Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vật tư vận tải xi măng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3 1.1. Những vấn đề chung về TSCĐ 3 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm 4 1.1.2.Vai trò của TSCĐ và yêu cầu quản lý TSCĐ 4 1.1.3. Phân loại TSCĐ 6 1.1.4.Đánh giá TSCĐ 9 1.2. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 11 1.2.1. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán TSCĐ 11 1.2.2. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13 1.3. Hạch toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 19 1.3.1. Tài khoản sử dụng 19 1.3.2. Trình tự hạch toán 20 1.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ 23 1.4.1. Tài khoản sử dụng 23 1.4.2. Trình tự hạch toán 23 1.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 26 1.6. Qui trình thực hiện công việc kế toán trên máy tính 28 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 30 2.1. Đặc điểm kinh tế kế hoạch ảnh hưởng đến công tác kế toán 30 2.1.1. Đặc điểm chung 30 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 32 2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 34 2.2. Đặc điểm về TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 38 2.2.1. Đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong sản xuất của công ty 38 2.2.2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định của công ty 38 2.3. Hạch toán tăng giảm TSCĐ 40 2.3.1. Hạch toán tăng TSCĐ 40 2.3.2. Hạch toán giảm TSCĐ 52 2.4. Hạch toán khấu hao TSCĐ 60 2.5. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 64 2.6. Kiểm kê và tính giá TSCĐ 72 PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KT VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TAI CT VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 74 3.1. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 74 3.1.1. Đánh giá về công tác kế toán TSCĐ 74 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 74 3.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty vật tư vận tải xi măng 81 3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 81 3.2.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 86 KẾT LUẬN 88

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vật tư vận tải xi măng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cÊu tæ chøc vµ quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. C¨n cø kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. QuyÕt ®Þnh §iÒu I: Cho phÐp thanh lý 01 xe « t« HyunDai STT Tªn thiÕt bÞ BiÓn §K Nguyªn gi¸ §· K.hao GT cßn l¹i 01 ¤ t« HyunDai 29L 31-61 256.700.000 256.700.000 §iÒu II: Ghi gi¶m TSC§, gi¶m vèn kinh doanh cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng kÓ tõ ngµy 16/2/2003 §iÒu III: C¸c «ng tr­ëng phßng TCKTTK, tr­ëng phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i göi: Gi¸m ®èc c«ng ty - Nh­ ®iÒu III (ký tªn, ®ãng dÊu) -L­u VP, TCKTTK Tæng c«ng ty xi m¨ng viÖt nam Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty vËt t­ v©n t¶i xi m¨ng §éc lËp - Tù do – H¹nh phóc Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 20/2/2003 Sè: 270 - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 320 ngµy 16 th¸ng 2 n¨m 2003 cña gi¸m ®èc c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng vÒ viÖc thanh lý TSC§ . I – Ban thanh lý gåm: ¤ng: NguyÔn Träng Chóc §¹i diÖn: Gi¸m ®èc – Tr­ëng ban ¤ng: TrÞnh V¨n Ch­¬ng §¹i diÖn: KÕ to¸n tr­ëng – uû viªn II – TiÕn hµnh thanh lý TSC§ . §¬n vÞ : ngh×n ®ång Tªn tµi s¶n N­íc sx BiÓn §K Nguyªn gi¸ KhÊu hao GT cßn l¹i Sè tiÒn b¸n ®­îc Nguån vèn «t« HyunDai HQ 29L 3161 256.700 256.700 11.320 NS III- KÕt luËn cña ban thanh lý TSC§. Nh÷ng ®¸nh gi¸ trªn vÒ hiÖn tr¹ng xe lµ chÝnh x¸c, ®ång ý thanh lý. Ngµy 20/2/2003 Uû viªn ban thanh lý Tr­ëng ban thanh lý (Ký tªn) (Ký tªn) KÕt thóc qu¸ tr×nh thanh lý th× phßng kü thuËt cã nhiÖm vô chuyÓn hå s¬ kü thuËt cña tµi s¶n ®­îc thanh lý vµo l­u. Phßng kÕ to¸n trªn c¬ së c¸c chøng tõ, ghi c¸c bót to¸n liªn quan ®Õn nghiÖp vô thanh lý vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i c¸c tµi kho¶n. C«ng ty lËp ho¸ ®¬n GTGT NghiÖp vô nµy ®­îc theo dâi trªn sæ NhËt ký chung nh­ sau: Sæ NhËt ký chung N¨m 2003 Trang: 19 §¬n vÞ: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i §· vµo sæ c¸i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 320 16/2/2003 Sè trang tr­íc chuyÓn sang: H¹ch to¸n gi¶m «t« thanh lý Thu nhËp do thanh lý KÕt chuyÓn thu nhËp KÕt chuyÓn vµo lîi nhuËn Céng chuyÓn sang trang: V 214 211 111 711 3331 711 911 911 421 180.459.900 256.700.000 12.452.000 11.320.000 11.320.000 474.251.900 180.459.900 256.700.000 11.320.000 1.132.000 11.320000 11.320000 474.251.900 Tr­êng hîp gi¶m do ®iÒu ®éng: TrÝch sè liÖu ngµy 23/9/2003 C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng ®iÒu ®éng mét m¸y ®iªn tho¹i di ®éng lªn Tæng C«ng ty Xi m¨ng. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng vÒ viÖc ®iÒu ®éng TSC§. Tæng C«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ---------------------- Sè : 532 / Cty-TCKTTK “V/v: §iÒu ®éng TSC§ ” Hµ néi ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc C«ng ty vËt t­ - vËn t¶i - Xi m¨ng “V/v §iÒu ®éng tµi s¶n cè ®Þnh” Gi¸m ®èc C«ng ty vËt t­ - vËn t¶i - xi m¨ng - C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 824/BXD – TCCB ngµy 3/12/1990 cña Bé x©y dùng quy ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. - C¨n.cø quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng «ng Ph¹m Thanh H¶i nhËn nhiÖm vô míi t¹i Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam. - C¨n cø theo ®Ò nghÞ cña «ng Ch¸nh v¨n phßng C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: §iÒu ®éng 01 ®iÖn tho¹i di ®éng MOTOROLA sau ®©y tõ C«ng ty vËt t­ v©n t¶i xi m¨ng lªn Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam , ®Ó qu¶n lý vµ khai th¸c sö dông kÓ tõ ngµy 01/10/2003 Stt Tªn quy c¸ch vµ ký hiªu tµi s¶n §VT Sè l­îng Ghi chó 01 §iÖn tho¹i di ®éng MOTOROLA STARTAC 90 Sè m¸y : 216488 ChiÕc 01 M¸y ®ang ho¹t ®éng b×nh th­êng §iÒu 2: Ghi gi¶m TSC§ , gi¶m vèn kinh doanh cña C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng kÓ tõ ngµy 1/10/2003 * Nguyªn gi¸ : 10.800.000 ® * Gi¸ trÞ hao mßn : 1.260.000 ® * Gi¸ trÞ cßn l¹i : 9.540.000 ® §iÒu 3: §¬n vÞ nhËn tµi s¶n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ h¹ch to¸n theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n­ãc. §iÒu 4 : C¸c «ng Tr­ëng phßng TCKTTK, ¤ng Ph¹m Thanh H¶i, Ch¸nh v¨n phßng C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn: _Nh­ ®iÒu 4 _L­u VP, KTTK KÕ to¸n ph¶n ¸nh nghiÖp vô nµy trªn sæ s¸ch nh­ sau: Sæ NhËt ký chung N¨m 2003 Trang123 §¬n vÞ: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i §· vµo sæ c¸i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 532 1/10/2003 Sè trang tr­íc chuyÓn sang: H¹ch to¸n gi¶m TSC§ do ®iÒu ®éng Céng chuyÓn sang trang: V 811 214 211 15.234.623.780 9.540.000 1.260.000 15.245.423.780 15.234.623.780 10.800.000 15.245.423.780 Sæ C¸i mét sè tµi kho¶n liªn quan ®Õn c¸c tr­êng hîp t¨ng, gi¶m TSC§ trªn nh­ sau: Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n tiÒn mÆt SHTK: 111 ®v:®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NK TK ®èi øng Ph¸t sinh SH NT Nî Cã Sè d­ §K 157.930.000 07/02 Tr¶ tiÒn mua thiÕt bÞ v¨n phßng 17 211 15.309.000 07/02 ThuÕ GTGT KhÊu trõ 17 133 1.530.900 16/02 Thu tiÒn thanh lý 19 711 11.320.000 16/02 ThuÕ GTGT ph¶i nép 19 3331 1.132.000 Tæng céng 170.382.000 16.839.900 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n TSC§ SHTK: 211 ®v:®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NK TK ®èi øng Ph¸t sinh SH NT Nî Cã Sè d­ §K 26.053.837.108 07/02 Mua thiÕt bÞ v¨n phßng 17 111 15.309.000 15/02 X©y dùng bµn giao 18 241 110.500.000 16/02 Thanh lý « t« 19 214 256700.000 05/05 NhËn TSC§ 52 411 1.099.275.128 05/05 Hao mßn 52 214 460.394.872 20/05 Nèi m¹ng m¸y vi tÝnh 52 112 242.504.900 01/10 TSC§ gi¶m 143 811 9.540.000 01/10 Hao mßn 143 214 1.260.000 Tæng céng 27.981.821.008 267.500.000 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n X©y dùng c¬ b¶n dë dang SHTK: 241 ®v:®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NK TK ®èi øng Ph¸t sinh SH NT Nî Cã Sè d­ §K 215.780.000 15/02 Bµn giao c«ng tr×nh 18 211 110.500.000 Tæng céng 215.780.000 110.500.000 Sæ c¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n Hao mßn TSC§ SHTK: 214 ®v:®ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NK TK ®èi øng Ph¸t sinh SH NT Nî Cã Sè d­ §K 10.712.218.802 16/02 Thanh lý « t« 19 211 258.700.000 05/05 T¨ng TSC§ 52 211 460.394.872 01/10 TSC§ gi¶m do ®iÒu ®éng 143 211 1.260.000 Tæng céng 259.960.000 11.172.613.674 2.4. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§. C«ng t¸c h¹ch to¸n trÝch khÊu hao TSC§ t¹i C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1062/TC/Q§/CSTC cña Bé tµi chÝnh. Néi dung cña quyÕt ®Þnh nµy bao gåm c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc qu¶n lý, sö dông vµ tÝnh trÝch khÊu hao trong c¸c doanh nghiÖp. Cô thÓ lµ dùa vµo tuæi thä kü thuËt cña TSC§ theo thiÕt kÕ, hiÖn tr¹ng TSC§, môc ®Ých vµ hiÖu suÊt, c«ng dông ­íc tÝnh cña TSC§ ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian sö dông TSC§. Ngoµi ra víi c¸c TSC§ mµ C«ng ty ®Çu t­ b»ng vèn vay th× bªn c¹nh nh÷ng c¨n cø trªn cßn dùa vµo thêi gian vay vèn lµ dµi h¹n hay ng¾n h¹n ®Ó ®iÒu chØnh møc khÊu hao t¨ng lªn nh»m thu håi vèn nhanh mµ vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn trÝch khÊu hao theo ®óng quy ®Þnh. T¹i C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng, c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý TSC§ còng nh­ tÝnh gi¸ trÞ hao mßn vµo chi phÝ ®Òu ®­îc qu¶n lý vµ tÝnh tËp trung. Tæng hîp møc khÊu hao cña TSC§ cÇn tÝnh khÊu hao trong th¸ng thµnh møc khÊu hao th¸ng. Cô thÓ c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao cña tõng TSC§ ®Ó x¸c ®Þnh møc khÊu hao theo c«ng thøc sau: Møc khÊu hao n¨m = Nguyªn gi¸ x Tû lÖ khÊu hao Møc khÊu hao Møc khÊu hao n¨m th¸ng 12 = T¹i C«ng ty tµi s¶n sö dông ë bé phËn nµo ®­îc trÝch khÊu hao vµo chi phÝ cña bé phËn ®ã. Nh÷ng TSC§ phôc vô cho c¸c bé phËn qu¶n lý th× gi¸ trÞ hao mßn sÏ ®­îc tÝnh vµo TK 6424, cßn víi c¸c tµi s¶n ë bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp th× tÝnh vµo TK 6274. C¸c bót to¸n trÝch khÊu hao ®­îc tÝnh theo th¸ng. VÝ dô: TrÝch khÊu hao m¸y vi tÝnh ACER ë phßng tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª. Nguyªn gi¸: 19.831.000 KhÊu hao: 18.309.000 Gi¸ trÞ cßn l¹i: 1.522.000 N¨m ®­a vµo sö dông lµ n¨m 2000 víi thêi gian sö dông ­íc tÝnh lµ 5 n¨m tøc tû lÖ khÊu hao lµ 20% nh­ vËy møc trÝch khÊu hao mét th¸ng 126.000 ®ång. Sau khi tÝnh xong møc khÊu hao cña tõng th¸ng kÕ to¸n TSC§ ghi vµo b¶ng trÝch khÊu hao cña C«ng ty. B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ Cuèi th¸ng kÕ to¸n tæng hîp sè khÊu hao trÝch trong 1 th¸ng cña tÊt c¶ TSC§ trong C«ng ty sau ®ã lËp phiÕu h¹ch to¸n ®Ó lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i. TrÝch sè liÖu th¸ng 6/2003 tæng møc khÊu hao c¬ b¶n ph¶i trÝch cña toµn C«ng ty lµ 23.101.813 ®ång trong ®ã møc khÊu hao c¬ b¶n tµi s¶n dïng cho s¶n xuÊt lµ 3.565.572 ®ång, møc khÊu hao c¬ b¶n tµi s¶n dïng cho qu¶n lý lµ 17.674.941 ®ång,khÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng lµ 1.861.300 ®ång. C¨n cø vµo sè khÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng 6/2003, kÕ to¸n TSC§ lËp phiÕu h¹ch to¸n. Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng PhiÕu h¹ch to¸n Sè: 3 C¨n cø ghi: B¶ng trÝch khÊu hao TSC§ Néi dung ghi: TÝnh khÊu hao TSC§ th¸ng 6 n¨m 2003 §v: §ång STT N¬i trÝch khÊu hao Sè khÊu hao 01 KhÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt 3.565.572 02 KhÊu hao TSC§ dïng cho b¸n hµng 1.861.300 03 KhÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý 17.674.941 C¨n cø vµo phiÕu h¹ch to¸n kÕ to¸n vµo sæ NhËt ký chung vµ sæ c¸i nh­ sau: Sæ NhËt ký chung N¨m 2003 Trang: 67 §v: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i §· vµo sæ c¸i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 PHT 3 21/6/2003 Sè trang tr­íc chuyÓn sang: TrÝch khÊu hao TSC§ Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n Céng chuyÓn sang trang: V 6274 6414 6424 2141 009 2.343.672.520 1.861.300 3.565.572 17.674.941 23.101.813 2.366.774.333 2.343.672.520 23.101.813 2.366.774.333 Sæ C¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : khÊu hao TSC§ h÷u h×nh Sè hiÖu: 2141 Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NhËt ký Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 PHT 3 21/6/2003 Sè d­ ®Çu kú: TrÝch khÊu hao TSC Céng sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú: 67 6274 6414 6424 0 1.825.346.000 1.861.300 3.565.572 17.674.941 1.848.449.813 1.848.449.813 Nh×n chung khÊu hao TSC§ cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ, tuy nhiªn viÖc kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ lµ ch­a phï hîp víi chÕ ®é hiÖn hµnh vµ h¬n n÷a C«ng ty khã h×nh dung ra quy m« khÊu hao vµ c¸ch thøc ph©n bæ khÊu hao, lµm cho c«ng t¸c theo dâi khÊu hao khã kh¨n h¬n. 2.5. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§. §Æc ®iÓm cña TSC§ lµ sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh do vËy ®Ó cho TSC§ ho¹t ®éng tèt ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®Æn, C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn viÖc b¶o d­ìng söa ch÷a TSC§, thay thÕ c¸c bé phËn chi tiÕt ®· bÞ hao mßn, h­ háng trong qu¸ tr×nh sö dông. Hµng n¨m, C«ng ty ®Òu cã kÕ ho¹ch söa ch÷a lín, trong ®ã quy ®Þnh thêi gian, néi dung c«ng viÖc vµ ph­¬ng thøc söa ch÷a TSC§. Ph­¬ng thøc söa ch÷a lín TSC§ cña C«ng ty cã hai d¹ng hoÆc lµ C«ng ty tù söa ch÷a hoÆc lµ thuª ®¬n vÞ kh¸c söa ch÷a. Th«ng th­êng ph­¬ng thøc thuª th­êng ®­îc tiÕn hµnh do C«ng ty vÉn ch­a cã ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng söa ch÷a nh÷ng háng hãc lín vµ phøc t¹p. Th¸ng 11/2003 C«ng ty tiÕn hµnh söa ch÷a «t« 21H – 0127 theo ph­¬ng thøc thuª C«ng ty ViÖt Kú Phó Thä söa ch÷a. Tr×nh tù tiÕn hµnh nh­ sau: Gi¸m ®èc C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng lËp giÊy uû quyÒn cho tr­ëng chi nh¸nh Phó Thä ký hîp ®ång víi C«ng ty ViÖt Kú Phó Thä vÒ viªc söa ch÷a xe «t« 21H – 0127. Sau ®ã tr­ëng chi nh¸nh Phó Thä tiÕn hµnh ký hîp ®ång kinh tÕ víi C«ng ty ViÖt Kú. §¬n vÞ söa ch÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty ViÖt Kú §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè: 13/2003 Hµ néi ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2003 Hîp ®ång söa ch÷a xe « t« C¨n cø vµo ph¸p lÖnh H§KT ngµy 25/9/1989 cña Héi ®ång Nhµ n­íc C¨n cø nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña hai bªn. §¹i diÖn bªn A: C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. ¤ng: .................. Chøc vô: ......................... Theo giÊy uû quyÒn sè: ........ Ngµy .... th¸ng....... n¨m ...... - Tµi kho¶n: 710A-00243. T¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a Hµ Néi. M· sè thuÕ: 0100106352-1 §Þa chØ: 21B C¸t Linh – Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 8257328. §¹i diÖn bªn B: C«ng ty ViÖt Kú Phó Thä. ¤ng NguyÔn §×nh Kú . Chøc vô: Gi¸m ®èc Theo giÊy uû quyÒn sè ........ Ngµy: ... th¸ng ..... n¨m....... - Tµi kho¶n 716A-47393 T¹i Ng©n hµng: PGD Gia CÈm NH§T Phó Thä. M· sè thuÕ: 2600196076-1 §Þa chØ: P. Gia CÈm – TP. ViÖt Tr× - Phó Thä. §iÖn tho¹i: 021846571. Sau khi bµn b¹c thèng nhÊt, cïng nhau tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi néi dung cô thÓ sau: §iÒu 1: Bªn B nhËn cña bªn A söa ch÷a chiÕc xe: MAZ 5335 - BiÓn ®¨ng ký sè: 21H 0127 Hä vµ tªn l¸i xe: TriÖu Kh¾c Dòng - Néi dung söa ch÷a: §¹i tu cabin vµ thïng bÖ, m¸y gÇm (Cã b¶n kiÓm nghiÖm vµ dù to¸n chi tiÕt hîp ®ång kÌm theo). §iÒu 2: TiÕn ®é thùc hiÖn: Tõ ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2003 §Õn ngµy 10 thang 12 n¨m 2003 §iÒu 3: VËt t­ nhiªn liÖu: Bªn B tù lo: mua ®óng chñng lo¹i vËt t­ phô tïng thay thÕ, ®¶m b¶o chÊt l­îng xe söa ch÷a nh­ trong hîp ®ång vµ phô lôc kÌm theo. §iÒu 4: Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn. 1. Bªn B: Tæ chøc söa ch÷a ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng söa ch÷a b¶o d­ìng xe «t«, ®óng tiÕn ®é vµ b¶o ®¶m an toµn lao ®éng: B¶o hµnh chÊt l­îng vËt t­ kü thuËt 12 th¸ng. 2.Bªn A: Cö c¸n bé kü thuËt (phßng kü thuËt, ®oµn xe vµ l¸i xe) theo dâi gi¸m s¸t vµ gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c vÒ kü thuËt t¹i x­ëng cña bªn B. §iÒu 5: Thanh to¸n: TiÒn mÆt, sÐc, ng©n phiÕu. Tæng dù to¸n hîp ®ång lµ: 32.805.696 B»ng ch÷: (ba m­¬i hai triÖu t¸m tr¨m linh n¨m ngµn s¸u tr¨m chÝn s¸u ®ång ch½n) Trong ®ã: - Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ: 29.823.360 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 2.982.336 Khi thanh to¸n kÌm theo ho¸ ®¬n do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh, ghi râ néi dung s÷a ch÷a, sè xe, tªn l¸i xe vµ cã ch÷ ký cña ng­êi mua hµng (§oµn xe hoÆc l¸i xe) ng­êi b¸n hµng (Bªn nhËn söa ch÷a). §iÒu 6: §iÒu kho¶n kh¸c. - Khi BD/SC xong xe: Hai bªn cö c¸n bé kü thuËt lËp biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao xe t¹i x­ëng. - Bªn B sÏ thanh to¸n xong chËm nhÊt sau 5 ngµy khi ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc thanh lý hîp ®ång kinh tÕ vµ ho¸ ®¬n thanh to¸n hiÖn hµnh (Bé Tµi chÝnh). §iÒu 7: Hîp ®ång lËp thµnh 6 b¶n, bªn A gi÷ 4 b¶n, Bªn B gi÷ 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nhau kÓ tõ ngµy ký. Hai bªn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghiªm chØnh néi dung trªn. Trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nÕu cã g× v­íng m¾c vÒ gi¸ c¶, chñng lo¹i vËt t­… th× hai bªn bµn b¹c thèng nhÊt kÞp thêi ®¶m b¶o xe ra x­ëng ®óng tiÕn ®é, ®¶m b¶o chÊt l­îng BD/SC. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Tr­ëng chi nh¸nh Gi¸m ®èc TrÇn H÷u NghÞ NguyÔn §×nh Kú Tr­íc khi xe ®­a vµo söa ch÷a C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm xe cïng víi ®¬n vÞ söa ch÷a, lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm ®ång thêi lËp dù to¸n kÌm theo. Sau khi söa ch÷a xong C«ng ty tiÕn hµnh nghiÖm thu TSC§ võa ®­îc söa ch÷a vµ lËp biªn b¶n nghiÖm thu. Lóc nµy c«ng viÖc ®· hoµn thµnh, tr­ëng chi nh¸nh Phó Thä tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång. §¬n vÞ söa ch÷a Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam C«ng ty ViÖt Kú §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång Söa ch÷a xe: MAZ 21H – 0127 - C¨n cø vµo H§KT sè 13/2003ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2003 vµ c¸c phô lôc sè 1,2 kÌm theo. C¨n cø vµo: Biªn b¶n nghiÖm thu khèi l­îng, chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc ®· hoµn thµnh söa ch÷a xe ngµy 10/12/2003. H«m nay, ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 ®¹i diÖn bªn a: C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng Do «ng: TrÇn H÷u NghÞ Chøc vô: Tr­ëng chi nh¸nh Phó Thä - Tµi kho¶n: 710A-00243. T¹i Ng©n hµng c«ng th­¬ng §èng §a Hµ Néi. M· sè thuÕ: 0100106352-1 §¹i diÖn bªn b: C«ng ty ViÖt Kú Phó Thä. ¤ng NguyÔn §×nh Kú . Chøc vô: Gi¸m ®èc - Tµi kho¶n 716A-47393 T¹i Ng©n hµng: PGD Gia CÈm NH§T Phó Thä. M· sè thuÕ: 2600196076-1 Hai bªn thèng nhÊt thanh lý H§KT trªn nh­ sau: Bªn B: §· söa ch÷a b¶o d­ìng xong chiÕc xe: MAZ BiÓn sè: 21H – 0127 L¸i xe lµ: TriÖu Kh¾c Dòng Bªn A: §· nghiÖm thu vµ nhËn xe ngµy: 16/6/2003 Gi¸ trÞ thanh lý H§KT: Gi¸ trÞ H§KT: 32.805.696 PhÇn ph¸t sinh (+): 0 PhÇn gi¶m (-): 0 Tæng gi¸ trÞ thanh lý H§KT lµ: 32.805.696 §· t¹m thanh to¸n lµ: 0 Sè cßn l¹i ®­îc thanh to¸n lµ: 32.805.696 (B»ng ch÷: Ba m­¬i hai triÖu t¸m tr¨m lÎ n¨m ngµn s¸u tr¨m chÝn s¸u ®ång) Trong ®ã: - Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ: 29.823.360 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 2.982.336 Thêi gian: Thanh to¸n chËm nhÊt lµ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2003 Thêi gian b¶o hµnh: B¶o hµnh chÊt l­îng vËt t­ kü thuËt 12 th¸ng H§KT sè 13/2000 ®­îc thanh lý kÓ tõ ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 ®¹i diÖn bªn a ®¹i diÖn bªn b Tr­ëng chi nh¸nh Gi¸m ®èc TrÇn H÷u NghÞ NguyÔn §×nh Kú §ång thêi tiÕn hµnh thanh to¸n víi ®¬n vÞ söa ch÷a c¨n cø trªn ho¸ ®¬n GTGT C«ng ty ViÖt Kú göi ®Õn. Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01-GTKT-3LL Liªn 2: (Giao kh¸ch hµng) GK/03-B Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 No: 025655 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty viÖt kú phó thä §Þa chØ: P. Gia cÈm , TP. ViÖt Tr× Sè tµi kho¶n: 710A - 47393 §iÖn tho¹i: 846571 MS ThuÕ: 2600196076 Hä tªn ng­êi mua hµng: §¬n vÞ: Chi nh¸nh c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng t¹i Phó Thä §Þa chØ: V©n c« ViÖt Tr× Sè tµi kho¶n: ...................... H×nh thøc thanh to¸n: TM MS thuÕ: STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1x2 01 Tr¶ tiÒn söa ch÷a «t« 21H 0127 theo hîp ®ång söa ch÷a «t« sè 13 ngµy 21/11/2003 Xe 01 29.823.360 Céng tiÒn hµng: 29.823.360 ThuÕ suÊt(GTGT): 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.982.336 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 32.805.696 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Ba m­¬i hai triÖu t¸m tr¨m lÎ n¨m ngµn s¸u tr¨m ®ång) Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) V× chi phÝ söa ch÷a thùc tÕ lín kh«ng thÓ ®­a hÕt vµo chi phÝ mét kú kinh doanh nªn ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hai th¸ng lµ th¸ng 6 vµ 7. Chøng tõ ®· lËp ®Çy ®ñ, kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh ghi sæ NhËt ký chung vµ sæ C¸i nh­ sau: Sæ NhËt ký chung N¨m 2003 Trang: 143 §v: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i §· vµo sæ c¸i Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 H§KT 13/2003 025655 025655 21/11/2003 17/12/2003 17/12/2003 30/12/2000 Sè trang tr­íc chuyÓn sang: TËp hîp chi phÝ thuª ngoµi SCLTSC§ Thanh to¸n víi c«ng ty ViÖt Kú QuyÕt to¸n chi phÝ SCL hoµn thµnh Ph©n bæ chi phÝ SCL vµo chi phÝ SXKD. Tæng céng V V 2413 133 331 331 111 142 2413 627 142 17.278.902.700 29.823.360 2.982.336 32.805.696 29.823.360 29.823.360 17.404.160.810 17.278.902.700 32.805.696 32.805.696 29.823.360 29.823.360 17.404.160.810 Sæ C¸i N¨m 2003 Tªn tµi kho¶n : Söa ch÷a lín TSC§ Sè hiÖu: 2413 Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang NhËt ký Tµi kho¶n ®èi øng Sè ph¸t sinh SH NT Nî Cã 1 2 3 4 5 6 7 H§KT 13/2003 025655 21/11/2003 17/12/2003 Sè d­ ®Çu kú: TËp hîp chi phÝ thuª ngoµi SCL TSC§ QuyÕt to¸n CP SCL hoµn thµnh Céng sè ph¸t sinh Sè d­ cuèi kú: 143 143 331 142 57.872.320 29.823.360 29.823.360 87.695.700 29.823.360 29.823.360 87.695.700 2.6. KiÓm kª vµ tÝnh gi¸ l¹i TSC§. T¹i C«ng ty vËt t­ vËn t¶i Xi m¨ng, c«ng t¸c kiÓm kª TSC§ ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn mçi n¨m mét lÇn vµo cuèi n¨m, tæ chøc ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc. Tr­íc khi kiÓm kª, C«ng ty thµnh lËp ban kiÓm kª TSC§, ban nµy trùc tiÕp tiÕn hµnh kiÓm kª tõng lo¹i TSC§, ®èi chiÕu sè liÖu thùc tÕ víi sè liÖu trªn sæ s¸ch ®Ó ph¸t hiÖn tµi s¶n thõa thiÕu vµ lËp b¸o c¸o kiÓm kª. §Ó ph¶n ¸nh viÖc kiÓm kª c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng th× C«ng ty dïng mÉu phiÕu kiÓm kª nh­ sau: Võa qua C«ng ty ®· kiÓm kª, x¸c ®Þnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm 0h ngµy 1/1/2004. TÊt c¶ nh÷ng TSC§ hiÖn cã t¹i C«ng ty ®Òu ®­îc kiÓm kª. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y viÖc ph¸t hiÖn thõa thiÕu TSC§ sau khi kiÓm kª lµ kh«ng cã do vËy viÖc h¹ch to¸n TSC§ thõa thiÕu sau kiÓm kª kh«ng x¶y ra. Tuy nhiªn thêi gian tr­íc mét sè tµi s¶n mµ nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i ghi trªn sæ s¸ch kh«ng phï hîp víi gi¸ thùc tÕ th× C«ng ty ®Ò nghÞ nh­îng b¸n hoÆc thanh lý ®Ó tÝnh ®óng khÊu hao vµ chi phÝ, t¹o nguån t¸i ®Çu t­ TSC§. ViÖc nh­îng b¸n hoÆc thanh lý c¸c tµi s¶n nµy lµ mét biÖn ph¸p kh«ng mÊy thiÕt thùc ®èi víi C«ng ty, nÕu TSC§ cßn phï hîp víi môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh th× C«ng ty nªn ®Ó l¹i mµ ®iÒu chØnh gi¸ cho phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ cßn nÕu TSC§ nµy kh«ng cßn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña C«ng ty th× lóc ®ã míi lµm thñ tôc nh­îng b¸n vµ thanh lý. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, qui m« TSC§ cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng ngµy cµng ®­îc t¨ng c­êng, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. NhiÒu n¨m qua, c«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý TSC§ t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ, coi h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý ®¾c lùc, th«ng tin vµ kiÓm tra kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c t×nh h×nh t¨ng gi¶m, söa ch÷a, khÊu hao TSC§. Môc tiªu cuèi cïng lµ hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Xong hiÖu qu¶ sö dông ra sao, nh÷ng g× cßn tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§, phÇn III cña ®Ò tµi xin ®Ò cËp ®Õn mét khÝa c¹nh nµo ®ã cña vÊn ®Ò nµy. PhÇn III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. 3.1 Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. 3.1.1. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, do vËy tr­íc ®©y trong thêi kú bao cÊp nguån h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu lµ ng©n s¸ch nhµ n­íc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ th× nguån ng©n s¸ch ®· bÞ c¾t gi¶m rÊt nhiÒu,cho nªn c«ng ty ®· vµ ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc khã kh¨n nµy. Gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®ã chÝnh lµ dùa vµo nguån vèn tù bæ xung cña doanh nghiÖp mµ c¬ së lµ nguån vèn khÊu hao vµ c¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng do xö lý c¸c TSC§ kh«ng cÇn dïng hoÆc ®· hÕt thêi h¹n sö dông. Qua t×nh h×nh chung cña c«ng ty nh­ trªn, víi thêi gian thùc tËp t¹i ®©y em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn nh­ sau: Nh×n chung toµn bé c«ng ty ®· ®­a mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ m¸y vi tÝnh, m¸y in, m¸y photocopy phôc vô cho c«ng ty trong ®ã cã phßng kÕ to¸n. Sö dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®· gióp cho viÖc xö lý th«ng tin nhanh chãng, hoµn toµn thuËn lîi cho viÖc cËp nhËt th«ng tin kÕ to¸n. V× vËy c«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n ®­îc gi¶m nhÑ, c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp v× thÕ mµ ®­îc tiÕn hµnh gän nhÑ, nhanh chãng. §ång thêi víi h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n nh­ ®· nªu ë phÇn I c«ng ty còng ®· ¸p dông ®Çy ®ñ c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh ®ã lµ c¸c ph­¬ng ph¸p chøng tõ, ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸, ph­¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n, ph­¬ng ph¸p tæng hîp vµ c©n ®èi. ViÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p nµy lµm cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ trän vÑn. C¸c kh©u h¹ch to¸n t¨ng, gi¶m, tÝnh khÊu hao, söa ch÷a lín TSC§ ®Òu cã ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp, tõ nh÷ng nghiÖp vô ®¬n gi¶n nhÊt ®Õn c¸c nghiÖp vô phøc t¹p, kÕ to¸n TSC§ cña c«ng ty ghi sæ hoµn toµn ®óng theo qui ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n míi. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch ¸p dông theo h×nh thøc NhËt ký chung ®­îc qu¶n lý t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ. HÖ thèng chøng tõ ban ®Çu ®­îc tËp hîp cÈn thËn ®Ó cËp nhËt sè liÖu vµo c¸c sæ chi tiÕt, tæng hîp TSC§ mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c qua ®ã ph¶n ¸nh th«ng tin kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c cho qu¶n lý. Víi qui m« TSC§ cña c«ng ty kh¸ lín nh­ng viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®­îc tæ chøc rÊt chÆt chÏ vµ khoa häc, ®iÒu nµy chøng tá c¸n bé c«ng ty nãi chung vµ c¸n bé phßng kÕ to¸n nãi riªng hÕt søc cã tr¸ch nhiÖm còng nh­ tinh thÇn tù gi¸c cao. Tuy nhiªn hiÖn nay, mÆc dï c«ng t¸c h¹ch to¸n TSC§ cña c«ng ty ®· vµ ®ang kh«ng ngõng ®­îc cñng cè, song kh«ng ph¶i kh«ng cßn nh÷ng mÆt tån t¹i. Tr­íc hÕt lµ viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty th× sè liÖu ®­a vµo cã liªn quan ®Õn tµi kho¶n nµo lËp tøc ®­îc ®­a ngay vµo c¸c sæ cã liªn quan ®Õn tµi kho¶n ®ã. Nh­ng nÕu cã sai sãt sè liÖu ë mét bót to¸n th× sÏ sai sãt ë tÊt c¶ c¸c sæ cã liªn quan mµ vÉn ®¶m b¶o c©n ®èi. Do vËy, khi c¸c sæ ®­îc lËp kh«ng mang tÝnh ®éc lËp nh­ trªn th× cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p kiÓm tra ph¸t hiÖn sai sãt mét c¸ch h÷u hiÖu. Hai lµ viÖc theo dâi hao mßn ë c«ng ty. TSC§ hiÖn t¹i cña c«ng ty chØ cã TSC§ h÷u h×nh v× thÕ trªn sæ s¸ch còng chØ ghi chÐp hao mßn h÷u h×nh. Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn tõng ngµy tõng giê nh­ hiÖn nay, TSC§ v« h×nh cã vÞ trÝ rÊt quan träng, vËy mµ, trong hÖ thèng tµi kho¶n cña doanh nghiÖp ch­a ®­a TK 213 vµo sö dông, cho nªn còng ch­a cã TK 2143 vµ ®©y chÝnh lµ mét thiÕu sãt lín cÇn kh¾c phôc ë c«ng ty. VÒ phÇn tÝnh khÊu hao TSC§, hiÖn nay c«ng ty trÝch khÊu hao TSC§ theo quyÕt ®Þnh 1062/Q§/TC/CSTC cña Bé tµi chÝnh. Cô thÓ lµ c«ng ty ®ang ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao b×nh qu©n, theo ph­¬ng ph¸p nµy khÊu hao ®­îc tÝnh æn ®Þnh cho c¸c n¨m, nh­ng tèc ®é thu håi vèn ®Çu t­ rÊt chËm. H¬n n÷a, n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§ ë mçi thêi ®iÓm l¹i kh¸c nhau, lóc TSC§ cßn míi n¨ng lùc s¶n xuÊt rÊt tèt, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm, khi tµi s¶n trë nªn cò, l¹c hËu, n¨ng lùc s¶n xuÊt kÐm, t¹o ra Ýt s¶n phÈm, nÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao nh­ hiÖn nay lµ ch­a hîp lý do møc trÝch khÊu hao lóc TSC§ cßn míi còng b»ng møc trÝch khÊu hao lóc TSC§ cò n¸t l¹c hËu. Ba lµ trong viÖc theo dâi TSC§ trªn sæ s¸ch mÆc dï ®· t­¬ng ®èi chÆt chÏ, nh­ng viÖc kh«ng lËp thÎ TSC§ tr­íc hÕt lµ ch­a thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n ®· qui ®Þnh, sau lµ ¶nh h­ëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ lµm cho viÖc theo dâi TSC§ cña kÕ to¸n kh«ng ®Çy ®ñ c¶ vÒ mÆt sè l­îng còng nh­ mÆt gi¸ trÞ. Bèn lµ víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu lµ cung øng vËt t­ vµ vËn chuyÓn vËt t­, s¶n phÈm cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng,cho nªn hai nhãm TSC§ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i lµ hai nhãm TSC§ phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy nhiªn, trong c¬ cÊu TSC§ cña c«ng ty th× hai nhãm nµy chiÕm tû träng nhá, l¹i cò n¸t, l¹c hËu dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, an toµn lao ®éng kh«ng ®­îc ®¶m b¶o, ¶nh h­ëng ®Õn søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng do hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña c«ng ty ch­a cao. Chøng tá viÖc x©y dùng c¬ cÊu ®Çu t­ TSC§ hiÖn nay ch­a hîp lý, ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. H¬n n÷a ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty ph©n t¸n ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§ qua ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông TSC§. N¨m lµ hiÖn nay c«ng ty kh«ng cã TSC§ ®i thuª vµ cho thuª. §©y lµ mét ho¹t ®éng tuy rÊt míi xong l¹i tá ra rÊt hiÖu qu¶ ®èi víi viÖc ®Çu t­ tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp. Trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn kh«ng ngõng, ®Æt c¸c doanh nghiÖp ®øng tr­íc mét thùc tÕ ®¸ng buån lµ TSC§ qu¸ l¹c hËu, cÇn ®æi míi. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt hiÖn nay lµ thiÕu vèn ®Çu t­, c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng còng kh«ng ®øng ngoµi thùc tr¹ng nµy. Do vËy, rÊt cã thÓ quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thuª TSC§ lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó th¸o gì nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay. 3.1.2. Ph­¬ng h­íng hoµn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ v©n t¶i xi m¨ng. Nh÷ng tån t¹i trªn ®©y mÆc dï kh«ng g©y ra nh÷ng thÊt tho¸t lín vÒ TSC§ nh­ng nã cã ¶nh h­ëng Ýt nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ cña c«ng ty. V× vËy, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nµy.Liªn hÖ kiÕn thøc ®· häc víi thùc tÕ cña c«ng ty, em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn sau ®©y, víi mong muèn phÇn nµo cã thÓ ®ãng gãp cho c«ng ty trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò nµy. Mét lµ ®èi víi viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y, c«ng ty nªn l¾p ®Æt ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng sai sãt khi vµo bót to¸n kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. §Ó thùc hiÖn ®­îc ch­¬ng tr×nh nµy c«ng ty nªn kÕt hîp víi Tæng c«ng ty ®Çu t­ vµo viÖc lËp tr×nh kÕ to¸n mang tÝnh ®Æc thï cña c«ng ty thÓ hiÖn th«ng qua c¸c bót to¸n c¬ b¶n, ®ã lµ c¸c dÊu hiÖu gióp m¸y tÝnh h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai sãt. Song song víi qu¸ tr×nh h¹ch to¸n trªn m¸y vi tÝnh th× kÕ to¸n nªn thËn träng ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, nÕu kh«ng viÖc t×m ra sai sãt sÏ mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. Hai lµ ®èi víi c¸c lo¹i TSC§ kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt (TSC§ v« h×nh ) c«ng ty nªn xem xÐt theo dâi lo¹i tµi s¶n nµy th«ng qua viÖc sö dông TK 213 vµ TK 2143. ViÖc tÝnh nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh tr­íc kia kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n mµ chØ ngÇm ®Þnh th× b©y giê ®· cã ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng ty còng nªn xem xÐt ®Ó thùc hiÖn. Ba lµ vÒ viÖc lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ ban ®Çu. Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô t¨ng TSC§ th× kÕ to¸n TSC§ cÇn ph¶i lËp thÎ TSC§ vµ vµo sæ chi tiÕt TSC§. Nh­ng ë c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng l¹i kh«ng lËp thÎ TSC§, nh­ vËy kÕ to¸n chØ theo dâi TSC§ vÒ mÆt gi¸ trÞ mµ kh«ng theo dâi ®­îc thùc tr¹ng kü thuËt cña TSC§. Cã thÓ nãi viÖc qu¶n lý TSC§ nh­ vËy lµ ch­a ®Çy ®ñ v× nÕu chØ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ kÕ to¸n sÏ kh«ng n¾m b¾t ®­îc t×nh tr¹ng TSC§ l¹c hËu, hay hiÖn ®¹i, còng kh«ng biÕt møc ®é hao mßn ra sao. Trªn sæ s¸ch ®ã lµ gi¸ trÞ ghi víi gi¶ thiÕt chØ cã TSC§ ho¹t ®éng cßn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi, nh­ng trong thùc tÕ TSC§ thùc tr¹ng TSC§ cã thÓ gi¶m søc s¶n xuÊt nhanh h¬n trªn sæ s¸ch do nã l¹c hËu so víi c¸c lo¹i m¸y mãc míi ra, sè ca lµm viÖc cña nã gi¶m do b¶o d­ìng kh«ng tèt. V× thÕ, kÕ to¸n kh«ng cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ TSC§ cho nªn kh«ng thÓ ®iÒu chØnh møc khÊu hao cho phï hîp víi t×nh tr¹ng kü thuËt cña TSC§. §Ó qu¶n lý ®­îc ®Çy ®ñ kÕ to¸n nªn lËp thÎ TSC§ nh­ sau: §¬n vÞ: MÉu sè: 02 - TSC§ §Þa chØ: Ban hµnh theo Q§ sè 1141 - TC/Q§/C§KT cña Bé tµi chÝnh Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2003 thÎ tµi s¶n cè ®Þnh ngµy.... th¸ng.... n¨m.... Sè: KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) ............. C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ sè.......... ngµy....... th¸ng....... n¨m........ Tªn, ký m· hiÖu, qui c¸ch (cÊp h¹ng TSC§)............... Sè hiÖu TSC§ ............. N­íc s¶n xuÊt (x©y dùng)................................. N¨m s¶n xuÊt ........................ Bé phËn qu¶n lý, sö dông............................... N¨m ®­a vµo sö dông............... C«ng suÊt (diÖn tÝch) thiÕt kÕ........................................................................... §×nh chØ sö dông TSC§ ngµy...... th¸ng...... n¨m...... lý do ®×nh chØ................. Sè hiÖu chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m GÝa trÞ hao mßn Céng dån Dông cô phô tïng kÌm theo. STT Tªn qui c¸ch dông cô, phô tïng §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Gi¸ trÞ A B C 1 2 Ghi gi¶m TSC§ chøng tõ sè: Ngµy th¸ng n¨m Lý do gi¶m..... Bèn lµ hiÖn nay Bé Tµi chÝnh ®· cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông viÖc khÊu hao nhanh TSC§ víi ®iÒu kiÖn phï hîp víi møc doanh thu ®¹t ®­îc. Do vËy c«ng ty cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh nh»m gióp cho c«ng ty thu håi vèn ®Çu t­ nhanh, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn ®æi míi TSC§. C«ng ty cã thÓ lùa chän ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh theo gi¸ trÞ cßn l¹i hoÆc theo tæng sè n¨m sö dông nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn lý luËn. NÕu c«ng ty cã dù ®Þnh thay ®æi ph­¬ng ph¸p khÊu hao th× cÊn cã c«ng v¨n tr×nh bµy víi côc qu¶n lý vèn lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. Sau khi côc qu¶n lý vèn ®· nhÊt chÝ, c«ng ty ph¶i gi¶i tr×nh cô thÓ ph­¬ng ph¸p t×nh khÊu hao míi. Theo em c«ng ty nªn chän ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh theo sè n¨m sñ dông. VÒ ­u ®iÓm th× ph­¬ng ph¸p nµy gióp thu håi vèn nhanh do ®ã cã kh¶ n¨ng phßng ngõa ®­îc hiÖn t­îng mÊt gi¸ do hao mßn v« h×nh vµ sè khÊu hao luü kÕ ®Õn n¨m cuèi cïng sÏ ®¶m b¶o bï ®¾p ®ñ gi¸ trÞ ban ®Çu cña TSC§. VÒ nh­îc ®iÓm ph­¬ng ph¸p khÊu hao nµy so víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c lµ tû lÖ khÊu hao lín, nh­ng nh×n chung ph­¬ng ph¸p nµy ®¸p øng ®­îc phÇn lín yªu cÇu cña c«ng ty. Møc trÝch khÊu hao 2 x 150.000.000 (10 + 1 –1) ë n¨m 1 10 (10 + 1) = = 27.272.728 VÝ dô: ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh theo tæng sè n¨m sö dông cho xe «t« KIA cã nguyªn gi¸ 150.000.000 ®ång víi sè n¨m sö dông lµ 10 n¨m nh­ sau: Møc trÝch khÊu hao 2 x (150.000.000 – 27.272.728)(10 + 1 –1) ë n¨m 2 10 (10 + 1) = = 20.082.645 TiÕp tôc tÝnh cho ®Õn n¨m thø 10 lµ hÕt thêi gian sö dông, sau ®ã nÕu «t« nµy vÉn cßn sö dông th× kh«ng trÝch khÊu hao n÷a. MÆt kh¸c, khi ph¶n ¸nh sè khÊu hao ph¶i trÝch vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông, c«ng ty ®· kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao ®Ó ghi chÐp. Do vËy, ®Ó theo dâi hao mßn TSC§ mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c«ng ty nªn lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao nh­ sau: Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam C«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh STT ChØ tiªu Tû lÖ KH hoÆc thêi gian sö dông N¬i SD Toµn DN TK 627 TK 641 TK 642 TK 241 TK 142 TK 335 Nguyªn gi¸ Sè KH PX1 ... PXn I II III IV Sè KH ®· trÝch th¸ng tr­íc Sè KH t¨ng trong th¸ng Sè KH gi¶m trong th¸ng Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy Ngµy.... th¸ng ..... n¨m ... Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) N¨m lµ mÆc dï lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng vµ h¹ch to¸n ®éc lËp nh­ng vÉn chÞu sù chØ ®¹o cña Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam, do vËy c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn Tæng c«ng ty ®Òu ®­îc coi lµ thanh to¸n néi bé. Nh­ vËy nghiÖp vô ®iÒu ®éng TSC§ vÒ Tæng c«ng ty th× c«ng ty l¹i ghi gi¶m TSC§ lµ: Nî TK 811 : Gi¸ trÞ cßn l¹i. Nî TK 2141 : Gi¸ trÞ hao mßn. Cã TK 211: Nguyªn gi¸. ViÖc ghi chÐp nh­ vËy lµ ch­a ®óng chÕ ®é, vËy kÕ to¸n cÇn h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, cô thÓ víi tr­êng hîp ®iÒu ®éng m¸y ®iÖn tho¹i lªn Tæng c«ng ty nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn II th× kÕ to¸n ghi nh­ sau: Nî TK 411 : 9.540.000 ® Nî TK 2141 : 1.260.000 ® Cã TK 211 : 10.800.000 ® PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i kh«ng thÓ ®­îc xem lµ chi phÝ bÊt th­êng mµ ph¶i coi lµ ®· lµm gi¶m vèn kinh doanh cña c«ng ty, th× míi phï hîp víi chÕ ®é hiÖn hµnh. S¸u lµ nghiÖp vô thuª tµi chÝnh, trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®ã lµ xu thÕ phæ biÕn vµ cã lîi cho c¸c c«ng ty, v× vËy c«ng ty nªn tham kh¶o thñ tôc ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy. So víi viÖc vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ mua s¾m thiÕt bÞ th× ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh thÓ hiÖn tÝnh ­u viÖt h¬n h¼n. V× nÕu thùc hiÖn thuª tµi chÝnh th× cã thÓ tµi s¶n ®ã sÏ thuéc vÒ c«ng ty nÕu c«ng ty thÊy cÇn thiÕt, cßn nÕu c«ng ty kh«ng cÇn th× cã thÓ tr¶ l¹i tµi s¶n thuª. ViÖc th­¬ng l­îng gi÷a c«ng ty víi bªn cho thuª tµi chÝnh sÏ dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu so víi viÖc th­¬ng l­îng víi ng©n hµng, ®©y cã thÓ coi lµ h×nh thøc ®¸o nî. VÒ thñ tôc còng ®¬n gi¶n h¬n, doanh nghiÖp chØ cÇn lµm ®¬n xin thuª tµi chÝnh nép cho bªn cho thuª, nÕu chÊp nhËn ®­îc th× hai bªn ký hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ khi kÕt thóc nÕu bªn ®i thuª thÊy cÇn thiÕt th× cã thÓ th­¬ng l­îng víi bªn cho thuª råi mua lu«n. B¶y lµ ®èi víi viÖc ghi gi¶m TSC§ do thanh lý, nh­îng ban. Sè tiÒn thu ®­îc ®óng ra ph¶i ®­îc chuyÓn tõ tµi kho¶n 911 vÒ tµi kho¶n 421 vµ chÞu thuÕ thu nhËp. Tuy nhiªn theo em c«ng ty cã thÓ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó ®Çu t­ mua s¾m TSC§ b»ng biÖn ph¸p göi c«ng v¨n lªn côc qu¶n lý vèn thuéc Bé Tµi chÝnh xin phÐp dïng thu nhËp ®ã ®Ó ®Çu t­. NÕu ®­îc chÊp nhËn kho¶n tiÒn ®ã sÏ chuyÓn vÒ nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. Cô thÓ víi tr­êng hîp thanh lý «t« Sanxing ®· nªu ë phÇn II. KÕ to¸n ghi bót to¸n chuyÓn nguån nh­ sau: Nî TK 911: 11.320.000 Cã TK 441: 11.320.000 3.2 Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. 3.2.1 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ H¹ch to¸n TSC§ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®­îc ghi chÐp theo ng«n ng÷ kÕ to¸n. §Ó nh÷ng th«ng tin nµy cã t¸c dông th× kh«ng nh÷ng ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n mµ cßn ph¶i cã ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ tõ ®ã t×m ra h­íng ®æi míi, hoµn thiÖn. Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch phæ biÕn lµ ph­¬ng ph¸p so s¸nh. §¬n gi¶n nhÊt lµ so s¸nh sè ®Çu kú víi sè cuèi kú ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§ vÒ sè l­îng hay nguyªn gi¸. Cßn ®Ó ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh TSC§ cÇn th«ng qua th­íc ®o gi¸ trÞ, tr­íc hÕt lµ ®¸nh gi¸ biÕn ®éng vÒ c¬ cÊu tµi s¶n th«ng qua tÝnh vµ so s¸nh tû träng cña tõng lo¹i TSC§ cuèi kú so víi ®Çu kú. Mét sè chi tiÕt c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ bao gåm: Møc trang bÞ TSC§ Nguyªn gi¸ cho mét lao ®éng Sè lao ®éng b×nh qu©n = ChØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cho ng­êi lao ®éng. §Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng kü thuËt cña TSC§ cÇn tÝnh vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu: HÖ sè Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ hao mßn TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ = HÖ sè cßn Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ sö dông ®­îc Nguyªn gi¸ TSC§ = HÖ sè TSC§ míi ®­a vµo sö dông ®æi míi TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ cuèi n¨m = §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ®Çu t­ ®æi míi TSC§ ng­êi ta sö dông c¸c chØ tiªu: HÖ sè TSC§ lo¹i bá trong n¨m lo¹i bá TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ ®Çu n¨m = Søc s¶n xuÊt Doanh thu thuÇn cña TSC§ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ = §Ó ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh sö dông toµn bé TSC§, ng­êi ta sö dông chØ tiªu tæng hîp lµ hiÖu suÊt sö dông TSC§. Søc sinh lîi Lîi nhuËn cña TSC§ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®em l¹i mÊy ®ång doanh sè hoÆc gi¸ trÞ s¶n l­îng. SuÊt hao phÝ Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ cña TSC§ Lîi nhuËn = ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®em l¹i mÊy ®ång lîi nhuËn. HiÖu qu¶ sö dông Doanh thu thuÇn vèn cè ®Þnh Sè vèn cè ®Þnh b×nh qu©n = T¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng trong nh÷ng n¨m qua TSC§ ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Song mét trong nh÷ng viÖc lµm cÇn thiÕt, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ lµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông TSC§ th× c«ng ty ch­a thùc hiÖn ®­îc. V× vËy, ®Ó cã thÓ thÊy râ ®­îc t×nh h×nh sö dông TSC§ th× c«ng ty nªn triÓn khai viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§, cô thÓ lµ mét sè chØ tiªu c¬ b¶n nh­ sau: VÒ c¬ cÊu nguån h×nh thµnh TSC§, lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc nªn t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng, TSC§ cã thÓ h×nh thµnh bëi c¸c nguån vèn ng©n s¸ch, vèn vay vµ vèn tù bæ xung. Tuy nhiªn b­íc sang c¬ chÕ thÞ tr­êng kh«ng cßn sù bao cÊp cña ng©n s¸ch nhµ n­íc th× nguån vèn chñ yÕu ®Ó ®Çu t­ vµo TSC§ th­êng lµ nguån vèn tù bæ xung cña c«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu 2002 2003 N.gi¸ TSC§ % N.gi¸ TSC§ % Tæng nguån vèn 26.053.837.108 100 27.376.369.357 100 Nguån vèn ng©n s¸ch 4.804. 873.282 18,4 5.076.169.136 18,5 Nguån vèn bæ xung 21.248.963.826 81,6 22.300.200.221 81,5 Nguån vèn kh¸c 0 0 Qua b¶ng trªn ta thÊy nguån vèn tù bæ xung chiÕm tû träng lín tíi 81,5% trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n. Nh­ vËy, xu h­íng ®Çu t­ chñ yÕu cña c«ng ty lµ dùa trªn tiÒm lùc tµi chÝnh cña chÝnh c«ng ty, chØ trõ nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ qu¸ lín c«ng ty míi ph¶i xin vèn ®Çu t­ cña ng©n s¸ch. VÒ t×nh h×nh sö dông TSC§ ta cã b¶ng ph©n tÝch sau ®©y: STT ChØ tiªu 2002 2003 Chªnh lÖch Sè tiÒn (®) % Sè tiÒn (®) % Sè tiÒn (®) % 1 Nguyªn gi¸ TSC§ Nhµ cöa vËt kiÕn tróc M¸y mãc thiÕt bÞ Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ThiÕt bÞ qu¶n lý 26.053.837.108 10.447.989.248 2.066.702.884 8.048.683.178 5.490.461.798 100 40 8 31 21 27.376.369.357 11.646.267.938 2.066.702.884 8.048.683.178 5.614.715.357 100 42.5 7.5 29.4 20.6 1.322.532.249 1.198.278.690 0 0 124.253.559 _ +2.5 -0.5 -1.6 -0.4 2 Sè l­îng lao ®éng Møc trang bÞ TSC§ cho 1 lao ®éng 635 41.029.665 642 42.642.320 7 1.612.655 3 Gi¸ trÞ hao mßn HÖ sè hao mßn 10.712.218.802 0,4112 12.543.157.452 0,4582 1.830.938.650 0,047 4 TSC§ bÞ lo¹i bá HÖ sè lo¹i bá 697.444.305 0,0268 365.760.000 0,0134 -331.684.305 -0,0134 5 TSC§ míi ®­a vµo ho¹t ®éng HÖ sè ®æi míi 10.503.287.980 0,4031 1.334.832.249 0,0488 -9.168.455.731 -0,3543 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy TSC§ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 ®· cã biÕn ®éng. Cô thÓ lµ nguyªn gi¸ TSC§ n¨m 2003 t¨ng 1.322.532.249 ®ång so víi n¨m 2002 tøc lµ t¨ng 5%. Tuy nhiªn, ®Ó xem møc t¨ng nµy cã hîp lý kh«ng cÇn ph¶i xem xÐt c¬ cÊu t¨ng cña tõng lo¹i TSC§. Xu h­íng cã tÝnh hîp lý lµ TSC§ ph©n bæ vµo nhãm ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ph¶i t¨ng nhanh vµ cã tû träng lín. T¹i c«ng ty, tû träng nhãm nhµ cöa vËt kiÕn tróc t¨ng 1.198.278.690 ®ång so víi n¨m 2002 tøc lµ t¨ng 2,5%, trong ®ã nhãm m¸y mãc thiÕt bÞ gi¶m 0,5%; nhãm ph­¬ng tiÖn vËn t¶i gi¶m 1,6%; nhãm thiÕt bÞ qu¶n lý gi¶m 0,4%, nh­ vËy c¬ cÊu ®Çu t­ TSC§ lµ ch­a hîp lý, mÆc dï c«ng ty ®· cè g¾ng ®æi míi TSC§, song do c¬ cÊu ®Çu t­ ch­a hîp lý nªn ch­a tËn dông hÕt n¨ng lùc s¶n xuÊt cña TSC§. So víi n¨m 2002 sè l­îng lao ®éng cña c«ng ty sè l­îng lao ®éng t¨ng 7 ng­êi. Nh­ng nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng, nªn møc trang bÞ TSC§ cho mét lao ®éng vÉn t¨ng 1.612.655 ®ång. VÒ c¬ b¶n, ®©y lµ mét thµnh tÝch ®¸ng mõng, thÓ hiÖn tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt cho ng­êi lao ®éng ngµy mét n©ng cao, ®¸p øng yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Mét nh©n tè c¬ b¶n lµm thay ®æi hiÖn tr¹ng cña TSC§ lµ sù hao mßn, trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ hao mßn dÇn vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã sÏ kh«ng sö dông ®­îc n÷a. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh hao mßn cña TSC§ diÔn ra ®ång thêi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NghÜa lµ s¶n xuÊt cµng khÈn tr­¬ng bao nhiªu th× qu¸ tr×nh hao mßn cµng nhanh bÊy nhiªu. Bëi vËy, nh»m ®¸nh gi¸ ®óng møc TSC§ cña doanh nghiÖp ®ang sö dông cßn míi hay cò th× hÖ sè hao mßn ®­îc ®­a vµo ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p ®óng ®¾n cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt TSC§. HÖ sè hao mßn TSC§ cña c«ng ty n¨m 2003 cao h¬n so víi n¨m 2002 lµ 0,047% chøng tá TSC§ míi ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng nhiÒu h¬n nªn gi¸ trÞ hao mßn t¨ng 1.830.938.650 ®ång, nh­ vËy phÇn lín TSC§ cña c«ng ty ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh khÊu hao. H¬n n÷a hÖ sè hao mßn cña c«ng ty lu«n nhá h¬n 1 chøng tá TSC§ cña c«ng ty ®· vµ ®ang ®­îc ®æi míi. HÖ sè ®æi míi cña c«ng ty cßn rÊt nhá, kh«ng nh÷ng thÕ n¨m 2003 cßn gi¶m so víi n¨m 2002 lµ 0,3543%, nh­ vËy c«ng ty cã ®æi míi TSC§, tuy nhiªn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt h¬n n÷a th× c«ng ty nªn chó träng xem xÐt ®Õn vÊn ®Ò ®æi míi nh÷ng TSC§ thuéc nhãm phôc vô s¶n xuÊt nhanh h¬n vµ nhiÒu h¬n n÷a. §Ó râ h¬n ta xem xÐt hiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña c«ng ty: STT ChØ tiªu 2002 2003 Chªnh lÖch 1 Nguyªn gi¸ TSC§ 26.053.837.108 27.376.369.357 1.322.532.249 2 Tæng doanh thu - Søc s¶n sxuÊt 364.347.634.403 13,6 460.100.000.000 16,8 105.752.365.597 3,2 3 Lîi nhuËn - Søc sinh lîi cña TSC§ - SuÊt hao phÝ TSC§ -2.176.727.257 - 0,084 - 11,69 3.377.540.070 - 0,124 8,125 5.554.267.327 0,208 20,074 HiÖu qu¶ sö dông TSC§ cña c«ng ty n¨m 2003 t¨ng lªn so víi n¨m 2002, cô thÓ lµ søc s¶n xuÊt cña TSC§ t¨ng lªn, mçi ®ång gi¸ trÞ TSC§ theo nguyªn gi¸ n¨m 2003 s¶n xuÊt ra 16,8 ®ång doanh thu, trong khi ®ã n¨m 2001 chØ s¶n xuÊt ra 13,6 ®ång, nh­ vËy lµ t¨ng 3,2 ®ång. Søc sinh lîi cña TSC§ còng t¨ng 0,028 ®ång trªn mét ®ång nguyªn gi¸ TSC§. Râ rµng hiÖu qu¶ sö dông TSC§ n¨m 2003 t¨ng lªn so víi n¨m 2002, qua ®ã ta thÊy viÖc qu¶n lý vµ sö dông TSC§ cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ chÝnh lµ kÕt qu¶ cña viÖc c¶i tiÕn tæ chøc lao ®éng, tæ chøc s¶n xuÊt vµ hoµn chØnh kÕt cÊu TSC§, ®ång thêi ®ã lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó sö dông vèn mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× vËy, ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ph¸t huy tiÒm n¨ng s½n cã, ra søc khai th¸c vµ sö dông TSC§, tõng b­íc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ sö dông TSC§. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã c«ng ty cÇn tæ chøc tèt bé m¸y qu¶n lý vµ c¸c phßng ban, tr­íc hÕt lµ phßng kÕ to¸n cÇn ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ph©n tÝch kinh tÕ nãi chung, c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ níi riªng, tõ ®ã cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho qu¶n lý. 3.2.2 Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. C¬ cÊu TSC§ hiÖn nay cña c«ng ty víi hai nhãm TSC§ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm tû träng nhá lµ hoµn toµn ch­a hîp lý. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng lín ®Õn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng ®óng chøc n¨ng lµ vËt t­ vËn t¶i th× trong thêi gian tíi c«ng ty nªn chó träng ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cho s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó thay ®æi c¬ cÊu TSC§ hiÖn nay theo chiÒu h­íng hîp lý h¬n. §Æc biÖt lµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû hiÖn nay ®ang tá ra rÊt hiÖu qu¶, võa mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty, võa t¹o thªm nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm. Bªn c¹nh ®ã ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n, c«ng ty nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o qu¶n TSC§. Do ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty ph©n t¸n ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau, g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c b¶o qu¶n, sö dông TSC§, lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông TSC§. §Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông TSC§, khi ®­a TSC§ vµo sö dông cÇn ph©n biÖt râ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé phËn, phßng ban, chi nh¸nh sö dông nã trong viÖc b¶o qu¶n, b¶o d­ìng, ®¶m b¶o an toµn cho TSC§ tr¸nh mÊt m¸t h­ háng ®Ó TSC§ cã thÓ ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt. C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p khÝch lÖ vÒ kinh tÕ nh­ th­ëng cho bé phËn sö dông tèt, ®ång thêi ph¹t nh÷ng bé phËn sö dông, b¶o qu¶n kh«ng ®óng qui ®Þnh. MÆc dï c«ng ty ®· ®æi míi TSC§ song vÉn cßn ë møc ®é thÊp, do vËy c«ng ty cÇn khÈn tr­¬ng h¬n n÷a trong viÖc ®Çu t­, ®æi míi TSC§. ChØ nhê ®æi míi TSC§ míi ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, gi¸ thµnh h¹, t¹o ®­îc søc c¹nh tranh m¹nh mÏ trªn thÞ tr­êng. §æi míi TSC§ cßn cã ý nghÜa quan träng trong viÖc gi¶m nhÑ biªn chÕ, gi¶i phãng lao ®éng thñ c«ng nÆng nhäc, ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi lao ®éng. XÐt trªn gãc ®é tµi chÝnh doanh nghiÖp, sù nh¹y c¶m trong viÖc ®Çu t­, ®æi míi TSC§ cßn lµ mét nh©n tè quan träng ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt. Nh÷ng doanh nghiÖp cã tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i sÏ cã lîi thÕ trong viÖc thu hót c¸c nguån tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng phôc vô cho ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt. Ngoµi ra, thùc hiÖn b¶o toµn vèn cè ®Þnh nh»m x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè vèn cè ®Þnh ®Õn cuèi kú ph¶i ®¶m b¶o ®ñ trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng c¸c yÕu tè nh­ l¹m ph¸t, hao mßn v« h×nh... §ã còng lµ mét biÖn ph¸p cã t¸c dông rÊt tÝch cùc trong qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. B¶o toµn vèn, gióp cho vèn cè ®Þnh cã kh¶ n¨ng t¸i t¹o khi TSC§ hÕt thêi h¹n sö dông, x¸c ®Þnh ®iÓm tèi thiÓu mµ doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®­îc ®Ó ®¶m b¶o cã h­íng ph¸t triÓn vèn. Tãm l¹i TSC§ víi vai trß cña m×nh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc chó träng ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông TSC§ hîp lý. Tuú theo ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh mçi c«ng ty ®·, ®ang vµ sÏ x©y dùng ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý TSC§ h¬n, c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng còng ®ang tõng b­íc hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý TSC§, v× vËy víi nh÷ng ý kiÕn cña m×nh em hy väng c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng cã thÓ tham kh¶o vµ phÇn nµo ¸p dông nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu tèi ­u, t¹o ®µ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cho c«ng ty hiÖn nay vµ trong t­¬ng lai. kÕt luËn Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt, TSC§ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng ®­îc ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ vµ t¨ng lªn nhanh chãng, gãp phÇn vµo viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®Æt ra cho c«ng t¸c qu¶n lý TSC§ nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng cao. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c¸c doanh nghiÖp lu«n ®­îc quan t©m hµng ®Çu. Bëi nh­ vËy th× doanh nghiÖp míi cã thÓ theo dâi s¸t sao ®­îc sù biÕn ®éng cña tµi s¶n, tõ ®ã kÞp thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§. Thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng ®· gióp em vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn, t¹o cho em nh÷ng kinh nghiÖm trong khi lµm kÕ to¸n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ mµ trong lý luËn kh«ng ®Æt ra. Sau mét thêi gian thùc tËp em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, dùa trªn c¬ së lý luËn ®· häc t¹i nhµ tr­êng vµ thùc tÕ ho¹t ®éng kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng. Chuyªn ®Ò ®· phÇn nµo ®ã ®­a ra c¸c vÊn ®Ò cßn v­íng m¾c trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty. Song gi÷a thùc tÕ vµ lý luËn cßn cã kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh, ®ång thêi do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c«, c¸c c« chó vµ anh chÞ trong c«ng ty, còng nh­ c¸c b¹n ®Ó b¶n chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn chØnh h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n cïng c¸c c« chó vµ c¸c anh chÞ trong phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n - Thèng kª cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp PTS NguyÔn V¨n C«ng 2. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh PGS - PTS Ph¹m ThÞ G¸i 3. QuyÕt ®Þnh 1062 - Q§/CSTC ngµy 14/11/1996 cña Bé Tµi chÝnh 4. QuyÕt ®Þnh 166/1999/Q§-BTC ngµy 30/12/1999 cña Bé Tµi chÝnh 5. T¹p chÝ kÕ to¸n c¸c sè n¨m 2002,2003 6. T¹p chÝ tµi chÝnh c¸c sè n¨m 2002,2003 7. T¹p chÝ kiÓm to¸n c¸c sè n¨m 2002,2003 8. Tµi liÖu cña c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 9. C«ng b¸o c¸c sè n¨m 2002,2003 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp 3 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ TSC§ 3 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm 4 1.1.2.Vai trß cña TSC§ vµ yªu cÇu qu¶n lý TSC§ 4 1.1.3. Ph©n lo¹i TSC§ 6 1.1.4.§¸nh gi¸ TSC§ 9 1.2. Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt TSC§ 11 1.2.1. Vai trß, nhiÖm vô cña kÕ to¸n TSC§ 11 1.2.2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§ 13 1.3. H¹ch to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ 19 1.3.1. Tµi kho¶n sö dông 19 1.3.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n 20 1.4. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ 23 1.4.1. Tµi kho¶n sö dông 23 1.4.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n 23 1.5. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ 26 1.6. Qui tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n trªn m¸y tÝnh 28 PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 30 2.1. §Æc ®iÓm kinh tÕ kÕ ho¹ch ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c kÕ to¸n 30 2.1.1. §Æc ®iÓm chung 30 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 32 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 34 2.2. §Æc ®iÓm vÒ TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 38 2.2.1. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña TSC§ trong s¶n xuÊt cña c«ng ty 38 2.2.2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty 38 2.3. H¹ch to¸n t¨ng gi¶m TSC§ 40 2.3.1. H¹ch to¸n t¨ng TSC§ 40 2.3.2. H¹ch to¸n gi¶m TSC§ 52 2.4. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§ 60 2.5. H¹ch to¸n söa ch÷a TSC§ 64 2.6. KiÓm kª vµ tÝnh gi¸ TSC§ 72 PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n KT vµ qu¶n lý TSC§ tai CT vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 74 3.1. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 74 3.1.1. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ 74 3.1.2. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 74 3.2. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i c«ng ty vËt t­ vËn t¶i xi m¨ng 81 3.2.1. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 81 3.2.2. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ 86 KÕt luËn 88

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Vật tư vận tải xi măng.DOC
Luận văn liên quan