Kinh nghiệm Về việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 3

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỂN. 1./ Xuất phát từ yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện sách giáo khoa tiểu học mới. Thiết bị - đồ dùng dạy học có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong dạy học toán ở Tiểu học, nhất là trong tiến trình đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học hiện nay ở tiểu học. Nó tạo điều kiện trực tiếp cho người dạy và người học phát huy năng lực hoạt động nhận thức, tiếp cận thực tiễn, nâng cao tính khách quan khoa học của kiến thức. Trên cơ sở hướng dẫn, điều khiển của giáo viên, học sinh được trực tiếp thao tác trên thiết bị - đồ dùng dạy học sẽ góp phần đắc lực cho việc hình thành các kiến thức và kĩ năng cơ bản, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn, làm cho lao động sư phạm hiệu quả hơn. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và chương trình Tiểu học nói riêng, theo nghị quyết của quốc hội ngày 9 -12 -2000 bao gồm việc xây dưng nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, biên soạn sách giáo khoa mới, nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy học, chuẩn hoá trường sở. Như vậy, thực chất đây là công cuộc đổi mới đồng bộ và toàn diện giáo dục Tiểu học nhằm góp phần đáp ứng phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp cận trình độ giáo dục Tiểu học của các nước phát triển trong khu vực và trên thể giới. Để đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục Tiểu học nhằm đổi mới chương trình tiểu học mới, Ngành giáo dục và đào tạo đã đưa ra mười giải pháp tổng thể trong đó có giải pháp về tăng cường và chuẩn hoá cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phục vụ dạy học. Việc tăng cường và chuẩn hoá về thiết bị đồ dùng dạy học đặt ra đối với người giáo viên tiểu học, đó là khả năng khai thác và sử dụng hợp lí thiết bị - đồ dùng dạy học trong việc dạy học nói chung và dạy toán nói riêng là một yêu cầu hết sức quan trọng đặt ra nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong việc triển khai và thực hiện chương trình, sách giáo khoa Tiểu học mới. 2./Xuất phát từ định hướng về đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học. Trong định hướng phương pháp dạy học hiện nay, việc coi trọng và khuyến khích dạy học trên cơ sở phát huy tích cực, chủ động sáng tạo, độc lập của học sinh để giúp học sinh tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề của bài học, để có thể tự chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng chúng là một trong những nội dung cơ bản để nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. Việc “ Dạy chay - học chay ” Làm cho người học thụ động, không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, thì với sự hổ trợ của thiết bị - đồ dùng dạy học sẽ là cầu nối giữa người dạy và người học, giúp cho tư duy và nhận thức của người học, phát triển theo chiều hướng lô gíc là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Trước đây, trong dạy học chúng ta chỉ chú ý đến truyền thụ tri thức thuần tuý nhưng tiến hành đổi mới phương pháp dạy học chúng ta chú trọng cả công cụ, phương tiện, thiết bị vật chất truyền tải kiến thức, kĩ năng của học sinh. Một phương tiện - đồ dùng dạy học đem sử dụng trong giờ dạy không đơn thuần chỉ là phương tiện giúp người dạy truyền đạt hiệu quả nội dung kiến thức mà nó còn là đối tượng nhận thức của học sinh. Nó còn là yếu tố kích thích tính tò mò, lòng hăng say và tính tích cực của người học. Những khái niệm trừu tượng chỉ bằng lời nói không thể diễn đạt nỗi, khi đó thiết bị - đồ dùng dạy học mô hình hoá khái niệm, sẽ tạo chỗ dựa tin cậy để học sinh nhận biết về cái trừu tượng . Việc sử dụng tốt các thiết bị - đồ dùng dạy học trong dạy học đang là một yêu cầu bức thiết đặt ra đối với đòi hỏi của quá trình đổi mới phương pháp dạy học hiện nay ở Tiểu học, nó phụ thuộc rất lớn vào sự đầu tư công sức, trí tuệ của người giáo viên trong việc chuẩn bị các điều kiện, phương tiện dạy học cũng như việc sử dụng và khai thác chúng. 3./ Xuất phát từ thực trạng việc khai thác sử dụng đồ dùng dạy học môn toán ở Tiểu học hiện nay. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học toán có nhiều giáo viên chưa đồng bộ, do chưa đổi mới phương pháp dạy học một cách triệt để, chưa coi trọng hoạt động học tập của học sinh là trung tâm của quá trình dạy học cho nên các trang thiết bị ít khi phát huy tác dụng. Có nơi giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng các thiết bị dạy học toán thường chỉ hướng dẫn lập lại theo mẫu hoặc làm theo hiệu lệnh của giáo viên để minh hoạ cho bài học sách giáo khoa, hầu như ít khi học sinh sử dụng các thiết bị dạy học toán để chiếm lĩnh tri thức mới. Có một số giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học chưa đúng lúc, đúng chỗ, đúng mức độ của nội dung bài học, nhiều khi còn lạm dụng. Một số giáo viên đã biết sử dụng đồ dùng dạy học thì lại chưa khai thác triệt để các đồ dùng đó. Qua nghiên cứu các canh hình trong sách giáo khoa toán 3, nghiên cứu bộ đồ dùng biểu diễn của giáo viên và bộ thực hành của học sinh, đối chiếu với việc sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp, qua trao đổi với giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 3 tôi rút ra nhận định chung như sau:

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 3562 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm Về việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. C¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÓn. 1./ XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®Æt ra trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn s¸ch gi¸o khoa tiÓu häc míi. ThiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc cã vÞ trÝ vµ tÇm quan träng ®Æc biÖt trong d¹y häc to¸n ë TiÓu häc, nhÊt lµ trong tiÕn tr×nh ®æi míi ch­¬ng tr×nh, néi dung vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay ë tiÓu häc. Nã t¹o ®iÒu kiÖn trùc tiÕp cho ng­êi d¹y vµ ng­êi häc ph¸t huy n¨ng lùc ho¹t ®éng nhËn thøc, tiÕp cËn thùc tiÔn, n©ng cao tÝnh kh¸ch quan khoa häc cña kiÕn thøc. Trªn c¬ së h­íng dÉn, ®iÒu khiÓn cña gi¸o viªn, häc sinh ®­îc trùc tiÕp thao t¸c trªn thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc sÏ gãp phÇn ®¾c lùc cho viÖc h×nh thµnh c¸c kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n, t¹o sù l«i cuèn, hÊp dÉn, lµm cho lao ®éng s­ ph¹m hiÖu qu¶ h¬n. Thùc hiÖn ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng nãi chung vµ ch­¬ng tr×nh TiÓu häc nãi riªng, theo nghÞ quyÕt cña quèc héi ngµy 9 -12 -2000 bao gåm viÖc x©y d­ng néi dung, ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc, biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa míi, n©ng cÊp vµ ®æi míi trang thiÕt bÞ d¹y häc, chuÈn ho¸ tr­êng së. Nh­ vËy, thùc chÊt ®©y lµ c«ng cuéc ®æi míi ®ång bé vµ toµn diÖn gi¸o dôc TiÓu häc nh»m gãp phÇn ®¸p øng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, tiÕp cËn tr×nh ®é gi¸o dôc TiÓu häc cña c¸c n­íc ph¸t triÓn trong khu vùc vµ trªn thÓ giíi. §Ó ®æi míi toµn diÖn vµ ®ång bé gi¸o dôc TiÓu häc nh»m ®æi míi ch­¬ng tr×nh tiÓu häc míi, Ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ®­a ra m­êi gi¶i ph¸p tæng thÓ trong ®ã cã gi¶i ph¸p vÒ t¨ng c­êng vµ chuÈn ho¸ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ gi¸o dôc phôc vô d¹y häc. ViÖc t¨ng c­êng vµ chuÈn ho¸ vÒ thiÕt bÞ ®å dïng d¹y häc ®Æt ra ®èi víi ng­êi gi¸o viªn tiÓu häc, ®ã lµ kh¶ n¨ng khai th¸c vµ sö dông hîp lÝ thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc trong viÖc d¹y häc nãi chung vµ d¹y to¸n nãi riªng lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng ®Æt ra nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc trong viÖc triÓn khai vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa TiÓu häc míi. 2./XuÊt ph¸t tõ ®Þnh h­íng vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë TiÓu häc. Trong ®Þnh h­íng ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay, viÖc coi träng vµ khuyÕn khÝch d¹y häc trªn c¬ së ph¸t huy tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o, ®éc lËp cña häc sinh ®Ó gióp häc sinh tù ph¸t hiÖn, tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña bµi häc, ®Ó cã thÓ tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc vµ vËn dông chóng lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc. ViÖc “ D¹y chay - häc chay ” Lµm cho ng­êi häc thô ®éng, kh«ng ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o, th× víi sù hæ trî cña thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc sÏ lµ cÇu nèi gi÷a ng­êi d¹y vµ ng­êi häc, gióp cho t­ duy vµ nhËn thøc cña ng­êi häc, ph¸t triÓn theo chiÒu h­íng l« gÝc lµ tõ trùc quan sinh ®éng ®Õn t­ duy trõu t­îng ®Õn thùc tiÔn. Tr­íc ®©y, trong d¹y häc chóng ta chØ chó ý ®Õn truyÒn thô tri thøc thuÇn tuý nh­ng tiÕn hµnh ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc chóng ta chó träng c¶ c«ng cô, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ vËt chÊt truyÒn t¶i kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña häc sinh. Mét ph­¬ng tiÖn - ®å dïng d¹y häc ®em sö dông trong giê d¹y kh«ng ®¬n thuÇn chØ lµ ph­¬ng tiÖn gióp ng­êi d¹y truyÒn ®¹t hiÖu qu¶ néi dung kiÕn thøc mµ nã cßn lµ ®èi t­îng nhËn thøc cña häc sinh. Nã cßn lµ yÕu tè kÝch thÝch tÝnh tß mß, lßng h¨ng say vµ tÝnh tÝch cùc cña ng­êi häc. Nh÷ng kh¸i niÖm trõu t­îng chØ b»ng lêi nãi kh«ng thÓ diÔn ®¹t nçi, khi ®ã thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc m« h×nh ho¸ kh¸i niÖm, sÏ t¹o chç dùa tin cËy ®Ó häc sinh nhËn biÕt vÒ c¸i trõu t­îng . ViÖc sö dông tèt c¸c thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc trong d¹y häc ®ang lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt ®Æt ra ®èi víi ®ßi hái cña qu¸ tr×nh ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn nay ë TiÓu häc, nã phô thuéc rÊt lín vµo sù ®Çu t­ c«ng søc, trÝ tuÖ cña ng­êi gi¸o viªn trong viÖc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn, ph­¬ng tiÖn d¹y häc còng nh­ viÖc sö dông vµ khai th¸c chóng. 3./ XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng viÖc khai th¸c sö dông ®å dïng d¹y häc m«n to¸n ë TiÓu häc hiÖn nay. Do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, viÖc khai th¸c vµ sö dông ®å dïng d¹y häc to¸n cã nhiÒu gi¸o viªn ch­a ®ång bé, do ch­a ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch triÖt ®Ó, ch­a coi träng ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh d¹y häc cho nªn c¸c trang thiÕt bÞ Ýt khi ph¸t huy t¸c dông. Cã n¬i gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc to¸n th­êng chØ h­íng dÉn lËp l¹i theo mÉu hoÆc lµm theo hiÖu lÖnh cña gi¸o viªn ®Ó minh ho¹ cho bµi häc s¸ch gi¸o khoa, hÇu nh­ Ýt khi häc sinh sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc to¸n ®Ó chiÕm lÜnh tri thøc míi. Cã mét sè gi¸o viªn sö dông ®å dïng d¹y häc ch­a ®óng lóc, ®óng chç, ®óng møc ®é cña néi dung bµi häc, nhiÒu khi cßn l¹m dông. Mét sè gi¸o viªn ®· biÕt sö dông ®å dïng d¹y häc th× l¹i ch­a khai th¸c triÖt ®Ó c¸c ®å dïng ®ã. Qua nghiªn cøu c¸c canh h×nh trong s¸ch gi¸o khoa to¸n 3, nghiªn cøu bé ®å dïng biÓu diÔn cña gi¸o viªn vµ bé thùc hµnh cña häc sinh, ®èi chiÕu víi viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc khi lªn líp, qua trao ®æi víi gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y líp 3 t«i rót ra nhËn ®Þnh chung nh­ sau: 1./ ¦u ®iÓm Song song víi viÖc ®æi míi ch­¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, hiÖn nay hÇu nh­ c¸c tr­êng tiÓu häc ®Òu trang bÞ c¸c ®å dïng d¹y häc to¸n t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi c¸c tiÕt d¹y cña ch­¬ng tr×nh. §Æc biÖt lµ c¸c tr­êng tiÓu häc ë thµnh phè lín th× viÖc trang bÞ c¸c ®å dïng d¹y häc kh«ng chØ ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng, h×nh thøc mÉu m· ®Ñp, phong phó vÒ chñng lo¹i, hiÖn ®¹i mµ cßn dÓ sö dông, thu hót ®­îc sù chó ý cña häc sinh. Qua thùc tÕ d¹y häc s¸ch gi¸o khoa míi, gi¸o viªn ngµy cµng nhËn thøc ®­îc ®Çy ®ñ tÇm quan träng cña ®å dïng trùc quan trong d¹y häc to¸n tiÓu häc. NhiÒu gi¸o viªn ®· x¸c ®Þnh ®­îc d¹y häc ®¶m b¶o tÝnh trùc quan lµ mét trong nh÷ng nguyªn t¾c trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n. ViÖc d¹y häc nµy kh«ng nh÷ng lµm cho qu¸ tr×nh nhËn thøc cña häc sinh ®­îc dÔ dµng mµ nã cßn gãp phÇn rÌn luyÖn t­ duy ®éc lËp, s¸ng t¹o vµ g©y høng thó häc tËp cho häc sinh. Ngoµi nh÷ng ®å dïng th«ng th­êng ®· ®­îc trang bÞ ®ång lo¹t cho gi¸o viªn ë c¸c tr­êng tiÓu häc th× mét sè gi¸o viªn cßn tÝch cùc s¸ng t¹o, thiÕt kÕ mét sè ®å dïng d¹y häc. ChÝnh nh÷ng kÕt qu¶ s¸ng t¹o ®ã cña mét sè gi¸o viªn ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ë nhµ tr­êng, g©y høng thó häc tËp cho häc sinh. H»ng n¨m mét sè ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc ®· tæ chøc héi thi lµm ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn lµm cho gi¸o viªn vµ häc sinh cµng thÊy ®­îc sù cÇn thiÕt cña ®å dïng d¹y häc trong d¹y häc to¸n. §å dïng m«n to¸n líp 3 nãi riªng vµ m«n to¸n nãi chung lµ c«ng cô ®¾c lùc, ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng tÝch cùc ho¸ ng­êi häc hiÖn nay. Bé ®å dïng ®­îc trang bÞ hiÖn nay cã mµu s¾c ®Ñp, dÔ lÊy, dÔ sö dông, häc sinh rÊt høng thó häc tËp. ViÖc sö dïng ®å dïng d¹y häc to¸n 3 lµ rÊt cÇn thiÕt phï hîp víi nhËn thøc cña häc sinh tõ 6 ®Õn 11 tuæi. §å dïng d¹y häc gióp häc sinh cã chç dùa cho ho¹t ®éng t­ duy, bæ sung vèn hiÓu biÕt ®Ó n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc trõu t­îng. Bé ®å dïng to¸n 3 hç trî cho gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp cho häc sinh . Khi sö dông bé ®å dïng häc sinh ®­îc tæ chøc ho¹t ®éng b»ng tay, ®­îc quan s¸t m« h×nh, h×nh vÏ trùc quan ®Ó h×nh thµnh kiÕn thøc cña m«n to¸n . Bé ®å dïng biÓu diÔn gióp gi¸o viªn minh ho¹, t­êng minh c¸c ho¹t ®éng c¸ nh©n ®Ó h×nh thµnh kiÕn thøc cho häc sinh. 2./Tån t¹i * VÒ phÝa gi¸o viªn +Gi¸o viªn khi lªn líp ng¹i sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ®Ó cung cÊp cho häc sinh nh÷ng tri thøc míi v× sö dông ®å dïng d¹y häc lÊy ra, lÊy vµo phøc t¹p, mÊt thêi gian, häc sinh lµm ån líp vµ cßn cã gi¸o viªn ch­a hiÓu t¸c dông cña ®å dïng d¹y häc cã liªn quan ®Õn kiÕn thøc míi nh­ thÕ nµo, kh«ng biÕt sö dông nã ra sao. §Æc biÖt mét sè gi¸o viªn ch­a n¾m ®­îc thao t¸c sö dông ®å dïng. + Cã gi¸o viªn khi lªn líp cã sö dông thiÕt bÞ d¹y häc nh­ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cho giê d¹y v× kh«ng hiÓu ®­îc ngô ý cña kªnh h×nh hoÆc ch­a nghiªn cøu kÜ ®å dïng d¹y häc tr­íc khi lªn líp dÉn ®Õn viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc kh«ng phï hîp, kh«ng ®óng lóc, ®óng chç. + HoÆc trong tiÕt ®Çu cña m«n häc to¸n, gi¸o viªn kh«ng giíi thiÖu s¬ l­îc tõng ®å dïng d¹y häc to¸n trong bé thùc hµnh nªn khi sö dông c¸c em kh«ng thùc hµnh kÞp cïng gi¸o viªn. +Mét sè tr­êng TiÓu häc, c¸n bé phô tr¸ch thiÕt bÞ th­êng kiªm nhiÖm nh÷ng viÖc kh¸c nªn viÖc m­în, tr¶ gÆp nhiÒu khã kh¨n. §©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn gi¸o viªn lªn líp sö dông ®å dïng häc tËp thiÕu th­êng xuyªn . +Cã gi¸o viªn kh«ng thµnh th¹o, thËm chÝ kh«ng chó ý nh÷ng thao t¸c kÜ thuËt trong khi sö dông ®å dïng. V× thÕ ®«i khi hä dïng mét c¸ch h×nh thøc trªn líp mµ kh«ng cã hiÖu qu¶ . VÝ dô1 : Khi d¹y bµi h×nh vu«ng gi¸o viªn ®· kh«ng coi träng lÊy häc sinh lµm trung t©m mµ sî mÊt thêi gian. Khi ®­a ra mét h×nh vu«ng ®¸ng lÏ gi¸o viªn nªn gäi mét häc sinh cÇm th­íc e ke kiÓm tra c¸c c¹nh cña h×nh vu«ng vµ rót ra nhËn xÐt vµ gäi mét häc sinh kh¸c kiÓm tra c¸c gãc cña h×nh vu«ng b»ng ª ke hoÆc cã thÓ cho häc sinh d­íi líp lÊy ra mét h×nh vu«ng trong bé ®å dïng vµ thùc hiÖn kiÓm tra c¸c c¹nh vµ gãc råi rót ra nhËn xÐt th× gi¸o viªn coi nh­ häc sinh ®· biÕt råi vµ ®­a ra kÕt luËn, b¾t häc sinh c«ng nhËn: H×nh vu«ng cã 4 gãc vu«ng vµ 4 c¹nh b»ng nhau. VÝ dô 2: Khi vÏ ®o¹n th¼ng viÖc dïng th­íc kÎ ®Ó nèi 2 ®iÓm, mµ ®Æt th­íc kÎ phÝa trªn hai ®iÓm vµ dïng bót ( phÊn ) ®Ó nèi ë mÐp d­íi cña th­íc kÏ th× kh«ng ph¶i lµ thao t¸c ®óng, thao t¸c ®óng nh­ sau : +Mét sè gi¸o viªn sö dông ®å dïng d¹y häc kh«ng ®óng lóc, ®óng chç, ®óng møc ®é cña bµi d¹y . VÝ dô : Khi d¹y häc sinh b¶ng chia 9 gi¸o viªn vµ häc sinh chØ cÇn ®­a ra c¸c tÊm nhùa ®Ó lËp mét hoÆc hai phÐp tÝnh trong b¶ng nh©n 9 tõ ®ã lËp phÐp chia 9 t­¬ng øng, nh­ng cã gi¸o viªn ®· h­íng dÉn häc sinh dïng c¸c tÊm nhùa ®Ó lËp l¹i hÕt b¶ng nh©n 9 vµ b¶ng chia 9 võa mÊt thêi gian vµ kh«ng cã kÕt qu¶ . +B¶n th©n ®å dïng d¹y häc kh«ng nãi hÕt néi dung to¸n häc chøa ®ùng trong nã, mµ ph¶i th«ng qua lêi nãi cña gi¸o viªn kÕt hîp víi ®éng t¸c sö dông ®å dïng theo quy ®Þnh nhÊt ®Þnh th× häc sinh míi thÊy ®­îc néi dung to¸n häc Èn sau c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña ®å dïng d¹y häc. Trong khi ®ã lêi nãi cña gi¸o viªn sö dông ®å dïng cßn h¹n chÕ, nãi ch­a hay, ®ång thêi mét sè thao t¸c thùc hµnh ch­a ¨n khíp víi lêi nãi nªn kh«ng g©y ®­îc sù chó ý cho häc sinh. V× vËy sö dông ®å dïng ch­a hiÖu qu¶. + Song song víi ®iÒu ®ã, kh«ng Ýt gi¸o viªn ng¹i lµm ®å dïng. Hä cho r»ng sö dông nh÷ng ®å dïng cã s½n lµ ®ñ, hoÆc ë s¸ch gi¸o khoa cã c¸c h×nh minh ho¹ rÊt ®Ñp, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lµm thªm ®å dïng. Vµ nÕu cã lµm th× hä ch­a ®Çu t­ thùc sù do kinh phÝ qu¸ cao mµ nhµ tr­êng kh«ng hç trî. Do ®ã sù s¸ng t¹o trong viÖc lµm ®å dïng vµ sö dông ®å dïng ch­a cao, ch­a thùc sù g©y høng thó cho häc sinh. VÝ dô : Cho häc sinh «n l¹i b¶ng nh©n, chia ®· häc gi¸o viªn cã thÓ tù lµm mét ®å dïng linh ho¹t kh«ng tèn kÐm nh­ng l¹i rÊt hiÖu qu¶. + Bªn c¹nh ®ã cã gi¸o viªn mÊt thêi gian lµm ®å dïng song l¹i sö dông kh«ng hîp lÝ chØ sö dông khi cã dù giê, hoÆc nh÷ng ®å dïng ®ã qu¸ r­êm rµ, ®«i khi kh«ng cÇn thiÕt. + Th¸i ®é gi÷ g×n ®å dïng d¹y häc cña mét sè gi¸o viªn vµ häc sinh cßn ch­a tèt, dÉn ®Õn tr×nh tr¹ng thÊt l¹c hoÆc mÊt m¸t mét sè bé phËn cña ®å dïng, hoÆc háng kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông. Do ®ã khi sö dông nh÷ng ®å dïng ®ã vµo bµi gi¶ng kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. + HiÖn nay ë mét sè tr­êng TiÓu häc cßn ch­a cã hoÆc Ýt nh÷ng ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i nh­ : M¸y tÝnh ®Ìn chiÕu, b¨ng ®Üa h×nh. ë mét sè tr­êng cã nh÷ng ph­¬ng tiÖn ®ã th× gi¸o viªn l¹i kh«ng biÕt sö dông, khai th¸c chóng phôc vô cho d¹y vµ häc. HoÆc sè l­îng cña nh÷ng thiÕt bÞ ®ã rÊt Ýt, kh«ng ®ñ cho c¸c líp, nªn muèn sö dông gi¸o viªn ph¶i thay nhau m­în. Do vËy nã còng bÞ h¹n chÕ vµ phô thuéc. * VÒ phÝa häc sinh 1. ¦u ®iÓm Qua viÖc t×m hiÓu, ®iÒu tra cho thÊy thùc tÕ c¸c giê d¹y to¸n cã sö dông ®å dïng d¹y häc ®· lµm cho c¸c em høng thó trong häc tËp, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em ho¹t ®éng tÝch cùc s¸ng t¹o, chñ ®éng trong viÖc tiÕp thu kiÕn thøc. §Æc biÖt c¸c em rÊt høng thó víi viÖc sö dông ®å dïng häc sinh khi häc tËp. 2. Tån t¹i + Do ®Þa bµn ë ®©y lµ vïng n«ng th«n miÒn nói kinh tÕ cßn khã kh¨n, ®a sè häc sinh ®Õn tr­êng gia ®×nh chØ quan t©m khi c¸c em vµo líp 1. Tõ líp 2 trë ®i gia ®×nh phã mÆc cho nhµ tr­êng. Sè häc sinh tù gi¸c tÝch cùc häc tËp ch­a nhiÒu mÆc dï ch­¬ng tr×nh tiÓu häc míi quan t©m ®Õn luyÖn kh¶ n¨ng diÔn ®¹t, gi¶i quyÕt t×nh huèng cã vÊn ®Ò song b¶n th©n c¸c em Ýt ®­îc thùc hµnh nªn ®«i khi cßn lóng tóng, vông vÒ, thiÕu tù tin khi ®­îc thÓ hiÖn kh¶ n¨ng cña m×nh. +Tõ nhu cÇu thùc tÕ ®Æt ra , t«i thÊy viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y m«n to¸n líp 3 lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ ph¶i lµm ngay. N¾m ®­îc thùc tr¹ng ®ã , t«i ®· kh¶o s¸t t×nh h×nh líp 3 B qua mét tiÕt d¹y bµi : B¶ng nh©n 6 T«i thÊy kÕt qu¶ sau khi kh¶o s¸t nh­ sau: 3. KÕt qu¶ kh¶o s¸t SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu S l % S l % S l % S l % 24 2 8,3 3 12,5 15 62,7 4 16,5 Bµi tËp kh¶o s¸t Bµi 1 : TÝnh nhÈm 6 x 5 = 6 x 3 = 6 x 8 = 6 x 9 = 3 x 6 = 6 x 7 = Bµi 2 : Mçi rç cã 6 qu¶ cam . Hái cã 4 rç nh­ thÕ cã tÊt c¶ bao nhiªu qu¶ cam ? Bµi 3 : ViÕt tiÕp sè thÝch hîp vµo chç chÊm : a/ 6; 12; 18; …;….;…..; b/ 12 ; 18 ; 24 ; ….;….;….. NÕu gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò ®· nªu ë trªn th× chÊt l­îng d¹y häc m«n to¸n sÏ tèt h¬n nhiÒu. T«i m¹nh d¹n nªu cô thÓ c¸ch khai th¸c vµ sö dông thiÕt bÞ d¹y häc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y m«n to¸n 3. II/ Mét sè biÖn ph¸p vÒ viÖc Khai th¸c vµ sö dông ®å dïng d¹y häc to¸n 3 Trong thùc tÕ gi¶ng d¹y, mÆc dï mçi ng­êi gi¸o viªn ®­îc trang bÞ mét bé ®ång bé biÓu diÔn cña m«n to¸n t­¬ng ®èi cÇu k×, mµu s¾c phong phó vµ rÊt ®Ñp. Song muèn sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹y häc vµo tõng tiÕt d¹y cô thÓ th× tr­íc tiªn chóng ta cÇn n¾m ®­îc trong bé ®å dïng d¹y häc To¸n gåm cã nh÷ng g×, sö dông ra sao vµ sö dông trong m¹ch kiÕn thøc nµo? Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p cô thÓ: BiÖn ph¸p 1 T×m hiÓu bé thiÕt bÞ d¹y häc m«n to¸n líp 3 1 ThiÕt bÞ d¹y häc to¸n 3 cña gi¸o viªn: 1-1 Bé c¸c tÊm nhùa tr¾ng ghi sè xanh gåm: + C¸c tÊm b×a h×nh ch÷ nhËt ghi sè1000 vµ lo¹i ghi sè10.000, kÝch th­íc 6 x 9cm ( dïng cho gi¸o viªn ) vµ 4 x 6 cm ( dïng cho häc sinh ) + C¸c tÊm h×nh elÝp lo¹i ghi sè 1, ghi sè 10 vµ ghi sè 100 1-2 Bé c¸c tÊm nhùa tr¾ng cã kÏ « vu«ng gåm: + TÊm h×nh vu«ng dïng cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã 100 « vu«ng , kÝch th­íc 10 x 10 cm . + TÊm h×nh ch÷ nhËt cã 10 « vu«ng , kÝch th­íc 10 x 1 cm . + C¸c « vu«ng rêi , kÝch th­íc 1x1 cm . 1-3 Bé chÊm trßn dïng ®Ó d¹y b¶ng nh©n vµ b¶ng chia: C¸c chÊm trªn mµu ®á sÉm in trªn tÊm nhùa tr¾ng cã kÝch th­íc 8x8 cm dïng cho gi¸o viªn; kÝch th­íc 4x4 dïng cho hoc sinh . 1-4 Bé l¾p ghÐp h×nh gåm 8 tam gi¸c vu«ng c©n b»ng nhau, c¹nh 4 x 4 nhùa mµu tr¾ng. 1-5 L­íi « vu«ng kÝch th­íc 10 x 10 cm , mçi « vu«ng cã c¹nh 1 cm vµ mét sè h×nh häc trong s¸ch gi¸o khoa. 1-6 Mét sè dông cô vÏ h×nh : com pa ( dïng cho gi¸o viªn ); ª ke vu«ng ( b»ng nhùa trong ) kÝch th­íc 30 x 40 x 50cm, th­íc ®o ®é dµi c¸c ®¬n vÞ mm, cm , dm , vµ m , loai 1m , 50 cm . 1-7 Ngoµi ra cßn cã bé thiÕt bÞ bæ sung : L­u ý khi sö dông bé ®å dïng nµy ph¶i phï hîp víi tõng bµi cô thÓ vµ nªn cã m« h×nh to h¬n s¸ch gi¸o khoa ®Ó c¸c em dÔ nh×n vµ ®Ô quan s¸t. Bé ®å dïng nµy cã b¶ng phô: t¸c dông gióp gi¸o viªn gi¶m bít lêi, häc sinh thÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a bµi thùc hµnh vµ bµi hiÖn cã. Ngoµi ra cßn cã ®å dïng lµ « vu«ng, tÊm b×a h×nh ch÷ nhËt tÊm l­íi chia d¹y víi bµi cô thÓ lµ diÖn tÝch c¸c h×nh vµ cßn cã ®å dïng ®Ó d¹y sè La M· . 2 Giíi thiÖu thiÕt bÞ d¹y häc to¸n 3 ( dïng cho häc sinh ) 2-1 Bé c¸c sè 1,10,100,1000, vµ 10.000 + 10 tÊm nhùa tr¾ng ghi sè 1000 +10 tÊm nhùa tr¾ng ghi sè 10000 + 10 tÊm nhùa tr¾ng h×nh elÝp ghi sè 1 + 10 tÊm nhùa tr¾ng h×nh elÝp ghi sè 10 + 10 tÊm nhùa tr¾ng h×nh elÝp ghi sè 100 2-2 Bé c¸c tÊm nhùa tr¾ng cã 100 « vu«ng, 10 « vu«ng lµ mét « vu«ng : + 15 h×nh vu«ng b»ng nhùa in 100 « vu«ng . + 10 tÊm nhùa in 10 « vu«ng. + 10 tÊm nhùa in 1 « vu«ng. 2-3 Bé chÊm trßn häc b¶ng nh©n , b¶ng chia . + 10 tÊm nhùa in 6 chÊm trßn . + 10 tÊm nhùa in 7 chÊm trßn . + 10 tÊm nhùa in 8 chÊm trßn . + 10 tÊm nhùa in 9 chÊm trßn . 2- 4 Bé l¾p ghÐp h×nh + 8 tam gi¸c vu«ng c©n b»ng nhau . 2 – 5 L­íi « vu«ng kÝch th­íc 10 cm x 10 cm mçi « vu«ng cã c¹nh 1 cm vµ mét sè h×nh häc : + 1 h×nh ch÷ nhËt . + 1 h×nh vu«ng . Tõ viÖc n¾m ®­îc c¬ b¶n c¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong bé ®ång bé cña gi¸o viªn vµ bé thiÕt bÞ häc to¸n 3 cña häc sinh gi¸o viªn sÏ dÔ dµng biÕt c¸ch sö dông chóng trong tõng phÇn kiÕn thøc cña tõng bµi, tõng tiÕt cô thÓ. sau ®©y t«i xin tr×nh bµy c¸ch sö dông thiÕt bÞ d¹y häc m«n to¸n líp 3 víi tõng phÇn kiÕn thøc nh­ sau: BiÖn ph¸p 2 khai th¸c sö dông ®å dïng thiÕt bÞ d¹y häc m«n to¸n líp 3 Bé thiÕt bÞ d¹y häc to¸n líp 3 ®­îc thiÕt kÕ trªn c¬ së danh môc tèi thiÓu mµ Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o ®· ban hµnh. Bé thiÕt bÞ d¹y häc ®­îc thiÕt kÕ sö dông theo c¸c phÇn kiÕn thøc hîp lÝ võa ®ñ kh«ng l¹m dông ®å dïng d¹y häc, mµ thùc chÊt bé thiÕt bÞ d¹y häc chØ hç trî ®óng møc cho d¹y häc To¸n theo ch­¬ng tr×nh líp 3, chñ yÕu bé biÓu diÔn ë nh÷ng tiÕt d¹y bµi míi - ®Æt ra c¸c c©u hái dÉn d¾t häc sinh cïng thao t¸c, gióp häc sinh tiÕp cËn kiÕn thøc míi vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña bµi häc mét c¸ch tÝch cùc tù gi¸c. Th«ng qua c¸c b­íc thao t¸c sö dông bé thiÕt bÞ d¹y häc gióp häc sinh tËp kh¸i qu¸t ho¸ ( theo møc ®é phï hîp ), c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tù chiÕm lÜnh kiÕn thøc míi. Th«ng qua sö dông Bé thiÕt bÞ d¹y häc h­íng dÉn häc sinh thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a kiÕn thøc míi vµ c¸c kiÕn thøc cã liªn quan ®· häc, t¹o ra sù hç trî, còng cè lÉn nhau trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nhËn thøc cña häc sinh, gióp häc sinh häc liªn hÖ víi hµnh . Trong qu¸ tr×nh sö dông Bé thiÕt bÞ d¹y häc, häc sinh ®­îc thùc hµnh ngay trong giê häc bµi míi d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn gióp c¸c em ph¸t triÓn tr×nh ®é t­ duy, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi, b»ng c¸c thao t¸c thùc hµnh trªn líp, ph¸t triÓn n¨ng lùc trõu t­îng ho¸, kh¸i qu¸t ho¸ … Tuy nhiªn Bé thiÕt bÞ d¹y häc To¸n ë líp 3 yªu cÇu gi¸o viªn ph¶i c¨n cø vµo tr×nh ®é chung cña líp häc mµ sö dông ®óng møc, nh»m ph¸t triÓn n¨ng lùc häc tËp cña häc sinh, h¹n chÕ nh÷ng ¸p ®Æt vµ yªu cÇu v­ît qu¸ sù cè g¾ng cña häc sinh. D¹y phÇn kiÕn thøc vÒ “ sè häc” . 1-1 D¹y phÐp nh©n vµ phÐp chia trong ph¹m vi 1000: a. C¸ch lµm chung . Dïng c¸c thÎ tõ 6 ®Õn 9 chÊm trßn ®Ó thÓ hiÖn ®­îc c¸c b­íc nh­ ý ®å trong s¸ch gi¸o khoa, tõ ®ã x©y dùng b¶ng nh©n ( b¶ng chia ): PhÇn nµy, gi¸o viªn nªn tù lµm ®å dïng lµ mét b¶ng nh©n ( b¶ng chia ) cho tõng bµi ( cã thÓ ®å dïng ®ã lµ b¶ng phô ®Ó viÕt s½n b¶ng nh©n hoÆc b¶ng chia cña bµi d¹y h«m ®ã )®Ó cñng cè vµ cho häc sinh thùc hµnh ngay trong tiÕt häc bµi míi, sau ®ã gi¸o viªn treo b¶ng nh©n ( b¶ng chia ) ®ã trªn líp häc ®Ó häc sinh quan s¸t vµ nhí, thuéc ngay trªn líp. HoÆc víi gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn th× cã thÓ lµm tÊt c¶ c¸c b¶ng nh©n ( b¶ng chia ) trªn giÊy r«ki vµ treo trªn líp ®Ó c¸c em ®­îc quan s¸t h»ng ngµy vµ gióp nh÷ng häc sinh häc chËm sÏ dÇn thuéc b¶ng nh©n ( b¶ng chia ) ®Ó ¸p dông vµo viÖc gi¶i c¸c bµi tËp. b. Minh ho¹ c¸ch lµm cô thÓ : TiÕt 18 : “ B¶ng nh©n 6 ” Sau khi giíi thiÖu bµi xong, gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh thµnh lËp b¶ng nh©n 6. * LÇn 1: Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lÊy mét tÊm nhùa h×nh vu«ng cã 6 chÊm trßn. + Gi¸o viªn hái: TÊm nhùa cã mÊy chÊm trßn? ( cã 6 chÊm trßn ). + Gi¸o viªn hái: 6 chÊm trßn ®­îc lÊy mÊy lÇn? ( ®­îc lÊy 1 lÇn ). + Gi¸o viªn kÕt luËn vµ ghi b¶ng: 6 chÊm trßn ®­îc lÊy 1 lÇn ta viÕt: x 1 = 6 + Gi¸o viªn gäi ®Õn 2 – 3 häc sinh ®äc l¹i phÐp nh©n 6 x 1 = 6 * LÇn 2 : Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lÊy 2 tÊm nhùa ®Æt trªn b¶ng nh­ h×nh vÏ trong s¸ch gi¸o khoa: + Gi¸o viªn hái: Mét tÊm nhùa cã 6 chÊm trßn. VËy 6 chÊm trßn lÊy 2 lÇn th× ®­îc mÊy chÊm trßn. ( ®­îc 12 chÊm trßn ) + Gi¸o viªn hái: Lµm thÕ nµo ®Ó ®­îc 12 chÊm trßn? ( LÊy 6 +6 = 12 ;6 x 2 =12) + Gi¸o viªn kÕt luËn vµ ghi b¶ng : 6 lÊy 2 lÇn ta cã 6 x 2= 6 + 6=12 + Gi¸o viªn hái : vËy 6x2 b»ng bao nhiªu ? ( 6 x 2 b»ng 12 ) Gi¸o viªn ghi b¶ng : VËy 6 x 2= 12 * LÇn 3 : Gi¸o viªn vµ häc sinh tiÕp tôc lÊy 3 tÊm b×a ®Ýnh lªn b¶ng vµ nãi: “ mçi tÊm b×a c« cã 6 chÊm trßn, vËy 6 chÊm trßn ®­îc lÊy 3 lÇn ta ®­îc bao nhiªu chÊm trßn ” + Gi¸o viªn hái : Lµm thÕ nµo ®Ó ®­îc 18 chÊm trßn ? ( 6 +6 +6 =18 , 6 x 3= 18 ) + Gi¸o viªn hái : Ta cã phÐp nh©n 6 nh©n víi mÊy ? ( 6 x 3 ) + Gi¸o viªn hái : VËy 6 x 3 b»ng bao nhiªu ? ( 6 nh©n 3 bµng 18 ) + Gi¸o viªn ghi b¶ng vµ kÕt luËn: 6 ®­îc lÊy 3 lÇn , ta cã 6 x 3 = 6 +6 +6 = 18 VËy 6 x 3 = 18 * Sau mçi lÇn t×m ra phÐp nh©n t­¬ng øng víi c¸c tÊm b×a ®· lÊy, råi tiÕp ®ã gi¸o viªn ghi l¹i c¸c phÐp nh©n 6 x 1 = 6 , 6 x 2 = 12 , 6 x 3 = 18 gièng nh­ c¸ch tr×nh bµy trong s¸ch gi¸o khoa ( trang 19 ) * TiÕp ®ã gi¸o viªn gäi vµi häc sinh ®äc l¹i 3 phÐp nh©n trªn b¶ng ( C¸c phÐp nh©n ®· viÕt s½n ë b¶ng phô ) + Gi¸o viªn hái : Quan s¸t 3 phÐp nh©n ta võa t×m ®­îc, ta thÊy thõa sè thø nhÊt cña phÐp nh©n lµ bao nhiªu ? ( ®Òu lµ 6 ) Thõa sè thø 2 cña phÐp nh©n lµ mÊy ? ( lµ 1,2,3 ) TÝch cña c¸c phÐp nh©n lµ bao nhiªu ? ( lµ 6, 12 ,18 ) + Gi¸o viªn kÕt luËn :Trong c¸c phÐp nh©n ta võa t×m ®­îc, ta thÊy c¸c phÐp nh©n ®Òu cã thõa sè thø nhÊt lµ 6; thõa sè thø 2 cã sè ë phÐp nh©n liÒn sau h¬n sè ë phÐp nh©n liÒn tr­íc lµ 1 ®¬n vÞ nªn tÝch ë phÐp nh©n liÒn sau h¬n tÝch ë phÐp nh©n liÒn tr­íc lµ 6 ®¬n vÞ. Tøc lµ ta lÊy tÝch ë phÐp nh©n liÒn tr­íc céng víi 6 ta ®­îc tÝch ë phÐp nh©n liÒn sau : VÝ dô 6 x 1 = 6 Ta lÊy 6 + 6 = 12 . VËy ë phÐp nh©n liÒn sau lµ : 6 x 2 = 12 Ta lÊy 12 + 6 =18 VËy ë phÐp nh©n liÒn sau tiÕp lµ 6 x 3 = 18 Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em dùa vµo phÐp nh©n võa t×m ®­îc ®Ó thµnh lËp hoµn chØnh b¶ng nh©n 6 TiÕt 23 : B¶ng chia 6 Còng víi c¸c tÊm nhùa h×nh vu«ng, mçi tÊm nhùa cã 6 chÊm trßn. * LÇn 1: Gi¸o viªn ®Æt tÊm nhùa cã 6 chÊm trßn vµ hái: 6 chÊm trßn ®­îc chia lµm 6 phÇn b»ng nhau. Hái mét phÇn cã mÊy chÊm trßn ? (cã 1 chÊm trßn ) + Gi¸o viªn hái tiÕp: vËy 6 chia cho 6 ®­îc mÊy lÇn ? ( ®­îc 1 lÇn ) + Gi¸o viªn ghi b¶ng: 6 : 6 = 1 khi thµnh lËp phÐp chia nµy gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh cïng ®Æt mét thÎ trªn bµn, 1 thÎ cã 6 chÊm trßn vµ yªu cÇu c¸c em chia lµm 6 phÇn b»ng nhau vµ nh×n vµo ®ã ®Ó nªu phÐp tÝnh chia * LÇn 2 : Gi¸o viªn ®Æt 2 tÊm thÎ lªn b¶ng vµ nãi : “ Mçi tÊm thÎ cã 6 chÊm trßn. VËy muèn biÕt c¶ 2 tÊm thÎ cã bao nhiªu chÊm trßn, ta lµm tÝnh g× ? ( tÝnh nh©n ) +Gi¸o viªn hái : “ T a cã phÐp nh©n nh­ thÕ nµo vµ b»ng bao nhiªu ? ( 6 x 2 b»ng 12 ). §ång thêi gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®Æt 2 thÎ trªn mÆt bµn, mçi thÎ cã 6 chÊm trßn. + Gi¸o viªn dïng th­íc khoanh c¶ 2 tÊm nhùa vµ nãi: 2 tÊm nhùa cã 12 chÊm trßn, ta ®em chia ®Òu lµm 6 phÇn b»ng nhau. Hái mçi phÇn cã mÊy chÊm trßn ? ( cã 2 chÊm trßn ) + Gi¸o viªn hái : M­êi hai chia cho 6 b»ng mÊy ? ( b»ng 2 ) + Gi¸o viªn hái : Ta cã nhËn xÐt g× vÒ 2 phÐp tÝnh : 6 nh©n 2 b»ng 12 vµ 12 : 6 = 2 ( phÐp tÝnh chia lµ phÐp tÝnh ng­îc cña phÐp tÝnh nh©n . LÊy tÝch chia cho thõa sè nµy, ®­îc thõa sè kia ) * LÇn 3: Gi¸o viªn ®Æt 3 tÊm thÎ lªn b¶ng vµ h­íng dÉn t­¬ng tù lÇn 2 ®Ó cã: 6 x 3 = 18 vµ 18 : 6 = 3. §ång thêi gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®Æt 3 thÎ trªn mÆt bµn mçi thÎ cã 6 chÊm trßn. * TiÕp ®ã gi¸o viªn treo b¶ng nh©n 6 lªn b¶ng vµ h­íng dÉn häc sinh dùa vµo b¶ng nh©n 6 ®Ó thµnh lËp b¶ng chia 6 . 1-2 D¹y phÇn kiÕn thøc vÒ “ C¸c sè trong ph¹m vi 10. 000" c¸c sè trong ph¹m vi 100.000 a/ C¸ch lµm chung Dïng c¸c thÎ ch÷ ghi sè 1,10,100,1000,10.000. sau ®ã b»ng c¸c thao t¸c khÐo lÐo, chÝnh x¸c, khoa häc vµ dÔ hiÓu cña ng­êi gi¸o viªn nh»m gióp häc sinh hÖ thèng ®­îc c¸c hµng ®¬n vÞ, hµng chôc, hµng tr¨m, hµng ngh×n, hµng chôc ngh×n . Qua ®å dïng trùc quan cô thÓ gióp häc sinh ®äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè cã 4 ch÷ sè vµ c¸c sè cã 5 ch÷ sè . b/ Minh ho¹ c¸ch lµm cô thÓ > TiÕt 90 : “ c¸c sè cã 4 ch÷ sè” * Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng lÊy 10 h×nh vu«ng cã 100 « vu«ng xÕp thµnh 2 cét däc ( nh­ s¸ch gi¸o khoa trang 91 ), mçi cét cã 5 h×nh vu«ng vµ nãi: - Mét h×nh vu«ng cã 100 « vu«ng. vËy 10 h×nh vu«ng ta cã bao nhiªu « vu«ng? (cã 1000 « vu«ng ) - Gi¸o viªn ghi sè “ 1000” d­íi 2 cét h×nh vu«ng. * Gi¸o viªn cïng häc sinh lÊy tiÕp 4 h×nh vu«ng nh­ trªn b¶ng. vËy c« cã bao nhiªu « vu«ng? ( c« cã thªm bèn tr¨m « vu«ng ) - Gi¸o viªn ghi sè 400 ë d­íi cét h×nh vu«ng3 * Gi¸o viªn vµ häc sinh lÊy tiÕp 2 h×nh ch÷ nhËt cã 10 « vu«ng xÕp thµnh 2 cét däc tiÕp theo vµ nãi: Hai h×nh ch÷ nhËt c« võa xÕp cã bao nhiªu « vu«ng ( c« cã 20 « vu«ng ) - Gi¸o viªn viÕt tiÕp sè 20 d­íi 2 h×nh ch÷ nhËt võa xÕp . * lÇn cuèi gi¸o viªn vµ häc sinh lÊy 3 « vu«ng rêi xÕp thµnh mét cét däc tiÕp theo vµ nãi: - C« võa xÕp mÊy « vu«ng ( C« võa xÕp 3 « vu«ng ). Gi¸o viªn nãi: - C« võa xÕp tÊt c¶ mÊy lÇn sè cét « vu«ng? ( C« võa xÕp tÊt c¶ 4 lÇn sè cét « vu«ng ) - Mçi lÇn cã sè « vu«ng lµ bao nhiªu ? + lÇn 1 cã 1000 « vu«ng . LÇn 2 cã 400 « vu«ng . LÇn 3 cã 20 « vu«ng . LÇn 4 cã 3 « vu«ng . - Ta ®­a lÇn l­ît tõng lÇn ®ã vµo c¸c hµng trong b¶ng t­¬ng øng sau. - Gi¸o viªn treo b¶ng kÎ s½n c¸c hµng råi hái häc sinh vµ ghi lÇn l­ît nh­ sau: B¶ng 1 Hµng Ngh×n Tr¨m Chôc §¬n vÞ 1000 100 10 1 100 10 1 100 1 100 1 4 2 3 Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc: h·y ®äc sè võa t×m ®­îc qua sè l­îng c¸c « vu«ng theo thø tù c¸c hµng tõ tr¸i sang ph¶i ( Mét ngh×n bèn tr¨m hai chôc ba ®¬n vÞ) + Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch viÕt vµ c¸ch ®äc : Sè ®ã viÕt lµ : 1423. §äc lµ : Mét ngh×n bèn tr¨m hai m­¬i ba . + Gi¸o viªn hái: Sè 1423 gåm cã mÊy ch÷ sè? ( sè 1423 lµ sè gåm cã 4 ch÷ sè). §ã lµ nh÷ng ch÷ sè hµng nµo? ( ®ã lµ ch÷ sè ë hµng ngh×n lµ 1, ch÷ sè ë hµng tr¨m lµ 4, ch÷ sè ë hµng chôc lµ 2, ch÷ sè ë hµng ®¬n vÞ lµ 3 ). + Gi¸o viªn ®­a ra mÉu b¶ng 2 ®Ó häc sinh tù xÕp c¸c sè råi viÕt vµ ®äc nh»m còng cè mÉu b¶ng 1 . B¶ng 2 Hµng Ngh×n Tr¨m Chôc §¬n vÞ 1000 100 10 1 1000 100 10 1000 10 1000 4 2 3 1 + Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh xÕp c¸c sè vµo tõng hµng. - Hµng ngh×n: 4 Hµng tr¨m: 2 Hµng chôc: 3 Hµng ®¬n vÞ: 1 + Gi¸o viªn hái ®ã lµ sè bao nhiªu? ( ®ã lµ sè: “ Bèn ngh×n hai tr¨m ba m­¬i mèt” Gi¸o viªn gäi mét häc sinh lªn b¶ng viÕt sè trªn vµ ®äc: - ViÕt sè 4231 - §äc sè: Bèn ngh×n hai tr¨m ba m­¬i mèt . + Gi¸o viªn hái: Sè ®ã gåm mÊy ngh×n, mÊy tr¨m, mÊy chôc, mÊy ®¬n vÞ? TiÕp ®ã gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c em lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa trang 92. TiÕt 129 ; C¸c sè cã 5 ch÷ sè Gi¸o viªn ®­a b¶ng phô cã kÏ s½n c¸c hµng nh­ h×nh vÏ ; Hµng Chôc ngh×n Ngh×n Tr¨m Chôc ®¬n vÞ 10000 1000 100 10 1 10000 1000 100 1 10000 100 1 10000 1 1 1 4 2 3 1 6 * LÇn 1: Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng xÕp 4 tÊm nhùa ghi sè 10000 vµo cét chôc ngh×n nh­ ë b¶ng trªn vµ nãi: Mét tÊm nhùa lµ mét chôc ngh×n. VËy bèn tÊm nhùa ta cã mÊy chôc ngh×n? ( 4 tÊm nhùa ta cã 4 chôc ngh×n ) Ta ph¶i ghi ë hµng chôc ngh×n ch÷ sè mÊy ( Ta ghi ch÷ sè 4 ë hµng chôc ngh×n ) * LÇn 2: Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng xÕp 2 tÊm nhùa ghi sè 1000 vµo cét ngh×n vµ h­íng dÉn t­¬ng tù nh­ ë hµng chôc ngh×n ®Ó häc sinh nªu ®­îc ë hµng ngh×n lµ 2 ngh×n . * LÇn 3 : Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng xÕp 3 tÊm e lÝp ghi sè 100 ngh×n vµ nãi : C¸c em h·y quan s¸t ë cét tr¨m vµ cho biÕt cã mÊy tr¨m ( häc sinh nªu vµ gi¸o viªn ghi sè 3 vµo cét tr¨m ) * LÇn 4 : Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng xÕp 1 tÊm elÝp cã ghi sè 10 . * LÇn 5 : Gi¸o viªn vµ häc sinh cïng xÕp 6 tÊm elÝp cã ghi sè 1 vµ hái c« cã mÊy chôc vµ mÊy ®¬n vÞ ( Häc sinh tr¶ lêi vµ gi¸o viªn ghi sè 1 ë cét chôc vµ ghi sè 6 ë cét ®¬n vÞ .) + Gi¸o viªn yªu cÇu: - H·y nªu c¸c ch÷ sè ë tõng hµng ( bèn chôc ngh×n, hai ngh×n, ba tr¨m, mét chôc vµ 6 ®¬n vÞ ) - Ta viÕt sè nµy nh­ thÕ nµo? ( mét häc sinh lªn b¶ng viÕt : 42 316 ) Sè nµy lµ sè cã mÊy ch÷ sè ? ( Sè ®ã lµ sè cã 5 ch÷ sè ) §ã lµ nh÷ng ch÷ sè hµng nµo ? C¸ch ®äc sè ®ã ra sao ? ( bèn m­¬i hai ngh×n ba tr¨m m­êi s¸u ) * TiÕp ®ã gi¸o viªn cñng cè cho häc sinh vÒ sè cã 5 ch÷ sè vµ c¸ch g¾n ®å dïng qua c¸c hµng b»ng c¸ch: + Gi¸o viªn nãi: c« cã sè 33214 vµ c¸c tÊm b×a cã ghi c¸c sè 10000, 1000,100,10 vµ 1. C¸c em h·y ®Æt c¸c tÊm b×a vµo c¸c hµng cho ®óng víi c¸c thø tù c¸c ch÷ sè cña sè c« võa cho vµo b¶ng sau: B¶ng ch­a g¾n tÊm nhùa vµ sau ®ã goi häc sinh lªn g¾n. Hµng Chôc ngh×n Ngh×n Tr¨m Chôc ®¬n vÞ 10000 1000 100 10 1 10000 1000 100 1 10000 1000 1 1 3 3 2 1 4 + Sau ®ã gi¸o viªn gäi mét häc sinh lªn ®iÒn tõng ch÷ sè ë d­íi c¸c cét cña tõng hµng. + Gi¸o viªn yªu cÇu: - h·y viÕt l¹i sè trªn cho c« (33 214 ) - §äc sè ®ã nh­ thÕ nµo? Ba m­¬i ba ngh×n hai tr¨m m­êi bèn ) +TiÕp ®ã gi¸o viªn cho häc sinh luyÖn tËp th«ng qua c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa. ( 141 ) 2 . D¹y phÇn kiÕn thøc vÒ “ §¹i l­îng vµ ®o ®¹i l­îng” : 2-1 Giíi thiÖu c¸ch lµm chung : §å dïng th­íc ®o ®é dµi 1m hoÆc 0,5m ®Ó d¹y häc vÒ quan hÖ gi÷a mÐt vµ cm vµ thùc hµnh ®o ­íc l­îng ®é dµi. + D¹y häc vÒ ®¬n vÞ ®o khèi l­îng ( gam ), ®¬n vÞ ®o thêi gian ( ngµy, th¸ng, n¨m ). Gi¸o viªn tù t×m tê lÞch ghi th¸ng, n¨m,c©n ®ång hå, qu¶ c©n 5 g, 10 g,100g, ®ång hå ®iÖn tö . + D¹y häc vÒ diÖn tÝch, ®¬n vÞ ®o diÖn tÝch ( X¨ng ti mÐt vu«ng ) dïng thÎ c¸c « vu«ng c¹nh 1cm, l­íi « vu«ng c¹nh 10 cm. Ngoµi ra trong phÇn chu vi h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng gi¸o viªn sö dông tranh vÏ trong s¸ch gi¸o khoa nh­ mét ®å dïng d¹y häc, dÉn d¾t häc sinh quan s¸t, ph©n tÝch ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn. Muèn gióp c¶ líp cïng quan s¸t, gi¸o viªn cã thÓ vÏ phãng to h×nh trong s¸ch gi¸o khoa. 2-2 Minh ho¹ c¸ch lµm : Cô thÓ víi tiÕt 46 “ Thùc hµnh ®o ®é dµi” * C¸c ®å dïng cÇn cã th­íc th¼ng 20cm ,30cm vµ 1m . * H­íng dÉn häc sinh vÏ mét ®o¹n th¼ng cã ®é dµi lµ 7 cm . +Gi¸o viªn yªu cÇu mét häc sinh lªn vÏ ®o¹n th¼ng - Gi¸o viªn kiÓm tra vµ h­íng dÉn l¹i c¸ch vÏ . + §Çu tiªn chóng ta ®Æt th­íc th¼ng n»m ngang trªn trang giÊy ®Þnh vÏ vµ ®¸nh dÊu mèc ®Çu tiªn tõ v¹ch chØ sè o vµ ®¸nh dÊu mèc cuèi cïng dõng ë ®iÓm mµ cã ®é dµi ta ®Þnh vÏ lµ 7 cm. Sau ®ã nèi 2 ®iÓm ®¸nh dÊu l¹i ta cã ®o¹n th¼ng víi ®é dµi theo yªu cÇu lµ 7 cm. - Víi ®é dµi ®o¹n th¼ng 12cm cho häc sinh thùc hµnh tù vÏ . * H­íng dÉn häc sinh ®o ®é dµi råi cho biÕt kÕt qu¶ ®o. - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®o chiÒu dµi c¸i bót: häc sinh cã thÓ ®Ó n»m ngang chiÕc bót trªn mÆt bµn ®Ó ®o hoÆc cã thÓ ®Ó dùng chiÕc bót ®Ó ®o lµ tuú thuéc vµo tay thuËn cña c¸c em. sau ®ã c¸c em b¸o c¸o kÕt qu¶ ®o cña m×nh. - Gi¸o viªn hái: C¸c em dïng dông cô nµo ®Ó ®o chiÕc bót cña m×nh.( Dïng th­íc kÎ cã v¹ch chia cm.) -ThÕ ®Ó ®o mÐp bµn cña em ta dïng ®å dïng nµo? ( Ta dïng th­íc mÐt ®Ó ®o) - Häc sinh thùc hµnh ®o vµ gi¸o viªn kiÓm tra l¹i. 2-3 C¸ch lµm cô thÓ cña tiÕt 65 (gam ) * ChuÈn bÞ C¸c ®å dïng d¹y häc cÇn cã : + Gi¸o viªn Mét chiÕc c©n 2 ®Üa 1 chiÕc c©n ®ång hå C¸c lo¹i qu¶ c©n 1 kg , 2 kg , 5kg , 1g, 2g ,5g, 10g,20g 100g, 200g , 500g . - C¸c ®å vËt: Mét gãi muèi I èt nÆng 1 kg, mét hép ®­êng nÆng 200g, 3 qu¶ t¸o c©n nÆng 700 g, 1 gãi m× chÝnh c©n nÆng 210 g, mét qu¶ lª c©n nÆng 400g, mét qu¶ ®u ®ñ c©n nÆng 800g, mét chiÕc b¾p c¶i c©n nÆng 600g. * C¸ch thùc hiÖn : - Tõ viÖc kiÓm tra bµi cò gi¸o viªn hái : + Em ®· ®­îc häc nh÷ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng nµo ( ®¬n vÞ ®o khèi l­îng ®· häc lµ ki –l« -gam ) + Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi: H«m nay c« xin giíi thiÖu víi c¶ líp mét ®¬n vÞ ®o khèi l­îng míi lµ . gam viÕt t¾t lµ “g” - Gi¸o viªn ®­a c©n 2 ®Üa vµ gãi muèi nÆng 1kg.C¸c qu¶ c©n lµ 500g, 200g, 100g , vµ hái? + Em cã biÕt tªn gäi cña chiÕc c©n nµy kh«ng? ( lµ c©n 2 ®Üa ) - Ai cã thÓ dïng c¸c qu¶ c©n vµ c©n cho c« xem gãi muèi nÆng bao nhiªu g ®­îc kh«ng? ( Hai häc sinh lªn c©n vµ nªu gãi muèi nÆng 1000g ) . -Lµm thÓ nµo em biÕt gãi muèi nÆng 1000 g (Em ®Ó gãi muèi ë ®Üa bªn ph¶i , ®Üa bªn tr¸i em ®Æt c¸c qu¶ c©n 500g, 200g ,100g,200g ®Õn khi 2 ®Üa th¨ng b»ng.Tæng sè 4 qu¶ c©n nÆng 1000g th× gãi muèi còng nÆng 1000g ) - Gi¸o viªn kÕt luËn : Gãi muèi nÆng 1000g hay ng­êi ta cßn nãi gãi muèi nÆng 1kg. VËy 1000 g = 1kg ( 3 ®Õn 5 häc sinh nh¾c l¹i kÕt luËn .) * H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh bµi tËp 1 ( trang 65 ) C©u a : Gi¸o viªn ®Æt 2 c©n ®Üa lªn bµn vµ ®· chØnh cho 2 ®Üa b»ng nhau råi hái. + NÕu 2 ®Üa c©n ch­a ®Ó ®å vËt lªn ta thÊy 2 ®Üa thÕ nµo? ( Hai ®Üa c©n b»ng nhau.) +B©y giê ®Üa bªn tr¸i c« ®Ó hép ®­êng), ®Üa bªn ph¶i c« ®Ó qu¶ c©n nÆng 200g. Em h·y nhËn xÐt vÒ 2 ®Üa c©n? ( hai ®Üa c©n b»ng ). VËy hép ®­êng nÆng bao nhiªu? ( Hép ®­êng nÆng 200 g ) C©u b : Gi¸o viªn h­íng dÉn t­¬ng tù víi 3 qu¶ lª song ®Üa bªn tr¸i gi¸o viªn ®Æt 2 qu¶ c©n: 1 qu¶ nÆng 500g vµ 1 qu¶ nÆng 200g . + sau khi h­íng dÉn häc sinh nªu ®­îc 3 qu¶ lª nÆng 700g th× gi¸o viªn hái tiÕp: lµm thÕ nµo em biÕt 3 qu¶ lª nÆng 700g ( Em lÊy 500g cña qu¶ c©n 1 céng 200g cña qu¶ c©n 2 . - C©u c,d: Häc sinh tù lªn thùc hµnh c©n . * Thùc hµnh c©n bµi 2 (trang 66 ) + Gi¸o viªn ®­a c©n ®ång hå vµ hái: ®©y lµ c©n g× ? ( ®©y lµ c©n ®ång hå ) - Khi ch­a ®Æt vËt lªn ®Üa c©n th× c©n ®ång hå chi vµo sè mÊy? ( Kim chØ sè 0) + Gi¸o viªn kÕt luËn:VËy víi chiÕc c©n nµy, khi ch­a ®Æt vËt lªn th× kim chØ sè 0. Tøc lµ trªn c©n kh«ng cã g× . Khi ta ®Æt ®å vËt lªn, kim ®ång hå chØ vµo sè bao nhiªu th× ta kÕt ®å vËt ®ã nÆng bÊy nhiªu. - Häc sinh lªn thùc hµnh c©n qu¶ ®u ®ñ nÆng 800g vµ chiÕc b¾p c¶i nÆng 600g. * C¸c bµi tËp cßn l¹i h­íng dÉn häc sinh gi¶i bµi tËp . TiÕt :107 : “th¸ng – n¨m” * ChuÈn bÞ c¸c ®å dïng d¹y häc gåm cã: + Gi¸o viªn: C¸c lo¹i lÞch cña n¨m 2005 ( cã 12 th¸ng ) - Häc sinh: Mçi häc sinh 1 tê lÞch n¨m 2005 . * C¸ch thùc hiÖn: - Gi¸o viªn treo tê lÞch cã ®ñ 12 th¸ng cña n¨m 2005 vµ hái: + Em cho c« biÕt ®©y lµ tê lÞch cña n¨m nµo? ( §©y lµ tê lÞch cña n¨m 2005 ) + Tê lich nµy gåm bao nhiªu th¸ng ? ®ã lµ nh÷ng th¸ng nµo? ( Tê lÞch gåm cã 12 th¸ng, ®ã lµ th¸ng 1, th¸ng 2, th¸ng 3, th¸ng 4, th¸ng 5, th¸ng 6, th¸ng 7, th¸ng 8, th¸ng 9, th¸ng 10, th¸ng 11, th¸ng 12.) + Quan s¸t tõng th¸ng vµ cho c« biÕt th¸ng nµo cã 30 ngµy? th¸ng nµo cã 31 ngµy vµ th¸ng nµo cã 28 ngµy? Th¸ng cã 30 ngµy lµ : Th¸ng 4, th¸ng 6 , th¸ng 9 , th¸ng 11 . Th¸ng cã 31 ngµy lµ : Th¸ng 1 , th¸ng 3,th¸ng 5, th¸ng 8, th¸ng 7, th¸ng 10,th¸ng 12. Riªng th¸ng 2 cã 28 ngµy , Gi¸o viªn kÕt luËn ®ã lµ néi dung bµi tËp sè 1 ( 108 ) . - Häc sinh thùc hµnh xem lÞch cña m×nh mang ®Õn : - Gi¸o viªn hái : + Em mang ®Õn tê lÞch cña th¸ng mÊy trong n¨m? ( tê lÞch cña th¸ng 8 ) + Quan s¸t tê lÞch th¸ng 8 em thÊy ngµy 18 lµ thø mÊy ? ( ngµy 18 lµ thø 5 ) + Ngµy cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ thø mÊy? ( Ngµy cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ thø 4 ) . + Chñ nhËt cuèi cïng cña th¸ng 8 lµ ngµy nµo? ( ngµy 28 ) - Gi¸o viªn cho 7 ®Õn 8 häc sinh nªu t­¬ng tù nh­ trªn víi tê lÞch cña m×nh ë c¸c th¸ng bÊt k×. Gi¸o viªn kÕt luËn chóng ta võa hoµn thµnh néi dung bµi tËp sè 2 (108 ) TiÕt : “ Thùc hµnh xem ®ång hå” (Trang 123 ) * ChuÈn bÞ C¸c ®å dïng d¹y häc gåm cã: - Gi¸o viªn : + §ång hå thËt ( Lo¹i chØ cã 1 kim ng¾n, 1 kim dµi ) + M« h×nh ®ång hå b»ng nhùa ( cã kim ng¾n, kim dµi, cã ghi sè, cã c¸c v¹ch chia phót ) * C¸ch thùc hiÖn : - Gi¸o viªn ®­a chiÕc ®ång hå thËt vµ hái: + Trªn mÆt ®ång hå cã nh÷ng g×: Trªn mÆt ®ång hå cã “ Kim ng¾n, kim dµi vµ cã v¹ch chia sè ghi c¸c giê trong ngµy ) LÇn 1 : Gi¸o viªn vÆn ®ång hå, kim ng¾n chØ sè 6 , kim dµi chØ sè 2 vµ hái ? + §ång hå chØ mÊy giê? ®ång hå chØ 6 giê 10 phót ) LÇn 2 : Gi¸o viªn vÆn ®ång hå ( kim ng¾n chØ sè 6 ,kim dµi chØ qu¸ sè 2 vµ hái : +§ång hå chØ mÊy giê ? ( ®ång hå chØ 6 giê 13 phót ) LÇn 3: Gi¸o viªn vÆn ®ång hå kim ng¾n chØ sè 7 , kim dµi chØ sè11 vµ hái: + §ång hå chØ mÊy giê ? ( 6 giê 55 phót hay 7 giê kÐm 5 phót ) -Víi bµi tËp sè 1: Gi¸o viªn ®­a m« h×nh nhùa vµ lÇn l­ît cho kim ®ång hå chi 2 giê 10 phót (14 giê 10 phót ) 5 giê 15 phót, ( 17 giê 15 phót ),11 giê 22 phót ®Ó häc sinh nãi c¸c giê. Cßn l¹i víi 10 giê kÐm 25 phót ( 9 giê 35 phót ), 11 giê kÐm 20 phót ( 10 giê 40 phót ) , 4 giê kÐm 3 phót ( 15 giê 57 phót ) ®Ó cho mét häc sinh lªn ®iÒu chØnh kim trªn m« h×nh ®ång hå vµ mét häc sinh nãi giê. - Sau ®ã gi¸o viªn kÕt luËn giê kÐm vµ giê h¬n cho häc sinh biÕt. + NÕu kim dµi ch­a v­ît qu¸ sè 6 ( Theo chiÒu quay cña kim ®ång hå ) th× nãi theo c¸ch thø nhÊt , ch¼ng h¹n (5 giê 10 phót) + NÕu kim dµi v­ît qu¸ sè 6 ( theo chiÒu quay cña kim ®ång hå ) th× nãi theo c¸ch thø 2, ch¼ng h¹n ( 8 giê kÐm 5 phót ) 3 D¹y phÇn kiÕn thøc vÒ ; “ YÕu tè h×nh häc” : 3 – 1 Giíi thiÖu c¸ch lµm chung : + §å dïng lµ dông cô vÏ gãc; lµ th­íc th¼ng vµ ª ke, gi¸o viªn gióp häc sinh biÕt vÏ gèc vu«ng trªn b¶ng, trang vë. Dïng m« h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng ®Ó d¹y mét sè ®Æc ®iÓm cña nh÷ng h×nh ®ã. Dïng l­íi « vu«ng cho häc sinh thùc hµnh tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng tõ ®ã ®i ®Õn c¸ch tÝnh, quy t¾c tÝnh .Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh dïng c¸c h×nh tam gi¸c vu«ng c©n ®Ó xÕp c¸c h×nh vÏ nh­ trong s¸ch gi¸o khoa.( cã 15 h×nh) . 3-2 minh ho¹ c¸ch lµm cô thÓ : TiÕt : “DiÖn tÝch h×nh ch÷ ”( Trang 152 ) * ChuÈn bÞ : Víi tiÕt nµy khi d¹y häc gi¸o viªn chuÈn bÞ : + Mét sè h×nh ch÷ nhËt (b»ng b×a cã kÝch th­íc 3cm x4 cm, 6cm x 5cm ; 20 cm x 30 cm vµ tÊm l­íi « vu«ng cã diÖn tÝch cm C¸ch thùc hiÖn : + Gi¸o viªn ®­a h×nh ch÷ nhËt ( B»ng b×a ) cã chia 12 « vu«ng vµ hái: Trªn b¶ng c« cã h×nh g× ( Trªn b¶ng c« cã h×nh ch÷ nhËt ) - H×nh ch÷ nhËt ®ã cã chiÒu dµi lµ mÊy « vu«ng? ( cã chiÒu dµi lµ 4 « vu«ng) - Cßn chiÒu réng lµ mÊy « vu«ng? ( chiÒu réng lµ 3 « vu«ng ) + Gi¸o viªn ®­a tÊm l­íi « vu«ng: §©y lµ tÊm l­íi « vu«ng cø 1 « vu«ng lµ cã diÖn tÝch lµ 1 cm2 vµ hái häc sinh ? - VËy h×nh ch÷ nhËt cã 12 « vu«ng th× sÏ cã diÖn tÝch lµ bao nhiªu cm2 ? (h×nh ch÷ nhËt ®ã cã diÖn tÝch lµ 12 cm2 ) + Gi¸o viªn nãi tiÕp: Quan s¸t h×nh ch÷ nhËt ta thÊy chiÒu dµi lµ 4 « vu«ng tøc lµ chiÒu dµi lµ 4 cm vµ chiÒu réng lµ 3 cm . - Muèn tÝnh ®­îc diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ta lµm thÕ nµo? ( Ta lÊy sè ®o chiÒu dµi nh©n víi sè ®o chiÒu réng “ cïng ®¬n vÞ ®o ” Mét häc sinh lªn b¶ng lµm DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ : 4 x 3 = 12 (cm2 ) Cho häc sinh nhËn xÐt vµ nªu kÕt luËn . * L­u ý : Khi sö dông ®å dïng d¹y häc trong khi d¹y bµi diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt , gi¸o viªn nªn cho häc sinh lÊy ®­îc “ biÓu t­îng” diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt 4 x3 (cm2 )nh­ lµ diÖn tÝch cña mét con tem , mét nh·n vë ,…( hoÆc diÖn tÝch mét miÕng b×a cã ®óng kÝch th­íc nh­ vËy ). Kh«ng nªn vÏ to ( cm) trªn b¶ng dÉn ®Õn häc sinh dÔ hiÓu sai biÓu t­îng vÒ ( cm ). - TiÕt: “ DiÖn tÝch h×nh vu«ng “.( Trang 153 ) * ChuÈn bÞ : Víi tiÕt nµy gi¸o viªn cÇn chuÈn bÞ 1 sè « vu«ng (b»ng b×a ) - Cã c¹nh 3 cm ,10 cm ,…vµ tÊm l­íi « vu«ng cã diÖn tÝch 1 cm2. * C¸ch thùc hiÖn: + Gi¸o viªn ®­a h×nh vu«ng vµ hái: Em cã biÕt ®©y lµ h×nh g× kh«ng? ( H×nh vu«ng cã c¹nh 3x3 = 9 ( « vu«ng ) +Gi¸o viªn ®­a ra tÊm l­íi « vu«ng: Nãi “ Mçi tÊm cã diÖn tÝch 1 cm2, mçi tÊm l­íi « vu«ng trïng víi 1 « vu«ng cña h×nh vu«ng” . VËy 9 « vu«ng cã diÖn tÝch lµ bao nhiªu cm2 ( 9 « vu«ng cã diÖn tÝch lµ 9 cm2 ) + Gi¸o viªn nãi: Ta cã thÓ tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng b»ng c¸ch lÊy ®é dµi 1 c¹nh nh©n víi chÝnh nã . Tøc lµ lÊy bao nhiªu nh©n víi bao nhiªu? ( LÊy 3x3=9 (cm2 ). * VËy muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ta lµm thÕ nµo? ( Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ta lÊy ®é dµi 1 c¹nh nh©n víi chÝnh nã ). * L­u ý víi gi¸o viªn khi d¹y bµi diÖn tÝch h×nh vu«ng “ ch­a sö dông : coi h×nh vu«ng lµ h×nh ch÷ nhËt ®Æc biÖt” ®Ó ®­a ra quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng. BiÖn ph¸p 3 ®Ò xuÊt c¸ch sö dông ®å dïng d¹y häc trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc to¸n 3 mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 1/ Nh÷ng ®Ò xuÊt liªn quan ®Õn c¬ së vËt chÊt , trang thiÕt bÞ , ®å dïng d¹y häc . ViÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ - ®å dïng d¹y häc trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y lµ mét yªu cÇu hÕt søc quan träng nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc. §Ó gãp phÇn sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹y häc khi d¹y m«n to¸n ë tiÓu häc nãi chung vµ m«n to¸n líp 3 nãi riªng b¶n th©n t«i cã mét sè ®Ò xuÊt nh­ sau: §Ò nghÞ ban so¹n th¶o ch­¬ng tr×nh TiÓu häc cÇn biªn so¹n c¸c tµi liÖu h­íng dÉn cô thÓ, chi tiÕt cho tõng khèi líp , in Ên nhiÒu ®Ó phæ biÕn réng r·i tíi tõng gi¸o viªn. - ThiÕt kÕ vµ cung cÊp c¸c lo¹i ®å dïng phong phó, ®a d¹ng cã chÊt l­îng tèt ®Õn c¸c tr­êng tiÓu häc ®Ó phôc vô kÞp thêi cho viÖc d¹y häc cña gi¸o viªn vµ häc sinh ngay tõ ®Çu n¨m häc. - §Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o triÓn khai c¸c chuyªn ®Ò dù ¸n hoÆc tæ chøc héi th¶o c¸c ®ît tËp huÊn ®Ó gi¸o viªn cã thÓ tiÕp cËn, trao ®æi, häc hái kinh nghiÖm, s¸ng kiÕn vÒ thiÕt kÕ, sö dông ®å dïng d¹y häc. 2/ nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ c¸c biÖn ph¸p gióp gi¸o viªn kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong viÖc khai th¸c vµ sö dông ®å dïng d¹y häc to¸n 3. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i trong viÖc khai th¸c vµ sö dông ®å dïng d¹y häc to¸n 3, t«i ®Ò xuÊt c¸ch kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nh­ sau: Tr­íc hÕt gi¸o viªn ph¶i hiÓu ®­îc: H­íng d¹y häc to¸n hiÖn nay lµ t¸c ®éng vµo ng­êi häc, nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. D¹y häc to¸n theo h­íng tæ chøc c¸c “ Ho¹t ®éng d¹y häc” chøng tá lóc nµo häc sinh ®· cã “ Ho¹t ®éng häc” th× qu¸ tr×nh d¹y häc trªn líp míi cã hiÖu qu¶. ViÖc ®­a ®å dïng thiÕt bÞ häc to¸n ®Õn tõng häc sinh, c¸c em thao t¸c, tù th¶o luËn, tù suy nghÜ trªn mçi ®å dïng häc tËp, tøc lµ ®· t¹o ra “ M«i tr­êng häc to¸n”tèt, t¹o ra c¬ héi ®Ó c¸c em: ho¹t ®éng häc tËp t¹o ra sù “hîp t¸c” gi÷a trß víi trß, gi÷a thÇy vµ trß vµ viÖc häc tËp theo c¸ch ®ã sÏ hÊp dÉn vµ l«i cuèn c¸c em vµo qu¸ tr×nh häc mét c¸ch tù gi¸c, tù nhiªn h¬n, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ häc sinh tiÓu häc. §å dïng d¹y häc cã ph¸t huy ®­îc t¸c dông hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc gi¸o viªn sö dông nã nh­ thÕ nµo. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao trong sö dông ®å dïng d¹y häc m«n to¸n cÇn: + Mçi gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng danh môc ®å dïng m«n to¸n líp 3 cã trong thiÕt bÞ ®ång bé ®­îc cung cÊp. + Trong c«ng t¸c chuÈn bÞ bµi vµ so¹n bao giê ng­êi gi¸o viªn còng ph¶i nghiªn cøu kÜ néi dung tiÕt häc ®Ó x¸c ®Þnh râ ®å dïng d¹y häc nµo cÇn ph¶i sö dông, sö dông víi môc ®Ých g× ( dÉn d¾t kiÕn thøc míi hay minh ho¹, hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ). + x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thÝch hîp , ®é dµi thêi gian sö dông ®å dïng ®ã trong tiÕt häc. + T×m biÖn ph¸p, c¸ch thøc thÝch hîp, chuÈn bÞ hÖ thèng c©u hái dÉn d¾t häc sinh thùc hµnh, quan s¸t ®å dïng theo ®óng môc ®Ých sö dông. + Chó ý viÖc sö dông ng«n ng÷ trong qu¸ tr×nh sö dông ®å dïng d¹y häc. Khi giíi thiÖu vµ sö dông ®å dïng d¹y häc gi¸o viªn nªn tr¸nh tr×nh tr¹ng gi¶i thÝch dµi dßng vÒ ®å dïng d¹y häc võa lµm mÊt thêi gian vµ kh«ng cÇn thiÕt, võa lµm rèi vÊn ®Ò. Tuy nhiªn gi¸o viªn còng x¸c ®Þnh ®­îc r»ng lêi nãi cña gi¸o viªn còng lµ ph­¬ng tiÖn trùc quan ng«n ng÷. V× vËy mét khi sö dông ®å dïng d¹y häc gi¸o viªn cÇn x¸c ®Þnh râ ®å dïng d¹y häc ®ã cã t¸c dông g× trong viÖc khai th¸c néi dung kiÕn thøc cña bµi ®Ó cã thÓ kÕt hîp viÖc sö dông ng«n ng÷ víi sö dông ®å dïng d¹y häc mét c¸ch hîp lÝ ®Ó gióp häc sinh hiÓu biÕt vÊn ®Ò râ rµng h¬n, m¹ch l¹c h¬n. +§Ó tr¸nh tr×nh tr¹ng lóng tóng mÊt thêi gian trong viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc gi¸o viªn cÇn dµnh thêi gian thùc hµnh tr­íc c¸c thao t¸c sö dông ®å dïng d¹y häc tr­íc khi lªn líp. Cuèi cïng gi¸o viªn cÇn n¾m v÷ng ph­¬ng ch©m sö dông vµ khai th¸c ®å dïng d¹y häc to¸n líp 3 nh­ sau: + TÊt c¶ c¸c thao t¸c mµ häc sinh lµm ®­îc, yªu cÇu ®Ó häc sinh tù tiÕn hµnh. +TÊt c¶ nh÷ng thao t¸c mµ häc sinh lµm sai cÇn ph¶i ®­îc gi¸o viªn chØ râ vµ h­íng dÉn c¸ch lµm. + ChØ khi häc sinh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc thao t¸c trªn ®å dïng th× gi¸o viªn míi lµm mÉu vµ h­íng dÉn cô thÓ, râ rµng ®Ó häc sinh cã thÓ tiÕn hµnh thao t¸c. +C¸c yªu cÇu cña gi¸o viªn ®Æt ra ph¶i râ rµng, theo tr×nh tù c¸c b­íc mét c¸ch l«gÝc, lêi nãi vµ hµnh ®éng ph¶i kÕt hîp mét c¸ch nhÞp nhµng. + Gi¸o viªn chØ tiÕn hµnh c¸c thao t¸c mÉu trªn ®å dïng ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ lµm viÖc cña häc sinh, chuÈn ho¸ c¸c thao t¸c ®Ó ®­a ra h×nh ¶nh trùc quan ®Ñp nhÊt ( Chó ý: NÕu häc sinh ®ã thao t¸c tèt trªn ®å dïng th× gi¸o viªn gäi häc sinh ®ã lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c mÉu ) + S¸ch gi¸o khoa to¸n 3 ®­îc biªn so¹n theo h­íng thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh. Gi¸o viªn cÇn khai th¸c triÖt ®Ó néi dung s¸ch gi¸o khoa, sö dông s¸ng t¹o s¸ch gi¸o khoa, coi s¸ch gi¸o khoa nh­ lµ ®å dïng d¹y häc to¸n ®Ó h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng häc tËp. + Qua thùc tÕ cho thÊy viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc lµ gi¸o viªn ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸i ®Ých cÇn ®¹t cña mçi bµi, cña mçi m«n, lµ sù thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña häc sinh trong viÖc t×m tßi, chiÕm lÜnh tri thøc to¸n häc. ChÝnh v× vËy viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc còng gãp phÇn vµo viÖc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, n©ng cao chÊt l­îng bé m«n to¸n ë tr­êng TiÓu häc. §Ó cã mét bé m«n to¸n chÊt l­îng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu th× viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc cÇn ®­îc kÕt hîp hµi hoµ víi c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc sao cho l« gÝc, ®Ó cã hiÖu qu¶ cao thùc sù trong viÖc ®æi míi h¬n n÷a, c«ng viÖc nµy tÊt c¶ mäi gi¸o viªn trong nhµ tr­êng ®Òu cã thÓ sö dông trong gi¶ng d¹y ë tÊt c¶ c¸c khèi líp khi d¹y m«n to¸n ë bËc TiÓu häc. 3/ KÕt qu¶ ®¹t ®­îc Sau khi ¸p dông vµo d¹y theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi vµ khai th¸c sö dông ®å dïng d¹y häc trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n líp 3B t«i ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ sau: SÜ sè Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu S l % S l % S l % S l % 24 8 33,3 11 45,9 4 16,7 1 4,1 iii : kÕt luËn. 1/nh÷ng bµi häc rót ra cho b¶n th©n vµ ®ång nghiÖp. * Qu¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p “ Khai th¸c vµ sö dông ®å dïng d¹y d¹y häc gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc to¸n 3”T«i nhËn thÊy: Gi¶i ph¸p sö dông trùc quan trong qu¸ tr×nh d¹y häc to¸n ë tiÓu häc lµ phï hîp víi con ®­êng nhËn thøc cña häc sinh vµ phï hîp víi ®Æc thï m«n häc bËc häc. Tuy nhiªn viÖc sö dông sao cho ®óng lóc ®óng chç,®óng møc ®é vµ ®óng víi ®èi t­îng häc sinh cô thÓ th× lu«n lµ mét “ Bµi to¸n më ”§èi víi mäi gi¸o viªn ®øng líp. – Qua thùc hiÖn, t«i thÊy cïng mét bé ®å dïng, cïng mét tiÕt d¹y, cïng nh÷ng gîi ý cña s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn nh­ng viÖc sö dông ®å dïng trùc quan ®Ó thùc hiÖn c¸c ý t­ëng d¹y häc cña mçi gi¸o viªn l¹i mang tÝnh s¸ng t¹o, tÝnh ®a d¹ng vµ phong phó ë møc ®é nhÊt ®Þnh. §iÒu ®ã ®· mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt kh¸c nhau cho c¸c tiÕt häc mµ kh«ng cã tµi liÖu nµo nãi ®ñ. Cã thÓ nãi: Khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹y häc lµ qu¸ tr×nh thÓ hiÖn nhuÇn nhuyÔn gi÷a c¸c yÕu tè, tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¸o viªn vµ n¨ng lùc s­ ph¹m víi nh÷ng thao t¸c thùc hµnh khÐo lÐo, víi ng«n ng÷ gi¶ng gi¶i ng¾n gän, râ rµng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy kh«ng thÓ h×nh thµnh “ngµy mét, ngµy hai “mµ ph¶i cã qu¸ tr×nh tÝch luü l©u dµi , liªn tôc. §©y còng lµ vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó t«i tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n nghiÖp vô cña m×nh trong nh÷ng n¨m d¹y tiÕp theo. §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng d¹y häc, b¶n th©n ng­êi gi¸o viªn tù häc hái, tù båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh, trong ®ã cã kÜ n¨ng sö dông vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹y häc, kh«ng nh÷ng thÕ ng­êi gi¸o viªn ph¶i cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cÇn t×m tßi s¸ng t¹o tù lµm ra nh÷ng ®å dïng d¹y häc ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt. * Mét sè l­u ý khi sö dông ®å dïng trong d¹y häc To¸n 3 TÊt c¶ c¸c chi tiÕt trong bé ®å dïng biÓu diÔn cña gi¸o viªn ®Òu ®­îc g¾n trªn b¶ng phô hoÆc g¾n trªn b¶ng tõ. Mét sè ®å dïng ®­îc gi¸o viªn g¾n thªm nam ch©m vµo mÆt sau cña c¸c ®å dïng ®Ó tiÖn sö dông. §èi víi bé ®å dïng thùc hµnh cña häc sinh, gi¸o viªn cho c¸c em sö dông trªn líp b»ng c¸ch ®Æt ngay trªn bµn mµ kh«ng cÇn thanh gµi ( hoÆc b¶ng gµi ) gióp c¸c em thao t¸c nhanh, gän trªn líp. + Sö dông ®å dïng d¹y häc trong c¸c tiÕt d¹y lµm cho giê häc ®ã sinh ®éng h¼n lªn, s«i næi h¼n lªn ,l«i cuèn ®­îc tÊt c¶ häc sinh cïng lµm viÖc vµ suy nghÜ. V× sö dông ®å dïng d¹y häc trong tr­êng tiÓu häc rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm t©m sinh lÝ vµ løa tuæi cña c¸c em lµ häc b»ng trùc quan. Tõ ®ã gióp c¸c em rÊt høng thó häc tËp vµ cã hiÖu qu¶ häc tËp cao h¬n. + Bªn c¹nh ®ã khi sö dông ®å dïng d¹y häc th× ng­êi gi¸o viªn cÇn n¾m ch¾c c¸c ®èi t­îng häc sinh, nhÊt lµ ®èi t­îng häc sinh giái vµ häc sinh yÕu. V× ®èi t­îng giái lµ nguån båi d­ìng kiÕn thøc, lµ mòi nhän trong chuyªn m«n lµ nh©n tè gi¶i quyÕt c¸c ®Ò khã. Cßn nh÷ng ®èi t­îng yÕu ph¶i t¹o c¬ héi phô ®¹o thªm kiÕn thøc cho c¸c em. TÊt c¶ nh÷ng ®èi t­îng häc sinh Êy gi¸o viªn ®Òu ph¶i h­íng dÉn cô thÓ, tØ mØ vÒ ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸c thao t¸c trong viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc. §Ó tõ ®ã gi¸o viªn cã hÖ thèng c©u hái hoÆc c¸c yªu cÇu phï hîp víi tõng ®èi t­îng. X©y dùng c¸c em häc tèt,cã n¨ng lùc ®Ó c¸c em cã ®iÒu kiÖn tù qu¶n vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña nhãm, tæ khi cïng nghiªn cøu vµ sö dông §å dïng d¹y häc ®Ó ®i ®Õn sù thèng nhÊt chung vµ ®å dïng ®ã sö dông cã hiÖu qu¶, c¸c em l¹i tho¶i m¸i trong khi häc vµ häc ®¹t kÕt qu¶. 2/ KiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt §Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y vµ häc, song song víi viÖc ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng ph¸p th× ng­êi gi¸o viªn ph¶i n¾m ch¾c ®­îc c¸ch sö dông ®å dïng d¹y häc trong m«n häc To¸n nãi riªng. Thùc tr¹ng cho thÊy h­íng ®æi míi vÒ viÖc sö dông ®å dïng d¹y häc trong c¸c tiÕt häc hiÖn nay lµ cßn h¹n chÕ vµ nÕu cã sö dông còng chØ lµ ®¹i kh¸. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Qu¶ng S¬n, ngµy 12 th¸ng 4 n¨m 2011 §¸nh gi¸ Ng­êi viÕt cña héi ®ång khoa häc nhµ tr­êng. Mai ThÞ Lý §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc Phßng GD-§T Qu¶ng Tr¹ch MaiThÞLý ĐÁNH GIÁ Quảng Sơn, ngày15 tháng 1 năm 2011 CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG Người viết Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh nghiệm -Về việc khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học môn Toán lớp 3.doc
Luận văn liên quan