Khóa luận Xây dựng Website sinh vật cảnh

Lời nói đầu Hiện nay ngành Công nghệ thông tin phát triển nhanh với công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại. Những ứng dụng của Công nghệ thông tin đã thực sự đóng góp to lớn cho sự phát triển của nhân loại.Trong những đóng góp to lớn của Công nghệ thông tin đó là việc áp dụng Công nghệ thông tin nói chung và Internet nói riêng trong việc quảng bá và giao dịch qua mạng. Giao dịch điện tử ngày nay đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong đời sống xã hội. Đó là những phương thức giao dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất, tận dụng được tối đa thời gian và nguồn nhân lực. Giao dịch điện tử là sự kết hợp của những thành tựu khoa học kỹ thuật, vì giao dịch điện tử được tiến hành trên mạng Internet nên không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách địa lý do đó được nhiều người biết đến. Nhờ giao dịch điện tử mà các nhà kinh doanh đã tiếp cận được với khách hàng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tăng chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Từ ngày xưa ông cha ta đã gửi gắm vào thiên nhiên những thú chơi tao nhã như: trồng hoa cảnh, cây cảnh, nuôi chim cảnh, cá cảnh .tình cảm ý niệm thẩm mỹ của mình làm tăng thêm lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước để tự khẳng định và hoàn thiện mình. Nghệ thuật chơi sinh vật cảnh có tính quần chúng rộng rãi, tính dân tộc đậm đà, tính nhân văn cao quý, tính thẩm mỹ độc đáo, tính triết học sâu sắc, tính sáng tạo mới mẻ, tính kinh tế cao và làm vẻ vang cho truyền thống văn hoá của dân tộc. Hiện nay ở nước ta, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, người ta càng có nhiều niềm đam mê và thú vui trong đó có thú chơi sinh vật cảnh. Họ cần những thông tin liên quan đến các loài như: cây cảnh, hoa cảnh và những con cá cảnh . Chính vì vậy việc tạo lập một Website về sinh vật cảnh với những thông tin liên quan đến những loài cây, loài hoa . mới, cách chăm sóc chúng tốt nhất là việc rất cần thiết đối với mọi người. Sự ra đời của các ngôn ngữ lập trình cho phép chúng ta có thể thiết kế và xây dựng các ứng dụng giao dịch điện tử dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau khi tìm hiểu về ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL em đã áp dụng xây dựng “Website sinh vật cảnh” làm khoá luận tốt nghiệp. Nội dung bao gồm các chức năng sau: - Hỗ trợ khách hàng: Thông qua trình duyệt Web bất kỳ khách hàng nào cũng có thể dạo trên tất cả các trang WebSite để biết được các thông tin về các loại sinh vật cảnh, một số kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc các loài cây cảnh, hoa cảnh, cá cảnh và những dịch vụ khác. Bên cạnh việc vào trang Web để biết các thông tin cần thiết về các loài mọi người còn có thể được biết về thị trường sinh vật cảnh qua đó họ có thể đến các địa chỉ trên để mua. Mặt khác các nhà vườn còn có thể rao bán các loại sinh vật cảnh lên trang Web thông qua hình ảnh sinh động và địa chỉ cụ thể thì khách hàng sẽ tìm đến. - Hỗ trợ người quản trị: Người quản trị sẽ được thao tác trên cơ sở dữ liệu thông qua giao diện Web như: thêm, sửa, xoá .các thông tin về các loài mới, ngoài ra còn quản lý các thông tin về đăng nhập hệ thống, quản lý các góp ý của khách hàng, xem xét những thông tin đăng ký của khách hàng để cập nhật lại về thị trường sinh vật cảnh.

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1902 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng Website sinh vật cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc Vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin === ™ & ˜ === nguyÔn thÞ huyÒn trang website sinh vËt c¶nh Khãa luËn tèt nghiÖp Vinh, 5/2006 Lêi nãi ®Çu HiÖn nay ngµnh C«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn nhanh víi c«ng nghÖ ngµy cµng tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Nh÷ng øng dông cña C«ng nghÖ th«ng tin ®· thùc sù ®ãng gãp to lín cho sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i.Trong nh÷ng ®ãng gãp to lín cña C«ng nghÖ th«ng tin ®ã lµ viÖc ¸p dông C«ng nghÖ th«ng tin nãi chung vµ Internet nãi riªng trong viÖc qu¶ng b¸ vµ giao dÞch qua m¹ng. Giao dÞch ®iÖn tö ngµy nay ®ãng vai trß quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. §ã lµ nh÷ng ph­¬ng thøc giao dÞch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt, tËn dông ®­îc tèi ®a thêi gian vµ nguån nh©n lùc. Giao dÞch ®iÖn tö lµ sù kÕt hîp cña nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt, v× giao dÞch ®iÖn tö ®­îc tiÕn hµnh trªn m¹ng Internet nªn kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi kho¶ng c¸ch ®Þa lý do ®ã ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn. Nhê giao dÞch ®iÖn tö mµ c¸c nhµ kinh doanh ®· tiÕp cËn ®­îc víi kh¸ch hµng, ®iÒu ®ã còng ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng chÊt l­îng dÞch vô cho kh¸ch hµng. Tõ ngµy x­a «ng cha ta ®· göi g¾m vµo thiªn nhiªn nh÷ng thó ch¬i tao nh· nh­: trång hoa c¶nh, c©y c¶nh, nu«i chim c¶nh, c¸ c¶nh...t×nh c¶m ý niÖm thÈm mü cña m×nh lµm t¨ng thªm lßng yªu thiªn nhiªn, yªu con ng­êi, yªu ®Êt n­íc ®Ó tù kh¼ng ®Þnh vµ hoµn thiÖn m×nh. NghÖ thuËt ch¬i sinh vËt c¶nh cã tÝnh quÇn chóng réng r·i, tÝnh d©n téc ®Ëm ®µ, tÝnh nh©n v¨n cao quý, tÝnh thÈm mü ®éc ®¸o, tÝnh triÕt häc s©u s¾c, tÝnh s¸ng t¹o míi mÎ, tÝnh kinh tÕ cao vµ lµm vÎ vang cho truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc. HiÖn nay ë n­íc ta, ®êi sèng kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ng­êi ta cµng cã nhiÒu niÒm ®am mª vµ thó vui trong ®ã cã thó ch¬i sinh vËt c¶nh. Hä cÇn nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c loµi nh­: c©y c¶nh, hoa c¶nh vµ nh÷ng con c¸ c¶nh... ChÝnh v× vËy viÖc t¹o lËp mét Website vÒ sinh vËt c¶nh víi nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng loµi c©y, loµi hoa... míi, c¸ch ch¨m sãc chóng tèt nhÊt lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi ng­êi. Sù ra ®êi cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cho phÐp chóng ta cã thÓ thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c øng dông giao dÞch ®iÖn tö d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Sau khi t×m hiÓu vÒ ng«n ng÷ PHP vµ c¬ së d÷ liÖu MySQL em ®· ¸p dông x©y dùng “Website sinh vËt c¶nh” lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Néi dung bao gåm c¸c chøc n¨ng sau: - Hç trî kh¸ch hµng: Th«ng qua tr×nh duyÖt Web bÊt kú kh¸ch hµng nµo còng cã thÓ d¹o trªn tÊt c¶ c¸c trang WebSite ®Ó biÕt ®­îc c¸c th«ng tin vÒ c¸c lo¹i sinh vËt c¶nh, mét sè kinh nghiÖm vµ kü thuËt ch¨m sãc c¸c loµi c©y c¶nh, hoa c¶nh, c¸ c¶nh vµ nh÷ng dÞch vô kh¸c. Bªn c¹nh viÖc vµo trang Web ®Ó biÕt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c loµi mäi ng­êi cßn cã thÓ ®­îc biÕt vÒ thÞ tr­êng sinh vËt c¶nh qua ®ã hä cã thÓ ®Õn c¸c ®Þa chØ trªn ®Ó mua. MÆt kh¸c c¸c nhµ v­ên cßn cã thÓ rao b¸n c¸c lo¹i sinh vËt c¶nh lªn trang Web th«ng qua h×nh ¶nh sinh ®éng vµ ®Þa chØ cô thÓ th× kh¸ch hµng sÏ t×m ®Õn. - Hç trî ng­êi qu¶n trÞ: Ng­êi qu¶n trÞ sÏ ®­îc thao t¸c trªn c¬ së d÷ liÖu th«ng qua giao diÖn Web nh­: thªm, söa, xo¸...c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi míi, ngoµi ra cßn qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ ®¨ng nhËp hÖ thèng, qu¶n lý c¸c gãp ý cña kh¸ch hµng, xem xÐt nh÷ng th«ng tin ®¨ng ký cña kh¸ch hµng ®Ó cËp nhËt l¹i vÒ thÞ tr­êng sinh vËt c¶nh. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Lª Anh Ngäc ®· tËn t×nh h­íng dÉn, gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn kho¸ luËn. Qua ®©y em còng xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng nghÖ th«ng tin cïng tÊt c¶ c¸c b¹n ®· gióp ®ì khi thùc hiÖn kho¸ luËn tèt nghiÖp. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng ch¾c ch¾n vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n sinh viªn. Ch­¬ng I: C¬ s¬ lý thuyÕt I. Tæng quan vÒ Internet: Kh¸i niÖm vÒ Internet: Internet lµ mét m¹ng m¸y tÝnh toµn cÇu mµ bÊt kú ai còng cã thÓ kÕt nèi bµng m¸y PC cña hä. §ã lµ mét liªn m¹ng nèi nh÷ng m¹ng ®­îc ®iÒu hµnh vµ lµm chñ mét c¸ch riªng lÎ l¹i cïng nhau. Vµo m¹ng Internet b¹n cã thÓ t×m thÊy nhiÒu tµi liÖu ®Ó nghiªn cøu, häc tËp, trao ®æi th­ tõ, t¸n gÉu víi b¹n bÌ, xem phim, nghe nh¹c, xem qu¶ng c¸o, ®äc b¸o, ®Æt hµng, mua b¸n..... Mçi m¸y tÝnh trªn Internet ®­îc gäi lµ mét host. Mçi host cã kh¶ n¨ng nh­ nhau vÒ truyÒn th«ng tíi m¸y kh¸c trªn Internet, mçi host ®­îc nèi tíi m¹ng b»ng ®­êng tèc ®é cao(ADSL) Ch­¬ng tr×nh Client (Ch­¬ng tr×nh m¸y kh¸ch): Lµ ch­¬ng tr×nh cã ch­¬ng tr×nh ng­êi dïng th©n thiÖn, ch¹y trªn m¸y kh¸ch, truy cËp th«ng tin hay dÞch vô tõ nh÷ng ch­¬ng tr×nh kh¸c trªn Internet. VÝ dô vÒ ch­¬ng tr×nh Client lµ Web browser- tr×nh bµy néi dung cho Web server cung cÊp, FTP Client- lÊy tËp tin tõ FTP server hoÆc c¸c ch­¬ng tr×nh Internet mail client mµ ng­êi dïng dïng ®Ó lµm viÖc víi th«ng ®iÖp mail truy xuÊt tõ mail server. Ch­¬ng tr×nh Server (Ch­¬ng tr×nh m¸y phôc vô): Lµ ch­¬ng tr×nh trªn m¸y chñ, cung cÊp th«ng tin hay dÞch vô ®­îc yªu cÇu cho ch­¬ng tr×nh client trªn Internet. Ch­¬ng tr×nh server tËp trung hãa qu¸ tr×nh vµ th«ng tin ®Ó ch­¬ng tr×nh client xö lý. VÝ dô vÒ ch­¬ng tr×nh server lµ Web server, FTP server, mail server. Internet Service Provider (ISP): Lµ n¬i cung cÊp c¸c dÞch vô Internet cho kh¸ch hµng. Mçi ISP cã nhiÒu kh¸ch hµng vµ cã thÓ së h÷u nhiÒu dÞch vô Internet kh¸c nhau. 2. C¸c dÞch vô th­êng dïng trªn Internet: DÞch vô World Wide Web: gäi t¾t lµ Web, lµ dÞch vô phæ biÕn hiÖn nay trªn Internet. §Ó sö dông dÞch vô nµy, c¸c m¸y client cÇn cã ch­¬ng tr×nh duyÖt Web gäi lµ Web browser. Th«ng qua Internet, c¸c browser (tr×nh duyÖt) truy cËp ®­îc th«ng tin cña Web server, tr×nh duyÖt th«ng dông nhÊt hiÖn nay lµ Microsoft Internet Explorer. DÞch vô Electronic Mail: gäi t¾t lµ Mail, dÞch vô cho phÐp c¸c c¸ nh©n trao ®æi th­ tõ víi nhau qua Internet. DÞch vô FTP (File Transfer Protocol): Lµ dÞch vô truyÒn hay nhËn tËp tin tõ m¸y nµy sang m¸y kh¸c trªn Internet. Tªn c¸c FTP server th­êng cã d¹ng: ftp.domainname. Giao thøc truyÒn tËp tin trªn Internet lµ: ftp://ftp.domainname. VÝ dô : Muèn lÊy nh÷ng file ch­¬ng tr×nh hay d÷ liÖu ®­îc truy cËp bëi m¹ng VietNamNet th× chØ cÇn vµo Internet gâ vµo: ftp.vnn.vn. §Ó truyÒn th«ng víi nh÷ng m¸y tÝnh kh¸c, mäi m¸y tÝnh trªn Internet ph¶i hç trî giao thøc chung TCP/IP. (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). §Ó thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin trªn m¹ng, mçi m¸y tÝnh trªn Internet ®Òu ®­îc ®Þnh danh ®Ó ph©n biÖt víi c¸c m¸y kh¸c th«ng qua ®Þa chØ IP. Mçi ®Þa chØ IP gåm 4 sè hÖ thËp ph©n, cã gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 255, ®­îc ph©n c¸ch b»ng dÊu chÊm. URL (Uniform Resource Locator): §Ó truy xuÊt mét dÞch vô th«ng tin cña server, ng­êi ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh lo¹i ®Þa chØ vµ lo¹i cæng cña dÞch vô ®ã do cã nhiÒu dÞch vô trªn Internet cïng dïng chung Protocol, nªn ng­êi ta ®­a thªm vµo kh¸i niÖm cæng kh¸c nhau ®¸nh sè tõ 1¸16383 ®Ó truy xuÊt th«ng tin. II . Lîi Ých cña Internet mang l¹i: 1. World Wide Web: Ngµy nay sè Web site trªn toµn thÕ giíi ®· ®¹t tíi con sè khæng lå. Th«ng qua c¸c Web site c¸c c«ng ty cã thÓ gi¶m tèi ®a chi phÝ in Ên, ph©n ph¸t tµi liÖu cho kh¸ch hµng, ®¹i lý ë nhiÒu n¬i. HÖ thèng m¸y tÝnh cµi ®Æt nh÷ng hÖ ®iÒu hµnh kh¸c nhau vÉn cã thÓ xem th«ng tin vµ d÷ liÖu víi nhau th«ng qua chuÈn TCP/TP. Ng­êi dïng kh«ng cÇn biÕt nhiÒu vÒ m¸y tÝnh vÉn cã thÓ xem th«ng tin vµ d÷ liÖu dÔ dµng nhê c«ng nghÖ Web. Mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhê c«ng nghÖ Web, gióp thiÕt lËp nhanh c¸c trang Web víi gi¸ thµnh rÎ. TËn dông ®­îc tµi nguyªn s½n cã trªn Internet, mµ kh«ng cÇn ®Çu t­ lín cho huÊn luyÖn vµ ®µo t¹o. Th«ng tin cËp nhËt míi nhÊt, gi¶m thêi gian vµ gi¸ thµnh ®­a s¶n phÈm tíi thÞ tr­êng. Th«ng tin liªn l¹c nhanh chãng, hiÖu qu¶, v­ît mäi kho¶ng c¸ch ®Þa lý. 2. Tr×nh duyÖt Web: §Ó sö dông dÞch vô Web, client cÇn cã ch­¬ng tr×nh duyÖt Web gäi lµ Web browser kÕt nèi vµo Internet th«ng qua ISP. Néi dung tµi liÖu ®­îc tr×nh bµy trong tr×nh duyÖt d­íi d¹ng v¨n b¶n hoÆc ®å thÞ, phô thuéc vµo lo¹i tr×nh duyÖt ®­îc sö dông. Trong mét øng dông Web, tr×nh duyÖt Web ®­îc dïng ®Ó hiÓn thÞ néi dung c¸c trang. Ngoµi ra, nã cßn hiÓn thÞ kÕt qu¶ lÊy tõ c¬ së d÷ liÖu, ®Þnh d¹ng vµ läc kÕt qu¶ tõ c¬ së d÷ liÖu. Internet Explorer lµ mét tr×nh duyÖt chuÈn cho phÐp tr×nh bµy néi dung do Web server cung cÊp, cho phÐp ®¨ng ký tíi bÊt kú Web site nµo trªn Internet, hç trî tr×nh bµy trang Web trong chÕ ®é toµn mµn h×nh, cung cÊp thanh dÞnh h­íng - di chuyÓn gióp duyÖt trang Web thuËn tiÖn h¬n. 3. Web server: Lµ øng dông cµi ®Æt trªn m¸y hay Internet, cho phÐp nhiÒu ng­êi dïng cã thÓ truy xuÊt cïng lóc tíi mét c¬ së d÷ liÖu gäi lµ øng dông d¹ng client/server. Khi ®ã, hÖ thèng øng dông ph¶i cã ch­¬ng tr×nh client xö lý mét sè nhiÖm vô vµ ch­¬ng tr×nh server xö lý nh÷ng nhiÖm vô kh¸c. Web lµ mét øng dông client/server. Trong ®ã Web server ®ãng vai trß lµ mét ch­¬ng tr×nh server xö lý c¸c nhiÖm vô x¸c ®Þnh, nh­ t×m trang thÝch hîp, xö lý tæ hîp d÷ liÖu, kiÓm tra d÷ liÖu hîp lÖ, s¾p xÕp d÷ liÖu, tr¶ vÒ kÕt qu¶ client, b¶o ®¶m an toµn d÷ liÖu, qu¶n lý giao dÞch. 4. X©y dùng mét øng dông trªn Web: ViÖc x©y dùng mét øng dông trªn Web cã thÓ kh¸c so víi lo¹i lËp tr×nh kh¸c kh«ng gièng nh÷ng øng dông client/server th«ng th­êng. Trang Web cã tÝnh ®éng cã nghÜa lµ khi gäi trang, nã lÊy d÷ liÖu cÇn thiÕt vµ göi tíi ng­êi dïng. Mét khi Web server göi trang ®i, nã kh«ng ghi nhí l¹i, nghÜa lµ server kh«ng cÇn biÕt b¹n ®· truy xuÊt trang nµy lÇn ®Çu tiªn hay lÇn thø mÊy. §Ó x©y dùng m« h×nh client/server th«ng th­êng, øng dông client duy tr× nèi kÕt víi thµnh phÇn server cña nã. NÕu server bÞ ®ãng, server sÏ nhËn biÕt ®iÒu nµy vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c riªng nh­ göi th«ng b¸o lçi ®Õn ng­êi dïng. Khi x©y dùng øng dông Web, kh«ng chØ cÇn quan t©m ®Õn thêi gian tån t¹i cña server trong bé nhí mµ cßn quan t©m ®Õn kÕt nèi m¹ng Internet. Khi tr×nh duyÖt yªu cÇu mét trang Web, nã ®­îc server ®ang më ghi nhËn vµ göi ®i. Server sÏ kh«ng kiÓm tra vµ x¸c ®Þnh xem tµi liÖu trang Web vµ tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn liªn quan ®Õn trang bao gåm: h×nh ¶nh, ©m thanh... cã ®­îc chuyÓn tíi tr×nh duyÖt hay ch­a. Ch­¬ng II: Ng«n ng÷ PHP vµ c¬ së d÷ liÖu MySQL. I. Kh¸i niÖm ng«n ng÷ PHP: 1. Kh¸i niÖm PHP: PHP ( Persional Home Page) lµ mét ng«n ng÷ lËp tr×nh ®­îc kÕt nèi chÆt chÏ víi m¸y chñ. Nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n lµ kh«ng theo thuËt ng÷ khoa häc th× mét qu¸ tr×nh xö lý PHP ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y chñ. Khi mét trang Web muèn dïng ®­îc PHP th× ph¶i ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh xö lý th«ng tin trong trang Web ®ã, sau ®ã ®­a ®­a ra kÕt qu¶ ng«n ng÷ HTML. Còng gièng nh­ hÇu hÕt c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c PHP cã thÓ nèi trùc tiÕp víi HTML. M· PHP t¸ch biÖt víi HTML b»ng c¸c thùc thÓ ®Çu vµ cuèi. Khi mét tµi liÖu ®­îc ®­a ra ph©n tÝch, qu¸ tr×nh xö lý PHP ®­îc thùc hiÖn ë nh÷ng ®iÓm quan träng, sau ®ã ®­a ra kÕt qu¶. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy cµng ph¸t triÓn trªn ThÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng, sù ra ®êi cña c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh cho phÐp chóng ta thiÕt kÕ vµ x©y dùng nh÷ng øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. PHP vµ c¬ së d÷ liÖu MySQL kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých dïng ®Ó x©y dùng øng dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö. ♥ 2. Lý do dïng PHP: Cã rÊt nhiÒu sù lùa chän c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh kh¸c nh­: ASP, Java, ASP.Net, trong mçi ng«n ng÷ lËp tr×nh nµy ®Òu cã cÊu h×nh vµ tÝnh n¨ng kh¸c nhau nh­ng chóng vÉn ®­a ra mét sè kÕt qu¶ gièng nhau. §èi víi nh÷ng ng­êi cßn xa l¹ víi PHP ®©y lµ sù l«i cuèn m¹nh mÏ nhÊt. Bëi nã thiÕt kÕ trong c¸c øng dông Web, cã nhiÒu tÝnh n¨ng ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu chung nhÊt. PHP lµ mét m· nguån më, v× m· nguån cña PHP s½n cã nªn céng ®ång c¸c nhµ ph¸t triÓn Web lu«n cã ý thøc c¶i tiÕn nã, n©ng cao ®Ó kh¾c phôc c¸c lçi trong c¸c ch­¬ng tr×nh nµy. PHP rÊt æn ®Þnh vµ t­¬ng hîp, PHP ®· vËn hµnh kh¸ æn ®Þnh trªn c¸c hÖ ®iÒu hµnh Unix, Windows ®ång thêi nã còng nèi víi c¸c m¸y chñ nh­ IIS, Apache. PHP lµ mét ng«n ng÷ dÔ häc, nÕu chóng ta lµm viÖc quen víi c¸c ng«n ng÷ nh­ C hay Pascal th× PHP còng cã mét sè tÝnh n¨ng gièng c¸c lo¹i ®ã. II.Ng«n ng÷ PHP: 1. C¸c lo¹i thÎ PHP: KiÓu Short: §©y lµ thÎ mÆc ®Þnh mµ c¸c nhµ lËp tr×nh PHP th­êng sö dông. VÝ dô: <? echo “ Wilcome to PHP. ” ; ?> KiÓu ®Þnh d¹ng XML: ThÎ nµy cã thÓ sö dông víi v¨n b¶n d¹ng XML. VÝ dô: <?php echo “ Wilcome to PHP with XML”; ?> KiÓu Script: (C¸c hµm) Trong tr­êng hîp b¹n sö dông PHP nh­ mét script t­¬ng tù khai b¸o JavaScript hay VBScript. VÝ dô: echo “PHP script”; KiÓu ASP: Trong tr­êng hîp b¹n khai b¸o thÎ PHP nh­ mét phÇn trong trang ASP. VÝ dô: C¸ch mét chØ cã thÓ sö dông nÕu nh÷ng Tag ng¾n ®­îc cho phÐp sö dông, cã thÓ söa short_open_tag trong cÊu h×nh PHP hoÆc biªn dÞch file php víi lùa chän cho phÐp dïng c¸c tag ng¾n. T­¬ng tù nh­ vËy, c¸ch thø t­ chØ cã t¸c dông nÕu Asp_tag ®­îc ®Æt trong file cÊu h×nh cña PHP. PHP cho phÐp hç trî c¸c kiÓu chó thÝch cña c¶ C vµ C++. 2. C¸c kiÓu d÷ liÖu: Sè nguyªn: §­îc khai b¸o vµ sö dông gi¸ trÞ gièng víi C VÝ dô: $x=12345; $y=-513; // khai b¸o sè ©m Sè thùc: VÝ dô: $x=1.456; $y=1.5e3; Chó ý:Ta cã c¸c hµm trong th­ viÖn ®Ó thao t¸c víi c¸c lo¹i d÷ liÖu thùc dÊu chÊm ®éng . X©u: Cã 2 c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh mét x©u: §Æt gi÷a 2 dÊu ngoÆc kÐp (“”) hoÆc gi÷a 2 dÊu ngoÆc ®¬n(‘’). §Ó ghÐp nèi c¸c x©u ta dïng dÊu “.” VÝ dô: Echo “Chao“.”ban”; M¶ng: M¶ng mét chiÒu: Cã thÓ dïng hµm: list() hoÆc array(). Cã thÓ dïng c¸c hµm aort(), ksort(), sort(), uasort() ®Ó s¾p xÕp m¶ng. Tuú thuéc viÖc b¹n ®Þnh s¾p xÕp theo kiÓu g× . M¶ng 2 chiÒu: VÝ dô: $a[1]=$f; $a[1][2]=Sf; $a[“abc”][2]=$f; 3. BiÕn gi¸ trÞ: PHP quy ®Þnh mét biÕn ®­îc biÓu diÔn b¾t ®Çu b»ng dÊu $, sau ®ã lµ mét ch÷ c¸i hoÆc dÊu g¹ch d­íi. Chó ý: PHP ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th­êng trong khai b¸o tªn biÕn. Mét sè biÕn ®· ®­îc khai b¸o s½n: HTTP_GET_VARS: M¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script th«ng qua ph­¬ng thøc HTTP GET. ChØ cã t¸c dông nÕu “track_vars” trong cÊu h×nh ®­îc ®Æt hoÆc chØ dÉn HTTP_POST_VARS: M¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script th«ng qua ph­¬ng thøc HTTP POST. HTTP_COOKIE_VARS: Mét m¶ng c¸c gi¸ trÞ nguyªn truyÒn tíi Script hiÖn t¹i b»ng HTTP COOKIE. ChØ cã t¸c dông nÕu “Track_Vars” trong cÊu h×nh ®­îc ®Æt hoÆc chØ dÉn Ph¹m vi gi¸ trÞ: PHP coi mét biÕn cã mét giíi h¹n. §Ó x¸c ®Þnh mét biÕn toµn côc (global) cã t¸c dông trong mét hµm ta cÇn khai b¸o l¹i. NÕu kh«ng cã gi¸ trÞ cña biÕn sÏ ®­îc coi nh­ lµ côc bé trong hµm. Tªn biÕn: Mét biÕn cã thÓ g¾n víi mét c¸i tªn. VÝ dô: $a=”Chao”; $$a=”ban”; $Chao=”ban”... C¸c gi¸ trÞ bªn ngoµi ph¹m vi PHP: HTML Form: Khi mét gi¸ trÞ g¾n víi mét file qua ph­¬ng thøc POST VÝ dô: Name: PHP sÏ t¹o mét bÕn $name bao gåm mäi gi¸ trÞ trong tr­êng Name cña form PHP cã thÓ hiÓu ®­îc mét m¶ng mét chiÒu gåm c¸c gi¸ trÞ trong mét form. V× vËy, b¹n cã thÓ nhãm nh÷ng gi¸ trÞ liªn quan l¹i víi nhau hoÆc sö dông ®Æc tÝnh nµy ®Ó nhËn c¸c gi¸ trÞ tõ mét ®Çu vµo tuú chän. 4. H»ng: PHP ®Þnh nghÜa s½n c¸c h»ng sè: File: Tªn cña Script file ®ang thùc hiÖn. Line: Sè dßng cña m· Script ®ang ®­îc thùc hiÖn trong script file hiÖn t¹i. Php_Version: Version cña PHP ®ang ch¹y. True False E_rror: B¸o hiÖu lçi. E_Parse: B¸o lçi sai biªn dÞch. E_Notice: Mét vµi sù kiÖn cã thÓ lµ lçi hoÆc kh«ng. 5. BiÓu thøc: BiÓu thøc lµ mét thµnh phÇn quan träng trong PHP. Mét d¹ng c¬ b¶n nhÊt cña biÓu thøc bao gåm c¸c biÕn vµ h»ng sè. PHP hç trî 3 kiÓu gi¸ trÞ c¬ b¶n nhÊt: sè nguyªn, sè thùc vµ x©u. Ngoµi ra cßn cã m¶ng vµ ®èi t­îng, mçi kiÓu gi¸ trÞ nµy cã thÓ g¸n cho c¸c biÕn hay lµm gi¸ trÞ ra cña c¸c hµm. 6. C¸c cÊu tróc c©u lÖnh: - Ph¸t biÓu: If...Else...ElseIf If (®iÒu kiÖn) {C«ng viÖc 1;} ElseIf (®iÒu kiÖn) {C«ng viÖc 1;} Else {C«ng viÖc kh¸c ;} - Vßng lÆp For: For (expression 1;condition; expression 2) { expression 3; } Trong ®ã: Expression 1: Gi¸ trÞ khëi ®Çu cña vßng lÆp For. Condition: §iÒu kiÖn giíi h¹n cña vßng lÆp For. Expression 2: Gi¸ trÞ lÆp cña vßng For. Expression 3:Khèi lÖnh bªn trong cñavßng lÆp For. - Vßng lÆp Do...While: Do { expression } While (condition) Trong ®ã: Expression : Khèi lÖnh bªn trong vßng lÆp Do..While. Condition: BiÓu thøc ®iÒu kiÖn, biÕn... - Vßng lÆp While: While (condition) { expression; } Trong ®ã: Condition: BiÓu thøc ®iÒu kiÖn, biÕn... Expression : Khèi lÖnh bªn trong vßng lÆp While. - Swich: T­¬ng tù nh­ ph¸t biÓu If nh­ng nhiÒu h¬n 2 tuú chän. - Exit: Tho¸t khái vßng lÆp hay ph¸t biÓu ®iÒu kiÖn nµo ®ã. 7. Hµm: - Tham trÞ: VÝ dô: Function takes_array($input) { echo “$input[0]+$input[1]=”,$input[0]+$input[1]; } - Tham biÕn: VÝ dô: Function add_some_extra(&$string) { $string.=’and something extra’; } - Tham sè cã gi¸ trÞ mÆc ®Þnh : VÝ dô: Function makecoffee($type=”cappucino”) { Return “Making a cup of $type. \ n”; } Chó ý: Khi sö dông hµm cã ®èi sè mÆc ®Þnh, c¸c biÕn nµy sÏ ph¶i n»m vÒ phÝa ph¶i nhÊt trong danh s¸ch ®èi sè. - Gi¸ trÞ tr¶ l¹i cña hµm: Cã thÓ lµ bÊt kú gi¸ trÞ nµo. Tuy vËy, kh«ng thÓ tr¶ l¹i nhiÒu gi¸ trÞ riªng lÎ nh­ng cã thÓ tr¶ l¹i mét m¶ng c¸c gi¸ trÞ. - Hµm biÕn: PHP cho phÐp sö dông hµm gi¸i trÞ nghÜa lµ mét biÕn ®­îc gäi cã kÌm theo dÊu ngoÆc ®¬n, PHP sÏ t×m hµm cã cïng tªn víi gi¸ trÞ biÕn ®ã thùc hiÖn. 8. C¸c to¸n tö: PHP cã c¸c to¸n tö sau: C¸c phÐp to¸n sè häc: +,-,*,/,% C¸c to¸n tö logic: and, or, xor, &&,||,! To¸n tö thao t¸c víi bit: &, |, ^,~,> To¸n tö so s¸nh: ==,!=, , = To¸n tö ®iÒu khiÓn lçi: @- khi ®øng tr­íc mét biÓu thøc th× c¸c lçi cña biÓu thøc sÏ bÞ bá qua vµ l­u trong $Php_Errorrmsg. 9. Líp vµ ®èi t­îng: Líp (Class): lµ tËp hîp c¸c biÕn vµ hµm lµm viÖc víi c¸c biÕn nµy. Mét líp cã ®Þnh d¹ng nh­ sau: Tham chiÕu: Tham chiÕu trong PHP cã nghÜa lµ lÊy cïng gi¸ trÞ b»ng nhiÒu tªn biÕn kh¸c nhau. Kh¸c víi con trá C, tham chiÕu lµ mét b¶ng c¸c bÝ danh. Chó ý: Trong PHP, tªn biÕn vµ néi dung cña c¸c biÕn kh¸c nhau. V× vËy, cïng mét néi dung cã thÓ cã nhiÒu tªn kh¸c nhau. Tham chiÕu PHP cho phÐp b¹n t¹o 2 biÕn cã cïng néi dung. VÝ dô: $a=&$b; // $a, $b trá tíi cïng mét gi¸ trÞ. Tham chiÕu truyÒn gi¸ trÞ b»ng tham chiÕu. Thùc hiÖn viÖcnµy b»ng c¸ch t¹o mét hµm côc bé vµ truyÒn gi¸ trÞ ®­îc tham chiÕu. VÝ dô: Function f(&$var) { $var++; } $a=5; f($a); -->KÕt qu¶ lµ: $a=6 Gi¸ trÞ tr¶ l¹i cña mét hµm b»ng tham chiÕu rÊt tiÖn lîi khi b¹n muèn sö dông hµm ®Ó t×m 1 gi¸ trÞ trong mét ph¹m vi nµo ®ã. III. C¬ së d÷ liÖu mysql: MySQL lµ c¬ së d÷ liÖu ®­îc dïng trong ch­¬ng tr×nh. MySQL lµ c¬ së d÷ liÖu cã tr×nh giao diÖn trªn Windows hay Linux, cho phÐp ng­êi sö dông cã thÓ thao t¸c c¸c hµnh ®éng liªn quan ®Õn nã. 1. C¸c kiÓu d÷ liÖu: Numeric: KiÓu d÷ liÖu sè nguyªn vµ kiÓu sè chÊm ®éng. Data and time: Chuçi ngµy th¸ng hay d¹ng sè. 2. Ph¸t biÓu SQL: Nhãm ph¸t biÓu SQL: Ng«n ng÷ SQL ®­îc chia lµm 4 lo¹i sau: DDL ( Data Definition Language): Ng«n ng÷ ®Þnh nghÜa d÷ liÖu, dïng ®Ó t¹o c¬ së d÷ liÖu, ®Þnh nghÜa c¸c ®èi t­îng d÷ liÖu nh­: Table, Query, View hay c¸c ®èi t­îng kh¸c. DML (Data Manipulation Language): Ng«n ng÷ thao t¸c d÷ liÖu dïng ®Ó thao t¸c d÷ liÖu, ch¼ng h¹n nh­ c¸c ph¸t biÓu: Select, Insert, Delete, Update,... DCL(Data Control Language): Ng«n ng÷ sö dông truy cËp ®èi t­îng c¬ së d÷ liÖu, dïng ®Ó thay ®æi cÊu tróc, g¸n quyÒn ch¼ng h¹n nh­: Alter, Grant, Revoke,... TCL (Transation Control Language): Ng«n ng÷ sö dông ®Ó khai bao chuyÓn t¸c ch¼ng h¹n nh­: BeginTran, Rollback, Commit,... Ph¸t biÓu SQL thao t¸c d÷ liÖu: Ph¸t biÓu SQL bao gåm c¸c lo¹i nh­ sau: Select: Truy vÊn d÷ liÖu. Insert: Thªm d÷ liÖu. Delete: Xo¸ d÷ liÖu. Update: CËp nhËt d÷ liÖu. Sau ®©y lµ c¸c d¹ng truy vÊn cô thÓ: Select: Ph¸t biÓu Select dïng ®Ó truy vÊn d÷ liÖu tõ mét hay nhiÒu b¶ng kh¸c nhau, kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ mét tËp tin tho¶ c¸c ®iÒu kiÖn cho tr­íc nÕu cã, có ph¸p cña ph¸t biÓu SQL d¹ng Select nh­ sau: Select [From ] [Where ] [Group by ] [Having ] [Order by ] [Limit FromNumber / toNumber] * Ph¸t biÓu SQL d¹ng Select víi mÖnh ®Ò From: Ph¸t biÓu SQL d¹ng Select lµ mét trong nh÷ng ph¸t biÓu yªu cÇu MySQL truy vÊn d÷ liÖu trªn c¬ së d÷ liÖu chØ ®Þnh. Select dïng ®Ó ®äc th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu theo nh÷ng tr­êng hîp quy ®Þnh, hay nh÷ng biÓu thøc cho tr­êng ®ã. MÖnh ®Ò From chØ ra tªn mét b¶ng hay nh÷ng b¶ng cã quan hÖ truy vÊn VÝ dô: $sql=”SELECT * FROM userlogin”; * Ph¸t biÓu SQL d¹ng Select víi mÖnh ®Ò Where: Dïng mÖnh ®Ò Where ®Ó t¹o nªn ®iÒu kiÖn cÇn läc th«ng tin theo tiªu chuÈn ®­îc ®Þnh nghÜa. VÝ dô: $sql=”SELECT Ten FROM userlogin WHERE Uname=’”.$un.”’”; 3. C¸c hµm th«ng dông trong MySQL: * C¸c hµm ph¸t biÓu Group by: Hµm Avg: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ trung b×nh cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn. Hµm Min: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn. Hµm Max: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ lín nhÊt cña cét hay tr­êng trong c©u truy vÊn. Hµm Count: Tr¶ vÒ sè l­îng mÉu tin trong c©u truy vÊn trªn b¶ng. Hµm Sum: Tr¶ vÒ tæng gi¸ trÞ cña tr­êng, cét trong c©u truy vÊn. * C¸c hµm xö lý chuçi: Hµm ASCII: Tr¶ vÒ gi¸ trÞ m· ASCII cña ký tù bªn tr¸i cña chuçi. Hµm Char: ChuyÓn ®æi kiÓu m· ASCII tõ sè nguyªn sang d¹ng chuçi. Hµm Upper: ChuyÓn chuçi sang kiÓu ch÷ hoa. Hµm Lower: ChuyÓn ®æi chuçi sang kiÓu ch÷ th­êng. Ch­¬ng III: Ph©n tÝch vµ tiÕt kÕ Website sinh vËt c¶nh I. Bµi to¸n thùc tÕ, yªu cÇu ®Æt ra vµ h­íng gi¶i quyÕt: Bµi to¸n thùc tÕ: HiÖn nay ë n­íc ta, ®êi sèng kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ng­êi ta cµng cã nhiÒu niÒm ®am mª vµ thó vui trong ®ã cã thó ch¬i sinh vËt c¶nh, hä cÇn nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c loµi nh­: c©y c¶nh, hoa c¶nh, vµ nh÷ng con c¸ c¶nh. Ch­a kÓ ®Õn hä cßn muèn biÕt râ h¬n vÒ c¸ch trång vµ ch¨m bãn c©y nh­ thÕ nµo? C¸ch nu«i lo¹i c¸ ®ã ra lµm sao? Kü thuËt ch¨m sãc chËu hoa c¶nh nh­ thÕ nµo lµ tèt nhÊt? Víi nh÷ng lý do ®ã hä rÊt cÇn ®Õn nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸ vµ bæ Ých mang tÝnh hç trî cña c¸c chuyªn gia. Bªn c¹nh th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c loµi mäi ng­êi cßn cÇn biÕt vÒ thÞ tr­êng sinh vËt c¶nh qua ®ã hä cã thÓ ®Õn c¸c ®Þa chØ trªn ®Ó mua. MÆt kh¸c c¸c nhµ v­ên còng muèn cã mét n¬i ®Ó rao b¸n c¸c lo¹i sinh vËt c¶nh nh»m qu¶ng b¸ víi kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy viÖc t¹o lËp mét Website víi nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ liªn quan ®Õn nh÷ng loµi sinh vËt mµ hä muèn t×m hiÓu vµ cã ý ®Þnh mua b¸n lµ viÖc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi kh¸ch hµng. Víi thêi ®¹i th«ng tin ph¸t triÓn nh­ vò b¶o hiÖn nay, kh¸i niÖm Internet kh«ng con x¹ ®èi víi mäi ng­êi, viÖc ®­a nh÷ng s¶n phÈm, nh÷ng th«ng tin hç trî lªn m¹ng ®ang lµ mét nhu cÇu cÇn thiÕt cho mäi ng­êi. Yªu cÇu ®Æt ra: Website ph¶i cã c¸c chøc n¨ng sau: · NhËp, chØnh söa, xo¸ c¸c d÷ liÖu vÒ c¸c loµi sinh vËt c¶nh. · Qu¶n lý c¸c th«ng tin mµ kh¸ch hµng cÇn ®¨ng. · Giao diÖn th©n thiÖn: Website cÇn ph¶i dÔ hiÓu ®èi víi ng­êi sö dông. · M· nguån ph¶i tu©n theo chuÈn HTML 4.0: C¸c Script ph¶i ®Æt trong c¸c thÎ ®¸nh dÊu b¾t ®Çu vµ kÕt thóc, nh÷ng ®o¹n m· kh«ng dïng cÇn ph¶i lo¹i bá. H­íng gi¶i quyÕt: Víi môc tiªu ®Æt ra ë trªn, Website vÒ sinh vËt c¶nh sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c loµi vµ nh÷ng th«ng tin liªn quan vÒ thÞ tr­êng sinh vËt c¶nh mét c¸ch trùc quan sinh ®éng chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. Néi dung c¬ b¶n cña Website sinh vËt c¶nh bao gåm 2 phÇn: PhÇn dµnh cho kh¸ch hµng: · Giíi thiÖu vÒ trang Web. · Giao dÞch trªn Web. PhÇn dµnh cho ng­êi qu¶n trÞ Web: · Dïng ng«n ng÷ HTML, PHP víi JavaScript ®Ó x©y dùng c¸c trang Web. · Dïng hÖ qu¶n trÞ C¬ së d÷ liÖu MySQL ®Ó l­u tr÷ vµ qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu. C¬ së d÷ liÖu ®­îc tæ chøc chñ yÕu dùa trªn m« h×nh Client/Server. II. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng: 1. Ph©n tÝch : Website sinh vËt c¶nh lµ mét øng dông Web chuyªn cung cÊp c¸c th«ng tin vµ thÞ tr­êng nh÷ng loµi sinh vËt c¶nh ®ang ®­îc sù quan t©m cña mäi ng­êi rao b¸n chñ yÕu ë trong TP Vinh. Trong phÇn Thèng kª: Kh¸ch hµng truy cËp vµo Website cã thÓ xem ®­îc th«ng tin chi tiÕt vÒ thÞ tr­êng c¸c loµi c©y c¶nh, hoa c¶nh, c¸ c¶nh ®ang ®­îc rao b¸n nh­: th«ng tin vÒ gi¸ c¶, h×nh ¶nh, ®Þa chØ t×m mua. Tõ ®ã kh¸ch hµng cã thÓ ®Õn c¸c ®Þa chØ trªn ®Ó xem vµ mua hµng. Trong phÇn T×m kiÕm: Kh¸ch hµng cã thÓ t×m kiÕm nhanh c¸c loµi sinh vËt c¶nh mµ m×nh cÇn biÕt th«ng qua nhãm loµi, tªn loµi... Trong phÇn §¨ng th«ng tin c¸c loµi: Kh¸ch hµng cã nhu cÇu b¸n c¸c loµi sinh vËt c¶nh cã thÓ ®¨ng th«ng tin liªn quan vÒ c¸c loµi. Tõ ®ã ng­êi qu¶n trÞ sÏ cËp nhËt c¸c th«ng tin vµ cËp nhËt l¹i trong phÇn Thèng kª. Trong phÇn Danh môc: Kh¸ch hµng cã thÓ xem ®­îc c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi ®­îc th«ng kª chi tiÕt theo tõng nhãm loµi. Tõ ®ã kh¸ch hµng cã thÓ biÕt thªm c¸c th«ng tin vÒ chóng. Trong phÇn T­ vÊn: Kh¸ch hµng cã thÓ biÕt ®­îc c¸c kü thuËt ch¨m sãc c¸c loµi mét c¸ch tèt nhÊt. Trong phÇn Gãp ý: Kh¸ch hµng cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn cña riªng m×nh nh»m ®ãng gãp x©y dùng trang Web ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n n÷a. Trong phÇn Gi¶i trÝ: Kh¸ch hµng cã thÓ th­ gi·n qua c¸c h×nh ¶nh ngé nghÜnh. Ngoµi ra, Website còng cã c¸c chøc n¨ng cho phÐp ng­êi qu¶n lý cËp nhËt nhanh chãng c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi c©y, loµi hoa, loµi c¸ míi ®ang ®­îc rao b¸n. C¸c trang nµy chØ ®­îc truy cËp víi nh÷ng ng­êi cã quyÒn truy nhËp. Ph©n tÝch c¸c yªu cÇu: øng dông bao gåm c¸c yªu cÇu chÝnh sau: Phôc vô nhu cÇu cËp nhËt qu¶n lý c¸c loµi sinh vËt c¶nh bao gåm: c©y c¶nh, hoa c¶nh, c¸ c¶nh. Phôc vô nhu cÇu t×m kiÕm, ®¨ng ký cña kh¸ch hµng qua m¹ng Web. Ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng: Cã thÓ truy xuÊt qua hÖ thèng m¹ng ®Ó xem th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c loµi, c¸c kiÕn thøc bæ Ých vÒ c¸ch ch¨m sãc, thÞ tr­êng ®ang ®­îc rao b¸n. Ngoµi ra kh¸ch hµng cã thÓ ®¨ng ký rao b¸n c¸c loµi, xem c¸c th«ng tin gi¶i trÝ vµ ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng øng dông Web. Ho¹t ®éng cña ng­êi qu¶n lý: Theo dâi ®­îc t×nh h×nh ®¨ng ký b¸n c¸c loµi cña kh¸ch hµng ®Ó cã kÕ ho¹ch cËp nhËt l¹i th«ng tin. CËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. III.ThiÕt kÕ c¸c b¶ng: B¶ng 1: c¸c loµi Tªn b¶ng: CACLOAI Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i ML Int (3) M· loµi NhomLoai Varchar Nhãm loµi TenLoai Varchar Tªn loµi Gia Float Gi¸ HinhAnh Varchar H×nh ¶nh B¶ng 2: ThÞ tr­êng c¸ c¶nh Tªn b¶ng: THITRUONGCACANH Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i ML Int (3) M· loµi TenLoai Varchar Tªn loµi Gia Float Gi¸ HinhAnh Varchar H×nh ¶nh DiaChi Varchar §Þa chØ t×m mua B¶ng 3: thÞ tr­êng c©y c¶nh Tªn b¶ng: THITRUONGCAYCANH Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i ML Int (3) M· loµi TenLoai Varchar Tªn loµi Gia Float Gi¸ HinhAnh Varchar H×nh ¶nh DiaChi Varchar §Þa chØ t×m mua B¶ng 4: thÞ tr­êng Hoa c¶nh Tªn b¶ng: THITRUONGHOACANH Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i ML Int (3) M· loµi TenLoai Varchar Tªn loµi Gia Float Gi¸ HinhAnh Varchar H×nh ¶nh DiaChi Varchar §Þa chØ t×m mua B¶ng 5: Gãp ý Tªn b¶ng: GOPY Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HoTen Varchar Hä tªn NgheNghiep Varchar NghÒ nghiÖp DiaChi Varchar §Þa chØ DienThoai Double §iÖn tho¹i Fax Double Fax Email Varchar Email NoiDung Varchar Néi dung B¶ng 6: ®¨ng th«ng tin Tªn b¶ng: dangthongtin Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HoTen Varchar Hä tªn DiaChi Varchar §Þa chØ DienThoai Double §iÖn tho¹i Email Varchar Email TenLoai Varchar Tªn loµi NhomLoai Varchar Nhãm loµi Gia Float Gi¸ HinhAnh Varchar H×nh ¶nh B¶ng 7: userlogin Tªn b¶ng: userlogin Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i Ma Int (3) M· Ten Varchar Tªn ®¨ng nhËp MatKhau Varchar MËt khÈu B¶ng 8: th«ng tin Hä c©y x­¬ng rång Tªn b¶ng: Tthocayxuongrong Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HinhAnh Varchar H×nh ¶nh TenLoai Varchar Tªn loµi NoiDung Text Néi dung th«ng tin B¶ng 9: th«ng tin Hä c©y Thanleo Tªn b¶ng: Tthocaythanleo Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HinhAnh Varchar H×nh ¶nh TenLoai Varchar Tªn loµi NoiDung Text Néi dung th«ng tin B¶ng 10: th«ng tin hoa phong lan Tªn b¶ng: Tthoaphonglan Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HinhAnh Varchar H×nh ¶nh TenLoai Varchar Tªn loµi NoiDung Text Néi dung th«ng tin B¶ng 11: th«ng tin c¸c loµi c¸ Tªn b¶ng: Ttcacloaica Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HinhAnh Varchar H×nh ¶nh TenLoai Varchar Tªn loµi NoiDung Text Néi dung th«ng tin B¶ng 12: th«ng tin thùc vËt d­íi n­íc Tªn b¶ng: Ttthucvatduoinuoc Tr­êng KiÓu d÷ liÖu DiÔn gi¶i HinhAnh Varchar H×nh ¶nh TenLoai Varchar Tªn loµi NoiDung Text Néi dung th«ng tin Ch­¬ng IV: mét sè giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 1. Trang chñ: Giao diÖn trªn trang chñ cña Website gåm c¸c thµnh phÇn nh­ sau: Bªn tr¸i lµ danh s¸ch ®éng menu gåm c¸c môc lùa chän. Danh s¸ch nµy sÏ thay ®æi khi ng­êi qu¶n trÞ thªm th«ng tin vµo. TiÕp theo bªn d­íi lµ h×nh ¶nh c¸c loµi c©y, hoa c¶nh. Bªn ph¶i lµ môc “Login” cho phÐp ng­êi qu¶n trÞ ®¨ng nhËp vµ sö dông hÖ thèng, tiÕp theo bªn d­íi lµ c¸c h×nh ¶nh qu¶ng c¸o vµ h×nh ¶nh c¸c loµi c¸ c¶nh. 2. Trang giíi thiÖu: Giao diÖn trªn trang giíi thiÖu cña Website gåm c¸c thµnh phÇn nh­ sau: Bªn tr¸i lµ danh s¸ch ®éng menu gåm c¸c môc lùa chän. Danh s¸ch nµy sÏ thay ®æi khi ng­êi qu¶n trÞ thªm th«ng tin vµo. TiÕp theo bªn d­íi lµ h×nh ¶nh c¸c loµi c©y, hoa c¶nh. Néi dung chÝnh gi÷a lµ lêi giíi thiÖu vÒ thó ch¬i sinh vËt c¶nh. Bªn ph¶i lµ môc “Login” cho phÐp ng­êi qu¶n trÞ ®¨ng nhËp vµ sö dông hÖ thèng, tiÕp theo bªn d­íi lµ c¸c h×nh ¶nh qu¶ng c¸o vµ h×nh ¶nh c¸c loµi c¸ c¶nh. 3. Trang t×m kiÕm: Khi truy cËp vµo néi dung chÝnh cña trang nµy kh¸ch hµng sÏ t×m kiÕm ®­îc th«ng tin vÒ c¸c loµi nh­: tªn loµi, gi¸, h×nh ¶nh...§Ó t×m kiÕm ®­îc th«ng tin b¹n ph¶i chän nhãm loµi ®· ®­îc list ra, mÆt kh¸c b¹n còng cã thÓ t×m kiÕm th«ng qua tªn loµi, h×nh ¶nh. 4. Trang giíi thiÖu hä c©y x­¬ng rång: Néi dung cña trang nµy sÏ giíi thiÖu c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi c©y, loµi hoa thuéc hä x­¬ng rång. Khi truy cËp vµo trang nµy kh¸ch hµng sÏ cã thªm c¸c th«ng tin vÒ chóng. Trang nµy sÏ ®­îc thay ®æi khi ng­êi qu¶n trÞ cËp nhËt c¸c th«ng tin míi. Trang giíi thiÖu c¸c lo¹i c¸ c¶nh: Trang nµy sÏ giíi thiÖu c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi c¸c c¶nh, vµo trang nµy kh¸ch hµng sÏ cã thªm nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng con c¸. Cã thÓ nh÷ng th«ng tin nµy b©y giê mäi ng­êi míi ®­îc kh¸m ph¸. 6. Trang thÞ tr­êng c©y c¶nh: Trang thÞ tr­êng c©y c¶nh sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin vÒ h×nh ¶nh, gi¸ c¶, ®Þa chØ...cña c¸c loµi c©y. Sau khi t×m hiÓu, tham kh¶o, kh¸ch hµng sÏ ®Õn c¸c ®Þa chØ trªn ®Ó xem vµ mua nh÷ng lo¹i c©y mµ m×nh yªu thÝch. 7. Trang thÞ tr­êng c¸ c¶nh: Còng nh­ trang thÞ tr­êng c©y c¶nh trang nµy sÏ giíi thiÖu c¸c loµi c¸ cã trªn thÞ tr­êng bao gåm: h×nh ¶nh, gi¸, vµ ®Þ chØ ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ tham kh¶o tr­íc khi t×m mua. 8. Trang giíi thiÖu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc hoa c¶nh: Khi truy cËp vµo trang nµy mäi ng­êi sÏ ®­îc t×m hiÓu nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c kü thuËt trång hoa nh­ hoa ®µo, hoa mai, hoa phong lan,…MÆt kh¸c lµ c¸ch trång vµ ch¨m bãn c¸c lo¹i c©y phong lan, nh÷ng lo¹i sau bÖnh nµo th­êng h¹i c©y… 9. Trang ®¨ng th«ng tin: Mäi ng­êi sau khi ®· d¹o trªn c¸c trang kh¸c cña Website ®Ó xem th«ng tin th× khi vµo trang “§¨ng th«ng tin” sÏ ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin . Trang nµy sÏ dµnh cho nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®¨ng c¸c th«ng tin ®Ó rao b¸n c¸c loµi sinh vËt c¶nh. Nh÷ng th«ng tin kh¸ch hµng ®· ®¨ng sÏ ®­îc ng­êi qu¶n trÞ xem xÐt vµ cËp nhËt c¸c th«ng tin nµy vµo CSDL ®Ó ®¨ng trong phÇn “Thèng kª” . 10. Trang qu¶n trÞ: Ng­êi qu¶n trÞ sau khi ®· ®¨ng nhËp hÖ thèng víi tªn vµ mËt khÈu sÏ truy cËp vµo trang nµy.Tõ ®©y ng­êi qu¶n trÞ cã thÓ lµm viÖc víi hÖ thèng cña m×nh nh­: cËp nhËt c¸c th«ng tin liªn quan vÒ c¸c loµi, söa th«ng tin, xo¸ th«ng tin… KÕt luËn HÖ thèng ®­îc x©y dùng b»ng c«ng nghÖ PHP kÕt hîp víi JavaScript, c¬ së d÷ liÖu MySQL trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn Web. HiÖn t¹i Website Sinh vËt c¶nh ®· thùc hiÖn ®­îc c¸c chøc n¨ng sau: * Hç trî phÝa kh¸ch hµng: Xem c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi sinh vËt mµ m×nh yªu thÝch. Xem th«ng tin vÒ thÞ tr­êng c¸c loµi sinh vËt mµ m×nh cÇn quan t©m. Xem th«ng tin vÒ c¸c c¸ch ch¨m sãc c¸c loµi sinh vËt c¶nh mét c¸ch tèt nhÊt. T×m kiÕm nhanh c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi sinh vËt theo nhãm loµi. Ngoµi ra kh¸ch hµng cßn cã thÓ ®ãng gãp c¸c ý kiÕn theo quan ®iÓm cña c¸ nh©n m×nh ®Ó x©y dùng trang Web. * Hç trî ng­êi qu¶n trÞ: NhËp d÷ liÖu, thay ®æi vµ cËp nhËt d÷ liÖu, thèng kª vÒ thÞ tr­êng c¸c loµi sinh vËt c¶nh, t×m kiÕm nhanh c¸c th«ng tin vÒ c¸c loµi. CËp nhËt, thay ®æi nh÷ng th«ng tin liªn quan vÒ thÞ tr­êng c¸c loµi sinh vËt c¶nh. Cho phÐp ng­êi qu¶n lý sö dông hÖ thèng. * H­íng nghiªn cøu tiÕp: T¹o mét giao diÖn th©n thiÖn h¬n cho Website nh»m thu hót kh¸ch hµng. TiÕp tôc x©y dùng c¸c chøc n¨ng kh¸c n÷a cña Website. Cho phÐp kh¸ch hµng ®¨ng ký mua c¸c loµi sinh vËt c¶nh qua m¹ng. X©y dùng phÇn qu¶n trÞ tèt h¬n, cã tÝnh b¶o mËt cao h¬n. MÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng nh­ng do khã kh¨n kh¸ch quan vµ h¹n chÕ cña b¶n th©n lÇn ®Çu tiªn lµm quen víi Web nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ mét sè chøc n¨ng ch­a thùc hiÖn ®­îc hoÆc thùc hiÖn ë møc ®é h¹n chÕ. RÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý ch©n t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c b¹n sinh viªn. Vµ cuèi cïng, mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Lª Anh Ngäc cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa CNTT ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn ThÞ HuyÒn Trang Tµi liÖu tham kh¶o Ph¹m H÷u Khang, X©y dùng øng dông Web b»ng PHP & MySQL, NXB Mòi Cµ Mau, 2003. §inh Xu©n L©m, Nh÷ng bµi thùc hµnh HTML, NXB thèng kª, 2002 C¸c trang Web: Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng I: C¬ së lý thuyÕt 1 I. Tæng quan vÒ Internet 3 II. Lîi Ých cña Internet mang l¹i 5 Ch­¬ng II: Ng«n ng÷ PHP vµ c¬ së d÷ liÖu MySql 7 I. Kh¸i niÖm PHP 7 II. Ng«n ng÷ PHP 7 III. C¬ së d÷ liÖu MySQL 16 Ch­¬ng III: Web site sinh vËt c¶nh 19 I. Bµi to¸n thùc tÕ, yªu cÇu ®Æt ra, h­íng gi¶i quyÕt 19 II. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 21 III. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng 22 Ch­¬ngIV: Mét sè giao diÖn chÝnh cña ch­¬ng tr×nh 26 KÕt luËn 37 Tµi liÖu tham kh¶o 39 Môc lôc 40

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.doc
  • pptLuan van.ppt