Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những mục tiêu mà bất kỳ một doanh nghiệp nào đã và đang tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều quan tâm và muốn đạt được. Để theo dõi hiệu quả của những chính sách kinh tế, theo dõi thành quả của các kỳ sản xuất kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ đều phải tổ chức công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Điều quan trọng là mỗi công ty tổ chức hạch toán này như thế nào để việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý, theo dõi, giám đốc các khoản thu nhập, lợi nhuận của công ty được tốt nhất và phục vụ đắc lực cho việc ra quyết định kinh doanh.

pdf94 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/12/2013 | Lượt xem: 1604 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
khách hàng. Liên 3: nội bộ. Tiếp theo kế toán tiến hành nhập nghiệp vụ này vào phần mềm kế toán để ghi nhận doanh thu thông qua phân hệ “Bán hàng – phải thu” ở bên trái màn hình dao diện chính: - Mục hóa đơn bán hàng để nhập dữ liệu hóa đơn. - Mục phiếu thu nếu khách hàng thanh toán tiền mặt. - Mục Phiếu báo Có nếu khách hàng thanh toán bằng tiền gửi Để nhập đƣợc các phiếu trên kế toán phải sử dụng các nút chức năng sau: : F2-Thêm, F3-Sửa, F7-In, F8-Xóa, F9-Lọc, Esc-Thoát. Sau khi nhập xong nhấn “chấp nhân” phía dƣới, góc bên trái của màn hình dang hiển thị. Từ đây các dữ liệu vừa nhập sẽ đƣợc chạy vào các sổ sách và báo cáo tài chình của các tài khoản 156, TK511, TK632, TK111, TK112, TK131, TK333, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 50 Ví Dụ 1: Ngày 09/03/2010. Xuất HĐ GTGT số 015481 bán hàng hóa Quảng Cáo phát sóng chƣơng trình gõ cửa chào xuân cho công ty cổ phần dây và cáp điện Thƣờng Xuân. Giá bán chƣa bao gồm thuế 10% là 13 636 364. Bán chƣa thu tiền. Những chứng từ và sổ kế toán liên quan đến nghiệp vụ này là:  Hóa đơn GTGT đầu ra số 015481  Sổ nhật ký chung.  Sổ cái TK : 632, 511, 156, 642, 333, 131.  Sổ chi tiết bán hàng tài khoản 51112  Bảng tổng hợp chi tiết TK511 và tài khoản liên quan. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 51 HOÁ ĐƠN Mẫu số: GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG PM/2010B Liên 1: lƣu Ngày 09 tháng 03 năm 2010 Số: 0015481 Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG Địa chỉ : số 4 Láng Hạ - P.Thành Công – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại : MS: 0102041453 Họ tên ngƣời mua hàng : Trƣơng Mai Nga Tên đơn vị : CÔNG TY DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THƢỜNG XUÂN Địa chỉ : Số tài khoản: Hình thức thanh toán : Tiền mặt MS: 0103198609 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 Chƣơng trình gõ cửa chào xuân 01 13 636 364 13 636 364 Cộng tiền hàng 13 636 364 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 1 363 636 Tổng cộng tiền thanh toán 15 000 000 Số tiền bằng chữ: Mƣời năm triệu đồng chẵn. Ngƣòi mua hàng Ngƣòi bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trƣơng Mai Nga Phan My Trang Trần Thi Hạnh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 52 Bảng số 1 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ CHI TIÕT B¸N HµNG Tµi kho¶n : 5111 Tªn s¶n phÈm : Qu¶ng C¸o th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan SL §¬n gi¸ Ps no Ps co C¸c kho¶n gi¶m trõ ..... ... .......... ... ..... ..... 3/9 HD 15481 ph¸t sãng ch•¬ng tr×nh "Gâ cöa chµo xu©n" - - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 1 11 363 636 13 636 364 3/31 TD Kết chuyển doanh thu 911 1 099 108 620 Céng ph¸t sinh 1 099 108 620 1 099 108 620 Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 53 Ví dụ 2: Ngày 09/03/2010. Xuất HĐ GTGT số 015482 bán hàng hóa phát sóng chạy Popup động 5 giây trong chƣơng trình thông tin thị trƣờng cho công ty dịch vụ Viên Thông. Giá bán chƣa thuế 10% là 51 337 500. Chƣa thanh toán. Sổ sách, chứng từ và tài khoản sử dụng: - Giấy chứng nhận phát sóng. - Hóa đơn GTGT 015482. - Sổ nhật ký chung. - Sổ cái TK : 632, 511, 333, 131. - Sổ chi tiết bán hàng TK511322 và tài khoản liên quan. - Bảng tổng hợp chi tiết TK511 và tài khoản liên quan. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 54 HOÁ ĐƠN Mẫu số: GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG PM/2010B Liên 1: lƣu Ngày 09 tháng 03 năm 2010 Số: 0015482 Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG Địa chỉ : số 4 Láng Hạ - P.Thành Công – Ba Đình – Hà Nội Điện thoại : MS: 0102041453 Họ tên ngƣời mua hàng : Trần Quang Sáng Tên đơn vị : CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Địa chỉ : Số tài khoản: Hình thức thanh toán : MS: 0102093763 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 Chƣơng trình gõ cửa chào xuân 01 51 337 500 51 337 500 Cộng tiền hàng 51 337 500 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 5 133 750 Tổng cộng tiền thanh toán 56 471 250 Số tiền bằng chữ: Mƣời năm triệu đồng chẵn. Ngƣòi mua hàng Ngƣòi bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trần Quang Sáng Phan My Trang Trần Thi Hạnh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 55 Bảng số 2 Sæ CHI TIÕT B¸N HµNG Tµi kho¶n : 5113 Tªn s¶n phÈm : Cung CÊp DÞch Vô th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan SL §¬n gi¸ Ps no Ps co C¸c kho¶n gi¶m trõ ..... ... .......... ... ..... ..... 3/9/2010 HD 15482 PhÝ ph¸t sãng ch¹y Popup ®éng 5 gi©y trong chƣ¬ng tr×nh th«ng tin thÞ tr•êng - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 1 35 000 500 51 337 500 3/31/201 0 TD Kết chuyển doanh thu 911 739 646 894 Céng ph¸t sinh 739 646 894 739 646 894 Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 56 Bảng số 3 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi BẢng tæng hîp tk 511 Th¸ng 3 n¨m 2010 STT Tk Tªn tµi kho¶n D Cã ®Çu Ps Nî Ps Cã D Nî cuèi D Cã cuèi 1 5111 Doanh thu b¸n hµng hãa 1 099 108 620 1 099 108 620 2 5113 Doanh thu cung cÊp dÞch vô 739 646 894 739 646 894 3 5118 Doanh thu kh¸c 5 058 182 5 058 182 Céng 1 843 813 696 1 843 813 696 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 57 Bảng số 4 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ c¸i Tk 511 Th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan Ps no Ps co D ®Çu th¸ng 3 - - ..... ... .......... ... ..... ..... 3/9/2010 HD 015481 PhÝ s¶n xuÊt vµ ph¸t sãng chƣ¬ng tr×nh "Gâ cöa chµo xu©n" - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 13 636 364 3/9/2010 HD 015482 PhÝ ph¸t sãng ch¹y Popup ®éng 5 gi©y trong ch¬ng tr×nh th«ng tin thÞ trêng - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 51 337 500 3/31/2010 HD 093155 XuÊt thëng TÕt Nguyªn §¸n cho Nh©n viªn C«ng ty - - : : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 64227 5 058 182 3/31/2010 TD Kết chuyển doanh thu 911 1 843 813 696 - - : : Sè ph¸t sinh trong th¸ng 1 843 813 696 1 843 813 696 D cuèi th¸ng 3 - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 58 Bảng số 5 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ nhËt ký chung Th¸ng 3 n¨m 2010 Ct Ngay So Dien giai Stt dong Tai khoan Ps no Ps co … …... ….. ………. … ….. ….. ….. HD 3/8/2010 0015480 PhÝ s¶n xuÊt vµ ph¸t sãng chƣ¬ng tr×nh "Gâ cöa chµo xu©n" - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 55 1312 13 636 364 - - : : Doanh thu b¸n hµng hãa - Qu¶ng c¸o 56 51112 13 636 364 - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 57 1312 1 363 636 - - : : ThuÕ GTGT ®Çu ra 58 33311 1 363 636 … …... ….. ………. … ….. ….. ….. HD 3/9/2010 0015482 PhÝ ph¸t sãng ch¹y Popup ®éng 5 gi©y trong chƣ¬ng tr×nh th«ng tin thÞ trêng - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 89 1312 51 337 500 - - : : Doanh thu cung cÊp dÞch vô - qu¶ng c¸o OMC 90 511322 51 337 500 - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 91 1312 5 133 750 - - : : ThuÕ GTGT ®Çu ra 92 33311 5 133 750 … …... ….. ………. … ….. ….. ….. BC 3/25/2010 BC OJB tr¶ l·i - - : : TiÒn ViÖt Nam - Ng©n hµng TMCP §¹i D¬ng chi nh¸nh Hµ Néi 189 11213 385 300 - - : : Thu l·i tiÒn göi 190 5154 385 300 … …... ….. ………. … ….. ….. ….. - - : : Tæng céng 20 834 582 754 20 834 582 754 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 59 2.2.3. Doanh thu từ hoạt động tài chính. 1) Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty Cổ phần Đại Dƣơng chủ yếu là từ lãi tiền gửi ngân hàng. 2) Tài khoản doanh thu hoạt động tài chình:  Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.  Tài khoản 5154 – Thu lãi tiền gửi ngân hàng. 3) Sổ sách và chứng từ sử dụng:  Sổ phụ ngân hàng.  Giấy báo Có.  Sổ chi tiết tài khoản 5154, 1121.  Sổ cái tài khoản 515, 112.  Sổ nhật ký chung.  Bảng tổng hợp. 4) Quy trình hạch toán: Vào các ngày cuối tháng ngân hàng sẽ tính lãi tiền gửi của công ty vào tài khoản thông báo qua sổ phụ. Mỗi Ngân hàng sẽ tính lãi vào các ngày khác nhau hàng tháng:  Ngày 25 – Ngân hàng cổ phần thƣơng mại truyền thông Đại Dƣơng  Ngày 25 – Ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam.  Ngày 28 – Ngân hàng Phƣơng Nam. Kế toán căn cứ vào sổ phụ sẽ hạch toán nghiệp vụ vào phần mềm máy tính thông qua “phiếu báo Có” trong phân hệ “Vốn bằng tiền” với các phím chức năng sau: F2-Thêm, F3-Sửa, F7-In, F8-Xóa, F9-Lọc, Esc-Thoát. Sau khi nhập dữ liệu xong nhấn “chấp nhận” và phần mềm sẽ tự động chạy các dữ liệu vừa nhập vào sổ chi tiết, sổ cái, bảng tổng hợp tài khoản 515 và tài khoản 112, bảng cân đối số phát sinh, các báo cáo tài chình. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 60 Ví dụ 3: Ngày 25/03/2010. Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng chi nhánh Há Nội thông báo lãi tiền gửi nhập vào tiền gốc là 385 300 VND. Những sổ sách, chứng từ và tài khoản sử dụng: - Giấy Báo Có, Sổ phụ. - Sổ nhật ký chung. - Sổ cái TK : 5154, 11213 - Sổ chi tiết các tài khoản liên quan - Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản liên quan. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 61 OCEANBANK Mã GDV: CEAN NGÂN HÀNG ĐẠI DƢƠNG Mã KH: 0236 Số GD: 325 GIẤY BÁO CÓ Ngày: 25/03/2010 Kính gửi: CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐẠI LỢI Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung sau: Số tài khoản ghi CÓ : 8010263388853 Số tiền bằng số: : 385 300 Số tiền bằng chữ : Ba trăm tám mƣơi năm nghìn ba trăm đồng chẵn. Nội dung: OJB trả lãi. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 62 Bảng số 6 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ C¸I TµI KHO¶N 515 Th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Dien giai Tai khoan Ps no Ps co …... ….. ………. ….. ….. ….. 3/8/2010 HD 0015480 PhÝ s¶n xuÊt vµ ph¸t sãng chƣ¬ng tr×nh "Gâ cöa chµo xu©n" - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 13 636 364 3/9/2010 HD 0015482 PhÝ ph¸t sãng ch¹y Popup ®éng 5 gi©y trong chƣ¬ng tr×nh th«ng tin thÞ trêng - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 51 337 500 …... ….. ………. ….. ….. ….. 3/25/2010 BC 325 OJB tr¶ l·i - - : : TiÒn ViÖt Nam - Ng©n hµng TMCP §¹i D¬ng chi nh¸nh Hµ Néi 11213 385 300 …... ….. ………. ….. ….. ….. 3/31/2010 TD 61 KÕt chuyÓn Thu nhËp ho¹t ®éng tµi ch×nh 515  911 911 1 571 929 - - : : Tæng céng 20 834 582 754 20 834 582 754 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 63 Bảng số 7 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th¤ng §¹i DƯ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ nhËt ký chung Th¸ng 3 n¨m 2010 Ct Ngay So Dien giai Stt dong Tai khoan Ps no Ps co … …... ….. ………. … ….. ….. ….. HD 3/8/2010 0015480 PhÝ s¶n xuÊt vµ ph¸t sãng chƣ¬ng tr×nh "Gâ cöa chµo xu©n" - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 55 1312 13 636 364 - - : : Doanh thu b¸n hµng hãa - Qu¶ng c¸o 56 51112 13 636 364 - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 57 1312 1 363 636 - - : : ThuÕ GTGT ®Çu ra 58 33311 1 363 636 … …... ….. ………. … ….. ….. ….. HD 3/9/2010 0015482 PhÝ ph¸t sãng ch¹y Popup ®éng 5 gi©y trong chƣ¬ng tr×nh th«ng tin thÞ trêng - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 89 1312 51 337 500 - - : : Doanh thu cung cÊp dÞch vô - qu¶ng c¸o OMC 90 511322 51 337 500 - - : : Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 91 1312 5 133 750 - - : : ThuÕ GTGT ®Çu ra 92 33311 5 133 750 … …... ….. ………. … ….. ….. ….. BC 3/25/2010 BC OJB tr¶ l·i - - : : TiÒn ViÖt Nam - Ng©n hµng TMCP §¹i D¬ng chi nh¸nh Hµ Néi 189 11213 385 300 - - : : Thu l·i tiÒn göi 190 5154 385 300 … …... ….. ………. … ….. ….. ….. - - : : Tæng céng 20 834 582 754 20 834 582 754 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 64 2.2.4. Kế toán Giá vốn hàng bán. 1) Phương thức xác định giá vốn: giá vốn là giá bao gồm tất cả chi phí sản xuất ra sản phẩm, cộng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hay giá vốn là giá gốc hàng bán cộng các chi phí liên quan khác mà công ty phải chịu cho đến khi lô hàng đƣợc giao hẳn cho ngƣời mua. 2) Phương pháp hạch toán: Công ty cổ phần truyền thông khi bán hàng thay vì viết phiếu xuất kho thi Công ty phải viết Giấy chứng nhận phát sóng gồm 3 bản (1 lƣu tại Bộ phận đăng ký phát sóng, 2 giao khách hàng, 3 chuyển cho kế toán ghi sổ). Khi kế toán nhận đƣợc giấy chứng nhận phát sóng vào cuối tháng kế toán tiến hành tính giá vốn hàng bán bao gồm:  Lƣơng và các khoản trích theo lƣơng.  Các chi phí trích trƣớc phân bổ trong tháng (phí cung cấp thông tin, chi phí phát sóng, chi phí thuê tuyến cáp quang Đài HN, ...)  Chi phí khác (chi phí sản xuất chƣơng trình, ..)  Hàng hóa thƣởng Tết Nguyên Đáng. 3) Tài khoản giá vồn hàng bán:  Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.  Tài khoản 6321 – Giá vốn hàng bán của hàng hóa  Tài khoản 63212 – Giá vốn hàng bán của hàng hóa – Quảng cáo.  Tài khoản 63213 – Giá vốn hàng bán của hàng hóa – Quảng cáo OMC.  Tài khoản 63218 – Giá vốn hàng bán của hàng hóa – khác. 4) Chứng từ và sổ sách sử dung:  Giấy chứng nhận phát sóng.  Bảng đăng ký phát sóng.  Hóa đơn giá trị gia tăng.  Hợp đông kinh tế.  Biên bản thanh lý hợp đồng. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 65  Bảng phân bổ chi phí trích trƣớc  Bảng phân bổ chi phí khấu hao.  Bảng phân bổ chi phí trả trƣớc ngắn hạn và dài hạn.  Phiếu kế toán.  Sổ nhật ký chung.  Sổ chi tiết giá vốn hàng bán và các tài khoản liên quan.  Sổ cái TK632, TK142.  Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán và các tài khoản liên quan. 5) Quy trình luân chuyển chứng từ: Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng, cuối kỳ. Chứng từ kế toán Nhật ký chung Sổ Cái Bảng cân đối số phát sinh Bảng tổng hợp chi tiết Sổ, thẻ kế toán chi tiết Báo cáo tài chính Nhập dữ liệu vào máy KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 66 Quy trình luân chuyển chứng từ: Dựa vào các chứng từ kế toán hợp lệ kế toán sẽ phản ánh các nghiệp vụ về giá vốn hàng bán vào phần mềm kế toán trên máy tính để theo dõi, quản lý, phân bổ giá vốn hàng bán vào mỗi tháng một cách hợp lý. Khi ở màn hính chính của phần mềm máy tính kê toán vào phân hệ “Hàng tồn kho” sau đó vào “Tính giá vốn hàng xuất” sẽ xuất hiện bảng nhỏ và đánh tháng cần tính giá vốn vào và ấn “chấp nhận” máy tính sẽ tự tính giá vốn hàng xuất cho tháng đó. Ví dụ 2.2.4. Ngày 31/3/2010. Phân bổ chi phí thuê tuyến cáp quang đài truyền hình Hà Nội vào giá vốn hàng bán tháng 03. Số tiền phân bổ trong tháng là 8 181 818 đồng. Những chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng: - Phiếu kế toán - Sổ nhật ký chung. - Sổ chi tiết giá vốn hàng bán và các tài khoản liên quan - Sổ cái TK632, TK142 - Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán và các tài khoản liên quan. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 67 Bảng số 8 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG SỐ 4 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 01 tháng 03 năm 2010 số 3010 STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền Chi tiết TK TK Nợ TK Có Số tiền 1 Phân bổ chi phí thuê tuyến cáp quang đài chuyền hình HN tháng 3 632 8,181,818 63213 8,181,818 142 8,181,818 1429 8,181,818 .... .......... ... ... ..... ... ... ...... Tổng cộng 16,363,636 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 68 Bảng số 9 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i D¦¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi sỔ chi tiÕt TµI KHO¶N 63213 Tªn tµi kho¶n: Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng hãa - Qu¶ng c¸o OMC Th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan Ps no Ps co D cuèi D ®Çu th¸ng 3 31/1/2010 PK 3010 Phân bổ chi phí thuê tuyến cáp quang đài chuyền hình HN tháng 3 - - : : Chi phÝ kh¸c 1429 8,181,818 218,489,790 ..... ..... ... .......... ..... ..... ..... Sè ph¸t sinh 352,983,409 352,983,409 D cuèi th¸ng 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 69 Bảng số 10 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi B¶ng tæng hîp tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n: Gi¸ Vèn Hµng B¸n Sè hiÖu : 632 Th¸ng 3 n¨m 2010 STT TK Tªn tµi kho¶n D Nî ®Çu D Cã ®Çu Ps Nî Ps Cã D Nî cuèi D Cã cuèi 1 63212 Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Qu¶ng c¸o 825 883 476 825 883 476 2 63213 Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Qu¶ng c¸o OMC 352 983 409 352 983 409 3 63218 Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Kh¸c 5 058 182 5 058 182 Céng 1 183 925 067 1 183 925 067 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 70 Bảng số 11 Công ty cổ phần truyền thông Đại Dƣơng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ nhËt ký chung Th¸ng 3 n¨m 2010 Ct Ngay So Dien giai Stt dong Tai khoan Ps no Ps co ... ........... ..... ........................ .... ...... .............. ................. PK 31/1/2010 3010 Phân bổ chi phí thuê tuyến cáp quang đài chuyền hình HN tháng 3 Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Qu¶ng c¸o OMC 335 63213 8 181 818 Chi phÝ kh¸c 336 1429 8 181 818 ... ........... ..... ........................ .... ...... .............. ................. - - : : Tæng céng 20 834 582 754 20 834 582 754 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 71 Bảng số 12 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi sỔ C¸I TµI KHO¶N 632 Tªn tµi kho¶n: Gi¸ vèn hµng b¸n Th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan Ps no Ps co D ®Çu th¸ng 3 ..... ..... ... .......... ..... ..... ..... 3/1/2010 PK 3001 Phân bổ chi phí thuê tuyến cáp quang đài chuyền hình HN tháng 3 - - : : Chi phÝ kh¸c 1429 8,181,818 ..... ..... ... .......... ..... ..... ..... Sè ph¸t sinh D cuèi th¸ng 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 72 2.2.5. Kế toán quản lý doanh nghiệp. 1. Chi phí quản lý doanh nghiệp là những khoản chi phí phát sinh có liên quan chung đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp mà không tách riêng ra đƣợc cho bất kỳ hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại nhƣ: chi phí quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành chính và chi phí chung khác. Chi phí nhân viên quản lý là các khoản tiền lƣơng phải trả cho cán bộ quản lý. Tiền lƣơng (hay tiền công) là số tiền thù lao phải trả cho ngƣời lao động theo số lƣợng và chất lƣợng lao động mà họ đóng góp để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài chi phí tiền lƣơng cho cán bộ quản lý còn có các chi phí khác nhƣ chi phí khấu hao tài sản cố định. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định bị hao mòn dần, phần giá trị hao mòn đó đƣợc chuyển vào giá trị sản phẩm, công việc, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành dƣới hình thức trích khấu hao tài sản cố định nhằm thu hồi vốn đầu tƣ trong một khoảng thời gian nhất định để tái sản xuất tài sản cố định Hiện nay Công ty cổ phần truyền thông Đại Dƣơng tính khấu hao tài sản cố định theo phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng: Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ = Nguyên giá * Tỷ lệ KH Thời gian sử dụng Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ * Giá trị hao mòn luỹ kế Căn cứ vào thời gian tối thiểu và tối đa sử dụng TSCĐ, công ty tiến hành lập sổ tài sản. Hàng tháng kế toán căn cứ vào khấu hao (đƣợc phản ánh trên sổ tài sản) để vào sổ chi tiết tài khoản 642. Về các chi phí dịch vụ mua ngoài đƣợc hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: tiền điện thoại, tiền điện, tiền nƣớc, chi phí đặt báo… KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 73 2. Chứng từ và sổ sách sử dụng:  Hóa đơn giá trị gia tăng.  Phiếu chi.  Ủy nhiệm chi.  Giấy báo Nợ.  Sổ phụ.  Tờ trình mua tài sản cố định phục vụ văn phòng.  Sổ chi tiết tài khoản 642, 331, 112  Sổ cái tài khoản 642, 111, 112, 331  Sổ nhật ký chung  Bảng tổng hợp chi tiết 642, 331, 112 3. Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp sử dụng.  Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.  Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.  Tài khoản 64221 – Chi phí nhân viên quản lý.  Tài khoản 64223 – Chi phí đồ dùng văn phòng.  Tài khoản 64224 – Chi phí khấu hao tài sản cố định.  Tài khoản 64228 – Chi phí dịch vụ mua ngoài.  Tài khoản 64228 – Chi phí bằng tiền khác. Ví dụ 5: Ngày 01/03/2010. Thanh toán tiền điện tháng 2 và tiền gửi xe tháng 3. Tổng tiền chƣa bao gồm thuế GTGT 10% là: 10,893,752 đồng. Những chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng: - Hóa đơn GTGT số: 018768 - Phiếu kế toán số 3004. - Nhật ký chung. - Sổ cái TK214, TK642, ... - Sổ chi tiết tài khoản 64228 và các tài khoản liên quan. - Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 642 và các tài khoản liên quan. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 74 HOÁ ĐƠN Mẫu số: GTKT-3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG QM/2010B Liên 2: giao khách hàng Ngày 01 tháng 03 năm 2010 Số: 018768 Đơn vị bán hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC Địa chỉ : Điện thoại : MS: 0100763456 Họ tên ngƣời mua hàng : Trần Khánh My Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG Địa chỉ : số 4 Láng Hạ - P.Thành Công – Ba Đình – Hà Nội Số tài khoản: Hình thức thanh toán : MS: 0102041453 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 Tiền điện và phí gửi xe nhân viên 10,893,752 Cộng tiền hàng 10,893,752 Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT 1,089,375 Tổng cộng tiền thanh toán 11,983,127 Số tiền bằng chữ: Mƣời năm triệu đồng chẵn. Ngƣòi mua hàng Ngƣời bán hàng Thủ trƣởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Trần khánh My Nguyễn Thu Trang Trần Thi Kim KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 75 Bảng số 13 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG SỐ 4 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 01 tháng 03 năm 2010 số 3004 STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền Chi tiết TK TK Nợ TK Có Số tiền 1 Tiền điện và phí gửi xe nhân viên 642 10,893,752 64228 10,893,752 133 1,089,375 1331 1,089,375 331 11,983,127 33182 11,983,127 Tổng cộng 23,966,254 23,966,254 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 76 Bảng số 14 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i D¦¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi sỔ chi tiÕt TµI KHO¶N 64228 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp b»ng tiÒn kh¸c Th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan Ps no Ps co D cuèi D ®Çu th¸ng 3 31/1/2010 PK 3004 Tiền điện và phí gửi xe nhân viên - - : : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 33182 10,893,752 214,629,700 ..... ..... ... .......... ..... ..... ..... Sè ph¸t sinh 130 708 379 130 708 379 D cuèi th¸ng 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 77 Bảng số 15 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i D•¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi B¶ng tæng hîp tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Sè hiÖu : 642 Th¸ng 3 n¨m 2010 STT TK Tªn tµi kho¶n D Nî ®Çu D Cã ®Çu Ps Nî Ps Cã D Nî cuèi D Cã cuèi 1 64221 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 130 747 200 130 747 200 2 64223 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 47 688 986 47 688 986 3 64224 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 25 603 668 25 603 668 4 64227 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 103 335 653 103 335 653 5 64228 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 130 708 379 130 708 379 Céng 438 083 886 438 083 886 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 78 Bảng số 16 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i D•¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi sỔ C¸I TµI KHO¶N 642 Tªn tµi kho¶n: Chi phÝ b¸n hµng Th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan Ps no Ps co D ®Çu th¸ng 3 ..... ..... ... .......... ..... ..... ..... 3/1/2010 PK 3004 Tiền điện và phí gửi xe nhân viên - - : : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 33182 10,893,752 ..... ..... ... .......... ..... ..... ..... Sè ph¸t sinh 438 083 886 438 083 886 D cuèi th¸ng 3 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 79 Bảng số 17 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn Th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ nhËt ký chung Th¸ng 3 n¨m 2010 Ct Ngay So Dien giai Stt dong Tai khoan Ps no Ps co PK 3/1/2010 PK3003 PhÝ kiÓm to¸n BCTC cho n¨m tµi chÝnh 2009 - - : : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 11 64227 18 181 818 - - : : Ph¶i tr¶ cho ngƣêi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô 12 33182 18 181 818 - - : : ThuÕ VAT ®ƣîc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô 13 1331 1 818 182 - - : : Ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô 14 33182 1 818 182 … ….. … ………. … … ….. ….. BN 3/9/2010 BN PhÝ chuyÓn tiÒn 234.375.000 - - : : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 69 64227 51 563 - - : : TiÒn ViÖt Nam - Ng©n hµng TMCP §¹i Dƣ¬ng chi nh¸nh Hµ Néi 70 11213 51 563 … ….. … ………. … … ….. ….. - - : : Tæng céng 20 834 582 754 20 834 582 754 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 80 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. Trong công ty Cổ phần truyền thông Đại Dƣơng kết quả kinh doanh của công ty đƣợc tổng hợp từ doanh thu thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và các chi phí phát sinh chủ yếu là chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp. Xác định kết quả kinh doanh vào cuối năm và đƣợc theo dõi trên tài khoản 911. Cuối năm kế toán tổng hợp tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh. 1. Cách xác định kết quả kinh doanh: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Giá vốn hàng bán Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán - Chi phí QLDN Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp = Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế - Thuế thu nhập doanh nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 81 Do công ty áp dụng phần mềm kế toán nên có thể kết chuyển doanh thu tạm thời vào cuối tháng nhƣ sau: Mở phần mềm kế toán từ phân hệ “Kế toán tổng hợp” sau đó vào “Bút toán khóa sổ” , Nhấn phím F10 trên bàn phím sẽ hiện ra một bảng biểu và chọn khoảng thời gian cần khóa sổ, chọn xong nhấn “chấp nhận”. Để kiểm tra xem phần mềm đã kết chuyển hay chƣa thì vào chứng từ tự động trong phân hệ “Kế toán tổng hợp”. 2. Chứng từ, sổ sách sử dụng:  Phiếu kế toán tự động.  Sổ tổng hợp chi tiết, sổ cái TK 511, TK 635, TK 515,…  Bảng báo cáo kết quả kinh doanh.  Bảng cân đối kế toán.  Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ.  Bản thuyết minh báo cáo tài chính. 3. Tài khoản:  Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh.  Tài khoản 9111 – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.  Tài khoản 9112 – Kết quả hoạt động tài chính.  Tài khoản 421 – Lợi nhuận chƣa phân phối.  Tài khoản 4211 – Lợi nhuận năm trƣớc.  Tài khoản 4212 – Lợi nhuận năm nay. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 82 Bảng số 18 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG SỐ 4 LÁNG HẠ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 01 tháng 03 năm 2010 số 3004 STT Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền Chi tiết TK TK Nợ TK Có Số tiền 1 Kết chuyển doanh thu 51112 1,086,608,620 51112 1,086,608,620 51118 12,500,000 51118 12,500,000 511322 739,646,894 511322 739,646,894 5118 5,058,182 5118 5,058,182 911 1,843,818,696 911 1,843,818,696 Tổng cộng 3,687,627,392 3,687,627,392 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 83 Bảng số 19 Sæ nhËt ký chung Th¸ng 3 n¨m 2010 Ct Ngay So Dien giai Stt dong Tai khoan Ps no Ps co ... ..... ... .......... ... ... ..... ..... TD 3/31/2010 58 KÕt chuyÓn doanh thu 511 --> 9111 - - : : Doanh thu kh¸c 415 5118 5 058 182 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 416 9111 5 058 182 - - : : Doanh thu cung cÊp dÞch vô - qu¶ng c¸o OMC 417 511322 739 646 894 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 418 9111 739 646 894 - - : : Doanh thu b¸n hµng hãa - Kh¸c 419 51118 12 500 000 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 420 9111 12 500 000 - - : : Doanh thu b¸n hµng hãa - Qu¶ng c¸o 421 51112 1 086 608 620 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 422 9111 1 086 608 620 TD 3/31/2010 60 KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 -- > 9111 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 423 9111 5 058 182 - - : : Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Kh¸c 424 63218 5 058 182 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 425 9111 352 983 409 - - : : Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Qu¶ng c¸o OMC 426 63213 352 983 409 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 427 9111 825 883 476 - - : : Gi¸ vèn hµng b¸n cña hµng ho¸ - Qu¶ng c¸o 428 63212 825 883 476 TD 3/31/2010 98 KÕt chuyÓn l·i lç 911 --> 4212 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh 441 9112 1 571 929 - - : : Lîi nhuËn n¨m nay 442 4212 1 571 929 - - : : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 443 9111 221 804 743 - - : : Lîi nhuËn n¨m nay 444 4212 221 804 743 ... ..... ... .......... ... ... ..... ..... - - : : Tæng céng 20 834 582 754 20 834 582 754 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 84 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG. 3.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 3.1.1. Ƣu điểm - Về tổ chức bộ máy kế toán: Kế toán là một bộ phận cấu thành lên hệ thống quản lý kế toán tài chính của công ty và là một bộ phận quan trọng quyết định sự thành bại trong kinh doanh. Vì vậy công ty sớm nhận thấy vai trò của bộ máy kế toán trong việc quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh. Kế toán thƣờng xuyên kiểm tra các chi phí phát sinh, phát hiện những nghiệp vụ bất thƣờng cần điều chỉnh lại, đôn đốc thu hồi công hợ và cho biết nguồn tài chính hiện tại của công ty, phản ánh lên sổ sách kế toán và là nơi lƣu trữ thông tin tài chính quan trọng. Đối tác của công ty rất nhiều vì vậy nên lập báo cáo tài chính một cách khoa học và chặt chẽ mang một ý nghĩa rất lớn. Với đội ngũ kế toán giỏi, tinh thông nghiệp vụ, đặc biệt là kế toán trƣởng có trình độ chuyên môn cao am hiểu nhiều lĩnh vực đã cho ra những bản báo cáo tài chính phù hợp. Công ty cũng đã trang bị cho phòng kế toán hiện đại, công việc kế toán đƣợc vi tính hoá. Các phần hành kế toán đƣợc bố trí , sắp xếp khoa học, hợp lý tạo điều kiện cho các bộ phận phối hợp với nhau để xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách nhanh chóng, cung cấp đƣợc thông tin kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý của công ty - Về chứng từ kế toán: Các chứng từ sử dụng trong quá trình hạch toán đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ. Các chứng từ chứng từ sử dụng theo đúng mẫu của Bộ tài chính ban hành, thông tin ghi chép đầy đủ, chính xác với nghiệp vụ kế toán phát sinh. Các chứng từ đƣợc kế toán tổng hợp và lƣu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 85 giữ, bảo quản cẩn thận. Quá trình luân chuyển chứng từ một cách hợp lý. Chứng từ từ khâu bán hàng, mua hàng sang phòng kế toán đƣợc thực hiện một cách khẩn trƣơng, liên tục. - Về hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty áp dụng hệ thống, tài khoản thống nhất theo quy định của Bộ tài chính, chuẩn mực kế toán mới thống nhất trên cả nƣớc. Vận dụng linh hoạt chế độ sổ sách kế toán, mở tài khoản cấp 2, 3 của các tài khoản để phục vụ thông tin một cách chính xác và nhanh nhất - Về tổ chức bộ sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung” và phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên các chứng từ gốc các loại sổ sử dụng và các bảng phân bổ đƣợc tuân thủ theo một quy định chung và đƣợc thực hiện đồng bộ, thống nhất toàn công ty. Việc xử lý các thông tin kế toán phù hợp với trình độ năng lực và điều kiện trang thiết bị tính toán cũng nhƣ yêu cầu quản lý của công ty. Việc kiểm soát thông tin đảm bảo yêu cầu dễ tìm, dễ thấy - Về khâu tổ chức hạch toán ban đầu: Để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình bán hàng. Công ty thực hiện theo chế độ kế toán do Nhà nƣớc quy định. Đồng thời trình tự luân chuyển chứng từ để ghi sổ kế toán của công ty cũng khoa học, hợp lý giúp cho việc hạch toán quá trình bán hàng đƣợc sắp xếp, phân loại, bảo quản theo đúng chế độ đã lƣu trữ chứng từ tài liệu kế toán. Các trƣờng hợp đáng tiếc nhƣ mất chứng từ gốc không xảy ra vì mọi chứng từ đã đƣợc nhập vào máy vi tính để bảo quản - Việc hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh: Việc hạch toán doanh thu giá về cơ bản là đúng theo nguyên tắc, chế độ hiện hành. Doanh thu đƣợc phản ánh đầy đủ. Việc hạch toán kê khai thuế GTGT đƣợc thực hiện khá chặt chẽ. Công ty luôn thực hiện tính đúng, tính đủ số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc. Đồng thời công ty sử dụng đầy đủ tất cả các mẫu kê khai tính thuế GTGT do doanh nghiệp quy định KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 86 3.1.2: Nhƣợc điểm Bên cạnh những ƣu điểm trên, công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty vẫn còn một số hạn chế cần hoàn thiện sau: - Về việc luân chuyển chứng từ: Chứng từ kế toán rất quan trọng đến công tác quản lý tài chính nói chung và công tác tập hợp chi phí nói riêng. Việc chuyển chứng từ để xác định doanh thu thƣờng là về vào những ngày cuối kỳ nên công tác hạch toán giá vốn và doanh thu dồn về vào cuối kỳ gây nên sự quá tải công việc dễ gây nhầm lẫn và thiếu sót. Trong khi đó kế toán doanh thu kiêm luôn kế toán tiền lƣơng cũng làm vào cuối tháng làm cho công việc của kế toán doanh thu càng nhiều hơn. - Về hệ thống tài khoản: kế toán tạo tài khoản rất chi tiết nhƣng ở phần tài khoản doanh thu làm cho ngƣời đọc hiểu lầm. Công ty chỉ có hàng hóa dịch vụ nhƣng khi nhìn vào bảng cân đối số phát sinh lại có cả doanh thu bán hàng hóa và doanh thu cung cấp dịch vụ. Thực chất doanh thu bán hàng hóa mà kế toán tạo ra đó là doanh thu cung cấp dịch vụ cho các khách lẻ không có hợp đồng. Sai phạm này không ảnh hƣởng lớn đến kết quả báo cáo tài chình. Nó chỉ làm thay đổi hệ thống tài khoản chi tiết từ bậc 2. Kế toán làm sai nhƣ sau:  Tài khoản 5111 : Doanh thu bán hàng.  Tài khoản 51112 : Doanh thu bán hàng – Quảng cáo.  Tài khoản 51118 : Doanh thu bán hàng khác.  Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ.  Tài khoản 51132: Doanh thu cung cấp dịch vụ - quảng cáo.  Tài khoản 511322: Doanh thu cung cấp dịch vụ - quảng cáo OMC.  Tài khoản 5118: Doanh thu khác. Ví Dụ 1: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 87 Ngày 09/03/2010. Xuất HĐ GTGT số 015481 bán hàng hóa Quảng Cáo phát sóng chƣơng trình gõ cửa chào xuân cho công ty cổ phần dây và cáp điện Thƣờng Xuân. Giá bán chƣa bao gồm thuế 10% là 13 636 364. Bán chƣa thu tiền. Định khoản Nợ TK131 15 000 000 Có TK51112 13 636 364 Có TK3331 1 363 636 Sổ sách đƣợc nhập vào nhƣ Ví dụ 1 về doanh thu ở trên - Về quản lý chi phí: Tổng chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp thi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm một tỷ lệ tƣơng đối lớn và có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp. Tuy nhiên khi phát sinh chi phí liên quan tới chi phí bán hàng thì Kế toán lại cho hết vào chi phí quản lý doanh nghiệp và hoạch toán trên tài khoản 642. Vì vậy mà công ty không mở tài khoản chi phí bán hàng làm cho công việc theo dõi chi phí của doanh nghiệp khó khăn hơn. Nhìn vào sổ sách ta không thể biết chí phí cho khâu phục vụ công tác cung cấp dịch vụ là bao nhiêu, chi phí quản lý doanh nghiệp thực phát sinh là bao nhiêu. Từ đó rất khó khăn cho các nhà quản lý khi muốn đƣa ra cách quản lý tốt nhất về chi phí này. 3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tại công ty cổ phần truyền thông Đại Dƣơng. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 88 1. Giải pháp thứ nhất: Về việc luân chuyển chứng từ: Đặc thù nghề nghiệp của Doanh nghiệp là cuối tháng tổng hợp các chƣơng trình đƣợc phát sóng rồi mới xuất hóa đơn một loạt, rồi ghi nhận doanh thu vào cuối tháng. Vì vậy mà công việc vào cuối tháng, quý, năm đối với kế toán doanh thu cần phải biết phân bổ một cách hợp lý, khoa học, những việc gì có thể làm trƣớc thì giải quyết trƣớc cuối tháng thì lúc sẽ giảm tải đƣợc công việc vào cuối tháng. Kế toán phải là ngƣời cẩn thận, có kinh nghiệm để tránh nhầm lẫn hoặc khi sai phát hiện ra nhanh chóng và sửa chữa kịp thời không làm ảnh hƣởng tới tiến độ công việc. 2. Giải pháp thứ hai: Về hệ thống tài khoản: Kết toán muốn theo dõi phân thành 2 nhóm 1 bên có hợp Đồng giấy tờ hợp lệ bên kia là khách lẻ không hợp đồng thì có thể phân nhƣ sau:  Tài khoản 51131: Doanh thu cung cấp dịch vụ ngoài hợp đồng.  Tài khoản 511312: Doanh thu cung cấp dịch vụ - quảng cáo.  Tài khoản 511313: Doanh thu cung cấp dịch vụ - khác.  Tài khoản 51132: Doanh thu cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.  Tài khoản 511321: Doanh tu cung cấp dịch vụ - quảng cáo.  Tài khoản 511322: Doanh tu cung cấp dịch vụ - quảng cáo OMC.  Tài khoản 5118: Doanh thu khác Và hệ thống sổ sách sẽ thay đổi nhƣ sau: Ví Dụ 1: Ngày 09/03/2010. Xuất HĐ GTGT số 015481 Cung cấp dịch vụ Quảng Cáo phát sóng chƣơng trình gõ cửa chào xuân cho công ty cổ phần dây và cáp điện Thƣờng Xuân. Giá bán chƣa bao gồm thuế 10% là 13 636 364. Bán chƣa thu tiền. Định khoản Nợ TK131 15 000 000 Có TK511312 13 636 364 Có TK3331 1 363 636 Sổ sách sẽ đƣợc sửa nhƣ sau: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 89 C«ng ty Cæ phÇn TruyÒn th«ng §¹i Dƣ¬ng Sè 4 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi Sæ CHI TIÕT B¸N HµNG Tµi kho¶n : 511312 Tªn s¶n phÈm : Qu¶ng C¸o th¸ng 3 n¨m 2010 Ngay M· Ct So Ct Dien giai Tai khoan SL §¬n gi¸ Ps no Ps co C¸c kho¶n gi¶m trõ ..... ... .......... ... ..... ..... 3/9 HD 15481 ph¸t sãng ch•¬ng tr×nh "Gâ cöa chµo xu©n" - - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng - Qu¶ng C¸o 1312 1 11 363 636 13 636 364 3/31 TD Kết chuyển doanh thu 911 1 099 108 620 Céng ph¸t sinh 1 099 108 620 1 099 108 620 Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n L·i gép KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 90 3. Giải pháp thứ ba: Về quản lý chi phí: Để thuận tiện cho công tác quản lý về chi phí, phục vụ cho mục tiêu tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí 1 cách hợp lý mà không ảnh hƣởng tới chất lƣợng sản phẩm. Theo em kế toán nên phân chi phí thành chi phí bán hàng (641) và chi phí quản lý doanh nghiệp (642). Thông qua đó có thể theo dõi và báo cáo nên cấp trên các số liệu 1 cách nhanh và chính xác hơn. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 91 KẾT LUẬN Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những mục tiêu mà bất kỳ một doanh nghiệp nào đã và đang tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều quan tâm và muốn đạt đƣợc. Để theo dõi hiệu quả của những chính sách kinh tế, theo dõi thành quả của các kỳ sản xuất kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp dù quy mô lớn hay nhỏ đều phải tổ chức công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. Điều quan trọng là mỗi công ty tổ chức hạch toán này nhƣ thế nào để việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý, theo dõi, giám đốc các khoản thu nhập, lợi nhuận của công ty đƣợc tốt nhất và phục vụ đắc lực cho việc ra quyết định kinh doanh. Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần truyền thông Đại Dƣơng, thông qua việc tìm hiểu công tác tổ chức hạch toán tại công ty, kết hợp với kiến thức đã đƣợc học ở trƣờng giúp em củng cố thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Qua đó em đã nhận thức toàn diện hơn về công tác kế toán tại Công ty, đặc biệt là công tác kế toán “doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh”. Trên cơ sở tiếp cận với công tác tổ chức hạch toán thức tế tại công ty, em đã có một số biện pháp đề xuất với mong muốn góp phần làm hoàn thiện hơn công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty. Do trình độ kiến thức còn hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng các bạn sinh viên. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sừ hƣớng dẫn nhiệt tình của các thầy cô trong khoa Quản trị, ngành Kế toán – Kiểm toán Đại học dân lập Hải Phòng, Ban giám đốc và các anh chị phòng kế toán tại Công ty Cổ phần truyền thông Đại Dƣơng. Đặc biệt là Thầy Chúc Anh Tú đã tận tình hƣớng dẫn em trong thời gian thực tập để em có thể hoàn thành tôt luận văn của mình. Trân trọng kính chào! Hải Phòng, Ngày Tháng Năm 2011 Sinh viên thực hiện KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 92 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 4 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG. ........................................................................ 6 1.1 MỘT VÀI NÉT VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. .................................................................................................................... 6 1.1.1 Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp ................... 6 1.1.1.1 Khái niệm ...................................................................................................... 6 1.1.1.2 Các loại doanh thu và phƣơng pháp xác định doanh thu ............................. 6 1.1.1.3 Các yếu tố làm giảm doanh thu của doanh nghiệp ...................................... 8 1.1.2 Chi phí liên quan đến tiêu thụ hàng hoá ........................................................... 9 1.1.2.1 Khái niệm ...................................................................................................... 9 1.1.2.2 Các loại chi phí ............................................................................................ 10 1.1.3 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ........................................................... 10 1.1.4 Ý nghĩa, tác dụng của việc xác định kết quả kinh doanh ............................... 11 1.2 VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .......................................................................... 11 1.2.1 Vai trò của kế toán bán hàng .......................................................................... 11 1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng ..................................................................... 12 1.3 KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ................................ 12 1.3.1 Kế toán hạch toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu .................... 12 1.3.1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................................... 12 1.3.1.2 Hạch toán các khoản giảm trừ .................................................................... 14 1.3.1.3 Phƣơng pháp kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu ... 15 1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP .......................................... 20 1.4.1 Phƣơng pháp xác định trị giá vốn hàng bán và kế toán giá vốn hàng bán..... 20 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 93 1.4.1.1 Phƣơng pháp tính trị giá vốn hàng bán ...................................................... 20 1.4.1.2 Phƣơng pháp kế toán giá vốn hàng bán ..................................................... 21 1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng ............................................................................... 22 1.4.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp ........................................................................ 23 1.5 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ........................................ 26 1.5.1 Kết quả kinh doanh. ...................................................................................... 26 1.5.2 Nội dung, yêu cầu xác định kết quả kinh doanh ........................................... 27 1.5.2.1 Phƣơng pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. ....................... 27 1.5.2.2 Phƣơng pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh. .................................. 27 1.6 HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN SỬ DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.......................................................................................... 29 1.6.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung .................................................................. 29 1.6.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái ................................................................ 30 1.6.3 Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ ........................................................... 30 1.6.4 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ................................................................. 31 1.6.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính ................................................................. 31 1.6.5.1 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên kế toán máy .......................... 31 1.6.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính ................. 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG ......................................................................................... 33 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG. ................................................................................................................. 33 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần truyền thông Đại Dƣơng. ..................................................................................................................... 33 2.1.2. Lĩnh vực sản xuất. ......................................................................................... 34 2.1.3. Cổ đông sáng lập và vốn điều lệ của công ty. ............................................... 34 2.1.4. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty. ....................................................... 35 2.1.5. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. ........................................................... 37 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền – Lớp QT1102K Page 94 2.1.6. Thành tích đạt đƣợc. ...................................................................................... 39 2.1.7. Hình thức kế toán và niên độ kế toán doanh nghiệp áp dụng. ...................... 41 2.2 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG. ................................................................................................................. 46 2.2.2. Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ. ............................................................ 47 2.2.3. Doanh thu từ hoạt động tài chính. ................................................................. 59 2.2.4. Kế toán Giá vốn hàng bán. ............................................................................ 64 2.2.5. Kế toán quản lý doanh nghiệp. ...................................................................... 72 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ........................................................... 80 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐẠI DƢƠNG. ........................................................................................ 84 3.1. Đánh giá chung về thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ................................................................................................. 84 3.1.1. Ƣu điểm ......................................................................................................... 84 3.1.2: Nhƣợc điểm ................................................................................................... 86 3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu tại công ty cổ phần truyền thông Đại Dƣơng. ......................................................................................... 87 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 91

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf62_phamthithuhuyen_qt1102k_7541.pdf
Luận văn liên quan