Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu

Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế; là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước (NSNN). Chính sách thuế gắn liền với chính sách phát triển của mọi quốc gia đang thực hiện nền kinh tế chuyển đổi, tiến sâu vào hội nhập quốc tế thì chính thuế năng động, phù hợp càng trở nên cực kì quan trọng. Ngày 1/1/1999 có thể được coi như một mốc quan trọng đánh dấu một bước nhảy của chế độ thuế, đó là thời điểm Luật thuế GTGT được chính thức áp dụng tại Việt Nam, kéo theo chế độ kế toán cũng thay đổi cho phù hợp. Trong những năm vừa qua, Luật thuế mới này cũng đã phần nào phát huy được những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế đất nước, nhưng những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận dụng nó vào điều kiện kinh doanh thực tế của doanh nghiệp thì lại tồn tại rất nhiều.

pdf104 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/12/2013 | Lượt xem: 1658 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Âu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GTGT 10%. Khi kê khai phải điền đầy đủ các thông tin nhƣ : - Ký hiệu hoá đơn : là NC/2010B - Số hoá đơn : là 0081065 - Ngày, tháng năm phát hành : 05/12/2010 - Tên ngƣời mua : là Công ty TNHH Trung Thành - Mã số thuế ngƣời mua :0800301334 - Mặt hàng : Xi măng Trung Thạch - Doanh số bán chƣa có thuế : 338.181.900 - Thuế suất :10% - Thuế giá trị gia tăng : 33.818.190.  Đến hoá đơn tiếp theo ta ấn F5 để thêm dòng kê khai. Nếu hết thì thôi. Sau khi kê khai xong kế toán kích chuột vào chữ “ ghi “. Tiếp đó hiện lên dòng chữ “ Đã ghi số liệu thành công “. Tiếp theo kế toán kích chuột vào chữ “ Đóng “. Hoàn thành việc kê khai hoá đơn, chứng từ bán ra. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 76 Giao diện trên là bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra tháng 12 năm 2010. Ta thấy : -Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong tháng 12/2010 là 801.363.900đ -Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra trong tháng 12 là 80.136.100đ Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 77 BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng.12. năm 2010. Người nộp thuế: .Cong ty TNHH Hai Au Mã số thuế: 0 8 0 0 0 2 9 4 3 1 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Hoá đơn, chứng từ bán Tên người mua Mã số thuế người mua Mặt hàng Doanh số bán chưa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT: Tổng 2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%: Tổng 3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: Tổng 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: 1 NC/2010B 0081065 05/12/2010 Công ty TNHH Trung Thành 0800301334 Xi mang 338181900 10% 33818100 2 NC/2010B 0081066 06/12/2010 Công ty TNHH Môi truong xanh 0800287432 Xi mang 6136400 10% 613600 3 NC/2010B 0081067 08/12/2010 Bùi Van Nhât Xi mang 11272800 10% 1127200 4 NC/2010B 0081068 10/12/2010 Nguyên Thi Hông Nhung Xi mang 290836400 10% 29083600 5 NC/2010B 0081069 14/12/2010 Công ty TNHH Cuong Thinh 0800098298 Gia công xi mang 25300000 10% 2530000 6 NC/2010B 0081070 16/12/2010 Pham Van Lân Xi mang 16909100 10% 1690900 7 NC/2010B 0081071 16/12/2010 Công ty TNHH Trung Thanh 0800301334 Xi mang 112727300 10% 11272700 Tổng 801363900 10% 80136100 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra: ............................ 801363900 Tổng thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra: ............................ 80136100 Kim Thanh, ngày 06 tháng 01 năm 2011 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Mẫu số: 01- 1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 78 Tiêp theo, kích chuột vào “ PL 01-2/GTGT “, nếu nhƣ muốn kê khai hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Tại đây kế toán bắt đầu kê khai các hoá đơn, chứng từ hàng hóa bán ra của công ty Phần này có chia ra thành các phần nhƣ sau : 1. Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT 2. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT Ví dụ : Ngày 3/12/2010 công ty TNHH Hải Âu mua dầu diezen của cửa hàng xăng dầu Phú Thái theo hóa đơn GTGT số AA/2010T-0632115.Trong đó tiền hàng là: 9.553.050, tiền thuế GTGT(10%) là 919.450đ  Từ nghiệp vụ phát sinh trên kế toán tiến hành kê khai vào phần mềm " hỗ trợ kê khai thuế " nhƣ sau : Kê khai vào phần 1: Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: Khi kê khai phải điền đầy đủ các thông tin nhƣ : Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 79 - Ký hiệu hoá đơn : là AA/2010T - Số hoá đơn : là 0632115 - Ngày, tháng năm phát hành : là 03/12/2010 - Tên ngƣời bán : là Cửa hàng xăng dầu Phú Thái - Mã số thuế ngƣời bán : 5700101690 - Mặt hàng : dầu diezen - Doanh số bán chƣa có thuế : 9.553.050 - Thuế suất :10% - Thuế giá trị gia tăng : 919.450đ Đến hoá đơn tiếp theo ta ấn F5 để thêm dòng kê khai. Nếu hết thì thôi. Sau khi kê khai xong kế toán kích chuột vào chữ “ ghi “. Tiếp đó hiện lên dòng chữ “ Đã ghi số liệu thành công “. Tiếp theo kế toán kích chuột vào chữ “ Đóng “. Hoàn thành việc kê khai hoá đơn, chứng từ bán ra. Giao diện trên là bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào của công ty TNHH Hải Âu tháng 12 năm 2010. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 80 BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng.12 năm 2010 Ngƣời nộp thuế:. Cong ty TNHH Hai Au Mã số thuế: . 0 8 0 0 2 9 4 3 1 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế Tên ngƣời bán Mã số thuế ngƣời bán Mặt hàng Doanh số mua chƣa có thuế Thuế suất Thuế GTGT Ghi chú Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn Ngày, tháng, năm phát hành [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 1.Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT: 1 AA/2010T 0632115 03/12/2010 Cua hàng xang dâu 27 Phú Thái 5700101690001 Dâu diezen 9,553,050 10% 919,450 2 AB/2010T 638702 07/12/2010 Viên thông Hai Duong 0800011427 Dich vu viên thông 225,577 10% 22,558 3 AA/2010T 2946731 06/12/2010 Ðiên luc Hai Duong 0800356171 Ðien SX 56,493,100 10% 5,649,310 4 AA/2010T 3649777 20/12/2010 Ðiên luc Hai Duong 0800356171 Ðien SX 45,054,200 10% 4,505,420 5 NC/2010B 0010942 11/12/2010 Công ty TNHH Phung Hung 0800235498 Clanhke 274,313,182 10% 27,431,318 6 RB/2010B 0000414 14/12/2010 Công ty TNHH Trung Thành 0800301334 Vân chuyên 21,638,000 10% 2,163,800 7 AV/2010B 0094083 23/12/2010 Công ty TNHH Tiên Nam 0800815918 Clanhke 121,165,000 10% 12,116,400 8 GH/2008B 0020146 25/12/2010 DN Phúc Khánh 1000331613 Vo bao 80,000,000 10% 8,000,000 9 PX/2010B 0071356 31/12/2010 CTCP in và dich vu Ðúc Minh 0800454771 In hóa don GTGT 3,760,000 10% 376,000 Tổng 612,202,109 61,184,256 Tổng 3.Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT: Tổng 4.Hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tƣ: Tổng Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào: ............................ 612.202.109 Tổng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào: ............................ 61.184.256 Kim Thanh, ngày.06 tháng.01 năm..2011. NGƢỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƢỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Kế toán chỉ cần kê khai ở trong 2 phụ lục này, dữ liệu sẽ tự nhảy sang Tờ khai thuế giá trị gia tăng. Mẫu số: 01- 2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 81 Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 82  Một số quy định chung, nội dung và phƣơng pháp lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( mẫu số 01/GTGT )  Một số quy định chung : * Trong tờ khai thuế GTGT có sử dụng một số ký tự viết tắt nhƣ sau: - “GTGT” là các ký tự viết tắt của cụm từ “giá trị gia tăng” - “CSKD” là các ký tự viết tắt của cụm từ “cơ sở kinh doanh” - “HHDV” là các ký tự viết tắt của cụm từ “hàng hóa, dịch vụ”. * Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của kỳ kê khai thuế (tháng... năm....) và các thông tin đã đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã số từ [01] đến [09] nhƣ: -[01] : Kỳ tính thuế : tháng 12 năm 2010 -[02] : Ngƣời nộp thuế : Công ty TNHH Hải Âu -[03] : Mã số thuế : 0800029431 -[04] : Địa chỉ trụ sở : Thị trấn Phú Thái -[05] : Quận/huyện : Kim Thành -[06] : Tỉnh/thành phố : Hải Dƣơng -[07] : Điện thoại : 03203 720582 -[08] : Fax :03203 720582 -[09] : Email : Nếu có sự thay đổi các thông tin từ mã số [02] đến mã số [09], CSKD phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan thuế theo qui định hiện hành và kê khai theo các thông tin đã đăng ký bổ sung với cơ quan thuế. Đối với Tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tƣ thì cơ sở kinh doanh phải kê khai rõ tên của từng dự án đang trong giai đoạn đầu tƣ. * Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi. Nếu các chỉ tiêu có kết quả tính toán nhỏ hơn không thì phần số ghi vào Tờ khai đƣợc để trong ngoặc (...). Các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai phải có Bảng giải trình đính kèm. * Tờ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế chỉ đƣợc coi là hợp pháp khi Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 83 tờ khai đƣợc kê khai theo đúng mẫu quy định, các chỉ tiêu trong tờ khai đƣợc ghi đúng và đầy đủ theo các nguyên tắc nêu tại các điểm 1,2,3 mục I này và đƣợc ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu vào cuối tờ khai.  Nội dung và phƣơng pháp lập tờ khai thuế giá trị gia tăng. ( mẫu số 01/GTGT ) A- Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ Nếu trong kỳ kê khai cơ sở kinh doanh không có các hoạt động mua, bán hàng hoá dịch vụ thì đánh dấu “X” vào ô mã số [10], đồng thời không phải điền số liệu vào các chỉ tiêu phản ánh hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ. B- Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc chuyển sang Số thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc chuyển sang đƣợc ghi vào mã số [11] của Tờ khai thuế GTGT kỳ này là số thuế đã ghi trên mã số [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trƣớc. C- Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nƣớc I- Hàng hoá dịch vụ (HHDV) mua vào Số liệu để kê khai vào các chỉ tiêu của mục này bao gồm hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không bao gồm thuế GTGT đầu vào của các Dự án đầu tƣ của cơ sở kinh doanh. Số thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tƣ đƣợc kê khai, theo dõi riêng tại Tờ khai thuế GTGT của Dự án đầu tƣ (mẫu số 01B/GTGT). 1. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ” - Mã số [12] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong kỳ chƣa có thuế GTGT, bao gồm giá trị HHDV mua vào trong nƣớc và nhập khẩu. - [12] : 612.202.109 - Mã số [13] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ, bao gồm số thuế GTGT của HHDV mua vào trong nƣớc và số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. - [13] : 61.184.256 Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 84 2. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong nƣớc” - Mã số [14] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong nƣớc (giá trị chƣa có thuế GTGT) theo chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ - [14] : 612.202.109 - Mã số [15] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế giá trị gia tăng trên các hoá đơn GTGT và các chứng từ đặc thù (do cơ sở kinh doanh tính lại) của hàng hoá dịch vụ mua vào trong nƣớc. - [15] : 61.184.256 3.Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu” - Mã số [16] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị của HHDV nhập khẩu trong kỳ (giá trị chƣa có thuế GTGT), căn cứ theo chứng từ của hàng hoá nhập khẩu nhƣ hợp đồng nhập khẩu, hoá đơn của phía nƣớc ngoài cung cấp... - [16] : Không phát sinh trong kỳ - Mã số [17] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu trong kỳ, căn cứ vào các chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu (nhƣ Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu, Giấy nộp tiền vào Ngân sách...) - [17] : Không phát sinh trong kỳ 4. Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trƣớc”. - Mã số [18], [20]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh giá trị của HHDV mua vào (giá trị chƣa có thuế GTGT) điều chỉnh tăng, giảm trong các trƣờng hợp đƣợc điều chỉnh theo chế độ quy định. -[18], [20]: Không phát sinh trong kỳ - Mã số [19], [21]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh số thuế GTGT của HHDV mua vào điều chỉnh tăng, giảm trong các trƣờng hợp đƣợc điều chỉnh theo chế độ quy định. -[19], [21]: Không phát sinh trong kỳ 5. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào” - Mã số [22] : Số liệu ghi vào mã số này phản ánh tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào bao gồm số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ và các khoản điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trƣớc. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 85 - [22] : 61.184.256 6. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT đƣợc khấu trừ kỳ này” - Mã số [23] : Số liệu ghi vào mã số này phản ánh tổng số thuế GTGT đƣợc khấu trừ. - [23] : 61.184.256 II- Hàng hoá dịch vụ (HHDV) bán ra 1. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ” - Mã số [24] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ (giá trị chƣa có thuế GTGT), bao gồm HHDV bán ra không chịu thuế GTGT và HHDV bán ra chịu thuế GTGT. - [24] : 801.363.900 - Mã số [25] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đầu ra, tƣơng ứng với giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ đã ghi vào mã số [24]. Số liệu ở mã số này bằng số liệu ghi ở mã số [28]. - [25] : 80.136.100 2. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT” - Mã số [26] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ thuộc diện không chịu thuế của cơ sở kinh doanh. - [26]: Không phát sinh trong kỳ 3.Chỉ tiêu “Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” - Mã số [27] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT. - [27] : 801.363.900 - Mã số [28] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đầu ra tƣơng ứng với giá trị HHDV bán ra chịu thuế GTGT đã ghi vào mã số [27] . - [28] : 80.136.100 4. Chỉ tiêu "Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%" - Mã số [29]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT theo thuế suất 0%. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 86 -[29] : Không phát sinh trong kỳ 5. Chỉ tiêu "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% " : - Mã số [30]: Số liệu ghi vào mã số này là giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ (chƣa có thuế GTGT) chịu thuế theo thuế suất 5%. -[30] : Không phát sinh trong kỳ - Mã số [31]: Số liệu ghi vào mã số này là số thuế GTGT tƣơng ứng với giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế theo thuế suất 5% đã ghi vào mã số [30]. -[31] : Không phát sinh trong kỳ 6. Chỉ tiêu "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%" : - Mã số [32]: Số liệu ghi vào mã số này là giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ (chƣa có thuế GTGT) chịu thuế theo thuế suất 10%. - [32] : 801.363.900 - Mã số [33] : Số liệu ghi vào mã số này là số thuế GTGT tƣơng ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế theo thuế suất 10% đã ghi vào mã số [32]. - [33] : 80.136.100 7. Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trƣớc” : - Mã số [34], [36]: Số liệu ghi vào mã số này là số điều chỉnh tăng, giảm của tổng giá trị của HHDV bán ra (giá trị chƣa có thuế GTGT) của các kỳ kê khai trƣớc. -[34] [36] : Không phát sinh trong kỳ - Mã số [35], [37]: Số liệu ghi vào mã số này là số điều chỉnh tăng, giảm số thuế GTGT của HHDV bán ra của các kỳ kê khai trƣớc. -[35] [37] : Không phát sinh trong kỳ 8. Chỉ tiêu “Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra” : - Mã số [38]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ và các khoản điều chỉnh tăng giảm của các kỳ kê khai trƣớc. [38] = [24] + [34] -[36] Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 87 - [38] : 801.363.900 - Mã số [39]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh tổng số thuế GTGT của HHDV bán ra bao gồm số thuế GTGT của HHDV bán ra trong kỳ và các khoản điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trƣớc. Số liệu ghi vào mã số này đƣợc tính theo công thức : [39] = [25] + [35] -[37] - [39] : 80.136.100 III- Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ : 1. Chỉ tiêu “Thuế GTGT phải nộp trong kỳ”: - Mã số [40]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc tính theo công thức : [40] = [39] - [23] -[11] ≥ 0 - [40] : 18.951.844 2. Chỉ tiêu : “Thuế GTGT chƣa khấu trừ hết kỳ này ”: - Mã số [41]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc tính theo công thức [41] = [39] - [23] -[11] < 0 3. Chỉ tiêu “Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này ” - Mã số [42]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT mà CSKD đề nghị hoàn theo chế độ quy định. CSKD không đƣợc chuyển sang khấu trừ của kỳ sau đối với số thuế đã đề nghị hoàn trong kỳ. CSKD đã ghi số liệu vào ô mã số [42] thì phải gửi công văn đề nghị hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế theo qui định cho cơ quan thuế để đƣợc xét hoàn thuế. Trƣờng hợp CSKD không ghi số thuế đề nghị hoàn vào ô mã số [42] của tờ khai thì số thuế còn đƣợc khấu trừ này đã chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp. Nếu sau đó CSKD gửi công văn và hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho số thuế này thì cơ quan thuế sẽ không xét hoàn thuế. 4. Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ chuyển kỳ sau : - Mã số [43]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đƣợc tính theo công thức: [43] = [41] - [42] Kết quả của mã số [43] của tờ khai thuế GTGT kỳ này đƣợc dùng để ghi vào mã số [11] của tờ khai thuế GTGT của kỳ tiếp theo. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 88 2.2.5.2. Khấu trừ thuế GTGT: Hàng tháng căn cứ vào tờ khai thuế GTGT, trên cơ sở tổng số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra, kế toán tiến hành khấu trừ thuế GTGT.  Ví dụ: Trong tháng 12, căn cứ vào tờ khai thuế GTGT tháng 12/2010 kế toán xác định: - Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ : 61.184.256 (đồng) - Thuế GTGT đầu ra : 80.136.100 (đồng) Bút toán khấu trừ thuế GTGT: Nợ TK 33311 : 61.184.256 Có TK 133 : 61.184.256 Thuế GTGT phải nộp trong tháng 12: 80.136.100 - 61.184.256 = 18.951.844 (đồng) Bút toán khấu trừ thuế GTGT đƣợc thực hiện vào cuối tháng, sau khi xác định đƣợc tổng số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào và bán ra. Về nguyên tắc chỉ đƣợc khấu trừ theo số nhỏ hơn, và đơn vị đã thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT theo đúng nguyên tắc quy định. 2.2.5.3. Nộp thuế GTGT: Hàng tháng sau khi nhận đƣợc thông báo nộp thuế của cơ quan thuế, trong thời gian quy định (chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo), Kế toán công ty sẽ thực hiên nộp thuế theo đúng quy định. Sau khi nhận đƣợc giấy báo nợ của ngân hàng kế toán tiến hành ghi sổ bút toán: Nợ 333(1) : 18.951.844 Có 111, 112 : 18.951.844  Ví dụ: Ngày 23/12/2010 công ty TNHH Hải Âu nộp tiền thuế GTGT của kỳ tính thuế là tháng 11/2010 với số tiền là: 2.968.849đ. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 89 CHƢƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI ÂU. 3.1. Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Hải Âu. Có thể nói từ khi thành lập cho đến nay công ty TNHH Hải Âu đã có đƣợc những bƣớc đi vững chắc, thuận lợi đạt hiệu quả cao đƣợc thể hiện ở những thành tích mà công ty đã đóng góp cho xã hội. Hiện nay đóng góp vào ngân sách nhà nƣớc của công ty ngày càng tăng và công ty đƣợc đánh giá là một trong những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Cùng với sự phát triển của công ty, bộ máy kế toán cũng ngày càng hoàn thiện và có những đóng góp rất to lớn về vấn đề tài chính giúp cho công ty đứng vững và có sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng. Công ty luôn kịp thời áp dụng và thực hiện tốt chế độ kế toán mới do bộ tài chính ban hành. Công tác hạch toán kế toán trên cơ sở vận dụng linh hoạt nhƣng vẫn tuân thủ nguyên tắc kế toán nhờ đó đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời nhu cầu thông tin cho quá trình quản lý. Việc tổ chức bộ máy kế toán tập trung nhƣ hiện nay đã đảm bảo cho kế toán phát huy đầy đủ vai trò, chức năng của mình. Bộ máy kế toán của công ty đƣợc tổ chức tƣơng đối khoa học hợp lý, phù hợp với yêu cầu của công việc và phù hợp với chuyên môn của từng ngƣời. Công ty TNHH Hải Âu là Công ty có bộ máy kế toán tƣơng đối gọn nhẹ, nghiệp vụ phát sinh trong tháng, quý...không nhiều tuy nhiên Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các phần hành kế toán theo yêu cầu quản lý của Công ty và của bộ tài chính. Công ty đã bắt đầu ứng dụng phần mềm kế toán đối với việc quản lý tài chính, tuy vậy việc thực hiện kế toán trên sổ vẫn là chủ yếu, phần mềm kế toán mà Công ty sử dụng chỉ nhƣ một công cụ hỗ trợ cho việc tính toán, chính nhờ vậy mà giảm nhẹ đƣợc khối lƣợng công việc và nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Công tác kế toán của Công ty đều Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 90 tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng những qui định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng, Công ty đều thực hiện đúng theo các Thông tƣ hƣớng dẫn, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về luật thuế GTGT, đơn vị đều làm theo những hƣớng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Qua quá trình nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tại Công ty mà cụ thể là tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty, về cơ bản em nhận thấy Công ty đều làm đúng theo chế độ kế toán về thuế GTGT, thực hiện việc kê khai thuế, nộp thuế theo đúng nhƣ hƣớng dẫn của cơ quan thuế. Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác kê khai thuế GTGT của Công ty vẫn tồn tại những hạn chế. Bằng những kiến thức đã học cộng với thực tế em đã rút ra một số ý kiến nhận xét, đánh giá riêng của mình nhƣ sau.: */ Về ƣu điểm: - Để thuận lợi cho việc lập tờ khai thuế nhanh và chính xác hiện nay Công ty TNHH Hải Âu đang sử dụng phần mềm “ Hỗ trợ kê khai thuế “ do Tổng cục thuế xây dựng. Việc công ty sử dụng phần mềm HTKK thuế đã giảm thiểu tối đa việc nhầm lẫn trong tính toán, ghi chép kế toán, đảm bảo đƣợc chính xác, trung thực cao, tiết kiệm đƣợc nhân lực và chi phí, thuận lợi cho công tác kiểm tra, theo dõi hạch toán kế toán. - Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ hệ thống chứng từ kế toán về thuế GTGT nhƣ: Hoá đơn bán hàng (GTGT), bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào, bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ bán ra, tờ khai Thuế GTGT... - Kê khai đầy đủ các hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào cũng nhƣ bán ra theo đúng thời gian quy định. - Việc khấu trừ thuế GTGT và nộp thuế GTGT đều thực hiện theo đúng qui định về cách thức tiến hành cũng nhƣ thời gian. */ Về hạn chế: - Công ty chƣa tiến hành lập bảng kê bán lẻ theo qui định tại các cửa Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 91 hàng bán lẻ mà tất cả các nghiệp vụ bán hàng đều đƣợc phản ánh chung vào bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra, do vậy sẽ khó khăn trong việc theo dõi chi tiết doanh thu bán lẻ và doanh thu bán buôn dẫn đến hạn chế trong công tác quản lý các kênh phân phối sản phẩm cũng nhƣ việc thúc đẩy tiêu thụ. - Việc ghi chép bảo quản và lƣu trữ chứng từ chƣa đƣợc chu đáo, một số chứng từ chƣa đảm bảo căn cứ pháp lý nhƣ: thiếu chữ ký của ngƣời có trách nhiệm. Trong quá trình ghi sổ chi tiết, lập chứng từ nhân viên kế toán vẫn chƣa đánh số đầy đủ cho các chứng từ gốc, vẫn còn có chứng từ không số hoặc nếu có thì nhiều chứng từ bị trùng lặp số liệu, tuy với những nội dung kinh tế khác nhau nhƣng vẫn gây khó khăn cho việc phân biệt khi cần kiểm tra, tìm kiếm. - Việc mở sổ chi tiết tài khoản cấp I TK 133 - thuế GTGT đƣợc khấu trừ và sổ chi tiết tài khoản 3331 - thuế GTGT phải nộp theo em là chƣa hợp lý bởi vì TK 133 có 2 tài khoản cấp II là TK 1331 - thuế GTGT đƣợc khấu trừ của hàng hoá dịch vụ và TK 1332 - thuế GTGT đƣợc khấu trừ của tài sản cố định, việc mở sổ chi tiết TK 133 còn chung chung, chƣa tách biệt đƣợc rõ ràng hai khoản thuế này. Còn tên gọi sổ chi tiết TK 3331 là chƣa hợp lý bởi vì TK 3331 có 2 TK cấp III là TK 33311 - thuế GTGT đầu ra và TK 33312 thuế GTGT của hàng nhập khẩu, Công ty không có nghiệp vụ nhập khẩu vậy tên gọi là sổ chi tiết tài khoản 3331 là chƣa hợp lý. -Tất cả các nghiệp vụ đều đƣợc phản ánh vào sổ nhật ký chung, Công ty không mở các sổ nhật ký đặc biệt nhƣ nhật ký mua hàng, nhật ký thu, nhật ký chi... vậy theo em công ty nên mở thêm các sổ này để thuân lợi trong việc theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc chính xác nhất. - Doanh nghiệp chƣa tiến hành việc đối chiếu, kiểm tra trong quá trình lập báo cáo thuế GTGT và ghi sổ kế toán. Trong tháng 6/2010 kế toán kê nhầm 1 hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 5/2010 do kế toán kẹp lẫn chứng từ của T5 vào T6 nên làm cho thuế GTGT đầu vào bị sai ảnh hƣởng đến các sổ sách kế toán và số liệu trên tờ khai thuế. Sai sót này đã đƣợc kế toán phát hiện ra và sửa chữa vào cuối kỳ kế toán. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 92 - Việc quản lý và sử dụng hóa đơn chƣa thực sự đƣợc kế toán quan tâm. - Hóa đơn bán hàng khi giao cho bên mua bị ghi sai đơn giá .Doanh nghiệp đã tiến hành hủy hóa đơn nhƣng khi hủy hóa đơn GTGT kế toán lại không tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn giữa hai bên và có đầy đủ chữ ký của những ngƣời liên quan. - Kế toán thuế là một mảng rất quan trọng trong công tác kế toán của bất kỳ doanh nghịêp nào, nhƣng do Công ty TNHH Hải Âu là một doanh nghiệp vừa và nhỏ nên bộ máy kế toán của công ty tƣơng đối gọn .Công ty vẫn chƣa có một kế toán độc lập phụ trách mảng thuế, kế toán viên kiêm luôn kế toán về thuế dẫn đến việc theo dõi chặt chẽ là hết sức khó khăn và không khách quan. Trên đây là một vài tồn tại trƣớc mắt, bộ phận kế toán của Công ty nên đƣa ra các biện pháp giải quyết để công tác kế toán thuế GTGT của Công ty đƣợc hoàn thiện hơn nữa. 3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Hải Âu. 3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện, tổ chức công tác kế toán thuế GTGT. Kế toán thuế GTGT là một phần hành kế toán quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp, thực hiện tốt kế toán thuế GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc, tránh đƣợc tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình trạng chậm nộp thuế ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nƣớc, uy tín của doanh nghiệp và cả về mặt vật chất khi bị phạt chậm nộp thuế. Việc thực hiện tổ chức công tác kế toán thuế một cách khoa học giúp cho kế toán doanh nghiệp dễ dàng giải trình về các số liệu liên quan đến thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Với cơ chế thị trƣờng mở cửa cạnh tranh đã trở thành một xu thế tất yếu, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải không ngừng lỗ lực trong việc nâng cao hiêu quả SXKD nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Để có thể thành công trong việc lựa chọn đối tác kinh doanh, thực hiện tốt công tác kế toán Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 93 nói chung và công tác kế toán thuế nói riêng góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Các số liệu liên quan đến thuế, tình hình nộp thuế có thể cho biết đƣợc thực trạng, quy mô, hiệu quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó xác định đƣợc vị thế của doanh nghiệp đối với các chủ đầu tƣ và đối tác kinh tế. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế nƣớc ta hiện nay từng bƣớc hội nhập kinh doanh thế giới Nhà nƣớc có những thay đổi với chính sách kinh tế vĩ mô nhƣ chính sách về thuế, chế độ kế toán. Cùng với những thay đổi đó công tác kế toán ở doanh nghiệp cũng phải đƣợc tổ chức cho phù hợp. Từ những nguyên nhân, đòi hỏi mang tính khách quan của nền kinh tế đặt ra, để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất phát huy đầy đủ vai trò cung cấp thông tin cho việc điều hành, quản lý, SXKD, cần thiết phải cải tiến, đổi mới và hoàn thiện hệ thống kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng. 3.2.2. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán . Trong cơ chế thị trƣờng, công tác kế toán ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trong việc quản lý nền kinh tế nói chung và trong mỗi doanh nghiệp nói riêng. Vì vậy vấn đề hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT là sự cần thiết khách quan và cần phải dựa vào một số nguyên tắc sau: - Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán. - Hoàn thiện phải trên cơ sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh của DN. - Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng đƣợc thông tin kịp thời, chính xác phù hợp với yêu cầu quản lý. - Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí vì mục đích của doanh nghiệp là kinh doanh có lãi và đem lại hiệu quả. Nói tóm lại trên đây là những yêu cầu đƣợc đặt ra trƣớc hết của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng, dƣới đây em xin đƣa ra một số đề suất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Hải Âu căn cứ vào những yêu cầu đó. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 94 3.2.3. Một số kiến nghị đề suất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán GTGT tại công ty TNHH Hải Âu. Căn cứ vào những nhận xét về những ƣu điểm và nhƣợc điểm của công ty TNHH Hải Âu đã nêu ở trên, em xin có một số đề suất nhƣ sau:  Công ty nên tiến hành lập bảng kê bán lẻ tại các cửa hàng bán lẻ để một mặt là thực hiện theo đúng qui định tránh việc trốn thuế, mặt khác là để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý các kênh phân phối sản phẩm, đồng thời nhằm theo dõi riêng việc bán lẻ hàng hoá để kịp thời đƣa ra các giải pháp hoàn chỉnh khi có những điều kiện bất lợi của thị trƣờng. Bảng kê bán lẻ có thể theo mẫu sau: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DỊCH VỤ (Ngày tháng năm ) Mã số: Tên cơ sở kinh doanh:.................................................................................................. Địa chỉ:........................................................................................................................ Họ tên ngƣời bán hàng:................................................................................................ Địa chỉ nơi bán hàng:.................................................................................................. STT Tên hàng hoá, Dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 Tổng cộng tiền thanh toán:.......................................................................................... Tổng số tiền (bằng chữ) :............................................................................................. Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 95  Kiến nghị về kiểm tra chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp. Cuối mỗi kỳ kế toán nhân viên kế toán nên kiểm tra lại hệ thống chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp để bổ sung đầy đủ chữ ký của những ngƣời trách nhiệm có liên quan. Một số Phiếu thu tiền bán hàng và phiếu chi tiền khi mua hàng của các tháng trong năm chƣa đƣợc đánh số. Vậy kế toán nên kiểm tra lại để bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu kiểm tra sau này.  Đối với kế toán thuế GTGT Công ty nên mở thành 2 sổ chi tiết tài khoản cấp II để theo dõi thuế GTGT đầu vào, đó là: +Sổ chi tiết tài khoản 1331-Thuế GTGT đƣợc khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ +Sổ chi tiết tài khoản 1332-Thuế GTGT đƣợc khấu trừ của TSCĐ Không nên theo dõi chung hai khoản thuế đầu vào này vào một sổ chi tiết tài khoản 133 nhƣ Công ty đang làm. Tên gọi sổ chi tiết TK 3331-Thuế GTGT đâu ra theo em nên đổi thành sổ chi tiết TK 33311- Thuế GTGT đầu ra, bởi vì tên gọi của TK 3331 chỉ là thuế GTGT, gồm 2 tài khoản cấp III: +TK 33311-Thuế GTGT đầu ra +TK 33312- Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu. Tên gọi của sổ chi tiết TK 3331 nhƣ vậy là không phản ánh đúng nội dung kinh kế của TK 3331.  Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày đều đƣợc phản ánh vào sổ Nhật ký chung, nhƣ vậy khối lƣợng ghi chép là rất lớn gây khó khăn cho việc theo dõi. Theo em công ty nên mở thêm một số sổ Nhật ký chuyên dùng để theo dõi một số loại nghiệp vụ chủ yếu nhƣ mua hàng, bán hàng, chi tiền, thu tiền, để cuối tháng kế toán thuế GTGT có thể lấy số liệu tổng hợp từ các Nhật ký chuyên dùng đó để đối chiếu số liệu đã tổng hợp đƣợc trên các sổ chi tiết. Dƣới đây là một số mẫu sổ Nhật ký chuyên dùng Công ty nên mở thêm: Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 96 SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Phải trả ngƣời bán (Có TK 331) Ghi nợ các tài khoản Tài khoản khác Số ngà y 152 153 ... Số hiệu Số tiền SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG Ngày tháng ghi sổ Chứng từ DIỄN GIẢI Phải thu của khách hàng(N ợ TK 131) Ghi có tài khoản doanh thu Ghi chú Số Ng ày Hàng hoá Thàn h phẩm Dịch vụ  Kiến nghị về việc kiểm tra đối chiếu giữa sổ chi tiết TK 133 và TK 3331 và tờ khai thuế GTGT. - Khi tiến hành lập tờ khai thuế, doanh nghiệp cần phải đối chiếu kiểm tra giữa hóa đơn đầu vào, đầu ra với bảng kế mua vào, bán ra để tranh tình trạng bỏ sót Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 97 hóa đơn chứng từ. - Đồng thời doanh nghiệp cần phải đối chiếu số liệu giữa tờ khai và sổ chi tiết của các tài khoản 133 và 3331 để đảm bảo số liệu đƣợc chính xác. Việc đối chiếu kiểm tra có thể đƣợc thực hiện thông quá các mẫu bảng sau: Niên độ kế toán: Năm 2010 Khoản mục TK 13311 và TK 33311 Tháng Hạch toán Kê khai Chênh lệch VAT đầu vào VAT đầu ra Số còn đƣợc khấu trừ Số phải nộp VAT đầu vào VAT đầu ra Số còn đƣợc khấu trừ Số phải nộp VAT đầu vào VAT đầu ra Dƣ đầu kỳ T1/2009 T2/2009 T3/2009 ……… T9/2009 T10/2009 T12/2009 Cộng Số còn đƣợc khấu trừ : Chênh lệch : Niên độ kế toán: Năm 2010 Khoản mục TK 511 Kê khai Chênh lệch Tờ khai Doanh thu VAT đầu ra Thuế suất Doanh thu VAT đầu ra Doanh thu VAT đầu ra Thuế suất Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 98  Kiến nghị về việc hủy hóa đơn GTGT. Yêu cầu của hóa đơn GTGT là phải rõ ràng, chính xác, không đƣợc tẩy xóa. Khi kế toán của công ty lập hóa đơn bán hàng đã ghi nhầm số lƣơng và đơn giá hàng xuất bán vì vậy kế toán đã hủy bỏ hóa đơn bán hàng này và viết lại hóa đơn GTGT khác. Nhƣng kế toán đã xé hóa đơn khỏi cuống và không tiến hành lâp biên bản hủy hóa đơn giữa hai bên, điều này không đúng với quy định của việc quản lý và sử dụng hóa đơn. Quy định nhƣ sau:  Trƣờng hợp hóa đơn viết sai cần hủy bỏ thì gạch chéo để chữ hủy bỏ vào các liên của số hóa đơn, không đƣợc xé rời khỏi cuống mà phải lƣu giữ đầy đủ các liên để thanh toán số tờ bị hủy (hỏng) với Cơ quan thuế (đƣợc thể hiện trên bản Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).  Trƣờng hợp đã giao hóa đơn cho khách hàng mới phát hiện sai hóa đơn thì hai bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn, đồng thời cơ sở phải lập hóa đơn mới giao cho khách hàng. Hóa đơn mới phải ghi đầy đủ, đúng các chỉ tiêu theo quy định và ghi rõ: “Hóa đơn này thay thế hóa đơn ký hiệu…, số hóa đơn…, ngày…, tháng…., năm….”  Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý, không đƣợc hủy hóa đơn. Cơ sở sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hành vi xé rời hóa đơn viết sai khỏi quyển hóa đơn và hủy hóa đơn thu hồi. Biên bản hủy hóa đơn có thể theo mẫu sau: Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 99 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN - Căn cứ vào hợp đồng .......... ngày .... tháng ... năm ....... ký giữa Công ty ..........................và Công ty................................ về việc mua bán ........................ - Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số ...... ngày .../.../.... mà Công ty ...........................đã cấp cho Công ty ................................... - Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..... Tại Trụ sở Công ty ......................................, Số nhà................... Chúng tôi gồm có: BÊN A: ............................................................................ Địa chỉ : ............................................ Mã số thuế : ............................................ Do Ông/Bà : ......................................,Chức vụ: ................, làm đại diện BÊN B: ............................................................................. Địa chỉ : …………......................….. Mã số thuế : ............................................ Do Ông (Bà): ....................................., Chức vụ: ................, làm đại diện - Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số .......... ngày .../.../...... mà Công ty .......................... đã cấp cho Công ty .................................. 1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn. - Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo nhƣ hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lƣợng còn thiếu. 2/ Cam kết. - Công ty .................................... và Công ty ......................................cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ....... ngày .../.../.... trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Công ty ....................................................cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ......... của Công ty ................................ Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ....................... hoàn toàn chịu trách nhiệm - Liên 2 của hoá đơn số ....... đƣợc hoàn trả lại cho Công ty ....................... Biên bản đƣợc lập thành hai bản, có giá trị pháp lý nhƣ nhau. Mỗi bên giữ một bản ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 100  Kiến nghị về việc bố trí nhân sự trong phòng kế toán- tài chính: Để việc kê khai thuế hàng tháng và cập nhật thông tin về thuế thực sự nhanh thì công ty nên có một kế toán chỉ chuyên theo dõi về thuế.  Kiến nghị về phân tích một số chỉ tiêu tài chính: Sau mỗi một niên độ kế toán, công ty nên tiến hành phân tích tình hình nộp thuế GTGT thông qua các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, dƣới đây là một số chỉ tiêu cơ bản cần phân tích: ● Tỷ suất thuế GTGT Thuế GTGT phải nộp trong kỳ phải nộp trong kỳ Tổng doanh thu thuần ● Tỷ suất khấu trừ Tổng thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ thuế GTGT Tổng thuế GTGT đầu ra Chỉ tiêu này cho ta thấy một đồng thuế GTGT đầu ra có bao nhiêu đồng đƣợc khấu trừ. ● Tỷ suất nộp Thuế GTGT đã nộp thuế GTGT Tổng thuế GTGT phải nộp Chỉ tiêu này phản ánh tình hình nộp thuế GTGT, cho thấy một đồng thuế GTGT phải nộp có bao nhiêu đồng đã nộp. ... Việc tiến hành phân tích các chỉ tiêu về thuế GTGT trên BCTC là hết sức cần thiết và quan trọng, một mặt để theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nƣớc, mặt khác để thấy đƣợc xu hƣớng biến động của cãc chỉ tiêu qua các năm để từ đó công ty tiến hành xây dựng các kế hoạch tài chính-phần quan trọng nhất trong chiến lƣợc phát triển sản xuất kinh doanh của toàn công ty. = = = Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 101 KẾT LUẬN Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế; là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nƣớc (NSNN). Chính sách thuế gắn liền với chính sách phát triển của mọi quốc gia đang thực hiện nền kinh tế chuyển đổi, tiến sâu vào hội nhập quốc tế thì chính thuế năng động, phù hợp càng trở nên cực kì quan trọng. Ngày 1/1/1999 có thể đƣợc coi nhƣ một mốc quan trọng đánh dấu một bƣớc nhảy của chế độ thuế, đó là thời điểm Luật thuế GTGT đƣợc chính thức áp dụng tại Việt Nam, kéo theo chế độ kế toán cũng thay đổi cho phù hợp. Trong những năm vừa qua, Luật thuế mới này cũng đã phần nào phát huy đƣợc những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế đất nƣớc, nhƣng những vƣớng mắc, khó khăn trong quá trình vận dụng nó vào điều kiện kinh doanh thực tế của doanh nghiệp thì lại tồn tại rất nhiều. Xuất phát từ thực tiễn trên, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Hải Âu ” là luận văn tốt nghiệp, bởi theo em thuế GTGT là một vấn đề đƣợc rất nhiều doanh nghiệp quan tâm và sẽ còn đƣợc bàn luận, sửa đổi nhiều trong tƣơng lai. Đề tài này góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề trong Luật thuế GTGT và chế độ kế toán thuế GTGT, góp phần hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán Việt Nam bởi vì đề tài này không chỉ đề cập đến những vấn đề riêng có tại Công ty TNHH Hải Âu mà còn đề cập đến những vấn đề chung về Luật thuế GTGT và chế độ kế toán thuế GTGT. Do điều kiện thời gian, tài liệu và kiến thức có giới hạn nên luận văn sẽ không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận đƣợc sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài báo cao của em đƣợc hoàn thiện tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn tận tình của cô giáo Thạc sĩ Đồng Thị Nga, các thầy cô giáo trong khoa QTKD cùng các cô chú, anh chị của phòng Kế toán - Tài chính công ty TNHH Hải Âu đã hƣớng dẫn và cung cấp tƣ liệu tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bản khóa luận này. Hải phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2011 Sinh viên thực hiện Dƣơng Thị Phƣơng Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 102 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) .................................................. 9 1.1. Lý luận chung về thuế giá trị gia tăng . .......................................................... 9 1.1.1. Khái quát sự ra đời và phát triển của thuế GTGT. ...................................... 9 1.1.2. Khái niệm. ................................................................................................... 9 1.1.3. Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng. ............................................................ 10 1.1.4. Vai trò của thuế giá trị gia tăng. ................................................................ 11 1.1.4.1. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lƣu thông hàng hoá . .................. 11 1.1.4.2. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong quản lý Nhà nƣớc về kinh tế. ..... 12 1.1.5. Cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng . .............................................. 14 1.1.6. Các quy định về thuế giá trị gia tăng . ...................................................... 15 1.1.6.1. Đối tƣợng nộp thuế GTGT. .................................................................... 15 1.1.6.2. Đối tƣợng chịu thuế GTGT. ................................................................... 15 1.1.6.3. Đối tƣợng không chịu thuế GTGT. ........................................................ 16 1.1.7. Căn cứ và phƣơng pháp tính thuế. ............................................................ 16 1.1.7.1. Giá tính thuế. .......................................................................................... 16 1.1.7.2. Thời điểm xác định thuế GTGT nhƣ sau: .............................................. 18 1.1.7.3. Thuế suất thuế giá trị gia tăng. ............................................................... 18 1.1.8. Phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng. ..................................................... 21 1.1.8.1. Phƣơng pháp khấu trừ thuế. ................................................................... 21 1.1.8.2. Phƣơng pháp trực tiếp . .......................................................................... 24 1.1.9. Thủ tục kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế và hoàn thuế GTGT. ..... 27 1.1.9.1. Kê khai thuế. .......................................................................................... 27 1.1.9.2. Nộp thuế GTGT. .................................................................................... 27 1.1.9.3. Quyết toán thuế. ..................................................................................... 29 1.1.9.4. Hoàn thuế. .............................................................................................. 29 1.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT). .............................................................. 30 1.2.1. Yêu cầu quản lý thuế GTGT. .................................................................... 30 Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 103 1.2.2. Nhiệm vụ kế toán thuế GTGT. .................................................................. 31 1.2.2.1.Mô tả công việc nhân viên kế toán thuế nói chung. ................................ 31 1.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế giá trị gia tăng nói riêng. ............................ 33 1.2.3. Phƣơng pháp kế toán thuế giá trị gia tăng. ................................................ 33 1.2.3.1. Chứng từ kế toán. ................................................................................... 33 1.2.3.2.Tài khoản kế toán. ................................................................................... 34 1.2.3.3. Trinh tự kế toán. ..................................................................................... 37 1.2.3.4. Hình thức kế toán áp dụng trong doanh nghiệp. .................................... 43 CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI ÂU ................................................. 45 2.1. Khái quát về công ty TNHH Hải Âu. ........................................................... 45 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ........................................................... 45 2.1.2. Đặc điểm cơ cấu ngành nghề sản xuất và quy trình công nghệ. ............... 46 2.1.2.1. Cơ cấu ngành nghề các bộ phận sản xuất. ............................................. 46 2.1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất xi măng. ................................................ 46 2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH Hải Âu. .......... 48 2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Hải Âu. ............... 49 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. ......................................................... 49 2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. .................................................. 50 2.1.4.3.Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán. ....................................................... 51 2.1.4.4. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán ..................................................... 52 2.1.4.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán ................................................................. 52 2.2. Thực trạng tình hình thực hiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty TNHH Hải Âu. ...................................................................................... 53 2.2.1. Các mức thuế suất đƣợc áp dụng: ............................................................. 53 2.2.2. Phƣơng pháp tính thuế. ............................................................................. 53 2.2.3. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán kế toán thuế GTGT tại công ty.... 54 2.2.4. Hạch toán ban đầu kế toán thuế GTGT. ............................................. 55 2.2.4.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào. ................................................................. 55 2.2.4.2. Kế toán thuế GTGT đầu ra. ................................................................... 62 Tr•êng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luận tèt nghiÖp Sinh viªn: D•¬ng ThÞ Ph•¬ng - Líp: QT1103K 104 2.2.5. Kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT. ..................................................... 69 2.2.5.1. Kê khai thuế. ......................................................................................... 69 2.2.5.2. Khấu trừ thuế GTGT: ............................................................................. 88 2.2.5.3. Nộp thuế GTGT: .................................................................................... 88 CHƢƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH HẢI ÂU. ................................................................................................. 89 3.1. Những nhận xét, đánh giá chung về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Hải Âu. .................................................................................................... 89 3.2. Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Hải Âu. ..... 92 3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện, tổ chức công tác kế toán thuế GTGT. .. 92 3.2.2. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán . . 93 3.2.3. Một số kiến nghị đề suất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán GTGT tại công ty TNHH Hải Âu. .................................................................................. 94 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf84_duongthiphuong_qt1103k_9251.pdf
Luận văn liên quan