Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sony Việt Nam

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty SONY VN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 0 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 3 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp. 3 1.1.1.Bản chất và chức năng của tiền lương 3 1.1.2 . Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 3 1.1.2.1.Vai trò của tiền lương 3 1.1.2.2. Ý nghĩa của tiền lương 4 1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 4 1.2. Các hình thức tiền lương trong Doanh Nghiệp 5 1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian: 5 1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 6 1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp: 6 1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp: 6 1.2.2.3. Theo khối lượng công việc: 7 1.2.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương: 7 1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT,và KPCĐ 7 1.3.1 Quỹ tiền lương 7 1.3.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 8 1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế 9 1.3.4. Kinh phí công đoàn: 9 1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 10 1.5 Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 10 1.5.1. Hạch toán số lượng lao động: 10 1.5.2. Hạch toán thời gian lao động: 11 1.5.3.Hạch toán kết quả lao động: 12 1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động: 12 1.6.Hạch toán tổng hợp và các khoản trích theo lương 13 1.6.1.Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT,KPCĐ 13 1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 13 1.7. Hình thức sổ kế toán: 18 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SONY VIỆT NAM 23 I. Khái khoát chung tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty SONY Việt Nam 23 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty SONY Việt Nam 23 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty SONY Việt Nam 23 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty SONY Việt Nam 24 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty SONY Việt Nam: 25 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty SONY Việt Nam: 25 4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ tại Công ty SONY Việt Nam: 27 II. Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công SONY Việt Nam 29 1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SONY Việt Nam 29 1.1 Thủ tục, chứng từ hạch toán: 29 1.2 Tài khoản sử dụng 30 1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu : 31 1.4 Tổ chức Hệ thống sổ kế toán tại Công ty: 35 1.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty SONY Việt Nam 37 1.6 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty SONY Việt Nam 38 1.6.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 38 1.6.2 Cách tính tiền lương tại Công ty SONY Việt Nam 41 1.6.3 Cách tính và trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 42 2. Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty SONY Việt Nam 44 2.1 Các chứng từ có liên quan đến việc tính lương 44 2.2 Các nghiệp vụ hạch toán tiền lương ở Công ty: 49 3. Thực tế kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty SONY Việt Nam 51 3.1 Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty: 51 3.2 Các nghiệp vụ trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ: 53 4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty: 59 4.1 chứng từ 59 4.1.1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 59 4.1.2 Bảng thanh toán BHXH: 61 4.2 Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương: 63 CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 71 1 . Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 71 1.2 So sánh phương pháp kế toán của đơn vị với phương pháp kế toán theo chế độ hiện hành . 72 1.2.1 Ưu điểm: 72 1.2.2 Nhược điểm: 73 2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương tại công ty SONY VIỆT NAM 73 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

doc85 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 2451 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sony Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
r¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, kh«ng ngõng häc hái, s¸ng t¹o, n©ng cao tr×nh ®é vÒ kiÕn thøc còng nh­ kü n¨ng c«ng viÖc. Bªn c¹nh chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc Quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ trong c¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. Theo h×nh thøc tÝnh l­¬ng trªn, hµng th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng sÏ ®­îc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng (ng­êi lËp b¶ng l­¬ng) ký, ghi râ hä tªn råi chuyÓn cho KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra, ký x¸c nhËn, sau ®ã Gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn lµm hai kú: - Kú I: T¹m øng l­¬ng (Vµo c¸c ngµy 15 hµng th¸ng) - Kú II: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trõ ®i sè t¹m øng ®Çu th¸ng vµ thanh to¸n sè cßn l¹i cho ng­êi lao ®éng. B¶ng T¹m øng l­¬ng Kú I vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng Kú II sÏ ®­îc l­u t¹i Phßng kÕ to¸n. Mçi lÇn lÜnh l­¬ng, nh©n viªn C«ng ty ph¶i trùc tiÕp ký vµo cét “Ký nhËn”. NÕu cã ng­êi nhËn thay th× ph¶i ghi “KT”(ký thay) vµ ký tªn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ, ngµy nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH, nghØ häp, nghØ phÐp ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn th­ëng, c¸c chÕ ®é BHXH nh­ èm ®au, thai s¶n, BHXH tr¶ thay l­¬ng. C«ng ty cã sö dông B¶ng ChÊm c«ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Mçi phßng ban trong C«ng ty ph¶i lËp b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng cho c¸c nh©n viªn trong phßng m×nh. Hµng ngµy, ng­êi ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc chÊm c«ng ph¶i c¨n cø theo t×nh h×nh thùc tÕ cña phßng m×nh ®Ó chÊm c«ng cho tõng ng­êi, ghi vµo ngµy t­¬ng øng trong c¸c cét tõ 1 ®Õn 31 theo ký hiÖu quy ®Þnh trong chøng tõ nh­ sau: Cuèi th¸n ng­êi chÊm c«ng vµ phô tr¸ch bé phËn ký vµo b¶ng chÊm c«ng vµ chuyÓn b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh­ phiÕu nghØ h­ëng BHXH cã x¸c nhËn cña c¸n bé Y tÕ, vÒ bé phËn kÕ to¸n ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu quy ra c«ng ®Ó tÝnh phô cÊp tiÒn ¨n tr­a cña C«ng ty cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c chÕ ®é BHXH (thai s¶n), chÕ ®é l­¬ng BHXH (èm ®au, tai n¹n rñi ro) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ c¨n cø vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng cña tõng ng­êi vµ tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t­¬ng øng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty 2.2.1.5.1.2 Mét sè quy t¾c h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng Chøng tõ kÕ to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng C«ng ty sö dông gåm: PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n BHXH 2.2.1.5.1.2. 1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH: - Trong thêi gian lao ®éng, ng­êi lao ®éng bÞ èm ®­îc C¬ quan Y tÕ cho phÐp nghØ, ng­êi ®­îc nghØ ph¶i b¸o cho C«ng ty vµ nép giÊy nghØ cho ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng. Sè ngµy nghØ thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng c¨n cø theo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng. Cuèi th¸ng phiÕu nghØ h­ëng BHXH kÌm theo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó tÝnh BHXH. Tuú thuéc vµo sè ng­êi ph¶i thanh to¸n trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng trong th¸ng cña tõng ®¬n vÞ mµ kÕ to¸n cã thÓ lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho tõng phßng, ban, bé phËn hay toµn c«ng ty. C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n BHXH lµ phiÕu nghØ h­ëng BHXH. Khi lËp ph¶i ph©n bæ chi tiÕt theo tõng tr­êng hîp: nghØ b¶n th©n èm, con èm, tai n¹n lao ®éng, tai n¹n rñi ro, thai s¶n... Trong mçi kho¶n ph¶i ph©n ra sè ngµy vµ sè tiÒn trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng. MÉu PhiÕu nghØ h­ëng BHXH PhiÕu nghØ h­ëng BHXH (GiÊy chøng nhËn nghØ èm) ®­îc sö dông t¹i C«ng ty theo mÉu sau: (MÆt tr­íc) Tªn C¬ quan Y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV .............. Th«ng t­ 51/2007/Q§ -BTC Sè 03/BH QuyÓn sè: 127 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm Sè: 037 Hä vµ tªn: Vò L©m Tïng Tuæi: 36 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty SONY ViÖt Nam Lý do cho nghØ: PhÉu thuËt x­¬ng khíp gèi Sè ngµy cho nghØ: 15ngµy(Tõ ngµy15/12®Õn hÕt ngµy31/12/2009) Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy nghØ: 15 ngµy (Ký, Hä tªn) Y b¸c sÜ KCB (§· ký, ®ãng dÊu) TrÇn S¬n H¶i (MÆt sau) PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 01133943564 1 - Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 15 ngµy 2 - Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3 - L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH : 916.923 ®ång 4 - L­¬ng b×nh qu©n ngµy : ®ång 5 - Tû lÖ h­ëng BHXH : 75% 6 - Sè tiÒn h­ëng BHXH : 916.923 ®ång Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 C¸n bé C¬ quan BHXH (Ký, Hä tªn) Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (Ký, Hä tªn) Hå Ngäc Hµ (Ghi chó: PhÇn mÆt sau c¨n cø ghi vµo giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH hoÆc giÊy ra viÖn) 2.2.1.5.1.2.2 B¶ng thanh to¸n BHXH Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh tæng hîp sè ngµy nghØ vµ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng­êi vµ cho toµn C«ng ty, b¶ng nµy ph¶i ®­îc nh©n viªn phô tr¸ch vÒ chÕ ®é BHXH cña C«ng ty x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt chi. B¶ng nµy ®­îc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn göi cho C¬ quan qu¶n lý Quü BHXH cÊp trªn ®Ó thanh to¸n sè thùc chi, 1 liªn l­u t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan.. 2.2.1.5.2 C¸ch tÝnh tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty SONY ViÖt Nam ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông mét h×nh thøc tr¶ l­¬ng chÝnh. §ã lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian mµ cô thÓ lµ h×nh thøc tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng trong th¸ng , hÖ sè møc l­¬ng (cÊp bËc) , phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) . C«ng thøc tiÒn l­¬ng ®­îc ¸p dông lµ TP = LCB X ( HSL + PC + LSP ) X NT : NC Trong ®ã TP :tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng cho c«ng nh©n LCB :l­¬ng c¬ b¶n ( 800.000) HSL : hÖ sè l­¬ng ( cÊp bËc ) PC : hÖ sè phô cÊp LSP : hÖ sè th­ëng NT : ngµy c«ng thùc NC : ngµy c«ng theo quy ®Þnh ( 27 ngµy ) Ngoµi ra, tuú theo t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, nÕu C«ng ty ®¹t ®­îc møc doanh thu theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®Ò ra th× c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty, cã thÓ lµ 1,2 hoÆc 2 tuú theo møc lîi nhuËn ®¹t ®­îc Thêi gian ®Ó tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng, phô cÊp, trî cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ theo th¸ng. VÝ dô: Anh TrÞnh V¨n S¬n, Gi¸m ®èc C«ng ty cã hÖ sè l­¬ng lµ 4,76; phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 3 , sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 27 c«ng. Ngoµi ra, do ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 09 ®¹t lîi nhuËn cao, hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu ®Ò ra nªn toµn bé c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc th­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty lµ 1,2. VËy møc l­¬ng th¸ng 12/09 cña anh S¬n sÏ lµ: (4,76+3+1,2) x 800. 000 x 27 : 26 = 7.443.692 (®ång/th¸ng) Ngoµi chÕ ®é tiÒn l­¬ng, C«ng ty cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ dé tiÒn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kinh doanh nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã nhiÒu ®ãng gãp h¬n cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. 2.2.1.5.3 C¸ch tÝnh vµ trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ 2.2.1.5.3.1 C¸ch tÝnh C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc nh­ trong tr­êng hîp nghØ viÖc v× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n rñi ro cã x¸c nhËn cña c¸n bé Y tÕ. Thêi gian nghØ h­ëng BHXH sÏ ®­îc c¨n cø nh­ sau: * NÕu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng mµ cã thêi gian ®ãng BHXH: D­íi 15 n¨m sÏ ®­îc nghØ 30 ngµy/n¨m. Tõ 15 n¨m ®Õn 30 n¨m ®­îc nghØ 40 ngµy/n¨m. Trªn 30 n¨m ®­îc nghØ 50 ngµy/n¨m. * NÕu bÞ bÖnh dµi ngµy víi c¸c bÖnh ®Æc biÖt ®­îc Bé Y tÕ ban hµnh th× thêi gian nghØ h­ëng BHXH kh«ng qu¸ 180 ngµy/n¨m kh«ng ph©n biÖt thêi gian ®ãng BHXH. * Tû lÖ h­ëng BHXH trong tr­êng hîp nµy ®­îc h­ëng 75% l­¬ng c¬ b¶n. *Víi c«ng thøc tÝnh l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau: Møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = Møc l­¬ng c¬ b¶n 26 ngµy x Sè ngµy nghØ h­ëng BHXH x Tû lÖ h­ëng BHXH VÝ dô : Trong th¸ng 12/2009, anh Vò L©m Tïng lµ nh©n viªn thuéc Phßng kinh doanh söa ch÷a cña C«ng ty bÞ bÖnh, cã x¸c nhËn cña B¸c sü. Theo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 12 ngµy, anh nghØ èm 15 ngµy. Møc l­¬ng c¬ b¶n cña anh lµ 2,98. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× anh ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = 2,98 x 800000 26 ngµy x 15 x 75% = 916.923 VËy anh Tïng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 12 lµ 373.933 ®ång. 2.2.1.5.3.2 C¸ch trÝch lËp Quü BHXH, Quü BHYT, KPC§ 2.2.1.5.3.2.1 Quü BHXH: - Dïng ®Ó thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn khi hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. -§­îc trÝch lËp theo tØ lÖ 20% so víi quü tiÒn l­¬ng trong ®ã: 15% lµ ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 5% ng­êi lao ®éng ph¶i nép trõ vµo l­¬ng. 2.2.1.5.3.2.2 Quü BHYT: -Dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n viÖn phÝ, thuèc men cho ng­êi lao ®éng khi hä ®i kh¸m ch÷a bÖnh. -§­îc trÝch lËp theo tØ lÖ 3% so víi quü tiÒn l­¬ng trong ®ã: 2% lµ ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i nép vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 1% ng­êi lao ®éng ph¶i nép trõ vµo l­¬ng. 2.2.1.5.3.2.3 Kinh phÝ c«ng ®oµn: - Dïng ®Ó thanh to¸n cho c¸c kho¶n chi tiªu cña tæ chøc c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ vµ tæ chøc c«ng ®oµn cÊp trªn. §­îc trÝch lËp theo tØ lÖ 2% so víi tiÒn l­¬ng vµ toµn bé kinh phÝ nµy ng­êi sö dông lao ®éng ph¶i chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh trong ®ã 1% gi÷ l¹i cho c«ng ®oµn ®¬n vÞ, cßn 1% nép cho c«ng ®oµn cÊp trªn. 2.2.2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty SONY ViÖt Nam 2.2.2.1 C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh l­¬ng B¶ng thanh to¸n t¹m øng cña C«ng ty th¸ng 12 n¨m 2009 - PhiÕu chi sè 20 quyÓn 04 B¶ng chÊm c«ng cña C«ng ty th¸ng 12 n¨m 2009 - B¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 - PhiÕu chi sè 32 quyÓn 04 §Ó ®¶m b¶o ®êi sèng sinh ho¹t cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty ®· t¹m øng l­¬ng kú I cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty . Tuú thuéc vµo møc l­¬ng c¬ b¶n cña tõng ng­êi mµ hä cã thÓ øng l­¬ng theo nhu cÇu cña m×nh nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc l­¬ng c¬ b¶n cña Cô thÓ trong th¸ng 12/2009 cã b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I nh­ sau: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I Th¸ng 12/2009 §¬n vÞ: C«ng ty SONY ViÖt Nam Stt Hä vµ tªn Phßng T¹m øng kú I Ký nhËn TrÞnh V¨n S¬n G§ 1.000.000 §ç Th¾ng PG§ 1.000.000 NguyÔn Duy M¹nh Kinh doanh 300.000 TrÇn V¨n Minh Kinh doanh 200.000 NguyÔn ThÞ Hoa Kinh doanh 200.000 Vò Thuý Hµ KÕ to¸n 200.000 L¹i Anh Th­ KÕ to¸n 200.000 Lª V¨n H¶i Kinh doanh 200.000 Vò Thanh H»ng Kinh doanh 200.000 NguyÔn Quúnh Chi Kinh doanh 200.000 Hå Sü Lîi Kinh doanh 400.000 Vò L©m Tïng Hµnh chÝnh 300.000 Bïi H÷u Hoan Hµnh chÝnh 300.000 Vò Kim Thoa KÕ to¸n 300.000 Ng« Sü Liªn KÕ to¸n 200.000 §µo Thu H»ng Kinh doanh 200.000 §inh Thanh HuyÒn KÕ to¸n 200.000 Hå Ngäc Hµ KÕ to¸n 200.000 TrÇn Quang Huy Kinh doanh 200.000 Céng: 6.000.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n Tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Hå Ngäc Hµ Vò Thuý Hµ TrÞnhV¨n S¬n Trong b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I cã sè tiÒn t¹m øng cho : - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 3.100.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 2.900.000 C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng tiÒn l­¬ng kú I, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi t¹m øng l­¬ng kú I: §¬n vÞ: C«ng ty SONY ViÖt Nam §Þa chØ:191 Bµ TriÖu Telefax:9742921 PhiÕu chi Ngµy15th¸ng12 n¨m 2009 QuyÓn sè: 04 Sè: 20 NîTK 334 CãTK1111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy20th¸ng 3 n¨m2006 cña Bé tr­ëng BTC Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hå Ngäc Hµ §Þa chØ: Phßng KÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng12/2009 Sè tiÒn: 6.000.000 (ViÕt b»ng ch÷) S¸u triÖu ®ång ch½n KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: B¶ng t¹m øng tiÒn l­¬ng kú I th¸ng 12/2009. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): S¸u triÖu ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2009 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TrÞnh V¨n S¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Hå Ngäc Hµ Thñ quü (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cña C«ng ty th¸ng 12 n¨m 2009, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 B¶ng tÝnh lu¬ng th¸ng 12 n¨m 09 Stt Hä vµ tªn Chøc vô Sè c«ng HÖ sè l¬ng L¬ng CB HÖ sè phô cÊp HÖ sè thëng Tæng céng C¸c kho¶n gi¶m trõ Cßn ®îc lÜnh BHXH BHYT BHTN ThuÕ TNCN KPC§ T¹m øng 1 TrÞnh V¨n S¬n G§ 27 4.76 800,000 3 1.2 7,443,692 372,185 74,437 74,437 164,741 74,437 1,000,000 5,683,456 2 §ç Th¾ng PG§ 27 4.16 800,000 2 1.2 6,114,462 305,723 61,145 61,145 99,609 61,145 1,000,000 4,525,696 3 NguyÔn Duy M¹nh NV 27 2.02 800,000 1.2 2,675,077 133,754 26,751 26,751 - 26,751 300,000 2,161,071 4 TrÇn V¨n Minh NV 27 2.36 800,000 1.2 2,957,538 147,877 29,575 29,575 - 29,575 200,000 2,520,935 5 NguyÔn ThÞ Hoa NV 27 2.34 800,000 1.2 2,940,923 147,046 29,409 29,409 - 29,409 200,000 2,505,649 6 Vò Thuý Hµ KTT 27 3 800,000 1.5 1.2 4,735,385 236,769 47,354 47,354 32,034 47,354 200,000 4,124,520 7 L¹i Anh Th NV 27 3 800,000 1.2 3,489,231 174,462 34,892 34,892 - 34,892 200,000 3,010,092 8 Lª V¨n H¶i NV 27 2.02 800,000 1.2 2,675,077 133,754 26,751 26,751 - 26,751 200,000 2,261,071 9 Vò Thanh H»ng NV 27 1.96 800,000 1.2 2,625,231 131,262 26,252 26,252 - 26,252 200,000 2,215,212 10 NguyÔn Quúnh Chi NV 27 2.8 800,000 1.2 3,323,077 166,154 33,231 33,231 - 33,231 200,000 2,857,231 11 Hå Sü Lîi NV 27 1.76 800,000 1.2 2,459,077 122,954 24,591 24,591 - 24,591 400,000 1,862,351 12 Vò L©m Tïng TP 12 2.98 800,000 1 1.2 1,912,615 95,631 19,126 19,126 - 19,126 300,000 1,459,606 13 Bïi H÷u Hoan PP 27 2.36 800,000 0.5 1.2 3,372,923 168,646 33,729 33,729 - 33,729 300,000 2,803,089 14 Vò kim Thoa NV 27 2.98 800,000 1.2 3,472,615 173,631 34,726 34,726 - 34,726 300,000 2,894,806 15 Ng« Sü Liªn NV 27 2.16 800,000 1.2 2,791,385 139,569 27,914 27,914 - 27,914 200,000 2,368,074 16 §µo Thu H»ng NV 27 1.76 800,000 1.2 2,459,077 122,954 24,591 24,591 - 24,591 200,000 2,062,351 17 §inh Thanh HuyÒn NV 27 1.96 800,000 1.2 2,625,231 131,262 26,252 26,252 - 26,252 200,000 2,215,212 18 Hå Ngäc Hµ NV 27 2.36 800,000 1.2 2,957,538 147,877 29,575 29,575 - 29,575 200,000 2,520,935 19 TrÇn Quang Huy NV 27 1.76 800,000 1.2 2,459,077 122,954 24,591 24,591 - 24,591 200,000 2,062,351 Céng 3,489,231 3,174,462 634,892 634,892 296,383 634,892 6,000,000 52,113,709 Trong b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 cã sè tiÒn cho : + Tæng sè l­¬ng ph¶i tr¶ : 63.489.231 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 26.800.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 36.689.231 + Tæng sè l­¬ng cßn l¹i sau khi trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ ph¶i tr¶ : 52.113.709 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 22.750.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 29.363.709 Ngµy 31/12, C«ng ty thanh to¸n nèt sè tiÒn l­¬ng cßn l¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn sau khi ®· trõ ®i 5% BHXH, 1%BHYT. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng Kú II th¸ng 12/2009 cho C«ng ty: §¬n vÞ: C«ng ty SONY ViÖt Nam §Þa chØ:191 Bµ TriÖu Telefax:9742921 PhiÕu chi Ngµy 31th¸ng12 n¨m2009 QuyÓn sè: 04 Sè: 32 NîTK 334 CãTK1111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20th¸ng 3 n¨m2006 cña Bé tr­ëng BTC Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hå Ngäc Hµ §Þa chØ: Phßng KÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng12/2009 Sè tiÒn: 52.113.709 (ViÕt b»ng ch÷):l¨m m­¬i hai triÖu mét tr¨m m­êi ba ngh×n b¶y tr¨m linh chÝn ®ång KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 12/09. §· nhËn ®ñ sè tiÒn 52.113.709 (viÕt b»ng ch÷): l¨m m­¬i hai triÖu mét tr¨m m­êi ba ngh×n b¶y tr¨m linh chÝn ®ång Ngµy 31th¸ng 12 n¨m2009 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TrÞnh V¨n S¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Hå Ngäc Hµ Thñ quü (Ký, hä tªn) 2.2.2.2 C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty: NghiÖp vô 1: Ngµy15/12/2009, C«ng ty ®· tr¶ tiÒn l­¬ng Kú I cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 15/12/2009, kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 6.000.000 Cã TK 111: 6.000.000 Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô trªn ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 15/12/2009 Sè: 1965 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12/2009 cho toµn C«ng ty 334 111 6.000.000 Céng: 6.000.000 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12/09 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 15/12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Ngµy 31/12/2009, C«ng ty thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) vµ phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/20ss09, kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 334 ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 52.113.709 Cã TK 1111: 52.113.709 §ång thêi nghiÖp vô nµy ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 1995 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 12/2009 cho toµn C«ng ty 334 111 52.113.709 Céng: 52.113.709 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 12/2009 vµ phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: Cuèi th¸ng ngµy 31/12/2009, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng th¸ng 12/09 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 09/12/2009, phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/2009, kÕ to¸n ghi sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 641: 26.800.000 Cã TK 334: 26.800.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 1996 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn l­¬ng th¸ng 12/2009 ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn 641 334 26.800.000 Céng: 26.800.000 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 4: Cuèi th¸ng ngµy 31/12/2009, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng th¸ng 12/2009 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 09/12/2009, phiÕu chi sè 32 ngµy 31/12/2009, kÕ to¸n ghi sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 642: 36.689.231 Cã TK 334: 36.689.231 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 1997 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn l­¬ng th¸ng 12/2009 ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn 642 334 36.689.231 Céng: 36.689.231 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ chøng tõ ghi sæ, nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 334, TK 111, TK642 2.2.3. Thùc tÕ kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty SONY ViÖt Nam 2.2.3.1 Ph­¬ng ph¸p trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ t¹i C«ng ty: ViÖc trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ ë C«ng ty SONY ViÖt Nam ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc: - BHXH trÝch theo tû lÖ 20 %, trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 5% khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. - BHYT trÝch theo tû lÖ 3%, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. - Kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh lµ 2% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009, kÕ to¸n trÝch lËp c¸c quü , bao gåm: + Tæng sè BHXH thu tõ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn: 3.174.462 (63.489.231 x 5% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 1.340.000 (26.800.000 x 5%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 1.834.461 (36.689.231 x 5%) + Tæng sè BHYT thu tõ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 634.892 (63.489.231 x 1% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 268.000 (26.800.000 x 1%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 366.892 (36.689.231 x 1%) + Tæng sè trÝch BHXH theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 9.523.384 (63.489.231 x 15% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 4.020.000 ( 26.800.000 x 15%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 5.503.384 (36.689.231 x 15%) + Tæng sè trÝch BHYT theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn : 1.269.000 (63.489.231 x 2% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 536.000 (26.800.000 x 2%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 733.784 (36.689.231 x 2%) + Tæng sè trÝch KPC§ trªn tæng tiÒn l­¬ng thùc tÕ : 1.269.000 (63.489.231 x 2% ) - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 536.000 (26.800.000 x 2%) - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 733.784 (36.689.231 x 2%) + Tæng sè nép BHXH theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong quý IV n¨m 2009: 38.093.538 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 16.080.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 22.013.535 + Tæng sè nép BHYT theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn trong quý IV n¨m 2009: 5.711.676 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 2.412.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 3.299.676 + Tæng sè nép KPC§ trªn tæng l­¬ng thùc tÕ trong quý IV n¨m 2009: 3.807.000 - Bé phËn kinh doanh (TK 641) : 1.608.000 - Bé phËn qu¶n lý (TK 642) : 2.199.000 2.2.3.2 C¸c nghiÖp vô trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§: NghiÖp vô 1: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn BHXH thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 vµo Sæ chi tiÕt TK 338 nh­ sau: Nî TK334 : 3.174.462 Cã TK 3383 : 3.174.462 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 1998 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 334 3383 3.174.462 Céng: 3.174.462 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2 : Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn BHYT thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 vµo Sæ chi tiÕt TK 338 nh­ sau: Nî TK334: 634.892 Cã TK 3384: 634.892 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 1999 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHYT thu tõ l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 334 3384 634.892 Céng: 634.892 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ b¸n hµng th¸ng 12/2009 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 641: 4.020.000 Cã TK 3383: 4.020.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2000 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 641 3383 4.020.000 Céng: 4.020.000 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 4 : Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ qu¶n lý th¸ng 12/2009 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 642: 5.503.384 Cã TK 3383: 5.503.384 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2001 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 642 3383 5.503.384 Céng: 5.503.384 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 5: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ b¸n hµng th¸ng 12/2009 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 641: 536.000 Cã TK 338: 536.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2002 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 641 3384 536.000 Céng: 536.000 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 6: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ qu¶n lý th¸ng 12/2009 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 642: 733.784 Cã TK 3384: 733.784 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2003 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHYT ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 642 3384 733.784 Céng: 733.784 KÌm theo chøng tõ gèc: b¶ng tÝnh l­¬ng cña C«ng ty th¸ng 12/2009 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 7: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè KPC§ trÝch th¸ng 12/2009 vµo sæ chi tiÕt TK 3382: Nî TK 641: 536.000 Cã TK 3382: 536.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2004 TTrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TrÝch KPC§ th¸ng 12/2009 641 3382 536.000 C Céng: 536.000 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 8: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè KPC§ trÝch th¸ng 12/2009 vµo sæ chi tiÕt TK 3382: Nî TK 642: 733.784 Cã TK 3382: 733.784 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2009 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TrÝch KPC§ th¸ng 12/2009 642 3382 733.784 C Céng: 733.784 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 9: Ngµy 31/12/2009, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn B¶o hiÓm x· héi quý IV n¨m 09 cña toµn C«ng ty cho C¬ quan BHXH QuËn Hai Bà Trưng. Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3383: 38.093.538 Cã TK 112: 38.093.538 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2006 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng 12/2009 3383 112 38.093.538 Céng: 38.093.538 KÌm theo chøng tõ gèc: Tê khai nép BHXH quý IV n¨m 2009 vµ giÊy b¸o nî sè 993123 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 10: Ngµy 31/12/2009, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn B¶o hiÓm y tÕ quý IV n¨m 2009 cña toµn C«ng ty cho C¬ quan BHYT QuËn Hai Bà Trưng Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3384: 5.711.676 Cã TK 112: 5.711.676 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2007 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng 12/2009 3383 112 5.711.676 Céng: 5.711.676 KÌm theo chøng tõ gèc: Tê khai nép BHYT quý IV n¨m 2009 vµ giÊy b¸o nî sè 993124 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 11: Ngµy 31/12/2009, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn kinh phÝ c«ng ®oµn quý IV n¨m 09 cña toµn C«ng ty cho C¬ quan QuËn Hai Bà Trưng. Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3382: 3.807.000 Cã TK 112 : 3.807.000 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2008 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn KPC§ th¸ng 12/2009 3382 112 3.807.000 C Céng: 3.807.000 KÌm theo chøng tõ gèc: giÊy b¸o nî sè 993125 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.4. ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng t¹i C«ng ty 2.2.4.1 chøng tõ 2.2.4.1.1 PhiÕu nghØ h­ëng BHXH Trong th¸ng 12/2009, anh Vò L©m Tïng lµ nh©n viªn thuéc Phßng kinh doanh söa ch÷a cña C«ng ty bÞ bÖnh, cã x¸c nhËn cña B¸c sü. Theo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 12 ngµy, anh nghØ èm 15 ngµy. Møc l­¬ng c¬ b¶n cña anh lµ 2,98. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× anh ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = 2,98 x 800000 26 ngµy x 15 x 75% = 916.923 VËy anh Tïng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 12 lµ 916.923 ®ång. PhiÕu nghØ h­ëng BHXH (GiÊy chøng nhËn nghØ èm) ®­îc sö dông t¹i C«ng ty theo mÉu sau: (MÆt tr­íc) Tªn C¬ quan Y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV .............. Sè 90TC/C§KT ngµy 20/7/2006 cña BTC Sè KB/BA QuyÓn sè: 127 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm Sè: 037 Hä vµ tªn: Vò L©m Tïng Tuæi: 36 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty SONY ViÖt Nam Lý do cho nghØ: PhÉu thuËt x­¬ng khíp gèi Sè ngµy cho nghØ: 1s5ngµy(Tõ ngµy15/12 ®Õn hÕt ngµy31/12/2009) Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy nghØ: 15 ngµy (Ký, Hä tªn) Y b¸c sÜ KCB (§· ký, ®ãng dÊu) TrÇn S¬n H¶i (MÆt sau) PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 01133943564 1 - Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 15 ngµy 2 - Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3 - L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH :916.923 ®ång 4 - L­¬ng b×nh qu©n ngµy : ®ång 5 - Tû lÖ h­ëng BHXH : 75% 6 - Sè tiÒn h­ëng BHXH : 916.923 ®ång Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2009 C¸n bé C¬ quan BHXH (Ký, Hä tªn) Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (Ký, Hä tªn) Hå Ngäc Hµ (Ghi chó: PhÇn mÆt sau c¨n cø ghi vµo giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH hoÆc giÊy ra viÖn) 2.2.4.1.2 B¶ng thanh to¸n BHXH: Sau khi tæng hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH nh­ trªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho toµn C«ng ty theo mÉu sau: §¬n vÞ: C«ng ty SONY ViÖt Nam MÉu sè 04 - L§TL B¶ng Thanh to¸n BHXH Th¸ng 12 n¨m 2009 Nî 334: 916.923 TT Hä vµ tªn NghØ èm NghØ con èm NghØ ®Î NghØ tai n¹n Tæng sè tiÒn Ký nhËn SN ST SN ST SN ST SN ST 1 Vò L©m Tïng 15 916.923 916.923 Céng: 916.923 Cã 111: 916.923 (Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn tr¨m m­êi s¸u ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ba ®ång) KÕ to¸n BHXH (Ký, Hä tªn) Nh©n viªn theo dâi (Ký, Hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, Hä tªn) * Tõ b¶ng thanh to¸n BHXH th¸ng 12/2009, kÕ to¸n C«ng ty lËp phiÕu chi tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng cho toµn C«ng ty. Cô thÓ ta cã uû nhiÖm chi vÒ kinh phÝ BHXH do C¬ quan BHXH cÊp cho C«ng ty. uû nhiÖm chi Sè: 30 (T­¬ng ®­¬ng GiÊy b¸o Cã) ChuyÓn kho¶n tiÒn: Th­ - §iÖn ngµy 31/12/2009 §¬n vÞ tr¶ tiÒn: C¬ quan BHXH QuËn Hai Bà Trưng Sè tµi kho¶n : T¹i ng©n hµng : §¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty SONY ViÖt Nam §Þa chØ : Tßa nhµ Vimcom 191 Bµ TriÖu - TP. Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 710A - 00047 T¹i ng©n hµng: C«ng th­¬ng TP. Hµ Néi Néi dung thanh to¸n: CÊp kinh phÝ BHXH Sè tiÒn: 916.923 Sè tiÒn b»ng ch÷: chÝn tr¨m m­êi s¸u ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ba ®ång. Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009 §¬n vÞ tr¶ tiÒn KT Chñ T.Kho¶n (®· ký, ®ãng dÊu) Ng©n hµng A Ngµy 31/12/04 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng (®· ký, ®ãng dÊu) Ng©n hµng B Ngµy 31/12/09 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng (®· ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n C«ng ty viÕt phiÕu chi tiÒn mÆt chi l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 12/2009 §¬n vÞ: C«ng ty SONY ViÖt Nam §Þa chØ:191 Bµ TriÖu Telefax: PhiÕu chi Ngµy31th¸ng 12 n¨m 2009 QuyÓn sè: 02 Sè: 43 NîTK 334 CãTK 111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy20th¸ng 3n¨m 2006 cña Bé tr­ëng BTC Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Vò L©m Tïng §Þa chØ: Phßng söa ch÷a - Cty SONY ViÖt Nam Lý do chi: Chi l­¬ng BHXH th¸ng 12/2009 Sè tiÒn: 916.923 (ViÕtb»ng ch÷) ChÝn tr¨m m­êi s¸u ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ba ®ång KÌm theo: chøng tõ gèc PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng BHXH §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 916.923 (viÕt b»ng ch÷): chÝn tr¨m m­íi s¸u ngh×n chÝn tr¨m hai m­¬i ba ®ång Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2009 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) TrÞnh V¨n S¬n KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Vò L©m Tïng Thñ quü (Ký, hä tªn) Lª Thu Hµ 2.2.4.2 C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng NghiÖp vô 1: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n BHXH vµ phiÕu chi tiÒn mÆt sè 43 ngµy 31/12/2009, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 334 sè tiÒn thanh to¸n cho anh Vò L©m Tïng nh­ sau: Nî TK 334: 916.923 Cã TK 111: 916.923 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 2009 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho nh©n viªn Vò L©m Tïng 334 111 916.923 Céng: 916.923 KÌm theo 02 chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Cuèi th¸ng 12/2009 kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng cho nh©n viªn Vò L©m Tïng vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3383: 916.923 Cã TK 334: 916.923 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/12/2009 Sè: 3000 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn Vò L©m Tïng 3383 334 916.923 Céng: 916.923 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: C¨n cø uû nhiÖm chi sè 30 ngµy 30/12/2009 cña C¬ quan BHXH QuËn Hai Bµ Tr­ng vÒ viÖc cÊp kinh phÝ BHXH, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo Sæ chi tiÕt TK 112 nh­ sau: Nî TK 112: 916.923 Cã TK 3383: 916.923 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy31/12/2009 Sè: 3001 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã NhËn ñy nhiÖm chi vÒ cÊp kinh phÝ BHXH 112 3383 916.923 Céng: 916.923 KÌm theo chøng tõ gèc: giÊy b¸o cã sè 921245 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ trªn, nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2009 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT 1965 15/12 6.000.000 2003 31/12 733.784 1995 31/12 52.113.709 2004 31/12 536.000 1996 31/12 26.800.000 2009 31/12 733.784 1997 31/12 36.689.231 2006 31/12 38.093.538 1998 31/12 3.174.462 2007 31/12 5.711.676 1999 31/12 634.892 2008 31/12 3.807.000 2000 31/12 4.020.000 2009 31/12 916.923 2001 31/12 5.503.384 3000 31/12 916.923 2002 31/12 536.000 3001 31/12 916.923 Céng : 187.838.229 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo Sæ c¸i TK 111, TK112, TK334, TK338 Sæ c¸i Tªn TK: TiÒn mÆt Sè hiÖu TK: 111 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶I TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú: 102.569.780 15/12 1965 15/12 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12/2009 334 6.000.000 16/12 1987 16/12 Rót TGNH vÒ quü 112 50.000.000 19/12 1988 19/12 Chi t¹m øng tiÒn hµng cho Cty B E C 331 20.000.000 21/12 1990 21/12 Thu tiÒn hµng nî ®ît 1 th¸ng 12/2009 cña Cty CID 131 15.000.000 25/12 1991 25/12 Mua hµng nhËp kho 156 66.000.000 31/12 1995 31/12 Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng 12/2009 334 52.113.709 15/12 2009 31/12 Thanh to¸n BHXH cho Vò L©m Tïng 334 916.923 Céng ph¸t sinh: D­ cuèi kú: 65.000.000 22.539.148 145.030.632 Sæ c¸i Tªn TK: TiÒn göi ng©n hµng Sè hiÖu TK: 112 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú: 734.987.256 16/12 1987 16/12 Rót TGNH vÒ quü 111 50.000.000 31/12 1998 31/12 ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng12/2009 3383 38.093.538 31/12 1999 31/12 ChuyÓn nép tiÒn BHYT th¸ng 12/2009 3384 5.711.676 31/12 2000 31/12 ChuyÓn nép tiÒn KPC§ th¸ng 12/2009 3382 3.807.000 31/12 3001 31/12 NhËn ñy nhiÖm chi vÒ cÊp kinh phÝ BHXH 3383 916.923 Céng sè ph¸t sinh 916.923 97.612.214 Sè d­ cuèi kú  638.291.965 Sæ c¸i Tªn TK: Ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng Sè hiÖu TK: 334 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú: 2.183.937 31/12 1965 31/12 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I th¸ng 12/2009 111 6.000.000 31/12 1995 31/12 Thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 111 52.113.709 31/12 1996 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 641 26.800.000 31/12 1997 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 642 36.689.231 31/12 1998 31/12 Thu BHXH tõ l­¬ng c«ng nh©n 3383 3.174.462 31/12 1999 31/12 Thu BHYT tõ l­¬ng c«ng nh©n 3384 634.892 31/12 2009 31/12 Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho Vò L©m Tïng 111 916.923 31/12 3000 31/12 BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng th¸ng 12/2009 3383 916.923 Céng ph¸t sinh: 62.839.986 64.406.154 D­ cuèi kú: 3.750.105 Sæ c¸I Tªn TK: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶I Trang Sæ Chøng Tõ TK ®èi øng Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 338 Sè d­ ®Çu kú 3382 24.260.000 Sè d­ ®Çu kú 3383 15.226.000 Sè d­ ®Çu kú 3384 1.383.900 31/12 1998 31/12 Thu tõ l­¬ng c«ng nh©n 3383 334 3.174.462 31/12 1999 31/12 Thu tõ l­¬ng c«ng nh©n 3384 334 634.892 31/12 2000 31/12 TrÝch tõ chi phÝ b¸n hµng 3383 641 4.020.000 31/12 2001 31/12 TrÝch tõ chi phÝ qu¶n lý 3383 642 5.503.384 31/12 2002 31/12 TrÝch tõ chi phÝ b¸n hµng 3384 641 536.000 31/12 2003 31/12 TrÝch tõ chi phÝ qu¶n lý 3384 642 733.784 31/12 2004 31/12 TrÝch tõ chi phÝ b¸n hµng 3382 641 536.000 31/12 2005 31/12 TrÝch tõ chi phÝ qu¶n lý 3382 642 733.784 31/12 2006 31/12 Chi nép tiÒn cho nhµ n­íc 3383 112 38.093.538 31/12 2007 31/12 Chi nép tiÒn cho nhµ n­íc 3384 112 5.711.676 31/12 2008 31/12 Chi nép tiÒn cho nhµ n­íc 3382 112 3.807.000 31/12 2009 31/12 BHXH tr¶ thay l­¬ng 3383 334 916.923 31/12 3001 31/12 NhËn tiÒn BHXH thanh to¸n 3383 112 916.923 Céng ph¸t sinh: 48.529.137 16.789.229 D­ cuèi kú: 9.129.992 Sè hiÖu TK: 338 Sæ chi tiÕt TK 334 Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng Th¸ng 12/2009 Chøng tõ DiÔn Gi¶i TK §¦ Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú: 22.553.832 1965 31/12 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I th¸ng 12/2009 111 6.000.000 1995 31/12 Thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 111 52.113.709 1996 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 641 26.800.000 1997 31/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 12/2009 642 36.689.231 1998 31/12 Thu BHXH tõ l­¬ng c«ng nh©n 3383 3.174.462 1999 31/12 Thu BHYT tõ l­¬ng c«ng nh©n 3384 634.892 2009 31/12 Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho Vò L©m Tïng 111 916.923 3000 31/12 BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng th¸ng 12/2009 3383 916.923 Céng ph¸t sinh: 62.839.986 40.286.154 CH¦¥NG III NhËn xÐt vµ kÕt luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty so ny viÖt nam 3.1 . NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty Tõ khi ®­îc thµnh lËp, C«ng ty SONY Việt Nam ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña m×nh. Ban L·nh ®¹o C«ng ty lu«n phæ biÕn kÞp thêi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó C«ng ty ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty th­êng xuyªn quan t©m, cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. C«ng ty lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty tham gia c¸c kho¸ häc vµ tËp huÊn ng¾n h¹n do cÊp trªn më nh»m më mang kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp nãi chung còng nh­ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong m«i tr­êng c¹nh tranh cßn nhiÒu míi mÎ. ĐÓ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao lµ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý phï hîp kÕt hîp víi sù cè g¾ng nç lùc ý thøc tr¸ch nhiÖm chung cña toµn thÓ CBCNV trong c«ng ty, mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu th«ng qua viÖc t¹o ra ®éng lùc kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp sö dông hîp lý nguån nh©n lùc ®ã lµ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ng­êi lao ®éng. Qua nh÷ng ph©n tÝch vÒ thực trạng hạch toán c«ng t¸c kÕ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ở c«ng ty SONY ViÖt Nam x©y dùng vµ ph¸t triÓn,C«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh­ng vÉn kh«ng ngõng cè g¾ng v­ît mäi khã kh¨n,kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh nãi riªng vµ lÜnh vùc c¹nh tranh nãi chung. C«ng ty ®· cè g¾ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m hßa nhËp víi b­íc ®i cña m×nh cïng víi nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay sù nh¹y bÐn hµnh ®éng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý kinh doanh ®· thùc sù trë thµnh ®ßn bÈy tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Trong sù ph¸t triÓn chung cña mét C«ng ty bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng thùc sù lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý cña doanh nghiÖp.Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty ®· thùc sù thùc hiÖn nghiªm tóc theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n vµ hÖ thèng chøng tõ sæ s¸ch vÒ tiÒn l­¬ng, viÖc ghi sæ kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù quy ®Þnh c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc h¹ch to¸n râ rµng vµ h×nh thøc sö dông chøng tõ ghi sæ ë C«ng ty rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ vµ ®Æc biÖt rÊt thuËn tiÖn trong viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cña c«ng ty thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ øng dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng rÊt phï hîp ®èi víi ng­êi lao ®éng v× vËy mµ thu hót ®­îc ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc cao h¬n vµ ®¸p øng lßng tin cña l·nh ®¹o C«ng ty. 3.1.1 So s¸nh ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cña ®¬n vÞ víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n theo chÕ ®é hiÖn hµnh . 3.1.1.1 ¦u ®iÓm: C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n chøng tõ ghi sæ, mét lo¹i h×nh h¹ch to¸n kh«ng nh÷ng phï hîp víi quy m« cña C«ng ty mµ cßn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi hãa tÝnh to¸n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn, tham m­u vµ gióp cho Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c phÇn viÖc mµ m×nh phô tr¸ch, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty rÊt cô thÓ, chÝnh x¸c ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. ViÖc chi tr¶ tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT, ®¶m b¶o quyÒn lîi trùc tiÕp cña ng­êi lao ®éng. C«ng ty còng sö dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· quy ®Þnh trong chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tiÒn l­¬ng, vÒ thanh to¸n c¸c chÕ ®é BHXH. Bªn c¹nh ®ã, do thùc hiÖn chÕ ®é h­ëng l­¬ng theo lîi nhuËn nªn khi C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao th× møc thu nhËp cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc n©ng cao, gãp phÇn ®¶m b¶o ®­îc møc sèng vµ sinh ho¹t cña hä, khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. 3.1.1.2 Nh­îc ®iÓm: C«ng ty SONY ViÖt Nam lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp liªn doanhs, ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc h­ëng l­¬ng theo lîi nhuËn. Theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy th× nÕu C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× thu nhËp cña C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao nh­ viÖc ®¶m b¶o møc thu nhËp cña hä cã ®­îc æn ®Þnh kh«ng nÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®¹t hiÖu qña hay kh«ng ®¹t ®­îc møc doanh thu nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Do ®ã C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc vµ còng phÇn nµo c¶i thiÖn ®­îc cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã ®ßi hái Ban L·nh ®¹o C«ng ty ph¶i lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, quan t©m vµ cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n, ®µo t¹o båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn C«ng ty, gióp cho t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao. VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n th× do ¸p dông theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nªn trong viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cßn cã sù trïng l¾p, dÔ nhÇm lÉn vµ tèn nhiÒu c«ng 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i c«ng ty SONY VIỆT NAM §Ó c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng ty thùc sù ph¸t huy hÕt vai trß cña nã lµ c«ng cô h÷u hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó tõ ®ã n©ng cao møc sèng cho ng­êi lao ®éng vµ ®Ó c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn th× c«ng ty SONY ViÖt Nam nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi riªng ph¶i kh«ng ngõng nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n h×nh thøc tr¶ l­¬ng hiÖn nay cña c«ng ty ®Ó qu¶n lý tèt lao ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ lao ®éng. Ph¶i quan t©m ®Õn ®êi sèng c¸n bé CNV h¬n n÷a ®Ó t×m ra ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng phï hîp víi søc lao ®éng mµ hä ®· bá ra. §Ó ®¸p øng kÞp thêi th«ng tin nhanh vµ chÝnh x¸c phï hîp víi t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty, xin ®Ò nghÞ ban gi¸m ®èc vµ phßng kÕ to¸n qu¶n lý tèt c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng h¬n n÷a. - Do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng lµ thêi gian nªn viÖc tÝnh ra l­¬ng cña c«ng nh©n viªn vÉn ch­a thiÕt thùc. - Ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng theo thêi gian c«ng ty nªn ¸p dông thªm h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, cã nh­ vËy th× viÖc tÝnh to¸n l­¬ng cña c«ng nh©n viªn sÏ thùc tÕ h¬n. - §èi víi bé phËn kü thuËt vµ bé phËn kinh doanh nªn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm, v× cã nh­ vËy c«ng nh©n viªn míi tÝch cùc tham gia, ho¹t ®éng kinh doanh tiªu thô ®­îc nhiÒu hµng ho¸ gióp cho lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng cao ®ång thêi viÖc h¹ch to¸n l­¬ng còng cô thÓ h¬n, thiÕt thùc h¬n ®èi víi n¨ng lùc cña tõng ng­êi. ViÖc qu¶n lý thêi gian lao ®éng ngoµi vÊn ®Ò theo dâi chÆt chÏ qua b¶ng chÊm c«ng cÇn ph¶i theo dâi thªm vÒ thêi gian sè giê lµm viÖc. NÕu lµm viÖc kh«ng ®ñ theo ca quy ®Þnh th× trõ theo giê, vµ nÕu lµm thªm giê còng cÇn cã phiÕu b¸o lµm thªm giê cïng víi møc th­ëng hîp lý cho thêi gian lµm thªm ngoµi giê Êy. §èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt, ®­îc tÝnh l­¬ng theo s¶n phÈm, nªn ch¨ng c«ng ty cã mét møc quy ®Þnh cô thÓ vÒ sè l­îng s¶n phÈm lµm ra, nÕu lµm v­ît møc ®­îc giao còng cÇn cã th­ëng hîp lý theo doanh thu bªn c¹nh ®ã c«ng ty nªn bæ sung thªm vµo quü l­¬ng phÇn quü khen th­ëng dïng ®Ó lµm kho¶n tiÒn th­ëng cho nh÷ng c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ ®éi s¶n xuÊt kinh doanh cã s¸ng kiÕn, thµnh tÝch ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng cña c«ng ty sau mçi kú s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc sö dông quü khen th­ëng nµy kh«ng ¶nh h­ëng qu¸ lín ®Õn quü l­¬ng cña c«ng ty mµ nã cßn gãp phÇn trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt, s¸ng t¹o vµ tÝch cùc tham gia c¸c phong trµo cña c«ng ty nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty §èi víi viÖc tÝnh l­¬ng cña c«ng ty cÇn bæ sung thªm viÖc tÝnh th­ëng lµm thªm giê, hoÆc th­ëng theo doanh thu. Theo ®ã, tiÒn l­¬ng cña c¸c bé phËn trong c«ng ty ®­îc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc céng víi thêi gian lµm thªm giê hoÆc lµ theo møc n¨ng suÊt quy ®Þnh céng víi møc n¨ng suÊt v­ît møc. Nãi c¸ch kh¸c, tæng møc l­¬ng cña c«ng nh©n viªn bao gåm phÇn th­ëng thêi gian hay s¶n phÈm theo quy ®Þnh vÒ phÇn l­¬ng th­ëng tuú theo thêi gian hay s¶n phÈm lµm thªm ®­îc. Cïng víi c¸ch tÝnh l­¬ng nµy lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng kho¸n theo doanh thu mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. ViÖc tÝnh l­¬ng nh­ vËy sÏ khiÕn cho ng­êi lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc. MÆt kh¸c nã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng cña c«ng ty. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp tại C«ng ty SONY ViÖt Nam, em ®· cã ®iÒu kiÖn ®­îc t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh­ nh÷ng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ ®i s©u vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ®· gióp em n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· ®­îc häc ë tr­êng mµ ch­a cã ®iÒu kiÖn ®­îc ¸p dông thùc hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh, nhiÖt t×nh gióp ®ì cña cô giáo Th.S Trần Thị Dung cùng Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc cßn Ýt ái nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do ®ã em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña cô gi¸o Th.S Trần Thị Dung còng nh­ cña Ban L·nh ®¹o C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ Phßng KÕ to¸n thuéc C«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc phong phó vÒ lý luËn vµ s¸t víi thùc tÕ cña C«ng ty h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¸m ¬n C« gi¸o Th.S TrÇn ThÞ Dung, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ Phßng KÕ to¸n ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tài chÝnh - §¹i häc C«ng Nghiệp 2. Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - NXB Hµ Néi 3. V¨n b¶n ph¸p luËt: + Th«ng t­ 84/2009/TT-BTC ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2008 cña Bé Tµi ChÝnh vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. + Th«ng t­ 03/2007/TT-BL§TBXH ngµy 30 th¸ng 1 n¨m 2007 cña Bé Lao §éng Th­¬ng Binh X· Héi vÒ BHXH. + Th«ng t­ 04/2009/TT-BL§TBXH ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2009 cña Bé Lao §éng Th­¬ng Bin X· Héi vÒ B¶o hiÓm thÊt nghiÖp 4. §ç V¨n ThËn - Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp - NXB Thèng kª - N¨m 2006 Môc lôc Danh môc c¸c ký hiÖu viÕt t¾t - L­¬ng thêi gian + - èm, ®iÒu d­ìng « - Tai n¹n T - NghØ phÐp P - Héi nghÞ, häc tËp H - NghØ thai s¶n TS - NghØ kh«ng l­¬ng T2 - Ngõng viÖc N - NghØ bï NB - Con èm Cè NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty SONY Việt Nam.doc
Luận văn liên quan