Khóa luận 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở Giao dịch 1 - Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Việt Nam

Lời nói đầu 4 Chương 1 5 1.Tổng quan về thị trường ngoại hối 5 1.1.Khái niệm thị trường ngoại hối 5 1.2.Đặc điểm của thị trường ngoại hối 5 1.3.Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường ngoại hối. 6 1.4.Chức năng của thị trường ngoại hối 7 1.5.Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối. 7 1.5.1.Nhóm khách hàng mua bán lẻ . 7 1.5.2. Các Ngân hàng thương mại. 8 1.5.3. Các nhà môi giới ngoại hối. 8 1.5.4. Các Ngân hàng Trung ương. 9 2.Hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM 9 2.1.Vai trò của NHTM 9 2.2.Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của NHTM. 10 2.2.1. Sự cần thiết của các NHTM phải tham gia kinh doanh ngoại hối 10 2.2.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại hối đối với các NHTM. 10 2.2.3. Ưu thế của NHTM trong kinh doanh ngoại hối 10 3.Tỷ giá và các giao dịch ngoại hối. 11 3.1. Tỷ giá. 11 3.1.1.Khái niệm tỷ giá. 11 3.1.2.Các loại tỷ giá. 11 3.1.3.Các phương pháp yết giá 12 3.2. Các giao dịch trên thị trường ngoại hối. 13 3.2.1.Giao dịch ngoại hối trao ngay( Sport). 13 3.2.2. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn ( Forward Transaction) 13 3.2.3. Giao dịch tiền tệ tương lai ( Currency Futures) 14 3.2.4.Giao dịch hoán đổi ngoại hối (Swap) 15 3.2.5. Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Options) 15 Chương 2 17 1. Quá trình hình thành và phát triển. 17 2.Tình hình kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch I. 18 2.1. Các hoạt động chủ yếu liên quan đến ngoại tệ tại SGD I. 18 2.1.1. Hoạt động thanh toán quốc tế. 18 2.1.2 Hoạt động cho vay ngoại tệ. 19 2.1.3. Hoạt động mua bán ngoại tệ. 19 2.2. Cơ sở pháp lý. 19 2.3.Quy trình mua bán ngoại tệ phục vụ khách hàng. 20 2.3.1 Lập kế hoạch nhu cầu ngoại tệ và thông báo. 20 2.3.2. Giao dịch mua ngoại tệ. 21 2.3.3. Giao dịch bán ngoại tệ. 21 2.3.4. Mua bán ngoại tệ để cân đối nhu cầu ngoại tệ của khách hàng đảm bảo trạng thái ngoại tệ. 22 2.3.5. Quy định niêm yết tỷ giá mua bán ngoại tệ tại Sở giao dịch I. 23 2.4.Nguồn mua ngoại tệ. 23 2.5. Nguồn bán ngoại tệ. 25 3. Thực trạng kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch I 26 4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoạitệ tại SGDI NHĐT&PTVN. 31 4.1. Kết quả đạt được. 31 4.1.1 Đạt được mục đích về lợi nhuận. 32 4.1.2. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng & mở rộng mối quan hệ. 32 4.1.3. Tăng cường hiệu quả cho vay. 33 4.1.4 Thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế. 34 4.2. Hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I. 35 4.2.1. Những hạn chế trong quá trình kinh doanh ngoại tệ tại SGDI. 35 4.2.1.1. Các nghiệp vụ kinh doanh còn đơn điệu. 35 4.2.1.2. Nguồn mua ngoại tệ của Sở giao dịch còn hạn chế. 35 4.2.1.3. Một số tồn tại khác. 36 4.2.2 . Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch I còn kém hiệu quả là do những nguyên nhân sau. 37 4.2.2.1. Nguyên nhân khách quan. 37 4.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan của chính bản thân ngân hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 37 Chương 3 39 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại SGDI - NHĐT&PTVN 39 1. Phương hướng phát triển kinh doanh ngoại tệ của SGDI - NHĐT&PTVN. 39 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của SGDI. 40 2.1. Nâng cao chất luợng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ đang sử dụng 41 2.2.Có những chuẩn bị để đưa nghiệp vụ option vào giao dịch. 41 2.3. Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong kinh doanh. 42 2.4. Mở rộng và phát triển hoạt động liên quan đến kinh doanh ngoại tệ 42 2.4.1. Hoạt động thanh toán quốc tế. 42 2.4.2. Hoạt động cho vay ngoại tệ. 43 2.5. Xây dựng chính sách khách hàng. 43 2.6. Đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, công nghệ ngân hàng . 44 2.7. Chính sách phát triển nguồn nhân lực. 45 2.7.1 Nâng cao trình độ quản lý. 45 2.7.2 Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn. 46 2.8. Thực hiện tốt một số nguyên tắc trong kinh doanh ngoại tệ. 46 3. Một số kiến nghị 47 3.1.Đối với Chính phủ. 47 3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho kinh doanh ngoại tệ. 47 3.1.2. Cơ chế tỷ giá linh hoạt có sự điều chỉnh của Nhà nước. 48 3.1.3. Hình thành và vận hành tốt thị trường ngoại hối 49 3.1.4. Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế 50 3.2. Đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (NHĐT&PTVN) 51 3.2.1 Về quy trình mua bán ngoại tệ giữa Hội sở chính và chi nhánh. 51 3.2.2 Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể các văn bản của Chính phủ, của ngành về quản lý ngoại hối và kinh doanh ngoại tệ. 52 3.2.3 Thực hiện kiểm tra, kiểm sát và nâng cao trình độ nghiệp vụ. 52 Kết luận 53 Tài liệu tham khảo. 54 Danh mục các chữ viết tắt 57

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở Giao dịch 1 - Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ë réng c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ nh­: L/C hµng nhËp, L/C hµng xuÊt, sÐc, chuyÓn tiÒn... vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng nµy t¨ng tr­ëng víi tèc ®é ®¸ng kÓ. Tãm l¹i, kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I ®· lµm ®a d¹ng ho¸ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, ®¸p øng nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n, gãp phÇn thóc ®Èy hiÖu qu¶ cho vay ngo¹i tÖ, t¨ng c­êng më réng ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, t¨ng thu dÞch vô cho ng©n hµng, gãp phÇn æn ®Þnh tû gi¸ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ thùc thi hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cña NHNN. 4.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nh­ trªn th× còng cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, nh÷ng h¹n chÕ nµy kh«ng chØ lµ nh÷ng yÕu tè chñ quan cña b¶n th©n ng©n hµng mµ nã cßn bao gåm nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan t¸c ®éng tíi. 4.2.1. Nh÷ng h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i SGDI. 4.2.1.1. C¸c nghiÖp vô kinh doanh cßn ®¬n ®iÖu. HiÖn nay, c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I thùc hiÖn cßn rÊt ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ c¸c nghiÖp vô trao ngay, nghiÖp vô kú h¹n cßn c¸c nghiÖp vô kh¸c th× rÊt Ýt ®­îc sö dông vµ hÇu nh­ kh«ng cã. V× vËy, ho¹t ®éng kinh doanh cßn mang tÝnh s¬ khai, ch­a cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ch­a cã ho¹t ®éng tÝch tr÷, ®Çu c¬. Do ®ã, Së giao dÞch kh«ng thÓ sö dông c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña m×nh nh­ lµ c«ng cô ®Ó phßng ngõa rñi ro vÒ tû gi¸ còng nh­ thu lîi nhuËn qua chªnh lÖch tû gi¸. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ mét phÇn do nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ t©m lý sö dông cña kh¸ch hµng. Hä ®· quen víi nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng nªn khi thay ®æi vµ sö dông nghiÖp vô míi lµ rÊt khã kh¨n. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cã nguån thu ngo¹i tÖ trong t­¬ng lai th× kh«ng muèn b¸n kú h¹n cho ng©n hµng v× hä kú väng tû gi¸ sÏ t¨ng. C¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu th× chÊp nhËn mua ngo¹i tÖ víi tû gi¸ t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Thø n÷a, nguyªn nh©n chñ quan tõ phÝa ng©n hµng: Th«ng tin trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph©n tÝch, theo dâi t×nh h×nh diÔn biÕn cña thÞ tr­êng, còng nh­ tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé kinh doanh cßn yÕu. ViÖc tÝnh to¸n tû gi¸ mua b¸n kú h¹n theo quyÕt ®Þnh 15/1999/Q§- NHNN cña thèng ®èc NHNN vÒ x¸c ®Þnh biªn ®é tû gi¸ kú h¹n cßn nhiÒu v­íng m¾c. Trªn thùc tÕ, mçi ng©n hµng ®­a ra tû gi¸ kh¸c nhau, ng©n hµng nµo v× chiÕn l­îc kh¸ch hµng th× sÏ ®­a ra tû gi¸ thÊp, cßn ng©n hµng nµo cã lîi thÕ th× sÏ ®­a ra tû gi¸ cao h¬n. Do vËy, g©y ra t×nh tr¹ng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng cung cÇu ngo¹i tÖ, g©y khã kh¨n cho Së giao dÞch trong viÖc giao dÞch víi kh¸ch hµng. 4.2.1.2. Nguån mua ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch cßn h¹n chÕ. Nh­ trªn ®· nãi, mèi quan hÖ gi÷a Së giao dÞch víi kh¸ch hµng ngµy cµng më réng, nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng còng cµng lín. Song Së giao dÞch cßn lu«n h¹n chÕ vÒ nguån ngo¹i tÖ ®Ó b¸n cho kh¸ch hµng. Nguyªn nh©n cña viÖc thiÕu nguån mua ngo¹i tÖ nµy lµ do: Kh¶ n¨ng t¸i t¹o ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ t¹i NH§T nãi chung vµ Së giao dÞch nãi riªng yÕu, nguån ngo¹i tÖ kinh doanh chñ yÕu lµ trªn thÞ tr­êng liªn ng©n hµng. Tû gi¸ giao dÞch do NHNN c«ng bè ch­a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng, do ®ã g©y khã kh¨n cho c¸c NHTM trong viÖc mua ngo¹i tÖ cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trªn thÞ tr­êng. Kh¸ch hµng cã quan hÖ víi Së giao dÞch chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty vµ tæng C«ng ty cã doanh sè ho¹t ®éng lín nªn nhu cÇu mua ngo¹i tÖ t­¬ng ®èi nhiÒu, mÆt kh¸c, ®Ó gi÷ v÷ng nÒn kh¸ch hµng hiÖn cã vµ tiÕp thÞ thªm mét sè kh¸ch hµng míi, Së giao dÞch ph¶i c©n ®èi tæng nguån thu tõ kh¸ch hµng ( tõ tiÒn göi, tiÒn vay, phÝ b¶o l·nh, thanh to¸n quèc tÕ...) ®Ó chÊp nhËn b¸n lç vÒ tû gi¸. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu trong n­íc bÞ thu hÑp do t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ trªn ThÕ giíi biÕn ®æi s©u s¾c, nguån kiÒu hèi tõ n­íc ngoµi chuyÓn vÒ n­íc bÞ h¹n chÕ do ®ã lµm h¹n chÕ nguån cung ngo¹i tÖ cho ng©n hµng. TÝnh chñ ®éng cña c¸c chi nh¸nh trong kinh doanh ( mua b¸n ngo¹i tÖ ) ch­a cao, ch­a coi ®©y lµ ho¹t ®éng quan träng, nhiÒu chi nh¸nh míi chó ý ®Õn tµi trî hµng nhËp khÈu mµ ch­a chó ý ®Õn tµi trî hµng xuÊt khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó t¹o nguån thu ngo¹i tÖ, cßn û l¹i vµo c©n ®èi ngo¹i tÖ cña toµn hÖ thèng. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn ®· lµm cho nguån ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch bÞ h¹n chÕ, dÉn ®Õn kinh doanh ngo¹i tÖ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Së hoÆc ph¶i ®ãng vai trß lµ ng­êi mua hé ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng vµ kh«ng thu l·i hoÆc ph¶i b¸n víi tû gi¸ cao h¬n mét chót th× g©y Ên t­îng kh«ng tèt cho kh¸ch hµng vµ cã kh¶ n¨ng mÊt kh¸ch hµng. §iÒu nµy g©y t¸c ®éng tiªu cùc tíi hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I 4.2.1.3. Mét sè tån t¹i kh¸c. Ngoµi nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn th× cßn rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I nh­: Quy m« ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së cßn nhá so víi quy m« ho¹t ®éng cña toµn hÖ thèng. Së ch­a thùc sù chó träng vµo ph¸t triÓn nghiÖp vô kinh doanh nµy, nghiÖp vô nµy ph¸t triÓn kh«ng c©n xøng víi c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c cña Së. C¬ cÊu ngo¹i tÖ ch­a hîp lý, ®ång USD hiÖn nay vÉn lµ ®ång tiÒn ®­îc sö dông chñ yÕu trong c¸c giao dÞch hµng ngµy cña Së, tû träng giao dÞch USD t¹i Së lu«n chiÕm tíi 90% trong tæng doanh sè mua b¸n. ChÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng cßn thÊp. HiÖn nay, Së ch­a cã dÞch vô hç trî nµo cho ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. 4.2.2 . Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I cßn kÐm hiÖu qu¶ lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau. 4.2.2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. Thø nhÊt lµ, thiÕu mét thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ muèn më réng vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a th× ph¶i cã mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c lµ thÞ tr­êng hèi ®o¸i. HiÖn nay, ë ViÖt Nam ch­a cã mét thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh theo ®óng nghÜa cña nã mµ chØ ë giai s¬ khai lµ thÞ tr­êng giao dÞch ngo¹i tÖ vµ thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng. H¬n n÷a, ®èi t­îng tham gia trªn thÞ tr­êng cßn rÊt h¹n chÕ, chñ yÕu lµ c¸c NHTM. Chóng ta biÕt r»ng hiÖn nay tÇng líp d©n c­ cßn tån ®äng mét l­îng ngo¹i tÖ kh¸ lín. NÕu ®èi t­îng tham gia trªn thÞ tr­êng ®­îc më réng th× sÏ thu hót mét bé ph©n lín d©n c­ tham gia vµo thÞ tr­êng nµy, tõ ®ã h¹n chÕ ®­îc c¸c ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ “ chî ®en”. Thø hai lµ, thiÕu mét thÞ tr­êng tiÒn tÖ hoµn h¶o. ThÞ tr­êng ngo¹i hèi vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi cã thÓ ®Çu t­ c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n b»ng c¸ch mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu... Nh­ng ®iÒu quan t©m hµng ®Çu cña hä lµ tÝnh láng mµ hä ®ang n¾m gi÷. ChÝnh v× vËy, chØ khi nµo c¸c chøng kho¸n ®ã ®­îc chuyÓn ®æi tù do trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ th× míi hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ chuyÓn ngo¹i tÖ sang VND ®Ó mua chøng kho¸n. Nhê ®ã, ho¹t ®éng mua b¸n, vay m­în ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi míi cã thÓ ph¸t triÓn s©u réng vµ hoµn chØnh h¬n. Thø ba lµ, viÖc can thiÖp cña NHNN qu¸ s©u vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµm cho c¸c NHTM mÊt quyÒn chñ ®éng trong viÖc ®¶m b¶o nguån ngo¹i tÖ cña m×nh. ViÖc can thiÖp cña NHNN ®«i khi cßn mang tÝnh hµnh chÝnh. Thø t­ lµ, tr×nh ®é nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ thÞ tr­êng ngo¹i hèi cßn h¹n chÕ. Ngay c¶ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng chØ quen víi nghiÖp vô mua b¸n ngo¹i tÖ trao ngay mµ ch­a cã thãi quen mua b¸n kú h¹n, hä ®Ó mÆc rñi ro vÒ tû gi¸. Do vËy, c¸c ng©n hµng khã cã thÓ më réng c¸c nghiÖp vô mua b¸n vèn cã cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi nh­ mua b¸n kú h¹n, mua b¸n quyÒn chän... 4.2.2.2. Nguyªn nh©n chñ quan cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. Thø nhÊt lµ, tr×nh ®é c¸n bé lµm c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Kinh doanh ngo¹i tÖ cßn thô ®éng, phô thuéc vµo kh¸ch hµng , mua b¸n ch­a gi¸m tËn dông thêi c¬, m¹nh d¹n tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu c¬, kinh doanh ngo¹i tÖ víi quy m« lín. Do vËy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ khã cã kh¶ n¨ng më réng, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, hiÖn nay sè nh©n viªn trong lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ cßn Ýt, Së míi chØ cã 3 nh©n viªn phô tr¸ch ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ Thø hai lµ, mÆc dï Së ®· trang bÞ mét sè m¸y mãc phôc vô cho kinh doanh ngo¹i tÖ nh­: mµn h×nh Reuters, m¸y fax, vi tÝnh... song so víi yªu cÇu cña mét thÞ tr­êng hèi ®o¸i hoµn chØnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ th× Së cÇn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a , tiÕn tíi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. Thø ba lµ, ý thøc chÊp hµnh cña c¸c chi nh¸nh cßn yÕu, ®· cã biÓu hiÖn chÊp hµnh kh«ng nghiªm c¸c quy ®Þnh vÒ mua b¸n ngo¹i tÖ cña NHNN vµ h­íng dÉn cña NH§T. Trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh, mét sè chi nh¸nh ®· thiÕu cô thÓ, thiÕu c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra, kiÓm so¸t do h¹n chÕ vÒ nghiÖp vô, kü n¨ng nhËn ®o¸n rñi ro vµ thiÕu th«ng tin trªn thÞ tr­êng. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I - NH§T&PTVN 1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I -NH§T&PTVN. Xu h­íng më cöa héi nhËp toµn cÇu ho¸ kinh tÕ thÕ giíi ®· thóc ®Èy m¹nh mÏ ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ, cïng víi nã ho¹t ®éng giao dÞch ngo¹i hèi cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi quèc tÕ ngµy cµng trë nªn s«i ®éng vµ ph¸t triÓn, trë thµnh bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña kinh doanh quèc tÕ. Ho¹t ®éng cña NHTM trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi ®· trë thµnh m¶ng ho¹t ®éng quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh ®a n¨ng vµ lµ c«ng cô quan träng trong c¹nh tranh vµ thu hót kh¸ch hµng. §øng tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t vµ nguy c¬ mÊt thÞ phÇn trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt liªn quan ®Õn lÜnh vùc thÞ tr­êng quèc tÕ, yªu cÇu bøc xóc ®èi víi c¸c NHTMVN lµ ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng, nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ nghiªm tóc thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu ph¸t huy thÕ m¹nh cña m×nh nh»m n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Víi nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra ®Êy, Së giao dÞch I ®· vµ ®ang nghiªn cøu ®Ó ®­a ra biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ cña m×nh sao cho cã lîi nhÊt. Víi 48 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh NH§T&PTVN ®· kh«ng ngõng lín m¹nh, phÊn ®Êu nç lùc, s¸ng t¹o, m·i lµ ng­êi lÝnh xung kÝch phôc vô ®Çu t­ ph¸t triÓn, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Vµ víi 14 n¨m ph¸t triÓn Së giao dÞch I ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh ®¬n vÞ hµng ®Çu trong toµn ngµnh ng©n hµng. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn mµ néi dung xuyªn suèt lµ c¬ cÊu l¹i toµn bé ®Ó ph¸t triÓn vµ chñ ®éng héi nhËp, Së giao dÞch I cÇn tËp trung ®æi míi c«ng nghÖ, t¨ng c­êng ®µo t¹o c¸n bé, n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh vµ ph¸t triÓn m¹nh c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña ng©n hµng hiÖn ®¹i ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ph¶i g¾n chÊt l­îng víi ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ vµ an toµn ë møc cao nhÊt. Trong ®ã, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së lµ mét trong nh÷g lÜnh vùc ph¶i ®­îc quan t©m hµng ®Çu ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho më cöa vµ héi nhËp. Mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p lµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i n¨m 2004. Toµn chi nh¸nh cÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ, ®¸p øng cao nhÊt nhu cÇu hîp ph¸p hîp lÖ vÒ ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng. NhËn thøc râ ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn chi nh¸nh. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NH§T&PTVN trong giai ®o¹n hiÖn nay tr­íc hÕt lµ ®Ó phôc vô tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, ®¶m b¶o hiÖu qu¶, an toµn, tuyÖt ®èi kh«ng ch¹y theo lîi nhuËn ®¬n thuÇn mµ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ®Æt trªn ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ph¶i ®­îc ®ång bé víi ho¹t ®éng tÝn dông, xuÊt nhËp khÈu, thanh to¸n quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Trong kinh doanh ngo¹i tÖ ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chØ ®¹o cña c¸n bé, l·nh ®¹o ®iÒu hµnh vµ nghiÖp vô cña tõng c¸n bé, tõng b­íc ¸p dông c«ng nghÖ míi ®Ó ph¸t triÓn, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, t¨ng c­êng kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé, kÞp thêi n¾m b¾t diÔn biÕn thÞ tr­êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ h¹n chÕ rñi ro. Tõ n¨m 2002, 12 n­íc thµnh viªn cña EU ®· b¾t ®Çu thanh to¸n b»ng ®ång EUR. HiÖn nay, ®ång EUR cã mét vÞ thÕ quan träng trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi Quèc tÕ, v× vËy SGDI cÇn chó träng giao dÞch b»ng ®ång EUR vµ theo dâi sù biÕn ®éng cña nã trªn thÞ tr­êng. Më réng m¹ng l­íi giao dÞch, ph¸t triÓn thªm nhiÒu kh¸ch hµng lµ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp lµm hµng xuÊt khÈu, tiÕp thÞ thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i, do ®ã, môc tiªu cña nã ph¶i g¾n liÒn víi ®Þnh h­íng chung, hç trî ®¾c lùc ®Ó hoµn thµnh ®Þnh h­íng ®ã. Môc tiªu lîi nhuËn lµ quan träng nh­ng ng©n hµng ph¶i ®¼m b¶o an toµn vÒ tµi s¶n, vèn ngo¹i tÖ cña quèc gia, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i víi chÊt l­äng hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. 2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I- NH§T&PTVN. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong c¸c nghiÖp vô kinh doanh cña ng©n hµng thêi hiÖn ®¹i. H¬n n÷a, ®©y lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh phøc t¹p, rñi ro cao vµ chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña nhiÒu biÕn cè kinh tÕ, x· héi, chÝnh trÞ... §Ó cã thÓ c¹nh tranh gay g¾t chiÕm lÜnh thÞ tr­êng th× c¸c NHTM ph¶i ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p riªng cho m×nh. ViÖc cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®óng ®¾n sÏ gióp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cho chÝnh ng©n hµng ®ã. Thùc tiÔn ®· chØ ra r»ng nguyªn nh©n nµo th× cÇn cã gi¶i ph¸p ®ã kÌm theo ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së gaio dÞch I trong thêi gian võa qua vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi, c¨n cø vµo mét sè tån t¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ thêi gian thùc tËp t¹i Së, em xin nªu ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I - NH§T&PTVN. 2.1. N©ng cao chÊt luîng nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ ®ang sö dông. Tr­íc m¾t, khi c¸c nghiÖp vô nh­ option vµ future ch­a ®­îc ¸p dông th× Së giao dÞch I cÇn tiÕp tôc n©ng cao hiÖu qu¶ c¸c nghiÖp vô ®ang sö dông: §èi víi nghiÖp vô mua b¸n trao ngay: TiÕp tôc më réng quy m« thùc hiÖn nghiÖp vô b»ng c¸c chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ngo¹i tÖ víi m×nh ®ång thêi më réng quan hÖ víi c¸c NHTM kh¸c. Gi÷ v÷ng uy tÝn víi kh¸ch hµng: thanh to¸n ®óng h¹n, ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §èi víi nghiÖp vô mua b¸n cã kú h¹n vµ nghiÖp vô Swap: Khi giao dÞch cÇn ®¶m b¶o theo nguyªn t¾c c«ng b»ng gi÷a mua vµ b¸n ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh rñi ro vÒ tû gi¸. HiÖn nay nghiÖp vô kú h¹n cã doanh sè giao dÞch chiÕm tû träng thÊp, nghiÖp vô ho¸n ®æi th× d­êng nh­ kh«ng sö dông, nÕu t¨ng tû träng giao dÞch c¸c nghiÖp vô nµy sÏ mang l¹i lîi nhuËn nhiÒu h¬n cho ng©n hµng. V× vËy cÇn giíi thiÖu víi kh¸ch hµng hiÓu vÒ nghiÖp vô vµ tiÖn Ých cña chóng. 2.2.Cã nh÷ng chuÈn bÞ ®Ó ®­a nghiÖp vô option vµo giao dÞch. T¹i Së giao dÞch I, trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ míi chØ thùc hiÖn nghiÖp vô mua b¸n trao ngay, mua b¸n kú h¹n vµ nghiÖp vô Swap ( nh­ng rÊt Ýt). Ngoµi ra c¸c nghiÖp vô kh¸c nh­ hîp ®ång quyÒn chän , hîp ®ång t­¬ng lai ch­a ®­îc thùc hiÖn. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cßn ®¬n gi¶n mang tÝnh s¬ khai, ch­a cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi thÞ tr­êng tiÒn tÖ, ch­a cã ho¹t ®éng tÝch tr÷ ®Çu c¬. Do ®ã, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ph¸t triÓn th× NHNN ®· cho phÐp NH§T&PTVN thùc hiÖn nghiÖp vô quyÒn chän vµo th¸ng 8 nµy. §©y lµ nghiÖp vô cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong viÖc tù b¶o hiÓm c¸c kho¶n thu chi cña m×nh vµ tr¸nh rñi ro hèi ®o¸i, nh­ vËy th× Së cã thÓ thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng m¹ng l­íi kinh doanh. NghiÖp vô nµy kh«ng chØ ®ßi hái sù am hiÓu vÒ nghiÖp vô, nç lùc häc hái kinh nghiÖm vµ n¾m b¾t th«ng tin tõ phÝa ng©n hµng mµ cßn ®­îc sù ñng hé , hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô tõ phÝa kh¸ch hµng. V× vËy, ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô míi nµy th× ®ßi hái Së I bªn c¹nh viÖc trang bÞ kiÕn thøc nghiÖp vô, ®µo t¹o kü n¨ng cho c¸n bé kinh doanh ngo¹i tÖ cÇn giíi thiÖu , qu¶ng b¸ cho kh¸ch hµng hiÓu râ vÒ lîi Ých c¸c nghiÖp vô ®Ó hä sö dông chóng nh­ c¸c c«ng cô phßng ngõa rñi ro vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ trong kinh doanh. 2.3. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong kinh doanh. ë n­íc ta hiÖn nay, ®ång USD vÉn lµ ®ång tiÒn ®­îc c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu sö dông chñ yÕu trong thanh to¸n quèc tÕ, trong c¸c NHTM th× viÖc huy ®éng vèn vµ cho vay b»ng ngo¹i tÖ th× còng chñ yÕu b»ng ®ång USD vµ ®ång USD chiÕm tíi 90% c¸c giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I NH§T&PTVN. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn th­¬ng m¹i toµn cÇu, viÖc sö dông chñ yÕu ®ång USD lµ kh«ng cßn phï hîp n÷a. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ mét mÆt ®¸p øng nhu cÇu cô thÓ vÒ ngo¹i tÖ ®ã cho kh¸ch hµng khiÕn kh¸ch hµng t×m ®Õn ng©n hµng th­êng xuyªn h¬n, mÆt kh¸c sÏ chia sÎ, ph©n t¸n rñi ro trong khi tû gi¸ cña c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau cã nh÷ng biÕn ®éng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè kh«ng kiÓm so¸t ®­îc. HiÖn nay, kh«ng nªn chó träng qu¸ vµo ®ång USD mµ nªn më réng kinh doanh ra nh÷ng lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nh­ EUR, JPY, GBP... Víi tû gi¸ cña USD lu«n biÕn ®æi vµ chªnh lÖch tû gi¸ chØ kho¶ng 0,05% th× c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c chªnh lÖch tû gi¸ mua vµ tû gi¸ b¸n lµ rÊt cao lªn tíi 1-1,8%. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong kinh doanh gãp phÇn ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh. §Ó cã kÕ ho¹ch duy tr× tr¹ng th¸i ngo¹i hèi vµ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ th× cÇn ph¶i xem xÐt t×m hiÓu nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®­a ra mét chÝnh s¸ch tèi ­u tr¸nh t×nh tr¹ng kh¸ch hµng cÇn ngo¹i tÖ nµy mµ ng©n hµng chØ cã ngo¹i tÖ kh¸c. 2.4. Më réng vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn kinh doanh ngo¹i tÖ. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng ®Òu cã liªn quan trùc tiÕp, t¸c ®éng lÉn nhau. Ho¹t ®éng nµy ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cïng ph¸t triÓn. Trong lÜnh vùc kinh doanh cã liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ t¹i Së giao dÞch I th× viÖc kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng chØ ®em l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng mµ cßn gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ vµ tÝn dông ngo¹i tÖ ph¸t triÓn. 2.4.1. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ. Thanh to¸n quèc tÕ lµ ho¹t ®éng cã liªn quan trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. Muèn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ th× ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. Cã phôc vô kh¸ch hµng thuËn lîi th× kh¸ch hµng míi t×m ®Õn ng©n hµng nhiÒu h¬n, ng©n hµng sÏ cã nguån thu ngo¹i tÖ tõ c¸c kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ nguån b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu. §Ó thùc hiÖn tèt nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ th× ®ßi hái Së I ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: ChÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng: Cã c¸c møc ký quü phï hîp víi tõng doanh nghiÖp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m chi phÝ cho kh¸ch hµng cã uy tÝn, quan hÖ l©u dµi víi Së, kh¸ch hµng cã khèi l­îng giao dÞch lín. T­ vÊn cho kh¸ch hµng vÒ ph­¬ng thøc giao dÞch cã lîi cho kh¸ch hµng. Tæ chøc thùc hiÖn nghiÖp vô ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ an toµn vÒ vèn.... Më réng quan hÖ víi c¸c ng©n hµng kh¸c ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ®Ó tËn dông tèi ®a sù trî gióp vÒ nghiÖp vô, chuyªn m«n vµ khai th¸c th«ng tin kinh tÕ. Tæ chøc thùc hiÖn tèt quy tr×nh thanh to¸n quèc tÕ míi, ph¸t triÓn vµ sö dông m¹ng thanh to¸n quèc tÕ SWIFT víi hiÖu qu¶ cao nhÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng thanh to¸n quèc tÕ. 2.4.2. Ho¹t ®éng cho vay ngo¹i tÖ. §Ó më réng cho vay ngo¹i tÖ th× Së cÇn: TiÕp tôc t¨ng kh¬i nguån ngo¹i tÖ trung vµ dµi h¹n, Thùc hiÖn tèt cho vay tµi trî xuÊt nhËp khÈu ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp cã vèn lµm hµng xuÊt khÈu. Thùc hiÖn cho vay øng tr­íc bé chøng tõ hµng xuÊt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp ngo¹i tÖ cho doanh nghiÖp vµ cã ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng ngo¹i tÖ cã kú h¹n. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé thÈm dÞnh tÝn dông ®Ó xem xÐt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ t­ vÊn cho hä ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.5. X©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng cã mét vÞ thÝ hÕt søc quan träng trong toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mét NHTM. Gi¶i ph¸p vÒ mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®óng ®¾n sÏ lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh vÞ trÝ cña ng©n hµng trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t giµnh giËt thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña c¸c NHTM. Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng: §©y lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn l­îc kh¸ch hµng nh»m më réng ho¹t ®éng vµ n©ng cao sè l­îng kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®Õn giao dÞch víi Së cßn chiÕm tû lÖ rÊt nhá, mµ kh¸ch hµng cña Së chñ yÕu lµ c¸c ng©n hµng kh¸c. Do ®ã, Së giao dÞch I cÇn chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, më réng m¹ng l­íi giao dÞch cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i, s¶n phÈm dÞch vô tiÖn Ých ®Ó thu hót nhãm kh¸ch hµng nµy, v× ®©y võa lµ nguån thu võa lµ nguån b¸n ngo¹i tÖ quan träng cña ng©n hµng. ViÖc thu hót ®­îc sè l­îng lín c¸c doanh nghiÖp cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®ang lµ môc tiªu ®Æt ra víi toµn nh©n viªn giao dÞch kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. §©y còng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô: C¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, tiÕt kiÖm thêi gian vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cßn bÊt hîp lý vµ l¹c hËu. Khi mua ngo¹i tÖ mét mÆt kh¸ch hµng ph¶i xuÊt tr×nh ®¬n xin mua ngo¹i tÖ kÌm theo c¸c chøng tõ liªn quan cho phßng kinh doanh ®èi ngo¹i, kh¸ch hµng cßn ph¶i lËp uû nhiÖm chi trÝch tµi kho¶n VND ®Ó tr¶ tiÒn mua, mµ lÏ ra hä cã thÓ uû quyÒn cho ng©n hµng tù trÝch tµi kho¶n VND. Nh­ vËy, kh¸ch hµng chØ cÇn ®Õn Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn ®Ó giao dÞch, phÇn cßn l¹i lµ c«ng viÖc néi bé gi÷a c¸c phßng trong Së giao dÞch sÏ tù lµm. Cã chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý cho tõng kh¸ch hµng: Trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ph¶i ®­îc ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp trªn c¬ së c©n ®èi vèn, chi phÝ , lîi nhuËn, thÞ phÇn vµ c¸c môc tiªu kh¸c mµ Së theo ®uæi. TuyÖt ®èi kh«ng ch¹y theo lîi nhuËn mµ lµm mÊt ®i nÒn kh¸ch hµng bÒn v÷ng. Së ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng. Víi nhãm kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u dµi víi Së, khèi l­îng giao dÞch lín vµ cã uy tÝn sÏ ®­îc h­ëng l·i suÊt ­u ®·i, mua b¸n ngo¹i tÖ víi gi¸ c¶ ­u ®·i.... ChÝnh s¸ch Marketing kh¸ch hµng: Trong b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2004 ban l·nh ®¹o ®· ®­a ra gi¶i ph¸p lµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch Marketing kh¸ch hµng. Cã thÓ nãi ®©y lµ nhiÖm vô quan träng, v× trong thêi gian tíi Së sÏ ¸p dông nghiÖp vô kinh doanh míi, dÞch vô s¶n phÈm míi, do ®ã, ph¶i tæ chøc qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh sao cho ng¾n gän, dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông. Cã thÓ t¨ng c­êng qu¶ng b¸ trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, t¹p chÝ, truyÒn h×nh, m¹ng Internet. §èi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ mua b¸n ngo¹i tÖ víi Së cÇn giíi thiÖu cho hä biÕt vÒ nh÷ng nghiÖp vô míi sao cho hä thÊy ®­îc nã cã lîi nhÊt ®èi víi hä, vµ sö dông chóng thuËn tiÖn. §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I. 2.6. §Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ ng©n hµng . HiÖn nay, hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü cã hiÖu lùc, ViÖt nam s¾p tham gia vµo c¸c tæ chøc tµi chÝnh th­¬ng m¹i thÕ giíi. §iÒu nµy, cã nghÜa lµ c¸c NHTMVN sÏ ph¶i c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi khi mµ hä cã rÊt nhiÒu lîi thÕ, nhÊt lµ vÒ c«ng nghÖ vµ dÞch vô ng©n hµng. Khi ®ã mét lo¹t c¸c s¶n phÈm ng©n hµng hiÖn ®¹i vèn ®· ®­îc sö dông ë nhiÒu quèc gia kh¸c nhau sÏ ®­îc tung ra ë ViÖt Nam cho kh¸ch hµng sö dông. Lóc ®ã lîi thÕ t¹m thêi cña NHTMVN sÏ dÇn bÞ mÊt ®i. §Ó giµnh giËt ®­îc thÞ tr­êng th× yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra víi tÊt c¶ c¸c NHTM vµ víi Së giao dÞch I nãi riªng lµ ph¶i ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ ng©n hµng sao cho phï hîp. §Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ - ®©y lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh rñi ro cao, g¾n liÒn víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng, chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu yÕu tè, kinh tÕ, chÝnh trÞ, chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc...do ®ã, viÖc ®Çu t­ c«ng nghÖ vµo lÜnh vùc nµy lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Thùc tr¹ng cho thÊy, hiÖn nay ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I vÉn lµ mét m¶ng nghiÖp vô cña phßng kÕ ho¹ch nguån vèn, ch­a cã mét phßng kinh doanh tiÒn tÖ riªng biÖt nªn ch­a cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nªn trong thêi gian tíi Së giao dÞch cÇn thµnh lËp phßng kinh doanh tiÒn tÖ riªng. MÆt kh¸c, c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ míi chØ th«ng qua ®iÖn tho¹i, fax...Së ®· cã mµn h×nh Reuteur ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tû gi¸ cña Nhµ n­íc, do ®ã, Së cÇn ®Çu t­ m¹ng Internet nèi víi c¸c doanh nghiÖp lín, c¸c NHTM kh¸c ®Ó theo dâi diÔn biÕn cña thÞ tr­êng. CÇn x©y dùng m¹ng truyÒn tin néi bé vµ hÖ thèng øng dông hç trî c¸c cÊp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 2.7. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Tr×nh ®é vµ chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ngo¹i hèi ®ãng vai trß quan träng ®Õn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña NHTM trªn thÞ tr­êng ngoaÞ hèi. Do thÞ tr­êng ngo¹i hèi cã ®é nh¹y c¶m cao ( ph­¬ng ph¸p tÝnh tû gi¸, kü thuËt giao dÞch vµ mèi quan hÖ víi thÞ tr­êng cã nhiÒu phøc t¹p). §Æc biÖt, kinh doanh ngo¹i hèi trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi quèc tÕ rÊt phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i theo dâi s¸t biÕn ®éng cña tû gi¸ trªn thÞ tr­êng, kÕt hîp ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè kh¸c nh­ kinh tÕ, chÝnh trÞ cña mçi n­íc. Ngoµi ra, c¸n bé kinh doanh ngo¹i hèi ph¶i biÕt dù b¸o thÞ tr­êng, xem xÐt xu h­íng biÕn ®éng cña tû gi¸ trong thêi gian tr­íc m¾t, trung vµ dµi h¹n. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, Së giao dÞch I ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. 2.7.1 N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý. §Ó theo dâi, chØ ®¹o viÖc kinh doanh ngo¹i tÖ cã hiÖu qu¶ th× tr­íc hÕt, ban l·nh ®¹o cña Së giao dÞch cÇn n¾m b¾t ®­îc sù thay ®æi cña c¸c v¨n b¶n, quan ®iÓm chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng, cã c¸i nh×n toµn diÖn, bao qu¸t kÕt hîp víi ®Çu ãc ph©n tÝch tæng hîp, linh ho¹t s¸ng t¹o ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi, kh«ng bá lì c¬ héi kinh doanh hoÆc h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt, h×nh thµnh c¸c quyÕt ®Þnh dùa trªn c¬ së thùc tÕ vµ ý nghÜ cña m×nh. §Ó cã ®­îc phÈm chÊt nµy ®ßi hái c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i th­êng xuyªn trau dåi kiÕn thøc, häc hái kinh nghiÖm vµ tÝch luü nghÒ nghiÖp v÷ng vµng, ham hiÓu biÕt....Ban l·nh ®¹o ph¶i th­êng xuyªn lËp ra kÕ ho¹ch kinh doanh. Cã chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n sÏ gãp phÇn thùc hiÖn c«ng viÖc mét c¸ch cã kÕ ho¹ch gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.7.2 Th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé vÒ chuyªn m«n. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét nghiÖp vô míi, ho¹t ®éng cña nã g¾n liÒn víi nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ tr­êng. V× vËy, ®ßi hái nh©n viªn phô tr¸ch ph¶i cã tr×nh ®é, am hiÓu vµ biÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó cã ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u. BiÕt tËn dông thêi c¬, c¬ héi trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc kinh doanh liªn quan ®Õn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ. MÆt kh¸c, ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ ho¹t ®éng ®Æc thï, c¸c giao dÞch cam kÕt mua b¸n cña NHTM mang tÝnh b¾t buéc. Do vËy, uy tÝn cña ng©n hµng ¶nh h­ëng lín tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®ã trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi, t¸c ®éng trùc tiÕp vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng. Tr×nh ®é xö lý nghiÖp vô cña nh©n viªn ng©n hµng ¶nh h­ëng trùc tiÕp nhÊt tíi uy tÝn cña ng©n hµng. HiÓu ®­îc tÇm quan träng nµy c¸c NHTMVN cÇn ph¶i ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. Së giao dÞch I ph¶i th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô, ®­a c¸n bé ®i häc tËp ë c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Thùc hiÖn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô chuyªn m«n cho nh©n viªn phô tr¸ch lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ, mµ hiÖn nay, Së giao dÞch I cã 3 nh©n viªn trÎ thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. §©y lµ mét lîi thÕ cho Së giao dÞch trong viÖc thùc hiÖn ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô, n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng trong t­¬ng lai. C¸n bé lµm nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng chØ tinh th«ng nghÒ nghiÖp mµ cßn ph¶i giái ngo¹i ng÷, am hiÓu ph¸p luËt vµ c¸c th«ng lÖ quèc tÕ, sö dông thµnh th¹o c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®ai phôc vô c«ng viÖc, søc khoÎ lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt quan träng cho mét “dealer” giái vµ kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi...sù nh¹y c¶m nghÒ nghiÖp ®Ó xö lý t×nh huèng giao dÞch mét c¸ch linh ho¹t. 2.8. Thùc hiÖn tèt mét sè nguyªn t¾c trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro, trong ®ã rñi ro vÒ tû gi¸ vµ rñi ro vÒ l·i suÊt lµ nh÷ng rñi ro ®Æc tr­ng. VÒ c¬ b¶n ng©n hµng kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc rñi ro mµ chØ cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ thiÖt h¹i do chóng g©y ra. §Ó cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu th× ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt mét sè nguyªn t¾c trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Rñi ro vÒ tû gi¸ xuÊt hiÖn khi ng©n hµng cã tr¹ng th¸i mét lo¹i ngo¹i tÖ nµo ®ã d­ thõa hoÆc thiÕu hôt. Khi ngo¹i tÖ lªn gi¸ th× tr¹ng th¸i d­ thõa sÏ cã lîi cßn nÕu tr¹ng th¸i ®o¶n th× sÏ bÞ lç. Trong qu¸ tr×nh mua b¸n hµng ngµy, tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ nµy lu«n thay ®æi nªn ng©n hµng lu«n cã kh¶ n¨ng gÆp ph¶i rñi ro do sù biÕn ®éng cña tû gi¸. V× vËy, ®Ó h¹n chÕ rñi ro do tû gi¸ g©y ra, ng©n hµng cÇn thùc hiÖn nguyªn t¾c mua ®ñ b¸n hÕt. MÆt kh¸c, Së giao dÞch cÇn ®iÒu chØnh møc tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ tèi ­u, Ýt rñi ro nhÊt nh­ng ph¶i cã hiÖu qu¶ bëi nÕu duy tr× tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ ë møc c©n b»ng th× sÏ bá lì c¬ héi kinh doanh khi kh«ng ®ñ ngo¹i tÖ cho nhu cÇu bÊt ngê cña kh¸ch hµng. Së giao dÞch I còng cÇn sö dông nhiÒu h¬n c«ng cô phßng ngõa rñi ro hèi ®o¸i (nghiÖp vô kú h¹n, nghiÖp vô ho¸n ®æi, nghiÖp vô quyÒn chän...) hoÆc tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng nÕu tû gi¸ biÕn ®éng v­ît qu¸ mét ph¹m vi giíi h¹n cho phÐp th× ng©n hµng vµ kh¸ch hµng sÏ cïng chia sÎ thiÖt h¹i hoÆc cïng h­ëng lîi. §©y lµ nguyªn t¾c thø hai cho ng©n hµng: nguyªn t¾c t×m ®­êng tho¸t tr­íc khi t¹o tr¹ng th¸i ngo¹i tÖ. Rñi ro l·i suÊt chñ yÕu x¶y ra víi c¸c nghiÖp vô kú h¹n, nghiÖp vô quyÒn chän. So víi rñi ro tû gi¸ hèi ®o¸i th× rñi ro hèi ®o¸i Ýt cã ý nghÜa h¬n nh­ng víi khèi l­îng giao dÞch lín th× nã còng g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ. §Ó h¹n chÕ rñi ro Së giao dÞch cÇn ph¶i ph©n tÝch rñi ro ph¸t sinh tõ nh÷ng nghiÖp vô nµy. ViÖc nµy cÇn thùc hiÖn theo nguyªn t¾c kÕt hîp ph©n tÝch c¬ b¶n víi ph©n tÝch kü thuËt. Ph©n tÝch c¬ b¶n ®Ó x¸c ®Þnh thÞ tr­êng, ph©n tÝch kü thuËt x¸c ®Þnh thêi diÓm. BÊt kú mét lÜnh vùc kinh doanh th× rñi ro bao giê còng ®i liÒn víi lîi nhuËn. Rñi ro cµng cao th× lîi nhuËn thu ®­îc còng cµng lín. §Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao th× ®ßi hái mçi ®¬n vÞ kinh doanh ph¶i biÕt n¾m c¬ héi, tËn dông thêi c¬ vµ biÕt tæng hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh doanh. Riªng ®èi víi Së giao dÞch I ®Æc biÖt trong linh vùc kinh doanh ngo¹i tÖ th× viÖc tæng hîp tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô, am hiÓu thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt cÇn cã sù nh¹y c¶m, linh ho¹t, kh¶ n¨ng n¾m b¾t thÞ tr­êng nhanh ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p , c«ng cô phßng ngõa rñi ro mµ vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cao. 3. Mét sè kiÕn nghÞ 3.1.§èi víi ChÝnh phñ. 3.1.1 Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý cho kinh doanh ngo¹i tÖ. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét ho¹t ®éng ®Æc thï: V× hµng ho¸ trong thÞ tr­êng nµy cã tÝnh hÊp dÉn cao vµ rñi ro trong thÞ tr­êng nµy còng rÊt lín. Lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr­êng mµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng quèc tÕ, t¹o tiÒn ®Ò cho më cöa vµ héi nhËp nh­ng ®Õn nay, vÉn ch­a cã mét bé luËt cô thÓ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. §Ó chuÈn bÞ cho bé luËt míi ra ®êi th× tr­íc m¾t yªu cÇu c¸c ng©n hµng thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh, nghÞ ®Þnh, th«ng t­... ®ang cã. Qu¶n lý ngo¹i hèi lµ mét c«ng viÖc liªn quan trùc tiÕp tíi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. V× vËy, viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý, c¸c th«ng t­ h­íng dÉn phï hîp, s¸t víi thùc tÕ lµ hÕt søc quan träng. GÇn ®©y viÖc triÓn khai nghÞ ®Þnh 46/2003/Q§ - TTg ngµy 02/04/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ®iÒu chØnh tû lÖ kÕt hèi cña c¸c kho¶n thu ngo¹i tÖ v·ng lai cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ tæ chøc x· héi xuèng 0% ®· lµm cho nguån ngo¹i tÖ cña ng©n hµng gi¶m sót, ¶nh h­ëng ®Õn møc cung cÇu ngo¹i tÖ trong nÒn kinh tÐ quèc d©n trong thêi gian qua vµ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng møc gi÷ l¹i ngo¹i tÖ tõ c¸c nguån thu ngo¹i tÖ v·ng lai. ViÖc qu¶n lý ngo¹i hèi cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm vµ s¬ hë lµm cho nguån ngo¹i tÖ v·ng lai tr«i næi trªn thÞ tr­êng ngµy mét gia t¨ng vµ ch­a cã biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu, nªn ch­a thÓ héi ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó chÊm døt t×nh tr¹ng “ dola hãa nÒn kinh tÕ”. §èi víi c¸c giao dÞch v·ng lai: quy ®Þnh vÒ hå s¬ chuyÓn tiÒn cßn béc lé kh¸ nhiÒu khiÕm khuyÕt. ViÖc thanh to¸n tiÒn hµng nhËp khÈu hµng ho¸ ph¶i xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp khÈu, hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô, tê khai h¶i quan... quy ®Þnh nµy ch­a ®ñ v× thùc tÕ thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ nhiÒu tr­êng hîp ph¶i ®Æt cäc tr¶ tr­íc do vËy ch­a cã tê khai h¶i quan. MÆt kh¸c, ë phÇn thø n¨m cña ch­¬ng IX ®iÓm 2 kho¶n a cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh vÒ thñ tôc nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n c¸ nh©n cã ghi: sö dông tê khi h¶i quan khi nép ngo¹i tÖ tiÒn mÆt vµo tµi kho¶n c¸ nh©n, kh¸ch hµng cã thÓ lîi dông mét tê khai h¶i quan ®Ó nép vµo nhiÒu tµi kho¶n kh¸c nhau t¹i c¸c NHTM. ViÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n s¸t víi thùc tÕ ®· khã nh­ng viÖc thùc hiÖn cña c¸c NHTM cßn khã kh¨n h¬n nhiÒu, nhÊt lµ trong lÜnh vùc ngo¹i hèi, mét lÜnh vùc hoµn toµn míi mÎ. Do ®ã, ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyªn truyÒn, tËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ v¨n b¶n cña c¸n bé c¸c NHTM. Víi nh÷ng c©u hái, kiÕn nghÞ vÒ viÖc khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, NHNN cÇn sím nghiªn cøu tr¶ lêi hoÆc cã thÓ tËp hîp ®Ó nghiªn cøu ban hµnh cÈm nang cho ho¹t ®éng nµy nh­ phßng Th­¬ng m¹i quèc tÕ vÉn lµm hµng n¨m. 3.1.2. C¬ chÕ tû gi¸ linh ho¹t cã sù ®iÒu chØnh cña Nhµ n­íc. Tõ n¨m 1999 ®Õn 2004 ®· cã hµng lo¹t c¸c v¨n b¶n vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i ra ®êi. §iÒu nµy, chøng tá sù quan t©m cña Nhµ n­íc ®Õn thÞ tr­êng ngo¹i hèi. C¬ chÕ tû gi¸ vµ ®iÒu hµnh tû gi¸ cña n­íc ta ®· thay ®æi c¬ b¶n, vai trß kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc vÒ tû gi¸ chÆt chÏ h¬n. Tû gi¸ do Nhµ n­íc c«ng bè ®· phÇn nµo ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM vµ s¸t víi tû gi¸ trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn cßn béc lé nhiÒu khiÕm khuyÕt. §Ó c¬ chÕ ®iÒu hµnh tû gi¸ ph¸t huy h¬n n÷a, NHNN cÇn tËp trung vµo hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò: Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng mét c¸ch c¨n b¶n ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng ngo¹i hèi ë n­íc ta. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng, níi láng c¸c quy ®Þnh khi tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, ®­a c¸c nghiÖp vô míi vµo ho¹t ®éng. N©ng cao dù tr÷ ngo¹i tÖ cña Nhµ n­íc t­¬ng xøng víi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ khèi l­îng ngo¹i tÖ ®ang cã trªn thÞ tr­êng n­íc ta. Cã nh­ vËy, NHNN míi ®¶m b¶o lµ ng­êi mua cuèi cïng trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, gióp c¸c NHTM yªn t©m h¬n trong kinh doanh ngo¹i tÖ. Trong thêi gian tíi, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong giao dÞch sÏ ®­îc më réng, ®Æc biÖt ¸p dông ®ång EUR vµo trong thanh to¸n. Do ®ã, NHNN nªn ®­a ra mét c¬ chÕ tû gi¸ linh ho¹t, thÝch hîp, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gi÷a c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , t¹o kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu ngo¹i tÖ kh¸c nhau cho ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. Trong viÖc Ên ®Þnh tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ cã kú h¹n trong c¸c giao dÞch kú h¹n ch­a phï hîp víi ®iÒu hµnh tû gi¸. HiÖn nay, møc gia t¨ng tû gi¸ ®· gi¶m tõ 0,58 xuèng 0,2% ngay tõ kú h¹n giao dÞch ®Çu tiªn trong khi tû gi¸ c«ng bè cña Nhµ n­íc cã th¸ng ®iÒu chØnh t¨ng liªn tôc vµ t¨ng kho¶ng 1%/th¸ng. Do vËy, g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp vµ NHTM trong viÖc mua b¸n kú h¹n. MÆt kh¸c, viÖc quy ®Þnh c¸ch tÝnh tû gi¸ kú h¹n b»ng c¸ch khèng chÕ møc tèi ®a ®­îc phÐp dùa trªn tû gi¸ trao ngay céng víi tû lÖ % nµo ®ã tuú theo tõng kú h¹n lµ hÕt søc cøng nh¾c, kh«ng linh ho¹t vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña tû gi¸ kú h¹n. Tuy nhiªn, tû gi¸ kú h¹n thùc chÊt ®­îc tÝnh dùa trªn chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a hai ®ång tiÒn vµ tû gi¸ gi÷a chóng t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång. V× vËy, ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ tÝnh tû gi¸ kú h¹n th× NHNN nªn dùa vµo chªnh lÖch l·i suÊt thay v× c¸ch tÝnh cã tÝnh hµnh chÝnh hiÖn nay. MÆc dï, tû gi¸ do NHNN c«ng bè ®· phÇn nµo s¸t víi thùc tÕ, nh­ng vÉn ch­a ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng. Tû gi¸ do NHNN c«ng bè ®«i khi ch­a ®¸nh gi¸ ®óng b¶n chÊt cña USD trªn thÞ tr­êng, nã gÇn nh­ mét h×nh thøc Ðp gi¸ ®èi víi c¸c NHTM. Do ®ã, g©y khã k¨hn cho c¸c NHTM khi thu hót nguån ngo¹i tÖ tr«i næi trªn thÞ tr­êng. §Ó trong thêi gian tíi, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM trªn thÞ tr­êng ngo¹i hèi ph¸t triÓn vµ cã hiÖu qu¶ h¬n th× dßi hái NHNN ph¶i xem xÐt vµ ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi, hoµn chØnh h¬n vÒ tû gi¸ dùa trªn sù ®¸nh gi¸ thùc tÕ diÔn biÕn cña thÞ tr­êng ngo¹i tÖ vµ nh÷ng thay ®æi cña ®ång tiÒn diÔn ra liªn tôc. ViÖc ®­a ra nh÷ng v¨n b¶n míi, hoµn thiÖn lµ rÊt qaun träng trong viÖc hoµn thiÖn thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta hoµ nhËp víi thÞ tr­êng ngo¹i hèi quèc tÕ. 3.1.3. H×nh thµnh vµ vËn hµnh tèt thÞ tr­êng ngo¹i hèi Tuy ®· ®i vµo ho¹t ®éng, nh­ng thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta vÉn cßn dang ë thêi kú s¬ khai, c¸c nghiÖp vô giao dÞch cßn ®¬n gi¶n, lo¹i ngo¹i tÖ kh«ng nhiÒu vµ sè thµnh viªn tham gia lµ kh«ng lín. Do quy ®Þnh chÆt chÏ cña Nhµ n­íc vÒ thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi nªn hiÖn nay, chØ cã c¸c NHTM míi ®­îc tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi, cßn c¸c doanh nghiÖp muèn giao dÞch th× ph¶i th«ng qua c¸c NHTM, c¸c NHTM cæ phÇn còng kh«ng ®­îc tham gia trªn thÞ tr­êng nµy. §iÒu nµy h¹n chÕ kh¶ n¨ng thu hót ngo¹i tÖ cña c¸c ng©n hµng. §Ó thÞ tr­êng ngo¹i hèi vËn hµnh theo ®óng nghÜa cña nã th× Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn tèt mét sè gi¶i ph¸p sau: X©y dùng mét c¬ chÕ tû gi¸ linh ho¹t, nh¹y bÐn, ph¶n ¸nh ®­îc th­êng xuyªn sù biÕn ®éng cña tû gi¸ quèc tÕ. Trang bÞ hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i ®Ó tiÒp nhËn tû gi¸, c¸c nguån th«ng tin ®a chiÒu, chÝnh x¸c, nhanh chãng, th­êng xuyªn ®æi míi th«ng tin vµ cung cÊp cho c¸c NHTM. Më réng thµnh viªn tham gia vµo thÞ tr­êng ngo¹i hèi lµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. HiÖn nay, thÞ tr­êng ngo¹i hèi cña n­íc ta vÉn lµ mét lÜnh vùc cßn míi ®èi víi ng­êi d©n. Bëi vËy, muèn më réng ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng nµy trong thêi gian tíi th× cÇn trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n cho d©n chóng vÒ thÞ tr­êng ngo¹i hèi, ®Æc biÖt lµ c¸c C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lín, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã tiÒm n¨ng lín trong t­¬ng lai th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, s¸ch b¸o... 3.1.4. C¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ chØ cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc khi b¶n th©n nÒn kinh tÕ cã nh÷ng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i liªn quan ®Õn nhu cÇu chuyÓn ®æi tiÒn tÖ. Do vËy, sÏ lµ thiÕu sãt nÕu kh«ng ®Ò cËp ®Õn gi¶i ph¸p vÒ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi ho¹t ®éng nµy. Sù th©m hôt c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ ë n­íc ta lu«n ®­îc nh¾c tíi vµ lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ ph¸t triÓn th× nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng lín vµ ng­îc l¹i. N¨m 2002, kinh tÕ thÕ giíi vµ trong n­íc cã nhiÒu biÕn ®éng bÊt lîi tíi nÒn kinh tÕ vµ hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam. Sù phôc håi chËm cña nÒn kinh tÕ Mü vµ mét sè nÒn kinh tÕ lín, sù bÊt æn ®Þnh cña kinh tÕ chÝnh trÞ thÕ giíi do t¸c ®éng cña cuéc khñng bè, nguy c¬ chiÕn tranh ë Ir¾c , sù c¹nh tranh quèc tÕ trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi tiÕp tôc g©y bÊt lîi cho xuÊt khÈu vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. Trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh thÕ giíi, l·i suÊt ®ång USD gi¶m m¹nh còng t¸c ®éng ®Õn huy ®éng tiÒn göi ngo¹i tÖ cña hÖ thèng ng©n hµng. Trong khi ®ã, nhu cÇu nhËp khÈu cho ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, cho CNH - H§H ®Êt n­íc vÉn lµ nh÷ng ®ßi hái cÊp thiÕt, kÕt qu¶ lµ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña n­íc ta vÉn ch­a ®­îc c¶i thiÖn. §©y lµ yÕu tè g©y mÊt c©n ®èi cung cÇu ngo¹i tÖ vµ lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHTM. Do vËy, ®Ó c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n, ChÝnh phñ cÇn tËp trung vµo thùc hiÖn: TiÕp tôc h¹n chÕ nhËp siªu c¸c mÆt hµng tiªu dïng b»ng c¸ch yªu cÇu c¸c NHTM kh«ng b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c nhu cÇu thanh to¸n nµy, ng©n hµng kh«ng cho vay ngo¹i tÖ ®Ó nhËp hµng tiªu dïng, c¾t h¼n hoÆc gi¶m h¹n ng¹ch nhËp khÈu c¸c mÆt hµng mµ trong t­¬ng lai cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc. §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, kh«ng ngõng c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­, hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, n©ng cao c¬ së h¹ tÇng, ®Èy m¹nh c«ng t¸c vËn ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­ nh»m thu hót l­îng ngo¹i tÖ lín vµo trong hÖ thèng NHTM vµ c¶i thiÖn c¸c c©n thanh to¸n quèc tÕ. Vai trß cña ChÝnh phñ ®èi víi qu¶n lý ng©n hµng lµ rÊt quan träng. Nã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c NHTM vµ ISO tíi sù vËn ®éng cña thÞ tr­êng ngo¹i hèi. Do ®ã, ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n th× ®ßi hái ChÝnh phñ ph¶i xem xÐt trªn tÊt c¶ c¸c mÆt cña nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi... 3.2. §èi víi Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (NH§T&PTVN) 3.2.1 VÒ quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a Héi së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a Héi së chÝnh vµ c¸c chi nh¸nh cßn nhiÒu phøc t¹p, c¸c thñ tôc r­êm rµ g©y mÊt thêi gian vµ l·ng phÝ ®èi víi c¸c chi nh¸nh. Khi c¸c chi nh¸nh mua b¸n ngo¹i tÖ víi Héi së chÝnh th× ph¶i nép ®¬n xin mua, trong ®ã nªu sè ngo¹i tÖ cÇn mua, cho ai, môc ®Ých, ngµy hiÖu lùc, tû gi¸... nªn ch¨ng vÊn ®Ò nµy nªn ®Ó cho Gi¸m ®èc cña c¸c chi nh¸nh ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ chñ ®éng quyÕt ®Þnh sao cho phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi. Sè 1090/NH§T-KDTT cã quy ®Þnh vÒ viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ trong hÖ thèng cã ghi: thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ th«ng qua NH§T&PTVN mµ kh«ng thùc hiÖn mua b¸n ngo¹i tÖ gi÷a c¸c chi nh¸nh. §iÒu nµy g©y khã kh¨n cho c¸c chi nh¸nh trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng vµ h¹n chÕ kh¶ n¨ng chñ ®éng nguån ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chi nh¸nh chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm nguån ngo¹i tÖ khi cã nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× NH§T&PTVN nªn ®Ó cho c¸c chi nh¸nh tù mua b¸n ngo¹i tÖ víi nhau sao cho chÊp hµnh ®óng quy ®Þnh cña qu¶n lý ngo¹i hèi. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh th× qu¸ cò, kh«ng cßn phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay khi nghÞ ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi cña ChÝnh phñ ban hµnh vµ c¸c quy ®Þnh cña cµnh chøc n¨ng cã liªn quan vÒ xuÊt nhËp khÈu ®É thay ®æi qóa nhiÒu. Ngoµi ra, quy tr×nh cßn phiÒn hµ cho kh¸ch hµng khi mua b¸n ngo¹i tÖ.§Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nghiÖp vô kinh doanh míi ra ®êi vµ ®i vµo ho¹t ®éng th× NH§T&PTVN cÇn c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ sao cho phï hîp víi thùc tÕ ®ßi hái hiÖn nay, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thÞ tr­êng ngo¹i hèi ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, NH§T&PTVN nªn th­êng xuyªn hç trî c¸c chi nh¸nh mua b¸n c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ víi gi¸ c¹nh tranh vµ thêi gian thùc hiÖn nhanh. Chñ ®éng trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµ nhiÖm vô tËp trung cña hÖ thèng nh»m t¹o søc m¹nh tæng hîp cho ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh. 3.2.2 TriÓn khai kÞp thêi, h­íng dÉn cô thÓ c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cña ngµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi vµ kinh doanh ngo¹i tÖ. Ho¹t ®éng nh­ mét chi nh¸nh cña NH§T&PTVN, Së giao dÞch I chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Héi së chÝnh. NH§T&PTVN lµ n¬i trùc tiÕp tiÕp nhËn c¸c v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cña NHNNVN, cña c¸c ngµnh, c¸c bé... sau khi nghiªn cøu sÏ ®­a ra v¨n b¶n h­íng dÉn c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn. Tuy nhiªn, viÖc ra c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ nghiÖp vô , ®Æc biÖt vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi vµ kinh doanh ngo¹i tÖ rÊt chËm hoÆc kh«ng h­íng dÉn cô thÓ, thiÕu ®ång bé vµ kh«ng kÞp thêi víi sù ®æi míi v¨n b¶n cña c¸c ngµnh c¸c bé... lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc thùc hiÖn cña c¸c chi nh¸nh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ NH§T&PTVN cÇn triÓn khai thùc hiÖn kÞp thêi c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn mét c¸ch cô thÓ ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh ®­îc thuËn lîi tr¸nh nhÇm lÉn vµ quan träng h¬n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c chi nh¸nh tõng b­íc ®­îc n©ng cao. MÆt kh¸c, ®Ò nghÞ NH§T&PTVN cho c¸c chi nh¸nh ®­îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng chØ phôc vô kh¸ch hµng mµ cßn kinh doanh kiÕm lîi cho chÝnh b¶n th©n m×nh do chªnh lÖch tû gi¸, ®­îc quyÒn mua b¸n ngo¹i tÖ víi c¸c ng©n hµng ngoµi hÖ thèng ®Ó tõ ®ã më réng mèi quan hÖ trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. NH§T&PTVN cÇn thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin vÒ t×nh h×nh diÔn biÕn cña thÞ tr­êng, nh÷ng thay ®æi trong chÝnh s¸ch qu¶n lý tiÒn tÖ cña chÝnh phñ göi xuèng c¸c chi nh¸nh mét c¸ch nhanh nhÊt ®Ó c¸c chi nh¸nh n¾m b¾t ®­îc vµ ¸p dông vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt , tr¸nh rñi ro. 3.2.3 Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm s¸t vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô. NH§T&PTVN cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra víi c¸c chi nh¸nh h¬n n÷a ®Ó tõ ®ã gióp c¸c chi nh¸nh gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c mét c¸ch kÞp thêi vµ chÊp hµnh quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, NHNN. §Ò nghÞ NH§T&PTVN th­êng xuyªn më c¸c líp ®µo t¹o , båi d­ìng c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cho c¸n bé chi nh¸nh trùc tiÕp lµm nghiÖp vô nµy. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi th¶o luËn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chi nh¸nh trao ®æi, häc hái kinh nghiÖm lÉn nhau, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trong n­íc vµ trªn thÕ giíi cho c¸c chi nh¸nh. CÇn gi¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c cña c¸c chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. KÕt luËn Trong thêi gian tíi, NH§T&PTVN cã rÊt nhiÒu c¬ héi vµ th¸ch thøc míi. Nh÷ng c¬ héi nµy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng th¸o gì, cëi më khã kh¨n cña chÝnh phñ ViÖt Nam, quyÕt t©m cña NH§T&PTVN trong viÖc tiÕp tôc c¬ cÊu l¹i toµn bé hÖ thèng ng©n hµng ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . Giai ®o¹n tiÕp theo cña NHTM cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ héi nhËp kinh tÕ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Kinh doanh ngo¹i tÖ lµ mét m¾t xÝch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i vµ lµ mét nghiÖp vô kinh doanh quan träng cña NHTM. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cã hiÖu qu¶ sÏ gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng chiÕn l­îc kinh doanh cña ng©n hµng, ®¹t ®­îc môc tiªu vÒ lîi nhuËn, kh¸ch hµng... Ngoµi ra ho¹t ®éng nµy cßn gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kh¸c cïng ph¸t triÓn, ®­a ng©n hµng tiÕn nhanh h¬n trªn con ®­êng héi nhËp. MÆc dï ®· cã nh÷ng thµnh c«ng, ®ãng gãp lín nh­ng bªn c¹nh ®ã Së giao dÞch I còng cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §Ó ph¸t triÓn trong thêi gian tíi, viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn chØnh kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n mµ ®ßi hái ph¶i cã sù nghiªn cøu dÇn dÇn, cã thêi gian ®Ó rót kinh nghiÖm. Qua thêi gian thùc tËp t¹i Së giao dÞch NH§T&PTVN cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc , t×nh h×nh thùc tÕ ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o NguyÔn ThÞ HiÒn vµ c¸c anh chÞ t¹i Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn - Së giao dÞch I em ®· thu ho¹ch ®­îc bµi viÕt nµy. Trong giíi h¹n bµi viÕt cña m×nh chØ lµ mét ®èng gãp rÊt nhá trong viÖc nghiªn cøu t×m kiÕm gi¶i ph¸p kh¶ thi trong ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña ng©n hµng. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh­ng víi kiÕn thøc vµ thêi gian h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C« gi¸o TrÇn ThÞ Thu HiÒn, c¸c thÇy c« trong khoa Ng©n hµng vµ b¶o hiÓm, c¸c anh chÞ Phßng kÕ ho¹ch nguån vèn t¹i Së giao dÞch I NH§T&PTVN ®· gióp ®â em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ thùc tËp. Tµi liÖu tham kh¶o. V¨n b¶n ph¸p luËt. 1. QuyÕt ®Þnh sè 177/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 2. QuyÕt ®Þnh sè 76/Q§- TCCB ngµy 28/03/1991 cña Tæng Gi¸m ®èc NH§T & PT ViÖt Nam. 3. QuyÕt ®Þnh sè 893/2002/Q§-NHNN ngµy 17/10/2002. 4. QuyÕt ®Þnh sè 648/2004/Q§ - NHNN ngµy 28/05/2004 cña Thèng ®èc NHNN. 5. C«ng v¨n sè 2758/cv-NVKD3 V/V h­íng dÉn thi hµnh quyÕt ®Þnh sè 648. 6. Th«ng t­ 01/1999/Ttg- NHNN cña thèng ®èc NHNN. 7. QuyÕt ®Þnh sè 17/1998/Q§-NHNN ngµy 10/01/1998. 8. QuyÕt ®Þnh sè 64/1999/Q§-NHNN ngµy 25/2/1999 cña Ng©n hµng nhµ n­íc. 9. QuyÕt ®Þnh sè 173/1998/Q§-ttg ngµy 12/9/1998 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. 10. C«ng v¨n sè 134/NHNN-QLNH V/V. 11. QuyÕt ®Þnh 15/1999/Q§- NHNN cña thèng ®èc NHNN. 12. NghÞ ®Þnh 46/2003/Q§ - TTg ngµy 02/04/2003 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. II. S¸ch, gi¸o tr×nh vµ t¹p chÝ. 1. Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - Tr­êng ®¹i häc ngo¹i th­¬ng. 2. NghiÖp vô hèi ®o¸i vµ thanh to¸n quèc tÕ (Nhµ xuÊt b¶n thèng kª) 3. Tû gi¸ tiÒn tÖ vµ vÊn ®Ò kinh doanh xuÊt nhËp khÈu (Nhµ xuÊt b¶n thèng kª) 4. TiÒn tÖ, ng©n hµng thÞ tr­êng tµi chÝnh – MISHKIN (Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt). 5. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 3/2003; sè 4/2003;sè 4/2004; sè 6/2005 6. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ sè 2/03; sè 6/01; sè 12/01; sè 14/00 7. T¹p chÝ ph¸t triÓn kinh tÕ sè 122/03; sè 125/04; II. Tµi liÖu cña Së giao dÞch i. 1. Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I . 2. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Së giao dÞch I n¨m 2001, 2002,2003. 3. B¸o c¸o tæng kÕt vÒ qu¶n lý ngo¹i tÖ cña ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi Lêi c¶m ¬n Tr­íc hÕt em xin ®­îc göi tíi c« gi¸o TrÇn ThÞ Thu HiÒn lêi c¶m ¬n s©u s¾c, ®· quan t©m vµ gióp ®ì em tËn t×nh trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban gi¸m hiÖu Tr­êng Häc ViÖn Tµi ChÝnh cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Ng©n hµng-B¶o hiÓm vµ c¸n bé nh©n viªn th­ viÖn ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c anh chÞ phßng kÕ ho¹ch nguån vèn - Së giao dÞch I – Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®· gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp. Sinh viªn: Lª ThÞ Minh HuyÒn Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t NHNN - Ng©n hµng Nhµ n­íc NHTM - Ng©n hµng Th­¬ng m¹i NHTW - Ng©n hµng Trung ­¬ng NH§T&PTVN - Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam NH§TTW - Ng©n hµng §Çu t­ Trung ­¬ng SGDI - Së Giao dÞch I USD - §« la Mü EUR - §ång tiÒn chung Ch©u ¢u JPY - §ång Yªn NhËt VND - §ång ViÖt Nam GBP - §ång B¶ng Anh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở Giao dịch 1 - ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan