Khóa luận Đánh giá công tác tuyển dụng lao động gián tiếp tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn - Hà Tĩnh

1. Kết luận Có thể nói tuyển dụng nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động quản trị nhân lực của bất kỳ tổ chức nào, nó góp phần quan trọng trong sự phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. Vì vậy, nâng cao công tác tuyển dụng luôn là một vấn đề cấp thiết đối với một doanh nghiệp đề có nguồn lao động có chất lượng và làm việc có hiệu quả.Lao động gián tiếp là nguồn nhân lực chủ chốt trong quá trình SXKD và chiến lược kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Một đơn vị có được nguồn lao động ổn định và có chất lượng thì sẽ có lợi thế mạnh trong việc cạnh tranh và đảm bảo việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và quản lý nhân sự . Do vậy, tuyển dụng lao động gián tiếp cần được thực hiện một cách chặt chẽ và hợp lý. Nghiên cứukhóa luận này được tiến hành nhằm đánh giá về công tác tuyển dụng tại công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn thông qua thực trạng và đánh giá của lao động gián tiếp trong công ty, kết hợp với những lý luận đưa ra đề xuất nghiên cứu, kết quả cơ bản giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa được cơ sở lý thuyết về họt động tuyển dụng - Phân tích và đánh giá thực trạng của hoạt động tuyển dụng lao động gián tiếp tại công ty. Thông qua đánh giá của lao động gián tiếp thì phần lớn đều đồng ý với hoạt động tuyển dụng của công ty tuy nhiên có nhiều chỗ chưa được hợp lý. Qua đánh giá cho thấy công tác tuyển dụng tại công ty được thực hiện một cách khá bài bản,.Tuy nhiên, bên cạnh đó Công ty còn tồn tại một số thiếu sót như phương pháp tuyển mộ còn hạn chế, tuyển dụng cho một số vị trí nhiều khi không công khai minh bạch, vẫn tồn tại hiện tượng không công bằng đối với các ứng viên do còn dựa vào các mới quan hệ thân quên, thành viên ban tuyển dụng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quá trình hòa nhập nhân viên chưa được thực hiện tốt. Tác giả của đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác tuyển dụng tại công ty CP Tập Đoàn Hoành Sơn. Bold For Bold For Bold For Bold For Bold For Bold For Bold Trường Đại học Kinh tế

pdf183 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 05/08/2017 | Lượt xem: 988 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá công tác tuyển dụng lao động gián tiếp tại công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn - Hà Tĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 20: [80] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [81] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Italic Page 23: [82] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [82] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [83] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [84] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [84] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [84] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [84] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [85] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [85] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [85] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [85] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [85] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [86] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [86] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [86] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [86] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [86] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [87] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [87] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [87] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [87] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [88] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [88] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [88] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [88] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [89] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [89] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [89] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [89] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [90] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [90] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [90] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [90] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [90] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [91] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [92] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [93] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [93] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [93] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [93] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [93] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [93] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold, Italic Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [94] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 23: [95] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Not Bold Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 28: [96] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 28: [97] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 28: [97] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 28: [97] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 28: [97] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 28: [97] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [98] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 28: [99] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 28: [99] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 28: [99] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 28: [99] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 28: [100] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 29: [101] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [102] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: 13 pt, Bold, Italic Page 29: [103] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [103] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [103] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 29: [104] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [104] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [104] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [104] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [104] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 29: [104] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page i: [105] Change Unknown Field Code Changed Page i: [106] Formatted Unknown Font: Times New Roman, 13 pt Page i: [107] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:38:00 PM Right: 0,63 cm Page 42: [108] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [109] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [110] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [111] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [112] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 42: [113] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [114] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [115] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [116] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [117] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [118] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [119] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [120] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [121] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [122] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 42: [123] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [124] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [125] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [126] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 42: [127] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [128] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [129] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [130] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [131] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [132] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [133] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [134] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [135] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 42: [136] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [137] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [138] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [139] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [140] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 42: [141] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [142] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold Page 42: [143] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [144] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [145] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [146] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [147] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [148] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [149] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [150] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [151] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [152] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 42: [153] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Bold, Vietnamese Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [154] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Calibri, 11 pt Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 52: [155] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Italic Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 54: [156] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Condensed by 0,2 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 56: [157] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,1 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Page 66: [158] Formatted Thanh An 5/21/2015 7:43:00 PM Expanded by 0,2 pt Trư ờng Đạ i ọ c K inh tế H uế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfha_thi_hanh_4589.pdf
Luận văn liên quan