi©y + Tû lÖ møc xung : 30-70% (møc 1 vµ 0 ). + Thêi gian rçi gi÷a hai lÇn quay sè : tèi thiÓu lµ 50 ms. + §iÖn trë ®­êng d©y (bao gåm c¶ m¸y ®iÖn tho¹i ): cùc ®¹i lµ 2000 Ohm + §iÖn trë b¶o vÖ : 20 Kohm. + Chu kú xung : 72- 144 ms. + §é réng xung : 16-80 ms. + Kho¶ng c¸ch gi÷a hai xung liªn tiÕp : 32-112 ms. X.1.1.2. Thuª bao gäi dïng tÝn hiÖu m· ®a tÇn C¸c ®Æc tÝnh cña tÝn hiÖu thuª bao : + TÊn sè tÝn hiÖu : Nhãm thÊp : 697, 770, 852, 941 Hz. Nhãm cao : 1209, 1336, 1477, 1633 Hz. + Dao ®éng vÒ tÊn sè : ChÕ ®é ho¹t ®éng : d­íi 1,8% (2% ). ChÕ ®é kh«ng ho¹t ®éng : trªn 3%, (2,8%). + Tû lÖ møc (c­êng ®é) trªn tÇn sè : ChÕ ®é ho¹t ®éng : -3 ®Õn -24 dBm. ChÕ ®é kh«ng ho¹t ®éng : Tèi ®a 29 dBm + Chªnh lÖch møc gi÷a c¸c tÇn sè : tèi ®a 5 dB. + §Þnh thêi thu tÝn hiÖu : ChÕ ®é ho¹t ®éng : Tèi thiÓu 40ms. ChÕ ®é kh«ng ho¹t ®éng : Tèi ®a 24ms. Kho¶ng dõng thêi gian : Tèi thiÓu 35 ms. Ng¾t tÝn hiÖu : Tèi ®a 10ms . Tèc ®é b¸o hiÖu : Tèi thiÓu120ms/sè X.1.2. HÖ thèng b¸o hiÖu liªn ®µi X.1.2.1. TÝn hiÖu LD (Loop Decadic ) - PhÇn ph¸t : Tèc ®é xung : 9,8 - 10,2 pps. Tû lÖ møc xung : 58 -62 %. Kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c sè : trªn 70 ms. - PhÇn thu : Tèc ®é xung : 7 - 13 pps. Tû lÖ xung : 40 -80 %. Kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c sè : trªn 180 ms. X.1.2.2. TÝn hiÖu R2 - MFC - TÇn sè tÝn hiÖu : + TÝn hiÖu chiÒu ®i : 1380, 1500, 1620, 1740, 1860, 1980 Hz. + TÝn hiÖu chiÒu vÒ : 1140, 1020, 900, 780, 660, 540 Hz. - Sö dông hÖ thèng b¸o hiÖu x¸c nhËn liªn tôc. - Sai lçi tÇn sè truyÒn dÉn : ± 4Hz . - Møc thu : -5dBm ¸ 3,5 dBm. - §é chªnh lÖch møc gi÷a hai tÇn sè ( khi ph¸t ) : d­íi ± 1 dB . - §é chªnh lÖch møc gi÷a hai tÇn sè ( khi thu ) : 5 dB ¸ 7 dB . - Chªnh lÖch thêi gian gi÷a hai tÇn sè trong tr­êng hîp b¾t ®Çu vµ dõng truyÒn : nhá h¬n 1ms -Chu kú thêi gian trong hÖ thèng kÕt hîp R2 : 120 ¸200 ms. X.2. HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung (CCS No7) HÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung cña tæng ®µi STAREX-VK tu©n theo c¸c khuyÕn nghÞ, c¸c tiªu chuÈn cña CCITT trong s¸ch xanh vµ s¸ch tr¾ng . Kªnh b¸o hiÖu : + Sö dông kªnh d÷ liÖu b¸o hiÖu sè, tèc ®é 56 kb/s vµ 64 kb/s. + Cã thÓ sö dông kªnh b¸o hiÖu t­¬ng tù ( tuú chän ). §­êng b¸o hiÖu: + Sö dông ph­¬ng ph¸p truyÒn d÷ liÖu c¬ b¶n . + Kh«ng sö dông ph­¬ng ph¸p truyÒn lÆp theo chu kú. Qu¶n lý l­u l­îng b¸o hiÖu: + §iªï khiÓn t¾c nghÏn luång ë møc ®¬n. + Kh«ng bao gåm chøc n¨ng ®iªï khiÓn luång ®a møc . + Kh«ng bao gåm chøc n¨ng kho¸ kªnh b»ng tay. Qu¶n lý kªnh b¸o hiÖu: + Sö dông ph­¬ng ph¸p qu¶n lý kªnh b¸o hiÖu c¬ b¶n . + Cã thÓ tù ®éng ®Þnh vÞ c¸c ®Çu b¸o hiÖu ( tuú chän ). + Kh«ng bao gåm chøc n¨ng tù ®éng ®Þnh vÞ ®Çu cuèi b¸o hiÖu vµ kªnh d÷ liÖu b¸o hiÖu. Qu¶n lý tuyÕn b¸o hiÖu: + Kh«ng bao gåm chøc n¨ng “ H¹n chÕ truyÒn ”. + Kh«ng bao gåm chøc n¨ng “KiÓm tra t¾c nghÏn tËp hîp tuyÕn ”. + Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn truyÒn sö dông ph­¬ng ph¸p ®¬n møc . C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ thèng b¸o hiÖu No7 : + Sè l­îng ®Çu cuèi b¸o hiÖu : >= 128. + Kh¶ n¨ng xö lý : >=8000 b¶n tin / gi©y. + Tû lÖ lçi kh«ng dß ®­îc : <=10-10. + Tû lÖ mÊt b¶n tin : <= 10-7 . + Tû lÖ lÖch thø tù b¶n tin : <= 10-10. + TrÔ truyÒn b¶n tin trung b×nh : <= 20 ms ( t¶i th«ng th­êng ). + Sè ®iÓm th«ng tin b¸o hiÖu : <= 272 Octets. + Sè ®iÓm ®Ých cã thÓ ®Þnh nghÜa : <= 1024 Dps. + Sè tuyÕn trªn tËp hîp tuyÕn : <= 3 tuyÕn . + TËp hîp kªnh chia t¶i : <= 2 LS. + Sè kªnh b¸o hiÖu trªn tËp hîp kªnh : <= 16 SL. XI. chøc n¨ng isdn cña tæng ®µI starex-vk còng nh­ c¸c thÕ hÖ tæng ®µi tiªn tiÕn kh¸c, tæng ®µi STAREX-VK còng cung cÊp c¸c chøc n¨ng ISDN (2B +D / 23B + D / 30B + D). ViÖc ®iÒu khiÓn c¸c thuª bao ISDN thuéc vÒ c¸c ®¬n vÞ BRIU, PRIU, BMIU trong khèi khèi giao tiÕp thuª bao sè DSIU (Digital Subscriber Interface Unit) thuéc vÒ ph©n hÖ chuyÓn m¹ch sè SS-I. XI.1. Giao tiÕp cæng c¬ b¶n 2B + D PSHW BRIU SC-bus PSHW D - ch Packet DC - bus IPC- node 15 15 1 0 IBA11 ICA11 TSLU PHMU X.25 IUDC Ho¹t ®éng cña BRIU TEST Bus ITEU Giao tiÕp cæng c¬ b¶n 2B + D thuéc vÒ ®¬n vÞ BRIU (Basic Rate Interface Unit ). BRIU phôc vô c¸c thuª bao ISDN th«ng th­êng vµ c¸c thuª bao cæng vµo s¬ cÊp 2B + D. BRIU ®­îc cÊu t¹o víi IBA11 vµ ICA11. IBA11 thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn c¸c giao thøc líp 1 vµ 2 trong m« h×nh OSI. ICA11 thùc hiÖn giao tiÕp PSHW (2,048Mb/s) víi TSLU, giao tiÕp víi IUDC, ghÐp kªnh/ph©n kªnh d÷ liÖu gãi kªnh D. ViÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a IBA11 vµ ICA11 sö dông SC-bus víi tèc ®é truyÒn 256 Kb/s. §ång hå t¹o ra ë TSLU ®­îc t¸ch ra chuyÓn ®Õn ICA11 th«ng qua PSHW -bus vµ ®­îc t¹o l¹i ë ICA11 råi cung cÊp cho IBA11 sö dông . BRIU phôc vô 128 thuª bao ISDN/shelf, vµ m· ®­êng d©y theo ph­¬ng ph¸p song c«ng lµ 2B1Q . IUDC phôc vô 256 thuª bao(cæng), mçi ph©n hÖ cã 4 IUDC nh­ vËy sÏ cã 1024 thuª bao/mçi ph©n hÖ . IBA11 ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp tíi c¸c thuª bao, ph©n chia c¸c kªnh thµnh kªnh B vµ kªnh D, sö dông PSHW ®Ó truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu kªnh B ë tèc ®é 2048 Kb/s. TSLU cung cÊp ®ång hå nhÞp cÇn thiÕt cho viÖc truyÒn d÷ liÖu, ®ång hå nhÞp nµy sÏ ®­îc xö lý ë ICA11 vµ chuyÓn cho IBA11 sö dông . D÷ liÖu kªnh D ®­îc ghi vµo bé nhí ®Öm qua giao thøc HDLC (Giao thøc ®iÒu khiÓn tuyÕn sè liÖu cÊp cao), víi mét d¹ng ®­îc ®Þnh nghÜa tr­íc vµ ®­îc xö lý theo thÓ thøc LAPD. Sau khi xö lý theo kiÓu LAPD, d÷ liÖu kªnh D ®­îc SAPI (Service Access Point Identifier - §iÓm truy nhËp dÞch vô) ph©n thµnh d÷ liÖu gãi vµ b¸o hiÖu, sau ®ã nã ®­îc truyÒn tíi ICA11 ë d¹ng HDLC th«ng qua SC-bus. ICA11 göi c¸c d÷ liÖu kªnh D nhËn ®­îc tõ IBA11 vµo bé nhí ®Öm. D÷ liÖu b¸o hiÖu ®­îc truyÒn tíi IUDC qua DC-bus vµ d÷ liÖu gãi ®­îc ghÐp kªnh thµnh kªnh 64 Kb/s qua bé ®iÒu khiÓn møc liªn kÕt X.25, ®­îc t¹o thµnh theo thñ tôc X.25 LAPB (ThÓ thøc x©m nhËp tuyÕn cã c©n b»ng), ®­îc cÊp ph¸t khe thêi gian vµ truyÒn tíi TSLU qua mét PSHW. Ng­îc l¹i, d÷ liÖu kªnh B nhËn ®­îc tõ TSLU vµ d÷ liÖu kªnh D nhËn ®­îc tõ IUDC (b¸o hiÖu) ®­îc xö lý bëi bé xö lý hçn hîp trong IBA11 vµ truyÒn tíi c¸c thuª bao th«ng th­êng ë d¹ng 2B+D. Tr¹ng th¸i lçi cña IBA11 vµ cña c¸p PSHW sÏ ®­îc ICA11 thu nhËn vµ chuyÓn tíi IUDC. Lçi ®iÖn ¸p vµ lçi thiÕu card ICA11 (hai c¶nh b¸o t­¬ng øng) sÏ ®­îc ph¸t hiÖn bëi cæng c¶nh b¸o ë IUDC. BRIU cã kh¶ n¨ng cung cÊp tíi 16 b¶ng m¹ch thuª bao . XI.2. Giao tiÕp cæng s¬ cÊp 30B+D PSHW PRIU SC-bus PSHW D - ch Packet DC - bus IPC- node 7 1 0 IPA11 ICA11 TSLU 0 PHMU X.25 IUDC Ho¹t ®éng cña PRIU Giao tiÕp cæng c¬ b¶n 30B + D ®­îc thùc hiÖn bëi PRIU (Primary Rate Access Interface Unit) trong ph©n hÖ thuª bao ISDN. Nã phôc vô c¸c thuª bao t­¬ng tù trong STAREX-VK vµ thùc hiÖn chøc n¨ng truy nhËp cæng s¬ cÊp 30B + D. PRIU bao gåm IPA11, ®iÒu khiÓn c¸c thñ tôc líp 1vµ 2 trong m« h×nh OSI, ICA11 thùc hiÖn giao tiÕp víi IUDC, TSLU vµ thùc hiÖn ghÐp kªnh/ph©n kªnh d÷ liÖu gãi kªnh D, b¶o d­ìng IPA11. SC-bus ®­îc sö dông ®Ó trao ®æi d÷ liÖu kªnh D gi÷a IPA11 vµ ICA11 ë tèc ®é 256 Kb/s. PRIU phôc vô 8 thuª bao/shelf vµ cung cÊp giao tiÕp gi÷a c¸c ®­êng 2M PCMvµ hÖ thèng. IUDC phôc vô 16 thuª bao/shelf nh­ vËy mçi ph©n hÖ cã kh¶ n¨ng phôc vô tíi 64 thuª bao 30B+D. IPA11 trùc tiÕp kÕt nèi víi thuª bao cæng s¬ cÊp 30B+D vµ ph©n chia c¸c kªnh thµnh kªnh B vµ kªnh D. Thùc hiÖn trao ®æi d÷ liÖu kªnh B víi ICA11 ë tèc ®é 2048Kb/s vµ ICA11 chuyÓn tèc ®é d÷ liÖu thµnh 4096 Kb/s cho viÖc truyÒn d÷ liÖu sö dông TSLU vµ PSHW. §ång hå cÇn thiÕt cho viÖc truyÒn d÷ liÖu kªnh B d­îc cung cÊp tõ TSLU trong mét d¹ng tÝn hiÖu kh¸c vµ ®­îc ICA11 chuyÓn ®æi tèc ®é ®Ó cung cÊp cho IPA11 sö dông. D÷ liÖu kªnh D nhËn ®­îc ë d¹ng HDLC ®­îc xö lý theo thÓ thøc LAPD, ®­îc ph©n thµnh d÷ liÖu gãi vµ b¸o hiÖu vµ ®­îc truyÒn ë d¹ng HDLC tíi ICA11 qua ®­êng SC-bus 256 Kb/s. ICA11 ghi d÷ liÖu kªnh D nhËn ®­îc tõ IPA11 vµo bé nhí ®Öm. D÷ liÖu b¸o hiÖu ®­îc truyÒn tíi IUDC qua DC-bus vµ d÷ liÖu gãi ®­îc ghÐp thµnh kªnh 64 Kb/s qua bé ®iÒu khiÓn møc liªn kÕt X.25, ®­îc cÊp ph¸t khe thêi gian vµ ®­îc truyÒn tíi TSLU qua PSHW. Ng­îc l¹i, d÷ liÖu kªnh B nhËn ®­îc tõ TSLU vµ d÷ liÖu kªnh D nhËn ®­îc tõ IUDC ®­îc xö lý bëi IPA11 thµnh 30B+D vµ ®­îc truyÒn tíi thuª bao sè luång s¬ cÊp 30B +D. Tr¹ng th¸i lçi cña IPA11 vµ tr¹ng th¸i ®øt c¸p cña PSHW sÏ ®­îc ICA11 ph¸t hiÖn, lçi ®iÖn ¸p vµ lçi thiÕu card sÏ ®­îc ph¸t hiÖn bëi cæng c¶nh b¸o ë IUDC. PRIU cã kh¶ n¨ng cung cÊp tíi 8 b¶ng m¹ch thuª bao . XII. CÊu tróc phÇn mÒm cña tæng ®µi STAREX-VK XII.1. Tæng quan PhÇn mÒm liªn quan ®Õn c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn phÇn cøng cña hÖ thèng chuyÓn m¹ch vµ tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu liªn quan. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña mét hÖ thèng chuyÓn m¹ch ®­îc thùc hiÖn lµ nhê cã phÇn mÒm. PhÇn mÒm cña tæng ®µi STAREX-VK cã thÓ ®­îc chia thµnh: hÖ ®iÒu hµnh, hÖ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu (DBMS), vµ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông vµ cã ph©n cÊp vÒ chøc n¨ng, khèi vµ ph©n hÖ logic vµ c¸c file. Mçi file lµ mét khèi cña ch­¬ng tr×nh nguån. XII.2. §Æc ®iÓm cña phÇn mÒm - §iÒu khiÓn ph©n bè - HÖ ®iÒu hµnh xö lý ®ång thêi - Ng«n ng÷ lËp tr×nh CHILL - HÖ thèng qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu (DBMS) - Cã cÊu tróc dù phßng - ChÈn ®o¸n XII.3. HÖ ®iÒu hµnh HÖ ®iÒu hµnh cña mét hÖ thèng tæng ®µi STAREX-VK ®­îc chia thµnh: TX1OS, vi xö lý chÝnh vµ c¸c xö lý ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ (DCOS), vi xö lý ngo¹i vi. XII.4. HÖ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu DBMS DBMS lµ mét hÖ thèng phÇn mÒm ®Ó thu thËp c¸c d÷ liÖu ®­îc sö dông bëi c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông thµnh mét khèi vµ qu¶n lý, vËn hµnh chóng ®Ó cho c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông cã thÓ dïng chung c¬ së d÷ liÖu. DBMS cña STAREX-VK cung cÊp mét ph­¬ng ph¸p sö dông d÷ liÖu hiÖu qu¶ cho c¸c user, do vËy kh«ng nh÷ng cã thÓ më réng ®­îc kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ vËn hµnh d÷ liÖu hÖ thèng chuyÓn m¹ch mµ cßn cã thÓ dÔ dµng më réng hÖ thèng mét c¸ch linh ho¹t vµ tin cËy bëi d÷ liÖu hÖ thèng sö dông ®­îc hîp thµnh tõ c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông. DBMS cã cÊu tróc ph©n bè ®Ó hç trî cho cÊu tróc ph©n bè cña hÖ thèng vµ lu«n lu«n duy tr× d÷ liÖu trong bé nhí chÝnh ®Ó xö lý trong thêi gian thùc. XII.5. C¸c phÇn mÒm øng dông PhÇn mÒm øng dông cña tæng ®µi STAREX-VK bao gåm c¸c ch­¬ng tr×nh sö dông cho c¸c chøc n¨ng hÖ thèng cã thÓ ®­îc chia nhá thµnh: phÇn mÒm xö lý cuéc gäi, phÇn mÒm qu¶n lý vËn hµnh vµ phÇn mÒm b¶o d­ìng. PhÇn mÒm øng dông ®­îc ph©n thµnh hai lo¹i: c¸c ch­¬ng tr×nh møc cao vµ c¸c ch­¬ng tr×nh møc thÊp. Chñ yÕu c¸c ch­¬ng tr×nh ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ CHILL ngo¹i trõ mét sè ch­¬ng tr×nh liªn quan ®Õn vµo ra, ®iÒu khiÓn cuéc gäi, b¶o d­ìng, vµ c¸c chøc n¨ng vËn hµnh qu¶n lý ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ C. C¸c ph©n hÖ cã c¸c khèi vµ chøc n¨ng sau: Call Processing Module (Khèi xö lý cuéc gäi) TLAM (Trunk and Line Access Module) Khèi nµy n»m ë trong SS chñ yÕu thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn, test vµ giao tiÕp víi thuª bao vµ trung kÕ. TRCM (TRaffic Control Module) Khèi nµy n»m trong SS, nã ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi bao gåm: thiÕt lËp, gi¸m s¸t vµ gi¶i phãng cuéc gäi. C¸c chøc n¨ng cña nã bao gåm: chiÕm kªnh, nhËn phÝm bÊm, ph©n tÝch ®Æc tÝnh thuª bao, tr¶ lêi vµ ®iÒu khiÓn gi¶i phãng ®­êng d©y, cung cÊp c¸c dÞch vô vµ gi¸m s¸t m¹ch tho¹i. OPSM (OPtional Service Module) Khèi nµy n»m trong SS cung cÊp c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cho thuª bao vµ thùc hiÖn xö lý c¸c cuéc gäi cña ng­êi vËn hµnh nh­: call offering, re-ring signaling. TSLM (Time Switch and Local Service Module) Khèi nµy n»m trong SS, cã chuyÓn m¹ch thêi gian vµ cÊu tróc chuyÓn m¹ch lµ T-S-T vµ thùc hiÖn viÖc thay ®æi c¸c khe thêi gian vµ giao tiÕp víi c¸c luång d÷ liÖu ®Ó chuyÓn m¹ch kh«ng gian. SISM (SIgnaling and Service Module) Khèi nµy n»m trong SS, nã t¹o DTMF, R2MFC, CCT (Continuity Check Tone cho b¸o hiÖu sè 7), dßng chu«ng vµ c¸c tÝn hiÖu tone kh¸c råi truyÒn chóng tíi chuyÓn m¹ch thêi gian. Nã còng t¸ch c¸c tÝn hiÖu ®­îc göi tõ chuyÓn m¹ch thêi gian. Nã còng bao gåm c¶ khèi COMU ®Ó trén c¸c cuéc gäi vµ VMHU ®Ó cho c¸c b¶n tin th«ng b¸o. NUTM (NUmber Translation Module) Khèi nµy n»m trong SS, thùc hiÖn viÖc h¹n chÕ m·, dÞch prefix, sè bÞ gäi, chñ gäi, ®Þnh tuyÕn ®Ó kÕt nèi víi chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng. MASM (MAin Switching Module) Khèi nµy n»m trong SS, cã chuyÓn m¹ch kh«ng gian vµ cÊu tróc chuyÓn m¹ch T-S-T, nã thùc hiÖn ®iÒu khiÓn kÕt nèi chuyÓn m¹ch kh«ng gian vµ liªn kÕt d÷ liÖu gi÷a chøc n¨ng ®ång bé m¹ng vµ SS. SYNM (SYstem Network Module) Khèi nµy n»m trong SS vµ IS, nã ®iÒu khiÓn viÖc lùa chän, kÕt nèi vµ gi¶i phãng c¸c m¹ch tho¹i trong mét m¹ng chuyÓn m¹ch vµ thùc hiÖn chøc n¨ng b¶o d­ìng m¹ng chuyÓn m¹ch ®ã nh­ lµ gi¸m s¸t, test vµ qu¶n lý m¹ch tho¹i. Operating Modules (C¸c khèi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh) CHAM (CHarging and Accounting Module) Khèi nµy n»m trong SS vµ CS, nã t¹o c¸c th«ng tin vÒ c­íc tuú thuéc vµo thêi gian cuéc gäi, kho¶ng c¸ch vµ göi tíi thuª bao chñ gäi hoÆc l­u nã trªn b¨ng tõ hay æ ®Üa. Nã còng kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña d÷ liÖu. DABM (DAta Base Module) Khèi nµy n»m trong IS, CS vµ SS, nã qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu cho hÖ thèng vµ thùc hiÖn viÖc t¹o, cËp nhËt vµ back-up d÷ liÖu khi mét ch­¬ng tr×nh øng dông yªu cÇu th«ng qua DML. DACM (DAta Control Module) Khèi nµy n»m trong CS, qu¶n lý c¸c file trªn ®Üa, thùc hiÖn viÖc t¹o, cËp nhËt d÷ liÖu khi cã yªu cÇu cña ng­êi sö dông. MMIM (Man-Machine Interface Module) Khèi nµy n»m trong CS, nã phôc vô c¸c cæng cho chøc n¨ng giao tiÕp víi ng­êi sö dông mµ phÇn lín ®­îc diÔn ra ë PC. Khèi nµy quyÕt ®Þnh format cña d÷ liÖu vµo ra, thñ tôc th«ng tin vµ c¸c giao tiÕp gi÷a hÖ thèng vµ ng­êi sö dông. MESM (Measurements and Statistics Module) Khèi nµy n»m trong SS, IS vµ CS, nã thu thËp vµ s¾p xÕp c¸c d÷ liÖu t¹o ra khi hÖ thèng ®ang ho¹t ®éng nh­: l­u l­îng, d÷ liÖu thùc hiÖn cña hÖ thèng b»ng viÖc ®o tr¹ng th¸i ®Þnh kú. NECM (NEtwork Control Module) Khèi nµy n»m trong CS vµ SS, nã tèi thiÓu ho¸ ¶nh h­ëng cña t¾c nghÏn l­u l­îng vµ c¸c lçi x¶y ra. Nã cã thÓ qu¶n lý hiÖu qu¶ t¾c nghÏn l­u l­îng m¹ng vµ lçi c¸c thiÕt bÞ th«ng qua viÖc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ph©n hÖ trong m¹ng. Maintenance Modules SWMM (SWitching Maintenance Module) Khèi nµy n»m trong SS vµ CS, nã ®iÒu khiÓn viÖc in test vµ out test, thu thËp c¸c lçi x¶y ra trong SS vµ göi chóng tíi khèi cao h¬n. MCMM (Main Control Maintenance Module) Khèi nµy n»m trong CS, thùc hiÖn chøc n¨ng b¶o d­ìng cña CS. Nã tËp hîp c¸c lçi diÔn ra trong CS vµ göi tíi khèi cao h¬n, hiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¶nh b¸o cña toµn bé hÖ thèng. MACM (MAintenance Control Module) Khèi nµy n»m trong CS, ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý tr¹ng th¸i cña c¸c thiÕt bÞ vµ chøc n¨ng ph¸t hiÖn c¸c lçi cña c¸c khèi, nã nhËn c¸c b¶n tin lçi tõ c¸c khèi, xö lý vµ ®­a ra kÕt qu¶. SYMM (SYstem Maintenance MOdule) Khèi nµy n»m trong CS, b¶o d­ìng cho toµn bé hÖ thèng. Chøc n¨ng chÝnh cña nã bao gåm: qu¶n lý startup hÖ thèng, ®iÒu khiÓn loading hÖ thèng, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tr¹ng th¸i cña c¸c vi xö lý. System Control-related Modules INCM (INterface Control Module) Khèi nµy n»m trong SS, IS vµ CS vµ thùc hiÖn c¸c b¶n tin IPC (Inter-Processor Communication). PRDM (PRocessor Distribution Module) Khèi nµy n»m trong SS, IS vµ CS bao gåm c¸c MP (vi xö lý chÝnh) nh­ phÊn cøng vi xö lý ®iÒu khiÓn I/O, O&M vµ c¸c PP vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nh­ xö lý th«ng tin X.25. RS-related Module (C¸c khèi liªn quan ®Õn vÖ tinh) VÖ tinh cã tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña SS vµ cã thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp trong tr­êng hîp ®­êng truyÒn gi÷a HOST vµ vÖ tinh bÞ mÊt (chøc n¨ng stand alone). C¸c khèi sau n»m ë vÖ tinh vµ cã c¸c chøc n¨ng nh­ ë HOST trong tr­êng hîp stand alone. RSMM (Remote Switching Maintenance Module) RCAM (Remote Charrging and Accounting Module) RCMM (Remote Control Maintenance Module) RLCM (Remote Link Control Module) RMCM (Remote Maintenance Control Module) RMSM (Remote Measurements and Statistics Module) RNHM (Remote Number Handing Module) RTCM (Remote Traffic Control Module) Ch­¬ng III: chøc n¨ng chÝnh cña c¸c b¶ng m¹ch 1). Card PPA33 - Xö lý chÝnh - Qu¶n lý bé nhí - Qu¶n lý ng¾t - Qu¶n lý c¶nh b¸o - Giao tiÕp víi MPS-bus (Main Processor System) vµ Global-bus. 2). Card PPA21 - NhËn vµ göi d÷ liÖu tõ/®Õn c¸c node IPC - Giao tiÕp víi U-link cho viÖc kÕt nèi víi IPC - Qu¶n lý ng¾t - Giao tiÕp víi MPS-bus (Main Processor System) vµ Global-bus. 3). Card POA35 - Giao tiÕp víi æ ®Üa vµ b¨ng tõ - Thùc hiÖn ®a xö lý - §iÒu khiÓn kÕt nèi kÐp ®«i SCSI-bus - §ãng vai trß khëi ®Çu cña SCSI-bus - Giao tiÕp víi MPS-bus - Xö lý d÷ liÖu kh«ng ®ång bé ë trong SCSI-bus 4). Card POB03 (Back board) - Chøa tÊt c¶ c¸c b¶ng m¹ch liªn quan ®Õn OCP. - KÕt nèi g÷a Global-bus vµ hai mÆt cña vi xö lý OCP. - Cung cÊp nguån cho c¸c b¶ng m¹ch trong OCP 5). Card WSA01 - NhËn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®iÓm chuyÓn m¹ch tõ card WSA03 vµ thùc hiÖn chuyÓn m¹ch kh«ng gian ma trËn 16 x 16. - NhËn d÷ liÖu PCM 16,384 Mbps tõ card WSA02 vµ ®ång bé chóng víi d÷ liÖu PCM b»ng m¹ch ma trËn 16,384 MHz. - TruyÒn d÷ liÖu ®· ®­îc ®ång bé tíi card WSA02 víi c¸c bÝt kiÓm tra ®Çu ra. 6). Card WSA02 - NhËn d÷ liÖu 8,192 Mbps (parallel 8bit/ch) tõ CDLU. - BiÕn ®æi d÷ liÖu nhËn ®­îc tõ CDLU thµnh d÷ liÖu (parallel 4 bits) x (serial 2 bits) vµ göi tíi card WSA01. - NhËn d÷ liÖu tõ WSA01. - Göi tr¹ng th¸i lçi tíi card WSA03 qua card WSA01. - Ph©n bè tÝn hiÖu ®ång hå nhËn ®­îc tõ WSA03 tíi WSA02 7). Card WSA03 - §iÒu khiÓn c¸c ®iÓm chuyÓn m¹ch cña card WSA01 cho viÖc kÕt nèi vµ huû kÕt nèi cña c¸c kªnh xö lý cuéc gäi - NhËn c¸c tÝn hiÖu ®ång hå tõ khèi ®ång bé NESU - Chia c¸c tÝn hiÖu ®ång hå nhËn ®­îc thµnh c¸c tÝn hiÖu cÇn thiÕt vµ ph©n bè tíi card WSA01 - Gi¸m s¸t c¸c tÝn hiÖu qu¶n lý vµ b¶o d­ìng tõ WSA02 - Giao tiÕp víi khèi SSDC 8). Card WNA01 - Lùa chän tÝn hiÖu ®ång hå tham kh¶o cho viÖc ®ång bé Master vµ Slave - Ph¸t hiÖn sù lÖch pha gi÷a tÝn hiÖu ®ång tham kh¶o bªn ngoµi vµ t/h ®ång hå cña néi ®µi ®­îc t¹o bëi card WNU04. - TruyÒn c¸c th«ng tin vÒ sù sai pha tíi card WNA82 b»ng viÖc sö dông bé nhí common (common memory) - Qu¶n lý tr¹ng th¸i lçi cña khèi t¹o ®ång hå 9). Card WNA82 - Bao gåm bé vi xö lý vµ c¸c bé ®iÒu khiÓn ®ång hå tham chiÕu cña khèi ®ång bé NESU - Thùc hiÖn viÖc th«ng tin giao tiÕp gi÷a 3 bé vi xö lý cña c¸c card WNA82 cho viÖc kÐp 3 cña khèi t¹o tÝn hiÖu ®ång hå - Giao tiÕp víi khèi NSDC qua TD-bus - Göi tr¹ng th¸i lçi vµ qu¶n lý b¶o d­ìng trong khèi t¹o t/h ®ång hå t­¬ng øng tíi NSDC 10). Card WNU01 - Nã chÝnh lµ mét bé t¹o dao ®éng Ovenized Voltage-Control Crystal Oscillator (OVCXO). - §iÒu khiÓn tÇn sè ®Çu ra cña OVCXO b»ng d÷ liÖu sai kh¸c pha ®­îc lÊy tõ WNA01 11). Card WNA04 - NhËn tÝn hiÖu ®ång hå tõ ®Çu ra cña bé kÐp 3 WNU04, lùa chän mét trong 3 t/h ®ã vµ t¹o ra tÝn hiÖu ®ång hå hÖ thèng 65,536 MHz - T¹o tÝn hiÖu ®ång hå tæng hîp cña 65,536MHz vµ 8 KHz vµ cung cÊp cho khèi CDLU - T¹o ®ång hå 1,024MHz vµ 32,768KHz cho viÖc t¹o ra thêi gian hÖ thèng vµ göi tíi card WNU03 - T¹o c¸c ®ång hå CP2 vµ CP2D vµ göi chóng tíi SPSU ®Ó chuyÓn m¹ch cïng víi ®ång hå ®ång bé FP2. - T¹o tÝn hiÖu ®ång hå CP3 vµ cung cÊp chóng tíi HRCU cïng víi tÝn hiÖu ®ång bé FP3 12). Card WNA06 - NhËn tèi ®a 3 tÝn hiÖu ®ång bé tõ bªn ngoµi th«ng qua c¸c ®­êng trung kÕ sè. - Lùa chän mét trong sè chóng vµ cung cÊp cho WNA01 - So s¸nh pha cña tÝn hiÖu 8KHz néi ®µi vµ tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ cÊp tæng ®µi cao h¬n vµ thùc hiÖn t¸ch tr­ît. 13). Card WNU02 - NhËn tÝn hiÖu ®ång hå tæng hîp vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu quang ë card WND02. -Chia tÝn hiÖu ®ång hå tæng hîp thµnh 16 tÝn hiÖu kh¸c nhau - Ph©n bè tÝn hiÖu quang tíi CDLU 14). Card WNU03 - NhËn tÝn hiÖu ®ång hå 32,768KHz vµ 1,024MHz tõ WNA04 - Cung cÊp sync.clocks cho c¸c bé vi xö lý - HiÓn thÞ thêi gian hiÖn t¹i cña hÖ thèng 15). Card WND02 - NhËn tÝn hiÖu ®ång hå tõ WNA04 - BiÕn ®æi ®iÖn quang - Cung cÊp tÝn hiÖu quang tíi WNU02. 16). Card WCA01 - NhËn dßng bit d÷ liÖu CMI b»ng viÖc biÕn ®æi tÝn hiÖu quang nhËn ®­îc tõ c¸c ph©n hÖ chuyÓn m¹ch SS th«ng qua card WCD02 thµnh tÝn hiÖu ®iÖn. - T¸ch riªng c¸c d÷ liÖu PCM cña thuª bao, d÷ liÖu 8 bit IPC vµ d÷ liÖu test & tr¹ng th¸i ®­êng truyÒn. - T¹o d÷ liÖu kiÓm tra (parity) - Thùc hiÖn viÖc bï pha cho c¸c khung trong c¸c ph©n hÖ SS - Giao tiÕp víi 1Kch (1024 Time Slot) tõ mét ph©n hÖ SS. 17). Card WCA02 - §iÒu khiÓn vµ b¶o d­ìng khèi CDLU th«ng qua viÖc giao tiÕp víi CLDC - Thu thËp c¸c b¶n tin c¶nh b¸o vµ lçi trong CDLU - §iÒu khiÓn viÖc kÐp ®«i vµ 4Kch - Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ®­êng truyÒn - Test CDLU - NhËn tÝn hiÖu ®ång hå tæng hîp tõ NESU. 18). Card WCD01 NhËn tÝn hiÖu ®ång hå tæng hîp tõ NESU vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn. 19). Card WCD02 - BiÕn ®æi tÝn hiÖu quang (CMI-codified) nhËn ®­îc tõ c¸c bé TSLU cña c¸c ph©n hÖ SS vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu ®iÖn - NhËn tÝn hiÖu ®iÖn tõ ph©n hÖ IS vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu quang vµ truyÒn tíi c¸c ph©n hÖ SS. 20). Card WHA01 - §iÒu khiÓn card WHA02 kÕt nèi tõ vÖ tinh vÒ Host - Nã ®­îc kÐp ®«i cho viÖc n©ng cao ®é tin cËy vµ ®iÒu khiÓn viÖc kÐp ®«i cña WHA02. - Giao tiÕp víi HLDC th«ng qua TD-bus - NhËn ®ång hå CP3 vµ FP3 tõ NESU - Göi tr¹ng th¸i cña nã vµ cña card WHA02 tíi HLDC - Lùa chän vµ ph©n bè ®ång hå 21). Card WHA02 - KÕt nèi gi÷a c¸c vÖ tinh vµ IS - Giao tiÕp víi khèi CDTU - Giao tiÕp víi khèi SPSU - NhËn d÷ liÖu nèi tiÕp 2,048Mbps tõ CDTU, ghÐp chóng thµnh d÷ liÖu 8,192Mbps song song vµ truyÒn tíi SPSU (chuyÓn m¹ch kh«ng gian) vµ ng­îc l¹i. - Tèi ®a cã thÓ giao tiÕp ®­îc 32 Sub Highway (luång PCM) 22). Card WLA81 - Giao tiÕp víi 4 luång trung kÕ E1 - Giao tiÕp víi d÷ liÖu IPC sö dông 16 kªnh cña luång ®Çu tiªn cña mçi CDTU - Card nµy ®­îc dïng trong khèi CDTU ë Host vµ TLDU ë vÖ tinh. - T¸ch tÝn hiÖu ®ång hå 2,048MHz vµ 8KHz tõ luång PCM vµ dïng lµm tham chiÕu cho khèi ®ång bé t¹i vÖ tinh. - Gi¸m s¸t vµ t¹o khung - ChÌn vµ t¸ch c¸c b¶n tin c¶nh b¸o 23). Card WTA01 - Card WTA01 nhËn d÷ liÖu nèi tiÕp 2,048Mbps tõ mét khèi giao tiÕp th«ng qua 32 SubHighway d­íi sù ®iÒu khiÓn cña WTA02, ghÐp chóng thµnh d÷ liÖu 1Kch 8,192Mbps song song vµ göi chóng tíi WTA03. NhËn d÷ liÖu 8,192Mbps tõ WTA03, ph©n kªnh chóng thµnh d÷ liÖu 2,048Mbps nèi tiÕp vµ göi chóng tíi mét khèi giao tiÕp. - Tèi ®a cã 16 WTA01s ®­îc trang bÞ trong mét ph©n hÖ chuyÓn m¹ch SS-S vµ cã thÓ giao tiÕp ®­îc 256 Sub Highway. - Trong ph©n hÖ SS - T th× tèi ®a cã 2 WTA01 trong mét khèi TSLU. 24). Card WTA02 - §iÒu khiÓn viÖc ghÐp kªnh vµ ph©n kªnh cña WTA01, giao tiÕp víi khèi dÞch vô ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô cho c¸c thuª bao vµ trung kÕ. - Giao tiÕp víi khèi TECU ®Ó test m¹ch thuª bao vµ ®­êng d©y thuª bao. - Nã sö dông c¸c intra-junctor ®Ó thiÕt lËp c¸c m¹ch tho¹i cho c¸c thuª bao trong cïng mét ph©n hÖ. 25). Card WTA03 - NhËn 1 Kch d÷ liÖu 8,192Mbps song song tõ WTA01, ghÐp chóng thµnh 1Kch d÷ liÖu 65,53Mbps nèi tiÕp. Sö dông m· ho¸ CMI-II biÕn ®æi thµnh 1Kch d÷ liÖu 131,072Mbps nèi tiÕp vµ göi chóng ®Õn WCD02. - Nã nhËn d÷ liÖu th«ng qua WCD02, biÕn ®æi thµnh d÷ liÖu 8,192Mbps song song vµ göi chóng tíi card WTA01. 26). Card MEA01 Nã cã thÓ nèi vµ Test cho 4096 thuª bao. ChÝnh v× vËy nÕu trong mét ph©n hÖ chuyÓn m¹ch cã 8192 thuª bao th× cÇn ph¶i cã hai bé TECU. 27). Card MEA82, MEU81 - MEA82 ®iÒu khiÓn card MEA01 ®Ó cung cÊp c¸c ®­êng test vµ ra lÖnh cho MEU81 ®Ó thùc hiÖn viÖc ®o ®¹c. Sau khi nhËn ®­îc lÖnh MEU81 ®o c¸c th«ng sè cña thuª bao th«ng qua mét bus test ®­îc cung cÊp bëi MEA01 vµ göi kÕt qu¶ tíi MEA82. 28). Card SVU82 Card SVU82 lµ card chøa c¸c b¶n tin th«ng b¸o, nã cã thÓ ghi ®­îc 32 b¶n tin th«ng b¸o cã ®é dµi tõ 4 ®Õn 30 gi©y 29). Card SGU02 Card SGU02 lµ mét nguån chu«ng 30). Card SLA81 C¸c card SLA81 n»m trong khèi LSIU, nã cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt cho viÖc thiÕt lËp vµ gi¶i phãng cuéc gäi bao gåm Tone, thu vµ nhËn tÝn hiÖu DTMF (m· ®a tÇn), tÝn hiÖu b¸o hiÖu R2,... 31). Card STA81 Card STA81 thùc hiÖn viÖc giao tiÕp víi c¸c luång trung kÕ sè E1 32). Card SSA05* Mét card SSA05* (SSA05E, SSA05C, SSA05) giao tiÕp víi 32 thuª bao t­¬ng tù, thùc hiÖn biÕn ®æi tÝn hiÖu t­¬ng tù thµnh tÝn hiÖu sè vµ sè thµnh t­¬ng tù,... 33). Card SSA86 SSA86 ®iÒu khiÓn d÷ liÖu tho¹i cña c¸c thuª bao ë card SSA05 vµ göi chóng tíi TSLU, göi d÷ liÖu PCM nhËn ®­îc tõ TSLU tíi SSA05. Nã còng truyÒn tÝn hiÖu chu«ng nhËn ®­îc tõ khèi RIGU tíi thuª bao bÞ gäi. 34). Card PDA31 C¸c card PDA31 chÝnh lµ c¸c bé DC (Device Controller), nã lµ mét bé vi xö lý cÊp thÊp ®iÒu khiÓn trùc tiÕp c¸c thiÕt bÞ 35). Card PCA81 ChÝnh lµ mét node cña m¹ng IPC 36). Card POA03 §©y lµ card chøa c¸c cæng vµo ra 37). Card POA24 §iÒu khiÓn c¸c cæng vµo ra 38). Card MSA81 NhËn c¸c c¶nh b¸o tõ khèi CMDC, biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu c¶nh b¸o nghe nh×n vµ kÝch ho¹t panel c¶nh b¸o MSU02. 39). Card MFA81 Card nµy chØ ®­îc trang bÞ ë ph©n hÖ CS, nã thu thËp tÊt c¶ c¸c c¶nh b¸o phÇn cøng diÔn ra trong c¸c khèi chøc n¨ng trong ph©n hÖ CS vµ göi chóng tíi CMDC. 40). Card MBA81 MBA81 t¹o ra c¸c mÉu bit cè ®Þnh vµ ngÉu nhiªn d­íi sù ®iÒu khiÓn cña GSDC, göi chóng ®i ®Ó test loop vµ so s¸nh víi d÷ liÖu nhËn ®­îc th«ng qua loop ®Ó kiÓm tra lçi. 41). Card IPA32 - Card IPA32 giao tiÕp víi c¸c thuª bao cña m¹ng truy nhËp qua ®­êng PRI, sö dông hÖ truyÒn dÉn CEPT - IPA32 nhËn d÷ liÖu, b¸o hiÖu th«ng qua hai luång tõ m¹ng truy nhËp (60B+D), göi b¸o hiÖu kªnh B tíi SSA87, göi sè liÖu gãi kªnh D tíi bé xö lý b¸o hiÖu gãi, göi d÷ liÖu kªnh B tíi TSLU qua c¸c Sub-Highway - Ng­îc l¹i, b¸o hiÖu vµ sè liÖu gãi kªnh D ®­îc nhËn tõ SSA87 sÏ gép víi kªnh sè liÖu B tõ TSLU vµ göi tíi thuª bao ISDN. 42). Card SSA87 - SSA87 thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng gi÷a DC, VSIU vµ TSLU. B¶ng m¹ch nµy ®­îc thiÕt kÕ dù phßng theo mÉu Active-Standby. - Trong SSA87 cã mét vi xö lý. D÷ liÖu kªnh B vµ sè liÖu gãi kªnh D tõ IPA32 ®­îc truyÒn tíi TSLU, b¸o hiÖu kªnh D tõ IPA32 ®­îc truyÒn tíi DC qua DC-bus. SSA87 thùc hiÖn t¹o/truyÒn sè liÖu tiÕng nãi PCM tõ TSLU, sè liÖu b¸o hiÖu tõ sè liÖu gãi kªnh D vµ DC.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống STAREX-VK.doc