Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Tính cấp thiết của đề tài Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, công cuộc đổi mới của đất nước trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, đất nước ta ngày càng vững bước đi trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với những thành tựu đã đạt được, nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội cũng nảy sinh, trong đó tình hình tội phạm nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng cũng nhiều diễn biến phức tạp và có hướng gia tăng. Trong bối cảnh chung đó, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Số vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, các vụ đánh nhau đông người tham gia và gây thương tích cho nhiều người có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình trên, các cơ quan pháp luật tỉnh Hà Tây đã tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh và phòng ngừa, nên tình hình tội phạm này đã từng bước được ổn định. Do đặc điểm của loại tội phạm cố ý gây thương tích mang tính bạo lực, xâm phạm trực tiếp đến khách thể quan trọng là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Hậu quả của tội phạm này gây ra không chỉ là thương tích, làm tổn hại sức khỏe của người khác, mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây bất bình trong nhân dân. Bên cạnh đó, hung thủ thực hiện tội phạm cố ý gây thương tích thường có mối quan hệ quen biết từ trước với nạn nhân, nhân chứng và những người liên quan nên họ sợ bị trả thù hoặc ngại cung cấp thông tin. Đây là nguyên nhân làm cho việc điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn điều tra đối với loại án này gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động điều tra và xử lý của các cơ quan tiến hành tố tụng đối với loại tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây là rất cần thiết. Theo quy định Hiến pháp và Điều 3 Luật tổ chức VKSND hiện hành thì VKSND thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình bằng hoạt động thực hành quyền công tố (THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó có hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra (CQĐT) và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhằm góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, giữ vững được nền pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta. Trong những năm qua, hoạt động THQCT và kiểm sát điều tra (KSĐT) các vụ án hình sự cố ý gây thương tích của VKSND tỉnh Hà Tây đã có sự tiến bộ rõ rệt, góp phần đảm bảo cho hoạt động phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoạt động điều tra thu thập chứng cứ và lập hồ sơ đề nghị truy tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) được tuân thủ theo quy định của pháp luật; đồng thời, thông qua hoạt động này, VKSND tỉnh Hà Tây đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa loại tội phạm cố ý gây thương tích ở địa phương. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói chung, các vụ án cố ý gây thương tích nói riêng còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót như: Chưa thực hiện tốt công tác kiểm sát việc phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, chất lượng công tác THQCT chưa cao, việc phê chuẩn các quyết định của CQĐT đôi lúc còn chưa kịp thời; hoạt động kiểm sát điều tra từ đầu, kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án còn chưa thật chủ động, chưa đầy đủ, toàn diện, việc phát hiện những vi phạm trong hoạt động điều tra của CQĐT chưa được thường xuyên, kiên quyết, còn hiện tượng nể nang. Các yêu cầu điều tra chưa đầy đủ, cụ thể nên việc định hướng hoạt động điều tra còn hạn chế . Do vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của công tác điều tra. Những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân cơ bản là nhận thức về công tác THQCT - KSĐT của VKSND còn thiếu đầy đủ và chưa thống nhất. Lý luận về hoạt động kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự chưa được xem xét, nghiên cứu có tính hệ thống, đầy đủ và toàn diện. Thực tiễn hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự nói chung và các vụ án cố ý gây thương tích nói riêng chưa được quan tâm nghiên cứu, tổng kết thường xuyên. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra và xử lý các loại tội phạm hình sự nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng. Đồng thời, góp phần tổng kết kinh nghiệm thực tiễn hoạt động THQCT - KSĐT tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Tây, làm nền tảng để xây dựng cơ sở lý luận cho việc nhận thức và nâng cao chất lượng công tác THQCT - KSĐT các vụ án hình sự, tác giả đã chọn đề tài nghiên cứu: "Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây" làm luận văn Thạc sĩ Luật học là rất cần thiết, nhằm đáp ứng cả về phương diện lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Đến nay chưa có một công trình khoa học nghiên cứu về hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Chỉ có một số một số bài báo khoa học đề cập tới một số khía cạnh và ở những mức độ khác nhau về hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra tội phạm hoặc có một số công trình khoa học nghiên cứu về hoạt động của VKSND. Trong đó, có sự đóng góp đáng kể của một số đề tài khoa học sau: Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tây" do VKSND tỉnh Hà Tây thực hiện năm 2002; Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm c¬ớp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tây" do VKSND tỉnh Hà Tây thực hiện năm 2003; Chuyên đề: "Kinh nghiệm giải quyết những điểm phức tạp liên quan đến lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tây" do VKSND tỉnh Hà Tây thực hiện năm 2005 hoặc Luận văn thạc sĩ Luật học: "Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án ma túy - Lý luận, thực tiễn và các giải pháp nâng cao" của tác giả Nguyễn Mạnh Hiền, năm 2005; Luận văn thạc sĩ Luật học: "Hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong điều tra tội phạm gây thương tích trên địa bàn thành phố Hà Nội" của tác giả Phạm Văn Các, năm 2005; hoặc chuyên đề: "Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm" của tác giả Nguyễn Hồng Vinh và tập thể cán bộ Trường Cao đẳng Kiểm sát năm 2003; . 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học - Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích. Đánh giá một cách khách quan thực trạng hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Tây từ năm 2000 đến 6/2005. Từ đó, chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những vướng mắc đề xuất một số giải pháp chủ yếu để hoàn thiện lý luận và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây. - Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Để đạt được mục đích nêu trên, quá trình nghiên cứu, tác giả tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể như sau: + Phân tích làm rõ khái niệm, dấu hiệu pháp lý và đặc điểm hình sự của tội phạm cố ý gây thương tích. + Nghiên cứu làm sáng tỏ mặt lý luận về hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích. + Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây từ năm 2000 đến 6/2005. Chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân tồn tại và những vướng mắc trong hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra đối với loại án này. + Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác THQCT và KSĐT của VKSND đối với hoạt động điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây. Trong đó, nội dung cơ bản là hoạt động THQCT và hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật đối với Cơ quan CSĐT trong quá trình thực hiện việc thu thập, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra. Kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, vật chứng; việc tiến hành thu thập lời khai người làm chứng, người bị hại, hỏi cung bị can và những người có liên quan; hoạt động đối chất và nhận dạng, thực nghiệm điều tra và trưng cầu giám định; việc chấp hành thời hạn điều tra; phục hồi điều tra, điều tra bổ sung; việc phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện tội phạm; việc ra các quyết định tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra và kết thúc điều tra. Nghiên cứu các quyết định của VKSND sau khi vụ án được kết thúc điều tra. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoạt động THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND rất rộng. Nhưng trong đề tài này, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu công tác THQCT - KSĐT của VKSND đối với các vụ án hình sự cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự (BLHS) xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tây từ năm 2000 đến 6/2005 của Cơ quan CSĐT - Công an các huyện, thị xã và Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tây. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác điều tra, xử lý tội phạm nói chung, công tác điều tra, xử lý các vụ án cố ý gây thương tích nói riêng. Để thực hiện các nội dung nghiên cứu, tác giả sử dụng các phương pháp cụ thể như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra xã hội học, thảo luận, tọa đàm và phương pháp chuyên gia, trực tiếp khảo sát . 6. Những đóng góp mới của đề tài - Lần đầu tiên có một đề tài nghiên cứu về lý luận đầy đủ toàn diện, rõ ràng về công tác THQCT, KSĐT của VKSND trong giai đoạn điều các vụ án cố ý gây thương tích. - Trên cơ sở khảo sát thực tế đề tài đã đánh giá, phân tích thực trạng hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây trong thời gian từ năm 2000 đến 6/2005, những ¬ưu, khuyết điểm và nguyên nhân làm cơ sở khoa học cho các kiến nghị, đề xuất. - Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của VKSND trong giai đoạn điều tra vụ án cố ý gây thương tích là tài liệu phục vụ cho cán bộ của Viện kiểm sát (VKS) trong hoạt động thực tiễn và đây cũng là tài liệu tham khảo học tập cho học viên các trường Kiểm sát và trường Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Nhận thức chung về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích. Chương 2: Thực trạng hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây từ năm 2000 đến tháng 6/2005. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

pdf125 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh»m kÞp thêi ng¨n chÆn téi ph¹m hoÆc khi thÊy ®ñ c¨n cø chøng tá bÞ can, bÞ c¸o sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö, hoÆc sÏ tiÕp tôc ph¹m téi míi, th× CQ§T, VKS hoÆc Tßa ¸n cã thÓ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn theo quy ®Þnh cña BLTTHS. C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn theo quy ®Þnh cña BLTTHS quy ®Þnh lµ nh÷ng biÖn ph¸p t−íc quyÒn tù do hoÆc h¹n chÕ c¸c quyÒn tù do cã thêi h¹n, cho nªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p, hµnh vi tè tông nghiªm kh¾c nhÊt ®èi víi b¶n th©n ng−êi ph¹m téi. Do vËy, trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh kiÓm s¸t, VKS hai cÊp ph¶i n¾m v÷ng c¸c quy ®Þnh cña BLTTHS, nh»m b¶o ®¶m cho c¸c quyÕt ®Þnh nµy cã c¨n cø vµ hîp ph¸p, ®Æc biÖt lµ ®èi víi biÖn ph¸p ng¨n chÆn lµ t¹m gi÷, t¹m giam hoÆc b¾t gi÷ ng−êi trong tr−êng hîp khÈn cÊp. Chèng khuynh h−íng b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam thay cho ®iÒu tra, hoÆc b¾t t¹m giam sau ®ã ph¶i ®×nh chØ vô ¸n hoÆc tr¶ tù do xö lý hµnh chÝnh, xö ph¹t c¶nh c¸o, c¶i t¹o kh«ng giam gi÷… CÇn chó ý khi phª chuÈn lÖnh b¾t khÈn cÊp vµ lÖnh t¹m giam ph¶i hÕt søc thËn träng, nghiªn cøu thÈm ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c chøng cø, tµi liÖu. Tr−íc hÕt ph¶i qu¸n triÖt ®Çy ®ñ nh÷ng quy ®Þnh vÒ c¨n cø b¾t khÈn cÊp vµ t¹m giam (§iÒu 80, §iÒu 81 BLTTHS). Kh«ng ®−îc phª chuÈn nh÷ng tr−êng hîp b¾t khÈn cÊp kh«ng cã c¨n cø vµ kh«ng cã c¨n cø ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p t¹m giam. Ngoµi viÖc b¶o ®¶m tÝnh cã c¨n cø, cßn ph¶i b¶o ®¶m tÝnh hîp 103 ph¸p cña c¸c quyÕt ®Þnh nµy bëi lÏ, BLTTHS quy ®Þnh chÆt chÏ vµ cô thÓ vÒ thÈm quyÒn, thñ tôc vµ thêi h¹n cña viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn, nªn viÖc tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh nµy lµ cÇn thiÕt. Trong qu¸ tr×nh kiÓm s¸t, nÕu ph¸t hiÖn c¸c thiÕu sãt vi ph¹m cña viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn th× VKS ¸p dông c¸c biÖn ph¸p theo quy ®Þnh cña BLTTHS ®Ó kh¾c phôc, söa ch÷a vi ph¹m. Bªn c¹nh viÖc b¶o ®¶m c¸c quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n chÆn cã c¨n cø vµ hîp ph¸p, th× viÖc kiÓm s¸t hñy bá hoÆc thay thÕ biÖn ph¸p ng¨n chÆn còng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Bëi lÏ, nÕu hñy bá hoÆc thay thÕ c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kh«ng ®óng sÏ cã ¶nh h−ëng kh«ng tèt vÒ nhiÒu mÆt trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh tè tông ®èi víi vô ¸n. Do vËy, trong khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng nµy VKSND hai cÊp cÇn c¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh nªu trªn cña BLTTHS vµ BLHS ®Ó xem xÐt tÝnh cã c¨n cø vµ hîp ph¸p cña quyÕt ®Þnh trªn ®Ó thùc hiÖn thÈm quyÒn cña VKSND theo luËt ®Þnh. - Qu¸ tr×nh kiÓm s¸t viÖc ®iÒu tra cô thÓ vô ¸n g©y th−¬ng tÝch, KiÓm s¸t viªn cÇn kh¾c phôc ngay t×nh tr¹ng thô ®éng ngåi chê ¸n, chØ KS§T trªn hå s¬ vô ¸n khi CQ§T kÕt thóc hå s¬ chuyÓn sang kh«ng b¸m s¸t vµo qu¸ tr×nh ®iÒu tra, nÐ tr¸nh viÖc t¸c ®éng tÝch cùc vµo ho¹t ®éng ®iÒu tra; cÇn lµm tèt c«ng t¸c KS§T tõ ®Çu, tÝch cùc b¸m s¸t vµo qu¸ tr×nh ®iÒu tra th«ng qua c¸c hµnh vi trùc tiÕp kiÓm s¸t nh− kiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr−êng, kh¸m nghiÖm tö thi, viÖc b¾t, viÖc hái cung bÞ can, ghi lêi khai nh©n chøng, bÞ h¹i vµ nh÷ng ng−êi liªn quan. KÞp thêi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, chøng cø trong hå s¬ vô ¸n ®Ó t¸c ®éng víi CQ§T ®Þnh h−íng ®iÒu tra vµ gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng x¶y ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; KS§T tõ ®Çu lµ KS§T tõ khi ph¸t hiÖn ®−îc dÊu hiÖu téi ph¹m, nhiÒu tr−êng hîp lµ qua viÖc kiÓm tra, x¸c minh nguån tin b¸o téi ph¹m, qua kÕt qu¶ c«ng t¸c ®iÒu tra t¹i hiÖn tr−êng cña CQ§T x¸c ®Þnh cã dÊu hiÖu téi ph¹m, qua khëi tè vµ ®iÒu tra lµm râ téi ph¹m; Néi dung cña c«ng t¸c KS§T bao gåm hai vÊn ®Ò: Ph¸t hiÖn téi ph¹m, lµm râ ng−êi ph¹m téi vµ c¸c t×nh tiÕt kh¸c ®Ó gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô ¸n th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p 104 thuéc néi dung quyÒn c«ng tè; ph¸t hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt cña CQ§T vµ dïng c¸c quyÒn n¨ng ph¸p lý luËt ®Þnh ®Ó yªu cÇu kh¾c phôc; ph−¬ng ph¸p KS§T cã hai c¸ch th−êng xuyªn ph¶i ®i liÒn víi nhau, mét lµ nghiªn cøu tµi liÖu, chøng cø trong hå s¬ vô ¸n do CQ§T thu thËp ®Ó ph¸t hiÖn ®¸nh gi¸ c¸c hµnh vi ph¹m téi cña ng−êi ph¹m téi vµ ph¸t hiÖn ®óng, sai cña CQ§T; hai lµ trùc tiÕp tham gia mét sè ho¹t ®éng tè tông ®iÒu tra chñ yÕu cña CQ§T nh− kh¸m nghiÖm hiÖn tr−êng, hái cung bÞ can vµ trùc tiÕp tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng nghiÖp vô ®Ó thu thËp tµi liÖu chøng cø, ®Ó kiÓm tra ®é tin cËy cña c¸c tµi liÖu, chøng cø do CQ§T ®· thu thËp vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, nh−: VKS trùc tiÕp lÊy lêi khai ng−êi lµm chøng, ng−êi bÞ h¹i, hái cung bÞ can, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch g©y hËu qu¶ ®Æc biÖt nghiªm träng, ¸n phøc t¹p, tù m×nh x¸c minh c¸c nguån tin kh¸c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vô ¸n khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. VKSND cÊp d−íi cÇn tranh thñ ý kiÕn vµ sù gióp ®ì cña VKS cÊp trªn ®èi víi nh÷ng vô ¸n rÊt nghiªm träng vµ phøc t¹p thuéc thÈm quyÒn cÊp m×nh gi¶i quyÕt theo chÕ ®é thØnh thÞ ¸n ®Ó kÞp thêi th¸o gì v−íng m¾c, nhanh chãng kÕt thóc vô ¸n. - KiÓm s¸t vµ thùc hiÖn tèt viÖc ®×nh chØ ®iÒu tra chÝnh lµ trùc tiÕp b¶o ®¶m yªu cÇu chèng oan, chèng lät. §Ó thùc hiÖn ®−îc nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô trªn, tr−íc hÕt ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c KS§T trong suèt qu¸ tr×nh ®iÒu tra vô ¸n, th−êng xuyªn n¾m ch¾c tiÕn ®é ®iÒu tra ®Ó thu thËp mét c¸ch kh¸ch quan ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu, chøng cø ®èi víi vô ¸n. N¾m ch¾c nh÷ng tr−êng hîp CQ§T vµ VKS cÊp d−íi ®×nh chØ ®iÒu tra, ph¸t hiÖn vµ hñy bá kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra kh«ng cã c¨n cø, tr¸i ph¸p luËt ®Ó phôc håi ®iÒu tra vô ¸n. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng KS§T còng cÇn ph¶i kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c thñ tôc tè tông trong giai ®o¹n ®iÒu tra ®Ó xem xÐt ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh khëi tè, b¾t, t¹m gi÷, t¹m giam, tr¶ tù do, kh¸m xÐt, thu gi÷ vËt chøng, tr−ng cÇu gi¸m ®Þnh cã ®−îc thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña BLTTHS hay kh«ng? CÇn chó ý xem xÐt nghiªn cøu c¸c ®¬n, th− khiÕu n¹i cña bÞ can vµ nh÷ng ng−êi tham gia tè tông còng nh− nh÷ng tin tøc ®−îc th«ng 105 tin trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cã liªn quan ®Õn vô ¸n. §Ó b¶o ®¶m viÖc giam, gi÷ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, tr−íc hÕt c«ng t¸c kiÓm s¸t giam, gi÷ ph¶i ph¸t hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh÷ng vi ph¹m trong ho¹t ®éng t− ph¸p cã liªn quan ®Õn viÖc giam, gi÷ ®Ó yªu cÇu kh¾c phôc, söa ch÷a nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt ®ã… VKSND hai cÊp cÇn t¨ng c−êng tæ chøc qu¶n lý ®Ó n¾m ®−îc t×nh h×nh diÔn biÕn ë n¬i giam, gi÷ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng tr−êng hîp qu¸ h¹n t¹m gi÷, qu¸ h¹n t¹m giam, giam, gi÷ kh«ng cã lÖnh hoÆc vi ph¹m trong viÖc giam gi÷ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c¸c bÞ can th«ng cung ®Ó yªu cÇu xö lý, kh¾c phôc. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c KS§T c¸c vô ¸n h×nh sù cè ý g©y th−¬ng tÝch th× ngoµi c¸c biÖn ph¸p vÒ nghiÖp vô, cÇn thùc hiÖn tèt viÖc phèi hîp, hç trî gi÷a c¸c kh©u KS§T, kiÓm s¸t giam gi÷ ®©y lµ kh©u c«ng t¸c rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Mèi quan hÖ gi÷a c¸c kh©u nghiÖp vô kh«ng chØ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n mµ trong c¶ c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh. KiÓm s¸t giam, gi÷ ph¶i th«ng b¸o cho KS§T biÕt nh÷ng tr−êng hîp t¹m gi÷, t¹m giam ®· qu¸ thêi h¹n theo lÖnh. Ngoµi ra, VKSND c¸c cÊp ph¶i qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt viÖc phèi hîp gi÷a c¸c kh©u nghiÖp vô ë tõng cÊp vµ gi÷a c¸c cÊp ®−îc quy ®Þnh t¹i c¸c Quy chÕ c«ng t¸c KS§T, kiÓm s¸t viÖc t¹m gi÷, t¹m giam. Khi ra quyÕt ®Þnh thuéc quyÒn n¨ng ph¸p lý cña m×nh, VKSND c¸c cÊp ph¶i ®¶m b¶o tÝnh cã c¨n cø vµ tÝnh hîp ph¸p, nh»m gãp phÇn h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng sai ph¹m cã thÓ x¶y ra. 3.2.3 §æi míi n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh trong c«ng t¸c kiÓm s¸t ®iÒu tra c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch Ngµnh kiÓm s¸t nh©n d©n cÇn rµ so¸t, bæ sung, x©y dùng Quy chÕ c«ng t¸c KS§T ®Ó h−íng dÉn quy tr×nh phèi hîp vµ qu¶n lý ¸n h×nh sù, kh¾c phôc t×nh tr¹ng KiÓm s¸t viªn lóng tóng khi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kiÓm s¸t, kh¾c phôc t×nh tr¹ng bu«ng láng qu¶n lý nghiÖp vô vµ lÒ lèi lµm viÖc tïy tiÖn, quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cho KiÓm s¸t viªn vµ l·nh ®¹o ë tõng cÊp kiÓm s¸t nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm, ý thøc kû luËt nghiÖp vô. §Ó thùc hiÖn ®−îc 106 yªu cÇu ®ã, theo chóng t«i, VKSNDTC cÇn x©y dùng mét hÖ thèng c¸c tiªu chÝ (hÖ chuÈn) ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng, hiÖu qu¶ kiÓm s¸t ho¹t ®éng t− ph¸p, trong ®ã cã c«ng t¸c KS§T theo ph−¬ng ch©m kh«ng chØ ë sè l−îng ¸n gi¶i quyÕt nhiÒu hay Ýt mµ ®iÒu quan träng h¬n lµ tõng KiÓm s¸t viªn, tõng kh©u, tõng cÊp kiÓm s¸t ®· lµm nh÷ng g× vµ lµm nh− thÕ nµo ®Ó t¸c ®éng ®èi víi c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông tÝch cùc ph¸t hiÖn vµ xö lý nghiªm minh mäi hµnh vi ph¹m téi, trong ®ã cã téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch tõng b−íc lo¹i trõ cã hiÖu qu¶ vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan nµy. MÆt kh¸c, mçi KiÓm s¸t viªn, mçi kh©u, mçi cÊp kiÓm s¸t ph¶i tù m×nh t×m ra nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm vµ ®Ò ra biÖn ph¸p kh¾c phôc cã hiÖu qu¶. Qu¶n lý nghiÖp vô trong ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n lµ biÖn ph¸p hµnh chÝnh h÷u hiÖu gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm s¸t ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô ¸n h×nh sù, trong ®ã cã c¸c vô ¸n h×nh sù cè ý g©y th−¬ng tÝch. Do ®ã, L·nh ®¹o VKSND cã thÓ th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó n¾m ch¾c ®−îc ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c¸c VKS ®Þa ph−¬ng tõ ®ã ®a ra biÖn ph¸p chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cã hiÖu qu¶, s¸t víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña tõng ®Þa ®Þa ph−¬ng. Tõ thùc tiÔn cho thÊy, nÕu hµng tuÇn, hµng th¸ng, hµng quý, L·nh ®¹o VKSND tØnh n¾m ch¾c ®−îc t×nh h×nh téi ph¹m x¶y ra, chó träng nh÷ng téi ph¹m rÊt nghiªm träng, phøc t¹p vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kiÓm s¸t cña ngµnh, nhÊt lµ nh÷ng chØ tiªu quan träng cña c¸c ®¬n vÞ, sÏ gióp cho L·nh ®¹o VKS kÞp thêi phèi hîp mét c¸ch ®ång bé c¸c bé phËn c«ng t¸c, kh¾c phôc, uèn n¾n ngay nh÷ng tån t¹i, thiÕu sãt, gi¶i quyÕt ngay nh÷ng v−íng m¾c vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch, kinh nghiÖm trong c«ng t¸c. Vµ ng−îc l¹i, c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cã chÊt l−îng, hiÖu qu¶, sÏ gióp cho viÖc qu¶n lý nghiÖp vô ngµy cµng chÆt chÏ. §©y lµ nh÷ng yÕu tè quan träng n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm s¸t nãi chung, c«ng t¸c KS§T nãi riªng. §Ó ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu nµy, c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ nh÷ng KiÓm s¸t viªn giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô; ®ång thêi ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cã kh¶ n¨ng chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ®èi víi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nghiÖp vô. Bªn 107 c¹nh ®ã, cÇn cã mét c¬ chÕ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra cña VKS cÊp trªn ®èi víi cÊp d−íi, cã c¬ chÕ phèi hîp kiÓm tra liªn ngµnh ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh vi ph¹m cña CQ§T vµ VKS cÊp d−íi. C¸c ngµnh h÷u quan, thùc hiÖn tèt vai trß h−íng dÉn nghiÖp vô cÊp trªn ®èi víi cÊp d−íi. ViÖn tr−ëng VKSND cÊp huyÖn, Tr−ëng phßng THQCT, KS§T vµ kiÓm s¸t xÐt xö h×nh sù ¸n trËt tù trÞ an VKS cÊp tØnh ph¶i n¾m ch¾c ®−îc tæng sè vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch ®ang KS§T vµ tiÕn ®é ®iÒu tra vô ¸n theo thêi h¹n luËt ®Þnh ®Ó cã biÖn ph¸p chØ ®¹o, gi¸m s¸t ®«n ®èc, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng bá lät ¸n, mÊt ¸n, t×nh tr¹ng ®iÒu tra vô ¸n bÞ kÐo dµi... Thùc tiÔn cho thÊy, viÖc qu¶n lý, chØ ®¹o cã ý nghÜa quan träng ®èi víi viÖc thóc ®Èy hiÖu qu¶ c«ng t¸c KS§T c¸c vô ¸n h×nh sù nãi chung, c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch nãi riªng. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o ho¹t ®éng nµy ph¶i ®−îc quan t©m vµ t¨ng c−êng h¬n n÷a. Yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh lµ ph¶i s¸t c¬ së, n¾m ch¾c t×nh h×nh ho¹t ®éng cña tõng kh©u c«ng t¸c cña cÊp m×nh vµ cÊp d−íi ®Ó l·nh ®¹o, chØ ®¹o h−íng dÉn thùc hiÖn, kÞp thêi th¸o gì khã kh¨n, v−íng m¾c vµ uèn n¾n nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. Trong ®ã, mét sè chØ tiªu ph¶i n¾m theo danh s¸ch ®Ó kÞp thêi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c«ng t¸c kiÓm s¸t theo luËt ®Þnh nh−: Nh÷ng tr−êng hîp t¹m giam, t¹m gi÷ kh«ng cã c¨n cø, qu¸ h¹n hoÆc nh÷ng tr−êng hîp giam, gi÷ kh«ng cã lÖnh; nh÷ng vô ¸n bÞ can do VKS khëi tè vµ yªu cÇu ®iÒu tra, tr¶ tù do v× kh«ng ph¹m téi, nh÷ng tr−êng hîp CQ§T cïng cÊp vµ VKS cÊp d−íi ®×nh chØ ®iÒu tra. ViÖc qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ë tõng kh©u c«ng t¸c kiÓm s¸t ph¶i b¶o ®¶m chÕ ®é tËp trung thèng nhÊt trong ngµnh. Song còng cÇn thùc hiÖn tèt chÕ ®é ph©n cÊp qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i c¸c quy chÕ c«ng t¸c KS§T, kiÓm s¸t xÐt xö h×nh sù, kiÓm giam gi÷ c¶i t¹o. Cã nh− vËy míi t¨ng c−êng chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vµ míi ph¸t huy ®−îc tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña VKS c¸c cÊp trong ho¹t ®éng KS§T c¸c vô ¸n h×nh sù cè ý g©y th−¬ng tÝch. 108 Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng cña c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o ph¶i thùc hiÖn tèt lµ viÖc kiÓm tra cÊp m×nh vµ cÊp d−íi th«ng qua kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt, sai ph¹m trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô ®Ó uèn n¾n kÞp thêi vµ kh¾c phôc nh÷ng sai ph¹m ®ã hoÆc cã thÓ rót kinh nghiÖm chung trong tõng kh©u c«ng t¸c. ViÖc h−íng dÉn, chØ ®¹o còng nh− tr¶ lêi thØnh thÞ ph¶i ®−îc n©ng cao vÒ chÊt l−îng, ph¶i b¶o ®¶m chÝnh x¸c kÞp thêi, tr¸nh viÖc h−íng dÉn kh«ng râ rµng g©y khã kh¨n cho cÊp d−íi khi thùc hiÖn. Ngoµi ra, ë mçi cÊp vµ tõng kh©u c«ng t¸c ph¶i thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o ¸n, b¸o c¸o thØnh thÞ, b¸o c¸o nghiÖp vô, chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú theo ®óng quy ®Þnh cña ngµnh. VÒ c«ng t¸c s¬ kÕt tæng kÕt nghiÖp vô: Hµng n¨m c«ng t¸c KS§T téi ph¹m h×nh sù nãi chung vµ ho¹t ®éng KS§T téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch nãi riªng cÇn ®−îc nghiªn cøu tæ chøc s¬ kÕt, tæng kÕt ®óc rót kinh nghiÖm, tËp trung nh÷ng vÊn ®Ò cã khã kh¨n v−íng m¾c trong thùc tiÔn ®Ó båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc còng nh− n¨ng lùc nghiÖp vô cho C¸n bé, KiÓm s¸t viªn. 3.2.4 §æi míi c«ng t¸c tæ chøc - c¸n bé cña ngµnh kiÓm s¸t C«ng t¸c tæ chøc - c¸n bé trong ngµnh KiÓm s¸t Hµ T©y lµ kh©u then chèt, cã tÝnh ®ét ph¸ ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c KS§T c¸c vô ¸n h×nh sù, trong ®ã cã ho¹t ®éng KS§T c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch. §æi míi c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch ®ång bé tõ Trung −¬ng ®Õn ®Þa ph−¬ng. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi VKSND cÊp tØnh chóng t«i cho r»ng, viÖc tæ chøc hîp lý c¸c bé phËn chuyªn m«n nghiÖp vô, c¸c c¸n bé cô thÓ, víi nh÷ng chuyªn m«n nghiÖp vô cô thÓ, lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thóc ®Èy chÊt l−îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kiÓm s¸t trong ®ã cã ho¹t ®éng KS§T. Tõ thùc tiÔn cho thÊy, lùc l−îng c¸n bé lµm c«ng t¸c KS§T hiÖn nay cßn qu¸ máng, dµn tr¶i, kiªm nhiÖm nhiÒu viÖc, trong khi sè l−îng ¸n ngµy mét t¨ng lªn, nhÊt lµ nh÷ng ®Þa bµn huyÖn, thÞ x· cã t×nh h×nh téi ph¹m cè ý 109 g©y th−¬ng tÝch diÔn biÕn phøc t¹p. Do vËy, kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®¶m ®¬ng KS§T tõ ®Çu ®èi víi nhiÒu lo¹i ¸n. §Ó tæ chøc cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t− ph¸p trong lÜnh vùc h×nh sù nãi chung, c«ng t¸c KS§T nãi riªng ®ßi hái chóng ta ph¶i x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé cã chuyªn m«n cao ë VKSND. Trong ®ã, Phßng nghiÖp vô cÊp tØnh thùc sù lµ mét bé phËn h−íng dÉn, kiÓm tra ho¹t ®éng nghiÖp vô cña VKS cÊp huyÖn, thÞ x·. §èi víi nh÷ng kh©u quan träng cña VKS cÊp huyÖn nh− KS§T, kiÓm s¸t xÐt xö h×nh sù, kiÓm s¸t giam, gi÷, c¶i t¹o ph¶i do nh÷ng KiÓm s¸t viªn chuyªn tr¸ch ®¶m nhiÖm, kh«ng nªn kiªm nhiÖm. KS§T c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch nãi riªng vµ c«ng t¸c kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t− ph¸p trong lÜnh vùc h×nh sù nãi chung ®ßi hái c¸n bé, KiÓm s¸t viªn lµm c«ng t¸c nµy ph¶i thùc sù v÷ng vµng vÒ chÝnh trÞ, trong s¸ng vÒ chÊt ®¹o ®øc, cã b¶n lÜnh vÒ nghÒ nghiÖp, chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô, ®ång thêi ph¶i cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c. T¨ng c−êng tËp huÊn theo chuyªn ®Ò ®èi víi lo¹i ¸n g©y th−¬ng tÝch cho KiÓm s¸t viªn, néi dung tËp huÊn chñ yÕu lµ ph−¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm THQCT, KS§T vµ kiÓm s¸t xÐt xö. Bªn c¹nh viÖc n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt h×nh sù, TTHS, KiÓm s¸t viªn ph¶i ®−îc trang bÞ kiÕn thøc vÒ ®iÒu tra téi ph¹m b»ng c¸c khãa häc ng¾n h¹n, Ýt nhÊt lµ 2 th¸ng trë lªn, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é KS§T ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô ®−îc giao. Trong giai ®o¹n c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nh− hiÖn nay, KiÓm s¸t viªn cÇn ph¶i ®−îc tiÕp cËn, sö dông thµnh th¹o vÒ tin häc, ngo¹i ng÷, c¸c kiÕn thøc x· héi míi ®¸p øng ®−îc víi nh÷ng yªu cÇu cña chøc n¨ng nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tæ chøc - c¸n bé trong ngµnh kiÓm s¸t nh©n d©n, ®ßi hái VKS hai cÊp thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh míi cña Ph¸p lÖnh KiÓm s¸t viªn n¨m 2002, thùc hiÖn tèt viÖc rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸n bé, lu©n chuyÓn c¸n bé, ®¶m b¶o yªu cÇu c«ng t¸c kiÓm s¸t h×nh sù ë tõng kh©u, tõng cÊp ®Òu cã 110 nh÷ng KiÓm s¸t viªn cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt tèt, m¹nh vÒ trÝ, vÒ lùc vµ ®ñ søc ®¶m ®¬ng tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô ®−îc giao. Bªn c¹nh ®ã, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®·i ngé hÕt søc hîp lý, nh»m ®éng viªn, ph¸t huy ®−îc kh¶ n¨ng cña c¸n bé trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t− ph¸p trong lÜnh vùc h×nh sù ë ®Þa ph−¬ng. 3.2.5. T¨ng c−êng mèi quan hÖ phèi hîp gi÷a C¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra vµ ViÖn kiÓm s¸t trong ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch Tr−íc khi BLTTHS ra ®êi, gi÷a hai ngµnh C«ng an - VKS ®· cã mét sè v¨n b¶n ph¸p lý quan träng ®Ó h−íng dÉn chØ ®¹o thùc hiÖn trong mèi quan hÖ TTHS gi÷a CQ§T vµ VKS. Nh−ng vÉn ch−a ®−îc x©y dùng mét c¸ch ®ång bé, toµn diÖn, ®Çy ®ñ vµ cô thÓ, chØ míi dõng ë mét sè quy ®Þnh t¹m thêi vµ mét sè chÕ ®Þnh TTHS nhÊt ®Þnh, mÆt kh¸c ®Õn nµy mét sè quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p lý ®ã kh«ng cßn gi¸ trÞ. Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS, kÕt hîp víi viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña liªn ngµnh ph¸p luËt ch−a kÞp thêi ®Çy ®ñ, nªn trong ho¹t ®éng thùc tiÔn mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS nhiÒu khi cßn tïy tiÖn, nÓ nang vµ ch−a thèng nhÊt. NhiÒu ho¹t ®éng KS§T cña VKS ch−a ®−îc thÓ hiÖn b»ng c«ng v¨n mµ chØ qua trao ®æi miÖng víi CQ§T. Mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKSND hiÖn nay h×nh thµnh vµ ¶nh h−ëng do lÒ lèi lµm viÖc cña tõng ®Þa ph−¬ng, ch−a cã v¨n b¶n ph¸p lý ®Ó vËn dông trªn thùc tiÔn. Tõ thùc tiÔn cho thÊy, nÕu c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cïng nhËn thøc thèng nhÊt vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh BLTTHS cïng phèi hîp chÆt chÏ víi nhau sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu tranh chèng vµ phßng ngõa téi ph¹m h×nh sù nãi chung, téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch nãi riªng. §Æc biÖt, sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a CQ§T, VKS th× viÖc tham gia ho¹t ®éng kiÓm s¸t ngay tõ khi 111 míi khëi tè vô ¸n sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc kh¸m ph¸ vµ gi¶i quyÕt ¸n h×nh sù trªn thùc tÕ. ViÖc x¸c ®Þnh vµ gi¶i quyÕt ¸n h×nh sù träng ®iÓm trong nh÷ng n¨m qua lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh. Theo sè liÖu cña VKSND tØnh Hµ T©y cung cÊp tõ n¨m 2000 ®Õn 6/2005 Liªn ngµnh ph¸p luËt tØnh ®· x¸c ®Þnh ®−îc tæng sè 367 vô ¸n/426 bÞ can (téi cè ý g©y th−¬ng tÝch cã 15 vô/26 bÞ can). KÕt thóc ®iÒu tra tæng sè 344 vô/399 bÞ can (téi cè ý g©y th−¬ng tÝch cã 12 vô/21 bÞ can), ®· truy tè tæng sè 342 vô/389 bÞ can (téi cè ý g©y th−¬ng tÝch cã 12 vô, 21 bÞ can), ®· xÐt xö tæng sè 305 vô/361 bÞ c¸o (téi cè ý g©y th−¬ng tÝch cã 12 vô/21 bÞ c¸o). ViÖc phèi hîp x¸c ®Þnh gi¶i quyÕt c¸c vô ¸n h×nh sù träng ®iÓm trªn ®Òu ®¶m b¶o chÊt l−îng h¬n víi ho¹t ®éng ®iÒu tra vµ KS§T c¸c vô ¸n h×nh sù vÒ thêi h¹n gi¶i quyÕt nhanh h¬n, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi trong c«ng t¸c r¨n ®e, gi¸o dôc vµ trÊn ¸p téi ph¹m, gãp phÇn æn ®Þnh t×nh h×nh trËt tù - trÞ an ®Þa ph−¬ng. BLTTHS ra ®êi ®· quy ®Þnh chÆt chÏ, l«gÝc vµ khoa häc vÒ c¸c chÕ ®Þnh TTHS, c¸c tr×nh tù, thñ tôc tiÕn hµnh tè tông. Nh−ng quy ®Þnh cña BLTTHS còng nh− luËt kh¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña VKSND (LuËt tæ chøc VKSND); tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña CQ§T (Ph¸p lÖnh Tæ chøc vµ §iÒu tra h×nh sù) ®Òu lµ nh÷ng quy ®Þnh chung, cho nªn ®Ó ®¸p øng ®−îc nh÷ng ®ßi hái ®ã ngµy 7/9/2005 Liªn ngµnh VKSNDTC - Bé C«ng an - Bé Quèc phßng ®· ban hµnh th«ng t− liªn tÞch sè 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP vÒ quy chÕ phèi hîp gi÷a CQ§T vµ VKS trong viÖc thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh cña BLTTHS n¨m 2003. Tuy nhiªn, c¸c quy ®Þnh trong th«ng t− liªn tÞch vÉn cßn cã mét sè ®iÓm ch−a ®Çy ®ñ nªn viÖc vËn dông vµ thùc hiÖn trªn thùc tiÔn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ v−íng m¾c. Nªn ®ßi hái c¸c liªn ngµnh ph¸p luËt Trung −¬ng ph¶i x©y dùng quy chÕ phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a hai ngµnh ®Çy ®ñ vµ cô thÓ h¬n ®Ó c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cã c¨n cø vËn dông thùc hiÖn nghiªm chØnh thèng nhÊt vµ cã hiÖu qu¶ trªn thùc tiÔn. Theo chóng t«i viÖc x©y dùng quy chÕ nµy ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c, c¬ cÊu vµ c¸c néi dung c¬ b¶n sau ®©y: 112 - Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n khi x©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng gi÷a CQ§T vµ VKS trong TTHS. + Quy chÕ ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh nh− BLTTHS, BLHS, LuËt tæ chøc VKSND, ph¸p lÖnh tæ chøc vµ ®iÒu tra h×nh sù… + Quy chÕ ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS trong TTHS. + Quy chÕ ph¶i thÓ chÕ hãa nh÷ng quy ®Þnh cña BLTTHS vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng TTHS gi÷a CQ§T vµ VKSND nh»m gi¶i thÝch h−íng dÉn cô thÓ nh÷ng quy ®Þnh ®ã ®Ó ¸p dông trªn thùc tiÔn. - C¬ cÊu, cÊu tróc cña quy chÕ ho¹t ®éng gi÷a CQ§T vµ VKS trong TTHS ph¶i ®−îc chia thµnh tõng phÇn t−¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn TTHS mµ BLTTHS ®· quy ®Þnh, ®ã lµ: + Mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS trong viÖc ph¸t hiÖn xö lý tè gi¸c, tin b¸o vÒ téi ph¹m. + Mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS trong viÖc khëi tè vô ¸n, khëi tè bÞ can, ¸p dông thay ®æi biÖn ph¸p ng¨n chÆn. + Mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS giai ®o¹n ®iÒu tra cô thÓ. + Mèi quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS trong ho¹t ®éng kÕt thóc ®iÒu tra vô ¸n. Trong mçi giai ®o¹n TTHS, tÝnh chÊt møc ®é quan hÖ gi÷a CQ§T vµ VKS ®Òu cã nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau, cho nªn phÇn néi dung cña quy chÕ ph¶i quy ®Þnh râ quyÒn h¹n, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn cña mçi c¬ quan trong tõng chÕ ®Þnh TTHS. CÇn quy ®Þnh râ thêi h¹n cô thÓ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm trong mèi quan hÖ gi÷a hai c¬ quan nµy. 113 3.3 Mét sè ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng kiÓm s¸t c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y BLHS n¨m 1999 cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/7/2000 vµ BLTTHS söa ®æi bæ sung n¨m 2003 do Quèc héi n−íc ta ban hµnh ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n lµ mét trong c¸c c¬ quan t− ph¸p thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng, nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p, ph¸p luËt, trong ®ã cã nhiÖm vô KS§T c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch; ®ång thêi thùc hiÖn tèt LuËt tæ chøc VKSND vµ Ph¸p lÖnh KiÓm s¸t viªn n¨m 2002. Tuy nhiªn, ®Ó ¸p dông ph¸p luËt h×nh sù ®−îc thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù cho ®Õn nay ngoµi BLHS, cßn cã rÊt nhiÒu v¨n b¶n d−íi luËt nh−: Th«ng t− liªn ngµnh, chØ thÞ cña ViÖn tr−ëng VKSNDTC, nghÞ quyÕt cña Héi ®ång ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao… h−íng dÉn viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña BLTTHS ®−îc ban hµnh tõ n¨m 1986 cho ®Õn nay. Mét sè v¨n b¶n h−íng dÉn ¸p dông c¸c quy ®Þnh cña BLTTHS cã nh÷ng néi dung chång chÐo nhau hoÆc kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Do vËy, tr−íc m¾t ®Ò nghÞ l·nh ®¹o liªn ngµnh ph¸p luËt Trung −¬ng chØ ®¹o tiÕn hµnh: Rµ so¸t, kiÓm tra l¹i c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn ¸p dông luËt söa ®æi, bæ sung hoÆc lo¹i bá c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn kh«ng cßn phï hîp n÷a, kÞp thêi cã nh÷ng v¨n b¶n h−íng dÉn ¸p dông luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña BLTTHS cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn, c¸c th«ng t− liªn ngµnh. C¸c v¨n b¶n h−íng dÉn, ¸p dông luËt h×nh sù ph¶i ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c, khoa häc, cô thÓ dÔ hiÓu, dÔ vËn dông, tr¸nh gi¶i thÝch chung chung hiÓu theo c¸ch nµo còng ®−îc. Trong c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn, cÇn chó ý ®Õn sù gi¶i thÝch c¸c dÊu hiÖu ph¸p lý cña ®Æc tr−ng téi ph¹m, ®Æc biÖt ®èi víi téi ph¹m míi, c¸c t×nh tiÕt ®Þnh khung h×nh ph¹t, c¸c dÊu hiÖu hoÆc ranh giíi ®Ó ph©n biÖt gi÷a téi ph¹m vµ vi ph¹m. §Ó viÖc ¸p dông ¸p luËt h×nh sù ®−îc chÝnh x¸c ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, qua ho¹t ®éng thùc tiÔn cã nh÷ng v−íng m¾c, chóng t«i cã mét sè kiÕn nghÞ cô thÓ nh− sau: 114 3.3.1. §Ò xuÊt vÒ viÖc söa ®æi vµ gi¶i thÝch vÒ viÖc ¸p dông mét sè ®iÒu luËt quy ®Þnh trong Bé luËt h×nh sù BLHS n¨m 1999 cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/7/2000, nh−ng ®Õn nay vÉn ch−a cã h−íng dÉn mét c¸ch toµn diÖn, cô thÓ ®Ó thèng nhÊt ¸p dông. Thùc tiÔn ¸p dông ph¸p luËt trong ho¹t ®éng ®iÒu tra vµ xö lý téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch ë ®Þa ph−¬ng cho thÊy cã nhiÒu t×nh tiÕt quy ®Þnh trong BLHS n¨m 1999 phøc t¹p rÊt khã vËn dông trªn thùc tiÔn. Mét sè t×nh tiÕt tuy ®· cã h−íng dÉn nh−ng ch−a ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng cßn phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh míi cña luËt cÇn ph¶i ®−îc gi¶i thÝch mét c¸ch cô thÓ, ®Çy ®ñ vµ ®ång bé, nh÷ng t×nh tiÕt, nh−: - VÒ nhËn thøc mét sè kh¸i niÖm, quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 104, 105, 106 BLHS, theo quan ®iÓm chóng t«i ®Ò nghÞ gi¶i thÝch mét sè kh¸i niÖm sau: + Kh¸i niÖm "G©y th−¬ng tÝch nÆng, g©y tæn h¹i nÆng cho søc kháe", lµ g©y nh÷ng th−¬ng tÝch (hoÆc tæn h¹i nÆng) nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng, g©y mï m¾t, lµm ®iÕc tai, lµm mÊt mét c¬ quan nµo ®ã cña c¬ thÓ, hoÆc lµm mÊt chøc n¨ng cña c¬ quan nµo ®ã, g©y bÖnh t©m thÇn, g©y trôy thai, g©y xÊu xÝ diÖn m¹o mµ tû lÖ th−¬ng tÝch tõ 30% ®Õn 60%. + Kh¸i niÖm "Cè tËt", lµ nh÷ng th−¬ng tËt trªn c¬ thÓ n¹n nh©n do hµnh vi ph¹m téi g©y ra mµ kh«ng thÓ kh¾c phôc ®−îc (nh côt tay, mï m¾t, kh«ng cßn kh¶ n¨ng sinh ®Î...). VÒ nguyªn t¾c, cè tËt nÆng lµ cè tËt cã tû lÖ th−¬ng tËt tõ 61% trë lªn. + Kh¸i niÖm "Th−¬ng tÝch g©y nguy hiÓm cho tÝnh m¹ng", lµ c¸c lo¹i th−¬ng tÝch ®e däa lµm n¹n nh©n bÞ thiÖt m¹ng ngay khi g©y th−¬ng tÝch hoÆc nÕu kh«ng ®−îc cøu ch÷a kÞp thêi th× th«ng th−êng lµ n¹n nh©n bÞ tö vong. NÕu do ®−îc cøu ch÷a kÞp thêi mµ n¹n nh©n kh«ng bÞ tö vong, thËm chÝ kh«ng bÞ tæn h¹i nÆng ®¸ng kÓ ®Õn søc kháe, th× th−¬ng tÝch vÉn ®−îc coi lµ nguy hiÓm cho tÝnh m¹ng vµo lóc míi g©y th−¬ng tÝch. 115 + Kh¸i niÖm "G©y tæn h¹i cho søc kháe ng−êi kh¸c", lµ tr−êng hîp kh«ng g©y ra th−¬ng tÝch (nh− g·y tay, mï m¾t, côt ch©n) nh−ng vÉn lµm ¶nh h−ëng (suy gi¶m) ®Õn søc kháe cña n¹n nh©n, thÓ hiÖn qua tû lÖ th−¬ng tËt (nh− ®Çu ®éc b»ng thuèc ®éc dÉn ®Õn trôy thai, suy kiÖt søc kháe, g©y bÖnh t©m thÇn). + Kh¸i niÖm "Th−¬ng tÝch dÉn ®Õn chÕt ng−êi", lµ th−¬ng tÝch nÆng lµm cho n¹n nh©n chÕt v× th−¬ng tÝch nµy, nghÜa lµ gi÷a th−¬ng tÝch vµ c¸i chÕt cña n¹n nh©n cã mèi quan hÖ nh©n - qu¶. Tr−êng hîp g©y th−¬ng tÝch kh«ng ph¶i lµ th−¬ng tÝch nÆng, nh−ng v× n¹n nh©n lµ ng−êi giµ yÕu, cã bÖnh nÆng, viÖc g©y th−¬ng tÝch lµm cho hä bÞ chÕt sím h¬n, nÕu kh«ng bÞ g©y th−¬ng tÝch th× n¹n nh©n ch−a chÕt, th× vÉn coi lµ cè ý g©y th−¬ng tÝch dÉn ®Õn chÕt ng−êi. + §Ó ph©n biÖt c¸c tr−êng hîp "Hµnh vi ph¹m téi g©y hËu qu¶ nghiªm träng", "Hµnh vi ph¹m téi g©y hËu qu¶ rÊt nghiªm träng", "Hµnh vi ph¹m téi g©y hËu qu¶ ®Æc biÖt nghiªm träng" vÒ nguyªn t¾c ph¶i ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn, ®Çy ®ñ c¸c hËu qu¶ (thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng, søc kháe, tµi s¶n vµ c¸c thiÖt h¹i phi vËt chÊt kh¸c). Trong mét sè vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch, ngoµi c¸c thiÖt h¹i vÒ tÝnh m¹ng, søc kháe vµ tµi s¶n th× thùc tiÔn cho thÊy cã thÓ cßn cã hËu qu¶ phi vËt chÊt, nh− ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc thùc hiÖn ®−êng lèi cña §¶ng, chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc, g©y ¶nh h−ëng vÒ an ninh, trËt tù vµ an toµn x· héi... Trong c¸c tr−êng hîp nµy, ph¶i tïy vµo tõng tr−êng hîp cô thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é cña hËu qu¶ do téi ph¹m g©y ra lµ nghiªm träng, rÊt nghiªm träng hoÆc ®Æc biÖt nghiªm träng. 3.3.2. §Ò xuÊt vÒ viÖc söa ®æi vµ gi¶i thÝch ¸p dông Bé luËt tè tông h×nh sù + §Ó ®¶m b¶o cho c¸c c¬ quan tiÕn hµnh TTHS thùc hiÖn ®óng, cã hiÖu qu¶ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh, nh»m ph¸t hiÖn chÝnh x¸c, nhanh chãng vµ xö lý c«ng minh, kÞp thêi mäi hµnh vi ph¹m téi, kh«ng ®Ó lät téi 116 ph¹m, kh«ng lµm oan ng−êi v« téi, gãp phÇn b¶o vÖ chÕ ®é XHCN, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. BLTTHS ®· söa ®æi bæ sung cã hiÖu lùc tõ 01/7/2004 cã nhiÒu quy ®Þnh míi, râ rµng nh÷ng c¨n cø ®Ó c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông c¸c biÖn ph¸p tè tông, c¸c lo¹i thêi h¹n trong tè tông khi gi¶i quyÕt vô ¸n h×nh sù, c¸c c¨n cø ®Ó t¹m ®×nh chØ vô ¸n, ®×nh chØ vô ¸n cho tõng c¬ quan tiÕn hµnh TTHS, quy ®Þnh râ nghÜa vô, quyÒn h¹n cña VKSND trong viÖc chØ ®¹o, h−íng dÉn ho¹t ®éng ®iÒu tra trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra vô ¸n h×nh sù. Tuy nhiªn, vÉn cßn mét sè ®iÒu luËt cÇn quy ®Þnh râ rµng h¬n ®Ó t¹o sù thèng nhÊt trong viÖc tu©n thñ c¸c tr×nh tù TTHS nh−: + Trªn thùc tÕ, c«ng t¸c kiÓm s¸t viÖc n¾m, qu¶n lý, kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt tè gi¸c, tin b¸o vÒ téi ph¹m cña VKSND ®èi víi CQ§T vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®−îc giao nhiÖm vô tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®éng ®iÒu tra cßn ch−a chÆt chÏ, thiÕu cô thÓ, nhiÒu vô viÖc VKS kh«ng n¾m ®−îc ®Çy ®ñ, kÞp thêi, nªn h¹n chÕ ®Õn c«ng t¸c kiÓm s¸t c¸c ho¹t ®éng t− ph¸p. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, tr−íc hÕt cÇn bæ sung vµo §iÒu 103 BLTTHS hiÖn hµnh: "Trong thêi h¹n 24 giê kÓ tõ khi nhËn ®−îc tè gi¸c, tin b¸o vÒ téi ph¹m, hoÆc kiÕn nghÞ khëi tè, CQ§T ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp biÕt, ®Ó thùc hiÖn kiÓm s¸t viÖc gi¶i quyÕt tè gi¸c, tin b¸o vÒ téi ph¹m". + Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 80 BLTTHS qui ®Þnh khi thi hµnh lÖnh b¾t bÞ can ®Ó t¹m giam, b¾t khÈn cÊp ph¶i cã ®¹i diÖn c¬ quan, tæ chøc n¬i hä c− tró hoÆc lµm viÖc vµ ng−êi l¸ng giÒng chøng kiÕn, theo chóng t«i lµ ®iÒu kh«ng hîp lý, bëi lÏ: sù tham gia cña ng−êi chøng kiÕn chØ cã nghÜa lµ "dù vµ c«ng nhËn b»ng sù cã mÆt". Theo chóng t«i nªn söa ®æi: Thay ng−êi chøng kiÕn lµ mét c«ng d©n ViÖt Nam bÊt kú ai cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi lµ hîp ph¸p. + Qua c«ng t¸c kiÓm s¸t viÖc t¹m gi÷, chóng t«i thÊy qui ®Þnh vÒ t¹m gi÷ hiÖn nay cã mét sè ®iÓm kh«ng hîp lý nh−: "Ng−êi chØ huy ®¬n vÞ qu©n ®éi ®éc lËp cÊp Trung ®oµn vµ t−¬ng ®−¬ng; ng−êi chØ huy §ån Biªn phßng ë 117 h¶i ®¶o, biªn giíi; ng−êi chØ huy m¸y bay, tµu biÓn khi m¸y bay, tµu biÓn ®· rêi khái s©n bay, bÕn c¶ng" cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ (kho¶n 2 §iÒu 81 BLTTHS). Nh−ng, theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 87 BLTTHS vÒ thêi h¹n t¹m gi÷ th×: "Thêi h¹n t¹m gi÷ kh«ng ®−îc qu¸ 3 ngµy kÓ tõ khi C¬ quan ®iÒu tra nhËn ng−êi bÞ b¾t" vµ kho¶n 2 §iÒu 87 BLTTHS l¹i cho phÐp c¬ quan ra lÖnh t¹m gi÷ cã thÓ gia h¹n t¹m gi÷. VËy, thêi h¹n t¹m gi÷ cña nh÷ng ng−êi thuéc CQ§T sÏ tÝnh nh− thÕ nµo, v× râ rµng nh÷ng ng−êi kÓ trªn kh«ng ph¶i CQ§T, mµ luËt th× kh«ng qui ®Þnh thêi ®iÓm tÝnh thêi h¹n t¹m gi÷ cña hä? Bªn c¹nh ®ã, viÖc tÝnh thêi h¹n t¹m gi÷ vµo thêi h¹n t¹m giam còng kh«ng hîp lý v× ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn ®éc lËp, mµ nªn ®a thêi h¹n t¹m gi÷ vµo thêi h¹n chÊp hµnh ¸n. Do ®ã, cÇn söa ®æi bæ sung ®iÒu luËt nµy cho phï hîp. + §Ó nguyªn t¾c xö lý ®óng ng−êi, ®óng téi, ®óng ph¸p luËt, kh«ng oan, sai, sãt lät téi ph¹m vµ kh¾c phôc nh÷ng s¬ hë, thiÕu sãt, vi ph¹m trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, xö lý c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch. Chóng t«i ®Ò xuÊt liªn ngµnh ph¸p luËt Trung −¬ng cÇn cã c¸c h−íng dÉn mét sè biÖn ph¸p gi¶i quyÕt sau ®©y nh»m thèng nhÊt nhËn thøc c¸c tr−êng hîp ®ang cßn v−íng m¾c. Thø nhÊt, ®èi víi nh÷ng vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch nh−ng n¹n nh©n tõ chèi gi¸m ®Þnh g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng chøng minh téi ph¹m cña c¬ quan C¶nh s¸t ®iÒu tra. Theo chóng t«i, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh nh÷ng tr−êng hîp kh«ng cÇn ph¶i gi¸m ®Þnh nh−ng vÉn ®a ra xö lý b»ng h×nh sù nh− NghÞ quyÕt 03-H§TP Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao n¨m 1989 hoÆc th«ng t− liªn ngµnh (C«ng an - Tßa ¸n - VKS - T− ph¸p). Nh÷ng th−¬ng tÝch ph¶i bÞ xö lý h×nh sù bao gåm: + Nh÷ng th−¬ng tÝch ph¶i mæ hép sä, mæ æ bông, më lång ngùc. + Nh÷ng th−¬ng tÝch g©y cè tËt ¶nh h−ëng ®Õn sinh ho¹t hµng ngµy. + Dïng hung khÝ nguy hiÓm t¸c ®éng vµo nh÷ng vïng nguy hiÓm trªn c¬ thÓ dÔ g©y tö vong. 118 + Nh÷ng ®èi t−îng g©y th−¬ng tÝch cã tæ chøc, mang tÝnh æ nhãm, c«n ®å, ®©m thuª, chÐm m−ín. Thø hai, tr−êng hîp n¹n nh©n tõ chèi gi¸m ®Þnh do bÞ c−ìng Ðp, mua chuéc... §iÒu tra viªn, mét mÆt cÇn gi¶i thÝch râ vÒ mÆt ph¸p luËt vµ lµm tèt c«ng t¸c t− t−ëng ®Ó bÞ h¹i yªn t©m khai b¸o sù thËt cña vô ¸n vµ chÊp nhËn ®i gi¸m ®Þnh th−¬ng tÝch; mÆt kh¸c ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tra, x¸c minh, ph¸t hiÖn chøng cø chøng tá ng−êi g©y ¸n cã hµnh vi c−ìng Ðp, mua chuéc ng−êi bÞ h¹i ®Ó lµm c¬ së ®Êu tranh buéc ng−êi g©y ¸n ph¶i thõa nhËn hµnh vi cña m×nh. §èi víi tr−êng hîp cè ý g©y th−¬ng tÝch dÉn ®Õn th−¬ng tÝch nÆng mµ b»ng m¾t th−êng cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc, hoÆc nh− tr−êng hîp thø nhÊt, th× nªn ¸p dông biÖn ph¸p c−ìng chÕ ngay (b¾t t¹m giam) ®èi víi ng−êi g©y ¸n, kh«ng b¾t buéc ph¶i cã kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh. Thø ba, tr−êng hîp c¸c kÕt luËn gi¸m ®Þnh cña c¸c c¬ quan gi¸m ®Þnh vÒ tû lÖ th−¬ng tËt cña n¹n nh©n cã sù kh¸c nhau ®¸ng kÓ (thËm chÝ chªnh lÖch nhau qu¸ lín) th× ®Ò nghÞ ®¹i diÖn c¸c c¬ quan gi¸m ®Þnh ®ã thèng nhÊt ®Ó ra kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cuèi cïng vµ lÊy ®ã lµm c¨n cø. HoÆc nªn thµnh lËp mét tæ chøc gi¸m ®Þnh ph¸p y cÊp quèc gia gåm nh÷ng chuyªn gia ®Çu ngµnh vÒ gi¸m ®Þnh ph¸p y, víi c¸c ph−¬ng tiÖn tèt nhÊt phôc vô c«ng t¸c. Trong c¸c vô ¸n cã c¸c kÕt luËn vªnh nhau th× sÏ tr−ng cÇu tæ chøc nµy tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh vµ ®ã sÏ lµ kÕt luËn gi¸m ®Þnh cuèi cïng vµ ®−îc coi ®©y lµ c¨n cø ph¸p lý ®¸nh gi¸ tÝnh chÊt møc ®é hËu qu¶ cña vô ¸n. Bªn c¹nh ®ã, chóng t«i còng ®Ò nghÞ mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ t×nh tr¹ng n¹n nh©n ®i gi¸m ®Þnh t¹i nhiÒu c¬ quan gi¸m ®Þnh kh¸c nhau. + Nªn ban hµnh nghÞ ®Þnh hoÆc h−íng dÉn liªn ngµnh quy ®Þnh viÖc ph©n cÊp trong gi¸m ®Þnh ph¸p y. + H−íng dÉn c¬ quan C«ng an tr−íc m¾t nªn cho ®i gi¸m ®Þnh theo tuyÕn, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt cho ®i gi¸m ®Þnh l¹i khi kh«ng cã c¨n cø. 119 + ViÖc gi¸m ®Þnh bæ sung, gi¸m ®Þnh l¹i ph¶i tu©n thñ ®óng §iÒu 159, BLTTHS n¨m 2003. C«ng an c¸c huyÖn, thÞ x· ®Æc biÖt chó ý khi ra quyÕt ®Þnh tr−ng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i tõ cÊp c¬ së tr−íc. ChØ tr−ng cÇu gi¸m ®Þnh l¹i khi ®· khëi tè bÞ can vµ cã c¨n cø cho thÊy kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cßn sãt th−¬ng tÝch, ch−a kh¸ch quan, ch−a chÝnh x¸c, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt ph¶i tr−ng cÇu gi¸m ®Þnh l¹i. Thø t−, tr−êng hîp kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh tû lÖ th−¬ng tËt cña c¬ quan gi¸m ®Þnh cã kÕt luËn vÒ tû lÖ tæn h¹i søc kháe "T¹m thêi", "VÜnh viÔn" th× ¸p dông tû lÖ phÇn tr¨m t¹m thêi vµ tû lÖ phÇn tr¨m vÜnh viÔn do gi¸m ®Þnh ph¸p y tæng hîp theo ph−¬ng ph¸p céng lïi ®Ó xö lý. NÕu cã hai kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, th× ¸p dông kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh l¹i ®Ó xö lý. Thø n¨m, viÖc gi¶i thÝch, h−íng dÉn BLTTHS ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c lµm râ nh÷ng v−íng m¾c n¶y sinh trong ho¹t ®éng ¸p dông ph¸p luËt trªn thùc tiÔn vµ ph¶n ¸nh ®óng tinh thÇn cña luËt. VÝ dô: Kho¶n 2 §iÒu 105 BLTHS quy ®Þnh: Trong trường hợp người bÞ h¹i rót yªu cầu khởi tố trước ng…y mở phiªn tßa sơ thẩm th× vụ ¸n phải được đ×nh chỉ. Trong trường hợp cã căn cứ để x¸c định người ®· yªu cầu khởi tố rót yªu cầu khởi tố tr¸i với ý muốn của họ do bị Ðp buộc, cưỡng bức th× tuy người đ· yªu cầu khởi tố rót yªu cầu, CQ§T, VKS, Tßa ¸n vẫn cã thể tiếp tục tiến h…nh tố tụng đối với vụ ¸n. Tõ quy ®Þnh trªn ®· dÉn ®Õn cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ viÖc ng−êi bÞ h¹i rót yªu cÇu tr−íc ngµy më phiªn tßa. Cã quan ®iÓm cho r»ng: Vô ¸n ®ang ë giai ®o¹n tè tông nµo th× c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù ë giai ®o¹n ®ã ®−îc ®×nh chØ. Mét sè quan ®iÓm kh¸c l¹i cho r»ng: ChØ cã VKS hoÆc Tßa ¸n míi ®−îc ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vô ¸n. Theo chóng t«i, liªn ngµnh ph¸p luËt Trung −¬ng cÇn cã th«ng t− liªn tÞch h−íng dÉn thèng nhÊt vÒ thÈm quyÒn, c¨n cø ®×nh chØ theo §iÒu 105 BLTTHS; ®Æc biÖt lµ h−íng dÉn cô thÓ vÒ kh¸i niÖm "vÉn cã thÓ" ®Ó c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ë ®Þa ph−¬ng cã c¨n cø thùc hiÖn, nh»m ®¶m b¶o ®×nh chØ c¸c vô ¸n theo yªu cÇu cña ng−êi bÞ 120 h¹i ®óng ®−êng lèi, chÝnh s¸ch h×nh sù cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta; ®ång thêi, gãp phÇn hoµn thiÖn, söa ®æi bæ sung BLTTHS. 3.3.3. KiÕn nghÞ vÒ t¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn, ph−¬ng tiÖn lµm viÖc cho ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña Nhµ n−íc cßn nhiÒu khã kh¨n, ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña ngµnh theo quy ®Þnh cña HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt, theo chóng t«i, l·nh ®¹o VKSNDTC cÇn chñ ®éng, cã kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ Nhµ n−íc tõng b−íc t¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt cho ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n. Chó träng ®Õn viÖc trang bÞ ph−¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cho c¸c kh©u, c¸c bé phËn träng yÕu ë c¸c cÊp kiÓm s¸t nh−: C¸c bé phËn n¾m vµ xö lý t×nh h×nh, tin b¸o vÒ téi ph¹m, kh©u KS§T, thèng kª téi ph¹m cÇn t¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn, ph−¬ng tiÖn. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh míi trong BLTTHS, tõ ngµy 01/7/2004 mét sè ®Þa ph−¬ng ®· tiÕn hµnh viÖc t¨ng thÈm quyÒn thô lý vµ gi¶i quyÕt cho c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông cÊp huyÖn, thÞ x· ®èi víi c¸c téi ph¹m cã khung h×nh ph¹t cao nhÊt ®Õn 15 n¨m tï. Nh− vËy, chØ cã téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch thuéc tr−êng hîp ®−îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, §iÒu 104 BLHS th× míi thuéc thÈm quyÒn cÊp tØnh. Do ®ã, khèi l−îng c¸c vô ¸n thuéc lo¹i téi ph¹m nµy thuéc thÈm quyÒn cÊp huyÖn, thÞ x· sÏ t¨ng lªn nhiÒu. V× vËy, viÖc ®¶m b¶o trang thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn phôc vô c«ng t¸c ®iÒu tra, xö lý cho cÊp nµy cÇn ®−îc ®Æc biÖt chó träng. Tr−íc m¾t, cÇn trang bÞ ®ñ ph−¬ng tiÖn ®i l¹i, m¸y mãc vµ ph−¬ng tiÖn gi¸m ®Þnh, chÕ ®é c«ng t¸c phÝ… cho ho¹t ®éng ®iÒu tra vµ KS§T ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch. 121 KÕt luËn Trong nh÷ng n¨m qua, t×nh h×nh téi ph¹m nãi chung, téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch nãi riªng trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p. Do ®ã, viÖc ®iÒu tra thu thËp chøng cø cña c¸c c¬ quan tiÕn hµnh TTHS nãi chung, ho¹t ®éng cña VKSND trong giai ®o¹n ®iÒu tra ®èi víi lo¹i téi ph¹m nµy gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, viÖc nghiªn cøu mét c¸ch c¬ b¶n ho¹t ®éng cña VKSND trong giai ®o¹n ®iÒu tra c¸c vô ¸n vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y, tõ ®ã ®Ò nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng KS§T vµ xö lý ®èi víi lo¹i téi ph¹m nµy cã ý nghÜa rÊt thiÕt thùc ®èi víi c«ng t¸c THQCT vµ kiÓm s¸t ¸n h×nh sù cña ngµnh KiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y. Trªn c¬ së nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ho¹t ®éng THQCT - KS§T c¸c vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸ch quan thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña VKSND trong giai ®o¹n THQCT vµ KS§T téi cè ý g©y th−¬ng tÝch trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y tõ 1/12/1999 ®Õn 31/5/2005, ®Ò tµi ®· chØ ra nh÷ng mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ, nguyªn nh©n tån t¹i vµ nh÷ng v−íng m¾c trong qu¸ tr×nh THQCT - KS§T. Tõ ®ã, ®· ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu lµm c¬ së ®Ó hoµn thiÖn vÒ mÆt lý luËn vµ gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c THQCT - KS§T ®èi víi lo¹i téi ph¹m nµy trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi, t¸c gi¶ ®· sö dông ph−¬ng ph¸p luËn duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh, c¸c quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ c«ng t¸c ®iÒu tra, xö lý téi ph¹m nãi chung, trong ®ã c«ng t¸c ®iÒu tra, xö lý téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch nãi riªng. T¸c gi¶ sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh−: Ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, ®iÒu tra x· héi häc vµ ph−¬ng ph¸p chuyªn gia, v.v... ®Ó lµm s¸ng tá nh÷ng néi dung nghiªn cøu. 122 §Ò tµi ®· tËp trung nghiªn cøu c«ng t¸c THQCT, KS§T cña VKSND ®èi víi c¸c vô ¸n h×nh sù cè ý g©y th−¬ng tÝch theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 104 BLHS, x¶y ra trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y tõ n¨m 2000 ®Õn th¸ng 6/2005 cña C¬ quan CS§T C«ng an c¸c huyÖn, thÞ x· vµ C¬ quan CS§T cÊp tØnh trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y. Trong ®ã, néi dung c¬ b¶n lµ ho¹t ®éng THQCT vµ kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt cña C¬ quan CS§T trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thu thËp, xö lý tè gi¸c, tin b¸o vÒ téi ph¹m; khëi tè vô ¸n h×nh sù, khëi tè bÞ can; viÖc ¸p dông, thay ®æi hoÆc hñy bá biÖn ph¸p ng¨n chÆn; kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong ho¹t ®éng ®iÒu tra. KiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm hiÖn tr−êng, tö thi, kh¸m xÐt, thu gi÷, t¹m gi÷, kª biªn tµi s¶n, vËt chøng; viÖc tiÕn hµnh thu thËp lêi khai ng−êi lµm chøng, ng−êi bÞ h¹i, hái cung bÞ can vµ nh÷ng ng−êi cã liªn quan; ho¹t ®éng ®èi chÊt vµ nhËn d¹ng, thùc nghiÖm ®iÒu tra vµ tr−ng cÇu gi¸m ®Þnh; viÖc chÊp hµnh thêi h¹n ®iÒu tra; phôc håi ®iÒu tra, ®iÒu tra bæ sung; ®iÒu tra l¹i; viÖc ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn téi ph¹m; viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ ®iÒu tra, phôc håi ®iÒu tra vµ kÕt thóc ®iÒu tra. Nghiªn cøu c¸c quyÕt ®Þnh cña VKSND sau khi vô ¸n ®−îc kÕt thóc ®iÒu tra. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi kh«ng nh÷ng gãp phÇn lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ ho¹t ®éng cña VKSND trong giai ®o¹n ®iÒu tra vô ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch, mµ cßn gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng lý luËn vÒ ho¹t ®éng cña VKSND trong giai ®o¹n ®iÒu tra c¸c vô ¸n h×nh sù vµ hoµn thiÖn khoa häc KS§T h×nh sù ë n−íc ta trong thêi kú c¶i c¸ch t− ph¸p. VÒ mÆt thùc tiÔn: Nh÷ng néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi cã thÓ lµm tµi liÖu tham kh¶o cho ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc, gi¶ng d¹y, ®µo t¹o KiÓm s¸t viªn, phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu hoµn thiÖn ph¸p luËt; nhÊt lµ ph¸p luËt h×nh sù vµ TTHS; gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vai trß VKSND trong ho¹t ®éng ®iÒu tra téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch vµ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m cña ChÝnh phñ. 123 Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn cßn cã nhiÒu h¹n chÕ nhÊt ®Þnh lµ tµi liÖu vÒ vÊn ®Ò nµy kh«ng cã nhiÒu, ®ång thêi b¶n th©n võa häc tËp, võa nghiªn cøu vµ võa trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng THQCT - KS§T vµ kiÓm s¸t xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù ë ®Þa ph−¬ng n¬i x¶y ra kh«ng nhiÒu ¸n cè ý g©y th−¬ng tÝch. MÆt kh¸c, do n¨ng lùc vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cßn cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. V× vËy, néi dung cña ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, rÊt mong ®−îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ b¹n ®ång nghiÖp ®Ó t¸c gi¶ tiÕp tôc nghiªn cøu ph¸t triÓn ®Ò tµi ë ph¹m vi réng h¬n, s©u h¬n trong t−¬ng lai. 124 danh môc Tµi liÖu tham kh¶o 1. D−¬ng Thanh BiÓu, NguyÔn M¹nh HiÒn vµ ®ång nghiÖp (1996), Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p t¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm s¸t ®iÒu tra c¸c téi ph¹m vÒ ma tóy, §Ò tµi Nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. 2. Bé luËt h×nh sù n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (2000), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 3. Bé luËt tè tông h×nh sù n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam (2003), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 4. Ph¹m V¨n C¸c (2005), Ho¹t ®éng cña c¬ quan c¶nh s¸t ®iÒu tra trong giai ®o¹n ®iÒu tra téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, LuËn v¨n th¹c sÜ LuËt häc, Häc viÖn C¶nh s¸t nh©n d©n, Hµ Néi. 5. NguyÔn H÷u CÇu, §Æc ®iÓm téi ph¹m häc cña téi ph¹m cè ý g©y th−¬ng tÝch hoÆc g©y tæn h¹i søc kháe cho ng−êi kh¸c ë ViÖt nam hiÖn nay vµ nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng phßng ngõa, LuËn ¸n tiÕn sÜ LuËt häc, Tr−êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n, Hµ Néi. 6. ChÝnh phñ (1998), NghÞ quyÕt sè 09/1998/NQ-CP ngµy 31/7 vÒ t¨ng c−êng c«ng t¸c phßng, chèng téi ph¹m trong t×nh h×nh míi, Hµ Néi. 7. ChÝnh phñ (1998), QuyÕt ®Þnh sè 138/1998/Q§-TTg ngµy 31/7 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc Phª duyÖt Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, Hµ Néi. 8. NguyÔn V¨n Chøc, N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®iÒu tra, phßng ngõa téi cè ý g©y th−¬ng tÝch trªn ®Þa bµn tØnh VÜnh Phóc, LuËn v¨n Th¹c sÜ LuËt häc, Häc viÖn C¶nh s¸t nh©n d©n, Hµ Néi. 9. HiÕn ph¸p c¸c n¨m 1946, 1959, 1980 vµ 1992 (2003), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 10. Häc viÖn C¶nh s¸t nh©n d©n (2002), Gi¸o tr×nh Téi ph¹m häc, Hµ Néi. 125 11. Héi ®ång ThÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao (2003), NghÞ quyÕt sè 02/2003/NQ-H§TP ngµy 17/4 vÒ viÖc h−íng dÉn ¸p dông mét sè ®iÒu luËt cña Bé luËt h×nh sù, Hµ Néi. 12. §µo Hång LËp (1999), §Æc ®iÓm h×nh sù cña téi ph¹m g©y th−¬ng tÝch trªn ®Þa bµn tØnh NghÖ An vµ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ phßng ngõa vµ ®iÒu tra ph¸ ¸n, LuËn v¨n th¹c sÜ LuËt häc, Tr−êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n, Hµ Néi. 13. Quúnh Lu (2004), "VÊn ®Ò gi¸m ®Þnh l¹i th−¬ng tËt vÉn cßn lµ "Kho¶ng trèng" ph¸p lý", B¸o Nhµ n−íc vµ ph¸p luËt, ngµy 17/6. 14. LuËt tæ chøc ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n (2003), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 15. Ph¸p lÖnh Tæ chøc §iÒu tra h×nh sù (2004), Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi. 16. ThuËt ng÷ ph¸p lý phæ th«ng (1986), Nxb Ph¸p lý, Hµ Néi. 17. Tr−êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n (1993), Gi¸o tr×nh Khoa häc ®iÒu tra h×nh sù, tËp 1, (NguyÔn Huy ThuËt chñ biªn), Hµ Néi. 18. Tr−êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n (1994), Gi¸o tr×nh Khoa häc ®iÒu tra h×nh sù, tËp 2, (NguyÔn Huy ThuËt chñ biªn), Hµ Néi. 19. Tr−êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n (1995), Gi¸o tr×nh Khoa häc ®iÒu tra h×nh sù, tËp 3, (NguyÔn Huy ThuËt chñ biªn), Hµ Néi. 20. Tr−êng §¹i häc C¶nh s¸t nh©n d©n (1996), Gi¸o tr×nh Khoa häc ®iÒu tra h×nh sù, tËp 4, (NguyÔn Huy ThuËt chñ biªn), Hµ Néi. 21. Tõ ®iÓn H¸n - ViÖt (1992), Nxb Khoa häc vµ x· héi, Hµ Néi. 22. Tõ ®iÓn tiÕng ViÖt (2000), Nxb §µ N½ng, §µ N½ng. 23. ñy ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2000), B¸o c¸o s¬ kÕt 1 n¨m thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, Hµ T©y. 24. ñy ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), B¸o c¸o s¬ kÕt 3 n¨m thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, Hµ T©y. 126 25. ñy ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), B¸o c¸o s¬ kÕt 5 n¨m thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, Hµ T©y. 26. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2000), B¸o c¸o s¬ kÕt 1 n¨m thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, Hµ T©y. 27. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2001), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2000, Hµ T©y. 28. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2001), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò §×nh chØ ®iÒu tra n¨m 2000, Hµ T©y. 29. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2001), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông n¨m 2000, Hµ T©y. 30. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), B¸o c¸o s¬ kÕt 3 n¨m thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, Hµ T©y. 31. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2001, Hµ T©y. 32. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò §×nh chØ ®iÒu tra n¨m 2001, Hµ T©y. 33. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông n¨m 2001, Hµ T©y. 34. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2002), Nghiªn cøu gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng c«ng t¸c kiÓm s¸t trong viÖc ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vÒ ma tóy trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y, §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, Hµ T©y. 35. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2003), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2002, Hµ T©y. 127 36. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2003), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò §×nh chØ ®iÒu tra n¨m 2002, Hµ T©y. 37. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2003), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông n¨m 2002, Hµ T©y. 38. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2003), Nghiªn cøu gi¶i ph¸p ®Êu tranh vµ phßng ngõa téi ph¹m c−íp tµi s¶n trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y, §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, Hµ T©y. 39. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2004), B¸o c¸o s¬ kÕt 5 n¨m thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh quèc gia phßng chèng téi ph¹m, tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, Hµ T©y. 40. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2004), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2003, Hµ T©y. 41. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2004), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò §×nh chØ ®iÒu tra n¨m 2003, Hµ T©y. 42. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2004), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông n¨m 2003, Hµ T©y. 43. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2005), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2004, Hµ T©y. 44. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2005), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò §×nh chØ ®iÒu tra n¨m 2004, Hµ T©y. 45. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2005), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò §×nh chØ ®iÒu tra 6 th¸ng ®Çu n¨m 2004, Hµ T©y. 46. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2005), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông n¨m 2004, Hµ T©y. 47. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh Hµ T©y (2005), B¸o c¸o thùc hiÖn Chuyªn ®Ò Tr¶ hå s¬ ®Ó ®iÒu tra bæ sung gi÷a c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005, Hµ T©y. 128 48. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2000), ChØ thÞ c«ng t¸c n¨m 2000 cña ViÖn tr−ëng ViÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. 49. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2001), ChØ thÞ c«ng t¸c n¨m 2001 cña ViÖn tr−ëng ViÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. 50. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2002), ChØ thÞ c«ng t¸c n¨m 2002 cña ViÖn tr−ëng ViÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. 51. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2003), ChØ thÞ c«ng t¸c n¨m 2003 cña ViÖn tr−ëng ViÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. 52. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2004), ChØ thÞ c«ng t¸c n¨m 2004 cña ViÖn tr−ëng ViÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Hµ Néi. 53. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2004), Quy chÕ t¹m thêi vÒ c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t tu©n theo ph¸p luËt trong viÖc xÐt xö c¸c vô ¸n h×nh sù do ViÖn tr−ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 120/2004/Q§-VTC ngµy 14/9, Hµ Néi. 54. ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2004), Quy chÕ t¹m thêi vÒ c«ng t¸c thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t tu©n theo ph¸p luËt trong viÖc ®iÒu tra c¸c vô ¸n h×nh sù do ViÖn tr−ëng ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 121/2004/Q§-VTC ngµy 14/9, Hµ Néi. 55. NguyÔn Hång Vinh vµ ®ång nghiÖp (2003), VÞ trÝ, vai trß cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n trong c«ng t¸c phßng ngõa téi ph¹m, §Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé, Tr−êng Cao ®¼ng KiÓm s¸t, Hµ Néi. 56. Vô Thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t ®iÒu tra ¸n an ninh - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao (2004), Rót kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t ®iÒu tra - kiÓm s¸t xÐt xö s¬ thÈm ¸n ma tóy, B¸o c¸o chuyªn ®Ò, Hµ Néi. 57. NguyÔn Xu©n Yªm, Phan §×nh Kh¸nh, NguyÔn ThÞ Kim Liªn (2003), M¹i d©m, ma tóy, cê b¹c, téi ph¹m thêi hiÖn ®¹i, Nxb C«ng an nh©n d©n, Hµ Néi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn điều tra các vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Hà Tây.pdf
Luận văn liên quan