Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội Lời mở đầu Trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính của doanh nghiệp sản xuất, chí phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai chỉ tiêu quan trọng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa rất to lớn đối với việc phát triển và tích luỹ của một doanh nghiệp.Nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng cao đồng thời giá thành sản phẩm phải hợp lý.Vì vậy, hạch toán chi phí sản xuất đúng đủ, chính xác sẽ giúp ích cho công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh trong sản xuất, cung cấp thông tin cho người quản lý; từ đó hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán, đặc biệt là việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trong thời gian thực tập ở công ty Cổ phần giầy Hà Nội, được sự giúp đỡ của các cán bộ phòng tài chính kế toán của công ty và được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo-TS Phạm Thanh Bình, em đã quyết định đi sâu và nghiên cứu đề tài: ”Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội” Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: ChươngI: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương II:Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Giầy Hà Nội. Chương III: Đánh giá chung và 1 số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Giầy Hà Nội. Mục lục CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 1. Chi phí sản xuất 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2.Giá thành sản phẩm. 2.1.Khái niệm về giá thành sản phẩm: 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: II. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất 1.1 Khái niệm đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuât 1.2 Cơ sở để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí 1.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 1.4. Kê toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 2.1 Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí nguyên vật liệu chính. 2.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo sản lượng hoàn thành tương đương 2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức. III. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất. 1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn. 2.2.Phương pháp giá thành phân bước: 2.3 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ: 2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 2.4 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 2.5 Phương pháp tính giá thành theo phương pháp tỉ lệ 2.6 Phương pháp tính giá thành theo định: CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀNỘI I. Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ Phần giầy hà nội. 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 2. Một số chỉ tiêu kinh tế công ty đạt được trong những năm gần đây. 3.Nhiệm vụ của công ty: 4.Bộ máy tổ chức sản xuất của công ty: 4.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 4.2.Tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 4.3.Đặc điểm công tác kế toán của công ty: II.Thực trạng công tác kế toán và tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần giầy Hà Nội. 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty: 2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 2.1.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 2.4. Tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp. 2.5. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ: 2.6. Tính giá thành thành phẩm. Chương 3: Đánh giá chung và 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Hà Nội. I.Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cp Giầy Hà Nội: 1. Những ưu điểm: 1.1. Về bộ máy kế toán của DN 1.2.Về hình thức tính lương: 1.3.Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 2.Những mặt còn tồn tại: 2.1.Về việc áp dụng vi tính trong công tác kế toán: 2.2.Về các khoản trích theo lương: 2.3.Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu nhận gia công 2.4. Về việc tính giá thành sản phẩm: II.Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại công ty Cổ phần giầy Hà Nội. 1. Ý kiến thứ nhất: Việc áp dụng vi tính trong công tác kế toán 2. Ý kiến thứ 2: Về các khoản trích theo lương: 3. Ý kiến thứ 3: Về phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu nhận gia công 4. Ý kiến thứ 4: Về việc tính giá thành sản phẩm

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1740 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
guyªn vËt liÖu chÝnh ph¶i x¸c ®Þnh theo sè thùc tÕ ®· dïng. Tr×nh tù tÝnh to¸n nh­ sau: B­íc 1:X¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh n»m trong s¶n phÈm lµm dë Gi¸ trÞ vËt liÖu chÝnh n»m trong SPLD = Chi phÝ ®Çu kú + chi phÝ trong kú x Sè l­îng SPLD Sè l­îng thµnh phÈm + sè l­îng SPLD B­íc 2: X¸c ®Þnh chi phÝ chÕ biÕn n»m trong s¶n phÈm lµm dë: Chi phÝ chÕ biÕn n»m trong SPLD(NCTT,SXC) = Chi phÝ ®Çu kú + chi phÝ trong kú x S¶n phÈm quy ®æi Sè l­îng thµnh phÈm + s¶n phÈm quy ®æi Trong ®ã: S¶n phÈm quy®æi =S¶n phÈm lµm dë x Møc ®é hoµn thµnh B­íc 3:X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú: TrÞ gi¸ SPLD = Gi¸ trÞ NVL chÝnh + Chi phÝ chÕ biÕn Cuèi kú n»m trong SPLD n»m trong SPLD Ph­¬ng ph¸p nµy ®¶m b¶o møc ®é chÝnh x¸c cao h¬n nh­ng khèi l­îng tÝnh to¸n nhiÒu vµ ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é hoµn thµnh cña SPLD. 2.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¨n cø vµo khèi l­îng s¶n phÈm lµm dë vµ chi phÝ ®Þnh møc cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ë tõng ph©n x­ëng(giai ®o¹n)®Ó tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú, còng cã thÓ theo ®Þnh møc CPNVLTT hoÆc cho tÊt c¶ c¸c kho¶n môch chi phÝ. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®Þnh møc, cã ®Çy ®ñ hÖ thèng c¸c ®Þnh møc chi phÝ. III. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô, dÞch vô ®· ®­îc hoµn thµnh cÇn ®­îc tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n më c¸c thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæ chøc tÝnh gi¸ thµnh theo ®èi t­îng, gióp cho doanh nghiÖp kiÓm tra ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh.Mçi doanh nghiÖp cÇn c¨n cø voµ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm, tr×nh ®é qu¶n lý, môc ®Ých kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp.Cã thÓ lµ tõng s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm. 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc tÝnh b»ng c¸ch c¨n cø trùc tiÕp vµo CPSX ®· tËp hîp(theo ®èi t­îng tËp hîp CPSX) trong kú vµ gi¸ trÞ SPLD ®Çu kú, cuèi kú ®Ó tÝnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm = SPLD ®Çu kú + SPLD trong kú - SPLD cuèi kú. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn, mÆt hµng s¶n phÈm Ýt, khèi l­îng lín, chu kú s¶n xuÊt ng¾n, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o c¸o nh­ c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c, doanh nghiÖp ®iÖn n­íc… 2.2.Ph­¬ng ph¸p gi¸ thµnh ph©n b­íc: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dômg thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt phøc t¹p theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc, cã quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm nhiÒu b­íc tiÕp nhau theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh, mçi b­íc t¹o ra mét b¸n thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm cña b­íc tr­íc l¹i lµ ®èi t­îng chÕ biÕn cña b­íc sau. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy th× ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm ë b­íc cuèi cïng hoÆc lµ nöa thµnh phÈm cña tõng giai ®o¹n.ChÝnh v× sù kh¸c biÖt vÒ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nh­ vËy nªn ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ chia thµnh: 2.2.1 Ph­¬ng ph¸p ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm: Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp cã c¸c yªu cÇu h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cao hoÆc nöa thµnh phÈm b¸n ra ngoµi.§Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ, gi¸ trÞ nöa thµnh phÈm cña b­íc tr­íc chuyÓn sang b­íc sau®­îc tÝnh theo gi¸ thµnh thùc tÕ vµ ®­îc ph¶n ¸nh theo tõng kho¶n môc chi phÝ. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ph¶i tiÕn hµnh lÇn l­ît tõ b­íc 1sang b­íc 2…cho ®Õn b­íc cuèi cïng tÝnh ra gi¸ thµnh thµnh phÈm nªn cßn gäi lµ kÕt chuyÓn tuÇn tù. 2.2.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n bø¬c kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp mµ yªu cÇu h¹ch to¸n kÕ to¸n néi bé kh«ng cao, hoÆc nöa thµnh phÈm chÕ biÕn ë tõng b­íc kh«ng b¸n ra ngoµi th× chi phÝ chÕ biÕn ph¸t sinh trong c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ ®­îc tÝnh nhËp vµo gi¸ thµnh mét c¸ch ®ång thêi,song song nªn cßn gäi lµ kÕt chuyÓn song song. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, kÕ to¸n kh«ng cÇn tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm hoµn thµnh b»ng c¸ch tæng hîp chi phÝ NVL chÝnh vµ c¸c chi phÝ chÕ biÕn kh¸c trong c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ. Tr×nh tù tÝnh to¸n nh­ sau: CPSX giai ®o¹n i SPLD ®Çu kú + CPSX trong kú x Thµnh phÈm SP hoµn thµnh + SPLD giai ®o¹n i Tuú theo ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ SPLD ¸p dông mµ cÇn thiÕt ph¶i quy ®æi møc ®é hoµn thµnh hay kh«ng.Sau ®ã tÝnh tæng céng chi phÝ s¶n xuÊt c¸c giai ®o¹n trong thµnh phÈm lµ tæng gi¸ thµnh phÈm: Tæng gi¸ thµnh thµnh phÈm = CPSX g®1 + CPSX g® 2 +…..+CPSX g® n 2.3 Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ s¶n xuÊt phô: Trong tr­êng hîp cïng quy tr×nh c«ng nghÖ ngoµi s¶n phÈm chÝnh thu ®­îc cßn cã c¶ s¶n phÈm phô, th× ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chóng ta ph¶i lo¹i trõ khái tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¶ quy tr×nh sè chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho s¶n phÈm phô. PhÇn chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô th­êng ®­îc tÝnh theo gi¸ kÕ ho¹ch. Tæng gi¸ thµnh = SPLD + CPSX - SPLD - CPSX S¶n phÈm chÝnh ®Çu kú cuèi kú cuèi kú s¶n phÈm phô Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô ®­îc tÝnh riªng theo tõng kho¶n môc, b»ng c¸ch lÊy tû träng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô trong t«ng chi phÝ cña c¶ quy tr×nh c«ng nghÖ (c¶ s¶n phÈm chÝnh vµ s¶n phÈm phô)nh©n víi tõng kho¶n môc t­¬ng øng. Tû träng CPSX = CPSX s¶n phÈm phô S¶n phÈm phô Tæng chi phi sÈn xuÊt §Ó ®¬n gi¶n vµ gi¶m khèi l­îng tÝnh to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô cã thÓ tÝnh trõ vµo chi phÝ nguyªn vËt trùc tiÕp 2.4 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng: Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc hµng lo¹t nhá vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. V× chØ khi nµo ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh míi tÝnh gi¸ thµnh, do vËy mµ khi tÝnh gi¸ thµnh kh«ng phï hîp víi kú b¸o c¸o. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ ®èi víi c¸c chi phÝ trùc tiÕp (NVLTT, NCTT) ph¸t sinh trong kú liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®¬n ®Æt hµng nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®¬n ®Æt hµng ®ã, cßn ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung sau khi tËp hîp xong sÏ ph©n bæ cho tõng ®¬n vÞ theo tiªu chuÈn phï hîp. NÕu trong th¸ng ®¬n ®Æt hµng ch­a hoµn thµnh thi vÉn ph¶i tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ®¬n ®Æt hµng ®ã trªn c¸c b¶ng (phiÕu) tÝnh gi¸ thµnh.Sau ®ã tÝnh tæng céng chi phÝ c¸c th¸ng l¹i ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ®¬n ®Æt hµng. §èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®Õn kú b¸o c¸o nh­ng ch­a hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ ®· tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng ®ã sÏ ®­îc coi lµ SPLD cuèi kú chuyÓn sau. 2.5. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè Ph­¬ng ph¸p hÖ sè ®­îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp mµ trong cïng quy tr×nh s¶n xuÊt, cïng sö dông mét thø nguyªn liÖu vµ mét l­îng lao ®éng nh­ng thu ®­îc ®ång thêi nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau vµ chi phÝ kh«ng tËp hîp ®­îc cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc mµ ph¶i tËp hîp chung cho c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Tr×nh tù ph­¬ng ph¸p nµy nh­ sau: Quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm theo hÖ sè tÝnh gi¸ thµnh ®Ó lµm tiªu thøc ph©n bæ Tæng s¶n l­îng quy ®æi = Tæng s¶n l­îng th­c tÕ x HÖ sè quy ®æi S¶n phÈm i S¶n phÈm i S¶n phÈm i TÝnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm: HÒ sè ph©n bæ s¶n phÈm = Sè l­îng quy ®æi Spi Tæng s¶n l­îng quy ®æi TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm (theo tõng kho¶n môc) Tæng gi¸ thµnh =( SPLD + CPSX – SPLD ) x hÖ sè quy ®æi Spi ®Çu kú trong kú cuèi kú spi 2.6. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p tØ lÖ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p th­¬ng ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã quy c¸ch, phÈm chÊt kh¸c nhau nh­ may mÆc, dÖt kim, ®ãng giµy, c¬ khÝ chÕ tao … Tr×nh tù tÝnh to¸n nh­ sau: Gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i = Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i x Tû lÖ chi phÝ Trong ®ã: Tû lÖ chi phÝ = Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ c¸c lo¹i s¶n phÈm x 100% Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c¸c lo¹i s¶n phÈm 2.7. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ æn ®Þnh, cã hÖ thèng c¸c ®Þnh møc, chi phÝ tiªn tiÕn, hîp lý, viÖc tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh møc cã t¸c dông lín trong viÖc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt, sö dung hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ngoµi ra gi¶m bít khèi l­îng ghi chÐp, tÝnh to¸n cña kÕ to¸n. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh nh­ sau: TÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm: Gi¸ thµnh ®Þnh møc ®­îc c¨n cø vµo ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt hiÑn hµnh ®Î tÝnh. X¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc: ViÖc thay ®æi ®Þnh møc th­êng tiÕn hµnh vµo ®Çu th¸ng, nªn viÑc tÝnh to¸n sè chªnh lÖch do thay ®æi chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi SPLD ®µu th¸ng, v× chi phÝ cho sè SPLD nµy(cuèi th¸ng tr­íc) ®­îc tÝnh theo ®Þnh møc cò. Chªnh lÖch thay ®æi ®Þnh møc = §Þnh møc cò - §Þnh møc míi X¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc: Lµ sè tiÕt kiÖm hoÆc v­ît chi so víi ®Þnh møc, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Chªnh lÖch tho¸t ly ®Þnh møc = Chi phÝ thùc tÕ - Chi phÝ ®Þnh møc (tõng kho¶n môc) (tõng kho¶n môc) TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm: Gi¸ thµnh = Gi¸ thµnh + Chªnh lÖch thay ®æi + Chªnh lÖch tho¸t ly thùc tÕ Thùc tÕ ®Þnh møc ®Þnh møc ®Þnh møc Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn giÇy hµ néi I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ PhÇn giÇy hµ néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: TiÒn th©n cña c«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi lµ mét ph©n x­ëng giÇy quèc phßng X40. §©y chÝnh lµ ph©n x­ëng lao ®éng XHCN ®Çu tiªn cña nhµ m¸y quèc phßng X40, ®­îc t¸ch ra vµ thµnh lËp XÝ nghiÖp GiÇy da Hµ Néi vµo ngµy 20/4/1968.XÝ nghiÖp thuéc c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi. Ngµy 2/4/1994 c¨n cø vµo nhiÖm vô chøc n¨ng, nhiÖm vô lóc ®ã UBND thµnh phè Hµ Néi cã quyÕt ®Þnh 1538/Q§UB ®æi tªn xÝ nghiÖp giÇy da Hµ Néi thµnh c«ng ty giÇy Hµ Néi. Ngµy 31/12/1998, theo quyÕt ®Þnh sè 5652/Q§UB cña UBND thµnh phè Hµ Néi, c«ng ty giÇy da Hµ Néi chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi. -Tªn giao dÞch chÝnh thøc: c«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi. -Tªn giao dÞch quèc tÕ: ha noi shoes join stock company -Tªn viÕt t¾t: hasjico -Trô së chÝnh cña c«ng ty: 35 Cù Léc-Km 6-§­êng NguyÔn Tr·i-QuËn Thanh Xu©n-Hµ Néi. -Vèn ®iÒu lÖ: 5,8 tû ®ång. Trong ®ã: +Tû lÖ cæ phÇn Nhµ n­íc chiÕm: 0% +Tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty chiÕm: 98,38% + Tû lÖ cæ phÇn b¸n cho c¸c ®èi t­îng ngoµi c«ng ty chiÕm: 0,62% -Sè cæ ®«ng: 490 cæ ®«ng. 2. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ c«ng ty ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 1 Tæng doanh thu: -Trong ®ã DT hµng XK 9.199.573.611 6.993.467.245 10.316.202.192 7.880.101.516 11.447.545.156 8.057.937.197 2 Lîi nhuËn thuÇn 1.068.005.000 1.154.215.000 1.069.266.823 3 Nép NSNN 86.595.000 93.585.000 70.408.128 4 Vèn l­u ®éng 721.945.000 755.402.800 998.990.000 5 Vèn cè ®Þnh 1.590.450.000 1.620.330.000 1.605.590.000 6 Thu nhËp b×nh qu©n cña CBCNV 778.500 820.120 820.300 7 Tæng sè CBCNV 535 580 496 3.NhiÖm vô cña c«ng ty: -Chuyªn s¶n xuÊt, gia c«ng ®å da vµ gi¶ da nh­: cÆp tói, vÝ, giÇy, dÐp, mò, b¹t, ®Öm... -XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i thiÕt bÞ, c«ng cô dông cô, nguyªn vËt liÖu, ho¸ chÊt phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ c¸ ®¬n vÞ cïng ngµnh kh¸c. -Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô, cho thuª v¨n phßng, kho b·i... -Mua b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. HiÖn nay, «ng ty chñ yÕu thùc hiÖn c¸c hîp ®ång gia c«ng ®èi víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi (Hµn Quèc, ý,Th¸i Lan). 4.Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty: 4.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi thùc hiÖn c¬ cÊu tæ chøc theo kiÓu Trùc tuyÕn-chøc n¨ng, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong qu¶n lý. - §¹i héi ®ång cæ ®«ng: gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan bÇu ra, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn H§QT, thµnh viªn ban kiÓm so¸t. - Héi ®ång qu¶n trÞ: qu¶n lý c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng, môc ®Ých, quyÒn lîi c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc quyÒn cña ®¹i héi cæ ®«ng. - Ban kiÓm so¸t: chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§C§ vÒ nh÷ng sai ph¹m g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty khi thùc hiÖn nhiÖm vô. - Gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§QT vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nhiÖm vô ®­îc giao. -Phã gi¸m ®èc: thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khi gi¸m ®èc ®i v¾ng, trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c m¶ng c«ng viÖc cô thÓ. *C¸c phßng ban chøc n¨ng bao gåm: - Phßng tµi vô: cã nhiÖm vô theo dâi vÒ mÆt qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty, lËp b¸o c¸o, lªn kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty, thùc hiÖn h¹ch to¸n theo ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña Nhµ N­íc. - Phßng tæ chøc-hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô tham m­u cho l·nh ®¹o vÒ c¸n bé, tæ chøc bé m¸y, nh©n sù, c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, xÐt duyÖt chÕ ®é thi ®ua, khen th­ëng vµ kû luËt, c«ng t¸c b¶o vÖ, tæ chøc phôc vô lÔ t©n, tiÕp kh¸ch. - Phßng tæng hîp: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, theo dâi t×nh h×nh xuÊt-nhËp khÈu nguyªn liÖu ®Ó gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng. §ång thêi qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng mua hµng, qu¶n lý kho vËt t­ cña c«ng ty, xuÊt-nhËp vËt t­ cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. *C¸c ®¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt: - Ph©n x­ëng Hµn Quèc (gåm ph©n x­ëng may vµ ph©n x­ëng c¾t):lµ ph©n x­ëng gia c«ng cho Hµn Quèc. - Ph©n x­ëng Th¸i: gia c«ng cho Th¸i Lan. - Ph©n x­ëng ý: gia c«ng cho ý. - Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: Phô tr¸ch vÒ ®iÖn cho toµn c«ng ty vµ hç trî c¸c ph©n x­ëng Hµn Quèc, Th¸i, ý vÒ m¶ng ®iÖn. *S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn GiÇy Hµ Néi (S¬ ®å 1) 4.2.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: 1.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn GiÇy Hµ Néi tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung, gåm cã: - Tr­ëng phßng tµi vô:tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña c«ng ty thµnh c¸c b¸o c¸o tæng hîp; chØ ®ao, phô tr¸ch chung c¸c ho¹t ®éng c«ng t¸c kÕ to¸n. -KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ c«ng nî: theo dâi hoµn, t¹m øng; lËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi, trªn c¬ së ®ã më sæ theo dâi c¸c sè d­ hµng ngµy cña tµi kho¶n tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ t¹m øng t¹i c«ng ty vµ theo dâi t×nh h×nh c«ng nî. - KÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô-dông cô: theo dâi chi tiÕt t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. - KÕ to¸n TSC§ kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm: theo dâi sù biÕn ®éng t¨ng, gi¶m TSC§, theo dâi trÝch khÊu hao ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh xuÊt-nhËp kho. -KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, th­ëng vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. - KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kiªm thñ quü: më sæ theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, tËp hîp c¸c kho¶n chi phÝ lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ång thêi theo dâi t×nh h×nh thu chi vµ b¶o qu¶n quü tiÒn mÆt. *S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn Hµ Néi (S¬ ®å 2 -Phô lôc) 4.3.§Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: - H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: NhËt ký chøng tõ. - S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NKCT: Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ghi sæ NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i Sæ kÕ to¸n chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : ghi hµng ngµy : ghi cuèi ngµy : ®èi chiÕu, kiÓm tra - Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. - Kú lËp b¸o c¸o tµi chÝnh: c«ng ty tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quý - KÕ to¸n hµng tån kho: c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n hµng tån kho. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: c«ng ty ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ : Mçi lo¹i s¶n phÈm ®Òu cã quy tr×nh c«ng nghÖ riªng.T¹i c«ng ty cæ phÇn GiÇy Hµ Néi ngoµi s¶n phÈm lµ giÇy c¸c lo¹i, c«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm kh¸c b»ng da vµ gi¶ da nh­ cÆp, tÝu, vÝ. Tuy s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh­ng c¸c s¶n phÈm nh­: giÇy, cÆp, tói, vÝ…l¹i ph¶i tr¶i qua c¸c b­íc quy tr×nh c«ng nghÖ gièng nhau tõ båi v¶i, c¾t da, chÆt b¸n thµnh phÈm theo khu«n ®Þnh h×nh råi chuyÓn sang c«ng ®o¹n may. Riªng s¶n phÈm giÇy do tÝnh chÊt phøc t¹p h¬n nªn ngoµi viÖc ph¶i tu©n thñ c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ trªn s¶n phÈm giÇy cßn ph¶i qua mét sè giai ®o¹n kh¸c. (S¬ ®å –Phô lôc) II.Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty: XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chi phÝ. ThÝch øng víi ®èi t­îng ®ã lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, trong ®ã toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i theo tõng lo¹i s¶n phÈm, thµnh phÈm trong ph©n x­ëng s¶n xuÊt. 2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt 2.1.KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: TÊt c¶ cÊc lo¹i vËt liÖu sau khi mua vÒ ®Òu ph¶i qua nhËp kho. KÕ to¸n sö dông c¸c phiÕu nhËp kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu nhËp vµo kho cña c«ng ty, ®Õn khi cã phiÕu xuÊt kho th× thñ kho sÏ xuÊt kho vËt liÖu vµ ghi thÎ kho. Khi ®ã kÕ to¸n sö dông phiÕu xuÊt kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh xuÊt kho vËt liÖu lµm c¨n cø tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho. Toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh vµ qu¶n lý theo ®Þnh møc. Do c«ng ty s¶n xuÊt hµng gia c«ng cho n­íc ngoµi theo ®¬n ®Æt hµng cho nªn phÇn lín chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ do n­íc ngoµi ®­a sang hoÆc hä nhê c«ng ty mua hé vµ hä qu¶ lý. Do vËy chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp c«ng ty bá ra vµo môc ®Ých tr­c tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm chiÕm tû träng nhá. Nguyªn vËt liÖu lµ da, gi¶ da, v¶i lãt...; vËt liÖu phÈm gåm: kho¸ kÐo, chØ may, keo...Bªn c¹nh ®ã do tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n xuÊt cho nªn ngoµi c¸c nguyªn vËt liÖu cßn cã Ýt c¸c c«ng cô, dông cô cã gi¸ trÞ nhá ph©n bæ 100% nh­ dao giÉy da, kim ®iÖn, kÐo...còng ®­îc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp vµo TK 621. VD: T¹i ph©n x­ëng ý, theo hîp ®ång tho¶ thuËn c«ng ty chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vµ qu¶n lý v¶i ®«ng xu©n ®Ó lãt g¨ng cßn c¸c chi phÝ NVL kh¸c ®Ó s¶n xuÊt g¨ng bªn ý ph¶i tù lo liÖu. VD: §Þnh møc CPNVLTT cho tói ý m· 247 lµ 6885®, trong khi ®ã m· AW-38 lµ 186®. CPNVLTT trong kú ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: CPNVLTT = TrÞ gi¸ NVL xuÊt - TrÞ gi¸ NVL cßn - TrÞ gi¸ phÕ liÖu trong kú ®­a vµo sö dông l¹i cuèi kú thu håi Sau khi ®· tÝnh ®­îc c¸c sè liÖu ë trªn ®ång thêi c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cña tõng bé phËn, tõng ®èi t­îng sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau, kÕ to¸n NVL tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô cho tõng ®èi t­îng sö dông.(B¶ng ph©n bæ sè ). C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 4 (Th¸ng4/2004), kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 621: 107.232.741 Cã TK 152:106.812.741 Cã TK 153:420.000 Cuèi thÊng kÕt chuyÓn toµn bé CPNVLTT sang TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154:107.232.741 Cã TK 621:107.232.741 C¨n cø vµo chøng thi sæ, cuèi kú kÕ to¸n lËp sæ c¸i TK 621(BiÓu ) 2.2.KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông 2 h×nh thøc tr¶ l­¬ng, ®ã lµ tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian. §Ó h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng kÕ to¸n sö dông: - TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, trong ®ã: +334.1:L­¬ng trong giê +334.2: L­¬ng ngoµi giê ,phô cÊp. - TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH,BHYT,KPC§. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng: theo s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ = §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm x Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho §èi víi bé phËn gi¸n tiÕp th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng: theo thêi gian. TiÒn l­¬ng ngµy = 290.000 x hÖ sè l­¬ng 22 ngµy TiÒn l­¬ng theo thêi gian ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n = Sè ngµy lµm viÖc trùc tiÕp x TiÒn l­¬ng ngµy cña c«ng nh©n ®ã Ngoµi ra tuú thuéc vµo quü l­¬ng c«ng ty, møc ®é hoµn thµnh s¶n xuÊt tõng ph©n x­ëng mµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng trÝch thªm tiÒn th­ëng th­êng xuyªn cho c«ng nh©n ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt ë c¸c ph©n x­ëng. Sau khi ®· tÝnh l­¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch theo l­¬ng c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸n bé, c«ng nh©n trong c«ng ty theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Quü BHXH= 20% LCB trong ®ã 15% ®­îc tÝnh vµo chi phÝ sxkd do c«ng ty nép cßn 5% trÝch vµo tiÒn l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Quü BHYT=3% LCB trong ®ã 2% trÝch vµo chi phÝ SXKD do c«ng ty nép, 1% trÝch vµo l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Quü KPC§ =2% LTT tÝnh vµo chi phÝ sxkd do c«ng ty nép. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH kÕ to¸n vµo b¶ng kª chi tiÕt ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n ®èi øng TK 622. VD:C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH, quý II n¨m 2004 kÓ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 622: 1.021.130.811 Cã TK 334: 912.840.092 -Cã TK 334.1: 442.578.010 -Cã TK 334.2: 470.262.082 Cã TK 338:108.290.718 -Cã TK 338.2:6.497.776 -Cã TK 338.3:88.515.602 -Cã TK 338.4:13.277.340 Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ NCTT sang TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK 154:1.021.130.811 Cã TK 622: 1.021.130.811 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ, cuèi kú kÓ to¸n lËp sæ c¸i TK 622(biÓu -Phô lôc) 2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty giÇy Hµ Néi gåm c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi c¸c ph©n x­ëng nh­: chi phÝ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ NVL, CCDC dïng trong ph©n x­ëng, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. Trong c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕ to¸n sö dông TK 627, chi tiÕt cho TK 6271,6272, 6273, 6377, 6278. 2.3.1.Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng lµ kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn ph©n x­ëng lµ theo thêi gian dùa vµo bËc l­¬ng vµ thêi gian thùc tÕ lµm viÖc cña nh©n viªn. Cô thÓ trong quý 2/2005, kÕ to¸n h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng nh­ sau: Nî TK 621.1: 244.062.661 Cã TK 334:195.250.130 -Cã TK 334.1: 195.250.130 Cã TK 338: 48.812.531 -Cã TK 338.2: 3.905.002 -Cã TK 338.3: 39.050.026 -Cã TK 338.4: 5.857.503 2.3.2.Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt. Chi phÝ VL, CCDC dïng cho s¶n xuÊt chung cña c«ng ty lµ nh÷ng VL, CCDC mang tÝnh chÊt gi¸n tiÕp kh«ng cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, sö dông cho ph©n x­ëng nh­: vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o d­ìng TSC§, v¨n phßng phÈm nh­ phô tïng m¸y, hßm cat«ng, tói P.E, ®¸ mµi, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng... Tuy nhiªn chØ cã phô tïng thay thÕ, nhiªn liÖu lµ ®­îc h¹ch to¸n cè ®Þnh vµo TK 627 cßn c¸c VL, CCDC kh¸c tuú theo yªu cÇu qu¶n lý mµ cã thÓ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 hay kh«ng. C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n tËp hîp c¸c chi phÝ NVL, CCDC nµy vµo cuèi quý. Cô thÓ trong quý 2/2004 chi phÝ NVL, CCDC ®­îc tËp hîp nh­ sau: Nî TK 627.2: 41.556.414 Cã TK152:18.436.440 Cã TK 153:15.503.724 Cã TK 142:1.616.250 Cã TK 242: 6.000.000 2.3.3.Chi phÝ khÊu hao TSC§. C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng: Møc KH TSC§ B×nh qu©n 1 n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§ Sè n¨m sö dông Sau khi tÝnh khÊu hao ph¶i cø vµo c¸c chøng tõ vÒ TSC§ cho tõng n¬i sö dông TSC§, kÕ to¸n TSC§ tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 627) hay chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt (TK 642). C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ KHTSC§ quý 2/2004, kÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 627.3: 83.820.051 Cã TK 214.1: 83.820.051 2.3.4.Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña c«ng ty th­êng lµ chi phÝ vÒ ®iÖn tho¹i, ®iÖn n­íc, Fax, chi phÝ söa ch÷a lín c¸c TSC§ thuª ngoµi. C¨n cø vµo c¸c phiÕu chi, kÕ to¸n tËp hîp vµ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ. 2.3.5.Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c lµ nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng hoÆc t¹m øng ngoµi c¸c chi phÝ nªu trªn nh­ chi phÝ tiÕp kh¸ch,chi phÝ thu gom phÕ liÖu... Dùa trªn c¸c chøng tõ gèc kÌm theo c¸c b¸o c¸o quü kÌm phiÕu chi, ho¸ ®¬n kÕ to¸n ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ. Cuèi kú kÕ to¸n h¹ch to¸n vµ kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK 154: 36.284.544 Cã TK 627: 36.284.544 2.4. TËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp. Hµng th¸ng sau khi tËp hîp riªng tõng kho¶n môc CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c kho¶n môc chi phÝ ®Ó tËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp. Cuèi quý,c¨n cø vµo c¸c sæ c¸i TK 621, 622, 627 kÕ to¸n lËp sæ c¸i TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. Cô thÓ trong quý 2/2004 sau khi kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 154: 1.734.662.670 Cã TK 621:107.232.741 Cã TK 622:1.021.130.811 Cã TK 627: 606.299.118 2.5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú: Do viÖc s¶n xuÊt gia c«ng cho n­íc ngoµi nªn toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt bá ra trong kú gåm CPNVLTT gia c«ng ph¸t sinh kh«ng ®¸ng kÓ cßn c¸c CPNCTT, CPSXC l¹i chiÕm tû träng cao.V× vËy c¸c CPNVL tÝnh cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú l¹i rÊt nhá.Do ®ã kÕ to¸n c«ng ty ph©n bæ hÕt CPNVLTT cho c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh g¸nh chÞu(coi CPNVLTT vµ CPSXC cña s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú lµ t­¬ng ®­¬ng nhau vµ CPNVL ®Ó gia c«ng cho s¶n phÈm lµm dë lµ ch­a ph¸t sinh).V× vËy khi tÝnh gi¸ thµnh ®Ó b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh kh«ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë. 2.6. TÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. 2.6.1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. T¹i c«ng ty giµy Hµ Néi, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm nhËp kho vµ kú tÝnh gi¸ thµnh theo tõng quý. 2.6.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi nh­ sau: 2.6.2.1. Kho¶n môc nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. §èi víi CPNVLTT tiªu chuÈn ph©n bæ gi¸ thµnh lµ ®Þnh møc b×nh qu©n NVL phô, CCDC dïng ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm. T¹i c«ng ty, CPNVLTT chØ ph¶i ph©n bæ cho tói ý, g¨ng ý vµ tói Hµn Quèc mµ kh«ng ph¶i ph©n bæ cho tói ý cao cÊp vµ c¸c lo¹i giÇy dÐp ë ph©n x­ëng Th¸i (v× NVL do bªn n­íc ngoµi cung cÊp vµ qu¶n lý). Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh kho¶n môc CPNVLTT = CPSX dë dang ®Çu kú (NVL) + CPSX ph¸t sinh trong kú(NVL) - CPSX dë dang cuèi kú (NVL) Tæng CPNVL TT cho sp i x Sè l­îng sp i hoµn thµnh Trong ®ã CPSX dë dang cuèi kú kh«ng ®¸ng kÓ, CPSX dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú coi nh­ b»ng nhau.V× vËy kÕ to¸n ph©n bæ hÕt chi phÝ NVLTT ph¸t sinh trong kú cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu ®Þnh møc tiªu hao NVLTT kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh chi phÝ NVLTT theo ®Þnh møc cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ ®¬n gi¸ NVL thùc tÕ xuÊt kho vµ nh­: Tói ý m· 274 lµ 6885§/sp, m· 250 lµ 9256 ®/sp, m· 1206 lµ 7518 ®/sp, g¨ng tay m· 34, 35 kh«ng lãt lµ 1419®/sp... KÕ to¸n tÝnh tæng gi¸ thµnh ®Þnh møc kho¶n môc CPNVLTT theo khèi l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh thùc tÕ nhËp kho trong quý. VD: trong qóy 4 n¨m 2003 sè l­îng tói nhËp kho m· 247 lµ 500 c¸i, m· 250 lµ 50 c¸i, m· 1206 lµ 140 c¸i, m· 34, 35 cã lãt lµ 22148 ®«i, tói ý cao cÊp lµ 2243 c¸i, giÇy n÷ ng¾n cæ lµ 49234 ®«i... Theo sè liÖu trªn, kÕ to¸n gi¸ thµnh sÏ tÝnh gi¸ thµnh tû lÖ: Tû lÖ gi¸ thµnh kho¶n môc CPNVLTT = 0 + 107.232.741 – 0 6885x500+925650+7518x140+...+0x49234 = 107.232.741 = 1,05 102126420 Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh tæng gi¸ thµnh thùc tÕ kho¶n môc CPNVLTT theo c«ng thøc: Tû lÖ gi¸ thµnh kho¶n môc CPNVL cña sp i = §Þnh møc CP NVLTT cho s¶n phÈm i x Sè l­îng s¶n phÈm i hoµn thµnh x Tû lÖ tÝnh gi¸ thµnh Cô thÓ dùa vµo tû lÖ gi¸ thµnh cña kho¶n môc CPNVLTT, ®Þnh møc chi phÝ vµ sè l­îng s¶n l­îng hoµn thµnh nhËp kho, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh kho¶n môc CPNVLTT cho tói ý m· 247 lµ: 6885 x 500 sp x 1,05 = 3.614.625 2.6.2.2. Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ NCTT ph©n bæ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh trong quý.Tiªu chuÈn ph©n bæ lµ tiÒn l­¬ng ®Þnh møc trong tõng lo¹i s¶n phÈm vµ tuú theo møc ®é phøc t¹p cña chu kú s¶n xuÊt cña mçi lo¹i s¶n phÈm mµ kÕ to¸n ®Þnh møc tiÒn l­¬ng cho mçi lo¹i s¶n phÈm lµ kh¸c nhau.C¸ch tÝnh gi¸ thµnh cho kho¶n môc CPNCTT t­¬ng tù nh­ c¸ch tÝnh gi¸ thµnh cho kho¶n môc CPNVLTT. Tû lÖ gi¸ thµnh kho¶n môc CPNCTT = = 0 + 1.021.130.811 + 0 9250x500+10875x50+10234x140+...+2520x 49.234 1021.130.811 = 1,01 1.009.011.682 Ta cã tæng gi¸ thµnh kho¶n môc CPNCTT cña tói ý m· 247 lµ: 9520 x 500 x 1,01= 4.807.600 2.6.2.3 Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh trong quý. Tiªu chuÈn ph©n bæ lµ CPNCTT cho mçi lo¹i s¶n phÈm. Tæng gi¸ thµnh kho¶n môc PSXC ph©n bæ cho SP i = CPSX dë dang ®Çu kú + CPSX ph¸t sinh trong kú - CPSX dë dang cuèi kú x CPNC TT cho tÊt c¶ s¶n phÈm i Tæng chi phÝ NCTT cho sp i x Sè l­îng sp i hoµn thµnh thùc tÕ Gi¸ thµnh kho¶n môc CPNCTT cña sp i = Tæng CPNCTT cho sp i x Sè l­îng sp i hoµn thµnh thùc tÕ VD: Tæng gi¸ thµnh kho¶n môc CPSXC ph©n bæ cho tói ý m· 247 = 0+606.298.118 +0 x 4.807.600 1.021.130.811 = 0,5938 x 4.807.600 = 2.854.753 Sau khi tÝnh to¸n xong tæng gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc cña tõng lo¹i s¶n phÈm s¶n xuÊt, kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh më b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm. TrÝch b¶ng tÝnh gi¸ thµnh chi tiÕt ®¬n vÞ s¶n phÈm Quý II n¨m 2004 Tªn s¶n phÈm Sè l­îng nhËp kho Chi phÝ NVLTT Chi phÝ NCTT Chi phÝ SXC Tæng Z c«ng x­ëng Z ®¬n vÞ Tói ý m· 247 500 c¸i 3.614.625 4.807.600 2.854.753 11.276.978 22.554 Tói HQ m· 250 50 c¸i 485.940 549.187,5 326.107,5 1.361.235 27.224 Tói ý m· 1206 140 c¸i 1.105.146 1.447.087,6 859.280,6 3.411.514 24.368 GiÇy ng¾n cæ Th¸i 49.234 ®«i 0 125.310.376,8 74.409.301,7 199.719.679 4057 Ch­¬ng 3: §¸nh gi¸ chung vµ 1 sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi. I.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TËP HîP CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM T¹I C¤NG TY cp GiÇy Hµ Néi: C«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. MÆc dï c«ng ty ®­îc h×nh thµnh víi nguån vèn Ýt, m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng hiÖn ®¹i, tr×nh ®é ®éi ngò CBCNV ch­a cao nh­ng sau h¬n 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· cã quy m« s¶n xuÊt t­¬ng ®èi lín vµ lîi nhuËn n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. Trong t×nh h×nh thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt nh­ hiÖn nay, c«ng ty vÉn liªn tôc t×m ®­îc ®èi t¸c ®Ó s¶n xuÊt theo c¸c ®¬n ®Æt hµng. C¸c b¶n hîp ®ång ®­îc ký kÕt víi nhiÒu chñng lo¹i, yªu cÇu ®ßi hái cao nh­ng c«ng ty vÉn ®¸p øng tèt mäi yªu cÇu, kÓ c¶ nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt. Trong qu¸ tr×nh ®i tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty GiÇy HN, ®Æc biÖt kÕ to¸n chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn mét sè v­íng m¾c ch­a hîp lý. Em xin ®­îc ®­a ra mét sè ý kiÕn nhËn xÐt sau: 1. Nh÷ng ­u ®iÓm: 1.1. VÒ bé m¸y kÕ to¸n cña DN Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc tæ chøc tËp chung gän nhÑ, hîp lý vµ ph¸t huy ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc. §éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n lµ nh÷ng ng­êi nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. N¾m v÷ng chÕ ®é kÕ to¸n vµ cã t¸c phong lµm viÖc khoa häc, cã tÝnh t­¬ng trî, gióp ®ì nhau. C«ng ty sö dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n vµ chøng tõ kh¸ ®Çy ®ñ theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.VÒ h×nh thøc tÝnh l­¬ng: C«ng ty ¸p dông hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng: theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi tõng ®èi t­îng cô thÓ. §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm sÏ khuyÕn khÝch hä t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng v× lîi Ých cña hä g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ lao ®éng.Cßn ®èi víi ng­êi kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ c«ng ty chØ qu¶n lý theo thêi gian th× h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ hoµn toµn hîp lý. 1.3.VÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Doanh nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng ®Þnh møc chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm khoa häc vµ hîp lý.Th«ng qua hÖ thèng ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ theo dâi ®­îc t×nh h×nh sö dông c¸c yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.Tõ ®ã cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc c¸c nguån lùc vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. C¸c hîp ®ång ®­îc ký kÕt theo ®¬n ®Æt hµng.V× vËy mçi ®¬n ®Æt hµng c«ng ty lËp mét hoÆc mét sè phiÕu cÊp vËt t­.Trong phiÕu cÊp vËt t­ chi tiÐt râ lo¹i vËt t­ sö dông cho ®¬n ®Æt hµng ®ã. §iÒu ®ã ®· ®¶m b¶o cho c¸c ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é ®Ó giao hµng kÞp thêi cho kh¸ch hµng,®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, mÉu m· cña ®¬n ®Æt hµng. 2.Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: 2.1.VÒ viÖc ¸p dông vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n: ViÖc sö dông m¸y tÝnh ch­a hoµn thiÖn, chØ sö dông trong ph¹m vi hÑp.C¶ phßng kÕ to¸n míi chØ ®­îc trang bÞ mét m¸y vi tÝnh nªn c«ng viÖc hµng ngµy vÉn ph¶i lµm trªn sæ s¸ch giÊy tê mµ ch­a ®­îc lµm hoµn chØnh trªn phÇn mÒm kÕ to¸n. Do vËy mÊt thêi gian trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n mµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc kh«ng cao. 2.2.VÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Theo quy ®Þnh, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trong ®ã cã KPC§ ®­îc trÝch 2%l­¬ng thùc tÕ (l­¬ng trong giê + L­¬ng ngoµi giê) tÝnh vµo CPSX cña doanh nghiÖp. Nh­ng ë c«ng ty GiÇy Hµ Néi KPC§ chØ ®­îc DN trÝch 2%l­¬ng c¬ b¶n (L­¬ng trong giê). Nh­ vËy lµ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh. 2.3.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng Víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty GiÇy HN chñ yÕu lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng xuÊt khÈu. HÇu hÕt toµn bé NVL chÝnh vµ NVL phô do kh¸ch hµng ®em ®Õn, c«ng ty chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng, kh«ng theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. C«ng ty chØ h¹ch to¸n vµo kho¶n môc NVL chÝnh phÇn chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì c«ng ty chi ra. ChÝnh c¸ch h¹ch to¸n nµy ®· lµm cho toµn bé phÇn NVL chÝnh vµ NVL phô do kh¸ch hµng ®em ®Õn ch­a ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 002- VËt t­ hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng.Nh­ vËy viÖc kh«ng sö dông TK 002 ®· g©y khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý NVL nhËn gia c«ng. 2.4. VÒ viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Do c«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng gia c«ng mµ kh«ng tËp hîp chi phÝ theo ®¬n ®Æt hµng mµ l¹i tÝnh theo tõng s¶n phÈm.Nh­ vËy sÏ g©y khã kh¨n trong viÖc h¹ch to¸n.V× vËy ngay tõ khi nhËn c¸c ®¬n hµng kÕ to¸n nªn tËp hîp vµ ph©n bæ c¸c chi phÝ theo c¸c hîp ®ång. Kú tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo quý cho nªn viÖc ®¸nh gi¸, theo dâi c¸c kho¶n môc chi phÝ kh«ng kÞp thêi, th«ng tin ch­a cËp nhËt g©y khã kh¨n cho viÖc theo dâi vµ qu¶n lý tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. II.Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi. 1. ý kiÕn thø nhÊt: ViÖc ¸p dông vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n ViÖc ¸p dông tin häc trong h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ rÊt cÇn thiÕt. V× vËy trong thêi gian tíi c«ng ty nªn l¾p ®Æt vµ sö dông hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng víi nhau. Mçi kÕ to¸n sö dông mét m¸y riªng vµ qu¶n lý mét hay mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n. Khi ¸p dông tin häc trong kÕ to¸n th× viÖc cËp nhËt, l­u tr÷ th«ng tin sÏ diÔn ra th­êng xuyªn, nhanh chãng, ®¸p øng kÞp thêi th«ng tin cÇn thiÕt, phôc vô ®¾c lùc trong c«ng t¸c qu¶n lý ë c«ng ty. 2. ý kiÕn thø 2: VÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: §Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi lao ®éng ®ång thêi thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty giÇy HN nªn trÝch KPC§ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.§ã lµ trÝch KPC§ = 2% L­¬ng thùc tÕ. VÝ dô: l­¬ng thùc tÕ c«ng nh©n 1 th¸ng lµ 200.000.000 ®, trong ®ã l­¬ng c¬ b¶n lµ 150.000.000 ® th× KPC§ ph¶i ®­îc trÝch lµ: 200.000.000 x 2% = 4.000.000 ® (Thùc tÕ c«ng ty chØ trÝch KPC§ lµ:150.000.000 x 2% =3.000.000 ®) 3. ý kiÕn thø 3: VÒ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng Theo quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh th× c«ng ty nªn më TK 002-“Gi¸ trÞ vËt t­ hµng ho¸ nhËn gia c«ng, gi÷ hé” Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu nhËn gia c«ng, chÕ biÕn.Gi¸ trÞ hµng nhËn gia c«ng chÕ biÕn ®­îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ cña hiÖn vËt, nÕu ch­a x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ th× cã thÓ dïng gi¸ t¹m tÝnh ®Ó h¹ch to¸n. KÕ to¸n NVL ph¶i theo dâi tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸ nhËn gia c«ng chÕ biÕn, tõng n¬i b¶o qu¶n còng nh­ hîp ®ång nhËn gia c«ng. ViÖc h¹ch to¸n TK 002 ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Khi nhËn hµng ho¸ do kh¸ch hµng giao, c¨n cø vµo gi¸ trÞ vËt liÖu nhËn gia c«ng, kÕ to¸n ghi: Nî TK 002: Gi¸ trÞ vËt t­ hµng ho¸ nhËn gia c«ng chÕ biÕn. Khi s¶n phÈm hoµn thµnh giao cho kh¸ch hµng, dùa trªn sè ®· sö dông kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: Cã TK 002: Gi¸ trÞ NVL tiªu hao tÝnh vµo s¶n phÈm gia c«ng hoµn thµnh. Sè NVL tiÕt kiÖm ®­îc hµng th¸ng khi ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo kho¶n môc thu nhËp kh¸c(TK 711). KÕ to¸n ®Þnh kho¶n sè NVL tiÕt kiÖm ®­îc nh­ sau: Nî TK 152(Chi tiÕt): Gi¸ trÞ NVL tiÕt kiÖm. Cã TK 711: Gi¸ trÞ NVL tiÕt kiÖm. 4. ý kiÕn thø 4: VÒ viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm HiÖn nay c«ng ty ®ang tÝnh gi¸ thµnh theo tõng lo¹i s¶n phÈm nh­ng xÕt vÒ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt: C«ng ty cã nhiÒu ph©n x­ëng, mçi ph©n x­ëng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kh¸c nhau.MÆt kh¸c, c«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng (theo hîp ®ång).Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt nh­ vËy nªn theo em c«ng ty nªn tËp hîp chi phÝ theo tõng ®¬n hµng. Theo ph­¬ng ph¸p nµy c¸c CPNVLTT, CPNCTT ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ®¬n nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho d¬n ®ã theo chøng tõ gèc(hay b¶ng ph©n bæ chi phÝ).§èi víi CPSXC sau khi tËp hîp xong sÏ ph©n bæ cho tõng ®¬n theo tiªu chuÈn phï hîp. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh khi ®¬n hµng ®· hoµn thµnh. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ chÝnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp cho ®¬n ®ã. Ngoµi ra, kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty theo tõng th¸ng th× sÏ tèt h¬n v× nh­ vËy th× viÖc qu¶n lý, theo dâi c¸c kho¶n môc chi phÝ sÏ cËp nhËt vµ dÔ dµng h¬n. KÕt luËn Víi chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n lµ c«ng cô qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t th× nã cµng trë nªn quan träng h¬n. Víi truyÒn thèng gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh c«ng ty Cæ phÇn GiÇy Hµ Néi vÉn ®øng v÷ng vµ t¹o ®­îc nh÷ng tiÒn ®Ò thuËn lîi c¬ b¶n cho ho¹t ®éng kinh doanh tr­íc còng nh­ sau nµy. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy lµ do cè g¾ng cña toµn bé ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n c«ng ty. Lµm sao ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt nh­ng vÉn ®¶m b¶o thu nhËp cho c¸n bé, c«ng nh©n lµ tr¨n trë, cè g¾ng rÊt lín cña ban l·nh ®¹o c«ng ty, cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®Æc biÖt cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· t×m hiÓu phÇn nµo vÒ t×nh h×nh thùc tÕ còng nh­ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty.Víi thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÌu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n ®· gióp ®ì em thùc tËp tèt trong thêi gian qua. Em còng xin ®­¬c c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o -TiÕn sü Ph¹m Thanh B×nh ®· h­íng dÉn em thùc hiÖn luËn v¨n nµy. Môc lôc Ch­¬ng I: lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.Gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.1.Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm: 2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm 3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: II. Néi dung kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. 1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1.1 Kh¸i niÖm ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xu©t 1.2 C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ 1.3.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. 1.4. Kª to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 2.1 §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. 2.2 §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng 2.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. III. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. 2.2.Ph­¬ng ph¸p gi¸ thµnh ph©n b­íc: 2.3 Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ chi phÝ s¶n xuÊt phô: 2.4 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng: 2.4 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè 2.5 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p tØ lÖ 2.6 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh: Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn giÇy hµnéi I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ PhÇn giÇy hµ néi. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 2. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ c«ng ty ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 3.NhiÖm vô cña c«ng ty: 4.Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty: 4.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: 4.2.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: 4.3.§Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty: II.Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty: 2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt 2.1.KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 2.2.KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: 2.4. TËp hîp chi phÝ toµn doanh nghiÖp. 2.5. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú: 2.6. TÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm. Ch­¬ng 3: §¸nh gi¸ chung vµ 1 sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi. I.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp ch phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cp GiÇy Hµ Néi: 1. Nh÷ng ­u ®iÓm: 1.1. VÒ bé m¸y kÕ to¸n cña DN 1.2.VÒ h×nh thøc tÝnh l­¬ng: 1.3.VÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 2.Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i: 2.1.VÒ viÖc ¸p dông vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n: 2.2.VÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: 2.3.Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng 2.4. VÒ viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: II.Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty Cæ phÇn giÇy Hµ Néi. 1. ý kiÕn thø nhÊt: ViÖc ¸p dông vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n 2. ý kiÕn thø 2: VÒ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: 3. ý kiÕn thø 3: VÒ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu nhËn gia c«ng 4. ý kiÕn thø 4: VÒ viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty Cæ phÇn GiÇy Hµ Néi PhiÕu xuÊt kho Ngµy 3/4/2001 Ngµy 3/4/2005 Sè: … Nî TK 621 Cã TK 152, 153 STT Tªn , nh·n hiÖu , quy c¸ch , phÈm chÊt vËt t(SP, HH) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 V¶i §«ng xu©n mµu xanh §X m 1 000 1 000 995 995 000 2 V¶i Tosubuse mµu x¸m TBE m 500 500 28 950 14 475 000 3 V¶i líi sè 17 mµu ®en VL m 1 200 1 200 8 900 10 680 000 4 Nhùa viÒn 0,17P m 163 163 9 530 1 553 390 5 V¶i mót ®Öm m 1 350 1 567 971 1 521 557 6 Dao dÉy da 10 10 3 600 36 000 7 Kim ®iÖn c¸i 10 10 5 000 50 000 8 Lìi ca s¾t c¸i 10 10 4 000 40 000 9 Keo c¸i 10 10 3 200 32 000 10 ….. c¸i 11 Tæng céng 32 241 947 XuÊt, ngµy th¸ng n¨m PT bé phËn sö dông PT cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho MÉu biÓu sè 1 S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. Gi¸m ®èc H§QT Phã Gi¸m §èc PX Th¸i PX ý PX Hµn Quèc PX C¬ ®IÖn Phßng Tæng hîp Phßng tæ chøc- Hµnh chÝnh Phßng tµI vô PXmay PX c¾t MÉu biÓu 2: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Cæ phÇn GiÇy Hµ Néi. Tr­ëng phßng tµi vô (KÕ to¸n tæng hîp) KÕ to¸n tËp hîp CP,GTSP - thñ quü KÕ to¸n TL,trÝch theo l­¬ng KÕ to¸n TSC§ vµ tiªu thô KÕ to¸n VËt liÖu, C«ng cô dông cô KÕ to¸n TiÒn mÆt TGNH, c«ng nî S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 152(TK 611) TK 621 TK 152(TK 611) (1)TrÞ gi¸ NVL xuÊt kho (3)TrÞ gi¸ NVL dïng kh«ng dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt hÕt, phÕ liÖu thu håi TK 111,112 TK 154(631) (2)TrÞ gi¸ NVL mua ngoµi (4)KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ CP dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt. NVLTT vµo ®.t­îng chÞu CP TK 331 TK 133 (5) ThuÕ VAT ®­îc khÊu trõ S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334 TK 622 TK 154(631) (1)TiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng (4)KÕt chuyÓn vµ ph©n bæ CP nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt NCTT vµo ®.t­îng chÞu CP TK 335 (2)TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt TK 338 (3)TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 334,338 TK 627 TK111,112,152 (1)Chi phÝ nh©n c«ng (8)C¸c kho¶n ghi gi¶m CPSXC TK 152(611) (phÕ liÖu thu håi , vËt t­ (2)Chi phÝ NVL xuÊt dïng kh«ng hÕt) TK 153(611) TK 154(631) (3)Chi phÝ CCDC (9) KÕt chuyÕn vµ ph©n bæ TK 142,335 chi phÝ s¶n xuÊt chung (4)Chi phÝ theo kÕ ho¹ch TK 214 (5)Chi phÝ KhÊu hao TSC§ TK 331 (6)Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK 133 ThuÕ GTGT ®­îc KT TK 111,112 (7) Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Sæ c¸I TK 621 Quý II n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng4 Th¸ng 5 Th¸ng 6 TK 152 32,083,947 49,896,194 24,832,600 TK153 158,000 146,000 116,000 Céng PS Nî 32,241,947 50,042,194 24,948,600 Tæng sè PS Cã 32,241,947 50,042,194 24,948,600 Sè d­ cuèi th¸ng 0 0 0 Sæ c¸i TK 622 Quý II n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng4 Th¸ng 5 Th¸ng 6 TK 3341 130,765,750.00 145522000 166290260 TK 3342 143,782,827.00 160104935 166374320 TK 3382 261,531.50 2910440 3325805.2 TK 3383 26,153,150.00 29104400 33258052 TK 3384 3,922,972.50 4365660 4988707.8 Céng PS Nî 304,886,231.00 342007435 374237145 Tæng sè PS Cã 304,886,231.00 342007435 374237145 Sè d cuèi th¸ng 0 0 0 Sæ c¸i TK 627 Quý II n¨m 2003 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng4 Th¸ng 5 Th¸ng 6 TK 111 5,249,144.00 25,136,000 15,899,400.00 TK 112 28,996,125 28,996,125 30,582,946 TK 142 538,750 538,750 538,750 TK 242 2,000,000 2,000,000 2,000,000 TK 152 10,304,970 4,550,720 3,580,750 TK 153 8,790,724 6,713,000 - TK 214.1 27,940,017 27,940,017 27,940,017 TK241.3 15,000,000 35,000,000 52,000,250 TK 334.1 56,492,948.00 60,322,039 78,435,143 TK 334.2 - - - TK 338.2 1,129,859 1,206,440.78 1,568,703 TK 338.3 11,298,590 12,064,407.80 15,687,029 TK 338.4 1,694,788 1,809,661.17 2,353,054 Céng PS Nî 169,435,915 206,277,160.75 230586041.8 Tæng sè PS Cã 169,435,915 206,277,160.75 230,586,042 Sè d­ cuèi th¸ng 0 0 0 Sæ c¸i TK 154 Quý II n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ghi Cã c¸c TK ®èi øng Nî víi TK nµy Th¸ng4 Th¸ng 5 Th¸ng 6 621 32,241,947 50,042,194 24,948,600 622 304,886,231 342,007,435 374,237,145 627 169,435,915 206,277,160 230,586,042 Céng PS Nî 506,564,093 598,326,790 629,771,787 Tæng sè PS Cã 506,564,093 598,326,790 629,771,787 Sè d­ cuèi th¸ng 0 0 0 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy diÔn ra nh­ sau: V¶I, cao su, ho¸ chÊt Båi v¶i NhËp kho thµnh phÈm §ãng hép, gi¸n mµu Gß, Ðp ®Õ,sÊy hoµn chØnh May mòi giÇy C¾t mòi giÇy ChÆt b¸n thµnh phÈm §¬n vÞ: C«ng ty cæ phÇn giÇy Hµ Néi trÝch: NhËt ký chøng tõ sè 7 Th¸ng 4/2004 STT …….. 152 138 153 154 214 334 338 621 622 627 ….. Tæng céng chi phÝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 154 32241947 304886231 169435915 2 … 4 621 32083947 158000 5 622 2745475773 30337654 6 627 10304970 8790724 27940017 56492948 14123237 7 641 8 642 8596880 11211382 23373018 3114682 9 10 CéngA 11 111 12 112 13 152 14 155 15 … 16 Céng B 17 A+B B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 4 n¨m 2004 stt ChØ tiªu Tû lÖ khÊu hao (%) N¬i sö dông TK627 TK641 TK642 TK241 TK142 TK335 Toµn doanh nghiÖp Nguyªn gi¸ TSC§ Sè KH 1 I. Sè khÊu hao ®· trÝch th¸ng tríc 5.396.376.883 39.151.339 27.940.017 11.211.382 … … … 2 II. Sè khÊu hao TSC§ t¨ng trong th¸ng … … 3 III. SèkhÊu hao TSC§ gi¶m trong th¸ng … … 4 IV. Sè khÊu hao ph¶i trÝch trong th¸ng nµy 5.396.376.883 39.151.339 27.940.017 11.211.382 Ngµy… th¸ng … n¨m… KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 4/2004 STT TK 334-Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338-Ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c Tæng céng L¬ng 3341 Phô cÊp 3342 Céng cã 334 KPC§ 3382 BHXH 3383 BHYT 3384 Céng cã 338 1 TK622 130 765 750 143 782 827 274 548 577 261 531 26 153 150 3 922 972 30 337 653 304 886 230 Tói HQ 26 153 150 28 756 565 54 909 715 52 306 5 230 630 784 594 6 067 531 60 977 246 G¨ng … Tói ý … ….. 2 TK 627 56 492 948 56 492 948 1 129 859 11 298 590 1 694 788 14 123 237 70 616 185 3 TK 642 15 290 000 3 500 000 18 790 000 305 800 30 580 000 45 870 000 76 755 800 95 545 800 Ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 2004 Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu ,c«ng cô - dông cô Th¸ng 4 n¨m 2004 STT TK152 TK153 TK142 TK 242 1 TK 621:CPNVLTT 32 083 947 158 000 Hµng ý 8 580 500 100 000 Hµn Quèc 15 280 000 58 000 Th¸i 8 223 447 2 TK 627:CPSXC 10 304 970 8 790 724 538 750 2 000 000 PX c¬ ®iÖn 7 304 870 7 560 000 450 000 1 800 000 PX kh¸c 3 000 100 1 230 724 88 750 200 000 3 TK 642: CPQLDN Ngµy ….. Th¸ng….. N¨m Ngêi lËp b¶ng KÕ to¸n trëng (§· ký) (®· ký)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội.doc
Luận văn liên quan