Hoàn thiện chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động trong Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải

LỜI NÓI ĐẦU Trong thị trường lao động, hàng hoá được trao đổi đó là sản phẩm lao động, đây là một loại hàng hoá đặc biệt, bởi nó gắn liền với cơ thể con người và có khả năng sáng tạo ra giá trị trong quá trình sử dụng. Cũng chính vì vậy quan hệ lao động trong thị trường là một loại quan hệ đặc biệt, đó là quan hệ pháp lý trong quá trình tuyển dụng và sử dụng sức lao động của người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. Quan hệ pháp luật lao động thể hiện sự ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động với tổ chức hoặc cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động. Đây là điều rất quan trọng vì nó liên quan đến yếu tố con người. Nó vừa là quan hệ thoả thuận vừa là quan hệ phụ thuộc (về mặt pháp lý và về mặt kinh tế); nó là quan hệ bình đẳng, song bởi khả năng nảy sinh giá trị sử dụng nên dễ dẫn đến sự bất công và nhất là bóc lột trong quan hệ. Thông thường để tham gia vào quan hệ lao động thì người lao động duy nhất chỉ có một thứ tài sản là sức lao động, còn giới chủ có sức mạnh rất lớn đó là tiềm lực kinh tế. Chính vì vậy mà người lao động dễ ở trong vị thế bất lợi thông thường người ta coi người lao động là kẻ yếu trong quan hệ lao động. Xuất phát từ lý do này thì trong nền kinh tế thị trường để việc trao đổi hàng hoá sức lao động không giống như các giao dịch mua bán hàng hoá thông thường khác mà cần thiết phải có một hình thức pháp lý để ràng buộc các bên để tạo ra sự thuận tiện lại phải vừa đảm bảo được quyền lợi hợp lpháp của các bên, đặc biệt là của người lao động trong quan hệ lao động. Vậy hình thức pháp lý đó là Hợp đồng lao động. Trong hệ thống các quy định của pháp luật về lao động thì Hợp đồng lao động là một chế biến vị trí quan trọng bậc nhất trong Bộ luật lao động, nó cũng có ý nghía trong đời sống kinh tế xã hội. Trước hết nó là sự cơ sở để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cá nhân tuyển chọn lao động phù hợp với yêu cầu của mình, mặt khác Hợp đồng lao động là một trong những hình thức pháp lý chủ yếu nhất để công dân thực hiện quyền làm việc tự do, tự nguyện lựa chọn việc làm cũng như nơi làm việc. Do Hợp đồng lao động là rất quan trọng nên ngay từ khi đổi mới, nhà nước ta đã sớm ban hành những văn bản pháp luật như quyết định 217/HĐBT ngày 14/11/1987 qui định về chính sách đổi mới, kế hoạch hoá và hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN đối với xí nghiệp quốc doanh, nghị định 28/HĐBT . và sau vài năm thực hiện, cùng với sự phát triển của thị trường lao động thì pháp lệnh Hợp đồng lao động được ban hành ngày 30/8/1990. Một sự kiện đánh dấu quan trọng với những qui định đầy đủ và chi tiết nhằm điều chỉnh quan hệ Hợp đồng lao động đó là Bộ luật lao động được Quốc hội thông qua ngày 23/6/1994 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/1995. Với sự ra đời của Bộ luật Lao động nó có một ý nghĩa rất quan trọng nhất là nước ta trong giai đoạn hiện nay đang thực hiện quá trình đổi mới: phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, định hướng XHCN nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Tuy nhiên do mới ra đời và làm quen với nền kinh tế thị trường mới ở ta nên pháp luật H ợp đồng lao động đã bộc lộ một số vấn đề chưa hợp lý, chưa đáp ứng được hết những yêu cầu có tính bản chất của quan hệ lao động trong các doanh nghiệp quốc doanh cũng như các thành phần kinh tế khác. Là một sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh - Bộ môn Luật trường đại học Kinh tế Quốc dân, sau một thời gian nghiên cứu học tập và đi thực tập tại Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải, em quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động trong Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải" để viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp với mong muốn nâng cao kiến thức, tầm hiểu biết về pháp luật lao động cũng như góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật lao động nói chung và về việc áp dụng pháp luật Hợp đồng lao động tại Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải. Kết cấu chuyên đề gồm 3 phần: - Chương I: Chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam - Chương II: Thực tiễn ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động tại Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải - Chương III: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động tại Công ty

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động trong Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
viÖc, thêi h¹n hîp ®ång, nh÷ng ®iÒu kho¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng vµ b¶o hiÓm x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng th× NL§ cã quyÒn yªu cÇu giao kÕt H§L§ míi. Sù thay ®æi H§L§ theo nghÜa hÑp lµ sù thay ®æi néi dung cña H§L§ ®ã. §iÒu kho¶n cÊu t¹o nªn H§L§, do ®ã cã thÓ sù thay ®æi nµy ®­îc thùc hiÖn trong ph¹m vi c¸c ®iÒu kho¶n hoÆc ngoµi ph¹m vi cña c¸c ®iÒu kho¶n ( tøc lµ phÇn néi dung cã tÝnh chÊt thñ tôc mµ kh«ng ph¶i lµ néi dungthùc chÊt cña hîp ®ång nh­ thay ®æi hä, tªn, ®Þa chØ, ...) song bÊt kú sù thay ®æi nµo cung ph¶i tu©n thñ nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh thÓ hiÖn: + Sù thay ®æi ®­îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång + Bªn nµo cã yªu cÇu thay ®æi H§L§ ph¶i b¸o tr­íc cho bªn kia Ýt nhÊt lµ 3 ngµy. + Ph¶i tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c tù do, tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, kh«ng tr¸i ph¸p luËt vµ tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ nh­ khi giao kÕt hîp ®ång vµ theo tr×nh tù thñ tôc giao kÕt H§L§ Ph­¬ng thøc giao kÕt cã thÓ lµ söa ®æi, bæ xung hîp ®ång cò hoÆc giao kÕt hîp ®ång míi. c) Sù t¹m ho·n H§L§ Lµ sù ngõng l¹i kh«ng thùc hiÖn hîp ®ång trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vµ hÕt thêi h¹n ®ã c¸c bªn l¹i thùc hiÖn mµ kh«ng cÇn giao kÕt 1 hîp ®ång míi dï ph¸p luËt kh«ng quy ®Þnh chi tiÕt nh­ng trªn c¬ së ®ã cã thÓ h×nh dung 1 sè hÖ qu¶ sau: + Trong thêi gian t¹m ho·n H§L§ vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ ph¸p lý, quan hÖ lao ®éng vÉn tån t¹i + C¸c bªn kh«ng thùc hiÖn c¸c quyÒn còng nh­ c¸c nghÜa vô ®ang tån t¹i ë thêi ®iÓm ®ã Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc h­ëng l­¬ng vµ NSDL§ kh«ng cã nghÜa vô tr¶ l­¬ng + V× quan hÖ lao ®éng vÉn tån t¹i nªn c¸c bªn cã thÓ chÊm døt hîp ®ång vµ trong mét sè tr­êng hîp NSDL§ cã quyÒn sa th¶i NL§ + HÕt thêi h¹n t¹m ho·n nÕu kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng vµ ®­îc NSDL§ chÊp thuËn NL§ buéc ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång vµ trong mét sè tr­êng hîp, nÕu ng­êi lao ®éng kh«ng tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt NSDL§ cã quyÒn chÊm døt H§L§, NL§ cã quyÒn tiÕp tôc lµm viÖc mµ kh«ng cÇn cã mét sù t¸i tuyÓn dông nµo n÷a TÊt c¶ c¸c tr­êng hîp mµ NL§ ®­îc t¹m ho·n H§L§, khi hÕt thêi h¹n hoÆc ch­a hÕt thêi h¹n t¹m ho·n NL§ cã quyÒn trë l¹i ®¬n vÞ tiÕp tôc thùc hiÖn H§L§ ®· cam kÕt. Khi ng­êi lao ®éng trë l¹i tiÕp tôc thùc hiÖn H§L§, NSDL§ cã tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp c«ng viÖc cò cho NL§. Tr­êng hîp kh«ng s¾p xÕp ®­îc c«ng viÖc cò cho NL§ mµ chØ s¾p xÕp mét c«ng viÖc míi th× ph¶i tiÕn hµnh giao kÕt mét H§L§ míi. NÕu s¾p xÕp ®­îc mµ ng­êi lao ®éng ph¶i nghØ ®Ó chê viÖc th× ®­îc h­ëng chÕ ®é trî cÊp ngõng viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d) ChÊm døt H§L§ ChÊm døt H§L§ lµ ®iÒu kiÖn ph¸p lý gi¶i phãng c¸c chñ thÓ cña quan hÖ H§L§ khái quyÒn vµ nghÜa vô ®· tõng rµng buéc hä tr­íc ®ã. ChÊm døt hîp ®ång lµ mét lo¹i sù kiÖn ®Æc biÖt bëi c¸c hµnh vi cña c¸c chñ thÓ vµ hËu qu¶ ph¸p lý cña nã. Ph¸p luËt quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp chÊm døt hîp ®ång nh­ sau: * Tr­êng hîp ®­¬ng nhiªn chÊm døt hîp ®ång bao gåm: - Hîp ®ång mµ hai bªn giao kÕt ®· hÕt h¹n, c«ng viÖc ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång ®· hoµn thµnh - Khi c¶ hai bªn chñ thÓ cïng tho¶ thuËn chÊm døt hîp ®ång - Ng­êi lao ®éng bÞ kÕt ¸n tï giam hoÆc bÞ h×nh ph¹t mµ cÊm ng­êi ®ã kh«ng ®­îc tiÕp tôc kh«ng ®­îc lµm c«ng viÖc cò - Khi NL§ chÕt, khi doanh nghiÖp ®ãng cöa do NSDL§ chÕt hoÆc bÞ kÕt ¸n tï giam hoÆc bÞ h×nh ph¹t cÊm ng­êi ®ã kh«ng ®­îc tiÕp tôc lµm c«ng viÖc cò NSDL§ kÕ tiÕp Trong nh÷ng tr­êng hîp trªn, quan hÖ ph¸p luËt lao ®éng sÏ ®­¬ng nhiªn chÊm døt * Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ + Nh÷ng NL§ lµm theo H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n th× cã quyÒn d¬n ph­¬ng chÊm døt hîp ®ång, nh­ng ph¶i cã nghÜa vô b¸o tr­íc cho NSDL§ Ýt nhÊt 45 ngµy vµ ph¶i båi th­êng phÝ d¹y nghÒ ( nÕu cã) cho NSDL§ - Nh÷ng ng­êi lµm theo H§L§ x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc theo mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh theo mïa vô cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§. Tr­íc thêi h¹n trong nh÷ng tr­êng hîp. Khi ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc s¾p xÕp theo ®óng c«ng viÖc, ®Þa ®iÓm lµm viÖc hoÆc kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh­ hai bªn ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång, khi ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc tr¶ l­¬ng ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n theo tho¶ thuËn, khi ng­êi lao ®éng bÞ c­ìng bøc lao ®éng, bÞ NSDL§ ng­îc ®·i, khi ng­êi lao ®éng ®­îc bÇu lµm nhiÖm vô chuyªn tr¸ch cña c¸c chøc vô d©n c­, ®­îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô trong bé m¸y nhµ n­íc. Ngoµi ra, nÕu thùc sù do hoµn c¶nh b¶n th©n hoÆc gia ®×nh cã khã kh¨n mµ ng­êi lao ®éng kh«ng thÓ tiÕp tôc thùc hiÖn hîp ®ång th× còng cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ - §èi víi nh÷ng ng­êi lao ®éng n÷ cã thai ph¶i nghØ viÖc theo chØ ®Þnh cña thÇy thuèc còng cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt Hîp ®ång lao ®éng tr­íc thêi h¹n vµ ph¶i b¸o tr­íc cho ng­êi SDL§ * Tr­êng hîp NSDL§ cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ bao gåm: - Khi ng­êi lao ®éng th­êng xuyªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô do lçi cña b¶n th©n ng­êi lao ®éng, khi ng­êi lao ®éng tù ý bá viÖc 7 ngµy trong1 th¸ng, 20 ngµy (céng dån ) trong mét n¨m mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng - Khi ng­êi lao ®éng cã hµnh vi trém c¾p, tham « hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c g©y thiÖt h¹i nghiªm träng tµi s¶n, lîi Ých cña doanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, c¬ së s¶n xuÊt –kinhdoanh - Khi ng­êi lao ®éng èm ®au, bÞ th­¬ng tËt ®· ®iÒu trÞ 12 th¸ng liÒn ®èi víi ng­êi lµm theo H§L§ x¸c ®Þnh thêi h¹n vµ qu¸ nöa thêi h¹n hîp ®ång ®èi víi ng­êi lµm theo H§L§ d­íi 1 n¨m mµ kh¶ n¨ng lao ®éng ch­a håi phôc - Do thiªn tai, ho¶ ho¹n hoÆc nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c mµ ng­êi SDL§ ®· t×m mäi biÖn ph¸p kh¾c phôc nh­ng vÉn buéc ph¶i thu hÑp s¶n xuÊt quy m« lµm viÖc - Tr­êng hîp c¬ quan, xÝ nghiÖp, tá chøc chÊm døt ho¹t ®éng : + NÕu ng­êi SDL§ ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ víi NL§ trong tr­êng hîp ng­êi lao ®éng tù ý bá viÖc, hoÆc cã hµnh vi trém c¾p, tham «, trong tr­êng hîp NL§ bÞ èm ®au, bÞ th­¬ng tËt mµ mµ ®· ®iÒu trÞ nhiÒu th¸ng liÒn mµ kh¶ n¨ng lao ®éng vÉn ch­a håi phôc th× NSDL§ buéc ph¶i tu©n theo ®iÒu kiÖn thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh Nh­ vËy, cã thÓ thÊy trong viÖc ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ nh÷ng lý do, ®iÒu kiÖn chÊm døt H§L§ lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh hîp ph¸p cña hµnh vi ®ã. Sau khi t×m hiÓu vµ nghiªn cøu quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt cña NL§ vµ NSDL§ ta cã thÓ kÕt luËn r»ng: So víi NSDL§, NL§ cã quyÒn ®¬n ph­¬ng chÊm døt Hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n bÊt kú lóc nµo víi mét ®iÒu kiÖn duy nhÊt lµ b¸o tr­íc ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. Cßn NSDL§ kh«ng cã quyÒn nµy mµ viÖc chÊm døt bÊt kÓ lo¹i H§L§ nµo còng ph¶i cã lý do . * Tr­êng hîp NSDL§ kh«ng ®­îc ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ Ph¸p luËt quy ®Þnh mét sè tr­êng hîp sau : -Tr­êng hîp NL§ lµ n÷ ®ang cã thai. Trõ hai tr­êng hîp (mét lµ ng­êi cã hµnh vi trém c¾p, tham « hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt kh¸c g©y thiÖt h¹i nghiªm träng ®Õn tµi s¶n lîi Ých cña doanh nghiÖp 2 lµ do thiªn tai ho¶ ho¹n hoÆc nh÷ng nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c mµ NSDL§ ®· t×m mäi c¸ch kh¾c phôc nh­ng vÉn buéc ph¶i thu hÑp s¶n xuÊt gi¶m quy m«. - Tr­êng hîp NL§ n÷ ®ang nghØ thai s¶n theo chÕ ®é quy ®Þnh, hoÆc ®ang nu«i con d­íi 12 th¸ng tuæi còng kh«ng ®­îc chÊm døt Hîp ®ång lao ®éng - NL§ ®ang bÞ èm ®au, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp cßn ®ang ph¶i ®iÒu trÞ. Trõ tr­êng hîp èm ®au th­¬ng tËt ®iÒu trÞ ®· nhiÒu th¸ng liÒn mµ kh¶ n¨ng lao ®éng ch­a thÓ båi th­êng hoÆc c¬ quan doanh nghiÖp gi¶i thÓ _ NL§ ®ang nghØ phÐp hµng n¨m, ®ang nghØ ®­îc sù ®ång ý cña NSDL§ * Khi mét trong hai bªn ®¬n ph­¬ng chÊm døt H§L§ mµ vi ph¹m thêi h¹n b¸o tr­íc th× bªn vi ph¹m ph¶i båi th­êng cho bªn kia mét kho¶n tiÒn t­¬ng øng víi tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng trong nh÷ng ngµy kh«ng b¸o tr­íc. 6) Tranh chÊp lao ®éng vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng a) Kh¸i niÖm tranh chÊp lao ®éng Theo ®iÒu 157-Bé luËt Lao ®éng cã ghi râ: Tranh chÊp lao ®éng lµ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn vµ lîi Ých liªn quan ®Õn viÖc lµm tiÒn l­¬ng, thu nhËp vµ c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c, vÒ thùc hiÖn H§L§, tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ vµ trong qu¸ tr×nh häc nghÒ Tranh chÊp lao ®éng bao gåm: Tranh chÊp lao ®éng c¸ nh©n gi÷a NL§ vµ NSDL§ vµ tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ gi÷a tËp thÓ ng­êi lao ®éng víi NSDL§. C¸ch ph©n lo¹i nµy hoµn toµn dùa trªn b¶n chÊt ph¸p lý cña hai mèi quan hÖ lao ®éng c¸ nh©n vµ tËp thÓ. b) Nh÷ng nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tr¸nh chÊp lao ®éng Theo ®Æc tÝnh cña quan hÖ lao ®éng th× 2 bªn NL§ vµ NSDL§ cã x¶y ra tranh chÊp nh­ng cuèi cïng vÉn ph¶i cïng nhau hîp t¸c ®Ó lµm viÖc do vËy nh÷ng nguyªn t¾c cña viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng vÉn ph¶i nh»m vµo 2 môc ®Ých : Mét lµ ph¶i gi¶i to¶ nh÷ng bÊt ®ång vµ nh÷ng bÕ t¾c trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ®­îc quyÒn vµ lîi Ých cña mçi bªn tranh chÊp lao ®éng phaØi ®¶m b¶o nh÷ng nguyªn t¾c sau + Tr­íc tiªn 2 bªn ph¶i gÆp nhau ®Ó xem xÐt bµn b¹c l¹i, th­¬ng l­îng mét c¸ch trùc tiÕp ®Ó tù dµn xÕp nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh gi÷a hai bªn ngay t¹i doanh nghiÖp + NÕu hai bªn kh«ng tù th­¬ng l­îng giµn xÕp ®­îc ph¶i th«ng qua hoµ gi¶i, trªn c¬ së t«n träng quyÒn vµ lîi Ých cña 2 bªn, ®ång thêi còng ph¶i t«n träng lîi Ých xcung quanh cña x· héi vµ tu©n theo ph¸p luËt + ViÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¶i ®­îc tiÕn hµnh c«ng khai vµ kh¸ch quan ®ång thêi, do tÝnh chÊt cña tranh chÊp th­êng liªn quan ®Õn quyÒn lîi thiÕt thùc cña NL§ nªn viÖc gi¶i quyÕt ph¶i tiÕn hµnh nhanh chãng, kÞp thêi vµ ®óng ph¸p luËt. - Khi gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp lao ®éng nhÊt thiÕt ph¶i cã sù tham gia cña ®¹i diÖn c«ng ®oµn vµ ®¹i diÖn cña NSDL§ trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng - Dï lµ tranh chÊp c¸ nh©n hay tranh chÊp tËp thÓ th× c¸c bªn ®Òu cã thÓ trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn cña m×nh ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng - C¸c bªn cã quyÒn rót ®¬n hoÆc thay®æi néi dung tranh chÊp - Cã quyÒn yªu cÇu thay ng­êi trùc tiÕp tiÕn hµnh viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng nÕu cã ®ñ lý do chÝnh ®¸ng cho r»ng ng­êi trùc tiÕp gi¶i quyÕt vô tranh chÊp kh«ng thÓ ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan c«ng b»ng * VÒ nghÜa vô cña c¸c bªn - C¸c bªn cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, chøng cí cã liªn quan ®Õn vô tranh chÊp theo yªu cÇu cña c¬ quan tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp Nh÷ng tho¶ thuËn mµ hai bªn ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng hoÆc cã biªn b¶n hµo gi¶i thµnh ®èi víi nh÷ng quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc cña c¬ quan, tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp b¶n ¸n hoÆc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc cña toµ ¸n nh©n d©n th× ph¶i thi hµnh nghiªm chØnh * §èi víi c¸c c¬ quan tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp trong ph¹m vi quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña m×nh cã quyÒn yªu cÇu c¸c bªn tranh chÊp, c¸c c¬ quan c¸ nh©n h÷u quan cung cÊp nh÷ng tµi liÖu, chøng cø, cã quyÒn tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan trong qóa tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng. d) ThÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng * §èi víi tranh chÊp lao ®éng c¸ nh©n : Theo yªu ®iÒu 162 –Bé luËt lao ®éng, nh÷ng c¬ quan , tæ chøc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng c¸ nh©n gåm – Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së hoÆc hµo gi¶i viªn lao ®éng cña c¬ quan lao ®éng cÊp quËn, huyÖn , thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ®èi víi ng÷ng nêi kh«ng cã héi ®ång hoµ gi¶i lao déng c¬ së - Tßa ¸n nh©n d©n: ë n­íc ta ®· lËp ra toµ ¸n lao ®éng trong hÖ thèng toµ ¸n nh©n d©n ®Ó xÐt c¸c vô tranh chÊp lao ®éng, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n ®­îc ph©n nh­ sau: + ThÈm quyÒn theo cÊp : Toµ ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm c¸c vô ¸n lao ®éng bao gåm c¸c tranh chÊp lao ®éng c¸ nh©n gi÷a NL§ vµ NSDL§ vÒ quyÒn vµ lîi Ých liªn quan ®Õn viÖc lµm, tiÒn l­¬ng, thu nhËp, c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng kh¸c, vÒ thùc hiÖn H§L§, vµ trong qu¸ tr×nh häc nghÒ mµ häi ®ång hoµ gi¶i vµ hoµ gi¶i vien lao ®éng, hoµ gi¶i kh«ng thµnh. - Toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm c¸c tranh chÊp lao ®éng: Tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ, gi÷a tËp thÓ NL§ vµ NSDL§ vµ c¸c tranh chÊp thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n cÊp huyÖn mµ cã yÕu tè n­íc ngoµi hoÆc xÐt th©ý cÇn thiÕt toµ ¸n cÊp tØnh cã thÓ lÊy lªn ®Ó gi¶i quyÕt. ThÈm quyÒn theo l·nh thæ theo nguyªn t¾c toµ ¸n cã thÈm quyÒn xÐt sö s¬ thÈm lµ toµ ¸n n¬i lµm viÖc hoÆc c­ tró cña bÞ ®¬n, nÕu bÞ ®¬n lµ ph¸p nh©n th× toµ ¸n cã thÈm quyÒn lµ toµ ¸n n¬i ph¸p nh©n cã trô së chÝnh. * §èi víi tranh chÊp lao ®éng t¹p thÓ sÏ do c¸c c¬ quan tá chøc sau ®©y gi¶i quyÕt - Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së hoÆc hoµ gi¶i viªn lao ®éng ë nh÷ng n¬i kh«ng cã héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së khi s¶y ra tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ t¹i doanh nghiÖp. Héi ®ång hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së hoÆc hoµ gi¶i viªn lao ®éng ë nh÷ng n¬i d­íi 10 ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh hoµ gi¶i cho hai bªn chËm nhÊt lµ 7 ngaú kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®¬n yªu cÇu hoµ gi¶i cña mét trong hai bªn. - Héi ®ång träng tµi lao ®éng cÊp tØnh : Tr­êng hîp héi hoµ gi¶i lao ®éng c¬ së hoÆc hoµ gi¶i viªn lao ®éng hoµ gi¶i kh«ng thµnh mçi bªn hoÆc c¶ hai bªn tranh chÊp cã quyÒn yªu cÇu héi ®ång träng tµi lao ®éng cÊp tØnh gi¶i quyÕt. Thµnh phÇn cña c¸c héi ®ång nµy gåm c¸c thµnh viªn kiªm nghiÖm lµ ®¹i diÖn cña c¬ quan, tæ chøc lao ®éng vµ mét sè luËt gia, c¸c nhµ qu¶n lý, nhµ ho¹t ®éng x· héi cã uy tÝn . Khi gi¶i quyÕt c¸c vô tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ héi ®ång träng tµi cã quyÒn ®­a ra quyÕt ®Þnh cña m×nh mÆc dï quyÕt ®Þnh nµy cã thÓ bÞ c¸c bªn hoÆc mét bªn tranh chÊp kh¸ng nghÞ. QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i theo nguyªn t¾c ®a sè vµ ph¶i ®­îc bá phiÕu kÝn - Toµ ¸n nh©n d©n: Khi tËp thÓ NL§ hoÆc NSDL§ kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh cña héi ®ång träng tµi lao ®éng th× c¸c bªn cã quyÒn yªu cÇu toµ ¸n nh©n d©n gi¶i quyÕt vµ ph¶i tu©n theo nguyªn t¾c sau: + Ph¶i ®¶m b¶o quyÒn cña c¸c bªn tranh chÊp ®­îc yªu cÇu toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña hä. + C¸c bªn b×nh ®¼ng vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. + C¸c bªn ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu, chøng cø theo yªu cÇu. + Toµ ¸n cã tr¸ch nhiÖm hoµ gi¶i hoÆc c«ng nhËn hoµ gi¶i + C¸c vô ¸n ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt c«ng khai, kÞp thêi ®óng ph¸p luËt, kh¸ch quan. + Khi b¶n ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt c¸c bªn tranh chÊp cã tr¸ch nhiÑm thi hµnh nghiªm chØnh b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n . Ch­¬ng II Thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty TNHH øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ long h¶i I. Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®Þa vÞ ph¸p lý cña C«ng ty. 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty TNHH øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ Long H¶i ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 272 Q§/UB ngµy 8/2/1992 cña uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng theo ph¸p luËt ViÖt Nam. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i: 53 - §­êng Nguyªn Hång - TP Hµ Néi Tæng sè vèn: 500.000.000 Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ kinh doanh c¸c mÆt hµng nh­: B¸n bu«n hµng t­ liÖu s¶n xuÊt (thiÕt bÞ ®iÖn tö viÔn th«ng, v¨n phßng), bu«n b¸n hµng t­ liÖu tiªu dïng, ®¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. §­îc thµnh lËp trong ®iÌu kiÖn ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khoa häc c«ng nghÖ trong vµ ngoµi n­íc ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn t¹o ®iÒu khiÖn thuËn lîi cho C«ng ty cã chç ®øng trong n­íc vµ tõng b­íc v­¬n ra thÞ tr­êng thÕ giíi. Ban ®Çu C«ng ty ®­îc thµnh lËp chØ víi 10 nh©n viªn trong ®ã cã 4 s¸ng lËp viªn vµ thÞ tr­êng ho¹t ®éng chñ yÕu lµ c¸c tÜnh phÝa b¾c ®Õn nay thµnh viªn cña C«ng ty ®· lªn ®Õn 40, thÞ tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¶ n­íc vµ ®· ®¨ng ký kÕt mét sè hîp dång víi b¹n hµng n­íc ngoµi , tæng sè vèn kinh doanh còng ngµy cµng ®­îc më réng. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty. a. Chøc n¨ng, nhiÖm vô. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng nªn C«ng ty ®· më réng quy m« kinh doanh s¶n xuÊt víi chøc n¨ng kinh doanh bu«n b¸n hµng t­ liÖu s¶n xuÊt, t­ liÖu tiªu dïng, ®¹i lý mua b¸n, ký göi hµng ho¸ lµ chÝnh. NhiÖm vô c¬ b¶n cña C«ng ty lµ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra cña C«ng ty. Cïng víi nhiÖm vô quan träng lµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, mÆt hµng ®· ®¨ng ký víi c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Thùc hiÖn ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ®Çy ®ñ, nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh qu¶n lý cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh­: ThuÕ, an ninh, m«i tr­êng, lao ®éng, ng©n hµng, kinh tÕ chÊt l­îngv.v... Tæ chøc qu¶n lý C«ng ty b»ng c¸c quyÕt ®Þnh, ®iÒu lÖ, néi quy lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. Thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, ®­êng lèi cña §¶ng Nhµ n­íc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®Þnh ph¸p luËt cña Nhµ n­íc . b. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña C«ng ty. * QuyÒn h¹n. C¨n cø vµo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, C«ng ty cã c¸c quyÒn h¹n c¬ b¶n sau: Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , cã quyÒn lËp vµ gi¶i thÓ c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, v¨n phßng ®¹i diÖn trùc thuéc ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau tuú theo sù cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ cña c¬ së ®ã. Ký hîp ®ång víi mäi tæ chøc , c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. TrÝch lËp c¸c quü vµ ph©n chia lîi nhuËn. Thuª m­ín lao ®éng theo nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh liªn doanh, liªn kÕt vÒ kinh tÕ víi mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc mµ Nhµ n­íc cho phÐp. Chñ ®éng trong mäi ho¹t ®éng kinh doanh - s¶n xuÊt ®· ®¨ng ký khen th­ëng kû luËt c¸c nh©n viªn lµm viÖc t¹i C«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ chÕ ®é khen th­ëng hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh tho¶ thuËn Hîp ®ång lao ®éng. Do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh, C«ng ty cã thÓ xin phÐp: + Uû ban nh©n d©n Hµ Néi + C¸c c¬ quan chøc n¨ng cña thµnh phè vµ ®Þa ph­¬ng + C¸c tØnh , thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ®Ó xin: (+) Më v¨n phßng ®¹i diÖn (+) Chi nh¸nh cña C«ng ty theo môc 2 ®iÒu 20 luËt C«ng ty. * VÒ nghÜa vô: C«ng ty cã nh÷ng nghÜa vô c¬ b¶n sau: Thùc hiÖn nghiªm tóc ®øng ®¾n vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. T«n träng vµ thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c cam kÕt víi b¹n hµng ®¶m b¶o ®óng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸ ®· ®¨ng ký víi Nhµ n­íc vµ quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng hµng ho¸. Hµng ho¸ ph¶i cã nh·n ®­îc ®¨ng ký víi Nhµ n­íc ®èi víi hµng néi ®Þa, ®èi víi hµng nhËp, chÊt l­îng hµng ph¶i ®óng víi hîp ®ång kinh tÕ. Cã nghÜa ®èi víi ng­êi lao ®éng t¹i C«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c¬ quan b¶o hiÓm lao ®éng. Trang bÞ ®Çy ®ñ vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, m«i tr­êng. Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. T«n träng quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng... vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. Cã tr¸ch nhiÖm vµ b¶o vÖ m«i tr­êng ®Æc biÖt khi kinh doanh nh÷ng mÆt hµng ®éc h¹i ph¶i ®¨ng ký víi uû ban m«i tr­êng vµ ph¶i ®­îc sù cho phÐp cña c¬ quan nµy theo ®óng ph¸p lÖnh vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng. Cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é vµ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü kh¸c, h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o t×nh h×nh, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép thuÕ ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña C«ng ty C«ng ty ®­îc ®iÒu hµnh bëi gi¸m ®èc C«ng ty. Gi¸m ®èc C«ng ty lµ mét trong nh÷ng thµnh viªn s¸ng lËp ë ®¹i héi cö ra hoÆc thuª gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña C«ng ty, ®­îc uû quyÒn ®Çy ®ñ vÒ quyÒn h¹n ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, cã quyÒn ho¹t ®éng nh©n danh C«ng ty trong mäi tr­êng hîp ®Ó tæ chøc kinh doanh ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp, gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc ®iÒu hµnh, tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc lín nh­: Hîp ®ång kinh tÕ, liªn doan liªn kÕt hîp t¸c kinh tÕ, h¹ch to¸n, kÕ to¸n thèng kª, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é thuÕ, lao ®éng, b¶o mËt, an ninh... theo h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc theo sù uû quyÒn vµ ph©n c«ng b»ng v¨n b¶n. Phã gi¸m ®èc cã thÓ lµ s¸ng lËp viªn cña C«ng ty cö ra hoÆc cã thÓ lµ ng­êi do C«ng ty thuª, ®­îc ®¹i héi c¸c s¸ng lËp viªn quyÕt ®Þnh v× vËy phã gi¸m ®èc chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng, uû quyÒn, nÕu cã hµnh vi v­ît qu¸ sù ph©n c«ng, uû quyÒn g©y thÊt tho¸t, thiÖt h¹i th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n tr­íc C«ng ty vµ ph¸p luËt. KÕ to¸n: lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, h¹ch to¸n, thèng kª cña C«ng ty vµ cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p lu¹t. V¨n phßng vµ c¸c phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh - s¶n xuÊt cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc ®­îc giao. C«ng ty cã thÓ më c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, v¨n phßng ®¹i diÖn ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau hoÆc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp c¸c c¬ së nµy cã thª lµ gi¸m ®èc hoÆc do gi¸m ®èc cö ra trong c¸c thµnh viªn s¸ng lËp cña C«ng ty hoÆc thuª ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh khi ®· ®­îc sù nhÊt trÝ cña ®¹i héi c¸c s¸ng lËp viªn vµ chØ ®­îc phÐp hµnh ®éng trong ph¹m vi uû quyÒn b»ng v¨n b¶n do gi¸m ®èc ký. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc P. Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt V¨n phßng II. Thùc tr¹ng kinh doanh s¶n xuÊt cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung: Nh÷ng n¨m ®Çu C«ng ty míi ®­îc thµnh lËp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n v× lóc ®ã quy m« ho¹t ®éng cña C«ng ty nhá ch­a t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng nhÊt lµ lóc ®ã ®Êt n­íc míi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, thÞ tr­êng trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc cßn cã nhiÒu biÕn ®éng nªn viÖc t¹o chç ®øng cho C«ng ty trªn thÞ tr­êng lµ rÊt khã. Nh­ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn C«ng ty t¨ng lªn kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ tr­êng cña C«ng ty rÊt nh¹y c¶m gióp cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý C«ng ty ®­a ra ®­îc kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ng¾n h¹n, dµi h¹n cña C«ng ty mét c¸ch chÝnh x¸c . H¬n n÷a trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng më, khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nªn nh÷ng th«ng tin cËp nhËt tõ thÞ tr­êng ®Òu ®­îc xö lý mét c¸ch chÝnh x¸c vµ ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, nªn C«ng ty ®· tõng b­íc më réng c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, T¨ng doanh thu tõ 15 - 25% hµng n¨m, ®ång thêi t¨ng lîi nhuËn tõ 10 - 20% n¨m, thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng nh©n viªn C«ng ty t¨ng tõ 6 - 8 % n¨m. Cho ®Õn nay C«ng ty ®· cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i bèn thµnh phè lín trong c¶ n­íc, quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín. §Æc biÖt ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng trong c¶ n­íc vµ tõng b­íc v­¬n ra n­íc ngoµi. 2. KÕt qu¶ kinh doanh vµ tµi chÝnh qua c¸c n¨m 1998 - 1999: STT ChØ tiªu §¬n vÞ 1998 1999 1 Tæng doanh thu Tr ® 830 880 2 Lîi nhuËn - 470 480,5 3 Nép ng©n s¸ch - 20 25 4 Vèn cè ®Þnh - 550 650 5 Vèn l­u ®éng - 150 200 6 Tæng sè lao ®éng Ng­êi 30 30 7 Tæng quü l­¬ng Tr.® 400 450 8 Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 1000® 10 12 3. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc: Qua sè liÖu b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c n¨m 1998 vµ 1999 ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty t¨ng tr­ëng kh¸, ®Òu ®¹t vµ v­ît c¸c chØ tiªu ®Ò ra kÕt qña lµ. - Doanh thu: n¨m 1999 t¨ng 25% so víi n¨m 1998 - Lîi nhuËn: n¨m 1999 t¨ng 15% so víi n¨m 1998 - Nép ng©n s¸ch, nép BHYT, BHXH vµ c¸c kho¶n nép kh¸c C«ng ty ®Òub hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®­îc giao. - TiÒn l­¬ng thu nhËp b×nh qu©n ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng n©ng cao: N¨m 1999 t¨ng 12% so víi n¨m 1998 - Tæng quü l­¬ng : N¨m 1999 t¨ng 15% so víi n¨m 1998 ViÖc qu¶n lý tµi s¶n, tiÒn vèn ®­îc côc thuÕ côc oqu¶n lý vèn vµ tµi s¶n t¹i doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ néi kiÓm tra b¸o c¸o, quyÕt to¸n hµng n¨m. Nh­ vËy qua viÖc xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ta cã thÓ thÊy r»ng: Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn v­ît bËc. NÕu nh­ nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp viÖc kinh doanh lµ chØ ®Ó gióp cho C«ng ty tån t¹i th× nay C«ng ty ®· cã lîi nhuËn t¨ng râ rÖt gãp phÇn d¸ng kÓ vµo viªvj c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n viªn cña C«ng ty. §©y lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr­ëng thµnh cña C«ng ty trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý C«ng ty. VÒ tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh c¬ b¶n ®· æn ®Þnh ®· thóc ®Èy ®­îc nh÷ng nh©n viªn trÎ cèng hiÕn cho C«ng ty, lµm viÖc v× sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc mét ®éi ngò nh©n viªn tiÕp thÞ b¸n hµng cã chuyªn m«n nghiÖp vô ®¸p øng nhanh nhu cÇu ng­êi tiªu dïng. ChÊt l­îng hµng ho¸ cña C«ng ty ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Gi¸ c¶ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cña C«ng ty cã tr×nh ®é nghiÖp vô t­¬ng ®èi cao, cã n¨ng lùc , nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc. Bªn c¹nh ®ã viÖc kinh doanh cña C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n: ®éi nhò c«ng nh©n viªn kü thuËt cßn Ýt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty víi mét sè ®èi thñ cßn thÊp . Do ®Æc ®iÓm cña lo¹i h×nh kinh doanh cña C«ng ty, ®©y lµ mét khÝa c¹nh cña khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt cao nªn rÊt khã c¹nh tranh víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. 4. NhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000. B­íc sang n¨m 2000 C«ng ty ®· ®Ò ra nhiÒu chØ tiªu ®Ó phÊn ®Êu. Song ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng chØ tiªu ®ã C«ng ty ph¶i tù kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh­îc ®iÓm cña m×nh vµ ®ång thêi ph¶i ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh. V× vËy ph­¬ng ch©m cña C«ng ty lµ tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng, t×m b¹n hµng míi vµ gi÷ v÷ng uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. - ChØ tiªu phÊn ®Êu cña C«ng ty. Doanh thu: 250 tr.® Nép ng©n s¸ch: 60 tr®. Thu nhËp b×nh qu©n: 1 tr®/ng­êi /th¸ng. §©y lµ chØ tiªu ®Ò ra ®Ó phÊn ®Êu ®¹t ®­îc. Nh­ng C«ng ty sÏ cè g¾ng kh«ng dõng l¹i ë c¸c chØ tiªu nµy. 5. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu ®Ò ra. * Ph¶i tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng: ®©y lµ biÖn ph¸p ®Çu tiªn v× vËy ph¶i duy tr× vµ kh¬i s©u thÞ tr­êng ®· cã, më réng thªm thÞ tr­êng míi, x©y dùng ®éi ngò tiÕp thÞ, b¸n hµng ®ñ m¹nh, cã tr×nh ®é nghiÖp vô. * Cã nhiÒu biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh hµng ho¸: nh­ gi¶m gi¸ ®Çu vµo, mua hµng ho¸ ph¶i cã ho¸ ®¬n VAT. * LÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty lµ rÊt míi nªn thÞ tr­êng cßn réng më cÇn ph¶i tËn dông c¬ héi vµ ph¸t huy thÕ m¹nh. * X©y dùng chiÕn l­îc tiÕp cËn thÞ tr­êng, ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p kich thÝch ng­êi mua. III. Thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty. 1. §Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty. Lµ C«ng ty TNHH víi c«ng viÖc kinh doanh lµ chÝnh nªn ban ®Çu C«ng ty chØ gåm 10 nh©n viªn trong ®ã cã 4 s¸ng lËp viªn. §Õn nay do c¬ chÕ më cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng C«ng ty ®· cã tíi 30 nh©n viªn. Do ®Æc ®iÓm cña c«ng viÖc nªn nh×n chung tr×nh ®é häc vÊn cña nh©n viªn t­¬ng ®èi cao. Trong 30 nh©n viªn cã 4 s¸ng lËp viªn cßn l¹i lµ sè lao ®éng lµm thuª th«ng qua Hîp ®ång lao ®éng trong ®ã cã 12 Hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n, 6 kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n 6 Hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n vµ 2 thö viÖc. ViÖc tuyÓn dông lao ®éng vµo C«ng ty cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nh­: + Ng­êi ®­îc tuyÓn vµo C«ng ty ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: Ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ tõ cao ®¼ng trë lªn, chøng chØ tin häc, ngo¹i ng÷ tr×nh ®é C trë lªn, cã n¨ng lùc nghiÖp vô, chuyªn m«n thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô ë vÞ trÝ c«ng viÖc ®­îc giao, cã nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc. Tãm l¹i do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc cña C«ng ty nªn viÖc chuyÓn dông lao ®éng ®­îc qu¶n lý kh¸ chÆt chÏ ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2. Thùc hiÖn ký kÕt Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty. Theo ®óng mÉu thèng nhÊt Ên hµnh vµ sö dông cña Bé L§TB-XH nªn viÖc tæ chøc ký kÕt Hîp ®ång lao ®éng ®· ®­îc tiÕn hµnh lÇn l­ît vµ trùc tiÕp gi÷a gi¸m ®èc C«ng ty víi tõng tr­ëng phã phßng, ban , ®Õn tËp thÓ ng­êi lao ®éng. Do cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng tõ tr­íc nªn trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ký kÕt H§L§, hÇu hÕt c¸c nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®Òu ®ång ý víi nh÷ng ph­¬ng thøc, nguyªn t¾c giao kÕt Hîp ®ång lao ®éng vµ còng ®Òu ®ång ý t¸n thµnh víi nh÷ng kÕt Hîp ®ång lao ®éng vµ còng ®Òu ®ång ý t¸n thµnh víi nh÷ng néi dung ®­îc tho¶ thuËn ghi trong b¶n hîp ®ång. VÒ thêi giê lµm viÖc, nghØ ng¬i ®èi víi NL§ ®­îc thùuc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh, ®óng víi néi dung kû luËt lao ®éng vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña C«ng ty. Tuú theo yªu cÇu c«ng viÖc mét sè bé phËn lµm thªm giê ®Òu ®­îc tr¶ l­¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é , quyÒn lîi ®èi víi NL§ còng ®­îc C«ng ty thùc hiÖn rÊt ®Çy ®ñ vµ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChÕ ®é BHYT ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng (C«ng ty ®ãng 15% NL§ ®ãng 5% thanh to¸n nhanh chãng, kÞp thêi. ViÖc x©y dùng néi quy lao ®éng vµ ¸p dông nã còng ®­îc thùc hiÖn nghiªm tóc. Trong qu¸ tr×nh lao ®éng NSL§ ®· kh«ng ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc tr¸i víi tho¶ thuËn ghi trong b¶n hîp ®ång. ViÖc x©y dùng quy chÕ tr¶ l­¬ng, th­ëng ®­îc thùc hiÖn d©n chñ, c«ng khai vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng. TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng cña NL§ ®­îc tr¶ dùa theo c¸c thang, b¶ng l­¬ng cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 26/CP (23/5/93) theo quy chÕ tr¶ l­¬ng cña C«ng ty vµ møc l­¬ng tèi thiÓu do C«ng ty quy ®Þnh. Tãm l¹i cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc thùc hiÖn H§L§ t¹i C«ng ty ®¸ mµi ®­îc ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ®Òu cã ý thøc tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm chØnh vµ ®Çy ®ñ theo ®óng nh÷ng tho¶ thuËn mµ 2 bªn ®· cam kÕt trong b¶n hîp ®ång. 3. Tranh chÊp lao ®éng vµ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp C«ng ty. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ch­a x¶y ra tranh chÊp lao ®éng ë C«ng ty. V× trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c Hîp ®ång lao ®éng ®· ký C«ng ty ch­a ®Ó x¶y ra tr­êng hîp khiÕu n¹i hay tranh chÊp lao ®éng nµo. Mäi ®iÒu kho¶n mµ 2 bªn ®· tho¶ thuËn, cam kÕt trong H§L§ ®Òu ®­îc C«ng ty vµ ng­êi lao ®éng thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc: quyÒn vµ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty ®­îc b¶o ®¶m ®Çy ®ñ. Ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng ®Òu cã ý thøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong quan hÖ lao ®éng. Ch­¬ng III Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn chÕ ®é ph¸p lý vÒ Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty 1. §¸nh gi¸ mét sè qui ®Þnh cña ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng trong Bé luËt Lao ®éng. Bé luËt Lao ®éng ®­îc Quèc héi n­íc ta kho¸ IX kú häp thø 5 th«ng qua ngµy 23/6/1994 vµ ®­îc Chñ tÞch n­íc Lª §øc Anh c«ng bè ngµy 5/7/1994. §©y lµ mét Bé luËt quan träng ®iÒu chØnh mèi quan hÖ lao ®éng gi÷a ng­êi lao ®éng lµm c«ng ¨n l­¬ng víi ng­êi sö dông lao ®éng vµ c¸c quan hÖ x· héi cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng. Bé luËt nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi mäi ng­êi lao ®éng, mäi tæ chøc, mäi c¸ nh©n cã sö dông lao ®éng theo Hîp ®ång lao ®éng thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c h×nh thøc së h÷u ë n­íc ta. Víi sù ra ®êi nµy cïng víi chÕ ®é Hîp ®ång lao ®éng, nã cã ý nghÜa rÊt quan träng nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®Êt n­íc ta ®ang thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®æi míi, ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN nh»m môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh x· héi c«ng b»ng v¨n minh. Víi t­ c¸ch lµ mét chÕ ®Þnh cña luËt lao ®éng, c¸c qui ®Þnh vÒ Hîp ®ång lao ®éng ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së sù chi phèi cña nguyªn t¾c, t­ t­ëng chØ ®¹o trong Bé luËt Lao ®éng. Do ®ã, ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng ra ®êi kh«ng chØ v× quyÒn lîi cña nhµ n­íc, x· héi mµ tr­íc hÕt nh»m môc ®Ých b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn trong quan hÖ lao ®éng. §©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn duy tr× søc sèng cña bÊt cø vi ph¹m ph¸p luËt nµo, bëi trong mäi quan hÖ ph¸p luËt c¸c chñ thÓ chØ thùc thi b¶o ®¶m thùc hiÖn ph¸p luËt mét c¸ch thùc sù nÕu hä nhËn thÊy trong hÖ thèng ph¸p luËt cã ph¶n ¸nh nhu cÇu, nguyÖn väng vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña m×nh. V× vËy cÇn kh¼ng ®Þnh Bé luËt Lao ®éng ra ®êi nãi chung vµ chÕ ®Þnh Hîp ®ång lao ®éng nãi riªng ra ®êi lµ ®­îc sù x©y dùng trªn c¬ së nguyªn t¾c b¶o ®¶m quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng trong quan hÖ lao ®éng. 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng. Quan hÖ lao ®éng ®­îc thiÕt lËp th«ng qua Hîp ®ång lao ®éng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã thÓ nãi lµ mét lo¹i quan hÖ ®Æc biÖt. Bëi ®©y lµ mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n ng­êi lao ®éng víi ng­êi sö dông lao ®éng cã nh÷ng quyÒn vµ nghÜa vô cô thÓ. Tõ khi Bé luËt Lao ®éng ra ®êi ngµy 23/6/1994 th× viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng nãi chung vµ ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng nãi riªng, ë c¸c møc ®é kh¸c nhau c¸c qui ®Þnh nµy ®· ph¸t huy ®­îc mét c¸ch râ rÖt c¸c ­u ®iÓm cña nã. Nã ®· ph¶n ¸nh ®­îc nh÷ng tÝnh chÊt, ®Æc tr­ng cña quan hÖ lao ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë n­íc ta. Tuy nhiªn, do viÖc triÓn khai Bé luËt Lao ®éng cßn chËm vµ thiÕu ®ång bé, h­íng dÉn cßn cã c¸c néi dung ch­a thèng nhÊt, ch­a cô thÓ, tõ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau khi thùc hiÖn. MÆt kh¸c ý thøc ph¸p luËt cña c¸c chñ thÓ trong quan hÖ lao ®éng còng lµ mét nguyªn nh©n. Do n­íc ta míi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng v× vËy ta ch­a cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng thùc thô, ®iÒu nµy t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ý thøc cña c¸c chñ thÓ trong viÖc thiÕt lËp quan hÖ lao ®éng cßn rÊt tuú tiÖn, kh«ng t«n träng ph¸p luËt... H¬n n÷a, tæ chøc ®¹i diÖn tËp thÓ ng­êi lao ®éng lµ c«ng ®oµn ch­a cã sù chuyÓn biÕn kÞp thêi c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng nªn kh¶ n¨ng quy tô còng nh­ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cuèi cïng vÒ phÝa c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, thanh tra, gi¸m s¸t vµ xö lý vÒ lao ®éng, trong mÊy n¨m qua hiÖu qu¶ hîp ®ång cßn h¹n chÕ, viÖc b¶o ®¶m thùc thi ph¸p luËt lao ®éng còng nh­ xö lý vi ph¹m cßn chËm ch¹p, ch­a c­¬ng quyÕt. Trªn c¬ së mét nhËn xÐt, d­íi gãc ®é ®­îc häc tËp, nghiªn cøu tµi liÖu vµ quan thùc tÕ thùc tËp, t×m hiÓu ë C«ng ty TNHH Long H¶i, em xin cã mét sè ý kiÕn víi hy väng phÇn nµo gãp phÇn hoµn thiÖn ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng ë n­íc ta. - Thø nhÊt: VÒ ph¹m vi ®èi t­îng ¸p dông Hîp ®ång lao ®éng VÊn ®Ò nµy hiÖn ®­îc quy ®Þnh chi tiÕt trong NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994. VËy nªn ch¨ng ph¸p luËt nªn quy ®Þnh ®èi t­îng ¸p dông Hîp ®ång lao ®éng nªn quy ®Þnh ®èi t­îng kh«ng ¸p dông. Lµm nh­ vËy sÏ tr¸nh ®­îc sù r­êm rµ trong v¨n b¶n, ®ång thêi gióp c¸c chñ thÓ nhÊt lµ ng­êi lao ®éng nhËn biÕt vµ hiÓu dÔ dµng h¬n. - Thø hai: VÒ mÉu Hîp ®ång lao ®éng ViÖc ban hµnh mÉu Hîp ®ång lao ®éng lµ cÇn thiÕt nh»m gióp ®ì c¸c bªn khi thiÕt lËp quan hÖ lao ®éng. Tuy nhiªn do sù phong phó vµ ®a d¹ng cña c¸c ho¹t ®éng x· héi, kinh doanh trong thÞ tr­êng dÉn ®Õn sù phøc t¹p vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ x· héi nãi chung vµ quan hÖ lao ®éng nãi riªng. Ph¸p luËt quy ®Þnh vÊn ®Ò nµy cã tÝnh kh¸i qu¸t cao nh­ng kh«ng ph¶i bao giê còng dù liÖu ®­îc ®Çy ®ñ c¸c t×nh huèng trong thùc tÕ. H¬n n÷a, b¶n th©n Hîp ®ång lao ®éng mÉu néi dung vÉn cßn ch­a ®Çy ®ñ, ®¬n gi¶n. MÆt kh¸c, Hîp ®ång lao ®éng khi ký kÕt kh«ng ph¶i ®¨ng ký, cho nªn chóng ta chØ ph¸t hiÖn khi cã thanh tra, kiÓm tra. VËy ph¸p luËt kh«ng nªn buéc c¸c bªn ph¶i tu©n thñ ®óng nh­ mÉu Hîp ®ång lao ®éng ®· ®­îc ghi nhËn trong QuyÕt ®Þnh 207 mµ chØ nªn coi ®©y lµ mét quy ®Þnh cã tÝnh gîi ý, h­íng dÉn, bëi do tÝnh chÊt ®a d¹ng vµ phong phó cña quan hÖ lao ®éng mµ thùc tÕ mÉu Hîp ®ång lao ®éng hiÖn nay kh«ng thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vµ tÝnh chÊt quan hÖ lao ®éng. Ph¸p luËt chØ cÇn quy ®Þnh c¸c bªn khi ký kÕt ph¶i ®¶m b¶o c¸c néi dung chñ yÕu ®· ®­îc ghi nhËn trong Bé luËt lao ®éng (®iÒu 29) vµ tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vµ tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ. Ngoµi ra, viÖc h­íng dÉn c¸c bªn ghi nh÷ng néi dung cña Hîp ®ång lao ®éng mét c¸ch chi tiÕt theo em kh«ng cÇn thiÕt bëi v× mét mÆt kh«ng ph¶i bÊt cø quan hÖ lao ®éng nµo còng cã thÓ ph¶n ¸nh ®­îc tÊt c¶ nh÷ng néi dung theo yªu cÇu cña QuyÕt ®Þnh 207. - Thø ba: VÒ thêi h¹n cña Hîp ®ång lao ®éng VÒ thêi h¹n cña Hîp ®ång lao ®éng theo em cßn mÊy ®iÓm ch­a hîp lý nªn ch¨ng ph¸p luËt cã thÓ s­¶ ®æi l¹i theo néi dung sau: + Nªn thay ®æi quy ®Þnh "Hîp ®ång lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n " b»ng quy ®Þnh "Hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh", bëi theo nh­ luËt quy ®Þnh th× khi ®äc ng­êi ta cã c¶m gi¸c ®©y lµ lo¹i hîp ®ång kh«ng bao giê chÊm døt "Kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n" (§iÒu 27 Bé luËt Lao ®éng) cßn ®èi víi tªn gäi míi nµy "Hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh" cho phÐp mäi ng­êi hiÓu ®©y lµ lo¹i hîp ®ång cã thêi h¹n nh­ng kh«ng x¸c ®Þnh tr­íc, cã thÓ chÊm døt. + Víi Hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n tõ 1 ®Õn 3 n¨m th× ph¸p luËt chØ nªn quy ®Þnh lµ Hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ 1 n¨m trë lªn ®Ó nh»m dÔ dµng cho c¸c chñ thÓ tho¶ thuËn tuú thuéc vµ c«ng viÖc vµ quan hÖ lao ®éng thùc tÕ chø kh«ng nªn quy ®Þnh Hîp ®ång lao ®éng chØ ®­îc ký víi thêi h¹n lµ 1 n¨m, 2 n¨m hoÆc 3 n¨m (theo NghÞ ®Þnh 198/CP ngµy 31/12/1994 quy ®Þnh nh­ thÕ nµy dÔ g©y sù bÊt lîi cho ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng trong vÊn ®Ò ®¶m b¶o viÖc lµm vµ qu¶n lý ng­êi lao ®éng. - Thø t­: VÒ c«ng viÖc ph¶i lµm: Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng th× trong Hîp ®ång lao ®éng ph¶i ghi râ c«ng viÖc ph¶i lµm hoÆc khèi l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ ngoµi c«ng viÖc ®· ghi trong Hîp ®ång lao ®éng v× tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, khã kh¨n vÒ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, gi¶i quyÕt viÖc lµm... mµ ng­êi lao ®éng cã thÓ lµm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c víi nh÷ng kho¶ng thêi gian thay ®æi, kh«ng cè ®Þnh. Do ®ã, cø nh­ theo ph¸p luËt quy ®Þnh th× rÊt dÔdÉn ®Õn viÖc chÊm døt Hîp ®ång lao ®éng mµ môc ®Ých cu¶ ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng lµ ®¶m b¶o vµ duy tr× viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. Cho nªn theo em ph¸p luËt kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i buéc c¸c bªn ph¶i ghi nhËn trong Hîp ®ång lao ®éng chØ mét c«ng viÖc cô thÓ mµ cã thÓ më réng kh¶ tho¶ thuËn cña c¸c bªn vÊn ®Ò nµy. - Thø n¨m: Giao kÕt Hîp ®ång lao ®éng: Tr­êng hîp giao kÕt Hîp ®ång lao ®éng th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn nÕu ng­êi ®¹i diÖn sau khi ®· nhËn cña ng­êi sö dông nh­ng l¹i kh«ng chi tr¶ hoÆc chi tr¶ kh«ng ®Çy ®ñ cho ng­êi lao ®éng mµ ®¸ng nhÏ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng. Trong tr­êng hîp nµy gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo? Ph¸p lÖnh Hîp ®ång ngµy 30/8/1990 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn cã quy ®Þnh: Trong tr­êng hîp trªn ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o c¸c quyÒn vµ lîi Ých cho ng­êi lao ®éng. Sau ®ã gi÷a ng­êi sö dông lao ®éng vµ ng­êi ®¹i diÖn sÏ ph¸t sinh vµ gi¶i quyÕt b»ng mét quan hÖ ph¸p luËt kh¸c. Quy ®Þnh nh­ trªn theo em lµ hîp lý, nh»m ®¶m b¶o quyÒn vµlîi Ých hîp ph¸p cho ng­êi lao ®éng. VËy ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng hiÖn nay nªn theo h­íng gi¶i quyÕt nµy. - VÒ hîp ®ång thö viÖc: xÐt vÒ b¶n chÊt th× hîp ®ång thö viÖc mang nh÷ng nÐt ®Æt tÝnh chung cña Hîp ®ång lao ®éng. §ã lµ sù tho¶ thuËn mang tÝnh b×nh ®¼ng tù nguyÖn gi÷a c¸c bªn mµ thÕ th× khi ng­êi lao ®éng cã nhu cÇu muèn lµm thö viÖc. Do xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®ßi hái cña ng­êi sö dông lao ®éng ®èi víi ng­êi lao ®éng vÒ c«ng viÖc ng­êi lao ®éng ph¶i lµm (quan hÖ nµy ph¸t sinh do ý trÝ mét bªn). VËy theo em nªn quan niÖm hîp ®ång thö viÖc nµy lµ mét d¹ng hîp ®ång ®Æc biÖt g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn giao kÕt Hîp ®ång lao ®éng. Ngoµi ra mét vÊn ®Ò n÷a cÇn gi¶i quyÕt trong hîp ®éng thö viÖc ®ã lµ ng­êi lao ®éng gÆp rñi ro (tai n¹n lao ®éng, èm ®au...) trong thêi gian thö viÖc. VÊn ®Ò nµy còng cã nh÷ng quan niÖm kh¸c. Theo em, mÆc dï quan hÖ thö viÖc ch­a ph¶i lµ quan hÖ lao ®éng theo ®óng nghÜa cña nã song vÒ b¶n chÊt thùc hiÖn hîp ®ång thö viÖc, ng­êi lao ®éng ®· ph¶i tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm, ®­îc nhËn tiÒn l­¬ng vµ mét sè quyÒn lîi kh¸c, do ®ã ng­êi lao ®éng gÆp rñi ro trong nh÷ng thêi gian thö viÖc th× hä còng cã quyÒn ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ trªn c¬ së sù cèng hiÕn cña hä. Chñ thÓ giao kÕt Hîp ®ång lao ®éng: Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 30 cña Bé luËt lao ®éng: Hîp ®ång lao ®éng ph¶i ®­îc giao kÕt trùc tiÕp gi÷a ng­êi lao ®éng víi ng­êi sö dông lao ®éng (trõ tr­êng hîp uû quyÒn hîp ph¸p). Theo em, trong thùc tÕ cña sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin vµ nhu cÇu héi nhËp vµo thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ th× quy ®Þnh trªn cÇn cã c¸ch hiÓu cho ®óng, nÕu cø theo ®óng quy ®Þnh nh­ trªn th× hiÖn nay vµ nhÊt lµ trong t­¬ng lai quy ®Þnh nµy e r»ng sÏ kh«ng phï hîp, bëi trong thùc tÕ ph¸t triÓn cña c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi viÖc tuyÓn dông lao ®éng ®Òu cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin nh­ ®iÖn tho¹i, fax, ... V× vËy, vÒ quy ®Þnh nµy chóng ta cÇn cã sù ®iÒu chØnh l¹i quy ph¹m ph¸p luËt nh»m tÝnh ®Õn nh÷ng nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi. -Thø s¸u: VÒ t¹m ho·n Hîp ®ång lao ®éng. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng vÒ t¹m ho·n Hîp ®ång lao ®éng theo em cã hai vÊn ®Ò cÇn xem xÐt quy ®Þnh l¹i. + Kh«ng nªn quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp t¹m ho·n do tho¶ thuËn l¹i chØ xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña ng­êi lao ®éng mµ l¹i kh«ng cã tõ ng­êi sö dông lao ®éng. H­íng dÉn nµy kh«ng ®óng nh­ tinh thÇn quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, ng­êi sö dông lao ®éng kh«ng cã quyÒn yªu cÇu t¹m ho·n Hîp ®ång lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng vÉn cã quyÒn chÊp thuËn hoÆc tõ chèi ®Ò nghÞ t¹m ho·n Hîp ®ång lao ®éng cña ng­êi sö dông lao ®éng. + Ngoµi ra, kh«ng nªn giíi h¹n c¸c tr­êng hîp ng­êi lao ®éng ®Ò nghÞ t¹m ho·n chØ trong 4 tr­êng hîp (®iÒu 8 NghÞ ®Þnh 198/CP). Sù chi tiÕt lµ cÇn thiÕt nh­ng râ rµng ë ®©y c¸i cô thÓ kh«ng bao qu¸t ®­îc hÕt c¸i chung v× trong thùc tÕ ng­êi lao ®éng cã thÓ ®Ò nghÞ t¹m ho·n hîp ®ång v× lý do kh¸c. Do ®ã ë ®©y, chØ cÇn quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp t¹m ho·n do hai bªn tho¶ thuËn lµ ®ñ, tÊt nhiªn kÌm theo ®ã quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn khi t¹m ho·n Hîp ®ång lao ®éng. 3. Mét sè kiÕn thøc vÒ tuyÓn dông lao ®éng thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng, tæ chøc lao ®éng ë C«ng ty. VÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng, thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng lµ mét kiÓu quan hÖ tiÕn bé, phèi hîp víi nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay vµ vÊn ®Ò nµy ngµy cµng ph¸t huy mét c¸ch râ rÖt, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, gãp phÇn vµo viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng t¹o ra ®­îc lîi Ých hµi hoµ gi÷a ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng vµ lîi Ých cña nhµ n­íc trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ XHCN. Tuy nhiªn do vÊn ®Ò nµy vÉn cßn míi mÎ, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc hiÖn viÖc tuyÓn dông lao ®éng, ký kÕt Hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ theo ®óng luËt cßn h¹n chÕ. §iÒu nµy do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan kh¸c nhau ®­a l¹i. MÆt kh¸c Bé luËt lao ®éng nø¬c ta do míi ra ®êi, ®­îc triÓn khai thùc hiÖn míi ®­îc mÊy n¨m nªn mét sè vÊn ®Ò lao ®éng khi ®­a vµo thùc hiÖn cßn nhiÒu bÊt cËp, v¶ l¹i c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiªt cßn Ýt. Qua nghiªn cøu vµ ®i thùc tËp thùc tÕ ë C«ng ty em thÊy C«ng ty cã mét sè vÊn ®Ò kh«ng n»m ngoµi vÊn ®Ò nªu trªn. VËy ®Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng tån t¹i ®ã em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn víi hy väng phÇn nµo gi¶i quyÕt ®­îc c¸c mÆt h¹n chÕ mµ C«ng ty cßn v­íng m¾c. * VÒ phÝa C«ng ty: Do ®Æc thï vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty nªn vÒ ph­¬ng thøc tuyÓn dông lao ®éng vµo C«ng ty lµ tuyÓn dông nh÷ng nh©n viªn ®· ®­îc ®µo t¹o trong c¸c tr­êng §¹i häc, khoa häc kü thuËt, sau khi tuyÓn dông C«ng ty tiÕp tôc cö ®i ®µo t¹o thªm ®Ó phï hîp víi viÖc mµ ng­êi nh©n viªn ®¶m nhiÖm trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông c¸n bé nh©n viªn trong C«ng ty ®ßi hái ®Ých thùc ph¶i lµ ng­êi ®¸p øng ®óng yªu cÇu ®Ò ra khi tuyÓn dông. Víi viÖc tuyÓn dông trªn C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ lµm viÖc tèt cã chuyªn m«n kü thuËt cao, ý thøc tù gi¸c tèt. Tuy nhiªn qua thùc tÕ th× viÖc tuyÓn dông còng nh­ trong qóa tr×nh tuyÓn dông vÉn cßn n¶y sinh ã sè vÊn ®Ò tiªu cùc cßn h¹n chÕ. Theo em C«ng ty cÇn: phèi hîp víi c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, c«ng nh©n kü thuËt ®Ó cã thÓ tuyÓn dông ®­îc nh÷ng ng­êi thùc sù cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc ®Ó ®¶m nhiÖm c¸c c«ng viÖc cña C«ng ty giao cho. C«ng ty cÇn tuyÓn chän trªn nguyªn t¾c tù do, b×nh ®¼ng h¬n ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng û l¹i, kh«ng cã ý thøc v­¬n lªn. C«ng ty cÇn chó träng h¬n viÖc kiÖn toµn ®æi míi chÊt l­îng lao ®éng theo ®óng ngµnh nghÒ nh­ më líp häc t¹i C«ng ty, kÌm cÆp t¹i n¬i lµm viÖc, göi c¸n bé c«ng nh©n ®i häc thªm nghiÖp vô t¹i c¸c tr­êng chÝnh quy vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn cö mét sè c¸n bé giái chuyªn m«n kü thuËt cao ®Ó ra n­íc ngoµi. C«ng ty nªn cã c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®éng viªn khuyÕn khÝch thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao. Nªn quan t©m ®óng møc ®Õn ng­êi lao ®éng ®Ó hä cã ý thøc v­¬n lªn. * Trong vÊn ®Ò thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty: C«ng ty cÇn thÊy râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh x©y dùng mét c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh nh»m ®¶m b¶o hµi hoµ quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c bªn. §Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say, tÝch cùc h¬n n÷a C«ng ty nªn dµnh nhiÒu cho quü phóc lîi, quü ph¸t triÓn tµi n¨ng, quü hç trî lao ®éng nghÌo, ®Ó th­ëng cho nh÷ng ng­êi lµm viÖc tèt cã nhiÒu ý kiÕn hay s¸ng t¹o. CÇn tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo ®óng qui ®Þnh, ®óng víi søc lao ®éng mµ hä bá ra, ®ång thêi cã khuyÕn khÝch vÒ tiÒn th­ëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p vÒ thùc hiÖn kû luËt lao ®éng vµ ®Èy m¹nh thi ®ua cña c«ng nh©n trong C«ng ty. Bëi nã t¹o ra sù g¾n bã vÒ tinh thÇn vµ tr¸nh nhiÖm ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, nã cã t¸c dông vÒ x©y dùng th¸i ®é lao ®éng con ng­êi víi lèi sèng míi ®­a n¨ng xuÊt lao ®éng cña c¸ nh©n, cña C«ng ty hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. Do vËy C«ng ty cÇn: Ph¶i thùc hiÖn ®Þnh møc lao ®éng coi nã lµ kû luËt vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c. Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chØ thÞ NghÞ quyÕt cña cÊp trªn vµ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm ®­îc quy ®Þnh trong s¶n xuÊt. Thùc hiÖn nghiªm chØnh néi quy cña C«ng ty, sö dông hîp lý thêi gian lµm viÖc, kû luËt thÝch ®¸ng nh÷ng ng­êi lao ®éng vi ph¹m néi qui C«ng ty. Trong c«ng t¸c thi ®ua C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu, nhiÖm vô vµ h×nh thøc cô thÓ. Cã khuyÕn khÝch vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c¸ nh©n tËp thÓ tham gia. * VÒ phÝa ng­êi lao ®éng: Ph¶i ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng viÖc, ph¶i cã ý chÝ v­¬n lªn, ph¸t huy tèi ®a kh¶ n¨ng cña m×nh, kh¼ng ®Þnh vai trß vÞ trÝ trong viÖc ph¸t triÓn C«ng ty cña m×nh. Ph¶i tu©n theo ph¸p luËt lao ®éng nãi chung vµ néi qui quy ®Þnh cña C«ng ty nãi riªng. CÇn nªn cã c¸c buæi häp mÆt, trao ®æi ý kiÕn, kinh nghiÖm, nªu g­¬ng lao ®éng giái, häc tËp kinh nghiÖm lao ®éng tiªn tiÕn, ph¸t huy chÝ s¸ng t¹o trong lao ®éng, cã th¸i ®é c­ xö ®óng mùc víi ng­êi l·nh ®¹o trùc tiÕp còng nh­ víi Ban gi¸m ®èc. Thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô cña m×nh mµ khi ký kÕt Hîp ®ång lao ®éng còng nh­ tho¶ ­íc lao ®éng tËp thÓ qui ®Þnh. * VÒ phÝa c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc: HiÖn nay víi t­ c¸ch lµ bªn thø ba trong quan hÖ lao ®éng, nhµ n­íc ®ãng vai trß rÊt lín trong ®iÒu tiÕt, cñng cè vµ khuyÕn khÝch c¸c bªn trong quan hÖ lao ®éng lµm trßn nh÷ng nhiÖm vô cña m×nh. Thùc tiÔn hiÖn nay, ®èi víi c¸c c¬ quan lao ®éng ®Þa ph­¬ng thùc sù ch­a cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tham gia, kiÓm tra t×nh h×nh biÕn ®éng lao ®éng trong c¸c C«ng ty, xÝ nghiÖp ®ãng t¹i ®Þa ph­¬ng m×nh qu¶n lý, ®ång thêi ch­a h­íng dÉn qui chÕ lao ®éng mét c¸ch ®Ých thùc ®óng víi tr¸ch nhiÖm nghÜa vô cña m×nh. Theo em c¸c c¬ quan nµy nªn: - Ph¶i cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o th­êng xuyªn c¸c ban, ngµnh, thanh tra nh»m n¾m ®­îc c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt cña ng­êi lao ®éng, ng­êi sö dông lao ®éng ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi. - Ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Þnh kú kiÓm tra, thanh tra viÖc thùc hiÖn luËt lao ®éng mçi n¨m mét lÇn, nh»m cã thÓ ng¨n chÆn hoµ gi¶i c¸c mÇm mèng tranh chÊp lao ®éng. - Nhµ n­íc ph¶i cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé thanh tra giái cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó khi kiÓm tra cã thÓ ph¸t hiÖn nh÷ng che dÊu tinh vi cña ng­êi sö dông lao ®éng còng nh­ ng­êi lao ®éng ®Ó xö lý khi cã th«ng t­ chØ thÞ cña ChÝnh phñ göi tíi th× ph¶i thi hµnh ngay kh«ng g©y phiÒn hµ, thiÖt thßi cho ng­êi sö dông lao ®éng. KÕt luËn Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung bµi viÕt trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu, nghiªn cøu vµ ®i thùc tËp t¹i C«ng ty víi ®Ò tµi :" Hoµn thiÖn chÕ ®é ph¸p lý vÒ Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty TNHH øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ Long H¶i". Qua nghiªn cøu tµi liÖu, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt lao ®éng vµ thùc tÕ t×m hiÓu t¹i C«ng ty. Bµi viÕt nµy ®· phÇn nµo nªu lªn ®­îc ­u nh­îc ®iÓm vµ ®· ®¸nh gi¸ ®­îc thùc tÕ thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng t¹i C«ng ty, ®· ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ vÒ vÊn ®Ò ®ã. ViÖc lµm nµy cã ý nghÜa rÊt thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty TNHH øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ nãi riªng vµ C«ng ty TNHH nãi chung. MÆc dï em ®· nhiÖt t×nh vµ say mª nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ò tµi ®· chän nh­ng do sù nhËn thøc vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cßn h¹n chÕ nªn trong bµi viÕt nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o D­¬ng NguyÖt Nga, thÇy Hoµng Xu©n Tr­êng vµ c¸c c¸n bé trong C«ng ty ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n chuyªn ®Ò nµy. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: ChÕ ®é ph¸p lý vÒ Hîp ®ång lao ®éng theo ph¸p luËt lao ®éng ViÖt Nam 3 I/ S¬ l­îc quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ tuyÓn dông lao ®éng tr­íc khi cã Bé luËt lao ®éng 3 II/ ChÕ ®é ph¸p lý vÒ hîp ®ång lao ®éng theo ph¸p luËt lao ®éng hiÖn hµnh 4 1. Kh¸i l­îc vÒ sù ph¸t triÓn cña Hîp ®ång lao ®éng ë ViÖt Nam 4 2. Vai trß ®iÒu tiÕt cña ph¸p luËt H§KT trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 6 3. Kh¸i niÖm chung vÒ Hîp ®ång lao ®éng 7 4. ChÕ ®é giao kÕt H§L§ 11 5. ChÕ ®é thùc hiÖn H§L§ 17 6. Tranh chÊp lao ®éng vµ gi¶i quyÕt tranh chÊp lao ®éng 22 Ch­¬ng II: Thùc hiÖn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng t¹i c«ng ty TNHH øng dông vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ Long H¶i 26 I/ Kh¸i qu¸t vÒ sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®Þa vÞ ph¸p lý cña c«ng ty 26 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 26 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty 27 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ®iÒu hµnh cña c«ng ty 29 II/ Thùc tr¹ng kinh doanh s¶n xuÊt cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 30 1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung 30 2. KÕt qu¶ kinh doanh vµ tµi chÝnh qua c¸c n¨m 1998 - 1999 31 3. §¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc 31 4. NhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2000 32 5. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu ®Ò ra 33 III/ Thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng t¹i c«ng ty 33 1. §Æc ®iÓm lao ®éng cña c«ng ty 33 2. Thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng t¹i c«ng ty 34 3. Tranh chÊp lao ®éng vµ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp t¹i c«ng ty 35 Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn chÕ ®é ph¸p lý vÒ hîp ®ång lao ®éng t¹i c«ng ty 36 1. §¸nh gi¸ mét sè qui ®Þnh cña ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng trong Bé luËt lao ®éng 36 2. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt Hîp ®ång lao ®éng 37 3. Mét sè kiÕn thøc vÒ tuyÓn dông lao ®éng thùc hiÖn Hîp ®ång lao ®éng, tæ chøc lao ®éng ë c«ng ty 41 KÕt luËn 45

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện chế độ pháp lý về Hợp đồng lao động trong Công ty TNHH ứng dụng và chuyển giao công nghệ Long Hải.doc
Luận văn liên quan