Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số I

LỜI NÓI ĐẦU Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng với yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự bức xúcvà cần thiết. Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá các doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết. Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty xây dựng số 1 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các anh chị trong phòng Kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở trường, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số I” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương: Chương I : Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng cơ bản Chương II : Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số I Chương III : Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số I thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K 621 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 01 01/09 XuÊt vËt t­ TK 152 9.591.500 03 05/09 XuÊt vËt t­ th¸ng 09 TK 152 150.625.000 20 05/09 Ph©n bæ cèp pha t«n TK 1421 3.222.000 10 15/09 Mua nguyªn vËt liÖu cña nhµ thÇu phô TK 3311 320.750.000 16 30/09 XuÊt vËt t­ th¸ng 09 TK 152 450.720.000 ... ... ... ... ... ... 21 30/09 KÕt chuyÓn chi phÝ TK 154 1.153.857.000 Céng 1.153.857.000 1.153.857.000 BiÓu 2.7: Sæ chi tiÕt TK 621 th¸ng 09 n¨m 2003 sæ C¸i TK 621 th¸ng 09 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 03 10 30 05/09 05/09 30/09 30/09 XuÊt vËt t­ cho c«ng tr×nh C«ng ty may B¾c Ninh Ph©n bæ cèp pha CT "C«ng ty may B¾c Ninh" XuÊt vËt t­ cho CT "TËp ®oµn orion Hanel"  ... K/c chi phÝ NVLTT 152 1421 152 ... 154 150.625.000 3.222.000 1.450.720.000 5.626.183.232 ... 10.230.750.232 Céng 10.230.750.232 10.230.750.232 BiÓu 2.8: Sæ c¸i TK 621 th¸ng 09 n¨m 2003 Chi phÝ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã ®Ó lµm c¬ së tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh theo tõng th¸ng, sau ®ã tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho toµn C«ng ty. C¸c lo¹i vËt liÖu phô nh­: s¬n, v«i, ve, phô gia, bª t«ng, que hµn... C¸c thiÕt bÞ g¾n liÒn víi vËt kiÕn tróc nh­ thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã, ®iÒu hoµ... c¸c lo¹i c«ng vô s¶n xuÊt cã gi¸ trÞ nhá nh­: dao x©y, k×m, bóa, x«, cuèc xÎng... khi mua vµo ®Òu h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 621. Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¸c ®éi, xÝ nghiÖp vµ thñ kho gÆp nhau ®Ó ®èi chiÕu sè vËt t­ xuÊt, tån. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt trong th¸ng, kÕ to¸n c¸c ®éi tæng hîp sè liÖu vÒ nhËp xuÊt, tån kho tõng lo¹i vËt liÖu cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng t×nh trong th¸ng. Trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt t­ trong th¸ng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong ®ã, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Gi¸ trÞ NVL tån kho cuèi th¸ng = TrÞ gi¸ NVL tån kho ®Çu th¸ng + TrÞ gi¸ NVL mua vµo trong th¸ng - TrÞ gi¸ NVL xuÊt dïng trong th¸ng Cßn ®èi víi c¸c lo¹i vËt t­ ®­îc phÐp hao hôt nh­: V«i, sái, c¸t... ®­îc x¸c ®Þnh: TrÞ gi¸ NVL tån kho cuèi th¸ng = TrÞ gi¸ NVL tån kho ®Çu th¸ng + TrÞ gi¸ NVL muavµo trong th¸ng - TrÞ gi¸ NVL xuÊt dïng trong th¸ng - Hao hôt theo ®Þnh møc Cuèi th¸ng, kÕ to¸n c¸c ®éi sÏ göi b¶ng tæng hîp phiÕu nhËp, xuÊt kho vËt t­ vµ b¶ng b¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån vËt t­ trong th¸ng chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vÒ phßng tµi vô C«ng ty. 3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.1. Néi dung h¹ch to¸n Trong gi¸ thµnh x©y dùng, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi lín, kho¶ng 10-12% tæng chi phÝ, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thi c«ng b»ng m¸y cßn h¹n chÕ. Do vËy viÖc h¹ch to¸n ®óng, ®ñ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh l­¬ng vµ tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c cho ng­êi lao ®éng vµ nã gãp phÇn vµo viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. HiÖn nay t¹i C«ng ty, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, c«ng nh©n hîp ®ång dµi h¹n lµ thuéc biªn chÕ C«ng ty. Cßn sè lao ®éng phæ th«ng hÇu hÕt lµ ký hîp ®ång t¹i chç vµ tuú theo t×nh h×nh thi c«ng mµ C«ng ty sÏ hîp ®ång ng¾n h¹n víi sè lao ®éng thuª ngoµi (th­êng lµ 03 th¸ng). Sè lao ®éng nµy khi ®· hÕt thêi h¹n ký hîp ®ång nÕu c«ng viÖc cßn cÇn th× C«ng ty l¹i hîp ®ång tiÕp. Sè nh©n c«ng nµy ®­îc tæ chøc thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt phôc vô cho tõng yªu cÇu thi c«ng cô thÓ nh­ tæ nÒ, tæ méc, tæ ®iÖn n­íc... H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp mµ C«ng ty ¸p dông lµ giao kho¸n tõng khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ kho¸n gän c«ng viÖc. 3.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n 3.2.1. §èi víi lao ®éng thuª ngoµi C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh trÝch b¶o hiÓm x· héi (BHXH), b¶o hiÓm y tÕ (BHYT), kinh phÝ c«ng ®oµn (KPC§) mµ tÝnh to¸n hîp lý vµo ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng. §¬n gi¸ nµy lµ ®¬n gi¸ néi bé cña C«ng ty do phßng kü thuËt thi c«ng lËp dùa trªn c¬ së ®¬n gi¸ qui ®Þnh cña Nhµ n­íc cïng víi sù liªn ®íi cña thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng tõng c«ng tr×nh cô thÓ. Sau khi lËp hîp ®ång thuª nh©n c«ng sÏ lµm hîp ®ång giao kho¸n khèi l­îng c«ng viÖc thuª ngoµi. Cuèi th¸ng khi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®éi tr­ëng kü thuËt c«ng tr×nh cïng tæ tr­ëng nghiÖm thu qua biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. Biªn b¶n nµy lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi . B¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh: C«ng ty may B¾c Ninh Theo hîp ®ång sè 05 ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 2003 Gi÷a chñ nghiÖm c«ng tr×nh víi tæ nÒ: ¤ng NguyÔn §øc TiÕn C¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc ®¹t ®­îc trong th¸ng STT Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ tÝnh Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 X©y t­êng 220 m3 60 55.000 3.300.000 2 §æ bª t«ng nÒn m3 30 30.000 900.000 3 Xóc c¸t m3 14.5 4.000 5.800.000 4 Bèc ®¸ m3 500 10.000 5.000.000 5 San mÆt b»ng m3 3.000 5.000 1.500.000 ... ... ... ... ... Céng 29.783.000 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2003 Chñ nghiÖm c«ng tr×nh C¸n bé kü thuËt KÕ to¸n §¹i diÖn tæ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,hä tªn) BiÓu 2.9 : B¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi th¸ng 09 n¨m 2003 Dùa vµo b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi, chñ nhiÖm c«ng tr×nh sÏ lËp phiÕu ®Ò nghÞ thanh to¸n lªn Phßng kÕ to¸n ®Ó thanh to¸n. Sau khi hoµn thµnh c¸c thñ tôc cÇn thiÕt, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi vµ thanh to¸n cho chñ nghiÖm c«ng tr×nh, kho¶n thanh to¸n sÏ ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ tiÒn l­¬ng, sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 : 29.783.000 Cã TK 334 : 29.783.000 §èi víi lao ®éng trong danh s¸ch C«ng ty tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo ®óng qui ®Þnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n tõng phÇn viÖc, khèi l­îng thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh, thêi gian hoµn thµnh bµn giao, chÊt l­îng kü thuËt c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ ban hµnh tÝnh sè tiÒn cÇn ph¶i thanh to¸n cho tæ lao ®éng nµy. §ång thêi kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tiÕn hµnh chia l­¬ng cho tõng thµnh viªn trong tæ. Th­êng c«ng nh©n viªn trong danh s¸ch chia lµm 3 lo¹i A, B, C víi hÖ sè A = 1,5; B = 1,3; C = 1. TiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi = HÖ sè x Sè c«ng ®· quy ®æi B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 09/2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh STT Hä vµ tªn Ngµy trong th¸ng Tæng céng 01 02 03 ... 30 Sè c«ng Sè c«ng ®· quy ®æi HÖ sè TiÒn l­¬ng 01 Ng« V¨n H¶i x x x ... x 26 1.170.000 1.5 1.755.000 02 Vò §øc Phong x x x ... x 25 1.125.000 1 1.125.000 03 TrÇn ThÞ Mai x x x ... x 27 1.215.000 1.3 1.579.500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tæng céng 23.586.000 BiÓu 2.10: B¶ng chÊm c«ng th¸ng 09 n¨m 2003 Sau ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh B¶ng ph©n bæ l­¬ng th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Néi dung Tµi kho¶n L­¬ng c«ng nh©n trong biªn chÕ L­¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi Céng TK 622 TK 623.1 TK 627.1 19.650.000 1.500.000 2.436.000 29.783.000 49.433.000 1.500.000 2.436.000 Tæng céng 23.586.000 29.783.000 53.369.000 Ng­êi lËp biÓu (Ký, hä tªn) KÕ to¸n XÝ nghiÖp (Ký, hä tªn) Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp (Ký, hä tªn) BiÓu 2.10: B¶ng ph©n bæ l­¬ng th¸ng 09/2003 KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 : 39.433.000 Nî TK 623.1 : 1.500.000 Nî TK 627.1 : 2.436.000 Cã TK 334 : 53.369.000 Tõ b¶ng ph©n bæ l­¬ng th¸ng do XÝ nghiÖp nép lªn, phßng tµi vô cña C«ng ty tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§. Tû lÖ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ë C«ng ty lµ 25% trong ®ã th× 6% khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n viªn, cßn 19% tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ cho tõng c«ng tr×nh vµ ghi sæ NhËt ký chung, sæ C¸i TK 622. sæ chi tiÕt tK 622 th¸ng 09/2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 06 30/09 30/09 Ph©n bæ l­¬ng T9 KÕt chuyÓn CPNCTT 334 154 49.433.000 49.433.000 Céng 49.433.000 49.433.000 BiÓu 2.12: Sæ chi tiÕt TK 622 th¸ng 09/2003 Sæ C¸i TK 622 th¸ng 09/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 05 30/09 Ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng cho CT “ C«ng ty may B¾c Ninh” 334 49.433.000 15 29/09 Ph©n bæ l­¬ng cho c¸c c«ng tr×nh “TËp ®oµn orion Hanel” 334 120.600.000 ... ... ... ... ... ... ... .. K/c 30/09 K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c¸c C«NG TR×NH 154 1.787.230.000 Céng 1.787.230.000 1.787.230.000 BiÓu 2.13: Sæ c¸i TK 622 th¸ng 09/2003 4. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 4.1. Néi dung h¹ch to¸n Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ lo¹i chi phÝ ®Æc thï trong lÜnh vùc s¶n xuÊt x©y l¾p, chi phÝ nµy bao gåm tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc sö dông m¸y thi c«ng nh»m hoµn thµnh khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng... HiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ t¹i C«ng ty bao gåm hai lo¹i: Mét lo¹i ®i thuª vµ mét lo¹i thuéc quyÒn C«ng ty qu¶n lý sö dông. §Ó t¹o quyÒn chñ ®éng cña c¸c ®éi, ph©n x­ëng, xÜ nghiÖp vµ phôc vô s¶n xuÊt C«ng ty giao m¸y thi c«ng cho c¸c ®éi tuú thuéc vµo chøc n¨ng s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña ®éi ®ã. ViÖc ®iÒu hµnh xe m¸y vµ theo dâi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc ®Æt ra d­íi sù ®iÒu khتn trùc tiÕp cña ®éi, ph©n x­ëng , xÝ nghiÖp vµ cã sù gi¸m s¸t b»ng mÖnh lÖnh chung cña C«ng ty. Trong mét th¸ng m¸y thi c«ng cña c¸c ®éi cã thÓ phôc vô cho nhiÒu c«ng tr×nh, c¸c ®éi ph¶i b¸o vÒ bé phËn qu¶n lý m¸y cña C«ng ty (cô thÓ phßng qu¶n lý c¬ giíi) toµn bé c«ng t¸c ho¹t ®éng cña m¸y m×nh qu¶n lý qua chøng tõ ban ®Çu lµ phiÕu theo dâi ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng. §Õn cuèi th¸ng phiÕu nµy cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh­ ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, vËt t­ sö dông m¸y ch¹y, b¶ng chÊm c«ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ liªn quan ®Õn söa ch÷a cho biÕt sè Km m¸y ho¹t ®éng, l­îng nhiªn liÖu tiªu hao, nh÷ng phô tïng ®· thay thÕ söa ch÷a... ®­îc chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n lµm c¨n cø ghi sæ cho tõng ®èi t­îng liªn quan. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh nµo th× ph©n bæ cho c«ng tr×nh ®ã. Chi phÝ m¸y thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n theo tõng kho¶n môc gåm: Chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ kh¸c... 4.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n 4.2.1. Tr­êng hîp m¸y thi c«ng thuéc quyÒn C«ng ty qu¶n lý sö dông H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y C«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng thuéc tæ c¬ giíi còng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt. Tæ tr­ëng tæ c¬ giíi nhËn thÇu viÖc ®­îc kho¸n vµ ®¶m b¶o tæ chøc thi c«ng ®óng nh­ hîp ®ång lµm kho¸n ®· nhËn. Víi c«ng tr×nh kho¸n gän l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ®­îc tÝnh dùa trªn sè ca m¸y thùc hiÖn. Chi phÝ l­¬ng sÏ b»ng sè ca m¸y nh©n víi tiÒn c«ng l¸i m¸y mét ca theo ®¬n gi¸ ca m¸y. §èi víi c«ng tr×nh thanh tãan theo ®¬n gi¸ néi bé th× tiÒn l­¬ng vËn t¶i bèc dì vËt liÖu sÏ thanh to¸n cho ®éi m¸y thi c«ng c¬ giíi theo ®¬n gÝa tæng hîp. Sè l­îng thanh to¸n cho ®éi b»ng khèi l­îng ®éi vËn chuyÓn (tÝnh theo tÊn hµng) nh©n víi ®¬n gi¸ tæng hîp ®· quy ®Þnh, nh©n c«ng l¸i m¸y ñi, m¸y ®Çm cña ®éi sÏ dùa vµo sè giê ho¹t ®éng thùc tÕ cña l¸i xe vµ ngµy söa ch÷a m¸y ®Ó lµm thanh to¸n theo cÊp bËc l­¬ng thùc tÕ cña ng­êi l¸i xe. Dùa trªn b¶ng tæng hîp khèi l­îng hoµn thµnh, b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n tÝnh ra l­¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, quy tr×nh h¹ch to¸n nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 6231.Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung-TK 627.1. H¹ch to¸n chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc Lµ toµn bé gi¸ trÞ nhiªn liÖu phôc vô cho viÖc vËn hµnh m¸y. §­îc ®Þnh møc cho tõng lo¹i m¸y dùa trªn thêi gian sö dông vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña m¸y. C¨n cø h¹ch to¸n chi phÝ nhiªn liÖu, ®éng lùc phôc vô m¸y thi c«ng lµ phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n VAT. Toµn bé chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc phôc vô m¸y thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623.2. H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng §èi víi lo¹i m¸y thi c«ng thuéc quyÒn C«ng ty qu¶n lý sö dông, chi phÝ khÊu hao ®­îc h¹ch to¸n t¹i C«ng ty, hµng th¸ng kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) c¨n cø vµo sæ chi tiÕt TSC§ ®Ó trÝch khÊu hao cho tõng lo¹i m¸y, chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín ®Ó tÝnh khÊu hao, chi phÝ trÝch tr­íc söa ch÷a lín cho tõng m¸y (nÕu cã). Ph­¬ng ph¸p khÊu hao lµ ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng, møc trÝch khÊu hao hµng th¸ng ®èi víi tõng TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Møc khÊu hao = Nguyªn gi¸ TSC§ x 12 Thêi gian sö dông ViÖc trÝch khÊu hao sö dông trªn sæ theo dâi khÊu hao m¸y thi c«ng. Hµng th¸ng, C«ng ty sÏ ghi sæ theo dâi m¸y thi c«ng møc trÝch khÊu hao cña nh÷ng tµi s¶n ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. M¸y thi c«ng sö dông cho c«ng tr×nh nµo tËp hîp chi phÝ riªng cho c«ng tr×nh ®ã. Sæ theo dâi trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh: C«ng ty may B¾c Ninh STT DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ KhÊu hao 1 2 3 M¸y trén BT 250 lÝt Diezel M¸y c¾t s¾t D40TQ M¸y uèn s¾t D40TQ 10.500.000 12.380.950 10.952.380 175.000 205.000 185.000 Céng 33.833.330 565.000 BiÓu 2.14: Sæ theo dâi trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng th¸ng 09/2003 Tõ sè liÖu trªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo NhËt ký chung theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 623.4 : 565.000 Cã TK 214 : 565.000 §ång thêi ghi Nî TK 009 : 565.000 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt gåm nh÷ng c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xe m¸y, thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623.3. Víi chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn hoÆc chi phÝ mua ngoµi nh­ thuª ngoµi söa ch÷a xe, m¸y thi c«ng, b¶o hiÓm xe, m¸y thi c«ng, chi phÝ ®iÖn n­íc, tiÒn thuª TSC§, chi phÝ ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623.8 vµ TK 623.7 ®Ó tiÖn cho viÖc vµo Sæ chi tiÕt chi phÝ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh: C«ng ty may B¾c Ninh STT Lo¹i chi phÝ Sè tiÒn 1 2 3 4 5 Chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ khÊu hao m¸y Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn 1.500.000 1.000.000 565.000 30.123.562 10.000.000 Céng 43.188.562 BiÓu 2.15: B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng th¸ng 09/2003 4.2.2. Tr­êng hîp ®i thuª m¸y Trong tr­êng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi, chøng tõ tr­íc tiªn lÊy lµm c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ thuª m¸y lµ hîp ®ång thuª m¸y, trong hîp ®ång thuª m¸y nªu râ néi dung khèi l­îng c«ng viÖc, ®¬n gi¸ thuª. Khi c«ng viÖc hoµn thµnh ®éi tr­ëng thi c«ng tËp hîp nh÷ng chøng tõ gèc thuª thiÕt bÞ bao gåm hîp ®ång thuª m¸y, biªn b¶n thanh lý göi lªn phßng kÕ to¸n, phÇn lín m¸y mãc thi c«ng ®Òu do nh©n c«ng cña xÝ nghiÖp sö dông, do ®ã chi phÝ nh©n c«ng ë ®©y h¹ch to¸n nh­ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Sau ®ã, kÕ to¸n lËp b¶ng chi phÝ m¸y thi c«ng nh­ ®èi víi tr­êng hîp m¸y mãc thuéc quyÒn qu¶n lý cña xÝ nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã ®Þnh kho¶n, nhËp sè liÖu vµo NhËt ký chung, Sæ chi tiÕt chi phÝ. Hîp ®ång kinh tÕ (Thuª m¸y mãc thiÕt bÞ) Ngµy 01/09/2003 Chóng t«i gåm: §¹i diÖn bªn A (bªn thuª) : C«ng ty X©y dùng sè I Do «ng : Chøc vô: Gi¸m ®èc Cã TK sè : T¹i ng©n hµng : §¹i diÖn bªn B (bªn cho thuª) : C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p 12 Do ¤ng: NguyÔn V¨n Tïng Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty Bµ: Ph¹m ThÞ T©m Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng Cã TK sè : T¹i ng©n hµng : C¨n cø:.............. Cïng nhau thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång thuª xe gåm nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: Khèi l­îng kinh phÝ Bªn B cho thuª cÇn trôc b¸nh h¬i ADK 11A86.06 cÈu cäc bª t«ng Khèi l­îng thuª tÝnh theo thêi gian: C«ng viÖc-lo¹i xe §¬n vÞ Khèi l­îng §¬n gi¸(®) Thµnh tiÒn(®) CÇn ttrôc ADK 12.5 tÊn Ca 30 65.000 19.500.000 Thêi gian lµm viÖc 01 ca lµ 07 giê. Khèi l­îng thanh to¸n theo thùc tÕ sè ca m¸y lµm ®­îc vµ mét lÇn di chuyÓn lµ 65.000® §iÒu 2: TiÕn ®é thùc hiÖn tõ 01/09/2003 ®Õn 30/09/2003 §iÒu 3: Cam kÕt chung .................................... §iÒu 4: Thanh to¸n quyÕt to¸n theo..... §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B BiÓu 2.14: Hîp ®ång kinh tÕ sæ chi tiÕt TK 623 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 02 15 16 66 68 56 02/09 15/09 15/09 30/09 30/09 30/09 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu TrÝch khÊu hao T09/2003 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn Chi phÝ nh©n c«ng T09/2003 K/c chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 152 214 331 111 334 500.000 565.000 15.261.000 10.000.000 1.500.000 43.188.562 Céng 43.188.562 43.188.562 BiÓu 2.15: Sæ chi tiÕt TK 623 §ång thêi lªn sæ C¸i tµi kho¶n 623. sæ c¸i tµi kho¶n 623 th¸ng 09 n¨m 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 15/09 30/09 30/09 30/09 ... 30/09 Chi phÝ D.vô mua ngoµi m¸y thi c«ng CT “C«ng ty may B¾c Ninh” TrÝch khÊu hao m¸y thi c«ng C«ng tr×nh “TËp ®oµn orion Hanel” Ph©n bæ l­¬ng C«ng tr×nh “C«ng ty may B¾c Ninh” ... KÕt chyÓn CPSD m¸y thi c«ng 331 214 214 334 ..... 154 15.261.000 565.000 1.350.000 1.500.000 ..... ..... 117.520.000 Céng 117.520.000 117.520.000 BiÓu 2.16: Sæ C¸i TK 623 th¸ng 09/2003 5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ dïng ®Ó qu¶n lý phôc vô s¶n xuÊt trong ph¹m vi XÝ nghiÖp, chi phÝ ®ã bao gåm c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng - Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt - Chi phÝ khÊu hao TSC§ - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn 5.1. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Néi dung h¹ch to¸n Chi phÝ nµy bao gåm c¸c kho¶n l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô lµm thªm, phô cÊp lao ®éng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, tiÒn ¨n gi÷a ca cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, kho¶n trÝch KPC§, BHXH, BHYT tÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh trªn tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, nh©n viªn sö dông m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lý ®éi (thuéc biªn chÕ cña doanh nghiÖp). Tr×nh tù h¹ch to¸n Hµng th¸ng chñ nhiÖm c«ng tr×nh theo dâi thêi gian lao ®éng cho tõng nh©n viªn trªn b¶ng chÊm c«ng. ViÖc h¹ch to¸n l­¬ng, b¶o hiÓm do Phßng kÕ to¸n C«ng ty thùc hiÖn dùa trªn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. ViÖc tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi sÏ ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp cña nh©n viªn toµn C«ng ty. C«ng ty thanh to¸n tiÒn l­¬ng thµnh 2 kú:Kú 1 (15/09/2003): øng tr­íc l­¬ng Kú2 (27/09/2003) L­¬ng chÝnh = L­¬ng tr¸ch nhiÖm (nÕu cã) + Phô cÊp - BHXH, BHYT, KPC§ mµ nh©n viªn ph¶i nép - øng tr­íc C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng th¸ng 09 n¨m 2003 kÕ to¸n tÝnh BHXH, BHYT, KPC§ theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. Tû lÖ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ë C«ng ty lµ 25% trong ®ã 6% khÊu trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn, 19% tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng chuyÓn lªn, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ nh­ sau: TrÝch BHXH 23.586.000 x 15% = 3.537.900 TrÝch BHYT 23.586.000 x 2% = 471.720® TrÝch KPC§ 23.586.000 x 2% = 471.720® Céng 4.481.340 ® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Ph¶n ¸nh l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi: (1) Nî TK 627.1 : 2.436.000 Cã TK 334 : 2.436.000 Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n trÝch: (2) Nî TK 627.1 : 4.481.340 Cã TK 338 : 4.481.340 338.1 : 471.720 338.2 : 3.537.900 338.3 : 471.720 sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627.1 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 30/09 30/09 30/09 Ph©n bæ l­¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ KÕt chuyÓn CPSX chung 334 338 154 2.436.000 4.481.340 6.917.340 Céng 6.917.340 6.917.340 BiÓu 2.7: Sæ chi tiÕt TK 627.1 th¸ng 09/2003 5.2. KÕ to¸n chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt Tr×nh tù h¹ch to¸n §èi víi chi phÝ dông cô s¶n xuÊt nhá vµ b¶o hé lao ®éng cña c«ng nh©n kÕ to¸n ghi theo ®Þnh kho¶n vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y: Nî TK 627.3 : Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Cã TK 153 : C«ng cô dông cô VÝ dô: C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 33 ngµy17 th¸ng 09 n¨m 2003 xuÊt b¹t døa phôc vô cho viÖc che phñ vµ lãt nÒn cho c«ng tr×nh C«ng ty may B¾c Ninh trÞ gi¸ 23.400.000® Nî TK 627.3 : 23.400.000 Cã TK 153 : 23.400.000 TÊt c¶ c¸c sè liÖu xuÊt c«ng cô dông cô cho c«ng tr×nh ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i tµi kho¶n cã liªn quan. sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627.3 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 30/09 30/09 XuÊt c«ng cô dông cô KÕt chuyÓn CPSX chung 153 154 23.400.000 23.400.000 Céng 23.400.000 23.400.000 BiÓu2.18: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627.3 th¸ng 09/2003 5.3. KÕ to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Néi dung h¹ch to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh trong C«ng ty ®­îc tÝnh khÊu hao ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§ vµ ®¨ng ký víi c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý. C«ng ty tÝnh khÊu hao TSC§ cho tõng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ®¨ng ký møc trÝch khÊu hao TSC§, hµng th¸ng kÕ to¸n sÏ ghi sæ theo dâi khÊu hao TSC§ møc trÝch cña nh÷ng TSC§ mµ m×nh ®ang qu¶n lý. Tr×nh tù h¹ch to¸n Trong th¸ng 09, c«ng tr×nh C«ng ty may B¾c Ninh cã sö dông mét xe «t« trén bª t«ng trÞ gi¸ 450.000.000®, ­íc tÝnh thêi gian khÊu hao hÕt tµi s¶n cè ®Þnh nµy lµ 10 n¨m. Nh­ vËy tiÒn khÊu hao xe «t« trong th¸ng 12 lµ: = 3.750.000® KÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y Nî TK627.4 : 3.750.000 Cã TK 214 : 3.750.000 TÊt c¶ c¸c sè liÖu ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i TK 627.4 TrÝch sæ chi tiÕt khÊu hao TCS§ th¸ng 09/2003 C«ng tr×nh: C«ng ty may B¾c Ninh STT Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ KhÊu hao 1 Xe « t« trén bª t«ng 450.000.000 3.750.000 Céng 450.000.000 3.750.000 BiÓu 2.19: TrÝch sæ chi tiÕt khÊu hao TSC§ th¸ng 09/2003 sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627.4 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 30/09 30/09 KhÊu hao TSC§ KÕt chuyÓn khÊu hao TSC§ 214 154 3.750.000 3.750.000 Céng 3.750.000 3.750.000 BiÓu 2.20: Sæ chi tiÕt TK 627.4 th¸ng 09/2003 KÕ to¸n dÞch vô mua ngoµi Néi dung h¹ch to¸n Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi gåm nh÷ng chi phÝ thuª ngoµi tiÒn ®iÖn, n­íc... phôc vô thi c«ng. TÊt c¶ c¸c chi phÝ nµy ®Òu ®­îc ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 627.7 , NhËt ký chung vµ sæ C¸i TK 627. Tr×nh tù h¹ch to¸n Theo phiÕu ghi sè 83 ngµy 16 th¸ng 09 C«ng ty tr¶ tiÒn dÞch vô ®iÖn tho¹i th¸ng 09/2003, sè tiÒn lµ 1.725.790, kÕ to¸n ghi: Nî TK627.7 : 1.568.900 Nî TK 133 : 156.890 Cã TK111 : 1.725.790 sæ chi tiÕt TK 627.7 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 83 08 10 13 K/c 16/09 17/09 20/09 30/09 30/09 Chi phÝ ®iÖn tho¹i Chi phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ tiÒn ®iÖn T09 Chi phÝ thuª MTC ... KÕt chuyÓn chi phÝ 111 331 111 111 ... 154 1.568.900 2.570.000 1.031.000 19.500.000 ....... 25.873.000 Céng 25.873.000 25.873.000 BiÓu 2.2.3: Sæ chi tiÕt TK 627.7 th¸ng 09/2003 5.5. KÕ to¸n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Tr×nh tù h¹ch to¸n Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c lµ nh÷ng chi phÝ vÒ giao dÞch tiÕp kh¸ch, in Ên... C¸c chi phÝ nµy thuéc c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp cho c«ng tr×nh ®ã, sè liÖu ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ kÕ to¸n tæng hîp theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 627.8 Nî TK 133 Cã TK 111,112... VÝ dô: §Þnh kú C«ng ty tr¶ tiÒn kh¸m søc kháe cho c¸n bé theo phiÕu chi tiÒn mÆt sè 57 ngµy 15/09/2003. Sè tiÒn : 225.000®, kÕ to¸n ghi ®Þnh kho¶n vµ nhËp sè liÖu vµo m¸y: Nî TK 627.8 : 225.000 Cã TK 111 : 225.000 C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i TK627.8. sæ chi tiÕt tK 627.8 th¸ng 09 n¨m 2003 C«ng tr×nh : C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 57 61 15/09 18/09 30/09 Kh¸m søc kháe ®Þnh kú Mua giÊy in KÕt chuyÓn chi phÝ 111 111 154 225.000 124.000 349.000 Céng 349.000 349.000 BiÓu 2.24: Sæ chi tiÕt TK 627.8 th¸ng 09/2003 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung STT Néi dung Sè tiÒn(®) 1 2 3 4 5 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 6.917.340 23.400.000 3.750.000 25.873.000 349.000 Tæng 60.289.340 BiÓu 2.25: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Sæ C¸i TK 627 th¸ng 09/2003 Chøng tõ Néi dung TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Sè Nî Cã 02 15/09 Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú C«ng tr×nh C«ng ty may BN 111 4.550.000 05 30/09 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i T09 C«ng tr×nh C«ng ty may BN 111 1.568.900 23 30/09 H¹ch to¸n chi phÝ vËn chuyÓn CT C«ng ty may BN 331 2.570.000 25 30/09 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹iT09 C«ng tr×nh TËp ®oµn orion Hanel 111 1.031.000 ... ... K/c 30/09 K/c chi phÝ s¶n xuÊt 154 1.174.250.000 Céng 1.174.250.000 1.174.250.000 BiÓu 2.26: Sæ C¸i TK 627 th¸ng 09/2003 5.6. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Do ®Æc ®iÓm thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cã gi¸ trÞ lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian thi c«ng dµi nªn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ kú h¹ch to¸n nªn kú tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh vµo cuèi mçi quÝ. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phô thuéc vµo ph­¬ng thøc thanh to¸n, khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a bªn A vµ C«ng ty. NÕu qui ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y dùng khi hoµn thµnh theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× s¶n phÈm dë dang lµ khèi l­îng x©y l¾p ch­a ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· qui ®Þnh vµ ®­îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n sau. NÕu trong hîp ®ång qui ®Þnh thanh to¸n chi phÝ x©y dùng sau khi hoµn thµnh toµn bé s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt tõ khi khëi c«ng ®Õn cuèi kú ®ã. S¶n phÈm dë dang ®­îc ®¸nh gi¸ hµng quÝ theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª thùc tÕ. Cuèi mçi quÝ Phßng kü thuËt cña C«ng ty kiÓm kª x¸c ®Þnh khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú cho tõng c«ng viÖc cô thÓ sau ®ã c¨n cø vµo ®¬n gi¸ ®Þnh møc tÝnh ra gi¸ trÞ dù to¸n s¶n phÈm dë dang cuèi kú. Gi¸ trÞ KLXLDD cuèi kú = Chi phÝ thùc tÕ KLXLDD ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú x Gi¸ trÞ KLXLDD cuèi kú theo dù to¸n Gi¸ trÞ KLXL hoµn thµnh theo dù to¸n + Gi¸ trÞ KLXLDD cuèi kú theo dù to¸n VÝ dô : - Chi phÝ thùc tÕ KLXLDD ®Çu kú = 1.295.320.400 - Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú = 23.758.120.150 - Gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang ®Çu kú = 3.253.720.100 - Gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú = 27.123.235.110 - Gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p cuèi kú = 2.356.258.100 Gi¸ trÞ KLXLDD cuèi kú = 1.295.320.400 +23.758.120.150 x 2.356.258.100 = 1.943.325.574 3.253.750.100 +27.123.235.110 5.7. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng ë C«ng ty x©y dùng sè I TÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh lµ c«ng t¸c cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ thùc tÕ cña khèi l­îng x©y l¾p dë dang, gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh thùc tÕ KLXL hoµn thµnh bµn giao = Chi phÝ thùc tÕ dë dang ®Çu kú + Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ thùc tÕ dë dang cuèi kú Trong quÝ nµy, c«ng tr×nh C«ng ty may B¾c Ninh x©y dùng kh«ng cã khèi l­îng x©y l¾p dë dang v× c«ng tr×nh kÕt thóc vµo cuèi quÝ III n¨m 2003. Cô thÓ: C«ng tr×nh: C«ng ty may B¾c Ninh - Chi phÝ thùc tÕ dë dang ®Çu kú lµ: 4.384.739.716 - Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú lµ: 1.306.767.902 Kh«ng cã chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú nªn gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh lµ: 4.384.739.716 + 1.306.767.902 = 5.691.507.618 (®) Gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh trong th¸ng 09/2003 ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh Sæ chi tiÕt TK 154 Th¸ng 09/2003 C«ng tr×nh: C«ng ty may B¾c Ninh Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 01/09 30/09 30/09 30/09 30/09 30/09 Sè d­ ®Çu kú KÕt chuyÓn CPNVL trùc tiÕp KÕt chuyÓn CPNC trùc tiÕp KÕt chuyÓn CPSD MTC KÕt chuyÓn CPSX chung K/c chi phÝ thùc tÕ CT bµn giao Sè d­ cuèi kú 621 622 623 627 632 1.153.857.000 49.433.000 43.188.562 60.289.340 5.691.507.618 4.384.739.716 0 Céng 1.306.767.902 5.691.507.618 BiÓu 2.27: Sæ chi tiÕt TK 154 th¸ng 09/2003 Sæ C¸i TK 154 th¸ng 09/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 15.750.323.750 K/c 30/09 K/c chi phÝ NVl TT 621 10.230.750.232 K/c 30/09 K/c chi phÝ NCTT 622 1.787.230.000 K/c 30/09 K/c chi phÝ m¸y TC 623 117.520.000 K/c 30/09 K/c chi phÝ SXC 627 1.174.250.000 ... ... ... ... .... .... K/c 30/09 K/c chi phÝ CT bµn giao 632 20.232.563.000 Céng 13.309.750.232 20.232.563.000 8.827.510.982 BiÓu 2.28: Sæ C¸i TK 154 th¸ng 09/2003 C¨n cø sè liÖu trªn Sæ chi tiÕt vµ Sæ C¸i chi phÝ s¶n xuÊt, cuèi mçi th¸ng vµ mçi quý kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Th¸ng 09/2003 C«ng tr×nh TK 621 TK 622 TK 623 TK 627 Tæng céng C«ng tr×nh “C«ng ty may B¾c Ninh” C«ng tr×nh “TËp ®oµn orion Hanel” ... 1.153.857.000 3.253.235.154 ... 49.433.000 58.256.489 ... 43.188.562 50.268.369 ... 60.289.340 80.856.258 ... 1.306.767.902 3.442.616.270 ... Tæng céng 10.230.750.232 1.787.230.000 117.520.000 1.174.250.000 13.309.750.232 BiÓu 2.29: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Ch­¬ng III Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng sè I I- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p C«ng ty X©y dùng sè I tõ khi thµnh lËp cho tíi nay ®· tr¶i qua bao nhiªu th¨ng trÇm. Song víi nç lùc cña b¶n th©n còng nh­ sù gióp ®ì cña c¸c ®¬n vÞ h÷u quan vµ c¸c ®¬n vÞ chñ quan, C«ng ty ®· ®øng v÷ng, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng b»ng c¸c s¶n phÈm x©y l¾p cã chÊt l­îng cao, kiÓu d¸ng ®Ñp, gi¸ thµnh h¹. Sù nh¹y bÐn vµ linh ho¹t trong c«ng t¸c qu¶n lý cña ®Êt n­íc, hoµn thµnh nhiÖm cô cÊp trªn giao, chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, quan träng h¬n c¶ lµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, nghiªn cøu vµ vËn dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nãi riªng, C«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ. Nh­ vËy, d­íi gi¸c ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, lÇn ®Çu tiªn ®­îc lµm quen víi thùc tÕ, em xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®¸nh gi¸ vÒ ­u ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty x©y dùng sè 1 nh­ sau: 1. Nh÷ng ­u ®iÓm c¬ b¶n Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nãi chung, c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n kinh tÕ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh nãi riªng, t«i nhËn thÊy C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc quyÒn qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi. C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh qu¶n lý phï hîp, ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ sù chñ ®éng trong kinh doanh. Bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch thøc ghi chÐp, ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý, khoa häc, phï hîp víi yªu cÇu, môc ®Ých cña chÕ ®é kÕ to¸n míi, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ, kÕ to¸n tµi chÝnh râ rµng vµ khoa häc. 1.1. VÒ bé m¸y kÕ to¸n Bé m¸ykÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi chÆt chÏ. Mçi XÝ nghiÖp, ®éi trùc thuéc ®Òu cã bé m¸y kÕ to¸n riªng víi nghiÖp vô ph¶n ¸nh toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong ph¹m vi XÝ nghiÖp qu¶n lý. Phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh lµm viÖc d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña KÕ to¸n tr­ëng. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, x©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch, c¸ch thøc ghi chÐp vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n khoa häc; phï hîp víi yªu cÇu, môc ®Ých cña chÕ ®é kÕ to¸n míi; tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ; c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh mét c¸ch râ rµng, khoa häc; gi¶m bít ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ghi sæ kÕ to¸n, ®¸p øng ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin h÷u dông ®èi víi tõng yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan kh¸c. C«ng ty ®· ¸p dông ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, nã cã t¸c dông thiÕt thùc trong viÖc c¾t gi¶m sè l­îng nh©n viªn kÕ to¸n nh­ng vÉn ®¶m b¶o viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, m¸y tÝnh gióp gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng t¸c ghi chÐp, gi¶i phãng lao ®éng kÕ to¸n, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña nh©n viªn kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt nã gióp cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c ®èi víi tõng yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan cÊp trªn vµ ®¸p øng sù quan t©m cña c¸c ®èi t­îng liªn quan. C«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc bè trÝ hîp lý phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®­îc giao. ChÝnh v× thÕ mµ viÖc h¹ch to¸n néi bé cã hiÖu qu¶, gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty. 1.2. VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ®· nhanh chãng tiÕp cËn chÕ ®é kÕ to¸n míi tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, ph¸t sinh cung cÊp th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý. Tõ c«ng viÖc kÕ to¸n ban ®Çu, kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ gèc ®­îc tiÕn hµnh kh¸ cÈn thËn, ®¶m b¶o cho c¸c sè liÖu kÕ to¸n cã c¨n cø ph¸p lý, tr¸nh ®­îc sù ph¸n ¸nh sai lÖch cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n. ViÖc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ gèc theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh, cung cÊp kÞp thêi sè liÖu cho kÕ to¸n lµm nhiÖm vô cËp nhËt vµo m¸y tÝnh. HÖ thèng sæ s¸ch: §Çy ®ñ, ®óng mÉu quy ®Þnh. Sæ chi tiÕt ®­îc lËp trªn c¸c c¬ së c¸c nhu cÇu vÒ qu¶n lý cña C«ng ty vµ ®¶m b¶o quan hÖ ®èi chiÕu víi sæ tæng hîp. C«ng ty h¹ch to¸n vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®óng nh­ chÕ ®é quy ®Þnh. HiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty vµ ®¬n vÞ trùc thuéc ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y theo h×nh thøc NhËt ký chung ®· gi¶m ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. MÆt kh¸c toµn bé phÇn kÕ to¸n tµi chÝnh vµ mét phÇn kÕ to¸n qu¶n trÞ th«ng qua c¸c sæ theo dâi chi tiÕt, c¸c b¸o c¸o cña khèi v¨n phßng cã thÓ ®­a ra bÊt cø thêi ®iÓm nµo gióp cho Ban l·nh ®¹o qu¶n lý C«ng ty tèt h¬n. 1.3. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ cho ban l·nh ®¹o C«ng ty trong viÖc gi¸m s¸t thi c«ng, qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc h¹ch to¸n ®­îc tiÕn hµnh phï hîp víi khoa häc hiÖn nay. §Æc biÖt lµ ph©n c«ng chøc n¨ng nhiÖm vô tõng ng­êi râ rµng, ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ cao, n¨ng lùc nhiÖt t×nh, trung thùc cña c¸n bé phßng kÕ to¸n rÊt cao ®· gãp phÇn ®Æc lùc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ cu¶ C«ng ty. 1.4. C«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. Mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nhËn thÇu ®­îc coi lµ mét ®¬n ®Æt hµng. §iÒu nµy rÊt hîp lý ®èi víi c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh C«ng ty ®ang thi c«ng (c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh võa vµ nhá). Bëi v×, theo ph­¬ng ph¸p nµy, viÖc tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ thµnh x©y l¾p cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kh«ng ph¶i ®îi ®Õn kú h¹ch to¸n nªn ®¸p øng kÞp thêi vÒ sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý (chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang còng chÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ch­a hoµn thµnh). KÕ to¸n C«ng ty ®· h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong tõng th¸ng, tõng quÝ mét c¸ch râ rµng, ®¬n gi¶n, phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng t¸c kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p dë dang cña c¸c c«ng tr×nh ®­îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng kho¶n môc, yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt, bao gåm c¸c chi phÝ trùc tiÕp phï hîp víi yªu cÇu h¹ch to¸n cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Do ®ã, hç trî tÝch cùc cho s¶n xuÊt, thi c«ng ®ång thêi phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, tõ ®ã cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých cho c¸c nhµ qu¶n trÞ C«ng ty trong viÖc ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n. Nh÷ng ­u ®iÓm vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nªu trªn ®· cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n tån t¹i nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i hoµn thiÖn. 2. Mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc 2.1. VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Lu©n chuyÓn chøng tõ: C«ng ty cã ®Þa bµn ho¹t ®éng rÊt réng, c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ®­îc tiÕn hµnh trªn mäi miÒn ®Êt n­íc cho nªn viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ cña c¸c xÝ nghiÖp lªn C«ng ty bÞ chËm trÔ lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. Lu©n chuyÓn chøng tõ chËm dÉn ®Õn khèi l­îng c«ng viÖc dån vµo cuèi kú do ®ã nhiÒu khi viÖc h¹ch to¸n kh«ng ®­îc chÝnh x¸c. T¹i phßng hµnh chÝnh ®· cã nh÷ng sai sãt kh«ng ®¸ng cã nh­ ghi thiÕu, ghi nhÇm lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o ra quyÕt ®Þnh vµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ chËm trÔ kh«ng chØ do mét nguyªn nh©n kh¸ch quan lµ ®¬n vÞ thi c«ng ë xa C«ng ty mµ cßn do nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa c¸c xÝ nghiÖp. C«ng ty nªn quy ®Þnh kú thanh to¸n chøng tõ ®Ó viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ cã quy ®Þnh ph¹t ®èi víi tr­êng hîp nép chøng tõ muén lµm ¶nh h­ëng tíi C«ng ty. 2.2. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý §èi víi vÊn ®Ò nh©n c«ng: Bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, chØ b¶o gåm c¸c phßng ban ®· ®­îc c¾t gi¶m vµ bé m¸y qu¶n lý thi c«ng c¸c c«ng tr­êng. Tuy nhiªn do khèi l­îng c«ng viÖc th­êng lín nªn bé m¸y nµy kh«ng qu¶n lý ®­îc toµn diÖn c¸c c«ng viÖc mµ chØ tËp trung vµo ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, mét sè kh©u kh¸c ch­a ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ: viÖc ®¶m b¶o an toµn lao ®éng... 2.3. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ 2.3.1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ViÖc qu¶n lý tæ chøc chi phÝ cßn ch­a toµn diÖn v× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ch­a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña nã. Trong s¶n phÈm cña C«ng ty, nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nªn viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng h­íng chÝnh ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc kho¸n s¶n phÈm ®i ®«i víi viÖc kho¸n nguyªn vËt liÖu do xÝ nghiÖp, c¸c ®éi tù ®¶m nhiÖm theo nhu cÇu s¶n xuÊt. PhÇn nguyªn vËt liÖu nµy lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc cã phÇn cao h¬n so víi viÖc lÜnh t¹i kho hoÆc chÊt l­îng ch­a ®¶m b¶o. ViÖc cËp nhËt chøng tõ xuÊt kho kh«ng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn. Th­êng vµo cuèi th¸ng kÕ to¸n míi nhËn ®­îc chøng tõ. §iÒu ®ã lµm dån khèi l­îng c«ng t¸c vµo cuèi th¸ng, cuèi quÝ khiÕn cho viÖc theo dâi sæ s¸ch kh«ng cËp nhËt. Kh«ng ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu kÞp thêi cho kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng chØ tÝnh b»ng gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n, cßn chi phÝ thu mua vËn chuyÓn l¹i tÝnh vµo TK 6277. Tuy vÒ mÆt tæng sè th× kh«ng thay ®æi, nh­ng c¬ cÊu chi phÝ thay ®æi, nh­ng c¬ cÊu chi phÝ thay ®æi. Do ®ã sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc theo dâi ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ¶nh h­ëng tíi ®é chÝnh x¸c cña nh÷ng th«ng tin sè liÖu ®­a ra. §èi víi nh÷ng vËt t­ cßn thay thÕ hoÆc l¾p ®Æt, C«ng ty cã thÓ tËn dông nh÷ng phô tïng ®· sö dông, nh­ng chÊt l­îng vÉn cßn ®¶m b¶o. Trong thùc tÕ khi c¸c ®éi thi c«ng nhËn c«ng tr×nh míi th­êng ®Ò nghÞ gi¸m ®èc mua rÊt nhiÒu thiÕt bÞ qu¶n lý, phô tïng...V× thÕ mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn lµm gi¶m l·i cña C«ng ty. Ngoµi ra víi nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lu©n chuyÓn, tiªu thøc ph©n bæ kh«ng thèng nhÊt. Lóc ph©n bæ theo sè lÇn sö dông, lóc ph©n bæ theo gi¸ trÞ s¶n l­îng. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú thiÕu chÝnh x¸c. 2.3.2. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña C«ng ty mµ chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng kh«ng tËp hîp trùc tiÕp cho s¶n phÈm nµo th× kÕ to¸n th­êng ph©n bæ theo mét tiªu thøc nhÊt ®Þnh th­êng lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nh­ng cã s¶n phÈm mang tÝnh gia c«ng th× cÇn nhiÒu giê c«ng s¶n xuÊt, cã s¶n phÈm th× nguyªn vËt liÖu l¹i chiÕm tû träng lín nªn viÖc ph©n bæ theo tiªu thøc nµy th­êng g©y ra sù chªnh lÖch lín vÒ chi phÝ. 2.3.3. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt C«ng ty ch­a kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ trong lÜnh vùc chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Nãi chung c¸c C«ng ty míi chØ tiÕn hµnh kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt trong lÜnh vùc chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh. C«ng ty ch­a x¸c ®Þnh ®­îc néi dung kÕ to¸n qu¶n trÞ vµ kh«ng x¸c ®Þnh râ m« h×nh kÕ to¸n qu¶n trÞ trong lÜnh vùc chi phÝ. M¹ng l­íi tËp hîp vµ ph©n tÝch chi phÝ cßn ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ ®¸p øng yªu cÇu tÝnh gi¸ mµ ch­a chó träng ®Õn yªu cÇu kiÓm tra, qu¶n lý, kiÓm so¸t chi phÝ. ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ch­a ®óng víi néi dung kho¶n môc gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµm cho viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc chi phÝ khã kh¨n. II- Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng sè I Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i Do sù ra ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý thùc hiÖn nÒn KTTT cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN. C«ng ty ph¶i ®æi míi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, ph­¬ng thøc tæ chøc qu¶n lý, nhiÒu nghiÖp vô kinh tÕ míi ph¸t sinh. H¬n thÕ n÷a, hÖ thèng chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh, thÓ lÖ vÒ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc ch­a thËt ®ång bé, ch­a theo kÞp víi thùc tÕ s«i ®éng n¶y sinh trong KTTT. Trªn c¬ së hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo quy ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT, Bé Tµi chÝnh vµ Bé X©y dùng ®· nghiªn cøu so¹n th¶o chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vµ ®­îc ban hµnh chÝnh thøc theo QuyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§ - BTC ngµy 16/12/1998 ®¶m b¶o phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm x©y l¾p, tho¶ m·n yªu cÇu qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng. Tuynhiªn, hÖ thèng kÕ to¸n hiÖn hµnh míi chØ ®Ò cËp ®Õn kÕ to¸n tµi chÝnh mµ ch­a chó träng ®Õn kÕ to¸n qu¶n trÞ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kÕ to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh. Tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cña kÕ to¸n viªn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¸ tr×nh ®æi míi. Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Qua mét thêi gian ng¾n t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty X©y dùng sè 1, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tiÕp thu ®­îc trong thêi gian häc t©p, nghiªn cøu t¹i tr­êng. D­íi gi¸c ®é lµ mét sinh viªn thùc tËp, em xin m¹nh d¹n nªu ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë C«ng ty nh­ sau: 2.1. VÒ phÝa Bé Tµi ChÝnh Theo chÕ ®é chi phÝ thuª ngoµi m¸y thi c«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627.7. TK 627.7 ph¶n ¸nh néi dung chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, ®©y lµ chi phÝ gi¸n tiÕp ®­îc ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh, trong khi chi phÝ thuª ngoµi m¸y thi c«ng lµ kho¶n chi phÝ trùc tiÕp ®­îc tÝnh riªng cho c«ng tr×nh mµ m¸y phôc vô. VËy nªn theo theo ý kiÕn b¶n th©n t«i, kho¶n môc chi phÝ thuª ngoµi m¸y thi c«ng nªn ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 2.2. VÒ phÝai C«ng ty 2.2.1. Lu©n chuyÓn chøng tõ §Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng, cuèi quÝ vµ còng ®Ó theo dâi ghi sæ mét c¸ch cËp nhËt vµ chÝnh x¸c th× viÖc xuèng kho lÊy chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n, kho¶ng tõ 7 - 10 ngµy hoÆc 15 ngµy ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ë xa. Cã nh­ vËy viÖc kiÓm tra ®Þnh kho¶n, n¹p sè liÖu vµo m¸y ®­îc cËp nhËt h¬n, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c kiÓm tra khèi l­îng vËt liÖu tiªu hao theo ®Þnh møc, v­ît ®Þnh møc bao nhiªu, viÖc sö dông vËt liÖu ®· hîp lý ch­a ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. 2.2.2. Sæ s¸ch kÕ to¸n Trong hÖ thèng sæ s¸ch cña C«ng ty, ngoµi viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng cña h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña kÕ to¸n qu¶n trÞ cung cÊp sè liÖu cho ban gi¸m ®èc kÞp thêi. Sæ chi tiÕt gi¸ thµnh cña C«ng ty míi chØ ®¶m b¶o chøc n¨ng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. V× vËy kÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh nªn lËp mét sæ theo dâi riªng kho¶n môc, gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang, gi¸ thµnh thùc tÕ, gi¸ thµnh dù to¸n tõng c«ng tr×nh ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp sè liÖu néi bé cho ban gi¸m ®èc C«ng ty. T«i xin ®Ò nghÞ mÉu sæ sau: Sæ theo dâi chi phÝ gi¸ thµnh C«ng tr×nh STT C«ng tr×nh CP s¶n xuÊt trong b¸o c¸o Tæng CP CP SXDD Tæng TT Tæng DT VL NC MTC CPC §K CK Céng tû träng BiÓu 3.1: Sæ theo dâi chi phÝ gi¸ thµnh HiÖn nay C«ng ty thùc hiÖn kho¸n s¶n phÈm cho c¸c ®¬n vÞ v× vËy ®Ó phï hîp víi h×nh thøc kho¸n nµy, C«ng ty nªn më sæ theo dâi viÖc kho¸n s¶n phÈm x©y l¾p. 2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu ViÖc tiÕt kiÖm vËt t­ vÉn lu«n ph¶i coi träng hµng ®Çu. Tuy nhiªn, tiÕt kiÖm chi phÝ vËt t­ kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn l­îng vËt liÖu ®· ®­îc ®Þnh møc cho thi c«ng tõng c«ng tr×nh mµ lµ gi¶m hao hôt trong b¶o qu¶n, thi c«ng gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, n¾m ch¾c gi¸ thÞ tr­êng ®Ó ®èi chiÕu, kiÓm tra ho¸ ®¬n vËt t­ do nh©n viªn cung øng mang vÒ, lËp c¸c ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, thay thÕ mét sè lo¹i vËt liÖu cã thÓ ®Ó lµm gi¶m chi phÝ mµ vÉn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. Ngoµi ra, C«ng ty nªn thiÕt lËp mét m¹ng l­íi c¸c nhµ cung cÊp vËt cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp vËt t­ mäi n¬i, mäi lóc. §iÒu nµy sÏ cho phÐp lµm gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n t¹i kho, gi¶m ®­îc vèn ø ®äng ë hµng tån kho mµ khi cÇn vËt t­ vÉn ®­îc cung c¸p ®ñ vÒ sè l­îng ®¶m b¶o chÊt l­îng cho thi c«ng c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn vËt t­ ph¶i ë c¶ 2 kh©u: VËn chuyÓn trong thu mua vµ vËn chuyÓn trong sö dông. §Ó ®¶m b¶o chi phÝ vËn chuyÓn trong thu mua vËt t­, bé phËn cung øng nªn x¸c ®Þnh ®­îc ph­¬ng ¸n thu vµ vËn chuyÓn cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt ®èi víi mçi c«ng tr×nh. Ph­¬ng ¸n nµy ph¶i lÊy c«ng tr×nh lµm träng t©m kÕt hîp víi nh÷ng gi¸ c¶ ­u ®·i. §Ó gi¶m chi phÝ trong vËn chuyÓn sö dông C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh râ nhu cÇu sö dông råi míi vËn chuyÓn tíi ch©n c«ng tr×nh. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn dµn gi¸o, cèp pha s¾t C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 621, ®iÒu ®ã kh«ng phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. C¸ch h¹ch to¸n nh­ vËy sÏ lµm t¨ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. C«ng ty nªn h¹ch to¸n kho¶n nµy vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó ®¶m b¶o c¬ cÊu chi phÝ ®­îc chÝnh x¸c tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ . 2.2.4. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý nªn C«ng ty ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh. Th­êng vµo cuèi quÝ hoÆc cuèi kú h¹ch to¸n C«ng ty míi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. §Ó ®¶m b¶o cho c«ng ¨n viÖc lµm cña c¸n bé CNV trong C«ng ty vµ t¨ng lîi nhuËn th× ngoµi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång c¶i t¹o n©ng cÊp c«ng tr×nh. Víi lo¹i hîp ®ång nµy, thêi gian thi c«ng th­êng ng¾n, gi¸ trÞ vµ khèi l­îng x©y l¾p kh«ng lín nªn bªn chñ c«ng tr×nh (bªn A) th­êng thanh to¸n cho c«ng tr×nh khi ®· hoµn thµnh toµn bé c«ng viÖc theo hîp ®ång. Víi lo¹i hîp ®ång nµy C«ng ty nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c¸c ®¬n ®Æt hµng ®­îc qu¶n lý chÆt chÏ. MÆt kh¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n l¹i ®¬n gi¶n nhanh chãng. Khi hoµn thµnh hîp ®ång ta cã thÓ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®­îc ngay gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cña c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng mµ kh«ng ph¶i ®îi ®Õn kú h¹ch to¸n, ®¸p øng kÞp thêi sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý. KÕt luËn KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nãi riªng cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh lµ vÊn ®Ò quan träng trong t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay khi Nhµ n­íc giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c doanh nghiÖp tr­íc sù ®ßi hái phøc t¹p vµ tÝnh c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng. Do ®ã, viÖc ®æi míi, tæ chøc hîp lý qu¸ tr×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mang tÝnh thêi sù vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc trong qu¶n lý kinh tÕ. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X©y dùng sè I - Tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi, t×m hiÓu thùc tr¹ng kÕ to¸n cña C«ng ty th× nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng ­u viÖt th× vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cÇn kh¾c phôc.Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng vµ qua t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty t«i ®· m¹nh d¹n nªu mét sè ý kiÕn cña b¶n th©n nh»m lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi, t«i ®· cè g¾ng tiÕp cËn víi nh÷ng kiÕn thøc míi nhÊt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n do Nhµ n­íc ban hµnh, kÕt hîp víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tËp trong tr­êng ®¹i häc. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, tÇm nhËn thøc cßn mang nÆng tÝnh lý thuyÕt, ch­a n¾m b¾t ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm thùc tiÔn nªn ch¾c ch¾n ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Bµi viÕt rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé kÕ to¸n vµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ®Ò tµi ®Ó nhËn thøc cña t«i vÒ vÊn ®Ò nµy ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. §Ò tµi hoµn thµnh víi kÕt qu¶ lao ®éng khoa häc nghiªm tóc cña t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp, mµ tr­íc hÕt lµ sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o NguyÔn H÷u §ång vµ toµn thÓ thÇy c« gi¸o khoa KÕ to¸n §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n - Hµ Néi vµ c¸c c¸n bé trong phßng KÕ to¸n - tµi vô C«ng ty X©y dùng sè 1. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn: TrÇn ThÞ Thanh Thuû

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng số I.DOC
Luận văn liên quan