Khái quát chung công ty Việt á

Tại tại Cty Việt Á Lời nói đầu Đối với mỗi sinh viên sau quá trình học tập lý thuyết tại trường thì những kiến thức thu nhận được từ thực tế là hết sức quan trong nó giúp mỗi sinh viên hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp và sau khi ra trường có khả năng nắm bắt công việc một cách nhanh nhất, chính vì vậy đợt thực tập tốt nghiệp này hết sức quan trọng đối với sinh viên nói chung và sinh viên ngành Thiết bị Điện nói riêng trước khi làm đồ án tốt nghiệp . Đợt thực tập này nhằm mục đích giúp sinh viên tiếp cận với các thiết bị điên đang đựơc sử dụng trong các nhà máy cũng như trong các quá trình công nghiệp. Qua việc tìm hiểu và tiếp súc trực tiếp với các thiết bị điện giúp cho mỗi sinh viên củng cố lý thuyết đã được học và quan trọng hơn nó bước đầu tạo lập mối quan hệ giữa lý thuyết và thực tế và khả năng làm việc cũng như nghiên cứu độc lập của mỗi sinh viên. Thông qua sự hướng dẫn của các kỹ sư cũng như các công nhân giầu kinh nghiệm nhiều năm công tác giúp cho chúng ta có thêm những hiểu biết về quá trình hoạt động cũng như các sự cố thường găp trong quá trình vận hành máy. Ngoài ra chúng ta còn được nhìn thấy và tiếp súc với các thiết bị điện được sử dụng trong hệ thống điện của nước ta và một số máy móc thiết bị tiên tiến của nước ngoài. Giới thiệu công ty Việt á 1.Giới thiệu: Việt á được thành lập vào ngày 20/10/1995 khi đất nước bước sang thời kỳ đổi mới, nền kinh tế châu á bị khủng hoảng, sự cạnh tranh trong nước và trên trường quốc tế vô cùng khắc liệt. Việt á đã chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín làm đầu. Việt á cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, siêu bền nhất, tiết kiệm nhất ngang hàng với các sản phẩm của các công ty hàng đầu thế giới bởi các nguyên liệu, thiết bị chính được nhập từ các hãng uy tín trên thế giới, từ các nước: G7, úc, Mỹ và các nước Bắc âu . lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến nhập từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và được những bàn tay khối óc của người Việt á thực hiện. Sản phẩm của Việt á mang đến các mẫu mã chế tạo phù hợp với môi trường Việt Nam thoả mãn thị hiếu khách hàng khó tính nhất. Với biện pháp quản lý tổng thể áp dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế ISO 9001 Việt á quan tâm ngay từ khâu sản phẩm đầu vào, mỗi bước đi trong quá trình sản xuất phải được hoàn thiện đến từng chi tiết. Con người Việt á được giáo dục ý thức "Công ty là gia đình, đồng nghiệp là anh em", tạo ra một môi trường làm việc cộng đồng thân ái đầy tránh nhiệm, đồng thời được thường xuyên đào tạo trau dồi kiến thức và tay nghề. Việt á áp dụng chính sách "Hướng tới khách hàng"luôn luôn không ngừng tìm hiểu khách hàng để tạo ra sản phẩm vừa lòng khách hàng. Chính sách của Việt á là: “Khách hàng là thượng đế Bạn hàng là trường tồn Con người là cội nguồn Chất lượng là vĩnh cửu”

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1754 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát chung công ty Việt á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu §èi víi mçi sinh viªn sau qu¸ tr×nh häc tËp lý thuyÕt t¹i tr­êng th× nh÷ng kiÕn thøc thu nhËn ®­îc tõ thùc tÕ lµ hÕt søc quan trong nã gióp mçi sinh viªn hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp vµ sau khi ra tr­êng cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t c«ng viÖc mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh v× vËy ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy hÕt søc quan träng ®èi víi sinh viªn nãi chung vµ sinh viªn ngµnh ThiÕt bÞ §iÖn nãi riªng tr­íc khi lµm ®å ¸n tèt nghiÖp . §ît thùc tËp nµy nh»m môc ®Ých gióp sinh viªn tiÕp cËn víi c¸c thiÕt bÞ ®iªn ®ang ®ù¬c sö dông trong c¸c nhµ m¸y còng nh­ trong c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp. Qua viÖc t×m hiÓu vµ tiÕp sóc trùc tiÕp víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn gióp cho mçi sinh viªn cñng cè lý thuyÕt ®· ®­îc häc vµ quan träng h¬n nã b­íc ®Çu t¹o lËp mèi quan hÖ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc còng nh­ nghiªn cøu ®éc lËp cña mçi sinh viªn. Th«ng qua sù h­íng dÉn cña c¸c kü s­ còng nh­ c¸c c«ng nh©n giÇu kinh nghiÖm nhiÒu n¨m c«ng t¸c gióp cho chóng ta cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng còng nh­ c¸c sù cè th­êng g¨p trong qu¸ tr×nh vËn hµnh m¸y. Ngoµi ra chóng ta cßn ®­îc nh×n thÊy vµ tiÕp sóc víi c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®­îc sö dông trong hÖ thèng ®iÖn cña n­íc ta vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn cña n­íc ngoµi. Giíi thiÖu c«ng ty ViÖt ¸ 1.Giíi thiÖu: ViÖt ¸ ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 20/10/1995 khi ®Êt n­íc b­íc sang thêi kú ®æi míi, nÒn kinh tÕ ch©u ¸ bÞ khñng ho¶ng, sù c¹nh tranh trong n­íc vµ trªn tr­êng quèc tÕ v« cïng kh¾c liÖt. ViÖt ¸ ®· chän cho m×nh con ®­êng ®i lªn lÊy chÊt l­îng vµ uy tÝn lµm ®Çu. ViÖt ¸ cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng tèt nhÊt, siªu bÒn nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt ngang hµng víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi bëi c¸c nguyªn liÖu, thiÕt bÞ chÝnh ®­îc nhËp tõ c¸c h·ng uy tÝn trªn thÕ giíi, tõ c¸c n­íc: G7, óc, Mü vµ c¸c n­íc B¾c ©u... l¾p r¸p trªn d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhËp tõ NhËt B¶n, Hoa Kú vµ ®­îc nh÷ng bµn tay khèi ãc cña ng­êi ViÖt ¸ thùc hiÖn. S¶n phÈm cña ViÖt ¸ mang ®Õn c¸c mÉu m· chÕ t¹o phï hîp víi m«i tr­êng ViÖt Nam tho¶ m·n thÞ hiÕu kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt. Víi biÖn ph¸p qu¶n lý tæng thÓ ¸p dông nghiªm ngÆt tiªu chuÈn chÊt l­îng Quèc tÕ ISO 9001 ViÖt ¸ quan t©m ngay tõ kh©u s¶n phÈm ®Çu vµo, mçi b­íc ®i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®­îc hoµn thiÖn ®Õn tõng chi tiÕt. Con ng­êi ViÖt ¸ ®­îc gi¸o dôc ý thøc "C«ng ty lµ gia ®×nh, ®ång nghiÖp lµ anh em", t¹o ra mét m«i tr­êng lµm viÖc céng ®ång th©n ¸i ®Çy tr¸nh nhiÖm, ®ång thêi ®­îc th­êng xuyªn ®µo t¹o trau dåi kiÕn thøc vµ tay nghÒ. ViÖt ¸ ¸p dông chÝnh s¸ch "H­íng tíi kh¸ch hµng"lu«n lu«n kh«ng ngõng t×m hiÓu kh¸ch hµng ®Ó t¹o ra s¶n phÈm võa lßng kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch cña ViÖt ¸ lµ: “Kh¸ch hµng lµ th­îng ®Õ B¹n hµng lµ tr­êng tån Con ng­êi lµ céi nguån ChÊt l­îng lµ vÜnh cöu” 2.S¬ ®å tæ chøc: 3.C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ViÖt ¸: Kinh Doanh C¸c lo¹i c¸p ®iÖn Phô kiÖn ®Çu nèi c¸p C¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Õn 500KV C¸c thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµ b¶o vÖ h¹ thÕ Tr¹m trän bé ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm, ®o l­êng C¸c vËt t­ thiÕt bÞ kh¸c S¶n xuÊt Tñ b¶ng ®iÖn h¹ thÕ trung thÕ Tr¹m Kiosk Tñ b¶o vÖ ®iÒu khiÓn, tñ PLC Hép COMPOSIT CÇu tr× tù r¬i CÇu giao c¸ch ly S¶n phÈm c¬ khÝ X©y L¾p C¸c c«ng tr×nh ®iÖn C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông T­ vÊn T­ vÊn c¸c c«ng tr×nh ®iÖn T­ vÊn x©y dùng ®iÖn, x©y dùng d©n dông T­ vÊn thiÕt kÕ b¶o vÖ, ®iÒu khiÓn ®iÖn ThiÕt kÕ C¸c c«ng tr×nh ®iÖn C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông ThiÕt kÕ nhÞ thø b¶o vÖ, ®iÒu khiÓn tr¹m vµ ®­êng d©y cao thÕ 4.C¸c dù ¸n lín: N¨m 1997 TT Tªn dù ¸n TBVT tr¹m 1 VIDAMCO TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 2 Nhµ m¸y n­íc Gia L©m TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 3 C«ng viªn Hoµng Gia ThiÕt bÞ tr¹m35KV 4 Th¸p hµ néi-Háa Lß TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 5 83 Lý Th­êng KiÖt TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 6 44 Lý Th­êng KiÖt TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 7 35 Hai Bµ Tr­ng TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 8 Kh¸ch s¹n Deaha TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 9 C«ng viªn Lª Nin TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 10 B¶o tµng Quèc gia TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 11 §¹i sø qu¸n Australia TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 12 §¹i sø qu¸n Mü TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 13 Ng©n hµng trung ­¬ng ViÖt nam TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 14 §¹i sø qu¸n NhËt B¶n TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 15 Sakña (bÕn ®ç xe Kim Liªn) TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 16 63 Lý Th¸i Tæ (Bic Tung Shing-Ng©n hµng VN TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 17 53 Quang Trung TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 18 Nhµ m¸y ABB Transformer liªn doanh ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 19 Khu di d©n Thanh Xu©n TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 20 Tr¹m biÕn ¸p khu di d©n CÇu GiÊy TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 21 Khu c«ng nghiªp Orion Hanel TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV N¨m 1998 TT Tªn dù ¸n TBVT tr¹m 1 10 TriÖu ViÖt V­¬ng TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 2 B2 Gi¸p B¸t-Jana-Deco TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 3 Ng©n hµng n«ng nghiÖp ViÖt nam TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 4 Ng©n hµng cæ phÇn TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 5 Ng©n hµng Trung ­¬ng ViÖt Nam TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 6 HinoMotor J/V ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 7 Söa ch÷a m« t« J/V-ViÖt nam - NhËt B¶n ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 8 Kh¸ch s¹n Horizon TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 9 Nhµ h¸t lín TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 10 Th¸p truyÒn h×nh ViÖt Nam TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 11 Kh¸ch s¹n Fortuna TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 12 §iÖn lùc Hµ Néi ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 13 C«ng ty ®iÖn lùc 1 ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 14 C«ng ty ®iÖn lùc 3 ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 15 Dù ¸n An Mü ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 16 Densevan - Lµo ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 17 Dù ¸n Ba Son – PC3 ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 18 Vidamco-auto TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 19 Xi m¨ng Nghi S¬n ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 20 Nhµ ChÝnh phñ TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 21 Nhµ m¸y oxy-Th¨ng Long TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 22 Tr¹m biÕn ¸p Cty XD sè 3 TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV N¨m 1999 TT Tªn dù ¸n TBVT tr¹m 1 ODA Qu¶ng Nam-§µ N½ng 81 tñ 2 C«ng ty ®­êng Qu¶ng Ng·i ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 3 C«ng ty ®iÖn lùc Th¸i Nguyªn 107 tñ 4 C«ng ty ®iÖn lùc thµnh phè Hµ Néi 47 tñ 5 C«ng ty c¬ khÝ c«ng nghiÖp Yªn Viªn-Gia L©m ThiÕt bÞ tr¹m 35KV 6 Tr¹m BÕn Lùc ThiÕt bÞ tr¹m 110KV 7 Tr¹m Gia l©m-Hµ Néi ThiÕt bÞ tr¹m 110KV 8 Tr¹m Hïng V­¬ng-HCM ThiÕt bÞ tr¹m 110KV 9 Tr¹m VMS TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 10 Nhµ tang lÔ Bé quèc phßng TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 11 Tr¹m biÕn ¸p khu di d©n hå ATEKE TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 12 Khu gi¶i trÝ Cosmos TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 13 Tr¹m biÕn ¸p ViÖn dÇu khÝ ViÖt Nam TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 14 Tr¹m biÕn ¸p ViÖn KH giao th«ng TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 15 Tr¹m biÕn ¸p nhµ kh¸ch c«ng vô TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 16 Tßa so¹n b¸o Nh©n d©n TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 17 Nhµ m¸y liªn doanh bao b× TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24KV 18 Nhµ m¸y mÝa ®­êng Thanh Hãa ThiÕt bÞ tr¹m 35KV N¨m 2000 TT Tªn dù ¸n TBVT tr¹m 1 C«ng ty ®iÖn lùc 1 TB tr¹m 110KV Yªn B¸i 2 C«ng ty ®iÖn lùc §ång Nai TB tr¹m vµ ®­êng d©y 24-35KV 3 C«ng ty ®iÖn lùc H¶i Phßng TB tr¹m 24KV 4 C«ng ty ®iÖn lùc 1 TB tr¹m 110KV Tuyªn Quang 5 C«ng ty ®iÖn lùc 1 TB tr¹m 110KV §« L­¬ng 6 C«ng ty ®iÖn lùc 1 TB tr¹m 110KV V©n §×nh 7 C«ng ty ®iÖn lùc 3 M¸y c¾t 35KV 8 C«ng ty ®iÖn lùc 3 M¸y c¾t Recloser 24kV vµ 35kV 9 C«ng ty x©y l¾p ho¸ chÊt §µ N½ng TB tr¹m 35KV 10 C«ng ty ®iÖn lùc Hµ néi TB tr¹m 35kV 11 C«ng ty ®iÖn lùc Hµ néi TB tr¹m 35kV 12 ADB TB tr¹m 35kV vµ h¹ thÕ 13 C«ng ty ®iÖn lùc 3 Tñ m¸y c¾t hîp bé (RMU) 14 C«ng ty ®iÖn lùc Hµ Néi Tñ h¹ thÕ 15 C«ng ty ®iÖn lùc Hµ Néi Phô kiÖn c¸p 16 C«ng ty ®iÖn lùc Hµ Néi ThiÕt bÞ tr¹m 110kV 17 Dù ¸n §iÖn nam- §iÖn Ngäc -§iÖn lùc 3 ThiÕt bÞ tr¹m 35kV vµ tñ h¹ thÕ 18 C¶i t¹o l­íi Nha Trang - §iÖn lùc 3 ThiÕt bÞ ®­êng d©y 24kV 19 §­êng d©y Cam Ranh-§iÖn lùc 3 24kV Recloser 20 Thñy ®iÖn b¶n P¾t-Cao b»ng (MINEXPORT No.1) ThiÕt bÞ ®­êng d©y 24kV vµ tñ tô bï 21 §iÖn lùc H¶i phßng Hßm c«ng t¬ composite 22 §iÖn lùc H¶i phßng Tr¹m trung gian 35/10kVLéc Trï 23 §iÖn lùc H¶i phßng Tr¹m trung gian 35/10kV Qu¸n Tr÷ 24 §iÖn lùc Nam §Þnh Tr¹m 110kV Tr×nh Xuyªn 25 §iÖn lùc NghÖ An C«ng tr×nh cÊp ®iÖn cho thÞ x· Cöa Lß 26 §iÖn lùc H¶i phßng Tr¹m 110kV Cöa CÊm 27 C«ng ty ®iÖn lùc TP Hå chÝ minh Tr¹m 110kV Thanh §a 28 C«ng ty ®iÖn lùc 2 Gãi 4: §ång hå vµ tñ h¹ thÕ N¨m 2001 TT Tªn dù ¸n TBVT tr¹m 1 C«ng ty ®iÖn lùc 1 Tr¹m 110kV N«ng Cèng 2 C«ng ty ®iÖn lùc H¶i phßng Tr¹m 110kV VÜnh B¶o 3 31 Bµ TriÖu Tr¹m Kiosk 22/0.4kV 180kVA 4 C«ng ty ®iÖn lùc 1 Tr¹m 110kV Phóc Yªn 5 TED Tr¹m Den Bac, Tr¹m kiosk 22/0.4kV 180kVA 6 C«ng ty x©y l¾p ®iÖn Hµ Néi Tr¹m Kiosk 750kVA 7 C«ng ty x©y l¾p ®iÖn 4 C¸p lùc 8 C«ng ty x©y l¾p PG Tr¹m Hoang Van Thu, Tr¹m Kiosk 22/0.4kV 400kVA 9 C«ng ty x©y l¾p Thanh Xu©n C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, Tr¹m 22/0.4kV, tñ h¹ thÕ vµ trung thÕ 10 C«ng ty mÝa ®­êng Qu¶ng Ng·i VËt t­, thiÕt bÞ tr¹m vµ hÖ thèng cÊp ®iÖn nhµ m¸y ®­êng 11 Ban qu¶n lý dù ¸n - C«ng ty ®iÖn lùc 3 (khu c«ng nghiÖp §iÖn Nam - §iÖn Ngäc) Tñ h¹ thÕ GDP 12 PC 3 ThiÕt bÞ 35kv 13 §iÖn lùc Hµ Néi C¸p chèng thÊm 24kv 14 §iÖn lùc §èng Nai ThiÕt bÞ tr¹m 110kv 15 Khu c«ng nghiÖp §ång Nai ThiÕt bÞ tr¹m 35kv 16 Pc 1 - Tr¹m Phóc Yªn Tñ b¶o vÖ ®iÒu khiÓn tr¹m 110kv 17 §iÖn löct¹m nói 1 Tñ thiÕt bÞ tr¹m 110kv 18 §iÖn lùc 1 Tr¹m Quúnh L­u B¶o vÖ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tr¹m 110kv 19 §iÖn lùc tr¹m L¹c QuÇn B¶o vÖ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ tr¹m 11kv 20 H¶i Phßng PC Hép c«ng t¬ composit vµ hép s¾t 21 H¶i Phßng PC Tr¹m §å S¬n 35kv - Tr¹m Qu¸n Than 35kv - Tr¹m An L¹c 110kv Néi dung thùc tËp 1Tai phßng kü thuËt §äc tµi liÖu t×m hiÓu vÒ mét sè thiÕt bÞ ®iÖn nh­ : aptomat MCB, MCCB, ACB, Hép chia d©y, Hép c«ng t¬, M¸y c¾t SF6, M¸y ph¸t DIESEL TËp thiÕt kÕ mét sè ®Ò tµi thùc tÕ Nghiªn cøu dù ¸n “B¬m cøu ho¶ “ cña c«ng ty B×nh Yªn: Yªu cÇu cña dù ¸n : ChuÈn bÞ b¶n vÏ thiÕt kÕ, bè trÝ thiÕt bÞ tñ ®iÒu khiÓn m¸y b¬m cøu ho¶ cña c«ng ty B×nh Yªn víi yªu cÇu vµ chi tiÕt sau: -Tñ ®iÒu khiÓn cho bèn m¸y b¬m: Hai m¸y b¬m chÝnh 55kw (Mét m¸y ho¹t ®éng th­êng xuyªn, mét m¸y dù phßng ), hai m¸y b¬m bï 1,5 kw (Mét m¸y ho¹t ®éng th­êng xuyªn, mét m¸y dù phßng ) -C¸c m¸y b¬m ho¹t ®éng th«ng qua ®iÒu khiÓn cña hai c«ng t¾c ¸p lùc (nèi víi b×nh ¸p lùc). D¶i ¸p lùc nµy tõ 3-5 Kg. §èi víi m¸y b¬m bï d­íi 3Kg vµ trªn 2 Kg th× m¸y khëi ®éng, nÕu ¸p d­íi 2Kg th× m¸y b¬m 55Kw ch¹y. -Tñ ®Æt trong nhµ, mÆt tñ cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ ®Ìn b¸o pha ®ång hå v«n, ampe, chuyÓn m¹ch v«n, ampe. Bè trÝ mét hÖ thèng c«ng t¾c chuyÓn ®æi tõ c¸c m¸y b¬m ho¹t ®éng th­êng xuyªn sang c¸c m¸y b¬m dù phßng khi c¸c m¸y b¬m ho¹t ®éng th­êng xuyªn cã sù cè. Bè trÝ hÖ thèng hiÓn thÞ chØ râ t×nh tr¹ng cña m¸y b¬m (§ang ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng hay kh«ng ho¹t ®éng ). Nguyªn t¾c ho¹t ®éng : §ãng Aptomat ®Ó cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ chÝnh vµ m¹ch ®iÒu khiÓn, ®ång thêi c¾t ®iÖn m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ dù phßng. Ên nót Start ®Ó b¾t ®Çu khëi ®éng. Khi ®ã cã dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y RTr1,tiÕp ®iÓm th­êng më RTr1 ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn phÝa d­íi. Cã dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y C3, tiÕp ®iÓm th­êng më cña cuén d©y C3 ®ãng l¹i vµ tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng më ra. Khi ¸p lùc n­íc d­íi 2Kg th× van träng l­îng V1 ®ãng l¹i, cÊp ®iÖn cho cuén d©y RTr2. tiÕp ®iÓm th­êng më RTr2 ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho cuén d©y C1 vµ r¬le thêi gian T1. tiÕp ®iÓm th­êng më C1 ®ãng l¹i ®éng c¬ khëi ®éng theo m¹ch h×nh sao vµ ®Ìn ON s¸ng, ®Ìn OFF t¾t. Sau thêi gian 1s tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng më chËm T1 më ra c¾t ®iÖn ®i qua cuén d©y C3, ®ång thêi tiÕp ®iÓm th­êng më ®ãng chËm T1 ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho cuén d©y C2. §éng c¬ ®æi n«i sang m¹ch h×nh tam gi¸c. Khi ¸p lùc n­íc ®¹t tíi 5Kg V1 më ra vµ ®éng c¬ chÝnh dõng l¹i. Khi ®éng c¬ chÝnh cã sù cè tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng cña r¬le nhiÖt RN1 më ra c¾t ®iÖn m¹ch ®iÒu khiÓn cña ®éng c¬ chÝnh vµ tiÕp ®iÓm th­êng më RN1 ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho m¹ch ®iÒu khiÓn ®éng c¬ dù phßng. Nót Ên STOP ®Ó dõng ®éng c¬. Cöa tù ®éng: (S¬ ®å nguyªn lý h×nh vÏ trang bªn) Yªu cÇu : ThiÕt kÕ hÖ thèng cöa tù ®éng cho cæng c¬ quan dµi 6m cao 2m Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: §ãng aptomat cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. Khi më cöa, ta nhÊn nót OPEN dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y G1 tiÕp ®iÓm th­êng më cña cuén d©y G1sÏ ®ãng m¹ch cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ vµ ®Ìn OL s¸ng, cöa ®­îc më ra. Khi gÆp c«ng t¾c hµnh tr×nh më CTHTO tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng cña CTHTO më ra c¾t ®iÖn qua cuén d©y G1, tiÕp ®iÓm th­êng më G1 më, cöa dõng l¹i. Muèn ®ãng cöa ta nhÊn nót CLOSE dßng ®iÖn ch¹y qua cuén d©y G2 tiÕp ®iÓm th­êng më cña cuén d©y G2 sÏ ®ãng m¹ch cÊp ®iÖn cho ®éng c¬ vµ ®Ìn CL s¸ng, cöa ®­îc më ra. Khi gÆp c«ng t¾c hµnh tr×nh më CTHTC tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng cña CTHTC më ra c¾t ®iÖn qua cuén d©y G2, tiÕp ®iÓm th­êng më G2 më ra, cöa dõng l¹i. Muèn dõng ®ét ngét khi ®ang ®ãng hoÆc më ta nhÊn nót STOP c¶ hai r¬ le G1,G2 ®Òu bÞ mÊt ®iÖn cöa dõng l¹i. ATS (Auto transfer supply) cho nguån l­íi vµ m¸y ph¸t DIESEL: Nh­îc ®iÓm cña s¬ ®å ®ãng m¸y c¾t ph©n ®o¹n lµ khi mÊt nguån ®iÖn, lµm cho hé tiªu thô mÊt ®iÖn. §Ó kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy, c¸c xÝ nghiÖp th­êng trang bÞ thªm nguån ®iªzen dù phßng. Mét sè xÝ nghiÖp do yªu cÇu mÊt ®iÖn kh«ng ®­îc l©u qu¸, vÝ dô nh­ xÝ nghiÖp b¸nh kÑo, nÕu nh­ mÊt ®iÖn qu¸ 3 phót, d©y truyÒn n­íng b¸nh sÏ bÞ ch¸y toµn bé mÎ b¸nh trong lß, g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, trong mét sè tr­êng hîp khÝ CO sinh ra nhiÒu cã thÓ dÉn ®Õn næ lß g©y h­ h¹i nghiªm träng . XÝ nghiÖp g¹ch dïng lo¹i lß nung Tuynen nÕu mÊy ®iÖn c¸c con l¨n kh«ng chuyÓn ®éng sÏ bi háng. XÝ nghiÖp r­îu nÕu mÊt ®iÖn l©u, c¸c m¸y rung sÏ ngõng lµm viÖc, qu¸ tr×nh lªn men kÐm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ s¶n l­îng r­îu. Do nh÷ng ®ßi hái trªn viÖc tù ®éng ho¸ nguån ®iÖn dù phßng ®iªzen lµ yªu cÇu cÇn thiÕt. Nh÷ng yªu cÇu khi thùc hiÖn tù ®éng ho¸ nguån ®iÖn ®iªzen : Khi mÊt ®iÖn l­íi v× bÊt k× lý do g× ph¶i khëi ®éng ®iªzen . Khi cã nguån l­íi trë l¹i ph¶i tù ®éng dõng ®iªzen . Khi mÊt ®iÖn l­íi l©u dµi, xÐt thÊy vËn hµnh nguån ®iÖn ®iªzen kh«ng kinh tÕ vµ do nhu cÇu s¶n xuÊt chØ cÇn gi¶i quyÕt xong mét nhiÖm vô nµo ®ã, chØ cÇn vËn hµnh ®iªzen trong thêi gian ng¾n sau ®ã tù ®éng dõng ®iªzen. §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ®iªzen vµ m¸y ph¸t ®iÖn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cÇn: §iªzen chØ khëi ®éng mét lÇn ®Õn hai lÇn cho mçi lÇn mÊt ®iÖn, nÕu khëi ®éng lÇn thø nhÊt kh«ng thµnh c«ng, cho tÝn hiÖu khëi ®éng tiÕp lÇn thø hai, sau lÇn khëi ®éng thø hai kh«ng thµnh c«ng dõng viÖc khëi ®éng ®iªzen. Khi cã dao ®éng ®iÖn ¸p l­íi hoÆc ®iÖn ¸p l­íi chËp chên (cã ®iÖn råi l¹i mÊt, sau l¹i cã ®iÖn), trong tr­êng hîp nµy ph¶i cã thiÕt bÞ ng¨n ngõa ®iªzen khë ®éng nhiÒu lÇn cã h¹i cho ®iªzen. Khi mÊt ¸p lùc dÇu b«i tr¬n, mÊt ¸p lùc n­íc lµm m¸t, nhiÖt ®é dÇu b«i tr¬n, nhiÖt ®é n­íc lµm mat qu¸ møc cho phÐp ph¶i dõng ®iªzen. C¸c ®iªzen lµ nh÷ng ®éng c¬ hai kú nªn cã l¾p b¸nh ®µ, do vËy sau khi dõng ®iªzen th­êng sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®iªzen míi dõng h¼n. Trong thêi gian ®iªzen ch­a ngõng h¼n mµ ph¸t tÝn hiÖu khëi ®éng l¹i ®iªzen, bé ly hîp b¸nh r¨ng khëi ®éng sÏ lao vµo lµm vì b¸nh r¨ng ë b¸nh ®µ, ph¸ háng phÇn khëi ®éng. V× vËy chØ khëi ®éng l¹i ®iªzen khi ®iªzen dõng h¼n. Sau khi ®iªzen ®¹t ®­îc tèc ®é ®Þnh møc, ®iÖn ¸p m¸y ph¸t kh«ng thµnh lËp ®­îc hoÆc kh«ng ®¹t ®­îc ®iÖn ¸p tèi thiÓu còng dõng ®iªzen. Khi ®iÖn ¸p m¸y ph¸t ®¹t ®­îc gi¸ trÞ ®Þnh møc, liÒn sau ®ã cho tÝn hiÖu ch¹y m¸y b¬m dÇu b«i tr¬n, m¸y b¬m n­íc lµm m¸t nÕu cã. D­íi ®©y lµ mét vÝ dô vÒ ATS 4.ThiÕt kÕ ®iÖn d©n dông : ThiÕt kÕ c¨n hé gåm 3 phßng ngñ réng 11m2, 1 phßng kh¸ch, bÕp vµ 2WC Ph­¬ng ¸n bè trÝ ®iÖn nh­ sau: §Æt mét aptom¸t tæng vµo c¨n hé Mçi phßng ngñ ®Æt mét ®Ìn huúnh quang dµi 1,2m, mét ®Ìn l¾p t­êng, mét m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é vµ 3 æ c¾m T¹i bÕp bè trÝ mét ®Ìn vµ mét æ c¾m bÕp WC bè trÝ mét ®Ìn èp trÇn, mét ®Ìn g­¬ng vµ mét b×nh n­íc nãng Phßng kh¸ch bè trÝ mét ®Ìn chïm, 2 ®Ìn tuýp, mét æ c¾m. 2Tai nhµ m¸y Hép chia d©y Hép chia d©y ®­îc thiÕt kÕ phï hîp víi viÖc l¾p ®Æt trong nhµ vµ ngoµi trêi trªn cét trßn, cét vu«ng hoÆc treo t­êng Mçi vá hép ®­îc cung cÊp víi mét bé gµ l¾p hoµn chØnh b»ng t«n dµy 2 mm vµ ®­îc m¹ kÏm nhóng nãng ®Ó cã thÓ g¸ l¾p hép lªn cét trßn, cét vu«ng hoÆc treo t­êng. Trªn th©n bé g¸ cã vÝt ®Ó gi÷ n¾p hép khi thao t¸c vËn hµnh Th©n vµ n¾p hép ®­îc chÕ t¹o b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn composit cã kh¶ n¨ng ch«ng tia cùc tÜm vµ chèng ch¸y thµnh phÇn sîi thuû tinh t¨ng c­êng lµ 30% ®é dµy tèi thiÓu cña vá hép lµ 3mm. Hép cã mµu ghi s¸ng hoÆc mµu kh¸c theo yªu cÇu C¸c mÆt bªn vµ m¾t ®¸y liÒn mét khèi, c¸c mÆt trong vµ ngoµi ®¶m b¶o ®é nh½n bãng cÇn thiÕt. N¾p hép ®­îc l¾p vøi th©n b»ng khíp ghÐp vµ ®­îc kho¸ b»ng kho¸ tam gi¸c hoÆc c¸c loÞa kho¸ th«ng dông, ®¶m b¶o ®é kÝn khi sö dông Hép ®­îc thiÕt kÕ cã c¸c lç luån c¸p vµo vµ ra ®­îc bè trÝ ë ®¸y hép mçi lç luån c¸p cã c¸c nót gio¨ng chÆn c¸p h×nh nãn, ®¶m b¶o tr¸nh ®­îc bôi bÈn vµ c¸c c«n trïng x©m nhËm , nót gio¨ng chÆn c¸p ®­îc lµm b»ng vËt liÖu cao su . §­êng kÝnh lç luån c¸p ®¶m b¶o luån ®­îc c¸p cã tiÕt diÖn 6 – 150mm2 Vá hép ®­îc thiÕt kÕ cã thÓ l¾p ®Æt ®­îc 12 MCB mét cùc hoÆc thanh chia d©y vµ mét thanh c¸i trung hoµ cïng víi ba ®Çu cùc hoÆc thanh c¸i cho d©y ba pha víi c¸c phô kiÖn liªn quan , hoÆc cã thÓ l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ kh¸c theo ý muèn cña ng­êi sö dông C¸c MCB ®­îc nhãm thµnh ba cho mét pha vµ ®­îc nèi vµo cùc nèi pha. C¸c cùc nèi pha nµy ®­îc bè trÝ trªn ®Çu c¸c cùc cña MCB. Mçi thanh c¸i hoÆc ®Çu cùc d©y pha ®­îc chÕ t¹o b»ng ®ång , cã dßng ®Þnh møc theo yªu cÇu . Thanh c¸i hoÆc ®Çu cùc nµy ®­îc nèi víi c¸c MCB vµ d©y pha cña c¸p vµo Thanh trung tÝnh ®­îc chÕ t¹o b»ng ®ång m¹ b¹c vµ ®­îc l¾p ë phÇn d­íi hép. Thanh c¸i trung tÝnh nµy cã c¸c cùc ®Êu d©y bao gåm mét d©y trung tÝnh vµo cã tiÕt diÖn tõ 10 mm2 ®Õn 25 mm2 D©y pha rÏ nh¸nh tíi c¸c hé tiªu thô ®iÖn sÏ ®­îc ®Êu nèi trùc tiÕp víi c¸c MCB Hép c«ng t¬ Hép b¶o vÖ 1 c«ng t¬ 1 pha Hép cã kÕt cÊu tõ hai phÇn chÝnh t¸ch rêi nhau lµ phÇn th©n vµ phÇn n¾p . Hai bé phËn nµy ®­îc l¾p víi nhau b»ng khíp ghÐp Hép cã kÝch th­íc : Cao 375mm Réng 197mm S©u 160mm 1. Th©n hép gåm cã: VÞ trÝ l¾p c«ng t¬ 1 pha ¸p t« m¸t 1 hoÆc 2 cùc Cçu ®Êu d©yvµo ra bªn c¹nh vµ ra hé tiªu thô ®iÖn KÕt cÊu kho¸ chÆt vµ kÑp ch× víi th©n vµ n¾p VÞ chÝ b¾t hép víi g«ng treo cét hoÆt b¾t vµo t­êng Cã c¸c nót ®Êu d©y cã thÓ dïng cho c¸c lo¹i d©y cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®¶m b¶o an toµn cho d©y vµ chèng c«n trïng 2. N¾p hép l¾p vµo th©n b»ng khíp ghÐp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: VÞ trÝ ®Ó ®äc chØ sè c«ng t¬ ®­îc l¾p b»ng kÝnh hoÆc kÝnh nhùa PVC trong suèt chèng tia cùc tÝm Cã n¾p che ¸p t« m¸t Cã n¾p che m­a cho kho¸ Hép b¶o vÖ 1 c«ng t¬ 3 pha Hép cã kÕt cÊu tõ hai phÇn chÝnh t¸ch rêi nhau lµ phÇn th©n vµ phÇn n¾p . Hai bé phËn nµy ®­îc l¾p víi nhau b»ng khíp ghÐp Hép cã kÝch th­íc : Cao 620 mm Réng 260 mm S©u 175 mm 1. Th©n hép gåm cã: VÞ trÝ l¾p 1 c«ng t¬ 3 pha ¸p t« m¸t 3 hoÆc 4 cùc hoÆc cÇu giao cÇu tr× CÇu ®Êu d©yvµo ra bªn c¹nh vµ ra hé tiªu thô ®iÖn KÕt cÊu kho¸ chÆt vµ kÑp ch× víi th©n vµ n¾p VÞ chÝ b¾t hép víi g«ng treo cét hoÆt b¾t vµo t­êng Cã c¸c nót ®Êu d©y cã thÓ dïng cho c¸c lo¹i d©y cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®¶m b¶o an toµn cho d©y vµ chèng c«n trïng 2. N¾p hép l¾p vµo th©n b»ng khíp ghÐp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: VÞ trÝ ®Ó ®äc chØ sè c«ng t¬ ®­îc l¾p b»ng kÝnh hoÆc kÝnh nhùa PVC trong suèt chèng tia cùc tÝm Cã n¾p che ¸p t« m¸t Cã n¾p che m­a cho kho¸ Hép b¶o vÖ 2 c«ng t¬ 1 pha (1 ng¨n) Hép cã kÕt cÊu tõ hai phÇn chÝnh t¸ch rêi nhau lµ phÇn th©n vµ phÇn n¾p . Hai bé phËn nµy ®­îc l¾p víi nhau b»ng khíp ghÐp Hép cã kÝch th­íc : Cao 620 mm Réng 260 mm S©u 175 mm 1. Th©n hép gåm cã: VÞ trÝ l¾p hai c«ng t¬ 1 pha Hai ¸p t« m¸t 1 hoÆc 2 cùc hoÆc cÇu giao cÇu tr× CÇu ®Êu d©yvµo ra bªn c¹nh vµ ra hé tiªu thô ®iÖn KÕt cÊu kho¸ chÆt vµ kÑp ch× víi th©n vµ n¾p VÞ chÝ b¾t hép víi g«ng treo cét hoÆt b¾t vµo t­êng Cã c¸c nót ®Êu d©y cã thÓ dïng cho c¸c lo¹i d©y cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®¶m b¶o an toµn cho d©y vµ chèng c«n trïng 2. N¾p hép l¾p vµo th©n b»ng khíp ghÐp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: VÞ trÝ ®Ó ®äc chØ sè c«ng t¬ ®­îc l¾p b»ng kÝnh hoÆc kÝnh nhùa PVC trong suèt chèng tia cùc tÝm Cã n¾p che ¸p t« m¸t Cã n¾p che m­a cho kho¸ Hép b¶o vÖ 2 c«ng t¬ 1 pha (ngang) Hép cã kÕt cÊu tõ hai phÇn chÝnh t¸ch rêi nhau lµ phÇn th©n vµ phÇn n¾p . Hai bé phËn nµy ®­îc l¾p víi nhau b»ng khíp ghÐp. Hép ®­îc chia thµnh hai khoang bëi v¸ch ng¨n . Khoang trªn chøa c«ng t¬ vµ cÇu ®Êu d©y vµo , khoang nµy ®­îc niªm phong kÑp ch× kho¸ b¶o vÖ ch«ng mäi t¸c ®éng g©y tæn thÊt ®iªn n¨ng . Khoang d­íi l¾p ¸p t« m¸t hoÆc cÇu giao cÇu tr× vµ cÇu ®Êu d©y ra hé tiªu thô ®iÖn , mäi thao t¸c chØ ®­îc thùc hiÖn ë khoang nµy trong suèt thêi gian vËn hµnh Hép cã kÝch th­íc : Cao 460 mm Réng 400 mm S©u 165 mm 1. Th©n hép gåm cã: VÞ trÝ l¾p hai c«ng t¬ 1 pha Hai ¸p t« m¸t 1 hoÆc 2 cùc hoÆc cÇu giao cÇu tr× CÇu ®Êu d©y vµo ra bªn c¹nh vµ ra hé tiªu thô ®iÖn KÕt cÊu kho¸ chÆt vµ kÑp ch× víi th©n vµ n¾p VÞ chÝ b¾t hép víi g«ng treo cét hoÆt b¾t vµo t­êng Cã c¸c nót ®Êu d©y cã thÓ dïng cho c¸c lo¹i d©y cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®¶m b¶o an toµn cho d©y vµ chèng c«n trïng 2. N¾p hép l¾p vµo th©n b»ng khíp ghÐp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: VÞ trÝ ®Ó ®äc chØ sè c«ng t¬ ®­îc l¾p b»ng kÝnh hoÆc kÝnh nhùa PVC trong suèt chèng tia cùc tÝm Cã n¾p che ¸p t« m¸t Cã n¾p che m­a cho kho¸ Hép b¶o vÖ 4 c«ng t¬ 1 pha ( 2 ng¨n) Hép cã kÕt cÊu tõ hai phÇn chÝnh t¸ch rêi nhau lµ phÇn th©n vµ phÇn n¾p . Hai bé phËn nµy ®­îc l¾p víi nhau b»ng khíp ghÐp. Hép ®­îc chia thµnh hai khoang bëi v¸ch ng¨n . Khoang trªn chøa c«ng t¬ vµ cÇu ®Êu d©y vµo , khoang nµy ®­îc niªm phong kÑp ch× kho¸ b¶o vÖ ch«ng mäi t¸c ®éng g©y tæn thÊt ®iªn n¨ng . Khoang d­íi l¾p ¸p t« m¸t hoÆc cÇu giao cÇu tr× vµ cÇu ®Êu d©y ra hé tiªu thô ®iÖn , mäi thao t¸c chØ ®­îc thùc hiÖn ë khoang nµy trong suèt thêi gian vËn hµnh Hép cã kÝch th­íc : Cao 720 mm Réng 400 mm S©u 165 mm 1.Th©n hép gåm cã: VÞ trÝ l¾p bèn c«ng t¬ 1 pha Bèn ¸p t« m¸t 1 hoÆc 2 cùc hoÆc cÇu giao cÇu tr× CÇu ®Êu d©y vµo ra bªn c¹nh vµ ra hé tiªu thô ®iÖn KÕt cÊu kho¸ chÆt vµ kÑp ch× víi th©n vµ n¾p VÞ chÝ b¾t hép víi g«ng treo cét hoÆt b¾t vµo t­êng Cã c¸c nót ®Êu d©y cã thÓ dïng cho c¸c lo¹i d©y cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®¶m b¶o an toµn cho d©y vµ chèng c«n trïng 2. N¾p hép l¾p vµo th©n b»ng khíp ghÐp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: VÞ trÝ ®Ó ®äc chØ sè c«ng t¬ ®­îc l¾p b»ng kÝnh hoÆc kÝnh nhùa PVC trong suèt chèng tia cùc tÝm Cã n¾p che ¸p t« m¸t Cã n¾p che m­a cho kho¸ Hép b¶o vÖ 4 c«ng t¬ 1 pha Hép cã kÕt cÊu tõ hai phÇn chÝnh t¸ch rêi nhau lµ phÇn th©n vµ phÇn n¾p . Hai bé phËn nµy ®­îc l¾p víi nhau b»ng khíp ghÐp Hép cã kÝch th­íc : Cao 625 mm Réng 430 mm S©u 180 mm 1. Th©n hép gåm cã. VÞ trÝ l¾p bèn c«ng t¬ 1 pha Bèn ¸p t« m¸t 1 hoÆc 2 cùc hoÆc cÇu giao cÇu tr× CÇu ®Êu d©yvµo ra bªn c¹nh vµ ra hé tiªu thô ®iÖn KÕt cÊu kho¸ chÆt vµ kÑp ch× víi th©n vµ n¾p VÞ chÝ b¾t hép víi g«ng treo cét hoÆt b¾t vµo t­êng Cã c¸c nót ®Êu d©y cã thÓ dïng cho c¸c lo¹i d©y cã kÝch th­íc kh¸c nhau ®¶m b¶o an toµn cho d©y vµ chèng c«n trïng 2. N¾p hép l¾p vµo th©n b»ng khíp ghÐp bao gåm c¸c chi tiÕt sau: VÞ trÝ ®Ó ®äc chØ sè c«ng t¬ ®­îc l¾p b»ng kÝnh hoÆc kÝnh nhùa PVC trong suèt chèng tia cùc tÝm Cã n¾p che ¸p t« m¸t Cã n¾p che m­a cho kho¸ Tñ ac,dc 1.Tñ AC: Th«ng th­êng ë xÝ nghiÖp cã 2 may biÕn ¸p vËn hµnh song song, phÝa thanh c¸i h¹ ¸p vËn hµnh theo kiÓu hë, nghÜa lµ m¸y c¾t ph©n ®o¹n nèi 2 thanh c¸i phÝa h¹ ¸p th­êng më, môc ®Ých ®Ó gi¶m nhÑ gi¸ thµnh phÝa h¹ ¸p . S¬ ®å nguyªn lý nh­ h×nh vÏ trang bªn: Khi vËn hµnh b×nh th­êng m¸y c¾t QF2 th­êng më khi cã sù cè mét trong hai m¸y biÕn ¸p, c¸c m¸y c¾t c¾t ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè ra thanh c¸i nèi víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè mÊt ®iÖn. T¹i thêi ®iÓm nµy m¸y c¾t QF2 ®ãng l¹i hé tiªu thô l¹i ®­îc cÊp ®iÖn liªn tôc. Khi nguån bÞ sù cè trë l¹i b×nh th­êng m¸y c¾t QF2 më ra ®ång thêi m¸y c¾t cña nguån bÞ sù cè sÏ ®ãng l¹i. 2.Tñ DC : nguyªn lý lµm viÖc t­¬ng tù nh­ tñ AC chØ kh¸c lµ cã thªm ¾c quy phßng tr­êng hîp khi c¶ hai nguån ®Òu mÊt ®iÖn, ¾c quy sÏ cung cÊp cho t¶i trong thêi gian nhÊt ®Þnh. KÕt luËn Trªn ®©y lµ tÊt c¶ nh÷ng g× mµ em ghi nhËn ®­îc qua 6 tuÇn häc vµ ®i thùc tÕ ë C«ng ty ViÖt ¸. Qua sù gióp ®ì cña c¸c thÇy h­íng dÉn còng nh­ c¸c anh ë phßng kü thuËt , c«ng nh©n ë c¸c nhµ m¸y vµ trùc tiÕp ë tæ ®Êu d©y em ®· hiÓu rÊt nhiÒu vÒ nguyªn lý ho¹t ®éng, c¸c thiÕt bÞ , c¸c tr¹m kiosk vµ tñ ®iÒu khiÓn b¶o vÖ ... Sù hiÓu biÕt nµy lµ kÕt qu¶ mµ em ®óc kÕt ®­îc qua ®ît thùc tËp nhËn thøc vµ nã sÏ gióp ®ì cho em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh häc tËp sau nµy. Trong b¸o c¸o thùc tËp nµy ch¾c ch¾n em kh«ng thÓ viÕt hÕt nh÷ng g× thu ®­îc qua ®ît thùc tËp, tuy nhiªn ®©y lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nhµ m¸y, c¸c tr¹m biÕn ¸p còng nh­ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn lµ nh÷ng kiÕn thøc cña em rót ra ®­îc qua ®ît thùc tËp nµy . Tõ khi cßn bì ngì víi c«ng viÖc ®Õn hiÓu vµ lµm ®­îc chóng trong thêi gian 6 tuÇn thùc tËp ®ã lµ mét kÕt qu¶ kh¶ quan. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy mét phÇn do sù cè g¾ng cña b¶n th©n, sù gióp ®ì cña c¸c b¹n trong nhãm vµ phÇn lín h¬n lµ cã sù tËn t×nh chØ b¶o cña c¸c thÇy h­íng dÉn c¸c anh ë phßng kü thuËt vµ c«ng nh©n nhµ m¸y. Lµ sinh viªn thùc tËp t¹i ®©y, phÇn v× cßn trÎ ch­a cã kinh nghiÖm, phÇn v× do h¹n chÕ cña b¶n th©n nªn ch¾c ch¾n kh«ng sao tr¸nh khái sù thiÕu sãt. Em rÊt mong sù gióp ®ì cña c¸c thÇy ®Ó ®ît thùc tËp nµy cña em ®¹t kÕt qu¶ tèt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại tại công ty Việt á.doc
Luận văn liên quan