Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, trước xu hướng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đi cùng với sự mở rộng của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nước không còn bảo hộ cho các doanh nghiệp Nhà nước như trước đây nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng lại đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp. Để tồn tại và ổn định được trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp Nhà nước phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tích tự chủ, năng động để tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả tiết kiệm chi phí để đem lại lợi nhuận cao để từ đó mới có đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu chất lượng phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã cố gắng tìm ra hướng kinh doanh để đem lại doanh thu cho doanh nghiệp thì việc sử dụng những chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải hợp lý và tiết kiệm để phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại. Như vậy việc xác định doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh đúng đắn sẽ giúp cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh để từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc xác định doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tượng "lãi giả, lỗ thật" hoặc "lỗ giả, lãi thật", việc sử dụng các quỹ vốn còn tuỳ tiện chưa đúng mục đích của chúng. Để khắc phục những tồn tại trên, yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Xuất phát từ những nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại Công ty Du lịch và thương mại tổng hợp Thăng Long tôi đã đi sâu vào nghiên cứu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong Công ty. Tôi thấy đề tài là rất cần thiết, do đó tôi đã chọn đề tài: "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long". Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ. Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long Chương III: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long. 2.1. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n a. §èi t­îng tËp hîp gi¸ vèn hµng b¸n: gi¸ vèn hµng b¸n t¹i c«ng ty bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ t¹i c¸c ®¬n vÞ kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ¨n uèng… b. Tµi kho¶n sö dông t¹i c«ng ty: TK 632 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n: 2.1.1. Gi¸ vèn nguyªn vËt liÖu vµ hµng ho¸ - XuÊt kho nguyªn, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc cung cÊp dÞch vô, cô thÓ ë c«ng ty lµ dÞch vô ¨n uèng: Nî TK 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Cã TK 152 – Nguyªn, vËt liÖu - KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sang gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 621 – Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - XuÊt kho hµng ho¸ ®i tiªu thô: Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 156 – Hµng ho¸ - Khi hµng hoÆc dÞch vô ®­îc x¸c ®Þnh lµ b¸n hoÆc cung cÊp dÞch vô, trÞ gi¸ vèn hµng b¸n vµ dÞch vô ®­îc ghi nh­ sau: Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 111, 112 (nÕu khi mua hµng tr¶ tiÒn ngay) HoÆc Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n C¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng, gi¸ b¸n ë cét thµnh tiÒn ®­îc ghi vµo sæ theo dâi thanh to¸n víi kh¸ch hµng sè l­îng hµng ho¸ còng nh­ gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n vµ cßn ®­îc ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t­ nguyªn liÖu, hµng ho¸ cïng víi ®¬n gi¸ mua b×nh qu©n gia quyÒn cña sè l­îng hµng hiÖn cã tr­íc khi xuÊt hµng. KÕ to¸n lËp thÎ kho cho tõng lo¹i hµng ®Ó lµm c¨n cø vµo c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt. VÝ dô: ThÎ kho cho mÆt hµng bét gµ cña kho nguyªn liÖu vµ Lóa Malt Ph¸p ch­a rang cña kho hµng ho¸. §¬n vÞ: C«ng ty du lÞch & th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long §Þa chØ: 115 Lª DuÈn - Hµ Néi thÎ kho Kho: NL – Nguyªn liÖu MÆt hµng: BOTGA – bét gµ Tõ ngµy 01/12/02 ®Õn 31/12/02 Chøng tõ DiÔn gi¶i Gi¸ NhËp XuÊt Ngµy Sè SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn Tån ®Çu kú 90.909 4 363.636 01/12/02 023 XuÊt chÕ biÕn nguyªn liÖu hµng ¨n 81.428 7 572.273 13 1.058.571 23/12/02 335 NhËp nguyªn liÖu T12/02 – Gia vÞ c¸c lo¹i – Siªu thÞ Th¨ng Long 81.753 3 204.091 31/12/02 354 NhËp nguyªn liÖu T12/02 – Gia vÞ dÇu ¨n – Siªu thÞ Th¨ng Long 68.030 10 776.364 NhËp xuÊt trong kú 1 81.429 13 1.058.571 Tån cuèi kú §¬n vÞ: C«ng ty du lÞch & th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long §Þa chØ: 115 Lª DuÈn - Hµ Néi thÎ kho Kho: HH – Hµng ho¸ MÆt hµng: MALT _ PHAP – Lóa Malt Ph¸p ch­a rang Tõ ngµy 01/12/02 ®Õn 31/12/02 Chøng tõ DiÔn gi¶i Gi¸ NhËp XuÊt Ngµy Sè SL Thµnh tiÒn SL Thµnh tiÒn Tån ®Çu kú 4953967 2451 12.142.174.514 12/12/02 DG09260 TiÒn hµng T12/02, Malt Pilsen 300 tÊn, ®ît 2, H§ 4970432 300 1.491.129.660 30/12/02 EP065410 TiÒn hµng ho¸ T12/02, Malt 501 tÊn, H§ 501 tÊn 501 2.490.186.530 30/12/02 EP065411 TiÒn hµng ho¸ T12/02, Malt 250 tÊn, H§ 1200 tÊn 250 1.245.093.260 31/12/02 335 NhËp Malt 400 tÊn, ®ît 2, H§ 1200 tÊn (3 ®ît) 5077533 400 2.031.012.900 NhËp xuÊt trong kú 5077533 400 2.031.012.900 1051 5.751.381.400 Tån cuèi kú 4970432 1800 8.946.777.957 Cuèi th¸ng, tõ c¸c thÎ kho cña tõng mÆt hµng, sè liÖu tæng hîp t×nh h×nh xuÊt nhËp tån ®­îc göi vµo b¸o c¸o chi tiÕt tån kho hµng ho¸, nguyªn liÖu cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng trong c¶ th¸ng. Thùc chÊt ®©y chÝnh lµ sè tæng hîp t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån cña c¸c lo¹i hµng trong kho phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n trong kh©u tæng hîp vµ kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n. VD: 02 b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt – tån kho nguyªn liÖu, hµng ho¸. 2.1.2. KÕ to¸n chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh a. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ: ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung t¹i c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nh­ cho thuª v¨n phßng, thuª phßng nghØ, dÞch vô ¨n uèng, … vµ ë c¸c ®¬n vÞ sau: + Trung t©m Gi¶ng Vâ + Toµ nhµ 115 Lª DuÈn + Kh¸ch s¹n 105 Lª DuÈn + §éi xe + 70 NguyÔn KhuyÕn b. Tµi kho¶n sö dông t¹i c«ng ty lµ TK 627 c. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n * H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn: TËp hîp quü ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc thuéc lùc l­îng kinh doanh th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ c¨n cø vµo quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c«ng ty vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Quü l­¬ng ®­îc ph©n phèi theo kÕt qu¶ kinh doanh cña tong bé phËn, ®¬n vÞ. Tæng quü l­¬ng = S¶n l­îng * §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng trªn 1 ®¬n vÞ s¶n l­îng. C¸ch h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn nh­ sau: - Khi ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn s¶n xuÊt chung Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - Khi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 111 – TiÒn mÆt - Khi trÝch b¶o hiÓm x· héi (3383), b¶o hiÓm y tÕ (3384), kinh phÝ c«ng ®oµn theo quy ®inh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn s¶n xuÊt chung Cã TK 338 (Chi tiÕt TK 3382, 3383, 3384). * H¹ch to¸n chi phÝ c«ng cô, dông cô: chi phÝ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho c«ng t¸c s¶n xuÊt th­êng lµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn phôc vô cho s¶n xuÊt nh­ bãng ®Ìn, …c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho kinh doanh dÞch vô ¨n uèng nh­ b¸t, ®Üa, … c¸c thiÕt bÞ ®å gç nh­ bµn, ghÕ, … c¸c thiÕt bÞ ©m thanh. - Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n mua c«ng cô, dông cô, kÕ to¸n lµm phiÕu nhËp kho c¸c c«ng cô, dông cô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 153 – CCDC Nî TK 1331 – ThuÕ GTGT ®Çu vµo Cã TK 111 - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho c¸c c«ng cô, dông cô, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6273 Cã TK 153 §Ó minh ho¹, xem xÐt 01 phiÕu nhËp kho vµ 01 phiÕu xuÊt kho. §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long MÉu sè: 01 - TT §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu nhËp kho Ngµy 11/12/2002 Sè: 167/PN CCDC Nî TK: 1531, 1331 Cã TK: 111 Ng­êi nhËp: ChÞ Quúnh – Trung t©m Gi¶ng Vâ Theo chøng tõ sè: BE 009478 ngµy 06/12/2002 cña Qu¸ch Ngäc Quang – 142 Gi¶ng Vâ Kho: Kho c«ng cô, dông cô (CCDC) STT MÆt hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Bãng cµi C¸i 11 3.800 38.115 2 §Ìn nh¸y Bé 20 13.068 237.600 3 Bãng Halogen C¸i 5 10.890 49.500 4 Tñ ®iÖn 3 pha C¸i 2 130.680 237.600 5 CÇu dao ChiÕc 1 268.585 262.350 Céng tiÒn hµng: 825.165 ThuÕ GTGT 82.517 Tæng tiÒn: 907.682 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): ChÝn tr¨m lÎ b¶y ngµn s¸u tr¨m t¸m hai ®ång LËp phiÕu Ng­êi nhËp Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long MÉu sè: 02 - TT §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn Ban hµnh theo Q§ sè: 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 31/12/2002 Sè: 170/PX CCDC Nî TK: 62733 Cã TK: 1531 Ng­êi nhËp: ChÞ Quúnh – Trung t©m Gi¶ng Vâ Kho: Kho c«ng cô, dông cô (CCDC) STT MÆt hµng §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Bãng cµi C¸i 11 3.464 38.115 2 §Ìn nh¸y Bé 20 11.880 237.600 3 Bãng Halogen C¸i 5 9.900 49.500 4 Tñ ®iÖn 3 pha C¸i 2 118.800 237.600 5 CÇu dao ChiÕc 1 262.350 262.350 Céng tiÒn hµng: 825.165 ThuÕ GTGT ThuÕ Nò Tæng tiÒn: 825.165 Céng thµnh tiÒn (b»ng ch÷): T¸m tr¨m hai nh¨m ngµn mét tr¨m s¸u nh¨m ®ång LËp phiÕu Ng­êi lÜnh Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ * H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§: - Nguyªn t¾c tÝnh khÊu hao TSC§ ®­îc ¸p dông lµ: nh÷ng TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m trong th¸ng nµy th× th¸ng sau míi trÝch khÊu hao hoÆc th«i kh«ng tÝnh khÊu hao. ViÖc ph©n bæ khÊu hao thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc trùc tiÕp, tøc lµ sè trÝch khÊu hao ë bé phËn nµo th× ®­îc tÝnh hÕt vµo bé phËn ®ã. - Hµng th¸ng, kÕ to¸n TSC§ sÏ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 166/Bé Tµi chÝnh (cã b¶ng trÝch khÊu hao TSC§ minh ho¹). + Khi trÝch khÊu hao, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6274 – chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 – KhÊu hao TSC§ + Møc trÝch khÊu hao theo c«ng thøc sau: KH TSC§ 01 n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§/ Thêi gian sö dông KH TSC§ 01 th¸ng = KH TSC§ 01 n¨m/12 th¸ng * H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc khèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh t¹i c«ng ty th­êng lµ chi phÝ vÒ ®iÖn, n­íc vµ ®iÖn tho¹i, … - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, n­íc, … ph¸t sinh kÕ to¸n ghi: Nî TK 6277 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Cã TK liªn quan: 111, 112 * H¹ch to¸n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. - C¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o, giÆt kh¨n, vËn chuyÓn, … - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n chi thùc tÕ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 6278 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cã TK 111, 112, 131 Sau ®©y lµ sæ chi tiÕt TK 627 t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn ngµy 31/12/2002. §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn Sæ chi tiÕt TK 627 Tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn ngµy 31/12/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Tæng tiÒn L­¬ng BHXH BHYT KPC§ CCDC KH TSC§ Mua ngoµi Chi phÝ kh¸c Ngµy Sè 105 Lª DuÈn 25.888.466 7.800.000 329.805 563.740 113.222 9.862.592 0 5.938.107 1.281.000 09/12 809 Tr¶ tiÒn ®iÖn T9/02 1111 925.136 925.136 28/12 809 Tr¶ tiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i T10/02 1111 5.012.971 5.012.971 31/12 001V1 TrÝch BHYT quý IV/02 3384 563.740 563.740 31/12 102/P Ph©n bæ tiÕp gi¸ trÞ CCDC nhËp T5 142201 9.862.592 9.862.592 31/12 092L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3341 7.800.000 7.800.000 31/12 092L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 33820 113.222 113.222 31/12 092L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3383 329.805 329.805 31/12 825 Mua giÊy vÖ sinh, .. 1111 1.281.000 1.281.000 115 Lª DuÈn 142.672.688 12.598.685 1.876.767 1.235.689 845.667 1.184.040 89.000.000 28.868.238 7.063.602 09/12 756 Mua v¨n phßng phÈm 1111 2.869.523 2.869.523 11/12 756 Thanh to¸n tiÒn göi xe 1111 350.000 350.000 16/12 156/X XuÊt CCDC cho toµ nhµ 115LD 1531 2.419.729 1.235.689 1.184.040 17/12 177/N Tr¶ tiÒn n­íc 112 12.568.256 12.568.256 22/12 753 Tr¶ tiÒn ch¨m sãc c©y 111 500.000 500.000 31/12 001V1 TrÝch BHYT quý IV/02 3384 0 31/12 01 PB Tr¶ tiÒn ®iÖn 1388 16.299.982 16.299.982 31/12 765 Mua vËt t­ lµm vÖ sinh 1111 3.344.079 3.344.079 31/12 093L Ph©n bæ l­¬ng T12/02 3341 12.598.685 12.598.685 31/12 093L Ph©n bæ l­¬ng T12/02 33820 845.667 845.667 31/12 093L Ph©n bæ l­¬ng T12/02 3383 1.876.767 1.876.767 31/12 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ 2141 89.000.000 89.000.000 Trung t©m Gi¶ng Vâ 685.543.261 169.168.561 89.596.878 0 2.598.623 47.375.818 111.000.000 189.139.886 76.663.495 09/12 745 Mua v¨n phßng phÈm 1111 7.984.215 7.984.215 10/12 172C Tr¶ tiÒn ®iÖn T9/02 112 178.882.988 178.882.988 16/12 176A3 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i T9/02 112 10.256.898 10.256.898 30/12 001 V1 Ph©n bæ tiÒn mua b¸o quý IV/02 142206 1.256.289 1.256.289 31/12 001 V1 TrÝch BHYT quý IV/02 3384 0 15/12 749 Mua CCDC, hãa chÊt 1111 16.076.873 4.397.005 11.679.868 31/12 758 B¬m hót bÓ phèt, mua n­íc uèng 1111 15.698.658 15.698.658 31/12 789 GiÆt kh¨n, qu¶ng c¸o, … 1111 20.564.965 20.564.965 31/12 096/X XuÊt CCDC cho trung t©m Gi¶ng Vâ 1531 25.689.256 25.689.256 31/12 096/P Ph©n bæ 50% gi¸ trÞ CCDC 142201 17.289.557 17.289.557 31/12 778 Mua than, ho¸ chÊt, vËn chuyÓn bia,.. 111 19.479.500 19.479.500 31/12 094L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3341 136.598.687 136.598.687 31/12 094L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3342 32.569.874 32.569.874 31/12 094L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 33820 2.598.623 2.598.623 31/12 094L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3383 89.596.878 89.596.878 31/12 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ 2141 111.000.000 111.000.000 70 NguyÔn KhuyÕn 32.253.962 13.945.989 1.256.897 0 1.568.987 0 4.316.799 9.258.819 1.906.471 30/12 646 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i, ®iÖn, n­íc 1111 9.258.819 9.258.819 31/12 095L Ph©n bæ tiÒn l­¬ng T10/02 3341 13.945.989 13.945.989 31/12 095L Ph©n bæ tiÒn l­¬ng T10/02 33820 1.568.987 1.568.987 31/12 095L Ph©n bæ tiÒn l­¬ng T10/02 3383 1.256.897 1.256.897 31/12 KhÊu hao TSC§ 2141 4.316.799 4.316.799 31/12 Mua vËt t­, xµ phßng, … 111 1.906.471 1.906.471 §éi xe 59.571.207 13.110.089 1.256.987 0 1.235.0000 0 33.239.360 1.427.385 9.302.386 05/12 601 Mua x¨ng, thay dÇu 1111 6.240.600 6.240.600 09/12 607 Mua v¨n phßng phÈm 1111 256.232 256.232 16/12 176A9 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i 112 1.427.385 1.427.385 30/12 001 V1 Ph©n bæ mua b¸o quý IV 142006 235.698 235.698 31/12 649 In card ®éi xe, söa ch÷a xe 1111 2.569.856 2.569.856 31/12 096L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3341 13.110.089 13.110.089 31/12 096L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 33820 1.235.000 1.235.0000 31/12 096L Ph©n bæ l­¬ng T10/02 3383 1.256.987 1.256.987 31/12 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ 2141 33.239.360 33.239.360 Tæng céng: 945.929584 216.623.324 94.317.334 1.799.429 6.361.499 58.422.450 237.556.159 234.632.435 96.216.954 Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµo TK 632 – gi¸ vèn hµng b¸n. Nî TK 632: 945.929.584 Cã TK 627: 945.929.584 TiÕp theo lµ sè tæng hîp tµi kho¶n 632 – gi¸ vèn hµng b¸n t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn – Hµ Néi Sæ tæng hîp tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/02 ®Õn 31/12/02 Tµi kho¶n 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n TK§¦ Tªn tµi kho¶n Ph¸t sinh Nî Cã 111 TiÒn mÆt 150.902.428 142 Chi phÝ tr¶ tr­íc 3.373.737 1422 chi phÝ chê kÕt chuyÓn 3.373.737 156 Hµng ho¸ 5.766.524.544 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 1.244.614.633 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 117.687.565 6271 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 945.929.584 6272 Chi phÝ l­¬ng, BHXH, BHYT, KPC§ 319.101.586 6273 Chi phÝ c«ng cô dông cô 58.422.450 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 237.556.159 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 234.632.435 6278 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 96.216.954 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 8.229.032.491 9111 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 8.229.032.491 Céng ph¸t sinh trong kú 8.229.032.491 8.229.032.491 Sè d­ cuèi kú Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 2.2. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ b¸n hµng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c yÕu tè phôc vô cho qóa tr×nh b¸n hµng vµ nã ph¸t sinh rÊt th­êng xuyªn trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i – dÞch vô. NÕu ta biÕt sö dông hîp lý kho¶n chi phÝ b¸n hµng nµy sÏ gióp cho doanh nghiÖp ®Èy m¹nh tèc ®é l­u chuyÓn hµng ho¸, ®¸nh bËt c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ t¨ng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. a. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ b¸n hµng t¹i c«ng ty lµ toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qóa tr×nh b¸n hµng chung t¹i c¸c ®¬n vÞ chuyªn b¸n hµng, … vµ chñ yÕu ë c¸c ®¬n vÞ sau: + Phßng kinh doanh (b¸n hµng ho¸: lóa Malt, hoa, …) + Bé phËn bao b× (b¸n, s¶n xuÊt bao b× nh·n m¸c c¸c lo¹i). b. Tµi kho¶n sö dông t¹i c«ng ty lµ TK 641 * H¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn: TËp hîp quü ph©n phèi tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thuéc bé phËn b¸n hµng c¨n cø vµo quy chÕ ph©n phèi tiÒn l­¬ng cña c«ng ty vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña bé phËn b¸n hµng. C¸ch h¹ch to¸n chi phÝ nh©n viªn nh­ sau: - Khi ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn bé phËn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6411 – Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - Khi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111 – TiÒn mÆt - Khi trÝch BHXH (3383), BHYT (3384), KPC§ theo quy ®Þnh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6411 – Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng Cã TK 338 (chi tiÕt TK 3382, 3383, 3384). * H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ - Nguyªn t¾c tÝnh khÊu hao TSC§ ®­îc ¸p dông ë bé phËn b¸n hµng nh­ ë bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh. - Hµng th¸ng, kÕ to¸n TSC§ sÏ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh sè 166/Bé Tµi chÝnh + Khi trÝch khÊu hao, kÕ to¸n ghi: Nî TK 6414 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 – KhÊu hao TSC§ * H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi thuéc khèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh t¹i c«ng ty th­êng lµ chi phÝ vÒ ®iÖn, n­íc vµ ®iÖn tho¹i, … - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, n­íc, … ph¸t sinh kÕ to¸n ghi: Nî TK 6417 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Cã TK liªn quan: 111, 112 * H¹ch to¸n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: - C¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho viÖc b¸n hµng nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o, in card, vËn chuyÓn hµng ho¸, … - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n chi thùc tÕ vµ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 6418 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Cã TK 111, 112, 131 - C¨n cø vµo sè ph¸t sinh trong kú cña chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµ ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n b¸n hµng råi tËp hîp ®­îc vµo sæ chi phÝ b¸n hµng. - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµo TK 911 – x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Nî TK 911 cã TK 641 TiÕp theo lµ sæ chi tiÕt TK 641 t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn 31/12/2002. §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn Sæ chi tiÕt TK 641 Tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn ngµy 31/12/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Tæng tiÒn L­¬ng BHXH BHYT KPC§ CCDC KH TSC§ Mua ngoµi L·i vay Chi phÝ kh¸c Ngµy Sè Bao b× 7.773.190 6.666.000 156.9850 0 133.3320 0 0 711.873 0 105.000 11/11 675 Tr¶ tiÒn göi xe T11/02 111 105.000 105.000 12/11 193A Tr¶ tiÒn ®iÖn T10/02 112 372.546 372.546 18/11 197A2 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i T10/02 112 152.685 152.685 20/11 199B Tr¶ tiÒn n­íc T10/02 112 186.642 186.642 30/11 089L Ph©n bæ tiÒn l­¬ng T10/02 3341 6.666.000 6.666.000 30/11 089L Ph©n bæ tiÒn l­¬ng T10/02 33820 0 30/11 089L Ph©n bæ tiÒn l­¬ng T10/02 3383 290.317 156.985 133.332 Phßng kinh doanh -103.071.870 21.354.764 315.515 0 427.083 4.880.177 3.156.940 16.293.488 -308.622.524 159.122.687 09/11 670 In card 111 356.987 356.987 12/11 193A Tr¶ tiÒn ®iÖn T10/02 112 8.795.632 8.795.632 11/11 675 Tr¶ tiÒn göi xe T10/02 111 420.000 420.000 16/11 193A Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i T10/02 112 3.526.897 3.526.897 17/11 197A5 Tr¶ tiÒn n­íc T10/02 112 1.256.985 1.256.985 22/11 199B Ph©n bæ chi phÝ 450 tÊn 142236 158.702.687 158.702.687 29/11 002/T Ph©n bæ l·i NH l« Malt 450 tÊn 142236 1.784.371 1.784.371 30/11 718 Mua v¨n phßng phÈm, bµn ghÕ míi 111 7.237.164 4.880.177 2.356.987 30/11 088L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 341 21.354.764 21.354.764 30/11 088L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 33820 427.083 427.083 30/11 088L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 3383 315.515 315.515 30/11 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ 241 3.156.940 3.156.940 ChuyÓn l·i vay ng©n hµng vµo chi phÝ tµi chÝnh theo chuÈn mùc kÕ to¸n míi -310.406.895 -310.406.895 Tæng céng: -95.298.680 28.020.764 472.500 0 560.415 4.880.177 3.156.940 17.005.361 -308.622.524 159.227.687 Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 2.2.2. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Còng gièng nh­ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan chung ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña c¶ doanh nghiÖp mµ kh«ng t¸ch ra riªng ®­îc cho bÊt kú ho¹t ®éng nµo. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng cho qu¶n lý, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Hµng th¸ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ph¸t sinh, kÕ to¸n h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ ë chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi phÝ b¸n hµng. Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK liªn quan. KÕ to¸n còng h¹ch to¸n vµ vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ ë tµi kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh chung vµ chi phÝ qu¶n lý b¸n hµng. Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sang TK 911 – x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Nî TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Cã TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TiÕp theo lµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn 31/12/2002 t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long. §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn Sæ chi tiÕt TK 642 Tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn ngµy 31/12/2002 §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Tæng tiÒn L­¬ng BHXH BHYT KPC§ CCDC KH TSC§ Mua ngoµi L·i vay Chi phÝ kh¸c Ngµy Sè Phßng TC – HC 55.715.306 53.073.172 1.580.670 0 1.061.464 0 0 0 0 0 30/11 090L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 3341 53.073.172 53.073.172 30/11 090L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 33820 1.061.464 1.061.464 30/11 090L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 3383 1.580.670 1.580.670 Phßng KT - TV 26.737.145 25.641.439 582.750 0 512.956 0 0 0 0 0 30/11 090L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 3341 25.641.439 25.641.439 30/11 090L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 33820 512.956 512.956 30/11 090L Ph©n bæ l­¬ng T11/02 3383 582.750 582.750 V¨n phßng c«ng ty 55.238.696 0 0 0 0 0 24.732.653 4.734.935 0 25.771.108 07/11 669 C«ng chøng quyÕt ®Þnhdù ¸n, mua hoa, .. 1111 1.920.000 1.920.000 07/11 670 Mua chÌ, n­íc uèng, VPP 1111 2.546.897 2.546.897 07/11 671 Mua x¨ng, tö xe, lÖ phÝ cÇu phµ 1111 700.000 700.000 11/11 675 Tr¶ tiÒn göi xe T11/02 cho CBCNV 1111 60.000 60.000 12/11 192N Ng©n hµng thu phÝ thanh to¸n 112 117.000 117.000 12/11 676 C­íc thuª bao Internet 1111 200.000 200.000 31/12 002 V B¶o hiÓm xe « t« ch­a ph©n bæ 142 6.720.000 6.720.552 12/11 193A Tr¶ tiÒn ®iÖn kú 2 T10/02 112 1.529.687 1.529.687 13/11 679 Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé 111 11.668.211 11.668.211 13/11 680 Qu¶ng c¸o c«ng ty trªn s¸ch TiÕng Anh 1111 3.000.000 3.000.000 16/11 689 Mua thanh Ram 128 l¾p m¸y vi tÝnh 111 138.000 138.000 18/11 690 Pho to quyÕt ®Þnh s¸t nhËp Gi¶ng Vâ 112 68.000 68.000 18/11 197A Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i di ®éng 112 1.300.589 1.300.589 18/11 197A Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i cè ®Þnh 2 phßng 111 958.687 958.687 20/11 690 Mua 01 æ ®Üa mÒm cho phßng HC 112 85.000 85.000 20/11 198B Tr¶ tiÒn n­íc T10/02 112 126.985 126.985 20/11 198B Tr¶ l·i vay khÕ ­íc mua « t« 112 0 25/11 700 Mua giÊy in, mùc pho to 1111 1.500.000 1.500.000 25/11 701 Mua x¨ng, röa xe, lÖ phÝ cÇu ®­êng 1111 1.200.000 1.200.000 25/11 702 DÞch vô ®ç hÌ ®­êng 1111 120.000 120.000 27/11 708 Mua mùc m¸y in phßng kÕ to¸n 1111 218.000 218.000 27/11 204A Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i di ®éng 112 618.987 618.987 28/11 710 Thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ T11/02 111 200.000 200.000 29/11 711 Chi phÝ häp bµn giao tµi chÝnh víi Cty vËn t¶i thuû 111 230.000 230.000 30/11 718 Mua v¨n phßng phÈm, thÎ cµo, … 1111 1.500.000 1.500.000 30/11 724 Kinh phÝ tËp huÊn 4 chuÈn mùc kÕ to¸n 1111 500.000 500.000 30/11 Ph©n bæ khÊu hao TSC§ 214 18.012.101 18.012.101 Tæng céng: 137.691.147 78.714.611 2.163.420 0 1.574.420 0 24.732.653 4.734.935 0 25.771.108 Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 2.3. KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty chñ yÕu lµ chi phÝ l·i vay ng©n hµng khi c«ng ty thùc hiÖn c¸c hîp ®ång vay vèn ®Ó ®Çu t­. Ngoµi ra, chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh cßn bao gåm chi phÝ gãp vèn liªn doanh, chi phÝ chªnh lÖch tû gi¸, … Hµng th¸ng c¨n cø vµo giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 635 – Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Cã TK 112 – TGNH Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®­îc ph¶n ¸nh trªn nhËt ký chøng tõ sè 7. NhËt ký chøng tõ sè 7 dïng ®Ó tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: TK 142, 152, 153, 154, 214, 241, 334, 335, 338, 621, 622, 627, 641, 642, 632 vµ mét sè tµi kho¶n ®· ph¶n ¸nh ë c¸c nhËt ký chøng tõ kh¸c nh­ng cã liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong kú vµ dïng ®Ó ghi Nî c¸c TK 154, 621, 627, 631, 641, 642. C¬ së ®Ó ghi phÇn I: tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp lµ: + C¨n cø vµo dßng céng Nî cña c¸c TK 154, 631, 621, 622, 627 trªn c¸c b¶ng kª sè 4 ®Ó x¸c ®Þnh ®­îc sèng tæng céng Nî cña tõng TK 154, 621, 622, 627 ghi vµo c¸c cét vµ dßng phï hîp cña phÇn nµy. + LÊy sè liÖu tõ b¶ng kª sè 05 phÇn ghi bªn Nî cña c¸c TK 241, 641, 642 ®Ó ghi vµo c¸c dßng cã liªn quan. + C¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ, c¸c nhËt ký chøng tõ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi vµo c¸c dßng phï hîp trªn môc B phÇn I cña nhËt ký chøng tõ sè 7. C¬ së ®Ó ghi phÇn chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè: + YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã cña c¸c TK 152, 153 ®èi øng Nî c¸c tµi kho¶n ghi ë môc A phÇn I NhËt ký chøng tõ sè 7 sau khi trõ ®i phÇn nhiªn liÖu xuÊt dïng vµo SXKD ®Ó ghi vµo c¸c dßng phï hîp phÇn nµy. + YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc: c¨n cø vµo c¸c chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh phÇn nhiªn liÖu, ®éng lùc ®­a vµo s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú ®Ó ghi vµo yÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc ë c¸c dßng phï hîp cña phÇn nµy. + YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp: c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK 334 ®èi øng Nî c¸c TK ghi ë môc A phÇn I trªn nhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó ghi vµo yÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ë c¸c dßng phï hîp cña phÇn II nµy. + YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§: c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK 338 ®èi øng Nî c¸c tµi kho¶n ghi ë môc A phÇn I ®Ó ghi vµo yÕu tè BHXH, BHYT, KPC§ ë c¸c dßng phï hîp cña phÇn II nhËt ký chøng tõ sè 7. + YÕu tè khÊu hao TSC§: c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK 214 ®èi øng Nî c¸c TK ghi ë môc A phÇn I trªn nhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó ghi vµo yÕu tè khÊu hao TSC§ ë c¸c dßng phï hîp cña phÇn II nhËt ký chøng tõ sè 7. + YÕu tè chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: c¨n cø vµo b¶ng kª, sæ chi tiÕt, nhËt ký chøng tõ sè 5, 1, … liªn quan, x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ®Ó ghi vµo cét 8 trªn phÇn II nhËt ký chøng tõ sè 7 nµy. C¬ së ®Ó ghi phÇn III: sè liÖu chi tiÕt c¸c tµi kho¶n lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ lµ c¨n cø vµo sè ph¸t sinh bªn Cã TK 154 ®èi øng Nî c¸c TK 154, 641, 642, .. ë môc A phÇn I trªn nhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó ghi vµo cét 3 ë c¸c dßng TK 154, 642, .. cho phï hîp cña phÇn III nhËt ký chøng tõ. Sau ®©y, em xin trÝch nhËt ký chøng tõ sè 7 th¸ng 12/2002 cña c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn PhÇn II: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo yÕu tè Tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 12/2002 STT C¸c TK chi phÝ SXKD YÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ SXKD Tæng céng chi phÝ Nguyªn liÖu, vËt liÖu Nhiªn liÖu, ®éng lùc TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp BHXH, BHYT, KPC§ KhÊu hao TSC§ Chi phÝ kh¸c Céng 1 154 38.876.281 2 142 14.252.190 82.678.450 96.930.640 96.930.640 3 335 48.155.284 48.155.284 48.155.284 4 621 117.687.565 117.687.565 117.687.565 5 622 0 6 627 216.623.324 101.242.573 237.556.159 309.507.528 945.929.584 945.929.584 7 641 28.020.764 1.032.915 631.388 -285.470.805 -255.785.738 160.487.058 -95.298.680 8 642 78.714.611 3.737.712 18.012.101 30.506.171 130.970.595 6.720.552 137.691.147 9 241 27.194.067 27.194.067 0 Tæng 131.939.755 0 323.358.699 106.013.200 256.199.648 332.446.976 1.111.081.997 167.207.610 1.251.095.540 Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn PhÇn III: Sè liÖu chi tiÕt c¸c tµi kho¶n lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ Tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 12/2002 STT C¸c TK chi phÝ SXKD Lao vô c¸c ph©n x­ëng chuyÓn lÉn nhau Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ ph¶i tr¶ Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ Tæng chi phÝ 1 154 2 142 3 335 4 621 5 622 6 627 7 641 158.702.687 158.702.687 8 642 6.720.552 6.720.552 9 241 Tæng 165.423.239 165.423.239 Ngµy th¸ng n¨m 200 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng 3. KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn hiÖu qu¶. KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi toµn bé c¸c ho¹t ®éng ®· thùc hiÖn ®­îc biÓu hiÖn d­íi chØ tiªu l·i hay lç. Trong doanh nghiÖp th­¬ng m¹i – dÞch vô, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ kÕt qu¶ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô. Néi dung cña kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long bao gåm: - KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh. KÕt qu¶ b¸n hµng lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng thuÇn víi c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: KÕt qña b¸n hµng = Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô thuÇn = Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô - C¸c kho¶n gi¶m trõ a. H¹ch to¸n ban ®Çu: - Sè liÖu kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh lµ sè liÖu kÕ thõa cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tr­íc ®ã. T¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ¸p dông kÕ to¸n trªn phÇn mÒm m¸y tÝnh víi phÇn mÒm kÕ to¸n riªng biÖt nªn c¸c chøng tõ kÕ to¸n ph¸t sinh trong kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh chñ yÕu lµ chøng tõ tù lËp nh­: chøng tõ kÕt chuyÓn doanh thu, gi¸ vèn, chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, chi phÝ b¸n hµng, thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, chi phÝ tµi chÝnh vµ c¸c phiÕu kÕ to¸n, … - V× kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh mang tÝnh chÊt kÕ thõa c¸c nghiÖp vô kinh doanh nªn ®Ó ®¶m b¶o cã th«ng tin chÝnh x¸c, kÕ to¸n c«ng ty th­êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc vÒ thu nhËp, chi phÝ nh­ ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî, … b. Tµi kho¶n sö dông: ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, kÕ to¸n sö dông TK 911 – x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­: - TK 511 – Doanh thu b¸n hµng (TK nµy ®­îc më chi tiÕt nh­ ®· nãi ë phÇn trªn). - TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n - TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng - TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - TK 635 – Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. * Th¸ng 12/2002, kÕ to¸n tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn nh­ sau: - KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng: Nî TK 511 : 8.641.952.085 Cã TK 911 : 8.641.952.085 §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn – Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/10/02 ®Õn 31/12/02 Tµi kho¶n 511 – Doanh thu b¸n hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 31/12/02 TiÒn b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 131, 111 112, 3387 8.641.952.085 8.641.952.085 31/12/02 15 KÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m trõ 3.193.333 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 8.641.952.085 Céng ph¸t sinh sè d­ cuèi kú 8.645.145.418 8.645.145.418 Ngµy th¸ng n¨m 200 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng - KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: Nî TK 632 : 8.229.032.491 Cã TK : 8.229.032.491 §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn – Hµ Néi Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/10/02 ®Õn 31/12/02 Tµi kho¶n 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n §¬n vÞ tÝnh: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Ph¸t sinh Ngµy Sè Nî Cã 31/10/02 13 Gi¸ vèn hµng b¸n 111, 156, 627, 331 8.229.032.491 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 911 Céng ph¸t sinh sè d­ cuèi kú 8.229.032.491 8.229.032.491 Ngµy th¸ng n¨m 200 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Khi thùc hiÖn bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, c«ng ty còng sö dông sæ c¸i TK nh­ ë bót to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn. - KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng: Nî TK 91111 : - 95.298.680 Cã TK 6411 : - 95.298.680 - KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Nî TK 9111 : 357.067.661 Cã TK 6421 : 357.067.661 - KÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: Nî TK 515 : 30.831.222 Cã TK 9111: 30.831.222 - KÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Nî TK 9112 : 378.441.184 Cã TK 635 : 378.441.184 - KÕt chuyÓn l·i: Nî TK 9111 : 22.917.165 Cã TK 421.1: 22.917.165 Sau khi thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, ta cã kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh­ sau: §Þa chØ: C«ng ty DL vµ tM tæng hîp th¨ng long MÉu sè: B02 - DN §¬n vÞ: sè 113 – 115 Lª DuÈn Ban hµnh theo Q§ sè: 167/2000/Q§/BTC Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tõ ngµy 01/12/2002 ®Õn ngµy 31/12/2002 PhÇn I: L·i, lç §¬n vÞ tÝnh: §ång ChØ tiªu M· sè Kú nµy Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 8.645.145.418 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 05 + 06 + 07) 03 3.193.333 - ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 05 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 06 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 07 - ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 08 3.193.333 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 – 11) 10 8.641.952.085 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 8.229.032.491 3. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 20 412.919.594 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 30.831.222 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 378.441.184 Trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ 23 340.392.650 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 - 95.298.680 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 137.691.147 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh [30 = 20 + (21 – 22) – (24 + 25)] 30 22.917.165 Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long I. NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty * VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Th­¬ng m¹i, dÞch vô trë thµnh nhu cÇu quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong qóa tr×nh më cöa vµ héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §ãn ®Çu xu thÕ víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty cung cÊp c¸c dÞch vô ¨n uèng, vui ch¬i gi¶i trÝ, b¸n hµng ho¸, … c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®· kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng ®Çu t­ n©ng cÊp m¹ng l­íi dÞch vô, ®a d¹ng ho¸ vµ n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. Nhê ®ã, sau 7 n¨m thµnh lËp, doanh thu vµ lîi nhuËn cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao. Doanh thu cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: + N¨m 2000 : 25.373 tû ®ång + N¨m 2001: 54.991 tû ®ång – t¨ng 16% so víi n¨m 2000 + N¨m 2002: 61.834 tû ®ång – t¨ng 13% so víi n¨m 2001 * VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n: C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n ®· tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lý vµ phôc vô cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c cña c«ng ty. C«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n, n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò kÕ to¸n th«ng qua c¸c buæi tËp huÊn, héi th¶o, trao ®æi nghiÖp vô. Tæ chøc kiÓm tra th­êng xuyªn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc tËp huÊn c¸c nghiÖp vô kinh tÕ míi. * VÒ bé phËn kÕ to¸n: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, khi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ trong thêi kú chuyÓn ®æi hoµn thiÖn, c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®· x©y dùng ®­îc m« h×nh vµ h¹ch to¸n phï hîp víi yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· chñ ®éng trong kinh doanh, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Cã ®­îc ®iÒu ®ã lµ nhê sù cè g¾ng v­ît bËc cña Ban gi¸m ®èc còng nh­ toµn bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, trong ®ã cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña bé phËn kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®­îc bè trÝ hîp lý, ph©n c«ng c«ng viÖc râ rµng. Víi ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trÎ rÊt chÞu khã häc hái ®Ó cã ®­îc nghiÖp vô v÷ng vµng vµ am hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y nªn ®· ®¶m nhiÖm tèt mét khèi l­îng c«ng viÖc lín v× mçi kÕ to¸n viªn ®­îc Ban l·nh ®¹o giao nhiÒu phÇn hµnh vµ chøc n¨ng kh¸c nhau. KÕ to¸n chi phÝ vµ doanh thu ®· biÕt g¾n liÒn gi÷a t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty víi nh÷ng nguyªn t¾c quy ®Þnh trong h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ, h¹ch to¸n nhanh chãng vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh gãp phÇn ®¶m b¶o thèng nhÊt vµ nhÞp nhµng trong c«ng t¸c h¹ch to¸n cña c«ng ty. H¬n n÷a, bé m¸y kÕ to¸n cßn lu«n ®¸p øng kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ sè liÖu b¸o c¸o kÕ to¸n phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty. * VÒ tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n: H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®¬n vÞ ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc “chøng tõ ghi sæ”. H×nh thøc kÕ to¸n nµy ®· béc lé râ nh÷ng ­u ®iÓm cña m×nh trong c«ng t¸c kÕ to¸n m¸y lµm gi¶m khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp sæ s¸ch hµng ngµy cña nh©n viªn kÕ to¸n gióp n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng kÕ to¸n, cïng víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, viÖc h¹ch to¸n trªn m¸y sÏ ®¶m b¶o cho c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n thùc hiÖn dÔ dµng h¬n, ®ång thêi qóa tr×nh xö lý sè liÖu trªn m¸y sÏ lu«n cung cÊp c¸c th«ng tin kÕ to¸n cho l·nh ®¹o mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. HÇu hÕt c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt ë ®¬n vÞ ®Òu ®­îc x©y dùng theo kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu cÇn thiÕt lÉn néi dung kinh tÕ chñ yÕu cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. * VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕ to¸n kinh doanh Tr¶i qua mét qóa tr×nh ®æi míi vµ ph¸t triÓn c«ng ty ®· hoµn thµnh dÇn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña m×nh. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ n¾m b¾t nhanh nh÷ng th«ng tin kinh tÕ vµ nh÷ng thay ®æi vÒ chÕ ®é kÕ to¸n ®Ó ¸p dông cho ®¬n vÞ m×nh mét c¸ch phï hîp ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu lµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i ®¬n vÞ. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ: Nh­ chóng ta ®· biÕt chi phÝ kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp quan t©m hµng ®Çu vµ lu«n lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó qu¶n lý chi phÝ mét c¸ch chÆt chÏ nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng chi khèng mµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. ChÝnh v× vËy mµ mäi chi phÝ ph¸t sinh t¹i c«ng ty ®­îc theo dâi cô thÓ ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t mét c¸ch chÆt chÏ. C«ng ty còng b¾t ®Çu triÓn khai viÖc tÝnh gi¸ thµnh chi tiÕt ®Õn tõng dÞch vô ®Ó ®¸p øng kÞp thêi, chÝnh x¸c yªu cÇu cña qu¶n lý. C«ng ty më sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng nghiÖp vô theo c¸c yÕu tè sau: + Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô nh­: tiÒn l­¬ng, BHYT, KPC§, quü khuyÕn khÝch tµi n¨ng trÎ, quü hç trî nhµ ë… Chi phÝ nh©n c«ng h¹ch to¸n chi tiÕt nh­ sau: TiÒn l­¬ng nh©n c«ng bao gåm: l­¬ng cÊp bËc, chøc vô, l­¬ng khuyÕn khÝch theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, l­¬ng b­u t¸, BHXH, BHYT, KPC§. + Chi phÝ c«ng cô dông cô: ph¶n ¸nh chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng cho s¶n xuÊt, kinh doanh. + Chi phÝ khÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh. + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi nh÷ng chi phÝ kÓ trªn ph¸t sinh trùc tiÕp phôcvô s¶n xuÊt, kinh doanh. ViÖc theo dâi chi phÝ chi tiÕt cho tõng nghiÖp vô, tõng dÞch vô ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra sè liÖu, tµi liÖu, c«ng t¸c ®èi chiÕu chøng tõ, sè liÖu trong c«ng ty ®­îc dÔ dµng h¬n. Qua ®ã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý trong m«i tr­êng c¹nh tranh nh»m gi¶m gi¸ thµnh dÞch vô. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu: §­îc sù h­íng dÉn cña kÕ to¸n tr­ëng c«ng ty nªn c«ng t¸c h¹ch to¸n doanh thu t¹i c«ng ty hiÖn nay kh¸ hiÖn ®¹i. Víi sù hç trî ®¾c lùc bëi hÖ thèng m¸y vi tÝnh víi nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®­îc cµi ®Æt s½n: doanh thu thuª v¨n phßng, doanh thu dÞch vô ¨n uèng, … phÇn lín doanh thu ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµ theo dâi chÆt chÏ theo tõng lo¹i h×nh dÞch vô, tõng bé phËn. ViÖc h¹ch to¸n doanh thu nh­ hiÖn nay lµ c¬ së quan träng ®Ó tõng b­íc tiÕn hµnh h¹ch to¸n kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸nh gi¸ cô thÓ hiÖu qu¶ lo¹i h×nh dÞch vô ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i ®¬n vÞ. TÊt c¶ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n cña c«ng ty ®Òu ®­îc theo dâi riªng biÖt theo tõng lo¹i h×nh dÞch vô. Theo ®Þnh kú, kÕ to¸n tr­ëng cïng c¸c kÕ to¸n chuyªn qu¶n c«ng ty sÏ xuèng c¸c ®¬n vÞ c¬ së ®Ó kiÓm tra sè liÖu b¸o c¸o vµ ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ gèc cña nh÷ng kho¶n thu vÒ vµ chi ra. §©y lµ c¸ch lµm rÊt tèt ®Ó kiÓm tra tµi chÝnh vµ xö lý kÞp thêi c¸c thiÕu xãt t¹i c¸c trung t©m. - VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: C«ng t¸c kÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh doanh cña toµn c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. ViÖc ghi chÐp, ph¶n ¸nh ®­îc tiÕn hµnh dùa trªn c¨n cø khoa häc cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty. II. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long Trong mäi c«ng viÖc, mäi lÜnh vùc nãi chung còng nh­ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng kh«ng thÓ cã ®­îc sù hoµn h¶o tuyÖt mü mµ chØ ®¹t ®Õn sù hoµn h¶o t­¬ng ®èi nµo ®ã. Ng­êi ta lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó qu¶n lý chi phÝ mét c¸ch chÆt chÏ h¬n, tr¸nh l·ng phÝ vµ hao hôt ®Õn møc thÊp nhÊt. §ång thêi, còng t×m mäi c¸ch ®Ó t¨ng doanh thu h¬n n÷a vµ vÊn ®Ò lµ lµm sao x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ, doanh thu mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt. Víi mong muèn ®ã, qua mét thêi gian t×m hiÓu t¹i c«ng ty vµ t×m hiÓu c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty víi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë tr­êng, em xin ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt nhá nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ céng víi thêi gian thùc tÕ t¹i c«ng ty kh«ng nhiÒu nªn cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp ch­a ®­îc s©u s¾c. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh nãi riªng muèn cã tÝnh kh¶ thi cÇn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: - Hoµn thiÖn trªn c¬ së t«n träng c¬ chÕ tµi chÝnh, t«n träng chÕ ®é kÕ to¸n. KÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ mµ cßn lµ c«ng cô qu¶n lý nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc. Mçi quèc gia ®Òu ph¶i cã mét c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh nhÊt ®Þnh vµ x©y dùng mét hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt phï hîp víi c¬ chÕ tµi chÝnh. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cô thÓ ®­îc phÐp vËn dông vµ c¶i tiÕn chø kh«ng b¾t buéc ph¶i dËp khu«n hoµn toµn theo chÕ ®é nh­ng trong khu«n khæ ph¶i t«n träng chÕ ®é, t«n träng c¬ chÕ. - Hoµn thiÖn ph¶i trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng kÕ to¸n ban ®Çu mÆc dï ®­îc so¹n th¶o c«ng phu, nh­ng ®ã lµ mét b¶n thiÕt kÕ tæng thÓ. C¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i ¸p dông hÖ thèng ®ã nh­ng ®­îc quyÒn söa ®æi trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Hoµn thiÖn ph¶i ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý. - Hoµn thiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së tiÕt kiÖm chi phÝ v× môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ kinh doanh cã l·i vµ ®em l¹i hiÖu qu¶. Trªn c¬ së nh÷ng yªu cÇu cña viÖc hoµn thiÖn vµ thùc tr¹ng cña kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long, t«i m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong c«ng ty. 1. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n ban ®Çu: C¸c chøng tõ sö dông trong kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chñ yÕu lµ nh÷ng chøng tõ tù lËp. HiÖn nay ë c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long, viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a c¸c ®¬n vÞ víi c«ng ty cßn chËm vµ chñ yÕu ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi th¸ng. §Ó kh¾c phôc, c¸c c¸n bé kÕ to¸n trªn c«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®«n ®èc kÕ to¸n c¸c ®¬n vÞ göi ho¸ ®¬n, chøng tõ ®óng thêi h¹n, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi cho viÖc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. 2. Hoµn thiÖn viÖc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vµo kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty. * §èi víi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh: - HiÖn nay, bé phËn kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ vµo TK 627.1 chi phÝ nh©n viªn s¶n xuÊt vµ TK 641.1 - chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng. Qua t×m hiÓu t«i ®­îc biÕt c«ng ty h¹ch to¸n nh­ vËy lµ do ë d­íi c¸c ®¬n vÞ tham gia s¶n xuÊt kinh doanh vµ b¸n hµng lµ Ýt vµ c¸ch h¹ch to¸n nh­ vËy lµ ®Ó lµm gän nhÑ c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n d­íi c¸c ®¬n vÞ. H¬n n÷a viÖc nµy kh«ng lµm ¶nh h­ëng g× ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Do ®ã t«i thÊy viÖc h¹ch to¸n nh­ vËy lµ hîp lý. - C«ng ty h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ th¨m hái ng­êi èm trong c«ng ty, tiÒn phóng viÕng ®¸m ma, chi phÝ cö c¸n bé ®i häc båi d­ìng kiÕn thøc, … vµo chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (TK 627), kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 627.8 Cã TK 111 ViÖc h¹ch to¸n nh­ trªn lµ ch­a chÝnh x¸c v× c¸c kho¶n trªn kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty do ®ã kh«ng ®­îc phÐp h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. C¸c kho¶n trªn nªn ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: - §èi víi c¸c kho¶n chi th¨m hái èm ®au, phóng viÕng ®¸m ma, … trong c«ng ty ph¶i ®­îc lÊy tõ quü phóc lîi cña c«ng ty. KÕ to¸n c«ng ty ph¶i lËp c¸c bót to¸n nh­ sau: + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phóc lîi trong c«ng ty: Nî TK 431 Cã TK 334 Sau ®ã c¨n cø vµo phiÕu chi hoÆc giÊy b¸o nî ®Ó h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 334 Cã TK 111, 112 - §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ph¶i ®­îc lÊy tõ quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, kÕ to¸n ph¶i ghi: Nî TK 415 - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn Cã TK 111, 112, .. Nh­ v× trong n¨m 2001, 2002 c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long s¸t nhËp thªm nhiÒu ®¬n vÞ kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶, nî ®äng chång chÊt vµ c«ng ty ®· ph¶i tr¶ nî cho c¸c ®¬n vÞ míi s¸t nhËp nªn viÖc kh«ng cã quü phóc lîi, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn lµ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®· chÊp nhËn coh c«ng ty h¹ch to¸n vµo chi phÝ kh¸c. Ngoµi ra, ®èi víi c¸c chi phÝ th¨m hái èm ®au, phóng viÕng, … c«ng ®oµn c«ng ty cã hç trî. * §èi víi kÕ to¸n doanh thu: kÕ to¸n c«ng ty ph¶i lu«n tu©n thñ theo ®óng Th«ng t­ 89/2002TT-BTC. - Doanh thu vµ chi phÝ liªn quan ®Õn cïng mét giao dÞch ph¶i ®­îc ghi nhËn ®ång thêi theo nguyªn t¾c phï hîp vµ theo n¨m tµi chÝnh. - Ghi nhËn doanh thu trong kú kÕ to¸n theo ®óng chuÈn mùc doanh thu vµ thu nhËp kh¸c - QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. * §èi víi kÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh: kÕ to¸n c«ng ty ph¶i tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña Th«ng t­ 89/2002TT-BTC: sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n ®­îc h­ëng do thanh to¸n tiÒn mua hµng tr­íc thêi h¹n ®­îc ng­êi b¸n chÊp nhËn: Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nh­ vËy, theo Th«ng t­ sè 89/2002TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh, n¨m 2002 c«ng ty cÇn ph¶i thªm TK míi nh­ TK 515, TK 242, .. bæ sung thªm vµo kÕt cÊu nh­ TK 632, 211, … vµ söa ®æi quyÕt to¸n tµi chÝnh n¨m 2002 cho ®óng víi yªu cÇu cña th«ng t­. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, t«i thÊy kÕ to¸n tæng hîp cña c«ng ty ®· söa ®æi vµ bæ sung theo ®óng nh­ h­íng dÉn cña Th«ng t­ 89/2002TT-BTC. KÕt luËn Qua qóa tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ cho thÊy kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cã mét vai trß kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. NÕu h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c sÏ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc vµ cã hiÖu qu¶ nhÊt gãp phÇn vµo viÖc thóc ®Èy qóa tr×nh tuÇn hoµn vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kinh doanh hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô ngµy cµng ®­îc më réng. V× nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn trong b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy em chØ nãi ®Õn kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty. H¬n n÷a, ë c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp tù lµm, tù ¨n, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh víi gi¸m ®èc c«ng ty. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp cña c¸c ®¬n vÞ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh lªn c«ng ty. Em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty Du lÞch vµ th­¬ng m¹i tæng hîp Th¨ng Long nãi riªng vÒ c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn míi. Tuy nhiªn nÕu c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc h¬n n÷a nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c kÕ to¸n th× vai trß, t¸c dông cña kÕ to¸n c«ng ty cßn ®­îc ph¸t huy nhiÒu h¬n n÷a trong qóa tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em thÊy r»ng gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ cã mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh. Do ®ã, ®ßi hái c¸n bé kÕ to¸n kh«ng chØ n¾m v÷ng lý luËn mµ cßn ph¶i hiÓu s©u vÒ thùc tÕ th× míi cã thÓ vËn dông mét c¸ch khoa häc vµ thùc tiÔn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. §Ó hoµn thµnh tËp chuyªn ®Ò nµy, em xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi thÇy gi¸o …………….. vµ c¸c thÇy c« trong tr­êng, em xin c¶m ¬n Phßng KÕ to¸n - Tµi vô cña c«ng ty Du lÞch vµ Th­¬ng m¹i Tæng hîp Th¨ng Long ®· h­íng dÉn nhiÖt t×nh, chu ®¸o ®Ó em hoµn thµnh ®­îc tËp chuyªn ®Ò nµy. V× ®©y lµ b­íc ®Çu tiªn nghiªn cøu vµ víi tr×nh ®é lý luËn, nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn ch¾c ch¾n ®Ò tµi nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em kÝnh mong ®­îc sù tiÕp tôc chØ b¶o cña thÇy c«. Tµi liÖu tham kh¶o 1. KÕ to¸n Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i - DÞch vô - Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi. 2. Lý thuyÕt Thùc hµnh KÕ to¸n Tµi chÝnh - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 3. KÕ to¸n Tµi chÝnh - Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh KÕ to¸n Hµ Néi 4. KÕ to¸n Chi phÝ - TS. Vâ V¨n NhÞ - Gi¶ng viªn khoa KÕ to¸n - KiÓm to¸n - Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh. 5. 162 S¬ ®å KÕ to¸n Doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª 6. HÖ thèng KÕ to¸n Doanh nghiÖp - NXB Tµi chÝnh. 7. Qu¶n trÞ Tµi chÝnh Doanh nghiÖp - Tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh KÕ to¸n 8. HÖ thèng ChÕ ®é qu¶n lý Tµi chÝnh doanh nghiÖp. 9. H¹ch to¸n KÕ to¸n trong c¸c Doanh nghiÖp - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. 10. S¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh - TS. Vâ V¨n NhÞ - Gi¶ng viªn khoa KÕ to¸n - kiÓm to¸n - Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ TP Hå ChÝ Minh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Du lịch và Thương mại Tổng hợp Thăng Long.DOC