Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 3 VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3 1.1. bản chất, chức năng của tiền lương. 3 1.1.1. Khái niệm tiền lương và bản chẩt kinh tế của tiền lương 3 1.1.1.1. Khái niệm tiền lương 3 1.1.2. Vai trò , chức năng và ý nghĩa của tiền lương 4 1.1.2.1.Vai trò của tiền lương 4 1.7.3. Nội dung các khoản trích theo lương 23 1.10. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các doanh nghiệp. 39 CHƯƠNG 2. 40 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 40 VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, TƯ VẤN, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ 40 VÀ THƯƠNG MAI VIỆT LINH 40 2.1. Đặc điểm chung về Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mai Việt Linh 40 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mai Việt Linh 40 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty. 40 2.2.1. Công tác quản lý quỹ tiền lương 48 2.2.5.oán tiền lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mai Việt Linh 53 Để theo dõi thời gian lao động và các khoản thanh toán cho người lao động như tiền lương, các khoản phụ cấp khách, kế toán sử dụng một số chứng từ: 53 2.2.5.2ài khoản sử dụng 54 2.2.5.3 tự hạch toán tiền lương: Minh hoạ một số số hiệu PS 54 2.3.4. Sổ kế toán 55 2.4. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh 62 2.4.1. Chứng từ 62 2.4.2. Tài khoản sử dụng 62 2.4.3. Trình tự hạch toán 62 2.4.4. Sổ kế toán 64 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT VỀ 68 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, TƯ VẤN, KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ THƯƠNG MAI VIỆT LINH 68 3.1. Những nhận xét và đánh giá 68 3.1.1. Nhận xét chung 68 3.1.2. Ưu điểm: 69 3.1.3. Tồn tại. 70 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho công nhân viên. 70 KẾT LUẬN 74 MỤC LỤC 75

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/03/2013 | Lượt xem: 5019 | Lượt tải: 86download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
së c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng trong th¸ng. KÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ tæng hîp tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ theo tõng ®èi t­îng sö dông lao ®éng, theo trùc tiÕp s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm ë tõng ph©n x­ëng, qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt ë tõng ph©n x­ëng vµ theo qu¶n lý chung cña toµn doanh nghiÖp. Trong ®ã ph©n biÖt tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ®Ó ghi vµo c¸c cét t¹i phÇn ghi cã TK 334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" ë c¸c dßng phï hîp. C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu liªn quan vµ c¨n cø vµo viÖc tÝnh trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó ghi cí vµo cét cã cña TK 335 "chi phÝ ph¶i tr¶". Tæng hîp sè liÖu ph©n bæ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch tr­íc ®­îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó ghi sæ kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t­îng sö dông. 1.9.3. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1.9.3.1.KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng s¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l­¬ng: 1.9.3.2.KÕ to¸n tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 1.9.4. H×nh thøc sæ s¸ch kÕ to¸n ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp . Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña khoa häc kÕ to¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ ®· sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch kÕ to¸n kh¸ch nhau, h×nh thµnh nh÷ng h×nh thøc kÕ to¸n kh¸c nhau. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng tæ chøc kÕ to¸n bao gåm sè l­îng, kÕt cÊu mÉu sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ ®­îc sö dông ®Ó ghi chÐp, tæng hîp, hÖ thèng sè liÖu chøng tõ gèc theo mét tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ nhÊt ®Þnh nh»m cung cÊp c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh, phôc vô viÖc lËp B¸o c¸o kÕ to¸n. HiÖn nay ë n­íc ta c¸c ®¬n vÞ ®ang sö dông 1 trong c¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n sau: H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ Lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp sö dông trong c«ng t¸c kÕ to¸n sÏ ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß kÕ to¸n trong qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, thóc ®Èy ®¬n vÞ. Bëi vËy c¸c ®¬n vÞ cÇn c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®¬n vÞ quy m«, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, yªu cÇu qu¶n lý, ®iÒu kiÖn trang bÞ vµ øng dông kü thuËt tÝnh to¸n, th«ng tin, tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n, c¸n bé qu¶n lý mµ lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n thÝch hîp vµ ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n ®· lùa chän vÒ c¸c lo¹i sæ, kÕt cÊu c¸c lo¹i sæ, mèi quan hÖ vµ sù kÕt hîp gi÷a c¸c lo¹i sæ còng nh­ tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi sæ. * C¸c h×nh thøc sæ kÕ to¸n 1.9.4.1. H×nh thøc NhËt ký chung §iÒu kiÖn vËn dông: H×nh thøc nhËt ký chung thÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. RÊt thÝch hîp cho viÖc sö dông kÕ to¸n m¸y. Trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n m¸y: NhËt ký chung phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. §Æc tr­ng: TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi vµo sæ NhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n nghiÖp vô ®ã lÊy sè liÖu trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: C¨n cø vµo chøng tõ gèc lµ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng vµ BHXH còng nh­ c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan, kÕ to¸n ghi vµo sæ NhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh, sau ®ã c¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c TK cã liªn quan (TK 334, TK 335, TK 338) Cuèi th¸ng, cuèi kú, cuèi n¨m, kÕ to¸n céng sè liÖu trªn sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh. Sau khi ®· kiÓm tra, ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i ®Ó dïng lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã trªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh b»ng tæng sè ph¸t sinh nî vµ cã trªn sæ NhËt ký chung cïng kú. ¦u nh­îc ®iÓm: §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái tr×nh ®é kÕ to¸n cao thÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp vµ rÊt tiÖn cho viÖc øng dông kÕ to¸n m¸y. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc NhËt ký chung B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng Chøng tõ gèc NhËt ký chung Sæ c¸i TK 334, 335, 338 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ chi tiÕt TK 334, 335, 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú Quan hÖ ®èi chiÕu 1.9.4.2. H×nh thøc nhËt ký - sæ c¸i §iÒu kiÖn vËn dông: NhËt ký sæ c¸i ®­îc sö dông phæ biÕn trong nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n cã quy m« nhá lo¹i h×nh kinh doanh ®¬n gi¶n, thùc hiÖn mét ho¹t ®éng nªn dïng Ýt tµi kho¶n. §Æc tr­ng: Cã nghÜa vô kinh tÕ ph¸t sinh ®­îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kÕ to¸n trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n, tæng hîp duy nhÊt lµ NhËt ký - sæ c¸i Tr×nh tù ghi sæ: C¨n cø vµo B¶ng ph©n bæ sè 1 cña B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc, kÕ to¸n ghi vµo sæ NhËt ký - sæ c¸i ¦u nh­îc ®iÓm: Khèi l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n Ýt ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu, dÔ kiÓm tra ®ßi hái tr×nh ®é kÕ to¸n cao. Ghi chÐp trïng lÆp sè tiÒn, kh«ng phï hîp víi ®¬n vÞ dïng nhiÒu TK. ChØ cã 1 quyÓn sæ nªn khã ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n, kh«ng tiÖn cho viÖc øng dông kÕ to¸n m¸y. S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc NhËt ký - sæ c¸i Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc NhËt ký sæ c¸i (TK 334, 335, 338) B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy 1.9.4.3. H×nh thøc NhËt ký chøng tõ §iÒu kiÖn vËn dông: Sæ NhËt ký chøng tõ chØ ¸p dông trong doanh nghiÖp cã quy m« lín, lo¹i h×nh kinh doanh phøc t¹p, cã tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é kÕ to¸n cao. Do tÝnh chÊt phong phó vÒ chñng lo¹i sæ nªn chØ phï hîp víi nhiÒu ®¬n vÞ cã kh¶ n¨ng ph©n c«ng chuyªn m«n lao ®éng kÕ to¸n. Nguyªn t¾c tæ chøc h×nh thøc së h÷u: Chi tiÕt ho¸ sè ph¸t sinh cã cña 1 TK bÊt kú trªn hÖ thèng c¸c lo¹i NhËt ký chøng tõ Chi tiÕt ho¸ sæ ph¸t sinh cña 1 TK bÊt kú trªn hÖ thèng c¸c sæ c¸i t­¬ng øng. KÕt hîp quy tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét quyÓn sæ trong cïng mét lÇn ghi. KÕt tÝnh s½n mét sè chØ tiªu trong hÖ thèng b¸o c¸o tiÒn l­¬ng trªn mét sè lo¹i NhËt ký chøng tõ chñ yÕu. Tr×nh tù ghi sæ: C¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký - Chøng tõ sè 1, 2, 10. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc tr­íc hÕt ®­îc tËp hîp vµ b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª sè 4, 5, 6. Cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sæ liÖu tæng hîp cña c¸c NhËt ký chøng tõ sè 7. Sau ®ã lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp tæng céng ë c¸c sæ c¸i ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tiÒn l­¬ng. ¦u nh­îc ®iÓm: Gi¶m khèi l­îng ghi chÐp trïng lÆp, n©ng cao hiÖu suÊt kÕ to¸n, kiÓm tra ®èi chiÕu chÆt chÏ vµ thÝch hîp víi mäi doanh nghiÖp cã quy m« lín, nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nhiÒu. Tuy nhiªn mÉu sè phøc t¹p, ®ßi hái tr×nh ®é kÕ to¸n cao vµ kh«ng tiÖn cho viÖc øng dông kÕ to¸n m¸y. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng kª Ghi chó Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú 1.9.4.4. H×nh thøc chøng tõ ghi sæ: §iÒu kiÖn vËn dông: H×nh thøc nµy thÝch hîp cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp §Æc tr­ng: C¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n m¸y tæng hîp lµ chøng tõ ghi sæ. viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Ghi theo néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n lËp trªn c¬ së chøng tõ gèc. Chøng tõ ghi sæ ®­îc ®¸nh sè liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm, ph¶i ®­îc kÕ to¸n tr­ëng phª duyÖt tr­íc khi ghi vµo sæ kÕ to¸n. Tr×nh tù ghi sæ C¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ sè 1, sau ®ã c¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ sè 1 kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo Chøng tõ ghi sæ ®Ó lËp nªn sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng ph¶i kho¸ sæ, tÝnh ra tæng sè tiÒn cña nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ, tÝnh tæng sè ph¸t sinh nî, tæng sè ph¸t sinh cã vµ sè d­ cña TK 334, 335, 338 trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh nî vµ tæng sè ph¸t sinh cã cña c¸c TK trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ b»ng tæng sè ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ.Tæng sè d­ nî vµ tæng sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau. Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i TK 334, 3345, 338 ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tiÒn l­¬ng ¦u nh­îc ®iÓm: MÉu sæ ®¬n gi¶n, dÔ ghi chÐp thÝch hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp, tiÖn ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n vµ øng dông kÕ to¸n m¸y. Tuy nhiªn do khèi l­îng ghi chÐp trïng lÆp nhiÒu nªn trong ®iÒu kiÖn kÕ to¸n thñ c«ng nã ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu suÊt cña c«ng t¸c kÕ to¸n. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 334, 335, 338 B¸o c¸o kÕ to¸n Sæ ®¨ng ký CTGS B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng ph©n bè tiÒn l­¬ng vµ BHXH Sæ chi tiÕt Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú Quan hÖ ®èi chiÕu 1.10. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë c¸c doanh nghiÖp. TiÒn l­¬ng kh«ng chØ thuÇn tuý lµ vÊn ®Ò kinh tÕ, vÊn ®Ò lîi Ých mµ nã cßn lµ vÊn ®Ò x· héi liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc. Do vËy, tiÒn l­¬ng bÞ ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu yÕu tè: - Nhãm y tÕ thuéc vÒ doanh nghiÖp: chÝnh s¸ch cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng tµi chÝnh, c¬ cÊu tæ chøc, bÇu kh«ng khÝ v¨n ho¸ cña doanh nghiÖp. - Nhãm c«ng t¸c, kinh doanh lµm viÖc vµ c¸c mèi quan hÖ kh¸c - Nhãm y tÕ thuéc vÒ c«ng viÖc: l­¬ng hao phÝ c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, c­êng ®é lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng. Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh 2.1. §Æc ®iÓm chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh 2.1.1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh - Tªn c«ng ty: C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh - §Þa chØ: Sè 86 ®­êng Tr­êng Chinh - ph­êng Ph­¬ng Mai - quËn §èng §a - thµnh phè Hµ Néi. - C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh lµ mét c«ng ty ®éc lËp ®­îc thµnh lËp vµo th¸ng 7/2003. Tõ lóc míi thµnh lËp lµ mét c«ng ty cßn non trÎ nªn c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vÒ nhiÒu mÆt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ng víi sù cè g¾ng cña tËp thÓ, víi nh÷ng nhËn thøc ®óng ®¾n cña Ban l·nh ®¹o. Cho nªn c«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh. BÊt cø chñng lo¹i c«ng tr×nh nµo, dï khã kh¨n ®Õn ®©u c«ng ty còng ®Òu thi c«ng hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é, ®¶o b¶o chÊt l­îng. 2.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp c«ng céng, nhµ ë d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. - San lÊp, ®µo ®¾p mÆt b»ng x©y dùng - Kinh doanh nhµ ë vµ trang trÝ néi thÊt - T­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng - C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o nguån vèn, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c khi tham gia vµo x©y dùng ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña luËt ph¸p vµ c¸c chÝnh s¸ch x· héi cña Nhµ n­íc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, x©y dùng ®éi ngò, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Cô thÓ, nh÷ng n¨m qua ®­îc kh¸i qu¸t theo b¶ng sau: NhËn xÐt: Tõ b¶ng trªn ta thÊy, c«ng ty lµm v¨n n¨m sau cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m tr­íc ®ã lµ nhê vµo sù nhanh nhÑn th¸o v¸t cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã lµ nhê sù ch¨m chØ lµm viÖc hÕt søc m×nh cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty tõng b­íc n©ng cao thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, chÊt l­îng c«ng tr×nh ngµy cµng ®¹t nhiÒu tiªu tiªu chuÈn bao. 2.1.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh lµ c«ng ty x©y dùng nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ x©y dùng míi, ®¹i tu, söa ch÷a, n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh cã quy m« võa vµ nhá. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, cña s¶n phÈm x©y dùng cã tÝnh chÊt ®¬n chøc, kÕt cÊu kh¸c nhau, thêi gian thi c«ng dµi... nªn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. M« h×nh tæ chøc cña c«ng ty ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. Cã nghÜa lµ c¸c phßng ban tham m­u víi ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cã lîi cho c«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh Ban gi¸m ®èc Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn Phßng vËt t­ vµ thiÕt bÞ Phßng kü thuËt Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch §éi x©y dùng Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®­îc tæ chøc gän nhÑ nh»m ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý tãt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Ban gi¸m ®èc: + §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc: Ng­êi gi÷ vai trß quan träng trong c«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr­íc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña toµn bé c¸n bé, c«ng nh©n viªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc: Bao gåm Phã gi¸m ®èc néi chÝnh, Phã gi¸m ®èc kü thuËt, Phã gi¸m ®èc vËt t­ thiÕt bÞ phô tr¸ch vÒ cong viÖc c¶u m×nh ®­îc giao. - Ph©n x­ëng c¬ ®iÖn: Cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cho m¸y mãc ho¹t ®éng liªn tôc vµ hiÖu qu¶. - Phßng vËt t­ vµ thiÕt bÞ: Víi chøc n¨ng mua s¾m, vµ qu¶n lý vËt t­, qu¶n lý sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc cho toµn bé c«ng ty vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vËt t­ - thiÕt bÞ. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®­îc giao phßng vËt t­ thiÕt bÞ lËp kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t­ chñ yÕu cho toµn bé ®¬n vÞ trong toµn c«ng ty mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Ngoµi ra phßng cßn theo dâi, h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ ¸p dông cã hiÖu qu¶ c¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, nguyªn liÖu. - Phßng kü thuËt: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. §¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt cña s¶n phÈm, kiÓm tra chÊt l­îng theo nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt tr­íc khi bµn giao. TiÕp nhËn ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, lËp ®Þnh møc vËt t­ thiÕt bÞ, m¸y mãc thi c«ng theo tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh. Gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thi c«ng ®óng tiÕn ®é, ®óng ®å ¸n thiÕt kÕ, ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc nh©n sù. Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, khen th­ëng, kû luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng, quan t©m, ch¨m sãc søc khoÎ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng theo dâi t×nh h×nh ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh cña c«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ cho Ban gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. Phèi hîp víi c¸c phßng ban trong c«ng ty ®«n ®èc, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tµi chÝnh, x¸c ®Þnh lîi nhuËn, ph©n bæ c¸c lo¹i chi phÝ trong c«ng ty kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. - Phßng kÕ ho¹ch: Víi nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tr×nh duyÖt víi cÊp trªn theo quý, n¨m. Thùc hiÖn giao kho¸n gän c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cho c¸c ®éi. LËp vµ ®iÒu chØnh c¸c dù to¸n, thanh quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh. - §éi x©y dùng: Víi nhiÖm vô chuyªn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng néi bé. 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty Víi ®Æc ®iÓm cña tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, c«ng t¸c h¹ch to¸n gi÷ vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng kÕ to¸n cña m×nh, ph¸n ¸nh cho gi¸m ®èc biÕt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña tµi s¶n. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®· thÓ hiÖn ®Çy ®ñ gi¸ trÞ cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. Tõ kh©u lËp chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n ®Õn lËp hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TL & BHXH KÕ to¸n VËt t­ KÕ to¸n TL & BHXH KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn Thñ quü S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n ë c«ng ty Tr¸ch nhiÖm vµ NhiÖm vô cña c¸c bé phËn kÕ to¸n nh­ sau: - KÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi gióp Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ë lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh vµ tæ chøc h­íng dÉn c«ng t¸c ghi chÐp h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ë xÝ nghiÖp, chÊp hµnh ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n th«ng kª cña Nhµ n­íc. KiÓm tra mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ë ®¬n vÞ, ph¸t hiÖn ng¨n ngõa nh÷ng vi ph¹m trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña xÝ nghiÖp víi kÕ to¸n trong c«ng ty. - KÕ to¸n tËp hîp: Tæng hîp c¸c chøng tõ, kÕ to¸n viªn cung cÊp cËp nhËt vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi vµo sæ c¸i, lËp b¸o c¸o tr×nh kÕ to¸n tr­ëng. - KÕ to¸n l­¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô thanh to¸n tiÒn l­¬ng & BHXH theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - KÕ to¸n VËt t­: Cã nhiÖm vô theo dâi mäi biÕn ®éng cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nh­ gi¸, kh¶ n¨ng cung cÊp kÞp thêi ®èi chiÕu víi kho. Cung cÊp sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô thanh to¸n: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n th«ng qua quan hÖ mua b¸n gi÷a C«ng ty víi kh¸ch hµng hoÆc sè tiÒn nhµ cung cÊp ®Æt tr­íc. §ång thêi kÕ to¸n thanh to¸n cßn theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty do mua hµng ph¶i t¹m øng. - KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: Cã nhiÖm vô nhËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬ së, më sæ theo dâi c¸c kho¶n thu chi b»ng tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy t¹i c«ng ty. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh chi tr¶ th«ng qua tµi kho¶n tiÒn göi Ng©n hµng. - KÕ to¸n TSC§: Cã nhiÖm vô h¹ch to¸n chi tiÕt tæng hîp sù vËn ®éng cña TSC§, tÝnh khÊu hao TSC§ vµ cËp nhËt sè liÖu cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Cã nhiÖm vô theo dâi, gi¸m s¸t viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty, ghi sæ vµ tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty, lËp b¸o c¸o l¹i cho kÕt to¸n tr­ëng. - Thñ quü: Cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n Nhµ n­íc tiÒn mÆt theo dâi c¸c kho¶n thu, kho¶n chi tiÒn mÆt hµng ngµy vµ ph¶n ¸nh vµo sæ quü. Cuèi th¸ng tÝnh ra sè tån quü göi cho KÕ to¸n tr­ëng. 2.1.5. HÖ thèng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty 2.1.5.1 H×nh thøc sæ kÕ to¸n XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu h¹ch to¸n cña ®¬n vÞ, hiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, víi hÖ thèng sæ s¸ch, tµi kho¶n sö dông phï hîp theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc ban hµnh. ViÖc ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nµy phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý ë C«ng ty. Cïng víi h×nh thøc kÕ to¸n, phï hîp víi tr×nh ®é qu¶n lý. Toµn bé quy tr×nh h¹ch to¸n xö lý chøng tõ lu©n chuyÓn chøng tõ, cung cÊp th«ng tin kinh tÕ ®­îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n tæng hîp theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ ®­îc biÓu hiÖn qua s¬ ®å Chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ kÕ to¸n chi tiÕt S¬ ®å h¹ch to¸n h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu 2.1.5.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n C«ng ty sö dông t×nh h×nh h¹ch to¸n: ThÎ song song 2.1.5.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ C«ng ty tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ 2.1.6. Quy tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc diÔn ra ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau vµ ®­îc vËn ®éng tíi n¬i ®Æt s¶n phÈm. Víi tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n phøc t¹p trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng gi¸ dù to¸n trë thµnh th­íc ®o vµ ®­îc so s¸nh víi kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, gi¸ dù to¸n l¹i lµ c¬ së ®Ó nghiÖm thu, kiÓm tra chÊt l­¬ng c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ thanh lý hîp ®ång ®· ký kÕt. NhËn hîp ®ång c«ng tr×nh LËp dù to¸n c«ng tr×nh TiÕn hµnh ho¹t ®éng x©y l¾p Giao nhËn h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh Thanh lý hîp ®ång giao nhËn c«ng tr×nh S¬ ®å quy tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt: 2.2. T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng TNHH x©y dùng,t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh 2.2.1. C«ng t¸c qu¶n lý quü tiÒn l­¬ng - Quü tiÒn l­¬ng chÝnh: lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm nhiÖm vô chÝnh ®· quy ®Þnh cho hä bao gåm tiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn trong tiÒn l­¬ng s¶n phÈm. - Quü tiÒn l­¬ng phô: Lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong nh÷ng thêi gian kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nh­ nghØ do èm ®au, bÖnh tËt... 2.2.2T×nh h×nh chung vÒ qu¶n lý lao ®éng cña c«ng ty §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng lao ®éng cña chÝnh m×nh mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o kÕt cÊu lao ®éng hîp lý. C«ng ty cã ®éi ngò lao ®éng lµm viÖc khoa häc, bµi b¶n víi kÕt cÊu tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ giái. Víi nh÷ng cã g¾ng ®ã cña c«ng ty ®Õn nay c«ng ty ®· t¹o cho m×nh ®­îc mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn gåm: C«ng nh©n viªn ®¹t tiªu chuÈn: 358 ng­êi Trong ®ã: + C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 256 ng­êi. + C«ng nh©n lµm viÖc gi¸n tiÕp 85 ng­êi + C¸n bé qu¶n lý: 17 ng­êi 2.2.3 H×nh thøc tiÒn l­¬ng ¸p dông t¹i c«ng ty Trong c«ng ty vÊn ®Ò c«ng t¸c tiÒn l­¬ng kh«ng nh÷ng ®­îc c¸n bé c«ng nh©n viªn quan t©m mµ ban l·nh ®¹o c«ng ty còng rÊt chó träng. HiÖn nay trong ®iÒu kiÖn tõ chñ s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ®­îc c«ng ty më réng ®­êng lèi nh­ng vÉn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng thµnh 2 khu vùc: - Khu vùc trùc tiÕp s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c ®éi thi c«ng, c¸c ph©n x­ëng ®­îc ¸p dông. - Khu vùc gi¸n tiÕp s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c Phßng ban cña c«ng ty, c¸c c¸n bé qu¶n lý kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt, ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. HiÖn nay c«ng ty thanh to¸n l­¬ng cho ng­êi lao ®éng chia thµnh 2 kú: - Kú thø nhÊt: T¹m øng vµo ®Çu th¸ng, c¸c phßng ban sÏ viÕt giÊy t¹m øng lªn phßng tæ chøc tiÒn l­¬ng cña c«ng ty. Sau khi nhËn ®­îc xÐt duyÖt c¸c tr­ëng phßng, ®éi tr­ëng cña nh©n viªn tiÒn l­¬ng ë bé phËn lªn phßng tµi chÝnh nhËn tiÒn t¹m øng cho bé phËn cña m×nh. - Kú thø 2: QuyÕt to¸n vµo cuèi th¸ng, ®èi víi c¸c bé phËn ®ãng t¹i c«ng ty th× do phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng theo dâi quyÕt to¸n. Cßn ®èi víi c¸c bé phËn thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh th× c¸n bé l­¬ng phô tr¸ch ë bé phËn ®ã hµng th¸ng mang b¸o c¸o chung vµ c¸c b¶n nghiÖm thu bµn giao tõng h¹ng môc ®· hoµn thµnh vÒ c«ng ty quyÕt to¸n. Sè tiÒn quyÕt to¸n cña mçi bé phËn ®­îc thanh to¸n sau khi trõ ®i sè tiÒn ®· trõ ®Çu th¸ng. C¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng ty th× vÒ phßng tµi chÝnh lÜnh tiÒn. Cßn c¸c bé phËn ë c«ng tr×nh th× c¸n bé phô tr¸ch l­¬ng nhËn quyÕt to¸n thanh to¸n ë phßng tµi chÝnh vµ tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n ë bé phËn m×nh phô tr¸ch. 2.2.3.1 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian: Lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ, theo ngµnh nghÒ vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ nghiÖp, nghiÖp vô kü thuËt, chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng. Tuú theo mçi nghµnh nghÒ vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Æc thï cña tõng doanh nghiÖp mµ ¸p dông thang l­¬ng kh¸c nhau. §é thµnh th¹o kü thuËt nghiÖp vô, chuyªn m«n chia thµnh nhiÒu thang bËc l­¬ng, mçi bËc l­¬ng cã møc l­¬ng nhÊt ®Þnh. ë C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh, h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ®­îc ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng sau: §­îc ¸p dông ®èi víi c¸c nh©n viªn qu¶n lý, lao ®éng t¹i c¸c phßng ban cña c«ng ty, c¸n bé c«ng nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn phôc vô vµ 1 sè lao ®éng kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt..... C«ng thøc tÝnh l­¬ng thêi gian cña ng­êi lao ®éng ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Møc l­¬ng th¸ng h­ëng =(L­¬ng tèi thiÓu hiÖn h­ëng *HÖ sè l­¬ng vµ phô cÊp /Ngµy c«ng chÕ ®é trong th¸ng) *Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ +TiÒn l­¬ng lµm thªm(nÕu cã ) Ghi chó: Møc l­¬ng tèi thiÓu c«ng ty ®ang ¸p dông lµ:290.000® C¸c kho¶n phô cÊp ®­îc c«ng ty ¸p dông lµ: Phô cÊp chøc vô: §èi víi tr­ëng phßng, phã phßng vµ c¸c chøc vô t­¬ng ®­¬ng ®­¬c xÕp h¹ng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc C¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh­: Ngµy c«ng lao ®éng thùc tÕ trong quý Ngµy c«ng chÕ ®é lµm viÖc 24 ngµy/ th¸ng (do c«ng ty quy ®Þnh) C«ng thøc tÝnh møc l­¬ng bæ sung: Møc l­¬ng bæ sung = Møc tÝnh bæ sung l­¬ng(%) * L­¬ng chÝnh Møc tÝnh l­¬ng bæ sung dùa vµo b¶ng l­«ng bæ sung C¸ch tÝnh trî cÊp BHXH: Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng, ta tÝnh ®­îc møc BHXH cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn: L­¬ng b×nh qu©n th¸ng = L­¬ng tèi thiÓu * HÖ sè l­¬ng L­¬ng b×nh qu©n ngµy = L­¬ng b×nh qu©n th¸ng / Ngµy c«ng lµm viÖc theo chÕ ®é Møc trî cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh lµ75% l­¬ng b×nh qu©n ngµy VËy sè tiÒn h­ëng BHXH cña c¸n bé c«ng nh©n viªn = L­¬ng b×nh qu©n ngµy *75% * Sè ngµy nghØ §Ó tÝnh l­¬ng lµm ngoµi giê cho CBCNV, c¸ch tÝnh nh­ sau: TiÒn l­¬ng lµm thªm giê =(Öl­¬ng * L­¬ng thùc tÕ / 24) *Sè giê lµm thªm / 8 *200% 2.2.3.2 H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc ®ã ë C«ng ty hiÖn nay trong c¸c ®éi s¶n xuÊt hÖ sè tÝnh l­¬ng ®­îc quy ®Þnh theo bËc thî vµ hÖ sè l­¬ng sau: BËc thî 1 2 3 4 5 6 7 HÖ sè 0.7 0.86 0.95 1.25 1.4 2.84 3.45 · Tõ ngµy c«ng thùc tÕ vµ hÖ sè l­¬ng cña mçi c«ng nh©n tÝnh ra ngµy c«ng hÖ sè cña hä · Ngµy c«ng hÖ sè cña mçi c«ng nh©n = ngµy c«ng thùc tÕ cña hä ´ hÖ sè tÝnh l­¬ng cña hä. · Tæng hîp ngµy c«ng hÖ sè cña tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n lao ®éng , ®éi c¸n bé tÝnh l­¬ng ë c¬ së ®­îc tæng ngµy c«ng hÖ sè. · §¬n gi¸ cña 1 ngµy c«ng hÖ sè = = x H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ h×nh thøc l­¬ng kho¸n theo ®Þnh møc (h×nh thøc kho¸n tËp thÓ vµ c¸ nh©n). H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông cho c¸n bé, c«ng nh©n toµn c«ng ty, ë c¸c ®éi c«ng tr×nh, mçi c«ng nh©n ®Òu cã thÓ tham gia s¶n xuÊt chÝnh hay phôc vô s¶n xuÊt chÝnh. PhÇn giao kho¸n chi tiÕt râ rµng. §Çu n¨m c«ng ty lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¨n cø vµo chØ tiªu cña c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt. Phßng kÕ ho¹ch, kü thuËt, vËt t­ thiÕt bÞ, nh©n lùc cÇn thiÕt cho tõng c«ng tr×nh, tÝnh to¸n khèi l­îng c«ng viÖc tõng lo¹i vµ tõ ®ã tiÕn hµnh giao kho¸n cho tõng c«ng tr×nh. ViÖc giao kho¸n thÓ hiÖn qua quyÕt ®Þnh giao kho¸n cho ®éi c«ng tr×nh cña héi ®ång giao kho¸n, trªn c¬ së c¸c yÕu tè: - §iÒu kiÖn thi c«ng. - Néi dung c«ng viÖc. - Khèi l­îng c«ng viÖc. - Yªu cÇu kü thuËt. - Lao ®éng tiÒn l­¬ng. - C¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong thi c«ng... * §iÒu kiÖn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Mäi c«ng viÖc tr­íc khi giao kho¸n cho ng­êi nhËn kho¸n ph¶i ®­îc tÝnh to¸n 1 c¸ch chi tiÕt nh­: tiÕn ®é thi c«ng, khèi l­îng nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc, chi phÝ nh©n c«ng, b¶ng ®Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng lµm nÒn t¶ng cho viÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng nh©n khi hoµn thµnh c¸c chi tiÕt c«ng viÖc, l­¬ng kho¸n cô thÓ cña ®éi, tæ nhãm s¶n xuÊt ®­îc tÝnh b»ng khèi l­îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®­îc nghiÖm thu cô thÓ. ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng nh­ trªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n trong ®éi n©ng cao tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ, quan t©m ®Õn kÕt qu¶ cña c¶ ®éi. Song còng cã nh­îc ®iÓm ®ã lµ hä kh«ng trùc tiÕp x¸c ®Þnh ®­îc tiÒn l­¬ng. Do ®ã kh«ng kÝch thÝch hä n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 2.2.4. Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng 2.2.5.C¸ch tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng ty 2.2.5.o¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh §Ó theo dâi thêi gian lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng nh­ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp kh¸ch, kÕ to¸n sö dông mét sè chøng tõ: - B¶ng chÊm c«ng: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng : * BCC: theo dâi ngµy c«ng thùc tÕ s¶n xuÊt, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH, nghØ phÐp, lµm c¨n cø tÝnh tr¶ l­¬ng, BHXH cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2.2.5.2µi kho¶n sö dông C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh sö dông TK 334 - "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng. KÕ to¸n cßn sö dông mét sè TK cã liªn quan nh­: TK 111 - "TiÒn mÆt" TK 141 "T¹m øng", TK 622, TK 627, TK 624, TK 642. 2.2.5.3 tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng: Minh ho¹ mét sè sè hiÖu PS - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo B¶ng chÊm c«ng vµ b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tiÕn hµnh thanh to¸n l­¬ng cho ®éi x©y dùng sè 1 Nî TK 334: 10.00.000 Cã TK 141: 10.000.000 - TiÒn l­¬ng trong th¸ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Nî TK 622: 85.850.356 Cã TK 334: 85.750.356 - TiÒn l­¬ng trong th¸ng ph¶i tr¶ cho chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 623: 22.321.771 Cã TK 334: 22.321.771 - TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý Nî TK 642: 7.100.343 Cã TK 334: 7.100.343 - TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn ph©n x­ëng Nî TK 627: 23.212.670 Cã TK 334: 23.212.670 - Cuèi th¸ng trÝch BHXH, BHYT tõ l­¬ng c«ng nh©n Nî TK 334: 5.452.758 Cã TK 338: 5.452.758 - Cuèi th¸ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng trong toµn C«ng ty Nî TK 334: 136.545.140 Cã TK 111: 136.545.140 S¬ ®å h¹ch to¸n (S¬ ®å ch÷ T) TK 334 TK 141 TK 622 10.000.000 10.000.000 85.750.670 85.750.670 TK 627 23.212.670 23.212.670 TK 642 23.212.670 7.100.343 7.100.343 TK 623 22.321.771 22.321.771 TK 338 5.452.758 5.452.758 2.3.4. Sæ kÕ to¸n Ngoµi viÖc sö dông c¸c B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, B¶ng tæng hîp ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n cßn sö dông c¸c sæ sau: - C¸c sæ chi tiÕt nh­ sæ chi tiÕt TK 622, 623, 627, 642. - Sæ ®¨ng ký Chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i TK 334 C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 25 / 06 / 2004 Sè 01 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 25/06 /2005 KhÊu trõ BHXH, BHYT, vµo l­¬ng 334 338 5.452.758 Tæng céng 5.452.758 C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 / 06 / 2004 Sè 02 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 30/06 /2005 Chi l­¬ng cho toµn C«ng ty 334 111 136.545.140 Tæng céng 136.545.140 C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 / 06 / 2004 Sè 06 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 30/6 /2005 Thanh to¸n BHXH cho anh Phïng Nh­ ¸nh 338 111 1.999.940 Tæng céng C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 / 06 / 2004 Sè 03 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 30/6 /2005 TrÝch 19% BHXH, BHYT cho bé phËn CN qu¶n lý 642 338 748.239 30/6/2005 TrÝch theo quy ®Þnh cho CNSX trùc tiÕp 622 338 9.036.431 30/6/2005 TrÝch theo Q§ cho bé phËn PX 627 338 2.446.167 Tæng céng 12.230.837 C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 / 06 / 2004 Sè 04 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 30/6/2005 KhÊu trõ t¹m øng cña ®éi x©y dùng sè 2 vµo l­¬ng 334 141 4000.000 Tæng céng 4000.000 C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 / 06 / 2004 Sè 05 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 30/6/2005 TiÒn l­¬ng trong th¸ng ph¶i tr¶ cho CNTTSX 622 334 1.750.356 30/6/2005 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng cho bé phËn PX 627 334 23.212.844 30/6/2005 TiÒn l­¬ng trong th¸ng ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý 642 334 7.100.344 Tæng céng 116.063.543 C«ng ty TNHH XD,TV,KS TK&TM ViÖt Linh §éi x©y dùng sè 2 Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 / 06 / 2004 Sè 07 Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK Sè tiÒn (®ång) Sè Ngµy Nî Cã 30/6/2005 Thanh to¸n tiÒn BHXH cho anh L­¬ng S¬n H¶i 338 111 105.404 C¨n cø vµo b¶ng Chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®¨ng ký sè liÖu vµo sæ "§¨ng ký chøng tõ ghi sæ". Sè ®¨ng ký. Chøng tõ ghi sæ cña C«ng ty ®­îc lËp theo mÉu S02 - SKT/DN ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1177/TC/C§ ngµy 23/12/1996 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Th¸ng 06 n¨m 2004 §¬n vÞ: §ång Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Sè Ngµy 01 25/6/2005 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 5.452.758 02 30/6/2005 Chi l­¬ng cho toµn C«ng ty 136.545.140 03 30/6/2005 KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 12.230.837 04 30/6/2005 KhÊu trõ t¹m øng cña ®éi x©y dùng sè 2 vµo l­¬ng 4.000.000 05 30/6/2005 Ph©n bæ tiÒn l­¬ng chi CNV vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 116.063.543 06 30/6/2005 Thanh to¸n tiÒn BHXH cho Phïng Nh­ ¸nh 1.999.940 07 30/6/2005 Thanh to¸n tiÒn BHXH cho L­¬ng S¬n H¶i 105.404 Céng 276.399.622 C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh Sæ c¸i Th¸ng 6 n¨m 2005 Tªn TK: ph¶i tr¶ CNV Sè hiÖu TK: 334 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú 25/6/2005 KhÊu trõ BHXH, BHYT, vµo l­¬ng 338 5.452.758 30/6/2005 Chi l­¬ng cho toµn C«ng ty 111 136.545.140 30/6/2005 KhÊu trõ t¹m øng cña ®éi x©y dùng sè 2 vµo l­¬ng 141 4.000.000 30/6/2005 TiÒn l­¬ng trong th¸ng ph¶i tr¶ cho CNTTSX 622 85.750.356 30/6/2005 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng cho bé phËn PX 627 23.212.844 30/6/2005 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng cho bé phËn qu¶n lý 642 7.100.343 Céng ph¸t sinh trong th¸ng 145.997.898 11.606.354 Tæng céng Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu) 2.4. KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh 2.4.1. Chøng tõ - Danh s¸ch trÝch 19% BHXH, BHYT, KPC§ - Danh s¸ch thu 6% BHXH, BHYT - BHYT, phiÕu nghØ phÐp, nghØ h­ëng BHXH, phiÕu thanh to¸n BHXH - GiÊy kh¸m søc khoÎ, giÊy x¸c nhËn cña bÖnh viÖn - C¸c chøng tõ kh¸c (phiÕu thu, phiÕu chi, b¶n t¹m øng…) 2.4.2. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n sö dông TK 338 "Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c" 03 Tµi kho¶n: TK 334, 111, 112 TK 3382 "Kinh phÝ c«ng ®oµn: 622, 627, 642 TK 3383 "B¶o hiÓm x· héi" TK 3384" B¶o hiÓm y tÕ" 2.4.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n Néi dung kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu (ph¸t sinh trong th¸ng) - Chi tr¶ tiÒn BHXH cho anh L­¬ng S¬n H¶i Nî TK 338: 105.404 Cã TK 111: 105.404 - Chi tr¶ tiÒn BHXH cho anh Phïng Nh­ ¸nh Nî TK 338: 1.999.940 Cã TK 111: 1.999.940 - TrÝch BHXH, BHYT vµo chi phÝ NCTT Nî TK 622: 9.036.431 Cã TK 338: 9.036.431 - TrÝch BHXH, BHYT vµo chi phÝ NvPX: Nî TK 627: 2.446.167 Cã TK 338: 2.446.167 - TrÝch BHXH, BHYT vµo chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 642: 748.239 Cã TK 338: 748.239 - TrÝch BHXH, BHYT vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 623: 2.158.383 Cã TK 338: 2.158.383 - KhÊu trõ vµo l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty Nî TK 334: 5.452.758 Cã TK 338: 5.452.758 - Cuèi th¸ng trÝch nép BHXH, BHYT, cho c¬ quan b¶o hiÓm Nî TK 338: 19.841.978 Cã TK 112: 19.841.978 S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng TK 111 TK 338 TK 622 105.904 105.904 1.999.940 1.999.940 9.036.431 9.036.431 TK 112 19.841.978 19.841.978 TK 623 2.158.383 2.158.383 TK 627 2.446.167 2.446.167 TK 642 748.239 748.239 TK 334 5.452.758 5.452.758 2.4.4. Sæ kÕ to¸n KÕ to¸n sö dông c¸c b¶ng nh­ - B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - Sæ c¸i TK 338 BÖnh viÖn B¹ch Mai Sè MÉu sè 03 - L§TL Ban hµnh theo mÉu Ngµy 20/7/1999 cña Bé Tµi chÝnh GiÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH Hä vµ tªn: Phïng Nh­ ¸nh Tuæi: 22 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh Lý do nghØ èm: Rèi lo¹n tuÇn hoµn n·o Sè ngµy nghØ: 104 Tõ ngµy: 27/10/2005 §Õn ngµy: 27/05/2005 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy thùc nghØ: 104 Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ngµy 26/6/2005 BÖnh viÖn Y, B¸c sÜ kh¸m bÖnh (Ký tªn, ®ãng dÊu) PhÇn thanh to¸n BHXH vµ trî cÊp Sè sæ: 1. Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH: 104 ngay 2. Luü kÕ tõ ngµy nghØ cïng nghØ chÕ ®é: 0 4. L­¬ng b×nh qu©n ngµy: 19.230 5. Tû lÖ % h­ëng BHXH: 75% 6. Sè tiÒn h­ëng BHXH 1.499.940 + 500.000 = 1.999.940 Ngµy 26 th¸ng 6n¨m2005 C¸n bé c¬ quan BHXH (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô tr¸ch BHXH cña ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) GiÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH Hä vµ tªn: L­¬ng S¬n H¶i, Tuæi 39 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh Lý do nghØ èm: Sèt vi rót Sè ngµy nghØ: 07 ngµy Tõ ngµy:15/06/2005 §Õn ngµy: 22/06/2005 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy thùc nghØ: 07 ngµy Gi¸m ®èc (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ngµy 26/06/2005 BÖnh viÖn Y, B¸c sÜ kh¸m bÖnh (Ký tªn, ®ãng dÊu) PhÇn thanh to¸n BHXH Sè sæ BHXH: 1498003626 1. Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 07 ngµy 2. Luü kÕ tõ ngµy nghØ cïng nghØ chÕ ®é: 0 . L­¬ng b×nh qu©n ngµy: 20.077 ®ång 5. Tû lÖ % h­ëng BHXH: 75% 6. Sè tiÒn h­ëng BHXH: 20077 x 7 x 75% = 105.404 ®ång Ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2005 C¸n bé c¬ quan BHXH (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô tr¸ch BHXH cña ®¬n vÞ (Ký tªn, ®ãng dÊu) C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ th­¬ng m¹i ViÖt Linh Sæ c¸i Th¸ng 6 n¨m 2005 Tªn TK: ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Sè hiÖu TK: 338 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã Sè d­ ®Çu kú KhÊu trõ BHXH, BHYT vµo l­¬ng 334 5.452.758 TrÝch theo Q§ cho bé phËn qu¶n lý 642 748.239 TrÝch theo Q§ cho bé phËn SXTT 622 9.036.431 TrÝch theo Q§ cho bé phËn P X 627 2.446.167 Thanh to¸n BHXH cho anh L­¬ng S¬n H¶i 111 105.404 Thanh to¸n BHXH cho anh Phïng Nh­ ¸nh 111 1.999.940 TrÝch Céng sè PS 2.105.344 17.683.595 Tæng céng 2.105.344 17.683.595 Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®¸nh gi¸, ®Ò xuÊt vÒ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh 3.1. Nh÷ng nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ 3.1.1. NhËn xÐt chung Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cña C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh lu«n ®­îc ban l·nh ®¹o quan t©m ®æi míi vµ hoµn thiÖn. C¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng cña C«ng ty ®· ®­îc söa ®æi sao cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n. Nh­ng hiÖn nay vÉn ®ang cßn tån t¹i nhiÒu v­íng m¾c vµ bÊt hîp lý g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ kh«ng ph¸t huy hÕt ®­îc ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng. Cô thÓ lµ: Trong h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian chØ g¾n vµo cÊp bËc, hÖ sè l­¬ng vµ ngµy c«ng thùc tÕ ®Ó tr¶ l­¬ng g©y ra t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng chØ ®Õn c«ng ty ®Ó chÊm c«ng vµ nhËn l­¬ng, ch­a khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng thùc sù cè g¾ng n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc. MÆt kh¸c, tr¶ l­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý nh©n viªn, nh©n viªn c¸c phßng ban kh«ng g¾n víi kÕt qu¶ cña ng­êi lao ®éng víi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n theo s¶n phÈm cßn gÆp v­íng m¾c trong kh©u ®Þnh møc, cã nh÷ng c«ng viÖc ®Þnh møc qu¸ cao lµm ®éi chi phÝ vµ cã nh÷ng c«ng viÖc nÕu c¨n cø theo ®Þnh møc th× sÏ kh«ng thÓ hoµn thµnh. NghiÖm thu kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm cßn nhiÒu kÏ hë, ch­a ph©n tr¸ch nhiÖm râ rµng. C«ng t¸c theo râi chÊm c«ng ë c«ng ty còng nh­ ë cÊp ®¬n vÞ thi c«ng cßn nhiÒu tån t¹i quan liªu thËm trÝ phô thuéc chñ quan vµo c¸n bé tÝnh l­¬ng. §Æc biÖt hiÖn nay nh÷ng thiÕu sãt trªn ®­îc béc lé râ nÐt khi møc l­¬ng c¬ b¶n cña Nhµ n­íc t¨ng lªn 290.000®/th¸ng lµm quü l­¬ng thùc tÕ cña c«ng ty t¨ng lªn qu¸ lín, ®éi gi¸ thµnh s¶n phÈm lªn cao. ChÝnh v× vËy, thùc tÕ ®Æt ra lµ ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u Ých trong c«ng t¸c x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh. + VÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: C«ng ty còng ®· ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch kÕ to¸n míi cho phï hîp víi tõng giai ®o¹n cô thÓ: VÒ chøng tõ ban ®Çu: ®Ó theo dâi thêi gian lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng: tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng cô thÓ ë tõng bé phËn ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, ®iÒu ®ã còng rÊt phï hîp vµ chÝnh x¸c song bé phËn chÊm c«ng ph¶i theo dâi s¸t sao vµ c«ng b»ng, cã nh÷ng ng­êi lµm Ýt nh­ng h­ëng nhiÒu vµ ng­îc l¹i, ®iÒu ®ã t¹o ra m«i tr­êng ch­a thËt sù b×nh ®¼ng. Cã thÓ: c«ng ty (phßng kinh tÕ - kÕ ho¹ch...) cÇn x¸c ®Þnh c«ng viÖc cô thÓ, ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ tõ ®ã kho¸n s¶n phÈm c«ng viÖc cho tõng c¸ nh©n t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng ng­êi lao ®éng cã tay nghÒ cao t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cho c«ng ty vµ t¨ng thu nhËp cho hä. 3.1.2. ¦u ®iÓm: - Thø nhÊt: Bé m¸y kÕ to¸n, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc bè trÝ c«ng viÖc hîp lý víi ®éi ngò kÕ to¸n cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh, trung thùc. X©y dùng ®­îc hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, c¸ch ghi chÐp, ph­¬ng thøc h¹ch to¸n mét c¸ch khoa häc, hîp lý phï hîp víi yªu cÇu vµ môc ®Ých cña chÕ ®é kÕ to¸n míi. - Thø hai: H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ mµ C«ng ty ®ang ¸p dông thÓ hiÖn nhiÒu ­u ®iÓm næi bËt. Sö dông chøng tõ lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n ®· khiÕn cho khèi l­îng ghi sæ kÕ to¸n trë nªn gän nhÑ, dÔ hiÓu vµ chñ ®éng v× chøng tõ ghi sæ ®­îc lËp trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i, cïng ph¶n ¸nh mét néi dung, c¸c chøng tõ ghi sæ sau khi lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n ®­îc b¶o qu¶n vµ l­u vµo hå s¬ theo cïng quyÓn cã cïng néi dung vµ kÌm theo c¸c chøng tõ gèc rÊt thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu. 3.1.3. Tån t¹i. - Thø nhÊt: ViÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn mét lÇn trong th¸ng kh«ng thùc hiÖn trÝch t¹m øng gi÷a th¸ng. - Thø hai: VÒ kho¶n trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp c«ng ty kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc lµm cho thñ quü kh«ng chñ ®éng trong tr­êng hîp ph¸t sinh c¸c kho¶n chi nghØ phÐp. - Thø ba: HiÖn nay ë c«ng ty c«ng t¸c kÕ to¸n vÉn cßn mang tÝnh thñ c«ng ch­a sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n cho nªn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n cßn ch­a cao. - Thø t­: ViÖc x©y dùng ®Þnh møc cho c¸c c«ng tr×nh c«ng ty thùc hiÖn vÉn ch­a ®­îc s¸t víi thùc tÕ lµm cho viÖc trÝch tiÒn t¹m øng cho c«ng nh©n viªn ch­a chÝnh x¸c. - Thø n¨m: Ngoµi c¸c tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm vµ theo thêi gian mµ c«ng ty ®ang ¸p dông th× c«ng ty ch­a thùc hiÖn tr¶ l­¬ng kho¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp thi c«ng. 3.2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho c«ng nh©n viªn. * Thø nhÊt: C«ng ty cÇn tiÕn hµnh thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm hai ®ît ®Ó b¶o ®¶m theo ®óng luËt lao ®éng vµ quy ®Þnh tr¶ tiÒn l­¬ng tiÒn c«ng cho ng­êi lao ®éng. - Kú I: C«ng ty tiÕn hµnh t¹m øng l­¬ng dùa trªn c¬ së l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng, tiÕn hµnh t¹m øng 75% l­¬ng c¬ b¶n. - Kú II: Thanh to¸n l­¬ng. C«ng ty tiÕn hµnh thanh to¸n l­¬ng theo c«ng thøc sau: = - - *Thø hai: C«ng ty kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng quý. Theo em kÕ to¸n C«ng ty nªn thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Bëi v× kho¶n tiÒn l­¬ng nghØ phÐp ph¸t sinh gi÷a c¸c kú lµ kh«ng ®ång ®Òu nªn nÕu kh«ng thùc hiÖn trÝch tr­íc sÏ lµm cho gi¸ thµnh c¸c kú kh«ng æn ®Þnh. - C«ng thùc hiÖn trÝch tiÒn l­¬ng nghØ phÐp theo c«ng thøc sau: = ´ Trong ®ã: Tû lÖ trÝch tr­íc = x 100 - Khi trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi Nî TK 622, 623 Cã TK 335 Khi chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 3334 - Cuèi niªn ®é NÕu chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh lín h¬n chi phÝ trÝch tr­íc, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 Cã TK 335 NÕu chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh nhá h¬n chi phÝ ®· trÝch tr­íc, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 622, 623 * Thø ba: C¸c kho¶n tiÒn l­¬ng chi tra cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong qu¸ tr×nh ®i c«ng t¸c cÇn ph¶i giao trùc tiÕp cho bé phËn chuyªn m«n. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng thi c«ng tõ c¸c ®éi vÒ c«ng ty. * Thø t­: T¹o ra mét m«i tr­êng lµm viÖc thËt sù b×nh ®¼ng, nÕu lµm tèt cã khen th­ëng, nÕu lµm kÐm cã kû luËt, tr¸nh t×nh tr¹ng bao che dung tóng nh÷ng ng­êi cã téi. L¾ng nghe nh÷ng ý kiÕn tõ phÝa ng­êi lao ®éng, ®Ó biÕt ®­îc nh÷ng mÆt ®­îc vµ nh÷ng mÆt cßn ch­a ®­îc ®èi víi hä. Cã th­ëng, cã ph¸t c«ng minh, c«ng b»ng vµ cÇn th­êng xuyªn quan t©m ®éng viªn, khuyÕn khÝch hä lao ®éng, gióp ®ì khi hä gÆp khã kh¨n. * Thø n¨m: CÇn cã mét chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng thÝch hîp víi tõng thêi kú cô thÓ. Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi, nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ tiÒn l­¬ng, th­ëng. VÒ phÝa doanh nghiÖp cÇn cËp nhËt nhanh nh÷ng chÝnh s¸ch míi vµ ¸p dông hîp lý ®Ó ng­êi lao ®éng kh«ng bÞ thiÖt thßi. Ngoµi nh÷ng chÝnh s¸ch ®è, vÒ phÝa c«ng ty cÇn cô thÓ h¬n. Nh÷ng lao ®éng ph¶i lµm viÖc trong m«i tr­êng nÆng nhäc, ®éc h¹i, ngoµi tiÒn l­¬ng c«ng ty nªn cã thªm tiÒn th­ëng thÝch hîp, khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia. Sè tiÒn th­ëng ®­îc h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 622 - (Chi tiÕt theo bé phËn) Cã TK 334 - TiÒn th­ëng ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. * Thø sau: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông c¶ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian. L­¬ng theo thêi gian ®­îc tr¶ theo cÊp bËc, ®iÒu ®ã ®· xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng ng­êi lao ®éng kh«ng lµm viÖc hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh. Tr¶ l­¬ng theo thêi gian kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc sè l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc, t×nh tr¹ng ®i muén vÒ sím vµ lµm viÖc riªng trong giê hµnh chÝnh vÉn cßn phæ biÕn. ViÖc bè trÝ c¸c chøc n¨ng phßng ban theo chøc n¨ng vÉn cßn ch­a hîp lý dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nhiÒu ng­êi lao ®éng cïng lµm mét viÖc cho nªn d­ thõa vµ n¨ng suÊt kh«ng cao. C«ng ty nªn ¸p dông viÖc tr¶ l­¬ng cho bé phËn nµy g¾n víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ lµm viÖc vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. * Thø bÈy: Trong c«ng ty, hiÖn nay vÉn ®ang ¸p dông h×nh thøc l­¬ng kho¸n s¶n phÈm cho c¸c tæ, ®éi, nhãm vÊn ®Ò h¹ch to¸n chÝnh x¸c, chi tiÕt lµ rÊt cÇn thiÕt, ¸p dông ®Þnh møc lao ®éng 56 BCD/VKT, nh­ng viÖc x©y dùng ®Þnh møc ë ®©y ch­a ®¶m b¶o tÝnh tiªn tiÕn, hiÖn thùc, ch­a chÝnh x¸c, chñ yÕu lµ dùa vµo kinh nghiÖm. Víi hÖ thèng ®Þnh møc cña Nhµ n­íc ta thÊy ®Þnh møc ch­a g¾n víi cô thÓ n¬i lµm viÖc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ã, c«ng ty cÇn nhËn thøc râ sù cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt l¹i ­u, nh­îc ®iÓm cña ®Þnh møc cò lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty cÇn xem xÐt, tæ chøc hîp lý héi ®ång ®Þnh møc (phßng vËt t­ kü thuËt, phßng kÕ ho¹ch) §¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, trung thùc, vµ cÇn coi ®©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ th­êng xuyªn. X©y dùng c¸c ®Þnh møc míi cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n míi, cÇn tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt ®ång bé nhÞp nhµng, tËn dông ®­îc c«ng cô m¸y mãc, søc lao ®éng kh«ng thÓ hao phÝ, qua ®ã gi¶m ®­îc gi¸ thµnh, n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt. * Thø t¸m: PhÇn mÒm kÕ to¸n lµ bé ch­¬ng tr×nh dïng ®Ó xö lý c¸c th«ng tin kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh b¾t ®Çu tõ kh©u nhËp chøng tõ gèc, ph©n lo¹i chøng tõ, xö lý th«ng tin trªn c¸c chøng tõ theo quy tr×nh cña kÕ to¸n råi in c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. T×nh h×nh thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®ang cã xu h­íng ¸p dông m¹nh mÏ phÇn mÒm kÕ to¸n trong tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n bëi v× so víi kÕ to¸n thñ c«ng th× kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh thÓ hiÖn nh÷ng ­u viÖt næi tréi: - Gi¶m ®­îc lao ®éng ®¬n ®iÖu kÕ to¸n chi tiÕt, tÝnh to¸n tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp sæ chi tiÕt vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. - Cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n nhanh chãng, kÞp thêi, chÝnh x¸c. - Cã thÓ lo¹i bá ®­îc kh¸ nhiÒu sæ s¸ch kÕ to¸n trung gian so víi khi lµm thñ c«ng. - ThuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn sai sãt. - B¶o qu¶n vµ l­u tr÷ sè liÖu kÕ to¸n ®­îc l©u dµi, an toµn vµ gän nhÑ. - Cã thÓ tinh gi¶m biªn chÕ trong bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, ®ång thêi t¨ng c­êng vai trß kiÓm tra, ph©n tÝch sè liÖu cña nh©n viªn kÕ to¸n. HiÖn nay trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm kÕ to¸n ®­îc chµo hµng kÌm theo nhiÒu dÞch vô hËu m·i rÊt ®Çy ®ñ, trong ®ã cã mét sè phÇn mÒm ®­îc ­a chuéng nh­: EFFECT, AC - SOFT, MISA, STANDARD, FAST ACCOUTING. C«ng ty nªn chän mét phÇn mÒm kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty m×nh. KÕt luËn C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh lµ mét doanh nghiÖp ®· thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc t¨ng tr­ëng nhanh chãng vµ bÒn v÷ng trë thµnh mét doanh nghiÖp m¹nh. §Ó phï hîp víi sù biÕn ®æi cña s¶n xuÊt trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý tiÒn l­¬ng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ®­îc ®æi míi kh«ng ngõng ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn vai trß ®ßn bÈy kinh tÕ vµ chøc n¨ng cña tiÒn l­¬ng. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng ë c«ng ty, em nhËn thÊy c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng cña c«ng ty t­¬ng ®èi tèt. C«ng ty lu«n nh¹y bÐn víi c¬ chÕ míi, ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ®­îc ®¶m b¶o, tr×nh ®é qu¶n lý vµ lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc ®æi vµ n©ng cao. Tuy nhiªn ®Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh hiÖn nay ®ßi hái c«ng ty cÇn chó träng vÊn ®Ò tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ hoµn thiÖn thªm c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng. Tõ ®ã, ®Ó c¨n cø x¸c ®Þnh sè l­îng lao ®éng tiªu hao hîp lý trong tõng c«ng viÖc cô thÓ ®Ó trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng hîp lý. Tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn... Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH x©y dùng, t­ vÊn, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ th­¬ng mai ViÖt Linh vµ thêi gian viÕt Chuyªn ®Ò, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c«, chó trong phßng kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c« gi¸o TrÇn ThÞ Dung ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt chuyªn ®Ò nµy. Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, nªn nh÷ng vÊn ®Ò tr×nh bÇy trong bµi chuyªn ®Ò nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng lêi nhËn xÐt, chØ b¶o cña c« gi¸o. §ã lµ nh÷ng bµi häc quý b¸u cho viÖc nghiªn cøu, häc tËp vµ lµm viÖc cña em sau nµy. Mét lÇn n÷a em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi c« gi¸o TrÇn ThÞ Dung, cïng c¸c ThÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ ®· gióp em hoµn thµnh bµi chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005 Sinh viªn thùc hiÖn TrÞnh Thuý H»ng Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựng, tư vấn, khảo sát, thiết kế và thương mại Việt Linh.doc