Kỹ thuật thi công công trình nhà ở gia đình

GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH  Công trình : NHÀ Ở GIA ĐÌNH  Địa điểm : TP.BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI  Diện tích xây dựng : 9m x 14m, gồm 2 tầng.  Công trình sử dụng giải pháp móng cọc ép BTCT.  Cọc dài 14 m gồm 2 đoạn – mỗi đoạn 7 m  Tiết diện cọc : 250x250  Sức chịu tải của cọc là PTk = 40 T  Lực ép tối đa đầu cọc là (Pép)max = 60 T

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 1995 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỹ thuật thi công công trình nhà ở gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH Coâng trình : NHAØ ÔÛ GIA ÑÌNH Ñòa ñieåm : TP.BIEÂN HOØA – ÑOÀNG NAI Dieän tích xaây döïng : 9m x 14m, goàm 2 taàng. Coâng trình söû duïng giaûi phaùp moùng coïc eùp BTCT. Coïc daøi 14 m goàm 2 ñoaïn – moãi ñoaïn 7 m Tieát dieän coïc : 250x250 Söùc chòu taûi cuûa coïc laø PTk = 40 T Löïc eùp toái ña ñaàu coïc laø (Peùp)max = 60 T I. THI COÂNG COÏC EÙP BEÂTOÂNG COÁT THEÙP 1. Choïn maùy eùp coïc : Theo TCXDVN 286-2003 : Ñoùng vaø eùp coïc – Tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu. a. Choïn kích eùp : (Peùp)min = (150%200%) PTK (Peùp)min = 60 T Pkích 1.4 (Peùp)max = 84 T b. Choïn ñoái troïng : Ñoái troïng laø caùc cuïc BTCT coù kích thöôùc (1x1x2)m Ptaûi = 5 T Pñoái troïng = 1.1 (Peùp)max = 1.1x60 = 66 T Soá löôïng cuïc taûi caàn : (cục) Chọn 14 cục, bố trí 7 cục cho mỗi beân daøn eùp. 2. Choïn maùy cẩu : a. Cẩu gường : + Söùc truïc : : Troïng löôïng göôøng (theùp hình chöõ I, 7mx1,8mx0,5m, choïn 1,5 T) :Troïng löôïng daây treo ( choïn =0,3 T) (T) + Ñoä cao naâng caàn thieát : (m) Vaäy : (T) (m) (m) (m) b. Cẩu taûi : + Söùc truïc : : Troïng löôïng 1 cuïc taûi :Troïng löôïng daây treo ( choïn =0.5 T) (T) + Ñoä cao naâng caàn thieát : (m) Vaäy : (T) (m) (m) (m) c. Cẩu thaùp : + Söùc truïc : : Troïng löôïng thaùp ( choïn = 1 T ) :Troïng löôïng daây treo ( choïn =0.3 T ) (T) + Ñoä cao naâng caàn thieát : (m) Vaäy : (T) (m) (m) (m) d. Cẩu coïc : + Söùc truïc : : Troïng löôïng coïc, = 0.25x0.25x7x2.5x1.1 = 1.2 T ) :Troïng löôïng daây treo ( choïn =0.3 T ) (T) + Ñoä cao naâng caàn thieát : (m) Vaäy : (T) (m) (m) (m) Baûng toång hôïp : Caáu kieän (T) (m) (m) L (m) Giöôøng 1.8 5.3 8.2 7.7 Taûi 5.5 8.3 8.5 9.8 Thaùp 1.3 12.4 10.7 14.3 Coïc 1.5 11.4 10.4 13.5 MAX 5.5 12.4 10.7 14.3 Ta choïn caàn truïc töï haønh baùnh xích DEK – 25, tra ñoà thò trang 16 (soå tay choïn maùy xaây döïng) Caàn truïc maõ hieäu DEK – 25 coù caùc thoâng soá sau: Chieàu daøi tay caàn L = 20 m Söùc naâng lôùn nhaát Söùc naâng nhoû nhaát Taàm vôùi lôùn nhaát Taàm vôùi nhoû nhaát Chieàu cao caàn truïc c = 1,8 m Khoaûng caùch töø taâm xe ñeán meùp sau r’ = 3,345 m theo DEK – 25 coù ; 3. Thi coâng eùp coïc : (xem baûn veõ) II. THI COÂNG ÑAØO ĐẤT 1. Tính khoái löôïng ñaát ñaøo : Ñaøo töø cao trình 0.000 m ñeán -1.550 m Thể tích khối ñất ñược xaùc ñịnh theo coâng thức: Với a = 7,8 m ; c = 9,35 m b = 9,325 m ; d = 12,425 m Với a = 7,85 m ; c = 9,4 m b = 10,425 m ; d = 13,525 m Vậy : 2. Choïn maùy ñaøo : - Caáp ñaát I, hoá ñaøo noâng, khoái löôïng ñaøo ñaát baèng maùy laø 306 m3 < 20000 m3 neân ta choïn maùy ñaøo 1 gaàu nghòch coù dung tích gaàu . - Choïn maùy ñaøo EO-3322B1 (daãn ñoäng thuûy löïc) coù caùc thoâng soá kyõ thuaät : MAÕ HIEÄU q (m3) (m) hñoå (m) Hñaøo (m) a (m) b (m) c (m) EO-3322B1 0.5 7.5 4.8 4.2 2.81 2.7 3.84 => choïn => choïn => khoaûng luøi = => choïn Rñoå = 5.8 (m) < Naêng suaát cuûa maùy : q : dung tích gaàu. Kñ : heä soá ñaày gaàu, phuï thuoäc vaøo loaïi gaàu, caáp vaø ñoä aåm cuûa ñaát. Kñ = 1,4 Kt : heä soá tôi cuûa ñaát, Kt = 1,2 Ktg : heä soá söû duïng thôøi gian, Ktg = 0,75 Nck : soá chu kyø xuùc trong 1 giôø Tck = tck.Kvt.Kquay : thôøi gian cuûa 1 chu kyø. tck = 17(s) : thôøi gian cuûa 1 chu kyø. Kvt = 1,1 : heä soá phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän ñoå ñaát. (ñoå ñaát leân thuøng xe) Kquay = 1 : heä soá phuï thuoäc vaøo caàn vôùi. Tck = tck.Kvt.Kquay = 17.1,1.1 = 18,7 (s) Naêng suaát maùy trong 1 ca (8h) : Soá ca maùy ñaøo : THI COÂNG COÁP PHA - Duøng goã nhoùm VI vôùi - ÖÙng suaát uoán - ÖÙng suaát neùn - ÖÙng suaát keùo - Moñun ñaøn hoài Taûi troïng thaúng ñöùng: Khoái löôïng theå tích cuûa coáp pha ñaø giaùo Choïn vaùn daøy Khoái löôïng ñôn vò theå tích cuûa beâtoâng coát theùp: - Saøn (hs = 100 mm): - Daàm: (hd= 350 mm): Taûi troïng do ngöôøi vaø duïng cuï thi coâng: Taûi troïng do ñaàm rung: Toång taûi troïng ñöùng : - Saøn: - Daàm: Taûi troïng ngang: AÙp löïc ngang cuûa beâtoâng môùi ñoå vaøo coáp pha - Moùng : H = 0,7 m - Daàm : H = 0,35 m Taûi troïng do chaán ñoäng phaùt sinh khi ñoå beâtoâng vaøo coáp pha Toång taûi troïng ngang : - Moùng: - Daàm: III. COÁP PHA MOÙNG (tính toaùn vôùi taûi troïng ngang) 1. Tính toaùn vaùn ngang: Duøng vaùn coù beà roäng b = 180 mm, + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 2. Tính toaùn söôøn ñöùng: Duøng thanh goã daøi 0,7m; tieát dieän 40x100 mm + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 3. Tính toaùn thanh choáng xieân, choáng ngang: Duøng thanh choáng xieân daøi 1 m; tieát dieän 20x30 mm, vaø thanh choáng ngang daøi 0,52 m; tieát dieän 20x20 mm Löïc neùn : - Choáng xieân : + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra oån ñònh: Heä soá uoán doïc phuï thuoäc vaøo ñoä maûnh (thoûa) - Choáng ngang : + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra oån ñònh: Heä soá uoán doïc phuï thuoäc vaøo ñoä maûnh (thoûa) IV. COÁP PHA COÄT (tính toaùn vôùi taûi troïng ngang) Tính toaùn vaùn khuoân : Duøng vaùn coù beà roäng b = 200 mm vaø 240 mm, Löïc phaân boá treân 1 m daøi coáp pha: + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) Vì vaùn khuoân thoûa ñieàu kieän beàn vaø bieán daïng neân coät khoâng caàn goâng V. COÁP PHA SAØN (tính toaùn vôùi taûi troïng ñöùng) 1. Tính toaùn coáp pha : Duøng vaùn daøy Löïc phaân boá treân 1 m daøi coáp pha: + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 2. Tính toaùn söôøn ñôõ coáp pha : Duøng söôøn coù tieát dieän 40x80 mm + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 3. Tính toaùn dầm đỡ söôøn : Duøng dầm coù tieát dieän 60x100 mm + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 4. Tính toaùn caây choáng : Duøng coät choáng ñôn baèng theùp oáng Φ60x3, goàm 2 ñoaïn treân vaø döôùi, coù taêng ñô ñieàu chænh ñoä cao. Taûi troïng treân ñaàu coät choáng: + Kieåm tra beàn: Dieän tích maët caét ngang: (thoûa) + Kieåm tra oån ñònh: Heä soá uoán doïc phuï thuoäc vaøo ñoä maûnh (thoûa) VI. COÁP PHA DAÀM 1. Tính toaùn coáp pha ñaùy daàm: (tính toaùn vôùi taûi troïng ñöùng) Duøng vaùn coù beà roäng b = 200 mm, + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 2. Tính toaùn coáp pha thaønh: (tính toaùn vôùi taûi troïng ngang) Duøng vaùn coù beà roäng b = 350 mm, + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 3. Tính toaùn söôøn ñöùng: (tính toaùn vôùi taûi troïng ngang) Duøng thanh goã coù tieát dieän 40x60 mm + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 4. Tính toaùn söôøn ngang: (tính toaùn vôùi taûi troïng ñöùng) Duøng söôøn coù tieát dieän 40x80 mm Quy veà löïc taäp trung : + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra ñoä voõng: (thoûa) 5. Tính toaùn thanh choáng xieân : (tính toaùn vôùi taûi troïng ngang) Duøng thanh choáng xieân daøi 0,5 m; tieát dieän 20x20 mm Löïc neùn : + Kieåm tra beàn: (thoûa) + Kieåm tra oån ñònh: Heä soá uoán doïc phuï thuoäc vaøo ñoä maûnh (thoûa) 6. Tính toaùn caây choáng : Taûi troïng treân ñaàu coät choáng: Vì taûi taùc duïng treân ñaàu caây choáng cuûa daàm < taûi taùc duïng treân ñaàu caây choáng cuûa saøn neân ta duøng caây choáng cuûa saøn. 3. Choïn xe taûi vaän chuyeån ñaát : Ñaát ñaøo leân ñöôïc vaän chuyeån ra khoûi coâng tröôøng. Choïn 2 xe, dung tích thuøng moãi xe laø 4.5 m3 => soá chuyeán xe phaûi chôû : (chuyeán) Giaû ñònh khoaûng caùch vaän chuyeån laø 2 km, vaän toác xe 40 km/h, dung tích thuøng 5 m3 Thôøi gian chaát ñaày 1 xe taûi chôû ñaát: phuùt. Thôøi gian moät chuyeán xe ñi vaø veà phuùt Soá löôïng xe taûi caàn thieát phuïc vuï thi coâng ñaát. . Choïn 3 xe

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDAKTTC_DINH.doc
  • dwgDAKTTC_DINH.dwg
  • xlsDAKTTC_DINH.xls
  • docDAKTTC_giag bai.doc