Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Việt Tiến

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta cú nhiều chuyển biến do cú sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung sang cơ chế thị trường cú sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường thỡ mối quan tõm lớn nhất và cũng là hàng đầu của cỏc doanh nghiệp là lợi nhuận. Lợi nhuận quyết định sự tồn tại hay khụng tồn tại của doanh nghiệp.Từ tỡnh hỡnh thực tế cỏc doanh nghiệp phải thường xuyên điều tra tớnh toỏn cõn nhắc để lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu sao cho với chi phớ bỏ ra ớt nhất nhưng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được mục đích này đũi hỏi cỏc doanh nghiệp phải quan tõm tới mọi yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm của mỡnh. Kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm trong cỏc doanh nghiệp sản xuất núi chung và trong doanh nghiệp xõy lắp nói riêng đó và đang là một vấn đề được nhiều nhà kinh doanh quan tõm. Chi phớ sản xuất và giỏ thành là hai chỉ tiờu quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp nào , hai chỉ tiờu này luụn cú mối quan hệ khăng khít với nhau. Việc tiết kiệm chi phớ sản xuất và hạ giỏ thành sản phẩm sẽ gúp phần nõng cao lợi nhuận ,tăng tích lũy cho doanh nghiệp - nú là tiền đề để đảm bảo cho sự tồn tại, củng cố chỗ đứng của doanh nghiệp trong sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Để làm tốt cụng việc này đũi hỏi doanh nghiệp cần tổ chức cụng tỏc tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm một cỏch chớnh xỏc, kịp thời , đúng đối tượng , đúng chế độ quy định và đúng phương pháp để từ đó có những biện phỏp cụ thể để tiết kiệm chi phớ sản xuất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm là một yờu cầu quan trọng trong cụng tỏc kế toỏn tại một doanh nghiệp. Xuất phỏt từ những nhận thức trờn và qua thời gian thực tập tại Cụng ty TNHH Việt Tiến, tỡm hiểu về cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty em thấy rằng cụng tỏc “kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm” ở công ty cũng đó được chỳ ý và coi trọng. Từ tỡnh hỡnh thực tế đó cùng với sự yêu thích em đó chọn đề tài : “Kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm “ để trỡnh bày trong bỏo cỏo tốt nghiệp của mỡnh. Bỏo cỏo tốt nghiệp của em gồm 3 chương : Chương 1 : Những vấn đề lý luận chung về kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp. Chương 2: Thực trạng về cụng tỏc kế toỏn CPSX và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại Cụng Ty TNHH Việt Tiến. Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét và đóng góp về cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại Cụng ty TNHH Việt Tiến. Vỡ thời gian và kiến thức cũn hạn chế nờn bỏo cỏo tốt nghiệp của em cũn nhiều sai sút. Kớnh mong sự đóng góp ý kiến của quý thầy cụ cựng cỏc cụ , chỳ, anh, chị trong Công ty để em rỳt kinh nghiệm và hoàn thiện hơn nữa nhận thức của mỡnh về cụng tỏc kế toán để sau này em cụng tỏc tốt hơn

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Việt Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ph¸p tû lÖ hoÆc hÖ sè ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Ch­¬ng 2 thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn. 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp x©y dùng (XNXD)ViÖt TiÕn. XNXD ViÖt TiÕn ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 29/04/2001 do UBND, Së KÕ Ho¹ch & §Çu T­ tØnh Kon Tum cÊp giÊy phÐp kinh doanh víi néi dung nh­ sau: - Tªn gäi: XÝ nghiÖp x©y dùng ViÖt TiÕn - Tªn viÕt t¾t: XNXD ViÖt TiÕn - Trô së giao dÞch: 08- TrÇn NhËt DuËt- TX.Kon Tum- TØnh Kon Tum - §iÖn tho¹i : 060 867 450 - Fax: 060 867 450 - Sè §KKD 2801000230 - M· sè thuÕ 6100166747 - Sè TKGD 4211010000070 T¹i Ng©n hµng N«ng NghiÖp Kon Tum - Vèn ®iÒu lÖ 1.000.000.000 ( Mét tû ®ång ch½n ) - Ngµnh nghÒ kinh doanh: Thi c«ng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,giao th«ng thuû lîi… Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña XÝ nghiÖp - ¤ng TrÞnh V¨n TiÕn – Gi¸m ®èc XNXD ViÖt TiÕn - Bµ Lª ThÞ NguyÖt – KÕ to¸n tr­ëng XNXD ViÖt TiÕn Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng XNXD ViÖt TiÕn ®· triÓn khai ho¹t ®éng trªn nhiÒu ®Þa bµn, tõ thÞ x· ®Õn c¸c x·, thÞ trÊn vµ c¸c tØnh l©n cËn kh¸c nh­ Gia Lai, Qu¶ng Ng·i…Tr­íc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña XNXD ViÖt TiÕn, cïng víi nh÷ng nhu cÇu bøc thiÕt cña x· héi nãi chung vµ tØnh nhµ nãi riªng vÒ nhµ ë, n¬i lµm viÖc, c¸c khu vui ch¬i gi¶i trÝ, ®i l¹i…§Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña x· héi, c¹nh tranh vµ cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng ®ßi hái XNXD ViÖt TiÕn ph¶i cã mét quy m« ho¹t ®éng kinh doanh lín h¬n. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã Gi¸m ®èc XNXD ViÖt TiÕn ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt víi UBND, Së KH & §T TØnh Kon Tum chuyÓn ®æi tõ h×nh thøc XÝ nghiÖp sang C«ng Ty TNHH. Qua t×nh h×nh thùc tÕ vµ ®Ò xuÊt cña «ng Gi¸m §èc XNXD ViÖt TiÕn UBND, Së KH & §T tØnh Kon Tum ®· ra quyÕt ®Þnh sè 171/2006Q§- UB ngµy 31/12/2006 chuyÓn tõ XNXD ViÖt TiÕn thµnh C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn víi néi dung : - Tªn gäi: C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ViÖt TiÕn - Tªn viÕt t¾t: C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn - Sè §KKD : 3802000310 - M· sè thuÕ : 6100251590 - Vèn ®iÒu lÖ : 3.000.000.000 ( Ba tû ®ång ch½n ) Nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty: - ¤ng TrÞnh V¨n TiÕn – Gi¸m ®èc XNXD ViÖt TiÕn - ¤ng TrÞnh Ngäc Tó – Phã Gi¸m ®èc - Bµ Lª ThÞ NguyÖt – KÕ to¸n tr­ëng XNXD ViÖt TiÕn C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn ra ®êi kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cÇu cÊp thiÕt cña thÞ tr­êng, gi¶i quyÕt viÖc lµm cña mét sè bé phËn lao ®éng trong x· héi vµ gãp phÇn t¹o nªn sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng. H¬n 7 n¨m h×nh thµnh, chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý còng nh­ c¸n bé kü thuËt n¨ng ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, ®éi ngò CN lao ®éng lµnh nghÒ.v× vËy c«ng ty ®· ®­îc ®¸nh gi¸ lµ mét c«ng ty m¹nh, cã tiÒm n¨ng, cã kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cao. Hµng n¨m doanh thu cña DN còng ®· ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo nguån thu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. S¶n phÈm cña c«ng ty x©y dùng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ mü thuËt cao nhiÒu c«ng tr×nh träng ®iÓm cña tØnh ®­îc c«ng ty nhËn thÇu x©y dùng ®¹t c«ng tr×nh tiªu biÓu vÒ chÊt l­îng. §Ó cã c¸i nh×n kh¸i qu¸t h¬n vÒ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty chóng ta h·y xem xÐt c¸c chØ tiªu sau: B¶ng 1: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN (trÝch tõ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31/12/2007) §vt: §ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch n¨m 2006 / 2007 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) A Tµi s¶n 7.213.797.214 13.097.452.928 5.883.655.714 81.6 1 TSNH 5.724.017.866 10.873.579.673 5.149.561.807 90.0 2 TSDH 2.089.779.348 2.223.873.255 134.093.907 6.4 B Nguån vèn 7.213.797.214 13.097.452.928 5.883.655.714 81.6 1 Nî ph¶i tr¶ 5.685.298.732 11.373.538.377 5.688.239.645 100.1 2 Vèn chñ së h÷u 1528.498.482 1.583.914.551 55.416.069 3.6 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy r»ng: Tæng Tµi S¶n vµ tæng Nguån vèn cña C«ngTy n¨m 2007 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2006. §ã lµ do C«ng ty ®· më réng quy m« vµ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. Song bªn c¹nh ®ã nî mµ C«ng ty ph¶i tr¶ còng t¨ng lªn. §Ó biÕt ®­îc C«ng ty sö dông vèn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ta xem xÐt mét vµi chØ tiªu trong b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty B¶ng 2: Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty §VT: §ång ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 Chªnh lÖch n¨m 2007/2006 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) Doanh thu thuÇn 10.382.166.228 13.385.330.382 3.003.164.154 28.9 Gi¸ vèn 8.835.881.657 11.461.262.480 2.625.380.823 29.7 Lîi nhuËn gép 1.546.284.571 1.924.067.902 377.783.331 24.4 Lîi nhuËn thuÇn 148.275.032 199.117.016 50.841.984 34.3 Nh­ vËy cã thÓ ®¸nh gi¸ viÖc sö dông vèn cña C«ng ty lµ cã hiÖu qu¶. Song song víi viÖc doanh thu vµ lîi nhuËn t¨ng th× chi phÝ còng t¨ng theo ®ã lµ ®iÒu tÊt yÕu nh­ng ë ®©y tû lÖ t¨ng CP l¹i cao h¬n tû lÖ t¨ng doanh thu v× vËy C«ng ty cÇn ph¶i tiÕt kiÖm CP ®Ó hiÖu qu¶ sö dông vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc SX vµ tæ chøc qu¶n lý tai Cty TNHH ViÖt TiÕn 2.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn lµ mét C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y dùng v× vËy c¸c SP cña DN còng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña SP XL. MÆt kh¸c C«ng ty ph¶i ho¹t ®éng SX vµ qu¶n lý trªn ®Þa bµn réng, n»m r¶i r¸c ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau.Tuy nhiªn bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc SX cña C«ng ty l¹i gän nhÑ. HÖ thèng ®iÒu hµnh chØ huy trùc tuyÕn xuyªn suèt tõ trªn xuèng d­íi c¸c ®¬n vÞ c¬ së mang tÝnh thèng nhÊt, kh«ng chång chÐo. S¬ ®å 5 Tæ chøc SX t¹i c«ng ty: Bé phËn phôc vô s¶n xuÊt Bé phËn cung cÊp vËt t­ §éi c¬ khÝ C«ng tr×nh C«ng ty Bé phËn s¶nxuÊt chÝnh C¸c ®éi x©y l¾p Ghi chó Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ chøc n¨ng Tæ chøc SX cña c«ng ty gåm 2 bé phËn: û Bé phËn SX chÝnh gåm c¸c ®éi thi c«ng c«ng tr×nh XL cña C«ng ty chÞu sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty û Bé phËn phôc vô SX cã nhiÖm vô vËn chuyÓn vËt t­ phôc vô thi c«ng Mçi CT sÏ cã mét ®éi ®¶m nhËn thi c«ng. Mçi ®éi sÏ cã ®éi tr­ëng, cã nhiÖm vô qu¶n lý chung vÒ nh©n c«ng theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, vËt t­, tµi s¶n… CT ®­îc C«ng ty ph©n c«ng c¸n bé kü thuËt gi¸m s¸t trùc tiÕp, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, ph©n bæ nh©n lùc vµ ®iÒu tiÕn ®é thi c«ng. 2.1.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ngty C«ng Ty TNHH ViÖt TiÕn qu¶n lý theo h­íng trùc tuyÕn Phã Gi¸m ®èc Gi¸m ®èc §éi xd sè 3 thuËt ®éi xd sè 4 kü thuËt §éi XD sè1 §éi xd sè 2 p.hµnhchÝnh p.Kü thuËt P.KÕ to¸n p.kh-vËt t­ S¬ ®å 6 Tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty Ghi chó Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ chøc n¨ng Chøc n¨ng nhiÖn vô cña tõng ng­êi § Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cho C«ng ty.§iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. Lµ ng­êi trùc tiÕp quan hÖ víi kh¸ch hµng, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕtqu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. § Phã Gi¸m ®èc chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c CT thi c«ng ®ång thêi lËp kÕ ho¹ch tæ chøc ®¸nh gi¸ trong néi bé C«ng ty tr×nh lªn Gi¸m ®èc. §Ò ra c¸c ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn phï hîp mang l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng SX cña C«ng ty. § P.KH- vËt t­: Thùc hiÖn viÖc lËp kÕ ho¹ch mua, xuÊt vËt t­ cho c¸c CT vµ HMCT.Tham kh¶o vµ tÝnh ra chªnh lÖch gi¸ c¶ gi÷a khu vùc thi c«ng vµ t¹i trô së c«ng ty ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp trong viÖc mua vËt t­. § P. Kü thuËt: TiÕn hµnh kiÓm tra, rµ so¸t c¸c b¶n vÏ, lËp hå s¬ dù thÇu, gi¸m s¸t chØ ®¹o thi c«ng c¸c CT, HMCT sao cho ®óng quy c¸ch, chÊt l­îng vµ c¸c quy tr×nh kü thuËt, tham gia nghiÖm thu tõng KL c«ng viÖc vµ bµn giao khi CT hoµn thµnh. § P. KÕ to¸n ChØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña C«ng ty. §Þnh kú lËp b¸o c¸o lªn Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty ®ång thêi tham m­u gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty. § P. Hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n s¾p xÕp vµ c¶i tiÕn bé m¸y nh©n sù , ch¨m lo ®µo t¹o, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô tuyÓn dông lao ®éng vµ ®iÒu lao ®éng gi÷a c¸c CTsao cho hîp lý. X©y dùng quy chÕ lao ®éng, quy chÕ khen th­ëng cho c¸n bé CNV toµn C«ng ty. § §éi x©y dùng: Trùc tiÕp thi c«ng c¸c c«ng tr×nh XDCB, qu¶n lý b¶o d­ìng theo dâi sè l­îng chÊt l­îng c«ng tr×nh theo ®óng yªu cÇu kü thuËt cña hå s¬ . Mçi ®éi cã 1 ®éi tr­ëng, ®éi tr­ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh theo dâi c«ng viÖc, chÊm c«ng cho CN, ®ång thêi theo dâi NVL vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban l·nh ®¹o C«ng ty. 2.1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc KÕ to¸n t¹i Cty TNHH ViÖt TiÕn. Tæ chøc KT lµ viÖc ph©n chia, s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cho bé phËn KT mét c¸ch phï hîp ®¶m b¶o h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é KT vµ qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh kinh doanh. 2.3.1 Tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn ®· tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. S¬ ®å 7 Tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn kÕ to¸n tr­ëng k.t tæng hîp k.t tiÒn l­¬ng thñ quü Kt. kh -vËt t­ K.t thanh to¸n Ghi chó Quan hÖ chØ ®¹o Quan hÖ chøc n¨ng Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ng­êi ² KÕ to¸n tr­ëng: cã nhiÖm vô tæ chøc vµ x©y dùng hÖ thèng kÕ to¸n t¹i C«ng ty. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ghi chÐp h¹ch to¸n trung thùc ®Çy ®ñ kÞp thêi cña kÕ to¸n viªn hµng ngµy t¹i C«ng ty. Ngoµi ra kÕ to¸n tr­ëng cßn ph¶i theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ tham m­u cho bé phËn qu¶n lý tõng c«ng viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh nh­ ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, vay vèn, liªn doanh hay ®Çu t­ tµi chÝnh... ² KÕ to¸n tæng hîp: chÞu tr¸ch nhiÖm tæng hîp sè liªô tõ bé phËn kÕ to¸n, vµo sæ kÕ to¸n, lËp BCTC tr×nh lªn kÕ to¸n tr­ëng ®ång thêi hç trî KTT trong c«ng t¸c kÕ to¸n. ² KÕ to¸n KH- VËt t­: cã nhiÖm vô theo dâi khèi l­îng vËt t­, CCDC nhËp kho hay xuÊt kho cho tõng CT, HMCT. LËp kÕ ho¹ch mua vËt t­ kÞp thêi ®Çy ®ñ ®Ó phôc vô cho thi c«ng. TÝnh to¸n CP mua NVL sao cho tiÕt kiÖm nhÊt. ² KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi c¸c kho¶n thanh to¸n thu, chi tiÒn mÆt, TGNH c¸c kho¶n t¹m øng, c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c theo dâi c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. §ång thêi KTTT cã nhiÖm vô ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. ² KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi sè CN trùc tiÕp thi c«ngvµ sè CN lao ®éng thuª ngoµi t¹i c¸c CT,HMCT th«ng qua b¶ng chÊm c«ng cña ®éi tr­ëng ®éi XD ®Ó tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ . §ång thêi thùc hiÖn trÝch nép c¸c kho¶n CP tÝnh vµo l­¬ng theo quy ®Þnh. ² Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt t¹i quü. Cã tr¸ch nhiÖm thu, chi tiÒn theo c¸c chøng tõ hîp lÖ cña kÕ to¸n. B¸o c¸o sè d­ tiÒn theo quy ®Þnh. §ång thêi hç trî KTTT trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. 2.1.3.2 Mét sè néi dung c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch KÕ to¸n t¹i C«ngty. C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n sau: - Niªn ®é kÕ to¸n: tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12 - §ång tiÒn sö dông : §ång ViÖt Nam ( VN§) - TÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ - H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, xuÊt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc - TÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng - H×nh thøc kÕ to¸n: "chøng tõ ghi sæ" S¬ ®å 7 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ Quü B¶ng tæng hîp chøng tõ cïng lo¹i Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp sæ, thÎ chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy KiÓm tra , ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng - Hµng ngµy khi chøng tõ gèc ph¸t sinh kÕ to¸n liªn quan kiÓm tra vµ lËp chøng tõ sau ®ã vµo b¶ng tæng hîp, sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan sau ®ã ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Tõ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n vµo b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n sau ®ã ®èi chiÕu víi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ vµ tõ sæ thÎ kÕ to¸n kÕ to¸n vµo b¶ng tæng hîp c¸c sæ thÎ chi tiÕt ®èi chiÕu víi sæ c¸i. TÊt c¶ sè liÖu ë b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sÏ ®­îc sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.2 Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh SPXL Cty TNHH ViÖt TiÕn. 2..2.1 §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p tËp hîp CP ¦ §èi t­îng tËp hîp CP t¹i C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn lµ tõng giai ®o¹n thi c«ng, tõng CT,HMCT. ¦ Ph­¬ng ph¸p tËp hîp CP: Tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ, C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tËp hîp CP. 2.2.2 §èi t­îng, ph­¬ng ph¸p tÝnh gÝa thµnh ª §èi t­îng: C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn ho¹t ®éng SXKD chñ yÕu trong lÜnh vùc XL v× vËy SP cña C«ng ty còng mang ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña ngµnh XL. Tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng còng nh­ cña C«ng ty, ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty ®· chän tõng giai ®o¹n, CT, HMCT hoµn thµnh lµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. ª Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh mµ c«ng ty ¸p dông lµ "Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp" (CPSX ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng cho tíi khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ Zsp) 2.2.3 KÕ to¸n tËp hîp CPSX 2.2.3.1 KÕ to¸n tËp hîp CP NVL trùc tiÕp  TK sö dông : TK 621- "CP NVL trùc tiÕp " ‚ KÕt cÊu (t­¬ng tù nh­ ch­¬ng 1) ƒ Néi dung CP vµ Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. ¶ Néi dung: CP NVL trùc tiÕp t¹i C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn bao gåm VËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu...nh­ xi m¨ng, g¹ch, ngãi, ®¸, c¸t, sái...(CP nµy chiÕm tû träng chñ yÕu trong gi¸ thµnh s¶n phÈm). C¸c lo¹i NVL nµy th­êng ®­îc mua råi chuyÓn th¼ng ®Õn CT (T¹i mçi c«ng tr×nh C«ng ty lµm l¸n tr¹i t¹m ®Ó lµm kho vËt t­ , n¬i ë cho c¸n bé trùc tiÕp QL c«ng tr×nh vµ CN lao ®éng ). ¶ Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ : Do quy m« cña c«ng ty nhá, diÖn tÝch nhµ x­ëng Ýt nªn c«ng ty chØ tæ chøc l­u kho ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt t­ cÇn thiÕt. Cßn c¸c lo¹i vËt t­ kh¸c khi cã nhu cÇu sÏ tæ chøc thu mua vµ ®­a ngay ®Õn c«ng tr×nh ®Ó phôc vô thi c«ng. -Khi cã giÊy ®Ò nghÞ cung øng vËt t­ cña c¸c c«ng tr×nh, bé phËn kÕ ho¹ch vËt t­ lËp kÕ ho¹ch ®Ò nghÞ mua vËt t­, Gi¸m ®èc xem xÐt ký duyÖt, sau ®ã giao cho KTVT mua vµ c¸n bé cung øng vËt t­ nhËn vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh . -Sau khi chuyÓn VL ®Õn CT c¸n bé cung øng vËt t­ vµ thñ kho t¹i c«ng tr×nh ký vµo giÊy giao nhËn vËt t­ . - C¨n cø vµo chøng tõ ph¸t sinh , kÕ to¸n vµo c¸c b¶ng kª, b¶ng tæng hîp, sæ, thÎ chi tiÕt.Cuèi th¸ng kÕ to¸n vµo chøng tõ ghi sæ, vµ sau ®ã vµo sæ c¸i c¸c TK. S¬ ®å 8 Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ GiÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t­ PhiÕu xuÊt kho - H§ mua hµng GiÊy giao nhËn vËt t­ P. KÕ to¸n B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng kª, sæ thÎ chi tiÕt Sæ c¸i C«ng tr×nh Chøng tõ ghi sæ Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra D­íi ®©y lµ mét sè chøng tõ ph¸t sinh vÒ CP NVL TT trong th¸ng 3 n¨m 2007 cña C«ng tr×nh Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 08- TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc GiÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t­ KÝnh göi : Gi¸m ®èc c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn T«i tªn lµ :NguyÔn V¨n HuÖ HiÖn ®ang c«ng t¸c t¹i c«ng tr×nh : Tr­êng TiÓu häc KonRÉy. Theo yªu cÇu thùc tÕ t¹i c«ng tr×nh:Tr­êng TiÓu häc KonRÉy. §Ò nghÞ c«ng ty cÊp cho ®éi mét sè vËt t­ sau: STT Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng Ghi chó 1 Xi m¨ng TÊn 04 ( Bèn tÊn ) 2 G¹ch nÒn m2 39 ( Ba m­¬i chÝn) 3 G¹ch 20x20 m2 50 ( N¨m m­¬i ) 4 G¹ch 20x25 m2 97 (ChÝn m­¬i b¶y ) 5 G¹ch 20 x 25 m2 111 ( Mét tr¨m m­êi mét ) 6 G¹ch 20x20 m2 25 ( Hai m­¬i l¨m) Ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2007 Ng­êi ®Ò nghÞ P.KH - vËt t­ Gi¸m ®èc duyÖt NguyÔn V¨n HuÖ NguyÔn C«ng Trø TrÞnh V¨n TiÕn C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè:02-VT 08- TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum (Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC M· sè thuÕ 6100251590 Ngµy 20/03/2006cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh) PhiÕu xuÊt kho Sè: 147 Nî: 621 Cã: 152 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Th«ng Bé phËn: Thñ kho Lý do xuÊt kho: VËt t­ thi c«ng c«ng tr×nh Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy XuÊt t¹i kho: C«ng ty §Þa chØ : 08- TrÇn NhËt DuËt-Kon Tum STT Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C 1 2 3 4 1 Xi m¨ng TÊn 04 04 909.091 3.636.364 2 G¹ch nÒn m2 39 39 41.818 1.630.909 3 G¹ch 20x20 m2 50 50 56.818 2.840.900 4 G¹ch 20x25 m2 97 97 49.091 4.761.827 5 G¹ch 20 x 25 m2 111 111 54.545 6.054.495 6 G¹ch 20x20 m2 25 25 59.091 1.477.275 Tæng céng 20.401.770 -Tæng sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷ ): Hai m­¬i triÖu bèn tr¨m lÎ mét ngµn b¶y tr¨m b¶y m­¬i ®ång ch½n. -Sè chøng tõ gèc kÌm theo: 01 Ngµy 10 th¸ng 03 n¨m 2008 Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn Thñ kho KÕ to¸n Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Hãa ®¬n MÉu sè:01 GTKT- 3LL Gi¸ trÞ Gia t¨ng YK/2006N Liªn 2: Giao kh¸ch hµng 0028789 Ngµy 09 th¸ng 03 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH §«ng Anh §Þa chØ : 16 Phan §×nh Phïng- TX Kon Tum - Kon Tum Sè tµi kho¶n §iÖn tho¹i 060.869.845 M· sè thuÕ : 6100148579 Hä tªn ng­êi mua hµng: §Æng V¨n TØnh Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn §Þa chØ: 08- TrÇn NhËt DuËt- TX Kon Tum- Kon Tum Sè tµi kho¶n H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè thuÕ : 6100251590 STT Tªn vËt liÖu s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 ThÐp c¸n nãng 1.8 x 200 Kg 170 11.092 1.885.640 02 ThÐp m¹ kÏm phñ s¬n ®á ®Ëm “ 155 19.466 3.017.230 05 ThÐp V50 - V63 “ 125 7.500 937.500 06 §inh 6 “ 100 7.500 750.000 07 KÏm buéc “ 50 9.600 480.000 08 ThÐp hép 30 x 30 C©y 100 52.000 5.200.000 09 ThÐp tÊm Kg 150 8.500 1.275.000 10 ThÐp hép 40 x 40 C©y 80 60.000 4.800.000 Céng tiÒn hµng 18.345.370 ThuÕ suÊt GTGT: 5%. TiÒn thuÕ GTGT: 917.269 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 19.262.639 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: M­êi chÝn triÖu , hai tr¨m s¸u hai ngµn , s¸u tr¨m ba chÝn ®ång . Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §Æng V¨n TØnh L­u ThÞ Nhung TrÇn V¨n §«ng C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè:02-TT 08- TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum (Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 1141-TC/C§KT M· sè thuÕ 6100251590 Ngµy 01/11/1995cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh) PhiÕu chi Sè 145 Ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2007 Nî : 621, 133 Cã : 111 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn : §Æng V¨n TØnh §Þa chØ : 08- TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum Lý do chi : Mua s¾t, thÐp cho c«ng tr×nh Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy. Sè tiÒn : 19.262.639 ® (ViÕt b»ng ch÷ ) : M­êi chÝn triÖu, hai tr¨m s¸u hai ngµn, chÝn tr¨m ba chÝn ®ång. KÌm theo : H§ 0028789 lµm chøng tõ gèc Ngµy 09 th¸ng 3 n¨m 2007 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn tiÒn Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) TrÞnh V¨n TiÕn Lª ThÞ NguyÖt NguyÔn ThÞ Loan §Æng V¨n TØnh NhËt Yªn C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 08- TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc GiÊy Giao nhËn vËt t­ H«m nay ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2007 t¹i c«ng tr×nh Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy Chóng t«i tiÕn hµnh giao nhËn vËt t­ theo giÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t­ sè 172 ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2007. Hä vµ tªn ng­êi giao: §Æng V¨n TØnh Bé phËn: KÕ ho¹ch VT Hä vµ tªn ng­êi nhËn : NguyÔn V¨n Th«ng Bé phËn: Thñ kho Hä vµ tªn l¸i xe: Lª TuÊn Trung BiÓn sè 82K- 0335 STT Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng Ghi chó 01 ThÐp c¸n nãng 1.8 x 200 Kg 170 02 ThÐp m¹ kÏm phñ s¬n ®á ®Ëm “ 155 05 ThÐp V50 - V63 “ 125 06 §inh 6 “ 100 07 KÏm buéc “ 50 08 ThÐp hép 30 x 30 C©y 100 09 ThÐp tÊm Kg 150 10 ThÐp hép 40 x40 C©y 80 L¸i xe Ng­êi giao Ng­êi nhËn Lª TuÊn Trung §Æng V¨n TØnh NguyÔn V¨n Th«ng -TH1 XuÊt kho vËt liÖu. C¨n cø vµo PXK kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 621- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy : 20.401.770 Cã TK 152.1: 20.401.770 - TH2 C¨n cø vµo H§ GTGT sè 0028789 vµ phiÕu giao nhËn VT, KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau Nî TK 621- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 18.345.370 Nî TK 133: 917.269 Cã TK 111: 19.262.639 Sau ®ã c¨n cø vµo PXK, H§ GTGT, GiÊy giao nhËn vËt t­ kÕ to¸n lËp b¶ng kª vËt liÖu dïng cho CT: Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy nh­ sau : C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02a-DN 08- TrÇn NhËt DuËt -Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ sè 03 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2007 §VT: §ång TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã XuÊt kho vËt t­ CT: Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy 621 152 20.401.770 Mua vËt liÖu trùc tiÕp cho CT:CÇu treo d©n sinh §¨kBo 621 111 16.625.000 Mua vËt liÖu CT: V­ên hoa trung t©m KonPLong 621 331 32.400.000 XuÊt kho vËt liÖu CT: Nhµ truyÒn thèng §¨kHµ 621 152 43.181.800 Mua vËt liÖu trùc tiÕp cho CT: Chî §¨kBLµ- ThÞ x· 621 112 1.795.000 Mua vËt liÖu CT: CÇu §¨kSó – H. Sa ThÇy 621 111 14.280.000 …………………….. .............. ……. ……………….. …….. Céng 473.072.525 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2007 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02c1-DN 08 -TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ c¸I Tµi kho¶n 621 - CP Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp N¨m 2007 §VT: §ång NT GS Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn GC SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu n¨m Sè ph¸t sinh trong n¨m 31/01 01 31/01 Mua vËt t­ ®éi dÞch vô KonPLong 111 1.104.980 …… ….. …… …………………………. …. …………. ………. …. 28/02 02 28/02 XuÊt kho vËt t­ CT : Tr­êng TiÓu häc Kon Réy 152 12.609.084 ... ….. …… …………………………. …. …………. ………. …. 31/3 03 31/3 XuÊt kho vËt t­ CT: Tr­êngTiÓu häc Kon Réy 152 20.401.770 31/3 03 31/3 Mua VL trùc tiÕp cho CT: CÇu treo d©nsinh§¨kBo 111 16.625.000 ... ….. …… …………………………. …. …………. ………. …. 31/12 12 31/12 XuÊt vËt t­ CT: §­êng Kªnh M¨ng Bót 152 15.289.230 ... ….. …… …………………………. …. …………. ………. …. Céng sè ph¸t sinh 5.565.497.719 5.565.497.719 Sè d­ cuèi n¨m Céng lòy kÕ Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt TrÞnh V¨n TiÕn 2.2.3.2 KÕ to¸n tËp hîp CP NC TT  TK sö dông : TK 622- "CP NC trùc tiÕp " ‚ KÕt cÊu (t­¬ng tù nh­ ch­¬ng 1) ƒ Néi dung CP vµ Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. ¶ Néi dung: CP NC TT ë c«ng ty bao gåm nh÷ng kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn ¨n ca, phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp thi c«ng c«ng tr×nh. -C«ng ty ¸p dông tr¶ l­¬ng theo sè c«ng mµ CN lµm trong th¸ng. -§èi víi tiÒn l­¬ng cña NV Qu¶n lý CT ngoµi sè tiÒn l­¬ng ®­îc h­ëng th× cßn ®­îc nhËn thªm phô cÊp. -§èi víi tiÒn l­¬ng nghØ phÐp, BHXH, BHYT, KPC§ Cty chØ trÝch trªn tiÒn l­¬ng c¸n bé CNV cã hîp ®ång lao ®éng dµi h¹n nh­ : ®éi tr­ëng, CN kü thuËt… mµ kh«ng tiÕn hµnh trÝch trªn l­¬ng cña CN trùc tiÕp lao ®éng( v× sè CN nµy cã H§L§ ng¾n h¹n). ¶ Tr×nh tù ghi sæ: -Hµng ngµy ®éi tr­ëng ®éi thi c«ng cã nhiÖm vô chÊm c«ng cho tõng CN vµo BCC t¹i c«ng tr­êng. Cuèi th¸ng ®éi tr­ëng göi B¶ng chÊm c«ng , lªn phßng kÕ to¸n, KTTL c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng, lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng,vµ thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n. -C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tõng c«ng tr×nh, KTTL sÏ lËp b¶ng kª chi l­¬ng cho tõng CT theo th¸ng ( tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao.) S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ B¶ng chÊm c«ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Sæ chi tiÕt ( TK 334 ) Ghi chó: Ghi hµng ngµy Cuèi th¸ng D­íi ®©y lµ mét sè chøng tõ ph¸t sinh vÒ CP NC TT trong th¸ng 3 n¨m 2007 cña C«ng tr×nh Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy : C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng, kÕ to¸n ph¶n ¸nh l­¬ng ph¶i tr¶ th¸ng 3 cho CN TT CT Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy nh­ sau: Nî TK 622-TiÓu häc Kon RÉy : 32.097.500 Cã TK 334 : 32.097.500 -Sæ chi tiÕt TK 334 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 08 - TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 334 n¨m 2007 §VT: §ång Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 61 31/01 Chi l­¬ng v¨n phßng Th¸ng 01 111 52.690.000 …. …… ………………. …… …….. …….. …… 208 31/3 Chi l­¬ng QLCT : Tr­êng TH KonRÉy 111 4.600.000 209 31/3 Chi l­¬ng CNTTCT: Tr­êngTH Kon RÉy 111 32.097.500 216 31/3 Chi l­¬ng QLCT : CÇu treo d©n sinh §¨kBo 111 2.300.000 217 31/3 Chi l­¬ng CNTTCT : CÇu treo d©n sinh §¨k Bo 111 39.955.000 …. ……. ………………. ….. ……… ………. ……. Céng sè ph¸t sinh X 3.206.457.930 6.030.270.930 Sè d­ cuèi kú 2.823.813.000 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02a-DN 08- TrÇn NhËt DuËt -Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ sè 04 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2007 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn l­¬ng tr¶ CN trùc tiÕp thi c«ng CT:Tr­êng TH KonRÉy 622 334 32.097.500 TiÒn l­¬ng tr¶ CN TT thi c«ng CT:CÇu treo d©n sinh §¨kBo 622 334 39.955.000 TiÒn l­¬ng tr¶ CN TT thi c«ng CT:V­ên hoa T/t©m KonPLong 622 334 69.795.000 TiÒn l­¬ng tr¶ CN TT thi c«ng CT: Nhµ truyÒn thèng §¨kHµ 622 334 44.492.500 TiÒn l­¬ng tr¶ CN trùc tiÕp thi c«ng CT: Chî §¨k BLµ- ThÞ x· 622 334 52.690.000 …………………….. …….. ……… ………….. ………… Tæng céng 388.440.076 §VT: §ång Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2008 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02c1-DN 08 -TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ c¸I Tµi kho¶n 622 - CP Nh©n c«ng trùc tiÕp N¨m 2007 §VT: §ång NT GS Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu n¨m Sè ph¸t sinh n¨m 31/01 01 31/1 Chi phÝ NC TT thi c«ng CT: Tr­êng TH Kon RÉy 334 22.356.478 ….. …. … …………………… …. ……….. ………. …. 31/3 04 31/3 Chi phÝ NC TT thi c«ng CT: Tr­êng TH Kon RÉy 334 32.097.500 31/3 04 31/3 Chi phÝ NC TT thi c«ng CT: CÇu treo d©n sinh §¨k Bo 334 39.955.000 ….. …. … …………………… …. ……….. ………. …. 31/12 12 31/12 Chi phÝ NCTT thi c«ngCT: §­êng kªnh M¨ng Bót 334 27.480.250 ….. ….. …. …………………… ..... ……….. ……….. …. Céng sè ph¸t sinh 5.190.500.930 5.190.500.930 Sè d­ cuèi n¨m Céng lòy kÕ Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt TrÞnh V¨n TiÕn 2.2.3.3 KÕ to¸n tËp hîp CP sö dông MTC  TK sö dông : TK 623- "CP sö dông MTC " ‚ KÕt cÊu (t­¬ng tù nh­ trªn) ƒ Néi dung CP vµ Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. ¶ Néi dung: Cp sö dông MTC t¹i Cty bao gåm: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng cho xe, m¸y nh­: dÇu, nhít , x¨ng. -TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN ®iÒu khiÓn MTC. ( Gåm tiÒn l­¬ng chÝnh ph¶i tr¶ theo hîp ®ång. Møc l­¬ng dao ®éng tõ 1.500.000 ®/ ng­êi/ ngµy ®Õn 2.000.000 ®/ ng­êi/ ngµy vµ tiÒn ¨n ca tõ 15.000 ®/ ng­êi/ ngµy ®Õn 20.000 ®/ ng­êi/ ngµy) - Cp khÊu hao MTC ( M¸y thi c«ng t¹i C«ng ty gåm nhiÒu lo¹i ñi , xe t¶i , xe lu … c¸c lo¹i xe, m¸y thi c«ng ®­îc trÝch khÊu hao trong thêi gian mét th¸ng sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng CT theo tiªu thøc ph©n bæ lµ CP NC trùc tiÕp.) - CP b»ng tiÒn: tiÒn thuª ca m¸y ñi, lu, san nÒn thi c«ng, CP söa ch÷a xe, m¸y ( söa ch÷a nhá ). Chøng tõ (PC, H§…) Sæ chi tiÕt chi phÝ sö dông MTC Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i ¶ Tr×nh tù ghi sæ: Ghi chó: Ghi hµng ngµy Cuèi th¸ng - C¨n cø vµo b¶ng l­¬ng th¸ng 3 kÕ to¸n ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y c«ng tr×nh Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy nh­ sau: Nî TK 623- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 3.230.500 Cã TK 334 3.230.500 - C¨n cø vµo sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ ®Ó trÝch BHXH, BHYT, KPC§: Nî TK 623- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 613.795 Cã TK 338 : 613.795 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 08 - TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 214 n¨m 2007 §VT:§ång Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 41.855.515 31/3 TrÝch KH vµo CP MTC 623 7.834.467 31/3 TrÝch KH vµo CP SXC 627 8.130.847 31/3 TrÝch KH vµo CP QLDN 642 7.806.146 Céng sè ph¸t sinh 23.771.790 Sè d­ cuèi kú 65.627.305 - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 214 kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ vµo CP sö dông MTC CTr : Tr­êng TH Kon RÉy (theo CP NC TT) Møc KH ph©n bæ Tæng CP KHTSC§ tÝnh vµo CP MTC T3 CP NCTT CT Tr­êng Kon RÉy Tæng CP NC trùc tiÕp ph¸t sinh trong T3 THPT KR 7.834.467 32.097.500 486.344.500 517.055 KÕ to¸n ph¶n ¸nh nh­ sau: Nî TK 623- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy : 517.055 Cã TK 214: 517.055 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02a-DN 08 -TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ sè 05 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2007 §VT: §ång TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Mua dÇu, nhít m¸y CT Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy 623 111 2.380.952 Tr¶ tiÒn vËn chuyÓn MTC Qua lµng IARAY CT CÇu treo d©n sinh §¨kBo 623 112 2.615.818 Mua dÇu , nhít m¸y CT: Chî §¨k BLµ 623 111 3.940.683 ................................ …….. …….. ………… ……… Céng X x 39.068.180 39.068.180 Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2008 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02c1-DN 08- TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ c¸I Tµi kho¶n 623- CP sö dông m¸y thi c«ng N¨m 2007 §VT: §ång NT GS Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu n¨m Sè ph¸t sinh trong n¨m 31/1 01 31/01 Tr¶ tiÒn thuª m¸y ñi C«ng ty Tr­êng ThÞnh 111 2.800.000 ... …... ….. …………………… …. ………….. ………….. …. 31/3 05 31/3 Mua dÇu, nhít m¸y CT Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy 111 2.380.952 ... …... ….. …………………… …. ………….. ………….. …. 31/12 12 31/12 Mua d©u nhít CT: §­êng kªnh M¨ng Bót 3.940.683 ... …... ….. …………………… …. ………….. ………….. …. Céng sè ph¸t sinh 871.395.489 871.395.489 Sè d­ cuèi n¨m Céng lòy kÕ Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt TrÞnh V¨n TiÕn 2.2.3.3 KÕ to¸n tËp hîp CP SX chung  TK sö dông : TK 627- "CP SX chung " ‚ KÕt cÊu (t­¬ng tù nh­ ch­¬ng 1) ƒ Néi dung CP vµ Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ. ¶ Néi dung: CP SX chung t¹i C«ng ty bao gåm c¸c CP nh­ : -TiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng, cña nh©n viªn qu¶n lý c«ng tr×nh ( C¸n bé kü thuËt, ®éi tr­ëng, thñ kho ). -CP CCDC dïng cho SX ( §èi víi CCDC cã gi¸ trÞ nhá nh­ cuèc, xÎng,... kÕ to¸n h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo CP SX chung. Cßn ®èi víi CCDC cã gi¸ trÞ lín, sö dông trong nhiÒu kú ®­îc C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK 142, 242 sau ®ã tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. - CP khÊu hao ®­îc tÝnh trÝch hµng th¸ng vµ tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng CT theo CP NC TT. - CP l¸n tr¹i t¹m thêi ®Ó phôc vô thi c«ng - CP dÞch vô mua ngoµi nh­ : söa ch÷a th­êng xuyªn, söa ch÷a lín, nÕu gi¸ trÞ lín th× còng ®­îc h¹ch to¸n vµo 142, 242 - CP kh¸c b»ng tiÒn nh­ chi tiÕp kh¸ch t¹i ®éi XD , CP x¨ng ,dÇu... ¶ Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ B¶ng kª chøng tõ cïng lo¹i Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ c¸i TK627 B¶ng kª chi tiÕt CP SX chung Ghi chó: Ghi hµng ngµy Cuèi th¸ng -Hµng ngµy khi ph¸t sinh CP dïng cho thi c«ng nh­ mua CCDC, tiÕp kh¸ch… kÕ to¸n tËp hîp Chøng tõ vµo b¶ng kª chi tiÕt chi phÝ SX chung cña tõng C«ng tr×nh kÕ to¸n. §ång thêi vµo chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã cuèi th¸ng vµo sæ c¸i TK 627. D­íi ®©y lµ mét sè chøng tõ ®iÓn h×nh: - C¨n cø vµo BTT tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN qu¶n lý ®éi XD, kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 627- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 4.600.000 Cã TK 334: 4.600.000 - T×nh h×nh xuÊt kho CCDC cho CT: Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy th¸ng 3 nh­ sau : + Ngµy 13/3 PXK 60 gåm 4 m¸y b¬m n­íc K10 2.600.000 6 cuèc, 25 xÎng 515.000 12 x« x¸ch hå 144.000 3.259.000 -C¨n cø vµo PXK sè 60 ngµy 30/3 kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 6273- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy 3.259.000 Cã TK 153 3.259.000 -C¨n cø vµo sæ chi tiÕt TK 214 kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ vµo CP SX chung : Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy (theo CP NC TT) Møc KH ph©n bæ Tæng CP KHTSC§ tÝnh vµo CPSX chung T3 CP NCTT CT Tr­êng Kon RÉy Tæng CP NC trùc tiÕp ph¸t sinh T3 THPT KR 8.130.847 32.097.500 486.344.500 536.615 KÕ to¸n ph¶n ¸nh nh­ sau: Nî TK 6234- TiÓu häc Kon RÉy : 536.615 Cã TK 214: 536.615 -C¨n cø vµo H§ GTGT sè 0044875 vµ phiÕu chi sè 133 ngµy 21/3 mua vËt t­ b¶o d­ìng söa ch÷a m¸y ®µo kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 242 : 24.305.000 Nî TK 133 2.430.500 Cã TK 111 26.735.500 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 08 - TrÇn NhËt DuËt- Kon Tum Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 242 n¨m 2007 §VT: §ång Chøng tõ Néi dung TK §¦ Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 637.538.878 13 9/01 Mua m¸y ®Çm + cñ hµn 111 11.300.000 14 9/01 Mua m¸y c­a, m¸y næ 111 30.220.000 133 21/3 Mua vËt t­ S/C m¸y ®µo 111 24.305.000 252 4/4 Mua m¸y b×nh thñy 111 7.100.000 324 23/4 Tr¶ tiÒn BH xe Ford 111 5.019.545 353 5/3 Mua qu¹t BiFan 111 500.000 385 23/5 Mua b¸nh ®Ì m¸y ñi 111 2.000.000 416 2/6 Mua b¸nh guång xÝch 111 7.000.000 478 12/6 Mua thÐp m¹ kÏm 111 8.416.281 ...... ........ ......................................... ....... ................ ................ CT15 31/12 P/bæ vµo chi phÝ QLDN 642 68.824.096 CT16 31/12 P/bæ vµo chi phÝ SXC 627 439.525.775 Céng ph¸t sinh X 506.276.686 508.349.871 Sè d­ cuèi kú X 635.465.693 Kon Tum, Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2008 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt B¶ng ph©n bæ CP tr¶ tr­íc tÝnh vµo CP SX chung TT Tªn c«ng tr×nh CPTT ng¾n h¹n (142) CPTT dµi h¹n (242) 1 Tr­êng THPT Kon RÉy 2.767.811 8.114.988 2 Nhµ truyÒn thèng §¨kHµ 4.286.747 12.420.365 3 V­ên hoa TT KonPLong 3.286.959 15.458.623 4 Chî §¨k Blµ-ThÞ x· 3.348.327 5.698.550 … ……………………….. …………………….. ………………… Céng 49.605.791 439.525.775 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ CP tr¶ tr­íc ng¾n h¹n vµo CP SX chung CT: Tr­êng THPT Kon RÉy, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 627-Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 2.767.811 Cã TK 142- Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 2.767.811 - CP tr¶ tr­íc dµi h¹n Nî TK 627-Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 8.114.988 Cã TK 242-Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy: 8.114.988 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02a-DN 08- TrÇn NhËt DuËt -Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ sè 06 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2007 §VT: §ång TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Chi tiÕp kh¸ch CT: Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy 627 111 445.545 Ph« t« hå s¬ dù thÇu CT: Trêng MÇm non Ngäc Håi 627 111 297.000 Tr¶ tiÒn n­íc CT: CÇu treo d©n sinh §¨kBo 627 111 746.564 Mua x¨ng ®i CT: V­ên hoa TT KonPLong 627 331 1.810.000 Tr¶ tiÒn thÝ nghiÖm bª t«ng mãng cét CT: Tr­êng THPT §¨kHRing 627 111 409.091 Chi tiÕp kh¸ch CT: Chî §¨k BLµ 627 111 877.000 …………………….. …….. ……. ……………….. ……… Céng X x 19.225.175 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2008 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02c1-DN 08- TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ c¸I Tµi kho¶n 627- CP S¶n xuÊt chung N¨m 2007 §VT: §ång NT GS Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu n¨m Sè ph¸t sinh trong n¨m 31/01 01 31/01 Tr¶ tiÒn mua x¨ng ®i CT: CÇu treo d©n sinh §¨k Bo 111 1.544.000 ….. …... ……. ……………………….. ….. …………… ……………. …... 31/3 06 31/3 Chi tiÕp kh¸ch CT: Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy 111 445.545 Ph« t« hå s¬ dù thÇu CT: Trêng MÇm non Ngäc Håi 111 297.000 …. ….. ……. ………………………… ….. …………… ……………. ….. Céng sè ph¸t sinh 270.867.383 270.867.383 Sè d­ cuèi n¨m Céng lòy Kõ Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt TrÞnh V¨n TiÕn 2.2.4 KÕ to¸n tæng hîp CPSX  TK sö dông 154 “ Chi phÝ SX KD dë dang “ ‚ KÕt cÊu (t­¬ng tù nh­ trªn) ƒ Néi dung vµ tr×nh tù ghi sæ ¶ Néi dung : CP SX bao gåm CP NVL TT , CP NC TT , CP sö dông MTC vµ CP SX chung. Néi dung cña nh÷ng CP trªn ®­îc tËp hîp trªn TK 621, 622, 623, 627. Cuèi kú ®­îc tæng hîp kÕt chuyÓn vµo bªn Nî TK 154 ®Ó lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh. TK 154 ®­îc më chi tiÕt cho tõng CT, HMCT. B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p C¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh n¨m 2007 §VT : §ång Tªn c«ng tr×nh CP NVL trùc tiÕp CP Nh©n c«ng TT CP Sö dông MTC CP SX chung Tæng céng Tr­êng TiÓu häc Kon RÉy 227.737.712 95.832.712 108.938.871 48.199.348 480.753.431 CÇu treo d©n sinh §¨kBo 173.977.709 56.234.560 36.865.500 13.022.191 280.108.960 V­ên hoa T/t©m KonPLong 220.898.253 120.927.500 19.979.348 13.273.852 375.078.953 Nhµ truyÒn thèng §¨kHµ 151.585.504 56.492.500 - 20.142.302 228.220.306 Chî §¨kBLµ- ThÞ x· 1.429.012.000 507.275.000 4.406.899 87.069.439 2.027.763.339 ………. ........... ........... .......... ............ ............ Tæng céng 2.203.211.178 836.762.272 170.190.618 145.829.018 3.256.646.875 C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02a-DN 08- TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ sè 06 Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2007 §VT: §ång TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Chi phÝ NVL trùc tiÕp 154 621 473.072.525 Chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp 154 622 388.440.076 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 154 623 39.068.180 Chi phÝ S¶n xuÊt chung 154 627 19.225.175 Céng X x 919.805.925 Kon Tum,Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2008 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn MÉu sè S02c1-DN 08- TrÇn NhËt DuËt - Kon Tum ( Ban hµnh kÌm theo Q§ Sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ c¸I Tµi kho¶n 154 - CP S¶n xuÊt kinh doanh dë dang N¨m 2007 §VT: §ång NT GS Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu n¨m 1.049.522.571 Sè ph¸t sinh 31/01 01 31/01 Chi phÝ NVL TT 621 339.882.460 ….. ….. …… ………………… …. ………….. …………….. … 31/3 06 31/3 Chi phÝ NVL TT 621 473.072.525 31/3 06 31/3 Chi phÝ NC TT 622 388.440.076 ….. ….. ….. ……………….. …. ……………… ……………... … 31/12 04 31/12 Chi phÝ NVL TT 621 504.035.588 Chi phÝ NC TT 622 354.235.960 CP sö dông MTC 623 40.318.200 Chi phÝ SX chung 627 15.624.930 Céng sè ph¸t sinh 15.353.727.514 11.744.289.480 Sè d­ cuèi n¨m 4.658.960.605 Céng lòy kÕ Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn ) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu ) §Ëu ThÞ H»ng Lª ThÞ NguyÖt TrÞnh V¨n TiÕn 2.5.5 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 2.5.5.1 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang C«ng tr×nh Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy hoµn thµnh trong kú v× vËy kh«ng cã khèi l­îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 2.5.5.2 TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh cña C«ng tr×nh Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh ®­îc bµn giao theo ®óng hîp ®ång. D­íi ®©y lµ b¶ng gi¸ thµnh C«ng Tr×nh Tr­êng TiÓu Häc Kon RÉy Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ §ãng Gãp vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty tnhh viÖt tiÕn Mét sè nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn Tr¶i qua mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty , em cã mét sè nhËn xÐt nh­ sau: ¶¶ VÒ c«ng t¸c qu¶n lý: C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc qu¶n lý trùc tiÕp v× vËy ®¶m b¶o ®­îc sù thèng nhÊt trong c«ng viÖc. C¸c phßng, ban, bé phËn cã liªn hÖ víi nhau t¹o nªn mét m«i tr­êng lµm viÖc mang l¹i hiÖu qu¶ cao. ¶¶ VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ¦u ®iÓm Nh×n chung c¬ cÊu tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty theo em lµ hîp lý, phï hîp víi c«ng viÖc kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n cña mçi nh©n viªn kÕ to¸n . Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty lµm viÖc hiÖu qu¶. KÕ to¸n còng ®· ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ ,chÝnh x¸c vµ toµn diÖn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - Víi h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung nh­ hiÖn nay ®· ®¶m b¶o ®­îc sù thèng nhÊt vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ph¸t huy ®­îc vai trß vµ chøc n¨ng cña m×nh. - C«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. §©y lµ mét h×nh thøc ghi sæ ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty. - VÒ hÖ thèng sæ s¸ch : C«ng ty còng ®· më hÖ thèng sæ chi tiÕt ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi kiÓm tra vµ ®èi chiÕu. - C«ng ty ®· thùc hiÖn C«ng nghÖ hãa ®ã lµ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ phï hîp cho tõng bé phËn kÕ to¸n. MÆt kh¸c c«ng ty còng ®· øng dông nhiÒu phÇn mÒm chuyªn dïng nh­ : PhÇn mÒm dù to¸n , phÇn mÒm hç trî kª khai thuÕ. Nh­îc ®iÓm MÆc dï ®· cã sù ph©n c«ng nh­ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc c¸c nh©n viªn kÕ to¸n th­êng ®¶o lén vai trß cña nhau ®«i khi cßn ph¶i kiªm nhiÖm vai trß. C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ víi ­u ®iÓm næi bËt ®ã lµ ®¬n gi¶n, dÔ ghi .... Tuy nhiªn c«ng ty thùc tÕ ë c«ng ty kÕ to¸n ch­a më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ - ®©y lµ sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c chøng tõ ghi sæ theo tr×nh tù thêi gian. Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cã t¸c dông ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu tr¸nh sù nhÇm lÉn trïng lÆp hoÆc thiÕu sãt nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. ViÖc lu©n chuyÓn chøng tõ ®Çu vµo cßn mang nhiÒu bÊt cËp. Khi chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh kÕ to¸n th­êng tËp hîp l¹i råi ®Ó cuèi th¸ng míi ghi sæ mét lÇn ®iÒu nµy sÏ g©y ø ®éng vÒ cuèi th¸ng. ý kiÕn ®ãng gãp : - C«ng ty nªn më sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ ®Ó phï hîp víi h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ vµ tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc chÝnh x¸c h¬n. - KÕ to¸n nªn vµo sæ kÕ to¸n ngay khi chøng tõ ph¸t sinh ®Ó tr¸nh viÖc ghi chÐp nhiÒu vµo cuèi th¸ng. - Ngoµi c¸c phÇn mÒm ®· sö dông kÕ to¸n nªn m¹nh d¹n ®­a phÇn mÒm kÕ to¸n vµo sö dông nã sÏ gióp cho viÖc cËp nhËt th«ng tin nhanh vµ chÝnh x¸c. 3.2 mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn ®ãng gãp vÒ kÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ë c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn KÕ to¸n CP SX vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty ®· ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n môc CP ph¸t sinh. C«ng ty d· chän ®èi t­îng tËp hîp CP lµ CT , HMCT. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp CP lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp kú tÝnh gi¸ thµnh lµ khi CT , HMCT hoµn thµnh bµn giao. ®iÒu nµy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh nghÒ kinh doanh, phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý trong x©y l¾p. ª VÒ kÕ to¸n CP NVL TT : §èi víi DN XL mçi CT , HMCT ®Òu cã dù to¸n vËt liÖu Do vËy khi xuÊt NVL cÇn cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p theo dâi chÆt chÏ. Sè NVL sö dông kh«ng hÕt ph¶i ®­îc theo dâi ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch ®Ó ghi gi¶m CP nh­ vËy th× giÊ thµnh s¶n phÈm sÏ chÝnh x¸c h¬n. - Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i vËt liÖu ngµy cµng t¨ng c«ng ty nªn dù tr÷ l­îng NVL trong kho ®Ó c«ng viÖc thi c«ng kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n v× thiÕu vËt liÖu. §èi víi nh÷ng lo¹i NVL nh­ c¸t, sái th× kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i mua tõ thÞ x· råi vËn chuyÓn ®Õn ®Þa bµn thi c«ng mµ cÇn xem xÐt cã thÓ mua t¹i ®Þa bµn thi c«ng ®Ó tiÕt kiÖm CP vËn chuyÓn . - CP nhiªn liÖu nh­ x¨ng dÇu c«ng ty nªn h¹ch to¸n vµo CP SX chung theo ®óng quy ®Þnh , kh«ng nªn h¹ch to¸n vµo CP NVL TT. ª VÒ CP Nh©n c«ng trùc tiÕp : C«ng ty ch­a tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®èi víi nh©n viªn qu¶n lý ®éi vµ sè CN hîp ®ång tõ 3 th¸ng trë lªn. C«ng ty nªn trÝch tr¶ c¸c kho¶n nµy ®Ó ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é vµ tho¶ ®¸ng quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. - HiÖn nay c«ng ty tÝnh tiÒn ¨n ca cña CN trùc tiÕp x©y l¾p vµo CP NC TT theo quy ®Þnh th× ph¶i tÝnh vµo CP SX chung .V× vËy kÕ to¸n nªn t¸ch tÒn ¨n ca tÝnh vµo CP SX chung. - §èi víi mçi CT c«ng ty ®Òu sö dông lao ®éng thuª ngoµi. V× vËy ®éi tr­ëng tõng ®éi cÇn theo dâi sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n lao ®éng thuª ngoµi theo tõng c«ng viÖc ®· thuª gióp cho viÖc h¹ch to¸n CP Nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc râ rµng vµ hiÖu qu¶ h¬n. ª VÒ CP sö dông M¸y thi c«ng: - §èi víi DN XL khi trÝch BHXH, BHYT, KPC§ th× ph¶i ®­a vµo CP SX chung chø kh«ng ®­a vµo CP MTC. - Nh÷ng chi phÝ dïng cho sö dông m¸y th× ®­a vµo CP tr¶ tr­íc ®Ó tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh. 3.3 KÕt luËn Sau h¬n mét th¸ng thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn víi vèn kiÕn thøc ®­îc häc ë tr­êng cïng víi sù h­íng dÉn chØ b¶o cña thÇy gi¸o h­íng dÉn còng nh­ ban gi¸m ®èc vµ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty em ®· hoµn thµnh bãa c¸o tèt nhiÖp chuyªn ®Ò “KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p” cña m×nh. Qua chuyªn ®Ò thùc tËp ë trªn em cµng nhËn thÊy r»ng ngµnh XDCB lµ ngµnh s¶n xuÊt gi÷ mét vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ. Do vËy viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt lµ vÊn ®Ò quan träng trong DN. §iÒu nµy chøng tá r»ng C«ng t¸c chi phÝ mang ý nghÜa vµ tÇm quan träng nh­ thÕ nµo. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng do kiÕn thøc vµ thêi gian cã h¹n bªn c¹nh néi dung ®Ò tµi mang tÝnh tæng hîp nªn viÖc t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn cßn h¹n chÕ vµ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong ®­îc sù quan t©m chØ b¶o gióp ®ì cña sù ®ãng gãp cña quý thÇy c« vµ c¸c c«, chó, anh chÞ trong c«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh. Em Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Phô Lôc hÖ thèng tµi kho¶n c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n viÖt tiÕn sö dông STT Sè hiÖu tµi kho¶n Tªn tµi kho¶n CÊp 1 CÊp 2 CÊp 3 1 111 TiÒn mÆt 2 112 TiÒn göi ng©n hµng 3 131 Ph¶i thu kh¸ch hµng 4 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc kÊu trõ 5 138 Ph¶i thu kh¸c 6 1381 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 7 1388 Ph¶i thu kh¸c 8 141 T¹m øng 9 142 Chi phÝ tr¶ tríc 10 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 11 1521 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 12 1523 Nhiªn liÖu 13 153 C«ng cô dông cô 14 1531 Kho c«ng cô dông cô 15 1532 Kho b¶o hé lao ®éng 16 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 17 155 Thµnh phÈm 18 156 Hµng ho¸ 19 211 Tµi s¶n cè ®Þnh 20 2111 Nhµ cña vËt kiÕn tróc 21 2112 M¸y mãc thiÕt bÞ 22 2113 Ph¬ng tiÖn vËn t¶I truyÒn dÉn 23 2114 ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 24 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 25 242 Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 26 311 Vay ng¾n h¹n 28 331 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 29 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶I tr¶ cho nhµ níc 30 3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶I nép 31 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 32 3338 C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 33 334 Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng 34 3341 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 35 3342 Ph¶i tr¶ Ngêi lao ®éng kh¸c 36 338 Ph¶i tr¶ ph¶I nép kh¸c 37 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 38 3383 B¶o hiÓm x· héi 39 3384 B¶o hiÓm y tÕ 40 3388 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 41 341 Vay dµi h¹n 42 411 Nguån vèn kinh doanh 43 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 44 511 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 45 515 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 46 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 47 622 Chi phÝ nguyªn nh©n c«ng trùc tiÕp 48 623 Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 49 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 50 632 Gi¸ vèn hµng b¸n 51 635 Chi phÝ tµi chÝnh 52 642 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 53 821 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 54 8211 Chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh 55 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Tµi liÖu tham kh¶o  Gi¸o tr×nh KÕ to¸n doanh nghiÖp I – Nhµ xuÊt b¶n X©y Dùng ‚ Gi¸o tr×nh KÕ to¸n tµi chÝnh - PGS.TS Vâ V¨n NhÞ ƒ Gi¸o ¸n bµi gi¶ng ThÇy Ph¹m §×nh V¨n & C« §µo ThÞ BÝch Hång ý kiÕn nhËn xÐt cña c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn Kon Tum, ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2008 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng TrÞnh v¨n tiÕn Lª ThÞ NguyÖt ý kiÕn nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Tuy Hßa, ngµy th¸ng 7 n¨m 2008 Gi¸o viªn nhËn xÐt ý kiÕn nhËn xÐt cña gi¸o viªn chÊm b¸o c¸o Tuy Hßa, ngµy th¸ng 7 n¨m 2008 Gi¸o viªn nhËn xÐt Môc lôc Trang Lêi c¶m ¬n 1 Lêi më ®Çu 2 B¶ng c¸c ch÷ viÕt t¾t 4 Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 5 1.1 §Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p 5 1.2 Kh¸i niÖm , ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 5 1.2.1 Kh¸i niÖm 5 1.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 5 1.3 Kh¸i niÖm vµ c¸ch ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 6 1.3.1 Kh¸i niÖm 6 1.3.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 6 1.4 §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ 6 1.4.1 §èi t­îng tËp hîp chi phÝ 6 1.4.2 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ 7 1.5 §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 8 1.5.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 8 1.5.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 8 1.6 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 10 1.6.1 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 10 1.6.2 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 12 1.6.3 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 14 1.6.4 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung 19 1.7 KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 21 1.7.1 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp 21 1.7.2 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n 21 1.8 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 22 1.8.1 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 22 1.8.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 22 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 23 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 23 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 23 2.1.2 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 26 2.1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 28 2.2 Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 31 2.2.1 §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ 31 2.2.2 §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh 31 2.2.3 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 31 2.2.4 KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 55 2.2.5 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh SP x©y l¾p 58 Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®ãng gãp vÒ c«ng tc¸ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 59 3.1 Mét sè nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 59 3.2 Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn ®ãng gãp vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH ViÖt TiÕn 60 3.3 KÕt luËn 62 Phô lôc 63 Tµi liÖu tham kh¶o 64 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp 65 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn 66 NhËn xÐt cña gi¸o viªn chÊm b¸o c¸o 67

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán CPSX và tính giá thành SPXLắp Cty Việt Tiến.doc
Luận văn liên quan