Khóa luận Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn Á Đông

Lời mở đầu Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao và không ngừng biến đổi. Khi hệ thống càng phát triển, càng phức tạp thì các phương thức quản lý cổ điển truyền thống sẽ trở nên cồng kềnh và khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hệ thống. Để xử lý các thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của một công cụ hiện đại, đó chính là công nghệ thông tin. Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động xã hội, làm thay đổi một cách sâu sắc đến phong cách sống làm việc của một xãhội. Công nghệ thông tin đã trở thành trụ cột chính của nền kinh tế tri thức. ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học được nhiều người quan tâm. Phạm vi ứng dụng của công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền thông, đo lường, tự động hoá, quản lý các hoạt động của con người và xã hội Những lợi ích mà các phần mềm ứng dụng mang lại là đáng kể: xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học, giảm bớt nhân lực và công sức, phí tổn thấp và hiệu quả công việc nâng cao một cách rõ rệt. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ngừng phát triển và đổi mới, cho phép chúng ta xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc quản lý các hoạt động xã hội một cách tốt nhất. Với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nên tôi tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic để xây dựng phần mềm “Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn á Đông ”. Khoá luận : “Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn á Đông” Gồm 4 chương: Chương I: Tổng quan bài toán Chương II: Đánh giá hiện trạng của hệ thống cũ Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống Chương IV: Thiết kế giao diện và thiết kế Modul Mục lục Lời mở đầu 3 Chương 1. Tổng quan bài toán 5 1. Yêu cầu bài toán 5 2. Khảo sát bài toán 5 Chương II. Đánh giá hiện trạng của hệ thống cũ 10 I. Tình hình hiện trạng của khách sạn 10 II. Mục đích yêu cầu của người sử dụng 11 1. Nhu cầu thực tế 11 2. Bài toán đặt ra 11 III. Công cụ phát triển 12 1. Lựa chọn công cụ 12 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access 13 3. Môi trường làm việc 13 Chương III. Phân tích và thiết kế hệ thống 14 I. Phân tích và thiết kế hệ thống 14 1. Lựa chọn hướng phân tích 14 2. Phân tích hệ thống cũ 14 3. Thiết kế hệ thống mới 15 4. Sơ đồ phân cấp chức năng 15 5. Biểu đồ luồng dữ liệu 16 6. Mô hình liên kết 21 7. Mô hình dữ liệu quan hệ 24 8. Thiết kế các mảng dữ liệu 24 Chương IV. Thiết kế giao diện và Modul chương trình 31 I. Thiết kế giao diện tổng quát 31 II. Thiết kế giao diện và Modul chương trình 1số chức năng 34 1. Nhân viên 34 2. Bảng giá phòng 35 2. Danh sách phòng nghỉ 36 4. Hàng phục vụ 37 5. Tỷ giá đô la 37 6. Thông tin tính cước 38 7. Cước điện thoại 38 8. Quản lý các cuộc gọi 49 9. Đặt phòng nghỉ 40 10. Dùng dịch vụ 40 11. Trả phòng 41 12. Xem lại khách nghỉ 41 13. Thống kê doanh thu 42 Kết luận 43 Tài liệu tham khảo 45

doc47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1872 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn Á Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i häc vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin ---------@&?--------- x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ ®«ng kho¸ luËn tèt nghiÖp ®¹i häc nghµnh cö nh©n tin häc Gi¸o viªn h­íng dÉn: ThS. Lª V¨n TÊn Sinh viªn thùc hiÖn : Hoµng ThÞ Tho¶ Vinh - 2006 Môc lôc Lêi më ®Çu 3 Ch­¬ng 1. Tæng quan bµi to¸n 5 1. Yªu cÇu bµi to¸n 5 2. Kh¶o s¸t bµi to¸n 5 Ch­¬ng II. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng cò 10 I. T×nh h×nh hiÖn tr¹ng cña kh¸ch s¹n 10 II. Môc ®Ých yªu cÇu cña ng­êi sö dông 11 1. Nhu cÇu thùc tÕ 11 2. Bµi to¸n ®Æt ra 11 III. C«ng cô ph¸t triÓn 12 1. Lùa chän c«ng cô 12 2. HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft Access 13 3. M«i tr­êng lµm viÖc 13 Ch­¬ng III. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 14 I. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 14 1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch 14 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò 14 3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi 15 4. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng 15 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 16 6. M« h×nh liªn kÕt 21 7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ 24 8. ThiÕt kÕ c¸c m¶ng d÷ liÖu 24 Ch­¬ng IV. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ Modul ch­¬ng tr×nh 31 I. ThiÕt kÕ giao diÖn tæng qu¸t 31 II. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ Modul ch­¬ng tr×nh 1sè chøc n¨ng 34 1. Nh©n viªn 34 2. B¶ng gi¸ phßng 35 2. Danh s¸ch phßng nghØ 36 4. Hµng phôc vô 37 5. Tû gi¸ ®« la 37 6. Th«ng tin tÝnh c­íc 38 7. C­íc ®iÖn tho¹i 38 8. Qu¶n lý c¸c cuéc gäi 49 9. §Æt phßng nghØ 40 10. Dïng dÞch vô 40 11. Tr¶ phßng 41 12. Xem l¹i kh¸ch nghØ 41 13. Thèng kª doanh thu 42 KÕt luËn 43 Tµi liÖu tham kh¶o 45 Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng cao vµ kh«ng ngõng biÕn ®æi. Khi hÖ thèng cµng ph¸t triÓn, cµng phøc t¹p th× c¸c ph­¬ng thøc qu¶n lý cæ ®iÓn truyÒn thèng sÏ trë nªn cång kÒnh vµ khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña hÖ thèng. §Ó xö lý c¸c th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶, ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cña mét c«ng cô hiÖn ®¹i, ®ã chÝnh lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng x· héi, lµm thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c ®Õn phong c¸ch sèng lµm viÖc cña mét x· héi. C«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh trô cét chÝnh cña nÒn kinh tÕ tri thøc. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ nghiªn cøu khoa häc ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. Ph¹m vi øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc: truyÒn th«ng, ®o l­êng, tù ®éng ho¸, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ x· héi… Nh÷ng lîi Ých mµ c¸c phÇn mÒm øng dông mang l¹i lµ ®¸ng kÓ: xö lý th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, khoa häc, gi¶m bít nh©n lùc vµ c«ng søc, phÝ tæn thÊp vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®æi míi, cho phÐp chóng ta x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông hç trî viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi mét c¸ch tèt nhÊt. Víi tÇm quan träng cña øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý nªn t«i t×m hiÓu ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic ®Ó x©y dùng phÇn mÒm “X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ §«ng ”. Kho¸ luËn : “X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ §«ng” Gåm 4 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Tæng quan bµi to¸n Ch­¬ng II: §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng cò Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Ch­¬ng IV: ThiÕt kÕ giao diÖn vµ thiÕt kÕ Modul Kho¸ luËn nµy ®­îc hoµn thµnh vµo th¸ng 5 n¨m 2006 t¹i tr­êng §¹i Häc Vinh, víi sù h­íng dÉn cña thÇy gi¸o Th¹c sÜ Lª V¨n TÊn. Nh©n dÞp nµy t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy, ng­êi ®· ®Þnh h­íng vµ tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh ®· gi¶ng d¹y vµ chØ b¶o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi nµy. Xin c¶m ¬n phßng tin häc B­u §iÖn tØnh NghÖ An, kh¸ch s¹n ¸ §«ng, ng­êi th©n vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. Vinh,th¸ng 5 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn : Hoµng ThÞ Tho¶ Chương I Tæng quan bµi to¸n I. Yªu cÇu của bài toán - Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Khách sạn ¸ §«ng - Tìm hiểu nhiệm vụ và qui trình thực hiện công việc tại Khách sạn - Khảo sát tình hình thực tế của Khách sạn - T×m hiÓu c¸ch truy nh©p vµ xö lý c­íc ®iÖn tho¹i t¹i kh¸ch s¹n - X©y dùng ch­¬ng tr×nh tÝnh c­íc ®iÖn tho¹i tù ®éng cho kh¸ch s¹n ¸ §«ng II. Khảo sát bài toán 1. Vài nét chung về khách sạn ¸ §«ng Khách sạn ¸ §«ng ®­îc x©y dựng và sử dụng vào năm 1996 do ông Đào Hoàng Hải làm chủ. Khách sạn n»m t¹i ph­êng H­ng Dòng-TP Vinh. Do kinh phí có hạn nên Khách sạn đi vào hoạt động với qui mô tương đối nhỏ. Khách sạn gồm 3 tầng ( tổng cộng 30 phòng). Tầng trệt gồm phòng tiếp tân, phòng giám đốc... Tiền sảnh rộng rãi, có khuôn viên đậu xe. Tầng trên cùng có lợi thế là có chỗ nghỉ mát cho khách, khách có thể trò chuyện tại đó. Khách sạn có 3 loại phòng, tất cả các phòng đều có đầy đủ tiện nghi như: Ti vi, tủ lạnh, Telephone... Đội ngũ cán bộ nhân viên rất nhiệt tình và lịch sự, vui vẻ chỉ dẫn cho khách khi khách có yêu cầu (trong giới hạn cho phép). Khách đến nghỉ tại khách sạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Khách sạn luôn luôn quan tâm nâng cấp chất lượng phục vụ nhÊt lµ khi sù dông ®iÖn tho¹i bµn quý kh¸ch sÎ biÕt b¶ng gi¸ c­íc ë c¸c vïng ®ang gäi va m¸y sÏ tÝnh chÝnh x¸c c¸c cuéc gäi cña quÝ kh¸ch. 2. Cơ cấu tổ chức của khách sạn SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁM ĐỐC PHÒNG TIẾP TÂN PHÒNG BẢO VỆ PHÒNG PHỤC VỤ * Giám đốc Khách sạn: Có nhiệm vụ quản lý trực tiếp khách sạn, mọi vấn đề của khách sạn đều phải thông qua giám đốc và giám đốc có quyền quyết định tất cả mọi thông tin xử lý trong khách sạn. * Phòng tiếp tân: Có nhiệm vụ hoàn thành công việc đăng ký, giao phòng cho khách và nhận lại phòng, lập phiếu thanh toán và thu tiền của khách, nhận những yêu cầu của khách, giới thiệu và giải đáp những thắc mắc của khách. * Phòng bảo vệ: Bảo vệ có nhiệm vụ giữ xe, khuân hành lý và giữ gìn an ninh trật tự trong khách sạn. Theo dõi các thiết bị của khách sạn và chịu trách nhiệm về hệ thống ánh sáng. * Phòng phục vụ: Kiểm tra và dọn vệ sinh phòng. Phục vụ ăn, uống, đưa đón khách bằng xe của khách sạn khi khách có yêu cầu. 3. Đặc tả bài toán Một khách sạn cần tự động hoá trong việc quản lý. Sau khi tìm hiểu, khảo sát hÖ thèng t¹i kh¸ch s¹n ¸ §«ng t«i thÊy r»ng viÖc qu¶n lý kh¸ch s¹n cÇn ®¸p øng ®­îc c¸c chøc n¨ng sau: Quản lý khách hàng Mỗi khách hàng của khách sạn đều được khách sạn quản lý những thông tin sau: tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại_Fax(nếu có), E_mail(nếu có), số CMND_Passport (hoặc các văn bằng khác có hình), quốc tịch. Nếu khách hàng là công chức thì quản lý thêm các thông tin sau: Tên cơ quan, địa chỉ cơ quan, E_mail cơ quan. Nếu khách hàng là vợ chồng thì phải có giấy đăng ký kết hôn. Quản lý phòng Các phòng của khách sạn được quản lý dựa vào phòng số, loại phòng, giá cơ bản. Khách sạn gồm có ba loại phòng 1,2 ,3 tương ứng với giá như sau: Gi¸ phßng theo ngµy Lo¹i 1=150.000®, Lo¹i 2=160.000®, Lo¹i 3 =220.000® (trong đó có 10% VAT), Gi¸ nghÜ theo giê ®­îc tÝnh nh­ sau: 1 giê ®Çu lµ: 50.000®, mçi giê tiÕp theo lµ: 10.000®, Gi¸ giê phô tréi (tøc lµ kh¸ch nghÜ qu¸ thêi gian ®¨ng ký) ®­îc tÝnh nh­ sau: Tû lÖ tiÒn trªn giê cña phßng (NÕu kh¸ch nghÜ qu¸: 4h tû lÖ tiÒn trªn giê lµ :10%, 5h tû lÖ tiÒn trªn giê lµ:70%) Quản lý đăng ký thuê phòng Tất cả các thông tin đăng ký thuê phòng đều được quản lý dựa trên Sè phßng, Lo¹i phßng, Gi¸/ngµy, tên khách đăng ký, §Þa chØ, Sè ng­êi, Ngµy nhËnn Giê nhËn.. Quản lý thông tin nhận phòng Khách sạn quản lý những thông tin sau: Số phòng nhËn, họ tên người nhận phòng, ngày nhận, giờ nhận. Tất cả thông tin nhận phòng đều dựa vào thông tin đăng ký thuê phòng đã khai báo trước đó. Vì khách hàng có đăng ký mới được nhận phòng theo đúng thông tin mà khách đã đăng ký. Quản lý việc trả phòng Dựa trên thông tin đăng ký thuê phòng và thông tin nhận phòng, việc trả phòng được khách sạn quản lý các thông tin sau: Số phßng tr¶, ngày trả, giờ trả, (có thể trả phòng trước thời hạn đăng ký). Nếu khách hàng muốn gia hạn thêm thời gian ở tại khách sạn thì phải tiến hành làm thủ tục đăng ký lại. Qu¶n lý c­íc ®iÖn tho¹i t¹i kh¸ch s¹n Kh¸ch s¹n qu¶n lý c­íc ®iÖn tho¹i dùa trªn tæng ®µi vµ m¸y tÝnh th«ng qua cæng Com : t¹i mçi phßng kh¸ch thuª ®Òu ®­îc m¾c mét ®iÖn tho¹i cè ®Þnh vµ c¸c m¸y nµy ®­îc kÕ nèi víi tæng ®µi, sau khi kh¸ch thùc hiÖn c¸c cuéc gäi m¸y t¹i phßng ®ã sÏ tryÒn tin ®Õn B­u §iÖn th«ng qua trung kÕ, khi kh¸ch kÕt thóc cuéc th× ë B­u §iÖn ph¸t ra tÝn hiÖu kÕ thóc ®Õn tæng ®µi th«ng qua c¸c Line, lóc nµy m¸y ë tæng ®µi sÎ chia c¸c tËp tin t­¬ng øng c¸c cuéc gäi cña mçi m¸y kÕt nèi víi m¸y tÝnh, m¸y tÝnh sÏ tÝnh tiÒn cho c¸c cuéc gäi th«ng qua phÇn mÒm tÝnh c­íc ®iÖn tho¹i. Qu¶n lý thông tin dïng dÞch vô Cũng như việc quản lý các công việc trên thì việc qu¶n lý c¸c mÆt hµng dÞch vô ®· dïng gåm c¸c th«ng tin sau: Sè phßng, mÆt hµng, sè l­îng, ngµy dïng Quản lý nhân viên phục vụ tại khách sạn Tất cả những nhân viên làm việc tại khách sạn đều được quản lý các thông tin sau: M· nh©n viªn, mËt khÈu, Tên nhân viên. 4. Quy trình quản lý Khi khách hàng có nhu cầu ở khách sạn thì khách hàng có thể liên hệ với khách sạn để tiến hành làm thủ tục đăng ký phòng hoặc khách hàng có thể làm thủ tục thuê và nhận phòng ( trường hợp phòng còn trống ). Có hai hình thức liên hệ: đến trực tiếp, qua điện thoại. Khi khách hàng làm thủ tục đăng ký thì khách hàng phải khai báo đầy đủ thông tin về mình cũng như thông tin về cơ quan (nếu có) khi Bộ phận Lễ tân yêu cầu. Trường hợp các ®oµn thuê phòng của khách sạn thì ®oµn sẽ cử đại diện đến khách sạn làm thủ tục đăng ký. Việc quản lý thông tin các ®oµn sẽ được quản lý như thông tin cơ quan hoặc công ty, thông tin về người đại diện sẽ được quản lý như thông tin của công chức hay nhân viên của cơ quan đó. Trong thời gian trước ngày nhận phòng tối thiểu là 1 tuần các khách hàng đăng ký theo đoàn phải gửi cho khách sạn bảng bố trí phòng ở của các thành viên để khách sạn phân bố phòng cho hợp lý. Khi khách hàng đến nhận phòng thì kh¸ch hàng phải gửi cho Bé phËn lÔ t©n chøng minh th­ nh©n d©n ( hoặc các văn bằng có hình còn thời hạn sử dụng ). Bé phËn lÔ t©n căn cứ vào đó để kiểm tra lại thông tin khi khách đăng ký phòng. Sau khi kiểm tra xong Bé phËn lÔ t©n sÏ chỉ trả lại các văn bằng này khi khách hàng làm xong thủ tục trả phòng. Sau đó Bé phËn lÔ t©n sẽ kiểm tra lại tình trạng phòng để tiến hành giao phòng cho khách. Nếu khách không đồng ý thì làm thủ tục đổi phòng cho khách ( nếu còn phòng trống ). Trong thời gian ở khách sạn, khách có thể sử dụng các loại dịch vụ, yêu cầu phục vụ. Mọi yêu cầu sẽ do Bé phËn lÔ t©n đảm nhiệm và đáp ứng trong phạm vi hoạt động của khách sạn. Khách hàng sử dụng dịch vụ chưa thanh toán thì Bộ phận dịch vụ sẽ ghi hoá đơn nợ và chuyển đến Bé phËn lÔ t©n tính vào hoá đơn tổng. Chương II §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng cò I. Tình hình hiện trạng của khách sạn Do giới hạn về kinh phí đầu tư cũng như cơ cấu tổ chức của khách sạn tương đối nhỏ nên tất cả mọi công việc đều thao tác bằng tay. Khách sạn có một máy tính chỉ dùng để soạn thảo văn bản và in các mẫu đơn, mẫu phiếu thanh toán. Nhưng hiện tại thì máy tính rất ít được sử dụng do các nhân viên trong khách sạn chưa làm quen nhiều với máy tính. Các nhân viên trong khách sạn chủ yếu ghi chép bằng tay, chỉ có kế toán làm những công việc liên quan đến máy tính nhưng rất hạn chế, nhÊt lµ khi kh¸ch gäi ®iÖn tho¹i viÖc tÝnh tiÒn c¸c cuéc gäi rÊt khã kh¨n vµ kh«ng chÝnh x¸c. Khách sạn không sử dụng máy tính thường xuyên nên Giám đốc chưa có kế hoạch cho nhân viên đi học thêm tin học ứng dụng và mua thêm máy tính mới. Khách sạn có một máy điện thoại tổng đài với 3 line được nối với điện thoại tất cả các phòng. Đồng thời máy tổng đài được nối với một máy in có tác dụng in ra các cuộc gọi trong khách sạn. Phòng tiếp tân căn cứ vào đây để cộng vào khoản tiền thanh toán cho khách khi khách trả phòng. Với bài toán quản lý này tôi sẽ viết chương trình “X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ §«ng” bằng máy tính nhằm mục đích : TÝnh to¸n nhanh vµ chÝnh x¸c tÊt c¶ c¸c cuéc gäi cña kh¸ch t¹o niÒm tin cho kh¸ch, gi¶m được thời gian cho nhân viên ở phòng tiếp tân và có thể giảm được lượng nhân viên làm việc ở phòng này. Bài toán chủ yếu xoay quanh các th«ng tin vÒ gi¸ c­íc ®iÖn tho¹i , c¸c cuéc gäi cña kh¸ch, thông tin ở phòng tiếp tân, còn các phòng khác do thông tin và công việc không nhiều nên không đi sâu vào từng chi tiết. Bài toán quản lý “X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ §«ng” bằng máy tính phần nào thay thế được một phần công việc cho nhân viên ở phòng tiếp tân đồng thời tạo điều kiện giúp cho nhân viên trong Khách sạn tiếp xúc và làm quen với máy tính. Thực hiện cơ chế tự động hoá trong các khâu quản lý bằng máy tính. Do vậy nhân viên không phải thực hiện công việc ghi chép mà chỉ làm công việc giải đáp thắc mắc của khách và nghe điện thoại. Chính vì vậy đã giúp khách sạn giảm một khoản tiền nhất định chi trả lương và giúp cho nhân viên tiếp tân không phải vất vả như làm bằng tay nữa đồng thời tập làm quen với máy tính, đưa tin học vào ứng dụng rộng rãi. II. Mục đích yêu cầu người sử dụng 1. Nhu cầu thực tế Trên thực tế nhu cầu xem xét thông tin về một vấn đề nào đó tại một thời điểm đối với người quản lý, nhà lãnh đạo rất cần thiết. Các thông tin này là một trong nhiều phần nhỏ trong hệ thống dữ liệu đầy đủ. Các dữ liệu cần xem xét chỉ được quan tâm theo một khía cạnh nào đó mà thôi. * Tại mỗi lúc các thông tin mà người sử dụng cần biết là rất khác nhau.Thông tin có thể là ngắn gọn hoặc đầy đủ tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể của người sử dụng. * Việc xem xét theo dõi các thông tin tại một thời điểm bất kỳ có ý nghĩa rất lớn. Chúng cho phép người quản lý theo dõi được việc quản lý thường xuyên đối với các nhân viên đang làm việc tại khách sạn. 2. Bài toán đặt ra * Cho phÐp ng­êi sù dông biÕt ®­îc gi¸ c­íc ®iÖn tho¹i t¹i n¬i m×nh muèn gäi, vµ c¸ch tÝnh c¸c cuéc gäi mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh chãng nhÊt. * Cho phép người sử dụng lùa chọn và tra cứu thông tin khách hàng trong khách sạn một cách thân thiện và nhanh chóng nhất. * Cho phép người sử dụng có thể bổ sung hoặc sửa đổi thông tin khách hàng một cách nhanh chóng nếu được nhận quyền tương ứng như vậy. * Hệ thống tự động kiểm tra và tính tổng các khoản tiền dịch vụ và tiền phòng mà khách phải trả khi người sử dụng nhập vào ngày - giờ trả phòng đồng thời hệ thống in ra phiếu thanh toán cho khách vµ sè tiÒn ®iÖn tho¹i mµ kh¸ch ®· gäi * Khi đến thuê phòng thì hệ thống sẽ cho biết danh sách các phòng còn trống, phßng cã kh¸ch nghÜ và từng loại phòng trong khách sạn. III. Công cụ phát triển 1. Lựa chọn công cụ Do tính chất của cơ sở dữ liệu của bài toán chương trình này sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 trong việc tạo giao diện và chương trình chính, kết hợp với Microsoft Access 2000 tạo cơ sở dữ liệu. Chương trình chạy ®­îc trên hÖ ®iÒu hµnh Win9x/ Win2k/Winxp. Mặt khác, khi dùng Visual Basic sẽ tiết kiệm thời gian và công sức so với các ngôn ngữ lập trình khác khi xây dựng cùng một ứng dụng. Visual Basic gắn liền với khái niệm lập trình trực quan (Visual), nghĩa là khi thiết kế chương trình ta nhìn thấy ngay kết quả qua từng thao tác và giao diện khi chương trình thực hiện. Đây là thuận lợi lớn so với các ngôn ngữ lập trình khác, Visual Basic cho phép ta chỉnh sửa đơn giản, nhanh chóng về màu sắc, kích thước và hình dáng của các đối tượng có mặt trong ứng dụng. Bên cạnh đó, Visual Basic còn hỗ trợ tính năng kết nối môi trương dữ liệu Access, SQL,...Việc liên kết dữ liệu có thể thực hiện bằng nhiều cách. Trong đó thiết kế DataEnvironment là một điểm mới trong VB 6.0. Nó dùng để quản lý một cách trực quan việc kết nối một cơ sở dữ liệu. Nghĩa là khi ta có một thiết kế DataEnvironment trong ứng dụng thì ta có thể quản lý tất cả các thông tin gắn liền với kết nối ở một nơi, chứ không phải như những kỹ thuật cổ điển nhúng thông tin kết nối trong CSDL trong chương trình. Chương trình " X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ §«ng " là chương trình quản lý cơ sở dữ liệu (l­u ttr÷,thèng kª…)việc dùng ngôn ngữ VB 6.0 là thích hợp. 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương tác với người sử dụng chạy trên môi trường Windows, nó tăng thêm sức mạnh trong công tác tổ chức và tìm kiếm thông tin. Các qui tắc kiểm tra dữ liệu , giá trị mặc định, khuôn nhập dữ liệu... của MS Access hoàn toàn đáp ứng yêu cầu. Khả năng kết nối và công cụ truy vấn mạnh của nó giúp ta tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. 3. Môi trường làm việc - Hệ thống máy tính chủ yếu được sử dụng hiện nay tại các khách sạn là máy PC. - Đa số người sử dụng trên thực tế đã làm quen với tin học với hệ điều hành Windows. - Hệ thống chương trình quản lý khách sạn sẽ rất tiện dụng khi chạy trên môi trường mạng. Tuy nhiên nó vẫn có thể cài trên máy lẻ, áp dụng với những cơ sở chưa ứng dụng mạng máy tính trong quản lý. Ch­¬ng III ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng I. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch. Khi ph©n tÝch hÖ thèng ta cã thÓ chän mét trong hai h­íng lµ h­íng chøc n¨ng vµ h­íng d÷ liÖu. Trong ®Ò tµi nµy t«i lùa chän ph©n tÝch theo h­íng chøc n¨ng. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy, chøc n¨ng ®­îc lÊy lµm trôc chÝnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn xuèng cã cÊu tróc. C¸c b­íc thùc hiÖn: X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng X©y dùng biÓu ®å luång dù liÖu X©y dùng mèi quan hÖ giùa c¸c thùc thÓ X©y dùng m« h×nh d÷ liÖu 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò Víi c¸ch qu¶n lý c­íc ®iÖn tho¹i t¹i c¸c kh¸ch s¹n b»ng tay nh­ hiÖn nay gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc l­u tr÷ vµ xö lÝ th«ng tin. Bëi v©y cÇn x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh ®Ó gióp viÖc qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶ h¬n lµm gi¶m nhÑ mét phÇn ®¸ng kÓ nh©n lùc vµ c«ng søc. Yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý b»ng m¸y tÝnh: Qu¶n lý tèt th«ng tin vÒ kh¸ch hµng Qu¶n lý tèt c¸c th«ng tin vÒ ®iÖn tho¹i Xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, nhanh chãng, khoa häc Ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông, cã hiÖu qu¶ Cã kh¶ n¨ng hé trî cho nhiÒu kh¸ch s¹n, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña m¹ng m¸y tÝnh. 3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi. C¸c nhãm chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng: - CËp nhËt th«ng tin - Xö lý th«ng tin - Thèng kª theo yªu cÇu * CËp nhËt th«ng tin + CËp nhËt nh©n viªn + CËp nhËt danh s¸ch phßng + CËp nhËt hµng phôc vô + CËp nhËt nhãm b¶ng gi¸ c­íc §T + CËp nhËt vïng c­íc §T + CËp nhËt thuÕ(VAT) vµ chi phÝ phôc vô * Xö lý th«ng tin + TÝnh c­íc ®iÖn tho¹i + TÝnh tiÒn cho kh¸ch tr¶ phßng * Thèng kª theo yªu cÇu: + Xem, In danh s¸ch kh¸ch ®· nghØ +Xem, In danh s¸ch kh¸ch tr¶ phßng + Xem, In phiÕu thanh to¸n 4. S¬ då ph©n cÊp chøc n¨ng. S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®­îc sö dông ®Ó nªu ra chøc n¨ng , th«ng qua nã ®Ó m« t¶ c¸c chøc n¨ng xö lý cña hÖ thèng theo c¸c møc. ViÖc ph©n r· chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn trong s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cßn ®­îc dïng ®Ó chØ ra møc ®é mµ tõng qu¸ tr×nh hoÆc qu¸ tr×nh con ph¶i xuÊt hiÖn trong biÓu ®å luång dù liÖu. Kh¶o s¸t thùc tÕ cña hÖ thèng “X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý kh¸ch s¹n ¸ §«ng ”, s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc tr×nh bµy theo c¸c møc cô thÓ sau: CËp nhËt hµng pv CËp nhËt gi¸ phßng CËp nhËt c­íc §T CËp nhËt ThuÕ VAT CËp nhËt tû gi¸ USD CËp nhËt tªn KS Xem c¸c chi tiÕt cuéc gäi Qu¶n lý Kh¸ch s¹n CËp nhËt th«ng tin Xö lý th«ng tin Thèng kª theo yªu cÇu CËp nhËt nh©n viªn CËp nhËt DS phßng TÝnh c­íc ®iÖn tho¹i TÝnh tiÒn cho kh¸ch Thèng kª doanh thu Xem,In DS kh¸ch ®· nghØ S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (Chó gi¶i: DS:Danh s¸ch PV:Phôc vô DV:DÞch vô §T:§iÖn tho¹i KH:kh¸ch s¹n) 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu BiÓu ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó diÔn t¶ tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ tr­íc sau cña tiÕn tr×nh xö lý vµ trao ®æi th«ng tin trong hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu gióp ta thÊy ®­îc ®»ng sau nh÷ng g× thùc tÕ x¶y ra trong hÖ thèng, lµm râ nh÷ng chøc n¨ng vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. BiÓu ®å luång ®­îc chia thµnh c¸c møc sau: a. Møc ng÷ c¶nh: Lµ møc tæng quan nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng còng nh­ buéc ng­êi ph©n tÝch – thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt c¸c luång d÷ liÖu bªn ngoµi hÖ thèng, ë møc nµy ng­êi ph©n tÝch chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc cac t¸c nh©n ngoµi cña hÖ thèng vµ coi toµn bé c¸c xö lý cña hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, trong biÓu ®å ch­a cã kho d÷ liÖu. Qu¶n lý kh¸ch s¹n Gi¸m ®èc Kh¸ch hµng Nh©n viªn b. Møc ®Ønh Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ë møc 2 ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau: - C¸c luång dù liÖu ph¶i b¶o toµn - C¸c t¸c nh©n ngoµi còng ph¶i ®­îc b¶o toµn - Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liÖu Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé CËp nhËt Th«ng tin Thèng kª In Ên Xö lý Th«ng tin Kh¸ch Hµng Gi¸m §èc Nh©n Viªn Kho Kho BiÓu ®å luång d÷ liÖu c. Møc d­íi ®Ønh Tõ 3 chøc c¬ b¶n ®­îc m« t¶ ë biÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh, ta tiÕn hµnh ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nh©t theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: Ph¶i ph©n r· c¸c chøc n¨ng ë møc trªn xuèng møc d­íi C¸c t¸c nh©n ngoµi b¶o toµn tõ s¬ ®å møc ®Þnh Kho d÷ liÖu xuÊt hiÖn dÇn theo yªu cÇu qu¶n lý néi bé B¶o toµn c¸c luång d÷ liÖu vµo ra víi c¸c t¸c nh©n ngoµi vµ thªm c¸c luång néi bé Cã thÓ t¸ch biÓu ®å thµnh tõng trang øng víi mét hoÆc vµi chøc n¨ng ë møc ®Ønh. * CËp nhËt th«ng tin. CËp nhËt Nh©n viªn CËp nhËt Hµng PV CËp nh©t gi¸ c­íc Gi¸m ®èc Nh©n viªn CËp nhËt ThuÕ,cppv call Dm_mathang config Dm_nhan vien CËp nh©t DS phßng Dm_phong * Xö lý th«ng tin TÝnh C­íc §T Nh©n viªn CALL KHACH NGHI TÝnh tiÒn phßng * Thèng kª theo yªu cÇu Xem,In DS Kh¸ch ®· nghØ ®· nghÜ Xem,In phiÕu TT TiÒn phßng Xem chi tiÕt cuéc gäi KHACH NGHI Gi¸m §èc Nh©n Viªn Kh¸ch hµng CALL 6. M« h×nh liªn kÕt thùc thÓ * ChuÈn ho¸ luéc ®å c¬ së d÷ liÖu Trong thùc tÕ, mét øng dông cã thÓ ®­îc ph©n tÝch, thiÕt kÕ thµnh nhiÒu l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu kh¸ch nhau vµ tÊt nhiªn chÊt l­îng thiÕt kÕ cña c¸c l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn nh­: sù trïng lÆp th«ng tin, chi phÝ kiÓm tra c¸c rµng buéc toµn vÑn… Sù chuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi v¬Ý m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ. Trong thùc tÕ, ë nh÷ng b­íc tiÕp cËn ®Çu tiªn, ng­êi ph©n tÝch thiÕt kÕ rÊt khã x¸c ®Þnh ®­îc ngay mét c¬ së d÷ liÖu cña mét øng dông sÏ gåm nh÷ng l­îc ®å quan hÖ con(thùc thÓ) nµo(cã chÊt l­îng cao), mçi l­î ®å quan hÖ con cã nh÷ng thuéc tÝnh vµ tËp phô thuéc hµm ra sao ?. Th«ng qua mét sè kinh nghiÖm, ng­êi ph©n tÝch-thiÕt kÕ cã thÓ nhËn diÖn ®­îc c¸c thùc thÓ cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu nh­ng lóc ®ã chÊt l­îng cña nã ch­a h¼n ®· cao. B»ng ph­¬ng ph¸p chuÈn ho¸, ng­êi ph©n tÝch – thiÕt kÕ cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu ban ®Çu ®Ó ®­a vµo khai th¸c. ChuÈn ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ ¸p dông mét tËp c¸c qui t¾c ph©n tÝch vµo c¸c danh s¸ch ®ã, chuyÓn chóng thµnh mét d¹ng mµ: Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i(cïng mét thuéc tÝnh cã mÆt ë nhiÒu thùc thÓ Tr¸nh d­ thõa(c¸c thuéc tÝnh cã gi¸ trÞ lµ kÕt qu¶ tõ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®­îc thùc hiªn trªn c¸c thuéc tÝnh kh¸c.) §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu, t¸c gi¶ cña m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ E.F Code, ®· ®­a ra 3 d¹ng chuÈn( 1NF, 2NF, 3NF). Ng­êi ph©n tÝch – thiÕt kÕ b¾t ®Çu víi mét danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh dù ®Þnh ®èi víi mét kiÓu thùc thÓ, sau khi ¸p dông 3 qui t¾c chuÈn ho¸, tõ kiÓu thùc thÓ gèc, c¸c kiÓu thùc thÓ míi ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc chuÈn ho¸ hoµn toµn. Cã thÓ nãi d¹ng chuÈn ho¸ thø 3(3NF) lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu trong viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. C¨n cø qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®· ph©n tÝch ë tr­íc, thèng kª danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ nh­ sau: Ch­a chuÈn ho¸ M· kh Hä tªn §Þa chØ Sè ng­êi Giê vµo Ngµy vaß Giê ra Ngµy ra Sè giê Sè ngµy KiÓu tÝnh TiÒn ngµy TiÒn giê TiÒn hµng TiÒn ®iÖn tho¹i Tæng tiÒn §· thu Sè phßng TiÒn phßng Lo¹i phßng Sè ®iÖn tho¹i Gi¸ phßng M· mÆt hµng Tªn mÆt hµng Gi¸ b¸n §¬n vÞ tÝnh Ngµy dïng hµng Sè l­îng Thµnh tiÒn M· cuéc gäi Ngµy gäi 1NF M· kh Hä tªn §Þa chØ Sè ng­êi Giê vµo Ngµy vµo Giê ra Ngµy ra KiÓu tÝnh §· thu Sè phßng Tªn phßng Sè ®iÖn tho¹i Lo¹i phßng Gi¸ phßng M· kh M· mÆt hµng Tªn mÆt hµng §¬n gi¸ b¸n §¬n vÞ tÝnh Ngµy dïng hµng Sè l­îng M· kh M· cuéc gäi Ngµy gäi Thêi gian gäi Sè ®Þªn tho¹i ®Õn §Þa chØ gäi ®Õn §· tr¶ 2NF M· kh Hä tªn §Þa chØ Sè ng­êi Giê vµo Ngµy vµo Giê ra Ngµy ra KiÓu tÝnh §· thu Sè phßng Tªn phßng Sè ®iÖn tho¹i Lo¹i phßng Gi¸ phßng M· kh M· mÆt hµng Sè l­îng Ngµy dïng hµng M· mÆt hµng Tªn mÆt hµng §¬n gi¸ b¸n §¬n vÞ tÝnh M· kh M· cuéc gäi TiÒn tr¶ 3NF M· kh Hä tªn §Þa chi Sè ng­êi Giê vµo Ngµy vµo Giê ra Ngµy ra KiÓu tÝnh §· thu Sè phßng Sè phßng Tªn phßng Sè ®iÖn tho¹i Lo¹i phßng Lo¹i phßng §¬n gi¸ M· kh M· mÆt hµng Sè l­îng Ngµy dïng hµng Ho¸ ®¬n thanh to¸n: TiÒn phßng Á XỬ LÝ Thêi gian gäi Sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn §Þa chØ gäi ®Õn Thµnh tiÒn §· tr¶ M· vïng Tªn vïng M· c­íc §¬n vÞ tÝnh §¬n vÞ tiÒn tÖ Gi¸ ®Çu Gi¸ tiÕp theo Block ®Çu Block tiÕp Gi¶m gi¸ Tû lÖ gi¶m gi¸ M· vïng Tªn vïng M· c­íc §¬n vÞ tÝnh §¬n vÞ tiÒn tÖ Gi¸ ®Çu Gi¸ tiÕp Block ®Çu Block tiÕp theo Gi¶m gi¸ Tû lÖ gi¶m gi¸ M· vïng M· cuéc gäi Ngµy gäi Thêi gian gäi Sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn §Þa chØ gäi ®Õn M· vïng Tªn vïng M· c­íc §¬n vÞ tÝnh §¬n vÞ tiÒn tÖ Gi¸ ®Çu Gi¸ tiÕp Block ®Çu Block tiÕp theo Gi¶m gi¸ Tû lÖ gi¶m gi¸ M· mÆt hµng Tªn mÆt hµng §¬n gi¸ b¸n §¬n vÞ tÝnh M· kh M· cuéc gäi TiÒn tr¶ M· cuéc gäi Ngµy gäi Thêi gian gäi Sè §T gäi ®Õn §Þa chØ gäi ®Õn M· vïng M· vïng Tªn vïng M· c­íc M· c­íc §¬n vÞ tÝnh §¬n vÞ tiÒn tÖ Gi¸ ®Çu Gi¸ tiÕp theo Block ®Çu Block tiÕp Gi¶m gi¸ Tû lÖ gi¶m gi¸ 7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ Tõ c¸c kiÓu thùc thÓ ®­îc hÖ thèng ë trªn, c¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ sau c¸c b­íc thùc hiÖn, ®· x©y dùng l­îc ®å d÷ liÖu theo m« h×nh quan hÖ sau: Kh¸ch hµng MÆt hµng Phßng nghÜ Vïng c­íc B¶ng gi¸ c­íc 8. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng d÷ liÖu §Ó ch­¬ng tr×nh cã thÓ ho¹t ®éng tèt vµ giao diÖn thuËn lîi, dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t tõ Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ gåm 14 b¶ng d÷ liÖu ®ã lµ: b¶ng CALL, b¶ng CODETABLE, b¶ng Config, b¶ng DM_MATHANG, b¶ng DM_NHANVIEN, b¶ng DM_PHONG, b¶ng GIA_GIO, b¶ng GIA_PHONG, b¶ng GIA_PHUTROI, b¶ng KHACHNGHI, b¶ng NGAY_GIAMGIA, b¶ng Serial, b¶ng TARIFF, b¶ng TIEUTHU_HANG a. B¶ng CALL ST 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn tr­êng Macuocgoi Makhach SoDT Ngaygoi Thoigiangoi SoDTgoiden Diachi Datra KiÓu AutoNumber Number Text Date\Time Text Text Text Number §é réng LongInteger LongInteger 4 General Date 10 24 50 Byte DiÔn gi¶i M· kh¸ch hµng ®ang gäi Sè ®iÖn tho¹i mçi phßng Ngµy gäi Thêi gian cuéc gäi M· sè ®iÖn tho¹i gäi ®Õn §Þa chØ cuéc gäi ®Õn TiÒn kh¸ch ®· tr¶ B¶ng CALL l­u tr÷ tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cuéc gäi cña kh¸ch hµng nghÜ t¹i kh¸ch s¹n. b. B¶ng CODETABLE DiÔn gi¶i M· vïng §Þa chØ DiÔn gi¶i M· vïng Tªn vïng ST 1 2 3 4 6 Tªn tr­êng Sothutu Giacuoc Mavung Tenvung KiÓu AutoNumber Nunber Text Text §é réng LongInteger LongInteger 10 24 B¶ng CODETABLE chøa tÊt c¶ th«ng tin vÒ m· vïng, cho phÐp cËp nhËt thªm m· vïng cña c¸c cuéc gäi. c. B¶ng Config §é réng 20 Byte Double Double Double 30 50 Integer Integer Integer ST 1 2 3 4 5 6 7 8 Tªn tr­êng Vat Tyle Chiphi Tenkhach Diachi Ngaygoi Thanggoi Namgoi KiÓu Number Number Number Text Text Number Number Number DiÔn gi¶i Tû lÖ do KS n©ng lªn Chi phÝ phôc vô Tªn kh¸ch s¹n §Þa chØ kh¸ch s¹n §é réng Double Double 30 50 Integer Integer Integer Integer Chøa th«ng tin vÒ kh¸ch s¹n, cho phÐp cËp nhËt thªm tªn vµ ®Üa chØ kh¸ch s¹n d.B¶ng DM_MATHANG ST 1 2 3 4 6 Tªn tr­êng Id_mathang ten_hang giaban dvtinh KiÓu AutoNumber Text Number Text §é réng LongInteger 50 Double 50 DiÔn gi¶i Tªn mÆt hµng Gi¸ mÆt hµng §¬n vÞ tÝnh B¶ng DM_MATHANG chøa tÊt c¶ c¸c th«ng tin mÆt hµng cã t¹i kh¸ch s¹n e. B¶ng DM_PHONG ST 1 2 6 Tªn tr­êng Loaiphong phone KiÓu Number Text §é réng Byte 6 DiÔn gi¶i Lo¹i phßng Sè ®iÖn tho¹i B¶ng DM_PHONG chøa tÊt c¶ th«ng tin vÒ phßng vµ sè ®iÖn tho¹i cña mçi phßng t¹i kh¸ch s¹n. f. B¶ng KHACHNGHI ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 Tªn tr­êng Id_khach Hoten Diachi Songuoi Sophong Giovao Ngayvao Gi¬ra Ngayra Dathu Ghichu tra KiÓu AutoNumber Text Text Number Text Text Date\time Text Date\time Text Number Text §é réng Long Integer 50 50 Long Integer 6 8 8 100 LongInteger 20 DiÔn gi¶i Hä vµ tªn cña kh¸ch §Þa chØ cña kh¸ch Sè kh¸ch ë ®Æt phßng Sè phßng kh¸ch cã nghÜ Giê kh¸ch vµo phßng Ngµy kh¸ch vµo phßng Giê kh¸ch ra khái phßng Ngµy kh¸ch ra khái phßng Tæng thu §· thu Ghi chó Tr¶ B¶ng KHACHNGHI l­u tr÷ tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch nghÜ t¹i kh¸ch s¹n, ®©y lµ c¬ së ¶u qu¸ tr×nh qu¶n lý kh¸ch s¹n. h. B¶ng GIA_GIO ST 1 2 3 4 5 6 Tªn tr­êng Giadau giatiep KiÓu Number Number §é réng LongInteger LongInteger DiÔn gi¶i Gi¸ mét giê ®Çu Gi¸ c¸c giê tiÕp theo B¶ng GIA_GIO l­u tr÷ gi¸ c¸c cuéc gäi theo giê t¹i kh¸ch s¹n l. B¶ng GIA_PHONG ST 1 2 3 4 5 6 Tªn tr­êng Loaiphong gia KiÓu Number Number §é réng LongInteger LongInteger DiÔn gi¶i Lo¹i phßng Gi¸ phßng B¶ng GIA_PHONG l­u tr÷ th«ng tin vÒ lo¹i phßng vµ gi¸ phßng t¹i kh¸ch s¹n m. B¶ng GIA_PHUTROI ST 1 2 3 4 5 6 Tªn tr­êng Sogio tyle KiÓu Number Text §é réng LongInteger 50 DiÔn gi¶i Sè giê Tû lÖ B¶ng GIA_PHUTROI cho biÕt ®­îc sè giê phô tréi vµ sè tiÒn t­¬ng øng mµ kh¸ch hµng ®· sù dông t¹i kh¸ch s¹n. n. B¶ng NGAY_GIAMGIA ST 1 2 3 4 5 6 Tªn tr­êng Ngaygiam Ngaybatdau Ngayketthuc ghichu KiÓu Date\Time Date\Time Date\Time Text §é réng 50 DiÔn gi¶i Ngµy gi¶m gi¸ Ngµy b¨t ®Çu ¸p dông Ngµy kÕt thóc ¸p dông Ghi chó B¶ng NGAY_GIAMGIA cho biÕt th«ng tin vÒ ngµy kh¸ch ®­îc gi¶m gi¸ khi nghÜ t¹i kh¸ch s¹n. g. B¶ng TARIFF ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tªn tr­êng Id_tariff Donvitinh Ghichu Giadau Giatieptheo Blockdau Blocktieptheo Giamgia Tylegiam KiÓu AutoNumber Text Text Number Number Number Number Yes\no Number §é réng LongInteger 50 3 Double Double Integer Integer True\false Double DiÔn gi¶i M« t¶ vïng c­íc §¬n vÞ tiÒn tÖ Gi¸ ®Çu Gi¸ tiÕp theo Block lµm trßn ban ®Çu Block lµm trßn tiÕp theo Cã gi¶m gi¸ ngoµi giê kh«ng % gi¶m gi¸ B¶ng Tariff l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ gi¸ c­íc ®iÖn tho¹i p. B¶ng DM_NHANVIEN ST 1 2 3 4 6 Tªn tr­êng id_nv ma_nv ten_nv matkhau KiÓu AutoNumber Text Text Text §é réng LongInteger 20 50 20 DiÔn gi¶i M· nh©n viªn Tªn nh©n viªn MËt khÈu nh©n viªn B¶ng DM_NHANVIEN chøa tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ nh©n viªn lµm viÖc t¹i kh¸ch s¹n. q. B¶ng TIEUTHU_HANG ST 1 2 3 4 5 6 Tªn tr­êng Id_tieuthu Id_khach Id_mathang Ngay soluong KiÓu AutoNumber Number Number Date\Time Number §é réng LongInteger LongInteger LongInteger LongInteger DiÔn gi¶i Sè l­îng B¶ng TIEUTHU_HANG l­u tr÷ c¸c th«ng tin vÒ c¸c mÆt hµng ®· tiªu thô t¹i kh¸ch s¹n. Ch­¬ng IV ThiÕt kÕ Giao diÖn vµ modul ch­¬ng tr×nh I. ThiÕt kÕ giao diÖn tæng qu¸t * S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng Trªn c¬ së biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng vµ thùc tÕ yªu cÇu cña hÖ thèng øng dông, ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt d­íi d¹ng tr×nh ®¬n(d¹ng møc) ®Ó ng­êi sù dùng thuËn tiÖn trong viÖc lùa chän c¸c chøc n¨ng cÇn lµm ë hÖ thèng. Giao diÖn hÖ thèng menu ch­¬ng tr×nh ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: C¸c chøc n¨ng ®­îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con theo tõng s¬ ®å cô thÓ sau: S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña CËp nhËt th«ng tin CËp nhËt th«ng tin §¨ng ký tªn KS NhËp nh©n viªn NhËp gi¸ phßng Danh s¸ch phßng Hµng phôc vô Tû Gi¸ USD ThuÕ,CPPV C­íc §T * S¬ ®å bè trÝ c¸c chøc n¨ng con cña chøc n¨ng Xö lý th«ng tin Xö lý th«ng tin §Æt phßng Dïng dÞch vô Tr¶ phßng * S¬ ®å bè trÝ chøc n¨ng con cña chøc n¨ng Thèng kª: Thèng kª Xem th«ng tin §T Xem l¹i kh¸ch ®· nghØ Thèng kª doanh thu II.ThiÕt kÕ giao diÖn vµ modul ch­¬ng tr×nh 1 sè chøc n¨ng: 1.Nh©n viªn 2. B¶ng gi¸ phßng Gi¸ phßng theo ngµy b.Gi¸ phßng theo giê phô tréi: c. Gi¸ nghÜ theo giê: 3. Danh s¸ch phßng nghÜ: 4. Hµng phôc vô 5.Tû gi¸ ®« la 6. Th«ng tin tÝnh c­íc 7.C­íc ®iÖn tho¹i a.CËp nhËt nhãm b¶ng gi¸ b. CËp nhËt vïng c­íc 8. Qu¶n lý cuéc gäi cña kh¸ch 9. §Æt phßng nghÜ 10.Dïng dÞch vô 11.Tr¶ phßng 12.Xem l¹i kh¸ch nghÜ 13.Thèng kª doanh thu KÕt luËn Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu công việc " Quản lý c­íc ®iÖn tho¹i t¹i khách sạn ¸ §«ng" nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý Thầy , Cô và các bạn đóng góp ý kiến để em rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu khi bước vào cuộc sống mới. Bài toán được thiết kế và cài đặt bằng ngôn ngữ Visual Basic cho phép chạy trên môi trường Windows do đó kế thừa được những tính năng mạnh của Windows như: - Cho một giao diện thân thiện với người sử dụng - Chạy theo chế độ đa nhiệm - In ấn nhanh chóng và thuận lợi Bài toán quản lý khách sạn này chủ yếu là áp dụng với khách sạn có quy mô tương đối nhỏ, do đặc thù của mỗi khách sạn nên công tác quản lý với mỗi khách sạn là khác nhau. Ở đây em chỉ tìm hiểu về công tác quản lý c­íc ®iÖn tho¹i của khách sạn ¸ §«ng nên chương trình này chủ yếu áp dụng cho công tác qu¶n lý c­íc ®iÖn tho¹i của khách sạn mà thôi. Do thời gian hạn chế và trình độ hiểu biết của bản thân chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế và cài đặt bài toán quản lý c­íc ®iÖn tho¹i khách sạn chưa hoàn thiện như một phần mềm quản lý. Nó mang tính chất học hỏi, trao đổi và bắt đầu làm quen với thực tế. Nhưng qua đợt thực tập này, em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong quá trình phân tích thiết kế và cài đặt một chương trình quản lý, đồng thời cũng bổ sung kiến thức cho bản thân. Em xin chân thành cảm ơn ThÇy Lª V¨n TÊn ®· tận tình giúp đỡ để em hoàn thành luËn v¨n của mình. Em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Vinh, các c¶m ¬n c¸c anh chÞ B­u ®iÖn tØnh NghÖ An, Kh¸ch s¹n ¸ §«ng đã chỉ dạy trong suốt qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi nµy. Tôi cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến và động viên để tôi hoàn thành luËn v¨n nµy này. Hướng phát triển - Chương trình chỉ mới cho phép nhân viên trong khách sạn tiếp cận hệ thống. Nên hướng là cần phải phân quyền sử dung hệ thống cho khách có thể tiếp cận với hệ thống. - Mở rộng bài toán cho nhiều khách sạn riêng biệt - Thống kê danh sách khách hàng theo khoảng thời gian nào đó - Đưa ra doanh thu cho khách sạn trong khoảng thời gian nhất định - Ngoài ra để chương trình được tối ưu hơn, ta có thể xây dựng thêm hệ thống cung cấp thông tin về phòng, giá cả và cho phép đặt phòng qua mạng. Tµi liÖu tham kh¶o [1] - " Microsoft Visual Basic & Lập trình cơ sở dữ liệu 6.0 ", Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ biên), Nhà xuất bản lao động -Xã hội. [2] - " Những bài thực hành cơ sở dữ liệu Visual Basic căn bản ", Ks. Đinh Xuân Lâm, Nhà xuất bản thống kê. [3] - " Bài giảng Microsoft Access ", Ths.Ph¹m Quang Tr×nh [4] - "Bài giảng cơ sở dữ liệu & phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý ", Ths. Nguyễn Hữu Trọng. [5] - " Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ", Ths. Đinh Thế Hiển, Nhà xuất bản thống kê - 2000. [6] - " Một số bài luận văn tốt nghiệp " của anh chị các khoá trước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBao cao.ppt
Luận văn liên quan