Khóa luận Hoạt động của trung tâm văn hóa thông tin – Thể thao huyện Nghĩa đàn, tỉnh Nghệ an hiện trạng và giả pháp

Sinh thời Chủ tịch Hồ ChÝ Minh đ· từng nãi: “Văn hãa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trªn mặt trận ấy”. Ph¸t huy và nối tiếp kinh nghiệm và ch©n lý ®ã trong sự nghiệp đổi mới Đảng ta lu«n nhấn mạnh và chó trọng x©y dựng ph¸t triển văn hãa. Nền văn hãa mà chóng ta đang x©y dựng là nền văn hãa tiªn tiến, đậm đà bản sắc d©n tộc. Văn hãa là lĩnh vực rất rộng lớn, v« cïng phong phó và đa dạng, thấm s©u trong toàn bộ đời sống con người. Văn hãa là nÐt đặc thï của mỗi quốc gia, là sự kết tinh của cốt c¸ch d©n tộc. Văn hãa là nền tảng tinh thần của x· hội, vừa là mục tiªu, vừa là động lực thóc đẩy sự ph¸t triển kinh tế, x· hội. Chăm lo văn hãa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của x· héi, thiếu nã hoặc kh«ng giải quyết đóng đắn mối quan hệ giữa ph¸t triển kinh tế với tiến bộ và c«ng bằng x· hội, giữa ph¸t triển kinh tế và mục tiªu cuối cïng là văn hãa th× kh«ng thể cã sự ph¸t triển bền vững của x· hội. Nhận thức râ điều đã, Đảng, Nhà nước ta lu«n chó trọng x©y dựng và ph¸t triển văn hãa d©n tộc song song với sự ph¸t triển kinh tế. Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khãa VIII chỉ râ: “X©y dựng và ph¸t triển kinh tế phải nhằm mục tiªu văn hãa, v× x· hội c«ng bằng, văn minh con người ph¸t triển toàn diện. Văn hãa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự ph¸t triển kinh tế”

pdf10 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 175 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hoạt động của trung tâm văn hóa thông tin – Thể thao huyện Nghĩa đàn, tỉnh Nghệ an hiện trạng và giả pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Tr−êng ®¹i häc v¨n hãa hμ néi Khoa v¨n hãa d©n téc thiÓu sè ©u thÞ thuý Ho¹t ®éng cña trung t©m v¨n hãa th«ng tin – thÓ thao huyÖn nghÜa ®μn, tØnh nghÖ an HiÖn tr¹ng vμ gi¶ ph¸p Khãa luËn tèt nghiÖp cö nh©n v¨n hãa Chuyªn ngμnh v¨n hãa d©n téc thiÓu sè M∙ sè: 608 Hμ néi, 6/2008 2 Lêi c¶m ¬n Sau mét thêi gian nç lùc t×m tßi vμ nghiªn cøu, ®−îc sù gióp ®ì vμ h−íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c c¬ quan, b¹n bÌ vμ gia ®×nh, ng−êi viÕt ®· hoμn thμnh khãa luËn nμy. Tr−íc hÕt, em xin bμy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o T.s NguyÔn V¨n C−¬ng – ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn, hÕt lßng gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh lμm ®Ò tμi nghiªn cøu. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa V¨n hãa D©n téc ThiÓu sè ®· gióp ®ì, d¹y giç trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp t¹i nhμ tr−êng. Em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c¸n bé Trung t©m VHTT – TT , Phßng VHTT – TT huyÖn NghÜa §μn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong qu¸ tr×nh thùc tËp vμ thu thËp tμi liÖu t¹i ®Þa ph−¬ng. Do thêi gian cã h¹n vμ ®©y còng lμ c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Çu tiªn nªn ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. V× vËy, ®Ó kho¸ luËn ®−îc hoμn chØnh h¬n, em rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« gi¸o vμ c¸c b¹n. Hμ Néi, ngμy 1 th¸ng 6 n¨m 2008 Sinh viªn: ¢u ThÞ Thuý 4 Môc lôc Më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi 2. Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu 3. §èi t−îng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu 4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 5. §ãng gãp cña ®Ò tµi 6. Bè côc cña ®Ò tµi Ch−¬ng 1: Mét sè lý luËn vÒ c«ng t¸c Nhμ v¨n hãa 1.1. C¬ së khoa häc cña c«ng t¸c NVH ë ViÖt Nam 1.1.1. C¬ së khoa häc cña c«ng t¸c NVH ë ViÖt Nam 1.1.2. §èi t−îng cña c«ng t¸c NVH 1.1.3. Môc ®Ých cña c«ng t¸c NVH 1.1.4. Ph−¬ng ph¸p c«ng t¸c NVH 1.2. Chøc n¨ng x· héi vµ nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña NVH 1.2.1. Chøc n¨ng x· héi cña NVH 1.2.2. Nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña NVH 1.3. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn NVH ë ViÖt Nam 1.3.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn NVH ë ViÖt Nam 1.3.2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn cña NVH ë ViÖt Nam tõ n¨m 2000 ®Õn 2010 Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña trung t©m VHTT – TT huyÖn nghÜa ®μn, tØnh nghÖ an vμ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra 2.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn ®¹i lý tù nhiªn vµ ®êi sèng kinh tÕ, v¨n hãa – x· héi huyÖn NghÜa §µn 2.1.1. Kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn 2.1.2. §êi sèng kinh tÕ, v¨n hãa – x· héi 2.2. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t chung vÒ Trung t©m VHTT – TT huyÖn NghÜa §µn 2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Trung t©m VHTT – TT huyÖn NghÜa §µn 2.2.2. Tæ chøc bé m¸y vµ c¸n bé 2.2.3. C¬ së vÊt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng 2.2.4. Ph−¬ng thøc ho¹t ®éng 2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña Trung t©m VHTT – TT huyÖn NghÜa §µn 2.3.1. Ho¹t ®éng v¨n nghÖ th«ng tin 2.3.2. Ho¹t ®éng TDTT 2.3.3. Ho¹t ®éng th− viÖn vµ b¶o tµng truyÒn thèng 2.3.4. Ho¹t ®éng x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa c¬ së 2.4. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra 5 2.4.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ c¬ héi 2.4.2. Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc Ch−¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Trung t©m VHTT – TT huyÖn NghÜa §μn, tØnh NghÖ An 3.1. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Trung t©m VHTT – TT huyÖn NghÜa §µn 3.1.1. Gi¶i ph¸p vÒ tµi chÝnh 3.1.2. Gi¶i ph¸p ®Çu t− c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ kü thuËt chuyªn dïng 3.1.3 Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc 3.1.4. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc ho¹t ®éng 3.1.5. Gi¶i ph¸p thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ ®a chiÒu víi c¸c c¬ së vµ c¬ quan ban ngµnh ®oµn thÓ kh¸c 3.1.6. Gi¶i ph¸p t¨ng c−êng x· héi hãa trong tæ chøc ho¹t ®éng t¹i Trung t©m VHTT – TT huyÖn NghÜa §µn 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt 3.2.1. §èi víi c¸c tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 3.2.2. §èi víi c¸c c¬ quan thuéc ngµnh v¨n hãa (BVHTT & DL) 3.2.3. §èi víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ Tµi liÖu tham kh¶o KÕt luËn Phô lôc 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sinh thời Chủ tịch Hồ ChÝ Minh đ· từng nãi: “Văn hãa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trªn mặt trận ấy”. Ph¸t huy và nối tiếp kinh nghiệm và ch©n lý ®ã trong sự nghiệp đổi mới Đảng ta lu«n nhấn mạnh và chó trọng x©y dựng ph¸t triển văn hãa. Nền văn hãa mà chóng ta đang x©y dựng là nền văn hãa tiªn tiến, đậm đà bản sắc d©n tộc. Văn hãa là lĩnh vực rất rộng lớn, v« cïng phong phó và đa dạng, thấm s©u trong toàn bộ đời sống con người. Văn hãa là nÐt đặc thï của mỗi quốc gia, là sự kết tinh của cốt c¸ch d©n tộc. Văn hãa là nền tảng tinh thần của x· hội, vừa là mục tiªu, vừa là động lực thóc đẩy sự ph¸t triển kinh tế, x· hội. Chăm lo văn hãa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của x· héi, thiếu nã hoặc kh«ng giải quyết đóng đắn mối quan hệ giữa ph¸t triển kinh tế với tiến bộ và c«ng bằng x· hội, giữa ph¸t triển kinh tế và mục tiªu cuối cïng là văn hãa th× kh«ng thể cã sự ph¸t triển bền vững của x· hội. Nhận thức râ điều đã, Đảng, Nhà nước ta lu«n chó trọng x©y dựng và ph¸t triển văn hãa d©n tộc song song với sự ph¸t triển kinh tế. Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khãa VIII chỉ râ: “X©y dựng và ph¸t triển kinh tế phải nhằm mục tiªu văn hãa, v× x· hội c«ng bằng, văn minh con người ph¸t triển toàn diện. Văn hãa là kết quả của kinh tế đồng thời là động lực của sự ph¸t triển kinh tế”. ChÝnh do vị trÝ, vai trß đặc biệt của văn hãa trong đời sống x· hội nªn cần biết ph¸t huy tối đa sức mạnh của văn hãa, “làm cho văn hãa thấm s©u vào toàn bộ đời sống và hoạt động x· hội, vào từng người, từng gia đ×nh, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn d©n cư, mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo nªn đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, tr×nh độ d©n trÝ cao, khoa học ph¸t triển, phục vụ đắc lực sự nghiệp c«ng nghiệp hãa, 7 hiện đại hãa v× mục tiªu d©n giàu, nước mạnh, x· hội c«ng bằng, d©n chủ, văn minh, tiến bước vững chắc lªn chủ nghĩa x· hội” (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khãa VIII). Việt Nam ®· và đang chuyển m×nh trong tiến tr×nh ph¸t triển chung của toàn nh©n lo¹i. Qu¸ tr×nh giao lưu và hội nhập quốc tế trªn mọi lĩnh vực tạo kh«ng Ýt những thuận lợi cho sự ph¸t triển toàn diện của đất nước. Đặc biệt, sự kiện Việt Nam trở thành thành viªn chÝnh thức của Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) vào cuối năm 2006 đ· đ¸nh dấu một bước ngoặt mới cho sự thay đổi toàn diện và s©u sắc bé mặt kinh tÕ – x· hội cho nước ta. Dßng th¸c văn hãa nh©n loại chảy vào Việt Nam mang theo cả c¸i tốt và c¸i xấu. Vấn đề đặt ra hiện nay là, làm sao cho đất nước nhanh chãng ph¸t triển kinh tế theo kịp nhịp điệu ph¸t triển chung của nh©n loại nhưng kh«ng đ¸nh mất đi c¸i bản sắc văn hãa truyền thống của m×nh. Nghĩa là “hßa nhập” nhưng kh«ng “hßa tan”. Đ©y là tr¸ch nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà, mọi ngành và đặc biệt là tr¸ch nhiệm lớn lao của ngành Văn hãa – Th«ng tin, trong đã Trung t©m VHTT – TT đãng vai trß kh«ng nhỏ. Văn hãa phải lu«n s¸t c¸nh ph¸t triển song song với kinh tế để văn hãa là động lực, là nền tảng của sự ph¸t triển kinh tÕ – x· hội. Trung t©m VHTT – TT là nơi tổ chức c¸c hoạt động văn ho¸ - văn nghệ, thể thao cho quần chóng nh©n d©n, nhằm ph¸t huy tối đa sức mạnh của văn hãa, làm cho văn hãa thấm s©u vµo mọi lĩnh vực, mọi phương diện của đời sống x· hội. Trong nhiều năm qua, c¸c hoạt động văn hãa, thể thao th«ng qua thiết chế NVH, Trung t©m VHTT – TT vẫn được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quan quan trọng, gãp phần làm phong phó đời sống văn hãa tinh thần, n©ng cao d©n trÝ, t¸c động tÝch cực đến đời sống x· hội, đ¸p ứng nhu cầu văn hãa ngày càng cao của quần chóng nh©n d©n. Tuy nhiªn, bªn cạnh đã cũng đặt ra kh«ng Ýt những vấn đề cần được quan t©m nghiªn cứu, chỉ đạo và hướng dẫn nhằm thóc đẩy cho sự ph¸t triển vững chắc của văn hãa trong thời kỳ mới. 8 Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là một trong những trung t©m cã nhiều đãng gãp cho sự ph¸t triển chung cña sù nghiệp văn hãa th«ng qua c¸c hoạt động của m×nh. Đi đ«i với sự ph¸t triển kinh tế th× sinh hoạt văn hãa th«ng tin cơ sở lu«n được chó trọng. Từ khi thành lập cho đến nay, Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn đ· cã nhiều hoạt động thiết thực đ¸p ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ và s¸ng tạo văn hãa của quần chóng nh©n d©n trªn địa bàn huyện, đạt kết quả cao trong qu¸ tr×nh x©y dựng đời sống văn hãa cơ sở. Mặc dï vậy, trong qu¸ tr×nh hoạt động Trung t©m vẫn cßn bộc lộ nhiều khuyết điểm. Trong bối cảnh mới của đời sống x· hội, Trung t©m cã nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội cho sự ph¸t triển nhưng cũng phải đối mặt với kh«ng Ýt những khã khăn và th¸ch thức. Do vậy đßi hỏi tÝnh cấp thiết hiện nay là phải đưa ra những giải ph¸p đóng đắn, cụ thể và thiết thực nhằm ph¸t triển Trung t©m VHTT – TT trở thành “Ng«i nhà chung” kh«ng thể thiếu trong đời sống văn hãa tinh thần của mọi người d©n. V× những lý do trªn mà sinh viªn đ· lựa chọn đề tài “Hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyÖn Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An – hiện trạng và giải ph¸p” làm đề tài nghiªn cứu của m×nh, với mong muốn gãp sức nhỏ bÐ của m×nh vào sự nghiệp ph¸t triển văn hãa của quª hương Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An nãi riªng, đất nước Việt Nam nãi chung. 2. Mục đÝch và nhiệm vụ nghiªn cứu Mục đÝch nghiªn cứu: Qua việc t×m hiểu và đ¸nh gi¸ thực trạng hoạt động của Trung t©m VTTT – TT huyện Nghĩa Đàn, người viết đưa ra những ý kiến đãng gãp nhằm n©ng cao chất lượng hoạt động tại Trung t©m phï hợp với điều kiện và tiềm năng ph¸t triển kinh tế, văn hãa – x· hội trªn địa bàn huyện. Nhiệm vụ nghiªn cứu: - Nghiªn cứu cơ sở lý luận về c«ng t¸c NVH, Trung t©m VH 9 - T×m hiểu về thực trạng hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn; - Đưa ra những ý kiến đãng gãp và kiến nghị gãp phần n©ng cao hiệu quả hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyÖn Nghĩa Đàn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiªn cứu - Đối tượng nghiªn cứu: hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. - Phạm vi nghiªn cứu: hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn trong hai năm 2006 và 2007. 4. Phương ph¸p nghiªn cứu - Phương ph¸p nghiªn cứư tài liệu - Phương ph¸p quan s¸t, phỏng vấn - Phương ph¸p thống kª, ph©n tÝch, tổng hợp tài liệu từ s¸ch, b¸o, tạp chÝ, b¸o c¸o hoạt động của Trung t©m VHTT – TT , PhßngVHTT – TT huyện Nghĩa Đàn hàng năm 5. Đãng gãp của đề tài Đề tài đ· ®ưa ra những ý kiến đãng gãp và kiến nghị nhằm n©ng cao hiệu quả hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn, gãp phần x©y dựng vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n hãa cña ®Êt n−íc. 6. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được chia thành ba chương: Chương 1: Lý luận về c«ng t¸c Nhà văn hãa ở Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An và những vấn đÒ đặt ra Chương 3: Một số giải ph¸p và kiến nghÞ nhằm n©ng cao hiệu quả hoạt động của Trung t©m VHTT – TT huyện Nghĩa Đàn, tỉnh NghÖ An 78 Tμi liÖu tham kh¶o 1. Ban t− t−ëng – V¨n hãa Trung −¬ng. X· héi hãa ho¹t ®éng v¨n hãa – mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. – Hµ Néi, 2000. 2. B¸o c¸o tæng kÕt phong trµo v¨n hãa – v¨n nghÖ, TDTT huyÖn NghÜa §µn n¨m 2006 vµ 2007 cña Trung t©m VHTT – TT. 3. B¸o c¸o c«ng t¸c x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa cña Phßng VHTT – TT huyÖn NghÜa §µn n¨m 2006 vµ 2007. 4. B¸o c¸o tæng kÕt 5 n¨m phong trµo “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa ë c¬ së” huyÖn NghÜa §µn giai ®o¹n 2000 – 2005. 5. Côc v¨n hãa c¬ së – Bé VHTT & DL. T¹p chÝ x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa. Sè 67, th¸ng 1/2008. 6. Bé V¨n hãa – Th«ng tin, Côc V¨n hãa – Th«ng tin c¬ së. Quy ho¹ch ph¸t triÓn sù nghiÖp v¨n hãa th«ng tin c¬ së tõ n¨m 2001 ®Õn 2010. – H, 2/2001. 7. Bé V¨n hãa – Th«ng tin. Chñ ®éng s¸ng t¹o x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa ë c¬ së. Nxb V¨n hãa D©n téc. Hµ Néi, 1995. 8. Hµ V¨n T¨ng (chñ biªn). Tµi liÖu nghiÖp vô v¨n hãa – th«ng tin c¬ së. Nxb V¨n hãa – Th«ng tin. Hµ Néi, 2004. 9. Hµ Xu©n Tr−êng. V¨n hãa kh¸i niÖm vµ thùc tiÔn. Nxb V¨n hãa – Th«ng tin. – H, 1994. 10. Hoµng Vinh. MÊy vÊn ®Ò vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng v¨n hãa ë n−íc ta. Nxb V¨n hãa – Th«ng tin. – Hµ Néi, 1999. 11. Hoµng Trinh. B¶n s¾c d©n téc vµ hiÖn ®¹i trong v¨n hãa. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia. – H, 2000. 79 12. Lª Nh− Hoa. V¨n hãa v× sù ph¸t triÓn. ViÖn V¨n hãa; Nxb V¨n hãa – Th«ng tin. – H, 2002. 13. Mai Quèc Ch¸nh (chñ biªn). N©ng cao chÊt l−îng nguån nh©n lùc ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia. – H, 1999. 14. NguyÔn Phó Träng. LuËn cø khoa häc cho iÖc n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé trong t−êi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia. – H,2001. 15. NguyÔn Khoa §iÒm. X©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n hãa tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Nxb ChÝnh trÞ quèc gia. – H, 2001. 16. NguyÔn V¨n Kiªu. Nhµ v¨n hãa quËn, huyÖn, x·. Nxb V¨n hãa – Th«ng tin. – H, 1983. 17. TrÇn V¨n ¸nh. §¹i c−¬ng vÒ c«ng t¸c Nhµ v¨n hãa. Nxb V¨n hãa – Th«ng tin. Hµ Néi, 2002 18. §Ò ¸n ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh huyÖn NghÜa §µn ®Ó thµnh lËp thÞ x· Th¸i Hßa; thµnh lËp c¸c ph−êng thuéc thÞ xÉ Th¸i Hoµ tØnh NghÖ An. UBND tØnh NghÖ An, th¸ng 6/2007.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfau_thi_thuy_tom_tat_9134_2065193.pdf