Khóa luận Thực trạng và các giải pháp nâng cao biệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH thương mại tiếp vận Trường Tuấn

MỤŨ £Ụ€> Trang LỜI MỞ ĐÀU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II. MỤC TIÊU NGHIÊN cứu III. ĐỔI TƯỢNG NGHIÊN cứu IV. PHẠM VI NGHIÊN CỬU CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN cơ BẢN VẺ DỊCH vụ GIAO NHẬN HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Iễ KHÁI QUÁT CHƯNG VỀ GIAO NHẬN : 1 1. Định nghĩa về giao nhận và người giao nhận : . 1 2. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận : .2 2.1 Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao nhận : 2 2.2 Trách nhiệm của người giao nhận : .2 3. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ giao nhận : 4 3.1 Nghiệp vụ giao nhận truyền thống : 4 3.2 Nghiệp vụ giao nhận quốc tế : .4 3.3 Một số yêu cầu đối với giao nhận hàng hóa xuất nhập khâu : 5 4. Các lợi điểm của dịch vụ giao nhận hàng xuất nhập khấu : 5 4.1 Đối với người xuất khẩu .5 4.2 Đối với người nhập khẩu : .6 5. Phạm vi hoạt động của dịch vụ giao nhận : .6 5.1 Thay mặt người gửi hàng (người xuất khẩu) : 6 5.2 Thay mặt người nhận hàng hay người nhập khâu : .7 5.3 Các dịch vụ khác : .8 5.4 Các loại hàng đặc biệt: .8 II. GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CẢNG BIỂN : .9 1. Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng : 9 2. Nhiệm vụ của các bên tham gia quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khâu :9 2.1 Nhiệm vụ của cảng : 9 2.2 Nhiệm vụ của chủ hàng ngoại thương : 10 2.3 Nhiệm vụ hải quan : 10 3. Qui trình giao nhân hàng hóa xuất nhâp khẩu tai cảng biển : . 11 3.1 Đối với hàng xuất khẩu : . 1 1 3.2 Đối với hàng nhâp khẩu : 13 III. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO NHẬN VÀN CHUYÊN HÀNG HÓA XUẤT NHẢP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN : 15 1. Chứng từ dùng trong giao nhân hàng xuất khẩu : . 16 1.1 Chứng từ hải quan : . 16 1.2 Chứng từ với cảng và tàu : 17 1.3 Chứng từ khác : . 18 2. Chứng từ dùng trong giao nhân hàng nhâp khẩu : 19 2.1 Biên bản kết toán nhân hàng với tàu : . 19 2.2 Biên bản kê khai hàng thừa thiếu : 19 2.3 Biên bản hư hỏng đổ vỡ : 19 2.4 Biên bản giám đinh phẩm chất: 19 2.5 Biên bản giám đinh số lương/trong lương : 19 2.6 Biên bản giám đinh của công ty bảo hiểm : 20 2.7 Thư khiếu nại: . 20 2.8 Thư dự kháng : 20 CHƯƠNG ĩĩ : THựC TRẠNG CÔNG TÁC TỎ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨÙ TẠI CÔNG TY Iẳ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾP VẬN TRƯỜNG TUẤN 21 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty : . 21 2. Chức năng, mục tiêu và nhiệm vụ của công ty : . 22 2.1 22 2.2 22 2.3 11 3 Giới thiệu về các lĩnh vực hoạt động của công ty : . 23 3.1 Dịch vụ vận tải đường biển : . ~>3 3.2 Dịch vụ vận tải hàng không : 23 3.3 Dịch vụ giao nhận - logistics : 24 3.4 Dịch vụ vận tải đường bộ : 24 3.5 Dich vu tư vấn hải quan : 25 4. Khách hàng và phương hướng phát triển của công ty : 25 4.1 Khách hàng: 25 4.2 Phương hướng phát triển của công ty : .26 5. Cơ cấu tổ chức của công ty : .28 5.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức : .28 5.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban : .29 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY : .31 1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2004 đến năm 2006 : .7 .7 31 2. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty : 35 2.1 Đánh giá khả năng quản lý chi phí và lợi nhuận của công ty : .35 2.2 Đánh giá khả năng quản lý tài sản và lợi nhuận của công ty : 36 III. QUI TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP vụ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUÁT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY : 37 1. Qui trình giao nhận hàng nông sản xuất khẩu tại công ty : .37 1.1 Giới thiệu chung : 37 1.2 Sơ đồ qui trình giao nhận : 38 1.3 Chi tiết các bước trong qui trình : .39 2. Qui trình giao nhận hàng thực phẩm nhập khẩu tại công ty : .54 2.1 Giới thiệu chung : 54 2.2 Sơ đồ qui trình giao nhận .55 2.3 Chi tiết các bước trong qui trình : .56 3. Đánh giá chung về qui trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuât nhập khẩu thương mại của công ty .61 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIÉN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CồắNGTY ĩ. NHẬN XÉT CHUNG 66 1. Những thuận lợi 66 2. Những khó khăn .67 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .68 1. Giải pháp thứ 1 : các biện pháp nhằm tăng doanh thu : 68 1.1 Thực hiện đa dạng hóa các dịch vụ : .68 1.2 Hoàn thiện chính sách chiêu thị: 68 2. Giải pháp thứ 2 : các biện pháp nhằm giảm giá vốn : .70 2.1 Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và tìm kiếm khách hàng trực tiếp : .70 2.2 Giảm chi phí quản lí doanh nghiệp : .71 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGHIỆP vụ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHÁU TẠI CÔNG TY : .72 1. Giải pháp thứ 1 : đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp : .72 1.1 Chương trình tuyển dụng nhân viên : 72 1.2 Chương trình đào tạo nhân viên : 72 1.3 Thực hiện những chính sách động viên họp lý : .74 2. Giải pháp thứ 2 : tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ và trang thiết bị hiện đại vào việc phục vụ giao nhận và vận chuyển quốc tế : 74 3. Giải pháp thứ 3 : họp tác chặt chẽ về thông tin giữa các phòng ban với nhau và với khách hàng : 75 IV. KIÊN NGHỊ : 76 1. Kiến nghị đối với nhà nước : .76 1.1 Hoàn thiện cơ sở pháp lý : 76 1.2 Cải cách thủ tục hải quan : 76 1.3 Phát triển các ngành nghề liên quan đến công tác giao nhận : 78 2. Kiến nghị đối với công ty : 79 2.1 Thành lập phòng tổ chức nhân sự : .79 2.2 Hoàn thiện hơn nữa khả năng kinh doanh qua mạng : 79 2.3 Tham gia vào tổ chức, hiệp hội kinh doanh chuyên ngành : .80 2.4 Xây dựng phong cách phục vụ mang tính chuyên nghiệp về tư tưởng : .80 2.5 Kiến nghị khác .80 V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM .81 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỰC CÁC BẢNG BIỂU ẨLỜl mỏ ĐÀU I - LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI : Trong xu thế nước ta đang từng bước hội nhập vào mậu dịch tự do khu vực (AFTA, APEC) và mậu dịch thế giới (WTO), kinh tế đối ngoại đóng vai trò ngày càng quan trọng đôi với sự tăng trưởng và phát triên của nên kinh tê hiện nay. Do đó, việc nhận thức đầy đủ xu thế của thời đại ngày nay và đặt chiến lược kinh tế của mình trong xu thế đó có một ý nghĩa to lớn, thậm chí có tính chất quyết định đối với nước ta. Kể từ Đại hội VI ( 12/1986 ) về chính sách mở rộng kinh tế đối ngoại và họp tác kinh tế đến nay, ngành ngoại thương nói chung và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng đã phát triển ngày càng cao, dần dần phát huy được sức mạnh vốn có của nó trong nền kinh tế quốc gia như : ♦ Thúc đẩy nền sản xuất trong nước phát triển trong vai trò người thực hiện phân phối hàng hóa đến các thị trường tiêu dùng rộng lớn trên thế giới. ♦ Là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa các vùng miền, lĩnh vực kinh tế, các quốc gia, các khu vực, các khối trên thế giới, nối liền giữa thị trường Việt Nam với thị trường quốc tế giúp Việt Nam hòa nhập vào thế giới. ♦ Giúp tăng thu nhập quốc dân, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, thiết lập mở rộng mối quan hệ trao đổi mua bán ngoại thương, khai thác tìm kiếm thị trường, mở rộng thị phần cho hàng hóa Việt Nam. Với chính sách hội nhập vào nền kinh tế thế giới sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam phát triên. Thứ nhât, việc gia nhập WTO giúp cho hàng hóa và dịch vụ của ta sẽ được hưởng sự đôi xử bình đẳng khi tiếp cận thị trường của 149 thành viên còn lại của WTO, các sản phâm và dịch vụ của ngành giao nhận vận tải cũng không nằm ngoài qui luật này. Thử hai, là thành viên của ASEAN, ngành giao nhận vận tải nước ta có điêu kiện thuận lợi mở rộng thị phàn sang các nước trong khu vực Đông Nam Á và khai thác thị trường vận tải đầy tiềm năng ngay ở trong khu vực khi mà tự do mậu dịch khu vực đã mở ra. Thứ ba, trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu nước ta sẽ có những chuyển dịch thích hợp, gia tăng xuất khẩu các mặt hàng chế biến, các mặt hàng công ngiệp bên cạnh đây mạnh các mặt hàng nước ta hiện đang có lợi thế. Vì vậy, tỉ trọng hàng xuât khâu vận tải băng Container sẽ không ngừng tăng lên, có điêu kiện phát triên dịch vụ giao nhận băng Container. Cuối cùng, chúng ta có cơ hội tiếp cận với các phương thức quản lý tiên tiến, giải quyết tranh chấp quốc tế thuận tiện hơn, nguồn vốn đầu tư được thu hút, môi trường kinh doanh minh bạch. Ngày nay, sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong hoạt động giao nhận vận tai đã tạo ra chiều hướng mậu dịch quốc tế ngày càng thuận lợi hơn. Nó cho phép người giao nhận nâng cao chất lượng dịch vụ đối với người gửi hàng, phát triển các dịch vụ truyền thống ở mức độ cao hơn. Đặc biệt với sự ra đời của vận tải đa phương thức đã mang lại hiệu quả to lớn cho hoạt động thương mại trên thế giới như đơn giản hóa thủ tục hải quan cũng như thủ tục hành chính khác, không những làm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa ngoại thương mà còn rút ngắn thời gian, đảm bảo an toàn trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Vì vậy, với sự ra đời của nhiều phương thức giao nhận mới đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của hoạt động ngoại thương nói riêng và kinh tế đối ngoại nước ta nói chung. Bước vào sân chơi toàn cầu, công ty TNHH thương mại tiếp vận Trường Tuấn là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực giao nhận ngoại thương sẽ có nhiều cơ hội phát triển và cũng có không ít khó khăn thách thức. Mậu dịch khu vực mở ra giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn trong việc xâm nhập vào các thị trường mới, thu hút thêm khách hàng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của công ty để có thể đáp ứng tôt hơn các yêu cầu ngày càng cao trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các phương thức quản lý và công nghệ tiên tiến của các tập đoàn đa quốc gia; đã và đang góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển của nên sản xuât trong nước, mang sản phẩm đên với người tiêu dùng thông qua các dịch vụ giao nhận nhanh gọn, an toàn. Nhưng đó cũng là một thách thức lớn đối với công ty khi mà cánh cửa đã mở toang cho các nhà đầu tư nước ngoài thâm nhập vào lĩnh vực giao nhận ngoại thương trong nước, công ty không những phải cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trong nước mà còn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các tập đoàn nước ngoài có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm và trình độ quản lý cao. Vì vậy, công ty phải chuẩn bị về mọi mặt trong tư thế sẵn sàng trước khi ngưỡng cửa hội nhập mở ra. Trong đó, tổ chức tốt việc thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là một trong những bước chuẩn bị cần thiết cho quá trình này. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH thương mại tiếp vận Trường Tuấn, kết họp với những kiến thức đã được học ở trường, tôi nhận thấy hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là xương sống, cốt lõi của hoạt động ngoại thương. Doanh nghiệp muốn đạt kết quả tốt, thu nhiều lợi nhuận trong kinh doanh dịch vụ giao nhận thì đòi hỏi phải thực hiện tốt quy trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuât nhập khẩu. Nhận thức được tính thiết thực và tầm quan trọng của vân đê như vậy nên tôi chọn đề tài: “ THựC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUA NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIÉP VẬN TRƯỜNG TUấN làm luận văn tốt nghiệp của mình. II- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU : Đề tài tổng kết những vấn đề lý luận cơ bản về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển và tình hình hoạt động của ngành giao nhận ở Việt Nam, nghiên cứu quy trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuât nhập khâu tại Công ty TNHH thương mại tiếp vận Trường Tuấn. Phân tích và đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh và quy trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuât nhập khâu của công ty, từ đó rút ra những ưu điểm và những mặt còn hạn chế của công ty trong công tác này. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty, gia tăng sức cạnh tranh về chất lượng cung cấp dịch vụ so với các công ty khác cùng ngành nghê, đưa công ty ngày càng phát triển và không ngừng lớn mạnh. III- ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN cứu : Đôi tượng nghiên cứu là quy trình thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khâu tại công ty đê từ đó có những giải pháp cải thiện phù hợp với tình hình hiện nay. IV- PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Do hạn chế về thời gian và kiến thức nên đề tài được giới hạn trong phạm vi nghiên cứu là : ♦ Địa điểm: Công ty TNHH Thương mại Tiếp vận Trường Tuấn. ♦ Không gian nghiên cứu : Sự hình thành, phát triển và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; qui trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Công ty, biện pháp đề ra dựa vào việc đánh giá ưu khiết điểm của việc thực hiện qui trình trong thời gian học tập, nghiên cứu tại công ty. - Mặt hàng được lựa chọn nghiên cứu cụ thể là hàng nông sản xuất khấu và hàng thực phẩm nhập khẩu. ♦ Thời gian nghiên cứu : chỉ phân tích từ năm 2004 đến năm 2006. V - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu : - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích lịch sử. - Phương pháp quan sát : Các hoạt động kinh doanh, các thủ tục xuất nhập khẩu, hoạt động giao dịch với khách hàng, xử lý thông tin nội bộ. - Phương pháp thu thập thông tin : Nguồn thông tin bên trong là nguồn thông tin có sẵn trong sổ sách kế toán của công ty, báo cáo tình hình kinh doanh, kê hoạch phát triển của công ty, các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nguồn thông tin bên ngoài là nguồn thông tin lấy từ tài liệu, sách báo, tạp chí, internet . về các vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nhưng do hạn chế về kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế, tư liệu tống kết và thống kê chưa đầy đủ nên nội dung luận văn này khó tránh khỏi những sai sót. Tôi rât mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo cùng các bạn đê luận văn được hoàn thiện hơn.

pdf94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 6368 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Thực trạng và các giải pháp nâng cao biệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH thương mại tiếp vận Trường Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThực trạng và các giải pháp nâng cao biệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH thương mại tiếp vận Trường .pdf
Luận văn liên quan