Hoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG Trang MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DULỊCH4 1.1. KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DU LỊCH 4 1.2.THỊ TRƯỜNG DU LỊCH 6 1.2.1. Cung du lịch .6 1.2.2. Cầu du lịch .6 1.2.3. Sản phẩm du lịch .7 1.3.CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH .7 1.3.1.Tài nguyên thiên nhiên 7 1.3.2.Tài nguyên nhân văn 10 1.3.3.Cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật . 12 1.3.4.Các yếu tố khác . .13 1.4.VAI TRÓ CỦA NGÀNH DU LỊCH 13 1.4.1.Vai trò của ngành du lịch đối với phát triển kinh tế 13 1.4.2.Vai trò của ngành du lịch đối với lĩnh vực văn hóa-xã hội 14 1.4.3.Vai trò của ngành du lịch đối với môi trường sinh thái 14 1.4.4.Vai trò của ngành du lịch đối với chính trị .15 1.5.THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA . 15 1.5.1.Thực tiễn phát triển du lịch một số quốc gia 15 1.5.2.Những bài học rút ra từ thực tế phát triển du lịch tại một số quốc gia . .20 CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỦ ĐÔ PHNOM PENH(KAMPUCHEA) . 21 2.1.TIỀM NĂNG,LỢI THẾ VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỦ ĐÔ PHNOM PENH 21 2.1.1.Khái quát Thủ đô PHNOM PENH .2 1 2.1.2.Vị trí địa lý . .22 2.1.3.Tài nguyên du lịch 23 2.1.3.1.Tài nguyên thiên nhiên 23 2.1.3.2.Tài nguyên nhân văn .25 2.1.4.Chủ trương, chính sách phát triển du lịch của Thủ đô PHNOM PENH .28 2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỦ ĐÔ PHNOM PENH .28 2.2.1.Cơ sở hạ tầng 28 2.2.1.1.Mạng lưới đường sá và phương tiện giao thông 28 2.2.1.2.Phương tiện thông tin liên lạc 2 9 2.2.1.3.Hệ thống các công trình cấp điện, nước 30 2.2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch .30 2.2.2.1.Cơ sở phục vụ ăn uống, lưu trú 30 2.2.2.2.Mạng lưới của hàng thương nghiệp .30 2.2.2.3.Cơ sở thể thao 31 2.2.2.4.Cơ sở y tế .31 2.2.2.5.Cơ sở phục vụ dịch vụ bổ sung khác 32 2.2.3.Lượng khách du lịch .32 2.2.4.Lao động trong ngành du lịch .34 2.2.5.Thị trường du lịch .35 2.2.6.Tình hình đầu tư vào ngành du lịch 35 2.2.7.Sản phẩm du lịch của Thủ đô .36 2.2.8.Qủan lý nhà nước về du lịch 36 2.3.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỦ ĐÔ PHNOM PENH 36 2.3.1.Những kết quả đạt được .36 2.3.1.1.Lượng khách .37 2.3.1.2.Chính sách đầu tư phát triển . .37 2.3.1.3.Nguồn nhân lực trong ngành 37 2.3.1.4.Môi trường . .38 2.3.2.Những hạn chế yếu kém 38 2.3.3.Những nguyên nhân . 40 CHƯƠNG III :CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TẠI THỦ ĐÔ PHNOM PENH (KAMPUCHEA)ĐẾN NĂM 2015 43 3.1.QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỦ ĐÔ PHNOM PENH.43 3.1.1.Coi việc đầu tư cơ sở hạ tầng va đào tạo phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong việc phát triển du lịch Thủ đô PHNOM PENH 43 3.1.2.Phát triển ngành du lịch Thủ đô PHNOM PENH là rất cần thiết trong việc đột phá chuyển dịch cơ cầu kinh tế trong Thủ đô. Do cần phải kết hợp nhiều nguồn lực đầu tư nước ngoài, trong nước và liên kết với nhau 43 3.1.3.Du lịch cần phát triển trong mối quan hệ liên ngành liên vùng với nội dụng văn hóa sâu sắc và hã hội hóa cao 44 3.1.4.Phát triển du lịch nhanh và bền vững, tranh thủ khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần tham gia, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển .45 3.1.5.Phát triển du lịch quốc tế và du lịch nội địa, đảm bảo hiệu quả cao về chính trị và kinh tế-xãhội, lấy phát triển du lịch quốc tế là hướng đột phá .45 3.2.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH THỦ ĐÔ PHNOM PENH ĐẾN NĂM 2015 46 3.2.1.Căn cư xây dựng chiến lược . 46 3.2.2.Chiến lược phát triển du lịch Thủ đô PHNOM PENH đến năm 2015 .48 3.2.2.1.Chiến lược phát triển thị trường , xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lich 48 3.2.2.2.Chiến lược phát triển sản phẩm .51 3.2.2.3.Chiến lược đầu tư phát triển du lịch Thủ đô PHNOM PENH 52 3.2.2.4.Chiến lược bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch và môi trường . 54 3.2.2.5.Chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch .5 5 3.2.2.6.Chiến lược về hợp tác quốc tế .57 3.2.2.7.Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 58 3.3. KIẾN NGHỊ 61 4.2.1.Đối với Nhà nước và Bộ du lịch . 61 4.2.2.Đối với UBND Thủ đô và Sở du lịch . 61 KẾT LUẬN

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạch định chiến lược phát triển du lịch tại Thủ đô Phnom Penh (Kampuchea) đến năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
òch vaø chính quyeàn Thuû ñoâ chæ cöû moät soá löoïng caùn boä ñi ñaøo taïo cho ñuû nhu caàu ñieàu haønh, quaûn lyù vaø thöïc hieän nghieäp vuï chuyeân moân hieän nay, hôn nöõa vieäc cöû ñi ñaøo taïo naøy chæ trong thôøi gian ngaén haïn, khoâng coù caùc khoaù ñaøo taïo daøi haïn trong vaø ngoaøi nöôùc. Chính vì lyù do naøy cuõng goùp phaàn khoâng nhoû vaøo vieäc kieàm haõm phaùt trieån ngaønh du lòch. - coâng taùc tuyeân truyeàn quaûng baù vaø xuùc tieán du lòch : Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, heä thoáng thoâng tin lieân laïc vaø truyeàn thoâng cuûa Thuû ñoâ coøn quaù yeáu, khoâng thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng ñöa thoâng tin veà tieàm naêng du lòch Thuû ñoâ ñeán vôùi coäng ñoàng vaø theá giôùi. Coâng taùc tuyeân truyeàn vaø quaûng baù veà tieàm naêng du lòch Thuû ñoâ chöa ñöôïc thöïc hieän trong vaø ngoaøi nöôùc. - Söï tham gia cuûa chính quyeàn vaø cuûa coâng ñoàng ñòa phöông : Trong thôøi gian qua, chính quyeân ñòa phöông ôû caùc huyeän vaø coâng ñoàng ñòa phöông chöa thaät quan taâm ñeán vaán ñeà phaùt trieån du lòch. Do ñoù coâng taùc phaùt trieån du lòch lieân vuøng gaëp raát nhieâu khoù khaên töø vieäc giao tieáp yù thöùc cuûa ngöôøi daân. - Caùc dòch vuï hoã trôï cho ngaønh du lòch : Caùc dòch vuï hoã trôï cho ngaønh du lòch coøn haïn cheá nhö caùc chöông trình ca muùa nhaïc, leã hoäi, caùc cöûa haøng löu nieäm, caùc chöông trình vui chôi giaûi trí,.. ngoaøi ra, trong Thuû ñoâ cuõng chöa thöïc hieän toå chöùc caùc chöông trình nhö tröng baøy ñoà coå, hoäi chôï, trieãn laõm, vieän baûo taøng,.. Coøn caùc dòch vuï khaùc nhö aên uoáng, nghæ ngôi vaø ñi laïi,.. coøn haïn cheá bôûi ngöoøi daân chöa hieåu bieát veà ngaønh naøy,… - coâng taùc toå chuùc tour vaø saûn phaåm du lòch : Hieän nay, sôû du lòch Thuû ñoâ chöa coù keá hoaïch toå chöùc tour keát hôïp Thuû ñoâ vôùi tænh Sieâm Reap, Coâm poâng Som, Preach Vihear vaø Coâmpoâng Thoâm. Chính vì vaäy, maø khaùch du lòch ñeán Kampuchea nhöng khoâng ñeán Phnom Penh vaø caùc nôi khaùc ôû caùc tænh. Ngoaøi ra saûn phaåm du lòch coøn quaù yeáu chæ coù moät loaïi hình duy nhaát laø thaêm vieáng caùc khu du lòch sinh thaùi, du lòch toân giaùo,.. 2.3.3. nhöõng nguyeân nhaân : - Chieán löôïc quy hoaïch ñaàu tö vaø phaùt trieân : Trong thôøi gian qua vieäc ñaàu tö phaùt trieån vaøo ngaønh du lòch Thuû ñoâ thieáu caû veà chieán löôïc vaø quy hoaïch ñaàu tö. Töø ñoù laøm cho vieäc ñaàu tö vaøo ngaønh gaëp nhieàu khoù khaên. Ñaëc bieät laø ñaàu tö daøn traõi khoâng taäp trung, tieán ñoä ñaàu tö chaäm chaïp,Khoâng thu huùt ñöôïc caùc nhaø ñaàøu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Chöa xaây döïng ñöôïc moät loä trìønh naøo tö hôïp lyù vaø trong thôøi gian naøo? Ñaàu tö vaøo caùi gì? Ôû ñaâu?… - Nguoàn voán ñaàu tö : Voán ñaàu tö vaøo nghaønh du lòch noùi chung vaø caùc ngaønh khaùc noùi rieâng ôû Thuû ñoâ hieän naøy coøn thieáu traám troïng, vaø ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân coøn yeáu maø trong thôøi gian tôùi caàn phaûi giaûi quyeát. Töøng nguoàn voán ñaàu tö veà cô sôû haï taàng khoâng thoâi cuõng ñaõ laø raát lôùn, chöù chöa noùi ñeán voán ñaàu tö vaøo cô sôû vaät chaát kyõ thuaät du lòch. - heä thoáng caùc giaûi phaùp keát hôïp : Sôû du lòch vaø ban ngaønh trong Thuû ñoâ chöa xaây döïng ñöôïc heä thoáng caùc giaûi phaùp ñoàng boä töø ñaàu tö cô sôû haï taàng, cô sôû dòch vuï, ñeán coâng taùc tuyeân truyeàn, xuùc tieán vaø quaûng baù du lòch, cuõng nhö coâng taùc khai thaùc nguoàn taøi nguyeân du lòch trong Thuû ñoâ,… ñeå trieån khai phaùt trieån ngaønh du lòch Thuû ñoâ, vieäc thieáu nhöõng giaûi phaùp chieán löôïc nhö vaäy gaây raát nhieâu khoù khaên cho ñònh höôùng söï phaùt trieån ngaønh du lòch Thuû ñoâ trong thôøi gian qua vaø cuõng nhö thôøi gian tôùi. - Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù vaø ñieàu haønh : Coâng taùc toå chöùc quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa Chính phuû, Boä du lòch, vaø sôû du lòch trong thôøi gian qua coøn quaù coàng keành vaø naëng neà, vieäc ñieàu haønh cuõng nhö quaûn lyù coâng vieäc cuûa caùc sôû, ban ngaønh coøn choàng cheùo gaây aùch taéc trong vieäc trieån khai caùc döï aùn ñaàu tö cuõng nhö caùc döï aùn phaùt trieån du lòch. - Chieán löôïc ñaøo taïo vaø boá trí nhaân löïc phuïc vuï ngaønh du lòch : Vieäc ñaøo taïo vaø boá trí nhaân löïc ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa Thuû ñoâ trong thôøi gian qua laø hoaøn toaøn thieáu ñònh höôùng, chæ ñaøo taïo sô saøi, thieáu khaû naêng ñaøo taïo chieàu saâu. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, vieäc ñaøo taïo vaø boá trí nguoàn nhaân löïc hôïp lyù laø moät vaán ñeà voâ cuøng quan troïng cho ngaønh du lòch cuõng nhö caùc ngaønh khaùc. - Trieån khai vaø aùp duïng khoa hoïc coâng ngheä : Ngaøy nay khoa hoïc coâng ngheä laø moät yeáu toá khoâng theå thieáu, neáu khoâng muoán noùi laø quan troïng baät nhaát cho vieäc phaùt trieån caùc ngaønh kinh teá vaø caùc ngaønh ngheà khaùc. Vaäy maø trong thôøi gian qua, ngaønh du lòch Thuû ñoâ laïi khoâng heà quan taâm ñeán vieäc trieån khai vaø aùp duïng khoa hoïc coâng ngheä, ñaëc bieät laø coâng ngheä thoâng tin, internet, du lòch ñieän töû,.. chính vì lyù do naøy ñaõ khoâng truyeàn taûi ñöôïc thoâng tin veà tieàm naêng du lòch cuûa Thuû ñoâ ñeán coäng ñoàng quoác teá. Kampuchea ñöôïc öu ñaõi vôùi nhieàu taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, ñoäc ñaùo veà heä sinh thaùi vaø thaûm thöïc vaät ña daïng, ñòa hình nhieàu soâng suoái, nuùi ñoài, röøng, hang ñoäng, hoà nöôùc, thaùc gheành, baõi bieån, haûi ñaûo… taïo ñieàu kieän toát cho vieäc phaùt trieån du lòch. Cuøng vôùi lòch söû haøng nghìn naêm ñaáu tranh vôùi thieân nhieân vaø giaëc ngoaïi xaâm ñeå baûo veä xaây döïng ñaát nöôùc daân toäc, ñoàng thôøi daân Khmer ñaõ xaây döïng neàn vaên hoùa ña daïng, phong phuù ñoäc ñaùo, ñaëc saéc bieåu hieän moät phaàn qua nhöõng di tích lòch söû, vaên hoùa, kieán truùc coøn toàn taïi ôû khaép caùc ñòa phöông trong caû nöôùc ñeå cho du khaùch tham quan vaø thöôûng thöùc. Qua lyù luaän vaø thöïc traïng trong chöông 2 cuûa luaän aùn ñaõ phaân tích nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa ngaønh du lòch ñang thaùch thöùc ngaøy nay vaø töông lai ñoåi vôùi hoaït ñoäng du lòch ngaøy caøng phaùt trieån. Ñieàu ñoù daãn ñeán moät soá chieán löôïc ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch ñeán naêm 2015. CHÖÔNG III CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH THUÛ ÑO PHNOM PENH KAMPUCHEA ÑEÁN NAÊM 2015 3.1. QUAN ÑIEÅM PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH THUÛ ÑO PHNOM PENH Ñeå phaùt trieån maïnh vaø nhanh choùng ngaønh du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh trong thôøi gian tôùi caàn phaûi döïa treân heä thoáng caùc quan ñieåm sau: 3.1.1 Coi vieäc ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc laø nhieäm vuï caáp baùch haøng ñaàu trong vieäc phaùt trieån du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh. Ngaønh du lòch laø ngaønh kinh teá toång hôïp lieân keát vôùi nhieàu ngaønh khaùc, trong ñoù ngaønh giao thoâng vaø dòch vuï coâng coäng laø raát quan troïng, hoã trôï ñaéc löïc cho ngaønh du lòch. Vì vaäy vieäc phaùt trieån cô sôû haï taàng laø böôùc ñaàu tieân cho caùc ngaønh kinh teá noùi chung vaø ngaønh du lòch Thuû ñoâ noùi rieâng. Nguoàn nhaân löïc laø moät trong nhöõng nguoàn löïc ñeå phaùt trieån baát kyø moät ngaønh kinh teá naøo trong ñoù coù caû ngaøng du lòch. Vì vaäy vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc du lòch cho Thuû ñoâ Phnom Penh cuõng voâ cuøng quan troïng vaø ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. 3.1.2 Phaùt trieån ngaønh du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh laø raát caàn thieát trong vieäc ñoät phaù chuyeån dòch cô caáu kinh teá trong Thuû ñoâ. Do ñoù caàn phaûi keát hôïp nhieàu nguoàn löïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi, trong nöôùc vaø lieân keát vôùi nhau. Theo kinh nghieäm maø taùc giaû ñöôïc bieát, ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch cuûa baát kyø moät ñòa phöông hay quoác gia naøo thaønh coâng thì ñeàu phaûi keát hôïp moïi nguoàn löïc ñaàu tö trong nöôùc cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Vì vaäy, ñeå phaùt trieån du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh thaønh coâng thì phaûi keát hôïp nhieàu nguoàn löïc ñaàu tö, ñaëc bieät laø nguoàn löïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi vì tình hình kinh teá cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh cuõng coøn ngheøo vaø laïc haäu. 3.1.3 Du lòch caàn phaùt trieån trong moái quan heä lieân ngaønh lieân vuøng vôùi noäi dung vaên hoùa saâu saéc vaø xaõ hoäi hoùa cao. - Du lòch phaùt trieån nhanh, vöõng chaéc khi caùc lónh vöïc kinh teá – xaõ hoäi phaùt trieån ñoàng boä, ñaëc bieät laø caùc lónh vöïc vaên hoùa, thöông maïi, giao thoâng vaän taûi, giaùo duïc ñaøo taïo, khoa hoïc coâng ngheä, cô cheá chính saùch, ñoái ngoaïi, quoác phoøng, an ninh,… Maët khaùc, moïi phöông aùn du lòch caàn coù söï phoái keát chaët cheõ vôùi caùc ngaønh, caùc caáp trong moät keá hoaïch toång theå cho töøng giai ñoaïn, phuø hôïp vôùi khaû naêng ñaàu tö, ñaùp öùng kòp thôøi caùc nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi tröôùc maét vaø laâu daøi. - Baûn saéc vaên hoùa cuûa moãi daân toäc, moãi quoác gia luoân laø ñoái töôïng haáp daãn khaùch du lòch. Vôùi lòch söû haøng ngaøn naêm, Vöôn quoác Khmer coù nguoàn taøi nguyeân lòch söû vaên hoùa – lòch söû phong phuù, coù giaù trò cao ñoái vôùi vieäc thu huùt khaùch du lòch ñeán tham quan tìm hieåu. Noäi dung vaên hoùa caàn ñöôïc quaùn trieät vaø trieån khai cuï theå trong caùc hoaït ñoäng du lòch. - Hoaït ñoäng du lòch coù khaû naêng thu huùt roäng raõi caùc thaønh phaàn kinh teá, coäng ñoàng daân cö tham gia. Do vaäy caàn xaùc laäp nhöõng moâ hình hoaït ñoäng coù hieäu quaû nhaèm khuyeán khích söï tham gia cuûa toaøn xaõ hoäi döôùi söï quaûn lyù thoáng nhaát cuûa Nhaø nöôùc vaø Uyû ban nhaân daân thaønh phoá, goùp phaàn naâng cao hieäu quaû kinh teá – xaõ hoäi, giöõ gìn vaø phaùt trieån caùc nguoàn taøi nguyeân moâi tröôøng, baûn saéc vaên hoùa daân toäc, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng nhaân daân. 3.1.4. Phaùt trieån du lòch nhanh vaø beàn vöõng, tranh thuû khai thaùc moïi nguoàn löïc trong vaø ngoaøi nöôùc, phaùt huy söùc maïnh toång hôïp cuûa caùc thaønh phaàn tham gia, naâng cao chaát löôïng vaø ña daïng hoùa saûn phaåm ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån. - Phaùt huy nhöõng lôïi theá vaø moïi nguoàn löïc ñeå phaùt trieån du lòch nhanh vaø coù hieäu quaû, ñaëc bieät laø ôû caùc troïng ñieåm öu tieân nhö caùc tænh coù khu thaùp lôùn, ñoùng goùp tích cöïc vaøo toác ñoä taêng tröôûng chung veà kinh teá – xaõ hoäi cuûa Thuû ñoâ vaø ñaát nöôùc, ñaåy maïnh quaù trình chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá, ñaûm baûo caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra. - Phaùt trieån du lòch beàn vöõng, theo höôùng phaùt trieån du lòch sinh thaùi vaø du lòch vaên hoùa – lòch söû, ñaûm baûo söï taêng tröôûng lieân tuïc veà thu nhaäp du lòch, goùp phaàn tích cöïc trong vieäc giöõ gìn, baûo veä moâi tröôøng, caûnh quan thieân nhieân, baûn saéc vaên hoùa daân toäc, xaây döïng caùc saûn phaåm du lòch ñaëc thuø, chaát löôïng cao coù khaû naêng caïnh tranh trong khu vöïc vaø quoác teá. - Trong boái caûnh quoác teá, khu vöïc vaø tình hình Kampuchea hieän nay, phaùt trieån du lòch giai ñoaïn tôùi caàn döïa vaøo phaùt huy noäi löïc laø chính, ñoàng thôøi tích cöïc tranh thuû söï uûng hoä vaø trôï giuùp quoác teá. 3.1.5. Phaùt huy du lòch quoác teá vaø du lòch noäi ñòa, ñaûm baûo hieäu quaû cao veà chính trò vaø kinh teá – xaõ hoäi, laáy phaùt trieån du lòch quoác teá laø höôùng ñoät phaù: - Ñaåy maïnh du lòch quoác teá nhaèm khuyeán khích, thuùc ñaåy vaø taêng cöôøng saûn xuaát vaø xuaát khaåu taïi choã, taêng nguoàn thu ngoaïi teä cho ñaát nöôùc, tuyeân truyeàn ñoái thoaïi, môû roäng giao löu, hoäi nhaäp. Trong giai ñoaïn tôùi caàn höôùng ñeán thò tröôøng khaùch quoác teá coù khaû naêng chi traû cao, du lòch daøi ngaøy, thò tröôøng truyeàn thoáng vaø thò tröôøng coù nguoàng khaùch lôùn, ñaûm baûo taêng tröôûng oån ñònh löôïng khaùch quoác teá Kampuchea noùi chung vaø Thuû ñoâ Phnom Penh noùi rieâng. - Song song vôùi phaùt trieån du lòch quoác teá caàn ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch noäi ñòa, nhaèm thoûa maõn nhu caàu nghæ ngôi, giaûi trí, taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng xaõ hoäi, tuyeân truyeàn giaùo duïc naâng cao hieåu bieát veà truyeàn thoáng vaên hoùa, lòch söû, moâi tröôøng cho nhaân daân, goùp phaàn naâng cao daân trí, giaùo duïc truyeàn thoáng yeâu nöôùc, yeâu queâ höông vaø taêng cöông hieäu quaû kinh doanh du lòch. - Ñoái vôùi Thuû ñoâ Phnom Penh, vieäc thu huùt khaùch du lòch noäi ñòa trong thôøi gian tôùi laø raát quan troïng vôùi cô sôû haï taàng coøn yeáu. - Thuû ñoâ Phnom Penh coù 40% laø daân ngheøo laøm noâng nghieäp, do ñoù caàn ñaåy maïnh phaùt trieån maïnh du lòch ñeå taïo theâm nhieàu vieäc laøm cho xaõ hoäi, môû roäng giao löu giöõa caùc vuøng mieàn, goùp phaàn thöïc hieän thaéng lôïi coâng cuoäc xoùa ñoùi, giaûm ngheøo, caûi thieän dieän maïo caùc khu, ñieåm du lòch ôû thò traán vaø noâng thoân, ñaëc bieät coù nhieàu taøi nguyeân vaø tieàm naêng cho phaùt trieån du lòch. 3.2. CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH THUÛ ÑO PHNOM PENH ÑEÁN NAÊM 2015 3.2.1. Caên cöù xaây döïng chieán löôïc Caùc chieán löôïc maø taùc giaû nghieân cöùu ñeà xuaát döïa treân vieäc phaân tích nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, caùc cô hoäi vaø nguy cô ñoái vôùi hoaït ñoâng phaùt trieån ngaønh du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh noùi rieâng vaø Kampuchea noùi chung. Veà noäi dung cuûa caùc chieán löôïc ñöôïc taùc giaû trình baøy chi tieát qua ma traän SWOT sau: Baûng 3.1: Ma traän SWOT SWOT Ñieåm maïnh (Strength-S) S1: Söï quan taâm ñeán vieäc ñaàu tö cho khaû naêng phuïc hoài caùc nguoàn taøi nguyeân. S2: Ñieàu kieän thieân nhieân oån ñònh, vaø coù taøi nguyeân du lòch phong phuù vaø ña daïng, ñaëc bieät laø taøi nguyeân lòch söû vaø nhaân vaên. S3: Coù moái quan heä toát vaø ñoaøn keát vôùi thaønh phoá Phnom Penh caùc tænh. S4: Thuû ñoâ PP laø traùi tìm cuûa ñaát nöôùc Kampuchea laø Thuû ñoâ lôùn nhaát trong nöôùc Kampuchea. Ñieåm yeáu (Weaknesses-W) W1: Cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät du lòch coøn quaù yeáu keùm. W2: Nguoàn nhaân löïc trong ngaønh vöøa thieáu veà soá löôïng vöøa thieáu veà trình ñoä chuyeân moân, trình ñoä ngoaïi ngöõ, kieán thöùc moâi tröôøng vaø xaõ hoäi-lòch söû. W3: Tình hình an ninh quoác gia vaø an toaøn xaõ hoäi coøn loûng leûo. W4: Saûn phaåm du lòch coøn quaù ñôn ñieäu vaø chaát löôïng chöa cao. W5: Coâng thò tröôøng vaø xuùc tieán, tuyeân truyeàn, quaûng baù du lòch chöa ñöôïc chuù troïng vaø haïn cheá. Cô hoäi (Opportunities-O) O1: Kampuchea laø thaønh vieân cuûa WTO vaø ASEAN vaø hieäp hoäi löõ haønh Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông (PATA). O2: Nhu caàu du lòch cuûa con ngöôøi treân theá giôùi ngaøy caøng taêng. O3: Theo döï ñoaùn cuûa toå chöùc du lòch theá giôùi, khaùch du lòch ñeán thò tröôøng Ñoâng Baéc AÙ ngaøy caøng taêng nhanh. O4: Chính saùch ñaàu tö vaø luaät phaùp thoâng thoaùng, Chính phuû öu tieân cho vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch. S1+O1: Ñaåy maïnh tieán ñoä hoäi nhaäp vaø hôïp taùc quoác teá. S1S2S3+O4: Ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö phaùt trieån du lòch. W1W5+O1O4: Ñaåy maïnh ñaàu tö xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø cô sôû haï taàng phuïc vuï du lòch. W4W3+O3O1: Ña daïng hoùa loaïi hình, saûn phaåm du lòch vaø taïo saûn phaåm ñoäc ñaùo. W5+O1O2: Naâng cao hoaït ñoäng xuùc tieán, tuyeân truyeàn quaûn baù du lòch. Thaùch thöùc (Threats-T) T1: Tình hình baát oån ñònh veà moâi tröôøng thieân nhieân trong khu vöïc vaø quoác teá ngaøy caøng taêng nhö ñoäng ñaát, soùng thaàn, thieân tai,… T2: Moâi tröôøng chính trò khoâng oån ñònh, hieän töôïng khuûng boá quoác teá vaø dòch beänh toaøn caàu ngaøy caøng gia taêng. T3: Tình hình caïnh tranh thu huùt khaùch du lòch ngaøy caøng khoác lieät. T4: Caùc yeáu toá xaõ hoäi nhö: Teä naïn, cöôùp giaät, cheøn eùp khaùch, aên xin…. Laøm maát loøng tin cuûa du khaùch. T5: Neàn kinh teá coøn yeáu, thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi coøn thaáp. T6: Söï xaâm nhaäp cuûa vaên hoùa beân ngoaøi taïo neân hieän töôïng kinh doanh maïi daâm, ma tuùy … S3+T4T6: Baûo veä an ninh vaø an toaøn cho du khaùch. S2S4+T3T4T3: Cuûng coá vaø môû roäng thò tröôøng. S2S4+T5T6: Baûo veä vaø toân taïo moâi tröôøng. W2+T3T8: Chieán löôïc ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc phuïc vuï du lòch. W1+T2T4: Oån ñònh chính trò vaø taêng cöôøng coâng taùc phaùp luaät. Ngoaøi ra vieäc xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch Kampuchea coøn ñöôïc taùc giaû söû duïng ñeán khaû naêng taùc ñoäng bieän chöùng cuûa moâi tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. 3.2.2. Chieán löôïc phaùt trieån Thuû ñoâ Phnom Penh ñeán naêm 2015 : 3.2.2.1. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng, xuùc tieán, tuyeân truyeàn quaûng baù du lòch : * Muïc tieâu: Cuûng coá vaø môû roäng khai thaùc coù hieäu quaû nhöõng thò tröôøng du lòch quoác teá quan troïng, song song vôùi vieäc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa phuø hôïp vôùi nhöõng ñieàu kieän cuï theå cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh, chuù troïng trieån khai vaø ñaåy maïnh coâng taùc xuùc tieán, tuyeân truyeàn quaûng baù du lòch, ñaëc bieät laø caùc taøi nguyeân du lòch cuûa Thuû ñoâ, taïo laäp vaø naâng cao hình aûnh cuûa du lòch Thuû ñoâ laø "ñieåm ñeán haáp daãn veà du lòch sinh thaùi, vaên hoùa- lòch söû vaø toân giaùo" vôùi caùc coäng ñoàng trong khu vöïc vaø theá giôùi. Song song vôùi muïc tieâu ñònh tính ôû treân, thì Thuû ñoâ caàn phaûi döï kieán caùc muïc tieâu ñònh löôïng laø: (1) ñeán naêm 2010, khaùch du lòch quoác teá vaøo Thuû ñoâ phaûi ñaït 500 ngaøn löôït khaùch, vaø ñeán naêm 2015 phaûi ñaït 800 ngaøn löôït khaùch. (2) khaùch du lòch noäi ñòa döï kieán ñeán naêm 2010 ñaït 300 ngaøn löôït vaø ñeán naêm 2015 ñaït 500 ngaøn löôït. * Caùc bieän phaùp thöïc hieän: a/. Khai thaùc thò tröôøng quoác teá: Coù keá hoaïch cuï theå khai thaùc thò tröôøng quoác teá troïng ñieåm ôû khu vöïc Ñoâng AÙ – Thaùi Bình Döông, Taây Aâu, Baéc Myõ, trong ñoù caàn chuù troïng caùc thò tröôøng Nhaät Baûn, Trung Quoác, Myõ, ASEAN, Phaùp, Ñöùc, Anh vaø caùc thò tröôøng öu tieân khaùc ôû Baéc Aâu, Uùc, Newzealand. Beân caïnh ñoù khoâi phuïc khai thaùc caùc thò tröôøng truyeàn thoáng nhö Thaùi Lan, Laøo, Vieät Nam. Ñaëc bieät trong boái caûnh hieän nay, Thuû ñoâ Phnom Penh caàn taän duïng söï giuùp ñôõ cuûa Boä du lòch vaø lieân keát vôùi caùc coâng ty löõ haønh trong nöôùc nhaèm ñöa khaùch ñeán Thuû ñoâ Phnom Penh. Thieát laäp ñaïi dieän du lòch cuûa Thuû ñoâ taïi caùc thò tröôøng troïng ñieåm ôû nöôùc ngoaøi, ñaåy maïnh xuùc tieán, tuyeân truyeàn, quaûng baù du lòch ôû nhöõng thò tröôøng coù nguoàn khaùch lôùn. b/. Khai thaùc thò tröôøng noäi ñòa: Khuyeán khích ngöôøi daân trong nöôùc ñi du lòch nhieàu hôn, ñaëc bieät laø du lòch trong nöôùc baèng caùch giaûm chi phí du lòch cho ngöôøi daân ñeå kích caàu du lòch noäi ñòa, taêng cöôøng giaùo duïc vaø naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà lôïi ích cuûa vieäc ñi du lòch nhö : phuïc hoài söùc khoûe, taêng cöôøng khaû naêng giao löu, ñoàng thôøi goùp phaàn vaøo vieäc phaùt trieån nhanh ngaønh du lòch trong Thuû ñoâ vaø caû nöôùc. Lieân keát vôùi nöôùc ngoaøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi daân Thuû ñoâ Phnom Penh coù ñieàu kieän ñi du lòch quoác teá ra nöôùc ngoaøi ôû möùc ñoä hôïp lyù, ñaûm baûo phuø hôïp khaû naêng taøi chính cuûa nhaân daân trong Thuû ñoâ Phnom Penh, nhaèm taïo nguoàn thu hoã trôï phaùt trieån cô sôû haï taàng cho Thuû ñoâ. c/. Taêng cöôøng xuùc tieán tuyeân truyeàn quaûng baù du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh: Xuùc tieán tuyeân truyeàn quaûng baù du lòch laø bieän phaùp quan troïng ñeå taïo laäp hình aûnh Kampuchea cuõng nhö caùc khu du lòch khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm thu huùt khaùch, giaùo duïc du lòch toaøn daàn, goùp phaàn thöùc hieän tuyeân truyeàn ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi caàn ñöôïc chuù troïng trong thôøi gian tôùi taäp trung vaøo: - Nghieân cöùu taâm lyù, thò hieáu, taäp quaùn, thoùi quen tieâu duøng cuûa caùc ñoái töôïng khaùch ñeå coù nhöõng saûn phaåm phuø hôïp vôùi thò tröôøng thoâng qua caùc hình thöùc tuyeân truyeàn quaûng caùo. Theo nghieân cöùu veà thò tröôøng cuûa caùc nöôùc cho thaáy taâm lyù khaùch du lòch Taây AÂu thích du lòch sinh thaùi soâng nöôùc, ñeàn thaùp, nuùi non. Cho neân caàn quaûng baù veà ñieàu kieän du lòch sinh thaùi vaø lòch söû taïi khu du lòch khaùc coù ñaëc ñieåm quan troïng nhaát. Ví coù ñaày ñuû tieàm naêng du lòch : coù 237 thaùp coå trong ñoù coù baûy thaùp lôùn, ñaëc bieät thaùp ôû trong tænh Preah Vihear vaù thaùp Angkor Wat cuûa tænh Siem Reap, ngoaøi ra coøn coù nuùi non truøng ñieäp chieám khoaûng 90% dieän tích coù heä thoáng ñoäng thöïc vaät raát phong phuù, coù caû heä thoáng soâng nöôùc phong caûnh raát ñeïp,… - Lieân keát vôùi caùc haõng löù haønh, coâng ty du lòch cuûa Sieâm Reap,Preah Vihear, Coâm Poâng Thoâm, Coâm Poâng Soâm vaø Phnom Penh ñeå quaûng baù veà tieàm naêng du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh, ñoàng thôøi gian Phnom Penh vaøo caùc tour du lòch Kampuchea. - Thoâng qua ñaïi dieän du lòch Kampuchea ñeå giôùi thieäu tieàm naêng du lòch cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh. - Ngoaøi ra caàn taêng cöôøng tuyeân truyeàn quaûng baù treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng, phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng vôùi caùc loaïi hình khaùc nhau nhö ñaêng baøi phoùng söï ngaén veà tieàm naêng du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh treân ñaøi truyeàn hình Kampuchea taïi Phnom Penh, lieân keát vôùi taïp chí quoác teá veà du lòch noåi tieáng cuûa Kampuchea laø APSARA TOURS Cambodia – Discovering the World Heritage ñeå ñaêng baøi veà tieàm naêng du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh. - Phoái hôïp vôùi caùc löïc löôïng laøm thoâng tin ñoái ngoaïi, tranh thuû caùc nguoàn löïc töø beân ngoaøi vaø hoã trôï quoác teá ñeå coäng taùc xuùc tieán quaûng baù du lòch ñaït hieäu quaû. 3.2.2.2. Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm * Muïc tieâu: Xaây döïng nhöõng saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo mang saéc thaùi rieâng cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh, ñuû söùc caïnh tranh trong khu vöïc vaø quoác teá, trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng ñeán caùc saûn phaåm du lòch tìm hieåu vaên hoùa – lòch söû, du lòch toân giaùo vaø du lòch sinh thaùi. Ñaây laø 3 loaïi hình du lòch hoaøn toaøn coù khaû naêng taän duïng trieät ñeå vôùi nguoàn taøi nguyeân du lòch phong phuù cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh, ñaëc bieät laø nguoàn taøi nguyeân lòch söû – nhaân vaên phong phuù vaø ña daïng, beân caïnh heä sinh thaùi ñaëc saéc goàm 90% laø röøng töï nhieân, khoâng khí trong laønh vaø maùt dòu quanh naêm. Ngoaøi ra, caàn xaây döïng saûn phaåm du lòch sinh thaùi phuø hôïp vôùi nhu caàu du lòch vaø khaû naêng taøi chính cuûa nhaân daân trong tænh Preah Vihear coù (thaùp Preah Vihear) trong tænh Sieâm Rieâp coù (thaùp Angkor) nhaèm kích caàu du lòch noäi ñòa, taïo ñieàu kieän cho khaùch du lòch caùc tænh vaø caùc quoác giaù treân theá giôùi ñeán tham quan nhaèm goùp phaàn naâng cao daân trí, caûi thieän ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cuûa nhaân daân. *Caùc bieän phaùp thöïc hieän: a/. Ñieàu tra, döï baùo nhu caàu khaùch du lòch ñeå coù ñònh löôïng phaùt trieån: Ñieàu tra, döï baùo nhu caàu khaùch du lòch ñeå coù ñònh höôùng phaùt trieån: Thu thaäp thoâng tin veà khaùch du lòch cuûa caùc nöôùc, ñeå ñaùnh giaù xem thò hieáu cuûa khaùch du lòch thuoäc daïng naøo, nghæ maùt hay tìm hieåu lòch söû, … nhaèm giuùp cho tænh coù bieän phaùp thu huùt hôïp lyù. Phaûi gaén saûn phaåm vôùi thò tröôøng, ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng thò tröôøng quoác teá coù khaû naêng chi traû cao, löu truù daøi ngaøy vaø coù nguoàn khaùch lôùn. b/. Xaây döïng vaø phaùt trieån saûn phaåm du lòch sinh thaùi: Ñeå thöïc hieän ñöôïc giaûi phaùp naøy caàn ñieàu tra veà tieàm naêng phaùt trieån du lòch sinh thaùi trong toaøn tænh vaø ñaùnh giaù thöïc traïng caùc saûn phaåm du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh hieän nay, trong moái quan heä vôùi nguoàn taøi nguyeân hieän coù, nhaèm khai thaùc theá maïnh cuûa thaùp Preah Vihear vaø thaùp Angkor vaø röøng thieân nhieân xung quanh thaùp, phong caûnh ñeïp, nuùi cao, do ñoù ñaëc bieät phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch: (1) "Du lòch leo nuùi", (2) "Du lòch tham quan röøng nguyeõn sinh", (3) "Du lòch tham quan soâng nöôùc, nghæ döôõng khoâng khí maùt dòu quanh naêm". Naâng cao chaát löôïng du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm vaø nhu caàu thò hieáu cuûa thò tröôøng khaùch quoác teá vaø khaùch noäi ñòa. Töøng böôùc ñöa chaát löôïng saûn phaåm du lòch taïi Thuû ñoâ Phnom Penh ngang taàm vôùi caùc tænh khaùc vaø caùc nöôùc trong khu vöïc baèng caùch thöïc hieän trong döï aùn : (1)xaây döïng naâng caáp nhaø khaùch leân khaùch saïn; (2)xaây döïng caùc ñöôøng oâ toâ chính yeáu trôû neân lôùn vaø roäng; (3)ñaàu tö theâm caùc phöông tieän vaän chuyeån hieän ñaïi. 3.2.2.3. Chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån du lòch taïi Thuû ñoâ Phnom Penh - Muïc tieâu :Ñaàu tö du lòch laø ñaàu tö phaùt trieån, nhaèm taêng cöôøng cô sôû haï taàng vaø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn, vì vaäy caàn taïo ra chuyeån bieán tích cöïc trong coâng taùc ñaàu tö phaùt trieån du lòch vôùi nhöõng chính saùch öu ñaõi, höôùng ñaàu tö vaøo cô sôû haï taàng giao thoâng cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh, ñoàng thôøi keâu goïi ñaàu tö trong vaø ngoaïi nöôùc vaøo vieäc ñaùnh giaù, phaùt hieän vaø truøng tu caùc ñieåm du lòch, ñaëc bieät laø khu du lòch phong phuù vaø ña daïng, khu ñeàn thaùp lôùn nhö ñaõ noùi ôû treân. Hoã trôï caùc höôùng phaùt trieån öu tieân trong xaây döïng caùc khu , tuyeán ñieåm du lòch trong vieäc toân taïo caûnh quan,moâi tröôøng ; caùc di tích lòch söû , vaên hoùa… taäp trung ñaàu tö du lòch vaøo caùc ñòa baøn troïng ñieåm song song vôùi vieäc naâng caáp caùc khu, ñieåm du lòch ôû caùc vuøng du lòch. - Caùc bieän phaùp thöïc hieän: a- Ñaùnh giaù thöïc traïng coâng taùc ñaàu tö du lòch, ñaëc bieät ñoài vôùi vieäc ñaàu tö phaùt trieån caùc khu du lòch, ñaàu tö phaùt trieån du lòch sinh thaùi, du lòch vaên hoùa, du lòch toân giaùo, caùc cô cheá vaø chính saùch ñaàu tö, ñang baét ñaàu trieån khai ôû caùc khu du lòch keå treân. b- Keâu goïi ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc ñaàu tö vaøo ngaønh du lòch taïi Thuû ñoâ Phnom Penh, muoán thöïc hieän ñieàu ñoù, Thuû ñoâ Phnom Penh phaûi coù nhöõng chính saùch öu ñaõi ñaëc bieät ñeå thu huùt ñaàu tö. c- Xaây döïng boä phaän chuyeân traùch veà ñaàu tö du lòch cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh: nhaèm xuùc tieán vaø trieån khai thaät nhanh caùc döï aùn ñaàu tö trong Thuû ñoâ ñaõ ñöôïc duyeät vaø xaây döïng ñeä trình caùc duï aùn ñaàu tö du lòch cuûa Thuû ñoâ tieáp theo nhö sau: -Thöïc hieän döï aùn xaây döïng khu du lòch vaên hoùa. Caùc haïn muïc coâng caàn trieån khai laø: nghieân cöùu döï aùn, saép xeáp khu giaûi trí, laøm ñöôøng xung quanh, xaây döïng vaên phoøng cung caáp thoâng tin, khu vöïc du lòch xung quanh Thuû ñoâ, nhaø veä sinh, gieáng nöôùc, nhaø nghæ, phoøng ñeå vaät lieäu söû duïng haøng ngaøy. d- Öu tieân ñaàu tö ñoái vôùi ñòa baøn troïng ñieåm taïi khu du lòch. e- Phoái hôïp vôùi caùc boä, ngaønh chöùc naêng vaø ñòa phöông lieân quan trong vieäc ñaàu tö baûo veä, toân taïo caùc di tích, caûnh quan moâi tröôøng, khoâi phuïc vaø phaùt trieån caùc leã hoäi, hoaït ñoäng vaên hoùa daân gian, caùc laøng ngheà phuïc vuï phaùt trieån du lòch. 3.2.2.4. Chieán löôïc baûo veä, toân taïo taøi nguyeân du lòch vaø moâi tröôøng -Muïc tieâu: Taêng cöôøng hieäu quaû quaûn lyù Nhaø nöôùc, söû duïng hôïp lyù vaø hieäu quaû caùc nguoàn taøi nguyeân, moâi tröôøng du lòch, ñaûm baûo phaùt trieån beàn vöõng du lòch cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh. Moâi tröôøng laø yeáu toá voâ cuøng quan troïng ñeå khai thaùc vaø phaùt trieån du lòch beàn vöõng. Do ñoù khoâng ngöøng toân taïo moâi tröôøng sinh thaùi töï nhieân, moâi tröôøng xaõ hoäi nhaân vaên. -Caùc bieän phaùp thöïc hieän: a-Ñaùnh giaù toaøn dieän tieàm naêng, taøi nguyeân vaø moâi tröôøng du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh, ñaëc bieät ôû caùc khu vöïc troïng ñieåm phaùt trieån du lòch, caùc vuøng cao, vuøng xaâu, vuøng xa. b-Xaây döïng heä thoáng quaûn lyù taøi nguyeân vaø moâi tröôøng du lòch ñaûm baûo thöôøng xuyeân theo doõi bieán ñoäng ñeå coù nhöõng giaûi phaùp kòp thôøi, phoái hôïp cuøng caùc ban, ngaønh vaø ñòa phöông lieân quan khaéc phuïc söï coá, tình traïng xuoáng caáp veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng du lòch trong Thuû ñoâ. c-Xaây döïng ñoäi nguõ chuyeân traùch veà baûo veä vaø toân taïo taøi nguyeân moâi tröôøng trong Thuû ñoâ nhaèm truøng tu vaø baûo veä thaùp coå trong Thuû ñoâ vaø caû nöôùc. d-Tuyeân truyeàn vaø naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân ñòa phöông veà vieäc baûo veä moâi tröôøng vaø caûnh quan töï nhieân ñeå gìn giöõ cho ñeïp. e-Xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc trong Thuû ñoâ nhaèm traùnh tình traïng xaû nöôùc thaûi böøa baõi, gaây neân oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc ôû caùc soâng trong Thuû ñoâ nhö soâng Chaêc tuùk moùc,… f-Treân heä caùc nuùi caàn phaûi toå chöùc heä thoáng caùp treo, phöông tieän ñöôøng saù vaø phöông tieän caùc loaïi nhaèm traùnh tình traïng di chuyeån loän xoän gaây haïi ñeán moâi tröôøng sinh thaùi xung quanh. 3.2.2.5. Chieán löôïc xaây döïng cô sôû haï taàng cho phaùt trieån du lòch -Muïc tieâu : Trong thôøi gian tôùi, chính quyeàn Thuû ñoâ Phnom Penh vaø caùc sôû phoái hôïp vôùi Boä du lòch Kampuchea cuøng vôùi Boä giao thoâng vaø hoäi ñoàng phaùt trieån Kampuchea, taêng cöôøng xaây döïng cô sôû haï taàng cho du lòch nhö : Ñieän, nöôùc, giao thoâng, cô sôû kinh doanh löu truù… cho ñeán naêm 2015 hoaøn thaønh veà maët cô baûn. -Caùc bieän phaùp thöïc hieän a-Ñieän : Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, Thuû ñoâ ñang söû duïng ñieän töø heä thoáng maùy phaùt ñieän coâng suaát 120 KVA vaø hoaït ñoäng 24/24 giôø. Nhö vaäy, Thuû ñoâ Phnom Penh caàn phaûi quy hoaïch, xaây döïng vaø trieån khai heä thoáng maïng löôùi ñieän quoác ñeå taêng cöôøng nguoàn ñieän phuïc vuï hoaït ñoäng du lòch trong Thuû ñoâ cho töông lai. b-Giao thoâng : Hieän nay heä thoâng giao thoâng Thuû ñoâ toaøn laø ñöôøng boä caàn söõa chöõa hoaøn toaøn. Vì vaäy, chöa theå ñaùp öùng phaùt trieån du lòch. Trong thôøi gian tôùi chính quyeàn Thuû ñoâ phoái hôïp vôùi Sôû giao thoâng vaø Sôû du lòch cuøng ngöôøi daân leân ñeà aùn xaây döïng vaø traûi nhöïa nhöõng tuyeán ñöôøng chính trong Thuû ñoâ tôùi maïng löôùi caùc tænh ñaëc bieät laø caùc tuyeàn ñöôøng lieân keát giöõa caùc ñòa ñieåm du lòch trong Thuû ñoâ. c-cô sôû kinh doanh löu truù vaø ñòa ñieåm vui chôøi giaûi trí : Trong thôøi gian naøy caàn quy hoaïch toång theå vaø xaây döïng ñeà aùn, keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo xaây döïng vaø naâng caáp nhaø khaùch hieän nay leân khaùch saïn. Ñoàng thôøi xaây döïng ñeà aùn veà beå bôi, hoà taém, phoøng theå duïc theå thao, coâng vieân,… Cuõng nhö taêng cöôøng heä thoáng phöông tieän xe giao thoâng ñöa ñoùn khaùch nhö xe hieän ñaïi nhaát löu thoâng, ñoù laø hoaùn caûnh ñeïp trong thaønh phoá,… d-Gæai phaùp huy ñoäng voán nhaèm thöïc hieän caùc döï aùn : Nhu caàu voán ñaàu tö vaøo ngaønh du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh ñeán naêm 2015 öôùc tính khoaûng treân 10 trieäu USD (trích theo döï baùo nhu caàu voán ñaàu tö cuûa Boä du lòch). Tuy nhieân, khaû naêng ñaùp öùng cuûa ngaân saùch Thuû ñoâ chæ khoaûng 40% töông ñöông 4 trieäu USD. Vì vaäy caàn phaûi huy ñoäng 60% coøn laïi töø nguoàn voán beân ngoaøi. Ñeå huy ñoäng ñöôïc nguoàn voán naøy, chính quyeàn Thuû ñoâ vaø Sôû du lòch caàn phaûi thöïc hieän caùc coâng vieäc sau : -Taïo chính saùch ñaàu tö thoâng thoaùng vaø öu ñaõi ñeå keâu goïi caùc nhaø ñaàu tö vaøo caùc döï aùn cô sôû haï taàng vaät chaát kyõ thuaät du lòch trong Thuû ñoâ. -Keâu goïi hoã trôï voán nöôùc ngoaøi thoâng qua nguoàn voán vieän trôï phaùt trieån chính thöùc cuûa caùc nöôùc daønh cho. -Huy ñoäng töø caùc taàng lôùp nhaân daân vaø caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc. -Huy ñoäng qua thò tröôøng voán trong nöôùc nhö ngaân haøng, caùc toå chöùc tín duïng. -Huy ñoäng qua caùc toå chöùc taøi trôï, toå chöùc phi chính phuû, toå chöùc veà hôïp taùc quoác teá. Ñeå huy ñoäng caùc nguoàn voán naøy thaät toát thì chính quyeàn Thuû ñoâ vaø Sôû du lòch caàn thöïc hieän caùc cuoäc xuùc tieán ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi, ñeå quaûng baù veà taøi nguyeân du lòch phoâng phuù vaø ña daïng cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh. e-Keâu goïi ñaàu tö quoác teá : Thoâng qua Hoäi ñoàng phaùt trieån Kampuchea(CDC), Thuû ñoâ Phnom Penh caàn trieån khai caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö vaø thueá quan ñeå keâu goïi caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaàu tö vaøo heä thoáng haï taàng giao thoâng vaø haï taàng cô sôû vaät chaát du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy Thuû ñoâ Phnom Penh caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp sau : -Thöïc hieän moät cô cheá caáp pheùp ñaàu tö nhanh goïn, khoâng maát nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc cho nhaø ñaàu tö. -Coù chính saùch öu ñaõi veà ñaát ñai, ñaëc bieät laø sau khi caáp pheùp ñaàu tö, caàn phaûi thöïc hieän ngay vieäc giao ñaát, vaø hoã trôï trong vieäc di dôøi cuõng nhö sang laáp maët baèng… -Thöïc hieän chính saùch öu ñaõi thueá quan nhö giaûm thueá thu nhaäp doanh nghieäp cho nhöõng nhaø ñaàu tö trong 10 ñeán 15 naêm ñaàu. Cho pheùp caùc nhaø ñaàu tö chuyeån lôïi nhuaän veà nöôùc trong quyeàn haïn vaø phaïm vi cho pheùp. 3.2.2.6. Chieán löôïc veà hôïp taùc quoác teá -Muïc tieâu : Môû roäng vaø taêng cöôøng chuû ñoäng hôïp taùc quoác teá, taïo laäp vaø naâng cao hình aûnh, vò theá cuûa du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh trong khu vöïc. Ña daïng hoùa, ña phöông hoùa hôïp taùc phaùt trieån vôùi vuøng mieàn vaø caùc nöôùc trong khu vöïc ñeå keâu goïi ñaàu tö cuõng nhö vieäc hoã trôï trong vieäc xaây döïng vaø quaûn lyù caùc döï aùn du lòch trong Thuû ñoâ Phnom Penh vaø kinh nghieäm phaùt trieån du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh. Trong thôøi gian tôùi Thuû ñoâ Phnom Penh phaûi taêng cöôøng hôïp taùc vaø trieån khai ñeà aùn phaùt trieån khu du lòch tam giaùc “Thuû ñoâ Phnom Penh (Campuchea),Thuû ñoâ Bangkok(Thaùi lan),Thaønh phoá Veang Chaân(Laøo),Thaønh phoá Hoà chí minh(Vieät nam),…”.Ñoù laø lieân keát caùc nöôùc xung quanh nhau. -Caùc bieän phaùp thöïc hieän : a-Xaây döïng khu du lòch tam giaùc lieân thoâng : Thuû ñoâ Phnom Penh phaûi xaây döïng heä thoáng ñöôøng saù giao thoâng trong khu du lòch tam giaùc lieân thoâng giöõa caùc khu du lòch khaùc trong nöôùc Thaùi lan, Vieät nam vaø Laøo. b-Xaây döïng heä thoáng khaùch saïn trong tam giaùc lieân thoâng : Xaây döïng heä thoáng caùc khaùch saïn vaø nhaø haøng cuõng nhö caùc ñieåm vui chôøi giaûi trí trong vuøng tam giaùc cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh. c-Thöïc hieän chính saùch môû ñöôøng bay : Thöïc hieän chính saùch môû ñöôøng bay, Thaùi lan , Laøo , Vieät nam vaø Trung quoác,... Môû cöûa giao löu ñöôøng thuûy Tonley sap laø keânh cuûa soâng Mekong bieân giôùi Kampuchea – Laøo – Thaøi lan vaø Vieät nam. Thuû ñoâ Phnom Penh phaûi xaùc ñònh baûn ñoà du lòch ranh giôùi roõ raøng trong khu tam giaùc. d-Thöïc hieän hôïp taùc ña phöông trong khu vöïc : -Chuû troïng hôïp taùc ña phöông trong khu vöïc, tieåu khu vöïc : hôïp taùc du lòch 6 khu vöïc Campuchea – Laøo – Thaøi lan – Vieät nam - Trung quoác vaø Myanma, tieåu vuøng Mekong môû roäng… hình thaønh caùc khu vöïc taêng cöôøng du lòch vaø kinh teá. -Thöïc hieän cam keát hôïp taùc du lòch vôùi toå chöùc du lòch theá giôùi (WTO), dieãn ñaøn hôïp taùc kinh teá Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông ( APEC), Hieäp hoäi du lòch Chaâu AÙ – Thaùi Bình Döông (APEC), Hieäp hoäi du lòch Chaâu AÙ- Thaùi bình döông (PAT), ASEAN vaø hieäp hoäi du lòch Ñoâng Nam AÙ (ASEANTA), Lieân minh Chaâu AÂu (EU)… 3.2.2.7. Chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaän löïc -Muïc tieâu :Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä du lòch coù trình ñoä vaø kyõ naêng nghieäp vuï, cô caàu hôïp lyù,ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa ngaønh trong tieán trính phaùt trieån kinh teá phaùt trieån cuûa Thuû ñoâ trong quaù trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø quoác teá. -Caùc bieän phaùp thöïc hieän : a-Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo cuûa sôû du lòch Thuû ñoâ : Xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän chieån löôïc phaùt trieån nguoàn nhaän löïc trong Thuû ñoâ, ñaëc bieät laø laäp keá hoaïch ñaøo taïo caùn boä du lòch cuûa Sôû du lòch Thuû ñoâ. Chuù troïng ñeán vieäc ñaøo taïo nhöõng nhaø quaûn lyù vaø ñoäi nguõ höôøng daãn vieân du lòch, maø ñaëc bieät laø ñaøo taïo ñoäi nguõ höôùng daãn vieân vöøa thaïo veà ngoaøi ngöõ, löu loaùt trong giao tieáp, meán khaùch laïi vöøa am hieåu veå lòch söû trong vaø ngoaøi nöôùc. b-Xaây döïng tröôøng ñaøo taïo caùn boä du lòch trong Thuû ñoâ treân cô sôû döï baùo nguoàn nhaän löïc cho ngaønh : Keát hôïp vôùi caùc toå chöùc du lòch quoác teá ñeå vaän ñoäng vaø hình thaønh tröôøng du lòch trong Thuû ñoâ ñoàng thôøi keát hôïp ñaøo taïo vôùi caùc tröôøng, caùc tænh trong nöôùc vaø caùc nöôùc khaùc trong khu vöïc. Ñeå khuyeán khích kinh doanh du lòch löõ haønh, khaùch saïn, nhaø haøng, caàn tuyeån choïn moät soá hoïc sinh göûi ngay ñeán caùc tröôøng cao ñaúng, ñi hoïc chuyeân ngaønh veà du lòch löõ haønh. c-Xaây döïng keá hoaïch ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù du lòch : Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc du lòch, ñaëc bieät chuù troïng ñeán vieäc döï baùo nhu caàu nguoàn nhaân löïc cho thôøi gian tôùi, töø ñoù laäp moät chöông trình ñaøo taïo toaøn dieän moät keá hoaïch cuï theå cho Thuû ñoâ Phnom Penh. Theo tính toaùn taïi Sôû du lòch trong 12 nhaân vieân laøm vieäc taïi sôû chæ coù 5 nhaân vieân coù trình ñoä. Ñaøo taïo laïi vaø boài döôøng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ caùn boä hieän ñang coâng taùc taïi Sôû du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh, ñaëc bieät laø caân boä quaûn lyù vaø nhaân vieân nghieäp vuï ñeå ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån du lòch cuûa Thuû ñoâ trong naêm tôùi. Sôû du lòch coá gaéng môøi caùc chuyeân gia quoác teá veà du lòch ñeå toå chöùc caùc cuoäc hoäi thaûo veà du lòch trong Thuû ñoâ nhaèm naâng cao trình ñoä hieåu bieát veà du lòch cho caùn boä vaø nhaân daân. d-Xaây döïng chính saùch caùn boä : Thöïc hieän ñaày ñuû vaø nghieâm tuùc caùc chính saùch caùn boä töø vieäc quy hoaïch, tuyeån duïng, saép xeáp, söû duïng ñeán ñaõi ngoä,… ñaëc bieät chuù troïng töøng böôùc treû hoùa ñoäi nguõ caùn boä, keát hôïp öu tieân söû duïng caùn boä coù kieán thöùc, trình ñoä tay ngheà vaø kinh nghieäm cao, ñaûm baûo tính keá thöøa. Töø thöïc tieãn toaøn caàu hoùa kinh teá-xaõ hoäi vaø nhöõng döï baùo vaø xu theá phaùt trieån du lòch trong thôøi gian tôùi ôû khu vöïc vaø theá giôùi, keát hôïp vôùi chuû tröông ñöôøng loái xaây döïng vaø phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa chính phuû Kampuchea, ñaëc bieät laø chieán löôïc phaùt trieån kinh teá cuûa ngaønh du lòch. Chính vì vaäy, luaän aùn nghieân cöùu ñaõ ñöa ra ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh du lòch Kampuchea ñeán naêm 2015. Vieäc phaùt trieån ngaønh du lòch Kampuchea trong thôøi gian qua gaëp nhieàu khoù khaên, chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng du lòch laø voán coù cuûa mình, ñaëc bieät laø nhöõng thaùch thöùc töø quaù trình toaøn caàu hoùa kinh teá-xaõ hoäi. Ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên vaø ñaåy maïnh phaùt trieån du lòch Kampuchea ñeán naêm 2015, phaûi ñöa ra heä thoáng caùc giaûi phaùp cô baûn mang tính chieán löôïc vaø nhöõng bieän phaùp mang tính chieán thuaät töø moâi tröôøng vi moâ ñeán moâi tröôøng vó moâ, cuõng nhö caùc giaûi phaùp phaùt trieån nhanh, ñi ñoùn ñaàu. Caùc giaûi phaùp naøy döïa treân cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn chöùa ñöïng nhöõng neùt vöøa khaùi quaùt vöøa cuï theå mang tính khaû thi,neáu ñöôïc nghieân cöùu vaän duïng seõ goùp phaàn vaøo ngaønh du lòch Kampuchea ngang taàm vôùi tieàm naêng vaø vò trí xöùng ñaùng cuûa noù trong quaù trình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi Kampuchea. Qua lyù luaän vaø thöïc traïng trong chöông III cuûa luaän aùn ñaõ phaân tích nhöõng ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa chieán löôïc phaùt trieån ngaønh du lòch ñang thaùch thöùc ngaøy nay vaø töông lai ñoåi vôùi hoaït ñoäng du lòch ngaøy caùng phaùt trieån. Ñieåu ñoù daãn ñeán moät soá keát luaät ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch ñeán naêm 2015. 3.3. KIEÁN NGHÒ 3.3.1. Ñoái vôùi nhaø nöôùc vaø boä du lòch 1.Caàn phaûi thöïc hieän chính saùch ñaàu tö quy hoaïch phaùt trieån toång theå cho caùc tænh trong khu vöïc, ñaëc bieät laø veà du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh. 2.Hoã trôï trong vieäc keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Thuû ñoâ Phnom Penh nhö hoã trôï kinh phí xuùc tieán keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi, cöû caùn boä Thuû ñoâ ñi theo ñoaøn xuùc tieán ñaàu tö cuûa Kampuchea ra nöôùc ngoaøi,… 3.Trieån khai vaø thöïc hieän caùc chính saùch ñaëc bieät öu ñaõi nhö chính saùch mieãn giaûm thueá, cho thueá ñaát ñai, daønh ngaân saùch thu ñöôïc cuûa Thuû ñoâ ñöôïc ñeå laïi ñeå ñaàu tö caùc coâng trình phuùc lôïi coäng coâng nhö beänh vieân, tröôøng hoïc, heä thoáng maïng löôùi ñieän,… 4-Ban haønh vaø thöïc hieän chính saùch khuyeán khích cô sôû haï taàng, ñaëc bieät laø chính saùch khuyeán khích xaây döïng heä thoáng giao thoâng theo phöông thöùc BOT ñöôïc söï öu ñaõi cuûa chính phuû,… 3.3.2. Ñoái vôùi UBND Thuû ñoâ vaø sôû du lòch 1-Caàn thöïc hieän vaø trieån khai caùc chính saùch vaø cô cheá veà thu huùt ñaàu tö vaøo ñòa baøn Thuû ñoâ noùi chung vaø ngaønh du lòch noùi rieâng,… 2- Quy hoaïch toång hôïp ngaønh du lòch, laáy chieán löôïc phaùt trieån du lòch cuûa Thuû ñoâ laøm tö töûong chæ ñaïo chung ñeå tieán haønh saép xeáp vaø boá trí toaøn dieän ñoái vôùi söï phaùt trieån töông lai cuûa ngaønh du lòch. 3-Caàn xaây döïng moät chính saùch khai thaùc taøi nguyeân du lòch moät caùch hôïp lyù coù hieäu quaû vaø beàn vöõng baèng caùc döï aùn cho töøng ngaønh cuï theå, roõ raøng. 4-Gíaùo duïc ngöôøi daân Thuû ñoâ naâng cao yù thöùc, hieåu bieát vaø caùch trieån khai caùc nguoàn taøi nguyeân du lòch ñeå naâng cao cuoäc soáng. Ñoàng thôøi giaùo duïc ngöôøi daân yù thöùc veà vieäc giöõ gìn baûn saéc daân toäc, kieân quyeát trong kinh doanh du lòch tình duïc, maïi daâm,… 5-Coù keá hoaïch ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân löïc cho ngaønh du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh trong thôøi gian tôùi. Maët duø taùc giaû ñaõ coù nhieàu coá gaéng ñeå hoaøn thaønh luaän vaên naøy, nhöng do thôøi gian vaø kieán thöùc coøn haïn cheá vaø cuõng chöa töøng hoaït ñoäng tröïc tieáp trong lónh vöïc naøy, neân chaéc chaén luaän vaên seõ coøn nhieàu sai soùt, mong quyù Thaày, Coâ vaø caùc nhaø khoa hoïc vaø caùc baïn ñoïc gaàn xa chæ daãn, goùp yù ñeå luaän vaên ñöôïc hoaøn thieän hôn. KEÁT LUAÄN Du lòch laø moät ngaùnh kinh teá toång hôïp, lieân ngaønh, lieân vuøng, coù taùc duïng ñoøn baåy ñeå vöïc daäy neàn kinh teá cuûa Kampuchea noùi chung vaø Thuû ñoâ Phnom Penh noùi rieâng. Vôùi öu theá veà taøi nguyeân du lòch phong phuù vaø ña daïng, vieäc phaùt trieån du lòch trôû thaønh moät ngaønh kinh teá muõi nhoïn vaø hoaøn toaøn hôïp lyù vaø khaû thi. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieäu naøy, trong thôøi gian tôùi, caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Kampuchea noùi chung vaø caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh noùi rieâng phaûi coù nhöõng chieán löôïc thích hôïp vaø caùc bieän phaùp ñuùng ñaén thì môùi coù theå phaùt trieån ngaønh du lòch saùnh ngang taàm vôùi Thuû ñoâ Phnom Penh vaø caùc tænh trong trong caû nöôùc. Baèng nhöõng phöông phaùp nghieân cöùu cuûa taùc giaû, luaän vaên naøy ñaõ giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán ñeà sau : 1.Trình baøy moät caùch coù heä thoáng cô sôû lyù luaän veà du lòch hieän ñaïi, caùc nguoàn löïc chuû yeáu ñeå phaùt trieån du lòch ñoàng thôøi neâu roõ vai troø cuûa du lòch trong neàn kinh teá xaõ hoäi. Ñaëc bieät laø nghieân cöùu kinh nghieäm phaùt trieån du lòch cuûa moät soá quoác gia ñeå ruùt ra nhöõng baøi hoïc quyù giaù vaän duïng vaøo phaùt trieån du lòch Kampuchea noùi chung vaø Thuû ñoâ Phnom Penh noùi rieâng. 2.Ñaõ phaân tích vaø ñaùnh giaù thöïc traïng quaù trình phaùt trieån du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh trong thôøi gian qua, ñoàng thôøi ñaùnh giaù caùc tieåm naêng du lòch cuûa Thuû ñoâ ñeå tìm ra nhöõng maët toàn taïi vaø nguyeân nhaân cuûa noù cuõng nhö caùc cô hoäi vaø nguy cô töø beân ngoaøi nhaèm xaây döïng heä thoáng caùc chieán löôïc ñoàng boä vaø caùc bieän phaùp thöïc thi. 3.Töø vieäc vaân duïng heä thoáng cô sôû lyù luaän cuõng nhö heä thoáng cô sôû thöïc tieãn töø vieäc phaân tích vaø ñaùnh giaù hieän traïng, taùc giaû ñaõ neâu leân ñöôïc heä thoáng caùc quan ñieåm, heä thoáng caùc chieán löôïc vaø caùc bieän phaùp thöïc hieän ñeán naêm 2015, ñoàng ñeà xuaát moät soá kieán nghò ñeà goùp phaàn ñöa ngaønh du lòch Thuû ñoâ Phnom Penh ngang taàm trong nöôùc vaø quoác teá. Phaùt trieån ngaønh du lòch beàn vöõng laø xu höôùng maø caùc quoác gia treân theá giôùi höôùng ñeán, ñoái vôùi ngaønh du lòch Kampuchea vaø Thuû ñoâ Phnom Penh thì vaãn coøn khaù môùi meõ. Vì vaäy, chuùng toâi coøn phaûi tieáp tuïc nghieân cöùu vaø mong muoán neâu leân nhöõng yù kieán cuûa mình vôùi tö caùch laø moät coâng daân cuûa Thuû ñoâ Phnom Penh noùi rieâng vaø Kampuchea noùi chung. Ñeå xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån du lòch Kampuchea phaûi nghieân cöùu öng duïng, vaän duïng caùc cô sôû lyù luaän vaø caùc kinh nghieäm sau : Moïi cô quan du lòch Kampuchea cuøng hoã trôï caùc coäng ñoàng baûn ñòa duy trì söùc haáp daãn cuûa caùc ñieåm du lòch, phoái hôïp vôùi Cuïc baûo toàn röøng töø caùc cô quan lieân quan ôû ñòa phöông trieån khai caùc chöông trình giaùo duïc, ñaøo taïo vaø naâng cao nhaän thöùc veà du lòch cho moïi taàng lôùp daân cö. Caàn xaây döïng nhieàu chöông trình du lòch saùng taïo vaø ñoäc ñaùo ñeå thu huùt khaùch du lòch. Beân caïnh ñoù Kampuchea caàn thieát laäp nhöõng chöông trình quaûng caùo, khuyeán maõi raàm roä ñeå theá giôùi bieát veà baûn chaát vaø hoaøn caûnh beân trong vaø beân ngoaøi cuûa ngaønh du lòch Kampuchea. Söï trình baøy coù caên cöù lyù luaän vaø thöïc tieãn veà ngaønh du lòch cuõng nhö caùc kinh nghieäm trích ra töø quaù trình phaùt trieån du lòch cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi trong chöông 1 laø côû sôû ñeå phaân tích nhöõng nguoàn löïc vaø thöïc traïng chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch Kampuchea trong thôøi gian qua, nhaän dieän nhöõng chieán löôïc vaø thaùch thöùc caàn phaûi ñöôïc giaûi quyeát nhaèm phaùt trieån ngaønh du lòch Kampuchea. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO -TAØI LIEÄU TIEÁNG VIEÄT 1.Robert laquar, “Kinh teá du lòch”,NXB : Theá giôùi-Haø noäi,1993. 2.Dennis L.Foster, “Coâng ngheä du lòch”, NXB : Thoáng keá-TP.HCM,2001. 3.Nguyeãn hoàng giaùp,”Kinh teá du lòch”,NXB :Treû-TP.HCM,2002. 4.Fred R.David, “Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc”,NXB : Thoáng keá-Haø noäi,2002. 5.Nguyeãn thò lieân dieäp,Phaïm vaên nam,”Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh”,NXB :Thoáng keá-TP.HCM,1998. 6.Traàn ngoïc nam,Traàn huy khang,”Marketing du lòch”NXB TP.HCM,2001. 7.Ñoång ngoïc minh, Vöôg loâi ñình,”Kinh teá du lòch vaø Du lòch hoïc”, NXB :Treû, 2001. 8.Phaïm trung löông,”Cô sôû lyù luaän veà phaùt trieån du lòch beàn vöõng”,Ñeà taøi khoa hoïc caáp nhaø nöôùc, 2003. 9.Ñoã vaên quaát,”Ñònh höôùng vaø nhöõng chính saùch cô baûn ñeå phaùt trieån ngaønh du lòch Vieät nam ñeán naêm 2015”,Luaän aùn tieán só kinh teá, 2001. 10.Ñoaøn lieân dieãm,”Moät soá giaûi phaùp phaùt trieån du lòch beàn vöõng TP.HCM ñeán naêm 2010”,Luaän aùn tieán só kinh teá,2003. 11.Tieán só EM PUTHY,”Moät soá giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån ngaønh du lòch Kampuchea ñeán naêm 2020”,Luaän aùn tieán só kinh teá, 2005. -TAØI LIEÄU TIEÁNG ANH 12.Apsara tours Cambodia,”Discovering the world Heritage Apsara tours Co.,Ltd”,2004. 13.Ministry of tourism ,”Tourism statistical report Year Book”,Cambodia,2002. 14.Ministry of tourism,” Tourism statistical report Year Book”,Cambodia,2003. 15.Ministry of tourism,”Annual report of Tourism statistics ”, Cambodia,2003. 16.Ministry of tourism,”Cambodia a world of treasures”,Cambodia, 2005. 17.Ministry of tourism,”Home of the world Heritages” Cambodia, 2005. -TAØI LIEÄU TIEÁNG KHMER 18.sßanPaBTUeTAraCFanIPñMeBj cgRkgedayRksYgeTscrN¾qañM2004. -Tình hình chung cuûa Thuû ñoâ Phnoâm Peânh, do Boä Du lòch bieân soaïn naêm 2003 . 19.r)aykarN_segçbsÍþBIlkçNHPUmisaRsþnigskm µPaBkarRKb;RKgvis½yeTscrN_raCFanIPMñeBBa J cuHéf¶TI 13 Ex ]sPa qaMñ 2004 . -Baûng toång keát toùm taét noùi veà ñòa lyù vaø quaûn lyù tình hình hoaït ñoäng cuûa ngaønh du lòch cuûa Thuû ñoââ Phnoâm Peânh kyù ngaøy 13/05/2004 . 20.KMerag Epnkar GPivDÆn_eTscrN_tMbn;ctuekaN km<úCa evotNam éf T,av cuHéf¶TI 03 Ex kumÖH qañM 2003 rbs;RksYgeTscrN_ . -Döï aùn phaùt trieån ngaønh du lòch khu töù giaùc Kampuchea,Vieät nam, Thaùi land vaø Lao kyù ngaøy 03/02/2003 cuûa Boä Du lòch Kampuchea . 21>r)aykarN_bUksrublT§plskmµPaBkargareTscr N_qañM 2002-2003-2004 nigTisedAParkic©qañM 2005 rbs;RksYgeTscrN_raCFanIPMñeBBaJ cuHéf¶TI 17 Ex viciäka qañM 2004 . -Baûng toång keát keát quaû tình hình hoaït ñoäng ngaønh du lòch naêm 2002-2005 cuûa Boä du lòch Kampuchea . 22>r)aykarN_GnuvtþkargareTscrN_RtImasTI1 nigTI2 qañM2005 cuHéf¶TI 20 Ex emsa qañM2005 rbs;RksYgeTscrN_raCFanIPMñeBBaJ . -Baûng toång keát thöïc hieän coâng vieäc ngaønh du lòch kyø 1 vaø kyø 2 naêm 2005 kyù ngaøy 20/04/2005 cuûa Boä du lòch Kampuchea . 23.r)aykarN_sIþBIKMeragsßabnapøÚveTAkan;b NþarmNIydæankñúgraCFanIPMñeBBaJ cuHéf¶TI 14 Ex mina qañM 2005 . - Baûng toång keát veà döï aùn xaây döïng ñöôøng vaøo caùc khu giaûi trí trong Thuû ñoââ Phnoâm Peânh kyù ngaøy 14/03/2005. 24>KMerag Epnkar GPivDÆn_eTscrN_ryHeBl 03 qañM ¬2003-2005¦ rbs;RksYgeTscrN_raCFanIPMñeBBaJ . 25>taraglMGiténkarvinieyaKtambNþarmµNIda§n eTscrN_kñúgraCFanIPMñeBBaJ ¬2005-2015¦ . 26>PUmisaRsþeTscrN_ énRbeTskm<úCa qaMñ2003 erobcMedayelak EkvPYg. -Ñòa lyù du lòch cuûa nöôùc Kampuchea naêm 2003 (bieân soaïn bôûi Keo Phuong). WEBSITES 27. 28. gov/ 29. 30.ái/cambodia

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf47491.pdf