Kinh nghiệm tổ chức các đợt thi đua trong liên đội

PHẦN I – PHẦN MỞ ĐẦU Liên đội trường Trung học cơ sở Xuất Hoá là một đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Nhiều năm học nhà trường đã được công nhận là đơn vị Tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục huyện Lạc Sơn, được tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối Giáo dục trung học Đó là niềm vịnh dự lớn lao nhưng cũng là thành tích tốt đệp mà mỗi đội viên của Liên đội phải luôn phấn đấu, rèn luyện để nối tiếp truyền thống của nhà trường. Là một giáo viên – Tổng phụ trách Đội. Tôi coi đó là một nhiệm vụ trong tâm của Liên đội mà mình phải có trách nhiệm tổ chức các hoạt động sao cho đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động cho học sinh, nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện đạo đức – lối sống của các em, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh. Như chúng ta đã biết, ngày nay, khi đất nước đang không ngừng đổi mới, xã hội phát triển về mọi mặt, thông tin được cập nhật với nhiều phương tiện hiện đại, điều kiện học tâp, rèn luyện, vui chơi cho thiếu niên đã ngày càng được đầu tư đầy đủ hơn. Các em được học tập dưới những mái trường khang trang, được tiếp cận với những phương tiện học tập vui chơi giải trí hiện đại, được Đảng, nhà nước cũng như các tổ chức xã hội quan tâm chăm sóc. Bên cạnh đó, ngoài mỗi gia đình, mỗi nhà trường vẫn đang tồn tại những tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu dẽ ảnh hưởng, tác động đến sự phát triển nhân cách của các em. Vậy chúng ta phải làm thế nào để mỗi thiếu niên Việt Nam hôm nay hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nắm bắt được những trị thức từ bài giảng của thầy cô, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, tiếp nối truyền thống của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sao cho xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam? Câu hỏi ấy thực sự là nỗi trăn trở của các nhà trường, gia đình và xã hội. Là một giáo viên được giao nhiệm vụ làm Tổng phụ trách Đội, trực tiếp tổ chức các hoạt động cho Đội TNTP của nhà trường, trong những năm qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giáo dục thiếu niên, tôi đã tham mưu với Chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức cho toàn Liên đội thi đua học tập, rèn luyện theo những đợt thi đua cụ thể và đã được các em tích cực hưởng ứng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đội, xây dựng Liên đội ngày càng vững mạnh. Trong mỗi năm học, Liên đội tôi phụ trách đã tổ chức nhiều đợt thi đua khác nhau nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, rèn luyện cho các em học sinh. Trong quá trình làm việc, tôi đã đúc rút được những kinh nghiệm trong việc phát động các phong trào thi đua đối với Liên đội, đồng thời cũng thấy được những kết quả đáng ghi nhận về chất lượng giáo dục thiếu niên thông qua các hoạt động thi đua. Thực tế cho thấy, nếu Liên đội tổ chức tốt các đợt thi đua thì học sinh sẽ luôn luôn được tham gia vào các phong trào hoạt động sôi nổi, tạo hứng thú cho các em, đồng thời giúp các em tiếp cận nhanh nhất với các nội dung thi đua học tập, rèn luyện. Đây là một cách thúc đẩy tinh thần tự giác học tập cho các em mà các em không cảm thấy bị gò ép vào việc học. Đồng thời lại giúp các em được tham gia nhiều hoạt động ngoài hoạt động chính là học tập do đó tạo cho các em tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, giúp các em phát triển toàn diện. Từ đó hiệu quả về học tập sẽ được nâng cao hơn và nền nếp hoạt động của Liên đội sẽ tốt hơn, giúp nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm học. Do đó ta có thể khẳng định sự cần thiết không thể thiếu của thi đua trong quá trình giáo dục học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Xuất phát từ thực tế tổ chức các đợt thi đua cho Liên đội THCS Xuất Hoá những năm qua và nhận thức về vai trò của thi đua trong việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh, tôi mạnh dạn trao đổi với đồng nghiệp đặc biệt là với những anh chị Tổng phụ trách Đội TNTP tại các Liên đội về công tác “Tổ chức các đợt thi đua trong Liên đội”. Qua đây tôi muốn đồng nghiệp cũng có những giải pháp tốt trong việc tổ chức các phong trào hoạt động trong một Liên đội.

doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 1915 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm tổ chức các đợt thi đua trong liên đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kinh nghiÖm Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua trong liªn ®éi PhÇn I – PhÇn më ®Çu Liªn ®éi tr­êng Trung häc c¬ së XuÊt Ho¸ lµ mét ®¬n vÞ v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt. NhiÒu n¨m häc nhµ tr­êng ®· ®­îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ Tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña ngµnh gi¸o dôc huyÖn L¹c S¬n, ®­îc tÆng Cê thi ®ua ®¬n vÞ dÉn ®Çu khèi Gi¸o dôc trung häc… §ã lµ niÒm vÞnh dù lín lao nh­ng còng lµ thµnh tÝch tèt ®Öp mµ mçi ®éi viªn cña Liªn ®éi ph¶i lu«n phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®Ó nèi tiÕp truyÒn thèng cña nhµ tr­êng. Lµ mét gi¸o viªn – Tæng phô tr¸ch §éi. T«i coi ®ã lµ mét nhiÖm vô trong t©m cña Liªn ®éi mµ m×nh ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc c¸c ho¹t ®éng sao cho ®Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua, ho¹t ®éng cho häc sinh, nh»m thóc ®Èy tinh thÇn häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc – lèi sèng cña c¸c em, gãp phÇn x©y dùng nhµ tr­êng v÷ng m¹nh. Nh­ chóng ta ®· biÕt, ngµy nay, khi ®Êt n­íc ®ang kh«ng ngõng ®æi míi, x· héi ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, th«ng tin ®­îc cËp nhËt víi nhiÒu ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ®iÒu kiÖn häc t©p, rÌn luyÖn, vui ch¬i cho thiÕu niªn ®· ngµy cµng ®­îc ®Çu t­ ®Çy ®ñ h¬n. C¸c em ®­îc häc tËp d­íi nh÷ng m¸i tr­êng khang trang, ®­îc tiÕp cËn víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn häc tËp vui ch¬i gi¶i trÝ hiÖn ®¹i, ®­îc §¶ng, nhµ n­íc còng nh­ c¸c tæ chøc x· héi quan t©m ch¨m sãc. Bªn c¹nh ®ã, ngoµi mçi gia ®×nh, mçi nhµ tr­êng vÉn ®ang tån t¹i nh÷ng tÖ n¹n x· héi, nh÷ng thãi h­ tËt xÊu dÏ ¶nh h­ëng, t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña c¸c em. VËy chóng ta ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó mçi thiÕu niªn ViÖt Nam h«m nay hoµn thµnh tèt nhiÖm vô häc tËp, n¾m b¾t ®­îc nh÷ng trÞ thøc tõ bµi gi¶ng cña thÇy c«, rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh con ngoan, trß giái, ®éi viªn tèt, Ch¸u ngoan B¸c Hå, tiÕp nèi truyÒn thèng cña §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh, sao cho xøng ®¸ng lµ nh÷ng chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc ViÖt Nam? C©u hái Êy thùc sù lµ nçi tr¨n trë cña c¸c nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ x· héi. Lµ mét gi¸o viªn ®­îc giao nhiÖm vô lµm Tæng phô tr¸ch §éi, trùc tiÕp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho §éi TNTP cña nhµ tr­êng, trong nh÷ng n¨m qua ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, gãp phÇn gi¸o dôc thiÕu niªn, t«i ®· tham m­u víi Chi bé §¶ng, Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, §oµn Thanh niªn tæ chøc cho toµn Liªn ®éi thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn theo nh÷ng ®ît thi ®ua cô thÓ vµ ®· ®­îc c¸c em tÝch cùc h­ëng øng gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Liªn ®éi, x©y dùng Liªn ®éi ngµy cµng v÷ng m¹nh. Trong mçi n¨m häc, Liªn ®éi t«i phô tr¸ch ®· tæ chøc nhiÒu ®ît thi ®ua kh¸c nhau nh»m thóc ®Èy tinh thÇn häc tËp, rÌn luyÖn cho c¸c em häc sinh. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, t«i ®· ®óc rót ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm trong viÖc ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua ®èi víi Liªn ®éi, ®ång thêi còng thÊy ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn vÒ chÊt l­îng gi¸o dôc thiÕu niªn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng thi ®ua. Thùc tÕ cho thÊy, nÕu Liªn ®éi tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua th× häc sinh sÏ lu«n lu«n ®­îc tham gia vµo c¸c phong trµo ho¹t ®éng s«i næi, t¹o høng thó cho c¸c em, ®ång thêi gióp c¸c em tiÕp cËn nhanh nhÊt víi c¸c néi dung thi ®ua häc tËp, rÌn luyÖn. §©y lµ mét c¸ch thóc ®Èy tinh thÇn tù gi¸c häc tËp cho c¸c em mµ c¸c em kh«ng c¶m thÊy bÞ gß Ðp vµo viÖc häc. §ång thêi l¹i gióp c¸c em ®­îc tham gia nhiÒu ho¹t ®éng ngoµi ho¹t ®éng chÝnh lµ häc tËp do ®ã t¹o cho c¸c em t©m lý tho¶i m¸i, nhÑ nhµng, gióp c¸c em ph¸t triÓn toµn diÖn. Tõ ®ã hiÖu qu¶ vÒ häc tËp sÏ ®­îc n©ng cao h¬n vµ nÒn nÕp ho¹t ®éng cña Liªn ®éi sÏ tèt h¬n, gióp nhµ tr­êng thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô, môc tiªu trong n¨m häc. Do ®ã ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt kh«ng thÓ thiÕu cña thi ®ua trong qu¸ tr×nh gi¸o dôc häc sinh gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn trong c¸c nhµ tr­êng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua cho Liªn ®éi THCS XuÊt Ho¸ nh÷ng n¨m qua vµ nhËn thøc vÒ vai trß cña thi ®ua trong viÖc gi¸o dôc toµn diÖn nh©n c¸ch cho häc sinh, t«i m¹nh d¹n trao ®æi víi ®ång nghiÖp ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng anh chÞ Tæng phô tr¸ch §éi TNTP t¹i c¸c Liªn ®éi vÒ c«ng t¸c “Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua trong Liªn ®éi”. Qua ®©y t«i muèn ®ång nghiÖp còng cã nh÷ng gi¶i ph¸p tèt trong viÖc tæ chøc c¸c phong trµo ho¹t ®éng trong mét Liªn ®éi. PhÇn II: Néi dung A. C¬ së khoa häc: Mét sè ®Æc tr­ng cña ho¹t ®éng ®éi trong nhµ tr­êng THCS Trong qu¸ tr×nh lµm Tæng phô tr¸ch §éi tõ n¨m 2007 ®Õn nay, ®«i nhËn thÊy ho¹t ®éng §éi trong tr­êng häc cã mét sè ®Æc tr­ng nh­ sau: 1. Ho¹t ®éng cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh lµ ho¹t ®éng mang tÝnh tËp thÓ, n«i dung, ch­¬ng t×nh ho¹t ®éng ¸p dông víi mäi thiÕu niªn trong Liªn ®éi vµ cô thÓ ®Õn c¸c chi ®éi, c¸c líp thiÕu niªn. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Liªn ®éi cã phÇn ®ãng gãp rÊt lín thµnh tÝch cña c¸c chi ®éi. 2. Ho¹t ®éng cña §éi lµ ho¹t ®éng mang tÝnh gi¸o dôc s©u s¾c, th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng mçi thiÕu niªn ®­îc båi d­ìng vÒ ®¹o ®øc lèi sèng, ®­îc hiÓu biÕt thªm vÒ lÞch sö, truyÒn thèng vÎ vang cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, vÒ nh÷ng g­¬ng anh hïng, nh÷ng ng­êi tèt – viÖc tèt … Qua ®ã, c¸c em còng thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm vµ cã ý thøc rÌn luyÖn m×nh. 3. Ho¹t ®éng cña §éi lµ ho¹t ®éng cña mét tæ chøc riªng biÖt dµnh cho løa tuæi tõ 9 ®Õn 15 – løa tuæi thiÕu niªn do ®ã ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi, phï hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ cña c¸c em. 4. Ho¹t ®éng cña §éi TNTP cßn lµ sù kÕ thõa, tiÕp nèi truyÒn thèng cña c¸c thÕ hÖ ®éi viªn ®i tr­íc, tõ nh÷ng ho¹t ®éng h«m nay c¸c em cã thÓ hiÓu biÕt thªm vÒ nh÷ng g× c¸c anh chÞ ®i tr­íc ®· lµm vµ thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh lµ viÕt tiÕp trang sö §éi. 5. Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña §éi TNTP Hå ChÝ Minh c¸c em thiÕu niªn ngµy cµng phÊn khëi, tù tin h¬n, cã tinh thÇn häc tËp tèt h¬n tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ tr­êng. B. C¬ së thùc tiÔn: Thùc tÕ ho¹t ®éng cña Liªn ®éi Tr­êng Trung häc c¬ së XuÊt Ho¸ trong nh÷ng n¨m qua 1. Vµi nÐt vÒ Liªn ®éi Tr­êng THCS XuÊt Ho¸ Liªn ®éi Tr­êng THCS XuÊt Ho¸ lµ mét trong nh÷ng Liªn ®éi ra ®êi sím nhÊt huyÖn L¹c S¬n, lµ mét Liªn ®éi cã sè l­îng ®éi viªn t­¬ng ®èi ®«ng víi sè l­îng 414 em, ®­îc biªn chÕ thµnh 13 líp, nh­ng ngay tõ khi míi thµnh lËp Liªn ®éi ®· lµ mét ®¬n vÞ cã phong trµo ho¹t ®éng §éi m¹nh, cã chÊt l­îng. Chi bé §¶ng, Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng còng rÊt chó träng tíi c¸c ho¹t ®éng cña §éi. Khi Liªn ®éi ®­îc thµnh lËp, Chi bé §¶ng, Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· hÕt søc quan t©m, ®Çu t­ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho §éi ho¹t ®éng. Liªn ®éi ®· cã t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®Ó ho¹t ®éng nh­: Bé trèng, cê, trang phôc cña ®éi danh dù vµ §éi còng ®· cã mét phßng riªng ®Ó sinh ho¹t. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng nhµ tr­êng ®· th­êng xuyªn ®Çu t­ kinh phÝ hîp lý ®Ó §éi cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc thi c¸c ho¹t ®éng lín … §¸p øng nh÷ng yªu cÇu trao ®æi th«ng tin trong ho¹t ®éng, nhµ tr­êng ®· bè trÝ s¾p xÕp cho §éi hÖ thèng b¶ng tin ®­îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ dÔ quan s¸t ®Ó mäi ®éi viªn theo dâi, nh­ b¶ng th«ng b¸o néi dung thi ®ua, b¶ng tuyªn d­¬ng ng­êi tèt – viÖc tèt, b¶ng theo dâi thi ®ua… Cïng víi sù hç trî vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, Chi bé §¶ng, Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng còng lu«n ñng hé vµ khuyÕn khÝch Liªn ®éi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. §éi ngò c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn phô tr¸ch líp còng ®· hÕt søc nç lùc, nhiÖt t×nh trong viÖc h­ëng øng c¸c phong trµo thi ®ua do §éi ph¸t ®éng, tæ chøc cho líp m×nh tham gia ®Çy ®ñ, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c¸c ®ît thi ®ua. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cßn h¹n chÕ vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, thiÕu kinh nghiÖm trong kh©u tæ chøc cho líp m×nh phô tr¸ch h­ëng øng thi ®ua do ®ã dÉn ®Õn kÕt qu¶ thi ®ua cña líp ®ã kh«ng cao. 2. S¬ l­îc vÒ ho¹t ®éng thi ®ua: Ho¹t ®éng cña §éi TN ®­îc tæ chøc ngay khi b¾t ®Çu n¨m häc míi, tõ tuÇn häc ®Çu tiªn. Cïng víi viÖc cñng cè nÒn nÕp häc tËp trªn líp, c¸c em b¾t ®Çu tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chung cña tr­êng, cña líp. §Ó cã nÒn nÕp häc tËp, sinh ho¹t tèt, Liªn ®éi lu«n ph¶i chó träng xËy dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cô thÓ, ®Þnh h­íng cho thiÕu niªn vui ch¬i, häc tËp theo quy ®Þnh. Liªn ®éi ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thu hót, khuyÕn khÝch tõng tËp thÓ líp, tõng c¸ nh©n häc sinh tÝch cùc tham gia vµo mäi ho¹t ®éng. §iÒu nµy ®ßi hái ng­êi Tæng phô tr¸ch §éi cÇn ®­a ra nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng hîp lý, nh÷ng t¸c ®éng thÝch hîp ®Ó mçi tËp thÓ líp, mçi c¸ nh©n häc sinh thÊy ®­îc vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña Liªn ®éi. NÕu tinh thÇn tham gia cña tõng thµnh viªn ®ã kh«ng tèt sÏ dÉn ®Õn chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Liªn ®éi kh«ng cao. VÝ dô 1: §«i víi c¸c ho¹t ®éng ®Çu giê, gi÷a giê, ra vÒ lµ nh÷ng ho¹t ®éng tËp thÓ, mäi c¸ nh©n ®Òu ph¶i thùc hiÖn, th× viÖc chÊp hµnh c¸c yªu cÇu chung lµ rÊt cÇn thiÕt. Cô thÓ: + Víi giê thÓ dôc: Liªn ®éi yªu cÇu: - Tõng häc sinh ph¶i ra s©n xÕp hµng nhanh nhÑn, th¼ng, ®óng vÞ trÝ cña líp m×nh. - Thuéc c¸c ®éng t¸c cña bµi thÓ dôc, tËp ®Òu, ®óng, ®Ñp. Do ®ã ®ßi hái tÊt c¶ häc sinh ph¶i thùc hiÖn yªu cÇu trªn mét c¸ch nghiªm tóc, nh­ng nÕu chØ mét vµi häc sinh cña mét líp nµo ®ã thùc hiÖn kh«ng ®óng yªu cÇu còng dÉn ®Õn nÒn nÕp thÓ dôc cña Liªn ®éi kh«ng tèt. + §èi víi giê móa h¸t tËp thÓ còng vËy, ®Ó cã nÒn nÕp móa h¸t gi÷a giê tèt th× tÊt c¶ c¸c líp, c¸c c¸ nh©n cïng cè g¾ng. Tuy nhiªn nh÷ng ho¹t ®éng trªn rÊt cÇn cã thêi gian vµ cã sù thi ®ua gi÷a c¸c líp th× míi cã nÒn nÕp tèt. + HoÆc ®èi víi viÖc trang trÝ sö dông kh«ng gian phßng häc: §©y lµ mét trong rÊt nhiÒu nh÷ng ho¹t ®éng cña §éi nh»m x©y dùng mét m«i tr­êng häc tËp tèt, gãp phÇn t¹o c¶nh quan tr­êng líp xanh – s¹ch - ®Ñp. Trong nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y, viÖc trang trÝ phßng häc ®· trë thµnh mét viÖc lµm th­êng xuyªn trong ho¹t ®éng cña Liªn ®éi tr­êng THCS XuÊt Ho¸. VËy nÕu chØ ®Ò ra phong trµo nµy vµ ®Ó c¸c líp tù lµm mµ kh«ng cã sù kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cña Liªn ®éi th× còng rÊt khã cã nh÷ng phßng häc trang trÝ sö sông ®óng c¸ch. Nh­ng khi ®· cã nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ, cã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i th× c¸c líp sÏ quan t©m h¬n ®Õn phong trµo nµy vµ ch¾c ch¾n líp nµo còng muèn phßng häc cña líp m×nh ®­îc ®¸nh gi¸ lµ s¹ch ®Ñp nhÊt, ng¨n n¾p nhÊt, trang trÝ hîp lý nhÊt … Tõ ®ã toµn Liªn ®éi sÏ cã nh÷ng phßng häc s¹ch ®Ñp sö dông cã hiÖu qu¶, gãp phÇn x©y dùng m«i tr­êng häc tËp tèt. VÝ dô 2: Trong mçi n¨m häc hÇu hÕt mçi th¸ng ®Òu cã nh÷ng ngµy lÔ lín, nh÷ng ngµy lÔ kû niÖm träng ®¹i cña d©n téc, nÕu mçi nhµ tr­êng chØ giíi thiÖu mét c¸ch chung chung th× còng ch­a thùc sù kh¾c s©u vµo nhËn thøc c¶u häc sinh vÒ ý nghÜa cña nh÷ng ngµy lÔ träng ®¹i, ch­a ®em l¹i hiÖu qu¶ thùc sù vÒ gi¸o dôc truyÒn thèng cña quª h­¬ng ®Êt n­íc ®èi víi häc sinh… Thùc tÕ ë Liªn ®éi tr­êng THCS XuÊt Ho¸ trong nh÷ng n¨m qua ®· th­êng xuyªn tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ nh÷ng ngµy lÔ lín th«ng qua c¸c ®ît thi ®ua ®­îc ph¸t ®éng liªn tiÕp trong n¨m, qua ®ã, mçi häc sinh thÊy ®­îc yªu cÇu träng t©m cña ®ît thi ®ua nµy lµ g×? TËp thÓ líp m×nh ph¶i lµm g×? C¸ nh©n m×nh ph¶i lµm g× ®Ó x©y dùng phong trµo vµ hoµn thµnh c¸c néi dung ®· ®Ò ra trong ®ît thi ®ua? Cô thÓ: ChuÈn bÞ tíi ngµy 8 – 3 vµ 26 -3: Liªn ®éi d· ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng ngµy 8 – 3 vµ ngµy 26 – 3, ®ît thi ®ua nµy ®­îc ph¸t ®éng ngay sau khi kÕt thóc ®ît thi ®ua kû niÖm ngµy 3 – 2. Sau khi Liªn ®éi ph¸t ®éng thi ®ua c¸c chi ®éi l¹i cã h×nh thøc triÓn khai néi dung tíi tõng c¸ nh©n trong chi ®éi m×nh, cã kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung ®ã. VÒ phÝa Liªn ®éi còng cã kÕ ho¹ch tæ chøc ®¸nh gi¸, s¬ kÕt hÕt søc cô thÓ. c. C¸ch thøc tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua trong liªn ®éi §Ó x©y dùng Liªn ®éi ngµy cµng v÷ng m¹nh, tæ chøc ®­îc nhiÒu ho¹t ®éng phong phó hÊp dÉn thu hót sù tham gia cña thiÕu niªn, n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Liªn ®éi. §Æc biÖt lµ kh¼ng ®Þnh Liªn ®éi tr­êng THCS XuÊt Ho¸ lµ mét Liªn ®éi m¹nh trong huyÖn. Trong suèt nh÷ng n¨m häc võa qua, ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chñ ®Ò, c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng do Héi ®ång ®éi c¸c cÊp ®Ò ra, thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña Liªn ®éi, t«i ®· hÕt søc chó träng tíi viÖc tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua cho toµn thÓ häc sinh trong Liªn ®éi. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng néi dung, tæ chøc ph¸t ®éng c¸c ®ît thi ®ua, t«i lu«n quan t©m tíi nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1. Mét sè c¨n cø ®Ó x©y dùng néi dung thi ®ua: ViÖc tr­íc hÕt ®Ó tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua th× Tæng phô tr¸ch ph¶i chuÈn bÞ x©y dùng mét néi dung thi ®ua hîp lý, phï hîp víi hoµn c¶nh thùc tÕ cña Liªn ®éi vµ b¸m s¸t vµo nh÷ng c¨n cø sau: a. C¨n cø vµo chñ ®Ò n¨m häc, ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Liªn ®éi b. C¨n cø vµo nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ tr­êng. c. C¨n cø vµo c¸c sù kiÖn lÞch sö trong n¨m. d. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tiÔn cña Liªn ®éi. 2. Môc tiªu cña c¸c ®ît thi ®ua: Khi tæ chøc ph¸t ®éng c¸c ®ît thi ®ua, Tæng phô tr¸ch ph¶i c¸c ®Þnh râ ®­îc môc tiªu cña ®ît thi ®ua nh­ sau: 2.1. Gi¸o dôc ®¹o ®øc lèi sèng cho häc sinh: Qua c¸c ho¹t ®éng cña Liªn ®éi cña líp gióp thiÕu niªn hiÓu ®­îc ý nghÜa cña c¸c ®ît thi ®ua, tõ ®ã c¸c em x¸c ®Þnh ®­îc th¸i ®é, t×nh c¶m thÝch hîp trong häc tËp rÌn luyÖn. 2.2. Häc tËp: B»ng viÖc ph¸t ®éng thi ®ua, thøc ®Èy tinh thÇn häc tËp h¨ng say trong toµn Liªn ®éi, häc sao cho ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch cao nhÊt, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c¸c m«n häc. Cïng gióp nhau nç lùc häc tËp tèt h¬n, kh«ng ngõng rÌn luyÖn ý thøc häc tËp ®Ó v­¬n lªn. 2.3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c: Bªn c¹nh viÖc häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc, th× tõng chi ®éi, tõng ®éi viªn cßn ph¶i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cña Liªn ®éi. VËy trong néi dung thi ®ua ph¶i thóc ®Èy Liªn ®éi lµm tèt c¸c viÖc nh­ sau: - Thóc ®Èy Liªn ®éi thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng ®Çu giê, gi÷a giê, ra vÒ. - Tham gia g÷ g×n vÖ sinh, lµm ®Ñp c¶nh quan tr­êng líp t¹o m«i tr­êng häc tËp tèt. - KhuyÕn khÝch toµn Liªn ®éi lµm c¸c s¶n phÈm cña m«n Mü thuËt, C«ng nghÖ theo chñ ®Ò. - Tæ chøc cho c¸c líp tËp vµ thi v¨n nghÖ, TDTT, tham gia c¸c cuéc thi cña §éi vµ cña c¸c cÊp tæ chøc. - Gi¸o dôc vÒ thãi quen sinh ho¹t, vui ch¬i sao cho tho¶i m¸i, lµnh m¹nh gi÷ g×n søc khoÎ. - Trong ®ã chó träng tíi c¸c ho¹t ®éng x©y dùng §éi v÷ng m¹nh, tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng cã chñ ®Ò cho ®éi viªn. 3. C¸ch thøc x©y dùng mét néi dung thi ®ua: C¨n cø vµo nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t cña mét néi dung thi ®ua, ng­êi tæng phô tr¸ch §éi cã thÓ x©y dùng mét néi dung thi ®ua nh­ sau: 3.1. c¸c b­íc tiÕn hµnh: a. XÐt ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng vµ ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña Liªn ®éi trong thêi ®iÓm ®Þnh tæ chøc thi ®ua xem cã thÓ tæ chøc ®ät thi ®ua ®ã kh«ng. Thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc cña ®ît thi ®ua nh­ thÕ nµo cho phï hîp. b. X¸c ®Þnh râ néi dung träng t©m, nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña ®ît thi ®ua. c. Tham m­u ®Ò xuÊt víi Chi bé §¶ng, Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng vÒ viÖc tæ chøc ®ît thi ®ua cho Liªn ®éi. d. X©y dùng néi dung cô thÓ. e. Xin ý kiÕn xÐt duyÖt néi dung thi ®ua cña Chi bé §¶ng, Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng tr­íc khi ph¸t ®éng thi ®ua tíi toµn Liªn ®éi. g. Ph¸t ®éng thi ®ua tr­íc toµn Liªn ®éi. h. S¬ kÕt ®¸nh gi¸ thi ®ua 3. 2. X©y dùng néi dung thi ®ua: - C¨n cø vµo nh÷ng môc tiªu cña ®ît thi ®ua, ng­êi TPT cã thÓ x©y dùng mét néi dung thi ®ua cô thÓ nh­ sau: VÝ dô: Ngay tõ ®Çu n¨m häc Liªn ®éi tr­êng THCS XuÊt Ho¸ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t ®éng thi ®ua chµo mõng ngµy B¸c Hå göi th­ cho Ngµnh gi¸o dôc ngµy 15 th¸ng 10 vµ kû niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11. T«i ®· x©y dùng néi dung ®ät thi ®ua nh­ sau: Néi dung thi ®ua Thi ®ua lËp thµnh tÝch kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín Ngµy B¸c Hå göi th­ cho Ngµnh gi¸o dôc 15 th¸ng 10 n¨m 1968 Ngµy thµnh lËp Héi phô n÷ ViÖt Nam 20/10 Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 I. Gi¸o dôc lèi sèng ®¹o ®øc: Toµn Liªn ®éi t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng Thùc hiÖn nãi lêi hay lµm viÖc tèt, kÝnh träng lÔ phÐp víi ng­êi lín tuæi, hoµ nh· víi b¹n bÌ, gäi b¹n x­ng t«i, tham gia c«ng t¸c TrÇn Quèc To¶n. - H­ëng øng th¸ng an toµn giao th«ng, thùc hiÖn tèt luËt lÖ an toµn giao th«ng. II. Häc tËp: - Thi ®ua häc tèt ngay tõ nh÷ng ngµy häc ®Çu tiªn. Mçi häc sinh cã ®Çy ®ñ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp, gi÷ g×n cÈn thËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶. - PhÊn ®Êu mçi b¹n cã Ýt nhÊt tõ 1 – 2 ®iÓm giái ®Ó chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín. - Thùc hiÖn tuÇn häc tèt, giê häc kiÓu mÉu, mçi b¹n ®éi viªn lµm 10 viÖc tèt. - Duy tr× kÕt qu¶ vë s¹ch ch÷ ®Ñp. - Thµnh lËp c¸c ®«i b¹n cïng tiÕn gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé. III. C¸c ho¹t ®«ng kh¸c: Toµn Liªn ®éi x©y dùng vµ cñng cè nÒn nÕp häc tËp: ®Çu giê, gi÷a giê, ra vÒ. - Gi÷ g×n tr­êng líp xanh – s¹ch - ®Ñp, sö dông tèt kh«ng gian phßng häc. - Cñng cè tæ chøc §éi, tËp huÊn Ban chØ huy Liªn ®éi, chi ®éi. §eo phï hiÖu nhµ tr­êng. - Tæ chøc thi v¨n nghÖ trong toµn Liªn ®éi. - Cã ý thøc tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t, gi÷ g×n vÖ sinh vµ c¬ së vËt chÊt. - Mçi líp ra mét sè b¸o t­êng chµo mõng ngµy 20/11. - TÝch cùc chuÈn bÞ cho §¹i héi c¸c chi ®éi, Liªn ®éi. Ph¸t ®éng tõ ngµy 10 – 9 – 2009 S¬ kÕt vµo ngµy 20 – 11 – 2009 4. Ph¸t ®éng vµ triÓn khai néi dung thi ®ua a. Ph¸t ®éng: - NÕu thêi ®iÓm ph¸t ®éng thi ®ua vµo ®Çu n¨m häc th× ng­êi TPT cÇn chuÈn bÞ ®Ó ph¸t ®éng thi ®ua vµo giê chµo cê ®Çu tiªn cña Liªn ®éi. - NÕu lµ trong n¨m häc th× cÇn ph¸t ®éng ®ît thi ®ua tiÕp theo ngay sau khi ®ît thi ®ua tr­íc kÕt thóc. (Còng tæ chøc vµo giê chµo cê) - Tæ chøc ph¸t ®éng thi ®ua ph¶i ®¶m b¶o trang träng ®Ó mäi ®éi viªn thÊy ®­îc tÇm quan träng cña ®ît thi ®ua. - LÔ ph¸t ®éng thi ®ua ph¶i cã ®ñ thµnh phÇn: Chi bé §¶ng, Ban gi¸m hiÖu, §oµn thanh niªn, gi¸o viªn trong tr­êng, toµn bé Liªn ®éi. b. TriÓn khai néi dung thi ®ua: - Ngay sau khi ph¸t ®éng, TPT ph¶i triÓn khai cô thÓ thi ®ua néi dung ®Õn ®éi ngò gi¸o viªn phô tr¸ch, gi¸o viªn cã liªn quan ®Õn c¸c ho¹t ®éng trong ®ît thi ®ua nh­: gi¸o viªn d¹y c¸c m«n H¸t nh¹c, Mü thuËt … ®Ó mäi thµnh viªn trong nhµ tr­êng n¾m ®­îc nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña ®ît thi ®ua. Yªu cÇu c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm nghiªn cøu kü tõng c«ng viÖc ®Ó cã h­íng chuÈn bÞ triÓn khai t¹i líp m×nh phô tr¸ch. - L¾ng nghe c¸c ý kiÕn ph¶n håi cña ®éi ngò gi¸o viªn xem trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn sÏ thÊy cã g× v­íng m¾c, cã g× ch­a thùc sù hîp lý, tõ ®ã TPT cã h­íng ®iÒu chØnh kÞp thêi. NÕu mäi gi¸o viªn ®· hoµn toµn nhÊt trÝ th× cÇn cã h×nh thøc triÓn khai ngay c¸c néi dung t¹i líp m×nh phô tr¸ch. - Th­êng xuyªn theo dâi viÖc thùc hiÖn néi dung thi ®ua cña c¸c tËp thÓ líp, ®«n ®èc nh¾c nhë c¸c líp cïng tÝch cùc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®· ®Ò ra ®· nhÊt trÝ. - §èi víi nh÷ng néi dung yªu cÇu toµn Liªn ®éi thùc hiÖn, vÒ phÝa TPT cÇn b¾t vµo viÖc thùc hiÖn tõng néi dung, th­êng xuyªn ®«n ®èc, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña c¸c líp. Qua ®ã cã thÓ n¾m b¾t ®­îc tinh thÇn thi ®ua cña mçi líp. 5. S¬ kÕt ®¸nh gi¸ thi ®ua: §Ó phong trµo thi ®ua thùc sù cã ý nghÜa th× viÖc ®¸nh gi¸ còng lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua cña Liªn ®éi. Muèn cã phong trµo thi ®ua tèt, TPT cïng víi c¸c ®ång chÝ trong Ban thi ®ua cña nhµ tr­êng cÇn th­êng xuyªn theo dâi phong trµo, thµnh lËp c¸c Ban Gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng ®· ®Ò ra th× TPt ®Òu ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho thêi gian hoµn thµnh cña tõng viÖc. VÝ dô: - B¸o t­êng hoµn thµnh vµo ngµy nµo? - Thêi gian chÊm ®iÓm phßng häc lµ ngµy nµo? HoÆc Ban gi¸m kh¶o chÊm thi gåm nh÷ng ai? VËy ®Ó viÖc ®¸nh gi¸ thi ®ua cña Liªn ®éi ®­îc chÝnh x¸c, ®¶m b¶o c«ng b»ng, kh¸ch quan, nh»m ®éng viªn ®­îc phong trµo thi ®ua trong toµn Liªn ®éi th× TPT cÇn chuÈn bÞ tèt nh÷ng viÖc sau: 1. Thèng nhÊt thêi gian hoµn thµnh c¸c ®Çu viÖc mét c¸ch thËt cô thÓ, cã th«ng b¸o râ rµng ®Õn c¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm líp vµ toµn thÓ häc sinh. 2. Thµnh lËp Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm c¸c ho¹t ®éng. 3. Cã lÞch chÊm thi cô thÓ. VÝ dô: Ban gi¸m kh¶o chÊm v¨n nghÖ gåm 3 gi¸o viªn trong ®ã cã gi¸o viªn d¹y H¸t nh¹c. Ban gi¸m kh¶o chÊm phßng häc gåm 3 gi¸o viªn trong ®ã cã gi¸o viªn d¹y Mü thuËt … Ban gi¸m kh¶o nªn mêi ®¹i diÖn Ban gi¸m hiÖu tham gia. 4. TiÕn hµnh chÊm ®iÓm c¸c néi dung. - Lªn biÓu ®iÓm cô thÓ cho tõng néi dung, tham kh¶o ý kiÕn cña Ban gi¸m hiÖu. VÝ dô: BiÓu ®iÓm chÊm v¨n nghÖ TT Líp TiÕt môc §iÓm Phong c¸ch (10®) Trang phôc (10®) Néi dung (10®) Tæng XL 1 ….. 2 ….. - Th«ng b¸o biÓu ®iÓm trªn tíi gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Ó c¸c líp n¾m râ vµ chuÈn bÞ dù thi cho tèt. - Qu¸ tr×nh chÊm ®iÓm cÇn ®¶m b¶o chÝnh x¸c, c«ng b»ng, ®¸nh gi¸ ®óng møc ®é chuÈn bÞ cña c¸c líp sao cho ®éng viªn khuyÕn khÝch ®­îc phong trµo. 5. Tæng hîp ®iÓm vµ xÕp lo¹i: Víi tÊt c¶ c¸c néi dung sau khi ®· chÊm ®iÓm thi ®ua, Ban gi¸m kh¶o rµ so¸t kü, sau ®ã TPT cã nhiÖm vô tæng hîp vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i chung thi ®ua cña toµn Liªn ®éi. Thùc tÕ t«i ®· cã c¸ch ®¸nh gi¸ nh­ sau: Víi c¸c néi dung ®· ®­îc chÊm ®iÓm riªng nh­: v¨n nghÖ, b¸o t­êng, häc tËp hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c (tuú thuéc vµo néi dung thi ®ua) TPT sÏ lËp b¶ng thi ®ua vµ chÊm ®iÓm chung toµn Liªn ®éi nh­ sau: TT Líp C¸c ho¹t ®éng NÒn nÕp Häc tËp B¸o t­êng V¨n nghÖ Phßng häc Nghi thøc Tæng ®iÓm XL 1 2 - Sau khi ®· tæng hîp ®iÓm chia trung b×nh TPT c¨n cø vµo sè ®iÓm vµ xÕp lo¹i tõ cao xuèng thÊp. Qua b¶ng ®iÓm thi ®ua ®ã líp ®¹t tõ 9 ®iÓm trë lª sÏ ®¹t lo¹i XuÊt s¾c, líp ®¹t tõ 9 ®iÓm trë xuèng lµ líp tiªn tiÕn. 6. S¬ kÕt thi ®ua: KÕt thóc thêi gian cña ®ît thi ®ua, Liªn ®éi ph¶i tæ chøc s¬ kÕt d¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi ®ua cña toµn Liªn déi. Trong lÔ s¬ kÕt, TPT cÇn cã b¶n ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh tham gia thi ®ua cña Liªn ®éi thËt cô thÓ, víi nh÷ng ®ît thi ®ua lín nªn tæ chøc trao gi¶i th­ëng cho c¸c môc thi ®ua nh­: V¨n nghÖ, B¸o t­êng… cÇn nªu bËt nh÷ng tËp thÓ líp cã thµnh tÝch cao trong tõng néi dung. VÝ dô: VÒ häc tËp: - Líp häc tËp s«i næi, nhiÒu giê häc tèt, nhiÒu ®iÓm tèt nh­: líp 6A, 9A… - Líp cã v¨n nghÖ xuÊt s¾c nh­: líp 7A, 8A… §èi víi líp xuÊt s¾c nhÊt cÇn trao cê lu©n l­u cña Liªn ®éi ®Ó c¸c em thÊy ®­îc thµnh tÝch cña m×nh vµ ®éng viªn tinh thÇn chung cho c¶ Liªn ®éi. NÕu kÕt thóc ®ît thi ®ua lín th× nªn cã phÇn th­ëng cho nh÷ng líp cã thµnh tÝch næi bËt trong c¸c ho¹t ®éng, líp xuÊt s¾c nhÊt. 7. HiÖu qu¶ cña ®ît tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua: Trong n¨m häc võa qua t«i ®· th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua cho Liªn ®éi, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó x©y dùng mét néi dung thi ®ua phï hîp. Trong n¨m Liªn ®éi d· tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua kû niÖm c¸c ngµy lÔ l¬n nh­ ngµy 15/10; ngµy 20/11; ngµy 22/12; ngµy 3/2; ngµy 8/3 … tuú theo c¸c chñ ®Ò cña ®ît thi ®ua t«i ®· chän c¸c néi dung phï hîp ®Ó lµm næi bËt c¸c chñ ®Ò ®ã nh­: Tæ chøc thi Nghi thøc §éi nh©n dÞp 22/12 ®Ó gi¸o dôc t¸c phong nhanh nhÑn, ý thøc kû luËt cña anh bé ®éi ®èi víi ®éi viªn, tæ chøc thi v¨n nghÖ dÞp 20/11 theo chñ ®Ò ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. - Liªn ®éi còng ®· tæ chøc 3 buæi nãi chuyÖn truyÒn thèng, nãi chuyÖn vÒ chuyªn ®Ò gi¸o dôc häc sinh. - Tæ chøc 5 ®ît thi ®ua lín víi 2275 l­ît häc sinh tham gia tÝch cùc, tæ chøc 4 lÇn mÝt tinh kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín. - Sè líp ®¹t tiªn tiÕn, tiªn tiÕn xuÊt s¾c lµ 75% trong ®ã líp xuÊt s¾c chiÕm 45% kh«ng cã líp nµo kh«ng ®­îc xÕp lo¹i thi ®ua. - Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m néi quy tr­êng líp, kh«ng cã häc sinh bÞ kû luËt. - 11/13 gi¸o viªn chñ nhiÖm líp ®­îc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i A vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm. - Hµng n¨m cã 96% c¸c em ®éi viªn ®¹t h¹nh kiÓm tèt vµ kh¸, 95% häc sinh ®­îc lªn líp th¼ng, sè häc sinh giái vµ kh¸ ®¹t 35%. - Liªn ®éi liªn tôc ®¹t Liªn ®éi m¹nh, ®­îc B»ng khen cña TØnh §oµn Hoµ B×nh vµ B»ng khen cña Trung ­¬ng §oµn. Qua c¸c phong trµo thi ®ua ®ã ®· thóc ®Èy ®­îc phong trµo häc tËp vµ rÌn luyÖn cho toµn Liªn ®éi. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®ã Liªn ®éi ®· gãp phÇn kh«ng nhá cïng víi nhµ tr­êng phÊn ®Êu trë thµnh tr­êng chuÈn Quèc gia. III. KÕt luËn: 1. KÕt luËn chung: Cã thÓ nãi, viÖc tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua trong n¨m häc cho Liªn déi lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ®­îc nh­ B¸c Hå kÝnh yªu ®· nãi: “Yªu n­íc th× ph¶i thi ®ua, nh÷ng ng­êi thi ®ua lµ nh÷ng ng­êi yªu n­íc nhÊt”. Tæ chøc cho häc sinh thi ®ua lµ gãp phÇn thóc ®Èy tinh thÇn häc tËp, rÌn luyÖn cho c¸c em, nh­ng ®ång thêi còng gi¸o dôc c¸c em ý thøc tham gia vµo c¸c phong trµo thi ®ua cña nhµ tr­êng, coi ®ã lµ tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña ng­êi häc sinh. Qua kinh nghiÖm tæ chøc thi ®ua kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín trong n¨m häc t«i thÊy ®©y lµ mét h×nh thøc gi¸o dôc hÕt søc hiÖu qu¶. §Æc biÖt lµ gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc, yªu quª h­¬ng, lßng tù hµo d©n téc, biÕt ¬n ®èi víi c¸c thÕ hÖ cha «ng ®· hy sinh trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn cña ®Êt n­íc qua c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu vÒ ý nghÜa c¸c ngµy lÔ lín. Qua thùc tÕ cho thÊy t¹i Liªn ®éi THCS XuÊt Ho¸ c¸c ®ît thi ®ua ®­îc tæ ch­c liªn tiÕp cho häc sinh nh÷ng thãi quen tèt trong häc tËp vµ rÌn luyÖn… h¬n n÷a qua c¸c phong trµo thi ®ua, ®éi ngò gi¸o viªn phô tr¸ch líp còng thÓ hiÖn râ nÐt h¬n tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi c¸c h¹ot déng §éi cña líp m×nh phô tr¸ch. ViÖc g¾n thi ®ua vµo c¸c ho¹t ®éng cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn tinh thÇn v­¬n lªn cña tÊt c¶ c¸c líp trong c¸c phong trµo. Líp nµo còng muèn m×nh sÏ ®¹t kÕt qu¶ nhÊt trong tõng phong trµo mµ Liªn ®éi ®· ®Ò ra trong néi dung thi ®ua. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®¸nh gi¸ thi ®ua ken th­ëng kÞp thêi, chÝnh x¸c còng lµ mét ®éng lùc lín ®Ó c¸ tËp thÓ líp vµ c¸ nh©n gi¸o viªn, häc sinh ph¶i quyÕt t©m cao trong mçi ®ît thi ®ua. Ngoµi ra ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch cao nhÊt trong ®ît thi ®ua ®· gióp cho ®éi ngò gi¸o viªn phô tr¸ch líp còng nh­ häc sinh ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng s¸ng t¹o khi thùc hiÖn néi dung thi ®ua, tinh thÇn tù chñ tù qu¶n cña häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng nÒn nÕp ®­îc n©ng lªn râ dÖt. Còng nhê cã thi ®ua víi nhiÒu ho¹t ®éng phong phó mµ c¸c em häc sinh c¶m thÊy yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng cña ®éi h¬n tõ ®ã c¸c em thÊy viÖc tham gia ho¹t ®éng §éi lµ cµn thiÕt vµ ®ã lµ c¸ch ®Ó c¸c em hoµ nhËp tèt nhÊt víi b¹n bÌ víi tËp thÓ. Tõ nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua trong Liªn ®éi t«i thÊy mét Liªn ®éi muèn trë thµnh Liªn ®éi v÷ng m¹nh th× kh«ng thÓ thiÕu c¸c ho¹t ®éng, c¸c phong trµo thi ®ua s«i næi. §ã lµ mét h×nh thøc triÓn khai, cô thÓ ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña §éi hiÖu qu¶ phï hîp nhÊt víi tÊt c¶ c¸c Liªn ®éi. B¶n th©n TPT §éi khi tæ chøc thi ®ua cho häc sinh sÏ ®óc rót ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cho kinh nghiÖm cña m×nh. Muèn hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt ®ßi hái TPT ph¶i thùc sù t©m huyÕt víi c«ng t¸c §éi, thùc sù yªu quý trÎ em ph¶i hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi c«ng t¸c gi¸o dôc thiÕu niªn, tõ ®ã míi cã ®­îc nh÷ng s¸ng kiÕn cÇn thiÕt khi x©y dùng phong trµo thi ®ua cho häc sinh. Ta cÇn kh¼ng ®Þnh vai trß cña TPT trong viÖc tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua cho häc sinh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. NÕu tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua th­êng xuyªn hiÖu qu¶, ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c chÊt l­îng thi ®ua th× sÏ thùc sù n©ng cao ®­îc chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn trong nhµ tr­êng, ®ång thêi sÏ gãp phÇn x©y dùng tr­êng líp thùc sù lµ mét m«i tr­êng gi¸o dôc lý t­ëng cho häc sinh. 2. KiÕn nghÞ: Qua mçi ®ît tæ chøc thi ®ua t«i ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan trong viÖc thu hót häc sinh vµ t¹o ®éng lùc ®Ó c¸c em h¨ng say häc tËp vµ qua ®ã còng thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c thi ®ua cña Liªn ®éi. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, ho¹t ®éng cña c¸c em häc sinh kh«ng thÓ t¸ch rêi thi ®ua, nã nh­ mét ®éng lùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh häc tËp rÌn luyÖn, tÝch luü kiÕn thøc, vèn sèng, ph¸t huy kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong mçi häc sinh. §Ó thi ®ua ngµy cµng cã hiÖu qu¶ t«i thÊy TPT còng nh­ ®éi ngò gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau: a. §èi víi Tæng phô tr¸ch §éi: §èi víi ng­êi TPT th× viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho Liªn ®éi cña m×nh phô tr¸ch lµ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô. Muèn Liªn ®éi ho¹t ®éng cã chÊt l­îng, néi dung ho¹t ®éng phong phó, hÊp dÉn t¹o ®­îc sù høng thó cho ®éi viªn, ®ßi hái TPT tr­íc hÕt: - Ph¶i thùc sù yªu thÝch c«ng viÖc cña m×nh, yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng cña §éi. - Cã tinh thÇn häc hái, tiÕp thu c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, häc hái kinh nghiÖm tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ b¹n. - BiÕt n¾m b¾t nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi mµ nhµ tr­êng dµnh cho Liªn ®éi ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña §éi cã hiÖu qu¶. - Lu«n s¸ng t¹o trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho Liªn ®éi, vËn dông mét c¸ch linh ho¹t c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng do Héi ®ång ®éi cÊp trªn h­íng dÉn sao cho phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm, thùc tÕ cña Liªn ®éi. - Tr¸nh lÆp ®i lÆp l¹i nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng d· qu¸ quen thuéc víi c¸c em, g©y nhµm ch¸n dÉn ®Õn viÖc ®éi viªn kh«ng thÝch c¸c ho¹t ®éng cña §éi. b. §èi víi ®éi ngò gi¸o viªn phô tr¸ch líp: * Sau TPT th× gi¸o viªn phô tr¸ch líp lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp tæ chøc cho ®éi viªn thùc hiÖn c¸c néi dung ho¹t ®éng. §©y lµ ®éi ngò nh÷ng gi¸o viªn ®· ®­îc nhµ tr­êng lùa chän, tin t­ëng giao nhiªm vô chñ nhiÖm c¸c líp, do ®ã ®a sè lµ cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chñ nhiÖm. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ t¹i tr­êng THCS XuÊt Ho¸ còng vÉn cã mét vµi gi¸o viªn ch­a thùc sù cã kinh nghiÖm trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho líp m×nh phô tr¸ch, nªn kÕt qu¶ thi ®ua c¶u líp kh«ng cao. VËy ®Ó c¸c chi ®éi tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña Liªn ®éi vµ ®¹t kÕt qu¶ tèt th× ®ßi hái mçi gi¸o viªn phô tr¸ch líp cÇn: - Mçi gi¸o viªn phô tr¸ch líp cÇn thÊy ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh tr­íc líp, tr­íc c¸c em häc sinh khi ®­îc nhµ tr­êng ph©n c«ng chñ nhiÖm líp. - B¶n th©n gi¸o viªn ph¶i coi träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña §éi vµ ®Çu t­ thêi gian, c«ng s­c hîp lý cho ho¹t ®éng §éi. - Lu«n quan t©m s©u s¾c, theo dâi hµng ngµy ®Õn viÖc thùc hiÖn tõng ®Çu viÖc trong néi dung thi ®ua. VÝ dô: + Hµng ngµy cÇn theo dâi nh¾c nhë häc sinh tham gia thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng tËpt thÓ cña Liªn ®éi. + Giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng nhãm häc sinh lµm c¸c c«ng viÖc nh­ vÖ sinh líp, ch¨m sãc c©y c¶nh, chuÈn bÞ n­íc uèng… - CÇn cã biÖn ph¸p ph©n c«ng giao viÖc cho ®éi ngò c¸n bé líp, ®éi tù qu¶n ®Ó c¸c em cïng víi gi¸o viªn qu¸n xuyÕn c¸c c«ng viÖc cña líp. * Nãi chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng thi ®ua cña c¸c tËp thÓ líp cã mét phÇn ¶nh h­ëng tíi vai trß cña c¸c gi¸o viªn phô tr¸ch tõ ®ã cã t¸c ®éng tíi thµnh tÝch chung cña Liªn ®éi. Cô thÓ: Sau khi ®· ®­îc TPT triÓn khai néi dung thi ®ua, ®­îc chØ râ nh÷ng ho¹t ®éng träng t©m cña ®ît thi ®ua lµ g×, mçi tËp thÓ líp ph¶i lµm nh÷ng g×, th× mçi gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn cã kÕ ho¹ch tæ chøc cô thÓ cho líp m×nh ®Ó líp hoµn thµnh néi dung thi ®ua. VÝ dô 1: §ît thi dua kû niÖm ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 th× gi¸o viªn TPT gióp gi¸o viªn phô tr¸ch líp n¾m ®­îc c«ng t¸c träng t©m lµ: * VÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc lèi sèng: - Gióp häc sinh t×m hiÓu ý nghÜa cña ngµy 20/11 kÝnh träng biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o nh÷ng ng­êi hµng ngµy d¹y dç m×nh lªn ng­êi. * VÒ häc tËp: Thi ®ua häc tËp dµnh nhiÒu ®iÓmt giái, cã bé ®å dïng s¸ch vë s¹ch ®Ñp - Cã nhiÒu giê häc tèt. - X©y dùng ®«i b¹n häc tËp, thóc ®Èy tinh thÇn häc tËp cña c¶ líp. * C¸c ho¹t ®éng kh¸c: x©y dùng nÒn nÕp ®Çu giê, gi÷a giê, ra vÒ. - NÒn nÕp sinh ho¹t… - Trang trÝ sö dông kh«ng gian phßng häc, giò g×n vÖ sinh lµm ®Ñp c¶nh quan tr­êng líp … Tõ ®ã gi¸o viªn chñ nhiÖm cã kÕ ho¹ch tæ chøc ph¸t ®éng cho häc sinh trong líp. Cã kÕ ho¹ch cô thÓ thùc hiÖn c¸c néi dung nh­: - KÕ ho¹ch vÒ thêi gian tæ chøc giíi thiÖu truyÒn thèng nhµ tr­êng vµo thêi gian nµo? (Nªn tæ chøc trong giê sinh ho¹t líp). - Thóc ®Èy häc sinh thi ®ua häc tËp… - KÕ ho¹ch chän lùa häc sinh tham gia vµo tËp v¨n nghÖ hoÆc thÓ thao… - Tæ chøc thi chän vë s¹ch ch÷ ®Ñp trong líp nh­ thÕ nµo? - Ph©n c«ng nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé líp ra sao. VÝ dô 2: Trong ®ît thi ®ua ®Çu n¨m mét trong nh÷ng ho¹t ®éng Liªn ®éi ph¸t ®éng lµ thi trang trÝ sö dông kh«ng gian phßng häc cã hiÖu qu¶. C¶ 13 líp ®Òu rÊt tÝch cùc trang trÝ vÖ sinh phßng häc, trång míi c©y c¶nh bån hoa. NhiÒu gi¸o viªn ®· cã kÕ ho¹ch trång c©y ngay khi míi ph¸t ®éng, ch¨m sãc th­êng xuyªn, giao nhiÖm vô ch¨m sãc cô thÓ cho c¸c tæ, do ®ã khi Liªn ®éi th«ng b¸o tæ chøc chÊm ®iÓm th× líp ®ã ®· cã nh÷ng chËu c©y t­¬i tèt, ng­îc l¹i mét sè líp kh¸c gÇn ®Õn thêi gian chÊm ®iÓm th× chËu c©y c¶nh míi ®­îc trång kh«ng thÓ t­¬i vµ ®Ñp ®­îc, do ®ã ®iÓm thi ®ua kh«ng cao. VËy nÕu gi¸o viªn chñ nhiÖm líp thùc sù chñ ®éng thùc hiÖn kÕ ho¹ch néi dung thi ®ua, t©m huyÕt, ®Çu t­ phèi kÕt hîp víi cha mÑ häc sinh ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c viÖc trªn th× kÕt qu¶ ®ît thi ®ua sÏ cao h¬n. §ã lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i trong qu¸ t×nh lµm viÖc n¨m võa qua lµ mét c¸ch ®Ó t«i tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng cña Liªn ®éi. T«i rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp. * Víi c¸c cÊp l·nh ®¹o: Lµ mét TPT ®ang tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô t¹i mét nhµ tr­êng cã nhiÒu thµnh tÝch vµ dang trªn ®­êng hoµn thµnh tiªu chuÈn ®¹t tr­êng chuÈn Quèc gia. T«i rÊt mong c¸c cÊp l·nh ®¹o ngµnh gi¸o dôc sÏ quan t©m h¬n n÷a ®Õn c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng nh­ tiÕp tôc gióp nhµ tr­êng cã thªm phßng häc, s©n ch¬i, b·i tËp ®Ó cã thªm ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng. Trªn ®©y lµ nh÷ng suy nghÜ cña t«i xuÊt ph¸t tõ kinh nghiÖm lµm TPT §éi trong n¨m qua. T«i rÊt mong ®­îc ®ång nghiÖp vµ c¸c cÊp l·nh ®¹o quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®éi ngò TPT §éi trong c¸c nhµ tr­êng tiÕp tôc hoµn thµnh tèt nhiÖm vô gi¸o dôc thiÕu niªn, nhi ®ång mµ nhµ tr­êng giao cho. Xin tr©n träng c¶m ¬n! L¹c S¬n, ngµy 14 th¸ng 05n¨m 2010 Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn Qu©n Tr­êng ý kiÕn cña héi ®ång khoa häc nhµ tr­êng …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ®éi thiÕu niªn tiÒn phong hå chÝ minh Liªn ®éi trung häc c¬ së xuÊt ho¸ Hå s¬ liªn ®éi 1.QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm tpt 2. s¬ yÕu lý lÞch 3. Sæ Tæng phô tr¸ch 4. Sæ Liªn ®éi 5. Sæ chi ®éi 6. b¸o c¸o thµnh tÝch liªn ®éi 7.b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n 8. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Tæng phô tr¸ch Tæng phô tr¸ch: NguyÔn Qu©n Tr­êng N¨m häc 2008- 2009 ®éi thiÕu niªn tiÒn phong hå chÝ minh Liªn ®éi trung häc c¬ së xuÊt ho¸ & Kinh nghiÖm Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua trong liªn ®éi Tæng phô tr¸ch: NguyÔn Qu©n Tr­êng N¨m häc 2007 – 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm tổ chức các đợt thi đua trong liên đội.doc