Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng đó ở Việt nam hiện nay

MụC LụC -Phần mở đầu. A-Lý luận của Lênin về Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước I-Chính sách kinh tế mớivà sự tất yếu phải sử dụng Tư bản Nhà nước . 1.Chính sách kinh tế mới (NEP ). 1Tất yếu khách quan phải sử dụng Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước lúc đó. 2.Các thành tựu nhờ chính sách kinh tế mới . II-Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước . 1.Khái niệm. 2.Điều kiện để thực hiện Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước 3.Các hình thức Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước mà Lênin đưa ra. 4.ý nghĩa của Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước C-Vận dụng ở Việt Nam I-Tính tất yếu phải vận dụng ở Việt Nam . 1.Tình trạng một nền kinh tế tùe xuất phát điểm thấp. 2.Doyêu cầu của sự vận dụng quy luật quanhệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. 3.Từ yêu cầu phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất . 4.toàn cầu hoá nênd kinh tế đòi hỏi kinh tế Việt Nam phải hoà nhập. II-Thực trạng và các hình thức thực hiện Tư bản Nhà nước ở nước ta hiện nay. 1.Mở rộng hình thức liên doanh liên kết giữa nhà nước với kinh tế tư nhân trong nước. 2.Tiếp tục mở rộng và phát triển hình thức liên doanh với nước ngoài. 3.về hình thức tô nhượng ,mà thực chất là hình thức xí nghiệp 100% vốn nước ngoài ,được hình thành trong các khu chế xuất. 4. Thực hiện hình thức cho thuê thong qua đấu thầu một số cơ sở vật chất của doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước. 5.Hình thức gia công đặt hàng. 6.Hình thức đại lý. III. Phuong huong va nhung dieu kien de co the van dung thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng đó ở Việt nam hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ê” lý t­ëng cho Chñ NghÜa X· Héi ®· s½n sµng. Nh­ng th¾ng lîi cña C¸ch M¹ng Th¸ng 10 Nga kh«ng xuÊt ph¸t tõ tiÒn ®Ì nãi trªn.Lµ mét n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn trung b×nh vµ cßn nhiÒu mÆt h¹n che , n­íc Ngak cã c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt , kh«ng cã lùc l­îng s¶n xuÊt phµt triÓn nh»m t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho Chñ NghÜa X· Héi ra ®êi .ChÝnh v× vËy nã kh«ng thÓ qu¸ ®é trùc tiÕp lªn Chñ NghÜa X· Héi mµ ph¶i lÊy m« h×nh gi¸n tiÕp ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi .ng­êi nãi trong bèi c¶nh ®ã ,ph¶i biÕt b¾c chiÕc cÇu nhá xuyªn qua Chñ NghÜa T­ B¶n lªn Chñ NghÜa X· Héi ,®ã lµ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ n­íc _mét sù trë l¹i con ®­êng ph¸t triÓn hîp quy luËt kinh tÕ. Khi L£_NIN ®· ®­a quan niÖm vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n nhµ n­íc ,®· cã r¸t nhiÒu ng­êi hoang mang giao ®éng .ngay c¶ b¶n th©n L£_NIN còng bÊt ngê vÒ “thø Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ n­íc” kh«ng ai dù kiÕn nµy .Mäi ng­êi cho r»ng” Chñ NghÜa T­ B¶nNhµ n­íc lµ Chñ NghÜa T­ B¶n “,vµ ta cã thÓ cÇn hiÓu nh­ thÕ th«i .L£-nin ®· thuyÕt phôc mäi ng­êi r»ng ®ã lµ c¸ch hiÓu kinh viÖn ,sai lÇm vi r¬i vµo c¸i bÖnh trÝ thøc vµ chñ nghÜa tù do .b©y giê muèn x©y dùng thµnh c«ng Chñ NghÜa X· Héi th× chóng ta ph¶i th¼ng th¾n thõa nhËn r»ng “toµn bé quan ®iÓm cña chóng ta vÒ Chñ NghÜa X· Héi ®· thay ®æi vÒ c¬ b¶n”.Theo L£N_NiN,Chñ NghÜa X· Héi Nhµ n­íc lµ s¶n phÈm cña sù can thiÖp tÝch cùc cña nhµ n­íc vµ ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp t­ b¶n .NÕu lµ nhµ n­íc t­ s¶n th× Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ n­íc phucv vô lîi Ých giai cÊp t­ s¶n,nÕu lµ nhµ n­íc X· héi chñ nghÜa th× phôc vô cho lîi Ých giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng. Trong thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ,Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ n­íc mang tÝnh chÊt ®Æc biÖt ®ã lµ tÝnh chÊt chÝnh trÞ nhµ n­íc thay ®æi ,nhµ n­íc X· héi chñ nghÜa –Nhµ n­íc cña d©n do d©n ,v× d©n .Nhµ n­íc nµy cã trong tay mét thùc lùc kinh tÕ dùa trªn h×nh thøc së h÷u x· héi mµ nhµ n­íc lµ ®¹i biÓu n¾m gi÷ nh÷ng vÞ trÝ then chèt träng yÕu cña nÒn kinh tÕ ,gi÷ vai trß chñ ®¹o cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c . Sù ph¸t triÓn cña Chñ NghÜa T­ B¶n nhµ n­íc trong thêi k× qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi kh«ng cã môc ®Ých tù th©n ,mµ lµ ph­¬ng tiÖn ,con ®­êng ®Ó t¨ng s¶n xuÊt ,lµ biÖn ph¸p biÕn c¸c xÝ nghiÖp T­ b¶n chñ nghÜa thµnh X· héi chñ nghÜa .L£-NIN nãi “th­êng chóng ta vÉn cßn lËp l¹i c¸i lý luËn cho r»ng Chñ NghÜa T­ B¶n lµ xÊu, Chñ NghÜa X· Héi lµ tèt “Còng nh­ quan ®iÓm tr­íc ®©y cho r»ng “mÆt tr¨ng Trung Hoa trßn h¬n mÆt tr¨ng Hoa K× “.Nh­ng c¸i lÝ luËn Êy lµ sai v× nã kh«ng ®Õm xØa ®Õn toµn bé kÕt cÊu kinh tÕ x· héi hiÖn cã ,mµ chØ nh×n thÊy cã hai kÕt cÊu trong sè ®ã th«i .Chñ NghÜa T­ B¶n la xÊu so víi Chñ NghÜa X· Héi nh­ng lµ tèt so víi nÒn tiÓu s¶n xuÊt .Chñ NghÜa T­ B¶n nhµ n­íc vÒ kinh tÕ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi nÒn kinh tÕ lóc ®ã cña n­¬c Nga v× vËy n­íc Nga ph¶i biÕt lîi dông nã lµm m¾t xÝch trung gian gi÷a nÒn tiÓu s¶n xuÊt vµ Chñ NghÜa X· Héi ,lµm ph­¬ng tiÖn ,lµm con ®­êng ,ph­¬ng ph¸p,ph­¬ng thøc ®Ó t¨ng lùc l­îng s¶n xuÊt lªn .Vµ ®iÒu ®ã sÏ ®­a n­íc Nga ®Õn Chñ NghÜa X· Héi b»ng con ®­êng ch¾c ch¾n nhÊt. Víi ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ®ã ,víi sù kiÓm kª, kiÓm so¸t vµ sù thçn hîp cña vèn cña nhµ n­íc vµo c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp,n«ng nghiÖp vµ dÞch vô sÏ h­íng sù ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp theo tay l¸i cña nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa .Bëi vËy Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc theo c¸ch nãi cña Lª-nin “lµ c¸i kh«ng ®¸ng sî “lµ s¶n phÈm tÊt yÕu “lµ mét “b­íc tiÕn trong sù ph¸t triÓn cña lÞch sö ®èi víi c¸c n­íc qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi t­ mét nÒn kinh tÕ l¹c hËu Cã thÓ nãi néi dung cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc qua c¸c mÆt sau : -Sù kiÓm kª ,kiÓm so¸t ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ . _C¸c h×nh thøc kinh tÕ qu¸ ®« dùa trªn c¸c h×nh thøc së h÷u hçn hîp vÒ vèn gi÷a nhµ n­íc XHCN víi nen kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. -ViÖc häc tËp ,sö dông cã chän läc nh÷ng thµng tùu khoa häc c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao khoa häc kü thuËt,c«ng nghÖ ,khoa häc kinh tÕ vµ qu¶n lý kinh tÕ ë c¸c n­íc t­ b¶n tiªn tiÕn. -ViÖc coi träng lîi Ých kinh tÕ ,hiÖu qu¶ kinh tÕ th«ng qua viÖc nhµ n­íc vËn dông c¬ chÕ thÞ tr­êng víi t­ c¸ch lµ ®éng lùc kinh tÕ cña sù ph¸t triÓnnÒ kinh tÕ quèc d©n. Tõ c¸c khÝa c¹nh trªn cã thÓ quan niÖm sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Chñ NghÜa T­ B¶n.Nhµ n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ,vÒ néi dung g¾n liÒn víi 3 møc ®é: -ë møc cao nhÊt vµ toµn diÖn nhÊt , Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®­îc quan niÖm nh­ lµ mét h×nh thøc kinh tÕ-x· héi qu¸ ®é -ë møc hÑp vµ thÊp h¬n ,Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®­îc quan niÖm lµ mét chÝnh s¸ch,mét c«ng cô mµ nhµ n­íc X· Héi Chñ NghÜa dïng ®Ó ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ,nhÊt lµ kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi . -D­íi gãc nh×n kinhtÕ,Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®­îc quan niÖm lµ c¸c h×nh thøc kinh tÕ trung gian qu¸ ®é.C¸c h×nh thøc nµy dùa trªn h×nh thøc së h÷u hçn hîp gi÷a kinh tÕ nhµ n­íc vµ kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc. 2.§iÒu kiÖn thùc hiÖn Chñ NghÜa T­ B¶n nhµ n­íc vµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ h×nh thøc nµy. B¶n th©n Chñ NghÜa T­ B¶n kh«ng thÓ tù nã ph¸t triÓn trong lßng chÕ ®é X· Héi Chñ NghÜa dï r»ng sù ph¸t triÓn cña nã cã lµ kh¸ch quan ,tÊt yÕu ®i ch¨ng n÷a.V× vËy muèn duy tr× Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc th× chÝnh quyÒn v« s¶n ph¶i t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thø Chñ NghÜa T­ B¶n nµycã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn.ViÖc sö dông sao cho cã hiÖu qu¶ h×nh thøc kinh tÕ T­ b¶n Nhµ N­íccòng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m . Theo lý luËn cña V.I.Lªnin vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc th× Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lµ s¶n phÈm cña sù can thiÖp tÝch cùc cña nhµ n­íc vµo ho¹t ®éng trong c¸c xÝ nghiÖp t­ b¶n.VËy muèn Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ra ®êi th× ®iÒu tr­íc tiªn lµ ph¶i cã quan hÖ s¶n xuÊt T­ B¶n Chñ NghÜa , tøc lµ cÇn ph¶i cã giai cÊp t­ s¶n vµ giai cÊp v« s¶n.ë n­íc Nga lóc bÊy giê giai cÊp t­ s¶n hÇu nh­ kh«ng cßn tån t¹i , c¸c xÝ nghiÖp t­ b¶nkÓ c¶ võa vµ nhá ®Òu bÞ quèc h÷u ho¸,nÒn ®¹i c«ng nghiÖp T­ B¶n Chñ NghÜa bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ, c¸ c«ng x­áng vµ nhµ m¸y bÞ ngõng ho¹t ®éng .Giai cÊp v« s¶n vèn lµ giai cÊp s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt trong c¸c xÝ nghiÖp cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp T­ B¶n Chñ NghÜa nªn hä, nh÷ng ng­êi c«ng nh©n “®· bÞ mÊt tÝnh giai cÊp,nghÜa lµ bÞ dÈy ra ngoµi con ®­ên tån t¹i giai cÊp cña m×nh , vµ kh«ng cßn tån t¹i víi t­ c¸ch lµ giai cÊp v« s¶n n÷a..§«i khi vÒ h×nh thøc nã ®ùoc coi lµ giai cÊp v« s¶n, nh­ng nã kh«ng cã gèc rÔ kinh tÕ.V× vËy mét yªu cÇu ®Æt ra lµ muèn kh«i phôc quan hÖ s¶n xuÊt T­ B¶n Chñ NghÜa th× ph¶i phôc håi giai cÊp t­ s¶n trong n­ícvµ kªu gäi ®Çu t­ cña t­ s¶n n­íc ngoµi.Nhê ®ã giai cÊp c«ng nh©n míi cã ®iÌu kiÖn tiÕp tôc ph¸t triÓn, “ ®­îc lµm viÖc trong c¸c c«ng x­ëng c¬ khÝ lín chø kh«ng lµm c¸i viÖc ®Çu c¬, chø kh«ng ph¶i chÕ t¹o c¸i bËt löa ®Ó b¸n… .Quan hÖ s¶n xuÊt T­ B¶n Chñ NghÜa xÐt vÒ mÆt së h÷u th× nã tån t¹i d­íi nhiÒu h×nh thøc së h÷u kh¸c nhau: Së h÷u t­ nh©n T­ B¶n Chñ NghÜa , Së h÷u tËp thÓ T­ B¶n Chñ NghÜa , Së h÷u nhµ n­íc ,Së h÷u hîp t¸c , Së h÷u kh«ng mang tÝnh chÊt T­ b¶n Nhµ n­íc .T­¬ng øng víi c¸c lo¹i h×nh thøc kh¸c nhau lµ sù ®a d¹ng vÒ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §©y còng lµ mét phÇn néi dung cña chÝnh s¸ch kinh tÕ míi mµ Lªnin ®· ®Ò ra.Vµ nã còng phï hîp víi nÒn kinh tÕ thêi kú qu¸ ®é.Quan hÖ së h÷u T­ B¶n Chñ NghÜa víi h×nh thøc phæ biÕn nhÊt lµ së h÷u cæ phÇn ®ùoc C.M¸c coi lµ b­íc qu¸ ®é ®Ó “biÕn tÊt c¶ nh÷ng chøc n¨ng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hiÖn cßn g¾n víi quyÒn së h÷u t­ b¶n gi¶n ®¬n than chøc n¨ng cña ng­êi s¶n xuÊt ®· liªn hiÖp l¹i víi nhau ,tøc lµ thanh chøc n¨ng cña x· héi.,vµ do ®ã xÝ nghiÖp cña nã còng biÓu hiÖn ra lµ nh÷ng xÝ nghiÖp x· héi. §iÒu kiÖn thø hai ®Ó ph¸t triÓn Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc cã sù can thiÖp cña nhµ n­íc vµo nÒn kinh tÕ .§iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng v× Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vµ nhµ n­íc cña hä víi nhµ n­íc t­ b¶n .Kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ do nhµ n­íc cña hä víi c¸c nhµ t­ b¶n.Kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ do nhµ n­íc cña giai cÊp c«ng nh©n chñ ®éng t¹o ra ®Ó khai th¸c ,thu hót c¸c nguån lùc ®Þnh h­íng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn theo con ®­êng X· Héi Chñ NghÜa .Khi ¸p dông Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc vµo nÒn kinh tÕ Nga th× Chñ NghÜa T­ B¶n sÏ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn trong lßng mét n­íc ®i theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa .vµ nh­ vËy th× Chñ NghÜa T­ B¶n hay giai cÊp v« s¶n sÏ chiÕn th¾ng? LiÖu r»ng nhµ n­íc v« s¶n cã khèng chÕ ®­îc c¸c nhµ t­ s¶n mµ ph¸t triÓn theo nh÷ng ®Þnh h­íng ,kÕ ho¹ch mµ m×nh ®Æt ra hay kh«ng hay l¹i bi lËt ®æ vµ bÞ chÕ nh¹o.ë ®©y vai trß cña nhµ n­íc lµ rÊt to lín .§Ó ®Þnh h­íng sù ph¸t triÓn cña Chñ NghÜa T­ B¶n theo chÕ ®é X· Héi Chñ NghÜa th× nhµ n­íc v« s¶n kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®ãng vai trß ng­êi qu¶n lý,®iÒu hµnh kinh tÕ quèc d©n mµ cßn ph¶i cã thùc lùc kinh tÕ lµm c¬ së .Do ®ã nhµ n­íc cÇn trùc tiÕp ®Çu t­ vµo nh÷ng lÜnh vùc , nh÷ng ngµnh träng yÕu , nh÷ng vÞ trÝ “ph¸o ®µi” ,”huyÕt m¹ch” cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nh­: kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi , hÖ thèng tµi chÝnh ng©n hµng, quèc phßng an ninh… Nhµ nø¬c v« s¶n t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh tuÇn hoµn TB th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vÒ thuÕ T­ liÖu s¶n xuÊt T – H …….S¶n xuÊt …..H’_T’ Søc lao ®éng Mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh tuÇn hoµn nhµ n­íc l¹i cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¸c ®éng nhau nh­ : ë gai ®o¹n b¸n (H’ – T’) chÝnh quyÒn X« ViÕt cã thÓ yªu cÇu nhµ t­ b¶n b¸n thªm tõ 50% ®Õn 100% sè l­îng s¶n phÈm tiªu dïng cho c¸c c«ng nh©n ë xÝ nghiÖp t«còng víi mét gi¸ b¸n, lµm nh­ vËy lµ ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n kh¸c . Tõ nh÷ng ph©n tÝch tªn ta thÊy r»ng viÖc ¸p dông thµnh c«ng Chñ NghÜa T­ B¶n nhµ n­íc ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng c¶i biÕn s©u s¾c trong c¸ch nh×n vµ trong c¸ch lµm cña giai cÊp v« s¶n ®èi víi Chñ NghÜa T­ B¶n .§©y lµ m«t vÊn ®Ò míi mÎ cÇn ®­îc tiÕp tôc nghiªn cøu tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn. 3.T¸c dông cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc . Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn chóng ta thÊy r»ng viÖc ph¸t triÓn Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc trong th× kú qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan . §©y lµ thø Chñ NghÜa T­ B¶n “cã lîi vµ cÇn thiÕt” ,lµ”®iÒu ®¸ng mong ®îi” cho chóng ta. Theo Lª Nin ,cÇn ph¶i nhËn thøc râ : Thùc hµnh Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc sÏ cã lîi cho ai ? N­íc §øc lóc bÊy giê “lµ ®Ønh cao vÒ kü thuËt ®¹i T­ B¶n Chñ NghÜa hiªn ®¹i vµ vÒ tæ chøc cã kÕ ho¹ch , phôc tïng chñ nghÜa ®Õ quèc gièng_kÎ_t­ s¶n”.NÕu nh­ thay thÕ chÝnh quyÒn qu©n phiÖt §øc b»ng chÝnh quyÒn X« ViÕt th× n­íc §øc cã tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng thµnh c«ng Chñ NghÜa X· Héi . Víi thùc tr¹ng n­íc Nga hiÖn nay th× ®iÒu quan träng tr­íc tiªn lµ ph¶i ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ,t¨ng lªn ngay hoÆc trong mét thêi gian ng¾n b»ng sù “du nhËp” Chñ NghÜa T­ B¶n tõ bªn ngoµi vµo.Vµ t¸c dông ®Çu tiªn cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lµ lîi dông sù ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt cña c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn ®Ó x©y dùng nÒn ®¹i s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.Qua ®ã giai cÊp c«ng nh©n cã thÓ häc tËp ®­îc c¸ch qu¶n lý vµ tæ chøc mét nÒn s¶n xuÊt lín , dÇn kh«i phôc l¹i tÝnh giai cÊp ®· bÞ mÊt cña m×nh. “Chõng nµo giai cÊp c«ng nh©n häc ®­îc c¸ch s¾p ®Æt tæ chøc s¶n xuÊt víi quy m« lín” , chõng nµo lùc l­îng s¶n xuÊt x· héi ®­îc x©y dùng trªn nh÷ng ph¸t minh míi nhÊt cña khoa häc hiÖn ®¹ith× khi ®ã míi cã thÓ nãi ®Õn Chñ NghÜa X· Héi ®­îc. N­íc Nga tiÓu n«ng bÞ bao trïm bëi n¹n ®Çu c¬ vµ t×nh tr¹ng quan liªu chñ ngi· mang tÝnh hÖ thèng , x· héi r¬i vµo khñng ho¶ng , tÝn nhiÖm cña n«ng d©n ®ãi víi chÝnh quyÒn X« ViÕt bÞ gi¶m sót nghiªm träng .ChØ cã Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc míi “cøu nguy”®­îc cho nÒn chuyªn chÝnh v« s¶n.Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc sÏ lµ sù liªn hîp nÒn s¶n xuÊt nhá l¹i thµnh nÒn ®¹i s¶n xuÊt , mét ®Æc tr­ng cña x· héi céng s¶n . Mét n­íc tiÓu n«ng víi ®¹i ®a sè nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá th× “tÝnh tù ph¸t tiÓu t­ s¶n chiÕm ­u thÕ vµ kh«ng thÓ kh«ng chiÕm ­u thÕ” .ChÝnh nh÷ng ng­êi tiÓu t­ s¶n nµy ®ang ngÊm ngÇm ph¸ ho¹i sù ®éc quyÒn cña Nhµ n­íc X¤ ViÕtb»ng viÖc ®Çu c¬ tÝch tr÷, chèng l¹i c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña chÝnh quyÒn.Nh­ng khi Lªnin ®­a ra thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc th× méi ng­êi ®Òu cho r¨ng chÝnh Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc míi lµ kÎ thï cña giai cÊp v« s¶n .VËy thùc chÊt vÊn ®Ò ë ®©y lµ g×?Chóng ta ®Òu biÕt r»ng c¬ së kinh tÕ cña n¹n ®Çu c¬lµ tÇng líp nh÷ng kÎtiÓu t­ h÷u v« cïng réng r·i ë n­íc Nga,cã ®¹i diÖn cña m×nh trong mçi ng­êi tiÓu t­ s¶n, á# ®©y kh«ng ph¶i lµ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®Êu tanh víic1 mµ lµ giai cÊp tiÓu t­ s¶n céng víi Chñ NghÜa T­ B¶n t­ nh©n ®Êu tranh chèng l¹i c¶ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc vµ Chñ NghÜa X· Héi .Nh­ vËy trong thêi kú qu¸ ®é Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc sÏ lµ mét nh©n tè quan träng giuí giai cÊp c«ng nh©n sím hoµn thµnh lý t­ëng cña m×nh . Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc do nhµ n­íc v« s¶n kiÓm so¸t vµ ®iÌu tiÕt cã thÓ ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn ngay tøc kh¾c nÒn n«ng nghiÖp .Nhê viÖc t¨ng nhanh lùc l­îng s¶n xuÊt trong n«ng nghiiÖp mµ æn ®Þnh d­îc x· héi ,tho¸t khái khñng ho¶ng vµ phÇn nµo kh¾c phôc ®­îc n¹n ®Çu cá nhá trµn lan… ChÝnh víi ý nghÜa vai trß cña viÖc thùc hiÖn Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc nh­ vËy mµ Lªnin nãi r»ng ®ã lµ ®iÒu cÇn thiÕt ®¸ng m«ng ®îi trong diÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn X« ViÕt lóc bÊy giê . 4.C¸c h×nh thøc cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®­îc Lªnin ®­a ra : * H×nh thøc t« nh­îng :lµ sù giao kÌo ,sù liªn kÕt liªn minh gi÷a chÝnh quyÒn nhµ n­íc X« ViÕt ,nghÜalµ nhµ n­íc v« s¶n víi Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc chèng l¹i thÕ lùc ph¸t triÓn t­ h÷u ,ng­êi nhËn t« nh­îng lµ nhµ t­ b¶n .Nh­ng trong h×nh thøc nµy c¶ nhµ t­ b¶n lÉn chÝnh quyÒn X« ViÕt ®Òu nhËn ®­îcnh÷ng quyÒn lîi nhÊt ®Þnh. Ng­êi nhËn t« nh­îng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n trong c¸c xÝ nghiÖp t« nh­îng sao cho ®¹t tíi møc sèng trung b×nh cña n­íc ngoµi. Ngoµi ra ng­êi nhËn t« nh­îng ph¶i b¸n thªm cho chÝnh quyªn X« ViÕt (nÕu cã yªu cÇu )tõ 50%®Õn 100%sè l­îng s¶n phÈm tiªu dïng cho c¸c c«ng nh©n c¸c xÝ nghiÖp kh¸c còng víi gi¸ nh­ trªn ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n kh¸c . §iÒu kiÖn tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n sÏ quy ®inh riªng trong tõng hîp ®ång ®¶m b¶o møc sèng cho c«ng nh©n .C«ng ®oµn cã quyÒn ®ßi cña Nga còng nh­ luËt lÖ cña Nga ®èi víi b¶n hîp ®ång ®ã.Ph¶i t«n träng c¸c ®¹o luËt cñ Nga nh­ ®iÒu kiÖn lao ®éng , vÒ k× h¹n ph¸t l­¬ng…Kh«ng cho c¸c chuyªn gia ­u tó lµm viÖc trong c¸c xÝ nghiÖp t« nh­îng ,h¬p ddoßng ph¶i ®­îc gi¸m s¸t . *C¸c hîp t¸c x· :lµ mét h×nh thøc cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc theo quan niÖm ban ®Çu cña Lªnin nh­ng sau nµy «ng cho r»ng trong thùc tÕ tån t¹i hai h×nh thøc hîp t¸c xa t­ b¶n chñ nghÜa vµ X· Héi Chñ NghÜa trong lßng chÕ ®é X«ViÕt ®­îc coi lµ mét h×nh thøc cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc §Æc tr­ng c¸c xÝ nghiÖp cña h×nh thøc nµy lµsù kÕt hîp gi­· t­ b¶n t­ nh©n x©y dùng trªn ®Êt ®ai thuéc vÒ x· héi víi nh÷ng xÝ nghiÖp kiÓu x· héi chñ nghÜa chÝnh cèng .Chñ NghÜa T­ B¶n hîp t¸c x· gièng Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ë chç nã t¹o ®iÒu kiÑn cho sîkiÓm kª kiÓm so¸t theo dâi nh÷ng quan hÖ ®· ghi trong hîp ®ång gi÷a nhµ n­íc víi t­ b¶n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hµng triÖu ng­êi vµ toµn bé d©nchóng chuÈn bÞ cho b­íc qu¸ ®é trong t­¬ng lai.tõ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lªn Chñ NghÜa X· Héi . ChÕ hîp t¸c dùa trªn c¬ së nÒn s¶n xuÊt tiÓu c«ng nghiÖp ,trªn nÒn s¶n xuÊt thñ c«ng mµ mét bé phËn mang tÝnh gia tr­ëng.ph¶i cho c¸ hîp t¸c x· h­ëng ¬u ®·i vÒ tµi chÝnh ng©n hµng .Theo Lªnin ®©y lµ mét ho¹t ®éng v¨n minh lµ chÕ dé x· héi X· Héi Chñ NghÜa . *H×nh thíc ®¹i uû th¸c :H×nh thíc nµy lµ nhµ n­íc l«i cuèn nhµ t­ b¶n víi t­ c¸ch mét nhf bu«n ,tr¶ cho hä sè tiÒn hoa hång ®Ó hä b¸n s¶n phÈm cña nhµ n­íc vµ mua s¶n phÈm cña nhµ s¶n xuÊt nhá. *Cho nhµ t­ b¶n trong n­íc thuª c¸c xÝ nghiÖp vïng má ,rõng ,®Êt :H×nh thøc nµy gièng nh­ h×nh thøc t« nh­îng Nh­ng ®èi víi t« ng­êi]¬ng kh«ng ph¶i lµ t­ b¶n ng­êi[cs ngoµi mµ lµ t­ b¶n trong n­íc .H×nh thøc nay ®­îc coi lµ h×nh thøc riªng biÖt ®Ó ph©n biÖt nã víi h×nh thøc t­¬ng tù nh­ng ®èi t­îng thuª chØ lµ t­ b¶n trong n­íc. *Cho c«ng nh©n thuª nh­ng hÇm má nhá :Qua thùc tiÔn Lªnin rót ra mét h×nh thøc n÷a cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lµ: cho c«ng nh©n thuª nh÷ng hÇm má .n«ng d©n nµy ho¹t ®«ng theo kiÓu nép t« cho nhµ n­íc §©y còng lµ kiÓu cho thuª nh­ng ®èi t­îng cho thuª theo c¸ch nãi cña lªnin lµ nh­ng tiÓu t­ b¶n . *C«ng ty hîp doanh:Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty nµy lµ trong lÜnh vùc th­¬ng nghiÖp ,®­îc thµnh lËp theo thÓ thøc tiÒn vèn mét phÇn lµ cña t­ b¶n t­ nh©n ,ngoµi ra cña t­ b¶n n­íc ngoµi va mét phÇn lµchÝnh quyÒn X« ViÕt . 5-ý nghÜa cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc trong thêi kú qu¸ ®ä lªn Chñ NghÜa X· Héi nãi chung vµ cña nhµ n­íc X« ViÕt lóc bÊy giê nãi riªng : Kinh tÕ T­ b¶n Nhµ n­íc cã vai trß quan träng trong viÖc ®éng viªn tiÒm n¨ng to lín vÒ vèn ,c«ng nghÖ ,kh¶ n¨ng tæ chíc qu¶n lý…cña c¸c nhsµ t­ b¶n v× lîi Ých cña riªng hä còng nh¬ cña c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc bëi theo A.Smith:”L¬i Ých cµ nh©n sÏ lµ lo¹i dÇu nhên tèt nhÊt ®Ó lµm ch¹y c¸c b¸nh xe cña toµn nÒn kinh tÕ “. Riªng chÝnh s¸ch Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ,qua c¸c tµi liÖu vµ sù ®¸nh gi¸ cho ®Õn n¨m1924.nh×n chung®· mang l¹i cho n­¬c Nga X« ViÕt nh÷ng t¸cdông tÝch cùc nhÊt ®Þnh gãp phÇn lµm sèng ddoongj nÒn kinh tÕ ®· suy sôp tõ sau chiÕn tranh . Nhê t« nh­îng víi n­íc ngoµi , nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp quan träng (nhÊt lµ khai th¸c dÇu ) ®· ph¸t triÓn ,nhiÒu kinh nghiÖm tiÕn tiÕn víi kÜ thuËt , thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña nÒn s¶n xuÊt lín t­ b¶n chñ nghÜa ®­îc ®¬a vµo quy tr×nh s¶n xuÊt ,mang l¹i hiÖu qña cao .T« nh­îng cïng c¸c c«ng ty hîp doanh ®· gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ ,t¨ng thªm dî trì ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc , më réng c¸c quan hÖ liªn doanh ,liªn kÕt kinh tÕ trong c¸c lÜnh vîc ®Çu t¬ s¶n xuÊt ,chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng víi c¸c n­íc t­ b¶n ph­¬ng T©y .Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña cacs c«ng ty hîp doanh ,nh÷ng ng­êi céng s¶n Nga cã thÓ thùc sù häc c¸ch bu«n b¸n ,®iÒu mµ Lªnin t­ b¶n thõ¬ng nãi lµ nhiÖm vô rÊt quan träng .Ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp cho thuª ®· gãp phÇn gióp nhµ n­íc X« ViÕt duy tr× ho¹t ®éng ë c¸c c¬ së kinh tÕ ,t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi ,viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng .H×nh thíc ®¹i lý th­¬ng nghiÖpvµ c¸c hîp t¸c x· t­ b¶n chñ nghÜa tong c¸c lÜnh vîc s¶n xuÊt ,tÝn dông vµ tiªu thô ®· gãp phÇn ph¸t triÓn hÖ thèng th­¬ng nghiÖp X· Héi Chñ NghÜa ,®Èy nhanh qu¸ tr×nh troa ®æi ,l­u th«ng hµng ho¸ tiÒn tÖ ,lµm sèng ®äng nÒn s¶n xuÊt nhá ,qua ®ã c¶i biÕn nhgÒ tiÓu n«ng ,nèi liÒn quan hÖ trao ®æi c«ng- n«ng nghiÖp ,thµnh thÞ -n«ng th«n gi÷a trong n­íc vµ quèc tÕ… Thùc hiªn chÝnh s¸ch míi (NEP) mµ mét phÇn ®Æc tr­ng lµ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ,chÝnh quyÒn X«ViÕt ®· gi÷ nh÷ng vÞ trÝ v÷ng ch¾c trong n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng tiÕn lªn ®­îc .N«ng d©n võa lßng ,c«ng nghiÖp vµ n«ng nghiÖp ®ang håi sinh vµ ph¸t triÓn .§ã lµ mét th¾ng lîi cña chÝnh quyÒn X« ViÕt nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ trong thêi kú qua ®é nãi chung.Tuy nhiªn so vøi sù m«ng muèn ,môc tiªu ban ®Çu ®Æt cña Lªnin th× kÕt qu¶ thùc hµnh chÕ ®é nµy vÉn cßn rÊt thÊp .Nguyªn nh©n quan träng nhÊt lµ Chñ NghÜa T­ B¶n ®Õ quèc vÉn ®ang t×m c¸ch bãp chÕt chÝnh quyÒn X«ViÕt ,v× thÕ sù hîp t¸c ,®Çu t­ cña T­ b¶n n­íc ngoµi vµo Liªn X«k ®¹t ®­îc nh­ sù m«ng muèn. B-V©n dông ë ViÖt Nam. I-TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i sö dông Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ë ViÖt Nam 1.T×nh tr¹ng mét nÒn kinh tÕ tõ xuÊt phat ®iÓm thÇp: -Tr­íc khi Ph¸p thuéc n­íc ViÖt Nam cã mét nÒn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phong kiÕn l¹c hËu .Víi sî s©m l­îc cña thùc d©n Ph¸pvµ nay lµ ®Õ quèc Mü ,Ph¸t xÝt nhËt vµ hai cuéc kh¸ng chiÕn tr­êng kú ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n­íc ta ra vµo t×nh tr¹ng kiÖt quÖ ,chóng v¬ vÐt tµi nguyªn ,bÇn cïng ho¸ ®êi sèng con ng­êi ®Ó dÔ cai trÞ ,bªn c¹nh ®ã lµ nÒn n«ng nghiÖp víi c¬ së h¹ tÇng thÊp kÐm,tr×nh ®ä kü thuËt c«ng nghÖ l¹c hËu.. B­íc ra khái cuéc chiªn tranh ®Ó vùc dËy mét nÒn kinh tÕ ®· vèn s½n khã l¹i cã mét b­íc ph¸t triÓn sai lÇm cña n­íc ta lµ duy tr× qu¸ l©u chÕ ®é tËp trung bao cÊp tr× ho·n sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ,lµm cho nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn h¬n ®­îc do ¸p dông dËp khu«n m¸y mãc m« hinh tr­íc ®©y cña Liªn X« Còng may ®¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· sím nhËn ra ®­îc sai lÇm vµ kÞp thêi söa sai sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VIII (1986) ®­a ra ®­ßng lèi më cöa nÒn kinh tÕ ,nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc lµ mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ,nhiÒu h×nh thøc së hò# kh¸c nhau ,nh­ng Chñ NghÜa X· Héi lµ c«ng h÷u t­ liÖu s¶n xuÊt vµ dïng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ lµ chÝnh cßn së h÷u nhµ n­íc vÒ t­ b¶n víi thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc còng lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ quan träng cu¶n n­íc ta 2. Do yªu cÇu cña sù vËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt pahØ phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt ë mét n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu Còng nh­ lý luËn ë phÇn trªn n­íc ta ®ang tr¶i qua thêi kú qu¸ ®é ,mäi s¶n xuÊt nhá l¹c hËu kh«ng cho phÐo chóng ta ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi b»ng con ®õng trùc tiÕp ,kh«ng thÓ ®èt ch¸y giai ®o¹n ,®ã lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ,Nghiªn cøu lý luËn cña Lªnin vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®· më ra cho ta mét m« h×nh gi¸n tiÕp ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi th«ng qua c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc Chñ NghÜa Xa Héi lµ s¶n ph¶m bËc cao cña Chñ NghÜa T­ B¶n ,v× vËy ta kh«ng thÓ ¸p dông c¸c quan hÖ s¶n xuÊt Chr NghÜa X· Héi vµo mét nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng ,kÐm ph¸t triÓn .Nã kh«ng nh÷ng k×m h·m sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt mµ cßn lµm sai lÖch nh÷ng nhËn thøc vÒ Chñ NghÜa X· Héi ,nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc r¬i vµo khñng ho¶ng toµn diÖn, s©u s¾c .Thùc tr¹ng kinh tÕ thêi kú kÕ ho¹ch ho¸ ®· xhøng minh sai lÇm nµy .Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lµ h×nh thøc quan träng ,qu¸ ®é ,thiÕu hoÆc kh«ng qua c¸c hinh thøc trung gian cã tÝnh chÊt qu¸ ®é nµy th× s¶n xuÊt nhá kh«ng thÓ lªn Chñ NghÜa X· Héi ®­îc 3. Tõ yªu cÇu ph¶i nhanh chãng hiÖn ®¹i ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt . D­íi gãc nh×n lÞch sö c«ng nghiÖp ho¸ lµ nhiÖm vô chña Chñ NghÜa T­ B¶n ,mµ lÏ ra theo con ®­êng ph¸t triÓn tuÇn tù sÏ tr¶i qua .Nh­ng§¶ng vµ nh©n d©n ta ®· lùa chän con ®­êng ®i lªn Chñ NghÜa X· Héi kh«ng qua chÕ ®é T­ B¶n Chñ NghÜa .Con ®­êng rót ng¾n ®¸ng kÓ vÒ mÆt thêi gian ph¸t triÓn lªn Chñ NghÜa X· Héi ®· ®Æt n­íc ta vµo mét t×nh thÕ khã kh¨n khi ph¶i t×m c¸ch c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖ ®¹i ho¸ lùc l­îng s¶n xuÊt ®Ó cã c¬ së vËt ch¸t kü thuËt b¶o ®¶m cho sù tån t¹i cña Chñ NghÜa X· Héi .ViÖc lùa chän con ®­ßng ph¸t triÓn còng ph¶i tÝnh ®Ðn nh÷ng yÕu tè ®Æc tr­ng cña thêi ®¹i nh­ tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc kü thu¹t hay Chñ NghÜa T­ B¶n ®· chuyÓn sang mét h×nh thøc míi .Chñ NghÜa T­ B¶n ®éc quyÒn Nhµ n­íc ,tøc lµ t×nh h×nh hiÖn nay cña n­íc ta ®· kh¸c xa thêi Lªnin .§iÒu nµy ®ßi hái §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam ph¶i cã nh÷ng s¸ng t¹o míi trong viÖc vËn dông t­ t­ëng cña Lªnin ®Ó ®­a ®Êt n­íc nhanh chãng tho¸t khoi khñng ho¶ng . Nh­ng viÖc sö dông ngay quan hÖ s¶n xuÊt T­ B¶n Chñ NghÜa ®Æt d­ãi sù kiÓm kª ,kiÓm so¸t cña nhµ n­íc ®Ó x©y dùng nªn c«ng nghiÖp lín _c¬ së vËt chÊt cña Chñ NghÜa X· Héi sÏ lu«n lµ sù lùa chon ®óng ®¾n .H¬n thÕ n÷a ,®Ó Chñ NghÜa X· Héi hoµn toµn chiÕn th¾n Chñ NghÜa T­ B¶n khi mµ Chñ NghÜa T­ B¶n ®· ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn cao dùa trªn nh÷ng thµnh tùa cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiªn ®¹i ,th× lùc l­îng s¶n xuÊt mµ nhµ n­íc ta t¹o dùng ph¶i ®¹t tr×nh ®é hiÖn ®¹i .V× vËy chØ cßn c¸ch duy nhÊt lµ sö dông réng r·i c¸c h×nh thøc kinh tÕ cua Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc * Do nhu cÇu x©y dùng s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ . Cho t¬i thêi ®iÓm nµy ,tÝnh chÊt hµng ho¸ cña nÒn kinh tÕ X· Héi Chñ NghÜa ®· ®ùc chøng minh lµ ®óng ®¾n .Sau sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng Au .c¸c n­íc X· Héi Chñ NghÜa cßn l¹i ®Òu thay ®æi ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña m×nh .ë ViÖt Nam ,®Ó n©ng cao tr×nh ®é x· h«ih ho¸ s¶n xuÊt ,chóng ta chuyÓn h­íng sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc .ThÕ nh­ng mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo h¹n chÕ ®­îc tÝnh tù ph¸t Tu B¶n Chñ NghÜa ,h­¬ng Chñ NghÜa T­ B¶n vµo con ®­êng ph¸t triÓn cña Chñ NghÜa X· Héi ,®iÒu ®ã l¹i liªn quan ®Õn ®Þnh h­íng X· Héi chñ NghÜa cña nÒn kinh tÕ .Muèn vËy nhÊt thiÕt ph¶i h­íng c¸c quan hÖ s¶n xuÊt T­ B¶n Chñ NghÜa vµo con ®­¬ng Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ,lam “ m¾t xÝch trung gian” nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt nhá víi s¶n xuÊt lín Chñ NghÜa X· Héi : ph¶i dung n¹p “ Chñ NghÜa T­ B¶n trong vµ ngoµi n­íc ho¹t ®«ng d­íi sù kiÓm kª ,kiÓm so¸t ,h­íng dÉn cña nhµ n­íc ,,th«ng qua c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc ,mét h×nh thøc g¾n víi h×nh thøc kinh tÕ nhµ n­íc vµ kinh tÕ hîp t¸c . B»ng c¸ch ®ã ,mét mÆt sÏ n©ng cao tr×nh ®é x· héi hoa s¶n xuÊt theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa ë bªn trong cña nÒn kinh tÕ ,mÆt kh¸c cho phÐp sö dông tèt nhÊt nh÷ng thµnh qu¶ ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i vµo sù nghiÖp x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi ë n­íc ta. *. Do yªu cÇu thùc hiÖn t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng môc tiªu : “d©n giµu” . “ n­íc m¹nh” , “ x· héi c«ng b»ng v¨n minh” vµ Chñ NghÜa X· Héi Cho ®Õn nay chóng ta kh«ng cßn ¶o t­áng sím cã mét ngµy x· héi tèt ®Ñp trong khi nÒn kinh tÕ cßn kÐm ph¸t triÓn ,n¨ng suÊt lao ®éng thÊp ,khoa häc kysx thuËt cßn l¹c hËu .Nh­ng chóng ta ph¶i chñ tr­¬ng kÕt hîp ngay tõ ®Çu t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi tiÝen bé vµ c«ng b»ng x· héi ,tõng b­íc x©y dùng trªn thøc j tÕ mét x· héi trong ®ã nh©n d©n lao ®äng lµm chñ ,mäi ng­êi sèng nh©n ¸i ,Êm no h¹nh phóc … ë n­íc ta viªc thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu trªn gÆp ph¶i hai khã kh¨n chñ yÕu lµ thiÕu vèn vµ do ch­a cã tr×nh ®ä khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i .§Êt nøoc hµng chôc n¨m kh«ng cã tÝch luü néi bé nÒn kinh tÕ .Tuy nhiªn b¾t ®µu tõ n¨m 1994 kh¶ n¨ng tÝch luü néi bé ®· xuÊt hiÖn nh­ng kh«ng nhiÒu , nãi c¸ch kh¸c lµ ë møc ®é kh«ng ®¸ng kÓ .Qua 10 n¨m ®æi míi theo quan ®iÓm thùc hiÖn nhÊt qu¸n chÝnh s¸ch nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn va “ më” c¶ trong lÉn ngoµi th«ng qua huy ®éng vèn nhµ n­íc , nhÊt lµ th«ng qua ®Çu t­ trùc tiÕp (FDI) vµviÖn trî chÝnh thøc cña chÝnh phñ (ODA) ,n­íc ta ®· ®¹t nhÞp ®é t¨ng tr­ëng va liªn tôc qua nhiÒu n¨m ,tõ n¨m 1991-1995 ,víi møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña 5 n¨m nµy lµ 8,2%/n¨m ,®ua dÊt n­íc ra khái t×nh trn¹g khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi ; lßng tin cña nh©n d©n vµo ®Þnh h­íng X· Chñ NghÜa ngµy mét t¨ng lªn ,con ®­êng X· Héi Chñ NghÜa ngµy mét rao h¬n . Nh÷ng thµnh tùu ®ã ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu nguyªn nh©n ,trong ®ã cã nguyªn nh©n nhê vËn dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ,nhÊt lµ h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt hîp t¸c ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh Tõ sù ph©n tÝch vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn ë c¸c n­íc vµ nøoc ta cho thÊy viÖc më réng vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc lµ gi¶i ph¸p cã ý nghÜa cùc kú quan träng ®Ó thùc hiªn yªu cÇu cña môc tiªu t¨ng tr­ëng vµ phat triÓn bÒn v÷ng ,môc tiªu “ d©n giµu n­íc m¹nh” , “ x· héi c«ng b»ng v¨n minh “ vµ Chñ NghÜa X· Héi ë n­íc ta . 4. Do nhu cÇu ph¶i biÕt lîi dông c¸c lîi thÕ so s¸nh ®Ó nhanh chãng héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc Khi thùc hiÖn Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ,chóng ta cã nhiÒu lîi thÕ h¬n thêi Lªnin .VÒ vÞ trÝ ®Þa lý n­íc ta n»m trong khu vùc ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt thÕ giíi hiÖ nay .Xu thÕ cña thÕ giíi lµ võa hîp t¸c ,c¹nh tranh ®Ó x©y dùng mét nÒn kinh tÕ toµn cÇu .VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao ta cã thÓ héi nhËp vµ hîp t¸c víi c¸c n­íc kh¸c h¼n ta vÒ t­ t­ëng ,chÕ ®é chÝnh trÞ x· héi .h­¬ng thøc héi nhËp ®ã chØ cã thÓ th­ch hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc víi tÝnh c¸ch lµ mét kiÓu liªn minh kinh tÕ víi t­ b¶n tµi chÝnh ë c¸c n­íc tiªn tiÕn nh­ Lªnin ®· dù b¸o vµ mong muèn tr­íc ®©y . Toµn cÇu hoµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét xu thÕ kh¸ch quan do t¸c ®éng cña sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt .NH­ng thËp niªn cuèi thÕ kû XX,cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÑ hiÖn ®¹i ®· ®Èy m¹nh tèc ®é chu chuyÓn vèn, hµng ho¸ ,dÞch vô,chuyÓn giao c«ng nghÖ trong ph¹m vi toµn cÇu xuÊt hieenj nhiÒu hiÖn t­îng míi nh­ th­¬ng m¹i ®iÖn tö , ®ång tiÒn ¶o ,nÒn kinh tÕ sè…kÐo theo lý thuÕt míi vÒ nÒn kinh tÕ ,®ßi hái c¸c d©n téc trªn thÕ giíi ph¶i cã t­ duy míi ®èi víi th¸ch thøc vµ c¬ héi trong qua tr×nh ph¸t triÓn . Qu¸ tr×nh toµn cÇu hoµ diÔn ra ë nhiÒu cÊp ®ä kh¸c nhau ,tõ hîp t¸c song ph­¬ng gi÷a hai n­íc ,h×nh thanh tam gi¸c tø gi¸c ,c¸c tiÓu vïng kinh tÕ ,liªn minh khu vùc ,mËu dÞch tù do ,diªn ®µn kinh tÕ ,liªn minh kinh tÕ, c¸c tæ chøc toµn cÇu …hiÖn nay trªn toµn thÕ giíi cã khoang trªn 100 tæ chøc nh­ vËy. Toµn cÇu ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh vïa hîp t¸c võa ®Êu tranh ,mçi n­íc cÇn tËn dông tèi ®a thÕ vµ lùc cña m×nh®Ó®Èm b¶o lîi Ých cña d©n téc trong quan hÖ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng víi c¸c n­íc. C¸c n­íc ph¸t triÓn còng nh­ ®ang ph¸t triÓn ®Òu t×m c¸ch héi nhËp nÒn kinh tÕ cña m×nh ®Ó thu ®­îc lîi thÕ lín nhÊt. II\ Sù vËn dông c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc ë n­íc ta Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc víi tÝnh c¸ch lµ nh÷ng h×nh thøc kinh tÕ cô thÓ ®· ®­îc Lªnin nghiªn cøu vµ thùc hµnh ë n­íc nga sau néi chiÕn .§Õn nay ,nh÷ng h×nh thøc cô thÓ ®ã vÉn cßn nh÷ng gi¸ trÞ thùc tiÔn lín lao, Víi tinh thÇn c¬ b¶n lµ ph¸t triÓn Chñ NghÜa T­ B¶n néi ®Þa d­íi sù kiÓm so¸t ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc vµ du nhËp Chñ NghÜa T­ B¶n tõ bªn ngoµi .Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa ,ë n­íc ta co c¸c h×nh thøc vËn dông sau: Më réng h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt gi÷a nhµ n­íc víi lkinh tÕ t­ nh©n trong n­íc Sù liªn doanh liªn kÕt c¸c nhµ kinh tÕ ,c¶ Chñ NghÜa T­ B¶n hiÖn ®¹i ,coi lµ mét “ ý t­ëng tuyÖt vêi” .Sù khai th¸c triÖt ®Ó vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ®ßi hái ph¶i më réng kh¸i niÖm liªn doanh ,liªn kÕt .kh«ng ph¶i chØ cã liªn doanh ,liªn kÕt víi Chñ NghÜa T­ B¶n tõ bªn ngoai ,mµ c¶ víi Chñ NghÜa T­ B¶n néi ®Þa ,víi c¸c c¬ së thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t­ nh©n ,kÓ c¶ hîp t¸c x· t­ nh©n .Nh­ng ë n­íc ta viªc ph¸t triÓn h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt víi c¸c lùc l­îng kinh tÕ t­ nh©n trong nøoc cã phÇn bÞ l·ng quªn hay ch­a ®ùoc chó ý ®óng møc .®iÒu nµy cã nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan lµ :lùc l­îng kinh tÕ t­ nh©n trongn­íc sau nhiÒu n¨m bÞ xo¸ bá võa ®­îc kh«i phô ,cÇn ph¶i cã thêi gian ph¸t triÓn vÒ vèn vµ kinh nghiÖm ®Ól­îng hîp t¸c ,liªn doanh liªn kÕt víi nhµ n­íc. Qua gÇn 10 n¨m ®æi míi ,cho ®Õn nay ,lùc l­îng kinh tÕ t­ nh©n ë n­íc ta, nhê sù ho¹t ®«ng cña quy luaatj tÝh tô vµ tËp trung vèn, b¨ng nhiÒu con ®­êng vµ nguån gèc kh¸c nhau,tiÒm n¨ng cña lùc l­îng kinh tÕ nµy ®· cã b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ. TiÒm n¨ng kinh tÕ t­ nh©n thÓ hiÖn râ nhÊt qua chØ tiªu vÒ vèn kinh doanh.theo sè liÖu ®iÒu tra cña viÖn nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ trung ­¬ng cho thÊy : so vøi khi thµnh l¹p vèn ®Çu t­ ban ®Çu cña mét chñ doanh nghiÖp t­ nh©n b×nh qu©n chung c¶ n­íc ®Õn nay t¨ng 192%(gÇn 2 lÇn ). Sè c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã vèn ®iÒu lÖ tõ 1dÕn 5 tû ddoongf khi míi thµnh lËp chØ chiÕm 11,05% ®Õn nay ®· t¨ng lªn 22,08% (t¨ng gÊp ®«i),trong ®ã HµNéi tõ 14,4% lªn 30%,hØa Phßng tõ 8%lªn 15,7%vµ ë Thµnh Phoã Hå ChÝ Minh tõ 10,3%lªn 17,07%.vÒ lÜnh vùc ho¹t ®éng tÝnh ®Õn nat trong c¶ n­íc cã khoang 21% c«ng ty tr¸ch nhiÖm hòu h¹n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp va 5% trong lÜnh v­c kh¸ch s¹n vµ du lÞch .TiÒm n¨ng nay cÇn ®­îc thu hót vµo c¸c h×nh thøc hîp t¸c ,cliªn doanh liªn kÕt n­íc ngoµi .thùc hiÖn diÒu nµy cã kÕt qu¶ lµ biÓu hiÖn râ viÖc biÕt lîi dung søc m¹nh cña c¸c thµng phÇn kinh tÕ trong n­íc .®èi víi sù nghiÖo c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc x©y d­ng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo quan ®iÓm míi . Nhµ nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p chÝnh s¸ch ,nhÊt lµ chÝng s¸h kinh tÕ ®­îc ban hµnh hîp lÝ hîp t×nh .nÕu ®èi víi lùc l­îng kinh tÕ t­ nh©n ,n­íc ngoµi, nhµ n­íc cã luËt ph¸p chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ th«ng tho¸ng th× chÝ Ýt ®èi víi lùc l­¬ng kinh tÕ t­ nh©n trong n­íc còng vËy hoÆc cã thÓ ­u tiªn th«ng tho¸ng h­n .V× dÉu sao c¸i mµ t­ nh©n ®­îc lîi h¬n n­íc ngoµi vÉn lµ c¸i lîi cã kh¶ n¨ng t¹o ra néi lùc cho nÒn kinh tÕ d©n téc b»ng c¸ch ®ã nhµ n­íc khuyÕn khiãch kinh tÕ t­ nhan triong n­íc v× lîi Ých kinh tÕ vµ lßng yªu n­íc mµ nhanh chãng tiÕp nh©n h×nh thøc nµy tronh thêi gian tíi ë n­íc ta . 2,tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn h×nh thøc liªn doanh víi n­íc ngoµi :, Sù liªn doanh liªn kÕt gi·# c¸c n­íc víi nhau ®ang lµ xu h­íng ph¸t triÓn chung cña thÕ giíi .hiÖn nay c¸c n­íc ®ang trªn ®ußng t×m kiÕm c¸c h×nh thøc liªn doanh kinh tÕ cã lîi nhuËn kÓ c¶ Mü ,Anh NhËt Ph¸p. …lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn trªn giíi cho thÊy ®Ó liªn doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ ,chÝnh trÞ ,x· héi cÇn ph¶i gi¶i ®¸p mét lo¹t vÊn ®Ò cã liªn quan ,ch¼ng h¹n liªn doang ®Ó s¶n xuÊt c¸i g×?liªn doanh víi ai?®Þa ®iÓm x©y dùng xÝ nghiÖp ë ®©u?…viÖc lùa chän ¬ së trong n­íc ®Ó liªn doanh víi n­íc ngoµi còng lµ vÊn ®Ò ph¶i xem xÐt cÈn thËn nÕu kh«ng muèn ®¸nh mÊt m×nh . Tõ n¨m 1988 ®Ðn cuèi n¨m 1990 sè dù ¸n ®­îc cÊp giÊy phÐp lµ 213 dù ¸n ,víi tæng sè vèn ®Çu t­ lµ 1794213,7 triÖu USD vèn ®Çu t­ lµ 6376441,9 triÖu USD, vèn ph¸p ®Þnh . Qua sè liªu trªn cho thÊy ®éng th¸i vµ nhÞp ®iÖu ph¸t triÓn thu hót ®Çu t­ nhanh chñ yÕu lµ tõ n¨m 1991 .Nh×n chung cho ®Õn nay c¸c dù ¸n ®­îc ph©n bè tËp trung nhiÒu ë thµnh phè Hå ChÝ Minh ,Hµ Néi , HØa Phßng vµ ®· ®­a l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh >Mét sè trung t©m c«ng nghiÖp kü thuËt cao ®· ®­a l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh ,nh¸t lµ kh¸ch s¹n du laich qua h×nh thøc liªn doanh vèn n­íc ngoai b­íc ®Çu h×nh thµnh ; t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ;lµm thay ®æi bé mÆt cña ®Êt n­íc theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ . Tuy nhiªn viÖc thùc hiÖn h×nh thøc nµy trong thêi gian qua triÓn khai cßn chËm so víi yªu cÇu ®Æt ra .Cã nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n vÒ thñ tôc giÊy tê víi nhiÒu c¬ quan ®Ç mèi thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt dù ¸n ; cã nguyªn nh©n vÒ n¨ng lùc ®iÒu hµnh ,qu¶n trÞ .Lîi dông bªn ViÖt Nam thiÕu vèn ,thiÕu n¨ng lùc ,bªn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· vi ph¹m mét sè khÝa c¹nh nhu: mua chuéc c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé ®èi t¸c ; ®Çu t­ chui ,chÌn Ðp hµ kh¾c c«ng nh©n ViÖt Nam (n¨m 1994 cã 26 vô ®×nh c«ng cña c«ng nh©n ) : mua b¸n bÊt ®éng s¶n tr¸i phÐo ,lõa ®¶o ,chèn thuÕ ,Ðp gi¸ gia c«ng ,t¨ng gi¸ ®Çu t­ thiÕt bÞv.v…Nh÷ng h¹n chÕ nµy cÇn ®­îc gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng ,t¹o ®iÒu kiªn tiÕp tôc më réng h×nh thøc liªn doanh víi n­íc ngoµi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong thêi gian tíi ë nøoc ta . 3.VÒ h×nh thøc t« nh­îng ,mµ thùc chÊt lµ h×nh thøc xÝ nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi ,®­îc h×nh thµnh trong c¸c khu chÕ xuÊt . H×nh thøc nµy ë Nga trøoc ®©y d­íi thêi Lªnin cã ®­a ra ,nh­ng do ®iÒu kiÖn lÞch sö lóc bÊy giê ,Ýt ®­îc sù h­ëng øng cña c¸c nhµ tue b¶n n­íc ngaßi ,nªn t« nh­îng ®­îc thùc hiªn kh«ng ®¸ng kÓ .ë mét sè n­íc kh¸c nhÊt la Trung Quèc ,t« nh­äng ®ùoc thùc hiªn d­íi h×nh thøc xÝ nghiÖp 100% th«ng qua viªc h×nh thµnh c¸c khu chÕ xuÊt ,®· thu ®ùoc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh ,song kh«ng ph¶i kh«ng cã chç ch­a thµnh c«ng …¬ n­íc ta lo¹i h×nh xÝ nghiÖp 100% vèn n­íc ngoai trong c¸c khu chÕ xuÊt hiªn nay ®ang cßn rÊt míi mÎ ,võa lµm võa rót kinh nghiÖm.Trªn tinh th©n ®ã ,ngµy 18/10/1991 ChÝnh phñ ®· ban hµnh quy chÕ khuchÕ xuÊt víi néi dung bao gå viªc x¸c ®Þnh môc tiªu ,®èi tuîng ®Çu t­ ,nghµnh ®ùoc khuyÕn khÝch ®Çu t­ ,c¸c h×nh thøc ®Çu t­ ,nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i vµ viÖc qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi khu chÕ xuÊt . dÕn nay c¶ nø¬c ®· ®­îc chÝnh phñ cho phÐp h×nh thµnh 6 khu chÕ xuÊt (Thµnh phè Hå CHÝ Minh 2,CÇn Th¬ 1,Qu¶ng Nam-§µ N½ng 1 ,Hµ Néi1vµ H¶i Phßng1) Môc tiªu viÖc h×nh thµnh khu chÕ xuÊt lµ: -thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ trong n­íc -gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm bµ th«ng qua ®ã ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé qu¶n ly,c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ -du nhËp kü thuËt hiÖn ®¹i vµ kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn -t¹o nguån hµng xuÊt khÈu vµ cã søc c¹nh tranh tren thÞ tr­êng thÕ giíi ,gãp phÇn thóc ®Èy sù héi nhËp cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc -t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ ,gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n th­¬ng m¹i vµ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ -thóc ®Èy nÒn kinh tÕ néi ®Þa cã mòi nhän ®ét ph¸ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ . Qua gÇn 4 n¨m thùc hiÖn t×nh h×nh nµy cho thÊy ,nhiÒu dù ¸n khu chÕ xuÊt ch­a hoµn tÊt vÒ thñ tôc ;®èi t¸c tham gia ch­a nhiÒu l¹i ch­a æn ®Þnh nªn viÖc triÓn khai cßn chËm, ch­a ®­îc nhiÒu ; ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh ,hai khu chÕ xuÊt Linh Trung vµ T©n ThuËn ®· ®­îc triÓn khai ,b­íc ®Çu ®­a l¹i mét sè kÕt qu¶ ( nhÊt lµ khu chÕ xuÊt T©n ThuËn) tÝnh ®Õn 30/9/95 ,khu chÕ xuÊt T©n ThuËn ®· cã 115 c«ng ty ®¨ng ký ®Æt cäc thuª ®Êt víi tæng sè vèn ®Çu t­ 340.729.491USD víi 105 ha diÖn tÝch ®Êt ®ùoc thuª.Cã 16 xÝ nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng ,8 xÝ nghiÖp ®ang s¶n xuÊt thö ,16 xÝ nghiÖp ®ang x©y dùng .§· cã 3.235 lao ®éng ®­îc tuyÓn dông ,246 nh©n viªn qu¶n lý ,kü thuËtvµ c«ng nh©n lµnh nghÒ .Cã 7 xÝ nghiÖp ®· xuÊt khÈu víi kim ngh¹ch 30 triÖu USD …Trong khi ®ã khu chÕ xuÊt T©n Linh míi cã 5 xÝ nghiÖp ®· cÊp giÊy phÐp MÆc dï viÖc triÓn khai khu chÕ xuÊt ë mét vµi n¬i cã ®­a l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh nµo ®ã ,song nh×n chung viªc ph¸t triÓn cßn chËm so víi dù kiÕn ban ®Çu .ChÝnh ®iÒu nµy ®· dÉn ®Õn mét sè hoµi nghi vÒ viÖc x©y dùng khu chÕ xuÊt 4 Thùc hiÖn h×nh thøc cho thuª thong qua ®Êu thÇu mét sè c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc. §©y lµ mét h×nh thøc kinh tÕ tue b¶n nhµ n­íc ®ùoc Lªnin rÊt coi träng .Trong kinh tÕ n«ng ngiÖp n­íc ta ®· vµ ®ang tån t¹i lo¹i h×nh thøc nµy .§ã lµ con ®­êng h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ,chuyÓn nÒn s¶n xuÊt tõ ph©n t¸n ®Õn tËp trung ,tõ nÒn n«ng nghiÖp nöa tù nhiªn ,tù nhiªn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ .§ã lµ con ®­êng x· héi ho¸ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong thùc tÕ 5. H×nh thøc gia c«ng ®Æt hµng H×nh thøc nµy th­êng ¸p dông ®èi víi c¸c nghµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ,nghµnh mµ hµm l­îng lao ®éng sèng ®ßi hái nhiÒu .Nã lµ h×nh thøc kh¸ phï hîp víi n­íc ta , mét n­íc cã tû lÖ gia t¨ng ®©n sè vµ gia t¨ng lao ®éng cßn cao ,c«ng ¨n viÖc lµm hiªn ®ang lµ søc Ðp cÇn ®ùoc gi¶i to¶ .H×nh thøc gia c«ng ®Æt hµng cßn thÓ hiÖn theo hai chiÒu : c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ViÖt Nam nhËn gia c«ng cho kinh tÕ t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc vµ ngùoc l¹i kinh tÕ t­ nh©n trong vµ ngoµi n­íc nhËn gia c«ng cho doang nghiÖp nhµ n­íc ViÖt Nam 6. H×nh thøc ®¹i lý §©y lµ h×nh thøc th­êng ¸p dông trong c¸c nghµnh nhÊt lµ nghµnh dÞch vô ( hiÓu theo nghÜa r«ng) Nã bao gåm ®¹i lý mua, ®¹i lý b¸n ®¹i lý vÒ c¸c dÞch vô kh¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ViÖt Nam víi c¸c tæ chøc t­ nh©n trong n­íc vµ ngoµi n­íc >H×nh thøc nµy còng ®ù¬c thùc hiÖn hai chiÒu nh­ h×nh thøc gia c«ng ®Æt hµng . Trªn ®©y lµ mét sè h×nh thøc chñ yÕu th­êng ®ùoc ¸p dông .Trong ®êi sèng thùc tÕ ,c¸c quan hÖ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ,c¸c h×nh thøc cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc diÔn ra rÊt phong phó vµ ®a d¹ng .Nã ®ßi hái xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn lu«n lu«n biÕn ®äng ®Ó ®iÒu chØnh c¸c h×nh thøc Ýt hoÆc kh«ng cßn thÝch hîp ,t×m tßi s¸ng t¹o thªm c¸c h×nh thøc míi cã hiÖu qu¶ h¬n ®Ó vËn dông vµo thùc tiÔn nøoc ta .Tuy nhiªn, cho dï lùa chän vµ øng dông h×nh thøc nµo còng ph¶i ®¶m b¶o cho phï hîp víi quan ®iÓm lµm c¬ së cho sù lùa chän ®· ®­îc x¸ ®Þnh. 7.H×nh thøc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp: D©y lµ h×nh thøc nh»m huy ®«ng vèn nhµn rçi trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ b»ng c¸ch b¸n ®i nh÷ng cæ phÇn cña doanh nghiÖp mµ ng­êi mua sÏ nhËn ®­îc kho¶n l·i t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ sè tiÒn ®· bá ra vµ tØ suÊt lîi nhuËnmµ doanh nghiÖp thu ®­îc. III\ Ph­¬ng h­íng vµ nh÷ng ®iÌu kiÖn ®Ó cã thÓ vËn dông thµnh c«ng kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc ë nø¬c ta HÖ c¬ së lµm quan ®iÓm cho viÖc më réng c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n Nhµ n­íc : *Ph¶i ®Èm b¶o nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v­ngx ,tøc nghÜa lµ cã t¨ng tr­ëng kinh tÕ ®êi sèng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng caonh­ng vÉn ®¶m bao vÒ c¬ së vËt chÊt ,m«i tr­êng,vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn ph¸t triÓn theo ®óng quy luËt. *V¬Ý chÕ ®ä Chñ NghÜa X· Héi th× m«i ph­¬ng h­íng môc tiªu ®Òu lÊy con ng­êi lµm trung t©mv× thÕ ph¶i lµm sao ®¶m b¶o cho ®êi sèng nh©n d©n kh«ng nh÷ng no ®ñ mµ cßn ph¶i dÇu sang.§ã còng chÝnh lµ khÈu hiÖu d©n giµu n­íc m¹h ,x· héi c«ng b»ng v¨n minh. * Ph¶i th«ng qua thùc tr¹ng vËn dông c¸c h×nh thøc Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc trong thêi gian qua ,nhÊt lµ thêi kú ®æi míi nÒn kinh tÕ ë n­íc ta ,cã tÝnh ®Õn nh÷ng kinh nghiÖm thµnh c«ng vµ ch­a thµnh c«ng cña mét sè n­íc ,g¾n víi ®iÒu kiÖn míi cña thêi ®¹i ®Ó t×m ra h×nh thøc Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc cã thÓ vËn dôngthÝch hîp víi ®iÒu kiÖn nøoc ta .Nãi c¸ch kh¸c ph¶i cã quan ®iÓm míi vµ toµn diÖn ,xem xÐt c¶ tr­íc m¾ vµ l©u dµi ,®Ó lùa chän c¸c h×nh thøc ,®ång thêi võa lµm võa ph¸t hiÖn c¸c h×nh thøc míi h÷u hiÖu cã thÓ vËn dông trong c¸c nghµnh c«ng nghiÖp ,n«ng nghiÖp vµ dÞch vô ë n­íc ta . * ViÖc vËn dông ,ph¸t triÓn vµ më réngc¸c h×nh thøc Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ph¶i b¶o ®¶m nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng ,g¾n t¨ng tr­ëng víi gi÷ g×n ®éc lËp chñ quyÒn vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ; g¾n ph¸t triÓn víi phóc lîi x· héi vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i ,gi¶i quyÕt mèi quan hÖ ®óng d¾n vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®äng vµ sö dông søc lao ®äng trong c¸c doanh nghiÖp ,nhÊt lµ doanh nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi ; ®¶m b¶o ph¸t triªnt theo ®óng môc tiªu d©n giµu n­íc m¹nh ,x· héi c«ng b»ng v¨n minh vµ X· Héi Chñ NghÜa , Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ më réng c¸c h×nh thøc cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ph¶i b¶o ®¶m khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o ; c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ ®ùoc x©y dùng thµnh c«ng t¹o ra mét lùc l­îng s¶n xuÊt m¹nh h­íng X· Héi Chñ NghÜa ®ùoc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ,®ñ søc hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ nÒn kinh tÕ khu vùc. Nh÷ng ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m sù thµnh c«ng cña viÖc më réng vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc *T¨ng c­êng thùc lùc kinh tÕ nhµ n­íc: §Ó gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ .Nhµ n­íc kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®ãng vai trß ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ quèc d©n ,mµ ph¶i cã thùc lùc kinh tÕ lµm c¬ së .Nhµ n­íc cÇn n¾m gi÷u ®­îc nh÷ng nghµnh nh÷ng kh©u then chèt ,träng yÕu nhÊt cña nªn kinh tÕ quèc d©n . §Æc ®iÓm cña thêi ®¹i ngµy nay lµ sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng tµi chÝnh vµ thÞ tr­ßng tiÒn tÖ ,chøng kho¸n .Khi nÒn kinh tÕ t¨ng tr­áng th× tÊt yÕu cã l¹m ph¸t vµ c¸c chu kú kinh doanh .Muèn h¹n chÕ ®­îc nh­îc ®iÓm nµy nhµ n­íc ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ b»ng c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« nh­ chÝnh s¸ch tµi kho¸ hay chÝnh s¸ch tiÒn tÖ .Vi vËy hÖ thèng ng©n s¸ch ,ng©n hµng thuéc khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc ph¶i v÷ng m¹nh ; Lùc l­äng dù tr÷ quèc gia vÒ vËt t­ hµng ho¸ vµ hang ho¸ chiÕn l­îc ph¶i ®¶m b¶o ®µy ®ñ ®Ó Nhµ n­íc cã thÓ dËp ®ùoc c¸c c¬n sèt do t×nh tr¹ng tù ph¸t cña thÞ tr­ßng g©y ra. * Vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®ùoc gi÷ v÷ng. §©y cã thÓ coi lµ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ tiªn quyÕt ®Ó th­c hiÖn thµnh c«ng Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ lu«n t¹o ra mét m«i tr­êng ®Çu t­ ttãt cho c¸c nhµ ®Çu t­.Hä kh«ng thÓ ®­a tµi s¶n ,må h«i n­íc m¸t cña m×nh vµo nh÷ng n¬i mµ chØ trong mét dªm tµi s¶n cña hä cã thÓ tan thµnh m©y khãi .Mét luËt s­ ®¹i diªn cho mét c«ng ty cña Mü nãi : hä thËn träng khi ®µu t­ vµo Liªn X« v× t×nh h×nh chÝnh trÞ ë ®©y cßn hçn lo¹n … §Ó vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng ®­îc gi÷ v÷ng th× §¶ng ta ph¶i thùc sù trong s¹ch ,®¶ng viªn vµ nhÊt lµ c¸n bé ph¶i thùc sù cã trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc. * X©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· Héi Chñ NghÜa Khi ®Ò xuÊt vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc , Lªnin ®· chØ râ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc la thø Chñ NghÜa T­ B¶n “ phôc tïng sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc” .Trong ®iÒu kiÖn qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ,tõ mét n­íc tiÓu n«ng lªn Chñ NghÜa X· Héi ,sù thµnh c«ng trong viÖc thùc hµnh Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc ë nøoc ta lµ phô thuéc vµo sù v÷ng m¹nh cña bé m¸y Nhµ n­íc .muèn vËy ph¶i ®Èy m¹nh c¶i c¸ch Nhµ n­íc vÒ hµnh chÝnh ,x©y dùng ®ång bé hÖ th«ng ph¸p luËt ,®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ ,t¨ng c­ßng n¨ng lùc cña c¬ quan ph¸p luËt ,hµnh ph¸p vµ tÝnh ngiªm minh cña c¬ quan t­ ph¸p . VÒ mÆt kinh tÕ qu¶n lý cña Nhµ n­íc ph¶i b¶o ®¶m: -§èi víi nh÷ng nghµnh cã kh¶ n¨ng thu ®ùoc lîi nhuËn cao ,®ßi hái vèn ®Çu t­ kh«ng lín th× ­u tiªn cho viÖc gäi vèn trong nøoc .NÕu cã liªn doanh th× vèn cña phÝa ViÖt Nam ph¶i chiÕm tõ 2/3 trë lªn ,vèn n­íc ngoµi chØ dµnh cho viÖc nhËp thiÕt bÞ ,c«ng nghÖ ë nh÷ng kh©u quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt ,chÊt l­îng s¶n phÈm -H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc nhËp nh÷ng thiÕt bÞ ,c«ng nghÖ mµ nghµnh c¬ khÝ trong nøoc ®· chÕ t¹o ®ùoc -Thùc hiÖn sù b¶o hé ®èi víi nh÷ng mÆt hµng c«ng nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt ®¹t chÊt l­îng ë møc cÇn thiÕt vµ cã gi¸ thµnh hîp lý ,b¶o ®¶m lîi Ých chÝnh ®¸ng cho ng­êi s¶n xuÊt .ChØ cã nh­ vËy ca¸c doanh nh©n trong n­íc míi m¹nh d¹n bá vèn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt c«ng nghiÖp , néi lùc míi ®­îc ph¸t huy vµ thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi d­íi h×nh thøc kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­ìc míi ph¸t triÓn m¹nh theo ®óng môc tiªu ®Þnh h­íng vµ ®¹t kÕt qu¶ cao ,®­a sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®i tíi th¾ng lîi. *Gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ ®éc lËp chñ quyÒn d©n téc víi viÖc më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i ,t¹o m«i tr­êng kinh tÕ ,chÝnh trÞ vµ x· héi thuËn lîi nh­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng c¬ së , æn ®Þn chÝnh trÞ , hÖ thèng ph¸p luËt , chÝnh s¸ch thuÕ , chÝnh s¸ch gi¸ ®¸t ®ai , thñ tôc xÐt duyÖt thÈm ®Þnh ..cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ tham gia c¸c h×nh thøc kinh tÕ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc.Cã thÓ nãi r»ng héi nhËp nÒn kinh tÕ lµ v«cïng quan träng trong giai ®oan hiÖn nay ,tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ chóng ta l¹i phô thuéc vao mét n­íc nµo ®¸ ,còng cÇn ph¶i nhÊn m¹nh rµng søc m¹nh néi lùc lµ trªb hÕt ,hoµ nhËp chø kh«ng hoµ tan. KÕT LUËN Qua sù ph©n tÝch lý luËn nh÷ng ®iÒu kiÖn tÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i tr¶i qua thêi kú qua ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi kh«ng thÓ ®èt ch¸y giai ®o¹n cña n­íc Nga X« ViÕt lóc bÊy giê vµ hiÖn thùc nÒn kinh tÕ n­íc ta hiÖn nay còng nh­ do con ®­êng mµ chóng ta ®· chän ®ßi hái chóng ta ph¶i cã nh­ng chÝnh s¸ch kinh tÕ ,chÝnh trÞ ,v¨n ho¸ hîp lý ®Ó ®­a ViÖt Nam tiÕn lªn Chñ NghÜa X· Héi mét c¸ch v÷ng ch¾c .Trªn con ®­¬ng mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®· chän ®ã lµ kiªn ®inh tiÕn lªn Chñ NghÜa X· Héi theo ®­êng lèi Mac-Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minhbá qua giai ®o¹n T­ B¶n Chñ NghÜa lµ hoµn toµn ®óng , Nh­ng còng cÇn ph¶i nhÊn m¹nh thªm lµ muèn cã mét Chñ NghÜa X· Héi thùc sù th× nÒn kinh tÕ ph¶i lµ mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®ñ cho nhu cÇu cña con ng­êi trong khi nÒn kinh tÕ n­íc ta l¹i ®ang rÊt chËm ph¸t triÓn so víi thÕ giíi nãi chung vµ c¸c nø¬c t­ b¶n nãi riªng .Ta l¹i cµng kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng thµnh qña to lín mµ Chñ NghÜa T­ B¶n ®· ®¹t ®­¬c ®ã lµ mét nÒn s¶n xuÊt t¹o ra mét khèi l­îng khæng lå cña c¶i x· héi ,mét nÒn ®¹i c«ng nghiÖp ,ph¸t triÓn khoa häc kÜ thuËt …§óng lµ chóng ta bá qua giai ®o¹n ph¸t triÓn t­ b¶n vÒ chÝnh tri nh­ng kh«ng ph¶i lµ bá qua c¶ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt T­ B¶n Chñ NghÜa .Chóng ta cÇn ph¶i häc hái nh÷ng ®iÓm m¹nh cña nã®Ó x©y dùng lùc l­îng s¶n xuÊt cña ViÖt Nam ph¸t triÓn ngang tÇm h¬n n÷alµ v­ît tréi ,t¹o ra mét bµn ®¹p cã søc bËt lín ®­a n­íc tiÕn nhanh vµo Chñ NghÜa X· Héi .Trong qu¸ trinh ph¸t triÓn cña Chñ NghÜa T­ B¶n vµ ®Ønh cao lµ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lµ mét c¬ chÕ qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ cña c¸c nhµ t­ b¶n ®· lµm nªn mét b­íc ngoÆt lín vÒ lÞch sö cho x· héi loµi ng­êi .V× thÕ mµ trong lý luËn vÒ con ®­êng ®­a n­íc Nga qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi , Lªnin ®· kh¼ng ®Þnh cÇn ph¶i cã thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc lµ hoµn toµn ®óng ,xÐt vÒ t×nh h×nh ViÖt Nam hiÖn nay ,mét ®Êt n­íc ®ang trong thêi kú qua ®é cã nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ,mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa mµ tong c¸c v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng toµnn quèc lÇn thø VIII, IX ®· d­a ra lµ më cöa nÒn kinh tÕ th× ph¶i nãi ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ “Lý luËn cña Lªnin vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi ,vËn dông vµo ViÖt Nam hiÖn nay”mang tÝnh thêi sù nãng báng vµ rÊt cÇn thiÕt. Chóng ta cÇn ph¶i tranh luËn vµ ®­a ranh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng nhÊt ,®©y kh«ng chØ lµ c©u hái ®Æt ra cho Nhµ n­íc ,§¶ng ,c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh kinh tÕ ,c¸c nhµ kinh tÕ mµ cßn ®Æt ra cho chÝnh nh÷ng cö nh©n kinh tÕ t­¬ng lai . Qua qua tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh ®Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ nµy em ®· nh©nj thøc ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu trong lÜnh vùc vµ t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta nãi chung vµ vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc , Chñ NghÜa T­ B¶n, Chñ NghÜa X· Héi ,thêi k× qó ®é lªn Chñ NghÜa X· Héi nãi riªng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¶ng viªn gi¶ng d¹y bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ. Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vµ h­íng dÉn chóng em lµm ®Ò ¸n nµy d· gióp chóng em cã thªm rÊt nhiÒu nhËn thøc bæ Ých vÒ ®Ò ¸n ,bé m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vµ c¶ nh­ng kiÕn thøc thùc tÕ . H# Ni, th#ng 4 n#m 2004 TµI LIÖU THAM KH¶O Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ . Gi¸o tr×nh lÞch sö kinh tÕ quèc d©n,lÞch sö c¸c häc thuyÕt kinh te . Lªnin toµn tËp:”Bµn vÒ thuÕ l­¬ng thùc”-chÝnh s¸ch kinh tÕ míi (NEP) T¹p chÝ lÝ luËn céng s¶n. T¹p chÝ céng s¶n. T¹p chÝ kinh tÕ vµ thêi ®¹i. T¹p chÝ triÕt häc. V¨n iÖn ®Ëi héi §¶ng. Vµ mét sè s¸ch b¸o kh¸c. MôC LôC -PhÇn më ®Çu. A-Lý luËn cña Lªnin vÒ Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc I-ChÝnh s¸ch kinh tÕ míivµ sù tÊt yÕu ph¶i sö dông T­ b¶n Nhµ n­íc . 1.ChÝnh s¸ch kinh tÕ míi (NEP ). 1TÊt yÕu kh¸ch quan ph¶i sö dông Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc lóc ®ã. 2.C¸c thµnh tùu nhê chÝnh s¸ch kinh tÕ míi . II-Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc . 1.Kh¸i niÖm. 2.§iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc 3.C¸c h×nh thøc Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc mµ Lªnin ®­a ra. 4.ý nghÜa cña Chñ NghÜa T­ B¶n Nhµ N­íc C-VËn dông ë ViÖt Nam I-TÝnh tÊt yÕu ph¶i vËn dông ë ViÖt Nam . 1.T×nh tr¹ng mét nÒn kinh tÕ tïe xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp. 2.Doyªu cÇu cña sù vËn dông quy luËt quanhÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt. 3.Tõ yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh chãng lùc l­îng s¶n xuÊt . 4.toµn cÇu ho¸ nªnd kinh tÕ ®ßi hái kinh tÕ ViÖt Nam ph¶i hoµ nhËp. II-Thùc tr¹ng vµ c¸c h×nh thøc thùc hiÖn T­ b¶n Nhµ n­íc ë n­íc ta hiÖn nay. 1.Më réng h×nh thøc liªn doanh liªn kÕt gi÷a nhµ n­íc víi kinh tÕ t­ nh©n trong n­íc. 2.TiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn h×nh thøc liªn doanh víi n­íc ngoµi. 3.vÒ h×nh thøc t« nh­îng ,mµ thùc chÊt lµ h×nh thøc xÝ nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi ,®­îc h×nh thµnh trong c¸c khu chÕ xuÊt. 4. Thùc hiÖn h×nh thøc cho thuª thong qua ®Êu thÇu mét sè c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ nhµ n­íc. 5.H×nh thøc gia c«ng ®Æt hµng. 6.H×nh thøc ®¹i lý. III. Phuong huong va nhung dieu kien de co the van dung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLý luận của Lê Nin về chủ nghĩa tư bản nhà nước và sự vận dụng đó ở Việt nam hiện nay.DOC
Luận văn liên quan