Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô

Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô MụC LụC LỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4 1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . 4 1.1.1. Yêu cầu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4 1.1.2. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp. 5 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 5 1.2 Chi phí sản xuất và tính giá thành 6 1.2.1 Chi phí sản xuất . 6 1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất: 6 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: . 6 1.2.2. Giá thành sản phẩm 8 1.2.2.1.Khái niệm giá thành sản phẩm: . 8 1.2.2.2.Phân loại giá thành: 8 1.2.3. Mỗi quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 9 1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 10 1.3.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 10 1.3.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 10 1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí trong Doanh nghiệp xây lắp 10 1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11 1.3.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11 1.3.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp: . 12 1.3.2.3 Kế toán chi phí máy thi công: 13 1.3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 14 1.3.2.5 Kết toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp: . 15 1.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . 16 1.5 Tính giá thành sản phẩm . 17 1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 17 1.5.2 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: . 17 1.6 Các hình thức kế toán áp dụng: 18 CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng phía bắc- Công ty xây dựng lũng lô . 20 2.1. Tổng quan về công ty xây dựng Lũng Lô 20 2.1.1 Thông tin giao dịch và quá trình hình thành của công ty 20 2.1.1.1 Thông tin giao dịch của công ty: 20 2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 20 2.1.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô: 21 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất- kinh doanh của Xí nghiệp Xây dựng Phía Bắc- Công ty Xây dựng Lũng Lô . 21 2.1.3.1. Tình hình Tài sản- Nguồn vốn của xí nghiệp qua 3 năm . 27 2.1.3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh . 28 2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Xí nghiệp Xây dựng Phía Bắc- Công ty Xây dựng Lũng Lô . 29 2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 29 2.1.4.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại Xí nghiệp . 30 2.2. Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng phía Bắc- công ty xây dựng Lũng Lô 32 2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 32 2.2.2. Kế toán nhân công trực tiếp . 41 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung . 50 2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: . 58 CHƯƠNG 3: một số ý kiến đánh giá, phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây dựng phía bắc- công ty xây dựng lũng lô. 62 3.1 Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 62 3.2 Những tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 63 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía bắc- công ty xây dựng Lũng Lô . 65 Kết luận 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

docx63 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc - Công ty xây dựng Lũng Lô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t nhiÖm vô chung cña XÝ nghiÖp. *.Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực. C«ng ty liªn tôc tuyÓn lao ®éng ®Ó ®µo t¹o, ®ång thêi cho phÐp c¸c xÝ nghiÖp ®­îc chñ ®éng tuyÓn lao ®éng theo mïa vô ®Ó ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc. BiÕt kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý thuyÕt víi thùc tÕ, gi¶I quyÕt kÞp thêi viÖc thiÕu lao ®«ng trong c«ng ty. Ngoµi viÖc tæ chøc ®µo t¹o cho c«ng nh©n phæ th«ng, c«ng ty cßn tæ chøc líp ®µo t¹o cho c¸n bé viªn chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. *.C«ng t¸c ch¨m lo ®êi sèng cho c«ng nh©n. C«ng ty ®ang cè g¾ng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ duy tr× møc l­¬ng 3.500.000®/ng­êi/th¸ng cho ng­êi lao ®éng, Do ®Æc ®iÓm nghµnh nghÒ x©y l¾p nªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn ph¶I lµm gi·n vµ lµm thªm giê nªn c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng lu«n ®­îc ®æi míi ®Ó kÝch thÝch tinh thÇn lµm viÖc cña c«ng nh©n. Ngoµi h×nh thøc ®éng viªn b»ng tinh thÇn th× c«ng ty cßn t¨ng c­êng thùc hiÖn khen th­ëng b»ng vËt chÊt, v× vËy c«ng nh©n lao ®«ng th­êng lµm viÖc víi tinh thÇn h¨ng say nhÊt. Ngoµi ra c«ng ty cßn tæ chøc tham quan nghØ m¸t, kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao chÊt l­îng b÷a ¨n ca cho c«ng nh©n. * Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty. Quy tr×nh c«ng nghệ sản xuất sản phẩm lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Trªn c¬ së ®ã, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµ lùa chän ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp. Cã thÓ tãm t¾t quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty nh­ sau: Mua vµ nghiªn cøu hå s¬ dù thÇu NghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n víi bªn A LËp hå s¬ dù thÇu Thi c«ng Tróng thÇu LËp dù ¸n thi c«ng chi tiÕt (1) (2) (3) (4) (5) (6) Quy tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tæ chøc theo s¬ ®å sau: Gi¶i thÝch s¬ ®å: B­íc 2: - KiÓm tra l¹i khèi l­îng cña hå s¬ mêi thÇu LËp dù to¸n vÒ tiÕn ®é thi c«ng, biÖn ph¸p thi c«ng, dù to¸n vÒ gi¸ Giíi thiÖu n¨ng lùc vµ truyÒn thèng cña doanh nghiÖp (®éi ngò c¸n bé, kü s­, c«ng nh©n kü thuËt, c¸c lo¹i m¸y mãc hiÖn ®¹i, c¸c c«ng tr×nh lín ®· thi c«ng . Göi hå s¬ ®Êu thÇu. B­íc 4: - Kh¶o s¸t l¹i ®Þa h×nh ®Þa chÊt LËp dù to¸n néi bé, chi tiÕt tõng h¹ng môc c«ng tr×nh B­íc 5: - Thu dän mÆt b»ng Xö lý nÒn mãng X©y dùng phÇn th«, tr¸t. L¾p ®Æt thiÕt bÞ, m¸y mãc, néi thÊt PhÇn m¸i Hoµn thiÖn. 2.1.3 T×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña XÝ nghiÖp X©y dùng PhÝa B¾c- C«ng ty X©y dùng Lòng L«. Trong 3 n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ kinh doanh nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, m«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt gi÷a c¸c doanh nghiÖp, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n thö th¸ch. 2.1.3.1. T×nh h×nh Tµi s¶n- Nguån vèn cña xÝ nghiÖp qua 3 n¨m BiÓu 1: T×nh h×nh tµi s¶n - nguån vèn qua ba n¨m (§¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu 2008 2009 2010 So s¸nh 2009/2008 2010/2009 % +/_ % +/_ 1.Tµi s¶n 82.000 100.000 110.000 - TSNH 50.000 60.000 54.000 20 10.000 (10) (6.000) - TSDH 32.000 40.000 56.000 25 8.000 40 16.000 2.Nguån vèn 82.000 100.000 110.000 - Nî ph¶i tr¶ 32.000 40.000 35.000 25 8.000 (12,5) (5.000) - Vèn CSH 50.000 60.000 75.000 20 10.000 25 15.000 NhËn xÐt: * VÒ tµi s¶n: Tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp nh×n chung lµ t¨ng qua ba n¨m trong doanh nghiÖp th× TSNH chiÕm nhiÒu h¬n TSDH, §Ó t×m hiÓu ta ®i ph©n tÝch c¸c chi tiªu sau: - TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n n¨m 2009 so víi 2008 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 20 % t­¬ng øng víi mét l­îng tuyÖt ®èi lµ 10.000 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 gi¶m ®i mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 10 % tuyÖt ®èi gi¶m ®i 6 triÖu ®ång. Lý do cã sù t¨ng chØ tiªu nµy trong n¨m 2009 lµ do t¨ng hµng tån kho. TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n n¨m 2009 so víi 2008 t¨ng mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 25%, t­¬ng øng vÒ tuyÖt ®èi lµ 8.000 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 40%, vÒ tuyÖt ®èi t¨ng lµ 16.000 triÖu ®ång. Lý do cã dù t¨ng ®ã lµ do TSC§ vµ chi phÝ c¬ b¶n t¨ng. * VÒ nguån vèn: - Nî ph¶i tr¶: N¨m 2009 so víi 2008 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 25% t­¬ng øng víi 8.000 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 chØ tiªu nµy ®· gi¶m ®i mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 12.5%.t­¬ng øng víi 5.000 triÖu ®ång. Nh­ vËy n¨m 2010 xÝ nghiÖp ®· bít ®i ®­îc mét kho¶n nî kh¸ lín, nguyªn nh©n dÉn ®Õn cã sù gi¶m nµy lµ do xÝ nghiÖp ®· gi¶m mét l­îng vÒ nî ng¾n h¹n vµ nî dµi h¹n. - Vèn CSH N¨m 2009 so víi 2008 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 20% t­¬ng øng víi 10.000 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 t¨ng lªn mét l­îng lµ 25% t­¬ng øng víi mét l­îng lµ 15.000 triÖu ®ång. Lý do ®ã lµ cã sù gia t¨ng vÒ vèn cña c¸c s¸ng lËp viªn trong xÝ nghiÖp. 2.1.3.2 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh BiÓu 2: B¶ng t×nh h×nh s¶n xuÊt qua ba n¨m gÇn ®©y cña XÝ nghiÖp x©y dùng phÝa B¾c. ( §¬n vÞ: triÖu ®ång) ChØ tiªu 2008 2009 2010 So s¸nh 2009/2008 2010/2009 % +/_ % +/_ 1.Doanh thu 10.000 15.000 18.000 50 5.000 30 3.000 2.Chi phÝ 310 340 350 4,5 25 1,5 10 3.LNTT 220 300 320 9,5 59 3 30 4.LNST 130 150 190 9,5 42 3 20 NhËn xÐt: Nh×n vµo b¶ng ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. N¨m 2009 so víi 2008 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 50% t­¬ng øng t¨ng 5.000 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 30% t­¬ng øng mét l­îng lµ 3.000 triÖu ®ång. Do doanh thu t¨ng lµm lîi nhuËn còng t¨ng qua c¸c n¨m: + LNTT: N¨m 2009 so víi 2008 t¨ng lªn mét l­îng lµ 9,5% t­¬ng øng víi 59 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 3% vµ t­¬ng øng víi mét l­îng lµ 30 triÖu ®ång. + LNST: Còng t¨ng qua c¸c n¨m ®iÒu nµy cho ta thÊy xÝ nghiÖp ®· cã cè g¾ng rÊt nhiÒu vµ ®· d¨t ®­îc lîi nhuËn t­¬ng ®èi lín, chi phÝ còng t¨ng qua c¸c n¨m. N¨m 2009 so víi 2008 t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 9,5% t­¬ng øng víi 59 triÖu ®ång. N¨m 2010 so víi 2009 còng t¨ng lªn mét l­îng vÒ t­¬ng ®èi lµ 3% t­¬ng øng víi 30 triÖu ®ång. Nh­ vËy xÝ nghiÖp ®· cã nh÷ng ®Þnh h­íng cô thÓ vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng tèc ®é t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi cao. §iÒu nµy cho thÊy c¸c nhµ qu¶n trÞ ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi ®µ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. Ngoµi ra c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn ph¸t huy nh÷ng chiÕn l­îc nµy vµ t×m ra nh÷ng chiÕn l­îc kh¸c ®Ó ®­a xÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 2.1.4 Tæ chøc bé m¸y kế to¸n vµ hÖ thèng kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp X©y dùng PhÝa B¾c- C«ng ty X©y dùng Lòng L«. 2.1.4.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp. C¬ cÊu bé m¸y cña phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n. * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp x©y dùng phÝa B¾c KÕ to¸n tr­ëng (kiªm kÕ to¸n tæng hîp) KÕ to¸n NH,thah to¸n néi bé KÕ to¸n ThuÕ, C«ng nî bªn ngoµi KÕ to¸n Thu håi vèn KÕ to¸n Thanh to¸n, VËt t­, tµi s¶n Thñ quü C¸c nh©n viªn kinh tÕ ë c¸c ®éi x©y dùng + KÕ to¸n tr­ëng, kiªm kÕ to¸n tæng hîp: Tæ chøc ®iÒu hµnh mäi c«ng viÖc cña phßng kÐ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm ®­îc gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vµ ph¸p luËt vÒ th«ng tin kÕ to¸n cung cÊp, tiÕp nhËn c¸c chøng tõ kÕ to¸n chi tiÕt, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh quý, n¨m. + KÕ to¸n thuÕ, c«ng nî víi bªn ngoµi: Kª khai c¸c lo¹i thuÕ (thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) quyÕt to¸n thuÕ, më sæ chi tiªu tiÒn vay theo tõng kho¶n môc. + KÕ to¸n thanh to¸n néi bé: TiÕp nhËn chøng tõ tõ c¸c c«ng tr×nh göi vÒ ghi vµo sæ chi tiÕt, thùc hiÖn ®Þnh kho¶n trªn tê kª sau ®ã chuyÓn chøng tõ cho kÕ to¸n tæng hîp. + KÕ to¸n thu håi vèn: C¨n cø vµo khèi l­îng quyÕt to¸n c«ng tr×nh gi¸ trÞ bªn A thanh to¸n vµo cuèi quý x¸c nhËn nî víi bªn B lËp kÕ ho¹ch thu håi vèn. + KÕ to¸n thanh to¸n, vËt t­ tµi s¶n: Më sæ s¸ch theo dâi tiÒn mÆt, tµi s¶n cña XÝ nghiÖp + Thñ quü: Cã nhiÖm vô thu chi theo chøng tõ hîp ph¸p ®­îc Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp, kÕ to¸n tr­ëng duyÖt. 2.1.4.2. Tæ chøc hÖ thèng kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp. a. Kú kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n: - Kú kÕ to¸n n¨m (b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01/N vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12/N) - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong kÕ to¸n : §ång ViÖt Nam b. ChuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: - C«ng ty ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt nam ban hµnh theo QuÕt ®Þnh sè 15/2006Q§ - BTC ngµy 20/03/2006 do Bé Tµi chÝnh ban hµnh; c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn kÌm theo. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ding: NhËt ký chung. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Kª khai th­êng xuyªn - Ph­¬ng ph¸p khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty bao gån tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh, Tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc theo nguyªn gi¸ vµ khÊu hao lòy kÕ. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p: ®­êng th¼ng. -Ph­¬ng ph¸p ¸p dông thuÕ: KhÊu trõ. - Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n tiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn: Trong c¸c n¨m nghiÖp vô ph¸t sinh b»ng ngo¹i tÖ ®­îc chuyÓn sang VN§ thùc tÕ t¹i ngµy ph¸t sinh theo tû gi¸ th«ng b¸o cña ng©n hµng ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam. - Nguyªn t¾c ghi nhËn hµng tån kho: Hµng tån kho ddwowvj t×nh theo gi¸ gèc; Gi¸ hµng xuÊt kho vµ hµng tån kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn; hµng tån kho ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Nguyªn t¾c tÝnh thuÕ: +ThuÕ GTGT hµng xuÊt khÈu: 0% +ThuÕ GTGT hµng néi ®Þa: 10% + ThuÕ xuÊt thuÕ TNDN theo tû lÖ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc tÝnh trªn Thu nhËp chÞu thuÕ +DÞch vô ®µo t¹o: Kh«ng thuéc ®èi t­îng chÞu thuÕ GTGT +C¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo quy ®Þnh hiÖ hµnh * S¬ ®å h×nh thøc ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung cña c«ng ty. Chøng tõ kÕ to¸n Sæ nhËt ký chung Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ NhËt ký ®Æc biÖt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi th¸ng, hoÆc ®Þnh kú: Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra: Sổ cái: Mở cho từng tài khoản tổng hợp và cho cả năm, chi tiết theo từng tháng trong đó bao gồm số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ. Sổ cái được ghi theo số phát sinh bên Nợ của tài khoản đối ứng với các tài khoản Có liên quan, còn số phát sinh bên Có của từng tài khoản chỉ ghi tổng số trên cơ sở tổng hợp số liệu từ Nhật ký- Chứng từ có liên quan. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế to¸n HÖ thèng Tµi kho¶n kÕ to¸n cÊp 1 ®­îc ¸p dông thèng nhÊt theo QuyÕt ®Þnh 15/2006/Q§-BTC gåm 10 lo¹i trong ®ã: TK lo¹i 1,2 lµ TK ph¶n ¸nh Tµi s¶n, Tµi kho¶n lo¹i 3,4 lµ tµi kho¶n ph¶n ¸nh Nguån vèn, TK lo¹i 5 vµ lo¹i 7 mang kÕ cÊu TK ph¶n ¸nh Nguån vèn. TK lo¹i 6 vµ 8 lµ TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ cuèi cïng lµ TK lo¹i 0 lµ nhãm TK ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. HÖ thèng TK cÊp 2 ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, trªn c¬ së TK cÊp 1 vµ c¸c chØ tiªu qu¶n lý môc ®Ých ®Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cho thuËn tiÖn. HÖ thèng TK cÊp 3 cña c«ng ty ®­îc thiÕt kÕ rÊt linh ho¹t, ®ã lµ do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty,c¸c nghiÖp vô nhËp-xuÊt lµ rÊt th­êng xuyªn chÝnh v× vËy hÖ thèng TK cÊp 3 ra ®êi trªn c¬ së TK cÊp 2. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng phÝa B¾c- c«ng ty x©y dùng Lòng L«. Trong quý I n¨m 2010 XÝ nghiÖp x©y dùng phÝa B¾c tiÕp tôc x©y dùng ®Ó hoµn thµnh ®­a vµo sö dông c«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng vµ ®ång thêi tiÕp tôc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh­ côm c«ng nghiÖp Tõ Liªm, nhµ B dù ¸n 302, khu c«ng nghiÖp Thanh Tr×.Do xÝ nghiÖp cïng lóc cã nhiÒu c«ng tr×nh nh­ng ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh lµ gièng nhau nªn trong néi dung chuyªn ®Ò nµy em xin phÐp tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc §«ng Ng¹c.C«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng ®­îc khëi c«ng tõ ngµy 02/02/2009 vµ dù kiÕn ®Õn ngµy 28/02/2011 th× hoµn thµnh. 2.2.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (vËt liÖu chÝnh) trong Doanh nghiÖp bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu x©y dùng nh­ g¹ch, xi m¨ng, s¸t, v«i, c¸t dïng trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Ngoµi ra cã c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c nh­ : v¸n, khu«n, giµn gi¸o, cèt pha ®­îc sö dụng l©u dµi, nhiÒu lÇn phôc vô cho nhiÒu CT, HMCT. Do ®ã cÇn ph¶i ph©n bæ gi¸ trÞ cña nã cho tõng CT, HMCT . Gi¸ trÞ vËt liÖu lu©n chuyÓn Gi¸ trÞ mét lÇn ph©n bæ = Sè lÇn ­íc tÝnh sö dông Gi¸ trÞ ph©n bæ nµy chØ bao gåm gi¸ trÞ vËt liÖu cßn c«ng l¾p ®Æt, th¸o dì còng nh­ gi¸ vËt liÖu kh¸c nh­ ®inh, d©y buéc th× ®­îc thanh to¸n vµo chi phÝ trong kú cña c«ng tr×nh cã liªn quan, viÖc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ NVL ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Tr­íc tiªn phô tr¸ch kü thuËt ®éi c«ng tr×nh c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh, dù to¸n c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng, kÕ ho¹ch c¸c ®¬n vÞ ®­a theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ sao cho phï hîp råi ®­a vµo thi c«ng cho c¸c ®éi c«ng tr×nh vµ ®Ó lËp kÕ ho¹ch mua vËt t­ vÒ kh«ng qua kho vµ chuyÓn th¼ng ®Õn c«ng tr×nh, lóc nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång víi nhµ thÇu phô, ho¸ ®¬n mua vµ c¸c chøng tõ thanh to¸n cã liªn quan ®Ó ghi h¹ch to¸n trùc tiÕp trªn chøng tõ sau ®ã nhËp sè liÖu vµo ®Ó ghi sæ. BiÓu 3: Ho¸ ®¬n M· sè: 01.GTKT- 3LL Gi¸ trÞ gia t¨ng Ký hiÖu: AA/98 Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Sè: 0047257 Ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng Hoµng Long §Þa chØ: 175 §Þnh C«ng- Hoµng Mai- Hµ Néi Sè TK: 01000061 §iÖn tho¹i: 0303 625 210 Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n QuyÕt Tªn ®¬n vÞ mua hµng: C«ng ty x©y dùng Lòng L« §Þa chØ: 162 Tr­êng Chinh- §èng §a- Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt (VND) . MS: 2700135480. STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ ThµnhtiÒn A B C 1 2 12 1 X¨ng E92 lÝt 1000 21.300 21.300.000 2 DÇu Diezel lÝt 500 21.100 10.550.000 Céng tiÒn hµng : 31.850.000 ThuÕ suÊt GTGT 5%: TiÒn thuÕ GTGT: 1.592.500 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 33.442.500 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m­¬I ba triÖu, bèn tr¨m bèn m­¬i hai ngh×n n¨m tr¨m ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 152: 31.850.000 Nî TK 133: 1.592.500 Cã TK 331 : 33.442.500 BiÓu 4 MÉu sè: 01 - VT §în vÞ: C«ng ty x©y dùng Lòng L« Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§ Ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2006 Cña bé tr­ëng BTC PhiÕu nhËp kho Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 Nî TK 152 Cã TK 111. Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Hµ Anh TuÊn NhËp t¹i kho: C«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch ,phÈm chÊt vËt t­ (SP hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 G¹ch x©y A1 Viªn 5.000 2.000 1.250 6.250.000 2 C¸t vµng m3 5 5 200.000 1.000.000 3 Xi m¨ng TÊn 10 20 1025000 10.250.000 Céng 17.500.000 Céng thµnh tiÒn b»ng ch÷: M­êi b¶y triÖu, n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. NhËp,ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ kÕ to¸n tr­ëng PT cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho ( ký, hä tªn) (ký, hä tªn) ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, tªn) BiÓu 5 MÉu sæ: 02 - VT Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC Ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2006 Cña bé tr­ëng BTC PhiÕu xuÊt kho Ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 2010 Nî TK 621: 17.500.000 Cã TK 152: 17.500.000 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n QuyÕt Lý do xuÊt kho: Thi c«ng c«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng XuÊt t¹i kho: c«ng tr×nh, TT Tªn, nh·n hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ ( SP hµng ho¸) M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 1 G¹ch x©y A1 Viªn 5.000 2.000 1250 6.250.000 2 C¸t vµng m3 5 5 200.000 1.000.000 3 Xi m¨ng TÊn 10 20 1025.000 10.250.000 Céng 17.500.000 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): M­êi b¶y triÖu, n¨m tr¨m ngh×n ®ång ch½n. XuÊt, ngµy 02 th¸n 02 n¨m 2010 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KT tr­ëng PT cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, tªn ) ThÎ kho ghi râ sè thùc tÕ xuÊt lªn phiÕu vµ ký giao cho nh©n viªn vËn chuyÓn cña ®éi x©y dùng, sau khi vËt liÖu ®­îc chuyÓn ®Õn ®éi s¶n xuÊt x©y l¾p , thñ kho c«ng tr×nh vµ ng­êi nhËn kiÓm tra råi ký lªn phiÕu vµ gi÷ lµm chøng tõ thanh to¸n. Cuèi kú thÎ kho lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. BiÓu 6 B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t­ Th¸ng 02 n¨m 2010 TT Tªn quy c¸ch §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 C¸t vµng m3 2.850 200.000 570.000.000 2 §¸ m3 2.000 300.000 600.000.000 3 G¹ch l¸t nÒn m3 25.000 375.000 9.375.000.000 ... ... ... ... ... ... Céng 10.545.000.000 Sau ®ã ®Þnh kú hoÆc cuèi th¸ng kÕ to¸n tõng ®éi c«ng tr×nh tËp hîp ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp, xuÊt ®Ó viÕt ®Ò nghÞ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt(hoÆc chuyÓn kho¶n) do chñ nhiÖm c«ng tr×nh ký göi vÒ phßng kÕ to¸n kiÓm tra vµ lÊy sè liÖu ®Ó ghi sæ. BiÓu 7 GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt Ninh B×nh, ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2010 Hä tªn ng­êi ®Ò nghÞ: NguyÔn V¨n QuyÕt C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng §Ò nghÞ thanh to¸n vÒ viÖc: Tr¶ tiÒn mua vËt liÖu thi c«ng c«ng tr×nh. Ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn V¨n Hµ Sè CMND: 163108704 Sè tiÒn: 8.809.285 B»ng ch÷: T¸m triÖu t¸m tr¨m linh chÝn ngh×n hai tr¨m t¸m m­¬i n¨m ®ång ch½n Chøng tõ kÌm theo: Ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp, xuÊt kho. Gi¸m ®èc KÕ to¸n Phô tr¸ch ®¬n vÞ Ng­êi ®Ò nghÞ ( Ký tªn ) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) C¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt kÕ to¸n ®Þnh kho¶n: Nî TK 141: 17.500.000 Cã Tk 111: 17.500.000 Ngoµi ra ®èi víi cèt pha s¸t thÐp mua vÒ, ­íc tÝnh thêi gian sö dông lµ 18 lÇn do ®ã ®­îc ph©n bæ nh­ sau: Gi¸ trÞ vËt liÖu lu©n chuyÓn 68.000.000 Gi¸ trÞ 1 lÇn ph©n bæ = = Sè lÇn ­íc tÝnh sö dông 18 = 3.777.800 Sau ®ã ph©n bæ dÇn tõng lÇn sö dông vµo sæ. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 621: 3.777.8000 Cã TK 142(1): 3.777.800 §ång thêi theo dâi trªn sæ TK 142 Cuèi kú kÕ to¸n sÏ kiÓm tra tÝnh hîp lý cña chøng tõ råi nhËp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo sæ, vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô vµo TK 621, sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i TK 621 më chung cho c¸c c«ng tr×nh. BiÓu 8 Sæ chi tiÕt - TK 621 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §èi øng Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã PXK01 PXK03 PXK20PN10 PXK16 21 02/02 05/02 05/02 15/02 28/02 28/02 XuÊt vËt t­ cho CT XuÊt vËt t­ T1 Ph©n bæ cèt pha Mua NVL cña nhµ thÇu phô XuÊt vËt t­ T2 K/c chi phÝ 152 152 142 3311 152 154 17.500.000 150.625.000 3.777.800 320.750.000 450.720.000 943.372.800 Céng 943.372.800 943.372.800 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký tªn) (Ký tªn) (ký tªn) §ång thêi lªn Sæ c¸i TK 621. §¬n vÞ:………………… MÉu sè S03a-DN §Þa chØ:………………. (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr­ëng BTC Sæ nhËt ký chung N¨m 2010 §¬n vÞ tÝnh:1000® Ngµy, th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i STT dßng Sè hiÖu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã Sè trang tr­íc chuyÓn sang 02/02 PXK01 02/2 XuÊt vËt t­ cho CT 152 17.500 621 17.500 15/02 PNK10 15/2 Mua NVL cña nhµ thÇu phô 621 320.750 3311 320.750 27/02 H§ 10 27/2 NhËp kho g¹ch x©y A1 ch­a thanh to¸n 153 133(1) 331 7.150 715 7.865 … … … … … … … … … Céng chuyÓn sang trang sau 346.115 346.115 -Sæ nµy cã …trang, ®¸nh sè tõ trang 01 ®Õn trang… -Ngµy më sæ:… Ngµy 30 th¸ng 02 n¨m 2010 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) BiÓu 9 Sæ c¸i tµi kho¶n 621 Th¸ng 02 n¨m 2010 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/­ Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî cã PXK03 PNK10 02/02 15/02 ... 28/02 XuÊt vËt t­ cho CT tr­êng tiÓu häc Mua NVL cña nhµ thÇu phô ... KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT 152 331 ... 154 17.500.000 320.750.000 ... .... 338.250.000 ... Céng 338.250.000 338.250.000 2.2.2. KÕ to¸n nh©n c«ng trùc tiÕp HiÖn nay Doanh nghiÖp sö dông nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín, kho¶ng 10-12% tæng chi phÝ, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thi c«ng b»ng m¸y cßn h¹n chÕ. Do vËy viÖc h¹ch to¸n ®óng vµ ®ñ lµ rÊt quan träng trong viªc tÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n,vµ gãp phÇn vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Doanh nghiÖp hiÖn cã sè nh©n c«ng thuª ngoµi vµ trong doanh nghiÖp. - §èi víi lao ®«ng thuª ngoµi: kh«ng tiÕn hµnh trÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§, BHTN mµ tÝnh hîp lý vµo ®¬n gi¸ nh©n c«ng tr¶ trùc tiÕp cho ng­êi lao ®éng. Cuèi th¸ng khèi l­îng hoµn thµnh ®éi tr­ëng kü thuËt cïng tæ nghiÖm thu qua biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng hoµn thµnh, ®Ó lµm c¨n cø lËp b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi. Sau ®ã kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi vµ thanh to¸n cho chñ nhiÖm c«ng tr×nh, kho¶n thanh to¸n nµy sÏ ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt chi phÝ tiÒn l­¬ng. Sæ nhËt ký chung vµ sæ C¸i. BiÓu 10. B¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi Th¸ng 02 n¨m 2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng Theo hîp ®ång sè 07 ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2010 Gi÷a chñ nhÖm c«ng tr×nh víi tæ nÒ: Mai Xu©n TuÊn C¨n cø vµo sè l­îng ®¹t ®­îc trong th¸ng: Ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2010 STT Néi dung c«ng viÖc §VT K/l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 X©y t­êng 220 m3 60 150.000 9.000.000 2 §æ bª t«ng nÒn m3 30 90.000 2.700.000 3 Bèc ®¸ m3 14,5 60.000 870.500 4 Xóc c¸t m3 500 40.000 20.000.000 5 San mÆt b»ng m3 3.000 10.000 30.000.000 Céng 62.570.500 §éi tr­ëng C¸n bé kü thuËt KÕ to¸n §¹i diÖn tæ kª (ký,hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n khèi l­îng thuª ngoµi, kÕ to¸n sÏ tÝnh to¸n vµ tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Nî TK 622 : 62.570.500 Cã TK 334(8) : 62.570.500 - §èi víi lao ®éng trong Doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp tiÕn hµnh tÝnh BHXH, KPC§ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¶n tõng phÇn viÖc, khèi l­îng thùctÕ c«n gt¸c x©y l¾p hoµn thµnh thêi gian hoµn thµnh bµn giao, chÊt l­îng kü thuËt c«ng viÖc vµ ®¬n gi¸ ban hµnh tÝnh sè tiÒn cÇn ph¶i thanh to¸n cho tæ lao ®éng. §ång thêi kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cho tõng thµnh viªn trong tæ, trong DN th­êng tÝnh l­¬ng theo 3 lo¹i víi hÖ sè A=3,0; B=2,85; C=2,54. TiÒn l­¬ng cña tõng ng­êi= HÖ sè x Sè c«ng ®· quy ®æi BiÓu 11. B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 02 n¨m 2010 (C«ng nh©n viªn thuéc danh s¸ch cña ®éi) C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng TT Hä vµ tªn Ngµy trong th¸ng Tæng céng 1 2 3 ... 30 Sè c«ng Sè c«ng ®· quy ®æi HÖ sè TiÒn l­¬ng 01 Lª V¨n H¶i x x x ... x 26 1.170.000 3,0 3.510.000 02 Vò V¨n Hµ x x x ... x 25 1.125.000 2,85 3.206.250 03 LªAnhTuÊn x x x ... x 27 1.215.000 2,54 3.086.100 ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Céng 23.586.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn ) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) B¶ng 12. B¶ng ph©n bæ l­¬ng Th¸ng 02/2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng Néi dung TK L­¬ng CN trong biªn chÕ L­¬ng CN thuª ngoµi Céng TK622 19.650.000 24.645.000 44.295.000 TK623(1) 1.500.000 1.500.000 TK627(1) 2.436.000 2.436.000 Tæng céng 23.586.000 24.645.000 48.231.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng, ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK622: 44.295.000 Nî TK623(1): 1.500.000 Nî TK627(1): 2.436.000 Cã TK334(1): 9.163.890 Cã TK334(8): 2.893.800 Tõ b¶ng ph©n bæ l­¬ng th¸ng DN nép lªn, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh BHXH,BHYT, KPC§,BHTN theo tû lÖ quy ®Þnh. ë DN lµ 30,5 % trong ®ã 8,5% khÊu trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n, cßn 22% tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng, kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiªu, sæ NKC, sæ c¸I TK622 cho tõng c«ng tr×nh HMCT. B¶ng 13 Sæ chi tiÕt TK 622 Th¸ng 02/2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng Chøng tõ DiÔn gi¶i Tk ®/­ Sè ph¸t sinh trong kú Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 06 28/02 28/02 Ph©n bæ l­¬ng T2 KCCP NCTT 334 154 44.295.000 44.295.000 Céng 44.295.000 44.295.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) B¶ng 14 Sæ c¸i TK 622 Th¸ng 02/2010 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/­ Ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã N C 15 05 28/02 28/02 … 28/02 Ph©n bæ CPNC cho CT tr­êng §Þnh C«ng Ph©n bæ l­¬ng cho c¸c c«ng tr×nh kh¸c K/c chi phÝ nh©n c«ng 334 334 154 44.295.000 120.600.000 164.895.000 Céng 164.895.000 164.895.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Dùa vµo sè d­ trªn TK622 ë sæ chi tiÕt cuèi mçi quý kÕ to¸n sÏ kÕt chuyÓn CP NCTT, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Nî TK154: 44.295.000 Cã TK622: 44.295.000 2.2.3 KÕ to¸n Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ m¸y thi c«ng lµ c¸c kho¶n chi phÝ nh­: Chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh, HMCT bao gåm CP VL, NL, ®éng lùc cho m¸y ho¹t déng , chi phÝ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y thi c«ng, chi phÝ m¸y thª ngoµi lµ c¸c chi phÝ mµ DN bá ra ®Ó thuª m¸y thi c«ng bªn ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt Knh doanh. - §èi víi m¸y thi c«ng cña DN giao cho c¸c ®éi thi c«ng. + H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y: + H¹ch to¸n chi phÝ nhiªn liÖu: + H¹ch to¸n khÊu hao m¸y thi c«ng: KhÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng, møc tÝnh khÊu hao hµng th¸ng ®èi víi TSC§: NG TSC§ Møc khÊu hao = x 12 th¸ng Thêi gian sö dông ViÖc tÝnh khÊu hao sö dông sæ theo dâi khÊu hao m¸y thi c«ng, hµng th¸ng DN ghi sæ theo dâi m¸y thi c«ng, møc tÝnh khÊu hao nµy do ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. M¸y thic«ng sö dông cho c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp chi phÝ cho c«ng tr×nh ®ã. Chi tiÕt trªn sæ sau: B¶ng 15 Sæ theo dâi trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng Th¸ng 02/2010 C«ng tr×nh: Tr­êg tiÓu häc §Þnh C«ng STT DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ KhÊu hao 1 M¸y trén bª t«ng 200L 10.500.000 175.000 2 M¸y c¾t uèn s¾t HP 12.380.950 205.000 3 M¸y ®µo KOBELLCO 10.950.380 185.000 Céng 33.833.330 565.000 C¨n cø vµo b¶ng theo dâi trÝch khÊu hao m¸y thi c«ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo NKC theo ®Þnh kho¶n nh­: Nî TK 623(4) : 565.000 Cã TK 214: 565.000 Nî TK 009: 565.000 Víi c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn hoÆc chi phÝ mua ngoµi nh­ thuª ngoµi söa ch÷a xe, m¸y thi c«ng, chi phÝ ®iÖn n­íc,®­îc h¹ch to¸n vµo TK623(8) vµ TK623(7) ®Ó tiÖn cho viÖc ghi sæ chi phÝ, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. B¶ng 16. B¶ng tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Th¸ng 02/2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng STT Lo¹i chi phÝ Thµnh tiÒn 01 CF nh©n c«ng sö dông m¸y 1.500.000 02 CF vËt liÖu 1.000.000 03 CF khÊu hao m¸y 565.000 04 CF dÞch vô mua ngoµi 30.123.562 05 CF b»ng tiÒn 10.000.000 Céng 43.188.562 B¶ng 17 Sæ chi tiÕt TK623 – Chi phÝ m¸y thi c«ng Th¸ng 02 n¨m 2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng Chøng tõ DiÕn gi¶i TK ®/­ Ph¸t sinh trong kú Sè Ngµy Nî Cã PXK02 15 H§16 PC66 PC68 02/02 15/02 15/02 28/02 28/02 28/02 Chi phÝ NVL TrÝch khÊu hao T12 CF dÞch vô mua ngoµi CF b»ng tiÒn CF nh©n c«ng T12 K/c CF sö dông m¸y thi c«ng 152 214 331 111 334 154 500.000 565.000 15.261.000 10.000.000 1.500.000 27.826.000 Tæng 27.826.000 27.826.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký , hä tªn) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo sæ c¸i vµ sæ chi tiÕt TK 623 kÕ to¸n sÏ KCCP sö dông m¸y thi c«ng sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh(Chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) cô thÓ nh­ sau: Nî TK154: 27.826.000 Cã TK 623: 27.826.000 B¶ng 18 Sæ c¸i TK 623 Th¸ng 02/2010 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè FS Sè Ngµy Nî Cã PXK02 15 H§16 PC66 PC68 PC69 02/02 15/02 15/02 28/02 28/02 28/02 28/02 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu TÝnh khÊu hao CF dÞch vô mua ngoµi MTC CT: Tr­êng TH §Þnh C«ng CF b»ng tiÒn CF nh©n c«ng th¸ng 2 CF nh©n c«ng cho c¸c c«ng tr×nh kh¸c K/c CF sö dông MTC 152 214 331 111 334 334 154 500.000 565.000 15.261.000 10.000.000 1.500.000 5.625.000 127.236.000 Céng 127.236.000 127.236.000 2.2.4 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: Chi phÝ bao gåm c¸c kho¶n l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, lµm thªm, phô cÊp lao ®éng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng tiÒn ¨n gi÷a ca cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng. Hµng th¸ng chñ nhiÖm c«ng tr×nh theo dâi thêi gian lao ®éng cho tõng nh©n viªn trªn b¶ng chÊm c«ng. ViÖc h¹ch to¸n l­¬ng, b¶o hiÓm do phßng kÕ to¸n Doanh nghiÖp thùc hiÖn dùa trªn c¸c chÕ ®é chinh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc. ViÖc tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi sÏ ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng vµ phô cÊp cña nh©n viªn toµn Doanh nghiÖp, Doanh nghiÖp th­êng thanh to¸n tiÒn l­¬ng thµnh 2 kú. Kú 1: 15/02/2010– øng tr­íc Kú 2: 27/02/2010 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng th¸ng 02/2010 kÕ to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§, BHTN theo quy ®Þnh, tû lÖ ë Doanh nghiÖp lµ 30,5% trong ®ã 8,5% khÊu trõ vµo l­¬ng c«ng nh©n viªn, 22 % tÝnh vµo gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng chuyªn lªn, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ trÝch BHXH, BHYT, KPC§, BHTN nh­ sau: BHXH: 23.586.000 x 22% = 5.188.920 BHYT: 23.586.000 x 4,5% = 1.061.370 KPC§: 23.586.000 x 2% = 471.720 BHTN: 23.586.000 x 2% = 471.720 Céng = 7.193.730 BiÓu 19 Sæ chi tiÕt TK 6271 Th¸ng 02 n¨m 2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu hoc §Þnh C«ng. Chõng tõ DiÔn gi¶i TK §/­ Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 28/02 28/02 28/02 Ph©n bæ l­¬ng TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ K/c chi phÝ SXC 334 338 154 2.436.000 847.305 3.283.305 Céng 3.283.305 3.283.305 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 33 ngµy 17/02/2010 xuÊt b¹t ®Ó phôc vô cho viÖc che ®Ëy vµ lãt nÒn cho c«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng trÞ gi¸ 23.400.000®, lóc nµy kÕ to¸n sÏ ®Þnh kho¶n vµ kÌm theo sè tiÒn cô thÓ nh­ sau: Nî TK 627(3) : 23.400.000 Cã TK 153: 23.400.000 TÊt c¶ c¸c sè liÖu xuÊt c«ng cô dông cô cho c«ng tr×nh ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i tµi kho¶n cã liªn quan. BiÓu 20 Sæ chi tiÕt TK 6273 Th¸ng 02 n¨m 2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu hoc §Þnh C«ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/­ Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 28/02 28/02 XuÊt c«ng cô dông cô K/c chi phÝ 153 154 23.400.000 23.400.000 Céng 23.400.000 23.400.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - KÕ to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§: TSC§ trong Doanh nghiÖp ®­îc tÝnh khÊu hao ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña TSC§ vµ ®¨ng ký víi c¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý. Doanh nghiÖp tÝnh khÊu hao TSC§ cho tõng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng d¨ng ký møc trÝch khÊu hao TSC§. Hµng th¸ng kÕ to¸n sÏ theo dâi khÊu hao TSC§, møc tÝnh nµy do Doanh nhgiÖp qu¶n lý. Trong th¸ng 12, c«ng tr×nh tr­êng tiÓu hoc §Þnh C«ng cã sö dông mét xe « t« trén bª t«ng trÞ gi¸ 450.000.000®, ­íc tÝnh thêi gian khÊu hao hÕt TSC§ nµy lµ 10 n¨m. Nh­ vËy tiÒn khÊu hao xe « t« th¸ng 02 sÏ lµ: Sau ®ã kÕ to¸n ®Þnh kho¶n vµ nhËp sè liÖu vµo sæ. 450.000.000 = 3.750.000 10 x 12 Nî TK 627(4): 3.750.000 Cã TK 214: 3.750.000 TÊt c¶ c¸c sè liÖu sÏ ®­îc ph¶n ¸nh trªn sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i TK 627(4) BiÓu 21 TrÝch sæ chi tiÕt khÊu hao TSC§ STT Tªn TSC§ Nguyªn gi¸ KhÊu hao 01 Xe « t« trén bª t«ng 450.000.000 3.750.000 Céng 450.000.000 3.750.000 C¨n cø vµo sæ chi tiÕt trªn kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 627(4) BiÓu22 Sæ chi tiÕt TK 627(4) Th¸ng 02 n¨m 2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/ øng Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 28/02 28/02 KhÊu hao TSC§ K/c khÊu hao TSC§ 214 154 3.750.000 3.750.000 Céng 3.750.000 3.750.000 Ng­ê lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - KÕ to¸n dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm nh÷ng chi phÝ thuª ngoµi nh­ ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i…phôc vô cho thi c«ng tÊt c¶ sè chi phÝ nay sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 627(7) Theo phiÕu ghi sè 83 ngµy 16/02/2010 Doanh nghiÖp tr¶ tiÒn dÞch vô ®iÖn tho¹i th¸ng 02/2010, sè tiÒn lµ 1.725.790®, kÕ to¸n ghi, Nî TK 627(7): 1.568.900 Nî TK 133: 156.890 Cã TK 111: 1.725.790 C¨n cø vµo sè liÖu trªn kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ. BiÓu 23 Sæ chi tiÕt TK 627(7) Th¸ng 02 n¨m 2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/øng Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã PC83 PC08 PC10 PC13 16/02 17/02 20/02 28/02 28/02 Chi phÝ ®iÖn tho¹i Chi phÝ vËn chuyÓn Chi phÝ tiÒn ®iÖn T12 Chi phÝ thuª m¸y thi c«ng K/c chi phÝ 111 331 111 111 154 1.568.900 2.570.000 1.031.000 19.500.000 25.873.000 Céng 25.873.000 25.873.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) - ChÝ phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Theo phiÕu ghi sè 84 ngµy 17/02/2010 Doanh nghiÖp tiÕn hµnh kh¸m søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp th¸ng 02 n¨m 2010 sè tiÒn chi hÕt lµ 247.500®, kÕ to¸n ghi: Nî TK 627(8): 225.000 Nî TK 133; 22.500 Cã TK 111: 247.500 BiÓu 24 Sæ chi tiÕt TK 627(8) Th¸ng 02/2010 C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §/øng Sè ph¸t sinh Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã PC57 PC59 15/02 18/02 28/02 Kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú Mua m¸y in K/c chi phÝ 111 111 154 225.000 124.000 349.000 Céng 349.000 3.49.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng ( Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu 25 TrÝch sæ nhËt ký chung Th¸ng 02 n¨m 2010 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 02/2 02/2 05/2 05/2 15/2 15/2 17/2 18/2 17/2 23/2 28/2 28/2 28/2 28/2 PXK02 PC03 20 05 PC57 PC23 06 PC12 PC33 PC83 PC56 89 PC63 06 02/02 02/02 05/02 05/02 05/02 15/02 17/02 18/02 17/02 23/02 28/02 28/02 28/02 28/02 XuÊt NVL Thuª m¸y thi c«ng Ph©n bæ cèt pha KhÊu hao m¸y trén bª t«ng Chi tiÒn kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi KhÊu hao xe «t« trén bª t«ng Mua x¨ng Chi phÝ c«ng cô dông cô Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i L­¬ng ph¶i tr¶ CNV Ph©n bæ l­¬ng Chi b»ng tiÒn phôc vô MTC C¸c kho¶n khÊu trõ l­¬ng 621 627(7) 621 623(4) 627(8) 623(7) 627(4) 152 133 627(3) 627(7) 133 622 622 623(1) 627(1) 623(8) 627(1) 152 111 142 214 111 111 214 111 153 111 334 334 111 338 17.500.000 19.500.000 3.777.800 565.000 225.000 15.261.000 3.750.000 17.091.000 854.550 23.400.000 1.568.900 156.890 29.783.000 49.433.000 1.500.000 2.436.000 10.000.000 4.481.340 17.500.000 19.500.000 3.777.800 565.000 225.000 15.261.000 3.750.000 17.945.550 23.400.000 1.725.790 29.783.000 53.369.000 10.000.000 4.481.340 Céng 201.283.480 201.283.480 C¨n cø vµo doanh thu tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh trong n¨m kÕ to¸n tËp hîp ®­îc vµo TK 627 qua b¶ng tæng hîp sau: B¶ng 26 B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng 02/2011 C«ng tr×nh: Tr­êng TH §Þnh C«ng STT Néi dung Tµi kho¶n Sè tiÒn 1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 627(1) 6.917.340 2 Chi phÝ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt 627(3) 23.400.000 3 Chi phÝ khÊu hao TS cè ®Þnh 627(4) 3.750.000 4 Chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi 627(7) 25.873.000 5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 627(8) 349.000 Céng 60.289.340 2.2.5 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: T¹i XÝ nghiÖp x©y dùng phÝa B¾c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chi phÝ s¶n xuÊt liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nµo th× tËp hîp tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Gi¸ trÞ c«ng tr×nh hoµn thµnh trong quy ®Þnh ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh tõ khëi ®iÓm ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. §Ó tËp hîp chi phÝ sö dông TK154- chi phÝ s¶n xuÊt KDDD më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. BiÓu 27 Sæ chi tiÕt TK 154 Th¸ng 02/2010 C«ng tr×nh: Tr­êng TH §Þnh C«ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®/­ Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã Nî Cã 02/02 28/02 28/02 28/02 28/02 Sè d­ ®Çu kú KÕt chuyÓn CPNVLT KÕt chuyÓn CPNCTT K.chuyÓn CPSDMT KÕt chuyÓn CPSXC K/c chi phÝ 621 622 623 627 632 934.682.085 44.295.000 27.826.000 60.289.340 1.067.092.425 Céng 1.067.092.425 1.067.092.425 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) BiÓu 28 B¶ng tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh: Tr­êng tiÓu häc §Þnh C«ng (§VT: VND) TT Kho¶n môc §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn I. D­ ®Çu kú 4.384.739.716 II. Chi phÝ NVLTT 1 Xi m¨ng TÊn 10 1.025.000 10.025.000 2 G¹ch A1 Viªn 50.000 1250 62.500.000 3 C¸t m3 20.000 20.000 400.000.000 ... ... ... ... ... .... Céng 934.682.085 III. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 44.295.000 IV. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu LÝt 300 5000 1.500.000 2 Chi phÝ l­¬ng nh©n viªn vËn hµnh m¸y Giê 2000 5000 10.000.000 … .... ... ... ... ... Céng 27.826.000 V. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 60.289.340 1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Ca 6.917.340 2 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Kg 3.750.000 ... ... ... ... ... ..... 7 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 25.873.000 8 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c §ång 349.000 VI. D­ cuèi kú 0 VII Z=d®k+cpps-dck 5.451.832.141 §Ó tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña s¶n phÈm kÕ to¸n sö dông c«ng thøc: Ztt=D®k+C-Dck =4.384.739.716+934.682.085+44.295.000+27.826.000+60.289.340 = 5.451.832.141 Trong ®ã: Ztt: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh D®k: Gi¸ trÞ dë dang ®Çu kú Dck: Gi¸ trÞ dë dang cuèi kú C: Chi phÝ ph¸t sinh C«ng ty ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ NVL chÝnh: D®k +Cvl Dck = x Sd Stp+Sd Trong ®ã: Dck vµ D®k : Chi phÝ dë dang cuèi kú vµ ®Çu kú Cvl: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú Stp: Sè l­îng thµnh phÈm hoµn thµnh Sd: Sè l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú CH¦¥NG 3 mét sè ý kiÕn ®¸nh gi¸, ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng phÝa b¾c- c«ng ty x©y dùng lòng l«. 3.1 Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Ngay tõ khi thµnh lËp c«ng ®• cè g¾ng v­ît qua v« vµn khã kh¨n ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng. C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý ®­îc tæ chøc kh¸ chÆt chÏ vµ hîp lý. C¸c bé phËn chøc n¨ng gän nhÑ nh­ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña tõng bé phËn. §ã lµ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô râ rµng cña tõng bé phËn, t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c c«ng viÖc. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung nöa ph©n t¸n, rÊt phï hîp víi quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, phï hîp víi tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña tõng c¸n bé kÕ to¸n. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tr×nh ®é, nhiÒu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, yªu nghÒ, tiÕp thu kÞp th¬i c¸c chÕ ®é kÕ to¸n míi vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t, t¸c phong lµm viÖc khoa häc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng viÖc. HÖ thèng chøng tõ, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n §Ó h¹ch to¸n vÒ tiÒn l­¬ng, nguyªn vËt liÖu… C«ng ty sö dông ®Çy ®ñ nh÷ng chøng tõ liªn quan thùc hiÖn tèt c¸c thñ tôc xuÊt kho, nhËp kho… Hµng tån kho ®­îc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn do ®ã mµ ph¶n ¸nh ®­îc kÞp thêi, th­êng xuyªn gióp cho nhµ qu¶n lý lu«n n¾m ®­îc th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, nhanh gän vµ chÝnh x¸c. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông h×nh thøc ghi sæ lµ NhËt ký chung, mÉu sæ ®¬n gi¶n, ®Çy ®ñ, dÔ thiÕt kÕ, dÔ ghi chÐp, dÔ c¬ giíi hãa c«ng t¸c kÕ to¸n. C«ng ty lu«n sö dông hÖ thèng chøng tõ ®Çy ®ñ, hîp ph¸p, ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn liªn tôc. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông song song 2 quyÕt ®Þnh, quyÕt ®Þnh 1864 ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vµ quyÕt ®Þnh 15. §©y lµ mét ¸p dông s¸ng t¹o cña c«ng ty nh»m võa ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng ty võa thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu cña quy ®Þnh hiÖn hµnh khi h¹ch to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh. VÒ h¹ch to¸n nh©n c«ng C«ng ty h¹ch to¸n t­¬ng ®èi râ rµng. C«ng ty thùc hiªn giao kho¸n cho c¸c ®éi, c¸c tæ gióp ®¶m b¶o hoµn thµnh khèi l­îng c«ng viÖc ®Ò ra mét c¸ch hiÖu qu¶, ®ång thêi t¹o ra sù c«ng b»ng cho c«ng nh©n (ai lµm nhiÒu th× h­ëng nhiÒu, lµm Ýt h­ëng Ýt). H×nh thøc giao kho¸n gän cho tõng tæ kÕt hîp víi sù kiÓm tra gi¸m s¸t ®óng mùc ®• gióp cho viÖc tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vµ thêi gian ( n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp). VÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ViÖc theo dâi nhËp, xuÊt, tån kho nguyªn vËt liÖu còng nh­ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyÖn vËt liÖu nãi chung ®­îc kÕ to¸n ®¶m nhiÖm, do vËy khèi l­îng nguyªn vËt liÖu nhËp xuÊt, tån kho còng nh­ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®­îc theo dâi chÆt chÏ,s¸t sao, chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. VÒ viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh Lu«n coi ®©y lµ vÊn ®Ò hÕt sø quan träng, bëi vËy ®­îc c«ng ty thùc hiÖn kh¸ chÆt chÏ vµ ®óng nguyªn t¾c, gãp phÇn vµo viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn còng nh­ lîi thÕ c¹nh tranh cho c«ng ty. 3.2 Nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Nh×n chung viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ x©y l¾p th­¬ng m¹i I ®­îc thùc hiÖn quy cñ vµ kh¸ hiÖu qu¶, tuy nhiªn vÉn nhËn ra mét vµi nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh VÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ HiÖn nay, tõng xÝ nghiÖp, ®éi, tæ h¹ch to¸n riªng ë ®¬n vÞ m×nh, sau ®ã ®­a kÕt qu¶ vÒ tÊp trung ë C«ng ty. Tuy nhiªn viÖc ®­a kÕt qu¶ nµy cßn kh¸ chËm, ch­a ®óng thêi h¹n do c«ng ty ®Ò ra do ë d­íi x­ëng, xÝ nghiÖp cßn thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thñ c«ng nªn c«ng viÖc diÔn ra chËm. DÉn ®Õn cuèi kú kÕ to¸n c«ng viÖc bÞ dßn l¹i nhiÒu, viÖc h¹ch to¸n cã thÓ bÞ sãt. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung ®Ó ghi sæ, tuy nhiªn ®èi víi mét c«ng ty cã quy m« lín mµ chñ yÕu vÉn cßn thùc hiÖn kÕ to¸n thñ c«ng ë c¸c ®éi, x­ëng nªn ch­a thÓ ph¸t huy ®­îc hÕt hiÖu qu¶. ViÖc thùc hiÖn ®ång thêi hai quyÕt ®Þnh vÒ viÖc h¹ch to¸n ®oi lóc còng g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c h¹ch to¸n, ®«i lóc h¹ch to¸n sai ®o quyÕt ®Þnh míi thay ®æi hoµn toµn víi quyÕt ®Þnh cò ë mét sè ®iÓm. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm 22% BHXH, BHYT, CPC§, BHTN. Tuy nhiªn kho¶n môc nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung sau ®ã ®­îc ph©n bæ chu c¸c c«ng tr×nh, nh­ng C«ng ty h¹ch to¸n th¼ng vµo tµi kho¶n 622 khi tÝnh sÏ lµm ®éi chi phÝ cña tõng c«ng tr×nh lªn cao hoÆc thÊp ®i, dÉn tíi kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh kh«ng dóng gi¸ trÞ thùc cña c«ng tr×nh. VÒ chi phÝ m¸y thi c«ng C«ng ty kh«ng thùc hiÖn khÊu hao theo sè giê m¸y ho¹t ®éng cña tõng c«ng tr×nh mµ ®­îc ph©n bæ theo gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh ®ã. Lµm nh­ vËy dÉn tíi gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh sÏ bÞ sai lÖch ®i do chi phÝ m¸y thi c«ng kh«ng hîp lý v× tiªu thøc ph©n bæ lµ kh«ng hîp lý. VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp MÆc dï lµ C«ng ty trong lÜnh vùc x©y l¾p, khèi l­¬ng nguyªn vËt liÖu kh¸c lín vµ nhiÒu chñng lo¹i mµ C«ng ty chØ më TK 152 chung ®Ó theo dâi nguyªn vËt liÖu vµ chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu mµ kh«ng s¾p xÕp vµ ph©n chia theo tõng nhãm nguyªn vËt liÖu, do ®ã rÊt khã kh¨n trong viÖc tæng hîp nguyªn vËt liÖu ®Ó viÕt b¸o c¸o cuèi kú. C«ng ty hÇu nh­ kh«ng cã kho ®Ó chøa nguyªn vËt liÖu thõa cã thÓ tËn dông cho c«ng tr×nh kh¸c, khiÕn hao phÝ, mÊt m¸t vËt t­. ViÖc ghi phiÕu nhËp, xuÊt kho cho mét sè vËt liÖu nh­ c¸t, g¹ch…lµ thùc sù kh«ng cÇn thiÕt v× hiÖn nay hÇu hÕt vËt liÖu nhËp vÒ ®­îc sö dông ngµy kh«ng qua nhËp kho, do ®ã viÖc viÕt phiÕu nhËp kho, xuÊt kho võa mÊt thêi gian mµ l¹i kh«ng thùc sù cÇn thiÕt. Cét sè hiÖu tµi kho¶n ®èi øng ®­îc ghi theo tªn cña c¸c c«ng tr×nh, ®iÒu nµy sÏ khiÕn cho viÖc theo dâi tõng lo¹i nguyªn vËt viÖu xuÊt dïng gÆp khã kh¨n, viÖc theo dâi h×nh thøc thanh to¸n vµ ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n còng khã. §ång thêi ®©y lµ viÖc kh«ng cÇn thiÕt v× c«ng ty ®• cã sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña tõng c«ng tr×nh nªn vËt liÖu dïng cho c«ng tr×nh nµo sÏ ®­îc theo dâi trªn sæ chi tiÕt nµy. KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ c¸i t¸ch tõng phÇn theo tõng c«ng tr×nh, chø kh«ng theo thø tù thêi gian, ®iÒu nµy g©y ra khã kh¨n khi theo dâi nguyªn vËt liÖu xuÊt ra theo thø tù thêi gian, do vËy khi cã sai sãt rÊt khã kiÓm tra. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp x©y dùng phÝa b¾c- c«ng ty x©y dùng Lòng L«. * VÒ viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n CÇn ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ ë d­íi hoµn thµnh sím h¬n c«ng t¸c h¹ch to¸n ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n bÞ ø ®äng vµo cuèi kú . HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cÇn chi tiÕt râ rµng b»ng c¸ch sö dông nh÷ng tµi kho¶n cÊp 2: . §èi víi TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, cÇn chi tiÕt theo TK 6231 - Chi phÝ nh©n c«ng TK 6232 - Chi phÝ vËt liÖu TK 6233 - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6234 - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng TK 6237 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6238 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c . §èi víi TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn chi tiÕt theo TK 6271 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng TK 6272 - Chi phÝ vËt liÖu TK 6273 - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh TK 6277 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 6278 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c VÒ TK 152 - Nguyªn vËt liÖu, nªn chi tiÕt thµnh nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu… ®Ó cã thÓ dÔ dµng tÝnh to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu cña tõng lo¹i. Tõ ®ã cã h­íng ®Ó ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho ®óng. Bªn c¹nh ®ã cÇn më réng c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y thay cho kÕ to¸n thñ c«ng ë c¸c ph©n x­ëng, chi nh¸nh, thèng nhÊt thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh 15 trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, còng nh­ vËn dông triÖt ®Ó ChuÈn mùc 15 vÒ hîp ®ång x©y dùng ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ gi¸ thµnh ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c cao nhÊt. VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Më réng h×nh thøc kho¸n ®èi víi c¸c ®éi trong c«ng ty, v× cã thùc hiÖn tèt h×nh thøc kho¸n gän míi ®em l¹i chÊt l­îng tèt cho c«ng tr×nh, C«ng ty nªn thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc kho¸n nh­ kho¸n toµn bé, kho¸n côc bé, kho¸n ng¾n h¹n, dµi h¹n sao cho phï hîp víi t×nh h×nh cña tõng ®éi, tæ, tõng c«ng tr×nh. MÆt kh¸c cÇn trÝch 22% BHXH, BHYT, KPC§, BHTN vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung chø kh«ng h¹ch to¸n vào chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu TiÕn hµnh ph©n chia nguyªn vËt liÖu theo nhãm, sau ®ã chi tiÕt TK 152 theo tõng nhãm vËt liÖu vµ tõng vËt liÖu ®Ó cã thÓ qu¶n lý mét c¸ch dÔ dµng. Ngoµi ra cÇn t¨ng thªm kho b·i nh¾m gi¶m thiÓu tèi ®a sù mÊt m¸t, háng hãc vËt t­ nguyªn liÖu. Bªn c¹nh ®ã kh«ng nªn viÕt phiÕu nhËp, xuÊt kho víi nh÷ng nguyªn liÖu ®­îc ®­a vµo sö dông ngay khi mua vÒ, nªn h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 621 ®Ó tr¸nh g©y l·ng phÝ vµ mÊt thêi gian. C«ng ty nªn h¹ch to¸n th¼ng nh­ sau Nî TK 621 - Gi¸ vËt liÖu ch­a thuÕ Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã TK 111, 112, 331… - Tæng gi¸ thanh to¸n Trong sæ c¸i TK 621, ®Ò xuÊt nªn ghi tªn tµi kho¶n ®èi øng theo thêi gian xuÊt vËt liÖu ®Ó ph¶n ¸nh ®óng ®¾n quan hÖ thanh to¸n vµ theo ®óng quy t¾c cña chÕ ®é hiÖn hµnh. CÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý viÖc sö dông vËt liÖu t¹i c«ng tr­êng tr¸nh viÖc g©y l·ng phÝ vËt liÖu trong khi thi c«ng.Gi¶m thiÓu tèi ®a t×nh huèng b¸n rÎ nguyªn vËt liÖu thõa ë c«ng tr×nh nµy trong khi ë c«ng tr×nh kh¸c l¹i ®ang rÊt cÇn. Nªn kho¸n c«ng viÖc vµ vËt liÖu cho tõng ®éi, tæ, cã h×nh thøc khen th­ëng ®èi víi c¸ nh©n, tËp thÓ sö dông tiÕt kiÖm còng nh­ hoµn thµnh v­ît kÕ ho¹ch ®­îc giao. §Æc biÖt cÇn tÝnh to¸n thËt kü ®Ó kh«ng bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt lîi khi thi c«ng gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng cao so víi khi kÝ hîp ®ång, g©y gi¶m nghiªm träng lîi nhuËn, cã thÓ dÉn ®Õn thua lç. VÒ h¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng C«ng ty cÇn chuyÓn tõ viÖc h¹ch to¸n khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh thµnh khÊu hao theo giê m¸y ch¹y, nh­ vËy sÏ hîp lý vµ chÝnh x¸c h¬n trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ. VÒ viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Nªn ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo mét tiªu thøc phï hîp, chø kh«ng nªn ph©n bæ theo tiªu thøc toµn bé chi phÝ trùc tiÕp. ViÖc nµy cã thÓ dÉn ®Õn viÖc gi¸ thµnh bÞ ®Èy lªn cao, lµm cho lîi nhuËn ©m. Cã thÓ ph©n bæ theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KÕt luËn Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ ®óng ®¾n ë mét doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc tæ chøc, kiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chi phÝ ë doanh nghiÖp gãp phÇn qu¶n lý vèn hiÖu qu¶. MÆt kh¸c t¹o ®iÌu kiÖn tiÕt kiªm chi phÝ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp mét ­u thÕ c¹nh tranh. Ngoµi ra gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp quan träng, lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé, ph©n tÝch chi phÝ, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕ qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp x©y dùng phÝa B¾c- C«ng ty x©y dùng Lòng L«, em ®· ®­îc hiÓu thªm vÒ c«ng viÖc cña mét kÕ to¸n trong thùc tÕ vµ em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Víi mong muèn gãp phÇn kiÕn thøc nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt kÝnh mong c¸c nhµ qu¶n trÞ l­u t©m. Víi tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc vÒ thùc tÕ cßn Ýt, thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu, do vËy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai xãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bản công bố thông tin công ty xây dựng Lũng Lô - Biên bản họp Đại hội cổ đông công ty xây dựng Lũng Lô các năm 2007, 2008, 2009, 2010 - Báo cáo tài chính công ty xây dựng Lũng Lô năm 2008, 2009,2010 - Thuyết minh báo cáo tài chính công ty xây dựng Lũng Lô năm 2010 - Danh sách lao động công ty xây dựng Lũng Lô năm 2010 - www.lunglo.com.vn - Trang Web công ty xây dựng Lũng Lô - Catalog giới thiệu xí nghiệp xây dựng phía Bắc-Công ty xây dựng Lũng NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hµ Néi, ngµy…… th¸ng…… n¨m 2011

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxKế toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng phía Bắc- Công ty xây dựng Lũng Lô.docx
Luận văn liên quan