Khóa luận Xây dựng trang Web giới thiệu quản lý bán vé máy bay

Lời nói đầu ! Ngày nay công nghệ thông tin đã có những bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Máy tính điện tử không còn là phương tiện quý hiếm mà ngày càng trở thành một công cụ làm việc và giải trí thông dụng của con người, không chỉ ở công sở mà ngay cả ở trong gia đình. Đứng trước vai trò thông tin trong hoạt động cạnh tranh gay gắt, các tổ chức doanh nghiệp đều tìm mọi cơ hội và biện pháp để hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hóa các hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay các công ty tin học hàng đầu trên thế giới không ngừng đầu tư và cải thiện các phương pháp cũng như các sản phẩm nhằm cho phép tiến hành thương mại trên Internet. Thông qua các sản phẩm và công nghệ của các công ty khổng lồ này, chúng ta dễ dàng nhận ra được tầm quan trọng và tính tất yếu của thương mại trên Internet vào thế kỷ tới. Việt Nam hiện nay có một vài doanh nghiệp đã tiến hành thương mại trên Internet, nhưng do sự khó khăn về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thanh toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến nên họ chỉ dừng lại ở mức độ giới thiệu sản phẩm thông qua Web. Xây dựng trang Web “GIới THIệU quản lý BáN Vé MáY BAY” là một ý tưởng thiết thực phục vụ cho nhu cầu của mọi người. Qua trang Web này, bạn có thể nắm bắt được những thông tin về các chuyến bay trong ngày cũng như giá vé của các chuyến bay đó dành cho từng hành khách. Bạn có thể trực tiếp quản lý bán vé trên trang Web. MỤC LỤC Lời nói đầu Mục lục Chương I : Tổng quan về đề tài 6 1. Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu. 6 2. Nội dung 6 Các đối tượng phục vụ chính của chương trình 6 2.1 Hành khách 6 2.2 Nhân viên bán vé 7 2.3 Người điều hành hệ thống 7 Chương II: Cơ sở lý thuyết 8 1. Giới thiệu mô hình client/server 8 1.1 Sự phát triển 8 1.2 Cấu trúc mô hình client/server 8 1.2.1 Tổng quan 8 1.2.2 Tổ chức 8 1.3 Các thành phần của mô hình client/server 9 1.3.1 Giao diện người dùng ( User Interface) 9 1.3.2 Logic trình bày ( Presentation Logic) 9 1.3.3 Logic ứng dụng ( Application Logic) 10 1.4 ưu nhược điểm của mô hình client/server 10 1.4.1 ưu điểm 10 1.4.2 Nhược điểm 10 2. Các công cụ cài đặt 11 2.1 Ngôn ngữ HTML 11 2.1.1 Khái niệm chung 11 2.1.2 Các thành phần của một tài liệu HTML 11 2.1.3 Thuộc tính liên kết của HTML 11 2.1.4 Các đặc trưng của ngôn ngữ HTML 12 2.2 Ngôn ngữ ASP 13 2.2.1 Giới thiệu về Active server Page(ASP) 13 2.2.2 Đặc điểm của ASP 15 2.2.3 Các thành phần và cú pháp ASP 15 2.2.4 Các đối tượng (object) trong ASP 16 2.3 SQL server 19 2.3.1 ý niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) 19 2.3.2 Microsoft SQL Server 19 2.4 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL 20 2.4.1 Những đặc trưng của ngôn ngữ SQL 20 2.4.2 Dạng lệnh của ngôn ngữ truy vấn dữ liệu 20 2.5 Kết nối ODBC ( open database connectivity ) 21 Chương III: Phân tích và thiết kế hệ thống 24 1. Phân tích hệ thống thông tin 24 1.1 Nghiên cứu hiện trạng 24 1.1.1 Giới thiệu công ty 24 1.1.2 Hiện trạng tổ chức 24 1.1.3 Đối tượng quan tâm 25 1.2 Yêu cầu chức năng 25 1.2.1 Chức năng quản lý hệ thống 25 1.2.2 Chức năng quản lý vé 26 2. Thiết kế hệ thống thông tin 26 2.1 Sơ đồ dòng dữ liệu 26 2.2 Các mẫu biểu liên quan 27 3. Từ điển dữ liệu 30 4. Mô hình thực thể kết hợp 32 4.1 Xây dựng các thực thể 32 4.2 Mô hình thực thể kết hợp 34 5. Xây dựng các cơ sở dữ liệu 35 5.1 Danh sách người sử dụng chương trình: Table NHANVIEN 35 5.2 Danh sách các loại máy bay vận chuyển: Table MAYBAY 35 5.3 Danh sách các chuyến bay: Table CHUYENBAY 35 5.4 Danh sách các quốc tịch: Table QUOCTICH 36 5.5 Danh sách các hành khách: Table KHACH 36 5.6 Danh sách nơi đi: Table GADI 36 5.7 Danh sách quốc tịch : Table QUOCTICH 36 5.8 Bảng giá vé: Table GIAVE 37 5.9 Chi tiết phiếu đặt chỗ: Table BOOKING 37 Chương IV: Xây dựng chương trình 38 1. Xây dựng chương trình 38 1.1 Tổ chức cơ sở dữ liệu trên server 38 1.2 Xây dựng chương trình 38 1.3 Thuật toán chương trình 39 1.3.1 Nhập thông tin 39 1.3.2 Sửa đổi thông tin 39 1.3.3 Tìm kiếm thông tin 40 2. Giao diện chương trình 40 2.1 Giao diện chính của chương trình 40 2.2 Dành cho hành khách 42 2.3 Dành cho người quản trị mạng 44 2.4 Dành cho nhân viên bán vé 49 Chương V: Kết luận 54 1. Kết quả đạt được 54 2. Hạn chế 54 3. Hướng phát triển 54 Tài liệu tham khảo

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1732 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng trang Web giới thiệu quản lý bán vé máy bay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu ! Ngày nay c«ng nghÖ th«ng tin ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. M¸y tÝnh ®iÖn tö kh«ng cßn là ph­¬ng tiÖn quý hiÕm mà ngày càng trë thành mét c«ng cô làm viÖc và gi¶i trÝ th«ng dông cña con ng­êi, kh«ng chØ ë c«ng së mà ngay c¶ ë trong gia ®×nh. §øng tr­íc vai trß th«ng tin trong ho¹t ®éng c¹nh tranh gay g¾t, c¸c tæ chøc doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¬ héi và biÖn ph¸p ®Ó hoàn thiÖn hÖ thèng th«ng tin cña m×nh nh»m tin häc hãa c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. HiÖn nay c¸c c«ng ty tin häc hàng ®Çu trªn thÕ giíi kh«ng ngõng ®Çu t­ và c¶i thiÖn c¸c ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸c s¶n phÈm nh»m cho phÐp tiÕn hành th­¬ng m¹i trªn Internet. Th«ng qua c¸c s¶n phÈm và c«ng nghÖ cña c¸c c«ng ty khæng lå này, chóng ta dÔ dàng nhËn ra ®­îc tÇm quan träng và tÝnh tÊt yÕu cña th­¬ng m¹i trªn Internet vào thÕ kû tíi. ViÖt Nam hiÖn nay cã mét vài doanh nghiÖp ®· tiÕn hành th­¬ng m¹i trªn Internet, nh­ng do sù khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng, c¸c dÞch vô thanh to¸n ®iÖn tö qua ng©n hàng ch­a phæ biÕn nªn hä chØ dõng l¹i ë møc ®é giíi thiÖu s¶n phÈm th«ng qua Web. X©y dùng trang Web “GIíi THIÖU qu¶n lý B¸N VÐ M¸Y BAY” là mét ý t­ëng thiÕt thùc phôc vô cho nhu cÇu cña mäi ng­êi. Qua trang Web này, b¹n cã thÓ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c chuyÕn bay trong ngày còng nh­ gi¸ vÐ cña c¸c chuyÕn bay ®ã dành cho tõng hành kh¸ch. B¹n cã thÓ trùc tiÕp qu¶n lý b¸n vÐ trªn trang Web. Mét ch­¬ng tr×nh hay, hoµn h¶o ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ lµ môc tiªu cña tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn phÇn mÒm øng dông nãi chung vµ ch­¬ng tr×nh nµy nãi riªng. Tuy nhiªn do lÇn ®Çu tiªn thùc hiÖn b»ng ng«n ng÷ míi, kiÕn thøc cßn ch­a nhØÒu vµ thêi gian ng¾n nªn ch­¬ng tr×nh kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong ®­îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong khoa CNTT vµ c¸c b¹n. Em xin ®­îc göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi C« gi¸o – Th¹c sü Hå ThÞ HuyÒnTh­¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµh ®Ò tµi nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn em còng nhËn ®­îc nhiÒu lêi ®éng viªn, céng t¸c cña c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ. Em sÏ cã g¾ng h¬n n÷a ®Ó ch­¬ng tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Vinh ngµy 04 th¸ng 05 n¨m 2006 NguyÔn ThÞ DiÖu Thu 42E3_CNTT MỤC LỤC Lêi nãi ®Çu Môc lôc Ch­¬ng I : Tæng quan vÒ ®Ò tµi 6 1. Giíi thiÖu chung vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu. 6 2. Néi dung 6 C¸c ®èi t­îng phôc vô chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 6 2.1 Hµnh kh¸ch 6 2.2 Nh©n viªn b¸n vÐ 7 2.3 Ng­êi ®iÒu hµnh hÖ thèng 7 Ch­¬ng II: C¬ së lý thuyÕt 8 1. Giíi thiÖu m« h×nh client/server 8 1.1 Sù ph¸t triÓn 8 1.2 CÊu tróc m« h×nh client/server 8 1.2.1 Tæng quan 8 1.2.2 Tæ chøc 8 1.3 C¸c thµnh phÇn cña m« h×nh client/server 9 1.3.1 Giao diÖn ng­êi dïng ( User Interface) 9 1.3.2 Logic tr×nh bµy ( Presentation Logic) 9 1.3.3 Logic øng dông ( Application Logic) 10 1.4 ­u nh­îc ®iÓm cña m« h×nh client/server 10 1.4.1 ­u ®iÓm 10 1.4.2 Nh­îc ®iÓm 10 2. C¸c c«ng cô cµi ®Æt 11 2.1 Ng«n ng÷ HTML 11 2.1.1 Kh¸i niÖm chung 11 2.1.2 C¸c thµnh phÇn cña mét tµi liÖu HTML 11 2.1.3 Thuéc tÝnh liªn kÕt cña HTML 11 2.1.4 C¸c ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ HTML 12 2.2 Ng«n ng÷ ASP 13 2.2.1 Giíi thiÖu vÒ Active server Page(ASP) 13 2.2.2 §Æc ®iÓm cña ASP 15 2.2.3 C¸c thµnh phÇn vµ có ph¸p ASP 15 2.2.4 C¸c ®èi t­îng (object) trong ASP 16 2.3 SQL server 19 2.3.1 ý niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu (CSDL) 19 2.3.2 Microsoft SQL Server 19 2.4 Ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu SQL 20 2.4.1 Nh÷ng ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ SQL 20 2.4.2 D¹ng lÖnh cña ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu 20 2.5 KÕt nèi ODBC ( open database connectivity ) 21 Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 24 1. Ph©n tÝch hÖ thèng th«ng tin 24 1.1 Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng 24 1.1.1 Giíi thiÖu c«ng ty 24 1.1.2 HiÖn tr¹ng tæ chøc 24 1.1.3 §èi t­îng quan t©m 25 1.2 Yªu cÇu chøc n¨ng 25 1.2.1 Chøc n¨ng qu¶n lý hÖ thèng 25 1.2.2 Chøc n¨ng qu¶n lý vÐ 26 2. ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin 26 2.1 S¬ ®å dßng d÷ liÖu 26 2.2 C¸c mÉu biÓu liªn quan 27 3. Tõ ®iÓn d÷ liÖu 30 4. M« h×nh thùc thÓ kÕt hîp 32 4.1 X©y dùng c¸c thùc thÓ 32 4.2 M« h×nh thùc thÓ kÕt hîp 34 5. X©y dùng c¸c c¬ së d÷ liÖu 35 5.1 Danh s¸ch ng­êi sö dông ch­¬ng tr×nh: Table NHANVIEN 35 5.2 Danh s¸ch c¸c lo¹i m¸y bay vËn chuyÓn: Table MAYBAY 35 5.3 Danh s¸ch c¸c chuyÕn bay: Table CHUYENBAY 35 5.4 Danh s¸ch c¸c quèc tÞch: Table QUOCTICH 36 5.5 Danh s¸ch c¸c hµnh kh¸ch: Table KHACH 36 5.6 Danh s¸ch n¬i ®i: Table GADI 36 5.7 Danh s¸ch quèc tÞch : Table QUOCTICH 36 5.8 B¶ng gi¸ vÐ: Table GIAVE 37 5.9 Chi tiÕt phiÕu ®Æt chç: Table BOOKING 37 Ch­¬ng IV: X©y dùng ch­¬ng tr×nh 38 1. X©y dùng ch­¬ng tr×nh 38 1.1 Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu trªn server 38 1.2 X©y dùng ch­¬ng tr×nh 38 1.3 ThuËt to¸n ch­¬ng tr×nh 39 1.3.1 NhËp th«ng tin 39 1.3.2 Söa ®æi th«ng tin 39 1.3.3 T×m kiÕm th«ng tin 40 2. Giao diÖn ch­¬ng tr×nh 40 2.1 Giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 40 2.2 Dµnh cho hµnh kh¸ch 42 2.3 Dµnh cho ng­êi qu¶n trÞ m¹ng 44 2.4 Dµnh cho nh©n viªn b¸n vÐ 49 Ch­¬ng V: KÕt luËn 54 1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 54 2. H¹n chÕ 54 3. H­íng ph¸t triÓn 54 Tµi liÖu tham kh¶o Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ ®Ò tµi Giíi thiÖu chung vÒ vÊn ®Ò nghiªn cøu H·ng hàng kh«ng ViÖt Nam Airlines, thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh b»ng viÖc vËn chuyÓn hành kh¸ch và hành lý b»ng ®­êng hàng kh«ng. Trong lÜnh vùc b¸n vÐ m¸y bay hiÖn nay cña h·ng hàng kh«ng, chñ yÕu vÉn cßn ¸p dông c¸c dÞch vô ®Æt chç, ®æi chç qua ®iÖn tho¹i. ViÖc hành kh¸ch cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ gi¸ vÐ, c¸c chuyÕn bay, còng nh­ ®Æt chç trong nh÷ng chuyÕn bay phï hîp víi lÞch tr×nh bay mà m×nh mong muèn ngay t¹i mét n¬i kh¸c b»ng c¸ch truy cËp vào trang Web trªn Internet là mét nhu cÇu thùc tÕ. Hành kh¸ch cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nh÷ng chuyÕn bay mét c¸ch dÔ dàng qua vài thao t¸c nhÊp chuét. Víi th«ng tin ®Çy ®ñ, ®­îc minh ho¹ râ ràng và trùc quan h¬n so víi dÞch vô ®Æt chç qua ®iÖn tho¹i. Víi viÖc phæ biÕn ngày càng réng r·i m¹ng Internet, cïng víi viÖc ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong lÜnh vùc phÇn cøng ë n­íc ta th× viÖc x©y dùng mét hÖ thèng qu¶n lý chç và ph©n phèi vÐ m¸y bay cho hành kh¸ch cña h·ng hàng kh«ng trªn m¹ng Web là hoàn toàn kh¶ thi. TËn dông ­u ®iÓm này, t«i nghiªn cøu và x©y dùng trang web “GIíI THIÖU qu¶n lý b¸n vÐ m¸y bay”. Và hành kh¸ch cã thÓ vào ch­¬ng tr×nh ®Æt chç cña h·ng hàng kh«ng Airlines qua hÖ thèng m¹ng Internet ®Ó chñ ®éng tra cøu h«ng tin vÒ chuyÕn bay phï hîp ý m×nh, còng nh­ truy cËp th«ng tin vÒ gi¸ vÐ c¸c chuyÕn bay, …ngay tõ m¸y tÝnh cña m×nh và sÏ ®­îc gi¶i ®¸p mà kh«ng mÊt nhiÒu thêi gian. Trang Web này ®­îc x©y dùng víi môc ®Ých: nhu cÇu t×m hiÓu gi¸ vÐ, c¸c chuyÕn bay cña hành kh¸ch. NéI DUNG c¸c ®èi t­îng phôc vô chÝnh cña ch­¬ng tr×nh Hành kh¸ch: Cã thÓ truy xuÊt qua hÖ thèng m¹ng ®Ó biÕt chi tiÕt cña tõng chuyÕn bay ë tõng hành tr×nh và tõng thêi ®iÓm x¸c ®Þnh : Th«ng qua trang Web hành kh¸ch cã thÓ biÕt ®­îc c¸c chuyÕn bay phï hîp víi ý m×nh ch¼ng h¹n nh­ hành kh¸ch cã thÓ biÕt ®­îc chi tiÕt vÒ ngày bay, giê bay dù kiÕn. Víi mçi chuyÕn bay cã mét gi¸ vÐ riªng. V× vËy víi trang Web này hành kh¸ch cã thÓ tra cøu ®Ó biÕt ®­îc gi¸ vÐ cña tõng chuyÕn bay. Cho phÐp kh¸ch hàng ®Æt chç trªn m¸y bay. Kh¸ch hàng sÏ cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ c¸ nh©n, và ®¨ng ký chuyÕn bay mong muèn. Víi nh÷ng chuyÕn bay ®· hÕt chç th× sÏ cã th«ng tin ph¶n håi l¹i cho biÕt ®· hÕt chç. Cßn víi nh÷ng chuyÕn bay ®ang cßn chç th× c¸c th«ng tin ®¨ng ký cña kh¸ch hàng sÏ ®­îc l­u tr÷ l¹i. §ång thêi kh¸ch hàng sÏ nhËn ®­îc c¸c th«ng tin vÒ thêi h¹n lÊy vÐ. Nh©n viªn b¸n vÐ: §èi víi nh©n viªn b¸n vÐ: t×m kiÕm theo tªn, ngày, th¸ng, n¨m sinh cña kh¸ch hàng ®· ®¨ng ký chç ®Ó thùc hiÖn b¸n vÐ cho kh¸ch. CËp nhËt thªm míi vào phiÕu ®Æt chç ®èi víi nh÷ng kh¸ch hàng tíi mua vÐ trùc tiÕp t¹i phßng vÐ. Thèng kª nh÷ng kh¸ch hàng ®· trÔ giê lÊy vÐ, và huû bá nh÷ng ng­êi ®ã ra khái phiÕu ®Æt chç. Ng­êi ®iÒu hành hÖ thèng: CËp nhËt c¸c chuyÕn bay míi HiÖu chØnh ngày bay, giê bay, ngày ®Õn, giê ®Õn, t×nh tr¹ng chuyÕn bay. Thùc hiÖn huû c¸c chuyÕn bay CËp nhËt, hiÖu chØnh gi¸ vÐ c¸c chuyÕn bay. Gi¸ vÐ c¸c chuyÕn bay chØ ®­îc thay ®æi nhiÒu nhÊt là mét th¸ng mét lÇn CËp nhËt và ph©n quyÒn truy cËp m¹ng cho nh÷ng nh©n viªn b¸n vÐ míi. Thèng kª nh©n viªn, hiÖu chØnh th«ng tin c¸ nh©n cña nh©n viªn. Ch­¬ng II: C¬ Së LÝ THuYÕT §Ó h×nh thµnh hÖ thèng th«ng tin chóng ta sö dông ng«n ng÷ HTML và ASP thiÕt kÕ trang Web, chuÈn ODBC ®Ó kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu, tr×nh duyÖt Web Internet Explore, và m« h×nh Client/Server. GIíi THIÖU M« H×NH CLIENT/SERVER Sù PH¸T TRIÓN Ngày nay m« h×nh Client/Server ®­îc sö dông réng r·i trong m«i tr­êng ph©n t¸n, nguån gèc cña nã b¾t nguån tõ hÖ thèng xö lý dùa trªn m¸y chñ (Host-Terminal). Trong m« h×nh này, m¸y chñ ®¶m ®­¬ng toàn bé c«ng viÖc xö lý ®Õn logic tr×nh bày. C¸c Client chØ cã nhiÖm vô hiÖn thÞ kÕt qu¶ ®· ®­îc ®Þnh d¹ng tõ m¸y chñ. 1.2 CÊU TRóC M« H×NH CLIENT/SERVER 1.2.1 Tæng quan: M« h×nh Client/Server là mét hÖ thèng gåm Ýt nhÊt mét m¸y chñ và c¸c m¸y tr¹m nèi vào m¸y chñ th«ng qua m«i tr­êng m¹ng. Server cài ®Æt hÖ ®iÒu hành m¹ng (Network Operating System) ®Ó ®iÒu khiÓn hÖ thèng.Trªn m¸y Client cã thÓ cài bÊt cø hÖ ®iÒu hành nào miÔn là cã kh¶ n¨ng giao tiÕp víi Server. HÖ thèng m¹ng ë ®©y cè thÓ là m¹ng côc bé hay m¹ng diÖn réng. Client/Server cho phÐp mét øng dông chia thành nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau. Mçi nhiÖm vô cã thÓ thùc hiÖn trªn c¸c m«i tr­êng, h×nh thøc kh¸c nhau. Mçi nhiÖm vô cã thÓ ph¸t triÓn và duy tr× ®éc lËp còng nh­ thùc hiÖn trªn nhiÒu m¸y tÝnh kh¸c nhau trªn m¹ng. 1.2.2 Tæ chøc: Mét hÖ thèng tæ chøc theo m« h×nh Client/Server bao gåm ba thành phÇn ®ã là: Client, Server và M¹ng. Client: yªu cÇu tèi thiÓu cña Client là cã kh¶ n¨ng ph¸t ra yªu cÇu tíi Server và hiÖn thÞ kÕt qu¶ tr¶ vÒ tõ Server. Nã cã thÓ là c¸c tr¹m làm viÖc, m¸y tÝnh ®Ó bàn…m¸y Client cã thÓ ch¹y bÊt có hÖ ®iÒu hành nào, nã kh«ng phô thuéc vào hÖ ®iÒu hành m¹ng. Client cã thÓ tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc riªng cña m×nh, xñ lý d÷ liÖu tr­íc khi göi ®Õn Server hoÆc d÷ liÖu tõ Server trë vÒ, tù nã ®iÒu ®é c¸c tài nguyªn côc bé cña nã mà kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn Server . Server: V× Server thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc nªn nã ph¶i là mét m¸y ®ñ m¹nh nh­ kh¶ n¨ng bé xö lý, kh«ng gian bé nhí, dung l­îng ®Üa cøng, ®é tin cËy cao… m¸y Server còng ph¶i cã hÖ ®iÒu hành thÝch hîp ®Ó ch¹y. Tuú theo yªu cÇu hÖ thèng mà lùa chän yªu cÇu phÇn mÒm mét c¸ch hîp lý. Nã cã thÓ là phÇn mÒm qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu mét phÇn hoÆc toàn bé phÇn mÒm m¹ng… Server cung cÊp d÷ liÖu cho c¸c Client khi cã yªu cÇu. §¶m b¶o hÖ thèng ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶, th«ng suèt tr¸nh t×nh tr¹ng t¾c nghÏn, xung ®ét khi cã yªu cÇu tõ phÝa Client. Trong hÖ thèng cã nhiÒu Server th× mét Server cã thÓ göi yªu cÇu tíi mét Server kh¸c. Khi ®ã nã ®ãng vai trß mét Client. NÕu trªn hÖ thèng cã nhiÒu Server mçi Server cã mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, ng­êi ta ph©n Server ra làm 6 lo¹i chøc n¨ng: Application Server: Server này ®ãng vai trß Host trong c¸c hÖ thèng host base processing File Server: Qu¶n lý file cña hÖ thèng. Data Server: Xö lý d÷ liÖu, tæ chøc l­u tr÷ d÷ liÖu, thùc hiÖn truy vÊn d÷ liÖu Computer Server: Qu¶n lý chøc n¨ng, nhËn biÕt c¸c yªu cÇu và chuyÓn giao ®¸p øng Database Server: T­¬ng t¸c d÷ liÖu, Server này ho¹t ®éng dùa trªn computer Server và data Server. Communication Server: §¶m ®­¬ng chøc n¨ng cÇu nèi víi Server kh¸c ë xa hoÆc m¹ng kh¸c. C¸C THµNH PHÇN CñA M« H×NH CLIENT/SERVER 1.3.1 Giao diÖn ng­êi dïng (User Interface): Cã chøc n¨ng t­¬ng t¸c víi ng­êi sö dông, nh­ ph¸t ra yªu cÇu d÷ liÖu ®èi víi ng­êi dïng hoÆc c¸ch thøc ®ãn nhËp d÷ liÖu tõ phÝa ng­êi sö dông, thành phÇn này t¹o mét giao diÖn ®èi víi ng­êi sö dông. 1.3.2 Logic tr×nh bày (Presentation Logic): Là thành phÇn cña øng dông ®¶m ®­¬ng tr¸ch nhiÖm hiÖn thÞ, tr×nh bày c¸c thành phÇn giao tiÕp víi ng­êi sö dông nh­ ®Þnh d¹ng màn h×nh, qu¶n lý c¸c hép tho¹i, c¸c cöa sæ, ®äc ghi c¸c th«ng tin trªn màn h×nh, phÝm, chuét… Logic øng dông (Application Logic): §¶m ®­¬ng viÖc thùc thi øng dông còng nh­ ®¸p øng c¸c yªu cÇu tõ ng­êi sö dông, qu¶n lý c¸c c¬ së d÷ liÖu… Ngoài ra nã cßn là c¸i cèt lâi cña hÖ thèng ®iÒu chØnh c¸c thành phÇn kh¸c, th«ng th­êng nã gåm hai thành phÇn: thao t¸c d÷ liÖu và xö lý d÷ liÖu. ­U NH­îC ®IÓM CñA M« H×NH CLIENT/SERVER ­u ®iÓm: M« h×nh Client/Server t¹o ra kh¶ n¨ng mÒm dÎo trong quan hÖ gi÷a Client và Server. Client cã thÓ ®¶m ®­¬ng mét sè nhiÖm vô thay cho Server và Server cã thÓ ph©n phèi t¸c vô cho nã. §iÒu này gi¶m bít g¸nh nÆng cho Server, tËn dông kh¶ n¨ng cña Client. Nh­ vËy, chi phÝ còng gi¶m ®¸ng kÓ. Client/Server më ra kh¶ n¨ng sö dông tài nguyªn dïng chung trªn m¹ng nh­ phÇn mÒm, m¸y in,…c¸c tài nguyªn tr­íc ®©y chØ n»m trªn mét hÖ thèng do ®ã chØ ®­îc khai th¸c trùc tiÕp trªn Host ®ã. Nay nã ®­îc cÊp ph¸t cho c¸c nhiÖm vô, c¸c tr¹m làm viÖc cïng c¸c Server kh¸c trong hÖ thèng. Client/Server cho phÐp phèi hîp qu¶n lý tËp trung và kh«ng tËp trung. C¸c chøc n¨ng cã thÓ ®­îc ph©n t¸n trªn c¸c nót kh¸c nhau do ®ã làm t¨ng tÝnh an toàn cña hÖ thèng còng nh­ kh¶ n¨ng qu¸ t¶i trªn mét Server . Cho phÐp dùng giao diÖn ®å ho¹ trªn c¸c tr¹m gióp cho viÖc sö dông dÔ dàng h¬n. C¸c øng dông ®­îc ph¸t triÓn nhanh, dÔ ®­îc ng­êi dïng chÊp nhËn. Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng tiÕn bé trªn, m« h×nh Client/Server còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm sau: Khi øng dông chñ yÕu ®Æt ë Server, Server cã nhiÒu nguy c¬ t¾c nghÏn, xung ®ét. §ßi hái c¸c chiÕn l­îc ph©n chia nguån tài nguyªn, ph©n phèi nhiÖm vô còng nh­ ®¸p øng c¸c yªu cÇu. C¸c øng dông ph©n t¸n, ph©n chia c¸c nhiÖm vô phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi øng dông kh«ng ph©n t¸n. M«i tr­êng cã nhiÒu ng­êi sö dông ®ßi hái c¸c c¬ chÕ b¶o mËt d÷ liÖu. cÇn ph¶i cã hiÓu biÕt và ph­¬ng ph¸p kü thuËt míi cã thÓ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò mét c¸ch tèi ­u. C¸C C«NG Cô CµI ®ÆT NG¤N NG÷ HTML Kh¸i niÖm chung: Ng«n ng÷ HTML (HyperText Markup Language) là ng«n ng÷ ®Þnh d¹ng và ®¸nh dÊu c¸c v¨n b¶n. HTLM sö dông c¸c thÎ (tag) ®Ó ®Þnh d¹ng. S¾p ®Æt th«ng tin trªn mét v¨n b¶n. C¸c thành phÇn cña mét tài liÖu HTML: CÊu tróc tæng qu¸t cña mét tài liÖu HTML: Tiªu ®Ò cña trang HTML Néi dung cña trang HTML cã thÓ là v¨n b¶n, ®å ho¹, ©m thanh, video… Mét v¨n b¶n HTML hay mét trang Web, b¾t ®Çu là thÎ kÕt thóc b»ng , th­êng cã hai thành phÇn chÝnh: PhÇn ®Çu v¨n b¶n (document head) và phÇn th©n v¨n b¶n (document body). a) PhÇn ®Çu v¨n b¶n: §­îc më ®Çu b»ng thÎ và kÕt thóc b»ng thÎ .Th«ng tin duy nhÊt trong phÇn ®Çu ®­îc tr×nh duyÖt Web hiÖn thÞ là tiªu ®Ò cña v¨n b¶n. b) PhÇn th©n v¨n b¶n: §­îc b¾t ®Çu bëi thÎ và kÕt thóc bëi thÎ , là ph©n chia néi dung chÝnh cña v¨n b¶n. Thuéc tÝnh liªn kÕt cña HTML: a) T¹o liªn kÕt: Trong trang HTML cã thÓ c¸c liªn kÕt ®Õn c¸c trang HTML kh¸c hay ®Õn ngay mét phÇn nào ®ã trong trang hiÖn hành. C¸c thÎ t¹o liªn kÕt: Xem th«ng tin vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c tài liÖu. ThÎ cã c¸c thuéc tÝnh nh­: herf, name, method, rev, title… ThiÕt lËp mèi liªn kÕt, cã thÓ là liªn kÕt tíi mét trang Web víi mét file bÊt kú, hoÆc cã thÓ liªn kÕt trªn cïng mét trang. ThÎ này kh«ng thÓ dïng mét m×nh mà ph¶i kÌm theo ®Þa chØ cña tài liÖu muèn liªn kÕt . b) ChÌn mét sè ®èi t­îng: ChÌn h×nh ¶nh vào trang Web, file x¸c ®Þnh trªn tËp tin ¶nh ®Ó tr×nh duyÖt cã thÓ më tËp tin và hiÖn thÞ (tËp tin ¶nh ®­îc l­u tr÷ d¹ng .GIF hoÆc .JPG) T¹o chó thÝch, t¹o vïng trèng trong trang HTML cã néi dung kh«ng hiÖn thÞ lªn trang Web. T¹o hiÖu øng cho ch÷ ch¹y. cho phÐp t¹o tËp tin ¶nh làm nÒn cho trang Web Nguån ¶nh Tr­íc khi ®­a h×nh ¶nh lªn trang Web, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tªn cña tËp tin h×nh ¶nh và n¬i l­u tr÷ trªn m¸y chñ ®Ó h­íng tr×nh duyÖt t×m ®óng ¶nh cÇn sö dông. C¸c ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ HTML: Ng«n ng÷ HTML cung cÊp c¸c c«ng cô thuËn lîi ®Ó x©y dùng mét trang Web: Sö dông c¸c Form cho phÐp xem, nhËp, söa, xãa d÷ liÖu. Sö dông liªn kÕt ®Ó truy vÊn d÷ liÖu. KÕt hîp kÕt qu¶ truy vÊn ®­îc víi thÎ HTML ®Ó t¹o trang hiÖn thÞ theo ý muèn. T¹o c¸c nót Submit ®Ó gäi ®Õn mét trang kh¸c, nh»m thùc thi c¸c yªu cÇu Truy vÊn ®Õn c¸c thành phÇn ®iÒu khiÓn ®éng cña Web nh­ c¸c nót ®iÒu khiÓn, c¸c « chän. Cho phÐp chÌn c¸c ®o¹n m· ®Ó thi hành c¸c chøc n¨ng. NG«N NG÷ ASP Giíi thiÖu Active Server Pages (ASP) Microsoft Active Sercer Pages (ASP) là m«i tr­êng lËp tr×nh øng dông phÝa Server (Server side scripting) hç trî m¹nh trong viÖc x©y dùng c¸c øng dông Web. C¸c øng dông ASP cã thÓ làm viÖc víi bÊt kú c¬ së d÷ liÖu nào t­¬ng thÝch víi ODBC nh­ SQL, Access, Oracle…®ång thêi rÊt dÔ viÕt và söa ®æi. H¬n n÷a nã cã thÓ thÝch hîp víi c¸c c«ng nghÖ cã s½n cña Microsoft nh­ COM,… mét c¸ch dÔ dàng. a) Trang ASP: Mçi trang .ASP cã thÓ bao gåm mét trong c¸c thành phÇn sau: HTML, Script cña ng«n ng÷ VBScript hoÆc JavaScript, Text trong ®ã c¸c tag HTML và Text sÏ ®­îc xö lý b×nh th­êng nh­ ®èi víi c¸c v¨n b¶n HTML th«ng th­êng, c¸c Script sÏ ®­îc mét bé phËn (engine) cña ASP th«ng dÞch và thi hành trªn Server. Cã thÓ xem trang ASP nh­ mét trang HTML cã bæ sung c¸c ASP Script Command. b) Ho¹t ®éng cña trang ASP: Sau khi m«i tr­êng ASP thùc hiÖn viÖc thùc thi c¸c file .ASP xong nã sÏ tr¶ l¹i kÕt qu¶ ë d¹ng HTML cho Web Server, tiÕp theo Browser sÏ nhËn ®­îc néi dung cÇn tr×nh bày tõ Web Server th«ng qua giao thøc HTTP. Mét trang ASP còng sÏ ®­îc Browser tham kh¶o tíi b×nh th­êng nh­ là nã ®· tham kh¶o tíi mét trang HTML cña Web. Ho¹t ®éng cña trang ASP so víi ho¹t ®éng cña trang HTML cã thÓ ®­îc minh ho¹ th«ng qua h×nh sau: c) S¬ ®å mét øng dông trªn Web ASP: Web Server: là n¬i tiÕp nhËn và tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña Web user, ®ång thêi còng thùc hiÖn viÖc kÕt nèi ®Õn hÖ DBMS trªn Database Server theo yªu cÇu truy cËp d÷ liÖu cña trang ASP. ADO cung cÊp giao diÖn lËp tr×nh cho ng­êi ph¸t triÓn x©y dùng c¸c lÖnh truy cËp c¬ së d÷ liÖu, c¸c lÖnh này ®­îc chuyÓn ®Õn cho hÖ DBMS ®Ó thùc thi th«ng qua c¸c thành phÇn OLEDB (và ODBC). KÕt qu¶ truy vÊn d÷ liÖu sÏ ®­îc Web Server ®­a ra hiÖn thÞ trªn Browser. Database Server : n¬i diÔn ra viÖc thùc thi c¸c thao t¸c c¬ së d÷ liÖu nh­ truy vÊn, cËp nhËt còng nh­ ®¶m b¶o tÝnh toàn vÑn d÷ liÖu cña hÖ DBMS Browser: giao diÖn víi ng­êi dïng, tiÕp nhËn c¸c yªu cÇu cña ng­êi sö dông còng nh­ hiÖn thÞ kÕt qu¶ yªu cÇu Web Server ODBC OLEDB ADO ASP Web Browser Database Server DMS (SQL Server ) Quy tr×nh nh­ sau: khi mét user th«ng qua Web Browser göi yªu cÇu tíi mét file .ASP ë Server th× Script chøa trong file sÏ ®­îc ch¹y trªn Server và tr¶ kÕt qu¶ vÒ cho Browser ®ã. Khi Web Server nhËn ®­îc yªu cÇu tíi mét file .ASP th× nã sÏ ®äc tõ ®Çu tíi cuèi file .ASP ®ã, thùc hiÖn c¸c lÖnh Script trong ®ã và tr¶ kÕt qu¶ vÒ cho Web Browser là mét trang HTML §Æc ®iÓm cña ASP: T¹o néi dung ®éng cho trang Web. NhËn yªu cÇu vÊn tin hoÆc d÷ liÖu göi ®Õn tõ ng­êi sö dông qua form. Truy cËp c¬ së d÷ liÖu và truy vÊn tin cho ng­êi sö dông Tuú biÕn néi dung trang theo ®èi t­îng ng­êi sö dông. DÔ dïng và nhanh h¬n CGI, Perl. BÝ mËt m· nguån. C¸c file .ASP t­¬ng thÝch víi file HTML, và viÖc viÕt c¸c Script ®¬n gi¶n, kh«ng ph¶i biªn dÞch hay liªn kÕt nh­ viÖc lËp tr×nh th«ng th­êng, ASP cung cÊp c¸c ®èi t­îng tiÖn lîi cho nhiÒu thao t¸c nh­: Reques, Response, Server, Apllication, Session. C¸c ®èi t­îng cã s½n này cña m«i tr­êng ASP sÏ gióp cho viÖc giao tiÕp d÷ liÖu gi÷a Client và Server thùc sù tiÖn lîi, còng nh­ viÖc qu¶n lý øng dông mét c¸ch linh ho¹t nhê vào c¸c biÕn Session, Apllication. C¸c thành phÇn và có ph¸p ASP: ASP bao gåm c¸c thành phÇn sau: C¸c bé dÞch ng«n ng÷ VBscript và Jscript . Th­ viÖn c¸c ®èi t­îng, chuyªn dïng ®Ó truy xuÊt Database th«ng qua ODBC Driver (Active Server Data Object - ADO). Th­ viÖn c¸c ®èi t­îng hç trî cho viÖc viÕt c¸c trang ASP. Trang ASP ®¬n gi¶n là mét trang v¨n b¶n víi phÇn më réng là .ASP, gåm cã ba phÇn: V¨n b¶n (Text) C¸c HTML tag C¸c Script. mçi Script sÏ thùc hiÖn mét c«ng viÖc nào ®ã, gièng nh­ c¸c ph¸t biÓu cña mét ng«n ng÷ lËp tr×nh. Mét Script là mét chuçi c¸c lÖnh Script, nã cã thÓ là: + Mét phÐp g¸n gi¸ trÞ cho mét biÕn. + Mét yªu cÇu Web Server göi th«ng tin ®Õn Browser. + Tæ hîp c¸c lÖnh riªng rÏ thành mét thñ tôc hay mét hàm gièng nh­ trong c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh. + ViÖc thi hành mét Script là mét qu¸ tr×nh göi chuçi c¸c lÖnh tíi Scripting Engine, t¹i ®©y ASP sÏ th«ng dÞch c¸c lÖnh này và chuyÓn tiÕp cho m¸y tÝnh. Script ®­îc viÕt b»ng mét ng«n ng÷ víi c¸c luËt ®­îc ®Æc t¶ nào ®ã. Trong ASP cung cÊp hai Script Engine là Vbscrip, và Jsript. Tuy nhiªn, ASP kh«ng ph¶i là ng«n ng÷ Script, mà nã chØ cung cÊp mét m«i tr­êng nào ®Ó xö lý c¸c Script mà ta chÌn vào trong c¸c file .asp, viÖc chÌn này ph¶i tu©n theo mét có ph¸p nhÊt ®Þnh cña ASP. Có ph¸p: Lùa chän Script ®­îc ®Æt ngay t¹i dßng ®Çu file: C¸c ®èi t­îng (object) trong ASP: Khi viÕt c¸c script ta th­êng cã nhu cÇu thùc hiÖn mét sè t¸c vô nào ®ã theo mét qui t¾c c¬ b¶n nào ®ã. Khi ®ã th­êng xuÊt hiÖn nh÷ng c«ng viÖc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn, tõ ®ã xuÊt hiÖn nhu cÇu t¹o ra c¸c ®èi t­îng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc c¬ b¶n ®ã. Mçi ®èi t­îng là mét kÕt hîp gi÷a líp tr×nh và d÷ liÖu mà cã thÓ xö lý nh­ mét ®¬n vÞ thèng nhÊt. §èi víi phÇn lín c¸c ®èi t­îng, ®Ó sö dông ®­îc nã ta ph¶i t¹o ra c¸c instance cho nã. Tuy nhiªn ASP cã s½n n¨m ®èi t­îng ta cã thÓ dïng ®­îc mà kh«ng cÇn ph¶i t¹o c¸c instance. Chóng ®­îc gäi là c¸c build-in object, bao gåm : Request : Là ®èi t­îng chøa c¸c th«ng tin ë Web browser göi yªu cÇu tíi Web server. Response : Là m«i tr­êng chøa th«ng tin tõ server göi vÒ cho Web browser. Server : Là m«i tr­êng m¸y server n¬i ASP ®ang ch¹y, chøa c¸c th«ng tin và t¸c vô vÒ hÖ thèng. Apllication : §¹i diÖn cho øng dông Web cña ASP, chøa script hiÖn hành. Session : là mét biÕn ®¹i diÖn cho user. a. §èi t­îng Request: §Þnh nghÜa: Víi ®èi t­îng Request, C¸c øng dông ASP cã thÓ lÊy dÔ dàng c¸c th«ng tin göi tíi tõ user. Có ph¸p tæng qu¸t: Request.(CollectionName)(Variable) §èi t­îng Request: Cã 5 Collection Client Certificate: NhËn Certtification Fields tõ Request cña Web Browser. NÕu Web Browser sö dông http:// ®Ó connect víi server, browser sÏ göi certification fields. Query String: NhËn gi¸ trÞ cña c¸c biÕn trong HTML query string. ®©y là gi¸ trÞ ®­îc göi lªn theo sau dÊu chÊm hái (?) trong HTML Request. Form: NhËn c¸c gi¸ trÞ cña c¸c phÇn tö trªn form sö dông ph­¬ng thøc POST. Cookies: Cho phÐp nhËn nh÷ng gi¸ trÞ cña cookies trong mét HTML Request. Server Variable: nhËn c¸c gi¸ trÞ cña c¸c biÕn m«i tr­êng. b. §èi t­îng Response: §Þnh nghÜa : ViÖc göi th«ng tin tíi cho user sÏ ®­îc thùc hiÖn nhê ®èi t­îng Response. Có ph¸p tæng qu¸t: Response.Collection /property / method Collection cña ®èi t­îng Response : Cookies: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ biÕn Cookies. NÕu Cookies ®­îc chØ ra kh«ng tån t¹i, nã sÏ ®­îc t¹o ra. NÕu nã tån t¹i th× nã ®­îc nhËn gi¸ trÞ míi. C¸c Properties Buffer: ChØ ra trang Web output ®­îc gi÷ l¹i ®Öm buffer hay kh«ng. ContentType: ChØ ra HTML content type cho response. Expires: ChØ ®Þnh sè thêi gian tr­íc khi mét trang ®­îc cached trªn mét browser hÕt h¹n. ExpiresAbsolute: ChØ ra ngày giê cña mét trang ®­îc cache trªn browser hÕt h¹n. Status: ChØ ra gi¸ trÞ tr¹ng th¸i ®­îc Server. C¸c Methods: AddHeader: Thªm mét HTML header víi mét gi¸ trÞ ®­îc chØ ®Þnh. AppendToLog: Thªm mét chuçi vào cuèi file Log cña Web server cho request này. BinaryWrite: XuÊt th«ng tin ra output HTML d¹ng binary. Clear: Xãa ®Öm output HTML. End: Dõng xö lý file .asp và tr¶ vÒ kÕt qu¶ hiÖn t¹i. Flush: Göi th«ng tin trong buffer cho client. Redirect: Göi mét th«ng b¸o cho browser ®Þnh h­íng l¹i ®Õn mét URL kh¸c. Write: Ghi mét biÕn ra HTML output nh­ là mét chuçi. c. §èi t­îng session: §Þnh nghÜa: Chóng ta cã thÓ sö dông 1 object Session ®Ó l­u tr÷ th«ng tin cÇn thiÕt cho 1 user. Nh÷ng biÕn ®­îc l­u tr÷ trong object vÉn tån t¹i khi user nh¶y tõ trang này sang trang kh¸c trong øng dông. Web server tù ®éng t¹o object session khi user ch­a cã session yªu cÇu mét trang Web. Khi session này kÕt thóc th× c¸c biÕn trong nã ®­îc xãa ®Ó gi¶i phãng tài nguyªn. C¸c biÕn session cã tÇm khu vùc trong session ®ã mà th«i. Có ph¸p tæng qu¸t: Session.property | method C¸c Properties: SessionID: Tr¶ vÒ SessionID cho user. Mçi session sÏ ®­îc server cho mét sè ®Þnh danh duy nhÊt khi nã ®­îc t¹o ra. Timeout: Kho¶ng thêi gian tån t¹i cña session, tÝnh b»ng phót. C¸c Methods: Abandon: Xãa bá mét object session, tr¶ l¹i tài nguyªn cho hÖ thèng. d. §èi t­îng Application: §Þnh nghÜa: Ta cã thÓ sö dông object Application ®Ó cho phÐp nhiÒu ng­êi cïng sö dông mét øng dông chia sÎ th«ng tin víi nhau. Bëi v× object Application ®­îc dùng chung bëi nhiÒu ng­êi sö dông, do ®ã object cã 2 method Lock và Unlock ®Ó cÊm kh«ng cho nhiÒu user ®ång thêi thay ®æi property cña object này, c¸c biÕn Application là toàn côc, cã t¸c dông trªn toàn øng dông. Có ph¸p tæng qu¸t: Application.Method C¸c Methods: Lock: Ph­¬ng ph¸p này cÊm kh«ng cho client kh¸c thay ®æi property cña ®èi t­îng Application . Unlock: Ph­¬ng ph¸p này cho phÐp client kh¸c thay ®æi property cña ®èi t­îng Application . Events: gåm cã hai event ®­îc khai b¸o trong file Global.asa. Application_OnStart: X¶y ra khi khëi ®éng øng dông. Application_OnEnd: X¶y ra khi øng dông ®ãng, hay Server shutdown. e. §èi t­îng Server: §Þnh nghÜa: Cho phÐp truy xuÊt ®Õn c¸c method và property cña server nh­ là nh÷ng hàm tiÖn Ých. Có ph¸p tæng qu¸t: Server.Method C¸c Properties: CriptTimeout: Kho¶ng thêi gian dành cho script ch¹y. C¸c Methods: CreateObject: T¹o mét instance cña server component. HTMLEncode: M· hãa mét chuçi theo d¹ng HTML MapPath: ¸nh x¹ ®­êng dÉn ¶o (là ®­êng dÉn tuyÖt ®èi trªn server hiÖn hành hoÆc ®­êng dÉn t­¬ng ®èi ®Õn trang hiÖn t¹i) thành ®­êng dÉn vËt lý (physical path). URLencode: M· hãa mét chuçi (kÓ c¶ ký tù escape) theo qui t¾c m· hãa URL SQL SERVER ý niÖm vÒ c¬ së d÷ liÖu (CSDL): CSDL là tËp hîp nh÷ng sè liÖu liªn quan ®Õn mét chñ ®Ò hay mét môc ®Ých qu¶n lý khai th¸c nào ®ã trong CSDL ngoài c¸c Table chøa nh÷ng sè liÖu cßn cã nh÷ng “vËt dông” gióp ta qu¶n lý và khai th¸c sè liÖu, ®ã là nh÷ng Query (b¶ng truy vÊn), nh÷ng Form (mÉu biÓu), nh÷ng Report (b¶o biÓu), nh÷ng Macro (lÖnh ngÇm) và nh÷ng module (®¬n thÓ lËp tr×nh). Microsoft SQL: Là mét hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu (Database Management System gäi t¾t là DBMS) gióp ta qu¶n lý b¶o tr× và khai th¸c sè liÖu ®­îc l­u gi÷ mét c¸ch cã tæ chøc bªn trong m¸y tÝnh. NG«N NG÷ TRUY VÊN D÷ LIÖU SQL Nh÷ng ®Æc tr­ng cña ng«n ng÷ SQL: SQL là ng«n ng÷ qu¶n lý CSDL ®iÓn h×nh, SQL là ng«n ng÷ ®¬n gi¶n nh­ng rÊt hiÖu qu¶. H¬n n÷a sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña nhu cÇu x©y dùng nh÷ng CSDL lín theo m« h×nh Client/Server ng«n ng÷ SQL càng phæ biÕn. Trong m« h×nh Client/Server, toàn bé c¬ së d÷ liÖu ®­îc tËp trung trªn m¸y chñ (Server). Mäi thao t¸c xö lý d÷ liÖu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y chñ b»ng c¸c lÖnh SQL. M¸y tr¹m (Client) chØ dïng ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu cho m¸y chñ hoÆc lÊy th«ng tin tõ m¸y chñ. SQL ®­îc sö dông ®Ó nhanh chãng t¹o ra c¸c trang Web ®éng (Dynamic Web Pages). KÕt dÝnh gi÷a c¬ së d÷ liÖu và trang Web. Khi ng­êi dïng yªu cÇu, SQL sÏ thùc hiÖn viÖc truy cËp th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu trªn m¸y chñ và hiÖn thÞ làm viÖc kÕt qu¶ trªn trang Web, SQL còng là c«ng cô ®Ó cËp nhËt th«ng tin cho CSDL. SQL cho làm viÖc víi nh÷ng d÷ liÖu cã cÊu tróc b»ng (Table) nh­ Foxpro, Access, SQL ph©n tÝch, xö lý th«ng tin, söa ®æi cÊu tróc cña c¸c b¶ng. §Æc ®iÓm næi bËt cña SQL là cho phÐp nhiÒu ng­êi truy cËp ®ång thêi. SQL sö dông Query (c©u hái truy vÊn) mçi Query là mét c©u lÖnh SQL ®­îc x©y dùng hoàn chØnh và cã thÓ ghi l¹i ®Ó mang ra sö dông bÊt cø lóc nào. SQL cã kh¶ n¨ng ®¸p øng hÇu hÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc cËp nhËt, ph©n tÝch d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng, và cã thÓ kÕt nèi mét CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Mét sè c«ng cô chÝnh cña SQL cã kh¶ n¨ng ®¸p øng hÇu hÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi viÖc cËp nhËt, ph©n tÝch d÷ liÖu tõ c¸c b¶ng, và cã thÓ kÕt nèi mét CSDL kh¸c sang SQL th«ng qua ODBC. Mét sè c«ng cô chÝnh cña SQL: CËp nhËt, xo¸ c¸c b¶ng ghi trªn toàn b¶ng theo nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. KÕt nèi d÷ liÖu trªn m¸y chñ (Server). Khi d÷ liÖu ®­îc tËp trung trªn m¸y chóng ta ph¶i dïng lÖnh SQL ®Ó x©m nhËp vào bªn trong m¸y. KÕt hîp c¸c trang Web víi CSDL b»ng lÖnh SQL. TÊt c¶ c¸c chøc n¨ng cña SQL ®Òu cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c c«ng cô kh¸c nhau cña phÇn mÒm cã sö dông SQL. C©u lÖnh ®¬n gi¶n, dÔ nhí, dÔ sö dông và rÊt ng¾n gän. Kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu phøc t¹p cña c«ng viÖc… D¹ng lÖnh cña ng«n ng÷ truy vÊn d÷ liÖu: a) CËp nhËt d÷ liÖu: Thªm c¸c Record vào mét b¶ng: Có ph¸p: Insert Into Tªn_b¶ng (danh_s¸ch_c¸c_tr­êng) Value (C¸c_gi¸_trÞ) [C©u_hái_con] b) Xo¸ c¬ së d÷ liÖu: Xo¸ mét record ra khái b¶ng Có ph¸p: Delete Tªn_ b¶ng [From (Tªn_b¶ng)] [WHERE biÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] c) Truy vÊn d÷ liÖu: Có ph¸p: Select [*Distinet] danh_s¸ch _tham _chiÕu Form danh_s¸ch_tªn_b¶ng/Tªn_c¸c_view [Where BiÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] [Group by danh_s¸ch_c¸c_cét] [Having BiÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] [Order by {Tªn_tr­êng/ Sè_ thø_ tù _tr­êng/ BiÓu_thøc}] d) Söa ®æi d÷ liÖu: Update [Tªn_b¶ng] Set [Tªn_cét = biÓu thøc,…] [From Tªn _b¶ng] [Where BiÓu_thøc_®iÒu_kiÖn] KÕT NèI ODBC (OPEN DATABASE CONNECTIVITY ) V× lý do sö dông nhiÒu hÖ thèng CSDL kh¸c nhau, do vËy nªn nhÊt thiÕt ph¶i cã mét chuÈn ®Ó giao tiÕp gi÷a c¸c hÖ thèng này, nÕu kh«ng khi chuyÓn sö dông tõ c¬ së d÷ liÖu này sang mét hÖ thèng kh¸c, mac ch­¬ng tr×nh ph¶i thay ®æi cho phï hîp, ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò này, ng­êi ta ®­a ra chuÈn giao tiÕp ODBC. ChuÈn ODBC sö dông ®Ó cËp nhËt tõ m¸y chñ và thùc hiÖn c¸c c©u lÖnh SQL. ODBC sÏ thùc hiÖn hai qu¸ tr×nh: chuyÓn yªu cÇu và nhËn kÕt qu¶ trë vÒ. Nhê qu¸ tr×nh này mà chóng ta cã thÓ lÊy d÷ liÖu tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Qui tr×nh ®iÒu khiÓn cËp nhËt d÷ liÖu dïng ODBC. T¹o kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu Göi c©u truy vÊn SQL ®Õn Server và nhËn l¹i kÕt qu¶ Qu¸ tr×nh t¹o mét kÕt nèi qua c¸c b­íc: Vào Control Panel Chän 32 Bit ODBC, chän DSN. Chän Add Lóc này c¸c c¬ së d÷ liÖu nguån hÖ thèng sÏ hiÖn thÞ, chän kiÓu d÷ liÖu cÇn kÕt nèi, chän Finish. Gâ tªn d÷ liÖu nguån vào Box Data Source, chän Select, chän ®­êng dÉn, tªn c¬ së d÷ liÖu cÇn kÕt nèi, chän OK. Chän OK cho tÊt c¶ c¸c b­íc cßn l¹i. Nh­ vËy chóng ta ®· hoàn thành qu¸ tr×nh kÕt nèi ! Ch­¬ng III PH©N TÝCH Vµ THIÕT KÕ HÖ THèNG PH©N TÝCH HÖ THèNG TH«NG TIN NGHIªN CøU HIÖN TR¹NG Giíi thiÖu c«ng ty: H·ng hàng kh«ng ViÖt Nam Airlines thùc hiÖn vËn chuyÓn hành kh¸ch và hành lý b»ng ®­êng hàng kh«ng. C«ng ty cã nhiÒu v¨n phßng khu vùc, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¹i lý ph©n phèi vÐ ë kh¾p c¸c tØnh thµnh cã ®­êng bay néi ®Þa và quèc tÕ. Víi ®­êng bay néi ®Þa, cã nhiÒu s©n bay là n¬i ph©n phèi vÐ chÝnh thøc cho h·ng nh­ Néi Bài - Hà Néi, §à N½ng, HuÕ, T©n S¬n NhÊt - TP. Hå ChÝ Minh, Vinh – NghÖ An … HiÖn tr¹ng tæ chøc: C«ng ty cã rÊt nhiÒu phßng ban, trong ®ã cã mét sè phßng ban liªn quan ®Õn viÖc ®Æt chç (Booking) và ph©n phèi vÐ là: Phßng th­¬ng m¹i kh¸ch hàng và tài chÝnh kÕ to¸n: Qu¶n lý xÕp lÞch c¸c chuyÕn bay, l­îng hành kh¸ch tèi ®a cña chuyÕn bay, sè vÐ cã thÓ b¸n trong tõng chuyÕn bay, qu¶n lý doanh thu tiÒn vÐ, ®Þnh gi¸ vÐ, ph¸t hành vÐ míi cho tõng chuyÕn bay. C¸c phßng vÐ và ®¹i lý hàng kh«ng: Thùc hiÖn viÖc b¸n vÐ và theo dâi, ®iÒu chØnh viÖc ®¨ng ký chç cho kh¸ch, th«ng b¸o kÞp thêi cho hành kh¸ch biÕt nh÷ng thay ®æi míi nhÊt vÒ lÞch tr×nh bay,… Bé phËn gi¸m ®èc h·ng hàng kh«ng: DuyÖt c¸c quyÕt ®Þnh, chiÕn l­îc cña phßng th­¬ng m¹i kh¸ch hàng, theo dâi doanh thu và tæng hîp th«ng tin kinh doanh cña h·ng. §éi ®iÒu hành bay: S¾p xÕp m¸y bay, theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c m¸y bay, mua hoÆc thuª m¸y bay míi, mang m¸y bay ®i ®¹i tu, söa ch÷a b¶o hành. B¸n cho thuª, thanh lý m¸y bay. Cã thÓ chia c¬ cÊu ®Æt chç và b¸n vÐ m¸y bay cña h·ng ra làm ba c«ng ®o¹n chÝnh, ®ã là: 1) XÕp lÞch c¸c chuyÕn bay, quy ®Þnh sè chç cÇn b¸n, quy ®Þnh gi¸ vÐ, ph¸t hµnh vÐ míi, cung cÊp và quy ®Þnh nh÷ng th«ng tin vÒ b¸n vÐ, c¸c quy ®Þnh riªng ¸p dông trong tõng giai ®o¹n. 2) Qu¶n lý viÖc b¸n vÐ, ®Æt chç, doanh thu. 3) Hç trî kh¸ch hàng t×m hiÓu th«ng tin, tra cøu c¸c chuyÕn bay và th«ng tin vÒ b¶ng gi¸ vÐ cña c¸c chuyÕn bay, ®Æt chç, lÊy vÐ. §èi t­îng quan t©m: Phßng th­¬ng m¹i kh¸ch hàng và tài chÝnh kÕ to¸n: Phßng th­¬ng m¹i kh¸ch hàng và tài chÝnh kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt, theo dâi và ®iÒu chØnh kÞp thêi ®Õn viÖc b¸n vÐ và ph©n phèi vÐ cña c¸c chuyÕn bay trªn hÖ thèng m¹ng Web. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: Ø §¨ng ký chuyÕn bay míi. Ø Ph¸t hành chøng tõ vÐ míi Ø Theo dâi t×nh h×nh b¸n vÐ, ®Æt chç Ø Theo dâi c¸c chuyÕn bay bÞ ho·n, tai n¹n ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh lÞch bay Ø Thay ®æi gi¸ vÐ c¸c chuyÕn bay, ®¨ng ký bæ sung nh÷ng chuyÕn bay míi Ø §¨ng ký, bæ sung, ph©n quyÒn cho nh©n viªn cña c¸c phßng vÐ Nh©n viªn b¸n vÐ: Nh©n viªn b¸n vÐ trùc thuéc c¸c phßng vÐ và ®¹i lý hàng kh«ng, là ng­êi trùc tiÕp ph©n phèi vÐ cho kh¸ch hàng. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô sau: Ø Theo dâi nhu cÇu vÐ, l­îng vÐ cßn l¹i, doanh thu b¸n Ø §­a th«ng tin cô thÓ vÒ c¸c chuyÕn bay cho kh¸ch hàng (lÞch bay, gi¸ vÐ, quy ®Þnh vÒ hành lý,…) Ø Ghi nhËn, kiÓm tra và ®iÒu chØnh t×nh h×nh ®¨ng ký chç míi cña kh¸ch hàng Ø XuÊt vÐ cho kh¸ch và thu tiÒn vÐ. Hành kh¸ch: Ø Xem quy ®Þnh bay, th«ng tin gi¸ vÐ. Ø Xem th«ng tin chi tiÕt c¸c chuyÕn bay trong thêi gian dù ®Þnh Ø §¨ng ký chç Ø Thùc hiÖn lÊy vÐ, thanh to¸n tiÒn vÐ. YªU CÇU CHøC N¨NG Chøc n¨ng qu¶n lý hÖ thèng: §¨ng ký chuyÕn bay míi: §¨ng ký c¸c chuyÕn bay cña h·ng hàng kh«ng, Ên ®Þnh thêi gian b¾t ®Çu cho ®Æt chç và b¸n vÐ. Hç trî cho nghiÖp vô ®¨ng ký chuyÕn bay míi. CËp nhËt gi¸ vÐ c¸c chÆng bay: Thay ®æi gi¸ vÐ c¸c hành tr×nh bay, phôc vô nghiÖp vô thay ®æi gi¸ vÐ §¨ng ký nh©n viªn míi và ph©n quyÒn: §¨ng ký nh©n viªn míi và ph©n quyÒn phôc vô cho c¸c nh©n viªn ®Ó ®¶m b¶o b¶o mËt d÷ liÖu và ph©n quyÒn hÖ thèng Chøc n¨ng qu¶n lý vÐ: B¸n vÐ, huû vÐ: Hç trî cho nghiÖp vô b¸n vÐ, huû vÐ và thanh to¸n KiÓm tra tr­íc chuyÕn bay Xem và in b¸o c¸o ®Þnh kú Chøc n¨ng qu¶n lý Booking ( ®Æt chç) ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin S¬ §å dßng d÷ liÖu C¸C MÉu BIÓU LIªN QUAN MÉu biÓu 1: V¨n phßng khu vùc t¹i miÒn trung V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i NghÖ An LiÖT Kª S¶N L­îNG VËN CHUYÓN CHUYÕN BAY §ÕN Tõ ngày:1/3/2006 ®Õn ngày 31/3/2006 S©n bay: Vinh Stt M· chuyÕn bay Ngày bay Sè hiÖu m¸y bay S¶n l­îng hành kh¸ch Tæng sè kh¸ch quèc tÕ Tæng sè ghÕ H¹ng W H¹ng M HÖ sè ghÕ sö dông 1 CB1 12/3/2006 B707 34 18 16 100% 4 2 CB2 15/3/2006 B702 40 20 20 100% 0 3 CB3 27/3/2006 B800 45 25 20 100% 8 MÉu biÓu: 2 V¨n phßng khu vùc t¹i miÒn trung V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i NghÖ An LIÖT Kª S¶N L­îNG VËN CHUYÓN CHUYÕN BAY ®ÕN Tõ ngày:1/3/2006 ®Õn ngày 31/3/2006 S©n bay: Vinh Stt M· chuyÕn bay Ngày bay Sè hiÖu m¸y bay S¶n l­îng hành kh¸ch Tæng sè kh¸ch quèc tÕ Tæng sè ghÕ H·ng W H·ng M HÖ sè ghÕ sö dông 1 CB3 1/3/2006 B705 45 25 15 88,89% 9 2 CB6 11/3/2006 B706 40 20 10 75% 0 3 CB9 21/3/2006 C306 35 15 15 85,71% 10 MÉu biÓu: 3 V¨n phßng khu vùc t¹i miÒn trung V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i NghÖ An B¸O C¸O B¸N VÐ Tõ ngày: 1/3/2006 ®Õn ngày:31/3/2006 S©n bay: Vinh Ngày bay M· chuyÕn bay Giê bay Sè vÐ b¸n Sè tiÒn 12/3/2006 CB1 7:30 34 34000000 15/3/2006 CB2 9:30 40 40000000 27/3/2006 CB3 12:50 45 45000000 MÉu biÓu: 4 V¨n phßng khu vùc t¹i miÒn trung V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i NghÖ An DANH S¸CH C¸C CHUYÕN BAY Tõ ngày: 1/3/2006 ®Õn ngày:31/3/2006 S©n bay: Vinh M· chuyÕn bay Ngày bay Giê bay Giê ®Õn N¬i ®i N¬i ®Õn T×nh tr¹ng bay CB1 12/3/2006 7:30 9:30 VINH Hå CHÍ MINH KÕt thóc CB2 15/3/2006 6:20 8:20 VINH §µ N½ng KÕt thóc CB3 17/3/2006 7:30 9:20 VINH Hå CHÍ MINH KÕt thóc CB4 20/3/2006 6:20 8:20 VINH §µ N½ng KÕt thóc CB5 22/3/2006 7:00 9:00 VINH Hå CHÍ MINH KÕt thóc Tõ ®IÓN D÷ LIÖU STT TªN D÷ LIÖU LO¹I KIÓU D÷ LIÖU C«NG THøC 1 MANV KTT TEXT 2 TENNV KTT TEXT 3 DCNV KTT TEXT 4 MATKHAU KTT TEXT 5 TENTRUYCAP KTT TEXT 6 NGAYCNNV KTT DATE/TIME 7 GIOITINH KTT YES/NO 8 TELNV KTT TEXT 9 MASAN KTT TEXT 10 TENSAN KTT TEXT 11 SOHIEU KTT TEXT 12 HANGW KTT NUMBER 13 HANGM KTT NUMBER 14 MACB TT TEXT CT1 15 NGAYBAY KTT DATE/TIME 16 DI KTT TEXT 17 DEN KTT TEXT 19 GIOBAY KTT DATE/TIME 20 TINHTRANG KTT TEXT 21 GIODEN KTT DATE/TIME 22 GIOBAYTT KTT DATE/TIME 23 GIODENTT KTT DATE/TIME 24 MAVE KTT TEXT 25 SOPRN KTT TEXT 26 NGAYBAN TT DATE/TIME CT2 27 GIAVN TT NUMBER 28 GIAQT TT NUMBER 29 KHVN TT NUMBER 30 KHQT TT NUMBER 31 MAKHACH KTT TEXT 32 TENKHACH KTT TEXT 33 DCKHACH KTT TEXT 34 CMND KTT TEXT 35 LOAIKHACH TT TEXT 36 DTKHACH KTT TEXT STT TªN D÷ LIÖU LO¹I KIÓU D÷ LIÖU C«NG THøC 37 MAQT KTT TEXT 38 QUOCTICH TT TEXT 39 NGAYSINH KTT DATE/TIME 40 NHOMTUOI TT TEXT 41 GIAVE TT NUMBER CT3 C«ng thøc tÝnh to¸n: CT1: MACB = Max (MACB) + 1 CT2: NGAYBAN = ngày hÖ thèng CT3: IF NHOMTUOI = “A” THEN IF QUOCTICH = “VIETNAM” THEN GIAVE = GIAVN ELSE GIAVE = GIAQT END IF IF NHOMTUOI = “C” THEN IF QUOCTICH = “VIETNAM” THEN GIAVE = 0.5*GIAVN ELSE GIAVE = 0.5*GIAQT END IF IF NHOMTUOI = “I” THEN IF QUOCTICH = “VIETNAM” THEN GIAVE = 0.1*GIAVN ELSE GIAVE = 0.1*GIAQT END IF M« H×NH THùC THÓ KÕT HîP X©y dùng c¸c thùc thÓ: + Thùc thÓ: QUOCTICH QUOCTICH MAQT TENQT + Thùc thÓ: GADI GADI MADI TENNOIDI + Thùc thÓ: GADEN GADEN MADI TENNOIDEN HANHKHACH + Thùc thÓ: HANHKHACH MAKHACH TENKHACH DCKHACH DTKHACH CMND NGAYSINH NHOMTUOI GIOI LOAIKHACH MAVE LOAIVE + Thùc thÓ: CHUYENBAY MACBAY NGAYBAYDK NGAYBAYTT NGAYDENDK NGAYDENTT GIOBAY GIODEN TINHTRANG CHUYENBAY + Thùc thÓ: MAYBAY SOHIEU TONGSOCHO HANGW HANGM FREEW FREEM MAYBAY + Thùc thÓ: LOAI SOHIEU DIENGIAI LOAI M« h×nh thùc thÓ kÕt hîp: LOAI SOHIEU DIENGIAI MAYBAY SOHIEU TONGSOCHO HANGW HANGM FREEW FREEM CHUYENBAY MACBAY NGAYBAYDK NGAYBAYTT NGAYDENDK NGAYDENTT GIOBAY GIODEN TINHTRANG HANHKHACH MAKHACH TENKHACH DCKHACH DTKHACH CMND NGAYSINH NHOMTUOI GIOI LOAIKHACH GADI MADI TENNOIDI GADEN MADI TENNOIDEN DATCHO/MUA VE HANGGHE NGAYLAYVE DEN 1-n 1-n 1-n ĐI 1-n 1-n BAY NGAYTT GIOTT QUOCTICH MAQT TENQT 1-n 1-1 CIF 1-n 1-n CIF 1-n 1-n X©Y DùNG C¸C C¬ Së D÷ LIÖU Danh s¸ch ng­êi sö dông ch­¬ng tr×nh: Table NHANVIEN TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MANV Text Khoa chÝnh TENNV Text GIOITINH Text DIACHINV Text TELNV Text TENTRUYCAP Text MATKHAU Text NGAYCNNV Date/Time 5.2 Danh s¸ch c¸c lo¹i m¸y bay vËn chuyÓn: Table MAYBAY TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC SOHIEU Text Kho¸ chÝnh HANGW Number HANGM Number FREEM Number FREEW Number Danh s¸ch c¸c chuyÕn bay: Table CHUYENBAY TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MACB Text Kho¸ chÝnh NGAYBAY Date/time MADI Text MADEN Text SOHIEU Text GIODI Date/time GIODEN Date/time NGAYTT Date/time NGAYDITT Date/time GIODITT Date/time GIODENTT Date/time TINHTRANG Text Danh s¸ch quèc tÞch: Table QUOCTICH TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MAQT Text Kho¸ chÝnh QT Text Danh s¸ch c¸c hành kh¸ch: Table KHACH TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MAKHACH Text Kho¸ chÝnh TENKHACH Text GIOITINH Text NGAYSINH Date/time CMND Number DCKHACH Text TELKHACH Text EMAIL Text MAQT Text LOAIKHACH Text Danh s¸ch n¬i ®i: Table GADI TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MADI Text Kho¸ chÝnh TENDI Text Danh s¸ch quèc tÞch: Table QUOCTICH TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MADEN Text Kho¸ chÝnh TENDEN Text B¶ng gi¸ vÐ: Table GIAVE TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC MADI Text MADEN Text GIAVN Number GIAQT Number KHVN Number KHQT Number Chi tiÕt phiÕu ®Æt chç: Table BOOKING TªN TR­êNG KIÓU D÷ LIÖU RµNG BuéC SOPRN Text Kho¸ chÝnh TENTRUYCAP Text MATKHAU Text HANG Text MAKHACH Text MACB Text NGAYLAP Date/time Ch­¬ng IV: X©Y DùNG CH­¬NG TR×NH X©Y DùNG CH­¬NG TR×NH Tæ CHøC C¬ Së D÷ LIÖU TRªN SERVER C¬ së d÷ liÖu này ®­îc ®Æt trªn server, ta ph¶i khai b¸o cÊu h×nh cña nã trªn server. Khi øng dông yªu cÇu kÕt nèi CSDL, nã sÏ làm viÖc víi ODBC, th«ng qua c¸c tham sè trong Data Source Name (DSN) ®Ó t¹o mét kÕt nèi. Mét DSN gåm mét Data Source chØ ra chÝnh x¸c Database và mét Data engine cho biÕt ®­êng dÉn t­¬ng øng víi Database ®ã. Hai thành phÇn này kÕt hîp víi nhau và ®Þnh danh duy nhÊt ®èi víi mét ®èi t­îng CSDL. Ngoài ra ta còng cã thÓ cung cÊp thªm c¸c tham sè UserID và Password ®Ó t¹o rào c¶n khi login vào Database. C¸c cÊu h×nh này ®­îc thiÕt lËp trªn ODBC Data Source [32 bit] trong Control Panel, c¸c Drive cña hÖ qu¶n trÞ CSDL ph¶i ®­îc cài ®Æt lªn hÖ thèng, trong ph¹m vi øng dông này ta sö dông Microsoft SQL server X©Y DùNG CH­¬NG TR×NH HÖ thèng cã nhiÒu ng­êi sö dông và sö dông ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau. Tõng ®èi t­îng sö dông cã kh¶ n¨ng qu¶n lý và khai th¸c tïy thuéc vào chøc n¨ng cña hä. ë ®©y c¬ cÊu chøc n¨ng ®­îc ph©n thành 3 phÇn nh­ sau : Ng­êi qu¶n trÞ hÖ thèng Nh©n viªn b¸n vÐ Kh¸ch hµng C¸c thành phÇn này cã giao diÖn và thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau. Ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng dùa trªn phÝa ng­êi sö dông (Client), mäi yªu cÇu cña client ®­îc göi tíi Server th«ng qua giao thøc HTTP. Lóc này Server tiÕn hành xö lý c¸c yªu cÇu, göi kÕt qu¶ l¹i cho Client. KÕt qu¶ tr¶ vÒ ®­îc tr×nh bày trªn Web Browser cña Client. Néi dung cña ch­¬ng tr×nh ®­îc ph©n bè ë trang ASP và HTML. Néi dung chÝnh cña c¸c trang này xoay quanh vÊn ®Ò tr×nh bày d÷ liÖu cña øng dông cïng víi c¸c c¬ chÕ thao t¸c d÷ liÖu. §Ó thu thËp ®­îc d÷ liÖu ta sö dông ®èi t­îng d÷ liÖu ADO (ActiveX Data Objects) ®Ó kÕt nèi víi CSDL trªn Server. Th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc, c¸c tÝnh chÊt cöa ®èi t­îng này ta cã thÓ lÊy ®­îc d÷ liÖu theo mong muèn, ®ång thêi ta còng cã thÓ t¹o ra c¸c c¬ chÕ nh­ thªm míi, xãa bá hay thay ®æi th«ng tin. ViÖc kÕt nèi ®­îc thùc hiÖn trªn tõng trang và còng ®­îc hñy bá ngay trªn trang ®ã. ThuËT To¸N CH­¬NG TR×NH BEGIN Label Khoitao ; Read (“Nhap User va Password”) ; If (kiÓm tra th«ng tin) = true Then Begin - NhËp th«ng tin ; - Söa th«ng tin ; - T×m kiÕm th«ng tin ; - Xãa th«ng tin ; .............. End ; Else goto Khoitao ; END. 1.3.1 NhËp th«ng tin BEGIN Label nhaplai ; Read (nhËp th«ng tin) ; If (xö lý th«ng tin) = true Then Begin L­u th«ng tin ; End ; Else goto nhaplai ; END. 1.3.2 Söa ®æi th«ng tin BEGIN While (Chän th«ng tin cÇn söa) do Begin Chän th«ng tin cÇn söa While (Söa th«ng tin) do CËp nhËt th«ng tin sau khi söa vào c¬ së d÷ liÖu End; END. 1.3.3 T×m kiÕm th«ng tin BEGIN Label timkiem; NhËp (C¸c th«ng tin cÇn t×m kiÕm); If (Xö lý lçi) then XuÊt c¸c th«ng tin ra màn h×nh; Else goto timkiem; END. GIAO DIÖN CH­¬NG TR×NH GIAO DIÖN CHÝNH CñA CH­¬NG TR×NH a. Form giíi thiÖu: dïng ®Ó giíi thiÖu vÒ h·ng hµng kh«ng Airlines b. Form dÞch vô: gåm nh÷ng dÞch vô nh­ ¨n uèng, ®­a ®ãn kh¸ch, c¸c dÞch vô ®Æc biÖt … DÀNH CHO HÀNH KHÁCH -Nh©n viªn nhËp nh÷ng th«ng tin ®Ó ®Æt vÐ và ®¨ng ký chuyÕn bay dù ®Þnh cña hµnh kh¸ch. - Kh¸ch hàng cã thÓ kÝch chuét vào Tra cøu th«ng tin ®Ó biÕt th«ng tin vÒ c¸c chuyÕn bay, gi¸ vÐ cña c¸c chuyÕn bay và nh÷ng quy ®Þnh tr­íc chuyÕn bay. - Khi nh©n viªn b¸n vÐ kÝch chuét vào nót “®Æt chç” th× trang Web sÏ ®­a vào trang ®¨ng nhËp d­íi ®©y: Giao diÖn Form ®¨ng ký mua vÐ Sau khi ®¨ng ký ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin, c¸c th«ng tin sÏ ®­îc l­u tr÷ vào c¬ së d÷ liÖu, và trang Web sÏ ®­a ra th«ng tin vÒ chuyÕn bay, giê ®i, giê ®Õn cña hành kh¸ch. Giao diÖn Form tra cøu chuyÕn bay: Kh¸ch hàng thùc hiÖn nhËp vào N¬i ®Õn, N¬i ®i Khi ®ã, trang Web sÏ ®­a ra th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ chuyÕn bay nh­ sau: 2.3 DµNH CHO NG­êI QU¶N TRÞ M¹NG Giao diÖn Form ®¨ng nhËp hÖ thèng Sau khi nhËp User và Password thành c«ng, b¹n sÏ vào ®­îc trang qu¶n trÞ hÖ thèng, khi vào trang hÖ thèng b¹n cã thÓ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: CËp nhËt: cËp nhËt nh©n viªn, cËp nhËt gi¸ vÐ, cËp nhËt chuyÕn bay Thèng kª: thèng kª nh©n viªn, thèng kª chuyÕn bay HiÖu chØnh gi¸ vÐ c¸c chuyÕn bay CËp nhËt Giao diÖn Form cËp nhËt th«ng tin nh©n viªn Sau khi nhËp ®Çy ®ñ th«ng tin cña nh©n viªn míi, chi tiÕt vÒ nh©n viªn míi ®ù¬c truy cËp : Giao diÖn Form cËp nhËt gi¸ vÐ Giao diÖn Form cËp nhËt chuyÕn bay b. Thèng kª Giao diÖn Form thèng kª nh©n viªn Sau khi ®iÒn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, nh¸y chuét vµo “§ång ý” ta cã b¶ng thèng kª nh©n viªn nh­ sau: Giao diÖn Form thèng kª chuyÕn bay Sau khi ®iÒn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, nh¸y chuét vµo “§ång ý” ta cã b¶ng thèng kª c¸c chuyÕn bay nh­ sau: HiÖu chØnh Form hiÖu chØnh gi¸ vÐ 2.4 dµnh cho nh©n viªn b¸n vÐ §Ó tra cøu chuyÕn bay, tra cøu gi¸ vÐ, tra cøu hµnh kh¸ch nh©n viªn b¸n vÐ cÇn ph¶i nhËp vào ngày, th¸ng, n¨m cña c¸c chuyÕn bay cÇn thiÕt. Khi ®ã trang Web ®­a ra danh s¸ch c¸c chuyÕn bay cã thêi gian nh­ yªu cÇu võa nhËp trªn. Nh­ vËy, nh©n viªn cã thÓ lùa chän ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc hiÖu chØnh, xo¸ Giao diÖn cËp nhËt hÖ thèng cña nh©n viªn b¸n vÐ Giao diÖn form tra cøu chuyÕn bay Giao diÖn form tra cøu gi¸ vÐ §Ó biÕt chi tiÕt vÒ gi¸ vÐ cña chuyÕn bay cÇn t×m, kÝch chuét vµo “Tra cøu” Khi muèn t×m kiÕm mét hµnh kh¸ch nµo ®ã kÝch chuét vµo tra cøu form hµnh kh¸ch Ch­¬ng V: KÕT LUËN KÕT QU¶ ®¹T ®­îC Ch­¬ng tr×nh: gióp cho ng­êi sö dông tra cøu th«ng tin vÒ c¸c chuyÕn bay và gi¸ vÐ ®­îc thuËn lîi h¬n kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu th¬i gian và c«ng søc ®Ó ®Õn tËn n¬i mua vÐ và t×m hiÓu vÒ c¸c chuyÕn bay. * Ch­¬ng tr×nh ®· gi¶i quyÕt ®­îc: + TiÕp nhËn ®¨ng ký cña kh¸c hàng ®Ó xö lý + Xem, cËp nhËt, söa, xãa nh÷ng th«ng tin cña c¸c nh©n viªn. + Xem, cËp nhËt, söa, xãa nh÷ng th«ng tin c¸c chuyÕn bay. + Ch­¬ng tr×nh ®· ch¹y thö nghiÖm trªn m¹ng côc bé. H¹N CHÕ Do ®iÒu kiÖn thùc tÕ cßn h¹n chÕ, mét sè vÊn ®Ò ch­a gi¶i quyÕt ®­îc nªn: + Ch­¬ng tr×nh ch­a ®­îc thö nghiÖm trªn m¹ng toàn cÇu. + L­îng th«ng tin cßn Ýt. + TÝnh b¶o mËt ch­a cao. Ch­¬ng tr×nh này chØ ë møc giíi h¹n kh¸ch mua vÐ và ®Æt vÐ ë nh÷ng chuyÕn bay néi ®Þa chø ch­a xÐt ®Õn viÖc qu¶n lý chç cho nh÷ng chuyÕn bay quèc tÕ còng nh­ cña c¸c h·ng hàng kh«ng kh¸c. H­íNG PH¸T TRIÓN Trong t­¬ng lai ch­¬ng tr×nh sÏ tiÕp tôc ®­îc cñng cè và ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hàng, ch­¬ng tr×nh này chØ míi ®Ò cËp ®Õn nh÷ng chuyÕn bay trong n­íc, v× thÕ cÇn ph¶i ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ ®iÒu chØnh thªm c¸c th«ng tin cña chuyÕn bay quèc tÕ. TµI LIÖU THAM KH¶O —Y– 1. S¸ch 1. TS PHAN HUY KHÁNH Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin . ASP C¬ së d÷ liÖu c¨n b¶n vµ chuyªn s©u. TËp 1, tËp 2 ( Tæng hîp vµ biªn dÞch VN- GUIDE _ nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª ) Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trong lËp tr×nh ( Tæng hîp vµ biªn dÞch VN- GUIDE _ nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª ) ASP 3.0 cho mäi ng­êi ( Tæng hîp vµ biªn dÞch VN- GUIDE _ nhµ xuÊt b¶n Thèng Kª ) Quang B×nh, Ph­¬ng Hµ - ThiÕt kÕ vµ xuÊt b¶n Web víi HTML, NXB Thèng kª, 2001. NguyÔn Tr­êng Sinh – Macromedia DreamweaverMX, NXB Lao §éng – X· héi, 2003. 7. Mét sè luËn v¨n tèt nghiÖp cña kho¸ tr­íc. 2. C¸c trang web

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBao cao.doc
  • pptLuan van.ppt
Luận văn liên quan