Hiện trạng tài nguyên dầu khí Việt Nam, sự phân bố và xu hướng bổ sung trong tương lai

LỜI MỞ ĐẦU Dầu khí là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng của nhân loại. Nguồn tài nguyên này phục vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi con người, và hiện đang là vấn đề nóng bỏng ở nhiều quốc gia cả về mặt kinh tế lẫn chính trị. Hiện nay Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm trở thành một nước công nghiệp hiện đại.Cùng với tiến trình này dầu khí Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong thời gian qua và đạt được những thành công nhất định. Để thực hiện được đề tài này, em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của Thạc Sĩ Nguyễn Ngọc Thuỷ và sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô bộ môn Dầu khí cùng các bạn sinh viên. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo tận tình của quý thầy và sự giúp đỡ tận tình của mọi người để em có thể hoàn thành đề tài này. Tuy nhiên thời gian thực hiện hạn chế, nguồn tài liệu thu thập chưa đầy đủ cùng với sự hiểu biết hạn hẹp của một sinh viên nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót về mặt nội dung lẫn hình thức nhưng Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy Cô và bạn bè. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM 5 I.LỊCH SỬ THĂM DÒ DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM: 5 II. CÁC THÀNH TỰU TRONG THĂM DÒ DẦU KHÍ: 12 1.Các hoạt động TKTD dầu khí: 13 2.Các thành công trong công tácTKTD dầu khí: 16 III. ĐẶC ĐIỂM DẦU KHÍ: 19 1.Đặc điểm dầu Việt Nam: 19 2.Đặc điểm khí Việt Nam: 22 CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC BỒN TRẦM TÍCH LIÊN QUAN TRÊN THỀM LỤC ĐỊA MIỀN NAM VIỆT NAM 36 I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÁC BỂ ĐỆ TAM Ở VIỆT NAM: 36 CƠ CHẾ KIẾN TẠO, HÌNH THÀNH BỂ TRẦM TÍCH ĐỆ TAM Ở VIỆT NAM: 42 1.Các yếu tố địa động lực: 42 2. Mô hình biến dạng tạo bể trầm tích: 45 III.CÁC BỂ TRẦM TÍCH ĐỆ TAM VIỆT NAM: 48 3.1. Tổng quát về phân loại bể 48 3.2. Tổng quan về các loại bể trầm tích Đệ Tam Việt Nam 50 3.3 Đặc điểm hình thành các bể trầm tích Đệ Tam thềm lục địa Việt Nam 52 CHƯƠNG III: CÁC BỂ TRẦM TÍCH LỚN Ở 61 I. BỂ SÔNG HỒNG: 61 II. BỒN PHÚ KHÁNH: 70 III. BỒN CỬU LONG: 75 IV .BỒN MÃ LAI THỔ CHU: 82 V. BỂ NAM CÔN SƠN: 89 CHƯƠNG IV: HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM, SỰ PHÂN BỐ VÀ XU HƯỚNG BỔ SUNG TRONG TƯƠNG LAI. 94 1.Hiện trạng nguồn tài nguyên dầu khí Việt Nam: 94 2 .Trữ lượng dầu khí Việt Nam trong khung cảnh dầu khí khu vực: 94 3. Phân bố trữ lượng dầu: 96 4. Phân bố trữ lượng khí: 98 5. Kết luận 100 Kết Luận 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1751 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hiện trạng tài nguyên dầu khí Việt Nam, sự phân bố và xu hướng bổ sung trong tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
pec va VPI) 3.Tieàm naêng taøi nguyeân daàu khí: - Beå Phuù Khaùnh ñöôïc caùc nhaø ñòa chaát daàu khí Ñan Maïch, Nhaät Baûn, Vieät Nam choïn laøm muïc tieâu nghieân cöùu trong nhieàu ñeà aùn, nhö Enreka (Ñan Maïch), ñeà aùn hôïp taùc VPI/JPI (Nhaät Baûn) trong caùc naêm vöøa qua. Caùc keát luaän vaø tieàm naêng daàu khí, noùi chung, laø raát laïc quan döïa treân nhieàu thoâng tin môùi töø caùc môû daàu khí môùi ñöôïc phaùt hieän ôû caùc khu vöïc laân caän trong caùc naêm 2003, 2004. Daáu hieäu daàu khí ñöôïc nhaän bieát qua ñieåm loä daàu ôû phía taây treân phaàn ñaát lieàn cuõng nhö daáu hieäu giaùn tieáp ñöôïc nhaän bieát treân laùt caét ñòa chaát: dò thöôøng bieân ñoä, ñieåm saùng (bright spot), phaûn xaï ngang (Flat spot)…. cuõng goùp phaàn vaøo keát luaän laïc quan treân. Taát caû caùc yeáu toá cuûa 1 heä thoáng daàu khí, ñeàu ñöôïc xaùc ñònh treân 1 döõ lieäu ñòa chaát treân ñaát lieàn, treân caùc taøi lieäu ñòa vaät lyù vaø qua caùc moâ hình söû duïng, caùc thoâng soá cuûa beå traàm tích keá caän keát hôïp vôùi döõ lieäu ñòa chaán, trong beå Phuù Khaùnh. Caùc keát quaû ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí thoâng qua ñeà aùn VITRA II cho thaáy beå Phuù Khaùnh chieám 10% toång taøi nguyeân daàu khí tieàm naêng Vieät Nam, töùc tieàm naêng thu hoài khoaûng 400 trieäu taán quy daàu, phaân boá chuû yeáu ôû play 2,3 vaø play 4. Nhö vaäy tieàm naêng cuûa Phuù Khaùnh laø ñaùng keå, caàn phaûi ñaàu tö tìm kieám thaêm doø vôùi möùc ñoä chi tieát cao. III. BOÀN CÖÛU LONG: 1. Giôùi thieäu: Beå traàm tích Cöûu Long naèm chuû yeáu treân theàm phía Nam Vieät Nam vaø 1 phaàn ñaát lieàn thuoäc cöûa soâng Cöûu Long. Beå coù hình baàu duïc, voøng ra veà phía Bieån vaø naèm doïc theo bôø bieån Vuõng Taøu - Bình Thuaän. Beå Cöûu Long ñöôïc xem laø beå traàm tích kheùp kín ñieån hình cuûa Vieät Nam. Tuy nhieân, neáu tính theo ñöôøng ñaúng daøy traàm tích 1000m thì beå coù xu höôùng môû veà Ñoâng Baéc, phía bieån Ñoâng hieän taïi. Beå Cöûu Long tieáp giaùp ñaát lieàn Taây Baéc, ngaên caùch beå Nam Coân Sôn bôûi ñôùi naâng Coân Sôn, phía Taây Nam laø ñôùi Khorat – Natuna vaø phía Ñoâng Baéc laø ñôùi taùch tröôït Tuy Hoøa, ngaên caùch vôùi beå Phuù Khaùnh. Beå coù dieän tích 36000 km2, bao goàm loâ: 9, 15, 16,17 vaø 1 phaàn loâ: 1,2,25, 31. Beå ñöôïc boài laáp bôûi traàm tích luïc nguyeân ñeä Tam, chieàu daøy lôùn nhaát taïi trung taâm ñaït ñeán 7,8 km. Hình 12 : Boàn Cöûu Long vaø caáu truùc ñaù moùng Coâng taùc khaûo saùt ñòa vaät lyù taïi beå Cöûu Long ñaõ ñöôïc tieán thaønh töø naêm 70 ñeán 1975 taïi gieáng khoan saâu tìm kieám ñaàu tieân BH-1X ñaõ phaùt hieän doøng daàu coâng nghieäp ñaàu tieân trong caùt keát Miocen döôùi. Keå töø ñoù coâng taùc thaêm doø ñòa chaát daàu khí ñaõ ñöôïc toång cuïc daàu khí Vieät Nam (nay laø taäp ñoaøn daàu khí Vieät Nam) quan taâm, phaùt trieån moät caùch maïnh meõ, ñaëc bieät töø khi thaønh laäp xí nghieäp lieân doanh Vietsovpetro 1981. Haàu heát caùc loâ ñaõ chia coù chieàu daøy traàm tích töø khoaûng 2000m trôû leân ñeàu ñaõ vaø ñang ñöôïc thaêm doø, khai thaùc bôûi coâng ty daàu theo hôïp ñoàng kyù vôùi nöôùc chuû nhaø: lieân doanh Vietsovpetro phaân chia saûn phaåm (JVPC, Petronas, …) hay ñieàu haønh chung (Cöûu Long, Hoaøng Long, Hoaøn Vuõ….). Ñeán nay beå Cöûu Long ñöôïc coi laø beå chöùa daàu lôùn nhaát ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam vôùi caùc moû ñang ñöôïc khai thaùc: Baïch Hoå, Roàng, Raïng Ñoâng, Hoàng Ngoïc…..vaø nhieàu moû khaùc ñang ñöôïc thaåm löôïng, chuaån bò phaùt trieån: Sö Töû Vaøng, Traéng…. 2 .Ñaëc ñieåm traàm tích vaø töôùng ñaù: Hình 13 Coät ñòa taàng toång hôïp boàn truõng Cöûu Long (nguoàn Internet) Phoå bieán ôû caùc loâ laø ñaù traàm tích tuoåi Oligocen thuoäc heä taàng Cau goàm phaàn döôùi cuøng laø caùt keát haït mòn tôùi thoâ xen saïn keát, cuoäi keát. Ñaù coù maøu xaùm, xaùm saùng, ñoâi khi coù caùc lôùp phun traøo moûng. Phaàn giöõa goàm haït mòn seùt keát, boät keát chieám öu theá. Ñaù seùt vaø boät keát coù maøu xaùm ñen, xaùm saãm tôùi phôùt naâu, coù caáu taïo khoái phaân lôùp daøy. Phaàn treân chuû yeáu laø caùt keát haït mòn xen seùt, boät keát coù maøu xaùm ñen, tôùi xaùm xanh. Taïi phaàn treân ñaõ gaëp truøng loã, ngoaøi ra coøn coù daïng phaân lôùp moûng, gôïn soùng theå hieän vaøo cuoái Oligocen ñaõ coù maët töôùng bieån ven boà. Beå Nam Coân Sôn laø beå roäng lôùn, coù ñòa hình moùng tröôùc Kainozoi hieän naèm ôû chieàu saâu raát khaùc nhau, do vaäy söï thay ñoåi caùc taäp treân ôû töøng loâ laø khaùc nhau. Ñaù seùt keát vaø boät keát tuoåi Oligocen ña phaàn coù caáu taïo phaân lôùp daøy hoïaêc daïng khoái, raén chaéc, seùt bò bieán ñoåi khaù maïnh daàn trôû thaønh argilit, thaønh phaàn seùt chuû yeáu laø hydromica vaø kaolinit, caùc taäp seùt giaøu VCHC naøy hieän taïi ñöôïc ñaùnh giaù laø taàng sinh daàu khí chính cuûa beå Nam Coân Sôn. Tuy nhieân, taïi 2 truõng saâu thuoäc beå Nam Coân Sôn nôi chieàu daøy lôùp phuû Ñeä Tam >10km coù khaû naêng coù maët caùc traàm tích Eocen vôùi caùc töôùng ñaàm hoà. 3 Heä thoáng daàu khí: Ñaù meï: keát quaû phaân tích ñòa hoùa cho thaáy caùc taäp traàm tích haït mòn trong Oligocen treân laø taàng sinh chính taïi beå naøy. Haøm löôïng VCHC trung bình 0,9 – 6,1%, coù nôi ñaït giaù trò cao hôn S1 ñaït 1,38 kg/T vaø S2 ñaït 12,61 kg/T, chuû yeáu laø Keorogen loaïi II, ngoaøi ra coù caû loaïi I vaø loaïi III neân sinh daàu laø chuû yeáu. Trong Oligocen döôùi vaät lieäu höõu cô cuõng phong phuù, Kerogen loaïi II laø chính, raát ít loaïi III, chuû yeáu chuùng ñöôïc tính luõy ôû vuøng Hoà, ñaàm laày. Phaàn lôùn dieán tích cuûa traàm tích naøy naèm ôû ñôùi sinh daàu R0=0,6%(2900m) – 1,35% (4200m) . Chæ coù caùc khoái suït Ñoâng vaø Taây caáu taïo Baïch Hoå naèm trong ñôùi sinh khí condensat. Ngoaøi ra, caùc taäp seùt Miocen döôùi vôùi TOC treân döôùi 1% laø taàng sinh daàu khí tieàm naêng, tuy nhieân chuùng chæ môùi böôùc vaøo pha tröôûng thaønh ôû nhöõng vuøng truõng saâu cuûa beå. Caùc nghieân cöùu moâ phoûng quaù trình sinh daàu khí cho thaáy pha di cö cuûa daàu khí töø ñaù meï sôùm nhaát coù theå baét ñaàu caùch ñaây khoaûng 22 trieäu naêm. Hình 14:Phaân vuøng kieán taïo beå Cöûu Long(theo VSP) Ñaù chöùa: trong khu vöïc nghieân cöùu ñaù chöùa moùng nöùt neû tröôùc ñeä Tam laø ñoái töôïng raát quan troïng vaø laø ñaù chöùa chuû yeáu ôû beå Cöûu Long. Ñoä roãng coù theå ñaït tôùi 13% vaø ñoä thaém leân tôùi haøng nghìn mD. Ñaù caùt keát Oligocen cuõng laø ñoái töôïng chöùa quan troïng vôùi ñoä roãng thay ñoåi töø 2 -22,4%, ñoä thaám coù theå ñaït tôùi hôn 200mD. Do söï bieán töôùng nhanh vaø ñoä roãng, ñoä thaám khoâng oån ñònh neân khai thaùc daàu töø caùc thaân caùt Oligocen thöôøng gaëp nhieàu khoù khaên. Ñaù caùt keát Miocen haï cuõng baét gaëp taïi haàu heát caùc moû ñang khai thaùc. Ñoä roãng töø 19 – 25,5%, ñoä thaám 0,1 – 150mD. Ngoaøi ra, coøn coù theå coù ñaù chöùa volcanic, tuy nhieân beà daøy, ñoä roãng vaø thaám raát khoâng oån ñònh coù ruûi ro raát cao. Ñaù chaén: taàng seùt rotalia Miocen sôùm vôùi haøm löôïng seùt chieám 90 – 95% ñoâi choã 100% phoå bieán roäng khaép trong toaøn beå, coù chieàu daøy oån ñònh 180 – 200m laø taàng chaén khu vöïc raát toát. Ngoaøi ra, coøn coù caùc taàng chaén mang tính ñòa phöông ñoù laø caùc taäp seùt Oligocen döôùi, Oligocen treân vaø Miocen döôùi. Caùc daïng baãy: trong phaïm vi beå Cöûu Long caùc daïng baãy caáu taïo phaùt trieån keá thöøa moùng, baãy maøn chaén kieán taïo khaù phoå bieán trong traàm tích Oligocen vaø Miocen döôùi, ngoaøi ra baãy hoãn hôïp, baãy phi caáu taïo cuõng phaùt trieån trong traàm tích Oligocen vaø Miocen. Ñaëc bieät, daïng baãy khoái moùng nöùt neû ñöôïc phuû bôûi caùc traàm tích haït mòn ñoùng vai troø heát söùc quan troïng. 4.Tieàm naêng taøi nguyeân daàu khí: HLJOC 16-1 PVEP (41%), SOCO (28.5%), PTTEP HL (28.5%), OPECO (2%), HLJOC (0%) CONOCO 16-2 CONOCO (40%), KNOC (30%), PVEP (30%) VIETSOV 9-1 VIETSOV (100%) HVJOC 9-2 PVEP (50%), SOCO (25%), PTTEP HV (25%), HVJOC (0%) PETRONAS 2 PETRONAS V (85%), PVEP (15%) JVPC – Phuong Dong, Rang Dong JVPC (46.5%), CONOCO GM (36%), PVEP (17.5%) PETRONAS 1 PETRONAS V (85%), PVEP (15%) CLJOC 15-1 PVEP (50%), CONOCO (23.25%), KNOC (14.25%), SK CORP (9%), GEOPET SA (3.5%) LSJOC 1/97 PETRONAS O (50%), PVEP (50%), LSJOC (0%) VRJ Petroleum Corp 9-3 (VRJ = Vietnam,Russian,Japan) ZARUBEZ N (50%), PVEP (35%), IDEMITSU (15%), VRJ (0%) Hình 15: Sô ñoà caùc loâ thuoäc boàn truõng Cöûu Long vaø caùc coâng ty ñang thaêm doø khai thaùc (nguoàn PVEP) Tröõ löôïng vaø tieàm naêng daàu khí cuûa beå CL ñöôïc döï baùo khoaûng 820 trieäu m3 quy daàu (18% toång tieàm naêng daàu khí Vieät Nam) chuû yeáu taäp trung ôû moùng nöùt neû. Tröõ löôïng daáu khí ñaù phaùt hieän ôû moùng caùt keát tuoåi Miocen vaø Oligocen khoaûng hôn 500 trieäu m3 quy daàu (chieám 61% toång tieàm naêng daàu khí cuûa beå) nhö vaäy tröõ löôïng coøn laïi chöa phaùt hieän seõ vaøo khoaûng 320 trieäu m3 quy daàu. Hieän taïi, daàu khí ñang ñöôïc khai thaùc töø 5 moû Baïch Hoå, Roàng, Sö Töû Ñen, Raïng Ñoâng, Ruby vaø chuaån bò phaùt trieån moû Sö Töû Vaøng, Sö Töû Traéng. Toång saûn löôïng daàu khai thaùc töø moùng ñeán nay ñaït treân 120 trieäu m3 ñaõ vaø ñang khaúng ñònh moùng nöùt neû coù tieàm naêng daàu khí lôùn 70% tröõ löôïng vaø tieàm naêng caû beå). Hình 16: Caàn caåu “Tröôøng Sa” hoaït ñoäng taïi moû Baïch Hoå Trong töông lai, moùng vaãn thöïc söï laø ñoái töôïng TKTD caàn ñöôïc quan taâm hôn nöõa khoâng chæ ôû beå Cöûu Long maø coøn ôû caùc beå laân caän. Ngoaøi ra, ôû beå Cöûu Long caùc daïng baãy hoán hôïp, phi caáu taïo trong traàm tích Oligocen khaù phoå bieán vaø hy voïng coù theå phaùt hieän caùc moû daàu khí môùi töø caùc daïng baãy naøy. Tieàm naêng daàu khí cuûa phaàn ñaát lieàn beå Cöûu Long chöa ñöôïc ñaùnh giaù moät caùch ñaày ñuû do taøi lieäu coøn raát haïn cheá, tuy nhieân coù theå döï baùo söï toàn taïi caùc truõng Mesozoi maø tieàm naêng daàu khí cuûa noù ñöôïc chöùng minh ôû caùc vuøng truõng Ñoâng Baéc Thaùi Lan. Bôûi vaäy, trong thôøi gian tôùi caàn phaûi ñaàu tö nghieân cöùu ñaùnh giaù tieàm naêng daàu khí cuûa caùc thaønh taïo Mesozoi ôû ñaát lieàn thuoäc khu vöïc beå Cöûu Long IV .BOÀN MAÕ LAI THOÅ CHU: 1. Giôùi thieäu: Beå Malay - Thoå Chu naèm ôû vònh Thaùi Lan, phía Ñoâng laø bieån Taây Nam Vieät Nam, phía Ñoâng Baéc laø bieån Campuchia, Phía Taây Baéc vaø Taây laø vuøng bieån Thaùi Lan, vaø Taây Nam laø bieån Malay. Veà caáu truùc, beå coù daïng keùo daøi theo höôùng Taây Baéc Ñoâng Nam, tieáp giaùp vôùi beå Pattni phía Taây Baéc vaø beå Penyu phía Nam vaø beå Natuna phía Nam Ñoâng Nam, phía Ñoâng laø ñôùi naâng Khorat – Natuna. Chieàu daøy taàng traàm tích cuûa beå ñaït 14km. Theàm luïc ñòa taây nam Vieät Nam laø vuøng rìa ñoâng baéc beå Malay - Thoå chu, keùo daøi theo höôùng Taây Baéc - Ñoâng Nam, vôùi dieän tích 100.000km, chieám xaáp xæ 31% toång dieän tích vuøng bieån chung goàm loâ: 37, 38,39,40,41,42,43,44,46,48/95, 50,51, B, 52/97. Ñaùy bieån hieän taïi cuûa vuøng theàm luïc ñòa Taây Nam Vieät Nam khoâng vöôït quaù 50 – 70m nöôùc, traàm tích ñaùy ñöôïc hình thaønh chuû yeáu do soùng bieån vaø taùc ñoäng cuûa thuûy trieàu, vaät lieäu traàm tích phuø sa töø soâng khoâng ñaùng keå; ôû khu vöïc Haø Tieân Phuù Quoác, quaù trình thaønh taïo ñaùy bieån chòu aûnh höôûng cuûa phong hoùa hoùa hoïc. Veà phía Ñoâng Nam coù 1 soá vònh nhoû khaù saâu ñaâm thaúng vaøo bôø taïo neân vuøng chìm xuoáng cuûa khu vöïc cöûa soâng. Veà phía bôø Taây Baéc, vuõng vònh ñaëc tröng bôûi daûy ñaù ngaàm, ñòa hình khaù phöùc taïp, toàn taïi nhieàu baõi san hoâ, ñaëc bieät laø vuøng caùt ñaûo Phuù Quoác, Thoå Chu. Beå Malay - Thoå Chu laø beå traàm tích coù tieàm naêng daàu khí lôùn trong khu vöïc. Töø raát sôùm ôû ñaây coù hoaït ñoäng tìm kieám thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí. Hieän nay laø vuøng khaù haáp daãn nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. 2. Ñaëc ñieåm traàm tích vaø töôùng ñaù: Traàm tích tuoåi Oligocen goàm chuû yeáu laø seùt keát, caùc lôùp moûng boät keát caùt keát vaø caùc lôùp moûng than. Seùt keát coù maøu xaùm, xaùm ñen tôùi xaùm naâu thaønh phaàn ñaù seùt chuû yeáu laø hydromica vaø caolinit. Caùc taäp seùt than giaøu VCHC ñöôïc xem laø caùc taàng sinh daàu khí cuûa khu vöïc. Traàm tích vuïn caùt keát chuû yeáu haït nhoû tôùi trung bình, ñoâi khi coù haït thoâ nhö saïn keát, ñaù coù maøu xaùm nhaït tôùi xaùm naâu. Haït vuïn thöôøng goùc caïnh tôùi troøn caïnh, ñoä choïn loïc töø trung bình tôùi toát. Caùc traàm tích haït thoâ laø caùc thaønh taïo loùt ñaùy, ñöôïc xen keõ vôùi traàm tích seùt, boät. Nguoàn cung caáp laø nhöõng khoái nhoâ moùng, nhöng vôùi thaønh phaàn haït mòn chieám chuû yeáu trong toaøn boä laùt caét phaûn aùnh ñòa hình nghieâng töông ñoái baèng phaúng cuûa moùng coå vaø vaät lieäu traàm tích ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng naêng löôïng thaáp, coù theå laø ñieàu kieän bieån ven bôø ñaõ ñöôïc xaùc laäp ngay töø cuoái Oligocen. Ñaù bieån ñoåi töø Katagenes sôùm tôùi Katagenes muoän. Caùc keát quaû nghieân cöùu taïi theàm luïc ñòa Taây Nam Vieät Nam cho thaáy traàm tích ñaàm hoà coù maët taïi loâ 46, A, B, 51. Hình 17 :Coät ñòa taàng toång hôïp Maõ Lai-Thoå Chu 3. Heä thoáng daàu khí: Hình 18:Phaân vuøng kieán taïo beå Maõ Lai -Thoå Chu(theo VPI) Ñaù meï: keát quaû phaân tích ñòa hoùa cho thaáy coù hai taàng ñaù meï. taàng thöù nhaát laø caùc taäp seùt ñaàm hoà Oligocen daøy, coù haøm löôïng vaät chaát höõu cô cao, Kerogen loaïi I vaø II thuaän lôïi cho sinh daàu; traûi qua haàu heát caùc pha taïo saûn phaåm, quaù trình di cö daàu khí baét ñaàu caùch ñaây khoaûng 26 trieäu naêm. Ñaây laø taàng sinh daàu chuû yeáu ôû phía Nam, tuy nhieân ôû trung taâm vaø phía Baéc cuûa taàng ñaù meï naøy bò choân vuøi saâu neân ñaõ chuû yeáu sinh khí condensat vaø khí khoâ. Ñaù meï Miocen döôùi laø caùc taäp seùt, seùt than chöùa VCHC loaïi II vaø III, sinh daàu vaø khí. Phaàn döôùi cuûa ñaù meï Miocen döôùi choân vuøi saâu ôû vuøng truõng Pattani vaø phía Baéc truõng Malay trong ñieàu kieän ñòa nhieät thuaän lôïi, ñaõ tröôûng thaønh vaø phaàn lôùn ñang trong pha taïo daàu. Traàm tích tuoåi Miocen döôùi, Oligocen taïi caùc gieáng khoan thaêm doø ôû theàm luïc ñòa Taây Nam Vieät Nam haàu nhö chöa tröôûng thaønh. Ñaù chöùa: caùt keát Miocen giöõa, döôùi vaø Oligocen laø ñoái töôïng chöùa chuû yeáu ôû beå Malay - Thoå Chu vaø coù chaát löôïng khaù toát, tuy nhieân ôû caùc khu vöïc khaùc nhau chaát löôïng vaø vai troø cuûa caùc taàng chöùa coù khaùc nhau. ÔÛ phía Nam beå Malay, caùt keát trong taäp J laø ñoái töôïng chuû yeáu, taäp I vaø caùc taäp K, L (Oligocen) laø ñoái töôïng chuû yeáu. Caùc truõng ven rìa vaø rìa Ñoâng Baéc thuoäc theàm luïc ñòa Vieät Nam caùc taäp chöùa naøy ñoùng vai troø quan troïng. Ñaù chaén: caùc thaønh taïo haït mòn tuoåi Oligocen vaø caùc taäp seùt daøy Miocen treân coù khaû naêng laø maøn chaén khu vöïc, tuy nhieân taäp seùt Oligocen coù xu theá ñaëc ñieåm moâi tröôøng luïc ñòa roõ hôn veà phía baéc. Caùc taäp seùt, seùt boä trong Miocen ñöôïc thaønh taïo trong moâi tröôøng ñaàm laày, ñoàng baèng ngaäp luït vaø bieån ven bôø coù khaû naêng laø caùc maøn chaén ñòa phöông cho caùc baãy daàu khí. Caùc daïng baãy: trong vuøng nghieân cöùu ñaõ phaùt hieän nhieàu loaïi baãy chöùa caáu taïo, phi caáu taïo vaø baãy hoãn hôïp. Caùc caáu taïo voøm thöôøng thöøa keá ñòa luõy moõng, ñòa hình coå nhoâ cao bò choân vuøi. Caáu taïo hình hoa phaùt rtieån ôû truõng Trung taâm vuøng, caùc caáu taïo loài keà ñöùt gaõy phaùt trieån ôû caû hai caùnh naâgn vaø caùnh suït ñöùt gaõy. Caùc baãy hoãn hôïp caáu taïo – ñòa taàng giöõ vai troø quan troïng 4 .Tieàm naêng daàu khí: ÔÛ theàm luïc ñòa Taây Nam ñaõ coù nhieàu taùc giaû quan taâm nghieân cöùu ñaùnh giaù, nhaát laø töø naêm 1990 con soá döï baùo dao ñoäng 200 – 500 trieäu taán quy daàu. Gaàn ñaây vôùi phaùt hieän daàu khí trong khu vöïc, ñaõ coù ñaùnh giaù tröõ löôïng thu hoài cho caùc ñoái töôïng cuï theå, ñaõ phaùt hieän daàu khí vaø tieàm naêng cho caáu taïo trieån voïng ¨Tieàm naêng daàu khí caùc ñaù tröôùc ñeä Tam: ÔÛ Vieät Nam daàu khí ñöôïc khai thaùc chuû yeáu trong ñaù chöùa moùng phong hoùa nöùt neû tröôùc ñeä Tam ôû beå Cöûu Long. Do vaäy cuõng coù theå hy voïng coù toàn taïi daàu khí trong caùc ñaù chöùa tröôùc ñeä tam ôû beå Malay - Thoå Chu. Tuy nhieân cho ñeán nay, taøi lieäu nghieân cöùu ñoái töôïng naøy raát haïn cheá neân vieäc ñaùnh giaù döï baùo tieàm naêng laø khoù khaên vaø chöa tieán haønh ñöôïc. ¨Tieàm naêng traàm tích daàu khí ñeä Tam: Nhìn chung laø coù tieàm naêng lôùn nhaát veà tieàm naêng daàu khí tuy ruûi ro coøn khaù cao, ñaëc bieät laø veà ñaù chöùa, baãy vaø thaønh phaàn khí CO2 cao ñaõ ñöôïc chöùng minh roõ taïi phaàn dieän tích thuoäc Vieät Nam noùi rieâng cuõng nhö caû beå Malay - Thoå Chu noùi chung. Do vuøng theàm luïc ñòa Taây Nam Vieät Nam chæ chieám moät phaàn nhoû dieän tích cuûa caùnh Ñoâng Baéc beå Malay - Thoå Chu, söï phaân boá traàm tích Oligocen haïn cheá trong giôùi ñòa haøo vuøng BTB – NÑN vaø phaàn Ñoâng Nam cuûa ñôn nghieâng, neân söï toàn taïi daàu khí trong play 2 môùi chæ ñöôïc chöùng minh taïi vuøng phía Nam beå maø chöa ñöôïc chöùng minh taïi vuøng theàm luïc ñòa Vieät Nam. So vôùi play2, play 3 coù dieän tích phaân boá roäng hôn coù caùc taàng sinh (K,I) vôùi ñaëc ñieåm sinh daàu khí khaùc nhau. Ngoaøi ra coù theå coøn nguoàn daàu khí ñöôïc boå sung töø caùc taàng sinh trong Oligocen neân noù coù tieàm naêng daàu khí ñaùng keå. Tuy nhieân do vò trí vaø ñaëc ñieåm caùc taàng sinh ôû khu TB-ÑN coù khaùc nhau neân tieàm naêng cuûa chuùng cuõng khaùc nhau. Khu vöïc TB chuû yeáu coù tieàm naêng khí Condensat do taàng sinh K naèm ôû ngöôõng taïo khí. Coøn khu vöïc ÑN coù tieàm naêng khí vaø daàu nhöng vôùi xu theá nghieâng veà khí. - Keát quaû tìm kieám thaêm doø ñeán nay cho thaáy beå Malay - Thoå Chu ñaõ phaùt hieän haøng loaït caùc ñoái töôïng trieån voïng daàu khí, trong soá caùc ñoái töôïng ñaõ ñöôïc khoan tìm kieám – thaêm doø nhieàu gieáng coù phaùt hieän daàu khí. - Nhö vaäy ôû beå Malay - Thoå Chu thuoäc theàm luïc ñòa Vieät Nam coù tieàm naêng cao, coù theå tìm ra moû daàu khí vaø condensat vôùi quy moâ khaùc nhau . theo caùc soá löôïng ñaùnh giaù tieàm naêng cuûa ñeà aùn VITRA cuõng nhö caùc soá löôïng caäp nhaät 2004 con soá tröõ löôïng ñaõ phaùt hieän vaø tieàm naêng thu hoài daàu khí cuûa vuøng naøy vaøo khoaûng 380 trieäu taán quy daàu. V. BEÅ NAM COÂN SÔN: 1 .Giôùi thieäu: - Beå Nam Coân Sôn naèm ôû theàm luïc ñòa Ñoâng Nam Vieät Nam, ñöôïc laáp daày bôûi caùc traàm tích Kainozoi coù beà daøy lôùn coù theå leân tôùi treân 14km ôû caùc truõng saâu vôùi caùc thaønh taïo luïc nguyeân laø chuû yeáu, ñoâi choã chöùa than, ôû phía Ñoâng cuûa beå coù phaùt trieån caùc thaønh taïo carbonat tuoåi Miocen. Beå Nam Coân Sôn coù caáu truùc ñòa chaát khaù phöùc taïp, do hoaït ñoäng ñöùt gaõy ñaõ taïo neân caùc khoái naâng, suït khaùc nhau. Phía Taây beå toàn taïi caùc baùn ñòa haøo vôùi caùc caáu taïo phöông aù kinh tuyeán. Phía Baéc beå, keà vôùi ñôùi naâng Coân Sôn laø moät ñôn nghieâng bò chia caét bôûi caùc ñöùt gaõy taïo thaønh caùc khoái naâng suït chìm saâu daàn veà phía Ñoâng Nam vôùi caùc traàm tích bò vaùt moûng daàn veà phía ñôùi naâng Coân Sôn. Phaàn trung taâm beå bao goàm hai truõng phía Baéc vaø trung taâm vôùi beå daøy traàm tích leân tôùi hôn 10.000m ñöôïc phaân taùch bôûi ñôùi naâng Maõng Caàu. Veà phía Taây Nam vaø Ñoâng cuûa beå coøn toàn taïi hai ñôùi naâng Döøa vaø rìa Ñoâng. 2 .Ñaëc ñieåm traàm tích vaø töôùng ñaù: - Phoå bieán ôû caùc loâ laø ñaù traàm tích tuoåi Oligocen thuoäc heä taàng Cau goàm phaàn döôùi cuøng laø caùt keát haït mòn tôùi thoâ xen saïn keát, cuoäi keát. Ñaù coù maøu xaùm, xaùm saùng, ñoâi khi coù caùc lôùp phun traøo moûng. Phaàn giöõa goàm haït mòn seùt keát, boät keát chieám öu theâ. Ñaù seùt vaø boät keát coù maàu xaùm ñen, xaùm saãm tôùi phôùt naâu, coù caáu taïo khoái phaân lôùp daøy. Phaàn treân chuû yeáu laø caùt keát haït mòn xen seùt, boät keát coù maøu xaùm ñen, tôùi xaùm xanh. Taïi phaàn treân ñaõ gaëp truøng loã, ngoaøi ra coøn coù daïng phaân lôùp moûng, gôïn soùng theå hieän vaøo cuoái Oligocen ñaõ coù maët töôùng bieån ven boà. Beå Nam Coân Sôn laø beå roäng lôùn, coù ñòa hình moùng tröôùc Kainozoi hieän naèm ôû chieàu saâu raát khaùc nhau, do vaäy söï thay ñoåi caùc taäp treân ôû töøng loâ laø khaùc nhau. - Ñaù seùt keát vaø boät keát tuoåi Oligocen ña phaàn coù caáu taïo phaân lôùp daøy hoïaêc daïng khoái, raén chaéc, seùt bò bieán ñoåi khaù maïnh daàn trôû thaønh argilit, thaønh phaàn seùt chuû yeáu laø hydromica vaø kaolinit, caùc taäp seùt giaøu VCHC naøy hieän taïi ñöôïc ñaùnh giaù laø taàng sinh daàu khí chính cuûa beå Nam Coân Sôn. Tuy nhieân, taïi 2 truõng saâu thuoäc beå Nam Coân Sôn nôi chieàu daøy lôùp phuû Ñeä Tam >10km coù khaû naêng coù maët caùc traàm tích Eocen vôùi caùc töôùng ñaàm hoà. 3. Heä thoáng daàu khí: Ñaù chöùa: ñaù chöùa chuû yeáu ôû beå Nam Coân Sôn laø caùt keát coù tuoåi Oligocen, Miocen vaø phaàn döôùi Pliocen phaân boá roäng khaép treân toaøn beå vôùi ñoä roãng, thaám töông ñoái toát. Caùc traàm tích carbonat tuoåi Miocen phaùt trieån chuû yeáu ôû phía Ñoâng cuûa beå vaø laø caùc ñaù chöùa toát vôùi ñoä roãng, thaám raát cao. Ngoaøi ra, moùng nöùt neû, ñaõ phaùt hieän ôû moû Ñaïi Huøng, cuõng laø ñaù chöùa coù tieàm naêng. Ñaù chaén: taàng seùt tuoåi Pliocen sôùm vôùi beà daøy tôùi vaøi chuïc meùt, phaùt trieån töông ñoái roäng coù khaû naêng laø taàng chaén khu vöïc. Caùc loaïi seùt keát acgilit, ñaù seùt xen boät keát tuoåi Oligocen, caùc thaønh taïo seùt xen keõ boät vaø nhöõng lôùp caùt keát moûng trong Miocen chuû yeáu giöõ vai troø chaén ñòa phöông. Hình 19 :Phaân vuøng kieán taïo beå Nam Coân Sôn Baãy chöùa: caùc baãy chöùa ôû beå Nam Coân Sôn laø nhöõng caáu taïo phaùt trieån keá thöøa cuûa moùng, caùc baùn voøm keà ñöùt gaõy, caùc vaùt nhoïn ñòa taàng trong oligocen, caùc aùm tieâu san hoâ, caùc thaân caùt turbidie trong Miocen treân, Pliocen döôùi vaø caùc baãy thaïch hoïc ôû phaàn döôùi cuûa traàm tích Pliocen. Do caáu truùc ñòa chaát phöùc taïp, söï bieán ñoåi töôùng vaø moâi tröôøng traàm tích maïnh töø Taây sang Ñoâng laø ñieàu kieän ñeå phaùt trieån nhieàu daïng ñoái töôïng chöùa daàu khí khaùc nhau töø moùng nöùt neû ñeán Miocen treân. Taát caû caùc ñoái töôïng chöùa khí ñöôïc phaân ra ôû ñaây ñaõ ñöôïc khoan thaêm doø xaùc nhaän chöùa daàu khí. 4. Tieàm naêng daàu khí: - Cho ñeán nay caùc play ôû beå Nam Coân Sôn coù phaùt hieän daàu khí: play moùng (moû Ñaïi Huøng caáu taïo boà caâu), play caùt keát Miocen moû Ñaïi Huøng - Roàng Ñoâi - Roàng Ñoâi Taây, Haûi Thaïch Thanh Long,….) play caùt keát Oligocen ( caáu taïo döøa, 12C Thanh Long…) Play caùcbonat Miocen (Lan Taây – Lan Ñoû, Ñaïi Huøng Thanh long…). Trong ñoù ñaõ phaùt trieån ñöa vaøo khai thaùc caùc moû Ñaïi Huøng, Lan Taây – Lan Ñoû, vaø ñang phaùt trieån moû Roàng Ñoâi - Roàng Ñoâi Taây, Haûi Thaïch ñeå ñöa vaøo khai thaùc trong thôøi gian tôùi. Ngoaøi ra coøn coù 1 soá khaùi nieäm ñang ñöôïc thaåm löôïng. - Moû Ñaïi Huøng: + Ñöôïc xí nghieäp lieân doanh Vietsovpetro phaùt hieän daàu trong caùt keát gieáng khoan DH-1 1988. + Ñeán naêm 1993, nhaø thaàu BHP cuøng vôùi 1 soá ñoái taùc khaùc ñaõ kyù hoäp ñoàng PSC vôùi petrovietnam ñeá thaêm doø vaø khai thaùc. Moû ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc naêm 1994. Keát quaû khoan thaåm löôïng vaø khai thaùc cho thaáy moû Ñaïi Huøng coù caáu truùc phöùc taïp bò phaân caùch thaønh nhieàu khoái bôûi haøng loïat ñöùt gaõy phöông Ñoâng Baéc Taây Nam, Tay Baéc Ñoâng Nam vaø AÙ Ñoâng Taây. Moû coù nhieàu ñoái töôïng chöùa saûn phaåm bao goàm caùt keát Miocen ñoä roãng 14- 21%, caùcbonat Miocen coù ñoä roãng 16-22% vaø ñaù moùng tröôùc ñeä Tam (granit, granodiorit nöùt neû), trong ñoù play caùt keát Miocen laø ñoái töôïng khai thaùc chính. - Caùc moû khí Lan Taây Lan Ñoû + Moû khí lan ñoû ñöôïc ONGC phaùt hieän naêm 1992 vaø moû Lan Taây 1993 bôûi toå hôïp coâng ty daàu khí quoác teá BP, ONGC vaø Statoil. + Caáu truùc ñòa chaát ñôn giaûn, laø caùc khoái xaây caùcbonat Miocen treân töông ñoái ñoàng nhaát, ít bò phaân caùch bôûi ñöùt gaõy phaù huûy. Bieân ñoä khoái caùcbonat töø 450-600m. Chieàu daùy thaân chöùa saûn phaåm phaùt hieän ôû caùc gieáng thay ñoåi töø 35 -122m. Ñoä roãng trung bình 28-39%. Ñoä thaám töø 750-2500 mD. Moû khí Lan Taây ñöôïc khai thaùc töø 2002. Hieän taïi moû ñang khai thaùc vôùi saûn löôïng 2,7 tæ m3 /1 naêm - Moû Haûi Thaïch + Ñöôïc phaùt hieän naèm 1995 bôûi toå hôïp coâng ty BP, Statoil. + Caáu truùc phöùc taïp, ñöôïc chia thaønh 3 khoái bôûi ñöùt gaõy Ñoâng Baéc Taây Nam, khoái ñòa luõy trung taâm vaø 2 khoái suïp ôû Taây Baéc vaø Ñoâng Nam ôû caáu taïo. Hoaït ñoäng ñöùt gaõy theå hieän roõ trong thôøi kyø Syn- Rift. Nhöng haàu heát keát thuùc ôû Miocen giöõa. + Ñaù chöùa saûn phaåm ôû moû Haûi Thaïch gaëp ôû gieáng khoang tuoåi Miocen sôùm - muoän, bao goàm taäp caùt moûng, coù ñoä lieân thoâng haïn cheá möùc ñoä bieán tính nhanh, ñoä roãng thay ñoåi töø 10-20 % ôû Miocen giöõa laø töø 10-25% coøn Miocen treân 20 – 30%. + Baõi chöùa cuûa moû Haûi Thaïch thuoäc moû hoãn hôïp (khoái ñöùt gaõy keát hôïp thaïch ñòa taàng). - Ngoaøi caùc moû ñaëc tröng cho töøng moû play neâu treân ôû beå Nam Coân Sôn coøn coù nhieàu phaùt hieän daàu khí chuû yeáu laø khí vaø khí condensat. hieän taïi coù nhieàu phaùt hieän ñang thaåm löôïng. + Keát quaû thaêm doø cho thaáy beå Nam Coân Sôn coù tieàm naêng daàu khí ñang keå, vôùi toång tröõ löôïng vaø tieàm naêng khoaûng 900 trieäu taán quy daàu, trong ñoù tieàm naêng khí chieám öu theá ( khoaûng 60%). + Ñeán nay ôû beå Nam Coân Sôn coù 20 phaùt hieän daàu khí, vôùi toång tröõ löôïng vaø tieàm naêng ñaõ phaùt hieän khoaûng 215trieäu taán quy daàu (khí chieám öu theá), trong ñoù ñaõ ñöa 2 moû khai thaùc Ñaïi Huøng Lan Taây Lan Ñoû vôùi tröõ löôïng khoaûng 65trieäu taán quy daàu. Tröõ löôïng ñang phaùt trieån Roàng Ñoâi Roàng Ñoâi Tay, khoaûng 60 trieäu taán quy daàu, tieàm naêng chöùa ôû beå NCS döï baùo khoaûng 800 trieäu taán quy daàu ( chuû yeáu laø khí). CHÖÔNG IV: HIEÄN TRAÏNG TAØI NGUYEÂN DAÀU KHÍ VIEÄT NAM, SÖÏ PHAÂN BOÁ VAØ XU HÖÔÙNG BOÅ SUNG TRONG TÖÔNG LAI. 1.Hieän traïng nguoàn taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam: -Keát quaû tính tröõ löôïng vaø tieàm naêng daàu khí ñaõ phaùt hieän cuûa caùc beå traàm tích Ñeä Tam Vieät Nam theo möùc ñoä thaêm doø tính ñeán ngaøy 31-12-2004:Toång tröõ löôïng vaø tieàm naêng daàu khí coù khaû naêng thu hoài cuûa caùc beå traàm tích Ñeä Tam Vieät Nam khoaûng 4300 trieäu taán daàu quy ñoåi, ñaõ phaùt hieän laø 1208,89 trieäu taán chieám khoaûng 28% toång taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam ,trong ñoù toång daàu khí coù khaû naêng thöông maïi laø 814.7 trieäu taán daàu quy ñoåi,xaáp xæ 67% taøi nguyeân daàu khí ñaõ phaùt hieân.Tröõ löôïng ñaõ phaùt hieän tính cho caùc moû daàu khí bao goàm tröõ löôïng vôùi heä soá thu hoài daàu khí cô baûn (khai thaùc baèng naêng löôïng töï nhieân)vaø tröõ löôïng thu hoài boå sung do aùp duïng caùc bieän gia taêng thu hoài(bôm eùp nöôùc) ñöôc tính cho caùc moû ñaõ thöông maïi,phaùt trieån vaø ñang khai thaùc ñöôïc phaân boá nhö sau:tröõ löïông daàu vaø condesat khoaûng 420 trieäu taán(khoaûng 18 trieäu taán condesat),khí 394.4 tyû m3 trong ñoù tröõ löôïng khí ñoàng haønh 69.9 tyû m3,khí khoâng ñoàng haønh 324,8 tyû m3.tröõ löôïng daàu ñaõ khai thaùc khoaûng 36.89 tyû m3trong ñoù tröõ löôïng khí ñöa vaøo bôø söû duïng chæ ñaït 18.67 tyû m3 khí (51%) soá coøn laïi ñöôïc dung taïi moû vaø ñoát boû ñeå baûo veä moâi tröôøng.Hieän nay (ñeán 31-12-2004)tröõ löôïng coøn laïi 250,06 trieäu taán daàu vaø 357,81 tyû m3 khí. 2 .Tröõ löôïng daàu khí Vieät Nam trong khung caûnh daàu khí khu vöïc: Vieät Nam laø quoác gia coù tieàm naêng daàu khí. Caùc moû daàu khí ñaõ ñöôïc phaùt hieän ôû MVHN, ôû beå Nam Coân Sôn vaø Cöûu Long thuoäc theàm luïc ñòa Nam Vieät Nam töø 1975. Nhöng vôùi tröõ löôïng khoâng ñaùng keå neân tröôùc naêm 1990, tröõ löôïng daàu khí cuûa Vieät Nam chöa ñöôïc thoáng keâ trong khu vöïc vaø theá giôùi. Chæ sau khi phaùt hieän vaø khai thaùc daàu töø moùng nöùt neû tröôùc Ñeä Tam cuûa moû Baïch Hoå ôû beå Cöûu Long, tröõ löôïng daàu cuûa Vieät Nam môùi ñöôïc ñöa vaøo thoáng keâ ñaàu tieân vaøo naêm 1990. Sau khi phaùt hieän moû khí Lan Taây – Lan Ñoû ôû beå Nam Coân Sôn, tröõ löôïng khí cuûa Vieät Nam môùi ñöôïc ñöa vaøo baûng thoáng keâ cuûa theá giôùi töø naêm 1992. Theo thoáng keâ cuûa BP tröõ löôïng daàu theá giôùi vaãn giöõ ñöôïc möùc taêng tröôûng so vôùi naêm 1992 vaø ñaït 1147,8 tyû thuøng cuoái naêm 2003, chuû yeáu taäp trung ôû khu vöïc Trung Ñoâng (63%), ñieàu ñoù cho thaáy taàm quan troïng cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc naøy ñoái vôùi vieäc cung caáp daàu treân theá giôùi. Trong khi ñoù ôû khu vöïc Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông töø naêm 1992 – 31 -12 – 2003 tröõ löôïng daàu khí taêng khoaûng 3tyû thuøng töø 44,6 leân 47,7 tyû thuøng chæ chieám khoaûng 4% tröõ löôïng daàu theá giôùi. Maëc duø tröõ löôïng daàu cuûa Vieät Nam ñaõ taêng leân khoaûng 1,7 laàn so vôùi naêm 1992 töø 250,9 trieäu taùn leân 417,2 trieäu taán vaø 420 trieäu taán nhöng vaãn laø raát nhoû so vôùi tröõ löôïng daàu cuûa theá giôùi vaø chæ chieám khoaûng 7,8 % tröõ löôïng daàu cuûa khu vöïc chaâu aù – thaùi bình döông, ñöùng hang thöù 6 sau Malay trong khu vöïc Chaâu AÙ – thaùi Bình Döông. Toång tröõ löôïng khí cuûa theá giôùi ñeán cuoái 2003 khoaûng 175, 78 nghìn tyû m3 trong ñoù caùc nöôùc khu vöïc Chaâu AÙ – Thaùi BÌnh Döông coù tröõ löôïng khí khoaûng 13,47 nghìn tyû m3 chieám khoaûng 8% tröõ löôïng khí theá giôùi, ñöùng thöù 4 sau chaâu Phi. Tröõ löôïng khí Vieät Nam maëc duø taêng 3 laàn so vôùi naêm 1992 nhöng chæ chieám khoaûng 2,9 % tröõ löôïng khí khu vöïc chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông vaø xeáp thöù 9 Nghieân cöùu xu höôùng bieán ñoäng tröõ löôïng daàu khí khu vöïc Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông cho thaáy trong khi caùc nöôùc Trung Quoác, AÁn Ñoä, Indonesia, Malaysia tröõ löôïng daàu giaûm so vôùi naêm 1992 thì Vieät Nam laïi coù söï taêng tröõ löôïng nhanh caû daàu vaø khí. Thaønh coâng trong thaêm doø gia taêng tröõ löôïng daàu khí cuûa Vieät Nam laø do hang loaït caùc hôïp ñoàng daàu khí ñöôïc kyù ôû caùc vuøng môùi vaø hoaït doäng thaêm doø soâi ñoäng môû roäng ra toaøn theàm luïc ñòa ñeán vuøng nöôùc saâu 200m. Maët khaùc, khoan phaùt trieån vaø thaêm doø moû Baïch Hoå laàn ñaàu tieân ñaõ phaùt hieän daàu trong moùng tröôùc Ñeä Tam boå sung nguoàn tröõ löôïng raát lôùn ñeå duy trì vaø taêng saûn löôïng khai thaùc. Nhö vîaâ, ngay caû nhö nhöõng phaùt hieän môùi bò giaûm ñi soá löôïng vaø quy moâ, tröõ löôïng coù khaû naêng taêng maïnh ñaùng keå ôû caùc vuøng xung quanh moû saün saøng khai thaùc. Ñieàu ñoù nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa caùc hoaït ñoäng phaùt trieån ôû caùc moû ñaõ phaùt hieän trong vieäc thaêm doø hôïp lyù caùc tieàm naêng daàu khí. 3. Phaân boá tröõ löôïng daàu: a. Phaân boá tröõ löôïng daàu chi tieát: Tröõ löôïng daàu cuûa Vieät Nam tính ñeán 31-12 -2004 cho thaáy, 24 moû coù khaû naêng thöông maïi vaøo khoaûng 402 trieäu taán. Nhö hình 11 ghi roõ, tröõ löôïng daàu Vieät Nam taêng hang naèm raát nhanh töø naêm 1988 sau khi phaùt hieän daàu trong moùng nöùt neû tröôùc Ñeä Tam moû Baïch Hoå. Naêm 1988, tröõ löôïng öôùc tính vaøo khoaûng 113 trieäu taán daàu coù khaû naêng thu hoài. Sau thôøi gian treân 10 naêm ñaõ ñöôïc boå sung vaøo nguoàn tröõ löôïng khoaûng 289 trieäu taán, naâng toång soá tröõ löôïng daàu ñeán 31-12-2004 ñaït 402 trieäu taán. Cuõng trong cuøng thôøi kyø ñaõ khai thaùc 169,94 trieäu taán chieám 42% coøn laïi 232,06 trieäu taán. Trong soá tröõ löôïng coøn laïi, tröõ löôïng ñaõ vaø ñang phaùt trieån laø 200,4 trieäu taán ôû 9 moû ñang khai thaùc, soá coøn laïi chuaån bò phaùt trieån trong thôøi gian tôùi. Tröõ löôïng daàu taäp trung chuû yeáu ôû beå Cöûu Long chieám tôùi 86% tröõ löôïng daàu Vieät Nam, trong ñoù tröõ löôïng daàu töø moùng nöùt neû tröôùc Ñeä Tam laø 262 trieäu taán chieám 63% toång tröõ löôïng daàu cuûa Vieät Nam. Theo quy moâ, coù 7 moû coù tröõ löôïng treân 13 trieäu taán chieám 80% tröõ löôïng daàu thuoäc moû daàu coù quy moâ khoång loà, trong ñoù moû daàu Baïch Hoå coù tröõ löôïng treân 190 trieäu taán ôû beå Cöûu Long laø moû lôùn nhaát ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam. Döïa treân giôùi haïn chaát löôïng daàu giöõa 220 vaø 310 API theo phaân loaïi cuûa Hoäi Nghò naêng löôïng theá giôùi (WEC), daàu cuûa caùc moû ñang khai thaùc ôû theàm luïc ñòa Vieät Nam chuû yeáu thuoäc loaïi nheï coù tyû troïng töø 380 ñeán 40,20 API laø loaïi daàu ngoït coù haøm löôïng löu huyønh thaáp, saïch, coù nhieàu paraffin, coù ñieåm chaûy raát cao. b. Xu theá nguoàn tröõ löôïng boå sung: Maëc duø saûn löôïng khai thaùc taêng nhanh trong thôøi gian qua töø 5,5 trieäu taán nhöng tröõ löôïng vaãn duy trì taêng cao hôn saûn löôïng khai thaùc ñieàu ñoù cho thaáy söï thaønh coâng thaêm doø gia taêng tröõ löôïng buø ñaép ñöôïc khoái löôïng daàu khai thaùc. söï thaønh coâng trong vieäc gia taêng tröõ löôïng laø do nhaø nöôùc ñaõ coù chính saùch thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi nhaèm ñaåy maïnh vaø môû roäng hoaït ñoäng thaêm doø ra caùc vuøng môùi coù tieàm naêng vaø söï thaønh coâng trong thaêm doø, thaåm löôïng gia taêng tröõ löôïng ôû caùc moû ñaõ phaùt hieän cuõng nhö ôû caùc moû ñaõ phaùt trieån vôùi söï taêng tröõ löôïng trong thôøi gian qua töø caùc moû ñaõ phaùt hieän chieám khoaûng 45% tröõ löôïng ñöôïc boå sung. Ñoàng thôøi, giaûi phaùp taêng heä soá thu hoài daàu cuõng ñaõ ñöôïc nghieân cöùu aùp duïng laàn ñaàu ôû moû Baïch Hoå vaø sau ñoù ñöôïc trieån khai ôû caùc moû khaùc nhö: Ñaïi hung, Roàng, Raïng Ñoâng vaø Sö Töû Ñen ñaõ goùp phaàn ñaùng keå taêng tröõ löôïng boå sung. Ñaëc tröng cuûa coâng taùc thaêm doø daàu khí laø vôùi möùc ñoä ruûi ro cao, ngay caû ôû nhöõng moû ñaõ phaùt trieån vaãn coøn ruûi ro, bôûi vaäy söï thaønh coâng thaêm doø gia taêng tröõ löôïng chaúng nhöõng phuï thuoäc vaøo söï hieåu bieát caùc ñoái töôïng töø caùc thoâng tin thu ñöôïc töø khoan thaåm löôïng vaø phaùt trieån vaø aùp duïng caùc giaûi phaùp coâng ngheä môùi trong thaêm doø ñaëc bieät laø coâng ngheä thu noå, xöû lyù, minh giaûi taøi lieäu ñòa chaán 3D ñeå laøm roõ caáu truùc ñòa chaát cuûa caùc ñoái töôïng thaêm doø. Ñoù chính laø chìa khoaù cho söï thaønh coâng trong thaêm doø gia taêng tröõ löôïng trong töông lai. 4. Phaân boá tröõ löôïng khí: Tính ñeán 31-12-2004 coù 27 moû khí ñöôïc phaùt hieän, chuû yeáu ôû thaàm luïc ñòa döôùi 200m nöôùc chæ coù moû khí Tieàn Haûi vaø D14 ôû ñaát lieàn thuoäc MVHN. Caùc moû khí - daàu naøy laø caùc thaân khí töï nhieân ñöôïc tích tuï cuøng caùc thaân daàu trong moät baãy hoaëc caùc thaân chöùa chuû yeáu laø daàu vaø muõ khí cuûa caáu taïo maø tröôùc ñaây laø moû daàu. Vôùi muïc ñích baùo caùo tröõ löôïng khí chæ ñöa vaøo caùc moû coù tröõ löôïng lôn shôn 0,9 m3 ñoái vôùi caùc moû ôû ñaát lieàn vaø caùc moû ôû theàm luïc ñòa coù tröõ löôïng lôùn hôn 1,8 tyû m3 gaàn caùc moû ñaõ phaùt trieån. Töø naêm 1990 coù khoaûng 370 tyû m3 khí thieân nhieân coù khaû naêng thu hoài ñaõ ñöôïc phaùt hieän boå sung ñöa toång soá tröõ löôïng khí leân 394,7 tyû m3, trong ñoù tröõ löôïng khí khoâng ñoàng haønh laø 324,8 tyû m3 vaø khí ñoàng haønh laø 69,9 tyû m3. Cuõng trong cuøng thôøi gian ñaõ phaùt hieän ñöôïc 23 moû khí ôû ngoaøi khôi vaø 1 moû khí ôû ñaát lieàn. Do caùc phaùt hieän khí cuûa caùc hôïp ñoàng daàu khí kyù naêm 1988 vaø 1992 maø nhaø thaàu thöïc hieän trong caùc chieán dòch thaêm doø cuûa hoï, tröõ löôïng khí taêng ñoät bieán sau khi phaùt hieän 2 moû khí Lan Taây – Lan Ñoû trong naêm1992, moû roàng ñoâi vaø Haûi Thaïch. Trong soá 27 moû coù tröõ löôïng ñaùp öùng ñöôïc ñieàu kieän neâu treân, chæ coù 5 moû khí coù tröõ löôïng >30 tyû m3 chieám khoaûng 40 % tröõ löôïng khí. Kích thöôùc moû vaø tröõ löôïng phaùt hieän minh hoïa hình 15 Nhìn chung, chaát löôïng caùc moû khí ôû Vieät Nam töø choã naøy tôùi choã khaùc laø khí ngoït tröø moät soá ít moû ôû beå Malay - Thoå Chu coù haøm löôïng khí CO2 cao, ngoaøi ra cuõng coù ít moû coù haøm löôïng H2S trung bình – cao. a.Khí khoâng ñoàng haønh. ÔÛ beå Nam Coân Sôn, khí khoâng ñoàng haønh ñöôïc phaùt hieän ôû 9 moû vôùi 159,3 tyû m3 chieám 40% tröõ löôïng khí, beå Malay- Thoå Chu coù 13 moû khí, 2 moû khí - daàu vôùi tröõ löôïng vònh Baéc Boä vaø 2 moû khí ôû ñaát lieàn vôùi tröõ löôïng 7,5 tyû m3 chæ chieám 2% toång tröõ löôïng khí, ôû beå Cöûu Long coù 2 moû daàu khí vôùi tröõ löôïng 19,8 tyû m3 chieám 5%. Qua caùc soá lieäu cho thaáy, beå Nam Coân Sôn coù tröõ löôïng khí lôùn nhaát vôùi nhieàu moû coù quy moâ lôùn, beå Malay - thoå chu phaùt hieän nhieàu moû nhaát vaø coù nhieâeàu moû nhoû. Tröõ löôïng khí cuøng caùc moû khí ñaõ phaùt hieän, ñang khai thaùc vaø ñöa vaøo keá hoaïch phaùt trieån trong vaøi naêm tôùi khoaûng 250 tyû m3. b. Khí ñoàng haønh. Khí ñoàng haønh phaân boâoá chuû yeáu ôû beå Cöûu long vôùi tröõ löôïng 58,4 tyû m3 taäp trung trong caùc moû daàu lôùn: Baïch Hoå, Raïng Ñoâng, Hoàng Ngoïc vaø caùc moû daàu – khí Emerald, Sö Töû Traéng. Ngoaøi ra, moät löôïng khí ñoàng haønh raát nhoû coøn phaân boá trong caùc moû khí - daàu nhö: Bunga Kekwa – Caùi nöôùc, Bunga Raya thuoäc veà Malay - Thoå Chu. c. Tröõ löôïng condensate. Tröõ löôïng condensate ñöa vaøo hydrocarbon theå loøng trong ñieàu kieän oån ñiònh döïa treân khoái löôïng thu hoài tieàm naêng töø C5 vaø C5+ cuûa toång tröõ löôïng khí khai thaùc töø caùc ñeà aùn cung caáp khí hieän coù vaø caùc ñeà aùn ñaõ khaúng ñònh trong töông lai bao goàm caùc moû Lan Taây – Lan Ñoû, Roàng Ñoâi - Roàng Ñoâi Taây, Haûi Thaïch vaø Emerald. Tröõ löôïng condensate ñeán 31-12-2004 khoaûng 18 trieäu taán, taäp trung chuû yeáu ôû caùc moû cuûa beå Nam Coân Sôn vaø Cöûu Long. d. Xu theá boå sung tröõ löôïng khí thieân nhieân Tröõ löôïng khí thieân nhieân nhanh trong thôøi gian qua chöùng toû söï thaønh coâng lôùn trong coâng taùc thaêm doø. Trong 14 naêm qua ñaõ phaùt hieän ñöôïc 24 moû khí bình quaân taêng khoaûng 26 tyû m3 naêm töø caùc moû môùi vaø thaåm löôïng caùc phaùt hieän. Haàu heát caùc moû ñöôïc phaùt hieän töø caùc vuøng thaêm doø môùi thuoäc caùc hôïp ñoàng daàu khí laàn ñaàu, chæ coù moät soá ít moû ñöôïc phaùt hieän trong caùc vuøng ñaõ thaêm doø ñöôïc giao thaàu laàn 2. Söï boå sung tröõ löôïng khí coøn laïi ñònh höôùng trong töông lai moät phaàn laø do taêng tröôûng cuûa caùc moû phuï thuoäc vaøo keát quaû khoan thaåm löôïng vaø phaùt trieån moû treân cô sôû keát quaû nghieân cöùu toát hôn veà ñòa chaát, ñòa vaät lyù vaø coâng ngheä moû, phaàn coøn laïi chuû yeáu hy voïng phaùt hieïn caùc moû khí môùi ôû caùc vuøng thaêm doø môùi cuûa beå Soâng Hoàng, Phuù Khaùnh, Tö Chính – Vuõng Maây vaø caùc daïng baãy phi caáu taïo, baãy hoãn hôïp ôû caùc vuøng ñaõ thaêm doø thuoäc beå Nam Coân Sôn, Cöûu Long vaø Malay – thoâ Chu. Cuøng vôùi söï boå sung taêng tröôûng tröõ löôïng khí thieân nhieân, tröõ löôïng condensate cuõng seõ ñöôïc taêng, ñaëc bieät ôû caùc beå Nam Coân Sôn, Soâng Hoàng nôi caùc moû thöôøng ôû ñoä saâu lôùn vôùi ñieàu kieän nhieät ñoä aùp suaát væa cao neân tröõ löôïng condensate seõ taêng ñaùng keå ôû caùc beà daøy. Ngoaøi ra, Vieät Nam coøn phaùt hieän moät soá khí khoång loà ôû beå Soâng Hoàng, nhöng coù haøm löôïng khí CO2 raát cao neân chöa ñöa vaøo thoáng keâ tröõ löôïng hieän taïi. Vì vaäy, vieäc nghieân cöùu caùc giaûi phaùp coâng ngheä vaø coù ñieàu kieän kinh teá öu ñaõi ñeå khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän cho phaùt trieån caùc moû naøy seõ laø nguoàn tieàm naêng boå sung ñaùng keå tröõ löôïng khí cho Vieät Nam trong töông lai. 5. Keát luaän - Daàu moû vaø khí thieân nhieân laø taøi nguyeân quyù hieám, khoâng taùi taïolaø nguoàn naêng löôïng vaø nguyeân lieäu quan troïng cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Sau gaàn 30 naêm xaây döng vaø phaùt trieån Toång Coâng ty daàu khí Vieät Nam maø coâng taùc thaêm doø khai thaùc daàu khí laø moät trong caùc hoaït ñoäng quan troïng nhaát ñaõ coù nhöõng böôùc tieán vöôït baäc, nhaát laø töø khi Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta coù chính saùch môû cöûa, luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi VN ñöïôc nhaø nöôùc ban haønh, nghaønh daàu khí ñaõ thu huùt ñöôïc hang chuïc coâng ty daàu khí theá giôùi ñaàu tö vaøo thaêm doø ôû haàu heát ôû beå traàm tích Ñeä Tam coù trieån voïng daàu khí cuûa Vieät Nam vôùi soá voán ñaàu tö cho thaêm doø khai thaùc treân 7 tyû USD, ñaõ phaùt hieän nhieàu moû daàu khí môùi , saûn löôïng khai thaùc daàu khí taêng nhanh, ñaûm baûo an ninh naêng löôïng quoác gia, goùp phaàn ñöa ñaát nöôùc ra khoûi khuûng hoaûng kinh teá cuoái thaäp nieân 80 cuûa theá kyû XX, ñoùng goùp vaøo danh saùch caùc nöôùc saûn xuùaât daàu khí treân theá giôùi vaø ñöùng thöù 3 ôû Ñoâng Nam AÙ veà khai thaùc daàu thoâ. Vieäc aùp duïng caùc phöông phaùp kyõ thuaät vaø coâng ngheä môùi tieân tieán vaøo thaêm doø daàu khí ôû Vieät Nam ñaõ ñem laïi thaønh quaû to lôùn, ñaëc bieät sau söï kieän mang tính ñoät phaù phaùt hieän ra daàu trong moùng nöùt neû tröôùc Ñeä tam ôû moû Baïch Hoå cuûa XNLD Vietsovpetro vaøo naêm 1988 ñaõ laøm thay ñoåi caùc quan ñieåm thaêm doø tuyeàn thoáng, nhôø ñoù haøng loaït caác gieáng thaêm doø vaøo moùng ñaõ ñem laïi thaønh coâng, phaùt hieän theâm nhieàu moû daàu môùi (Raïng Ñoâng, Hoàng Ngoïc, Roàng-14, Sö Töû Ñen, Sö Töû Vaøng, Sö Töû Traéng ôû beå Cöûu Long vaø moû Ñaïi Huøng ôû beå Nam Coân Sôn, v.v…) gia taêng tröõ löôïng daàu khí ñaùng keå, ñaûm baûo taêng nhanh saûn löôïng khai thaùc daàu khí ñaùp öùng nhu caàu naêng löôïng phaùt trieån neàn kinh teá quoác daân. Tuy nhieân, do ñoä ruûi ro cao, nguoàn voán lôùn trong TKTD daàu khí maø neàn kinh teá Vieät Nam chöa ñuû söùc gaùnh chòu, coøn phaûi döïa vaøo ñaàu tö nöôùc ngoaøi neân möùc ñoä thaêm doø khoâng ñoàng ñeàu, môùi chæ taëp trung chuû yeáu ôû vuøng nöôùc noâng ñeán 200m vôùi toång dieän tích caùc loâ ñaõ kyù hôïp ñoàng môùi chieám khoaûng 1/3 dieän tích theàm luïc ñòa. Vì vaäy, trong thôøi gian tôùi cuøng vôùi vieäc tieáp tuïc môû roäng hôïp taùc quoác teá vaø thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, Petro Vietnam caàn phaûi phaùt huy noäi löïc hôn nöõa ñeå ñaåy maïnh vaø môû roäng coâng taùc thaêm doø nhaèm coù phaùt hieän daàu khí môùi, gia taêng tröõ löôïng laøm cô sôû cho vieäc quy hoaïch khai thaùc daàu khí hôïp lyù vaø hieäu quaû. tröõ löôïng vaø tieàm naêng daàu khí caùc beå traàm tích Ñeä tam cuûa Vieät Nam döï baùo laø ñaùng keå (4300 trieäu taán quy daàu) chuû yeáu laø khí (treân 50%) vaø phaân boá chuû yeáu (>90%) ôû theàm luïc ñòa. Daàu khí ñaõ phaùt hieän vaøo khoaûng 1208,89 trieäu taán quy daàu chieám khoaûng 28% cuûa toång tröõ löôïng vaø tieàm naêng döï baùo, trong ñoù ñaõ phaùt trieån ñöa vaøo khai thaùc 11 moû daàu khí, ngoaøi ra nhieàu phaùt hieän daàu khí ñang ñöôïc thaûm löôïng ñeå phaùt trieån trong vaøi naêm tôùi. Tröø moät soá moû coù quy moâ lôùn – khoång loà coøn ña soá caùc moû ñaõ phaùt hieän coù quy moâ trung bình, nhoû coù nhieàu taàng chöùa vôùi caáu truùc ñòa chaát raát phöùc taïp neân maëc duø tyû leä phaùt hieän töông ñoái cao nhöng soá moû coù giaù trò thöông maïi khoâng nhieàu, moät soá phaùt hieän khoâng thöông maïi trong ñieàu kieán kinh teá - kyõ thuaät vaø luaät hieän haønh. Maëc duø con soá tröõ löôïng vaø tieàm naêng döï baùo coøn tieàm aån yeáu toá ruûi ro nhöng ñaõ ñöa ra ñöôïc ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån Ngaønh Daàu khí ñeán naêm 2025 nhaèm quaûn lyù vaø khai thaùc an toaøn, hieäu quaû hôn nguoàn taøi nguyeân naøy ñeå phuïc vuï muïc tieâu phaùt trieån neàn kinh teá quoác daân. Ñeå ñaûm baûo gia taêng tröõ löôïng, duy trì khai thaùc oån ñònh laâu daøi ñaûm baûo an ning naêng löôïng cho phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc luoân laø thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi Ngaønh Daàu khí Vieät Nam. Bôûi vaäy, trong thôøi gian tôùi, Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam caàn phaûi phaùt huy noäi löïc ñeå ñaåy maïnh vaø môû roäng thaêm doø daàu khí ôû caùc vuøng coøn chöa ñöôïc thaêm doø, ñoàng thôøi caàn ñaàu tö nghieân cöùu tìm caùc giaûi phaùp kinh teá - coâng ngheä ñeå phaùt trieån khai thaùc caùc moû ñöôïc xem laø nhoû vaø caùc moû khí coù haøm löôïng CO2 cao maø caùc nhaø thaàu ñaõ hoaøn traû vaø coù ñöôïc moät toå hôïp caùc giaûi phaùp, chính saùch öu ñaõi khuyeán khích ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå phaùt trieån khai thaùc caùc moû giôùi haïn kinh teá treân bieån laø ñoøi hoûi thöïc teá raát caáp baùch. Maët khaùc caàn phoái hôïp vôùi caùc nhaø thaàu nghieân cöùu aùp duïng caùc giaûi phaùp coâng ngheä môùi ñeå taêng khaû naêng thu hoài daàu taïi caùc moû ñang khai thaùc. Ñieàu naøy coù yù nghóa kinh teá raát lôùn trong töông lai khi maø caùc moû daàu khí khai thaùc ngaøy caøng caïn kieät vaø vieäc phaùt hieän caùc moû nhoû ôû theàm luïc ñòa vaø vuøng ñaëc quyeàn kinh teá Vieät Nam ngaøy caøng trôû neân phoå bieán. Keát Luaän Daàu khí laø tieàn ñeà vaø laø nguoàn naêng löôïng, nguyeân lieäu chuû yeáu vaø quan troïng ñeå nöôùc ta phaùt trieån theâm nhieàu ngaønh coâng nghieäp môùi vôùi coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi ñeå ñöa nöôùc ta trôû thaønh moät nöôùc coâng nghieäp trong nhöõng naêm 20 cuûa theá kyû naøy. Cuøng vôùi vieäc taêng toác ñoä khai thaùc daàu thoâ, ngaønh coâng nghieäp khí ñaõ hình thaønh töø naêm 1995 vaø hieän ñang phaùt trieån maïnh, ñoàng thôøi trieån khai xaây döïng caùc coâng trình cheá bieán khí, naêm 2002 vöøa qua ñaõ cung öùng kòp thôøi cho saûn xuaát coâng nghieäp vaø tieâu duøng cuûa xaõ hoäi 147.000 taán condensate vaø 349.000 taán khí hoùa loûng LPG thay haøng nhaäp khaåu. Ñöôøng oáng daãn khí Nam Coâng Sôn, trong ñoù coù 362 km2 pha ñaët ngaàm döôùi ñaùy bieån - daøi nhaát theá giôùi vôùi coâng suaát 7 tyû m3/naêm vöøa hoaøn thaønh cuoái naêm 2002 laø ñænh cao môùi cuûa ngaønh Coâng nghieäp Khí Vieät Nam. Ñaây laø coâng trình quan troïng haøng ñaàu ñaûm baûo cung öùng an toaøn, oån ñònh laâu daøi nguoàn nhieân lieäu, nguyeân lieäu cho caùc nhaø maùy ñieän, ñaïm vaø hoaù daàu ôû Phuù Myõ coù coâng suaát lôùn nhaát hieän nay ôû Vieät Nam. ÔÛ mieàn Taây Nam boä, döï aùn Toå hôïp Khí Ñieän – Ñaïm Caø Mau ñang ñöôïc khaån tröông thöïc hieän coù yù nghóa raát lôùn ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long, ñoàng thôøi ñoùng vai troø raát quan troïng ñoái vôùi söï hoaø nhaäp trong töông lai vaøo heä thoáng ñöôøng oáng daãn khí xuyeân caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Khí thieân nhieân laø nguoàn nhieân lieäu saïch cho ngaønh Coâng nghieäp ñieän nöôùc nhaø ñem laïi saûn löôïng ñieän chieám treân 40% toång saûn löôïng ñieän cuûa caû nöôùc vôùi giaù thaønh reû thöù 2 sau thuyû ñieän. Rieâng Trung taâm Ñieän löïc Phuù Myõ coù toång coâng suaát 3.859 MW vôùi coâng ngheä tieân tieán, hieän ñaïi vaøo baäc nhaát cuûa theá giôùi seõ ñöôïc hoaøn thaønh ñoàng boä vaøo naêm 2005. Sau Trung taâm Ñieän löïc Phuù Myõ, caùc nhaø maùy ñieän chaïy khí ôû Caø Mau, Caàn Thô, Traø Vinh, Ñoàng Nai... ñang ñöôïc trieån khai xaây döïng vaø seõ ñöa vaøo hoaït ñoäng töø naêm 2005 ñeán naêm 2010, töøng böôùc taêng theâm ñaùng keå nguoàn ñieän cho ñaát nöôùc. Toång coâng ty Daàu khí Vieät Nam (Petro Vieät Nam) ñaõ vaø ñang cuøng vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc trieån khai moät loaït döï aùn xaây döïng caùc nhaø maùy loïc, hoaù daàu ñeå ñem laïi cho ñaát nöôùc ngaøy caøng nhieàu caùc loaïi saûn phaåm coù giaù trò kinh teá cao, khoâng nhöõng ñaùp öùng nhu caàu coâng nghieäp hoaù nöôùc nhaø, maø coøn xuaát khaåu. Ñi ñoâi vôùi khaån tröông xaây döïng ñeå ñöa Nhaø maùy loïc daàu soá I ôû Dung Quaát ñi vaøo hoaït ñoäng cuoái naêm 2005, Petro Vieät Nam ñang khaån tröông chuaån bò döï aùn loïc hoaù daàu soá 2 taïi Nghi Sôn – Thanh Hoùa vôùi coâng suaát giai ñoaïn ñaàu 7 trieäu taán/naêm goàm haøng chuïc loaïi saûn phaåm chaát löôïng cao phuø hôïp nhu caàu trong nöôùc. Petro Vieät Nam cuõng ñang laäp caùc döï aùn khaû thi ñeå trieån khai xaây döïng 2-3 trung taâm hoaù daàu gaén vôùi nguyeân lieäu töø caùc nhaø maùy loïc daàu soá 1, soá 2 vaø moät trung taâm hoùa daàu môùi gaén vôùi nguoàn nguyeân lieäu töø khí thieân nhieân ôû khu vöïc Ñoâng Nam boä. Toång coâng ty Hoaù chaát Vieät Nam cuõng ñang trieån khai döï aùn ñaàu tö xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát than ñen (Carbon black) coâng suaát giai ñoaïn ñaàu 50.000 taán/naêm ñi töø nguoàn daàu caën sau khi loïc, thay haøng nhaäp khaåu, vôùi toång soá voán ñaàu tö 45 trieäu USD. Taïi khu coâng nghieäp Phuù Myõ, moät loaït caùc döï aùn nhaø maùy hoaù daàu ñaàu tieân ôû Vieät Nam vôùi quy moâ töông ñoái lôùn ñaõ vaø ñang ñöôïc khaån tröông thöïc hieän. Döï aùn nhöïa PVC Phuù Myõ-lieân doanh giöõa Petro Vieät Nam vaø Petronas coâng suaát giai ñoaïn ñaàu 100.000 taán saûn phaåm/naêm ñaõ chính thöùc ñi vaøo saûn xuaát ñaàu naêm nay. Döï aùn Nhaø maùy Ñaïm Phuù Myõ coâng suaát giai ñoaïn ñaàu 800.000 taán/naêm laø döï aùn hoaù daàu lôùn nhaát Vieät Nam taïi thôøi ñieåm naøy, döï ñònh ñi vaøo hoaït ñoäng trong naêm 2004. Hieän nay, ngaønh Daàu khí nöôùc ta ñang khai thaùc daàu khí chuû yeáu taïi 6 khu moû bao goàm: Baïch Hoå, Roàng, Ñaïi Huøng, Hoàng Ngoïc, Raïng Ñoâng, Bunga Kekwa - Caùi Nöôùc vaø chuaån bò chính thöùc ñöa vaøo khai thaùc moû khí Lan Taây - loâ 06.l. Coâng taùc phaùt trieån caùc moû Raïng Ñoâng, Ruby vaø Emeral, Lan Taây - Lan Ñoû, Sö Töû Ñen, Sö Töû Vaøng, Haûi Thaïch, Roàng Ñoâi, Kim Long, AÙc Quyû, Caù Voi...Vaø coøn nhieàu dö aùn khaùc ñang ñöôïc thaûo luaän vaø seõ ñi vaøo hoat ñoäng trong töông lai. Theá nhöng so vôùi tieàm naêng daàu khí cuûa nöôùc ta,nhöng con soá treân coøn quaù ít,vi theá caàn phaûi phaùt huy noäi löïc,tieàm naêng con ngöôøi vaø khoâng ngöøng nghieân cöùu vaø naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä daàu khí trong töông lai ñeå coù theå ñöùng vöõng treân ñoâi chaân cuûa chuùng ta nhaèm khai thaùc toái ña nguoàn taøi nguyeân daàu khí,phuïc vuï cho söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1./Moät soá tieåu luaän khoaù luaän caùc naêm 2000 - 2006 thö vieän Ñòa chaát – Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc töï nhieân 2./Moät soá thoâng tin ñöôïc tham khaûo töø internet 3./Hoäi ñòa chaát Vieät Nam, 2007. “Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam. Taäp ñoaøn daàu khí Vieät Nam, NXB Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät” 4./Nguyeãn Ngoïc Thuyû,”Baøi giaûng ñòa chaát daàu khí khu vöïc” 5./Tuyeån taäp baùo caùo Hoäi Nghò KHNC “30 naêm daàu khí Vieät Nam:Cô hoäi môùi,thaùch thöùc môùi”

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBAI NOP MOI NHAt da chuyen phone.DOC
Luận văn liên quan