Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

Lời mở đầu Từ khi nền kinh tế nước ta đang chuyển biến từ cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập chung sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, với sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Đây là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của đất nước. Chế độ tự chủ về tài chính được xác lập, mỗi doanh nghiệp là một đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Trong bối cảnh chung đó, ngành ngân hàng được xác định là “mạch máu” của nền kinh tế đã có những chuyển biến và những tiến bộ rõ nét cả về tổ chức hoạt động và trình độ nghiệp vụ đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước. Nền kinh tế thị trường hiện nay, mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, ngành ngân hàng cũng không tránh khỏi những qui luật đó, không những cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại quốc doanh với nhau mà còn cạnh tranh với ngân hàng liên doanh nước ngoài và các tổ chức tín dụng ngoài quốc doanh khác. Các ngân hàng lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo, làm mục tiêu để phấn đấu. Lợi nhuận luôn là mục tiêu đưa lên hàng đầu, được coi là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá hiệu qủa hoạt động kinh doanh. Muốn xác định được lợi nhuận các nhà quản trị ngân hàng phải tính toán và phân tích được mọi khoản thu nhập, chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động nhằm phát hiện ra các “mảnh đất màu mỡ” có khả năng mang lại lợi nhuận cao, hạn chế chi phí bất hợp lý và thực hiện tốt chế độ hoạch toán kinh tế. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là một doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng vốn cho nông nghiệp và nông thôn đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Với tư cách là một đơn vị hoạch toán độc lập, kết quả kinh doanh được xác định trong toàn hệ thống, NHNo & PTNT cần xác định được một cơ chế tài chính rõ ràng để khai thác nguồn thu, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Có như vậy NHNo & PTNT mới phát huy và trở thành hệ thống ngân hàng có đủ sức cạnh tranh, thắng trong cạnh tranh. Vì vậy trong thời gian tới làm thế nào tìm ra giải pháp để tăng thu, giảm chi phí là một vấn đề rất quan trọng. Nhận thức được điều đó, qua thời gian thực tập và làm việc tại NHNo&PTNT Hà giang được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo Đặng xuân Hạng cùng với các cán bộ NHNo & PTNT Hà giang, em mạnh dạn chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang” Khoá luận ngoài phần mở đầu & kết luận được bố cục thành 3 chương: Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương II : Thực trạng hiệu quả kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Hà giang. Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo & PTNT tỉnh Hà giang. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu ngắn, kinh nghiệm thực tế và khả năng bản thân còn hạn chế nên dù đã hết sức cố gắng, Chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em xin chân thành cảm ơn ! Phụ lục Chương I – Những ván đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của NHTM I- Hoạt động kinh doanh của NHTM 1- Định nghĩa Ngân hàng thương mại 2- Những hoạt động kinh doanh của NHTM 2.1- Tạo lập nguồn vốn 2.2- Sử dụng vốn 2.3- Các hoạt động kinh doanh khác II- Hiệu quả kinh doanh của NHTM 1-Hiệu quả kinh doanh của NHTM và sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh doanh 1.1- Khái niệm 1.2- Sự cần thiết nâng cao hiệu quảkinh doanh 2- Xác định hiệu quả kinh doanh 2.1- Thu nhập của NHTM 2.2- Chi phí của NHTM 2.3- Lợi nhuận của NHTM 3- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 3.1- Các chỉ tiêu về thu nhập 3.2- Các chỉ tieu về chi phí 3.3- Các chỉ tiêu về lợi nhuận 4- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của NHTM 4.1- Lãi suất 4.2- Các mức chi phí dịch vụ 4.3- Chất lượng hoạt động cho cho vay 4.4- Quy mô ngân hàng 4.5- Khả năng quản lý của cán bộ nhân viên ngân hàng 4.6- Cơ chế tài chính 4.7- Các nhân tố khách quan khác Chương II- Thực trạng hiệu quả kinh của NHNo&PTNT Tỉnh Hà giang I- Tình hình hoạt động kinh doanh 1- Sự hình thành và phát triển của NHo&PTNT Hà giang 2- Cơ cấu tổ chức 3- Tình hình hoạt động kinh doanh 3.1- Huy động vốn 3.2- Cho vay 3.3- Thanh toán, chuyển tiền 3.4- Các hoạt động kinh doanh khác II- Thực trạng hiệu quả kinh doanhcủa NHTo&PTNT Hà giang 1- Tình hình thu nhập 2- Tình hình chi phí 3- Kết quả kinh doanh 4- Đánh giá hiệu quả kinh doanh 4.1- Những thành công 4.2- Những tồn tại và nguyên nhân Chương III- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại NHNo&PTNT Hà giang 1- Định hướng hoạt động của NHNo&PTNT Hà giang 1.1- Mục tiêu phát triển của NHNo&PTNT Hà giang 1.2- Định hướng hoạt đọng 2- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHNo&PTNT Tỉnh Hà giang 2.1- Giải pháp tăng thu nhập 2 2- Giải pháp quản lý và tiết kiệm các các khoản chi phí của ngân hàng 2.3- Các giải pháp chung 3- Một số kiến nghị 3.1- Đối với nhà nước 3.2- Đối với ngân hàng nhà nước

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1692 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. - Lµ ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, ®ång thêi ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. 2.5 - Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé Thùc hiÖn môc tiªu “An toµn” trong kinh doanh, ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm so¸t cña chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc tiÕn hµnh toµn diÖn h¬n th«ng qua ho¹t ®éng kiÓm so¸t tõ xa vµ c«ng t¸c kiÓm tra t¹i chç. Ho¹t ®éng kiÓm so¸t tõ xa ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn hµng ngµy th«ng qua b¶ng c©n ®èi vèn kinh doanh ngµy víi c¸c néi dung: T×nh h×nh t¨ng gi¶m nî cña chi nh¸nh, D­ nî ph¸t sinh hµng ngµy, b¶o l·nh tÝnh to¸n vÒ an toµn vèn... qua ®ã kÞp thêi tham m­u gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ h¬n. - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ nguyªn t¾c, chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n cña Nhµ n­íc. - Gi¶i quyÕt ®¬n th­ khiÕu n¹i, tè c¸o liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng, ®ång thêi b¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc NHNo & PTNT ViÖt Nam, gi¸m ®èc chi nh¸nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò b¸o c¸o, tæ chøc giao ban th­êng kú vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. 2.6- Phßng vi tÝnh : Do yªu cÇu nhiÖm vô cña ho¹t ®éng kinh doanh phßng vi tÝnh ®· chÝnh thøc ®­îc thµnh lËp th¸ng 2/2002 . Biªn chÕ gåm 7 ng­êi víi nhiÖm vô chÝnh lµ phô tr¸ch , cµi ®Æt c¸c phÇn mÒm ph¸t sinh , h­íng dÉn vµ tËp huÊn tin häc cho c¸c ng©n hµng c¬ së §Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Ng©n hµng No&PTNT Hµ giang kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ. Tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ th«ng tin, më c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô tin häc cho c¸n bé kÕ to¸n vµ c¸n bé tÝn dông. T¨ng c­êng xuèng c¬ së h­íng dÉn sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh míi. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Hµ giang . - Ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh Hµ giang- Trung t©m v¨n ho¸- Kinh tÕ- ChÝnh trÞ cña mét tØnh miÒn nói biªn giíi cña n­íc ta, lµ n¬i tËp trung ®«ng ®¶o nhiÒu d©n téc Ýt ng­êi mäi tÇng líp d©n c­, tæ chøc kinh tÕ- v¨n ho¸ x· héi trong vµ vïng biªn giíi gi¸p Trung quèc, cho nªn Ng©n hµng No&PTNT tØnh Hµ giang rÊt chó träng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng tËp chung mäi nguån vèn còng nh­ ®¸p øng kÞp thêi c¸c yªu cÇu vÒ vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi ®Þa bµn ho¹t ®éng gãp phÇn vµo c«ng cuéc kh¬i th«ng c¸c nguån vèn nhµn rçi trong d©n chóng t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®¸t n­íc cña mét tØnh miÒn nói phÝa b¾c. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng n«ng nghÞªp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ giang mét sè n¨m qua nh­ sau: B¶ng KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Hµ giang §¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 Nguån vèn Néi tÖ 157 157 267 267 394 394 Sö dông vèn - Ng¾n h¹n - Trung, dµi h¹n 209 95 114 396 244 152 535 387 148 3. Nî qu¸ h¹n (%) 1.38 0,67 0,61 4. Lîi nhuËn 7 10 14 Nguån: B¸o c¸o kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2005 – 2007 3.1- VÒ nguån vèn huy ®éng Nguån vèn huy ®éng lµ c¬ së ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Trong nhiÒu n¨n qua ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ giang ®· rÊt chó träng ®Õn viÖc ®a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, ¸p dông c¬ chÕ l·i suÊt hîp lý, ¸p dông c¸c ph­¬ng tiÖn, kü thuËt hiÖn ®¹i phôc vô cho viÖc huy ®éng vèn, thay ®æi lÒ lèi, t¸c phong lµm viÖc, c¶i thiÖn nghiÖp vô, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn ng©n hµng ... Nh»m khai th¸c c¸c nguån vèn trong nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao. Tæng nguån vèn huy ®éng n¨m 2005 lµ 157 tû ®ång vµ ®Õn n¨m 2006 t¨ng lªn 267 tû ®ång, ®Õn n¨m 2006 lµ 394 tû ®ång, ®Õn 31/03/2007 t¨ng lªn 527 tû ®ång. Ho¹t ®éng vÒ nguån vèn lµ ho¹t ®éng chÝnh cña ng©n hµng, qua ®©y ng©n hµng cã thÓ huy ®éng ®­îc mét sè l­îng vèn lín, nguån vèn nµy quyÕt ®Þnh ®Õn quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng. T¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Ó më réng ®Çu t­ lµ ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi chung còng nh­ ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT Hµ giang nãi riªng. §Ó xem xÐt t×nh h×nh nguån vèn cña NHNo & PTNT Hµ giang, tr­íc hÕt ta sÏ xem xÐt sù biÕn ®éng cña nguån vèn qua c¸c thêi ®iÓm. B¶ng T×nh h×nh biÕn ®éng cña nguån vèn huy ®éng qua c¸c thêi ®iÓm §¬n vÞ : tû ®ång ChØ tiªu Nguån vèn huy ®éng T¨ng gi¶m so víi thêi ®iÓm tr­íc Chªnh lÖch % 31/12/2000 157 +22 16 31/12/2001 267 +110 70 31/12/2002 394 +127 47 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2000 – 2002 Qua b¶ng trªn ta thÊy: nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng No&PTNT tØnh Hµ giang qua 3 n¨m cã sù tr­ëng thµnh nhanh chãng, ®­îc t¨ng ®Òu ®Æn qua c¸c n¨m, n¨m 2005 t¨ng 22 tû ®ång so víi n¨m 2004, n¨m 2006 con sè nµy ®· lªn tíi 110 tû ®ång (øng víi 70% so víi n¨m 2004), vµ ®Õn n¨m 2007, tæng nguån lµ 394 tû ®ång (øng víi 47% so víi n¨m 2006) Sù t¨ng lªn cña nguån vèn huy ®éng lµ do t¸c ®éng cña c¸c h×nh thøc huy ®éng kh¸c nhau, b¶ng d­íi ®©y sÏ ®­a ra con sè chi tiÕt vÒ sù t¸c ®éng nµy. B¶ng T×nh h×nh huy ®éng vèn. §¬n vÞ : Tû ®ång Nguån vèn 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % 1. TiÒn göi kh«ng kú h¹n 154 100 247 92 363 92 2. TiÒn göi cã kú h¹n 3 20 8 31 8 Tæng nguån 157 267 394 Víi kÕt cÊu nguån vèn huy ®éng t­¬ng ®èi hîp lý nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt, nhê cã kÕt cÊu nguån vèn nµy mµ ng©n hµng cã thÓ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ b»ng c¸ch gi¶m huy ®éng vèn b»ng kú phiÕu víi l·i suÊt cao h¬n. - §Æc biÖt lµ hai n¨m trë l¹i ®©y 2005-2006, ta nhËn thÊy trong hai n¨m nµy NHNo & PTNT ®· cã rÊt nhiÒu nç lùc, ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng sè liÖu sau. B¶ng Sè liÖu vÒ nguån vèn §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 31/12/ 2005 31/12/ 2006 So s¸nh 2005/2006 Sè tiÒn ( tû ®ång) % Sè tiÒn (Tû ®) % % (+) tû.® (-) Tæng nguån vèn 267 100 394 100 147,56 + 127 Theo lo¹i tiÒn - Nguån vèn néi tÖ 267 100 394 100 147,56 + 127 Theo thêi gian - TiÒn göi kh«ng kú h¹n - TiÒn göi cã kú h¹n < 12 th¸ng - TiÒn göi cã kú h¹n > 12 th¸ng 201 46 20 75,28 17,22 7,50 317 46 31 80,45 11,67 7.88 157,71 + 116 100 + 0 155 + 11 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng nguån vèn cña NHNo & PTNT Hµ giang ®· t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2001, tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2006 ®¹t 394 tû ®ång , so víi n¨m 2001 t¨ng 127 tû ®ång( tøc lµ ®¹t 147,56%). Tû träng tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû träng cao trong tæng nguån vèn ®¹t 317 tû ®ång, chiÕm 80,45%. Tèc ®é huy ®éng tiÒn göi nµy n¨m 2006 so víi n¨m 2001 t¨ng t­¬ng ®èi tèt, t¨ng 116 tû ®ång (®¹t 157,71%). Tû träng nguån vèn cã kú h¹n d­íi 12 th¸ng n¨m 2006 so víi tæng nguån vèn kh«ng cao, ®¹t 46 tû ®ång(11,67%). Tû träng nguån vèn cã kú h¹n trªn 12 th¸ng n¨m 2006 so víi tæng nguån vèn kh«ng cao, ®¹t 31 tû ®ång, chØ chiÕm 7,88% tæng nguån vèn. Bªn c¹nh ®ã, së dÜ tæng nguån vèn t¨ng h¬n do ng©n hµng ®· chó träng viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cô thÓ thÓ hiÖn theo b¶ng nh­ sau. B¶ng KÕt qu¶ t¨ng tr­ëng nguån vèn §¬n vÞ: Tû ®ång ChØ tiªu Thùc hiÖn 31/12/2006 SD 01 KH 2002 SD 02 (+-) % % KH Tæng nguån vèn 267 320 394 127 147 123,13 Trong ®ã - TG tiÕt kiÖm b»ng VN§ 64 70 89 25 139 127,14 - Kú phiÕu, TP 6 10 14 8 233 140 - TG TCKT 67 70 64 -3 95 91,43 - TG TCTD + TiÒn göi + TiÒn vay 59 9 50 75 10 65 92 12 80 33 3 30 156 133 160 122,67 120 123 - TG Kho b¹c 71 95 135 64 190 142,11 Còng nh­ nhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cña ng©n hµng No&PTNT Hµ giang vÉn chiÕm tû trong lín trong c¬ cÊu nguån huy ®éng. N¨m 2006 t¨ng so víi 2005 lµ 25 tû ®ång (139%) nguån vèn nµy vÉn tiÕp tôc t¨ng lªn c¶ vÒ tû träng lÉn sè tuyÖt ®èi. Tuy nhiªn ®©y lµ nguån vèn quan träng vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh nªn ng©n hµng vÉn tiÕp tôc më réng quy m« huy ®éng ®Ó ®¶m b¶o tù chñ vÒ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. TiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ gi¶m 3% : §©y lµ nguån vèn tuy cã biÕn ®éng nh­ng l·i suÊt l¹i thÊp, nguån nµy t¨ng gi¶m lµ hoµn toµn do kh¸ch quan kh«ng chÞu sù t¸c ®éng chi phèi cña chi nh¸nh ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña chi nh¸nh. Nguån tiÒn göi Kho b¹c nhµ nø¬c lµ nguån vèn cã chi phÝ rÎ, do vËy ng©n hµng lu«n nç lùc hÕt søc ®Ó thu hót nguån vèn ®ã. V× nã kh«ng nh÷ng t¹o cho ng©n hµng vèn mµ cßn t¹o c¸c mèi quan hÖ dÞch vô kh¸c n÷a cho ng©n hµng. N¨m 2005, 2006, 2007, víi sù cè g¾ng hÕt m×nh ng©n hµng No&PTNT Hµ giang, tiÒn göi kho b¹c ®· t¨ng vät lªn theo luü tݪn mét c¸ch ®¸ng kinh ng¹c. §Õn n¨m 2007 TiÒn göi Kho b¹c lµ 135 tû ®ång víi tèc ®é t¨ng lµ 190%. §©y lµ møc t¨ng tr­ëng nguån vèn huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc tÝn dông trong n­íc. 3.2- VÒ cho vay BÊt cø ng©n hµng nµo còng ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c “NhËn tiÒn g­Ø ®Ó cho vay”. Tøc lµ huy ®éng vµo ph¶i sö dông nguån vèn ®ã ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n víi kh¸ch hµng. Huy ®éng vèn lµ ho¹t ®éng ph¶i tr¶ phÝ vµ ®¶m b¶o mét phÇn lîi nhuËn tÝch luü cho “m×nh” Ng©n hµng cÇn ph¶i sö dông vèn mét c¸ch an toµn cã hiÖu qu¶ ph¶i nghiªn cøu ®Õn c¸c ph­¬ng thøc sö dông vèn m¾n b¾t ®­îc t×nh h×nh sö dông vèn sÏ ®em l¹i mét c¸ch nh×n ®Çy ®ñ h¬n vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ cho vay ng©n hµng míi tiÕp cËn trùc tiÕp víi thÞ tr­êng ®Ó ®­a tiÒn vµo l­u th«ng, cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. KÕt qu¶ c«ng t¸c sö dông vèn cña NHNo & PTNT Hµ giang ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng biÓu d­íi ®©y: B¶ng Doanh sè cho vay, thu nî nh­ sau: §¬n vÞ: triÖu ® ChØ tiªu 2005 2006 2007 T3/2007 - Doanh sè cho vay + Ng¾n h¹n + Trung dµi h¹n 268.818 154.643 114.175 430.944 265.463 165.481 447.428 319.157 128.271 197.610 80.901 116.709 - Doanh sè thu nî + Ng¾n h¹n + Trung dµi h¹n 183.702 132.648 51.054 244.392 158.322 86.070 309.265 214.391 94.874 77.935 57.417 20.518 Qua sè liÖu trªn, ta thÊy doanh sè cho vay, doanh sè thu nî cña NHNo & PTNT Hµ giang t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. Riªng n¨m 2006 doanh sè cho vay t¨ng h¬n so víi c¸c n¨m tr­íc, tæng doanh sè cho vay ®¹t 447.428 triÖu ®ång, t¨ng 16.484 triÖu ®ång( b»ng 103,83%) so víi n¨m 2005, trong khi n¨m 2005 t¨ng nhanh h¬n so n¨m 2000 lµ 162.126 triÖu ®ång. §iÒu nµy ph¶n ¸nh ho¹t ®éng l­u chuyÓn vèn cña ng©n hµng rÊt tèt, ng©n hµng ngµy cµng më réng mèi quan hÖ cña m×nh, kh«ng chØ tËp trung vµo mét sè kh¸ch hµng quen thuéc. Tæng doanh sè thu nî n¨m 2007 lµ 309.265 triÖu ®ång( b»ng 126.54%) so víi c¸c n¨m 2006. §ång thêi, ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tÝn dông th× chóng ta ph¶i ph©n tÝch b¶ng sau: - B¶ng d­ nî qua c¸c n¨m ®¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu 2005 2006 2007 T3/2008 Tæng d­ nî 209 396 535 574 Tû lÖ nî qu¸ h¹n 1,38 0,67 0,61 0.61 D­ nî ng¾n h¹n 95 244 387 395 D­ nî trung dµi h¹n 114 152 148 179 D­ nî t¨ng mét c¸ch liªn tôc qua c¸c n¨m. Trong nh÷ng n¨m 2005,2006, 2007 chi nh¸nh ®· ®Èy t¨ng d­ nî mét c¸ch nhanh chãng ®Æc biÖt n¨m 2007 d­ nî t¨ng ®¹t 535 tû ®ång( t¨ng 35%, tøc 139 tû). B×nh qu©n mét c¸n bé viªn chøc ®¹t d­ nî lµ 2,41 tû ®ång /ng­êi ( t¨ng 0,61tû so víi n¨m 2006). Tû lÖ nî qu¸ h¹n gi¶m ®Õn n¨m 2007 tû lÖ gi¶m cßn 0.61% . §©y lµ thµnh tÝch cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chi nh¸nh nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. §èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, cã møc d­ nî nh­ sau: +Doanh nghiÖp nhµ n­íc: 28 tû ®ång, chiÕm 5.23% tæng d­ nî + Ngoµi quèc doanh: 225 tû ®ång, chiÕm 42.06% tæng d­ nî + D­ nî cho vay hé gia ®×nh c¸ nh©n, tá HTX: 282 tû ®ång, chiÕm 52,71% tæng d­ nî. 3.3 - C«ng t¸c thanh to¸n - chuyÓn tiÒn NHNo & PTNT Hµ giang ®· thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n phôc vô kh¸ch hµng nhanh gän chÝnh x¸c, cËp nhËt th«ng tin, chøng tõ vµ ®­îc nèi m¹ng vi tÝnh ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ, ®­îc kh¸ch hµng ngµy cµng tÝn nhiÖm, nhÊt lµ h×nh thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn. ViÖc ®Çu t­ ®a d¹ng ho¸ c«ng nghÖ ®· gãp phÇn gi¶i phãng søc lao ®éng con ng­êi, gi¶m chi phÝ, t¨ng thu nhËp cho ng©n hµng . Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thanh to¸n víi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ viÖc lµm dÞch vô ®Çu mèi thanh to¸n cho mét sè c¬ quan nh­ : B¶o hiÓm y tÕ, B¶o hiÓm x· héi, DÞch vô tiÕt kiÖm b­u ®iÖn... Nhê ®ã mµ sè l­îng kh¸ch hµng më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh ngµy cµng nhiÒu. NÕu n¨m 2005 chØ cã 625 doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n t¹i chi nh¸nh th× ®Õn n¨m 2006 ®· cã trªn 779 tµi kho¶n, n¨m 2007 con sè nµy lµ 870 tµi kho¶n. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, chi nh¸nh lu«n tiÕn hµnh thùc hiÖn thu ®óng chi ®ñ, kÞp thêi chÝnh x¸c. Sè liÖu ho¹t ®éng n¨m 2005-2008 t¹i chi nh¸nh sau T×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n 2005 – 2007 §¬n vÞ : Tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 DS % DS % DS % 1. Thanh to¸n b»ng TM 1,070 22.06 1,124 21.48 1,429 17.79 2- Thanh to¸n kh«ng dïng TM 3.780 77.94 4,107 78,52 6,602 82.21 3- Tæng doanh sè thanh to¸n 4,850 5,231 8,031 Qua sè liÖu cho thÊy ph­¬ng tiÖn thanh to¸n qua c¸c n¨m ®­îc t¨ng tr­ëng ®iÒu ®Æn l­îng tiÒn mÆt trong thanh to¸n chiÕm tû träng gi¶m dÇn qua c¸c n¨m nh­: N¨m 2000 1,070 chiÕm 22.06% / tæng thanh to¸n, 2001®¹t 1,24 chiÕm 21.48% , n¨m 2002 ®¹t 1,429 chiÕm 17.79%. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chiÕm tû träng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m 2000 ®¹t 3,780 chiÕm 77.94%, n¨m 2001 ®¹t 4.107 chiÕm 78.52%, n¨m 2002 ®¹t 6,602 chiÕm 82.21% . Nh­ vËy, trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c kÕ to¸n – thanh to¸n – ng©n quü ®· ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ doanh sè, quy m« trong viÖc ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng tõ thanh to¸n chuyÓn kho¶n ®Õn viÖc lÜnh tiÒn mÆt, nép tiÒn mÆt. C¸c ho¹t ®éng thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, nhanh chãng, an toµn, kÞp thêi, ®¶m b¶o uy tÝn cña NHNo & PTNT Hµ giang nãi riªng vµ NHNo & PTNT ViÖt Nam. §Æc biÖt viÖc chuyÓn tiÒn ®Þªn tö ®· ®­îc triÓn khai ë tÊt c¶ c¸c NH trong toµn tØnh , ®©y lµ b­íc chuyÓn biÕn lín trong thanh to¸n cña chi nh¸nh. 3.4- C¸c ho¹t ®éng kh¸c. - VÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ. Tuy Lµ tØnh miÒn nói cã cöa khÈu biªn giíi më song viÖc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cßn h¹n chÕ. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña chi nh¸nh rÊt míi mÎ b¾t ®Çu thùc hiÖn ®­îc h¬n 1 n¨m, do nghiÖp vô míi nªn viÖc thanh to¸n víi n­íc ngoµi vµ chi tr¶ kiÒu hèi ph¶i th«ng qua së giao dÞch NHNo&PTNT ViÖt nam. Nguån thu nµy còng t­¬ng ®èi cao. Tãm l¹i, trong n¨m 2002 NHNo & PTNT ®· cã rÊt nhiÒu nç lùc ®¸ng ghi nhËn ®èi víi ho¹t ®éng nguån vèn, sö dông vèn, c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n, ng©n quü.. MÆc dï vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n vµ thiÕu sãt nh­ng nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®· kh¼ng ®Þnh nh÷ng b­íc tiÕn v÷ng ch¾c cña chi nh¸nh trong hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHNo & PTNT hµ giang. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ giang gièng nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c ®Òu lÊy lîi nhuËn lµ môc tiªu ®Ó kinh doanh. Muèn cã lîi nhuËn ng©n hµng ph¶i cã sù qu¶n lý thu chi cho hîp lý, v× ®©y lµ hai yÕu tè chÝnh cÊu thµnh nªn l¬Þ nhuËn. Mäi ho¹t ®éng nghiÖp vô cña ng©n hµng nh­ huy ®éng vèn, sö dông vèn ®Òu nh»m môc ®Ých chÝnh yÕu lµ t¨ng tèi ®a thu nhËp, tuy nhiªn gi¶m chi phÝ còng lµ vÊn ®Ò rÊt cÇn quan t©m, ®Ó nguån thu ®ã võa ®¸p øng ®ñ c¸c chi phÝ võa cã l·i. C«ng cô cÇn thiÕt ®Ó ng©n hµng cã thÓ theo dâi chi tiÕt c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ sau mét n¨m tµi chÝnh vµ cho biÕt ng©n hµng cã ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh hay kh«ng lµ b¸o c¸o tµi chÝnh. D­íi ®©y lµ t×nh h×nh thu nhËp, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña NHNO & PTNT Hµ giang trong hai n¨m 2000- 2002. T×nh h×nh thu nhËp cña NHNo& PTNT Hµ giang 2001-2002 Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ho¹t ®éng hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp Hµ giang nãi riªng ®· cã nhiÒu tiÕn bé ®¸ng kÓ, ngµnh Ng©n hµng ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nguån thu cña ng©n hµng t¨ng lªn theo tõng n¨m mét c¸ch râ rÖt. Ng©n hµng ngoµi viÖc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, c¸c ng©n hµng cßn kinh doanh trªn lÜnh vùc kh¸c nh­ KD ngo¹i tÖ, c¸c dÞch vô... mçi nghiÖp vô mang l¹i cho ng©n hµng mét kho¶n thu nhËp. §èi víi NHNo & PTNT Hµ giang, ®Ó thÊy râ ®­îc sù thay ®æi ®ã chóng ta h·y theo dâi b¶ng d­íi ®©y. B¶ng B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Hµ giang §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 31/12/2001 31/12/2002 So s¸nh Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tuyÖt ®èi % 1.Thu nhËp tõ H§KD - Thu l·i cho vay - Thu l·i cho vay DA§T 30.248 30.115 133 93,34 92,93 0,41 51.491 50.660 831 96,32 94,77 1,55 + 21.243 + 20.545 + 698 + 70,23 + 68,22 + 524,81 2.Thu vÒ dÞch vô TT& NQ - Thu l·i tiÒn göi - Thu tõ dÞch vô thanh to¸n 553 147 406 1,71 0,45 1,25 610 165 445 1,14 0,31 0,83 + 57 + 18 + 39 + 10,31 + 12,24 + 9,61 3.Thu tõ ho¹t ®éng kh¸c - Thu tõ kinh doanh ngo¹i tÖ - Thu tõ c¸c dÞch vô kh¸c 73 43 29 0,32 0,13 0,09 91 57 34 0,17 0,11 0,06 + 18 + 14 + 5 + 24,66 + 32,56 + 17,24 4.C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 4.1Thu hoµn nhËp quü dù phßng rñi ro tÝn dông 4.2Thu nhËp bÊt th­êng kh¸c 1.531 187 1.344 4,72 0,58 4,15 1.264 173 1.091 2,36 0,32 2,04 - 267 5 - 253 17,77 2,67 - 18,82 Tæng thu nhËp 32.405 100 53.456 100 + 21.051 + 64,96 B¶ng 8- T×nh h×nh thu nhËp hai n¨m 2001-2002. Qua sè liÖu trªn cho thÊy tæng thu nhËp n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ +21.051 ( + 64,96%) ®©y lµ con sè ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng cña ng©n hµng n«ng nghiÖp Hµ giang . Tæng thu nhËp n¨m 2002 t¨ng lµ kÕt qu¶ cña tõng kho¶n môc thu nhËp còng t¨ng lªn. ChiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng thu nhËp lµ thu nhËp vÒ ho¹t ®éng tÝn dông (96,32%) tuy nhiªn sang n¨m 2002 tèc ®é t¨ng cña kho¶n thu nµy t­¬ng ®èi cao t¨ng 70,23%. Chñ yÕu nguån thu nµy lµ tõ thu l·i cho vay chiÕm 94,77% ®¹t møc t¨ng 68,22%, cßn thu tõ dù ¸n ®Çu t­ t¨ng h¬n ®¹t møc t¨ng 524,81% nh­ng vÉn ë tû lÖ nhá 1,55% so víi tæng thu nhËp. §øng thø hai sau thu nhËp vÒ ho¹t ®éng tÝn dông, thu nhËp vÒ dÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü còng t¨ng h¬n, ®¹t møc +57 ( 10,31%). So víi thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông th× thu nhËp nµy chØ ë tû lÖ nhá trong tæng thu nhËp 1,14%(610). Nh­ng ®©y còng lµ con sè thÓ hiÖn sù quan t©m cña chi nh¸nh ®èi víi ho¹t ®éng dÞch vô n¨m 2002. Cßn l¹i c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng kh¸c, thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng ®Òu t¨ng, trong ®ã thu tõ ho¹t ®éng kh¸c t¨ng +18 ( 24,66%), thu tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng Gi¶m - 267(-17,77%). Tuy nhiªn, c¸c kho¶n thu nhËp hoµn quü dù phßng rñi ro tÝn dông ch­a cao kho¶n thu nhËp bÊt th­êng kh¸c gi¶m – 253(-18,82%). Nh÷ng con sè vÒ nguån thu nhËp cña ng©n hµng chØ ph¶n ¸nh phÇn nµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §Ó cã ®­îc mét ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c vÒ thùc tÕ ho¹t ®éng cña ng©n hµng chóng ta ph¶i ®i vµo xem xÐt c¸c kho¶n môc chi phÝ. Gi¶m chi phÝ lµ môc tiªu song hµnh víi t¨ng thu nhËp. T×nh h×nh chi phÝ cña NHNo & PTNT Hµ giang 2001-2002 Trong ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña m×nh trong nh÷ng n¨m qua, ng©n hµng n«ng nghiÖp Hµ giang ®· ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n ®Ó gi¶m chi phÝ cho ho¹t ®éng ng©n hµng. V× song song víi gi¶i ph¸p t¨ng nguån thu th× gi¶m chi phÝ còng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, gi÷a c¸c ng©n hµng lu«n tån t¹i tÝnh c¹nh tranh gay g¾t th× viÖc c¾t gi¶m chi phÝ lµ viÖc rÊt khã, vµ lµ vÊn ®Ò rÊt ®¸ng ®Ó quan t©m. Mçi ng©n hµng ®Òu cã c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau tuú theo h­íng ho¹t ®éng ®Çu t­ cña ng©n hµng, cã c¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng b×nh th­êng cña bé m¸y, còng cã nh÷ng kho¶n chi cho nghiÖp vô riªng ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua chi nh¸nh ®· thùc hiÖn viÖc theo dâi s¸t nh÷ng kho¶n chi, tuú thuéc vµo t×nh h×nh kinh tÕ tõng n¨m mµ c¸c kho¶n chi còng cã sù thay ®æi vÒ kÕt cÊu kh¸c nhau. B¶ng d­íi ®©y sÏ ph¶n ¸nh cô thÓ h¬n vÒ c¸c kho¶n chi phÝ cña chi nh¸nh, ®­îc ph¶n ¸nh qua sè liÖu cña hai n¨m 2001-2002. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHNo & PTNT Hµ giang. §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu 31/12/2001 31/12/2002 So s¸nh Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % I.Chi vÒ H§KD A.Chi vÒ H§H§ vèn 1.Tr¶ l·i tiÒn göi - Tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm - Tr¶ l·i TG cña c¸c TCKT - Tr¶ l·i ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 2.Tr¶ l·i tiÒn vay 3.Chi phÝ kh¸c vÒ H§KD B. Chi vÒ dÞch vô TT& NQ 12.817 12.710 5.293 2.962 2.202 129 6.853 564 107 45,94 45,56 18,97 10,62 7,89 0,46 24,56 2,02 0,38 26.940 26.802 7.768 3.482 4.026 260 18.354 680 138 59,13 58,83 17,05 7,64 8,84 0,58 40,29 1,49 0,30 14.123 14.092 2.475 520 1.824 131 11.501 116 31 110,19 110,87 46,76 17,56 82,83 101,55 167,82 20,57 28,97 II. Chi nép thuÕ & c¸c kho¶n phÝ 56 0,25 70 0,15 14 25 III.Chi cho nh©n viªn - L­¬ng - Nép BHYT, BHXH - Chi kh¸c 6.589 5.451 389 749 23,62 19,54 1,39 2,68 7.265 5.754 386 1.125 15,95 12,63 0,85 2,47 676 303 -3 476 10,26 5,56 -0,77 63,55 IV. Chi kh¸c 8.438 30,24 11.283 24,77 2.845 33,72 Tæng chi 27.900 100 45.558 100 17.658 63,29 B¶ng 9- B¶ng chi phÝ cña NHNo& PTNT qua hai n¨m 2001-2002 Khi nh×n vµo tæng chi phÝ ta thÊy chi phÝ n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc rÊt nhiÒu. Cô thÓ n¨m 2001 møc chi phÝ lµ 27.900 triÖu ®ång, chi phÝ n¨m 2002 lµ 45.558 triÖu ®ång, chi phÝ 2002 t¨ng 17.658 triÖu ®ång so víi n¨m 2001( Tû lÖ t¨ng 63,29%). Chi phÝ n¨m 2002 t¨ng do tõng kho¶n môc chi phÝ ®Òu t¨ng. Chi vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 14.092triÖu ®ång ( t­¬ng øng 110,87%). Trong ®ã chi cho tr¶ l·i tiÒn göi n¨m 2002 ®¹t +2.475, cßn chi phÝ cho tr¶ l·i tiÒn vay vµ chi phÝ kh¸c chiÕm phÇn lín. Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ l¹i t¨ng 1.824 triÖu ®ång ( tøc lµ 82,83%), do n¨m 2002 ng©n hµng huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån. Nguån nµy th­êng xuyªn biÕn ®éng nªn g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc kÕ ho¹ch ho¸, nguån vèn nµy phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. TiÒn göi c¸c tæ chøc kinh tÕ mang tÝnh chÊt kh«ng æn ®Þnh nh­ng l·i suÊt thÊp h¬n l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm, ®©y lµ ®iÓm lîi thÕ mµ ng©n hµng cÇn khai th¸c vµ sö dông triÖt ®Ó th× ng©n hµng sÏ cã lîi, gi¶m chi phÝ trong viÖc huy ®éng vèn. Tr¶ l·i tiÒn vay t­¬ng ®èi cao chñ yÕu vay NHNo&PTNT ViÖt nam vµ vµ tæ chøc tÝn dông trong n­íc. N¨m 2002 tr¶ l·i tiÒn vay t¨ng 11.501 triÖu ®ång (Tøc lµ + 167,82%). Chi nép thuÕ vµ chi phÝ cho nh©n viªn ®Òu t¨ng, chi nép thuÕ t¨ng +14 triÖu ®ång (tøc lµ + 25%), chi l­¬ng cho nh©n viªn t¨ng +676 triÖu ®ång ( tøc lµ + 10,26%). C¸c kho¶n chi nµy t¨ng thÓ hiÖn ho¹t ®éng cña ng©n hµng t­¬ng ®èi tèt §êi sèng CBCNV ng©n hµng cã thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §¶m b¶o nghÜa vô víi nhµ n­íc. Tõ nh÷ng sè liÖu cô thÓ vÒ c¸c kho¶n chi phÝ cña ng©n hµng trong hai n¨m 2001-2002, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng chi phÝ t¨ng kh«ng cã nghÜa ng©n hµng kh«ng cã sù qu¶n lý chÆt chÏ vÒ chi phÝ, kh«ng tiÕt kiÖm chi phÝ mµ do ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng cã tÝnh canh tranh nhiÒu h¬n, ng©n hµng cÇn bá ra mét l­îng chi phÝ lín ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña m×nh, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña ng©n hµng tõ ®ã míi kh¬i t¨ng ®­îc nguån thu, thu nhËp kh«ng chØ ®ñ trang tr¶i chi phÝ mµ cßn mang l¹i mét kho¶n lîi nhuËn lín. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu quan träng vµ tæng hîp nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña mét doanh nghiÖp. Kho¶n môc vÒ thu nhËp vµ chi phÝ trªn b¸o c¸o tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Qua viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh thu nhËp vµ chi phÝ cña NHNo & PTNT Hµ giang ta nhËn thÊy chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu vµ lu«n lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®­äc giao. Nhê ®ã mµ kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn râ trong b¶ng sau. - B¶ng KÕt qu¶ tµi chÝnh cña NHNo & PTNT Hµ giang §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu 2000 2001 2002 Tæng thu 946A 25.040 32.405 53.456 Tæng chi 946A 18.275 22,277 39,496 Quü thu nhËp 6,765 10,128 13,960 B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2000- 2002 Qua sè liÖu trªn ta thÊy, quü thu nhËp cña chi nh¸nh kh«ng ngõng ®­îc t¨ng lªn qua c¸c n¨m. NÕu n¨m 2000 chi nh¸nh chØ bæ sung vµo quü thu nhËp ®­îc 6.765 triÖu ®ång, th× ®Õn n¨m 2001 sè tiÒn nµy ®· t¨ng thªm 3.363 triÖu ®ång (øng víi 49,71%) so víi n¨m 2000. §Æc biÖt trong n¨m 2002, quü thu nhËp cña chi nh¸nh lµ 13.960 triÖu ®ång, t¨ng 37.83% so víi n¨m 2001. §©y lµ kÕt qu¶ thÓ hiÖn trong ho¹t ®éng cña m×nh chi nh¸nh ®· tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu chi phÝ Nh­ chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm, chi phÝ khuyÕn m¹i .v.v… Møc tæng thu nhËp cña ng©n hµng vÉn ®¶m b¶o c©n ®èi víi tæng chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. Nh×n chung, tæng chi phÝ mµ chi nh¸nh bá ra mÆc dï cã t¨ng h¬n nhiÒu so víi nh÷ng n¨m tr­íc nh­ng t­¬ng øng víi chi phÝ ®ã tæng thu nhËp còng t¨ng h¬n rÊt nhiÒu, cã thÓ ®¸nh gi¸ sù ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ hîp lý. 4. §¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ hiÖu qu¶ ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Hµ giang 2000-2002. 4.1 Nh÷ng thµnh c«ng : Nh×n l¹i toµn bé ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT Hµ giang trong n¨m 2000-2002, mÆc dï ®øng tr­íc kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch ng©n hµng vÉn ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng mõng nh­: Nguån vèn kh«ng ngõng t¨ng lªn do ng©n hµng n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thùc tÕ, cã nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp nh»m thu hót kh¸ch hµng göi tiÒn hoÆc më tµi kho¶n giao dÞch t¹i ng©n hµng. NH ®· vËn dông linh ho¹t l·i suÊt huy ®éng theo tõng thêi ®iÓm, tõng ®Þa bµn n¬i cã c¹nh tranh vµ kh«ng c¹nh tranh, ®a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng , nghiªn cøu ®­a ra h×nh thøc tiÕt kiÖm göi gãp h­ëng l·i suÊt bËc thang míi thÝ ®iÓm t¹i héi së. Chñ ®éng t×m kiÕm nguån huy ®éng víi l·i suÊt rÎ tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ nh­ Kho b¹c , B¶o hiÓm ...KhuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¸c c«ng ty TNHH, t­ nh©n, më tµi kho¶n tiÒn göi, thanh to¸n t¹i ng©n hµng n«ng nghÞªp . tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2002 nguån tiÒn göi lo¹i nµy t¨ng 39,8% sí kh¸ch hµng t¨ng so víi ®Çu n¨m 165 kh¸ch hµng. ChÊt l­îng tÝn dông ngµy cµng ®­îc ®¶m b¶o (Nî qu¸ h¹n 0.63%) tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông (34%)ætong n¨m qua ®· ®¹t ®­îc vµ t­¬ng ®èi ®ång ®iÒu gi÷a c¸c vïng c¸c NH huyÖn thÞ. TÝnh ®Õn hÕt n¨m 2002 toµn chi nh¸nh ®¹t d­ nî b×nh qu©n ®Çu ng­êi lµ 2,7 tû ®ång t¨ng b×nh qu©n 600 triÖu ®ång / ng­êi so víi 2001. Ngoµi ra cßn huy ®éng thªm nguån vèn tõ ngoµi tØnh (Vay tæ chøc tÝn dông) lo¹i nµy t¨ng 113,5% so víi ®Çu n¨m. Cã t¸c dông lµm gi¶m l·i suÊt ®Çu vµo c¶i thiÖn thªm t×nh h×nh tµi chÝnh, t¨ng thu nhËp. C¸c dÞch vô thu phÝ ngµy cµng ®­îc më réng, ®Æc biÖt lµ dÞch vô thanh to¸n ®· t¹o søc hÊp dÉn, thu hót mét khèi l­îng lín kh¸ch hµng vµ mang l¹i mét nguån thu nhËp kh«ng nhá cho ng©n hµng. Tr×nh ®é nghiÖp vô c¸n bé trong ng©n hµng lu«n n©ng cao, thÝch nghi kÞp thêi víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ. Do ng©n hµng rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o, tÝnh trong n¨m võa qua chi nh¸nh cã 38CB häc ®¹i häc t¹i chøc , 8 c¸n bé theo häc líp lý luËn chÝnh trÞ , 30c¸n bé tËp huÊn ng¾n h¹n t¹i TW vµ 170 c¸n bé tËp huÊn vÒ nghiÖp vô tin häc. Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua, c«ng t¸c thi ®ua ®· cã t¸c dông thóc ®Èy mäi c¸n bé viªn chøc phÊn ®Êu v­¬n lªn hoµn thµnh tèt h¬n n÷a nhiÖm vô ®­îc giao. Chi nh¸nh ®· më réng thªm ®­îc m¹ng l­íi giao dÞch, thùc hiÖn ®­îc viÖc x©y dùng míi 6 trô së lµm viÖc t¹i HuyÖn, söa ch÷a trô së NHNo&PTNT TØnh Hµ giang. 4.2- Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n: Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, chi nh¸nh vÉn cßn mét sè vÊn ®Ò tån t¹i lµ. T×nh h×nh d©n chÝ cßn thÊp h¹n chÕ vÒ viÖc tiÕp thu khoa häc kü thuËt tËp qu¸n canh t¸c cßn l¹c hËu mang nÆng tÝnh tù cÊp ë c¸c vïng n«ng thæn trong tØnh phÇn nµo cßn h¹n chÕ viÖc ®Çu t­ còng nh­ kÕt qu¶ ®Çu t­ cña ng©n hµng. Mét sè vïng trong tØnh thiªn tai lò quÐt ®· sÈy ra lµm thiÖt h¹i ®Õn kÕt qu¶ ®Çu t­ vèn tÝn dông cña ng©n hµng. B¶n th©n NH cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i chç. Song do møc thu nhËp chung cña ng­êi d©n ch­a cao nªn h¹n chÕ ®Õn viÖc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph­¬ng, chi nh¸nh ph¶i sö dông nguån ®iÒu hoµ tõ NHNo&PTNT ViÖt nam víi tû lÖ t­¬ng ®èi cao tõ 30-40% trong tæng sö dông vèn, mÆt kh¸c nguån huy ®éng nµy phÝ sö dông cao dÉn ®Õn chi phÝ tr¶ l·i cao, ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp chung cña toµn chi nh¸nh. Trong n¨m nguån vèn ®iÒu hoµ nguån vèn ®iÒu hoµ tõ NHNo&PTNT ViÖt nam cã nh÷ng thêi ®iÓm khã kh¨n nhÊt ®Þnh do vËy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông vèn cña c¸c tØnh cßn thiÕu nguån nh­ Hµ giang. ViÖc ®iÒu hoµ nguån vèn c©n ®èi tõ trung ­¬ng cho c¸c ng©n hµng c¬ së còng hÕt søc khã kh¨n, tõ nguyªn nh©n ®ã nªn viÖc më réng tÝn dông t¹i c¸c ng©n hµng c¬ së phÇn nµo cßn h¹n chÕ mÆc dï nhu cÇu ®Çu t­ cßn rÊt lín. Nguån vèn ng©n hµng t¨ng cao nh­ng ch­a mang tÝnh æn ®Þnh chñ yÕu lµ tiÒn göi kho b¹c vµ vay tæ chøc kinh tÕ, TiÒn göi tiÕt kiÖm d©n c­ t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ tû lÖ t¨ng 5,5%. ViÖc kiÓm tra sö dông vèn vay vµ sö lý c¸c tr­êng hîp rñi ro mét sè ng©n hµng c¬ së ch­a tèt. Tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông ch­a theo kÞp víi yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay. NhÊt lµ nghiÖp vô vÒ tin häc, h¹n chÕ ®Õn viÖc khai th¸c th«ng tin trªn m¸y phôc vô cho c«ng t¸c hµng ngµy. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i NHNo & PTNT tØnh Hµ giang §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT Hµ giang Môc tiªu ph¸t triÓn cña NHNo&PTNT Hµ giang. Ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc trong nh÷ng n¨m qua ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh toµn chi nh¸nh ngµy mét ph¸t triÓn, phôc vô tèt h¬n cho ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng chi nh¸nh cÇn ®Æt ra c¸c môc tiªu lµ c¬ së x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ thµnh tÝch kinh doanh tèt h¬n. Lµm gi¶m bít rñi ro, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng chñ ®éng tranh thñ c¸c c¬ héi tèt, chuÈn bÞ tèt ®èi phã víi nh÷ng khã kh¨n cã thÓ sÈy ra. Môc tiªu chÝnh cÇn ®¹t trong NH lµ : - Nguån huy ®éng t¨ng trö¬ng ®¹t 25 - >30% + Nguån huy ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng chiÕm 70% + Nguån huy ®éng ngo¹i tØnh ( Vay c¸c tæ chøc tÝn dông) chiÕm 30% - T¨ng tr­ëng d­ nî møc t¨ng 20 - > 25% - Tû lÖ trung vµ dµi h¹n 45% - Nî qu¸ h¹n d­íi 3% - Dù phßng rñi ro t¨ng 5% - Lîi nhuËn t¨ng 30% - Nép thuÕ víi nhµ n­íc - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña chi nh¸nh theo tõng thêi kú.QuÝ ,n¨m - VÒ tµi chÝnh phÊn ®Êu ®¹t hÖ sè l­¬ng tèi ®a theo quy ®Þnh ®¶m b¶o æn ®Þnh ®êi sèng CBCNV toµn chi nh¸nh. 1.2- §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT Hµ giang Duy tr× ph¸t triÓn æn ®Þnh ®i lªn ë tÊt c¶ c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn thÞ ng©n hµng cÊp III trong tØnh. PhÊn ®Êu tõng ng©n hµng c¬ së còng nh­ toµn chi nh¸nh kinh doanh cã hiÖu qu¶ , ®¶m b¶o ®¹t vµ v­ît hÖ sè tiÒn l­¬ng tèi ®a theo quy ®Þnh. Mçi ng©n hµng c¬ së lµ ®¬n vÞ trong s¹ch vµ v÷ng m¹nh. TËp trung mäi chÝ tuÖ vµ søc lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh môc tiªu kinh doanh Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHNo&PTNT TØnh Hµ giang §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn quy m« ho¹t ®éng kinh doanh, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn cã thÓ t¨ng thu nhËp. ChÝnh v× vËy môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ngµnh ng©n hµng nãi riªng muèn ®¹t ®­îc “HiÖu qu¶ kinh doanh” c¸c ng©n hµng lu«n t×m mäi gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng thu nhËp. Trong thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh NHNo & PTNT Hµ giang cã rÊt nhiÒu tiÕn bé song ®Ó t¨ng thu nhËp vµ ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cã nh÷ng gØai ph¸p sau : 2.1- Gi¶i ph¸p t¨ng thu nhËp - Më réng ho¹t ®éng tÝn dông, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n cho vay - Më réng mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng, mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc cÊp tÝn dông. §èi víi NHNo & PTNT Hµ giang do ®Æc ®iÓm cña ®Þa bµn nªn ho¹t ®éng cña ng©n hµng vÉn chñ yÕu lµ ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, trang tr¹i , HTX . D©n c­ ®­îc ®¸nh gi¸ cã tiÒm n¨ng vÒ vèn, mét bé phËn cã tiÒn sÏ ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng ng©n hµng, khu vùc nµy cã tiÒm n¨ng vÒ cho vay tiªu dïng vµ huy ®éng vèn tiÒn göi . §©y lµ thÞ tr­êng ng©n hµng cÇn quan t©m vµ khai th¸c triÖt ®Ó. Nguån tiÒn göi d©n c­ tuy t¨ng tr­ëng chËm nh­ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §Ó khai th¸c ®­îc triÖt ®Ó nguån vèn nµy th× ngoµi th¸i ®é tr×nh ®é phôc vô cña c¸n bé lßng tin cña ng­êi göi tiÒn ®èi víi ng©n hµng, l·i suÊt huy ®éng vèn, th«ng tin qu¶ng c¸o ®Õn kh¸ch hµng ta ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, göi b»ng c¸ch : tiÕp tôc më thªm bµn giao dÞch, duy tr× phôc vô kh¸ch hµng c¶ thø bÈy, ng©n hµng nªn thµnh lËp c¸c phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm, chñ yÕu ®Ó huy ®éng vèn d©n c­ vµ c¸n bé viªn chøc kÕt hîp cho vay nhu cÇu tiªu dïng. Ng©n hµng nªn tiÕp tôc ph¸t triÓn c¸c quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng nh­ : B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, b­u ®iÖn, c«ng ty b¶o hiÓn, ®iÖn lùc .. t¹o c¸c tiÖn Ých vµ c¸c h×nh thøc dÞch vô phong phó, ®a d¹ng. §ång thêi më réng quan hÖ víi kh¸ch hµng míi nh­ kho b¹c nhµ n­íc, nh»m huy ®éng vèn nhµn rçi tõ c¸c tæ chøc nµy vµ ph¸t triÓn thanh to¸n trong hÖ thèng. Ng©n hµng cÇn th­êng xuyªn n¾m b¾t l·i suÊt thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi linh ho¹t trong c¬ chÕ l·i suÊt cña NHNo & PTNT VN, võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c¹nh tranh huy déng vèn võa ®¶m b¶o yªu cÇu h¹ch to¸n kinh doanh. ¸p dông c¬ chÕ l·i suÊt linh ho¹t víi tõng kh¸ch hµng qua ph©n lo¹i kh¸ch hµng hµng n¨m. - §Ó më réng tÝn dông ng©n hµng cÇn n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c thanh to¸n, phong c¸ch giao dÞch...§èi víi nh÷ng ®¬n vÞ cã nhu cÇu thanh to¸n qua ng©n hµng, ng©n hµng cÇn thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n nhanh chãng, thuËn lîi, chu ®¸o, t¹o mèi quan hÖ g¾n kÕt gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. TiÕp tôc ph¸t triÓn sè l­îng tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i chi nh¸nh th«ng qua viÖc lµm tèt dÞch vô thanh to¸n chi tr¶ l­¬ng cho CBVC cña c¸c doanh nghiÖp. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô kh¸ch hµng cña ng©n hµng. §èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, ng©n hµng cÇn cã chÝnh s¸ch ­u ®·i trong ho¹t ®éng tÝn dông nh­ xem xÐt gia h¹n nî cho kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu hoÆc ph©n tÝch t×nh h×nh tõ ®ã cã thÓ hç trî thªm vèn cho kh¸ch hµng ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n. ViÖc gióp ®ì kh¸ch hµng võa ®Ó t¨ng uy tÝn cho ng©n hµng ®ång thêi gióp ng©n hµng t¨ng thªm lîi nhuËn. T¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ, khai th¸c kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ®i s©u t×m hiÓu n¾m b¾t t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp tõ ®ã cã h­íng t­ vÊn cho doanh nghiÖp ®Çu t­ kinh doanh cã hiÖu qu¶, nhê ®ã mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ngµy cµng kh¨ng khÝt h¬n. - Më réng tÝn dông cÇn chó ý ®Õn vÊn ®Ò nh©n lùc cô thÓ lµ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao. Lu«n coi träng c«ng t¸c c¸n bé vµ s¾p xÕp tæ chøc ph¸t huy n¨ng lùc së tr­êng cña c«ng nh©n viªn chøc, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. -Thùc tÕ hiÖn nay t¹i NHNo & PTNT Hµ giang sè ng­êi lµm c«ng t¸c tÝn dông kh«ng nhiÒu chØ cã 93 ng­êi, do ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn Hµ giang t­¬ng ®èi réng , mËt ®é d©n t­¬ng ®èi ®«n, nh­ng tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, nªn ®ßi hái c¸n bé ph¶i cã lßng nhiÖt t×nh , tr×nh ®é cao míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng. Muèn cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é cao, NHNo& PTNT Hµ giang cÇn chñ ®éng trong viÖc tuyÓn dông lao ®éng ®Ó phï hîp víi quy m« ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ ®ã cã thÓ tuyÓn ®­îc nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao, n¾m b¾t chuyªn m«n nghiÖp vô cña ngµnh. Trong qu¸ tr×nh cho vay vµ thu nî cña ng©n hµng cho kh¸ch hµng, cÇn g¾n tr¸ch nhiÖm víi mçi c¸n bé ng©n hµng, c¸n bé tÝn dông hay c¸n bé kÕ to¸n. Nhê ®ã mäi ng­êi sÏ quan t©m tíi kÕt qu¶ c«ng viÖc cña m×nh, lÊy hiÖu qña c«ng viÖc lµm th­íc ®o n¨ng lùc vµ phÈm chÊt cña c¸n bé tÝn dông. C¸n bé tÝn dông ph¶i theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh vay tr¶ cña tõng kh¸ch hµng, tÝnh to¸n l·i, thu ®óng vµ ®ñ tiÒn l·i, b¶o qu¶n hå s¬ vay vèn cña kh¸ch hµng mét c¸ch khoa häc nh»m cung cÊp th«ng tin cho c¸n bé tÝn dông trong viÖc ®«n ®èc, tr¶ l·i cho ng©n hµng ®óng h¹n. - T¨ng c­êng thanh tra kiÓm so¸t ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng t¸c cho vay. §Ó c«ng t¸c thanh tra kiÓm so¸t ®­îc c«ng b»ng. Ng©n hµng cÇn lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t nh»m ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong viÖc cho vay, thu nî, thu l·i, nh»m h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt rñi ro tÝn dông vµ chèng thÊt thu cho ng©n hµng. Tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, ®¶m b¶o kinh doanh cña ng©n hµng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. T¨ng c­êng n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé, chØnh söa kÞp thíi c¸c sai sãt sau thanh tra, kiÓm tra. - NHNo & PTNT Hµ giang cÇn cã sù s¾p xÕp tæ chøc c¸n bé, bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña tõng ng­êi, cung øng c¸c thiÕt bÞ lµm viÖc t­¬ng øng víi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nh©n viªn ®ã. Cã chÕ ®é khen th­ëng, xö ph¹t kÞp thêi, ®ång thêi khuyÕn khÝch hä hoµn thµnh tèt nhiÖm vô., an toµn kinh doanh tÝn dông. - Trong thêi gian qua NHNo & PTNT Hµ giang ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p nh­ marketing, ph¸t triÓn nh©n lùc, t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra gi¸m s¸t ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng tÝn dông, ®¶m b¶o ph¸t triÓn ng©n hµng. Tuy nhiªn viÖc ¸p dông ch­a m¹nh b¹o. Trong t­¬ng lai hy väng NHNo & PTNT Hµ giang sÏ ®Çu t­ h¬n n÷a nh»m më réng tÝn dông vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kho¶n cho vay, t¨ng thu cho ng©n hµng. - §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ng©n hµng vµ më réng thªm c¸c ho¹t ®éng dÞch vô míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ KD cho ng©n hµng. - Më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng dÞch vô, më thªm c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô kh¸c ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh­: dÞch vô m«i giíi, lµm ®¹i lý hoÆc uû th¸c b¶o hiÓm, dÞch vô ng­êi nghÌo... Nh­ng tr­íc m¾t ng©n hµng cÇn chó träng ®Õn ph¸t triÓn dÞch vô t­ vÊn vµ ®Çu t­ ho¹t ®éng nh»m ®¸nh gi¸ ph©n tÝch, dù b¸o c¸c t×nh h×nh vÒ kinh tÕ – chÝnh trÞ x· héi, ph¸p luËt, thÞ tr­êng, gi¸ c¶ .. liªn quan ®Õn ®Çu t­. Trªn c¬ së ®ã cung cÊp th«ng tin cho nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu t­ vÊn tr­íc khi kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Do vËy viÖc ph¸t triÓn dÞch vô t­ vÊn lµ rÊt cÇn thiÕt h­íng kh¸ch hµng sö dông vèn vay cã hiªô qu¶ h¬n tõ ®ã t¨ng nguån thu cho ng©n hµng. - CÇn cã sù thèng nhÊt trong thu lÖ phÝ dÞch vô ®Ó tr¸nh thiÖt thßi vµ gãp phÇn t¨ng thu nhËp cho ng©n hµng. BiÓu phÝ dÞch vô chuyÓn tiÒn míi hiÖn nay ®· ®­îc quy ho¹ch t¹i v¨n b¶n sè 37/NHNo-04 ngµy 15/01/2001 cña tæng gi¸m ®èc NHNo & PTNT VN lµ c¸nh cöa míi më cho ng©n hµng. Ng©n hµng ph¶i biÕt kh¬i t¨ng nguån thu b»ng c¸ch tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó thu hót kh¸ch hµng cã nhu cÇu chuyÓn tiÒn b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p nhanh gän, chÝnh x¸c. - N©ng cao uy tÝn cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¨ng quy m« vµ chÊt l­îng nguån vèn huy ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c¸c ng©n hµng cã sù c¹nh tranh gay g¾t th× viÖc c¸c ng©n hµng t¹o ®­îc uy tÝn lµ v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña ng©n hµng. Kh¸ch hµng cã toµn quyÒn lùa chän ng©n hµng ®Ó phôc vô cho m×nh vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Do vËy ng©n hµng ph¶i t¹o mét h×nh ¶nh ®Ñp ®èi víi kh¸ch hµng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã ng©n hµng cµng ngµy cµng ph¶i n©ng cao uy tÝn cña m×nh, c¹nh tranh vÒ uy tÝn víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c. Ng©n hµng ph¶i tù ®æi míi vÒ mäi mÆt : - Tr­íc tiªn t¹o cho m×nh mét tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh v÷ng ch¾c, ng©n hµng lu«n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶ ®¸p øng nhu cÇu tÝn dông bÊt cø lóc nµo cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn mäi nghiÖp vô mét c¸ch nhanh chãng, an toµn chÝnh x¸c ®Ó g©y lßng tin víi kh¸ch hµng. - - HiÖn nay, chi nh¸nh ®· cã ®­îc mét ®éi ngò c¸n bé trÎ lÞch sù trang nh·, cã n¨ng lùc, tuy nhiªn ®ßi hái kh¸ch hµng ngµy cµng cao vµ lu«n thay ®æi. Do vËy c¸n bé ng©n hµng ph¶i kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao tr×nh ®é, n©ng cao th¸i ®é phôc vô( niÒm në, nhiÖt t×nh ..) vµ t¸c phong nhanh nhÑn .. khi cÇn cã thÓ t­ vÊn cho ng©n hµng ®Ó kh¸ch hµng kinh doanh cã hiÖu qu¶. Chi nh¸nh cÇn ®Çu t­ nhiÒu cho nghiªn cøu t×m tßi s¸ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng, trang bÞ thªm c¸c ph­¬ng tiªn thanh to¸n hiÖn ®¹i, lùa chän c¸c ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o phï hîp víi ®Þa bµn nh­ b¸o chÝ, truyÒn h×nh 2.2- Gi¶i ph¸p qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ cña ng©n hµng Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao, ng©n hµng kh«ng chØ t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thu nhËp mµ cÇn ®­a ra biÖn ph¸p ®Ó gi¶m hîp lý c¸c kho¶n chi xuèng thÊp nhÊt. Theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh h»ng n¨m, c¸c kho¶n chi phÝ cña ng©n hµng chñ yÕu vÉn lµ hai kho¶n chi lín lµ chi phÝ cho häat ®éng kinh doanh vµ chi phÝ cho qu¶n lý. V× vËy tiÕt kiÖm hai kho¶n chi phÝ nµy còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ cho ng©n hµng. Sau ®©y lµ vµi biÖn ph¸p gi¶m chi : * §èi víi chi phÝ cho ho¹t ®éng kinh doanh - Gi¶m chi phÝ cho ho¹t ®éng huy ®éng vèn Huy ®éng vèn lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, nªn chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ cña ng©n hµng. Chi phÝ cho huy ®éng vèn chÝnh lµ chi phÝ cho viÖc tr¶ l·i tiÒn göi ®Ó huy ®éng. - Ng©n hµng muèn gi¶m ®­îc chi phÝ nµy th× ph¶i h¹ thÊp chi phÝ ®Çu vµo b»ng c¸ch gi¶m l·i suÊt ®Çu vµo mét c¸ch hîp lý . Trong thùc tÕ, l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay. chªnh lÖch rÊt thÊp, nªn vÊn ®Õ ®Æt ra lµ ng©n hµng cÇn tÝnh to¸n vµ sö dông l·i suÊt mét c¸ch linh ho¹t cho phï hîp thùc tÕ tõng thêi ®iÓm võa ®¸p øng nhu cÇu vèn, võa gi¶m chi phÝ trong viÖc tr¶ l·i. - NHNo nªn ph¸t huy t¨ng c­êng c¸c nguån vèn huy ®éng kh¸c víi gi¸ rÎ nh­ huy ®éng d­íi h×nh thøc tiÒn göi gi÷ hé vµ tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ cã chi phÝ ®Çu vµo thÊp. §ång thêi gi¶m tèi ®a c¸c nguån vèn huy ®éng víi gi¸ cao nh­ ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, c¸c nguån vèn ®i vay. - Ng©n hµng còng cã ®Þnh h­íng më réng dÞch vô thanh to¸n trong khu vùc d©n c­ th«ng qua më tµi kho¶n c¸ nh©n ®Ó khai th¸c hÕt nguån vèn nhµn rçi trong d©n. - §Ó më réng vµ ph¸t triÓn tµi kho¶n c¸ nh©n th× ng©n hµng NHNo & PTNT Hµ giang ph¶i nhanh chãng trang bÞ nh÷ng thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn ®Ó phôc vô thanh to¸n thuËn tiÖn kÞp thêi. Më réng m¹ng l­íi chi nh¸nh. Thùc hiÖn thanh to¸n c¸c dÞch vô cho d©n c­ , tæ chøc kinh tÕ x· héi nh­: tr¶ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, b­u ®iÖn thuÕ, ..b»ng uû nhiÖm thu qua tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i ng©n hµng. Nh­ vËy nguån tiÒn göi thanh to¸n sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu, chi nh¸nh cã thÓ sö dông nguån vèn ®ã ®Ó kinh doanh, gi¶m chi phÝ huy ®éng vèn. - Tin häc ho¸ ho¹t ®éng nghiÖp vô cña ng©n hµng - §Ó ®¸p øng ®ßi hái chung vÒ thanh to¸n nhanh gän cña kh¸ch hµng, thêi gian tíi, NHNo nªn ¸p dông ch­¬ng tr×nh do Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin NHNo, dù ¸n ph¸t triÓn hÖ thèng c«ng nghÖ ng©n hµng b¸n lÎ, ®­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng th«ng tin hiÖn ®¹i nhÊt hiÖn nay c¶ vÒ hÖ ®iÒu hµnh, c¬ së d÷ liÖu, c«ng cô thiÕt kÕ. Khi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch göi tiÒn hoÆc rót tiÒn cã thÓ gÆp bÊt cø c¸n bé nµo m×nh muèn, c¸c thao t¸c thùc hiÖn trªn m¸y. Trong vßng 15 phót kh¸ch hµng sÏ nhËn ®­îc sæ tiÕt kiÖm. ViÖc chuyÓn tiÒn ®i vµ chuyÓn tiÒn ®Õn cña kh¸ch hµng còng ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, cho phÐp bá qua tµi kho¶n h¹ch to¸n trung gian, c¸c bót to¸n ®Òu do m¸y tù lµm. Sau mét bót to¸n nghiÖp vô lµ cã thÓ kho¸ sæ, cã thÓ rót c©n ®èi bÊt kú lóc nµo trong ngµy. Tuy nhiªn, khi Ng©n hµng ®Çu t­ mét kho¶n chi phÝ cho øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®Ó chi phÝ bá ra cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm th× ®i kÌm víi nã lµ tiÕn hµnh gØam biªn chÕ, ch¼ng h¹n khi trang bÞ m¸y tÝnh ë phßng kÕ to¸n th× mét sè nh©n viªn kÕ to¸n sÏ ph¶i ®­îc ph©n c«ng sang bé phËn kh¸c. Bé phËn nµy cã thÓ lµ phßng tÝn dông ,lµ c«ng viÖc vÉn ®­îc tiÕn hµnh thñ c«ng lµ chñ yÕu vµ ®ßi hái c¸n bé cã tr×nh ®é xö lý trùc tiÕp. Tõ viÖc bè trÝ c¸n bé mét c¸ch hîp lý h¬n, chi phÝ cña ng©n hµng sÏ gi¶m xuèng ®¸ng kÓ. - TiÕt kiÖm c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. Qu¸ tr×nh kinh doanh cña ng©n hµng chØ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao khi thu nhËp ph¶i kh«ng chØ ®¶m b¶o bï ®¾p ®­îc chi phÝ, mµ thu nhËp ph¶i cã xu h­íng t¨ng cßn chi phÝ ngµy cµng gi¶m. Muèn vËy: - §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh ®· h­ háng nh­ m¸y mãc thiÕt bÞ .. cÇn xem xÐt l¹i nÕu kh«ng thÓ sö dông ®­îc n÷a th× cho thanh lý hoÆc nh­îng b¸n ®Ó võa t¨ng ®­îc thu nhËp l¹i võa gi¶m chi phÝ khÊu hao, chi phÝ söa ch­· lín hµng th¸ng. - §èi víi c¸c kho¶n chi vÒ c­íc phÝ b­u ®iÖn : Ng©n hµng nªn cã sù kiÓm so¸t chÆt chÏ v× ®©y lµ kho¶n chi th­êng hay bÞ l¹m dông sö dông cho viÖc riªng cña CBVC. Hµng n¨m ng©n hµng ph¶i bá ra mét l­îng chi phÝ lín cho ho¹t ®éng nµy, nÕu ng©n hµng cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, chÆt chÏ th× sÏ h¹n chÕ tr­êng hîp sö dông sai, tiÕt kiÖm nhiÒu chi phÝ cho ng©n hµng. - §èi víi kho¶n chi phÝ cho vËn chuyÓn, ®i l¹i , ng©n hµng cÇn cã sù theo dâi thùc tÕ ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu cô thÓ trong viÖc ®i l¹i. §èi víi xe « t«, hoÆc ph­¬ng tiÖn chung cña tËp thÓ chØ khi nµo cã lÖnh ®iÒu ®éng cña cÊp trªn míi ®­îc ho¹t ®éng. §èi víi chi phÝ qu¶n lý Ng©n hµng cÇn ph¶i c©n ®èi x¸c ®Þnh râ rµng trong kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý b¾t buéc vµ kh«ng b¾t buéc. Cã ph­¬ng h­íng môc tiªu tiÕt gi¶m ë c¸c kho¶n chi kh«ng b¾t buéc nh­ kho¶n chi vËt liÖu giÊy tê in, lÔ t©n tiÕp kh¸ch, chi dù phßng rñi ro tÝn dông. §èi víi kho¶n chi phÝ nh­ tiÒn l­¬ng, söa ch÷a , b¶o d­ìng, mua s¾m c«ng cô lao ®éng .. chi nh¸nh chØ nªn chi trªn c¬ së vèn ®­îc cÊp hay chi theo hÖ sè ®­îc duyÖt TrÝch dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh hµng n¨m lµ rÊt lín. §Ó gi¶m ®­îc kho¶n trÝch dù phßng rñi ro nµy , NH ph¶i lu«n quan t©m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nh»m h¹n chÕ rñi ro. Tãm l¹i ng©n hµng cÇn qu¶n lý chÆt chÏ vµ khèng chÕ kho¶n chi phÝ trong ph¹m vi dù to¸n ®· ®­îc duyÖt ®Ó tr¸nh tr­êng hîp chi l·ng phÝ, hÇu hÕt c¸c kho¶n chi ®Òu th«ng qua gi¸m ®èc ng©n hµng phª duyÖt. 2.3- c¸c gi¶i ph¸p chung - T¨ng c­êng huy ®éng vèn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ bëi ®ay lµ ngï«n tiÒn göi cã l·i suÊt nhá. Lµm tèt c«ng t¸c tתn mÆt, thanh to¸n qua ng©n hµng mét c¸ch nhanh chãng thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng tõ ®ã t¨ng sè l­îng kh¸ch hµng ®sn më tµi kho¶n tµi ng©n hµng Gi÷ ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng b»ng c¸ch sö lý c¸c nghiÖp vô khÈn ch­¬ng chÝnh x¸c, th©n träng vµ c¸i quan träng lµ th¸i ®é phôc vô kh¸ch hµng sao cho kh¸ch hµng tin cËy hµi lßng víi nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô cña ng©n hµng. - T¨ng c­êng h¬n n÷a chØ ®¹o kiÓm tra kiÓm so¸t ho¹t ®éng tÝn dông mét c¸ch khoa häc, kh¸ch quan vµ kÞp thêi, ó«n n¾n nh÷ng lÖch l¹c trong ho¹t ®éng tÝn dông. - Nghiªn cøu chiÕn l­îc kh¸ch hµng, ph¶i th©m nhËp ®¬n vÞ, c¬ së ®Ó t×m hiÓu kh¸ch hµng ph¶i tiÕp cËn doanh nghiÖp t×m hiÓu kh¶ n¨ng vay tr¶, t×m hiÓu thu nhËp b×nh qu©, tõ ®ã cã c¬ së ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó viÖc cÊp tÝn dông chÆt chÏ h¬n. - T¨ng c­ï¬ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh nhÊt lµ thÈm ®Þnh tr­íc vµ sau khi cho vay. - KiÓm so¸t chi phÝ ng©n hµng nh»m h¹ thÊp gi¸ mua cña nguån vèn huy ®éng, c¸c kho¶n chi phÝ cã dù to¸n chÆt chÏ, hîp lý nh­ng kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n suÊt kinh doanh. - Tõng b­íc chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé nhÊt lµ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông. 3- Mét sè kiÕn nghÞ - KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc Lu«n t¹o lËp sù æn ®Þnh cña m«i trõ¬ng kinh tÕ vÜ m«. §©y lµ yÕu tè tiªn quyÕt t¹o nªn sù yªn t©m bá vèn ®Çu t­ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã ®­îc æn ®Þnh cña m«i tr­êng vÜ m« d©n chóng m¹nh d¹n h¬n vµo viÖc ®Çu t­ chiÒu s©u, më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh, dÞch vô. Nh­ thÕ sÏ lÇ mét bé phËn kh¸ lín nguån vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña nhµ n­íc tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Çu t­ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ . - §­a ra c¸c chÝnh s¸ch ®Çu t­ trong n­íc, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn nh»m ph¸t huy tèi ®a ho¸ tiÒm n¨ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cô thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn lÜnh vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh Nh­ më thªm c¸c ngµnh nghÒ ®­îc phÐp kinh doanh, cho thuª ®Êt x©y dùng trô së. Hç trî vÒ mÆt ®µo t¹o nh©n lùc. - Nhµ n­íc cÇn x©y dùng m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng, th­êng xuyªn ban hµnh c¸c quy chÕ, c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn ho¹t ®éng cña ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. - Nhµ n­íc nªn ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch l·i suÊt æn ®Þnh, Ên ®Þnh mét møc l·i suÊt c¬ b¶n - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch thuÕ phï hîp víi ho¹t ®éng cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, ®Æc biÖt thuÕ nhµ n­íc thu b»ng 10 % / tæng sè tiÒn thu dÞch vô. Vµ thuÕ thu nhËp lµ 32%/ Lîi nhuËn rßng. §èi víi Ng©n hµng nhµ n­íc - §©y lµ c¬ quan ®Çu n·o cña hÖ thèng ng©n hµng víi chøc n¨ng qu¶n lý nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc ®iÒu hµnh thùc thi c¸c môc tiªu chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. Ngoµi viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh trong luËt, luËt c¸c tæ chøuc tÝn dông ®­îc th«ng qua vµo th¸ng 12/1997 Ng©n hµng nhµ n­íc cÇn ph¶i ban hµnh kÞp thêi c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch, thÓ lÖ ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng nh»m t¹o nªn sù phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng nhµ n­íc ho¹t ®éng kinh doanh ®óng h­íng v× môc tiªu æn ®Þnh tiÒn tÖ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. - N©ng cao chÊt l­îng thanh tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n. - Ng©n hµng nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc t¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý gi¸m s¸t vµ thanh tra®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông ®ã lµ viÖc tiÕp tôc ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng thanh tra, t¨ng c­êng n¨ng lùc gi¸m s¸t thanh tra ë NHTW vµ c¸c chi nh¸nh tØnh thµnh phè. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiªn quyÕt trong viÖc chÊn chØnh vµ sö lý vi ph¹m. - Ph¶i cã nh÷ng ch­¬ng tr×nh båi d­ìng vµ ®µo t¹o c¸c kiÓm to¸n viªn cã n¨ng lôc h¬n n÷a. 3- KiÕn nghÞ vÒ m«i tr­êng ho¹t ®éng cña ng©n hµng - VÒ nguån vèn : Hµ giang lµ mét tØnh nghÌo nªn nguån vèn huy ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng cßn nhiÒu h¹n chÕ, trong tæng nguån huy ®éng cña chi nh¸nh ph¶i sö dông vèn trung ­¬ng víi tû lÖ cao, v× vËy chi nh¸nh ®Ò nghÞ NHNo ViÖt nam ­u tiªn ®¸p øng cho NHNo Hµ giang nguån vèn kinh doanh, nhÊt lµ nguån vèn uû th¸c ®Çu t­. - VÒ c«ng nghÖ thanh to¸n : §Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, ng©n hµng ph¶i nhanh chãng hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng phÇn mÒm theo kÞp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c trªn cïng ®Þa bµn. §Ò nghÞ TTCNTT triÓn khai mét sè phÇn mÒm øng dông trong giao dÞch trùc tiÕp, nh­ ng©n hµng b¸n lÎ, c¸c ch­¬ng tr×nh göi tiÒn, hÖ thèng øng dông tiÒn göi mét n¬i lÜnh mét n¬i. - VÒ c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh 946A: Do lµ tØnh miÒn nói ho¹t ®éng kinh doanh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nhiÒu n¬i cßn ch­a cã ®­êng giao th«ng ®i l¹i CBCNV ®i c«ng t¸c hÕt søc lµ vÊt v¶ nh­ng chØ thanh to¸n c«ng t¸c phÝ 20.000®/ngµy do c¾t gi¶m chi phÝ qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn víi gi¸ thÊp l¹i Ýt mµ chñ yÕu lµ ®i vay NHNo&PTNT ViÖt nam l·i suÊt cao, chªnh lÖch l·i suÊt vµo ra ®Çu ra lµ qu¸ thÊp, ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña ®¬n vÞ . Do ®ã ®Ò nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt nam cã chÝnh s¸ch giao kho¸n ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho phï hîp víi mét tØnh miÒn nói. - Nh»m t¹o h×nh ¶nh ®Ñp cho ng©n hµng, trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña nh©n viªn ng©n hµng nªn trang bÞ thªm trang phôc giao dÞch cho c¸n bé, ra quy ®Þnh b¾t buéc ph¶i hùc hiÖn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.DOC
Luận văn liên quan