Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc Gia

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 - Căn cứ vào quy chế công nhận tiêu chuẩn trường THCS chuẩn quốc gia số 08/2005 ngày 14/3/2005 của Bộ giáo dục và Đào tạo. - Căn cứ vào kế hoạch vĩ mô phát triển sự nghiệp giáo dục trường THCS Đồng Khê giai đoạn 2006 - 2010. - Căn cứ vào kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của Phòng giáo dục Văn Chấn, giao cho trường THCS Đồng Khê là chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. - Trường THCS Đồng Khê xây dựng kế hoạch phấn đấu từng mục tiêu và các tiêu chí chuẩn quốc gia.

doc6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2791 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc Gia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÕ ho¹ch X©y dùng tr­êng thcs chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2006 - 2010 -------------------------- - C¨n cø vµo quy chÕ c«ng nhËn tiªu chuÈn tr­êng THCS chuÈn quèc gia sè 08/2005 ngµy 14/3/2005 cña Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch vÜ m« ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc tr­êng THCS §ång Khª giai ®o¹n 2006 - 2010. - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch x©y dùng tr­êng chuÈn quèc gia cña Phßng gi¸o dôc V¨n ChÊn, giao cho tr­êng THCS §ång Khª lµ chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2006 - 2010. - Tr­êng THCS §ång Khª x©y dùng kÕ ho¹ch phÊn ®Êu tõng môc tiªu vµ c¸c tiªu chÝ chuÈn quèc gia. PhÇn mét: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ x· héi cña ®Þa ph­¬ng §ång Khª lµ mét x· thuéc vïng 3 huyÖn V¨n ChÊn cã ®­êng quèc lé 32 ®i qua (chiÒu dµi kho¶ng 8 km, chiÒu réng cña x· kho¶ng 7 km). Cã tæng diÖn tÝch kho¶ng: 56 km2 - Toµn x· cã: 1239 hé = 5379 khÈu, gåm nhiÒu d©n téc anh em sinh sèng r¶i r¸c chia thµnh 14 th«n b¶n . Lµ mét x· thuÇn n«ng ®éc canh c©y lóa, sè hé nghÌo chiÕm tû lÖ 13.9%. - MÆt b»ng d©n trÝ ch­a ®ång ®Òu, nhËn thøc vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc ch­a cao, c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc cßn nhiÒu h¹n chÕ. - X· ®· cã 3 tr­êng : + MÇm non : 6 líp = 174 häc sinh. + TiÓu häc : 15 líp = 407 häc sinh. + THCS : 12 líp = 468 häc sinh. PhÇn hai: T×nh h×nh kh¶o s¸t thùc tÕ theo c¸c tiªu chÝ tr­êng chuÈn quèc gia I- Tiªu chÝ 1: C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý 1. Cã kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®­îc x©y dùng xuyªn suèt th¸ng, kú, n¨m häc. - Qu¶n lý c¸n bé gi¸o viªn theo ®iÒu lÖ tr­êng häc vµ ph¸p lÖnh c«ng chøc. - Qu¶n lý sö dông hiÖu qu¶ CSVC cho c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. - L­u tr÷ ®Çy ®ñ hå s¬, tµi liÖu cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr­êng, qu¶n lý cã hiÖu qu¶ nguån tµi chÝnh. - Kh«ng cã c¸n bé vi ph¹m kû luËt. 2. HiÖu tr­ëng - hiÖu phã tr­êng: * HiÖu tr­ëng: - §· qua tr­êng líp: Båi d­ìng qu¶n lý gi¸o dôc. - Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc. - §· lµm qu¶n lý: 29 n¨m liªn tôc. * HiÖu phã tr­êng: - Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cao ®¼ng sinh ho¸. - Th©m niªn c«ng t¸c trªn 15 n¨m ®· lµm c«ng t¸c qu¶n lÝ 4 n¨m liªn tôc. - Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, n¨ng lùc c«ng t¸c tèt. 3. C¸c tæ chøc ®oµn thÓ: - Tr­êng cã ®Çy ®ñ c¸c Ban ngµnh, ®oµn thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng. 4. ChÊp hµnh tèt sù l·nh ®¹o cña §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ cña Phßng gi¸o dôc. §¶m b¶o c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c l·nh chØ ®¹o qu¶n lý chung cña nhµ tr­êng, qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n nghiÖp vô cña ngµnh häc, bËc häc. II- Tiªu chÝ 2: §éi ngò gi¸o viªn c«ng nh©n viªn : 1. Sè l­îng vµ tr×nh ®é ®µo t¹o: - Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 26 +Trong ®ã: * Qu¶n lÝ : 2 * TPT§ : 1 * GV trùc tiÕp ®øng líp : 20 GV * KÕ to¸n : 0 *Hµnh chÝnh : 3 (Mét hµnh chÝnh, mét th­ viÖn, mét lao c«ng t¹p vô) - 100% CB – GV ®¹t tr×nh ®é chuÈn trë lªn . Trong ®ã: trªn chuÈn: 9/26 = 34,6%. - §ang thùc hiÖn gi¶ng d¹y 11/13 m«n (thiÕu nh¹c, mü thuËt) 2. TÊt c¶ gi¸o viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, chuyªn m«n tõ trung b×nh trë lªn. - §¹t danh hiÖu : GVDG cÊp huyÖn : 3 - D¹y giái cÊp tr­êng : 11 3. Ho¹t ®éng chuyªn m«n: Thùc hiÖn theo quy chÕ - ®óng quy ®Þnh, ®Þnh kú theo kÕ ho¹ch chung. 4. KÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng: - TiÕp tôc t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®i häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô (§¹i häc). Vµ th­êng xuyªn häc tËp båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, còng nh­ båi d­ìng th­êng xuyªn trong c¸c hÌ. III- Tiªu chÝ 3: C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc: 1. Khu«n viªn, s©n ch¬i, b·i tËp: - DiÖn tÝch khu«n viªn: 2670 m2 +) Trong ®ã cã 200m2 ®· ®­îc ®æ bª t«ng kiªn cè trong n¨m häc 2007-2008 Tæng diÖn tÝch tr­êng cã : 6030 m2. (§· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt) Tæng sè häc sinh cã: 468 em » 12,9 m2/1 häc sinh. - Cã trång c©y bãng m¸t theo quy ho¹ch. 2. Phßng häc: - Tr­êng cã 6 phßng häc kiªn cè cho 12 líp häc , c¸c phßng häc ®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ, b¶ng, ... 3. Th­ viÖn: Míi cã phßng t¹m, ch­a ®¹t yªu cÇu. 4. C¸c phßng chøc n¨ng: - Phßng phã hiÖu tr­ëng : ®· cã 1 phßng t¹m - Phßng gi¸o viªn : ch­a cã - Phßng ho¹t ®éng §éi : ch­a cã - Phßng gi¸o dôc nghÖ thuËt : ch­a cã - Phßng y tÕ häc ®­êng : ch­a cã - Phßng ThÝ nghiÖm – TBDH : cã 1 phßng t¹m. - Phßng §äc + Th­ viÖn : cã 1 phßng t¹m. 5. Ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ gi¸o dôc: - Bµn ghÕ häc sinh, gi¸o viªn ch­a ®ång bé. §óng quy c¸ch míi ®¹t 50%. - B¶ng, bôc gi¶ng, ®iÖn, ¸nh s¸ng, trang trÝ phßng häc ®· ®¹t yªu cÇu chung. - C¸c thiÕt bÞ d¹y häc cña c¸c líp thay s¸ch ®· ®­îc trang bÞ tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña Bé gi¸o dôc. 6. §iÒu kiÖn vÖ sinh: * M«i tr­êng: §¶m b¶o yªu cÇu xanh, s¹ch, ®Ñp, thuËn tiÖn cho häc sinh häc tËp, vui ch¬i. - Riªng c«ng tr×nh vÖ sinh cña häc sinh ®¹t tiªu chuÈn theo quy ®Þnh. - C«ng tr×nh vÖ sinh cña gi¸o viªn : ®· cã 1 phßng t¹m. - T­êng rµo ®¶m b¶o theo yªu cÇu. - Cæng tr­êng ®¹t yªu cÇu. IV- Tiªu chÝ 4: Thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc: - §· tæ chøc §¹i héi gi¸o dôc x· vµ bÇu ra ®­îc c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång gi¸o dôc x· gåm c¸c Ban ngµnh, ®oµn thÓ ®¹i diÖn ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - Thµnh lËp ®­îc Héi khuyÕn häc x· vµ ho¹t ®éng th­êng xuyªn. - Hµng n¨m ®Òu cã tæ chøc c¸c Héi nghÞ phô huynh tõ 3 lÇn, nh»m x©y dùng tèt mèi quan hÖ gi¸o dôc gi÷a nhµ tr­êng – gia ®×nh vµ x· héi. - Nhµ tr­êng còng cã nhiÒu biÖn ph¸p tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Xong hiÖu qu¶ vµ nhËn thøc cña nh©n d©n còng cßn nhiÒu h¹n chÕ. Môc tiªu nµy cßn ph¶i tiÕp tôc th­êng xuyªn. V- Tiªu chÝ 5: C¸c ho¹t ®éng vµ chÊt l­îng gi¸o dôc 1. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¸o dôc: - D¹y ®ñ c¸c m«n häc theo quy ®Þnh cña ngµnh. - Ch­a cã c¸c m«n häc: Mü thuËt, Nh¹c. - Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp cho häc sinh. Th­êng xuyªn quan t©m ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc. 2. Thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ häc sinh: - Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc qu¶n lý chØ ®¹o cña chuyªn m«n quy ®Þnh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ thiÕt bÞ d¹y vµ häc. - §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh ®óng th«ng t­, h­íng dÉn cña Bé quy ®Þnh trong tõng n¨m häc cô thÓ. 3. Thùc hiÖn môc tiªu phæ cËp gi¸o dôc THCS - Huy ®éng 98% sè trÎ trong ®é tuæi ®Õn tr­êng, ra líp. - HiÖu qu¶ gi¸o dôc ®¹t : 98% - Tû lÖ hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh THCS vµ tèt nghiÖp THCS ®¹t : 95% - Tû lÖ h¹nh kiÓm : Tèt 65%; Kh¸ : 33% ; TB : 2% - Duy tr× vµ gi÷ v÷ng phæ cËp gi¸o dôc THCS . - ChÊt l­îng giái, kh¸ ®ang phÊn ®Êu chung lµ 28,9%. PhÇn ba: KÕ ho¹ch x©y dùng tr­êng chuÈn quèc giaTheo kÕ ho¹ch giao - C¨n cø vµo 5 tiªu chÝ cña tr­êng THCS chuÈn quèc gia . Nhµ tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt vµ ph©n kú ®Çu t­ cô thÓ nh­ sau: I - Tiªu chÝ 1: C¬ b¶n ®· ®¹t chuÈn theo tiªu chÝ. II - Tiªu chÝ 2: C¬ b¶n ®· ®¹t chuÈn theo tiªu chÝ. §Ò nghÞ bæ xung 3 gi¸o viªn : 1 nh¹c, 1 ho¹, 1 c«ng nghÖ III - Tiªu chÝ 3: §ang phÊn ®Êu, h­íng ®Çu t­ nh­ sau: - Phßng häc ®ñ, diÖn tÝch khu«n viªn ®¶m b¶o. - ThiÕu c¸c phßng chøc n¨ng, nhµ th­ viÖn. - C¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh, thiÕt bÞ gi¸o dôc nh­ bµn ghÕ: Dù kiÕn kÕ ho¹ch A - Danh môc TS phßng DT(m2) Tæng møc ®Çu t­ (triÖu ®ång) Nguån kinh phÝ Thêi gian dù kiÕn Ghi chó A – Khèi phßng häc 17 640 1.280.000.000 Nhµ n­íc 100% Phßng häc v¨n ho¸ 8 320 640.000.000 Nhµ n­íc 100% 2009 Phßng häc ngo¹i ng÷ 1 40 80.000.000 Nhµ n­íc 100% 2009 Phßng häc m¸y tÝnh 1 60 120.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 Phßng häc thÝ nghiÖm 2 80 160.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 Phßng thiÕt bÞ 3 60 120.000.000 Nhµ n­íc 100% 2009 Phßng GD nghÖ thuËt (H§AN) 2 80 160.000.000 Nhµ n­íc 100% 2010 B. Khèi phßng phôc vô häc tËp 3 100 200.000.000 Nhµ n­íc 100% Phßng th­ viÖn 2 80 160.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 Phßng ®oµn ®éi 1 20 40.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 C. Khèi phßng HC-qu¶n trÞ 6 140 280.000.000 Nhµ n­íc 100% Phßng Y tÕ 1 20 40.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 Phßng HC –KT 1 20 40.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 Phßng gi¸o viªn(phßng chê) 1 20 40.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 Phßng HT 1 20 40.000.000 Xin Nhµ n­íc 2007 Phßng HP 1 20 40.000.000 Xin Nhµ n­íc 2007 V¨n phßng nhµ tr­êng 1 40 40.000.000 Nhµ n­íc 100% 2007 D. C¸c c«ng tr×nh phô trî kh¸c 2 650 55.000.000 Nhµ n­íc vµ nh©n d©n 2008 S©n ch¬i 1 500 40.000.000 Nh©n d©n ®ãng gãp 2007 C«ng tr×nh kh¸c 1 150 15.000.000 Xin Nhµ n­íc 2008 Tæng céng: 28 1530 1.815.000.000 Nh©n d©n ®ãng gãp : 40.000.000 IV- Tiªu chÝ 4: PhÊn ®Êu th¸ng 12/2007 ®¹t. V- Tiªu chÝ 5: - Duy tr× vµ gi÷ v÷ng phæ cËp gi¸o dôc THCS. - Tõng b­íc cã kÕ ho¹ch phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®¹t tiªu chÝ nµy. Nh­ vËy theo kÕ ho¹ch x©y dùng ®Õn th¸ng 9 n¨m 2011 tr­êng THCS §ång Khª sÏ ®¹t tr­êng THCS chuÈn quèc gia. KÝnh mong ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m gióp ®ì cïng ®Çu t­ cho nhµ tr­êng ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch môc tiªu trªn. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! §ång Khª, ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2007 T/M UBND x· §ång khª HiÖu tr­ëng Sa C«ng Hoµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKH-xdung truong chuan QGia 2006-2010(THCS §ång Khª).doc
Luận văn liên quan