Hỗ trợ trong công tác quản lý tuyển sinh áp dụng tại trường trung học kế hoạch kinh doanh - Bộ kế hoạch và đầu tư

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây,sự phát triển nhanh chóng của ngành Công nghệ thông tin đã trở thành nguồn tài nguyên quan trọng,nguồn của cải vật chất to lớn của xã hội,các mối quan hệ và tổ chức là những vấn đề cần thiết của hệ thống quản lý kinh tế xã hội,hệ thống ngày càng phát triển,càng nhiều yếu tố hợp thành và nhiều mối quan hệ giữa chúng càng phức tạp,đa dạng.Do đó nội dung càng phong phú,đa dạng đến nổi không dùng phương pháp và công cụ cổ điển để xữ lý một lượng thông tin lớn phức tạp và phải đảm bảo tính đúng đắn ngẫu nhiên,nghĩa là muốn khai thác được nguồn tài nguyên đa dạng phong phú phải có những công cụ mới.Tin học ( máy tính) sẽ cung cấp cho chúng ta những công cụ cần thiết đó. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu Tin học đòi hỏi ngày càng lớn và những thành tựa của ngành công nghệ thông tin đã thúc đẩy,tạo điều kiện cho sự phát triển chung của đất nước. Ơ nước ta,những người làm công tác Giáo Dục-Đào Tạo (GD-DDT) đã nhận thức rõ vai trò vai trò của những ứng dụng công nghệ thông tin vào trong đời sống kinh tế xã hội,do vậy trong những năm 80 đã từng bước tiếp cận những thành tựa to lớn của ngành khoa học công nghệ Tin học để đưa vào chương trình đào tạo ở các trường học,đồng thời ứng dụng có hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động thực tế của ngành GD-DT,nhất là trong việc quản lý qui trình đào tạo chung của các trường học như:Công tác tuyển sinh,công tác quản lý và phân loại kết quả học tập của hoacj sinh sinh viên .Ở những phần công việc này,nhiều trường học trong cả nước đã có những đề tài,chương trình quản lý lớn,làm việc khá tốt,đảm bảo tính nhanh chóng,chính xác,có logic khoa học và ngẫu nhiên.Song không ít còn nhiều khó khăn và rất hạn chế trong việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong công tác quản lý chung của trường học. Nhằm góp phần thúc đẩy,ứng dụng tốt các thành tựa công nghệ Tin học vào công tác quản lý tuyển sinh ở một trường trung học trong hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp-dạy nghề,tôi xin nghiên cứu xây dựng bài toán”Hỗ Trợ Trong Công Tác Quản Lý Tuyển Sinh Ap Dụng Tại Trường Trung Học Kế Hoạch Kinh Doanh-Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư”.

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/06/2013 | Lượt xem: 1487 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hỗ trợ trong công tác quản lý tuyển sinh áp dụng tại trường trung học kế hoạch kinh doanh - Bộ kế hoạch và đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hæåíng caïc chênh saïch æu tiãn(Nhoïm ææ tiãn I,Nhoïm ææ tiãn II)-Caïc âäúi tæåüng âæåüc tuyãøn thàóng vaìo hoüc hãû chênh qui-Æu tiãn theo khu væûc(Khu væûc I,II,III...). Láûp danh saïch dæû thi vaì âaïnh säú baïo danh:xáy dæûng biãøu máùu danh saïch dæû thi theo caïc doìng cäüt coï näüi dung qui âënh,cáûp nháût âáöy âuí caïc thäng tin cáön thiãút,sàõp xãúp theo váön A,B,C...vaì âaïnh säú baïo danh cho tæìng thê sinh. Phán phoìng dæû thi:phán phoìng theo tæìng khäúi ,ngaình hoüc âaím baío säú læåüng theo qui âënh mäùi phoìng thi chè coï tæì 25-30 thê sinh. Laìm phiãúu baïo dæû thi:trãn cå såî säú baïo danh vaì kãút quaí phán phoìng dæû thi tiãún haình laìm giáúy baïo dæû thi âaím baío âáöy âuí caïc tiãu chuáøn nhæ:Hoü vaì tãn ,ngaìy thaïng nàm sinh,häü kháøu thæåìng truï,thåìi gian thi,âëa âiãøm dæû thi,säú baïo danh,phoìng thi... Xáy dæûng âãö thi:ban âãö thi coï traïnh nhiãûm täø chæïc cäng taïc xáy dæûng âãö thi cho tæìng män thi,âaím baío âuïng thuí tuûc qui âënh vaì tuyãût âäúi an toaìn,baío máût âãún giåì thi. Täø chæïc kyì thi:càn cæï theo lëch thi âaî xáy dæûng,häüi âäöng tuyãøn sinh chè âaûo cho ban coi thi chëu traïch nhiãûm thæûc hiãûn âáöy âuí vaì âuïng caïc qui trçnh thuí tuûc qui âënh cho kyì thi tuyãøn sinh tæì viãûc phán cäng giaïm thë coi thi,goüi thê sinh vaìo phoìng thi,hæåïng dáùn caïc thuí tuûc qui âënh,giæî gçn tráût tæû trong quaï trçnh thi cho âãún viãûc thu nháûn baìi thi cuía thê sinh vaì baìn giao baìi thi cho ban thæ kyï Häüi âäöng tuyãøn sinh âãø baío quaín vaì chuyãøn giao cho ban cháúm thi. Täø chæïc cháúm thi vaì thäúng kã âiãøm:täø træåíng bäü män cháúm thi coï traïch nhiãûm tiãúp nháûn caïc tuïi âæûng baìi thi do ban thæ kyï Häüi âäöng tuyãøn sinh âaî thæûc hiãûn âáöy âuí caïc viãûc âaïnh säú phaïch,roüc phaïch vaì gheïp phiãúu cháúm vaìo mäùi baìi thi âãø cho caïn bäü cháúm thi bäúc xàm nguyãn tuïi vaì thæûc hiãûn âuïng caïc qui âënh trong quaï trçnh cháúm thi láön thæï nháút,cháúm thi láön thæï hai.Sau khi cháúm xong láön thæï hai phaíi thæûc hiãûn láûp biãn baín cháúm thi âãø thäúng kã âiãøm vaì giao cho ban thæ kyï Häüi âäöng tuyãøn sinh âäúi chiãúu laûi âiãøm tæìng cáu vaì âiãøm toaìn baìi thi,âoïng dáúu xaïc nháûn vaì âoïng goïi niãm phong thaình hai bäü læu theo chãú âäü baío máût cho âãún khi xaïc âënh xong âiãøm xeït tuyãøn. Xeït tuyãøn:trãn cå såî kãút quaí cháúm thi vaì chè tiãu tuyãøn sinh cuía tæìng ngaình vaì tæìng khu væûc Häüi âäöng tuyãøn sinh træåìng seî xaïc âënh âiãøm chuáøn truïng tuyãøn cho caïc âäúi tæåüng thê sinh dæû thi. Häöi phaïch,cäng bäú kãút quaí vaì cháúm laûi(nãúu coï):baìi thi sau khi cháúm xong vaì âaî xaïc âënh âiãøm chuáøn truïng tuyãøn cho tæìng âäúi tæåüng dæû thi seî âæåüc häöi phaïch theo maî säú qui âënh âãø xaïc âënh kãút quaí âiãøm cho tæìng thê sinh,kãút quaí naìy seî âæåüc cäng bäú chung trãn baíng âiãøm täøng håüp vaì thäng baïo cho tæìng thê sinh dæû thi thäng qua phiãúu baïo âiãøm. Âiãøm thi sau khi cäng bäú trong thåìi haûn 30 ngaìy,nãúu coï âån khiãúu naûi vãö âiãøm thi cuía thê sinh gæîi cho Häüi âäöng tuyãøn sinh træåìng ,thç tiãún haình täø chæïc cháúm laûi.Træåíng ban cháúm laûi coï traïch nhiãûm âiãöu haình træûc tiãúp viãûc cháúm laûi theo tæìng män thi âuïng theo tæìng kháu cäng viãûc âaî qui âënh. Thäng baïo nháûp hoüc:nhæîng thê sinh coï kãút quaí dæû thi håüp lãû vaì âuïng våïi âiãøm chuáøn qui âënh træåìng seî gæîi thäng baïo truïng tuyãøn(näüi dung tuìy thuäüc vaìo qui âënh cuía træåìng)cho tæìng âäúi tæåüng dæû thi âãø laìm thuí tuûc nháûp hoüc. Baïo caïo kãút quaí thi tuyãøn cho Såî giaïo duûc-Âaìo taûo thaình phäú âaì nàông:sau kyì thi tuyãøn træåìng näüp cho Såî giaïo duûc-Âaìo taûo thaìng phäú Âaì nàõng âáöy âuí baín baïo caïo tçnh hçnh vaì kãút quaí cháúm thi,danh saïch thê truïng tuyãøn theo caïc máùu vaì thåìi haûn qui âënh. Toaìn bäü nhæîng kháu cäng viãûc trãn,trong nhæîng nàm qua træåìng Trung cáúp Kãú hoaûch vaì Âáöu tæ Quáûn Liãn chiãøu thaình phäú Âaì nàông tiãún haình bàòng phæång phaïp thuí cäng bàòng tay vaì kinh nghiãûm caï nhán,chè coï viãûc láûp danh saïch thê sinh laìm bàòng pháön mãön Excel,do váûy trong quaï trçnh thæûc hiãûn cuîng gàûp ráút nhiãöu khoï khàn,haûn chãú,täún keïm nhiãöu thåìi gian cäng sæïc,dãù bë sai soït vaì khäng âaím baío âæåüc tênh ngáùu nhiãn. Qui trçnh baïn thuí cäng: Nhàôm goïp pháön æïng duûng täút nhæîng thaình tæûu Cäng nghãû tin hoüc vaìo nhaì træåìng,âaím baío tênh nhanh choïng ,chênh xaïc vaì ngáùu nhiãn cho cäng taïc tuyãøn sinh vaì trong âiãöu kiãûn nhaì træåìng trang bë maïy tênh åí daûng âån cho phoìng Âaìo taûo,åí âáy cho pheïp træåìng âæa nhæîng kháu cäng viãûc cáön thiãút trong qui trçnh tuyãøn sinh vaìo thæûc hiãûn trãn maïy tênh theo qui âënh cuía âiãöu 16 trong qui chãú tuyãøn sinh cuía Bäü træåíng Bäü Giaïo duûc-Âaìo taûo nhæ sau: Cáûp nháûp táút caí nhæîng thäng tin trong phiãúu âàng kyï dæû thi cuía thê sinh,láûp danh saïch vaì âaïnh säú baïo danh thê sinh dæû thi theo váön A,B,C,...Quan troüng nháút laì viãûc laìm sao âaïnh säú baïo danh cuía thê sinh âæåüc thãø hiãûn trãn maïy tênh. Láûp danh saïch phoìng thi. In giáúy baïo vaì kãút håüp laìm theí dæû thi cho tæìng thê sinh. Láûp caïc biãøu máùu thäúng kã vãö säú læåüng hoüc sinh theo khäúi ngaình vaì âäúi tæåüng. Láûp biãøu máùu cháúm thi bao gäöm baíng hæåïng dáùn däön tuïi,baín âäúi chiãúu säú baïo danh-säú phaïch.Quan troüng cho caí váún âãö tuyãøn sinh chênh laì kháu thiãút yãúu naìy âoï laì viãûc laìm sao ta roïc phaïch mäüt caïch chênh xaïc,nháùu nhiãn vaì baío máût. Láûp thäúng kã theo âäúi tæåüng,khu væûc,ngaình hoüc âãø laìm âiãøm xeït tuyãøn.Viãûc xeït tuyãøn gàûp khoï khàn,ràõt räúi nhæ sau: Våïi chè tiãu cuía træåìng âãö ra mäùi nàm cáön tuyãøn laì 270 thê sinh.Tæì chè tiãu tuyãøn sinh naìy måïi xaïc âënh chênh xaïc âiãøm xeït tuyãøn hay âiãøm chuáøn.Chàóng haûn nhæ våïi chè tiãu laì 270,âiãøm chuáøn laì 7,5 âiãøm.Váûy uïng våïi 7,5 âiãøm tháût sæû laì âuïng våïi chè tiãu 270 thê sinh khäng maì laì 280 thê sinh thç sao.Vç æïng våïi âiãøm 7,5 coï nhiãöu thê sinh cuìng âaût âiãøm 7,5.Nhæng ta choün âiãøm chuáøn laì 7 âiãøm thç måïi coï 255 thê sinh.Váûy våïi hai træåìng håüp trãn ta nãn choün phæång aïn naìo âãø quyãút âënh âiãøm chuáøn. In phiãúu baïo âiãøm cho tæìng thê sinh vaì In thäng baïo nháûp hoüc. Trong âoï nhæîng thäng tin cáön thiãút cuía tæìng loaûi näüi dung nhæ sau: STT Dæî liãûu 01 Maî häö så 02 Hoü vaì tãn 03 Ngaìy thaïng nàm sinh 04 Giåïi tênh 05 Dán täüc 06 Âäúi tæåüng æu tiãn 07 Khu væûc dæû thi 08 Maî tènh 09 Maî huyãûn 10 Häü kháøu thæåìng truï 11 Âëa chè liãn laûc 12 Täút nghiãûp báûc,cáúp 13 Nàm täút nghiãûp 14 Täút nghiãûp theo chæång trçnh chuyãn ban hay chæa chuyãn ban 15 Âàng kyï dæû thi chæång trçnh chuyãn ban hay chæa phán ban 16 Âiãøm thi 17 Phoìmg thi 18 Säú baïo danh 19 Säú phaïch 20 Kyî luáût thi 21 Ghi chuï 22 Âäúi tæåüng æu tiãn Baíng I: Häö så thê sinh STT Dæî liãûu 01 Maî ngaình 02 Tãn khu væûc 03 Chè tiãu tuyãøn sinh Baíng II: Ngaình hoüc STT Dæî liãûu 01 Maî khu væûc 02 Tãn khu væûc 03 Âiãøm æu tiãn Baíng III: Khu væûc dæû thi STT Dæî liãûu 01 Maî âäúi tæåüng 02 Âäúi tæåüng æu tiãn 03 Âiãøm æu tiãn Baíng IV: Âäúi tæåüng dæû thi STT Dæî liãûu 01 Ma_monthi 02 Ten_monthi1 03 Ten_monthi2 Baíng V: Män thi XÁY DÆÛNG MÁÙU BAÏO CAÏO,GIÁÚY BAÏO: Máùu baïo caïo chuáøn In giáúy baïo vaì theí dæû thi. Biãøu máùu cháúm thi,in säú âiãøm cäng bäú âiãøm xeït tuyãøn cho caïc cå quan coï liãn quan. In danh saïch cho tæìng thê sinh,in thäng baïo nháûp hoüc... Thäúng kã Âæa ra nhæîng máùu baïo caïo coï nhiãöu thê sinh âáûu ngaình nghãö naìy. Âæa ra danh saïch âiãøm chuáøn theo tæìng ngaình nghãö,âiãøm chuáøn theo säú læåüng,säú læåüng thê sinh theo âiãøm chuáøn. ..... CHÆÅNG 2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHÁN TÊCH CAÏC LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU Sau thåìi gian âãún taûi træåìng Trung cáúp Kãú hoaûch-Âáöu tæ thaình phäú Âaì Nàông,qua caïc cuäüc phoíng váún ,noïi chuyãûn,nghiãn cæïu caïc häö så näüi bäü cuía træåìng vãö caïc thäng tin quaín lyï tuyãøn sinh,täi láûp âæåüc baín phán têch sau: Så âäö luán chuyãøn doìng thäng tin BÄÜ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO HÄÜI ÂÄÖNG TUYÃØN SINH TRÆÅÌNG(HÂTS) BAN THÆ KYÏ BAN ÂÃÖ THI BAN COI THI BAN CHÁÚM THI BAN CHÁÚM LAÛI BAN CS-VC THÊ SINH DÆÛ THI 3 4 14 15 2 16 13 10 9 12 20 19 6 7 8 1 5 17 21 18 Så âäö luán chuyãøn thäng tin cho ta biãút sæû trao âäøi caïc luäöng thäng tin giæîa caïc phoìng ban chæïc nàng trong hãû thäúng täø chæïc cuía træåìng. Hçnh 4: Så âäö doìng luán chuyãøn thäng tin Giaíi thêch STT Doìng Nguäön Âêch 01 Thê sinh mua häö så dæû thi,âàng kyï dæû thi(ÂKDT),näüp lãû phê dæû thi Thê sinh dæû thi Ban 02 Gæíi cäng vàn,danh saïch thê sinh ÂKDT Ban thæ kyï HÂTS 03 Gæíi cäng vàn,danh saïch thê sinh ÂKDT HÂTS Bäü GD-ÂT 04 Gæíi cäng vàn nháûn vaì xem häö så dæû thi Bäü GD-ÂT HÂTS 05 Hoaìn thaình häö så dæû thi,lãn danh saïch thê sinh dæû thi,láûp häüi âäöng thi,phoìng thi,láûp phiãúu baïo thi Ban thæ kyï Thê sinh dæû thi 06 Ra âãö thi räöi chuyãøn âãö thi Ban âãö thi Ban coi thi 07 Phaït âãö thi cho thê sinh dæû thi laìm baìi Ban coi thi Thê sinh dæû thi 08 Näüp baìi thi Thê sinh dæû thi Ban coi thi 09 Gæíi baìi thi cuía thê sinh dæû thi Ban coi thi Ban thæ kyï 10 Âaïnh phaïch,roüc phaïch baìi thi Ban thæ kyï Ban cháúm thi 11 Gæíi baìi thi âaî cháúm cuía thê sinh dæû thi Ban cháúm thi Ban thæ kyï 12 Kiãún nghë âiãøm chuáøn Ban cháúm thi HÂTS 13 Raïp phaïch,baïo caïo kãút quaí cuía thê sinh Ban thæ kyï HÂTS 14 Gæíi cäng vàn,baïo caïo kãút quaí cuía thê sinh HÂTS Bäü GD-ÂT 15 Gæíi cäng vàn,chè tiãu tuyãøn sinh cho træåìng Bäü GD-ÂT HÂTS 16 Quyãút âënh âiãøm chuáøn HÂTS Ban thæ kyï 17 Thäng baïo kãút quaí vaì âiãøm chuáøn Ban thæ kyï Thê sinh dæû thi 18 Coï khiãúu naûi cháúm laûi baìi thi Thê sinh dæû thi Ban thæ kyï 19 Gæíi baìi cháúm thi laûi cuía thê sinh khiãúu naûi Ban thæ kyï Ban cháúm laûi 20 Gæíi baìi cháúm laûi cuía thê sinh khiãúu naûi Ban cháúm laûi Ban thæ kyï 21 Thäng baïo kãút quaí cháúm baìi thi laûi Ban thæ kyï Thê sinh dæû thi Baíng VI: Giaíi thêch så âäö doìng luán chuyãøn thäng tin BÄÜ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO HÄÜI ÂÄÖNG TUYÃØN SINH BAN TUYÃØN SINH THÊ SINH Baïo caïo kãút quaí Chè tiãu tuyãøn sinh Baïo caïo kãút quaí Häö så âàng kyï dæû thi Giáúy baïo thi Giáúy baïo âiãøm Häö så dæû thi Baìi thi Giáúy baïo truïng tuyãøn Ta coï thãø thu goün bàòng så âäö sau Hçnh 5: Så âäö thu goün doìng luán chuyãøn thäng tin PHÁN TÊCH DÆÎ LIÃÛU phán têch dæî liãûu laì âãø: thanh loüc caïc dæî liãûu âäöng nghéa vaì nhiãöu nghéa tæì danh saïch dæî liãûu “thä” thu nháûn âæåüc qua caïc buäøi phoíng váún. Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu(TÂ DL) laì táûp håüp tæì væûng chênh xaïc maì moüi ngæåìi tham gia dæû aïn âãöu âäöng yï. Viãûc phán têch dæî liãûu âæåüc phán têch qua caïc bæoïc sau vaì âæåüc thãø hiãûn qua hai så âäö sau: Dæî liãûu thä Xæî lyï dæî liãûu Dæî liãûu så cáúp Xæî lyï thanh loüc dæî liãûu Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu Khaïi niãûm dæî liãûu så cáúp Mäüt dæî liãûu âæåüc goüi laì så cáúp khi toaìn bäü caïc kyï tæû taûo nãn dæ liãûu luän luän âæåüc sæî duûng mäüt caïch coï hãû thäúng. Vê duû:Dæî liãûu maî tènh,huyãûn coï tãn laì MaT_H. Giaí sæî dæî liãûu coï giaï trë 04.01 coï màût trong cå såî dæî liãûu laì do hai dæî liãûu gheïp laûi.Säú 04 soï yï nghéa laì baûn taûi thaình phäú Âaì Nàông vaì 01 chênh laì Maî quáûn,huyãûn coï nghéa baûn âng truï taûi Quáûn Haíi Cháu. Nhæ váûy: -Maî tènh,thaình phäú coï giaï trë thay âäøi. -Maî quáûn ,huyãûn cuîng coï giaï trë thay âäøi. Dæåïi âáy laì âanh saïch dæî liãûu så cáúp : STT Dæî liãûu Giaíi thêch 1 Ma_nganh Maî ngaình 2 Ten_nganh Tãn ngaình 3 Chi_tieu Chè tiãu 4 Ma_KV Maî khu væûc 5 Ten_KV Tãn khu væûc STT Dæî liãûu Giaíi thêch 6 Diem_UT Âiãøm æu tiãn khu væûc 7 Ma_DT Maî âäúi tæåüng 8 Ten_DT Tãn âäúi tæåüng 9 Diem_UT Âiãøm æu tiãn âäúi tæåüng 10 Mon_1 Män 1 11 Mon_2 Män 2 12 Sophong Säú phoìng thi 13 SBD Säú baïo danh 14 SoDK Säú âàng kyï häö så 15 Hoten Hoü tãn thê sinh 16 Ngaysinh Ngaìy sinh thê sinh 17 Dantoc Dán täüc 18 Diachi Âëa chè liãn laûc 19 Hokhau Häü kháøu thæåìng truï 20 Khuvuc Tãn khu væûc cuía ths sinh 21 Uutien Âäúi tæåüng æu tiãn 22 Mon_1 Âiãøm män thi thæï 1 23 Mon_2 Âiãøm män thi thæï 2 24 DiemUT Täøng âiãøm æu tiãn 25 Tien Tiãön lãû thê thi 26 Phach_1 Säú phaïch 1 27 Phach_2 Säú phaïch 2 28 Tongdiem Täøng âiãøm âaût âæåüc 29 TN_BC Täút nghiãûp theo báûc cáúp naìo 30 Nam_TN Nàm täút nghiãûp 31 TNCB_CPB Täút nghiãûp chuyãn ban hay chæa phán ban 32 DKDTCB_CPB Âàng kyï dæû thi chuyãn ban hay chæa phán ban 33 Kl_thi Kyí luáût trong khi thi 34 Ghi_chuï Ghi chuï cuía thê sinh 35 TT Thæï tæû Baíng VII:Dæî liãûu så cáúp Thanh loüc dæî liãûu Laì mäüt bæåïc ráút quan troüng cho viãûc xáy dæûng mäüt TÂ DL vaì loaûi boí nhæîng dæî liãûu khäng phuì håüp âæåüc thãø hiãûn 2 daûng:Caïc dæî liãûu âäöng nghéa vaì caïc dæî liãûu nhiãöu nghéa. Dæî liãûu âäöng nghéa :Laì mäüt dæî liãûu coï hai tãn goüi khaïc nhau Dæî liãûu nhiãöu nghéa:laì chè duìng mäüt tãn chè caïc âäúi tæåüng,sæû kiãûn khaïc nhau. Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu Âãø xáy dæûng TÂ DL sau khi âaî thanh loüc dæî liãûu vaì giæî laë nhæîng dæî liãûu coï êch vaì giæî laûi nhæîng dæî liãûu khäng thãø âæåüc xaïc âënh båíi nhæîng dæî liãûu så cáúp coï màût trong cå såî dæî liãûu âoï laì nhæîng dæî liãûu tênh toaïn. Khaïi niãûm TÂ DL Laì mäüt danh saïch caïc dæî liãûu âæåüc sæî duûng trong hãû thäúng thäng tin,våïi mäüt säú âàût træng tãn,kiãøu lénh væûc sæî duûng,caïc qui tàõt taïc âäüng. Biãøu diãùn TÂ DL Dæåïi âáy laì máùu mä taí TÂ DL STT Tãn dæî liãûu Loaûi Mä taí kiãøu dæî liãûu Quy tàõc quaín lyï Trong âoï: STT:Säú thæï tæû cuía thäng tin dæî liãûu Tãn dæî liãûu:Diãùn giaíi,mä taí dæî liãûu âaî âæåüc âãö cáûp trong baíng dæî liãûu så cáúp Loaûi:TT chè dæî liãûu phaíi tênh toaïn,KTT chè dæî liãûu khäng tênh toaïn Mä taí kiãøu dæî liãûu: Counter Text Number(N) Date/Time N4 Currency Memo Vê duû TÂ DL STT Dæî liãûu Loaûi Mä taí kiãøu dæî liãûu Quy tàõc quaín lyï 1 Ma_nganh KTT Text 2 Ten_nganh KTT Text 3 Chi_tieu KTT N 4 Ma_KV KTT Text 5 Ten_KV KTT Text 6 Diem_UT KTT N3.2 7 Ma_DT KTT Text 8 Ten_DT KTT Text 9 Diem_UT KTT N3.2 STT Dæî liãûu Loaûi Mä taí kiãøu dæî liãûu Quy tàõc quaín lyï 10 Mon_1 KTT Text 11 Mon_2 KTT Text 12 Sophong KTT Text 13 SBD KTT Text10 14 SoDK KTT Text10 15 Hoten KTT Text 16 Ngaysinh KTT Date/Time 17 Dantoc KTT Text 18 Diachi KTT Text 19 Hokhau KTT Text 20 Khuvuc KTT Text 21 Uutien KTT Text 22 Mon_1 KTT N 23 Mon_2 KTT N 24 DiemUT TT N QT1 25 Tien KTT Currency 26 Phach_1 KTT Text10 27 Phach_2 KTT Text10 28 Tongdiem TT N QT2 29 TN_BC KTT Text4 30 Nam_TN KTT N2 31 TNCB_CPB KTT YES/NO 32 DKDTCB_CPB KTT YES/NO 33 Kl_thi KTT Text 34 Ghi_chu KTT Memo 35 Ma_TH KTT Text 36 Ten_TH KTT Text 37 TT KTT N 38 TenV KTT Text QT3 Baíng VIII:Tæì âiãøn dæî liãûu QT1:Âãø tênh täøng âiãøm æu tiãn cho mäüt thê sinh bàòng caïch: DiemUT=Âiãøm æu tiãn theo khu væûc+Âiãøm æu tiãn âäúi tæåüng dæû thi QT2:Âãø tênh täøng âiãøm thi cho mäüt thê sinh dæû thi Tongdiem=DiemUT+Mon_1+Mon_2 QT3:Thæûc hiãûn âaío ngæåüc hoü vaì tãn MÄ HÇNH THÆÛC THÃØ-KÃÚT HÅÜP KHU VÆÛC Ma_KV Ten_KV diemUT ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI Ma_DT Ten_DT Diem_UT HÄÖ SÅ THÊ SINH ID SODK Hoten Ngaysinh Dantoc Diachi Nganh Hokhau Khuvuc Uutien Phongthi Tien Phach1,2,3 TN_BC Nam_TN TNCB_CPB DKDTCB_CPB KL_Thi Ghi_chu Âæåüc âàng kyï Âàng kyï Âàng kyï båíi Thuäüc 1-n 1-1 1-1 1-1 1-n 1-n MÄN THI Mon_1 Mon_2 Âàng kyï Thi båíi 1-1 1-n NGAÌNH HOÜC Ma_nganh Ten_nganh Chi_tieu Hçnh 6:Mä hçnh thæûc thãø kãút håüp CHÆÅNG 3 XÁY DÆÛNG MÄ HÇNH LOGIC DÆÎ LIÃÛU Muûc âêch cuía chæång naìy âi xáy dæûng mä hçnh nhë nguyãn tæì MHYNDL âaî phán têch,räöi chuyãøn thaình mä hçnh logic dæî liãûu caïc tãûp.Sau âoï quyãút âënh laìm sao âæa ra cäng cuû pháön mãön phuì håüp,thêch håüp våïi caïc cáúu truïc dæî liãûu maì chuïng ta âaî âënh nghéa. Dæåïi âáy täi xin trçnh baìy hai cäng cuû chênh maì täi âaî sæî duûng vaìo viãûc tråü giuïp cho cäng viãûc tuyãøn sinh I.MICROSORT ACCESS I.1.Täø chæïc cå såî dæî liãûu(CSDL) I.1.1.Täø chæïc File CSDL Microsort Access laì hãû quaín trë cå såî dæî liãûu quan hãû cuía haîng Microsort,laì cäng cuû pháön mãöm thãú hãû thæï 4,cho pheïp thãø hãû sæû âäüc láûp giæîa dæî liãûu vaì chæång trçnh.Trong âoï mäüt file CSDL bao gäöm: Tables: Baíng dæî liãûu Query: Caïc cáúu truïc dæî liãûu váún tin Forms: Caïc maìn hçnh âäúi thoaûi. Macro: Mäüt táûp håüp caïc thao taïc. Reports: Caïc máùu biãøu baïo caïo. Moduls: Pháön maî lãûnh viãút bàòng ngän ngæî Visual Basic. Trong caïc thaình pháön trãn cuía Microsort Access,Tables âæåüc sæî duûng âãø læu træî dæî liãûu. Baín thán CSDL cuía Microsort Access âuåüc täø chæïc theo cå chãú baío máût.Coï thãø thiãút kãú máût kháøu cho ngæåìi sæî duûng coï tãn laì Admin(Administrator) vaì coï thãø taûo caïc User vaì phán quyãön sæî duûng cho hoü. I.2.Váún âãö thiãút kãú vaì xáy dæûng æïng duûng âäüc láûp trong Microsort Access I.2.1.Täøng quan I.2.1.1.Yãu cáöu pháön cæïng vaì hãû thäúng Trong caïc phiãn baín cuía Microsoft Access ,phiãn baín 1.0,2.0 laì nhæîng phiãn baín 16 bit,coï thãø hoaût âäüng trong mäi træåìng Microsoft Windows 3.11 hoàûc Microsoft Windows 95,97 .Caïc phiãn baín sau âoìi hoíi hãû âiãöu haình 32 bit tháût sæû.Do váûy ,yãu cáöu pháön cæìng âäúi våïi caïc phiãn baín cuîng khaïc nhau,phuû thuäüc vaìo hãû âiãöu haình .Cáúu hçnh pháön cæïng aính hæåíng ráút roî rãût âãún täúc âäü laìm viãûc cuía æïng duûng. I.1.2.1.Khaí nàng häù tråü láûp trçnh Nãúu xeït vãö phæång diãûn täø chæïc hãû thäúng,tênh baío máût cuía æïng duûng vaì caïc cäng cuû häù tråü láûp trçnh,Microsort Access 97 laì phiãn baín coï nhiãöu æu âiãøm nháút.Baín thán Microsort Access khäng chè thuáön tuïy laì mäüt file dæî liãûu maì thæûc sæû laì mäüt quaín trë CSDL,våïi cäng nghãû Database Jet Engine.Mäüt file .MDB sau khi thiãút kãú hoaìn haío coï thãø hoaût âäüng nhæ mäüt æïng duûng,bao gäöm táút caí caïc yãúu täú cáön thiãút.Vãö phæång diãûn cäng cuû phaït triãøn,Microsort Access häù tråü cho khaí nàng sæî duûng hãû thäúng thæ viãûn DLL trong mäi træåìng Microsort Windows. Âãø häù tråü cho viãûc liãn kãút dæî liãûu,yhiãút láûp caïc mäúi quan hãû,cung cáúp cäng cuû Relationship,cho pheïp taûo mäüt quan hãû dæî liãûu One-To-One hoàûc One-To-Many. Toïm laûi,æïng duûng mäi træåìng Microsort Access vaìo caïc baìi toaïn quaín lyï laì mäüt hæåïng âi coï nhiãöu triãøn voüng,so våïi mäi træåìng laìm viãûc coïtênh cháút quen thuäüc åí Viãût Nam hiãûn nay nhæ Foxpro,laìm viãûc våïi Microsort Access phaíi coï caïi nhçn khaïc,láûp trçnh theo mäüt cäng nghãû khaïc.Tuy nhiãn cuîng phaíi cáön chuï yï tåïi hai yãúu täú:cáúu hçnh pháön cæïng vaì file .MDB khäng thãø tæû laìm viãûc âäüc láûp,maì phaíi chaûy trong mäi truåìng cuía chênh noï. I.2.2.Phæång phaïp thiãút kãú I.2.2.1.Phæång phaïp thiãút kãú æïng duûng âäüc láûp Âãø thiãút kãú æïng duûng trãn Microsort Access laìm viãûc âäüc láûp phaíi sæî duûng hãút táút caí caïc khaí nàng cuía Microsort Access,bao gäöm: Dæî liãûu Láûp trçnh Baïo caïo Query Caïc váún âãö khaïc I.2.2.2.Phæång phaïp thiãút kãú dæî liãûu laìm viãûc våïi Visual Basic Trong træåìng håüp naìy,Microsort Access âæåüc xem nhæ kho chæïa dæî liãûu phuûc vuû cho chæång trçnh æïng duûng âæåüc viãút trãn Microsort Visual Basic.Moüi thao taïc xæî lyï dæî liãûu âæåüc xáy dæûng trãn ngän ngæî láûp trçnh Microsort Visual Basic.Trong CSDL cuía Microsort Access cáön thiãút kãú mäüy säú thäng tin sau: Dæî liãûu:thiãút kãú caïc baíng dæî liãûu theo mä hçnh baìi toaïn âæåüc phán têch vaì thiãút kãú.Khi thiãút cáön læu yï âãún caïc træåìng dæî liãûu phuûc vuû cho caïc mäúi quan hãû dæî liãûu.Sau âoï sæî duûng cäng cuû Relationship âãø taûo mäúi quan hãû dæî liãûu. Query:cäng cuû naìy häù tråü cho láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic Nhæîng âiãöu mä taí trãn âáy âæåüc aïp dung cho Microsort Access 97 vaì Microsort Visual Basic4.0 32bit.Våïi caïc Version tháúp hån,khaí nàng cuía chuïng bë haûn chãú.Do âoï viãûc xáy dæûng æïng duûng coï sæû âiãöu chènh vãö phæång phaïp mäüt caïch thêch håüp tæång æïng. II. MICROSOFT VISUAL BASIC II.1.Khaïi niãûm chung Microsoft Visual Basic laì ngän ngæî láûp trçnh âæåüc haîng Microsoft phaït triãøn .Phiãn baín phäø biãún nháút hiãûn nay laì 4.0,5.0:Vãö màût cäng nghãû cäng láûp trçnh cuîng nhæ täø chæïc mäi træåìng laìm viãûc phiãn baín 5.0 coï nhiãöu æu âiãøm .Màût khaïc,phiãn baín 5.0 32 bit cho pheïp xáy dæûng caïc æïng duûng tæång thêch maî 32 bit våïi mäi træåìng laìm viãûc Microsoft Windows 95 hoàûc 98.Vãö phong caïch láûp trçnh , Microsoft Visual Basic láûp trçnh theo hæåïng sæû kiãûn træûc quan cuía caïc âäúi tæåüng âiãöu khiãøn.Tuy nhiãn coï thãø khaïi quaït ràòng ,khi láûp trçnh cho mäüt saín pháøm cuû thãø,cáön xem xeït âãún nhiãöu yãúu täú liãn quan ngoaìi khêa caûnh ngän ngæî láûp trçnh .Cuû thãø,cáön læu yï âãún khêa caûnh chênh cuía hai phiãn baín nhæ sau: Version 4.0:Phiãn baín naìy sæî duûng caïc thæ viãûn OLE 32 bit kiãøu VBX,DLL.Phiãn baín naìy khaï phäø biãún do âàût âiãøm vãö täúc âäü nhanh,sæî duûng âæåüc nhiãöu hãû âiãöu haình,âæåüc häø tråü båíi nhiãöu haîng pháön mãöm thæï ba.Säú læåüng caïc thæ viãûn VBX âæåüc sæî duûng cho caïc muûc âêch khaïc nhau phuì håüp våïi mäi træåìng Microsoft Visual Basic khaï nhiãöu.Cáúu hçnh maïy tênh âoìi hoíi tháúp,cáúu truïc láûp trçnh âån giaín nhæng hiãûu quaí cho pheïp ngæåìi láûp trçnh dãù laìm quen våïi phong caïch láûp trçnh trong mäi træåìng Window Microsort Visual Basic cho pheïp taûo ra saín pháøm laìm viãûc âäüc láûp (file .EXE).Âiãöu naìy cho pheïp ngæåìi láûp trçnh taûo ra caïc saín pháøm pháön mãöm mäüt caïch nhanh choïng hån,âån giaín hån trong mäi træåìng Windows. Version 5.0:Hãû thäúng thæ viãûn sæî duûng laì DLL vaì caïc thæ viãûn OLE theo cäng nghãû måïi OCX.Phiãn baín naìy tháût sæû coï æu âiãøm trong mäi træåìng láûp trçnh cho Windows 98,nãúu cáúu hçnh cuía maïy tênh cuía ngæåìi sæî duûng âaïp æïng âæåüc caïc æïng duûng cao cáúp.Täø chæïc cuía Microsort Visual Basic 5.0 phæïc taûp hån so våïi nhiãöu phiãn baín træåïc âoï. Microsort Visual Basic cho pheïp taûo ra caïc saín pháøm âäüc ( File .EXE) .Âiãöu naìy cho pheïp ngæåìi láûp trçnh taûo ra caïc saín pháøm pháön mãöm mäüt caïch nhanh choïng hån,âån giaín hån trong mäi træåìng Windows. II.2.Täø chæïc láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic II.2.1.Project Mäüt saín pháøm láûp trçnh trong mäi truåìng Microsort Visual Basic âæåüc täø chæïc thaình mäüt Project.Thaình pháön cå baín cuía Project bao gäöm: MDI Form:Mäüt Project coï thãø coï mäüt maìn hçnh laìm viãûc theo chãú âäü Multi Document Interface. Forms:Caïc maìn hçnh laìm viãûc trong Project Module:Âæåüc sæî duûng âãø khai baïo caïc Sub,Function,Type,Constant täøng quaït trong Project. Class Module:Khai baïo ccaï låïp âäúi tæåüng trong Project. II.2.2.Controls Caïc âäúi tæåüng sæî duûng trong caïc form cuía Project laì caïc thæ viãûn kiãøu VBX hoàûc OCX.Mäùi âäúi tæåüng âãöu âàûc træng(mäüt caïch täøng quaït) båíi caïc Properties vaì Events.Caïc âäúi tæåüng cuía Microsort Visual Basic coï thãø phán chia thaình caïc nhoïm sau: Caïc âäúi tæåüng chuáøn cuía mäüt mäi træåìng Microsort Windows(Command Button,ListBox,ComboBox,Frame,PictureBox...). Caïc âäúi tæåüng do Microsort cung cáúp(Data Control,Rich Text Control,...). Caïc âäúi tæåüng do haîng pháön mãöm thæï 3 häù tråü. Âàûc biãût,Data Control häù tråü truy cáûp CSDL khaïc nhau(dæûa trãn Database Jet Engine),taûo nãn thãú maûnh cuía ngän ngæî trong caïc baìi toaïn quaín lyï. Nhæ váûy,láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic coï thãø khaïi quaït nhæ sau: Xáy dæûng Project trãn cå såî phán têch hãû thäúng baìi toaïn. Thiãút kãú xáy dæûng caïc Form vaì caïc âäúi tæåüng. Âiãöu khiãøn tênh cháút caïc âäúi tæåüng vaì viãút maî lãûnh xæî lyï trãn caïc sæû kiãûn cuía caïc âäúi tæåüng. II.3.Kyî thuáût láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic II.3.1.Viãút chæång trçnh Nhæ âaî trçnh baìy åí trãn,caïc maî lãûnh âæåüc viãút trong caïc Sub hoàûc caïc Function.Caïc haìm do ngæåìi láûp trçnh tæû âënh nghéa,vaì coï thãø laì caïc sæû kiãûn cuía âäúi tæåüng.Cáúu truïc caïc lãûnh cuía Microsort Visual Basic âån giaín vaì dãù hiãøu.Khi thæûc hiãûn chæång trçnh tuìy thuäüc vaìo caïc sæû kiãûn cuû thãø maì thæûc hiãûn caïc âoaûn lãûnh tæång æïng.Caïch khai baïo caïc biãún cuîng tæång tæû nhæ mäüt säú nhän ngæî láûp trçnh khaïc,gäöm caïc biãún toaìn cuûc vaì caïc biãún âëa phæång.Kiãøu dæî liãûu trong mäi truåìng Windows cuîng coï mäüt säú khaïc biãût,chàông haûn kiãøu String coï âäü daìi 64KB. Microsort Visual Basic häù tråü sæî duûng Query trong chæång trçnh cuía mçnh.Do váûy viãûc xæî lyï dæî liãûu coï nhiãöu thuáûn låüi,âàûc biãût våïi CSDL Microsort Access. Trong quaï trçnh viãút chæång trçnh,mäüt váún âãö quan tám laì báøy läùi vaì xæî lyï läùi.Âáy cuîng coï thãø xem nhæ mäüt tiãu chê âaïnh giaï mæïc âäü hoaìn haío cuía saín pháøm pháön mãöm. II.3.2.Test chæång trçnh vaì gåí räúi Khi chaûy thæí chæång trçnh coï thãø sæî duûng cäng cuû gåí räúi khaï maûnh cuía Microsort Visual Basic(Debug).Cäng cuû naìy cho pheïp âiãöu chènh pháön maî lãûnh ngay trong khi thæûc hiãûn chæång trçnh âäúi våïi läùi khäng nghiãm troüng. II.3.3.Thiãút kãú CSDL Âãø thiãút kãú CSDL coï thãø sæî duûng mäüt trong caïc cäng cuû sau: Sæî duûng phiãn baín Microsort Access tæng æïng våïi phiãn baín Microsort Visual Basic. Sæî duûng trçnh Data Manager âæåüc cung cáúp keìm theo. II.3.4.Thiãút kãú caïc baïo caïo Âãø thiãút kãú máùu biãøu baïo caïo coï thãø sæî duûng mäüt trong caïc cäng cuû sau: Sæî duûng phiãn baín Crystal Reports tæång æïng våïi phiãn baín Microsort Visual Basic. Sæî duûng trçnh Report Manager âæåüc cung cáúp keìm theo. Vãö baín cháút âáy laì cäng cuû häù tråü,saín pháøm pháön mãöm cuía haîng Crystal Report Pro,häù tråü cho viãûc thiãút kãú máùu biãøu baïo caïo trãn mäüt säú hãû CSDL khaïc nhau,trong âoï coï Microsort Access.Coï thãø kãút näúi caïc baïo caïo âoï vaìo trong chæång trçnh viãút bàòng Microsort Visual Basic thäng qua Custom Control tæng æïng(VBX hoàûc OCX). II.3.5.Giao tiãúp våïi caïc æïng duûng khaïc Mæïc âäü hoaìn thiãûn saín pháøm pháön mãöm cuîng coï thãø dæåüc âaïnh giaï trãn cå såî khaí nàng khai thaïc caïc taìi nguyãn hiãûn coï cuía hãû âiãöu haình vaì cuía caïc saín pháøm æïng duûng khaïc coï sàôn.Giao tiãúp caíu chæång trçnh viãút trãn Microst Visual Basic coï thãø thæûc hiãûn theo mäüt trong caïc caïch sau: Sæî duûng caïc thæ viãûn hãû thäúng cuía Windows tæång æïng (USER,KERNEL,GDI,...) Sæî duûng caïc thæ viãûn DLL thäng qua caïc haìm APL Sæî duûng chuáøn giao tiãúp DDE. Sæî duûng caïc giao tiãúp OLE thäng qua caïc Custom Control. II.Hoaìn thiãûn saín pháøm pháön mãöm Sau khi láûp trçnh xong saín pháøm pháön mãöm täút nghiãûp theo yï âäö phán têch vaì thiãút kãú hãû thäúng ban âáöu cuía baìi toaïn,cáön thæûc hiãûn mäüt säú cäng viãûc sau: Test saín pháøm ( Alpha vaì Beta) vaì täúi æu hoïa Xáy dæûng hãû thäúng tråü giuïp theo chuáøn Help File cuía Microsort Windows,bao gäöm näüi dung hæåïng dáùn sæî duûng,tråü giuïp theo ngæî caính theo cäng viãûc trong chæång trçnh vaì hãû thäúng ToolTip. File tråü giuïp âæåüc thiãút kãú theo caïc bæåïc sau: Cáúu truïc tuán thuí theo cáúu truïc cuía Windows Help File Xáy dæûng näüi dung Help File trãn Microsort Word theo cuï phaïp cuía Windows Help File ,bao gäöm pháön näüi dung ( Content),caïc Topic,caïc hçnh aính cáön thiãút. Læu File dæåïi daûng Rich Text Format. Taûo Help Project Sæî duûng trçnh biãn dëch Microsort Help Compiler âãø biãn dëch thaình file tråü giuïp. Kãút näúi Help File vaìo chæång trçnh thäng qua thuäüc tênh APP.HelpFile hoàûc chæïc nàng Help file trong thæûc âån Option\project;Caïc Topic ngæî caính coï thãø kãút näúi våïi caïc âäúi tæåüng cuía chæång trçnh thäng qua thuäüc tênh HelpContextID.Sau thao taïc naìy file tråü giuïp seî âæåüc kêch hoaût mäùi khi báúm phêm F1. Viãút taìi liãûu hæåïng dáùn sæî duûng pháön mãöm. Taûo âéa vaì trçnh Setup cho saín pháøm. Æïng duûng sau khi hoaìn thaình coï thãø taûo thaình mäüt bäü âéa caìi âàût våïi sæû tråü giuïp cuía trçnh Setup Wizard âæåüc cung cáúp keìm theo Microsort Visual Basic.Tuán theo caïc bæåïc cuía trçnh æïng duûng naìy ,keìm theo file CSDL (MDB),Setup Wizard seî taûo ra bäü âéa caìi âàût vaì cheïp lãn âéa mãöm caïc file thæ viãûn cáön thiãút. Trãn cå såî caïc âàût tênh chung trãn,quaï trçnh láûp trçnh coï thãø âæåüc hçnh thaình täøng quaït nhæ sau: Thiãút láûp mäüt Project Thiãút kãú trong Project caïc Module cáön thiãút âãø khai baïo caïc biãún,hàòng säú vaì caïc chæång trçnh con täøng quaït coï thãø sæî duûng trong toaìn bäü Project. Thiãút kãú mäüt MDI Form laìm maìn hçnh chênh cuía Project .Trãn MDI Form naìy,thiãút kãú hãû thäúng thæûc âån,thanh cäng cuû vaì thanh traûng thaïi... Thiãút kãú caïc Form chæïc nàng.Caïc Form chæïc nàng coï thãø sæî duûng mäüt trong hai phæång thæïc:Modal hoàûc Modeless tuìy theo tênh cháút vaì yãu cáöu sæî duûng cuía Form naìy. Trãn form,thiãút kãú caïc âäúi tæåüng cáön thiãút cho thao taïc chæïc nàng cuía Form âoï.Viãút caïc âoaûn maî vaìo caïc sæû kiãûn cuía âäúi tæåüng mäüt caïch træûc tiãúp hoàûc thäng qua mäüt chæång trçnh con .Trãn mäùi form gàõn mäüt phêm báúm âãø âoïng form laûi våïi doìng lãûnh cuäúi Unload Me. Coï thãø thæí nghiãûm tæìng form mäüt âãø thæí vaì sæîa läùi nãúu coï. Làûp caïc bæåïc tæì 2 âãún 6 theo yãu cáöu cuía baìi toaïn. Thiãút kãú caïc máùu baïo caïo trãn Crystal Report Pro,vaì gheïp chuïng vaìo caïc thæûc âån âæåüc daình sàôn cho baïo caïo. Xáy dæûng file tråü giuïp vaì viãút taìi liãûu hæåïng dáùn sæî duûng. Sau khi láûp trçnh xong,taûo EXE file cho Project,taûo bäü âéa caìi âàût. III.Chuyãøn âäøi MHYNDL sang mä hçnh nhë nguyãn KHU VÆÛC Ma_KV Ten_KV diemUT ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI Ma_DT Ten_DT Diem_UT HÄÖ SÅ THÊ SINH ID SODK Hoten Ngaysinh Dantoc Diachi Nganh Hokhau Khuvuc Uutien Phongthi Mon_1 Mon_2 DiemUT Tien Phach1,2 Tongdiem TN_BC Nam_TN TNCB_CPB DKDTCB_CPB KL_Thi Ghi_chu 1-n 1-1 1-1 1-n 1-n NGAÌNH HOÜC Ma_nganh Ten_nganh Chi_tieu MÄN THI Mon_1 Mon_2 CIF CIF CIF CIF 1-1 1-n 1-1 Âãø chuyãøn âäøi MHYNDL thaình mä hçnh nhë nguyãn,træåïc tiãn ta phaíi âënh nghéa mä hçnh nhë nguyãn laì gç? Mä hçnh nhë nguyãn laì mäüt mä hçnh chè gäöm caïc kãút håüp phán cáúp hai chiãöu coï nghéa laì mä hçnh chè gäöm coï caïc CIF. Hçnh 7:Chuyãøn âäøi MHYNDL sang Mä hçnh nhë nguyãn CHUYÃØN ÂÄØI MÄ HÇNH NHË NGUYÃN THAÌNH MÄ HÇNH LOGIG DÆÎ LIÃÛU CAÏC TÃÛP Nguyãn tàõc chuyãøn âäøi caïc thæûc thãø thaình caïc tãûp:mäùi thæûc thãø âæåüc taûo thaình mäüt Table trong hãû quaín trë cå såî dæî liãûu Microsoft Access vaì tãûp chè muûc cuía noï.Caïc thuäüc tênh cuía thæûc thãø taûo thaình mäüt træåìng tin cuía Table. Tuy nhiãn,mä hçnh logic dæî liãûu caïc tãûp seî khäng âáöy âuí nãúu mäúi liãn hãû giæîa caïc thæûc thãø (CIF) khäng âæåüc chuyãøn âäøi . Sau âáy laì caïc thæûc thãø âaî phán têch trãn caïc pháön trãn âæåüc chuyãøn âäøi thaình caïc pháön trãn âæåüc chuyãøn âäøi thaình caïc baíng Table trong file cå såî dæî liãûu Microsoft Access laì TS2000.MDB. Table Tãûp chè muûc NGAÌNH HOÜC NGANHHOC Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån Ma_nganh Ma_nganh Ten_nganh Chi_tieu Baíng IX:Thæûc thãø NGAÌNH HOÜC Table Tãûp chè muûc KHU VÆÛC KHUVUC Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån Ma_KV Ma_KV Ten_KV Diem_UT Baíng X: Thæûc thãø KHU VÆÛC Table Tãûp chè muûc ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI DOITUONG Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån Ma_DT Ma_DT Ten_DT Diem_UT Baíng XI: Thæûc thãø ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI Table Tãûp chè muûc MÄN THI MONTHI Caïc træåìng: Mon_1 Mon_2 Baíng XII: Thæûc thãø MÄN THI Table Tãûp chè muûc HÄÖ SÅ HOSO Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån SoDK Hoten Ngaysinh Dantoc Diachi Hokhau Khuvuc Uutien Mon_1 Mon_2 Diem_UT Tien Phach_1 Phach_2 Tongdiem TN_BC Nam_TN TNCB_CPB DKDTCB_CPB Kl_thi Ghi_chu Baíng XIII: Thæûc thãø HÄÖ SÅ THÊ SINH HÅÜP THÆÏC HOÏA MÄ HÇNH DÆÎ LIÃÛU BÅÍI XÆÎ LYÏ SÆÛ KIÃÛN Mäüt säú thuáût toaïn chênh: Âaïnh säú baïo danh thê sinh Phán phoìng thi. Âaïnh säú phaïch baìi thi caïc män. Täøng håüp âiãøm. Cáûp nháût âiãøm æu tiãn. Tçm säú phaïch. Cäüng täøng âiãøm. Thäúng kã âiãøm chuáøn Xaïc âënh säú læåüng theo âiãøm chuáøn Xaïc âënh âiãøm chuáøn theo säú læåüng Âaïnh säú baïo danh Phaïc thaío yï tæåíng. Âaïnh säú baïo danh thê sinh âæåüc dæûa chuí yãúu trãn viãûc sàõp xãúp häö så thê sinh theo thæï tæû váön baíng chæî caïi.Âãø laìm âæåüc âiãöu naìy coï thãø thæûc hiãûn caïc bæåïc sau: Chuyãøn âäøi thæï tæû tãn:tãn ngæåìi Viãût Nam âæåüc viãút dæåïi daûng Hoü-Âãûm-Tãn.Cáön phaíi sàõp xãúp tãn thê sinh theo chiãöu ngæåüc laûi Tãn-Âãûm-Hoü. Sæî duûng SQL âãø taûo mäüt Recordset theo thæï tæû tàng dáön cuía tãn âaî sàõp xãúp. Queït mäüt voìng làûp tæì âáöu âãún cuäúi recordset vaì âaïnh säú baïo danh theo thæï tæû häö så (kãút håüp thãm säú kyï tæû maî cuía træåìng dæû thi våïi mäüt âäü daìi naìo âoï cuía säú baïo danh) Thuáût toaïn Bæåïc 1:Nháûp vaì chuyãøn thæï tæû tãn Nháûp maî säú bàõt âáöu(msbd) vaì âäü daìi säú baïo danh(ddai) Chuyãøn âäøi thæï tæû tãn - Âàût iten=”” ttt=trim(ttt) I=instr(ttt,””) Thiãút láûp mäüt voìng làûp I>0 Iten=trim(left(ttt,I-1))& “”& iten Ttt=trim(right(ttt,len(ttt)-I)) I=instr(ttt,””) -iten=trim(ttt & “” & iten) -Get_name=iten -Kãút thuïc Bæåïc 2:sæî duûng SQL âãø taûo mäüt recordset theo thæï tæû tàng dáön cuía tãn âaî âæåüc sàõp xãúp *Baûn muäún âaïnh toaìn bäü SBD -Cáûp nháût Recordset våïi SBD=ID -Thiãút láûp mäüt Dynaset(tdyna) gäöm táút caí caïc træåìng cuía baíng danh saïch âæåüc sàõp xãúp båíi træåìng Nganh,TenV -Sodau=1 Nãúu khäng “baûn âaïnh säú SBD cho nhæîng ngæåìi måïi” Thiãút láûp mäüt Dynaset(tdyna) gäöm táút caí caïc træåìng cuía baíng danh saïch âæåüc sàõp xãúp båíi træåìng Nganh,TenV åí nhæîng træåìng säú baïo danh khäng phaíi träúng. Thiãút láûp mäüt Snapshot âãúm táút caí caïc baín ghi trong baíng danh saïch =k Sodau=nãúu âãúm khäng coï baín thç bàòng 1,bàòng khäng thç k+1 Bæåïc 3:Âaïnh säú baïo danh *S=sodau *Do while not tDyna.EOF -Cho pheïp sæîa âäøi baín ghi. -SBD=msbd&”-“&Totext(ddai,S) våïi Totext laì mäüt chæång trçnh con -S=S+1 -Di chuyãøn tåïi baín ghi tiãúp theo. -Cáûp nháût Recordset våïi SBD=ID -thiãút láûp mäüt Dynaset (tDyna) gäöm táút caí caïc træåìng cuía baíng -Sodau= 1 BEGIN Nháûp maî säú bàõt âáöu ( msbâ) Âäü daìi säú baïo danh ( ddai) Chàõc chàõn âaïnh toaìn bäü SBD -Thiãút láûp mäüt Dynaset (tDyna) gäöm táút caí caïc træåìng cuía baíng. -Thiãút láûp mäüt säú Snapshot âãúm táút caí caïc baín ghi trong baíng danh saïch = k. -sodau = nãúu âãúm khäng coï baín ghi ghi thç bàòng 1 , coìn khäng thç bàòng k+1 S= Sodau T F A Så âäö khäúi: Not tDyna.EOF TDyna.edit tDyna!SoBD = msbd & “-“ & Totext(ddai,S) tDyna.Update S =S+1 tDyna.Movenext END d.Vê duû minh hoüc: V.1.2.Phán phoìng thi a.Phaïc thaío yï tæåíng. Viãûc phán phoìng thi cho thê sinh dæûa trãn hai quy tàõc: 1.Säú læåüng thê sinh trong mäüt phoìng thi 2.Coï thãø sàõp xãúp thê sinh khaïc ngaình,khaïc män thi trong cuìng mäüt phoìng âæåüc hay khäng? Sau khi xaïc âënh hai thäng tin trãn,cáön taûo mäüt Recordset danh saïch thê sinh theo thæï tæû tàng dáön cuía säú baïo danh vaì phán bäø säú phoìng cho häö så theo caïc tiãu chuáøn âaî xaïc âënh Riãng säú thê sinh bäø sung sau,nãúu êt,coï thãø phán chung vaìo caïc phoìng dæû træî. b.Thuáût toaïn:Xaïc âënh säú læåüng thê sinh trong mäüt phoìng thi. Bæåïc 1:Nháûp -Nháûp säú læåüng thê sinh trong mäüt phoìng thi(j) Bæåïc 2:Sæî duûng ngän ngæî sql -Nãúu Tdyna.EOF thç thoaït -Di chuyãøn xuäúng cuäúi tDyna -Icount=täøng säú baín ghi cuía tDyna -Di chuyãøn vãö âáöu tDyna Bæåïc 3:Bàõt âáöu phán phoìng thi -Do while not tDyna.EOF I=I+1 Nãúu I>j thç I=1 So=So+1 Cáûp nháût tDyna!Phongthi=So Di chuyãøn tåïi baín ghi tiãúp theo BEGIN Nháûp säú læåüng thê sinh trong mäüt phoìng thç j Thiãút láûp mäüt Dynaset ( tDyna) gäöm táút caí caïc træåìng cuía baíng HOSO âæåüc sàõp xãúp båíi SBD tDyna.EOF iCount = tDyna.RecordCount tDyna.MoveFirst i=0,S=1 Not tDyna.EOF i = i+1 i > j i = i+ 1 So = So + 1 tDyna.Edit tdyna!Phongthi = So tDyna.Update tDyna.MoveNext END T F Bæåïc 4:Kãút thuïc c.Så âäö khäúi Âaïnh säú phaïch baìi thi caïc män Phaïc thaío yï tæåíng. Coï nhiãöu caïch âaïnh säú phaïch khaïc nhau.Thäng thæåìng,ngæåìi ta thiãút láûp säú phaïch theo kiãøu däön tuïi.Tuy nhiãn,åí âáy trçnh baìy caïch âaïnh säú phaïch âån giaín hån,coï tênh baío máût aïp duûng cho mäüt säú låïn thê sinh âàng kyï dæû thi,âæåüc dæûa theo thuáût toaïn sau: Phaïch âæåüc âaïnh cho tæìng män thi Khi âaïnh phaïch,láûp mäüt danh saïch thê sinh(Recordset).Queït tæì âáöu âãún cuäúi recordset,phaït sinh cho tæìng thê sinh mäüt säú ngáùu nhiãn báút kyì thäng qua haìm ngáùu nhiãn cuía ngän ngæî láûp trçnh. Sau âoï,láûp laûi recordset âoï theo thæï tæû tàng dáön cuía caïc säú ngáùu nhiãn âaî phaït sinh vaì âaïnh säú phaïch theo thæï tæû cuía häö så trong danh saïch Recordset trãn. Thuáût toaïn naìy khäng däön tuïi häö så,do váûy ban thæ kyï häüi âäöng thi laìm viãûc âåî phæïc taûp hån däön tuïi.Säú phaïch âæåüc phaït sinh ngáùu nhiãn nãn tênh baío máût coï thãø cháúp nháûn âæåüc. Thuáût toaïn. Bæåïc 1: -Cáûp nháût Phach_1,Phach_2,Phach_3=’ ‘ -Thiãút láûp mäüt Dynaset(tDyna) gäöm træåìng TT tæì baíng DANHSACH Bæåïc 2: -Nãúu tDyna.EOF thç thoaït -Di chuyãøn xuäúng cuäúi tDyna -Total=täøng säú baín ghi cuía tDyna -Di chuyãøn vãö âáöu tDyna -I=0 -Khåíi taûo säú ngáùu nhiãn bàòng lãûnh Randomize Bæåïc 3: -Do while Not tDyna.EOF I=I+1 J=Int(Total*Rnd+1) TDyna!TT=J Di chuyãøn tåïi baín ghi tiãúp theo Bæåïc 4: -I=0 -Thiãút láûp mäüt Dynaset(tDyna) bàòng caïch choün træåìng TT,Phach_1,Phach_2,Phach_3 tæì baíng DANHSACH âæåüc sàõp xãúp båíi træåìng TT -Do while Not tDyna.EOF I=I+1 TDyna.Fields(“Phach”&iphach)=I Di chuyãøn tåïi baíng ghi tiãúp theo Bæåïc 5:Kãút thuïc BEGIN Cáûp nháût Phach_1,Phach_2 = ‘ ‘ Thiãút láûp mäüt Dynaset ( tDyna) gäöm træåìng TT tæì baíng HOSO tDyna.EOF tDyna.MoveLast tCount = tDyna.Recordcount,tDyna.MoveFirst I = 0,Randome Not tDyna.EOF i = i + 1 j = Int(Total*Rnd) + 1 tDyna.Edit tDyna!TT= j tDyna.Update , tDyna.MoveNext Thiãút láûp mäüt Dynaset(tDyna) bàòng caïch choün træåìng TT,Phach_1,Phach_2 tæì baíng HOSO âæåüc sàõp xãúp båíi træåìng TT Not tDyna.EOF i= i +1,tDyna.Edit tDyna.Fields (“Phach” & iPhach) = i tDyna.Update,tDyna.MoveNext END T F Så âäö khäúi Täøng håüp âiãøm Phaïc thaío yï tæåíng: Täøng håüp âiãøm yãu cáöu phaíi thæûc hiãûn mäüt säú yãu cáöu sau: Cáûp nháût âiãøm cho tæìng häö så theo säú phaïch sau khi häöi phaïch.Trãn maìn hçnh nháûp âiãøm cáön thiãút kãú chæïc nàng tçm säú phaïch âãø tråü giuïp cho nháûp âiãøm.Caïc thao taïc tçm kiãúm säú liãûu âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïc Method FindFirst,FindNext cuía ngän ngæî.Âäúi våïi caïc dæî liãûu âàût træng,khäng truìng làûp,chè cáön sæî duûng FindFirst laì âuí. Cáûp nháût âiãøm æu tiãn cho häö så theo caïc tiãu chuáøn vãö khu væûc dæû thi vaì âäúi tæåüng dæû thi.Âãø cho viãûc cáûp nháût nhanh choïng,cáön sæî duûng SQL Cäüng täøng âiãøm cho häö så. Thuáût toaïn Bæåïc 1:Cáûp nháût âiãøm cho tæìng häö så theo säú phaïch sau khi häöi phaïch.Tråü giuïp thãm pháön Tçm säú phaïch sæî duûng ngän ngæî Sql. -Nháûp säú phaïch cáön tçm(Phach_1 hoàûc Phach_2 hoàûc Phach_3). -Nãúu tçm tháúy thç traí vãö taûi baín ghi âoï.Nãúu khäng tçm tháúy thç hiãøn thë khäng coï säú phaïch naìy. Bæåïc 2:Cáûp nháût âiãøm æu tiãn cho häö så -Cáûp nháûp DiemUT cuía baíng DANHSACH=0 ‘KHUVUC -Thiãút láûp mäüt Snapshot(tSnap) bàòng caïch choün læûa táút caí træåìng cuía baíng KHUVUC -Nãúu Not tSnap.EOF thç Di chuyãøn xuäúng cuäúi baíng ghi tSnap Icount=Âãúm täøng säú baín ghi cuía tSnap I=0 Do while Not tSnap.EOF I=I+1 Cáûp nháût DiemUT cuía baíng DANHSACH=DiemUT cuía baíng KHUVUC åí baín ghi Træåìng Khuvuc cuía baíng DANHSACH=baíng ghi træåìng MA_KV cuía baíng KHUVUC Di chuyãøn tåïi baín ghi kãú tiãúp. ‘DOITUONG -Thiãút láûp mäüt Snapshot(tSnap) bàòng caïch choün læûa caí træåìng cuía baíng DOITUONG. -Nãúu Not tSnap.EOF thç Di chuyãøn xuäúng cuäúi baín ghi tSnap Icount=Âãúm täøng säú baín ghi tSnap Di chuyãøn vãö âáöu baín ghi tSnap I=0 Do while Not tSnap.EOF I=1+1 Cáûp nháût DiemUT cuía baíng DANHSACH=DiemUT cuía baíng DANHSACH+DiemUT cuía DOITUONG cuía baín ghi træåìng Uutien cuía baíng DANHSACH=baín ghi træåìng MA_DT cuía baíng DOITUONG. Di chuyãøn tåïi baín ghi tiãúp theo. Bæåïc 3:Cäüng täøng âiãøm.Duìng ngän ngæî Sql. Tongdiem=cáûp nháût táút caí âiãøm Mon_1+Mon_2+DiemUT. BEGIN Cáûp nháût Diem_UT cuía baíng HOSO=0 Thiãút láûp mäüt Snapshot ( tSnap) bàòng caïch choün táút caí caïc træåìng cuía baíng KHUVUC Not tSnap.EOF tSnap.MoveLast tCount = tSnap.Recordcount,tSnap.MoveFirst i = 0 Not tSnap.EOF Thiãút láûp mäüt SnapShot(tSnap) bàòng caïch choün caïc træåìng cuía baíng DOITUONG i= i +1 cáûp nháût DiemUT cuía baíng HOSO = Diem_UT cuía baíng KHUVUC åí baíng ghi træåìng Khuvuc cuía baíng HOSO= baín ghi træåìng Ma_KV cuía baíng KHUVUC tDyna.MoveNext tDyna.Fields (“Phach” & iPhach) = i tDyna.Update,tDyna.MoveNext A Så âäö khäúi: Not tDyna.EOF A Not tSnap.EOF tDyna.MoveLast tCount = tDyna.Recordcount,tDyna.MoveFirst i = 0 i= i +1 Cáûp nháût DiemUT cuía baíng HOSO = Diem_UT cuía baíng HOSO+Diem_UT cuía baíng DOITUONG åí baíng ghi træåìng Uutien cuía baíng HOSO= baín ghi træåìng Ma_DT cuía baíng DOITUONG TDyna.MoveNext tDyna.MoveNext tDyna.Fields (“Phach” & iPhach) = i tDyna.Update,tDyna.MoveNext END END Vê duû minh hoüc: Xeït âiãøm chuáøn. Phaïc thaío yï tæåíng: Xeït âiãøm chuáøn theo yãu cáöu phaíi thæûc hiãûn thao taïc sau: Láûp danh saïch baíng âiãøm theo thæï tæû giaím dáön cuía täøng âiãøm,xãúp theo ngaình dæû thi vaì khäng coï âiãøm liãût.Trãn cå såî danh saïch naìy,xaïc âënh âiãøm chuáøn theo tiãu chuáøn tuyãøn sinh cuía tæìng ngaình ;tæì âiãøm chuáøn naìy tênh nhæåüc laûi säú læåüng häö så âaût âiãøm chuáøn naìy.Trong træåìng håüp cáön thiãút,coï thãø thay âäøi giaï trë âiãøm chuáøn âãø coï âæåüc säú læåüng häö så thoía maîn. Thuáût toaïn Xaïc âënh säú læåüng theo âiãøm chuáøn Bæåïc 1:Nháûp âiãøm chuáøn theo tæìng ngaình Bæåïc 2:Sæî duûng ngän ngæî sql thiãút láûp Recordset(Data1)=caïch choün læûa táút caí caïc træåìng tæì baíng DANHSACH åí (Nganh=Ma_nganh cuía baíng NGANH)&(Tongdiem>Âiãøm chuáøn) âæåüc sàõp xãúp giaím dáön theo täøng âiãøm cuía baíng DANHSACH. Bæåïc 3:Xaïc âënh laûi säú læåüng vaì hiãøn thë -Nãúu Data1.Recordset.Recordcount>0 thç nãúu coï baín ghi Di chuyãøn xuäúng cuäúi baíng Recordset Âãúm täøng säú baíng ghi hay laì xaïc âënh säú læåüng thê sinh Hiãøn thë säú læåüng thê sinh Bæåïc 4:Kãút thuïc Xaïc âënh âiãøm chuáøn theo säú læåüng Bæåïc 1:Nháûp säú læåüng S(Chè tiãu) theo tæìng ngaình Bæåïc 2:Sæî duûng ngän ngæî sql thiãút láûp Recordset(Data1)=caïch choün læûa táút caí caïc træåìng tæì baíng DANHSACH åí (Nganh=Ma_nganh cuía baíng NGANH)&(Tongdiem>Âiãøm chuáøn) âæåüc sàõp xãúp giaím dáön theo täøng âiãøm cuía baíng DANHSACH. -I=1 Bæåïc 3:Xaïc âënh âiãøm chuáøn vaì hiãøn thë -Nãúu Data1.Recordset.Recordcount > 0 thç nãúu coï baíng ghi -Do while (Not Data1.Recordset.EOF) vaì (I<S) I=I+1 Di chuyãøn tåïi baíng ghi tiãúp theo -Nãúu Data1.EOF thç di chuyãøn xuäúng cuäúi baíng Recordset. -Âàût Dc=Tongdiem hiãûn taûi. -Thiãút láûp Recordset(Data1)=caïch choün læûa táút caí caïc træåìng tæì baíng DANHSACH åí (Nganh=Ma_nganh cuía baíng NGANH) & (Tongdiem >= Dc) âæåüc sàõp xãúp giaím dáön theo Tongdiem cuía baíng DANHSACH. -Hiãøn thë âiãøm chuáøn Dc. Bæåïc 3’:Xaïc âënh laûi säú læåüng vaì hiãøn thë. -Nãúu Data1.Recordset.Recordcount > 0 thç nãúu coï baíng ghi. Di chuyãøn xuäúng cuäúi baíng Recordset Âãúm täøng säú baín ghi hay laì xaïc âënh säú læåüng thê sinh. Hiãøn thë laûi säú læåüng thê sinh. Bæåïc 4:Kãút thuïc. Så âäö khäúi: BEGIN Nháûp âiãøm chuáøn theo tæìng ngaình Thiãút láûp mäüt Recordset (Data1) = caïch choün táút caí caïc træåìng cuía baíng HOSO åí ( Nganh= Ma_nganh cuía baíng NGANH) & ( Tongdiem >=dc) Data1.Recordset.Recordcount > 0 Data1.Recordset.MoveLast Âiãøm täøng säú baíng ghi Hiãøn thë säú læåüng thê sinh END F T Xaïc âënh säú læåüng theo âiãøm chuáøn: BEGIN Nháûp säú læåüng S ( chi tiãu) theo ngaình Thiãút láûp mäüt Recordset (Data1) = caïch choün táút caí caïc træåìng cuía baíng HOSO åí ( Nganh= Ma_nganh cuía baíng NGANH) âæåüc sàõp xãúp giaím dáön theo theo Tongdiem cuía baíng HOSO i = 1 Data1.Recordset.Recordcount > 0 A F Xaïc âënh âiãøm chuáøn theo säú læåüng: A i= i +1 cáûp nháût DiemUT cuía baíng HOSO = Diem_UT cuía baíng KHUVUC åí baíng ghi træåìng Khuvuc cuía baíng HOSO= baín ghi træåìng Ma_KV cuía baíng KHUVUC tDyna.MoveNext tDyna.Fields (“Phach” & iPhach) = i tDyna.Update,tDyna.MoveNext Thiãút láûp mäüt SnapShot(tSnap) bàòng caïch choün caïc træåìng cuía baíng DOITUONG Not tSnap.EOF (not Data1.Recordset.EOF) and (i<S) A I = I + 1, Data1.Recordset.MoveNext Data1.Recordset.EOF Data1.Recordset.Movelast Dc= Data1.Recordset!Tongdiem Thiãút láûp mäüt Recordset (Data1) = caïch choün táút caí caïc træåìng cuía baíng HOSO åí ( Nganh= Ma_nganh cuía baíng NGANH) & ( Tongdiem > dc) âæåüc sàõp xãúp giaím dáön theo Tongdiãm cuía baíng HOSO Data1.Recordset.Recordcount > 0 Data1.Recordset.MoveLast Âiãøm täøng säú baíng ghi Hiãøn thë âiãøm chuáøn END F T d)Vê duû minh hoaû: Xáy dæûng caïc baïo caïo máùu Hãû thäúng baïo caïo âæåüc thiãút kãú bàòng pháön mãöm Crystal Report Pro.Caïc baïo caïo âæåüc thiãút láûp trãn hãû cå såî dæî liãûu âaî âæåüc thiãút kãú theo caïc quy tàõt laìm viãûc cuía Crystal Report Pro.Baín thán æïng duûng naìy häù tråü caïc pheïp toaïn âån giaín vaì caïc thao taïc cå baín tråü giuïp cho liãn kãút dæî liãûu thäng qua chæïc nàng Link,cho pheïp thiãút kãú cäng thæïc,sàõp xãúp dæî liãûu... Sau khi thiãút kãú xong,læu baïo caïo dæåïi daûng caïc tãûp tin *.RPT Trong Visual Basic,sæî duûng âäúi tæåüng Crystal Report âãø näúi baïo caïo. Ta thiãút kãú caïc máùu baïo caïo nhæ sau: DANH SAÏCH ÂIÃØM THI TT Säú BD Hoü vaì Tãn Ngaìy sinh Män 1 Män 2 Âiãøm UT Täøng âiãøm 1 A-001 Ngoüc Hoaï 07/05/76 7 4 1 12 2 A-002 Le A 01/01/73 7 9 2 18 3 A-003 Le B 10/02/77 4 5 1 10 DANH SAÏCH PHAÏCH TT Säú BD Hoü vaì Tãn Ngaìy sinh Phaïch 1 Phaïch 2 1 A-001 Ngoüc Hoaï 07/05/76 7 4 2 A-002 Le A 01/01/73 7 9 3 A-003 Le B 10/02/77 4 5 BAÍNG DANH SAÏCH THÊ SINH TT Säú BD Hoü vaì Tãn Ngaìy sinh Chæî kyï Ghi chuï 1 A-001 Ngoüc Hoaï 07/05/76 2 A-002 Le A 01/01/73 3 A-003 Le B 10/02/77 BAÍNG DANH SAÏCH TRUÏNG TUYÃØN TT Säú BD Hoü vaì Tãn Ngaìy sinh Män 1 Män 2 Âiãøm UT Täøng âiãøm 1 A-001 Ngoüc Hoaï 07/05/76 7 4 1 12 2 A-002 Le C 01/01/73 8 9 2 19 3 A-003 Le D 10/02/77 9.5 5.5 1 17 Ngoaìi ra coìn caïc baïo caïo nhæ: Giáúy baïo thi, Giáúy baïo âiãøm,,in danh saïch caïc thê sinh truïng tuyãøn theo ngaình hoüc naìo âoï... CHÆÅNG 4 THÆÍ NGHIÃÛM CHÆÅNG TRÇNH CÁÛP NHÁÛT DÆÎ LIÃÛU VAÌO CAÏC FORM Cáûp nháût dæî liãûu vaìo caïc Form Âàng kyï khu væûc,Âàng kyï âäúi tæåüng dæû thi,Âàng kyï ngaình hoüc,Âàng kyï Häö så thê sinh. Táûp tin dæî liãûu âæåüc sæî duûng cho toaìn âäö aïn coï tãn TS2000.MDB.Trong âoï baíng HOSO laì táûp cå såî dæî liãûu coï cáúu truïc âæåüc qui âënh thäúng nháút cuía Bäü Giaïo Duûc-Âaìo Taûo. Ta cáûp nháût dæî liãûu,âàng kyï thãm vaìo trong baíng HOSO. QUAÍN LYÏ HÄÖ SÅ DÆÛ THI Taûo häö så dæû thi nhæ âaïnh säú baïo danh,phán phoìng thi. In danh saïch thê sinh,in phiãúu baïo thi. QUAÍN LYÏ HÄÖ SÅ CHÁÚM THI. Thæûc hiãûn âaïnh säú phaïch theo tæìng män thi. In baíng danh saïch phaïch. IN KÃÚT QUAÍ THI In kãút quaí danh saïch thi sinh theo SBD,theo Ngaình hoüc. In danh saïch thê sinh truïng tuyãøn. In giáúy baïo thi. Sau âáy laì säú liãûu thæí nghiãûm vaì kãút quaí thæí nghiãûm cuía chæång trçnh “Quaín Lyï Tuyãøn Sinh “ CHÆÅNG 5 KÃÚT LUÁÛN NHÆÎNG VIÃÛC LAÌM ÂÆÅÜC TRONG ÂÃÖ TAÌI Phán têch âæåüc quaï trçnh tuyãøn sinh cuía mäüt træåìng. Xáy dæûng caïc cå såî dæî liãûu dæûa trãn pháön mãöm Microsoft Access. Xáy dæûng âæåüc caïc thuáût toaïn âãø giaíi quyãút caïc baìi toaïn trong âãö taìi. Láûp trçnh âæåüc mäüt hãû chæång trçnh xæí lyï caïc cäng viãûc tuyãøn sinh bàòng ngän ngæî láûp trçnh Visual Basic. Thiãút láûp caïc biãøu máùu thäúng kã,caïc caïc baïo caïo bàòng pháön mãöm tiãûn êch Crystal Report Pro Xáy dæûng âæåüc trçnh tiãûn êch Help File cho âãö taìi. KÃÚT QUAÍ THÆÛC TÃÚ THU ÂÆÅÜC TRONG CÄNG TAÏC QUAÍN LYÏ TUYÃØN SINH VAÌ DÆÛ KIÃÚN PHAÏT TRIÃØN. Âáy laì baìi toaïn âãö cáûp vãö mäüt kháu cäng viãûc quan troüng trong cäng taïc quaín lyï âaìo taûo cuía træåìng,âáöu vaìo cuía baìi toaïn cáûp nháût mäüt khäúi læåüng thäng tin khaï låïn mang tênh âa daûng,phæïc taûp vaì thiãúu tráût tæû.Âáöu ra cáön kãút xuáút mäüt maíng thäng tin phuì håüp,nhanh choïng,chênh xaïc,khoa hoüc vaì âaím baío tênh ngáùu nhiãn cao,do váûy viãûc thæûc hiãûn täút yãu cáöu cuía baìi toaïn âãø aïp duûng hiãûu quaí trong cäng taïc tuyãøn sinh seî goïp pháön nhæîng khoï khàn ,væåïng màõt trong viãûc cáûp nháût ,truy tçm nhæîng thäng tin cáön thiãút vaì xæí lyï mäüt caïch chênh xaïc nhæîng pháön viãûc âoìi hoíi tênh ngáùu nhiãn,khoa hoüc.Qua âoï goïp pháön thæûc hiãûn täút nhiãûm vuû âaìo taûo chung cuía træåìng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.DOC
  • docBIA.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar
  • docLOICAMON.DOC
  • docLOINOIDAU.DOC
  • docNHANXET.DOC