Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Ngay từ khi ra đời và phát triển đến nay, tầm quan trọng của ngân hàng ngày càng được khẳng định; nhất là hiện nay, khi mà toàn cầu hoá trở thành một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của kinh tế thế giới. Để tiếp thu những thành tựu về khoa học kỹ thuật của các nước phát triển và không bị đứng ngoài sự phát triển kinh tế thế giới nói chung, các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam đều phải nỗ lực hội nhập vào xu thế chung đó. Sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mở cửa, đòi hỏi ngành ngân hàng cũng phải đổi mới hoạt động, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ cũng như đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế. Thẻ ngân hàng là sản phẩm công nghệ hiện đại, nó đã và đang trở nên phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam, thẻ ngân hàng mới được biết đến từ những năm 90 của thế kỷ trước nên vẫn là một khái niệm khá mới mẻ đối với đa số người dân. Đến nay, tuy đã đạt được những kết quả nhất định nhưng công việc phát triển thẻ ngân hàng còn gặp rất nhiều khó khăn: công chúng chưa có thói quen sử dụng và chấp nhận thẻ, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu Chính những khó khăn trên là những trở lực rất lớn làm chậm tiến độ phát triển thẻ ngân hàng ở nước ta. Với đặc điểm là "người đi sau", tham gia vào thị trường thẻ muộn NHNo & PTNT Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trước mắt và lâu dài. Nhưng NHNo & PTNT Việt Nam lại không thể phủ nhận được sự tồn tại khách quan của thẻ với tư cách là một phương tiện thanh toán hiện đại và sẽ trở thành phương tiện thanh toán của nền kinh tế. Vì vậy phát triển dịch vụ thẻ là tất yếu khách quan nằm trong sự phát triển chung của NHTM cũng như cả hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, sau một thời gian được tìm hiểu thực tế về dịch vụ thẻ tại NHNo & PTNT Việt Nam, em đã lựa chọn đề tài: "Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại NHNo & PTNT Việt Nam" làm nội dung chính cho khoá luận tốt nghiệp của mình. 5. Kết cấu của khoá luận Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các bảng biểu, sơ đồ, khoá luận gồm 3 phần chính: Chương 1: Sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán là cần thiết đối với một xã hội phát triển. Chương 2: Thực trạng dịch vụ thanh toán thẻ tại NHNo & PTNT Việt Nam và xu hướng phát triển của nó. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại NHNo & PTNT Việt Nam.

doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giao dÞch, sè d­ trªn tµi kho¶n ®¹t kho¶ng 2.200 tû ®ång. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, tæng sè thÎ ph¸t hµnh ®¹t 1.990.975 thÎ, doanh sè giao dÞch ®¹t 35.000 tû ®ång víi 29 triÖu mãn giao dÞch. ThÎ quèc tÕ Visa Agribank chÝnh thøc ph¸t hµnh thÎ quèc tÕ Visa tõ ngµy 01/9/2008. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ sau: ThÎ ghi nî quèc tÕ Visa: 5.955 thÎ, doanh sè thanh to¸n ®¹t 1.109 triÖu ®ång víi 412 mãn giao dÞch. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, sè thÎ ph¸t hµnh ®¹t 7.500 thÎ, doanh sè giao dÞch ®¹t 2.025 triÖu ®ång víi 878 mãn giao dÞch. ThÎ tÝn dông quèc tÕ Visa: 993 thÎ, doanh sè thanh to¸n ®¹t 1.642 triÖu ®ång víi 489 mãn giao dÞch. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, sè thÎ ph¸t hµnh ®¹t 7.500 thÎ, doanh sè thanh to¸n ®¹t 3.685 triÖu ®ång víi 918 mãn giao dÞch. + NghiÖp vô chÊp nhËn thanh to¸n thÎ KÕt nèi thanh to¸n thÎ Visa: Sau mét n¨m thùc hiÖn chÊp nhËn thanh to¸n thÎ Visa ®· ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan. §Õn nay, doanh sè thanh to¸n ®¹t 148 tû ®ång víi 67.490 mãn giao dÞch, sè tiÒn thu ®­îc lµ 2.407 triÖu ®ång. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, doanh sè thanh to¸n ®¹t 165 tû ®ång víi 75.000 mãn giao dÞch, sè tiÒn phÝ thu ®­îc lµ 2.698 triÖu ®ång. KÕt nèi thanh to¸n thÎ MasterCard KÓ tõ ngµy 28/3/2008, Agribank ®· chÊp nhËn thanh to¸n c¸c l¹i thÎ quèc tÕ mang th­¬ng hiÖu MasterCard. §Õn nay, doanh sè thanh to¸n thÎ MasterCard ®¹t trªn 53 tû ®ång víi sè mãn giao dÞch lµ 23.097 mãn, sè tiÒn phÝ thu ®­îc lµ 533 triÖu ®ång. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, doanh sè thanh to¸n ®¹t 62 tû ®ång víi sè 26.498 mãn giao dÞch, s« tiÒn phÝ thu ®­îc lµ 613 triÖu ®ång. KÕt nèi hÖ thèng thÎ Banknetvn vµ Smartlink Ngµy 23/5/2008, hÖ thèng Banknetvn vµ Smartlink chÝnh thøc kÕt nèi thanh to¸n. Theo ®ã, c¸c lo¹i thÎ do c¸c ng©n hµng thµnh viªn Smartlink (Vietcombank, Techcombank, v.v…) ph¸t hµnh cã thÓ thùc hiÖn giao dÞch t¹i m¸y ATM cña Agribank vµ ng­îc l¹i, kh¸ch hµng sö dông cña Agribank còng cã thÓ thùc hiÖn giao dÞch t¹i hÖ thèng ATM cña c¸c ng©n hµng nµy. Sù kiÖn kÕt nèi hÖ thèng Banknetvn vµ Smartlink cã ý nghÜa quan träng nh»m gia t¨ng sù thuËn tiÖn trong viÖc sö dông thÎ cña kh¸ch hµng, gi¶m chi phÝ ®Çu t­ thiÕt bÞ (ATM/EDC). §Õn nay, doanh sè thanh to¸n qua hÖ thèng nµy ®¹t: 1.827 tû ®ång víi 2.402.278 mãn giao dÞch. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, doanh sè thanh to¸n ®¹t 2.329 tû ®ång víi 3.196.278 mãn giao dÞch. + ThiÕt bÞ ATM, EDC Trang bÞ m¸y ATM §· hoµn thµnh triÓn khai 600 m¸y ATM n¨m 2008 t¹i c¸c chi nh¸nh, n©ng tæng sè m¸y ATM trong toµn hÖ thèng lªn 1.202 m¸y. HiÖn nay, ®ang tæ chøc ®Êu thÇu trang bÞ thªm 500 m¸y ATM. N©ng tæng sè m¸y ATM trªn toµn quèc lªn 1.702 m¸y. §¸p øng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu phôc vô chÊp nhËn thanh to¸n thÎ cña kh¸ch hµng, còng nh­ dÞch vô tr¶ l­¬ng qua tµi kho¶n thÎ. ThiÕt bÞ chÊp nhËn thÎ EDC Thanh to¸n thÎ qua EDC t¹i quÇy giao dÞch: Th¸ng 5/2008, NHNo & PTNT ViÖt Nam chÝnh thøc triÓn khai chÊp nhËn thanh to¸n thÎ qua thiÕt bÞ EDC t¹i quÇy giao dÞch. Theo ®ã, kh¸ch hµng sö dông thÎ ghi nî néi ®Þa – Success vµ c¸c lo¹i thÎ quèc tÕ mang th­¬ng hiÖu Visa, MasterCard cã thÓ ®Õn c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch cña Agribank ®Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch. §Õn 30/11/2008, triÓn khai ®­îc 1.489 DEC (bao gåm: 1.376 EDC t¹i quÇy giao dÞch, 113 EDC t¹i §VCNT), doanh sè thanh to¸n ®¹t 20,7 tû ®ång víi 18.618 mãn giao dÞch. Dù tÝnh ®Õn 31/12/2008, sÏ triÓn khai ®­îc 1.523 EDC, doanh sè thanh to¸n ®¹t kho¶ng 23,7 tû ®ång víi 21.618 mãn giao dÞch. ViÖc triÓn khai dÞch vô chÊp nhËn thanh to¸n thÎ qua thiÕt bÞ EDC/ EDC t¹i quÇy giao dÞch cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc ®¸p øng yªu cÇu giao dÞch cña hµng triÖu kh¸ch hµng. §ång thêi, gi¶m ¸p lùc vÒ trang bÞ m¸y ATM, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t­ t¹i chi nh¸nh. Thanh to¸n thÎ qua EDC t¹i §VCNT: §Õn nay, tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh trong toµn hÖ thèng ®Òu cã thÓ triÓn khai l¾p ®Æt EDC t¹i §VCNT, do míi triÓn khai më réng nªn sè l­îng EDC ch­a nhiÒu, doanh sè giao dÞch ch­a cao. Tuy nhiªn, viÖc triÓn khai §VCNT ®· gãp phÇn më réng m¹ng l­íi §VCNT nh»m ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n thÎ cña kh¸ch hµng trong ph¹m vi toµn quèc. Ngoµi ra tæ chøc thanh to¸n thÎ cßn ®em l¹i thuËn lîi cho kh¸ch hµng. Do sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, kÕt hîp gi÷a hai hÖ thèng qu¶n lÝ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam vµ Banknetvn nªn c¸c giao dÞch ®­îc xö lÝ tù ®éng, ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c, kÞp thêi cho c¸c bªn tham gia giao dÞch, thanh to¸n. MÆt kh¸c, hÖ thèng chÊp nhËn thÎ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam (ATM & POS) hiÖn t¹i ®Òu thanh to¸n ®­îc thÎ cña Agribank, ICB, BIDV vµ mét sè ng©n hµng TMCP trong hÖ thèng Banknetvn nªn m¹ng l­íi chÊp nhËn thÎ réng kh¾p. HiÖn t¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam cã h¬n 2000 §VCNT, hÖ thèng m¸y ATM cã mÆt trªn kh¾p c¸c tØnh, thµnh phè trªn c¶ n­íc. §éi ngò c¸n bé lµm nghiÖp vô thÎ trÎ, cã n¨ng lùc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt lµ mét thuËn lîi lín ®èi víi NHNo & PTNT ViÖt Nam trong viÖc cè g¾ng më réng ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ hiÖn nay t¹i Hµ Néi, trong mét thÞ tr­êng mµ møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t. NHNo & PTNT ViÖt Nam ®· më líp tËp huÊn cho c¸n bé cña toµn ng©n hµng vÒ nghiÖp vô thÎ còng nh­ ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò sai sãt víi Trung t©m thÎ trong qu¸ tr×nh triÓn khai øng dông nghiÖp vô thÎ míi. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng rÊt chó träng trong c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n viªn, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh©n viªn. 2.3.2. H¹n chÕ trong dÞch vô thanh to¸n thÎ - S¶n phÈm thÎ ph¸t hµnh cßn h¹n chÕ: s¶n phÈm thÎ míi chØ cã hai lo¹i lµ thÎ ghi nî Success vµ thÎ tÝn dông néi ®Þa, trong khi ®ã c¸c ng©n hµng kh¸c nh­ ACB, VCB, ICB rÊt ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm thÎ. NghiÖp vô thÎ ch­a ®­îc ph¸t triÓn t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng. - DÞch vô trªn m¸y ATM ch­a nhiÒu: chñ yÕu míi dõng l¹i ë rót tiÒn, vÊn tin, sao kª … Ngoµi ra, nghiÖp vô thÎ míi chØ dõng ë møc giíi thiÖu ch­a cã nhiÒu ®iÓm chÊp nhËn thÎ, ch­a cã sù ph¸t triÓn mang tÝnh hÖ thèng. M¹ng l­íi §VCNT trªn ®Þa bµn cßn h¹n chÕ. - ViÖc in m· PIN lÇn ®Çu cho kh¸ch hµng cßn ch­a ®­îc b¶o mËt: hiÖn nay, ®èi víi mét sè ng©n hµng th× m· PIN lÇn ®Çu ®­îc b¶o mËt an toµn, kh¸ch quan, ngay c¶ c¸n bé nghiÖp vô ng©n hµng còng kh«ng thÓ biÕt. - HÖ thèng m¹ng truyÒn ch­a thËt sù æn ®Þnh: vÊn ®Ò c«ng nghÖ th«ng tin ch­a ®­îc øng dông mét c¸ch hoµn h¶o, cßn hay x¶y ra lçi kh«ng rót ®­îc tiÒn, th«ng tin gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ATM trªn hÖ thèng vµ thùc tÕ kh«ng thèng nhÊt g©y khã kh¨n cho NHNo & PTNT ViÖt Nam trong viÖc qu¶n lý c¸c m¸y ®Æt ngoµi trô së chÝnh. Mét sè ®iÓm ®Æt m¸y ATM cßn hay s¶y ra lçi kh«ng giao dÞch ®­îc. - PhÇn mÒm øng dông c¸c s¶n phÈm thÎ trªn m¸y ATM ch­a ®ång bé lµm gi¶m tiÖn Ých cña viÖc sö dông thÎ. - Doanh sè thanh to¸n qua thiÕt bÞ EDC ch­a cao, c«ng t¸c marketing ®Ó t×m kiÕm c¸c §VCNT cña c¸c Chi nh¸nh ch­a cã sù quan t©m ®Çu t­ thÝch ®¸ng. Mét sè chi nh¸nh ch­a chñ ®éng trong c«ng t¸c marketing, tiÕp thÞ ®Ó më réng m¹ng l­íi kh¸ch hµng. - Sè l­îng c¸n bé thÎ t¹i c¸c chi nh¸nh cßn Ýt vµ kiªm nhiÖm nªn khã kh¨n trong c«ng viÖc hç trî kh¸ch hµng còng nh­ ph¸t triÓn m¹ng l­íi §VCNT vµ m¹ng l­íi chñ thÎ. §Æc biÖt lµ lµm viÖc víi c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp tr¶ l­¬ng qua thÎ. - VÒ mÆt quy ®Þnh, quy tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp, rñi ro, khiÕu n¹i cña c¸c lo¹i thÎ cßn nhiÒu s¬ sµi, ch­a b¸m s¸t thùc tÕ ph¸t sinh: thêi gian gÇn ®©y cã nh÷ng th«ng tin khiÕu n¹i vÒ tÝnh an toµn, b¶o mËt cña thÎ do vËy kh¸ch hµng cßn e ng¹i vÒ dÞch vô thÎ. Trong khi ®ã NHNo & PTNT ViÖt Nam ch­a cã v¨n b¶n cô thÓ nµo vÒ vÊn ®Ò nµy. 2.3.3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trªn * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: + C«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cña Nhµ n­íc cßn nhiÒu h¹n chÕ: cã mét thùc tÕ lµ, sau khi thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ nãi chung, ®æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng nãi riªng th× tÊt c¶ nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lÝ tiÒn mÆt ®· tõng ®­îc sö dông tr­íc ®ã ®Òu bÞ lo¹i bá. Do vËy, tiÒn mÆt ®· nghiÔm nhiªn trë thµnh mét c«ng cô thanh to¸n kh«ng h¹n chÕ vÒ ®èi t­îng vµ ph¹m vi sö dông. Thèng kª cña tæ chøc thÎ Visa International cho thÊy, l­îng cung tiÒn mÆt trong l­u th«ng ë n­íc ph¸t triÓn chØ lµ: 10% - 25%, ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn lµ 75% - 90%. Nh­ng t¹i ViÖt Nam, viÖc tiªu dïng c¸ nh©n ®­îc thùc hiÖn b»ng tiÒn mÆt cao tíi møc giËt m×nh: trªn 99%. Theo mét thèng kª kh¸c, gi¸ trÞ thanh to¸n cña c¸c lo¹i thÎ chiÕm ch­a tíi 1% tæng gi¸ trÞ thanh to¸n, yÕu nhÊt so víi c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh¸c (UNT, UNC, SÐc …). Thãi quen nµy l¹i cñng cè thªm sù ngé nhËn cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi víi kinh tÕ thÞ tr­êng. §ã lµ, trong kinh tÕ thÞ tr­êng th× nhµ n­íc kh«ng thÓ b¾t Ðp c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ thÞ tr­êng th× nhµ n­íc kh«ng thÓ b¾t Ðp c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ ph¶i sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy hoÆc ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c trong thanh to¸n. Khi hä ®· cã tiÒn th× viÖc sö dông tiÒn mÆt, sÐc … ®Ó thanh to¸n cho nhau lµ quyÒn cña ng­êi cã tiÒn. Do vËy, t×nh tr¹ng cña mét nÒn kinh tÕ tiÒn mÆt ë ViÖt Nam ®· kÐo dµi trong nhiÒu n¨m lµ do kh«ng cã mét hµnh lang ph¸p lÝ ngay tõ ®Çu, Nhµ n­íc kh«ng qu¶n lÝ vµ kiÓm so¸t viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, gi÷a c¸c tÇng líp d©n c­ víi nhau nh­ thÕ nµo, mµ cø ®Ó cho hä tù lùa chän lÊy h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp. MÆt kh¸c hiÖn ch­a cã c¸c chÕ tµi, quy ®Þnh, v¨n b¶n ®ñ m¹nh vµ phï hîp cÇn thiÕt ®Ó h¹n chÕ viÖc sö dông tiÒn mÆt trong d©n c­. + ViÖt Nam vèn lµ mét nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá, nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng, phÇn lín d©n sè sèng ë n«ng th«n, thu nhËp thÊp: t¹i c¸c thµnh phè, thÞ x· th× bu«n b¸n nhá lÎ còng lµ chñ yÕu, ng­êi c«ng nh©n vµ ng­êi h­ëng l­¬ng còng cã thu nhËp thÊp, chØ ®ñ cho nhu cÇu tiªu dïng cÇn thiÕt hµng th¸ng. MÆt kh¸c, n­íc ta l¹i tr¶i qua nhiÒu biÕn ®éng cña lÞch sö: chiÕn tranh, di d©n, thiªn tai … nªn viÖc cÊt tr÷ vµ chi dông tiÒn mÆt còng nh­ vµng, ngo¹i tÖ lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Nh­ng ®©y còng chØ lµ nguyªn nh©n gi¸n tiÕp gãp phÇn lµm cho t×nh tr¹ng sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n cña ta ngµy cµng t¨ng lªn. Mét nguyªn nh©n kh¸c lµ sù hîp t¸c cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc cung øng dÞch vô thiÕu chÆt chÏ víi hÖ thèng ng©n hµng. C¸c ®¬n vÞ vµ tæ chøc cã nhu cÇu thu chi b»ng tiÒn mÆt lín, æn ®Þnh nh­: ®iÖn lùc, b¶o hiÓm, thuÕ … cã t©m lÝ ­a thÝch thu chi trùc tiÕp b»ng tiÒn mÆt h¬n lµ chÊp nhËn dÞch vô thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng. + C«ng nghÖ ng©n hµng cña hÖ thèng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam cßn rÊt l¹c hËu so víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi: theo sè liÖu cña côc c«ng nghÖ tin häc ng©n hµng cuèi n¨m 2006, c¸c NHTM trong c¶ n­íc cã h¬n 2500 m¸y ATM vµ 14.000 m¸y POS vµo ho¹t ®éng, sè l­îng thÎ ng©n hµng ®· ph¸t hµnh lªn ®Õn 3 triÖu thÎ, nhiÒu nhÊt ë Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh. Nh­ vËy tÝnh trung b×nh ë ViÖt Nam th× kho¶ng 30.000 d©n míi cã mét m¸y ATM trong khi tØ lÖ nµy ë c¸c n­íc: NhËt sè d©n / ATM = 1.339; ë MÜ sè d©n / ATM = 2.700; ë BØ sè d©n / ATM = 10.638; ë Singapore sè d©n / ATM = 3.000. §iÒu nµy cho thÊy h¹ tÇng c¬ së vµ trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n cßn nghÌo nµn, kÐm hiÖu qu¶. H¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ còng do nguån vèn ®Çu t­ cho c«ng nghÖ ng©n hµng cña c¸c NHTM ViÖt Nam cßn rÊt nhá bÐ trong khi kinh phÝ ®Çu t­ trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹i qu¸ cao. + §èi thñ c¹nh tranh: Sau mét thêi gian dµi bá ngá thÞ tr­êng thÎ, th× nay c¸c ng©n hµng ®· b¾t ®Çu tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm thÎ. Tr­íc sù ra ®êi ngµy cµng nhiÒu c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi víi lîi thÕ vÒ vèn, c«ng nghÖ, ph­¬ng thøc qu¶n lý vµ sù häc hái kinh nghiÖm cña ng­êi ®i tr­íc … sÏ lµ ¸p lùc rÊt lín víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam, nhÊt lµ víi NHNo & PTNT ViÖt Nam khi bÞ xem lµ "ng­êi ®i sau" trong thÞ tr­êng thÎ. * Nguyªn nh©n chñ quan: + C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cßn nhiÒu khã kh¨n: C«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò nh©n sù lu«n ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña toµn ng©n hµng. Trong thêi gian qua, mÆc dï ng©n hµng ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c ®µo t¹o, tuyÓn dông nh©n sù nh­ng thùc tÕ, ng©n hµng vÉn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ t×nh h×nh nh©n sù lu«n cã nhiÒu biÕn ®éng, chÕ ®é ®·i ngé nh©n viªn ch­a cao, ch­a khuyÕn khÝch nh©n viªn lµm viÖc. Tr×nh ®é qu¶n lý, ®iÒu hµnh, sö dông c¸c thiÕt bÞ ng©n hµng hiÖn ®¹i cña c¸c c¸n bé ng©n hµng n­íc ta cßn h¹n chÕ. Sè l­îng c¸n bé ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ, vËn hµnh hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ng©n hµng cßn Ýt vµ chñ yÕu tËp trung ë c¸c së giao dÞch, c¸c ng©n hµng lín ë ®« thÞ, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i. NhiÒu khi c¸n bé ®· ®­îc ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô thÎ nh­ng l¹i bÞ ®iÒu sang bé phËn kh¸c, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l·ng phÝ nguån nh©n lùc, ng­îc l¹i nh÷ng c¸n bé míi ch­a n¾m v÷ng nghiÖp vô, thao t¸c sai quy tr×nh lµm ¶nh h­ëng ®Õn uy tÝn ng©n hµng, còng nh­ ¶nh h­ëng ®Õn kh¸ch hµng. ViÖc thiÕu nguån nh©n lùc ®µo t¹o bµi b¶n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin lµ nguyªn nh©n g©y khã kh¨n ®èi víi viÖc ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng ë ViÖt Nam, trong khi thÎ thanh to¸n lµ mét s¶n phÈm thanh to¸n ®­îc ph¸t hµnh dùa trªn nÒn t¶ng lµ khoa häc c«ng nghÖ hiÖ ®¹i. + ChÝnh s¸ch Marketing, qu¶ng c¸o dÞch vô s¶n phÈm thÎ ATM cña ng©n hµng ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch bµi b¶n, cã hÖ thèng. §Õn nay, NHNo & PTNT ViÖt Nam ch­a cã ho¹t ®éng chuyªn s©u nµo vÒ s¶n phÈm thÎ, c«ng t¸c qu¶ng c¸o chñ yÕu dùa vµo c¸c Ên phÈm th«ng th­êng nh­: b¸o c¸o th­êng niªn, tê r¬i, lÞch; mµ ch­a cã c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ s©u réng, tËp trung vµo ®èi t­îng kh¸ch hµng môc tiªu cho tõng s¶n phÈm thÎ. C«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng ch­a ®­îc ®Çu t­ tho¶ ®¸ng, ng©n hµng ch­a cã nh÷ng s¶n phÈm thÎ giµnh riªng cho tõng lo¹i kh¸ch hµng víi nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau, mÉu m· c¸c s¶n phÈm cßn ®¬n gi¶n, kh«ng Ên t­îng. + Thñ tôc më tµi kho¶n cßn nhiÒu bÊt tiÖn cÇn gi¶i quyÕt: Thñ tôc më tµi kho¶n, b¸o cã, thanh to¸n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, khiÕn cho viÖc phôc vô kh¸ch hµng ch­a ®­îc nhanh chãng, thuËn tiÖn. MÆt kh¸c, hiÖn nay NHNo & PTNT ViÖt Nam vÉn yªu cÇu kh¸ch hµng nép tiÒn ®Ó ®¶m b¶o sè d­ tèi thiÓu trªn tµi kho¶n khi lµm thñ tôc më tµi kho¶n trong khi nhiÒu ng©n hµng kh¸c ®· tõ bá yªu cÇu nµy. T×m ra ®­îc c¸c nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i sÏ gióp NHNo & PTNT ViÖt Nam cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc. NHNo & PTNT ViÖt Nam lµ thµnh viªn míi cña thÞ tr­êng thÎ ViÖt Nam do vËy cã nhiÒu h¹n chÕ, khã kh¨n. Nh­ng nÕu kh¾c phôc ®­îc nh÷ng tån t¹i, khã kh¨n trªn th× ch¾c ch¾n Agribank sÏ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trong kinh doanh s¶n phÈm thÎ ng©n hµng trong thêi gian tíi. 2.4. Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc trong viÖc ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ 2.4.1. Kinh nghiÖm cña Mü Mü lµ quèc gia sinh ra thÎ, ®ång thêi còng lµ n¬i ph¸t triÓn nhanh nhÊt cña c¸c lo¹i thÎ. §©y lµ thÞ tr­êng réng lín vµ n¨ng ®éng nhÊt vÒ thÎ tÝn dông. MÆc dï thÞ tr­êng nµy ®· b·o hoµ, viÖc sö dông thÎ tÝn dông vÉn tiÕp tôc t¨ng m¹nh vÒ mäi mÆt. §©y lµ ngµnh kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn nhiÒu h¬n bÊt kú lÜnh vùc kinh doanh nµo cña ng©n hµng. §Æc ®iÓm næi bËt cña thÞ tr­êng Mü lµ ho¹t ®éng tiªu dïng ph¸t triÓn rÊt m¹nh - lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn cña thÎ tÝn dông. Ng­êi tiªu dïng Mü víi mét møc thu nhËp th­êng xuyªn bÊt kú ®Òu cã thÓ lùa chän cho m×nh mét h×nh thøc vay nî phï hîp. Sè liÖu thèng kª d­ nî tÝn dông tiªu dïng cña Mü ®­îc chia thµnh: TÝn dông tuÇn hoµn, TÝn dông tù ®éng vµ c¸c kho¶n nî cña thÎ TÝn dông Visa, Mastercard vµ Discover cuèi 1995 ®¹t 348 tØ USD t­¬ng ®­¬ng 88% d­ nî TÝn dông tuÇn hoµn vµ 34% tæng d­ nî tÝn dông. Con sè nµy rÊt cao nÕu so s¸nh víi mét thÞ tr­êng thÎ TÝn dông trung b×nh lµ n­íc Anh, còng chØ lµ 20% tæng d­ nî tiªu dïng. NÕu nh­ t¹i ViÖt Nam hiÖn nay, ®a sè m¸y ATM cña ng©n hµng chØ dïng ®Ó phôc vô cho kh¸ch hµng cña ng©n hµng ®ã th× trªn thÕ giíi, viÖc kÕt nèi m¹ng ®Ó sö dông chung m¸y ATM gi÷a c¸c ng©n hµng ®· trë thµnh phæ biÕn vµ tÊt yÕu. Mü lµ n­íc ®Çu tiªn ¸p dông h×nh thøc nµy. Ban ®Çu, c¸c ng©n hµng Mü ®· thèng nhÊt x©y dùng biÓu phÝ nh­ sau: + PhÝ chuyÓn ®æi (Swich fee): §©y lµ lo¹i phÝ mµ ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ ph¶i tr¶ cho m¹ng l­íi. T¹i Mü khi ®ã, phÝ chuyÓn ®æi th­êng trong kho¶ng tõ 0.02$ ®Õn 0.15$ cho mçi giao dÞch. Sè tiÒn nµy lµ nh»m trang tr¶i cho chi phÝ cña c¸c dÞch vô chuyÓn ®æi. + PhÝ ho¸n ®æi (Interchange fee): Lµ lo¹i phÝ ®­îc tÝnh cho c¸c "giao dÞch bªn ngoµi". §ã chÝnh lµ kho¶n phÝ mµ ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i tr¶ cho chñ së h÷u cña m¸y ATM mµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng ph¸t hµnh ®· sö dông. §Ó thuËn tiÖn hÇu hÕt c¸c m¹ng l­íi ®Òu ®Æt ra mét møc phÝ ho¸n ®æi trªn mçi giao dÞch mµ tÊt c¶ c¸c ng©n hµng thµnh viªn ph¶i tr¶, nÕu kh¸ch hµng cña hä sö dông m¸y ATM cña ®Þnh chÕ kh¸c. + PhÝ nguån sö dông (Foreign fee): Lµ lo¹i phÝ dµnh cho kh¸ch hµng do sö dông m¸y ATM cña ng©n hµng kh¸c. Th«ng th­êng, c¸c ng©n hµng chñ thÓ sÏ ®Æt ra møc phÝ sö dông ngoµi cao h¬n møc phÝ chuyÓn ®æi vµ ho¸n ®æi céng l¹i. Nh­ng sau ®ã ng­êi ta ®Òu nhËn thÊy r»ng: Tuy phÝ ho¸n ®æi cã thÓ lµ ®ñ ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng chi phÝ cung cÊp dÞch vô t¹i m¸y ATM cã sè l­îng giao dÞch ®Ó trang tr¶i cho nh÷ng cho phÝ cung cÊp dÞch vô t¹i m¸y ATM cã sè l­îng giao dÞch thÊp h¬n hoÆc cã chi phÝ b¶o tr× cao h¬n. V× vËy c¸c ng©n hµng ®· thèng nhÊt ®­a ra mét lo¹i phÝ míi ®èi víi c¸c chñ thÓ kh«ng ph¶i kh¸ch hµng cña hä, mµ l¹i sö dông m¸y ATM cña hä. §ã lµ phô phÝ (sure charge). 2.4.2. Kinh nghiÖm cña Ph¸p Ng­êi Ph¸p lµ c¸c chñ thÓ n¨ng ®éng nhÊt cña Ch©u ¢u, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua tÇn sè sö dông thÎ. MÆc dï thÎ ng©n hµng trªn thÞ tr­êng nµy chñ yÕu lµ thÎ ghi nî hoÆc thÎ tÝnh tiÒn vµ ch­a ph¸t triÓn víi c¸c lo¹i thÎ cã cung cÊp h¹n møc tÝn dông tuÇn hoµn. Kinh nghiÖm cña Ph¸p vÉn lµ mét bµi häc quý gi¸ ®¸ng ®Ó chóng ta häc hái. Mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng næi bËt nhÊt cña thÞ tr­êng thÎ thanh to¸n Ph¸p lµ sù xuÊt hiÖn cña mét ®¬n vÞ duy nhÊt (single body) lµm nhiÖm vô tæ chøc ®¹i diÖn cho hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh vµ chÊp nhËn thÎ t¹i Ph¸p víi c¸i tªn lµ Groupement dÐ Cartes Bancaires (groupement CB). Groupement CB lµ ®éng lùc quan träng trong viÖc ph¸t triÓn thÎ thanh to¸n t¹i Ph¸p. Sù thµnh c«ng cña tËp ®oµn nµy chÝnh lµ ë nguyªn lÝ "interbancarity" theo ®ã mçi ng©n hµng hiÖp héi groupement CB chñ yÕu ph¸t hµnh thÎ ghi nî b»ng c¸ch tham gia vµo ch­¬ng tr×nh thÎ thÞ tr­êng thÎ ghi nî néi ®Þa Carte Blue (CB), hoÆc tham gia vµo ch­¬ng tr×nh thÎ thanh to¸n quèc tÕ (Visa & Mastercard), mÆc dï kh«ng cã sè liÖu ®Çy ®ñ nh­ng ­íc tÝnh chØ cã kho¶ng 5 - 10 % thÎ cña groupement CB cung cÊp h×nh thøc TÝn dông tuÇn hoµn. Ph¸t triÓn thÎ TÝn dông víi sù trî gióp cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ liªn kÕt víi c¸c h·ng s¶n xuÊt. C¸c ng©n hµng t¹i Ph¸p t×m kiÕm sù trî gióp cña c¸c c«ng ty tµi chÝnh ®Ó ph¸t triÓn thÎ thÞ tr­êng tÝn dông tuÇn hoµn. Cô thÓ lµ sù thµnh c«ng cña Cetelem liªn kÕt víi hÖ thèng Carte Aruore ®· ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thay ®æi h­íng ®i cña nÒn c«ng nghiÖp thÎ. GÇn ®©y lµ sù ra ®êi cña Visa Alterna, mét liªn kÕt cña Societe Generale víi mét tËp ®oµn. 2.4.3. Kinh nghiÖm cña Trung Quèc §Ó cã ®­îc thµnh c«ng nh­ hiÖn nay, Trung Quèc ®· cã rÊt nhiÒu c¶i c¸ch thay ®æi cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm ®Êt n­íc, d©n c­, tr×nh ®é d©n trÝ… ®Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mµ giao dÞch s¬ khai cña ho¹t ®éng thÞ tr­êng thÎ vÊp ph¶i. Phæ cËp kiÕn thøc vÒ thÎ thanh to¸n trong x· héi, ®¬n gi¶n thñ tôc ®¨ng ký vµ thanh to¸n thÎ. Theo kh¶o s¸t thÞ tr­êng cña Mastercard phèi hîp víi t¹p chÝ phô n÷ Trung Quèc tiÕn hµnh, gÇn 60% nh÷ng ng­êi ®­îc hái ý kiÕn cho r»ng thñ tôc phiÒn hµ lµ trë ng¹i chÝnh cho viÖc ®¨ng ký thÎ TÝn dông. §iÒu ®ã khiÕn cho c¸c ng©n hµng trong n­íc ®ang ngµy cµng chó ý h¬n ®èi víi viÖc ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc ®¨ng ký sö dông thÎ thanh to¸n vµ thêi h¹n chÊp nhËn ®¬n ®Ò nghÞ ®­îc rót xuèng cßn 2 tuÇn. Ngoµi ra c¸c ng©n hµng ®i ®Çu nh­ Bank of China cßn thµnh lËp trung t©m dÞch vô kh¸ch hµng 24h/ngµy chuyªn tr¶ lêi nh÷ng th¾c m¾c vÒ thÎ. Lùa chän s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm thÞ tr­êng. §Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng sö dông thÎ thanh to¸n, c¸c ng©n hµng néi ®Þa còng cã rÊt nhiÒu chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. Ngoµi Ng©n hµng Bank of China kÕt hîp víi mét sè trung t©m th­¬ng m¹i ph¸t hµnh thÎ TÝn dông. Ng©n hµng Doanh th­¬ng Trung Quèc ®· ph¸t hµnh thÎ TÝn dông víi møc thÊu chi cao nhÊt tõ tr­íc ®Õn nay lµ 50.000 nh©n d©n tÖ, t­¬ng ®­¬ng kho¶ng 6000 USD. Ngµy ®Çu tiªn ®· cã h¬n 3.000 ng­êi ®¨ng ký sö dông thÎ. D­êng nh­ tÊt c¶ c¸c ng©n hµng néi ®Þa ®Òu ®ang tiÕn tíi cuéc chiÕn thÎ tÝn dông. Ng©n hµng Bank of China ph¸t hµnh thÎ TÝn dông trùc tuyÕn víi tªn gäi BOC Virtual mastercard. §©y lµ thÎ thanh to¸n Mastercard ®Çu tiªn ®­îc thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých mua hµng trªn m¹ng t¹i thÞ tr­êng Hång K«ng, nh»m môc ®Ých theo kÞp sù ph¸t triÓn cña th­¬ng m¹i ®iÖn tö. §iÒu kh¸c víi thÎ TÝn dông truyÒn thèng, thÎ BOC Virtual mastercard kh«ng ph¶i tr¶ lÖ phÝ th­êng niªn vµ chñ thÓ cã thÓ mua bÊt cø c¸i g× trªn m¹ng Internet nÕu n¬i ®ã chÊp nhËn thÎ Mastercard. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thanh to¸n thÎ t¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam 3.1. TiÒm n¨ng ph¸t triÓn thÎ thanh to¸n ë ViÖt Nam 3.1.1. Møc ®é thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ phæ biÕn ë ViÖt Nam Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, ngµnh ng©n hµng ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng mòi nhän cÇn ph¶i nhanh chãng ph¸t triÓn ®Ó ®¶m b¶o theo kÞp tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ. Kh«ng thÓ cã mét quèc gia nµo cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÕu kh«ng cã mét nÒn tµi chÝnh v÷ng m¹nh. Ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i Ebanking – ng©n hµng ®iÖn tö, trong ®ã cã thÎ thanh to¸n lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu giao l­u quèc tÕ cña ViÖt Nam. ë n­íc ta hiÖn nay, theo ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng, møc ®é thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ rÊt phæ biÕn, tØ lÖ tiÒn mÆt trong tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n lµ kh¸ cao so víi nhiÒu nøoc trªn thÕ giíi, ®Õn cuèi n¨m 2004, tØ lÖ tiÒn mÆt trong tæng ph­¬ng tiÖn thanh to¸n lµ 24,9% - (nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña NHNN n¨m 2004). Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y, møc thu nhËp æn ®Þnh ®êi sèng ngµy cµng ph¸t triÓn dÉn ®Õn nhu cÇu mua s¾m, du lÞch cña ng­êi d©n t¨ng lªn. V× vËy nhu cÇu sö dông thÎ còng ®­îc t¨ng lªn nhanh chãng v× tÝnh an toµn, tiÖn lîi cña nã trong qu¸ tr×nh sö dông. 3.1.2. Häc sinh ViÖt Nam ®i du häc ë n­íc ngoµi ngµy cµng nhiÒu Ngµy nay, du häc kh«ng cßn lµ mét h×nh thøc qu¸ míi mÎ trong nhËn thøc cña ng­êi d©n n÷a. RÊt nhiÒu gia ®×nh cã kh¶ n¨ng tù chu cÊp häc phÝ cho con m×nh ®i du häc, v× vËy ®©y chÝnh lµ nhãm kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng cña c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ h­íng tíi. Theo t¹p chÝ Tin häc ng©n hµng – trong bµi nghiªn cøu trao ®æi ngµy 11/1/2008, thÞ tr­êng thÎ ë ng©n hµng ViÖt Nam ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2007. NhiÒu ng©n hµng ®· ph¸t hµnh c¸c lo¹i thÎ cã ®é b¶o mËt cao vµ cung cÊp nhiÒu tiÖn Ých ®i kÌm cho kh¸ch hµng sö dông thÎ. Cã thÓ nãi thÎ ng©n hµng ®· trë thµnh ph­¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt chñ yÕu phôc vô cho c¸c giao dÞch b¸n lÎ. HiÖn nay, tØ träng thanh to¸n b»ng thÎ chiÕm 6% trong tæng sè mãn giao dÞch cña c¸c ph­¬ng tiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n cña l­îng thÎ ph¸t hµnh ra l­u th«ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y kho¶ng 150% - 300%/n¨m. TÝnh ®Õn th¸ng 11/2007, l­îng thÎ ph¸t hµnh l­u th«ng lµ 8.282.793 thÎ, lµ b­íc tiÕn v­ît bËc so víi 234.677 thÎ cña n¨m 2003 vµ 3.500.000 thÎ cña n¨m 2006. Tæng c¸c lo¹i thÎ do c¸c tæ chøc ph¸t hµnh thÎ trong n­íc ph¸t hµnh, hÇu hÕt lµ thÎ ghi nî néi ®Þa (93,87%) tiÕp ®Õn lµ thÎ ghi nî quèc tÕ (3,65%), thÎ tÝn dông quèc tÕ (2,22%), thÎ tÝn dông néi ®Þa (0,31%). §iÒu nµy ®· ph¶n ¸nh ®Æc ®iÓm tiªu dïng cña ng­êi ViÖt Nam nãi chung, ®ång thêi cho thÊy dÞch vô thÎ ®· t¹o ra mét kªnh dÉn vèn quan träng cho c¸c ng©n hµng, v× hÇu hÕt l­îng thÎ ph¸t hµnh ®Òu g¾n víi tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n vµ mét sè d­ tiÒn göi nhÊt ®Þnh trong ®ã. C¸c ng©n hµng kh«ng ngõng ®Çu t­ vµo h¹ tÇng kÜ thuËt cho ho¹t ®éng thÎ, tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 11/2007 bao gåm: 4.280 ATM, 22.959 POS; so víi 2.500 ATM vµ 14.000 POS cña n¨m 2006. Tuy nhiªn thÞ tr­êng thÎ vÉn cßn manh món, cã sù kh¸c biÖt lín trong quan ®iÓm c¸c ng©n hµng, gi÷a c¸c liªn minh vÒ lîi Ých kinh tÕ vµ lîi Ých céng ®ång. Ph¹m vÞ ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ cßn h¹n chÕ, míi chØ tËp trung ë mét sè tØnh, thµnh phè lín; ®èi t­îng sö dông thÎ chñ yÕu tËp trung vµo tÇng líp ®ang lµm viÖc trong lÜnh vùc tµi chÝnh – ng©n hµng, c¸n bé, c«ng chøc lµm viÖc trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ míi ®©y lµ ®èi t­îng h­ëng l­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. 3.1.3. C¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ch­a ®­îc phÐp ph¸t hµnh thÎ ë ViÖt Nam HiÖn nay NHTMVN cßn ®ang cã mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi lµ c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi ch­a ®­îc phÐp ph¸t hµnh thÎ ë ViÖt Nam. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam cÇn tranh thñ c¬ héi nµy ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng dÞch vô thÎ, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi khi hä ®­îc tham giao vµo dÞch vô nµy. 3.2. §Þnh h­íng cña NHNo & PTNT VN Trong ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô n¨m 2001 – 2010 cã ®o¹n trÝch “ Ph¸t triÓn thÎ ng©n hµng chÝnh lµ nhiÖm vô hµng ®Çu trong viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng – biÕn kinh doanh thÎ kh«ng chØ mang l¹i lîi nhuËn lín mµ cßn cã nh÷ng lîi Ých chiÕn l­îc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ”: - trÝch dÉn: Nguån NHNo & PTNT – TTT/QuyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc NHNo & PTNT ViÖt Nam V/v “Ph¸t hµnh vµ sö dông thÎ tÝn dông néi ®Þa trong hÖ thèng NHNo & PTNT ViÖt Nam”. 3.2.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ n¨m 2009 NHNo & PTNT ViÖt Nam ®Þnh h­íng ph¸t triÓn dÞch vô thÎ n¨m 2009 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo víi môc tiªu: Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô, tèi ®a ho¸ tiÖn Ých, c¸c gi¸ trÞ gia t¨ng vµ chÊt l­îng dÞch vô … ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vµ n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ ®Ó NHNo & PTNT ViÖt Nam trë thµnh NHTM hµng ®Çu trong lÜnh vùc thÎ ë ViÖt Nam. 3.2.2. §Þnh h­íng, môc tiªu: Môc tiªu ®Õn cuèi n¨m 2009, s¶n phÈm dÞch vô thÎ chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trªn thÞ tr­êng thÎ ViÖt Nam c¶ vÒ quy m« ho¹t ®éng còng nh­ chÊt l­îng dÞch vô. Khai tr­¬ng ph¸t hµnh mét sè s¶n phÈm thÎ quèc tÕ MasterCard vµo th¸ng 01/2009 vµ s¶n phÈm thÎ American Express trong n¨m 2009, cô thÓ nh­ sau: B¶ng 3.1: Môc tiªu ph¸t triÓn sè l­îng thÎ ph¸t hµnh n¨m 2009 STT Sè l­îng thÎ ph¸t hµnh Sè thÎ t¨ng trong n¨m 2009 1 ThÎ ghi nî néi ®Þa (Success) 510.000 2 ThÎ quèc tÕ Visa 60.000 3 ThÎ quèc tÕ MasterCard 30.000 Tæng céng sè l­îng thÎ ph¸t hµnh trong n¨m 60.000 Céng luü kÕ 2.600.000 (Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt nghiÖp vô thÎ cña Agribank n¨m 2008) Thùc hiÖn kÕt nèi chÊp nhËn thanh to¸n thÎ víi tæ chøc thÎ JCB (Japan Credit Bureau), American Express trong n¨m 2009. Nghiªn cøu, ph¸t triÓn c¸c tiÖn Ých, gi¸ trÞ gia t¨ng cña s¶n phÈm thÎ ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh, ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña chñ thÎ. Thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ, m¹ng l­íi chñ thÎ. KhuyÕn khÝch chi nh¸nh l¾p ®Æt EDC t¹i c¸c ®iÓm ch­a cã m¸y ATM nh»m hç trî kh¸ch hµng sö dông thÎ. VÒ trang thiÕt bÞ: N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña 1.202 m¸y ATM hiÖn cã th«ng qua viÖc ®¸p øng phôc vô 24/24h, thiÕt kÕ cabin, biÓn hiÖu qu¶ng c¸o ®óng quy ®Þnh, ®iÒu chuyÓn vÞ trÝ ®Æt m¸y ATM ®Õn nh÷ng n¬i thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng giao dÞch. TiÕp tôc thùc hiÖn trang bÞ 500 m¸y ATM n¨m 2009, sÏ n©ng tæng sè ATM trong toµn hÖ thèng lªn 1.702 m¸y. §Èy m¹nh triÓn khai trang bÞ sè l­îng m¸y EDC t¹i c¸c chi nh¸nh, dù kiÕn cuèi n¨m 2009 ph¸t triÓn ®­îc 2.500 thiÕt bÞ EDC. Môc tiªu ®Þnh l­îng: + Khai th¸c hiÖu qu¶ 602 m¸y ATM hiÖn cã, hoµn thµnh trang bÞ vµ triÓn khai míi 600 m¸y ATM trong 6 th¸ng ®Çu n¨m. + Tæng sè thÎ ph¸t hµnh ®¹t tèi thiÓu 2.000.000 thÎ. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô thanh to¸n thÎ t¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam 3.3.1. N©ng cao chÊt l­îng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm - N©ng cao chÊt l­îng: C¸c s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng cã ®Æc ®iÓm lµ dÔ bÞ b¾t ch­íc do ®ã nÕu mét ng©n hµng ®­a ra s¶n phÈm nµo ®ã cã ®Æc tÝnh kh¸c biÖt so víi s¶n phÈm cña c¸c ng©n hµng kh¸c th× sÏ gÇn nh­ ngay sau ®ã c¸c ng©n hµng kh¸c sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng cña hä nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô t­¬ng tù. BÊt cø mét ng©n hµng nµo khi tung ra s¶n phÈm thÎ cña m×nh ra thÞ tr­êng ®Òu hiÓu r»ng vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ quyÕt ®Þnh s¶n phÈm ®ã cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc hay kh«ng. Víi ®Æc ®iÓm “ng­êi ®i sau”, vÒ mÆt tiÖn Ých cßn h¹n chÕ h¬n so víi thÎ ATM cña c¸c ng©n hµng kh¸c. VÝ dô thÎ ATM cña ng©n hµng kh¸c cã thÓ chuyÓn kho¶n, thanh to¸n c¸c ho¸ ®¬n ®iÖn - n­íc - ®iÖn tho¹i, mua thÎ ®iÖn tho¹i … nh­ng c¸c tiÖn Ých nµy ch­a cã víi thÎ cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. V× vËy, ng©n hµng cÇn cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn vÊn ®Ò chÊt l­îng c«ng nghÖ ®Ó lµm bµn ®¹p t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng thÎ trong ph¸t hµnh còng nh­ thanh to¸n. S¶n phÈm thÎ mµ Agribank h­íng ®Õn cÇn ®¹t ®­îc ngµy cµng cao h¬n tÝnh tiÖn lîi, nhanh chãng, an toµn, chÝnh x¸c cho kh¸ch hµng sö dông. Ngoµi viÖc cÇn phèi hîp víi ®èi t¸c liªn quan nghiªn cøu vµ sím cung øng c¸c tiÖn Ých trªn thÎ ATM cña ng©n hµng, ng©n hµng còng cÇn nghiªn cøu thay ®æi c¸c h×nh ¶nh trªn mµn h×nh chê cña m¸y ATM sao cho thËt phong phó, sèng ®éng, g©y ®­îc sù chó ý víi kh¸ch hµng. VÞ trÝ ®Æt m¸y ATM còng lµ mét vÊn ®Ò mµ chi nh¸nh cÇn l­u t©m sao thuËn tiÖn víi kh¸ch hµng. Ngoµi ra cÇn trang bÞ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toµn t¹i ®Þa ®iÓm ®Æt m¸y ATM. VÝ dô: l¾p ®Æt Camera ®¶m b¶o an toµn vµ cã c¬ së ®Ó ng©n hµng gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng khi sù cè x¶y ra. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: Trong m«i tr­êng c¹nh tranh, héi nhËp nh­ hiÖn nay th× c¸c ng©n hµng nãi chung vµ Agribank nãi riªng cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Ng©n hµng cã thÓ häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng ®i tr­íc trong lÜnh vùc thÎ nh­ VCB, ICB, ACB … Víi lîi thÕ lµ ng©n hµng cã m¹ng l­íi chi nh¸nh bao phñ kh¾p toµn quèc, kh¸ch hµng lín, ®©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó Agribank nhanh chãng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng vµ më réng thÞ phÇn ®Ó triÓn khai, ph¸t hµnh vµ thanh to¸n s¶n phÈm thÎ néi ®Þa, ®Æc biÖt lµ thÎ ghi nî néi ®Þa trªn c¬ së sö dông tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng. + Ph¸t hµnh thÎ liªn kÕt: Ng©n hµng cÇn xem xÐt viÖc triÓn khai ph¸t hµnh thÎ liªn kÕt gi÷a ng©n hµng víi doanh nghiÖp: x¨ng dÇu, b­u ®iÖn, hµng kh«ng hoÆc víi c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, kh¸ch s¹n, taxi, bÖnh viÖn … §©y lµ xu h­íng míi trªn thÕ giíi hiÖn nay. ë ViÖt Nam, ng©n hµng ACB ®· cho ra ®êi 4 lo¹i thÎ tÝn dông néi ®Þa, ®Òu lµ c¸c s¶n phÈm liªn kÕt víi c¸c tæ chøc siªu thÞ. VÝ dô: ACB phèi hîp víi hÖ thèng siªu thÞ Sµi Gßn Co.op cho ra ®êi s¶n phÈm ACB_SµigßnCo.op; phèi hîp cïng c«ng ty du lÞch Sµi Gßn cho ra ®êi s¶n phÈm ACB_Saigon Tourist. Ngµy 28/9/2004 ACB tiÕp tôc cho ra ®êi thÎ tÝn dông néi ®Þa ACB Mai Linh vµ ACB Ph­íc Léc Thä, víi s¶n phÈm nµy kh¸ch hµng sÏ ®­îc h­ëng ­u ®·i khi mua hµng t¹i siªu thÞ: Maximark, Citimark, siªu thÞ miÒn §«ng… V× vËy, Agribank cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu, t×m hiÓu ®èi t¸c ®Ó cho ra ®êi c¸c s¶n phÈm thÎ liªn kÕt th­¬ng hiÖu, nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng nµy. + Ph¸t hµnh s¶n phÈm thÎ liªn kÕt: NHNo & PTNT ViÖt Nam nªn coi ®©y lµ s¶n phÈm chiÕn l­îc l©u dµi, lµ yÕu tè tè quan träng trong viÖc n©ng cao th­¬ng hiÖu vµ uy tÝn cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng trong n­íc vµ quèc tÕ. V× s¶n phÈm thÎ quèc tÕ lµ s¶n phÈm mang l¹i tØ träng thu nhËp dÞch vô cao nhÊt. HiÖn nay, NHNo & PTNT ViÖt Nam ®· gia nhËp tæ chøc thÎ quèc tÕ, kÕt nèi víi Visa vµ Master Card, nh­ng doanh thu cßn h¹n chÕ. NHNo & PTNT ViÖt Nam ®· cho ra m¾t s¶n phÈm thÎ tÝn dông quèc tÕ trong th¸ng 4 n¨m 2008. §iÒu nµy lµm ®a d¹ng ho¸ danh môc s¶n phÈm cho ng©n hµng. 3.3.2. T¨ng c­êng ho¹t ®éng Marketing Marketing ng©n hµng lµ c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n trÞ tæng hîp dùa trªn c¬ së nhËn thøc vÒ m«i tr­êng kinh doanh ®Ó ®­a ra nh÷ng hµnh ®éng nh»m ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, phï hîp víi sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng, trªn c¬ së mµ thùc hiÖn môc tiªu lîi nhuËn. §Ó thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi dÞch vô thÎ do chi nh¸nh cung cÊp, chi nh¸nh cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ trong ®ã chiÕn l­îc Marketing ®ãng vai trß rÊt quan träng. ChÝnh s¸ch tiÕp thÞ: HiÖn nay, ng­êi d©n cßn Ýt biÕt ®Õn s¶n phÈm thÎ ng©n hµng, cßn e ng¹i khi sö dông s¶n phÈm nµy, do vËy ng©n hµng cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p Marketing, tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o phï hîp, t¨ng c­êng h¬n c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, t¹i c¸c nhµ tr­êng th«ng qua ¸p phÝch, pa n«, t¹i c¸c buæi héi th¶o, héi nghÞ kh¸ch hµng, ph¸t tê r¬i … ®Ó ng­êi d©n biÕt ®Õn lîi Ých kinh tÕ, tÝnh tiÖn dông cña s¶n phÈm, ph¸ bá rµo c¶n t©m lý, t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng. Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn mét chiÕn l­îc Marketing thÎ, chØ qu¶ng c¸o lµ ch­a ®ñ, NHNo & PTNT ViÖt Nam nãi chung vµ bé phËn Marketing thÎ nãi riªng cÇn tiÕn hµnh ®iÒu tra, nghiªn cøu thÞ tr­êng víi nh÷ng ph­¬ng thøc kh¸c nhau nh­: ph¸t phiÕu th¨m dß, pháng vÊn, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh nhãm kh¸ch hµng môc tiªu ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh tiÕp cËn cho phï hîp. ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng H­íng ®Õn kh¸ch hµng vµ lu«n ®Æt kh¸ch hµng lµ trung t©m trong mäi chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm cña m×nh, Agribank ViÖt Nam sÏ tiÕp tôc ®Çu t­ c«ng nghÖ, nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ cña tõng nhãm kh¸ch hµng ®Ó thiÕt kÕ vµ ®­a vµo øng dông nhiÒu s¶n phÈm cã tiÖn Ých cao. Víi ph­¬ng ch©m “®i t¾t ®ãn ®Çu”, ng©n hµng ®ang nghiªn cøu, thiÕt kÕ nh÷ng s¶n phÈm míi ®a d¹ng tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng tèt nhÊt. Ngoµi ra ng©n hµng cÇn x¸c ®Þnh c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng sao cho phï hîp nh­ tÆng quµ cho kh¸ch hµng vµo dÞp lÔ, tÕt, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c ®èi t¸c tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng … 3.3.3. §æi míi kü thuËt - ®Çu t­ c«ng nghÖ C«ng nghÖ ng©n hµng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é vµ tÝnh chÝnh x¸c trong xö lý nghiÖp vô ng©n hµng, trong ®ã cã nghiÖp vô thÎ. Do vËy, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng ®· trë nªn cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× ng©n hµng cÇn tËp trung vµo nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu: - §æi míi, hiÖn ®¹i hãa thiÕt bÞ lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô. VÒ mÆt dµi h¹n, ng©n hµng cÇn cã kÕ ho¹ch tiÕp tôc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña hÖ thèng m¹ng l­íi, trang thiÕt bÞ mét c¸ch ®ång bé ®Ó cã thÓ hoµ nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi. - X©y dùng mét m¹ng m¸y tÝnh ®ång bé bao gåm c¸c thiÕt bÞ nh­ m¸y däc, POS, m¸y dËp thÎ, ATM… ®¶m b¶o liªn l¹c theo kiÓu online ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh thanh to¸n gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng. 3.3.4. Më réng m¹ng l­íi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ M¹ng l­íi ®¬n vÞ chÊp nhËn thÎ (§VCNT) lµ mét chñ thÓ kh«ng thÓ thiÕu trong quy tr×nh thanh to¸n thÎ, lµ n¬i tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vµ lµ n¬i b¾t ®Çu nghiÖp vô thanh to¸n thÎ. Do ®ã, khi cµng cã nhiÒu §VCNT t¹i nhiÒu n¬i, thuéc nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh kh¸c nhau th× sù tiÖn Ých cña viÖc sö dông thÎ ngµy cµng t¨ng. H¬n n÷a, nhËn thøc cña c¸c tÇng líp d©n c­ ngµy cµng tiÕn bé, hä ®· nhËn thÊy sù tiÖn lîi cña viÖc sö dông thÎ thanh to¸n. V× vËy, Agribank ViÖt Nam muèn c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ng©n hµng kh¸c vÒ lo¹i h×nh dÞch vô nµy th× ph¶i: - Lùa chän c¸c §VCNT ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn: cã ®¨ng ký s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh cã l·i, s¶n phÈm dÞch vô uy tÝn trªn thÞ tr­êng; c¬ së ®ãng trªn ®Þa bµn thuËn lîi vÒ giao th«ng, ®«ng d©n c­, mËt ®é kh¸ch du lÞch cao; gi¸ trÞ b×nh qu©n mçi giao dÞch (b¸n hµng, cung øng dÞch vô) trong ngµy kh«ng nhá h¬n 25USD. - NHNo & PTNT ViÖt Nam cÇn cñng cè l¹i c¸c §VCNT hiÖn cã, phèi hîp c¸c ®¬n vÞ nµy n©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn giao dÞch, t¨ng chÊt l­îng phôc vô, ®ång thêi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. Ng©n hµng nªn cã nh÷ng khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt ®èi víi nh÷ng §VCNT cã doanh sè thanh to¸n cao. - CÇn tiÕp cËn, thiÕt lËp mèi quan hÖ víi nh÷ng §VCNT tiÒm n¨ng ®Ó më réng m¹ng l­íi trong t­¬ng lai, nh­ më réng c¸c §VCNT vÖ tinh, phôc vô cho nhu cÇu sö dông thÎ. 3.3.5. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Chuyªn viªn thÎ ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong nghiÖp vô kinh doanh thÎ, tõ kh©u giíi thiÖu vµ thuyÕt phôc kh¸ch hµng dïng thÎ ®Õn kh©u vËn hµnh quy tr×nh nghiÖp vô thÎ mét c¸ch th«ng suèt vµ nhanh chãng. Nh­ vËy, hä cã vai trß quyÕt ®Þnh c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm thÎ dÞch v ô cung øng vµ cña mèi quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Do vËy, NHNo & PTNT ViÖt Nam ph¶i quan t©m h¬n n÷a tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, th«ng qua c¸c biÖn ph¸p: - TuyÓn dông nh©n sù míi cã chÊt l­îng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng viÖc. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c kho¸ ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô thÎ cho nh©n viªn. - Tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c chuyªn viªn thÎ. - Cö nh©n viªn ®i häc hái tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, kinh nghiÖm ë n­íc ngoµi vÒ nghiÖp vô thÎ. - Chó träng h¬n n÷a chÕ ®é l­¬ng, th­ëng, ®·i ngé nh©n viªn. Ngoµi tiÒn l­¬ng theo vÞ trÝ c«ng viÖc, th­ëng nh©n dÞp LÔ, TÕt, nh©n viªn ®­îc th­ëng thªm vÒ thµnh tÝch c«ng viÖc. - T¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc gÇn gòi, n¨ng ®éng, tho¶i m¸i. 3.4. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn dÞch vô thÎ t¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam 3.4.1. KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ + Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý trong m«i tr­êng ho¹t ®éng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: - M«i tr­êng ph¸p lý cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc ¸p dông thÎ ng©n hµng, lµ c¬ së ®¶m b¶o thanh to¸n æn ®Þnh, an toµn, ph¸t triÓn. Hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý lµ mét vÊn ®Ò v« cïng cÇn thiÕt ®Ó thÎ ng©n hµng thùc sù trë thµnh mét ph­¬ng tiÖn thanh to¸n phæ biÕn ë ViÖt Nam. Bëi lÏ luËt ph¸p lµ yÕu tè phøc t¹p, t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ thuéc mäi lÜnh vùc ®êi sèng kinh tÕ - x· héi cña mçi quèc gia. HiÖn nay, ë c¸c n­íc ph¸t triÓn, thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt kh«ng cßn lµ dÞch vô ®Æc quyÒn cña c¸c NHTM. C¸c doanh nghiÖp còng cã quyÒn cung øng dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng cña m×nh b»ng c¸ch ph¸t hµnh thÎ, nh­ thÎ ®iÖn tho¹i, thÎ siªu thÞ, thÎ xe buýt … §èi víi nh÷ng n­íc ph¸t triÓn, vai trß cña Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ hç trî ph¸t triÓn thÞ tr­êng thÎ lµ rÊt lín. Theo ®ã, luËt ph¸p ®­îc xem lµ c«ng cô tÊt yÕu kh«ng thÓ thiÕu ®Ó Nhµ n­íc h×nh thµnh thãi quen thanh to¸n, giao dÞch b»ng thÎ cña x· héi. - Ho¹t ®éng thanh to¸n ®· ®­îc ¸p dông t¹i ViÖt Nam tõ nh÷ng n¨m 90 cña thÕ kû XX xong cho ®Õn nay ch­a cã mét hµnh lang ph¸p lý nµo thËt sù ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ. ChÝnh v× vËy, viÖc x©y dùng mét hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ lµ thùc sù cÇn thiÕt. Muèn vËy ChÝnh phñ cÇn: \ X¸c ®Þnh vµ thèng nhÊt quan niÖm ®Ó hoµn thiÖn, x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh, hÖ thèng thanh to¸n trong toµn bé nÒn kinh tÕ - x· héi. \ Nhanh chãng ®iÒu chØnh vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n mang tÝnh ph¸p lý cao, mang tÝnh t­¬ng ®èi chi tiÕt, cô thÓ vÒ mÆt nghiÖp vô nh»m b¶o ®¶m mét hµnh lang ph¸p lý cao h¬n, kh¶ thi h¬n vµ thèng nhÊt h¬n, gãp phÇn t¹o thuËn lîi cho thÞ tr­êng thanh to¸n, gióp c¸c nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®­îc thùc hiÖn trong mét nÒn kinh tÕ ®ang h­íng ®Õn sù n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶. + X©y dùng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ho¹t ®éng kinh doanh thÎ ë ViÖt Nam. + Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng thanh to¸n ®iÖn tö nãi chung vµ ho¹t ®éng thanh to¸n thÎ nãi riªng. + Chó träng ®Çu t­ cho hÖ thèng gi¸o dôc ®µo t¹o. Tãm l¹i, sù hç trî cña Nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ lµ mét vÊn ®Ò quan träng ®èi víi mäi ngµnh, mäi cÊp ®­a thanh to¸n phi tiÒn mÆt, ®Æc biÖt lµ thanh to¸n thÎ vµo ®êi sèng ng­êi d©n. 3.4.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®ãng vai trß quan träng trong viÖc ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cho c¸c NHTMVN còng nh­ ®Ò ra chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c NHTMVN ph¸t triÓn dÞch vô thÎ th«ng qua c¸c gi¶i ph¸p: - Phèi hîp víi Tæ chøc thÎ Quèc tÕ vµ c¸c NHTMVN trong viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc khai th¸c thÞ tr­êng, thóc ®Èy ho¹t ®éng dÞch vô thÎ ng©n hµng, ®Þnh h­íng øng dông c¸c thµnh tùu cña c«ng nghÖ thÎ ®·, ®ang vµ sÏ ®­îc ¸p dông trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc. - ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn nay ®· cã quy ®Þnh vÒ ®ång tiÒn thanh to¸n thÎ t¹i §VCNT vµ ®ång tiÒn thanh to¸n thÎ víi ng©n hµng tuú theo h×nh th¸i ®Çu t­ vèn. Nh­ng vÊn ®Ò sö dông thÎ ng©n hµng ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi vÉn ch­a ®­îc ®Ò cËp ®Õn. ChÝnh v× vËy dÉn ®Õn sù hiÓu lÇm cña mét sè c¬ quan h÷u tr¸ch cho r»ng chñ thÎ lîi dông thÎ ®Ó chi tiªu qu¸ møc quy ®Þnh 3.000USD ®­îc phÐp mµ c¸c nhµ ph¸t hµnh thÎ còng kh«ng qu¶n lý ®­îc. Hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin tÝn dông cho ho¹t ®éng thÎ. Trong thêi gian qua, trung t©m th«ng tin øng dông cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã quan hÖ tÝn dông víi c¸c tæ chøc tÝn dông. C¸c th«ng tin thu thËp tõ c¸c tæ chøc tÝn dông vµ mét sè c¬ quan h÷u quan kh¸c gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý tÝn dông, phßng ngõa rñi ro cña hÖ thèng NHTMVN. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ cña trung t©m th«ng tin tÝn dông hiÖn nay cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ do nh÷ng vÊn ®Ò vÒ phÝa trung t©m còng nh­ c¸c NHTMVN. Do ®Æc thï cña c¸c NHTMVN ®­îc tæ chøc theo m« h×nh 2 cÊp: Trung ­¬ng vµ chi nh¸nh, d÷ liÖu ®­îc qu¶n lý tËp trung, trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c cÊp cßn nhiÒu h¹n chÕ khiÕn c¬ së d÷ liÖu cña kh¸ch hµng trë nªn thiÕu chÝnh x¸c vµ kh«ng cËp nhËt ®­îc liªn tôc. Nh­ vËy, chÊt l­îng th«ng tin khi ®­a ®Õn trung t©m th«ng tin tÝn dông còng kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. ChÝnh v× vËy, trung t©m th«ng tin tÝn dông vµ hÖ thèng th«ng tin cña c¸c NHTMVN ph¶i ®­îc hoµn thiÖn theo h­íng sau: Thø nhÊt: Trung t©m th«ng tin tÝn dông cÇn bæ sung c¸c th«ng tin vÒ chñ thÓ thÎ tÝn dông cña c¸c NHTMVN. Mèi quan hÖ tÝn dông vµ ng©n hµng thùc chÊt lµ quan hÖ tÝn dông cã tÝnh tuÇn hoµn. Nh÷ng th«ng tin thu thËp cña chñ thÎ sÏ hç trî nh÷ng ng©n hµng ph¸t hµnh thÎ t¹i ViÖt Nam trong viÖc qu¶n lý rñi ro trong ho¹t ®éng ph¸t hµnh. Thø hai: C¸c NHTMVN cÇn hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin tÝn dông néi bé. C¬ së d÷ liÖu kh¸ch hµng ph¶i ®­îc qu¶n lý tËp trung, ®­îc cËp nhËt liªn tôc vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, ®ång bé. Thø ba: C¸c NHTMVN ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng cho ®iÓm tÝn dông chÝnh x¸c, khoa häc. B¶n th©n c¸c tæ chøc th«ng tin tÝn dông kh«ng ®­a ra ®¸nh gi¸ hoÆc xÕp h¹ng kh¸ch hµng mµ chØ thuÇn tuý cung cÊp c¸c th«ng tin phôc vô cho qu¸ tr×nh ®ã. ViÖc cho ®iÓm, xÕp h¹ng ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ch­¬ng tr×nh cho ®iÓm tÝn dông cña tõng tæ chøc tÝn dông víi nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ tuú theo ®iÒu kiÖn vµ môc ®Ých kinh doanh cña tõng tæ chøc. Nh­ trong ho¹t ®éng thÎ tÝn dông hiÖn nay, viÖc ®¸nh gi¸ chñ thÎ vµ cho ra quyÕt ®Þnh vÒ møc thÕ chÊp, h¹n møc tÝn dông thÎ kh«ng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua tiªu chÝ khoa häc vµ kh¸ch quan, chñ yÕu dùa vµo ý kiÕn c¸ nh©n, c¶m tÝnh cña nh©n viªn chi nh¸nh nªn viÖc cÊp ph¸t tÝn dông thÎ cßn h¹n chÕ, chñ yÕu dùa vµo thÕ chÊp, ký quü c¸c cÊp giÊy tê cã gi¸ trÞ, tÝn chÊp… Cã biÖn ph¸p xö ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy chÕ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ng©n hµng nh»m t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, tr¸nh ®Ó c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi lîi dông nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh kh«ng chÆt chÏ ®Ó l¸ch luËt hoÆc cè t×nh vi ph¹m th«ng qua viÖc liªn kÕt víi c¸c ng©n hµng cæ phÇn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM ph¸t triÓn. 3.4.3. KiÕn nghÞ víi hiÖp héi thÎ ViÖt Nam HiÖp héi thÎ cÇn ®øng ra lµm trung gian ®Ó tho¶ thuËn thèng nhÊt gi÷a c¸c ng©n hµng trong viÖc thu phÝ dÞch vô thÎ, t¹o m«i tr­êng kinh doanh thÎ lµnh m¹nh ®Ó c¸c NHTM ph¸t triÓn ®­îc ATM vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho chñ thÓ thÎ, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖp héi Ng©n hµng nªn lµm ®Çu mèi tæ chøc héi th¶o vÒ c«ng nghÖ ng©n hµng, gióp c¸c NHTM cïng nhau trau dåi kinh nghiÖm vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt, c«ng nghÖ, qu¶n lý; giíi thiÖu ®Ó c¸c NHTM thu thËp th«ng tin, tµi liÖu chuyªn vÒ thÎ. §Çu t­ phèi hîp víi c¸c c¬ quan ng«n luËn: §µi truyÒn h×nh, §µi ph¸t thanh, th«ng tÊn b¸o chÝ … më ®ît tuyªn truyÒn vÒ thÎ, giíi thiÖu vÒ thÎ, c¸c tiÖn Ých mang l¹i, vai trß cña thÎ ®èi víi c¸c chñ thÓ tham gia trong lÜnh vùc ho¹t ®éng thÎ. HiÖp héi thÎ cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a lµm ®Çu mèi hç trî héi viªn trong viÖc ®µo t¹o; trong t­ vÊn víi NHNo & PTNT ViÖt Nam vÒ lÜnh vùc thÎ; trong quan hÖ víi c¸c tæ chøc ThÎ quèc tÕ. §Æc biÖt ph¸t huy vai trß nh­ ng­êi träng tµi, t¹o ®iÒu kiÖn vµ ¸p dông c¸c chÕ tµi hîp lý b¶o ®¶m c¸c héi viªn tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¹nh tranh trong cïng mét s©n ch¬i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. 3.4.4. KiÕn nghÞ víi NHNo & PTNT ViÖt Nam X©y dùng chiÕn l­îc Marketing thÎ mang tÝnh chuyªn nghiÖp: - NHNo & PTNT ViÖt Nam cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm, dÞch vô thÎ trªn ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Ng©n hµng nªn hîp t¸c víi ng©n hµng thµnh viªn trong Banknetvn nh»m më réng nh÷ng ®iÓm thanh to¸n b»ng thÎ trong c¸c cöa hµng däc c¸c con phè mua b¸n t¹i nh÷ng ®« thÞ lín ®Ó phôc vô cho kh¸ch hµng du lÞch, nh÷ng ng­êi sö dông thÎ. - Agribank còng nªn hç trî cho c¸c ng©n hµng thµnh viªn ®Ó gióp cho ng©n hµng nãi riªng vµ liªn minh thÎ nãi chung cã b­íc nh¶y vät tíi c«ng nghÖ vµ tiªu chuÈn hiÖn ®¹i vÒ ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ. Ngoµi ra vÊn ®Ò th­¬ng hiÖu s¶n phÈm còng cÇn ®­îc chó träng, ­u ®·i h¬n n÷a trong thanh to¸n, më réng h×nh thøc chi tr¶ tiÒn l­¬ng cho c¸c bé c«ng nh©n viªn qua tµi kho¶n vµ ph¸t hµnh thÎ ATM. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: V× thÎ lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh c«ng nghÖ cao, v× vËy NHNo & PTNT ViÖt Nam nªn cã sù ®Çu t­ ®óng møc vÒ con ng­êi cho Trung t©m thÎ nãi chung vµ Tæ nghiÖp vô thÎ NHNo & PTNT ViÖt Nam nãi riªng sao cho ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu cña thÞ tr­êng. §ång thêi víi qu¸ tr×nh trªn, ng©n hµng còng ph¶i tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é vÒ häc vÊn, kinh nghiÖm nghiÖp vô ®¹o ®øc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong nghiÖp vô thÎ cña Agribank. Hoµn thiÖn c«ng nghÖ thÎ t¹i Agribank: Ng©n hµng cÇn ph¶i tËp trung cè g¾ng hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng thanh to¸n thÎ, øng dông nhiÒu c«ng nghÖ thÎ hiÖn ®¹i nh»m thay ®æi mét c¸ch c¨n b¶n thãi quen sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n hiÖn nay. Trong t­¬ng lai, Agribank phÊn ®Êu trë thµnh mét trong ba ng©n hµng hµng ®Çu vÒ thÎ. KÕt luËn ThÎ lµ mét s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®éc ®¸o, ®­îc xem lµ ph­¬ng tiÖn thay thÕ tiÒn mÆt hµng ®Çu trong c¸c giao dÞch. Nã ®· t¹o ra mét cuéc c¸ch m¹ng trong nghiÖp vô thanh to¸n cña hÖ thèng Ng©n hµng b»ng viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn nhÊt. Víi tÝnh linh ho¹t vµ c¸c tiÖn Ých khi sö dông, ngay tõ khi míi ra ®êi thÎ ®· chinh phôc ®­îc ngay c¶ nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña nã trong ho¹t ®éng thanh to¸n cña Ng©n hµng. Nh­ vËy, th«ng qua viÖc triÓn khai nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ, c¸c NHTM kh«ng nh÷ng thùc hiÖn ®óng chñ tr­¬ng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng cña ChÝnh phñ mµ cßn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, gãp phÇn x©y dùng m«i tr­êng tiªu dïng v¨n minh vµ hoµ nhËp víi thÞ tr­êng tµi chÝnh ng©n hµng quèc tÕ. Do ®ã ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ lµ nh÷ng nghiÖp vô kinh doanh kh«ng thÓ thiÕu cña mét ng©n hµng hiÖn ®¹i, gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp vµ lµm phong phó thªm ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tuy vËy, ®èi víi NHNo & PTNT ViÖt Nam ho¹t ®éng kinh doanh thÎ míi ®­îc triÓn khai trong mÊy n¨m qua nªn ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. Song trong t­¬ng lai kh«ng xa, víi tiÒm n¨ng to lín cña thÞ tr­êng thÎ ViÖt Nam, céng víi chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n vµ sù nç lùc cña NHNo & PTNT ViÖt Nam, ng©n hµng sÏ v­¬n tíi ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ cao h¬n, ®­a dÞch vô thÎ trë thµnh mét trong nh÷ng dÞch vô hµng ®Çu cña m×nh, ®ång thêi cñng cè vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÎ. Víi nh÷ng g× ®· ®­îc tr×nh bµy trong bµi viÕt, em mong r»ng phÇn nµo ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT ViÖt Nam hiÖn nay. Tuy nhiªn do kiÕn thøc thùc tÕ ch­a ®­îc ®Çy ®ñ vÒ mäi mÆt còng nh­ h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian nªn kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em ®­îc hoµn thµnh kho¸ luËn cña m×nh xuÊt s¾c. Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o TS NguyÔn ThÞ Thanh H­¬ng vµ NG¦T Vò ThiÖn ThËp, KÕ To¸n Ng©n hµng – Häc viÖn Ng©n hµng. PGS.TS NguyÔn ThÞ Minh HiÒn, Marketing Ng©n hµng –Häc viÖn Ng©n hµng. TS T« Kim Ngäc, Lý thuyÕt tiÒn tÖ Ng©n hµng – Häc viÖn Ng©n hµng. Peter S.Rose, Qu¶n trÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i– §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, NXB Tµi ChÝnh. Banking Vietnam, Modern Vietnam Banking system and international economic integration, 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 7 th¸ng 4 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 10 th¸ng 5 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 11 th¸ng 6 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 13 th¸ng 7 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 4 th¸ng 2 n¨m 2008. B¸o c¸o th­êng niªn cña NHNo & PTNT ViÖt Nam n¨m 2008. B¸o c¸o th­êng niªn mét sè Ng©n hµng n­íc ngoµi vµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn n¨m 2006. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2005, 2006, 2007 cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. Website cña NHNo & PTNT ViÖt Nam: www.Vbard.com.vn. Website cña NH Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam: www.Vietcombank.com.vn. Website cña NHNN ViÖt Nam: www.SBV.Gov.vn. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh thÎ cña NHNN vµ NHNo & PTNT ViÖt Nam. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006. Danh môc Tµi liÖu tham kh¶o TS NguyÔn ThÞ Thanh H­¬ng vµ NG¦T Vò ThiÖn ThËp, KÕ To¸n Ng©n hµng – Häc viÖn Ng©n hµng. PGS.TS NguyÔn ThÞ Minh HiÒn, Marketing Ng©n hµng –Häc viÖn Ng©n hµng. TS T« Kim Ngäc, Lý thuyÕt tiÒn tÖ Ng©n hµng – Häc viÖn Ng©n hµng. Peter S.Rose, Qu¶n trÞ Ng©n hµng Th­¬ng m¹i– §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, NXB Tµi ChÝnh. Banking Vietnam, Modern Vietnam Banking system and international economic integration, 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 7 th¸ng 4 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 10 th¸ng 5 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 11 th¸ng 6 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 13 th¸ng 7 n¨m 2007. T¹p chÝ Ng©n hµng sè 4 th¸ng 2 n¨m 2008. B¸o c¸o th­êng niªn cña NHNo & PTNT ViÖt Nam n¨m 2008. B¸o c¸o th­êng niªn mét sè Ng©n hµng n­íc ngoµi vµ Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn n¨m 2006. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2005, 2006, 2007 cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. Website cña NHNo & PTNT ViÖt Nam: www.Vbard.com.vn. Website cña NH Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam: www.Vietcombank.com.vn. Website cña NHNN ViÖt Nam: www.SBV.Gov.vn. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh thÎ cña NHNN vµ NHNo & PTNT ViÖt Nam. §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam, V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2006.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhóa luận tốt nghiệp- Giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại NHNo & PTNT Việt Nam.doc
Luận văn liên quan