Kế hoạch xây dựng môI trường Xanh – Sạch - Đẹp

Đặt vấn đề. Thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, thực hiện các quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Phúc về việc xây dựng môi trường “Xanh – Sạch - Đẹp” ở tất cả các nhà trường hiện nay. Hơn nữa mục tiêu của cấp học góp phần đào tạo ra những con người phát triển toàn diện vừa học giỏi, chăm làm lại vừa biết thưởng thức cái hay cái đẹp của thiên nhiên xung quanh của cuộc sống sôi động phong phú, muôn màu muôn sắc như hiện nay. Trong thực tế hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm, thiên nhiên môi trường “xanh – sạch - đẹp” đang là vấn đề bức xúc đáng quan tâm của toàn xã hội. Chính vì lẽ đó trong mỗi nhà trường cần đóng góp cho môi trường ngày càng xanh – sạch - đẹp góp phần gây hấp dẫn, tạo cảnh trí sư phạm thu hút đông đảo học sinh yêu trường, gắn bó với trường hơn trong quá trình học tập. Trong thực tế hiện nay việc chỉ đạo xây dựng môi trường theo hướng xanh – sạch - đẹp đạt chuẩn, đây cũng là một tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia và cũng là mũi nhọn cần chỉ đạo của ngành trong năm học. Từ lẽ đó trường THCS Văn Quán tập trung xây dựng cảnh trí xanh – sạch - đẹp để giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia. B- Đặc điểm tình hình. 1- Thuận lợi. - Nhà trường đã có khuôn viên ổn định rõ ràng với diện tích là 16.388,9 m2 thoải mái cho học sinh và vui chơi (bình quân 1 học sinh: 60 m2/1 học sinh). - Tổng số lớp: 8 lớp với 266 học sinh, các em đều ở vùng nông thôn nên chịu khó lao động cần cù chăm chỉ. - Cảnh trí sư phạm nhà trường rất khang trang qua nhiều năm kiểm tra của Sở, Phòng GD đều được xếp loại tốt. - Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác được giao. - Ban giám hiệu năng động, sáng tạo, tìm tòi trong việc xây dựng cảnh trí sư phạm, từng bước tạo cho cảnh trí nhà trường thêm khang trang sạch sẽ. - Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, của Phòng Giáo dục chỉ đạo cụ thể, sát sao, tạo điều kiện về kinh phí cho việc xây dựng cơ sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia. 2- Khó khăn. - Văn Quán là một xã nghèo thuộc vùng chiêm chũng, đời sống nhân dân còn gặp khó khăn do vậy phần nào đã ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng thêm về cơ sở vật chất cho trường. - Vị trí nhà trường nằm trên đồi cao, thế trường dốc do vậy việc cải tạo mặt bằng gặp khó khăn. Mưa nhiều gây xói lở, nắng lắm cây bị héo khô (nhất là cỏ và hoa). - Diện tích nhà trường quá rộng nên việc vệ sinh sạch sẽ trong ngày là rất vất vả cho học sinh.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3568 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch xây dựng môI trường Xanh – Sạch - Đẹp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kÕ ho¹ch x©y dùng m«I tr­êng xanh – s¹ch - ®Ñp N¨m häc 2010 – 2011 ----------------- A- §Æt vÊn ®Ò. Thùc hiÖn ChØ thÞ nhiÖm vô n¨m häc 2010 – 2011 cña Bé Gi¸o dôc - §µo t¹o, thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc - §µo t¹o VÜnh Phóc vÒ viÖc x©y dùng m«i tr­êng “Xanh – S¹ch - §Ñp” ë tÊt c¶ c¸c nhµ tr­êng hiÖn nay. H¬n n÷a môc tiªu cña cÊp häc gãp phÇn ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi ph¸t triÓn toµn diÖn võa häc giái, ch¨m lµm l¹i võa biÕt th­ëng thøc c¸i hay c¸i ®Ñp cña thiªn nhiªn xung quanh cña cuéc sèng s«i ®éng phong phó, mu«n mµu mu«n s¾c nh­ hiÖn nay. Trong thùc tÕ hiÖn nay m«i tr­êng ®ang bÞ « nhiÔm, thiªn nhiªn m«i tr­êng “xanh – s¹ch - ®Ñp” ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®¸ng quan t©m cña toµn x· héi. ChÝnh v× lÏ ®ã trong mçi nhµ tr­êng cÇn ®ãng gãp cho m«i tr­êng ngµy cµng xanh – s¹ch - ®Ñp gãp phÇn g©y hÊp dÉn, t¹o c¶nh trÝ s­ ph¹m thu hót ®«ng ®¶o häc sinh yªu tr­êng, g¾n bã víi tr­êng h¬n trong qu¸ tr×nh häc tËp. Trong thùc tÕ hiÖn nay viÖc chØ ®¹o x©y dùng m«i tr­êng theo h­íng xanh – s¹ch - ®Ñp ®¹t chuÈn, ®©y còng lµ mét tiªu chÝ ®¹t tr­êng chuÈn quèc gia vµ còng lµ mòi nhän cÇn chØ ®¹o cña ngµnh trong n¨m häc. Tõ lÏ ®ã tr­êng THCS V¨n Qu¸n tËp trung x©y dùng c¶nh trÝ xanh – s¹ch - ®Ñp ®Ó gi÷ v÷ng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia. B- §Æc ®iÓm t×nh h×nh. 1- ThuËn lîi. - Nhµ tr­êng ®· cã khu«n viªn æn ®Þnh râ rµng víi diÖn tÝch lµ 16.388,9 m2 tho¶i m¸i cho häc sinh vµ vui ch¬i (b×nh qu©n 1 häc sinh: 60 m2/1 häc sinh). - Tæng sè líp: 8 líp víi 266 häc sinh, c¸c em ®Òu ë vïng n«ng th«n nªn chÞu khã lao ®éng cÇn cï ch¨m chØ. - C¶nh trÝ s­ ph¹m nhµ tr­êng rÊt khang trang qua nhiÒu n¨m kiÓm tra cña Së, Phßng GD ®Òu ®­îc xÕp lo¹i tèt. - §éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c ®­îc giao. - Ban gi¸m hiÖu n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, t×m tßi trong viÖc x©y dùng c¶nh trÝ s­ ph¹m, tõng b­íc t¹o cho c¶nh trÝ nhµ tr­êng thªm khang trang s¹ch sÏ. - §­îc sù quan t©m cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, cña Phßng Gi¸o dôc chØ ®¹o cô thÓ, s¸t sao, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ cho viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia. 2- Khã kh¨n. - V¨n Qu¸n lµ mét x· nghÌo thuéc vïng chiªm chòng, ®êi sèng nh©n d©n cßn gÆp khã kh¨n do vËy phÇn nµo ®· ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®Çu t­ x©y dùng thªm vÒ c¬ së vËt chÊt cho tr­êng. - VÞ trÝ nhµ tr­êng n»m trªn ®åi cao, thÕ tr­êng dèc do vËy viÖc c¶i t¹o mÆt b»ng gÆp khã kh¨n. M­a nhiÒu g©y xãi lë, n¾ng l¾m c©y bÞ hÐo kh« (nhÊt lµ cá vµ hoa). - DiÖn tÝch nhµ tr­êng qu¸ réng nªn viÖc vÖ sinh s¹ch sÏ trong ngµy lµ rÊt vÊt v¶ cho häc sinh. C- Nh÷ng néi dung – ChØ tiªu – BiÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn viÖc x©y dùng m«i tr­êng “Xanh – s¹ch - ®Ñp). I- X©y dùng c¶nh trÝ s­ ph¹m. 1- C«ng t¸c vÖ sinh. -Yªu cÇu häc sinh cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n hµng ngµy s¹ch sÏ, gän gµng, ¨n mÆc ®Ñp, phÊn ®Êu ®Ó c¸c em mÆc ®ång phôc 3 buæi/tuÇn. - VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ, c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng theo líp chuyªn ®Ó ®¶m b¶o s¹ch sÏ hµng ngµy. - C¸c bån hoa c©y c¶nh ph¶i ®­îc th­êng xuyªn ch¨m sãc, t­íi n­íc. S©n cá th­êng xuyªn ®­îc c¾t tØa, t­íi n­íc ch¨m sãc cÈn thËn. - Mçi líp ®Òu cã mét chËu n­íc röa tay, kh¨n lau, chæi quÐt, mo hãt r¸c ®¶m b¶o yªu cÇu, bµn ghÕ ®ñ häc 1 ca/ngµy ®­îc s¾p ®Æt ngay ng¾n cÈn thËn tõng líp häc. - R¸c ®­îc ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh, th­êng xuyªn ®­îc ®èt, t­êng líp häc s¹ch ®Ñp kh«ng vÏ bËy. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh ®Çy ®ñ, hîp lý, th­êng xuyªn vÖ sinh s¹ch sÏ. - Trang trÝ v¨n phßng, líp häc, c¸c phßng chøc n¨ng ®óng quy ®Þnh, mçi líp cã mét thïng r¸c, chËu röa, kh¨n lau tay… - Hoµn thiÖn, th­êng xuyªn tu bæ v­ên sinh, v­ên thuèc nam theo quy ®Þnh. - Cã ®ñ n­íc s¹ch cho gi¸o viªn vµ häc sinh sö dông hµng ngµy. - Khu l¸n se th­êng xuyªn ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ, häc sinh ®Ó xe ®óng quy ®Þnh, gän, ®Ñp m¾t. * BiÖn ph¸p thùc hiÖn. - Nhµ tr­êng giao cho tæng phô tr¸ch ®éi trùc tiÕp chØ ®¹o theo kÕ ho¹ch hµng th¸ng, hµng tuÇn kiÓm tra ®«n ®èc, häp ®éi cê ®á, líp tr­ëng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt xÕp lo¹i tõng líp. - §éi ngò gi¸o viªn ph¸t huy ý thøc tr¸ch nhiÖm cao víi viÖc qu¶n lý ®«n ®èc häc sinh líp m×nh phô tr¸ch, n¾m ch¾c t×nh h×nh, ph¸t huy ý thøc tù qu¶n cña häc sinh. - Mçi häc sinh cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. - Ban gi¸m hiÖu th­êng xuyªn ®«n ®èc, theo dâi, cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i cô thÓ tõng líp vµo c¸c buæi s¸ng thø hai chµo cê ®Çu tuÇn. - Thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p thi ®ua khen th­ëng, c¸c ®ît tæng kÕt cã khen chª râ rµng, th­ëng ph¹t nghiªm minh. 2- C«ng t¸c trång c©y, c¶i t¹o mÆt b»ng, c«ng t¸c b¶o vÖ. - Trång bæ sung thªm mét sè c©y ¨n qu¶ (nh·n hoÆc v¶i) phÝa v­ên sau v¨n phßng. Bæ sung mét sè c©y bãng m¸t khu s©n vËn ®éng sau tr­êng tÇng. Ch¨m sãc cÈn thËn. - Tu söa s©n l¸n xe, hÖ thèng ®­êng ®i lèi l¹i trong khu vùc tr­êng (khu vùc ®­êng xuèng hè gi¶i gi¸o viªn, khu vùc hai líp häc cÊp 4. - Tu bæ vµ trång thªm mét sè bån hoa, c©y c¶nh, ch¨m sãc cÈn thËn ®Ó c©y vµ hoa lu«n xanh tèt quanh n¨m. - Ch¨m sãc v­ên c©y ¨n qu¶ phÝa sau v¨n phßng (rÉy cá, san lÊp b»ng ph¼ng nh÷ng chç lÊy ®Êt, vun gèc, bãn ph©n…) - X©y dùng thªm vµ tu bæ v­ên sinh, v­ên thuèc nam theo quy ®Þnh phôc vô cho d¹y vµ häc. * BiÖn ph¸p. - Nhµ tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ, t¨ng c­êng ®«n ®èc kiÓm tra th­êng xuyªn. - Huy ®éng lùc l­îng häc sinh tham gia mang tÝnh gi¸o dôc toµn diÖn. - KÕt hîp víi c¸c ®oµn thÓ trong tr­êng, t¨ng c­êng ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng, ph¸t huy vai trß cña c«ng t¸c ®oµn ®éi. - KÕt hîp vµ giao viÖc cô thÓ cho b¶o vÖ tr­êng ®Ó gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt vµ c¶nh quan nhµ tr­êng t­¬i tèt, s¹ch ®Ñp. - Bè trÝ c¸c buæi lao ®éng cô thÓ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Giao kho¸n cho c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm phô tr¸ch c¸c líp chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng viÖc.. II- C«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt. - Tham m­u víi x·, huyÖn ®Ó cã kinh phÝ x©y dùng thªm nhµ tËp thÓ, c«ng tr×nh vÖ sinh theo ®óng quy ®Þnh (x©y thªm hè gi¶i khu vùc häc sinh). . - T¨ng c­êng thªm c¬ së vËt chÊt cho phßng häc bé m«n (bµn ghÕ, c¸c trang thiÕt bÞ ®óng quy ®Þnh). - TiÕp tôc tu bæ l¹i c¸c l¸n xe cña gi¸o viªn vµ häc sinh, hÖ thèng s©n ch¬i b·i tËp phôc vô cho d¹y vµ häc. - Tu söa l¹i hai phßng häc cÊp 4, tham m­u ®Ó l¸t l¶I s©n ë hai phßng häc ®ã. - B¶o vÖ c¸c c¬ së vËt chÊt hiÖn cã. - Bæ sung n©ng cÊp ®­êng ®iÖn cho c¸c phßng häc bé m«n (vi tÝnh). * BiÖn ph¸p. - Ph¸t huy néi lùc cña ®Þa ph­¬ng, tõng b­íc ®Çu t­ x©y dùng vµ tu bæ. - Tham m­u ®Ó cã thªm kinh phÝ x©y dùng ngµy cµng khang trang bÒ thÕ h¬n. - TËp trung søc lùc lao ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong tr­êng vµo viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt. - L·nh ®¹o tr­êng cã kÕ ho¹ch cô thÓ, chØ ®¹o theo ®óng tiÕn ®é hoµn thµnh c¸c chØ tiªu. N¨m häc 2009 – 2010 tr­êng THCS V¨n Qu¸n phÊn ®Êu xÕp lo¹i m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp ®¹t lo¹i tèt. D- C«ng t¸c thanh kiÓm tra. - Ban gi¸m hiÖu th­êng xuyªn theo dâi ®«n ®èc kiÓm tra xÕp lo¹i vÒ c«ng t¸c m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp hµng th¸ng. - §oµn ®éi kÕt hîp víi ®éi tù qu¶n t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra hµng ngµy, hµng tuÇn, cã nhËn xÐt xÕp lo¹i cô thÓ. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm thùc hiÖn theo dâi, ®«n ®èc kiÓm tra hµng ngµy, tù ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vÒ ho¹t ®éng cña líp m×nh trong viÖc x©y dùng, gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng xanh s¹ch ®Ñp. - Hµng th¸ng tæng hîp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tõng líp, tuyªn d­¬ng tr­íc cê ®ång thêi nh¾c nhë ®«n ®èc c¸c líp thùc hiÖn ch­a tèt. E- PhÇn bæ sung kÕ ho¹ch. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 9 2010 - TËp trung tu söa c¶nh trÝ s­ ph¹m theo h­íng xanh – s¹ch - ®Ñp. + QuÐt v«i c¸c hµng c©y, bån hoa, vÖ sinh c¸c khu vùc. + Ch¨m sãc s©n cá, c©y t¸n m¸t, rÉy cá vÖ sinh khu tËp thÓ. + Ch¨m sãc, trång bæ sung c©y ¨n qu¶ (chuèi) + Tu söa s©n thÓ dôc, n¬i ®æ r¸c, trang trÝ l¹i v¨n phßng. + Tu bæ v­ên sinh, bãn ph©n, t­íi n­íc, söa ch÷a mét sè ghÕ b¨ng háng + Mua c¸c dông cô vÖ sinh líp - §¶m b¶o tÝnh s­ ph¹m thÈm mü. - QuÐt ®Òu ®Ñp, ®óng quy ®Þnh vÖ sinh s¹ch sÏ. - S©n cá xanh tèt, c©y ph¸t triÓn, cá rÉy s¹ch. - Trång ®óng quy c¸ch, c©y ®Òu, ®Ñp. - §óng vÞ trÝ, s¹ch sÏ, hîp vÖ sinh - §¶m b¶o yªu cÇu vÒ c©y, diÖn tÝch tõng lo¹i, söa ch÷a ch¾c bÒn. - ChËu, chæi, mo hãt r¸c. - Ph©n c«ng cô thÓ tõng phÇn viÖc cho tõng líp - KÕt hîp víi ®oµn ®éi cïng thùc hiÖn, mua v«i. - Ph©n c«ng c¸c líp chuyªn - Ph©n c«ng GV chñ nhiÖm cö líp 8a phô tr¸ch - Ph©n c«ng líp 9 - KÕt hîp thÇy + trß - Ph©n c«ng líp chuyªn (6B) giao cho BV tr­êng söa - Cö gi¸o viªn mua s¾m ®Çy ®ñ. kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 10 2010 - TiÕp tôc tu söa c¶nh trÝ s­ ph¹m + VÖ sinh s¹ch sÏ c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng. + Ch¨m sãc c©y vµ hoa ®· trång. + C¾t cá, tØa cµnh c¸c c©y t¸n m¸t, c©y c¶nh. + RÉy cá v­ên sinh, v­ên c©y ¨n qu¶ +T­íi cá s©n vËn ®éng + Tu söa c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh + Bæ sung phÇn trang trÝ ë c¸c líp theo ®óng quy ®Þnh - §¶m b¶o c¶nh quan s¹ch ®Ñp. - QuÐt s¹ch sÏ r¸c ®æ ®óng quy ®Þnh. - §¶m b¶o yªu cÇu lªn xanh tèt. - §Òu , ®Ñp, ®¶m b¶o tÝnh thÈm mü. - S¹ch, gän, r¸c thu l¹i vµ ph¬i kh« ®èt. - ¦ít, ®Òu, ®Ëm, cá xanh. - §Ñp, ®óng yªu cÇu. - L¾p ®Æt mét sè biÓn míi, khÈu hiÖu míi - Ban lao ®éng + §oµn ®éi ®«n ®èc thùc hiÖn. - KiÓm tra xÕp lo¹i ®Òu - Ph©n c«ng líp chuyªn. - Ph©n c«ng HS cïng gi¸o viªn thùc hiÖn. - Ph©n c«ng khèi 8 ®¶m nhiÖm. - Khèi 7 – 9 thùc hiÖn. - KÕt hîp víi c«ng ®oµn tæ chøc thùc hiÖn. - §Æt mua – l¾p ë c¸c líp. kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 11 2010 - TiÕp tôc vÖ sinh c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng. - Trång bæ sung mét sè c©y v­ên sinh, v­ên thuèc nam. - Ch¨m sãc c©y vµ hoa ®· trång (t­íi, bãn ph©n) - QuÐt l¹i v«i c¸c hµng c©y, bån hoa trong tr­êng chµo mõng 20/11. - Tu söa, lµm l¹i biÓn tr­êng vµ tu söa ®­êng tõ cæng tr­êng vµo (gi¸p ®­êng bª t«ng) - VÖ sinh s¹ch sÏ, hîp vÖ sinh r¸c ®æ ®óng quy ®Þnh. - §óng chñng lo¹i, ®¶m b¶o quy ®Þnh. - Häc sinh t­íi cÈn thËn, ®¶m b¶o ra hoa nhiÒu, bãn ph©n. - QuÐt ®Òu c¸c c©y, c¸ch gèc kho¶ng 80 cm. - ViÕt l¹i b¶ng, s¬n l¹i míi vµ ®Ñp. - §æ bª t«ng hoÆc l¸t g¹ch bÒn ch¾c. - Ph©n c«ng c¸c líp ®· quy ®Þnh. - Líp 6B chuyªn ®¶m nhiÖm – GV phô tr¸ch. - Líp 7A, B chuyªn phô cho c¸c bån hoa. Tr­êng kiÓm tra ®«n ®èc B¶o vÖ mua v«i quÐt - Thuª thî s¬n vµ lµm l¹i phÇn ch÷ - Tham m­u víi x· cã kinh phÝ – kho¸n thî lµm kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 12 2010 - Ch¨m sãc c©y vµ hoa trong mïa kh«. - VÖ sinh c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng. - C¾t tØa c©y c¶nh, c©y t¸n m¸t - Ch¨m sãc v­ên sinh, v­ên thuèc nam - X©y bæ sung thªm khu vùc vÖ sinh (hè gi¶i häc sinh). - Trång bæ sung thªm mét sè c©y ¨n qu¶. - RÉy cá phÝa sau nhµ cÊp 4 cña 2 tæ. - T­íi ®Òu, ®¶m b¶o c©y kh«ng bÞ hÐo. - S¹ch sÏ trong ngµy. - Kü thuËt ®Ñp, tho¸ng, cã tÝnh thÈm mü. ¬\ Xíi, lãc cá, bãn ph©n, t­íi n­íc. - §¶m b¶o ®óng quy ®Þnh sè häc sinh. - Trång c©y ®¹t hiÖu qu¶ sèng cao. - S¹ch sÏ, thu dän cÈn thËn - Líp chuyªn phô tr¸ch ch¨m sãc, tr­êng ®«n ®èc KT - KÕt hîp víi ®oµn ®éi ®«n ®èc nh¾c nhë - KT - Ph©n c«ng GV phô tr¸ch cïng HS lao ®éng - Líp chuyªn phô tr¸ch, GV ®«n ®èc KT - Tham m­u víi x· ®Ó cã kinh phÝ – kho¸n thî - Giao cho c«ng ®oµn ®¶m nhiÖm. - Ph©n c«ng c¸c líp kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 1 2011 - VÖ sinh s¹ch sÏ c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng. - C¾t tØa hoa, c©y c¶nh - Ch¨m sãc c©y ®· trång - T­íi cá trong mïa kh« - §æ thªm ®Êt phÝa cæng tr­êng - ChuÈn bÞ cho viÖc trång c©y ®Çu xu©n (quy ho¹ch, ®µo hè) - §¶m b¶o lu«n s¹ch trong ngµy. - §¶m b¶o tÝnh thÈm mü - T­íi, bãn ph©n kÞp thêi - Cá ­ít ®Ëm, sèng kh«ng bÞ hÐo. - §¶m b¶o yªu cÇu quy ®Þnh - Quy ho¹ch ®Þa ®iÓm, ®µo hè ®óng kÝch cì. - C¸c líp vÖ sinh. Tæng ®éi ®«n ®èc kiÓm tra - Ph©n c«ng gi¸o viªn phô tr¸ch - Ph¸t ®éng ý thøc trong häc sinh lao ®éng tËp thÓ, t­íi cá. - Ph©n c«ng gi¸o viªn khèi 9 – 8 g¸nh ®Êt. - KÕt hîp víi x· quy ho¹ch trång bæ sung c©y t¸n m¸t. kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 2 2011 - Trång c©y bæ sung nh©n dÞp ®Çu xu©n míi - VÖ sinh s¹ch sÏ c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng. - Ch¨m sãc c©y c¶nh vµ hoa (bãn ph©n, trång bæ sung) - Tu bæ c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh (quÐt v«i l¹i). - C¾t tØa c©y t¸n m¸t vµ cá ë s©n tr­êng, ®­êng ®i lèi l¹i - §¶m b¶o ®óng, ®ñ sè l­îng c©y ®Ñp, trång ®óng kü thuËt - S¹ch sÏ trong ngµy - Trång thªm mét sè c©y míi bãn ph©n ®óng quy ®Þnh - §¶m b¶o tr¾ng ®Òu - §¶m b¶o tÝnh thÈm mü c¾t ph¼ng, ®Òu - Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm c¸c líp vÒ sè l­îng c©y trång - KÕt hîp víi tæng ®éi kiÓm tra, ®«n ®èc. - Giao kho¸n cho líp chuyªn - Kho¸n cho häc sinh líp 9 + b¶o vÖ tr­êng Ph©n c«ng gi¸o viªn phô tr¸ch (líp 8) kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 3 2011 - Ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y c¶nh, hoa, c©y t¸n m¸t - Gi÷ cho khu tr­êng lu«n s¹ch sÏ, gän m¾t qua viÖc vÖ sinh hµng ngµy. - RÉy cá khu v­ên c©y ¨n qu¶, ®­êng ®i lèi l¹i phÝa sau nhµ tËp thÓ - Tu söa c¸c bËc lªn xuèng khu líp 6 - Hoµn thiÖn ®æ ®­êng phÝa d­íi cæng tr­êng (trång thªm c©y xanh) - Ch¨m sãc v­ên sinh - §¶m b¶o kü thuËt c©y xanh tèt, ®Ñp - §¶m b¶o s¹ch sÏ trong ngµy, l¸, r¸c ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh vµ ®èt. - S¹ch sÏ ®¶m b¶o yªu cÇu San lÊp cho ph¼ng ®i l¹i dÔ dµng (phÝa gi¸p bÕp) - Bæ sung phÇn ®Êt ë s©n - §óng quy c¸ch, ®Ñp, gän ®i l¹i s¹ch sÏ - Tu bæ xíi, s¸o, t­íi c©y - Ph©n c«ng c¸c líp tù gi¸c thùc hiÖn - VÖ sinh hµng ngµy - Tæng ®éi kiÓm tra ®«n ®èc xÕp lo¹i hµng tuÇn - Ph©n c«ng c¸c líp, gi¸o viªn chñ nhiÖm phô tr¸ch - Häc sinh ®æ ®Êt, san ph¼ng - Häc sinh lao ®éng - Kho¸n thî - Líp chuyªn 6B kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 4 2011 - TiÕp tôc vÖ sinh c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng - Ch¨m sãc c©y vµ hoa lªn xanh tèt (bãn ph©n, t­íi hoa, bãn ®Êt mµu) - Trång bæ sung thªm mét sè c©y ¨n qu¶ (chuèi) - Ch¨m sãc cá s©n tr­êng vµ s©n vËn ®éng - §¶m b¶o s¹ch sÏ, ®Ñp m¾t, r¸c ®æ ®óng quy ®Þnh - T­íi ®ñ Èm, bãn thªm ph©n bïn, tro bÕp t¹o ®é xèp - Th¼ng hµng ®¶m b¶o mü quan - Tù ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c chØ tiªu, xÕp lo¹i. - C¾t tØa, t¹o c¶nh ®Ñp, xanh m¸t mÎ, tho¸ng - C¸c líp lµm vÖ sinh theo khu vùc. Tr­êng + ®éi kiÓm tra - Ph©n c«ng c¸c líp trùc tiÕp t­íi, bãn ph©n - KiÓm tra ®«n ®èc - Ph©n c«ng häc sinh mét sè em líp 9 + b¶o vÖ) - Thµnh lËp tæ kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i theo c¸c tiªu chÝ, ®ãn KT cña Së. - Ph©n c«ng häc sinh c¾t tØa ch¨m sãc kÕ ho¹ch cô thÓ hµng th¸ng Th¸ng Néi dung Yªu cÇu BiÖn ph¸p §iÒu chØnh NhËn xÐt 5 2011 - TiÕp tôc ch¨m sãc c©y vµ hoa lªn xanh tèt (c¾t tØa tho¸ng, bãn ph©n) - VÖ sinh c¸c khu vùc ®­îc ph©n c«ng - Ch¨m sãc v­ên sinh, t­íi, bãn ph©n, trång bæ sung - Tu söa ®­êng ®i lèi l¹i, khu l¸n xe s¹ch sÏ, ®Ñp - ChuÈn bÞ cho c«ng t¸c b¶o vÖ c¶nh trÝ s­ ph¹m trong dÞp mïa hÌ - C©y lªn ®Ñp, tèt, thÈm mü - Lu«n s¹ch sÏ, r¸c ®æ ®óng quy ®Þnh - NhÆt cá s¹ch, xíi x¸o, t­íi n­íc, bãn thªm ph©n - Gän, s¹ch, ®óng yªu cÇu, quÐt s¹ch hµng buæi. - §¶m b¶o tèt, kh«ng bÞ mÊt m¸t, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ an toµn chu ®¸o - Ph©n c«ng häc sinh lµm, gi¸o viªn phô tr¸ch. - Tr­êng kiÓm tra ®«n ®èc, xÕp lo¹i - Giao kho¸n c¸c líp VS theo quy ®Þnh, XL thi ®ua - Giao cho líp chuyªn ch¨m sãc. - Ph©n c«ng HS Lao § - Ban L§ lªn KH kÕt hîp víi b¶o vÖ tr­êng. - Ph©n c«ng gi¸o viªn trùc tr­êng nghiªm tóc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch xây dựng môI trường xanh – sạch - đẹp.doc
Luận văn liên quan