Kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy 1 tiết âm nhạc lớp 3

I. ĐẶT VẤN ĐỀ Âm nhạc ngày nay đã trở thành một trong những môn học chính thức của chương trình đào tạo phổ thông bắt đầu từ các lớp tiểu học . Âm nhạc còn là một nhu cầu trong đời sống tinh thần của trẻ em, trẻ em tham gia ca hát là được hoạt động để nhận thức thế gới xung quanh và bản thân mình. Những hình tượng âm thanh của bài hát , bản nhạc tác động vào cảm xúc cảu các em, giúp cho việc phát triển trí tuệ, óc tưởng tượng và có tác dụng giáo dục tình cảm, đạo đức . rất tốt. Qua các bài học các em được nghe hát, nghe nhạc được tập hát, được biết một số kiến thức phổ thông về âm nhạc . Tất cả những điều đó tạo nên một trình độ văn hoá âm nhạc tối thiểu để góp phần cùng với những môn học khác giáo dục nhân cách làm cho nội dung học tập ở trường phổ thông có tính toàn diện, làm thăng bằng, hài hoà các hoạt động học tập của trẻ. Hiện nay, đội ngũ giáo viên đã và đang có những cố gắng đổi mới phương pháp dạy học để đảm bảo nâng cao chất lượng 1 giờ lên lớp nhưng vẫn không làm các em quá sức. Các em vừa được lĩnh hội tri thức đồng thời vẫn được hoạt động vui chơi . Để làm được như vậy, người giáo viên cần phải say mê âm nhạc, yêu mến trẻ, có những kiến thức âm nhạc cần thiết và phương pháp giáo dục âm nhạc ở tiểu học nói chung và ở lớp 3 nói riêng. Ở lớp 3, dạy âm nhạc cho các em chủ yếu là dạy hát, thông qua dạy hát để giáo dục âm nhạc. Trong năm học các em được học bài Quốc ca và 10 bài hát ngắn gọn ( 2 bài dân ca và 1 bài nước ngoài) các bài hát thiếu nhi âm vực nói chung không quá quãng 9. Các em được tiếp tục tập các kỹ năng ca hát đã học. Tập hát ngân giọng: bước đầu, các em được tập hát diễn cảm theo tốc độ và sắc thái tình cảm của bài. Tập đánh nhịp 2/4. Trong năm học này các em tiếp tục tập bài hát kết hợp với vận động phụ hoạ, múa đơn giản hoặc trò chơi âm nhạc. Bên cạnh đó các em còn được nghe và nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc phổ biến( đàn bầu, đàn nguyệt, đàn thập lục), nghe 2 truyện kể về âm nhạc. So với chương trình âm nhạc lớp 1,2, đến lớp 3 các em không chỉ học hát là chủ yếu mà còn được học thêm một số kí hiệu ghi nhạc. Các em được làm quen với các kí hiệu như: tên các nốt nhạc, hình nốt nhạc, vị trí các nốt nhạc trên khuông, khuông nhạc, khoá son. Do đó, các em có thể nhận biết được nốt nhạc trên khuông ( chưa yêu cầu các em tập đọc nhạc). Thông qua việc tập hát và các hoạt động kết hợp với gắn với âm nhạc, năng lực cảm thụ âm nhạc, giáo dục cho các em tình cảm trong sáng, lành mạnh, phát triển trí tuệ, làm cho đời sống tinh thần của các em phong phú giúp các em phát triển toàn diện hơn. II. NỘI DUNG Chính vì những đặc điểm trên, ngay từ đầu năm học tôi đã nghiên cứu để tìm ra phương pháp dạy sao cho phù hợp với nội dung từng tiết dạy đồng thời tạo ra sự hứng thú học tập của học sinh. Các em được học những tiết học nhẹ nhàng, thoải mái và hiệu quả. Để cụ thể tôi xin trình bày một giờ âm nhạc của học sinh lớp 3 Tiết 9 Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học Đếm sao Gà gáy A. Mục tiêu Để dạy tiết học này được hiệu quả và gây được sự chú ý học tập cho học sinh, trước hết tôi xác định mục tiêu của bài: Bài hát Bài ca đi học là một bài hành khúc tươi vui, rộn ràng do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác. Bài hát mô tả cảnh buổi sáng học sinh đến trường trong niềm vuui cùng bạn bè. Bài hát Đếm sao là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Chung. Đây là bài hát được viết ở nhịp 3/4 với tính chất trong sáng, nhịp nhàng . Bài hát được bắt nguồn từ câu đồng dao của trẻ em gắn liền với trò chơi Đếm sao. Bài hát mô tả cảnh các bạn nhỏ cùng nhau thi đếm sao vào những đêm hè ở nông thôn. Bài hát Gà gáy là một bài dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu, vùng Tây Bắc nước ta. Bài hát ghi lại tiếng gà gáy gọi mặt trời và gọi dân bản đi làm nương vào buổi sáng ở miền núi. Ở các tiết học trước các em được làm quen với giai điệu lời ca của 3 bài hát. Ngoài ra các em còn được hướng dẫn để hát kết hợp với gõ đệm theo phách ( theo nhịp, tiết tấu lời ca) và làm động tác phụ hoạ. ậ tiết học này, các em sẽ được tập luyện cho thành thạo hơn. Để từ đó các em có thể biểu diễn trước đông người và tham gia các trò chơi âm nhạc vui thích. Tóm lại, các nội dung tiết học này bổ sung, hỗ trợ cho nhau làm cho các em được luyện tập bài hát dưới nhiều hình thức, nhiều khía cạnh, làm cho tiết học sinh động, nhẹ nhàng và hiệu quả.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3140 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy 1 tiết âm nhạc lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o an d­¬ng Tr­êng tiÓu häc Lª ThiÖn & §Ò tµi kinh nghiÖm ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y 1 tiÕt ©m nh¹c líp 3 Gi¸o viªn : §oµn ThÞ HuyÕn Chøc vô : Gi¸o viªn §¬n vÞ : Tr­êng tiÓu häc Lª ThiÖn An D­¬ng, th¸ng 2 n¨m 2011. Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc. YYY B¶n cam kÕt I. T¸c gi¶ Hä vµ tªn: §oµn ThÞ HuyÕn Ngµy, th¸ng, n¨m sinh: 18-8-1975. §¬n vÞ: Tr­êng tiÓu häc Lª ThiÖn. §iÖn tho¹i............................Di ®éng: 0982925486. E- mail........................................................ II. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tªn s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: §æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y 1 tiÕt ©m nh¹c líp 3. III. Cam kÕt T«i xin cam kÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n t«i. NÕu cã x¶y ra tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi mét phÇn hay toµn bé s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc l·nh ®¹o ®¬n vÞ, l·nh ®¹o së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ tÝnh trung thùc cña b¶n cam kÕt nµy. H¶i Phßng, ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2011. Ng­êi cam kÕt §oµn ThÞ HuyÕn. Danh s¸ch c¸c s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®· viÕt STT Tªn SKKN Thuéc thÓlo¹i N¨m viÕt Xlo¹i 1 Ph­¬ng ph¸p d¹y T§N líp 4,5 ¢m nh¹c 2007-2008 B 2 Vµi ý gióp häc sinh n¾m tiÓu häc n¾m ch¾c c¸ch gâ ®Öm khi h¸t ¢m nh¹c 2008-2009 B 3 D¹y h¸t ®i ®«i víi h×nh thµnh tiÕt tÊu cho häc sinh líp 1,2,3 ¢m nh¹c 2009-2010 B 4 §æi míi ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ©m nh¹c líp 3. ¢m nh¹c 20010-2011 I. §Æt vÊn ®Ò ¢m nh¹c ngµy nay ®· trë thµnh mét trong nh÷ng m«n häc chÝnh thøc cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phæ th«ng b¾t ®Çu tõ c¸c líp tiÓu häc . ¢m nh¹c cßn lµ mét nhu cÇu trong ®êi sèng tinh thÇn cña trÎ em, trÎ em tham gia ca h¸t lµ ®­îc ho¹t ®éng ®Ó nhËn thøc thÕ gíi xung quanh vµ b¶n th©n m×nh. Nh÷ng h×nh t­îng ©m thanh cña bµi h¸t , b¶n nh¹c t¸c ®éng vµo c¶m xóc c¶u c¸c em, gióp cho viÖc ph¸t triÓn trÝ tuÖ, ãc t­ëng t­îng vµ cã t¸c dông gi¸o dôc t×nh c¶m, ®¹o ®øc..... rÊt tèt. Qua c¸c bµi häc c¸c em ®­îc nghe h¸t, nghe nh¹c ®­îc tËp h¸t, ®­îc biÕt mét sè kiÕn thøc phæ th«ng vÒ ©m nh¹c... TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o nªn mét tr×nh ®é v¨n ho¸ ©m nh¹c tèi thiÓu ®Ó gãp phÇn cïng víi nh÷ng m«n häc kh¸c gi¸o dôc nh©n c¸ch lµm cho néi dung häc tËp ë tr­êng phæ th«ng cã tÝnh toµn diÖn, lµm th¨ng b»ng, hµi hoµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña trÎ. HiÖn nay, ®éi ngò gi¸o viªn ®· vµ ®ang cã nh÷ng cè g¾ng ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng 1 giê lªn líp nh­ng vÉn kh«ng lµm c¸c em qu¸ søc. C¸c em võa ®­îc lÜnh héi tri thøc ®ång thêi vÉn ®­îc ho¹t ®éng vui ch¬i . §Ó lµm ®­îc nh­ vËy, ng­êi gi¸o viªn cÇn ph¶i say mª ©m nh¹c, yªu mÕn trÎ, cã nh÷ng kiÕn thøc ©m nh¹c cÇn thiÕt vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc ©m nh¹c ë tiÓu häc nãi chung vµ ë líp 3 nãi riªng. ë líp 3, d¹y ©m nh¹c cho c¸c em chñ yÕu lµ d¹y h¸t, th«ng qua d¹y h¸t ®Ó gi¸o dôc ©m nh¹c. Trong n¨m häc c¸c em ®­îc häc bµi Quèc ca vµ 10 bµi h¸t ng¾n gän ( 2 bµi d©n ca vµ 1 bµi n­íc ngoµi) c¸c bµi h¸t thiÕu nhi ©m vùc nãi chung kh«ng qu¸ qu·ng 9. C¸c em ®­îc tiÕp tôc tËp c¸c kü n¨ng ca h¸t ®· häc. TËp h¸t ng©n giäng: b­íc ®Çu, c¸c em ®­îc tËp h¸t diÔn c¶m theo tèc ®é vµ s¾c th¸i t×nh c¶m cña bµi. TËp ®¸nh nhÞp 2/4. Trong n¨m häc nµy c¸c em tiÕp tôc tËp bµi h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹, móa ®¬n gi¶n hoÆc trß ch¬i ©m nh¹c. Bªn c¹nh ®ã c¸c em cßn ®­îc nghe vµ nhËn biÕt mét vµi nh¹c cô d©n téc phæ biÕn( ®µn bÇu, ®µn nguyÖt, ®µn thËp lôc), nghe 2 truyÖn kÓ vÒ ©m nh¹c. So víi ch­¬ng tr×nh ©m nh¹c líp 1,2, ®Õn líp 3 c¸c em kh«ng chØ häc h¸t lµ chñ yÕu mµ cßn ®­îc häc thªm mét sè kÝ hiÖu ghi nh¹c. C¸c em ®­îc lµm quen víi c¸c kÝ hiÖu nh­: tªn c¸c nèt nh¹c, h×nh nèt nh¹c, vÞ trÝ c¸c nèt nh¹c trªn khu«ng, khu«ng nh¹c, kho¸ son. Do ®ã, c¸c em cã thÓ nhËn biÕt ®­îc nèt nh¹c trªn khu«ng ( ch­a yªu cÇu c¸c em tËp ®äc nh¹c). Th«ng qua viÖc tËp h¸t vµ c¸c ho¹t ®éng kÕt hîp víi g¾n víi ©m nh¹c, n¨ng lùc c¶m thô ©m nh¹c, gi¸o dôc cho c¸c em t×nh c¶m trong s¸ng, lµnh m¹nh, ph¸t triÓn trÝ tuÖ, lµm cho ®êi sèng tinh thÇn cña c¸c em phong phó gióp c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn h¬n. II. Néi dung ChÝnh v× nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn, ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· nghiªn cøu ®Ó t×m ra ph­¬ng ph¸p d¹y sao cho phï hîp víi néi dung tõng tiÕt d¹y ®ång thêi t¹o ra sù høng thó häc tËp cña häc sinh. C¸c em ®­îc häc nh÷ng tiÕt häc nhÑ nhµng, tho¶i m¸i vµ hiÖu qu¶. §Ó cô thÓ t«i xin tr×nh bµy mét giê ©m nh¹c cña häc sinh líp 3 TiÕt 9 ¤n tËp 3 bµi h¸t: Bµi ca ®i häc §Õm sao Gµ g¸y A. Môc tiªu §Ó d¹y tiÕt häc nµy ®­îc hiÖu qu¶ vµ g©y ®­îc sù chó ý häc tËp cho häc sinh, tr­íc hÕt t«i x¸c ®Þnh môc tiªu cña bµi: Bµi h¸t Bµi ca ®i häc lµ mét bµi hµnh khóc t­¬i vui, rén rµng do nh¹c sÜ Phan TrÇn B¶ng s¸ng t¸c. Bµi h¸t m« t¶ c¶nh buæi s¸ng häc sinh ®Õn tr­êng trong niÒm vuui cïng b¹n bÌ. Bµi h¸t §Õm sao lµ mét s¸ng t¸c cña nh¹c sÜ V¨n Chung. §©y lµ bµi h¸t ®­îc viÕt ë nhÞp 3/4 víi tÝnh chÊt trong s¸ng, nhÞp nhµng . Bµi h¸t ®­îc b¾t nguån tõ c©u ®ång dao cña trÎ em g¾n liÒn víi trß ch¬i §Õm sao. Bµi h¸t m« t¶ c¶nh c¸c b¹n nhá cïng nhau thi ®Õm sao vµo nh÷ng ®ªm hÌ ë n«ng th«n. Bµi h¸t Gµ g¸y lµ mét bµi d©n ca cña ®ång bµo Cèng ë tØnh Lai Ch©u, vïng T©y B¾c n­íc ta. Bµi h¸t ghi l¹i tiÕng gµ g¸y gäi mÆt trêi vµ gäi d©n b¶n ®i lµm n­¬ng vµo buæi s¸ng ë miÒn nói. ë c¸c tiÕt häc tr­íc c¸c em ®­îc lµm quen víi giai ®iÖu lêi ca cña 3 bµi h¸t. Ngoµi ra c¸c em cßn ®­îc h­íng dÉn ®Ó h¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo ph¸ch ( theo nhÞp, tiÕt tÊu lêi ca) vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹. Ë tiÕt häc nµy, c¸c em sÏ ®­îc tËp luyÖn cho thµnh th¹o h¬n. §Ó tõ ®ã c¸c em cã thÓ biÓu diÔn tr­íc ®«ng ng­êi vµ tham gia c¸c trß ch¬i ©m nh¹c vui thÝch. Tãm l¹i, c¸c néi dung tiÕt häc nµy bæ sung, hç trî cho nhau lµm cho c¸c em ®­îc luyÖn tËp bµi h¸t d­íi nhiÒu h×nh thøc, nhiÒu khÝa c¹nh, lµm cho tiÕt häc sinh ®éng, nhÑ nhµng vµ hiÖu qu¶. B. Sù chuÈn bÞ cña gi¸o viªn Sù chuÈn bÞ cña gi¸o viªn lµ mét b­íc rÊt quan träng gãp phÇn ®¸ng kÓ t¹o nªn sù thµnh c«ng cña mét tiÕt häc. ë bµi nµy t«i chuÈn bÞ nh­ sau: 1. ¤n tËp bµi h¸t: Bµi ca ®i häc §Ó gióp häc sinh gîi nhí bµi h¸t, t«i dïng tranh vÏ minh ho¹ c¶nh c¸c em häc sinh ®ang ®i tíi tr­êng. T«i dïng m¸y chiÕu tranh vÏ, lêi ca bµi h¸t lªn mµn h×nh réng gióp häc sinh quan s¸t tranh vµ dÔ ghi nhí lêi bµi h¸t h¬n. Ngoµi ra t«i cßn chuÈn bÞ 1 ®«i ph¸ch ( 100% häc sinh cã ph¸ch riªng cña m×nh) §µn Oãc gan ®iÖn tö lµ mét nh¹c cô cÇn thiÕt, nã ®­îc sö dông trong suèt c¶ tiÕt häc. §Ó ®«i tay cã thÓ lµm ®éng t¸c phô ho¹ hoÆc chØ huy häc sinh h¸t t«i ghi ©m giai ®iÖu bµi h¸t vµo bé nhí cña ®µn. 2. ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao T­¬ng tù nh­ bµi h¸t trªn, t«i còng dïng m¸y chiÕu ®Ó phong to lêi ca cña bµi h¸t trªn mµn h×nh cho häc sinh dÔ nh×n vµ ghi nhí bµi h¸t h¬n. 3. ¤n tËp bµi h¸t: Gµ g¸y Còng nh­ bµi h¸t Bµi ca ®i häc , ë bµi nµy t«i còng chuÈn bÞ mét bøc tranh vÏ minh ho¹ gåm c¸c miÕng ghÐp l¹i. §Ó chuÈn bÞ cho phÇn trß ch¬i, t«i cßn chuÈn bÞ mét b¶ng thi ®ua, 3 h×nh b«ng hoa to mÆt tr­íc ®Ò sè 1, mÆt sau ®Ò sè 2 vµ 15 b«ng hoa nhá cã g¾n nam ch©m ®Ó g¾n lªn b¶ng thi ®ua ( mçi tæ 1 mµu hoa kh¸c nhau) Ph­¬ng ph¸p nµy d¹y m«n h¸t- nh¹c cho häc sinh tiÓu häc nãi chung vµ m«n ©m nh¹c cho häc sinh líp 3 nãi riªng lµ mét khoa häc s­ ph¹m. §Ó gi¶ng d¹y tèt bé m«n nµy, gi¸o viªn cÇn cã nh÷ng kiÕn thøc ©m nh¹c v÷ng vµng , biÕt vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó ®¹t ®­îc thµnh c«ng trong c¸c giê d¹y cña m×nh. Sau khi ®· x¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ chuÈn bÞ chu ®¸o cho giê häc, t«i c¶m thÊy tù tin ®Ó b­íc vµo bµi gi¶ng. C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. ¤n tËp bµi h¸t: Bµi ca ®i häc T«i dïng m¸y chiÕu bøc tranh vÏ c¶nh c¸c em häc sinh ®ang c¾p s¸ch ®Õn tr­êng lªn mµn h×nh vµ nªu c©u hái ®Ó häc sinh liªn hÖ tíi bµi h¸t mµ c¸c con ®· ®­îc häc. Nh×n bøc tranh vÏ c¶nh c¸c b¹n nhá ®ang c¾p s¸ch ®Õn tr­êng. C¸c em cã liªn hÖ tíi bµi h¸t nµo mµ c¸c em ®· ®­îc häc? ( Häc sinh: Th­a c«, bµi §µn gµ con ¹!) T«i chiÕu lêi ca bµi h¸t lªn mµn h×nh vµ cho häc sinh h¸t bµi h¸t mét lÇn( theo nh¹c). LÇn thø hai, c¸c em võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch. Khi c¸c em ®· thuéc bµi h¸t råi t«i cho c¶ líp h¸t kÕt hîp gâ theo ph¸ch theo tiÕt tÊu lêi ca. ( Mçi em ®· ®­îc mua 1 ®«i ph¸ch ®Ó sö dông trong c¸c giê häc trªn líp vµ tËp luyÖn thªm khi ë nhµ). §©y lµ mét h×nh thøc ®Ó rÌn luyÖn vÒ nhÞp ®iÖu, tiÕt tÊu rÊt tèt. Nã gióp c¸c em kh¾c s©u tiÕt tÊu cña bµi h¸t mét c¸ch høng thóvµ dÔ dµng. Sau khi c¸c em ®· «n luyÖn bµi h¸t d­íi nhiÒu h×nh thøc vµ h¸t thµnh th¹o råi. T«i l¹i yªu cÇu c¸c em l­u ý c¶ mÆt biÓu diÔn n÷a. T«i gäi tõng tèp 4-6 em lªn biÓu diÔn tr­íc líp. §a sè c¸c em hµo høng vµ thÝch ®­îc lªn biÓu diÔn tr­íc líp. Víi h×nh thøc nµy c¸c em ®­îc rÌn luyÖn tÝnh b¹o d¹n, tù tin vµ kh¶ n¨ng biÓu diÔn tr­íc ®«ng ng­êi. Sau ®ã t«i cho c¸c em kh¸c nhËn xÐt phÇn biÓu diÔn cña c¸c b¹n. §a sè c¸c em chØ ra ®­îc c¸c b¹n h¸t ®óng vµ móa ®Ñp, nh÷ng b¹n cßn sai sãt. Qua ®ã, c¸c em còng tù rót kinh nghiÖm ®Ó kh«ng m¾c ph¶i nh÷ng lçi nh­ b¹n cña m×nh . §Ó g©y høng thó cho häc sinh, t«i cho c¸c em ch¬i trß ch¬i. Trß ch¬i: Nghe tiÕt tÊu ®o¸n c©u h¸t. T«i gâ tiÕt tÊu 1 c©u h¸t trong bµi vµ gäi häc sinh nhËn xÐt xem ®ã lµ c©u h¸t nµo. Häc sinh 1 tr¶ lêi: c©u h¸t 1 Häc sinh 2 tr¶ lêi: c©u h¸t 2 Häc sinh 3tr¶ lêi: c©u h¸t 3 Häc sinh 4 tr¶ lêi: c©u h¸t 4. TÊt c¶ 4 em ®Òu tr¶ lêi ®óng v× tiÕt tÊu cña 4 c©u h¸t nµy ®Òu gièng nhau. §©y lµ mét h×nh thøc gióp c¸c em kh¾c s©u tiÕt tÊu bµi h¸t h¬n . 2. ¤n tËp bµi h¸t: §Õm sao §Ó gîi ý cho häc sinh, t«i ®¸nh trªn ®µn giai ®iÖu c©u h¸t ®Çu tiªn cña bµi vµ ®è häc sinh ®ã lµ giai ®iÖu mét c©u h¸t trong bµi h¸t nµo mµ c¸c em ®· ®­îc häc? ( Häc sinh tr¶ lêi: Th­a c«, bµi h¸t §Õm sao ¹!) Sau ®ã, t«i bËt ®µn cho häc sinh h¸t bµi h¸t §Õm sao vµ ®¸nh nhÞp 3/4. ë c¸c tiÕt häc tr­íc, c¸c em ®· ®­îc tËp h¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo nhÞp 3. ë tiÕt häc nµy t«i cho c¸c em «n luyÖn l¹i . T«i yªu cÇu c¶ líp ®øng lªn võa h¸t võa nhón ch©n theo nh¹c nhÞp nhµng kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp 3/4 ( 2 lÇn). Sau ®ã, t«i yªu cÇu 1 tæ bÊt kú h¸t vµ gâ ®Öm theo nhÞp. Bµi h¸t nµy c¸c em ®· ®­îc tËp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ ®¬n gi¶n do chÝnh c¸c em nghÜ ra. T«i cho c¸c em võa h¸t võa móa phô ho¹. §Ó luyÖn tËp, t«i mêi tõng tèp hoÆc c¸ nh©n lªn biÓu diÔn tr­íc líp vµ gäi c¸c b¹n nhËn xÐt. Gi¸o viªn cã thÓ cho ®iÓm ®éng viªn ®¸ng gi¸. Bµi h¸t nµy, t«i cho c¸c em ch¬i trß ch¬i: H¸t bµi h¸t b»ng nguyªn ©m AOUI. (Gi¸o viªn ra hiÖu b»ng tay cho häc sinh h¸t bµi h¸t 1-2 lÇn). §©y lµ h×nh thøc gióp häc sinh ®­îc luyÖn tËp bµi h¸t d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®Ó c¸c em kh«ng bÞ nhµm ch¸n, c¸c em võa ®­îc ch¬i, gióp c¸c em ghi nhí bµi häc mét c¸ch nhÑ nhµng vµ tho¶i m¸i. 3. ¤n tËp bµi h¸t Gµ g¸y T«i gâ tiÕt tÊu c©u h¸t ®Çu tiªn cña bµi Gµ g¸y vµ cho häc sinh tr¶ lêi tªn bµi h¸t. Häc sinh nµo tr¶ lêi ®óng sÏ ®­îc l¾p miÕng ghÐp t¹o thµnh bøc tranh minh ho¹ bµi h¸t. T«ichiÕu bøc tranh lªn mµn h×nh vµ nãi tãm t¾t vÒ néi dung bøc tranh. T«i nh¾c häc sinh h¸t bµi h¸t víi tÝnh chÊt vui vµ linh ho¹t. T«i bËt nh¹c cho häc sinh h¸t bµi h¸t ( 1 lÇn ). LÇn 2 c¸c em sÏ h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. §Ó thay ®æi h×nh thøc, t«i cho c¸c em h¸t nèi tiÕp. Tæ 1: H¸t c©u 1 Tæ 2: H¸t c©u 2 Tæ 3: H¸t c©u 3 C¶ líp: H¸t c©u 4. Sau ®ã t«i gäi mét tèp lªn h¸t tr­íc líp víi h×nh thøc trªn. §Æc diÓm cña häc sinh tiÓu häc nãi chung lµ rÊt thÝch ho¹t ®éng. NÕu ph¶i ngåi qu¸ l©u c¸c em sÏ c¶m thÊy c¨ng th¼ng, gß bã, kh«ng høng thó häc tËp. V× vËy, t«i cho c¸c em ®øng lªn h¸t kÕt hîp lµm ®éng t¸c móa phô ho¹. Sau ®ã, c¸c em sÏ ®­îc lªn biÓu diÔn tr­íc líp d­íi c¸c h×nh thøc c¸ nh©n, nhãm ®Ó tr¸nh ph¶i ngåi t¹i chç suèt c¶ tiÕt häc. §Ó cñng cè bµi, t«i cho c¸c em ch¬i trß ch¬i mang tªn “ Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn bµi h¸t”. T«i chän mçi tæ 2 em lªn tham gia trß ch¬i, t«i sÏ ®¸nh trªn ®µn giai ®iÖu 1 c©u h¸t. NÕu tr¶ lêi ®óng tªn bµi h¸t, c¸c em sÏ ®­îc 1 ®iÓm biÓu thÞ b»ng mét b«ng hoa g¾n trªn b¶ng thi ®ua. Khi kÕt thóc trß ch¬i, tæ nµo ghi ®­îc nhiÒu ®iÓm nhÊt sÏ giµnh chiÕn th¾ng. Víi h×nh thøc thi ®ua nµy lµm cho c¸c em hµo høng vµ cè g¾ng h¬n khi ch¬i v× ®éi nµo còng muèn giµnh chiÕn th¾ng. NÕu nh÷ng trß ch¬i trong giê häc ®­îc c¸c em thÓ hiÖn tèt th× sù thµnh c«ng cña giê häc cµng cao. C¸c em ®­îc tiÕp thu bµi mét c¸ch nhÑ nhµng, tho¶i m¸i hµo høng. II. PhÇn minh ho¹ Sau ®©y t«i xin tr×nh bµy mét tiÕt d¹y ©m nh¹c líp 3: Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 3 TiÕt 9 ¤n tËp 3 bµi h¸t : Bµi ca ®i häc §Õm sao Gµ g¸y I. Môc tiªu - Häc sinh thuéc 3 bµi h¸t: h¸t ®óng nh¹c vµ lêi. - BiÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo 1 trong 3 kiÓu, ®Öm theo ph¸ch, ®Öm theo nhÞp, ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. - TËp biÓu diÔn c¸c bµi h¸t. II. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: §µn Oãc . 3 tê lêi ca cña 3 bµi h¸t. Tranh vÏ minh ho¹ Bµi ca ®i häc vµ bµi Gµ g¸y. B¶ng thi ®ua, 15 b«ng hoa nhá g¾n nam ch©m ®Ýnh b¶ng, 3 b«ng hoa to b»ng b×a ghi sè 1,2 ë mçi mÆt . M¸y chiÕu, mµn h×nh. - Häc sinh: thanh ph¸ch. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.æn ®Þnh líp: - Nh¾c H t­ thÕ ngåi häc ngay ng¾n, luyÖn thanh . 2. KiÓm tra bµi cò: TiÕn hµnh trong khi «n. 3. Bµi míi: A. PhÇn më ®Çu: Giíi thiÖu néi dung tiÕt häc B. PhÇn ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña G Ho¹t ®éng cña H * Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp bµi h¸t Bµi ca ®i häc - Gv dïng m¸y chiÕu bøc tranh lªn mµn h×nh vµ nªu c©u hái: Nh×n bøc tranh m« t¶ c¸c b¹n nhá ®ang tung t¨ng c¾p s¸ch ®Õn tr­êng, c¸c em cã liªn hÖ víi bµi h¸t nµo mµ c¸c em ®· ®­îc häc? - §óng råi bµi h¸t Bµi ca ®i häc c¸c em ®· ®­îc häc ë nh÷ng tiÕt häc tr­íc. B©y giê c¸c em nghe nh¹c vµ bµi h¸t ®ã nhÐ. (Gv chiÕu lêi ca bµi h¸t lªn mµn h×nh, sau ®ã bËt nh¹c vµ häc sinh h¸t bµi h¸t 1 lÇn) Trong nh÷ng tiÕt häc tr­íc, c« ®· d¹y c¸c em h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch, c¸c em cßn nhí kh«ng? B©y giê c¸c con nghe nh¹c võa h¸t võa gâ theo ph¸ch nhÐ! ( Gv bËt nh¹c cho H võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch). Bµi nµy c« cßn d¹y c¸c con gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca nhÐ! ( Gv bËt nh¹c cho H võa h¸t võa gâ ®Öm theo tiÕt tÊu bµi h¸t). B©y giê b¹n nµo xung phong lªn b¶ng h¸t l¹i bµi h¸t nµo? GV gäi 4-6 em lªn h¸t tr­íc líp + gâ ®Öm theo tiÕt tÊu lêi ca. B¹n nµo cã thÓ nhËn xÐt phÇn biÓu diÔn cña c¸c b¹n nµo? B©y giê c« cã 1 trß ch¬i mang tªn “ Nghe tiÕt tÊu ®o¸n c©u h¸t” C¸c con sÏ nghe c« gâ mét tiÕt tÊu trong bµi ca ®i häc . §è c¸c con ®ã lµ c©u h¸t nµo nhÐ! ( GV lµm 2 c©u v× c©u 1 gièng c©u 2, c©u 3 gièng c©u 4) + Gv gâ tiÕt tÊu tõng c©u h¸t. * Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp bµi h¸t §Õm sao C« khen c¶ líp m×nhnghe tiÕt tÊu rÊt giái. B©y giê, c« xem líp m×nh nghe giai ®iÖu cã giái kh«ng nhÐ! GV ®¸nh ®µn giai ®iÖu c©u h¸t ®Çu tiªn cña bµi §Õm sao §óng råi ®ã chÝnh lµ bµi h¸t thø 2 mµ h«m nay chóng ta sÏ «n tËp Gv chiÕu lêi ca bµi §Õm sao lªn mµn h×nh - Gv bËt nh¹c – H h¸t bµi h¸t 1 lÇn B©y giê c« mêi c¶ líp m×nh võa h¸t võa gâ ®Öm theo nhÞp 3 vµ nhón ch©n theo nh¹c thËt nhÞp nhµng nhÐ.( Gv bËt nh¹c, H h¸t bµi h¸t 2 lÇn) C« mêi tæ 2 h¸t l¹i bµi h¸t nµo.( Tæ 2 võa h¸t võa gâ ®Öm theo nhÞp) ë tiÕt tr­íc c« ®· cho c¸c em tËp 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ do b¹n Hµ nghÜ ra , líp m×nh cßn nhí kh«ng? C« mêi c¶ líp m×nh ®øng lªnvõa h¸t võa lµm ®éng t¸c nµo? (Gv bËt nh¹c H h¸t vµ móa) Gv lµm mÉu cïng H C« khen líp m×nh rÊt chÞu khã «n bµi nªn ®· thuéc bµi vµ lµm ®éng t¸c kh¸ ®Ñp råi ®Êy. B©y giê líp m×nh sÏ tËp biÓu diÔn nhÐ! B¹n nµo xung phong lªn biÓu diÔn tr­íc líp nµo? ( Gv gäi 1-2 tèp lªn biÓu diÔn tr­íc líp) - Gäi H nhËn xÐt - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ B©y giê c¸c em cã thÝch ch¬i trß ch¬i kh«ng? C« cã trß ch¬i: H¸t bµi h¸t b»ng c¸c nguyªn ©m AOUI. C¸c em nhí quan s¸t tay c« ra hiÖu nhÐ! ( Gv bËt nh¹c, H h¸t bµi h¸t b»ng c¸c nguyªn ©m 2 lÇn). * Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp bµi h¸t Gµ g¸y C« cã mét bøc tranh nh­ng bÞ thiÕu mét miÕng ghÐp. B©y giê c« sÏ gâ tiÕt tÊu 1 c©u h¸t ®Çu tiªn cña mét bµi h¸t, b¹n nµo tr¶ lêi ®óng sÏ ®­îc lªn l¾p miÕng ghÐp ®ã ®Ó kh¸m ph¸ bÝ mËt cña bøc tranh.( Gv gâ tiÕt tÊu c©u h¸t ®Çu tiªn cña bµi Gµ g¸y). - Cho H lªn ghÐp miÕng ghÐp ®Ó hoµn thµnh bøc tranh minh ho¹ cho bµi h¸t Gµ g¸y. - Gv chiÕu bøc tranh lªn mµn h×nh vµ nªu c©u hái: Nh×n bøc tranh vÏ chó gµ ®ang g¸y s¸ng gäi mäi ng­êi thøc dËy lµm n­¬ng, c¸c em cã liªn hÖ tíi bµi h¸t nµo ®· häc? §óng råi bµi h¸t tiÕp theo mµ chóng m×nh «n tËp lµ bµi h¸t Gµ g¸y.( GV chiÕu lêi bµi h¸t lªn mµn h×nh) C¸c con nghe nh¹c vµ h¸t bµi h¸t nhÐ!( Gv bËt nh¹c cho H h¸t 1 lÇn) LÇn nµy c¸c con võa h¸t võa gâ ®Öm theo ph¸ch thËt ®Òu nhÐ. !( Gv bËt nh¹c cho H h¸t + gâ ph¸ch 2 lÇn) B©y giê líp m×nh h¸t nèi tiÕp nhÐ Tæ 1: H¸t c©u 1 Tæ 2: H¸t c©u 2 Tæ 3: H¸t c©u 3 C¶ líp h¸t c©u 4. C¸c con cßn nhí ®éng t¸c phô ho¹ mµ c« ®· d¹y kh«ng?. C« mêi líp m×nh ®øng lªn h¸t vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹ nhÐ!( GV bËt nh¹c – H h¸t vµ lµm ®éng t¸c phô ho¹ 2 lÇn) . C« khen c¶ líp m×nh thùc hiÖn rÊt ®Ñp. B©y giê b¹n nµo xung phong lªn b¶ng biÓu diÔn cho c¶ líp cïng xem nµo? ( Gäi 1- 2 tèp hoÆc c¸ nh©n lªn biÓu diÔn) - Gäi H nhËn xÐt - Gv cho ®iÓm ®éng viªn - H theo dâi vµ tr¶ lêi. ( Th­a c« ®ã lµ bµi h¸t Bµi ca ®i häc) - H l¾ng nghe vµ thùc hiÖn - Cã ¹ - H h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - Cã ¹ - H xung phong - H nhËn xÐt b¹n - H nghe vµ tr¶ lêi - - Th­a c« bµi h¸t §Õm sao ¹ - H h¸t - Tæ 2 thùc hiÖn - Cã ¹ - C¶ líp thùc hiÖn -H h¸t vµ móa - Cã ¹ - H xung phong - H quan s¸t vµ tr¶ lêi - Th­a c« bµi Gµ g¸y ¹ - H h¸t vµ gâ ®Öm - H¸t nèi tiÕp - Cã ¹ - H¸t vµ móa phô ho¹ - H xung phong - H nhËn xÐt b¹n 4. Cñng cè – DÆn dß B¹n nµo cho c« biÕt h«m nay , líp m×nh ®­îc «n tËp mÊy bµi h¸t ®ã lµ nh÷ng bµi h¸t nµo? ( HS: Th­a c« h«m nay líp m×nh «n tËp 3 bµi h¸t: §ã lµ c¸c bµi: Bµi ca ®i häc, Gµ g¸y, §Õm sao ¹ !) RÊt ®óng, b©y giê c« cã mét trß ch¬i thó vÞ mang tªn: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn bµi h¸t. C¸c em sÏ nghe c« ®¸nh giai ®iÖu 1 c©u h¸t , nÕu c¸c em tr¶ lêi ®óng sÏ ghi ®­îc 1 ®iÓm, biÓu thÞ b»ng 1 b«ng hoa g¾n lªn b¶ng thi ®ua. Tr¶ lêi sai kh«ng ®­îc ®iÓm, mçi tæ sÏ cö 2 b¹n lªn tham gia trß ch¬i. KÕt thóc trß ch¬i, tæ nµo ghi ®­îc nhiÒu ®iÓm nhÊt sÏ giµnh chiÕn th¾ng. ( Gv ®¸nh giai ®iÖu kho¶ng 4-5 c©u trong ®ã cã 3 c©u cã trong c¸c bµi ®· «n, 2 c©u kh«ng sè c¸c bµi h¸t ®· «n tËp) - Gv nhËn xÐt , xÕp thø. Giê häc cña líp m×nh ®Õn ®©y lµ hÕt råi. VÒ nhµ c¸c con nhí «n bµi thËt kÜ vµ tËp diÔn cho ®Ñp h¬n nhÐ! B¹n nµo biÓu diÔn ®Ñp c« sÏ chän ®Ó lªn biÓu diÔn tr­íc toµn tr­êng. III. KÕt qu¶ Víi h×nh thøc gi¶ng d¹y nh­ trªn, t«i lu«n nhËn ®­îc sù ñng hé cña häc sinh, c¸c em rÊt yªu thÝch m«n häc nµy. NhiÒu n¨m qua t«i lu«n ®­îc c«ng nhËn lµ gi¸o viªn d¹y giái cña tr­êng. N¨m häc nµy t«i ®­îc c«ng nhËn lµ gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn. Trong ®ît héi thi tiÕng h¸t d©n ca 3 miÒn võa qua, do phßng gi¸o dôc tæ chøc, t«i cïng tËp thÓ gi¸o viªn vµ häc sinh cña tr­êng ®· d¹t gi¶i nh× côm. Tuy nhiªn , trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y m«n ©m nh¹c cßn nhiÒu bæ sung vµ ph¸t triÓn nªn t«i nghÜ m×nh ph¶i th­êng xuyªn rÌn luyÖn vµ båi d­ìng ®Ó gi¶ng d¹y tèt h¬n. Cho ®Õn giê khèi 3 tr­êng t«i cã kÕt qu¶ nh­ sau: - C¸c em ®Òu yªu thÝch m«n ©m nh¹c. - §a sè c¸c em h¸t ®óng bµi h¸t vµ sö dông nh¹c cô gâ thµnh th¹o. - §a sè c¸c em nghe nh¹c vµ biÕt h¸t kÕt hîp lµm nh÷ng ®éng t¸c móa phô ho¹ ®¬n gi¶n. - 30% Hoµn thµnh xuÊt s¾c - 70 % Hoµn thµnh - Kh«ng cßn em nµo ch­a ®¹t yªu cÇu. IV. KÕt luËn X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái tr×nh ®é cña mçi ng­êi ph¶i ®­îc n©ng cao vÒ mäi mÆt. Do ®ã t«i nghÜ m×nh cÇn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó gi¶ng d¹y ngµy mét tèt h¬n. V× nh÷ng tr¨n trë ®ã t«i ®óc rót ra mét vµi kinh nghiÖm nhá sau ®©y: * §èi víi ng­êi gi¸o viªn: - T¨ng c­êng dù giê, häc hái ®ång nghiÖp. - L¾ng nghe nh÷ng ý kiÕn chØ ®¹o cña c¸c chuyªn viªn ®Ó ®óc rót ra ph­¬ng ph¸p d¹y häc tèt nhÊt. - Trong nh÷ng giê häc nªn cã nh÷ng s¸ng t¹o ®Ó giê häc thªm hÊp dÉn. - Sö dông gi¸o cô trùc quan triÖt ®Ó. - ChuÈn bÞ bµi chu ®¸o khi lªn líp. - Th­êng xuyªn ®äc vµ nghiªn cøu tµi liÖu cã liªn quan ®Õn m«n häc. * §èi víi häc sinh: -Yªu thÝch m«n häc, trong líp ch¨m chó nghe gi¶ng bµi. - Häc sinh biÕt nhËn ­u khuyÕt ®iÓm cña b¹n trong giê häc. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ s¸ch vµ nh¹c cô gâ. Trªn ®©y lµ s¸ng kiÕn nhá cña t«i, rÊt mong quý cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp cã ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó nh÷ng n¨m sau t«i thùc hiÖn tèt h¬n. H¶i Phßng, ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2011.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy 1 tiết âm nhạc lớp 3.doc
Luận văn liên quan