Khóa luận Tìm hiểu hoạt động của hội nữ doanh nhân Hà Nội

Trƣớc đây, các đề tài thƣờng tập trung vào việc nghiên cứu chính sách, vận động chính sách trong các Hiệp hội doanh nghiệp va thƣờng chủ yếu nghiên cứu về Hiệp hội Doanh nghiệp có bề dày hoạt động. Việc tìm hiểu hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội còn ít, mới chỉ mang tính chất báo chí hoặc theo những hoạt động đơn lẻ, chƣa có cái nhìn toàn diện về một tổ chức xã hội nghề nghiệp có rất nhiều đóng góp cho bản thân hội viên của hiệp hội và cho cộng đồng

pdf7 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tìm hiểu hoạt động của hội nữ doanh nhân Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA QUẢN LÝ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT ********* TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ VĂN HÓA Giảng viên hướng dẫn : TS. Lê Thị Hiền Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Hiên Lớp : QLVH 7A Niên khóa : 2006 - 2010 HÀ NỘI – 2010 MỤC LỤC Mở đầu 1 Chương 1: Khái quát về sự hình thành và phát triển của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 4 1.1 Lịch sử hình thành của Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội 4 1.2 Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 7 1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội 7 1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 14 1.2.3 Quy chế hoạt động 17 1.2.4 Đối tác của Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội 18 Tiểu kết chương 1 18 Chương 2: Thực trạng hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 20 2.1 Những hoạt động của Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội 20 2.1.1 Hoạt động phát triển hội viên 20 2.1.2 Hoạt động đối ngoại 23 2.1.3 Hoạt động truyền thông 24 2.1.4 Hoạt động cộng đồng –xã hội –từ thiện 30 2.1.5 Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và phổ biến chính sách 34 2.1.6 Thực hiện dự án 36 2.2 Đánh giá hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 44 2.2.1 Thành tích 44 2.2.2 Hạn chế 47 Tiểu kết chương 2 48 Chương 3: Ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 49 3.1 Môi trường hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội trong thời ký hội nhập WTO 49 3.1.1 Môi trƣờng bên trong 49 3.1.2 Môi trƣờng bên ngoài 50 3.2 Những ý kiến đóng góp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội 52 3.2.1 Xây dựng và củng cố tổ chức 52 3.2.2 Xây dựng và phát triển các mối quan hệ của Hiệp hội 54 3.2.3 Xúc tiến các hoạt động hợp tác, giao lƣu, nghiên cứu 55 Tiểu kết chương 3 56 Kết luận 57 Tài liệu tham khảo 59 Phụ lục 60 Më ®Çu 1. Tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế của đất nƣớc ngày càng phát triển, số lƣợng các doanh nghiệp ngày càng tăng nhanh. Để đảm bảo quyền lợi và tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp đƣợc ra đời. Trên địa bàn Hà Nội –Thủ đô của đất nƣớc cũng có rất nhiều Hiệp hội của các doanh nghiệp, trong đó không thể không nhắc tới Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội –Hiệp hội của các nữ doanh nhân đóng trên địa bàn Hà Nội. Đây là “ngôi nhà chung” với đầy đủ tƣ cách pháp nhân trong quan hệ đối nội, đối ngoại thời hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi để các nữ doanh nhân đƣợc hoà mình vào cộng đồng doanh nhân thế giới, đồng thời cũng là đầu mối giúp chính quyền Thành phố nhận đƣợc những kiến nghị, đề xuất đóng góp của doanh nhân nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế -xã hội của Thủ đô Bắt nhịp với xu thế của thời đại, các nữ doanh nhân ý thức rất rõ trong bối cảnh hội nhập, doanh nhân không nên hoạt động độc lập mà phải liên kết với nhau để tạo thành sức mạnh cộng đồng doanh nhân. Do đó, việc đứng trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhƣ Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội là điều cần thiết. Bởi ngoài việc chia sẻ kinh nghiệp, giao lƣu học tập, chị em nữ doanh nhân còn đƣợc tổ chức của mình trợ giúp, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc gắn kết và chia sẻ một hệ giá trị chung về văn hoá doanh nhân và thực hiện sức mạnh đoàn kết trong tổ chức chắc chắn sẽ cải thiện vị trí của các Nữ doanh nhân trong cộng đồng doanh nhân Việt nam cũng nhƣ trong cộng đồng doanh nhân thế giới. Cũng giống nhƣ các hiệp hội khác với những hoạt động mang tính chất hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó Hiệp hội nữ doanh nhân còn có những hoạt động văn hóa –thể thao, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho những lao động nữ, tham gia về các vấn đề bình đẳng giới. Hiệp hội ngày càng nhận đƣợc sự tham gia đông đảo của hội viên và sự ủng hộ của cộng đồng -xã hội. Trƣớc đây, các đề tài thƣờng tập trung vào việc nghiên cứu chính sách, vận động chính sách trong các Hiệp hội doanh nghiệp va thƣờng chủ yếu nghiên cứu về Hiệp hội Doanh nghiệp có bề dày hoạt động. Việc tìm hiểu hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội còn ít, mới chỉ mang tính chất báo chí hoặc theo những hoạt động đơn lẻ, chƣa có cái nhìn toàn diện về một tổ chức xã hội nghề nghiệp có rất nhiều đóng góp cho bản thân hội viên của hiệp hội và cho cộng đồng. Mong muốn tìm hiểu sâu thêm hoạt động của Hiệp hội vì thấy đây là một tổ chức khá mới và thiết thực, từ đó vận dụng những kiến thức đã học để ứng dụng nhiều hơn trong thực tiễn, Tôi quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài Đối tƣợng nghiên cứu và giới hạn của đề tài này là hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 3. Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát về sự hình thành và phát triển của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội - Tìm hiểu các hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội - Ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phƣơng pháp sau: - Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu - Phƣơng pháp khảo sát, điền giã kết hợp phỏng vấn 5. Đóng góp của đề tài - Giải pháp có thể đƣa ra trong thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nôi - Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu hoạt động của Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội 6. Bố cục Ngoài phần mở đầu và kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung khóa luận đƣợc chia làm 3 chƣơng CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt 1. Hiệp hội Nữ Doanh nhân biên tập -Tài liệu tập huấn Nâng cao năng lực cho Hiệp hội Doanh ngiệp 2. Phòng thƣơng mại & Công nghiệp Việt Nam -Cẩm nang Quản lý Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ 3. Trung tâm Doanh nghiệp Tƣ nhân Quốc tế -Sách hƣớng dẫn dùng cho các Hiệp hội Doanh nghiệp Các trang Web Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội: Phòng thƣơng mại và công thƣơng Việt Nam: Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam: Hiệp hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_hien_tom_tat_864_2064492.pdf
Luận văn liên quan