Kinh nghiệm rèn học sinh lớp 3 học tốt khi học phân môn tập đọc lớp 3

KINH NGHIỆM RÈN HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT KHI HỌC PHÂN MÔN TẬP ĐỌC LỚP 3 - Môn Tập đọc là một môn mang tính chất tổng hợp, có nhiệm vụ trao đổi kiến thức về phát âm từ ngữ, về văn học đời sống giáo dục về tình cảm của học sinh. - Đối với học sinh lớp 3 phải rèn luyện cho học sinh về kỹ năng đọc. Học sinh lớp 3 cần phải đọc rõ ràng, rành mạch không dừng lâu để đánh vần và biết đọc lưu loát những bài diễn cảm. - Do vậy trong những năm qua tôi đã dạy lớp 3 mà các em còn đọc rất chậm, chính vì vậy tôi chọn đề tài rèn học sinh lớp 3 đọc tốt khi học phân môn tập đọc. Tôi thiết nghĩ các em có đọc tốt, phát âm rõ ràng, chuẩn xác ở phân môn tập đọc thì các em mới có thể học tốt ở các môn học khác. Đây chính là điều tôi băn khoăn, suy nghĩ để tìm ra cho mình một hướng rèn học sinh đọc tốt trong giờ tập đọc. Qua những năm thực dạy học sinh ở khối lớp 3 tôi đã tự đề ra cho mình một số kinh nghiệm rèn học sinh đọc tốt ở phân môn tập đọc. Để nâng cao hiệu quả rèn kỹ năng đọc cho học sinh như sau:

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 4811 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm rèn học sinh lớp 3 học tốt khi học phân môn tập đọc lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KINH NGHIEÄM REØN HOÏC SINH LÔÙP 3 HOÏC TOÁT KHI HOÏC PHAÂN MOÂN TAÄP ÑOÏC LÔÙP 3 - Moân Taäp ñoïc laø moät moân mang tính chaát toång hôïp, coù nhieäm vuï trao ñoåi kieán thöùc veà phaùt aâm töø ngöõ, veà vaên hoïc ñôøi soáng giaùo duïc veà tình caûm cuûa hoïc sinh. - Ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 3 phaûi reøn luyeän cho hoïc sinh veà kyõ naêng ñoïc. Hoïc sinh lôùp 3 caàn phaûi ñoïc roõ raøng, raønh maïch khoâng döøng laâu ñeå ñaùnh vaàn vaø bieát ñoïc löu loaùt nhöõng baøi dieãn caûm. - Do vaäy trong nhöõng naêm qua toâi ñaõ daïy lôùp 3 maø caùc em coøn ñoïc raát chaäm, chính vì vaäy toâi choïn ñeà taøi reøn hoïc sinh lôùp 3 ñoïc toát khi hoïc phaân moân taäp ñoïc. Toâi thieát nghó caùc em coù ñoïc toát, phaùt aâm roõ raøng, chuaån xaùc ôû phaân moân taäp ñoïc thì caùc em môùi coù theå hoïc toát ôû caùc moân hoïc khaùc. Ñaây chính laø ñieàu toâi baên khoaên, suy nghó ñeå tìm ra cho mình moät höôùng reøn hoïc sinh ñoïc toát trong giôø taäp ñoïc. Qua nhöõng naêm thöïc daïy hoïc sinh ôû khoái lôùp 3 toâi ñaõ töï ñeà ra cho mình moät soá kinh nghieäm reøn hoïc sinh ñoïc toát ôû phaân moân taäp ñoïc. Ñeå naâng cao hieäu quaû reøn kyõ naêng ñoïc cho hoïc sinh nhö sau: I/. THÖÏC TRAÏNG CUÛA LÔÙP: Ñaàu naêm hoïc 2004 – 2005 ñöôïc söï phaân coâng cuûa Ban giaùm hieäu tröôøng phaân coâng toâi chuû nhieäm lôùp 3/3 vôùi toång soá hoïc sinh laø 35 em, trong ñoù coù 18 em nöõ, ña soá caùc em ôû noâng thoân, gia ñình soáng chuû yeáu laø ngheà ruoäng cho neân vieäc hoïc cuûa caùc em coøn moät soá gia ñình chöa quan taâm, beân caïnh ñoù coøn coù 9 em ôû ñòa baøn khaùc xaõ ñeán hoïc, cho neân vieäc lieân heä phuï huynh cuõng raát khoù, nhôø söï quan taâm cuûa Ban giaùm hieäu tröôøng ñaõ coù toå chöùc ñaïi hoäi phuï huynh ñeå trao ñoåi, taïo ñieàu kieän cho caùc em coù neà neáp hoïc taäp toát hôn vaø giuùp caùc em coù thoùi quen trong hoïc taäp. II/. BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN: Ñaàu naêm toâi kieåm tra moân taäp ñoïc ña soá caùc em ñoïc raát chaäm vaø phaùt aâm sai nhieàu, sau ñoù toâi choïn 1 baøi taäp ñoïc lôùp 2 goïi töøng em ñoïc baøi ñeå phaân loaïi hoïc sinh trong ñoù coù: - Khaù gioûi: 24 hoïc sinh chieám 68,5%. - Trung bình: 7 hoïc sinh chieám 20,0%, Coøn laïi 4 hoïc sinh chieám 11,5% laø ñoïc chaäm, phaùt aâm sai nhieàu. - Sau ñoù toâi xeáp sô ñoà ngoài cho caùc em nhö sau: Xeáp cho caùc em ngoài theo nhoùm. Nhöõng em naøo ñoïc coøn chaäm phaùt aâm sai nhieàu toâi ñöa vaøo moät nhoùm ñeå tieän theo doõi vaø kieåm tra, beân caïnh ñoù toâi coøn phaân coâng 4 hoïc sinh gioûi daïy keøm vôùi toâi trong khi toâi chöa ñeán lôùp vaø baùo caùo laïi vieäc hoïc cuûa caùc em trong ngaøy. - Trong khi toâi ñeán lôùp giuùp caùc em naém laïi aâm, nguyeân aâm, phuï aâm. - Reøn cho hoïc sinh ñoïc töø, tieáng hieåu ñöôïc nghóa vaø sau ñoù ñoïc ñöôïc caû caâu, caû ñoaïn cuûa baøi. - Khi daïy cho hoïc sinh toâi daønh 15 phuùt ñaàu giôø hoaëc cuoái giôø ñeå reøn caùch ñoïc cho hoïc sinh. - Nhöõng buoåi coù moân taäp ñoïc toâi thöôøng goïi caùc em ñoïc ngaén thoâi, thaáy caùc em ñoïc coù tieáng boä cho caùc em trong lôùp tuyeân döông kòp thôøi ñeå caùc em coù söï höùng thuù trong hoïc taäp. Daàn daàn caùc em hoïc raát toát vaø tích cöïc tham gia phaùt bieåu baøi. - Trong khi daïy toâi choïn nhöõng em ñoïc chaäm nhaát, ñeå daïy theo hình thöùc caù nhaân ñeå em deã tieáp thu hôn. - Qua thi giöõa hoïc kyø I toâi ñaïi hoäi phuï huynh ñeå thoâng qua chaát löôïng hoïc taäp cuûa töøng em vaø cuøng gia ñình ñöa ra bieän phaùp höôùng daãn hoïc taäp, laäp thôøi gian bieåu cho töøng em thöôøng xuyeân theo gioûi nhaéc nhôû kieåm tra caùc em ñoïc baøi. Ñoàng thôøi keát hôïp 4 hoïc sinh gioûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc baïn vaø baùo caùo keát quaû hoïc taäp cho giaùo vieân chuû nhieäm. Veà phía hoïc sinh caùc em ñi hoïc ñeàu khoâng nghæ. - Ñoïc nhieàu laàn baøi taäp ôû nhaø, xem tröôùc baøi môùi nhieàu laàn tröôùc khi leân lôùp. - Taäp ñoïc theâm truyeän nhi ñoàng vaøo giôø chôi vaø caùc em thi ñua ñoïc baøi, ñoïc maïch laïc, ñoïc troâi chaûy. - Qua hai thaùng sau chaát löôïng hoïc taäp cuûa caùc em coù nhieàu tieán boä. - Nhöõng em luùc ñaàu coøn ñoïc chaäm maø baây giôø caùc em ñoïc ñuùng vaø nhanh hôn. - Toâi luoân ñoäng vieân khen ngôïi goïi caùc em hoïc toát töø ñoù caùc em quen daàn veà neà neáp hoïc taäp. Toâi coá gaéng ñeán heát hoïc kì I thì caùc em ñoïc baøi ñeàu ngang nhau roõ raøng troâi chaûy. III/. KEÁT QUAÛ: AÙp duïng kinh nghieäm naøy ôû lôùp trong naêm hoïc naøy toâi phaán ñaáu seõ ñaït keát quaû sau: Giöõa hoïc kyø I hoïc sinh phaûi ñoïc ñaït töø 55 ñeán 60 tieáng treân moät phuùt. Cuoái hoïc kyø I vaø caû naêm phaûi ñoïc ñaït töø 60 ñeán 65 tieáng treân 1 phuùt. IV/. BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM: Qua nhöõng naêm aùp duïng kinh nghieäm treân toâi ruùt ra cho mình nhöõng baøi hoïc nhö sau: - Theo doõi saâu saùt hoïc sinh khi hoïc sinh luyeän ñoïc ñeå kòp thôøi uoán naén hoïc sinh luyeän phaùt aâm laïi caùc töø ngöõ deã laãn hoaëc do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. - Phaân loaïi ñoái töôïng hoïc sinh ngay töø ñaàu naêm ñeå coù bieän phaùp reøn ñoïc cho caùc em. - Phaân coâng ñoâi baïn cuøng tieán ñeå caùc em hoïc sinh gioûi giuùp giaùo vieân theo doõi, höôùng daãn baïn ñoïc chaäm cuøng vôùi giaùo vieân. - Khen ngôïi tuyeân döông nhöõng hoïc sinh ñoïc coù tieán boä duø laø moät tieán boä nhoû. - Luoân luoân ñoåi môùi phöông phaùp daïy, thay ñoåi hình thöùc toå chöùc lôùp hoïc, vaän duïng caùc troø chôi luyeän ñoïc ñeå gaây cho hoïc sinh nieàm höùng thuù say meâ khi ñoïc baøi, giuùp caùc em thích ñoïc vaø ñoïc toát hôn. - Baûn thaân luoân laáy phöông chaâm “Daïy taäp ñoïc laø reøn cho hoïc sinh” ñeå laøm neàn taûng reøn kyõ naêng ñoïc cho caùc em ôû phaân moân taäp ñoïc. - Treân ñaây coù nhöõng kinh nghieäm maø baûn thaân toâi tích luõy ñöôïc sau nhieàu naêm ñoùng goùp vaø ñaõ vaän duïng ôû lôùp toâi noùi rieâng vaø caû khoái noùi chung ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû toát trong nhieàu naêm. Raát mong söï ñoùng goùp cuûa caùc caáp laõnh ñaïo ñeå kinh nghieäm reøn ñoïc toát cho hoïc sinh ôû phaân moân taäp ñoïc lôùp 3 ngaøy caøng ñaït keát quaû cao hôn. ---------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm rèn học sinh lớp 3 học tốt khi học phân môn tập đọc lớp 3.doc
Luận văn liên quan