Khảo sát, đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội vùng sạt lở bán đảo Thanh Đa - Bình Quới TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: Ngày nay khi xu thế phát triển kinh tế xã hội, đô thị hoá, công nghiệp hoá đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với nhịp độ cao đã làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường bức xúc liên quan đến các hoạt động dân sinh, công nghiệp, dịch vụ . Bên cạnh đó hiện nay tình trạng thời tiết ngày càng có những thay đổi biến chuyển theo chiều hướng xấu. Tình hình mưa bão xảy ra ngày càng nhiều với cấp độ mạnh hơn gây ra những thiên tai, hậu quả khôn lường. Mưa bão ngày càng nhiều dẫn đến nhiều nơi ngập lụt, thay đổi chế độ dòng chảy lũ vào mùa mưa và dòng chảy kiệt vào mùa khô. Một trong những hậu quả về thiên tai lụt lội, thì hiện tượng đất bị sạt lở ở những vùng ven sông, ven biển xảy ra ở nhiều nơi cũng đang là mối nguy hiểm cần được quan tâm. Từ những tác động do công cuộc phát triển của con người và do cả yếu tố tự nhiên, những năm gần đây, hiện tượng xói lở bờ sông có xu thế ngày một gia tăng đã gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân vùng ven sông, đã ảnh hưởng lớn đến tiến trình công nghiệp hoá đất nước. Hàng ngàn hecta đầt mất dần, biết bao nhiêu công trình xây dựng, nhà cửa sụp đổ xuống sông. Trước những thực trạng đó, nếu như chúng ta không tìm hiểu rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, ngăn chặn thì hậu quả sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp khoa học công nghệ, các biện pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề này thực sự cấp thiết. 1.2 Mục tiêu của đề tài: - Tìm hiểu hiện trạng môi trường đời sống xã hội của vùng sạt lở bná đão Thanh Đa – Bình Quới. - Từ đó đánh giá thực trạng đang xảy ra và đánh giá tác động hiện trạng môi trường sạt lở đến môi trường tự nhiên và đời sống xã hội. - Đề cập đến một số giải pháp nhằm khắc phục, giảm thiểu và ngăn chặn tình sạt lở nói chung và tại khu vực khảo sát nói riêng - Đưa ra một số phương hướng nhằm giải quyết hậu quả do hiện tượng sạt lở đất gây ra. 1.3 Phương pháp nghiên cứu: 1.3.1 Phương pháp luận: Để thực hiện đề tài này thường sử dụng phương pháp tiếp cận, điều tra, quan sát, phỏng vấn, bằng cách phân tích các yêu cầu nội dung cần thực hiện. Căn cứ vào kết quả phân tích ta xây dựng phương thức tiếp cận. Từ các nguồn tài liệu, thông tin cập nhật, bàn đồ quản lý hành chánh, khu dân cư để lập những chiến lược khả thi, xây dựng những phương án hợp lý nhằm khắc phục và kiểm soát hiện tượng sạt lở. 1.3.2 Phương pháp cụ thể: - Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, tư liệu ( thực trạng, các số liệu gần nhất, ). - Điều tra thực tế tại khu vực: khảo sát tình hình thực trạng, tình hình hoạt động kinh tế, đời sống xã hội. - Phân tích và tổng hợp : dựa vào tài liệu tham khảo, số liệu thu thập và tình hình thực tế , xử lý số liệu nhằm đánh giá, thể hiện một cách cụ thể, đưa ra mức độ ảnh hưởng. 1.4 Nội dung nghiên cứu: - Giới thiệu tổng quan về quận BìnhThạnh : vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - Sơ lược về hiện tượng sạt lở : khái niệm, nguyên nhân, tình hình chung trên cả nước. - Khảo sát tình hình thực trạng của khu vực khảo sát: địa chất, thực trạng sạt lở, nguyên nhân chủ yếu gây sạt lở. - Đánh giá một số tác động, những hậu quả, ảnh hưởng do sạt lở gây ra đối với môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của vùng. Từ đó đề cập một số biện pháp khắc phục và phương hướng giải quyết khó khăn. 1.5 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Đề tài này chỉ khảo sát và đánh giá tác động của hiện tượng sạt lở trong một khu vực điển hình là bán đảo Thanh Đa – Bình Quới. Đề tài chưa mang tính bao quát, xem xét toàn diện cho các khu vực sạt lở khác . Ở những vị trí, khu vực khác nhau do tính chất, cấu trúc đất khác nhau nên nguyên nhân dẫn đến sạt lở có thể khác nhau và mức độ ảnh hưởng, tác động không giống nhau. Vì thế đề tài này chỉ bó hẹp trong khu vực Thanh Đa.

doc75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1975 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát, đánh giá tác động môi trường tự nhiên và xã hội vùng sạt lở bán đảo Thanh Đa - Bình Quới TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG I : PHAÀN MÔÛ ÑAÀU Ñaët vaán ñeà: Ngaøy nay khi xu theá phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, ñoâ thò hoaù, coâng nghieäp hoaù ñang dieãn ra heát söùc maïnh meõ vôùi nhòp ñoä cao ñaõ laøm naûy sinh nhieàu vaán ñeà moâi tröôøng böùc xuùc lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng daân sinh, coâng nghieäp, dòch vuï... Beân caïnh ñoù hieän nay tình traïng thôøi tieát ngaøy caøng coù nhöõng thay ñoåi bieán chuyeån theo chieàu höôùng xaáu. Tình hình möa baõo xaûy ra ngaøy caøng nhieàu vôùi caáp ñoä maïnh hôn gaây ra nhöõng thieân tai, haäu quaû khoân löôøng. Möa baõo ngaøy caøng nhieàu daãn ñeán nhieàu nôi ngaäp luït, thay ñoåi cheá ñoä doøng chaûy luõ vaøo muøa möa vaø doøng chaûy kieät vaøo muøa khoâ. Moät trong nhöõng haäu quaû veà thieân tai luït loäi, thì hieän töôïng ñaát bò saït lôû ôû nhöõng vuøng ven soâng, ven bieån xaûy ra ôû nhieàu nôi cuõng ñang laø moái nguy hieåm caàn ñöôïc quan taâm. Töø nhöõng taùc ñoäng do coâng cuoäc phaùt trieån cuûa con ngöôøi vaø do caû yeáu toá töï nhieân, nhöõng naêm gaàn ñaây, hieän töôïng xoùi lôû bôø soâng coù xu theá ngaøy moät gia taêng ñaõ gaây nhieàu thieät haïi veà tính maïng vaø taøi saûn cuûa nhaø nöôùc vaø nhaân daân vuøng ven soâng, ñaõ aûnh höôûng lôùn ñeán tieán trình coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc. Haøng ngaøn hecta ñaàt maát daàn, bieát bao nhieâu coâng trình xaây döïng, nhaø cöûa suïp ñoå xuoáng soâng. Tröôùc nhöõng thöïc traïng ñoù, neáu nhö chuùng ta khoâng tìm hieåu roõ nguyeân nhaân vaø coù bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên chaën thì haäu quaû seõ ngaøy caøng nghieâm troïng hôn. Vì vaäy vieäc nghieân cöùu tìm ra caùc giaûi phaùp khoa hoïc coâng ngheä, caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy thöïc söï caáp thieát. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi: Tìm hieåu hieän traïng moâi tröôøng ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa vuøng saït lôû bnaù ñaõo Thanh Ña – Bình Quôùi. Töø ñoù ñaùnh giaù thöïc traïng ñang xaûy ra vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng hieän traïng moâi tröôøng saït lôû ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø ñôøi soáng xaõ hoäi. Ñeà caäp ñeán moät soá giaûi phaùp nhaèm khaéc phuïc, giaûm thieåu vaø ngaên chaën tình saït lôû noùi chung vaø taïi khu vöïc khaûo saùt noùi rieâng Ñöa ra moät soá phöông höôùng nhaèm giaûi quyeát haäu quaû do hieän töôïng saït lôû ñaát gaây ra. Phöông phaùp nghieân cöùu: 1.3.1 Phöông phaùp luaän: Ñeå thöïc hieän ñeà taøi naøy thöôøng söû duïng phöông phaùp tieáp caän, ñieàu tra, quan saùt, phoûng vaán, baèng caùch phaân tích caùc yeâu caàu noäi dung caàn thöïc hieän. Caên cöù vaøo keát quaû phaân tích ta xaây döïng phöông thöùc tieáp caän. Töø caùc nguoàn taøi lieäu, thoâng tin caäp nhaät, baøn ñoà quaûn lyù haønh chaùnh, khu daân cö ñeå laäp nhöõng chieán löôïc khaû thi, xaây döïng nhöõng phöông aùn hôïp lyù nhaèm khaéc phuïc vaø kieåm soaùt hieän töôïng saït lôû. 1.3.2 Phöông phaùp cuï theå: Thu thaäp, nghieân cöùu caùc taøi lieäu, tö lieäu ( thöïc traïng, caùc soá lieäu gaàn nhaát,…). Ñieàu tra thöïc teá taïi khu vöïc: khaûo saùt tình hình thöïc traïng, tình hình hoaït ñoäng kinh teá, ñôøi soáng xaõ hoäi. Phaân tích vaø toång hôïp : döïa vaøo taøi lieäu tham khaûo, soá lieäu thu thaäp vaø tình hình thöïc teá , xöû lyù soá lieäu nhaèm ñaùnh giaù, theå hieän moät caùch cuï theå, ñöa ra möùc ñoä aûnh höôûng. Noäi dung nghieân cöùu: Giôùi thieäu toång quan veà quaän BìnhThaïnh : vò trí ñòa lyù, ñieàu kieän töï nhieân, kinh teá xaõ hoäi.. Sô löôïc veà hieän töôïng saït lôû : khaùi nieäm, nguyeân nhaân, tình hình chung treân caû nöôùc. Khaûo saùt tình hình thöïc traïng cuûa khu vöïc khaûo saùt: ñòa chaát, thöïc traïng saït lôû, nguyeân nhaân chuû yeáu gaây saït lôû. Ñaùnh giaù moät soá taùc ñoäng, nhöõng haäu quaû, aûnh höôûng do saït lôû gaây ra ñoái vôùi moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi cuûa vuøng. Töø ñoù ñeà caäp moät soá bieän phaùp khaéc phuïc vaø phöông höôùng giaûi quyeát khoù khaên. Giôùi haïn phaïm vi nghieân cöùu: Ñeà taøi naøy chæ khaûo saùt vaø ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa hieän töôïng saït lôû trong moät khu vöïc ñieån hình laø baùn ñaûo Thanh Ña – Bình Quôùi. Ñeà taøi chöa mang tính bao quaùt, xem xeùt toaøn dieän cho caùc khu vöïc saït lôû khaùc . ÔÛ nhöõng vò trí, khu vöïc khaùc nhau do tính chaát, caáu truùc ñaát khaùc nhau neân nguyeân nhaân daãn ñeán saït lôû coù theå khaùc nhau vaø möùc ñoä aûnh höôûng, taùc ñoäng khoâng gioáng nhau. Vì theá ñeà taøi naøy chæ boù heïp trong khu vöïc Thanh Ña. Hình 1 BAÛN ÑOÀ ÑÒA LYÙ CHƯƠNG II : TOÅNG QUAN VEÀ QUAÄN BÌNH THAÏNH 2.1 VÒ TRÍ: Quaän Bình Thaïnh laø moät Quaän thuoäc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, coù toång dieän tích laø 20,76 km2 , goàm coù 20 phöôøng (1.2. 3. 5. 6. 7. 11.12. 13. 14. 15. 17. 19. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 28 ). Quaän Bình Thaïnh naèm veà phía Ñoâng Baéc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, ôû vò trí cöûa ngoõ thaønh phoá, laø vuøng ñaát coù vò trí chieán löôïc quan troïng. Quaän Bình Thaïnh coù soâng Saøi Goøn bao quanh ôû maïn Ñoâng Baéc. Quaän coù vò trí ñòa lyù: Phía Ñoâng Baéc giaùp vôùi quaän 2 vaø Thuû Ñöùc. Phía Taây – Taây Baéc giaùp vôùi quaän Goø Vaáp vaø Phuù Nhuaän. Phía Nam giaùp vôùi quaän 1, caùch nhau bôûi con raïch Thò Ngheø. Phía Baéc giaùp Thuû Ñöùc vaø quaän 12. 2.2 KHÍ HAÄU: Ñòa baøn Quaän thuoäc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh neân coù ñaëc ñieåm khí haäu chung laø naèm trong vuøng khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa caän xích ñaïo, mang tính chaát chung laø noùng, aåm vaø möa nhieàu, coù neàn nhieät ñoä cao vaø oån ñònh quanh naêm. Khí haäu hai muøa roõ reät: muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4 naêm sau, khoâng coù muøa ñoâng laïnh. Nhieät ñoä: nhieät ñoä töông ñoái cao vaø coù ít bieán ñoåi qua caùc thaùng trong naêm cuõng nhö giöõa caùc muøa. Nhieät ñoä cao nhaát vaøo caùc thaùng tröôùc muøa möa: 29,3oC. Nhieät ñoä thaáp nhaát vaøo thaùng 1: 25,9oC. Nhieät ñoä trung bình trong naêm: 28oC. Ñoä aåm : chæ soá ñoä aåm bieán thieân theo muøa vaø tyû leä nghòch vôùi nhieät ñoä Ñoä aåm cao nhaát (thaùng 9) : 83,25%. Ñoä aåm thaáp nhaát (thaùng 2 – 3): 69,50%. Ñoä aåm töông ñoái trung bình : 77,50%. Cheá ñoä möa : muøa möa taäp trung töø thaùng 5 ( 11, maëc duø giöõa muøa möa cuõng thöôøng xaûy ra nhöõng ngaøy haïn (töø 5 ñeán 10 ngaøy). Löôïng möa trung bình naêm: 1742mm Soá giôø naéng trung bình trong naêm : 2155 giôø. Höôùng gioù chính: Höôùng Ñoâng Nam : gioù xuaát hieän töø thaùng 1 ( 4 vôùi toác ñoä lôùn nhaát : 2,83 m/s. Höôùng Taây Nam vaø Taây Taây Nam :gioù xuaát hieän töø thaùng 6 (10 vôùi toác ñoä lôùn nhaát : 2,4 m/s. Baõo:Thaønh phoá Hoà Chí Minh coù raát ít baõo, moãi naêm chæ coù khoaûng 1-2 côn baõo. 2.3 LỊCH SỬ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ: Töø thuôû khai hoang laäp aáp cho ñeán khi nhaø Nguyeãn tröïc tieáp cai quaûn, noâng nghieäp luùa nöôùc laø ngaønh kinh teá chuû yeáu cuûa cö daân Bình Hoøa – Thaïnh Myõ Taây, beân caïnh chaên nuoâi vaø ñaùnh caù. Döôùi thôøi Phaùp thuoäc, noâng nghieäp vaãn laø ngaønh kinh teá chuû ñaïo. Nhöng do ôû vò trí ñòa lyù thuaän lôïi coù nhieàu ñöôøng giao thoâng thuyû boä quan troïng laïi ôû trung taâm tænh lî Gia Ñònh, thuû coâng nghieäp, thöông nghieäp laïi coù ñieàu kieän phaùt trieån vaø môû roäng , ñaõ xuaát hieän moät soá cô sôû coâng nghieäp nhoû. Trong thaäp nieân 60, kinh teá Bình Hoaø – Thaïnh Myõ Taây chöa coù söï thay ñoåi. Nhöng vaøo thaäp nieân 70, caùc nhaø tö baûn trong vaø ngoaøi nöôùc ñaõ coù ñaàu tö, nhaát laø lónh vöïc coâng nghieäp. Vì theá, trong 5 naêm tröôùc giaûi phoùng, saûn xuaát coâng nghieäp taêng leân ñaùng keå. Noâng nghieäp tuït haäu do ñaát ñai bò thu heïp ñeå xaây döïng nhaø cöûa vaø thöông nghieäp phaùt trieån taêng voït nhaèm phuïc vuï cho moät soá löôïng ñoâng daân cö do quaù trình ñoâ thò hoùa vaø quaân söï hoùa cöôõng cheá. Sau naêm 1975, trong quaù trình khoâi phuïc , caûi taïo vaø xaây döïng kinh teá theo ñònh höoùng xaõ hoäi chuû nghóa, cô caáu kinh teá Bình Thaïnh coù söï chuyeån dòch. Kinh teá noâng nghieäp ñaõ luøi veà vò trí thöù yeáu vaø hieän nay chieám moät tyû troïng raát nhoû. Coâng nghieäp – tieåu thuû coâng nghieäp, thöông nghieäp – dòch vuï – du lòch trôû thaønh ngaønh kinh teá chuû yeáu, thuùc ñaåy quaù trình ñoâ thò hoùa nhanh choùng, laøm thay ñoåi dieän maïo kinh teá – vaên hoùa xaõ hoäi cuûa quaän huyeän trong hieän taïi vaø töông lai. Tình hình phaùt trieån kinh teá hieän nay: Hieän nay, Quaän Bình Thaïnh phaùt trieån chuû yeáu neàn kinh teá coâng nghieäp, thöông nghieäp vaø dòch vuï , du lòch. Phöông höôùng phaùt trieån kinh teá naêm 2007 cuûa Quaän laø ñaåy maïnh toác ñoä ñoâ thò hoùa, giöõ vöõng vaø duy trì nhòp ñoä phaùt trieån kinh teá beàn vöõng, Saép xeáp laïi vaø oån ñònh giöõ toác ñoä taêng tröôûng saûn xuaát coâng nghieäp – tieåu thuû coâng nghieäp töø 7 – 8%, ñaåy maïnh phaùt trieån thöông maïi dòch vuï, nhaát laø caùc khu vöïc trung taâm, caùc truïc ñöôøng troïng ñieåm naâng cao toác ñoä taêng tröôûng doanh soá thöông maïi, dòch vuï 21%. Taäp trung hoaøn thaønh vaø trieûn khai “Quy hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån cuïm thöông maïi dòch vuï treân ñòa baøn quaän “ nhaèm chuû ñoäng thu huùt ñaàu tö phaùt trieån kinh doanh, khuyeán khích thaønh phaàn kinh teá hôïp taùc xaõ va økinh teá tö nhaân. Döï toaùn thu ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2007 treân ñòa baøn Quaän 539,200 tyû ñoàng, taêng 30% so vôùi döï toaùn naêm 2006 vaø taêng 24% so vôùi thöïc hieän naêm 2006. Trong ñoù thu thueá coâng thöông nghieäp ngoaøi quoác doanh 400 tyû taêng 38% so vôùi döï toaùn naêm 2006 vaø tnaêg 45% so vôùi thöïc hieän naêm 2006. Chi ngaân saùch Quaän 200,784 tyû ñoàng taêng 28% so vôùi döï toaùn naêm 2006, baèng 97% so vôùi thöïc hieän naêm 2006. Soá toång thu vaø chi ngaân saùch nhaø nöôùc moãi naêm cuûa quaän tính ñeán 2005: Naêm  2002 2003 2004 2005  Soá toång thu (ñv: trieäu ñoàng) 139.753 173.968 173.654 202.213  Soá toång chi (ñv: trieäu ñoàng) 147.392 170.112 165.39 178.192  Baûng 1 . Soá toång thu vaø chi ngaân saùch nhaø nöôùc cuûa Quaän Veà noâng nghieäp: Treân ñòa baøn quaän Bình Thaïnh troàng moät soá caây noâng nghieäp chuû yeáu laø luùa, caùc loaïi rau vaø mía. Trong nhöõng naêm tröôùc quaän vaãn troàng mía nhöng töø naêm 2004 trôû ñi quaän ñaõ boû loaïi hình troàng mía.  Naêm 2002 2003 2004 2005  Dieän tích (ha) 275 193 182 186  Naêng suaát (taï/ha) Luùa caû naêm Luùa heø thu Luùa muøa Rau caùc loaïi Mía 12,1 20,0 10,1 232,5 500 16,5 22,1 15,7 210,0 450 16,9 16,8 17,0 181,1 - 20,4 27,3 20,0 178,9 -  Saûn löôïng (taán) Luùa caû naêm Luùa heø thu Luùa muøa Rau caùc loaïi Mía 333 114 219 93 350 319 51 268 105 270 309 32 277 163 - 380 30 350 161 -  Baûng 2. Thoáng keâ veà noâng nghieäp cuûa Quaän Veà coâng nghieäp: ( theo giaù so saùnh naêm 1994, naêm tröôùc = 100 ) Naêm 2002 2003 2004 2005  Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp ngoaøi nhaø nöôùc (trieäu ñoàng) 660.131 769.886 878.043 1.014.364  Toác ñoä phaùt trieån giaù trò SX coâng nghieäp ngoaøi nhaø nöôùc (%) 123,3 116,6 114,0 115,5  Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp caù theå (trieäu ñoàng) 112.293 770.798 97.849 105.313  Toác ñoä phaùt trieån giaù trò SX coâng nghieäp caù theå (%) 103,7 98,7 88,3 107,6  Baûng 3 . Thoáng keâ veà coâng nghieäp cuûa Quaän 2.4 ÑAËC ÑIEÅM VAÊN HOAÙ, XAÕ HOÄI: Bình Thaïnh laø moät trong nhöõng khu vöïc coù ngöôøi cö truù khaù coå xöa cuûa thaønh phoá, nôi quy tuï cuûa nhieàu lôùp cö daân qua caùc thôøi kyø lòch söû hình thaønh Thaønh Phoá Hoà Chí Minh ngaøy nay. ÔÛ Bình Thaïnh, cho ñeán nay, haàu nhö coù maët nhieàu ngöôøi töø Baéc, Trung, Nam ñeán sinh soáng laäp nghieäp. Chính vì vaäy maø caùc hoaït doäng vaên hoaù vöøa phong phuù vöøa ña daïng. Nhöõng lôùp daân cö xöa cuûa Bình Thaïnh ñaõ ñeán ñaây khai phaù, sinh nhai trong haønh trang cuûa mình, vaên hoùa nhö moät nhu caàu quan troïng ñeå soáng vaø toàn taïi. Maët khaùc , trong buoåi ñaàu chinh phuïc vuøng ñaát Bình Thaïnh hoâm nay, nhöõng ngöôøi Binh Thaïnh xöa ñaõ phaûi choáng choïi vôùi bao noãi gian nguy, khaéc nghieät cuûa thieân nhieân, sinh hoaït vaên hoùa ñaõ trôû neân choã döïa caàn thieát. Beân caïnh neàn vaên hoùa voán coù, nhöõng lôùp daân cö xöa aáy ñaõ coù theâm nhöõng neùt vaên hoùa môùi naûy sinh trong coâng cuoäc khai phaù, chinh phuïc thieân nhieân vaø roài ñeå truyeàn laïi cho con chaùu hoâm nay nhö moät truyeàn thoáng vaên hoùa. 2.4.1 Daân soá: Quaän Bình Thaïnh tính ñeán naêm 2005 coù toång soá daân laø 435.300 ngöôøi , goàm 21 daân toäc ña soá laø ngöôøi kinh vôùi maät ñoä daân soá 20.968 ngöôøi/km2 . Naêm 2002 2003 2004 2005  Daân soá trung bình (ngöôøi) 417.091 420.854 422.875 435.3  Daân soá nam trung bình (ngöôøi) 198.619 200.411 201.373 206.851  Daân soá nöõ trung bình (ngöôøi) 218.472 220.443 221.502 228.45  Baûng 4 . Thoáng keâ daân soá cuûa Quaän 2.4.2 Vaên hoùa: Caùc toå chöùc ñoaøn theå vaø caùc UBND phöôøng taêng cöôøng thöïc hieän coâng taùc tuyeân truyeàn, coå ñoäng tuyeân truyeàn vieäc naâng cao chaát löôïng cuoäc vaän ñoäng “ Toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa ôû khu daân cö ” ; coù keá hoaïch phaùt trieån caùc phong traøo vaên hoùa vaên ngheä quaàn chuùng, tieáp tuïc toå chöùc vaø phaùt trieån saân chôi vaên hoùa phuïc vuï nhu caàu vui chôi giaûi trí cho nhaân daân taïi ñòa baøn daân cö. Naâng caáp cô sôû vaät chaát Trung taâm vaên hoùa, Di tích lòch söû vaên hoùa (Laêng Leâ Vaên Duyeät, nhaø löu nieäm hoïc giaû Vöông Hoàng Seån). 2.4.3 Yteá, giaùo duïc: Veà giaùo duïc: Trong nhöõng giai ñoaïn saép tôùi, Quaän ñaõ chuaån bò moät soá saùch löôïc chuû tröông ñeå phaùt trieån veà giaùo duïc. Quaän phoái hôïp vôùi caùc ngaønh chöùc naêng hoaøn chænh quy hoaïch maïng löôùi tröôøng lôùp töø 2010 – 2020. Hieän taïi tieáp tuïc toå chöùc trieån khai quy hoaïch maïng löôùi tröôøng lôùp töø naêm 2006 – 2010 vaø ñieàu chænh laïi soá tröôøng cho phuø hôïp quy hoaïch. Chuû tröông xaây döïng caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän, thöïc hieän ñoåi môùi chöông trình, noäi dung, phöông phaùp giaûng daïy ôû caùc ngaønh hoïc, baäc hoïc, trong ñoù taäp trung cuûng coá chaát löôïng Hoäi khoeû phuø ñoång, ñaåy maïnh giaùo duïc tö töôûng, ñaïo ñöùc cho hoïc sinh, khai trieån thöïc hieän toát vieäc thay saùch giaùo khoa môùi, ñaàu tö trang thieát bò ñaït chuaån ñaùp öùng yeâu caàu phuïc vuï naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc. Ñaûm baûo chæ tieâu huy ñoäng hoïc sinh trong ñoä tuoåi ra lôùp, tyû leä hoïc sinh vaøo lôùp 1 ñaït 100%, 100% hoïc sinh hoaøn thaønh chöông trình hoïc tieåu hoïc vaøo lôùp 6 caùc heä vaø treân 95% hoïc sinh toát nghieäp THCS vaøo lôùp 10 caùc heä. Duy trì keát quaû hoaøn thaønh phoå caäp tieåu hoïc, trung hoïc cô sôû vaø baäc trung hoïc. Moät soá thoáng keâ veà giaùo duïc trong nhöõng naêm vöøa qua: Caáp maãu giaùo: Naêm hoïc 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006  Soá tröôøng 35 36 40 34  Soá giaùo vieân 361 496 516 529  Soá hoïc sinh 7.201 9.893 10.504 10.731  Baûng 5 . Thoáng keâ tình hình giaùo duïc lôùp maãu giaùo (Nguoàn: theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cuïc thoáng keâ TP.Hoà Chí Minh) Caáp phoå thoâng: Naêm hoïc 2002 – 2003 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006  Soá tröôøng 44 47 47 48  Soá giaùo vieân 1.942 2.001 1.998 1.975  Soá lôùp hoïc 1.365 1.368 1.358 1.353  Soá hoïc sinh 57.121 57.333 56.794 56.200  Baûng 6. Thoáng keâ tình hình giaùo duïc caáp phoå thoâng Veà y teá: Trong naêm 2007, Quaän vöøa thaønh laäp vaø ñi vaøo hoaït ñoäng Trung taâm y teá döï phoøng vaø beänh vieän quaän. Quaän ñaõ coù söï chuaån bò veà nhaân söï vaø cô sôû vaät chaát. Naâng cao vai troø cuûa Ban chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân. Coù bieän phaùp kòp thôøi ngaên chaän dòch beänh phaùt sinh trong naêm 2007, taêng cöôøng giaûi phaùp phoøng choáng ngoä ñoäc thöïc phaåm, dòch cuùm gia caàm vaø dòch soát xuaát huyeát. Haï tyû leä treû em suy dinh döôõng döôùi 7%, haï tyû leä treû beùo phì, treân 95% treû trong ñoä tuoåi ñöôïc tieâm chuûng ngöøa caùc loaïi beänh theo quy ñònh. Ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra vaø xöû lyù nghieâm caùc ñôn vò caù nhaân vi phaïm veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Maät khaùc tieáp tuïc naêng cao naêng löïc khaùm chöõa beänh taïi trung taâm y teá döï phoøng vaø beänh vieän. Thöïc hieän toùt vieäc khaùm chöõa beänh cho ngöôøi ngheøo, ngöôøi coù baûo hieåm yteá vaø treû em döôùi 6 tuoåi. 2.4.4 Cô sôû haï taàng kyõ thuaät: Quaän Bình Thaïnh ñöôïc xem laø moät nuùt giao thoâng quan troïng cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh bôûi vì Bình Thaïnh laø ñieåm ñaàu moái gaëp gôõ caùc quoác loä: Quoác loä 1, Quoác loä 13; laø cöûa ngoõ ñoùn con taøu thoáng nhaát Baéc Nam qua caàu Bình Lôïi vaøo ga Hoøa Höng vaø laïi coù Beán xe khaùch Mieàn Ñoâng. Về giao thoâng ñöôøng thuyû, cuøng vôùi soâng Saøi Goøn caùc kinh raïch: Thò Ngheø, Caàu Boâng, Vaên Thaùnh, Thanh Ña, Hoá Taøu, Thuû Taéc… ñaù taïo thaønh moät heä thoáng giao thoâng ñöôøng thuyû ñaùp öùng löu thoâng cho xuoàng, ghe nhoû ñi saâu vaøo caùc khu vöïc treân khaép ñòa baøn Bình Thaïnh, thoâng thöông vôùi caùc ñòa phöông khaùc. Quaän nay coù ñuû caùc traïm, tröôøng, ñöôøng saù, caàu coáng. Tuy nhieân ñöôøng saù, caàu coáng caàn ñöôïc naâng caáp ñeå giaûi quyeát tình traïng ngaäp uùng , keït xe vaøo giôø cao ñieåm. Ñaàu tö xaây döïng cô baûn: Ñeå goùp phaàn phaùt trieån, naâng caáp cô sôû haï taàng, trong naêm 2007 Quaän döï kieán hoaøn thaønh caùc thuû tuïc ñaàu tö ñeå trieån khai thöïc hieän döï aùn thoaùt nöôùc. Chuaån bò caùc thuû tuïc hoà sô cho danh muïc coâng trình xaây döïng cô baûn naêm 2008 treân nguyeân taéc taäp trung thöïc hieän ñaàu tö xaây döïng cô sôû haï taàng, thöïc hieän chöông trình choáng ngaäp, chænh trang ñoâ thò vaø caùc quy hoaïch tröôøng lôùp… CHƯƠNG III : TOÅNG QUAN VỀ KHU VÖÏC KHAÛO SAÙT BAÙN ÑAÛO THANH ÑA Vò trí ñòa lyù: Baùn ñaûo Thanh Ña Bình Quôùi coù toång dieän tích laø 637 ha naèm treân ñòa baøn Quaän Bình Thaïnh, bao goàm 2 phöôøng 27 vaø 28 vaø moät phaàn cuûa phöôøng 25, 26 cuûa Quaän. Kinh Thanh Ña ñöôïc khôûi ñaøo vaøo naêm 1897 ñaõ bieán baùn ñaûo Thanh Ña – Bình Quôùi thaønh “vuøng saâu” coù 3 maët ñöôïc bao boïc bôûi soâng Saøi Goøn. Vò trí ñòa lyù cuûa phöôøng 27ù: Phía Ñoâng giaùp ranh phöôøng 28 quaän Bình Thaïnh Phía Ñoâng Nam giaùp phöôøng An Phuù_ Quaän 2 Phía Taây giaùp ranh phöôøng 26 Quaän Bình Thaïnh Phía Nam giaùp ranh phöôøng 25 Quaän Bình Thaïnh. Phía Baéc giaùp Hieäp Bình Chaùnh – Quaän Thuû Ñöùc. Vò trí ñòa lyù cuûa phöôøng 28: Phía Ñoâng giaùp phöôøng Tröôøng Thoï – Quaän Thuû Ñöùc. Phía Taây giaùp phöôøng 27 Quaän Bình Thaïnh. Phía Nam giaùp Thaûo Ñieàn Quaän 2. Phía Baéc giaùp Hieäp Bình Chaùnh – Quaän Thuû Ñöùc. Nhö vaäy nhìn chung vò trí ñòa lyù cuûa toaøn BÑ Thanh Ña – Bình Quôùi laø: Phía Ñoâng giaùp phöôøng Tröôøng Thoï Quaän Thuû Ñöùc. Phía Taây vaø phía Baéc giaùp Hieäp Bình Chaùnh Quaän Thuû Ñöùc. Phía Nam giaùp Quaän 2. Phía Taây Nam noái vôùi phöôøng 25 vaø 26 Quaän Bình Thaïnh. 4.2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN: 4.2.1 Nhieät ñoä, ñoä aåm : Naêm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  Cả năm 27,9 28,2 28,4 28,1 28,0 28,0 28,2  Thaùng 1 27,4 27,3 27,1 26,7 27,2 26,2 27,2  Thaùng 2 27,7 27,6 27,3 28,0 26,7 27,7 28,2  Thaùng 3 28,5 28,9 28,6 29,0 28,5 28,4 28,6  Thaùng 4 29,1 30,0 30,0 30,3 30,1 29,8 29,5  Thaùng 5 28,7 29,3 30,5 28,7 29,5 29,7 29,2  Thaùng 6 28,1 28,1 28,9 28,9 28,1 28,9 28,4  Thaùng 7 27,7 28,7 28,9 27,9 27,8 27,5 27,9  Thaùng 8 27,9 27,7 27,7 28,1 28,0 28,4 27,6  Thaùng 9 28,2 28,4 28,1 27,7 27,9 27,9 27,6  Thaùng 10 26,7 27,9 27,9 27,2 27,5 27,6 27,7  Thaùng 11 27,4 26,8 27,8 27,8 28,0 27,5 28,9  Thaùng 12 27,0 27,2 28,1 26,6 26,6 26,2 27,3  Baûng 7. Thoáng keâ nhieät ñoä trung bình trong naêm ( ÑVT: oC ) (Nguoàn: theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cuïc thoáng keâ TP.Hoà Chí Minh) Hình 2. Bieåu ñoà nhieät ñoä Naêm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  Cả năm 77 76 73 74 75 75 76  Thaùng 1 71 73 67 70 68 69 73  Thaùng 2 71 70 66 65 70 69 68  Thaùng 3 72 70 68 66 70 67 71  Thaùng 4 75 73 69 69 71 70 73  Thaùng 5 79 76 69 78 75 74 75  Thaùng 6 80 80 77 77 80 77 81  Thaùng 7 80 78 76 80 81 81 81  Thaùng 8 80 82 79 80 80 78 82  Thaùng 9 78 80 78 80 81 80 81  Thaùng 10 86 81 80 82 79 82 81  Thaùng 11 77 75 77 76 73 79 75  Thaùng 12 76 70 74 70 72 77 73  Baûng 8. Thoáng keâ ñoä aåm töông ñoái trung bình (ÑVT: %) (Nguoàn: theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cuïc thoáng keâ TP.Hoà Chí Minh) Hình 3. Bieåu ñoà ñoä aåm Naêm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  Cả năm 2.002,9 2.066,5 2.370,7 2.245,9 2.080,8 2.071,9 1.923,2  Thaùng 1 192,8 174,7 206,8 216,6 181,8 164,8 131,0  Thaùng 2 193,1 167,4 224,4 219,7 190,7 215,3 157,7  Thaùng 3 186,8 200,6 259,1 254,9 220,6 252,9 221,6  Thaùng 4 190,6 194,5 238,6 250,2 216,9 225,6 213,4  Thaùng 5 181,9 204,0 237,4 137,7 176,3 200,4 208,7  Thaùng 6 161,3 147,4 161,9 207,3 143,6 185,6 161,5  Thaùng 7 168,1 197,7 187,3 168,5 164,5 153,1 140,2  Thaùng 8 139,1 143,6 142,9 180,3 161,3 178,1 157,2  Thaùng 9 180,4 184,4 157,9 160,7 162,3 142,2 141,4  Thaùng 10 105,6 136,6 179,7 135,9 146,8 138,8 127,2  Thaùng 11 166,0 136,3 172,7 166,7 167,3 124,6 142,1  Thaùng 12 137,2 179,3 202,0 147,4 148,7 90,5 121,2  Baûng 9. Thoáng keâ soá giôø naéng trong naêm (ÑVT: giôø) (Nguoàn: theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cuïc thoáng keâ TP.Hoà Chí Minh) Hình 4. Bieåu ñoà soá giôø naéng Löôïng möa: Naêm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  Cả năm 2.729,5 1.829,3 1.321,0 1.779,4 1.783,6 1.742,8 1.798,4  Thaùng 1 74,0 6,3 - 3,5 0,1 - -  Thaùng 2 27,3 0,5 - - - - 72,7  Thaùng 3 86,0 136,0 - 0,5 - - 8,6  Thaùng 4 187,6 39,8 58,9 2,1 13,2 9,6 212,1  Thaùng 5 478,0 247,3 73,0 303,8 263,9 143,6 299,2  Thaùng 6 270,7 364,1 261,6 327,4 246,8 273,9 139,4  Thaùng 7 371,3 123,8 108,0 198,4 355,9 228,0 168,6  Thaùng 8 343,3 360,6 78,3 198,2 201,3 146,3 349,0  Thaùng 9 158,2 224,4 220,5 295,4 283,7 182,9 247,7  Thaùng 10 428,0 156,9 292,1 347,1 309,0 388,6 256,1  Thaùng 11 182,1 153,7 132,4 101,4 97,0 264,5 16,1  Thaùng 12 123,0 15,9 96,2 1,6 12,7 105,4 28,9  Baûng 10. Thoáng keâ löôïng möa trong naêm (ÑVT: mm) (Nguoàn: theo soá lieäu thoáng keâ cuûa cuïc thoáng keâ TP.Hoà Chí Minh) Hình 5. Bieåu ñoà löôïng möa Ñaùnh giaù veà thôøi tieát khí haäu: Töø naêm 2000 ñeán nay, tình hình thôøi tieát ôû Vieät Nam cuõng nhö treân toaøn caàu coù nhöõng söï chuyeån bieán heát söùc phöùc taïp, nhöõng thay ñoåi thôøi tieát baát thöôøng xuaát hieän. Coù nhöõng naêm haïn haùn, möa luõ keùo daøi, vaø coù naêm möa doâng vaø naéng noùng ñeàu taêng. Döïa vaøo nhöõng soá lieäu thoáng keâ vaø bieåu ñoà coù theå cho thaáy tình traïng thôøi tieát coù nhieàu bieán ñoåi. Toång soá giôø naéng caû naêm coù xu höôùng giaûm, tuy nhieân nhieät ñoä vaø ñoä aåm thì laïi coù xu höôùng taêng leân. Moâi tröôøng oâ nhieãm gaây ra hieäu öùng nhaø kính, moät nguyeân nhaân laøm cho nhieät ñoä taêng leân. Ngoaøi ra, do aûnh höôûng cuûa hieän töôïng Elnino vaø Lanina, thôøi tieát coù nhöõng hieän töôïng baát thöôøng nhö baõo, luõ queùt, haïn haùn chaùy röøng... Ñoái vôùi Nam boä, vaøo nhöõng thaùng khoâ, nhieät ñoä taêng cao taïi thôøi ñieåm naéng nhaát trong ngaøy, tuy nhieân soá giôø naéng thì khoâng nhieàu, chæ trong thôøi gian ngaén. Vaøo nhöõng thaùng möa, muøa möa khoâng khí laïnh coù theå ít hôn vaø keát thuùc sôùm, nhöng möa xaûy ra thöôøng xuyeân coù theå coù baõo vaø luõ. Rieâng naêm 2002 laø naêm haïn haùn lôùn nhaát töø naêm 2000 ñeán nay neân coù söï cheânh leäch lôùn veà nhieät ñoä, ñoå aåm, löoïng möa so vôùi nhöõng naêm khaùc. Naêm 2007 tuy chöa coù soá lieäu thoáng keâ nhöng cuõng coù theå nhaän thaáy naêm nay löôïng möa nhieàu vaø lieân tuïc. Löôïng möa tuy vaãn ôû möùc ñoä vöøa nhöng cuõng ñaõ taêng so vôùi nhöõng naêm tröôùc. Haäu quaû laø tình traïng ngaäp luït dieãn ra ngaøy caøng nhieàu. Nhieàu tuyeán ñöôøng bò ngaäp gaây khoù khaên cho vieäc löu thoâng. Möa nhieàu coøn aûnh höôûng ñeán möïc nöôùc vaø trieàu cöôøng, moät nguyeân nhaân gaây maát oån ñònh bôø vaø daãn ñeán saït lôû. Ñaëc ñieåm kinh teá xaõ hoäi : Daân soá: Ñeán nay, daân soá cuûa khu vöïc BĐ Thanh Ña naêm 2006 laø 34.852 ngöôøi .(bao goàm caû hai phöôøng 27 vaø 28 ). Theo soá lieäu thoáng keâ cho thaáy khu vöïc coù soá daân taêng nhanh vôùi toác ñoä taêng daân soá trung bình laø 2.24% / naêm. Maät ñoä daân soá laø 54,71 ngöôøi/ha ( 5471 ngöôøi/km2 ). Tình hình phaùt trieån kinh teá: Möôøi naêm trôû laïi nay, kinh teá baét ñaàu phaùt trieån, baùn ñaûo Thanh Ña ñöôïc xem nhö vuøng du lòch, nghæ ngôi vôùi ñieàu kieän vò trí thuaän lôïi naèm gaàn trung taâm thaønh phoá nhaát . Haøng loaït caùc nhaø haøng khaùch saïn, khu du lòch baét ñaàu moïc leân. So vôùi tröôùc nay, chæ chuû yeáu sinh soáng phaùt trieån baèng ngheà noâng. Ngaøy nay trong khu vöïc daàn daàn baét ñaàu hình nhieàu loaïi hình saûn xuaát, kinh doanh nhö du lòch, khu giaûi trí, khaùch saïn, nhaø haøng, caùc cô sôû nhoû kinh doanh aên uoáng... Vaên hoùa xaõ hoäi: Y teá: Do khu vöïc thöôøng hay ngaäp uùng, raát deã nguy cô maéc beânh soát xuaát huyeát. Caàn taêng cöôøng quan taâm phoøng choáng beänh theo muøa. Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc söùc khoeû trong nhaân daân. Giaùo duïc: Tieáp tuïc thöïc hieän chuû tröông xaõ hoäi hoùa giaùo duïc. Phaán ñaáu 100% caùc em ñeán tuoåi vaøo lôùp moät vaø lôùp 6, 95% treû trong ñoä tuoåi vaøo maãu giaùo. Phaán ñaáu naâng cao chaát löôïng giaûng daïy vaø hoïc taäp. Tyû leä toát nghieäp caáp 1 vaø 2 ñaït 100%. Duy trì vaø naâng cao keát quaû hoïc phoå caäp. CHÖÔNG IV: HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG VUØNG SAÏT LÔÛ BAÙN ÑAÛO THANH ÑA – BÌNH QUÔÙI TOÅNG QUAN VEÀ SAÏT LÔÛ: Saït lôû laø moät hieän töôïng thöôøng xaûy ra ôû nhöõng khu vöïc ven soâng, bieån. Do caáu truùc ñaát taïi nhöõng khu vöïc naøy vaø do löïc taùc ñoäng cuûa doøng chaûy neân xaûy ra hieän töôïng ñaát coù nhöõng raõnh nöùt, bôû rôøi khi thuyû trieàu leân vaø tröôït lôû khi thuyû trieàu ruùt. Tình hình saït lôû treân ñòa baøn Tp. Hoà Chí Minh: Taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh, saït lôû khoâng chæ xaûy ra ôû BÑ Thanh Ña maø coøn xaûy ra ôû huyeän Nhaø Beø, Thuû Ñöùc, Quaän 12, Hoùc Moân…. Haàu nhö caùc quaän huyeän cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh coù bôø soâng ñeàu ñang trong nguy cô saït lôû. Tuy nhieân ñieåm naëng nhaát töø tröôùc tôùi nay laø Baùn ñaûo vaø keânh Thanh Ña, ñöùng thöù hai laø khu Nhaø Beø. Caùc vuï saït lôû treân caùc tuyeán soâng keânh raïch ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh thöôøng xaûy ra vaøo khoaûng töø thaùng 6 ñeán thaùng 9 döông lòch. Hieän nay, theo ngaønh GTCC thaønh phoá ñaõ khaûo saùt, treân ñòa baøn thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khoaûng 103 vò trí coù nguy cô bò saït lôû cao. Do cuõng ñaõ ñöôïc khaûo saùt vaø caûnh baùo tröôùc neân thieät haïi veà con người khoâng lôùn. Thieät haïi naëng neà do saït lôû gaây ra chuû yeáu laø thieät haïi veà vaät chaát, taøi saûn nhaø cöûa vaø maát ñi soá löôïng lôùn dieän tích ñaát. Moät soá nguyeân nhaân gaây saït lôû: Nhìn chung, nhöõng vuï saït lôû xaûy ra treân ñòa baøn toaøn thaønh phoá deàu do hai nguyeân nhaân chuû yeáu laø moâi tröôøng töï nhieân vaø do con ngöôøi gaây neân. Moâi tröôøng töï nhieân: Nguyeân nhaân gaây saït lôû do yeáu toá töï nhieân ñaàu tieân ñeà caäp ñeán laø yeáu toá ñòa chaát. Ñòa chaát ôû nhöõng khu vöïc bò saït lôû haàu heát ñeàu coù daïng traàn tích yeáu, ñoä keát dính thaáp. Vôùi caáu taïo neàn ñòa chaát meàm yeáu cuûa loøng daãn keát hôïp vôùi ñoäng löïc cuûa doøng soâng neân daãn ñeán tình traïng ñaát bò saït lôû. Ngoaøi ra, nhöõng thieân tai nhö möa luõ cuõng gaây aûnh höôûng ñeán vieäc saït lôû. Möa luõ laøm taêng maïnh toác ñoä vaø löu löôïng doøng chaûy ñoå veà töø thöôïng nguoàn. Toác ñoä doøng chaûy luùc naøy vöôït qua vaän toác giôùi haïn xaâm thöïc cuûa bôø, gaây ra saït lôû. Möa nhieàu laâu ngaøy coøn laøm cho ñaát bò ngaäp, baõo hoaø nöôùc, ñaát trôû neân bôû rôøi, hoaù buøn vaø tröôït lôû. Do con ngöôøi: Ngoaøi yeáu toá lô, boài töï nhieân cuûa doøng soâng, con ngöôøi laø moät nhaân toá quan troïng coù taùc ñoäng, aûnh höôûng raát lôùn, gaây ra vieäc saït lôû ñaát ngaøy moät taêng vaø nghieâm troïng nhö hieän nay. Trong tình hình ñaát nöôùc, coâng nghieäp hoaù phaùt trieån, con ngöôøi luoân muoán naâng caáp cô sôû haï taàng, xaây döïng caùc coâng trình ñeå naâng cao ñôøi soáng. Tuy nhieân con ngöôøi laïi xaây döïng nhaø cöûa, caùc coâng trình kieán truùc, cô sôû haï taàng laán chieám quaù nhieàu ra meùp bôø soâng, trong khi vieäc xaây döïng nhaø vaø caùc coâng trình chöa ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät treân neàn ñaát yeáu, khoâng ñuû ñieàu kieän oån ñònh laâu daøi. Tuy oån ñònh trong thôøi gian ñaàu, nhöng theo thôøi gian, nhaø bò luùn daàn, troïng taâm nhaø bò leäch, khe nöùt taïi vò trí tieáp giaùp giöõa nhaø vaø ñaát meùp bôø soâng xuaát hieän roài lôùn daàn. Vaøo muøa möa, nöôùc chaûy vaøo khe nöùt, phaù vôõ lieân keát, ñoàng thôøi ñaát bôø soâng baõo hoaø nöôùc, taêng troïng löôïng, khi thuyû trieàu ruùt, cung tröôït xuaát hieän, keùo theo toaøn boä caên nhaø vaø vuøng phuï caän xuoáng soâng. CAÙC YEÁU TOÁ ÑÒA CHAÁT: Caáu taïo ñòa chaát aûnh höôûng raát lôùn ñeán hieän töôïng tröôït lôû gaây maát oån ñònh bôø soâng. Ñòa hình ñòa maïo: Khoâng chæ rieâng Thanh Ña, toaøn khu vöïc traûi daøi töø Hieäp Bình Phöôùc, Hieäp Bình Chaùnh, Bình Quôùi, Thanh Ña, Thaûo Ñieàn laø vuøng truõng thaáp nhaát giöõa hai vuøng goø cao Thuû Ñöùc phía Ñoâng Baéc vaø noäi thaønh TP. Hoà Chí Minh phía Nam – Taây Nam. Khu vöïc Thanh Ña coù ñòa hình thoaûi veà phía Ñoâng Nam, ñöôïc hình thaønh do moät ñoaïn soâng uoán khuùc ngoaëc töø caàu Bình Trieäu ñeán caàu Saøi Goøn. Ñòa hình khu vöïc naøy thuoäc kieåu ñòa hình sau tích tuï ñoàng baèng baõi boài thaáp, ñöôïc caáu taïo bôûi caùc traàm tích buøn seùt höõu cô nguoàn goác soâng bieån , ñaàm laày tuoåi Holocene, ñöôïc hình thaønh do quaù trình boài tuï cuûa heä thoáng soâng Ñoàng Nai vaø soâng Saøi Goøn. Thaønh phaàn goàm: buøn seùt xaùm xanh, xaùm ñen, trong ñoù thöïc vaät ñaàm laày phaùt trieån maïnh. Kieåu ñòa hình naøy chöùa ñöïng nhieàu yeáu toá baát lôïi cho vieäc xaây döïng coâng trình. Caáu truùc ñòa chaát: Caên cöù theo nguoàn goác vaø ñieàu kieän taïo thaønh, caáu taïo traàm tích cuûa khu vöïc Thanh Ña goàm 3 lôùp : Traàm tích soâng bieån ñaàm laày heä thoáng Holocene (ambQIV): Tính chaát cô lyù cuûa lôùp naøy yeáu, khaû naêng chòu löïc keùm, coù theå gaây hieän töôïng luùn, tröôït coâng trình, maùi doác. Neùn luùn maïnh gaây aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán söï beàn vöõng vaø oån ñònh cuûa caáu truùc beân treân. Maët caét chia laøm hai phaàn: Phaàn treân laø ñaát san laáp : caùt trung mòn maøu xaùm vaøng, traïng thaùi xoáp ñeán chaët vöøa; beà daøy thay ñoåi töø 1.2 – 2.5 m. Thaønh phaàn goàm: caùt chieám 97%, boät chieám 3%. Phaàn treân laø seùt, buøn seùt, chöùa nhieàu höõu cô, maøu xaùm xanh, xaùm ñen, traïng thaùi deûo chaûy ñeán chaûy; beà daøy thay ñoåi töø 23m – 23.5m. Thaønh phaàn goàm: seùt chieám 35%, boät chieám 50%, caùt chieám 1% Caùc thaønh taïo naøy do môùi hình thaønh, gaàn nhö chöa traûi qua quaù trình neùn chaët töï nhieân, caùc haït chöa ñöôïc gaén keát hoaëc gaén keát yeáu, theâm vaøo ñoù caùc thaønh taïo naøy coù nguoàn goác ñaàm laày soâng, soâng bieån hoãn hôïp, thöôøng chöùa nhieàu vaät chaát höõu cô vaø thaønh phaàn muoái hoøa tan neân chuùng coù tính chaát cô lyùvaø hoùa lyù ñaëc bieät, deã nhaïy caûm vôùi nhöõng taùc ñoäng beân ngoaøi vaø tính chaát cuûa ñaát ñaù deã bò bieán ñoåi vaø laø tieàn ñeà cho quaù trình tröôït lôû gaây maát oån ñònh bôø doác khi caùc yeáu toá khaùc cuøng taùc ñoäng leân noù. Traàm tích nguoàn goác soâng bieån, heä thoáng Paleitoncene, heä taàng Cuû Chi (amQIVcc): Tính chaát cô lyù toát coù theå duøng laøm lôùp chòu löïc cho moùng cuûa nhöõng coâng trình lôùn. Tuy nhieân chieàu saâu phaân boá cuûa chuùng lôùn neân ñoøi hoûi ñieàu kieän kinh teá vaø bieän phaùp kyõ thuaät cao. Maët caét chia laøm 2 phaàn: Phaàn treân laø seùt, aù seùt maøu xaùm vaøng, traïng thaùi deûo meàm ñeán deûo cöùng, beà daøy thay ñoåi töø 2.5 – 3.5m ñeán 4.5 – 5.5m. Thaønh phaàn goàm: saïn soûi chieám 0.2%, caùt chieám 19.4%, buïi chieám 33.5%, seùt chieám 46.9%. Phaàn döôùi laø caùt mòn ñeán haït trung maøu xaùm vaøng, traïng thaùi chaët vöøa ñeán chaët. Beà daøy thay ñoåi töø 23.5 – 24.5m. Thaønh phaàn goàm: caùt chieám 88%, boät chieám 12%; xen keïp thaáu kính seùt maøu xaùm ñen, traïng thaùi deûo meàm ñeán deûo cöùng. Traàm tích soâng bieån, heä thoáng Meâzopleitocene-pleitocene, heä taàng Thuû Ñöùc ( amQII – IIItñ): Tính chaát cô lyù raát toát, tuy nhieân chieàu saâu phaân boá lôùn. Taûi troïng coâng trình beân treân khoâng quaù lôùn neân söùc aûnh höôûng cuûa coâng trình ( neáu coù) treân lôùp naøy raát ít. Tính chaát cô lyù cuûa ñaát : Ñaát neàn ôû nhöõng khu vöïc ñaõ xaûy ra tröôït ñeàu ñöôc caáu taïo bôûi ñaát yeáu buøn seùt thuoäc traàm tích Holocene. Thaønh phaàn goàm: Caùt chieám 22,3%. Buïi chieám 37,2%. Seùt chieám 40,5%. Ñaát coù maøu xaùm xanh, xaùm ñen, coù caùc chæ tieâu cô lyù: Ñoä aåm töï nhieân TB : W = 79,71% . Dung troïng töï nhieân : (w = 1,496 g/cm3. Dung troïng khoâ : (k = 0,832 g/cm3. Tyû troïng : GS = 2,634. Ñoä loã roãng : n = 68,40%. Heä soá roãng : ε = 2,164. Ñoä aåm giôùi haïn chaûy : 62,33% . Ñoä aåm giôùi haïn deûo : 31,69% . Chæ soá deûo : 30,64% . Ñoä seät : LI = 1,57 . Heä soá neùn luùn : aV = 0.439 – 0.357 – 0.296 – 0.163 öùng vôùi caùc caáp taûi troïng töø 0.5 – 1 – 2 – 4 kG/cm2 . Löïc keát dính TB : C = 0.057 kG/cm2 . Chæ soá neùn TB ñaït : 1.178. Aùp löïc tieàn coá keát : 0.45 kG/cm2 . Töø nhöõng thoâng soá treân coù theå cho thaáy ñaát ôû traïng thaùi chaûy. Lôùp buøn seùt coù söùc khaùng neùn vaø khaùng caét raát thaáp. Keát quaû cho thaáy tính chaát cô lyù cuûa ñaát neàn voán khoâng thuaän lôïi cho vieäc söû duïng laøm ñaát neàn cho caùc coâng trình xaây döïng, laøm moâi tröôøng xaây döïng…vaø coù aûnh höôûng tröïc tieáp söï oån ñònh bôø treân ñoaïn soâng nghieân cöùu. Ñaùnh giaù veà yeáu toá ñòa chaát: Nhö vaäy, nhìn chung caáu truùc ñòa chaát cuûa vuøng chuû yeáu laø caùc lôùp ñaát ñaù phuø sa treû coù nguoàn goác ñaàm laày soâng bieån hoãn hôïp, thöôøng chöùa nhieàu hôïp chaát höõu cô vaø thaønh phaàn muoái hoøa tan, gaàn nhö chöa traûi qua quaù trình neùn chaët töï nhieân, hoaøn toaøn baõo hoøa nöôùc, caùc haït chöa ñöôïc gaén keát hoaëc gaén keát yeáu, traïng thaùi töø deûo chaûy ñeán deûo cöùng. Do ñoù ñaát coù tính chaát vaät lyù vaø cô hoïc raát ñaëc bieät, deã nhaïy caûm vôùi nhöõng taùc ñoäng beân ngoaøi vaø tính chaát cuûa ñaát ñaù deã bò bieán ñoåi, vaø laø tieàn ñeà cho quaù trình tröôït lôû gaây maát oån ñònh bôø doác khi caùc yeáu toá khaùc cuøng taùc ñoäng ñeán noù. Laø moâi tröôøng khoâng thuaän lôïi cho xaây döïng coâng trình, baét buoäc phaûi coù bieän phaùp xöû lyù neàn thích hôïp môùi phaùt huy ñöôïc khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát. CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG ÑÒA CHAÁT : 5.2..1 Phong hoùa Laterit: Hình thaønh do söï tích tuï cuûa caùc oxit saét, nhoâm, cuoái cuøng laø do hieän töôïng mao daãn hay hieän töôïng naâng haï möïc nöôùc bieån, chuùng ñöôïc ñöa ngöôïc leân khoûi taàng chöùa nöôùc, boác hôi, ion Fe 2+ bò bieán thaønh ion Fe 3+ , hieän töôïng naøy baét gaëp ôû doïc beán ñoø Bình Quôùi 2 vôùi thaønh phaàn goàm seùt pha laãn vôùi saïn soûi Laterit maøu naâu vaøng, traïng thaùi deûo meàm. Ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán ñòa chaát coâng trình ôû caû hai phöông dieän thuaän lôïi vaø khoù khaên. Vaøo muøa möa, ñaát naøy luoân ôû traïng thaùi baõo hoaø nöôùc, deã xaûy ra hieän töôïng luùn öôùt. Ngöôïc laïi, vaøo muøa khoâ, tính chaát cô lyù seõ taêng leân. Hieän töôïng xaâm thöïc: Soâng Saøi Goøn thaân soâng quanh co uoán khuùc, vöïc saâu naèm saùt bôø loõm, bôø caùt naèm saùt bôø loài. Veà thuûy vaên thì ñoä cheânh leäch giöõa möïc nöôùc trieàu leân vaø trieàu xuoáng quaù lôùn töø 3 ñeán 4m, deã laøm phaù huûy moái lieân keát giöõa caùc haït ñaát, coäng voái hieän töôïng boài laâng gaây xaâm thöïc maïnh. Veà maët doøng chaûy, taïi ñoaïn uoán cong coù doøng chaûy voøng (doøng chaûy ngang) töông ñoái maïnh, chuû löu leäch veà phía bôø loõm. Veà traïng thaùi chuyeån ñoäng cuûa buøn caùt, coù moät boä phaän töông ñoái lôùn cuûa caùt ñaùy töø bôø loài chuyeån veà phía bôø loõm. Veà dieãn bieán loøng soâng ta thaáy bôø loõm bò xoùi, bôø loài bò boài. Hieän töôïng suït luùn: Nguyeân nhaân do neàn Holocene yeáu. Tröôùc kia vuøng naøy coù nhieàu coàn caùt. Voái caáu taïo nhö vaäy,söï dao ñoäng cuûa möïc nöôùc thuyû trieàu ôû ñaây seõ röûa troâi caùc vaät lieäu bôû rôøi (nhaát laø ñoái vôùi caùt), taïo khoaûng troáng trong ñaát. Ñieàu naøy coäng vôùi neàn moùng khi xaây döïng khoâng ñöôïc xöû lyù toát seõ daãn ñeán suït luùn maët ñaát gaây haäu quaû nghieâm troïng. Hieän töôïng bieán daïng coâng trình: Hieän töôïng naøy laø heä quaû cuûa hieän töôïng suït luùn maët ñaát. Ñaát suït luùn laøm cho caùc coâng trình xaây döïng beân treân noù bò bieán daïng nhö nhaø bò nghieâng, töôøng neàn bò nöùt… ÑIEÀU KIEÄN THUÛY VAÊN CUÛA SOÂNG : Baùn ñaûo Thanh Ña ñöôïc bao boïc bôûi con soâng Saøi Goøn. Ñoaïn ñöôøng bôø taïi khu vvöïc naøy coù toång chieàu daøi khoaûng 12 km, loøng soâng khaù heïp vôùi chieàu roäng thay ñoåi töø 220 – 320 m. Ngoaøi keânh Thanh Ña ra, vì ñaây laø vuøng thaáp, chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu neân coù maïng löôùi keânh raïch nhoû töông ñoái daøy ñaëc, coù chieàu daøi hoaït ñoäng ngaén nhö raïch Caây Baøng, raïch OÂng Ngöï. Nhöng nhìn chung, khu vöïc naøy chòu aûnh höôûng tröïc tieáp töø con soâng Saøi Goøn. Caáu taïo ñòa chaát cuûa soâng Saøi Goøn khu vöïc Baùn ñaûo Thanh Ña: Ñoaïn soâng Saøi Goøn khu vöïc BÑ Thanh Ña noùi rieâng vaø bôø soâng Saøi Goøn phía haï löu noùi chung ñöôïc caáu taïo bôûi caùc lôùp traàm tích treû coù chæ tieâu cô lyù nhoû. Ñaát bôø soâng yeáu ñang trong quaù trình coá keát do ñoù raát deã xaûy ra saït lôû bôø soâng. Theo nghieân cöùu cuûa lieân ñoaøn Ñòa chaát thuyû vaên – Ñòa chaát coâng trình mieàm Nam cho thaáy, caáu truùc moâi tröôøng ñòa chaát cuûa soâng Saøi Goøn raát baát lôïi: beân treân laø lôùp buøn deûo daøy chöa ñeán 2m, beân döôùi laø lôùp caùt mòn, coù ñoä keát dính thaáp ( ñaát phuø sa môùi coù ñoä tuoåi töø 5000 ñeán 10.000 naêm trôû laïi). Do ñoù khi doøng chaûy ñoåi höôùng, löïc taùc ñoäng cuûa nöôùc vaøo bôø thay ñoåi seõ taïo ra nhöõng haøm eách lôùùn, theo thôøi gian, ñeán moät luùc naøo ñoù bôø seõ saït lôû. 1. Phöùc heä chöùa nöôùc holocene : Thaønh phaàn vaät lieäu cuûa ñaát ñaù chöùa nöôùc thuoäc phöùc heä naøy bao goàm caùc traàm tích buøn seùt höõu cô keïp caùt, buøn seùt chöùa nhieàu hôïp chaát höõu cô coù maøu xaùm ñen, xaùm xanh ñen. Beà daøy cuûa taàng chöùa thay ñoåi töø 8 – 10m, chuû yeáu laø nöôùc loã roãng, coù maët thoaùng töï do, phaân boâ töø maët ñòa hình (0.5–1m) ñeán ñoä saâu khoaûng 15 – 18m. Löu löôïng rong caùc gieáng ñaøo khoaûng 0.02 l/s, tuy nhieân chaát löôïng nöôùc khoâng cao do oâ nhieãm, nhieãm pheøn, möïc dao ñoäng giöõa 2 muøa khoâng ñaùng keå do coù quan heä thuyû löïc vôùi nöôùc soâng. Xeùt veà maët ñòa chaát coâng trình, löôïng nöôùc ngaàm naøy luoân laøm cho ñaát ôû traïng thaùi baõo hoaø, laøm giaûm löïc dính keát giöõa caùc haït ñaát, aûnh höôûng ñeán coâng trình xaây döïng. 2. Phöùc heä chöùa nöôùc Pleistocene: Vaät lieäu chöùa nöôùc cuûa phöùc heä naøy bao goàm seùt pha, caùt pha, caùt haït mòn maøu vaøng, maøu traéng laãn saïn soûi thaïch anh, laterit. Phöùc heä chöa nöôùc cuûa taàng naøy ñöôïc ngaên caùch bôûi noùc taàng laø lôùp buøn seùt höõu cô thaám yeáu. Söï phaân boá cuûa taàng nöôùc naøy ôû ñoä saâu 20 – 35m vôùi beà daøy thay ñoåi töø 10 – 15m, thuoäc loaïi coù aùp yeáu, möïc dao ñoäng giöõa 2 muøa khoâng ñaùng keå do coù quan heä thuûy löïc vôùi nöôùc soâng. Loaïi hình cuûa nöôùc laø clorua-bicacbonat-Canxi, neân coù tính aên moøn cao. Nhìn chung, veà maët cung caáp nöôùc cho sinh hoaït thì raát thuaän lôïi nhöng trong xaây döïng thì hoaøn toaøn baát lôïi. Khi xaây döïng caùc coâng trình, caàn phaûi coù bieän phaùp choáng aên moøn hoùa hoïc ñoái vôùi beâ toâng. Khi thi coâng moùng trong taàng chöùa nöôùc naøy phaûi söû duïng caùc bieän phaùp thaùo khoâ ñaëc bieät. Ñieàu kieän thuûy vaên: 1/ Doøng chaûy luõ: Ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä aûnh höôûng cuûa doøng chaûy luõ ñoái vôùi söï xoùi lôû bôø soâng Saøi Goøn, caàn xem xeùt caùc ñaëc tröng luõ: thôøi gian xuaát hieän luõ, toång löôïng luõ, löu toác vaø doøng chaûy luõ. Luõ ôû soâng Saøi Goøn xuaát hieän vaøo thaùng 8, 9, 10, 11 vôùi toång löôïng nöôùc muøa luõ 6.8 – 6.9 tyû m3 . Möïc nöôùc luõ bieán ñoäng nhieàu Hmax = 110 – 122 cm, phuï thuoäc vaøo löôïng nöôùc phía thöôïng löu veà vaø löôïng möa taïi choã, luõ caøng keùo daøi thì möùc ñoä saït lôû caøng lôùn. Löu toác doøng chaûy luõ: veà muøa luõ vaän toác doøng chaûy raát lôùn laø yeáu toá quan troïng aûnh höôûng ñeùn quaù trình tröôït lôû bôø soâng Saøi Goøn. Taïi Thanh Ña vmax = 0.6 – 1.1 m/s Vôùi caáu taïo ñòa chaát bôø : lôùp buøn seùt coù vaän toác tôùi haïn xaâm thöïc vgh = 0.5 – 0.87 m/s , roõ raøng veà muøa luõ vmax >> vgh daãn ñeán bôø bò xoùi lôû. Höôùng doøng chaûy luõ: aûnh höôûng raát lôùn ñeán quaù trình saït lôû bôø soâng Saøi Goøn khi höôùng doøng chaûy luõ eùp saùt vaø ñaâm thaúng vaøo bôø. 2/ Doøng chaûy kieät: Doøng chaûy kieät ôû soâng Saøi Goøn baét ñaàu töø thaùng 1 ñeán thaùng 6, coøn thaùng 7 vaø thaùng 12 laø thaùng chuyeån tieáp. Toång löôïng nöôùc muøa kieät laø :2.81 – 2.87 tyû m3 , Doøng chaûy kieät chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu cuûa bIeån Ñoâng. Do bieân ñoä trieàu khaù lôùn (2.5 – 3m) neân khi trieàu ruùt aùp löïc nöôùc loã roãng trong ñaát gaây ra xoùi lôû. Khi thuûy trieàu vaøo soâng, naêng löôïng soùng trieàu giaûm do ma saùt vôùi loøng soâng vaø bôø soâng. Muøa kieät toác ñoä truyeàn trieàu C = 25 – 28 km/h töông öùng coù chieàu daøi cuûa soùng baùn nhaät trieàu 320 – 360 km. Toác ñoä doøng chaûy chòu aûnh höôûng cuûa trieàu vaøo muøa kieät : v = 0.75 – 1 km/h. Toùm laïi, ñieàu kieän thuûy vaên cuûa soâng cuõng laø moät trong nhöõng ñieàu quan troïng goùp phaàn phaùt sinh vaø thuùc ñaåy phaùt trieån tröôït. Ñaëc ñieåm vaø tính chaát cuûa thuûy trieàu cuûa soâng Saøi Goøn: Thuûy trieàu cuûa soâng Saøi Goøn coù ñaëc ñieåm baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu cuûa Bieån Ñoâng. Moãi ngaøy coù hai laàn möïc nöôùc ñaït ñoä cao cuûa ñænh trieàu vaø chaân trieàu, khoaûng caùch veà thôøi gian ñöôïc tính giöõa chaân trieàu vaø ñænh trieàu laø töø 12 – 12.5 giôø. Chu kyø trieàu trong ngaøy laø 24.83 giôø.   2000 2001 2004 2005 2006  Thaùng 1 1,36 1,33 1,41 1,42 1,39  Thaùng 2 1,22 1,36 1,26 1,32 1,35  Thaùng 3 1,13 1,29 1,24 1,13 1,41  Thaùng 4 1,12 1,17 1,18 1,13 1,19  Thaùng 5 1,12 1,09 1,28 0,99 1,13  Thaùng 6 1,09 1,05 1,12 1,03 1,02  Thaùng 7 1,11 1,08 1,04 1,04 0,99  Thaùng 8 1,06 1,25 1,12 1,17 1,16  Thaùng 9 1,26 1,26 1,40 1,33 1,32  Thaùng 10 1,43 1,40 1,38 1,39 1,42  Thaùng 11 1,34 1,39 1,33 1,41 1,47  Thaùng 12 1,29 1,35 1,41 1,35 1,44  Baûng 11 . Möïc nöôùc cao nhaát soâng Saøi Goøn ( ñv: m)   2000 2001 2004 2005 2006  Thaùng 1 -1,70 -1,73 -1,87 -1,94 -1,86  Thaùng 2 -1,56 -1,60 -2,00 -2,12 -1,70  Thaùng 3 -1,70 -1,67 -1,97 -1,80 -1,92  Thaùng 4 -1,74 -1,72 -1,91 -2,10 -1,82  Thaùng 5 -1,97 -2,15 -2,25 -2,28 -2,11  Thaùng 6 -2,04 -2,20 -2,42 -2,50 -2,38  Thaùng 7 -2,15 -2,31 -2,43 -2,56 -2,48  Thaùng 8 -2,17 -2,24 -2,45 -2,39 -2,40  Thaùng 9 -1,85 -2,02 -1,95 -2,18 -2,23  Thaùng 10 -1,53 -1,50 -1,60 -1,72 -1,83  Thaùng 11 -1,54 -1,50 -1,84 -1,86 -1,97  Thaùng 12 -1,60 -1,64 -1,80 -1,83 -1,80  Baûng 12. Möïc nöôùc thaáp nhaát soâng Saøi Goøn ( ñv: m ) Hai ñænh trieàu trong ngaøy coù ñoä cao so vôùi möïc nöôùc bieån töông ñoái baèng nhau. Tuy nhieân, ñoä cheânh leäch veà ñoä cao giöõa chaân vaø ñænh trieàu khaù lôùn (3 ñeán 4 m tuøy thôøi kyø), ñoä cao giöõa ñænh trieàu vaø chaân trieàu thay ñoåi thöôøng xuyeân nhöng khoâng lôùn. Nhöng giöõa hai chu kyø trieàu laø 15 ngaøy thì coù söï khaùc bieät ñaùng keå: bieân ñoä hai chaân trieàu coù theå leân ñeán 2m. Dao ñoäng giöõa ñænh (chaân) trieàu cao nhaát vaø thaáp nhaát thöôøng dao ñoäng trong khoaûng 0.5m, leân cao sau ngaøy traêng troøn, xuoáng thaáp vaøo ngaøy thöôïng huyeàn vaø haï huyeàn. Bieân ñoä trieàu vaøo muøa luõ vaø muøa khoâ xem nhö khoâng ñoåi: töø 2.5 – 3 m (khaù lôùn so vôùi caùc khu vöïc khaùc thuoäc vuøng Nam Boä). Ñaëc bieät trong naêm coù thôøi kyø chaân trieàu ruùt saâu keùo daøi (thaùng 6,7,8) cuøng vôùi thôøi ñieåm naøy muøa möa xuaát hieän. Ñaùnh giaù veà ñaëc ñieåm doøng chaûy vaø thuûy trieàu: Vôùi ñaëc ñieåm cuûa soâng ngoøi vaø cheá ñoä thuûy trieàu nhö vaäy, ñöùng veà maët ñòa chaát coâng trình thì hoaøn toaøn khoâng coù lôïi : seõ laøm thay ñoåi tính chaát cô lyù cuûa ñaát ñaù, laøm maát oån ñònh vaø daãn ñeán deã xaûy ra tröôït lôû ôû caùc bôø doác. Maët khaùc veà ñòa hình ñòa maïo, tröõ löôïng boài laéng vaät lieäu traàm tích nôi ñaây khaù lôùn, ñoä saâu cuûa soâng Saøi Goøn khu vöïc caàu BÌnh Trieäu vaø caàu Saøi Goøn laø 25m, trong khi ñoù taïi khu vöïc Thanh Ña chæ coøn 8 m. Ñieàu naøy coäng vôùi tính baùn Nhaät trieàu khoâng ñeàu laøm doøng chaûy cuûa soâng bò caûn trôû, daãn ñeán vieäc taêng löu löôïng, taêng vaän toác doøng chaûy ôû keânh Thanh Ña keùo theo hieän töôïng xaâm thöïc ngang xaûy ra maõnh lieät, loøng soâng ñöôïc môû roäng, nhieàu doøng chaûy ñöôïc hình thaønh ñeå thoaùt nöôùc toàn ñoïng, nhaát laø vaøo muøa möa lôùn. Nhöõng nôi chòu aûnh höôûng cuûa quaù trình xaâm thöïc ngang laø 4 khu vöïc cuûa bôø loõm. Theo baûn ñoà ta coù theå thaáy hình daïng cuûa thung luõng soâng gaàn uoán khuùc, coù daïng khuyeát ôû caû hai daõy, höôùng cuûa doøng chaûy quanh khu vöïc Thanh Ña quay ngoaéc 180o , ñieàu naøy khieán cho moãi khi trieàu leân hoaëc xuoáng nhieàu choã doøng chaûy ñaâm thaúng vaøo phía bôø loõm hay caäp saùt bôø vôùi vaän toác lôùn hôn vaän toác tôùi haïn cho pheùp ñoái vôùi buøn seùt vaø caùt mòn neân khaû naêng xoùi ngang taïo haøm eách laø raát lôùn. Do coù nhöõng ñaëc ñieåm nhö vaäy neân khu vöïc naøy luoân chòu söï taùc ñoäng cuûa thuûy trieàu neân thöôøng xuyeân baõo hoøa nöôùc. Maät khaùc, ranh giôùi ñòa hình khu vöïc baùn ñaûo Thanh Ña ñöôïc bao boïc bôûi soâng Saøi Goøn, chòu söï taùc ñoäng tröïc tieáp cuûa doøng chaûy neân quaù trình xaâm thöïc dieãn ra maïnh meõ hôn quaù trình boài tuï. Caên cöù vaøo doøng chaûy cuûa soâng Saøi Goøn (theo höôùng Baéc – Nam) thì ta coù theå keát luaän phía bôø Baéc cuûa Thanh Ña chòu taùc duïng xaâm thöïc maïnh meõ nhaát. Hình 6 . Baûn ñoà soâng Saøi Goøn khu vöïc BÑ Thanh Ña – Bình Quôùi CHÖÔNG V: ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG NGUYEÂN NHAÂN GAÂY SAÏT LÔÛ_ TAÙC ÑOÄNG CUÛA TÖÏ NHIEÂN VAØ CON NGÖÔØI LEÂN VUØNG SAÏT LÔÛ BÑ THANH ÑA – BÌNH QUÔÙI: Toác ñoä vaø cô cheá cuûa hieän töôïng saït lôû bôø soâng: Toác ñoä saït lôû: Hieän töôïng saït lôû bôø soâng Saøi Goøn khu vöïc Baùn ñaûo Thanh Ña ñöôïc taïo ra bôûi toå hôïp taùc ñoäng cuûa raát nhieàu yeáu toá. Toác doä saït lôû bôø soâng phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö : haøm löôïng buøn caùt, heä soá coá keát cuûa vaät lieäu taïo neân loøng daãn, heä soá bieåu thò hình daïng loøng daãn, ñoä saâu doøng chaûy, löu löôïng doøng chaûy, chieàu roäng maët thoaùng, ñoä bieán ñoäng cuûa bôø… Coâng thöùc tính toác ñoä saït lôû bôø coù theå vieát moät caùch toång quaùt: Bsaït = f(G, β, Þ, h, q, B, Mb , …)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docthuyet minh.doc
 • docmuc luc.doc