Khái quát những nội dung cơ bản và chỉ ra cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị kế thừa vận dụng những tư tưởng đó vào giai đoạn hiện nay của nước ta

Cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước vào giai đoạn từ cuối thế kỷ XIX đến cuối những năm 60 của thế kỷ XX. Cuộc đời và hoạt động của Người đã có những cống hiến vô cùng to lớn đối với cách mạng Việt Nam nói riêng, và cách mạng thế giới nói chung. Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn, gắn liền với con đường cách mạng nước nhà. Đó là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một tập hợp đơn giản những ý tưởng, những suy nghĩ cụ thể của Hồ Chí Minh trong những hoàn cảnh cụ thể, mà là một hệ thống những quan điểm về nhiều lĩnh vực, hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, để nghiên cứu sâu là việc không dễ dàng. Bài viết này tập trung nhiều mảng tư tưởng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị. Lời nói đầu Chương 1: Nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị 1.Tư tưởng Hồ Chớ Minh về vấn đề dõn tộc và cỏch mạng giải phúng dõn tộc 1.1 Tư tưởng Hồ Chớ Minh về vấn đề dõn tộc 1.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chớ Minh về cỏch mạng giải phúng dõn tộc 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam 3.1. Cách mạng muốn thành công “ trước hết phải có Đảng cách mệnh” 3.2 Đảng Cộng sản Việt Nam là “sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước” 3.3 Đảng cộng sản Việt Nam – “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam” 3.4 Đảng cầm quyền, dân là chủ 3.5 Thường xuyên xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng 4.Tư tưởng Hồ Chớ Minh về đại đoàn kết dõn tộc 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước Chương 2: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay 1. Giữ vững độc lập dân tộc trong giai đoạn hiện nay 2. Kiên định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội 3. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu mới của cách mạng là nhiệm vụ then chốt, quyết định 4. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; mọi chủ trương chính sách phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc. 5.Đoàn kết, đại đoàn kết. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc. Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 8682 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát những nội dung cơ bản và chỉ ra cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực chính trị kế thừa vận dụng những tư tưởng đó vào giai đoạn hiện nay của nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chủ nghĩa tư bản khi nó tạo ra được một nền kinh tế phát triển,có năng suất cao, gắn liền với sự phát triển của sức sản xuất, của khoa học công nghệ. Không có một nền công nghiệp hiện đại thì không thể có chủ nghĩa xã hội. Đối với các n­íc lạc hậu, chưa trải qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản thì công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một quy luật tất yếu và phổ biến, nhằm xây dựng nền tảng vật chÊt và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Muốn kinh tế phát triển, sau khi có chủ trương, đường lối đúng thì lãnh đạo, tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội có vai trò quyết định trực tiếp. Kinh tế xã hội chủ nghĩa trước hết,là một nền kinh tế có kế hoạch, “khi kế hoạch phải nhìn xa…phải trông rộng..”. Phải đảm bảo vấn đÒ dân chủ trong việc làm kế hoạch. Phải thiết thực, tính toán cẩn thận điều kiện cụ thể. Cuối cùng, có chỉ tiêu kế hoạch, biện pháp rồi lại “phải có tinh thần cố gắng rất cao để thực hiện bằng được kế hoạch đã đề ra.” * Nền văn hoá mới. Hồ Chí Minh đã trực tiếp đề cập đến các chức năng của văn hoá: + Văn hoá phải khẳng định và nêu cao lý tưởng độc lập, tự chủ; khơi dậy tinh thần vì nước quên mình của nhân dân. + V¨n hoá phải đóng góp phần bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, sửa đổi những thói hư tật xấu, hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ. + Văn hoá phải góp phần nâng cao tri thức, mở rộng hiểu biết cho nhân dân để có thể thiết thực tham gia vào công cuộc kiến thiết nước nhà. + Văn hoá phải góp phần nâng cao đời sống vui tươi, lành mạnh của quần chúng. Về tính chất cña nền văn hoá mới, Hồ Chí Minh đã xác định là “xây dựng một nền văn hoá Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học và đại chúng”. Ba tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng hợp lại thành một chỉnh thể thống nhất, ngày càng thấm sâu vào ý thức sáng tạo của các nhà văn hoá nước ta, giúp họ sáng tạo nên những tác phẩm tiêu biểu của nền văn hoá mới. Về nội dung xây dựng nền văn hoá mới, gồm 3 nội dung chính:văn hoá giáo dục, văn hoá văn nghệ, văn hoá đạo đức - lối sống. * Về quan điÓm xã hội Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì con người xã hội chủ nghĩa có thể khái quát thành các đặc trưng cơ bản sau: §ó là con người có đạo đức xã hội chủ nghĩa: cần kiệm liêm chính,chí công vô tư, một lòng một dạ phấn đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì phồn vinh của tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đó là con người có ý thức và năng lực làm chủ, có tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà, phải tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ. Đó là con người ham học hỏi, cầu tiến bộ, am hiểu lý luận Mác-Lênin, có kiến thức văn hoá, khoa học - kỹ thuật, nhạy bén với cái mới, có tinh thần không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Đó là con người nhân ái, vị tha, sống có tình nghĩa, kết hợp được truyền thống nhân nghĩa của dân tộc với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh chống đói nghèo, lạc hậu, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Đó là con người có phong cách sống và làm việc khoa học, hoạt bát, khẩn trương, dám nghĩ, dám làm,… Từ quan điểm coi con người vừa là động lực của cách mạng, vừa là chủ thể xây dựng xã hội mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề phải tích cực, chủ động xây dựng con người mới. Để hoàn thành được những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, điều quan trọng theo Hồ Chí Minh là phải nhận thức, vận dụng và phát huy tát cả các động lực của chủ nghĩa xã hội. Động lực được hiểu tóm tắt là tất cả các nhân tố góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động của con người. Động lực trọng tâm là động lực con người – con người trên cả hai bình biện: cộng đồng và cá nhân: + Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc - động lực chủ yếu để phát triển đất nước: phải ra sức phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, bởi xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là vấn đề giai cấp mà còn là vấn đề dân tộc. + Phát huy sức mạnh của con người với tư cách cá nhân người lao động: sức mạnh cộng đồng được hình thành từ sức mạnh của cá nhân, thông qua sức mạnh của từng cá nhân. Do vậy phải tìm biện pháp khơi dậy, phát huy động lực của mỗi cá nhân bằng cách: tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người, tác động vào các động lực chính trị - tinh thần. - Phát huy quyền làm chủ và ý thức làm chủ của người lao động, thực hiện công bằng xã hội. - Sử dụng vai trò diều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác: chính trị, văn hoá, đạo đức, pháp luật. - Khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội: muốn khai thông những động lực phát triển chủ nghĩa xã hội đồng thời phải nhận diện để khắc phục những lực cản trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. + Phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, căn bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm. + Phải đấu tranh chống tham ô, lãng phí, quan liêu, “bạn đồng minh của chủ nghĩa của thực dân phong kiến”. + Phải chống chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật, vì những hành động ấy “làm giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiep của đảng, ngăn trở bước tiến của cách mạng”. 3. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam 3.1. C¸ch m¹ng muèn thµnh c«ng “ tr­íc hÕt ph¶i cã §¶ng c¸ch mÖnh” Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c phong trµo yªu n­íc ViÖt Nam còng nh­ phong trµo ®Êu tranh cña c¸c d©n téc vµ cña giai cÊp v« s¶n c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ kinh nghiÖm cña C¸ch m¹ng Th¸ng M­êi Nga, Ng­êi ®i ®Õn kÕt luËn: C¸ch m¹ng lµ viÖc chung cña c¶ d©n chóng chø kh«ng ph¶i cña riªng mét hai ng­êi. C¸ch m¹ng cÇn ph¶i cã tæ chøc bÒn v÷ng míi dµnh ®­îc th¾ng lîi vµ søc c¸ch m¹ng ph¶i tËp trung, muèn tËp trung ph¶i cã §¶ng VÒ vai trß, vÞ trÝ, tÇm quan träng cña §¶ng C¸ch mÖnh, Ng­êi chØ râ: C«ng n«ng lµ gèc cña c¸ch m¹ng, D©n chóng lµ chñ cña c¸ch m¹ng,v× thÕ “ tr­íc hÕt ph¶i lµm cho d©n gi¸c ngé” ph¶i bµy s¸ch l­îc cho d©n , ph¶i ®oµn kÕt d©n l¹i…§Ó lµm ®­îc viÖc ®ã “ph¶i cã ®¶ng c¸ch mÖnh,®Ó trong th× vËn ®éng vµ tæ chøc d©n chóng, ngoµi th× liªn l¹c víi d©n téc bÞ ¸p bøc vµ v« s¶n giai cÊp mäi n¬i” Ng­êi nhÊn m¹nh: “§¶ng cã v÷ng c¸ch mÖnh míi thµnh c«ng còng nh­ ng­êi cÇm l¸i cã v÷ng thuyÒn míi ch¹y” Trong qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt Nam, tr¶i qua c¸c thêi kú, c¸c giai ®o¹n c¸ch m¹ng kh¸c nhau, Ng­êi ®Òu nhÊn m¹nh vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, lu«n lu«n quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng §¶ng, rÌn luyÖn §¶ng. Tr­íc lóc ®i xa, ®iÒu Ng­êi quan t©m tr­íc hÕt còng lµ “nãi vÒ §¶ng”. Tr¶i qua nhiÒu thêi kú víi c¸c tªn gäi kh¸c nhau, song b¶n chÊt cña §¶ng kh«ng hÒ thay ®æi: ®ã lµ §¶ng kiÓu míi cña giai cÊp c«ng nh©n, lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp v« s¶n, ®Êu tranh v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp, v× ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi. §¶ng lu«n tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c cña mét ®¶ng kiÓu míi: §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin lµm nÒn t¶ng lý luËn, kim chØ nam cho hµnh ®éng; lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, lÊy tù phª b×nh vµ phª b×nh lµm quy luËt ph¸t triÓn; §¶ng ph¶i cã kû luËt s¾t vµ kû luËt tù gi¸c; §¶ng viªn ph¶i tu©n theo t«n chØ, môc ®Ých cña §¶ng vµ ho¹t ®éng trong tæ chøc c¬ së cña §¶ng…§©y lµ nh÷ng nguyªn t¾c c¨n b¶n cña mét §¶ng Céng s¶n ch©n chÝnh, mét ®¶ng chiÕn ®Êu theo tæ chøc vµ ®­êng lèi cña Quèc tÕ Céng s¶n, kh¸c víi §¶ng x· héi d©n chñ, §¶ng cña Quèc tÕ II. §©y còng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n, Ng­êi ®· coi lµ mét c¨n cø ®Ó lùa chän vµ quyÕt ®Þnh ®øng vÒ phÝa Quèc tÕ Céng s¶n t¹i §¹i héi Tua (1920) 3.2 §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ “s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c-Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n­íc” Ngay sau khi trë thµnh ®¶ng viªn §¶ng céng s¶n Ph¸p vµ lµ c¸n bé cña Quèc tÕ céng s¶n, Ng­êi ®· nhËn thøc râ viÖc thµnh lËp ë ViÖt Nam mét ®¶ng c¸ch m¹ng theo nguyªn t¾c §¶ng cña Lªnin vµ cña Quèc tÕ Céng s¶n lµ cÇn thiÕt, nªn Ng­êi ®· quyÕt ®Þnh ph¶i vÒ n­íc ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Êy. Ng­êi cho r»ng: xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ. x· héi ë ViÖt Nam kh¸c c¸c n­íc ph­¬ng T©y, con ®­êng cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam lµ ®i tõ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ tiÕn lªn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, phong trµo yªu n­íc gi¶i phãng d©n téc th× réng r·i, s«i næi, cßn giai cÊp c«ng nh©n th× míi h×nh thµnh, phong trµo c«ng nh©n cßn non yÕu; do vËy qu¸ tr×nh thµnh lËp §¶ng kh«ng thÓ chØ dùa vµo phong trµo c«ng nh©n mµ cßn ph¶i dùa vµo phong trµo yªu n­íc. NhËn thøc vµ vËn dông ®óng quy luËt vÒ sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®Ó h­ëng tíi viÖc thµnh lËp §¶ng thùc sù lµ mét sù s¸ng t¹o, thÓ hiÖn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, còng nh­ cña c¸c thÕ hÖ céng s¶n ViÖt Nam lµ tõ chñ nghÜa yªu n­íc ®Õn víi chñ nghÜa Lªnin, chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n; tõ gi¸c ngé d©n téc ph¸t triÓn ®Õn gi¸c ngé giai cÊp, kÕt hîp gi¸c ngé d©n téc víi gi¸c ngé giai cÊp trªn nÒn t¶ng chñ nghÜa M¸c- Lªnin. 3.3 §¶ng céng s¶n ViÖt Nam – “§¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n, ®ång thêi lµ §¶ng cña d©n téc ViÖt Nam” VËn dông luËn ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin, Ng­êi kh¼ng ®Þnh: Trong thêi ®¹i ngµy nay, giai cÊp c«ng nh©n lµ giai cÊp duy nhÊt vµ ®éc nhÊt cã sø mÖnh lÞch sö l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. Giai cÊp n«ng d©n lµ lùc l­îng c¸ch m¹ng to lín, lµ ®ång minh tin cËy cña giai cÊp c«ng nh©n. Nh­ng v× n«ng d©n mang tÝnh chÊt ph©n t¸n, t­ h÷u nªn kh«ng thÓ coi n«ng d©n lµ lùc l­îng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n.Nh­ng c¸i quyÕt ®Þnh b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n cña §¶ng kh«ng ph¶i chØ ë thµnh phÇn xuÊt th©n cña ®¶ng viªn, mµ c¬ b¶n lµ ë nÒn t¶ng t­ t­ëng cña §¶ng lµ chñ nghÜa M¸c- Lªnin, ë môc tiªu, ®­êng lèi cña §¶ng thùc sù v× sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp vµ ë vÊn ®Ò §¶ng nghiªm tóc tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc cña §¶ng kiÓu míi. Do ®ã §¶ng kh«ng chØ kÕt n¹p c«ng nh©n ­u tó, mµ cßn kÕt n¹p c¶ n«ng d©n ­u tó, lao ®éng trÝ ãc ­u tó, vµ nh÷ng ng­êi thuéc c¸c thµnh phÇn kh¸c thËt h¨ng h¸i, gi¸c ngé, ®­îc rÌn luyÖn, thö th¸ch, tù nguyÖn chiÕn ®Êu trong hµng ngò cña §¶ng. MÆt kh¸c, §¶ng ®Æc biÖt chó ý ®Õn viÖc rÌn luyÖn ®¶ng viªn, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chñ nghÜa M¸c- Lªnin, n©ng cao gi¸c ngé d©n téc vµ gi¸c ngé giai cÊp. Ng­êi x¸c ®Þnh: Môc tiªu cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ môc tiªu chung cña toµn d©n ViÖt Nam: §éc lËp cho d©n téc, d©n chñ cho nh©n d©n, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, §¶ng ta ®· mang trong m×nh tÝnh thèng nhÊt gi÷a yÕu tè giai cÊp vµ yÕu tè d©n téc. ChÝnh lËp tr­êng vµ lîi Ých giai cÊp c«ng nh©n ®ßi hái tr­íc hÕt ph¶i gi¶i phãng d©n téc. §¶ng t×m thÊy nguån søc m¹nh kh«ng chØ ë giai cÊp c«ng nh©n mµ cßn ë c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng. 3.4 §¶ng cÇm quyÒn, d©n lµ chñ Theo Ng­êi, “§¶ng cÇm quyÒn” lµ §¶ng tiÕp tôc l·nh ®¹o sù nghiÖp c¸ch m¹ng trong ®iÒu kiÖn §¶ng ®· l·nh ®¹o quÇn chóng nh©n d©n giµnh ®­îc quyÒn lùc nhµ n­íc vµ §¶ng trùc tiÕp l·nh ®¹o bé m¸y nhµ n­íc ®ã ®Ó tiÕp tôc hoµn thµnh sù nghiÖp ®éc lËp d©n téc d©n chñ vµ chñ nghÜa x· héi. Ng­êi nhÊn m¹nh: §¶ng cÇm quyÒn, nh­ng d©n lµ chñ. Mäi “quyÒn hµnh vµ lùc l­îng ®Òu ë n¬i d©n”. Ng­êi ®Æc biÖt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy, cho r»ng ®©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a §¶ng Céng s¶n vµ §¶ng t­ s¶n trong cÇm quyÒn.§¶ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, l·nh ®¹o chÝnh quyÒn lµ nh»m thiÕt lËp vµ cñng cè quyÒn lµm chñ cña d©n, mäi quyÒn lùc thuéc vÒ d©n. Tr¸i víi nguyªn t¾c ®ã, §¶ng sÏ tho¸i hãa, biÕn chÊt, trë thµnh §¶ng ®èi lËp víi d©n, ®øng trªn d©n, trªn ph¸p luËt; cßn ®¶ng viªn, c¸n bé cña §¶ng sÏ trë thµnh nh÷ng “«ng quan c¸ch m¹ng”, nh÷ng kÎ “vinh th©n ph× gia”, v× quyÒn lîi Ých kû cña b¶n th©n, gia ®×nh, dßng hä. §¶ng cÇm quyÒn – mét sè lín c¸n bé, ®¶ng viªn cña §¶ng viªn cña §¶ng ®­îc giao nh÷ng nhiÖm vô trong bé m¸y quyÒn lùc, bé m¸y hµnh chÝnh- x· héi cã quan hÖ ®Õn quyÒn lùc, quyÒn lîi. Nh­ng ng­êi céng s¶n kh«ng bao giê ®­îc xa rêi môc tiªu, lý t­ëng cao ®Ñp cña m×nh. c. “NhiÖm vô cña §¶ng cÇm quyÒn” khã kh¨n h¬n, to lín h¬n, phøc t¹p h¬n. §¶ng ph¶i lµm rÊt nhiÒu viÖc, ph¶i ch¨m lo ®Çy ®ñ ®Õn moi mÆt cña ®êi sèng nh©n d©n, tõ viÖc nhá ®Õn viÖc lín. Trong Di chóc, Ng­êi nh¾c nhë: “§¶ng ta lµ mét §¶ng cÇm quyÒn. Mçi ®¶ng viªn vµ c¸n bé ph¶i thËt sù thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thËt sù cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­. Ph¶i gi÷ g×n §¶ng ta thËt trong s¹ch, ph¶i xøng ®¸ng lµ ng­êi l·nh ®¹o, lµ ng­êi ®µy tí thËt trung thµnh cña nh©n d©n”. 3.5 Th­êng xuyªn x©y dùng §¶ng vµ chØnh ®èn §¶ng “§¶ng kh«ng thÓ ®ßi hái MÆt trËn thõa nhËn quyÒn l·nh ®¹o cña m×nh, mµ ph¶i tá ra lµ mét bé phËn trung thµnh nhÊt, ho¹t ®éng nhÊt vµ ch©n thùc nhÊt. ChØ trong ®Êu tranh vµ c«ng t¸c hµng ngµy, khi quÇn chóng réng r·i thõa nhËn chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o cña §¶ng, th× §¶ng míi giµnh ®­îc ®Þa vÞ l·nh ®¹o”. Trong Di chóc (b¶n bæ sung th¸ng 5- 1968), Ng­êi chñ tr­¬ng r»ng: “ViÖc cÇn ph¶i lµm tr­íc tiªn lµ chØnh ®èn l¹i §¶ng”. Theo Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, môc ®Ých cña x©y dùng §¶ng, chØnh ®èn §¶ng lµ nh»m lµm cho §¶ng lu«n trong s¹ch, v÷ng m¹nh; b¶o ®¶m nh»m lµm cho §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vµ cña d©n téc; lµ tæ chøc tiªn phong chiÕn ®Êu chø kh«ng ph¶i lµ tæ chøc lµm quan, ph¸t tµi; §¶ng ph¶i tÈy bá nh÷ng phÇn tö hñ hãa ra ngoµi, lµm cho ®éi ngò ®¶ng viªn cña §¶ng lu«n lu«n gi÷ v÷ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t­, lu«n lµm “kiÓu mÉu” ®Ó l«i cuèn quÇn chóng. Ng­êi g¾n viÖc chØnh ®èn §¶ng víi yªu cÇu nhiÖm vô chung : “ChØnh ®èn l¹i §¶ng, lµm cho mçi ®¶ng viªn, mçi ®oµn viªn, mçi chi bé ®Òu ra søc lµm trßn nhiÖm vô §¶ng giao phã cho m×nh, toµn t©m toµn ý phôc vô nh©n d©n”. Bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c- Lªnin lµm nÒn t¶ng t­ t­ëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng. Ph¶i n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc, trÝ tuÖ mµ tr­íc hÕt lµ tr×nh ®é chñ nghÜa M¸c- Lªnin cho c¸n bé, ®¶ng viªn. Tu©n thñ vµ vËn dông nh÷ng nguyªn t¾c tæ chøc vµ sinh ho¹t cña mét ®¶ng M¸c- Lªnin. Nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ Tù phª b×nh vµ phª b×nh Kû luËt nghiªm minh vµ tù gi¸c §oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng Cñng cè quan hÖ m¸u thÞt gi÷a §¶ng vµ d©n VÊn ®Ò ®¶ng viªn, c¸n bé VÒ phÈm chÊt, tiªu chuÈn c¸n bé 4.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc Ngay từ năm 1941, trong bài “Kính cáo đồng bào”, Bác viết: “Hiện thời muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần một điều: toàn dân đoàn kết. Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại. Cứu quốc là việc chung. Ai là người ViÖt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm...”. Cách mạng Tháng Tám là một kết quả rực rỡ của tư tưởng đó. Thứ nhất, Đaị đoàn kết dân tộc là động lực chủ yếu, là sức mạnh vĩ đại quyết định sự thành công của cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến Đại đoàn kết dân tộc. Trong các bài viết , bài nói Người đã sử dụng khoảng 2000 lần cụm từ “Đại đoàn kết”, “Đại đoàn kết”. Người luôn luôn nhận thức đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Người thường khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi”, “Đoàn kết là điểm mẹ, điểm này mà thùc hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt”. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Thứ hai, Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Tư tưởng Đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Năm 1951 Hồ Chí Minh thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thê dân tộc nhân buổi ra mắt Đảng lao động Việt Nam: “Mục đích của Đảng lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục đích nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc chính là đòi hỏi khách quan của bản thân quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng. Đảng có sứ mệnh thức tỉnh tập hợp, hướng dẫn, chuyển những đòi hỏi khách quan, tự phát của quần chúng thành sức mạnh vô địch trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Thứ ba, Đại đoàn kết dân tôc là Đại đoàn kết toàn dân. Dân tộc Việt Nam được hiểu là tất cả mọi người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở cả trong và ngoài nước, không phân biệt dân tộc tôn giáo, già trẻ giµu nghèo…Đại đoàn kết dân tộc có nghĩa là phải tập hợp được mọi người dân vào một mục tiêu chung. Xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân rộng rãi nhưng phải trên nền tảng liên minh công nông trí thức. Thứ tư, Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức là Mặt trận dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổ chức thể hiện khối đoàn kế dân tộc chính là Mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, tập hợp mọi người dân nước Việt phấn đấu vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tùy theo từng giai đoạn cách mạng Đảng chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất có tên gọi khác nhau. Đảng lãnh đạo Mặt trận trước hết bằng việc xác định chính sách Mặt trận đúng đắn cho nên đã phát huy được truyền thống đoàn kết và yêu nước của dân tộc ta. Muốn lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết dân tộc, trong Đảng phải thực sụ đoàn kết nhất trí. Sự đoàn kết của Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng sự đoàn kết của toàn dân. Thø năm, Đại đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế. Hồ Chí Minh khẳng định: yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Người luôn luôn khẳng định: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của các mạng thế giới, cách mạng Việt Nam chỉ giàng được thắng lợi khi đoàn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại bao gồm các nội dung cơ bản sau: Một là đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản trên thế giới. Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê nin, tin theo quốc tế III, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng khít của cách mạng vô sản, cho nên phải có sự liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản của các nước đế quốc để thắng kẻ thù chung. Từ nhận thức trên khi nói về cách mạng Việt Nam, người đã khẳng định: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, ai làm cách mạng trong thế giới đều là đồng chí của nhân dân Việt Nam. Vì thế Hồ Chí Minh đã kiến nghị với ban phương đông Quốc tế công sản là làm cho các dân tộc thuộc địa hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để đặt cơ sở cho một Liên minh phương đông tương lai. Hai là, kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Quốc tế vô sản. Trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, Hồ Chí Minh cho rằng chủ nghĩa yêu nước triệt để không thể nào t¸ch rời với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người luôn khẳng định tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh thần “Vị quốc” của bän đế quốc phản động, chủ nghĩa yêu nước là một bộ phận của chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh luôn giáo dục nhân dân ta phân biệt rõ sự khác nhau giữa bọn thực dân, đế quốc với nhân dân lao động, yêu công lý và yêu hòa bình ở các nước đế quốc. Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò đoàn kết quốc tế, đoàn kế giữa các nước Xã hội chủ nghĩa. Người luôn chăm lo bảo vệ sự đoàn kết thống nhất giữa các nước Xã hội chủ nghĩa, giữa các Đảng cộng sản anh em. Ba là, dựa vào sức mạnh là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước Xã hội chủ nghĩa và nhân loại tiến bộ đồng thời không quyên nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Trong mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh coi nguồn lực bên trong giữ vai trò quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, nó chỉ phát huy sức mạnh thông qua nguồn lực bên trong. Người nêu cao khẩu hiệu “tự lực c ánh sinh, dựa vào sức mình là chính”, “muốn người ta giúp cho trước hết mình phải tự giúp lấy mình đã”. Muốn tranh thủ sức mạnh của thời đại phải có đường lối đúng đắn, kết hợp chặt chẽ mục tiêu đấu tranh cho độc lập thông nhất của dân tộc mình với mục tiêu của thời đại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bốn là, mở rông tối đa quan hệ hữu nghị, hợp tác, s½n sµng lµm bạn với tất cả các nước dân chủ. Trên con đường đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã đặt nền mong cho tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và cách mạng Việt Nam với nhân dân và cách mạng thế giới. Sau khi cách mạng tháng T¸m thành công, nước nhà giành được độc lập, Người đã nhiều lần khẳng định: chính sách ngoại giao của Việt Nam là thân thiện với tất cả các nước dân chủ trên thế giới để giữ gìn hòa bình. Hồ Chí Minh coi trọng thiết lập mối quan hệ với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, Trung Quốc và quan tâm xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới có chế độ chính trị khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đoàn kết đồng thời có nghĩa là phải khoan dung Đoàn kết đồng thời có nghĩa là phải khoan dung. Chính phủ Hồ Chí Minh chủ trương xóa bỏ mọi hận thù và chia rẽ do chế độ cũ để lại, sẵn sàng thu dụng những người có tài, có năng lực, có tâm huyết, mà không kể đến quá khứ. Bác đã tuyên bố: “Chính phủ không để tâm moi ra những tội cũ để đem ra làm án mới làm gì”. Ở Bác, đại đoàn kết không chỉ đóng khung trong phạm vi quốc gia, mà được thể hiện cả trên phạm vi quốc tế. Ngay từ trước cách mạng, Bác đã ra sức tìm kiếm những quan hệ với bất cứ nước nào có thể đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đến Đại hội Đảng lần thứ II đầu năm 1951, vấn đề đại đoàn kết được đặt ra và nhìn nhận trong những hoàn cảnh khác. Đã có không ít ý kiến xung quanh vấn đề này. Bác kết luận: “Chính vì Đảng Lao động ViÖt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc ViÖt Nam”. Lời giải thích đó của Bác đã có sức thuyết phục mạnh mẽ trong đại hội Đảng. Trong các chiến dịch cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, nhiều nhân sĩ yêu nước, nhiều nhà kinh doanh có công với cách mạng đã không được coi như bạn nữa, gây những tổn thất lớn về chính trị và kinh tế. 5. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ Nhµ n­íc - T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ mét nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n Trªn c¬ së vËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ kinh nghiÖm c¸ch m¹ng thÕ giíi vµo ®iÒu kiÖn thùc tiÔn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam, Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: chÝnh quyÒn Nhµ n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa lµ nhµ n­íc d©n chñ, nhµ n­íc cña d©n, do d©n vµ v× d©n; cë së x· héi cña nhµ n­íc lµ toµn d©n téc, nÒn t¶ng lµ liªn minh c«ng- n«ng, lao ®éng trÝ ãc d­íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n. a. Nhµ n­íc cña d©n: cã nghÜa lµ “bao nhiªu quyÒn h¹n ®Òu lµ cña d©n”. Nh÷ng ng­êi ë trong bé m¸y nhµ n­íc, bé m¸y quyÒn lùc, dï ë cÊp nµo còng ®Òu lµ “®µy tí cña d©n”, ®Òu do d©n cö ra mét c¸ch trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Ó ®¹i biÓu cho d©n mµ thùc thi quyÒn lùc. D©n cã quyÒn gi¸m s¸t, b·i miÔn nh÷ng ng­êi trong bé m¸y nhµ n­íc do m×nh bÇu ra mµ kh«ng lµm trßn tr¸ch nhiÖm ®¹i biÓu quyÒn lùc cho d©n. b. Nhµ n­íc do d©n: “ChÝnh quyÒn tõ x· ®Õn ChÝnh phñ TW do d©n cö ra. §oµn thÓ tõ TW ®Õn x·, do d©n tæ chøc nªn”. D©n bÇu ra ng­êi ®¹i diÖn cho m×nh ®Ó cÇm quyÒn, ®ång thêi d©n cã quyÒn kiÓm so¸t, gi¸m s¸t ng­êi m×nh bÇu ra vµ b·i miÔn khi hä kh«ng lµm trßn sù ñy th¸c. “D©n nh­ n­íc, m×nh nh­ c¸”, “Lùc l­îng bao nhiªu lµ nhê d©n hÕt”, “ C«ng viÖc ®æi míi, x©y dùng lµ tr¸ch nhiÖm cña d©n”. Nhµ n­íc muèn ®iÒu hµnh, qu¶n lý x· héi cã hiÖu qu¶, nhÊt ®Þnh ph¶i dùa vµo d©n. “§em tµi d©n, søc d©n lµm lîi cho d©n… ChÝnh phñ chØ gióp kÕ ho¹ch, cæ ®éng”, chø kh«ng ph¶i bao cÊp, lµm thay d©n ®Ó cho d©n û l¹i, chê ®îi. c. Nhµ n­íc v× d©n: “Bao nhiªu lîi Ých ®Òu v× d©n”. Do ®ã, “viÖc g× cã lîi cho d©n, th× ph¶i lµm cho kú ®­îc. ViÖc g× h¹i cho d©n, th× ph¶i hÕt søc tr¸nh”. Ng­êi yªu cÇu mäi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, mäi quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ph¸p lÖnh ®Òu ph¶i xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña d©n. C¶ lîi Ých tr­íc m¾t vµ l©u dµi; c¶ lîi Ých c¸ nh©n, tËp thÓ vµ x· héi trong sù kÕt hîp hµi hßa. Mäi c¸n bé Nhµ n­íc ®Òu v× d©n, hÕt lßng, hÕt søc phôc vô nh©n d©n. - T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n víi tÝnh nh©n d©n vµ tÝnh d©n téc cña nhµ n­íc. Khi ®Ò cËp tÝnh chÊt d©n chñ nh©n d©n cña nhµ n­íc ta vµ gäi nhµ n­íc ta lµ nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ b¶n chÊt giai cÊp cña nhµ n­íc ®ã nh­ thÕ nµo? Cã ph¶i ®ã lµ nhµ n­íc phi giai cÊp kh«ng? Kh«ng cã nhµ n­íc nµo lµ phi giai cÊp c¶. Nhµ n­íc lµ s¶n phÈm trùc tiÕp cña x· héi, cã giai cÊp vµ ®Êu tranh giai cÊp. H×nh th¸i kinh tÕ- x· héi céng s¶n nguyªn thñy kh«ng cã t­ h÷u, kh«ng cã giai cÊp, cho nªn ch­a xuÊt hiÖn nhµ n­íc. §Õn giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña h×nh th¸i kinh tÕ- x· héi céng s¶n v¨n minh th× giai cÊp dÇn dÇn tù tiªu vong vµ cïng víi qu¸ tr×nh ®ã nhµ n­íc còng dÇn dÇn tù tiªu vong. Víi ý nghÜa ®ã, nhµ n­íc bao giê còng mang trong lßng nã b¶n chÊt cña mét giai cÊp nhÊt ®Þnh, kh«ng cã nhµ n­íc ®øng trªn giai cÊp, ®iÒu hßa ®Êu tranh giai cÊp. Theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n, vÒ b¶n chÊt lµ nhµ n­íc cña giai cÊp c«ng nh©n vµ cña toµn d©n ViÖt Nam, d­íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n. Hå ChÝ Minh kh¼ng ®Þnh: Nhµ n­íc ta mang b¶n chÊt cña giai cÊp c«ng nh©n, nã ®­îc thÓ hiÖn ë chç: * Do §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. §©y lµ mét nguyªn t¾c mµ Hå ChÝ Minh nhÊn m¹nh toµn bé quan ®iÓm x©y dùng mét nhµ n­íc míi. Khi §¶ng céng s¶n kh«ng cßn gi÷ ®­îc vai trß l·nh ®¹o nhµ n­íc n÷a th× chÕ ®é chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc còng thay ®æi vµ ®ång thêi nhµ n­íc còng kh«ng cßn mang b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n n÷a. KÓ tõ n¨m 1945, Hå ChÝ Minh lu«n kh¼ng ®Þnh vµ ®¶m b¶o cho sù l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®èi víi nhµ n­íc ta, kÓ c¶ thêi kú 1945- 1946 lµ thêi kú khã kh¨n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. * Nhµ n­íc ta mang tÝnh chÊt d©n chñ nh©n d©n, ®¹i diÖn cho ý chÝ cña nh©n d©n, dùa trªn khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n nh­ng nßng cèt lµ khèi liªn minh c«ng, n«ng vµ trÝ thøc do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. * Nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n lµ nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Nhµ n­íc thùc hiÖn sù thèng nhÊt quyÒn lùc nh­ng cã sù ph©n c«ng vµ thèng nhÊt râ rµng ®Ó tÊt c¶ mäi quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n. C¸c cÊp chÝnh quyÒn tõ TW ®Õn c¬ së ®­îc ph©n cÊp theo kiÓu thèng nhÊt quyÒn lùc, kh«ng c¸t cø, kh«ng chia c¾t. Nhµ n­íc qu¶n lý x· héi b»ng HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. * TÝnh ®Þnh h­íng ®­a ®Êt n­íc qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi “b»ng c¸ch ph¸t triÓn vµ c¶i t¹o nÒn kinh tÕ quèc d©n theo chñ nghÜa x· héi, biÕn nÒn kinh tÕ l¹c hËu thµnh mét nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa víi c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn”. B¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n thèng nhÊt, hµi hßa trong Nhµ n­íc ®¹i ®oµn kÕt d©n téc, thÓ hiÖn ë: * Nhµ n­íc d©n chñ míi cña ta ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña cuéc ®Êu tranh l©u dµi, gian khæ cña c¶ d©n téc. * Nhµ n­íc ta b¶o vÖ lîi Ých cña nh©n d©n, lÊy lîi Ých cña d©n téc lµm nÒn t¶ng. * Nhµ n­íc ta võa ra ®êi ®· ph¶i ®¶m nhiÖm nhiÖm vô lÞch sö lµ tæ chøc cuéc kh¸ng chiÕn toµn d©n, toµn diÖn cña d©n téc ®Ó b¶o vÖ thµnh qu¶ c¸ch m¹ng. Theo lý thuyÕt vµ thùc tiÔn ë mét sè n­íc, mét sè cuéc c¸ch m¹ng th× khi c¸ch m¹ng chuyÓn sang mét giai ®o¹n míi, c¬ së x· héi cña nhµ n­íc ph¶i thu hep… v× mét sè giai cÊp, tÇng líp cã quyÒn lîi riªng cña m×nh ®èi lËp víi môc tiªu cña giai ®o¹n míi, nªn kh«ng cßn kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng, trë thµnh lùc l­îng c¶n trë, ®øng ngoµi, thËm chÝ ®èi lËp víi c¸ch m¹ng. ë ViÖt Nam, d­íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta th× tÝnh chÊt c¬ b¶n cña nhµ n­íc ta vÉn lµ nhµ n­íc cña d©n, do d©n, v× d©n. C¬ së x· héi- giai cÊp cña nhµ n­íc vÉn lµ khèi ®¹i ®oµn kÕt d©n téc trªn nÒn t¶ng liªn minh c«ng nh©n, n«ng d©n, lao ®éng trÝ ãc do §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. C¬ së Êy kh«ng thu hÑp mµ cßn ph¸t triÓn c¶ vÒ chÊt l­îng. C¸ch m¹ng kh«ng g¹t bá mét giai cÊp, mét tÇng líp nµo ®· ®øng trong hµng ngò MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, mµ hÕt søc båi d­ìng, c¶i t¹o, d×u d¾t ®Ó mäi giai cÊp, tÇng líp vµ mäi ng­êi tiÕp tôc ®i theo con ®­êng c¸ch m¹ng do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta v¹ch ra, tiÕp tôc gãp phÇn cèng hiÕn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc trong giai ®o¹n míi v× lîi Ých cña c¸ nh©n, cña céng ®ång vµ cña toµn d©n téc. §©y lµ mét s¸ng t¹o lín cña Hå ChÝ Minh vµ cña §¶ng ta. Tuy nhiªn, Ng­êi kh«ng xem “d©n”, “nh©n d©n”… lµ mét khèi ®ång nhÊt mµ lµ céng ®ång bao gåm nhiÒu d©n téc, giai cÊp, tÇng líp. Mçi giai cÊp, tÇng líp bªn c¹nh nh÷ng lîi Ých chung, vÉn cã lîi Ých riªng, cã vai trß vµ th¸i ®é kh¸c nhau ®èi víi sù ph¸t triÓn x· héi, víi c¸ch m¹ng. ë mét n­íc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn nh­ n­íc ta, nãi ®Õn “d©n” thùc chÊt còng lµ nãi ®Õn tuyÖt ®¹i ®a sè nh©n d©n lµ c«ng nh©n, n«ng d©n, lµ d©n lao ®éng. C«ng nh©n, n«ng d©n, lao ®éng trÝ ãc lµ lùc l­îng trùc tiÕp s¶n xuÊt, chÞu ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ nhÊt vµ còng cã tinh thÇn vµ tiÒm lùc c¸ch m¹ng to lín nhÊt nªn ph¶i lµ nÒn t¶ng cña khèi ®oµn kÕt toµn d©n. ë ®©y thÓ hiÖn râ sù thèng nhÊt gi÷a giai cÊp vµ d©n téc trong viÖc x¸c ®Þnh b¶n chÊt giai cÊp vµ c¬ së x· héi cña nhµ n­íc. - T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ mét nhµ n­íc ph¸p quyÒn cã hiÖu lùc ph¸p lý m¹nh mÏ. * Nhµ n­íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hßa ph¶i lµ mét nhµ n­íc hîp ph¸p, hîp hiÕn. * Nhµ n­íc ph¶i ®­îc ®iÒu hµnh b»ng ph¸p luËt vµ ph¶i lµm cho ph¸p luËt cã hiÖu qu¶ thùc tÕ. Trong t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, mét nhµ n­íc m¹nh tr­íc hÕt lµ mét nhµ n­íc thùc sù ®¹i biÓu cho quyÒn lîi cña nh©n d©n, thùc sù do nh©n d©n lËp ra, ®­îc nh©n d©n ñng hé, vun ®¾p vµ chÞu sù kiÓm tra, kiÓm s¸t cña nh©n d©n. §ång thêi, ®ã ph¶i lµ mét nhµ n­íc tËp trung, cã mét bé m¸y hµnh chÝnh m¹nh, hiÖu lùc, ®­îc qu¶n lý, ®iÒu hµnh b»ng ph¸p luËt vµ ph¶i lµm cho ph¸p luËt cã hiÖu qu¶ thùc tÕ. D©n chñ vµ tËp trung, d©n chñ vµ ph¸p luËt ph¶i lu«n ®i ®«i, g¾n bã, n­¬ng tùa vµo nhau. Mäi quyÒn d©n chñ ph¶i ®­îc thÓ chÕ hãa b»ng HiÕn ph¸p, ph¸p luËt vµ mäi c«ng d©n ®Òu ph¶i tu©n theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt. Ph¸p luËt cña ta lµ ph¸p luËt thùc sù d©n chñ, v× nã b¶o vÖ quyÒn tù do, d©n chñ réng r·i cho nh©n d©n lao ®éng. Nh©n d©n ta hiÖn nay cã tù do, tù do trong kû luËt: Mçi ng­êi cã tù do cña m×nh, nh­ng ph¶i t«n träng tù do cña ng­êi kh¸c. Theo Ng­êi, mét x· héi cã trËt tù, kû c­¬ng, mét nhµ n­íc m¹nh, cã hiÖu lùc ph¶i qu¶n lý b»ng ph¸p luËt, kh«ng mét giê, mét phót nµo thiÕu ph¸p luËt, coi th­êng ph¸p luËt.V× thÕ trong thêi gian trùc tiÕp l·nh ®¹o, Ng­êi ®· tõng b­íc x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt, ngoµi hai b¶n HiÕn ph¸p, Ng­êi ®· c«ng bè 16 ®¹o luËt vµ gÇn 1.300 v¨n b¶n d­íi luËt kh¸c. - T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng nhµ n­íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, hiÖu qu¶. Theo Ng­êi, ®Ó cã bé m¸y nhµ n­íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh, cã hiÖu lùc, tr­íc hÕt ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn ®¹o ®øc, g­¬ng mÉu trong chÊp hµnh ph¸p luËt. §ång thêi ph¶i lµ nh÷ng ng­êi am hiÓu ph¸p luËt vµ c¸c ngµnh nghÒ chuyªn m«n. Ch­¬ng 2: VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay Tr­íc côc diÖn cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong n­íc, ®Êt n­íc ta ®øng tr­íc nh÷ng vËn héi míi, nh­ng ®ång thêi còng ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc míi. §Ó ®¶m b¶o cho ®Êt n­íc ph¸t triÓn ®óng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, §¶ng ta tiÕp tôc kiªn tr× chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, tiÕp tôc nghiªn cøu vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o häc thuyÕt vµ t­ t­ëng Êy vµo c«ng cuéc ®æi míi. 1. Gi÷ v÷ng ®éc lËp d©n téc trong giai ®o¹n hiÖn nay “Ngµy nay, khi sù nghÞªp ®æi míi ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, nh÷ng biÕn ®æi trªn thÕ giíi ngµy cµng phøc t¹p, nh÷ng vÊn ®Ò míi ®Æt ra ngµy cµng nhiÒu, ®ßi hái ph¶i lµm s¸ng tá ®Ó t×m lêi gi¶i ®¸p, th× viÖc g¾n lý luËn víi tæng kÕt thùc tiÔn cµng trë nªn quan träng vµ cÊp b¸ch”. Kiªn tr× ngän cê ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi lµ t­ t­ëng xuyªn suèt qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §éc lËp d©n téc lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi; x©y dùng chñ nghÜa x· héi thùc sù ®em l¹i cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc cho toµn d©n ta, lµ nh©n tè c¬ b¶n b¶o ®¶m v÷ng ch¾c cho nÒn ®éc lËp d©n téc. Ngµy nay, t­ t­ëng “Kh«ng cã g× quý h¬n ®éc lËp tù do” vÉn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ vµ søc sèng cña nã. Bëi v× cuéc ®Êu tranh cho nÒn ®éc lËp hoµn toµn, cho tù do vµ b×nh ®¼ng thùc sù cña c¸c d©n téc vèn lµ thuéc ®Þa cña chñ nghÜa thùc d©n tr­íc ®©y vÉn ch­a kÕt thóc. Sau khi kÕt thóc chiÕn tranh lanh, xu thÕ hßa b×nh, hîp t¸c, ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh, nh­ng cuéc ®Êu tranh d©n téc vµ giai cÊp vÉn kh«ng kÐm phÇn gay g¾t. Nguy c¬ xung ®ét vò trang vµ chiÕn tranh côc bé vÉn ch­a bÞ lo¹i trõ. M©u thuÉn s¾c téc, t«n gi¸o, tranh chÊp l·nh thæ… l¹i næi lªn ®ang g©y mÊt æn ®Þnh ë nhiÒu khu vùc trªn thÕ giíi. ThÕ giíi ®ang tiÕn theo h­íng toµn cÇu hãa vµ khu vùc hãa, khiÕn cho kh¸i niÖm vÒ chñ quyÒn, an ninh quèc gia vµ toµn vÑn l·nh thæ, kh¸i niÖm ®éc lËp vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ còng mang nh÷ng néi dung míi. Mèi quan hÖ gi÷a ®éc lËp vµ phô thuéc lÉn nhau diÔn ra trªn nhiÒu ph­¬ng diÖn. VÒ mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ: D­íi t¸c ®éng cña c¸ch m¹ng th«ng tin vµ tµi chÝnh, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ®­îc thÕ giíi ho¸ víi sù ph¸t triÓn bïng næ cña c¸c luång xuÊt khÈu vÒ ®Çu t­ n­íc ngoµi, sù h×nh thµnh nh÷ng m¹ng l­íi toµn cÇu vÒ s¶n xuÊt, c«ng nghÖ vµ th«ng tin. NÒn s¶n xuÊt kh«ng cßn khÐp kÝn trong biªn giíi mçi quèc gia n÷a. Kinh tÕ thÞ tr­êng ®· më réng ra ph¹m vi toµn cÇu. D­íi sù ®iÒu hµnh vµ chi phèi cña c¸c c«ng ty t­ b¶n ®éc quyÒn xuyªn quèc gia, hµng hãa, dÞch vô, t­ b¶n, c«ng nghÖ, th«ng tin, nh©n lùc ®· v­ît qua c¸c ®­êng ranh giíi quèc gia, th©m nhËp s©u vµo néi ®Þa, vµo m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ, vµo t©m lý vµ lèi sèng cña ng­êi d©n mçi n­íc… Lµn sãng tËp hîp c¸c quèc gia theo ®Þa lý, sù ra ®êi c¸c tæ chøc kinh tÕ chung, c¸c khu vùc mËu dÞch tù do… diÔn ra ë kh¾p c¸c ch©u lôc. ë møc ®é kh¸c nhau, c¸c n­íc ®Òu thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ vµ t×m c¸ch héi nhËp víi m¹ng l­íi trao ®æi kinh tÕ vµ tµi chÝnh toµn cÇu. TÊt c¶ nh÷ng hiÖn t­îng nµy lµm cho quan niÖm vÒ ®éc lËp chñ quyÒn quèc gia còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c tr­íc. Trªn chõng mùc nµo ®ã, c¸c quèc gia ®Òu cã sù phô thuéc lÉn nhau, tr­íc hÕt lµ vÒ kinh tÕ. 2. Kiªn ®Þnh con ®­êng tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nhÊn m¹nh ®Æc ®iÓm lín nhÊt cña sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam lµ tõ mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu, tiÕn hµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n chñ nghÜa. §©y lµ mét sù nghiÖp ch­a cã tiÒn lÖ trong lÞch sö. N­íc ta kh«ng nh÷ng lµ mét n­íc l¹c hËu nghÌo nµn, tr×nh ®é ph¸t triÓn nhiÒu vïng kh¸c nhau, mµ cßn tr¶i qua mét cuéc chiÕn tranh l©u dµi, khèc liÖt, ®Ó giµnh ®éc lËp tù do. Cho nªn chiÕn th¾ng nghÌp nµn, l¹c hËu, x©y dùng ®Êt n­íc giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨n minh lµ mét c«ng cuéc “khæng lå” cùc kú khã kh¨n, chØ cã søc m¹nh v« tËn vµ to lín cña toµn d©n téc míi thùc hiÖn ®­îc. V× vËy, trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi, ph¶i qu¸n triÖt thËt s©u s¾c t­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: ph¶i ®éng viªn toµn d©n, dùa vµo søc m¹nh cña toµn d©n, ph¶i coi trong c«ng t¸c chÝnh trÞ t­ t­ëng, gi¸o dôc, ph¸t ®éng ý thøc d©n téc, tinh thÇn yªu n­íc, yªu chñ nghÜa x· héi, lßng tù hµo d©n téc, ph¸t huy ý chÝ kiªn c­êng, tinh thÇn quËt khëi kh«ng cam chÞu ®ãi nghÌo, l¹c hËu; ®éng viªn mäi ng­êi d©n ViÖt Nam ph¶i cïng nhau ®oµn kÕt, ®em hÕt t©m huyÕt, tinh thÇn vµ nghÞ lùc, cña c¶i vµ tµi n¨ng ®ãng gãp vµo sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc, lµm cho ®Êt n­íc sím tiÕn kÞp c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Mçi ng­êi d©n, mçi gia ®×nh thùc hiÖn theo t­ t­ëng cña B¸c, ng­êi nghÌo th× ph¶i quyÕt t©m lµm cho kh¸ lªn, ng­êi kh¸ th× ph¶i lµm cho giµu lªn, lµm giµu mét c¸ch chÝnh ®¸ng, d©n giµu n­íc m¹nh. Tõ mét n­íc kinh tÕ l¹c hËu tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi th× ph¶i hÕt søc coi träng ph¸t triÓn LLSX, ®Æc biÖt lµ lùc l­îng lao ®éng víi t­ c¸ch lµ LLSX quan träng nhÊt. Ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i nh»m t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. V× vËy ph¶i ra søc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ §¶ng ®· ®Ò ra. Ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®Êt n­íc vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña thÕ giíi ®Ó t×m ra con ®­êng c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®óng ®¾n, tiÕn lªn nhanh vµ v÷ng. Ph¶i thÊm nhuÇn t­ t­ëng cña B¸c lµ tiÕn nhanh, tiÕn m¹nh nh­ng ph¶i v÷ng ch¾c, kh«ng phiªu l­u, ph¶i tÝnh to¸n cÈn thËn, cã b­íc ®i thÝch hîp, ®óng quy luËt, phï hîp víi thùc tiÔn n­íc nhµ. KhuyÔn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ- tõ kinh tÕ nhµ n­íc, hîp t¸c x·, kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc cho ®Õn kinh tÕ hé gia ®×nh n«ng d©n, tiÓu th­¬ng, tiÓu chñ, kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n…, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ c«ng b»ng, cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÝch ®¸ng ®éng viªn c¸c thµnh phÇn ®Òu ph¸t triÓn, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm tiªu chuÈn ®Æc biÖt lµ ®èi víi nÒn kinh tÕ nhµ n­íc ®Ó xøng ®¸ng víi vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ, lµm cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng giµu m¹nh theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Muốn giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế một cách bình đẳng, nguồn vốn trong nước rất quan trọng. Cần có biện pháp để huy động được nguồn vốn từ trong dân ( các thành phần kinh tế, các tổ chức và các cá nhân…). Các cơ quan quản lý nhà nước cần làm tốt chức năng tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế để họ nắm được văn bản, yêu cầu điều kiện cần tuân thủ. Ra søc ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, nh­ng ph¶i qu¸n triÖt t­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lµ s¶n xuÊt ph¶i ®i ®«i víi tiÕt kiÖm. Chóng ta coi cÇn kiÖm x©y dùng ®Êt n­íc lµ mét khÈu hiÖu xuyªn suèt trong mäi n¬i, mäi ngµnh, mäi lÜnh vùc, mäi con ng­êi ViÖt Nam. X©y dùng ®Êt n­íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, lÊy ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô trung t©m, ph¶i qu¸n triÖt t­ t­ëng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: lu«n g¾n ph¸t triÓn kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n hãa, x· héi vµ an ninh quèc phßng, kh«ng chñ nghÜa kinh tÕ ®¬n thuÇn. Đảng và Nhà nước ta cần hình thành cơ chế kết hợp hài hoà lợi ích của nhà nước với lợi ích của nhân dân, lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế- văn hoá. Tõng b­íc t¨ng tr­ëng kinh tÕ ph¶i g¾n víi n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, thùc hiÖn chÝnh s¸ch c«ng b»ng x· héi lµm cho mäi ng­êi d©n ai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, ai còng ®­îc häc hµnh, èm ®au ®­îc ch÷a bÖnh. §Èy m¹nh phong trµo xãa ®ãi gi¶m nghÌo, thu hÑp kho¶ng c¸ch giµu nghÌo vµ sù kh¸c biÖt vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a c¸c tÇng líp x· héi, gi÷a n«ng th«ng vµ thµnh thÞ, gi÷a miÒn ng­îc vµ miÒn xu«i. TËp trung ph¸t triÓn c¸c vïng träng ®iÓm, ®ång thêi kh«ng coi nhÑ c¸c vïng kh¸c, ®Æc biÖt ph¶i quan t©m ®Õn vïng ®ång bµo d©n téc, vïng s©u vïng xa, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lßng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội thể hiện ở tinh thần lao động cần cù, th«ng minh sang tạo; ở ý chí phấn đấu kiên cường đưa đất nước vượt qua nghèo nàn lạc hậu, tranh thủ vận hội, “đi tắt đón đầu”, để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp, đuổi kịp các nước phát triển trong khu vực và thế giới. 3. Qu¸n triÖt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh x©y dùng §¶ng trong s¹ch, v÷ng m¹nh, ngang tÇm víi yªu cÇu míi cña c¸ch m¹ng lµ nhiÖm vô then chèt, quyÕt ®Þnh Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước vững bước tiến lên trong thế kỷ XXI. Các cơ quan quản lý nhà nước được lập ra không chỉ để kiểm tra, đòi hỏi yêu sách mà chủ yếu là để tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ… người dân làm ăn có hiệu quả, đúng pháp luật, ích nước lợi nhà. Cán bộ vì nước vì dân, trong sạch liêm khiết. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội đang phát triển mạnh trong điều kiện Đảng cầm quyền. Biểu hiện là nạn quan liêu, tham nhũng, bè phái, mất dân chủ.Vì vậy phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Mở rộng dân chủ, dựa vào sự hỗ trợ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, dựa vào sự lên án của xã hội, nhất là làm cho pháp luật có hiệu lực nghiêm minh, xử đúng người đúng tội. Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế “§ảng lãnh đạo, Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”. Phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng cho tốt, nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. Tránh hấp tấp, ôm đồm chủ quan duy ý chí trong công việc cải tổ đổi mới., phải xác định trọng điểm, phải kiên trì làm đến nơi đến chốn. Đội ngũ cán bộ chỉ đạo thực sự trung kiên, có năng lực phẩm chất. Tiếp tục cải cách hoàn thiện Nhà nước, “ thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Vấn đề cốt lõi là vấn đề con người, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ về cả đạo đức và tài năng, đặc biệt là trong sạch vững mạnh. Chăm lo giải quyết tốt hơn nữa mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, việc thi hành chính sách dân tộc của Đảng và chính phủ ở miền núi... tránh để kẻ thù xuyên tạc lợi dụng. Về vấn đề tôn giáo, thực hiện “ tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Bên cạnh đó, phải phát triển tinh thần yêu nước và ý thức công dân của đông đảo tín đồ chức sắc là cho các cộng đồng tôn giáo gắn bó với dân tộc, tránh bị chia rẽ lợi dụng. 4. Qu¸n triÖt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh: ®æi míi lµ sù nghiÖp cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n; mäi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ph¶i dùa vµo d©n, lÊy d©n lµm gèc. Phải nâng cao được sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta, bước đầu là năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước, rồi vươn ra thị trường thế giới. Phát huy nội lực là phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân tộc, việc phát huy nguồn lực con người rất quan trọng, tức phải tạo ra một lực lượng lao động đồng bộ, có trí tuệ, có tay nghề cao, có ý chí, quyết tâm, năng động sang tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cần hình thành: * Một đội ngũ cán bộ chiến lược giỏi: có tầm tư duy chiến lược cao, nhìn xa thấy rộng, có khả năng tổng kết kinh nghiệm, năng động sang tạo trong tổ chức, biết dự phòng và ứng phó thành công rủi ro. * Đội ngũ tri thức, cán bộ khoa học- công nghệ có trình độ cao: làm chủ được thành tựu khoa học- công nghệ hiện đại của thế giới, sang tạo ra những thành tựu mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần của xã hội. * Đội ngũ đông đảo những người lao động đã qua đào tạo, có văn hoá lao động công nghiệp, có phẩm chất đạo đức, có tay nghề kỹ thuật cao, có năng lực sử dụng hiệu quả thông tin, thích ứng nhanh, có lương tâm nghề nghiệp, có trách nhiệm với sản phẩm làm ra,có tinh thần yêu nước, có chí vươn lên, có sức khoẻ về thể chất và tinh thần. Mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ, bồi dưỡng ý thức làm chủ của người dân. * Cần phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu “dân biết, dân làm, dân kiểm tra”, dân chủ hoá gắn liền với công khai hoá những chủ trương chính sách, dự án. * Dân chủ hoá đi đôi với cải cách hành chính theo hướng các cơ quan công quyền phải làm tốt công vụ của mình: thông báo, hướng dẫn cho nhân dân.... * Dân chủ hoá phải đi liền với đảm bảo kỷ cương pháp luật, không để cho kẻ xấu lợi dụng gây rối thực hiện “diễn biến hoà bình”. 5.§oµn kÕt, ®¹i ®oµn kÕt. Kết hợp sức mạnh d©n tộc với sức mạnh thời đại; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trªn cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền và bản sắc văn hãa d©n tộc. Công tác nghiên cứu lý luận, hoạch định chính sách của ta hiện nay phải làm tốt chức năng thu thập thông tin, phân tích khách quan tình hình, dự báo thời cuộc, các xu hướng phát triển chủ yếu trong quan hệ quốc tế, những thay đổi trong chính sách các nước lớn đối với nước ta; kết hợp với phân tích khách quan tình hình trong nước... kịp thời làm tham mưu cho Đảng ta đề ra những chủ trương chính sách mới, nắm bắt thời cơ, đưa cách mạng tiến về phía trước, không chệch hướng, không tụt hậu, trong một thế giới biến đổi khó lường. Luôn chủ động tỉnh táo trong việc mở cửa, hợp tác phân công lao động quốc tê, xây dựng chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế với lộ trình hợp lý, có chương trình , kế hoạch cụ thể đến từng ngành từng địa phương. Kết hợp chặt chẽ nội lực và ngoại lực tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển kinh tế theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế phải chăm lo giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Xử lý khéo léo, nhạy bén trước mỗi tình hình, trước mỗi quan hệ, mỗi đối tác theo tinh thần “ dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên định về mục tiêu, linh hoạt mềm dẻo về sách lược, giữ vững nguyên tắc độc lập tự chủ nhưng cũng biết đối thoại nhân nhượng khi cần thiết, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp vào cuối những năm 20 của thế kỷ XIX. Ngày nay chúng ta đã có một nước ViÖt Nam độc lập, thống nhất và đang trên đường tiến tới thực hiện lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Chúng ta đã từng bước nâng cao uy tín quốc tế. Do đó, chúng ta càng có sức cảm hóa nhiều hơn. Những kinh nghiệm quốc tế vừa qua càng chỉ rõ thêm rằng nếu chỉ dùng đối đầu và bạo lực để giải quyết những thù hận thì chỉ đẻ ra thù hận. Nếu dùng cách cảm hóa để giải quyết thù hận thì có thể triệt tiêu được thù hận và tạo ra sức mạnh càng ngày càng dồi dào hơn. Nếu cứ còn chia rẽ do hận vì bại, kiêu vì thắng, thì có ích gì cho bản thân, cho đất nước, cho hình ảnh ViÖt Nam trên trường quốc tế? Nhìn ra thế giới, càng nghiệm thấy rằng tài nguyên lớn nhất cho mọi quốc gia chính là tài nguyên con người. Nếu qui tụ được sức người, thì nhiều nguồn lực khác cũng có thể được qui tụ. Con người mà không qui tụ thì mọi nguồn lực khác cũng rơi rụng. Trong thế giới ngày nay, nguồn lực hàng đầu là trí thức. Nói như thế không có nghĩa là đề cao những con người trí thức cụ thể, mà nói đến một điều kiện không thể thiếu cho sự phát triển: Trong cuộc đua tranh để phát triển, không thể chỉ dựa vào nhiệt tình và ý chí, mà phải dựa vào kiến thức, học vấn, sự nhận thức các qui luật của thiên nhiên và của xã hội. Theo kinh nghiệm lịch sử của thế giới và bản thân nước ta, nhất là qua những kinh nghiệm của Bác Hồ, thấy rằng trí thức tận tụy hay không là tùy thuộc vào chúng ta có tin dùng trí thức hay không, có giao cho họ đảm nhiệm những trọng trách mà họ xứng đáng được đảm nhiệm hay không. Điều đó không tùy thuộc vào bản thân trí thức, mà vào lãnh đạo: có đủ khả năng thu phục nhân tâm và nhân tài hay không. Thu hút được nhân tài cũng là một tài năng Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại không khí hào hùng và sôi nổi của c¸ch m¹ng th¸ng T¸m. Ngọn lửa tạo nên không khí đó chính là tinh thần yêu nước và đại đoàn kết dân tộc, mà người thắp nên ngọn lửa đó chính là Bác Hồ. Khi đó, tất cả mọi người ViÖt Nam đều như một. Khi đó, yêu nước là cách tốt nhất để yêu mình. Để ngọn lửa đó còn sáng mãi, chúng ta hãy cùng ôn lại mấy bài học lớn của Bác: - Đất nước ViÖt Nam, giang sơn ViÖt Nam cùng mọi thành quả của nền văn hóa ViÖt Nam không phải là của riêng ai, của một giai cấp hay đảng phái nào, mà là tài sản chung của mọi người ViÖt Nam, của cả dân tộc ViÖt Nam. - Đã thế thì mọi người ViÖt Nam đều có trách nhiệm và có quyền được đóng góp vào việc tô điểm cho giang sơn đó, làm giàu thêm và đẹp thêm cho nền văn hóa đó. - Còng vì thế nên phải làm sao để cho mọi người ViÖt Nam đều được sống với giang sơn gấm vóc này, được hưởng mọi giá trị vật chất và tinh thần của nền văn hóa này. Nhiều năm qua, đặc biệt là từ sau các Đại hội VII, VIII và IX của Đảng đến nay, Đảng ta đã liên tiếp phát động những cuộc vận động nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Những cuộc vận động ấy đã góp phần quan trọng vào việc làm quán triệt trong Đảng và trong nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng và phát triển sáng tạo, phục vụ ngày càng tốt sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xác định những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. KÕt luËn Cïng víi chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh thùc sù lµ ngän cê l·nh ®¹o, ®em l¹i th¾ng lîi vÜ ®¹i cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong mÊy chôc n¨m qua vµ ngµy nay ®ang tiÕp tôc soi s¸ng c«ng cuéc ®æi míi x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc cña nh©n d©n ta. §Ó chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh lu«n gi÷ ®ùoc vai trß lµ kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng cña toµn §¶ng, toµn d©n ta, cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch tiÕp tôc nghiªn cøu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh s©u s¾c vµ toµn diÖn h¬n n÷a. §Æc biÖt, ph¶i cã mét kÕ ho¹ch tuyÒn truyÒn, gi¸o dôc s©u réng trong c¸c tÇng líp nh©n d©n, nhÊt lµ trong thanh niªn, vÒ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Ngµy nay, tr­íc ng­ìng cöa cña thiªn niªn kû thø ba, víi tinh thÇn tù hµo vµ khiªm tèn, chóng ta tin t­ëng: d­íi ¸nh s¸ng cña chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, nh©n d©n ta sÏ x©y dùng thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta, chñ nghÜa x· héi ViÖt Nam, ®Ëm ®µ t­ t­ëng nh©n v¨n vµ t×nh h÷u nghÞ víi nh©n d©n c¸c n­íc, gãp phÇn xøng ®¸ng vµo sù nghiÖp chung v× hßa b×nh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, v× ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x· héi ë §«ng – Nam ch©u ¸, ë ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng vµ trªn thÕ giíi. Xin ®­îc lÊy c©u nãi nµy thay cho lêi kÕt: “ThÕ giíi cßn ®æi thay, nh­ng chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh cßn sèng m·i”. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh T­ t­ëng Hå ChÝ Minh. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia PTS. Hoµng Trang- PTS NguyÔn Kh¸nh BËt : “T×m hiÓu th©n thÕ- sù nghiÖp vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh” (Hái vµ §¸p). Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia §¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p: “T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam”. Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia “Hå ChÝ Minh- Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp” Danh s¸ch nhãm Lª ThÞ Ngoan Vò ThÞ Ph­¬ng Th¶o Ng« Thi Thóy Nh­ Ng« HuyÒn Trang Vò M¹nh HiÖp NguyÔn ThÞ Kim HuÖ Ng« ThÞ Minh HiÒn NguyÔn Tïng Linh NguyÔn ThÞ Minh Thu 1987 NguyÔn ThÞ Minh Thu 1986 §©y lµ kÕt qu¶ lµm viÖc tËp thÓ! C¶m ¬n tÊt c¶ mäi ng­êi ®· nhiÖt t×nh tham gia…

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhái quát những nội dung cơ bản và chỉ ra cốt lõi của tư tưởng hồ chí minh về lĩnh vực chính trị kế thừa vận dụng những tư tưởng đó vào giai đoạn hiện.doc
Luận văn liên quan