Đồ án Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng trường đại học kiến trúc Tp Hồ Chí Minh

Nội lực chân các vách cứng được dời về tâm của móng (đồng thời cũng là tâm đài cọc) theo nguyên lý dời lực. Sở dĩ ta có thể áp dụng nguyên lý dời lực để đưa các lực phân tán về tâm móng, vì ta đã giả thiết đài cọc xem như tuyệt đối cứng khi tính toán lực truyền xuống cọc.

pdf166 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/06/2013 | Lượt xem: 2417 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng trường đại học kiến trúc Tp Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vò trí vaùn khuoân ñöôïc chính xaùc. Coáp pha thaønh beâtoâng cuûa caùc keát caáu töôøng, saøn, daàm vaø coät neân laép döïng sao cho phuø hôïp vôùi vieäc thaùo dôõ sôùm maø khoâng aûnh höôûng ñeán caùc phaàn coáp pha vaø daøn giaùo coøn löu laïi ñeå choáng ñôõ (nhö coáp pha ñaùy daàm, saøn vaø coät choáng). ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 142 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Laép döïng coáp pha vaø daøn giaùo cuûa caùc taám saøn vaø caùc boä phaän khaùc cuûa nhaø nhieàu taàng caàn ñaûm baûo ñieàu kieän thaùo dôõ töøng boä phaän vaø di chuyeån daàn theo quaù trình ñoå vaø ñoùng raén cuûa beâtoâng. Truï choáng cuûa daøn giaùo phaûi ñaët vöõng chaéc treân neàn cöùng, khoâng bò tröôït vaø khoâng bò bieán daïng khi chòu taùc ñoäng trong quaù trình thi coâng. Khi laép döïng coáp pha caàn coù caùc moác traéc ñaïc hoaëc caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå thuaän lôïi cho vieäc kieåm tra truïc vaø cao ñoä cuûa caùc keát caáu. Khi oån ñònh coáp pha baèng daây chaèng vaø moùc neo thì phaûi tính toaùn, xaùc ñònh soá löôïng vaø caùc vò trí ñeå giöõ oån ñònh heä thoáng coáp pha khi chòu taûi troïng vaø taùc ñoäng trong quaù trình thi coâng. Trong quaù laép döïng coáp pha caàn caáu taïo moät soá loã thích hôïp ôû phía döôùi ñeå khi coï röûa maët neàn, nöôùc vaø chaát baån coù loã thoaùt ra ngoaøi. Tröôùc khi ñoå beâtoâng, caùc loã naøy ñöôïc bòt kín laïi. Kieåm tra vaø nghieäm thu coâng taùc laép döïng coáp pha vaø daøn giaùo tröôùc khi tieán haønh caùc coâng taùc khaùc. 2. COÂNG TAÙC COÁP PHA ÑAØI MOÙNG a) Caáu taïo Xeùt ñaøi moùng ñieån hình coù kích thöôùc 3,6 x 3,6 (m), cao 2,0 m. Duøng caùc taám coáp pha theùp tieâu chuaån 300×1200, 300×900, caáu taïo nhö hình veõ. Caùc taám coáp pha ñöôïc coá ñònh baèng caùp giaèng ∅4 vaø heä thanh söôøn goàm caùc oáng theùp ∅49x2. Thanh choáng duøng oáng theùp ∅49 vaø coïc goã 50x100. -1.50 -2.30 -3.50 100 2008001600800200 100 30 0 20 00 20 0 30 0 30 0 30 0 30 0 12 00 1 4 80 0 10 0 30 0 30 0 2000 2000 60 0 60 0 70 0 b) Tính toaùn kieåm tra Taûi troïng ngang taùc duïng leân thaønh coáp pha moùng goàm: Taûi troïng do ñaàm duøi: q1 = γ.H = 2500 × 0,75 = 1875 (kG/m2) Taûi troïng do ñoå beâtoâng: q2 = 400 (kG/m2) Toång taûi troïng: q = q1 + q2 = 1875 + 400 = 2275 (kG/m2) ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 143 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Vì söû duïng caùc taám coáp pha tieâu chuaån neân khoâng caàn kieåm tra khaû naêng chòu löïc cuûa caùc taám coáp pha naøy. ÔÛ ñaây chæ kieåm tra caùc thanh söôøn ngang vaø söôøn ñöùng. Söôøn ngang ∅49x2 Söôøn ngang ñaët caùch nhau 300 mm, ñöôïc xem nhö daàm lieân tuïc coù goái töïa laø caùc söôøn ñöùng vôùi khoaûng caùch nhòp 800 mm, tuy nhieân ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn, vôùi moãi nhòp ta xem nhö moät daàm ñôn giaûn coù sô ñoà tính nhö sau: Kieåm tra ñoä voõng: Taûi troïng ngang cuûa vöõa beâtoâng taùc duïng leân söôøn ngang: q = 2275 × 0,3 = 683 (kG/m) Moâmen quaùn tính: ( )pi= − =4 4J 4,9 4,5 8,264 (cm 4) Ñoä voõng cho pheùp: [ ] ×= = =3l 3 80f 0,24 1000 1000 (cm) Ñoä voõng tính toaùn: × = × = × = × × 4 4 max 6 5 ql 5 6,83 80 f 0,21 384 EJ 384 2,1 10 8,2 (cm) < [ ]f (thoaû) Kieåm tra beàn: Moâmen lôùn nhaát taïi giöõa nhòp: × × × × = = = 2 2 max n q l 1,2 683 0,8 M 65,57 8 8 (kGm) Moâmen khaùng uoán: = = = J 8,2 W 3,3 h / 2 4,9 / 2 (cm3) ÖÙng suaát lôùn nhaát: = = =max M 6557 σ 1987 W 3,3 (kG/cm2) < [ ] =σ 2100 kG/cm2 (thoaû) Vaäy söôøn ngang choïn nhö treân laø hôïp lyù. 800 ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 144 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Söôøn ñöùng ∅49x2 Söôøn ñöùng ñaët caùch nhau 800 mm, ñöôïc xem nhö daàm lieân tuïc coù goái töïa laø caùc thanh choáng vôùi khoaûng caùch nhòp 600 mm, tuy nhieân ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn, vôùi moãi nhòp ta xem nhö moät daàm ñôn giaûn coù sô ñoà tính nhö sau: Kieåm tra ñoä voõng: Taûi troïng do söôøn ngang truyeàn leân söôøn ñöùng: P = 683 × 0,8 = 546 (kG) Moâmen quaùn tính: ( )pi= − =4 4J 4,9 4,5 8,264 (cm 4) Ñoä voõng cho pheùp: [ ] ×= = =3l 3 90f 0,27 1000 1000 (cm) Ñoä voõng tính toaùn: × = = = × × × × 3 3 max 6 Pl 546 60 f 0,14 48 EJ 48 2,1 10 8,2 (cm) < [ ]f (thoaû) Kieåm tra beàn: Moâmen lôùn nhaát taïi giöõa nhòp: × × × × = = =max n P l 1,2 546 0,6 M 60,28 4 4 (kGm) Moâmen khaùng uoán: = = = J 8,2 W 3,3 h / 2 4,9 / 2 (cm3) ÖÙng suaát lôùn nhaát: = = =max M 6028 σ 1827 W 3,3 (kG/cm2) < [ ] =σ 2100 kG/cm2 (thoaû) Vaäy söôøn ñöùng choïn nhö treân laø hôïp lyù. Thanh choáng AÙp löïc do söôøn ñöùng taùc duïng leân thanh choáng: P + 0,5.P = 546 × 1,5 = 819 (kG) < [P] = 1000 kG (thoaû). Vaäy thanh choáng choïn nhö treân laø hôïp lyù. 600 P P P ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 145 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM 3. COÂNG TAÙC COÁP PHA VAÙCH CÖÙNG a) Caáu taïo Xeùt vaùch ñieån hình coù kích thöôùc 2,0 x 0,4 (m), cao 3,05 m. Chieàu cao vaùch khoâng lôùn laém (xaáp xæ 3 m), coù theå ñoå 1 ñôït, do ñoù coáp pha vaùch ñöôïc döïng suoát chieàu cao vaùch. Duøng caùc taám coáp pha theùp tieâu chuaån 400×1500, 400×1800, caáu taïo nhö hình veõ. Thanh choáng duøng oáng theùp ∅49 vaø caùp giaèng. 60 0 60 0 60 0 60 0 400 B 60 0 40° 58° 1 2 2 1 250 250 A-A b) Tính toaùn kieåm tra Ñeå giaèng vaø choáng phình coáp pha vaùch, chuû yeáu duøng caùc ty giaèng theùp boá trí taïi meùp taám coáp pha vôùi khoaûng caùch 60x40 (cm). Caùc söôøn ñöùng vaø söôøn ngang ñöôïc boá trí theo caáu taïo nhaèm coá ñònh caùc taám coáp pha, neân khoâng caàn tính toaùn. ÔÛ ñaây chæ caàn kieåm tra ty giaèng vaø thanh choáng. Ty giaèng Taûi troïng ngang taùc duïng leân thaønh coáp pha vaùch goàm: Taûi troïng do ñaàm duøi: q1 = γ.H = 2500 × 0,75 = 1875 (kG/m2) Taûi troïng do ñoå beâtoâng: q2 = 400 (kG/m2) Toång taûi troïng: q = q1 + q2 = 1875 + 400 = 2275 (kG/m2) Löïc keùo taùc duïng leân moät ty giaèng boá trí vôùi khoaûng caùch 60x40 (cm): N = 2×(2275×0,6×0,4) = 1092 (kG) < [N] = 1300 kG (khaû naêng chòu löïc cuûa ty giaèng) Ty giaèng ñaûm baûo choáng phình coáp pha thaønh. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 146 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Thanh choáng Kieåm tra thanh choáng xieân cuûa vaùch khi chòu taûi troïng gioù, xem caû heä coáp pha vaùch ñöôïc choáng vaøo goái töïa laø thanh choáng xieân: Chieàu cao heä coáp pha vaùch: h = 3,3 m. Taûi troïng gioù trung bình laáy theo caáp gioù ñòa phöông (coù keå ñeán aûnh höôûng theo chieàu cao cuûa aùp löïc gioù): 100 kG/m2. AÙp löïc ngang lôùn nhaát do gioù gaây ra treân maët caïnh daøi cuûa vaùch: H = 100 × 3,3 × 2,0 = 660 (kG) Noäi löïc P trong thanh choáng xieân tính baèng coâng thöùc: 856 58cos4,2 65,1660P = × × = o (kG) < [P] = 1000 kG (khaû naêng chòu löïc cuûa thanh choáng). Vaäy chæ caàn duøng moät caây choáng xieân tieâu chuaån laø ñuû chòu aùp löïc ngang cuûa gioù. Tuy nhieân neân duøng theâm caây choáng xieân ôû vò trí 1,2 m tính töø maët saøn ñeå giöõ oån ñònh coáp pha khi ñoå vaø ñaàm beâ toâng. q 15 00 18 00 33 00 ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 147 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM 4. COÂNG TAÙC COÁP PHA DAÀM, SAØN a) Caáu taïo Duøng coáp pha theùp tieâu chuaån 400×1200, ñöôïc ñôõ baèng heä söôøn theùp hoäp bao goàm söôøn ngang 50x2 vaø söôøn doïc 50x2, vaø ñöôïc choáng baèng caùc coät choáng ngaén kieåu F (saûn phaåm cuûa Ñoâng Döông) vôùi khoaûng caùch 60x60 (cm). 25 0 150 300 40 0 600600 3 1 5 4 33 00 600 b) Tính toaùn kieåm tra coáp pha saøn Taûi troïng taùc duïng leân coáp pha saøn goàm: Tónh taûi do troïng löôïng beâ toâng: = × =1q 0,25 2500 625 (kG/m 2) Hoaït taûi: Troïng löôïng do ñoå beâ toâng: 200 kG/m2 Troïng löôïng ngöôøi ñöùng treân: 200 kG/m2 Troïng löôïng maùy thi coâng: 300 kG/m2 Troïng löôïng do ñaàm beâ toâng: 130 kG/m2 = + + + =2q 200 200 300 130 830 (kG/m 2) Toång taûi troïng taùc duïng leân coáp pha saøn: q = q1 + q2 = 625 + 830 = 1455 (kG/m2) ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 148 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Söôøn ngang 50x2 Söôøn ngang ñaët caùch nhau 300 mm, ñöôïc xem nhö daàm lieân tuïc coù goái töïa laø caùc söôøn doïc vôùi khoaûng caùch nhòp 600 mm, tuy nhieân ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn, vôùi moãi nhòp ta xem nhö moät daàm ñôn giaûn coù sô ñoà tính nhö sau: Kieåm tra ñoä voõng: Luùc naøy söôøn doïc chòu taûi phaân boá ñeàu coù giaù trò laø: = × =q 1455 0,3 437 (kG/m) Moâmen quaùn tính: × − × = = 3 35 5 4,6 4,6 J 14,8 12 (cm4) Ñoä voõng cho pheùp: [ ] ×= = =3l 3 60f 0,18 1000 1000 (cm) Ñoä voõng tính toaùn: × = × = × = × × 4 4 max 6 5 ql 5 4,37 60 f 0,02 384 EJ 384 2,1 10 14,8 (cm) < [ ]f (thoaû) Kieåm tra beàn: Moâmen lôùn nhaát taïi giöõa nhòp: × × × × = = = 2 2 max n q l 1,2 437 0,6 M 23,60 8 8 (kGm) Moâmen khaùng uoán: = = = J 14,8 W 5,9 h / 2 5 / 2 (cm3) ÖÙng suaát lôùn nhaát: = = =max M 2360 σ 400 W 5,9 (kG/cm2) < [ ] =σ 2100 kG/cm2 (thoaû) Vaäy söôøn ngang choïn nhö treân laø hôïp lyù. Söôøn doïc 50x2 Söôøn doïc ñaët caùch nhau 600 mm, ñöôïc xem nhö daàm lieân tuïc coù goái töïa laø caùc coät choáng vôùi khoaûng caùch nhòp 600 mm, tuy nhieân ñeå ñôn giaûn trong tính toaùn, vôùi moãi nhòp ta xem nhö moät daàm ñôn giaûn coù sô ñoà tính nhö sau: 600 ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 149 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Taûi taäp trung do söôøn ngang truyeàn xuoáng: = × =P 437 0,6 262 (kG) Kieåm tra ñoä voõng: Moâmen quaùn tính: × − × = = 3 35 5 4,6 4,6 J 14,8 12 (cm4) Ñoä voõng cho pheùp: [ ] ×= = =3l 3 60f 0,18 1000 1000 (cm) Ñoä voõng tính toaùn: × = = = × × × × 3 3 max 6 Pl 262 60 f 0,04 48 EJ 48 2,1 10 14,8 (cm) < [ ]f (thoaû) Kieåm tra beàn: Moâmen lôùn nhaát taïi giöõa nhòp: × × × × = = =max n P l 1,2 262 0,6 M 47,16 4 4 (kGm) Moâmen khaùng uoán: = = = J 14,8 W 5,9 h / 2 5 / 2 (cm3) ÖÙng suaát lôùn nhaát: = = =max M 4716 σ 800 W 5,9 (kG/cm2) < [ ] =σ 2100 kG/cm2 (thoaû) Vaäy söôøn doïc choïn nhö treân laø hôïp lyù. Coät choáng Caùc coät choáng ñaët caùch nhau 60x60 (cm). Taûi troïng taùc duïng leân thanh choáng coù keå theâm troïng löôïng coáp pha (50 kG/m2): P = (1455 + 50) × 0,62 = 540 kG < [P] = 1000 kG (khaû naêng chòu löïc cuûa coät choáng). Vaäy coät choáng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. 600 P P P ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 150 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM c) Tính toaùn kieåm tra coáp pha daàm bieân Taûi troïng taùc duïng leân coáp pha ñaùy daàm (30x40) goàm: Tónh taûi do troïng löôïng beâ toâng: = × =1q 0,4 2500 800 (kG/m 2) Hoaït taûi: Troïng löôïng do ñoå beâ toâng: 200 kG/m2 Troïng löôïng do ñaàm beâ toâng: 130 kG/m2 = + =2q 200 130 330 (kG/m 2) Toång taûi troïng taùc duïng leân coáp pha daàm: q = q1 + q2 = 800 + 330 = 1130 (kG/m2) Vì taûi troïng taùc duïng leân coáp pha daàm bieân nhoû hôn so vôùi coáp pha saøn, coù theå boá trí heä söôøn vaø thanh choáng töông töï coáp pha saøn, ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Caùp giaèng coù taùc duïng giöõ oån ñònh vaø chòu taûi troïng taùc duïng leân coáp pha thaønh. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 151 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM III. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 1. YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CHUNG a) Vaät lieäu theùp Coát theùp duøng trong keát caáu beâtoâng coát theùp phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa thieát keá, ñoàng thôøi phaûi phuø hôïp vôùi tieâu chuaån thieát keá. Ñoái vôùi theùp nhaäp khaåu phaûi coù chöùng chæ kyõ thuaät keøm theo vaø caàn tieán haønh thí nghieäm kieåm tra theo TCVN. Coát theùp coù theå gia coâng taïi hieän tröôøng hoaëc taïi nhaø maùy nhöng phaûi ñaûm baûo möùc ñoä cô giôùi phuø hôïp vôùi khoái löôïng theùp töông öùng caàn gia coâng. Coát theùp tröôùc khi gia coâng vaø tröôùc khi ñoå beâtoâng caàn ñaûm baûo: Beà maët saïch, khoâng dính buøn ñaát, daàu môû, khoâng coù vaåy saét vaø caùc lôùp gæ. Caùc thanh theùp bò beïp, bò giaûm tieát dieän do laøm saïch hoaëc do caùc nguyeân nhaân khaùc khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp laø 2% ñöôøng kính. Neáu vöôït quaù giôùi haïn naøy thì loaïi theùp ñoù döôïc söû duïng theo dieän tích tieát dieän thöïc teá coøn laïi. Coát theùp caàn ñöôïc keùo, uoán vaø ñöôïc naén thaúng. b) Caét vaø uoán coát theùp Caét vaø uoán coát theùp chæ ñöôïc chæ ñöôïc thöïc hieän baèng phöông phaùp cô hoïc. Coát theùp phaûi ñöôïc caét uoán phuø hôïp vôùi hình daùng, kích thöôùc cuûa thieát keá. c) Haøn coát theùp Do yeâu caàu choáng ñoäng ñaát caùc moái noái coát chòu löïc khoâng ñöôïc duøng moái noái haøn maø phaûi duøng moái noái buoäc. Phaûi ñaûm baûo chaát löôïng moái haøn theo yeâu caàu thieát keá. Khi choïn phöông phaùp vaø coâng ngheä haøn phaûi tuaân theo tieâu chuaån. Khi cheá taïo khung coát theùp vaø löôùi coát theùp baèng haøn ñieåm, neáu thieát keá khoâng coù chæ daãn ñaët bieät thì thöïc hieän theo quy ñònh sau: Ñoái vôùi theùp troøn trôn haøn taát caû caùc ñieåm giao nhau. Ñoái vôùi theùp coù gôø haøn taát caû caùc ñieåm giao nhau ôû hai haøng chu vi phía ngoaøi, caùc ñieåm coøn laïi ôû giöõa caùch moät haøng moät theo thöù töï xen keõ. Ñoái vôùi khung coát theùp daàm, haøn taát caû caùc ñieåm giao nhau. Haøn hoà quang ñöôïc duøng trong caùc tröôøng hôïp sau: Haøn noái daøi caùc thanh coát theùp caùn noùng coù ñöôøng kính lôùn hôn 8 mm. Haøn taát caû caùc chi tieát ñaët saün, caùc boä phaän caáu taïo vaø lieân keát caùc moái noái trong laép gheùp. Caùc moái noái phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàu sau: Beà maët nhaün, khoâng chaùy, khoâng ñöùt quaõng, khoâng thu heïp cuïc boä vaø khoâng coù boït. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 152 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Ñaûm baûo chieàu cao vaø chieàu daøi ñöôøng haøn theo thieát keá. Lieân keát haøn ñöôïc tieán haønh kieåm tra theo töøng chuaån loaïi vaø töøng loâ. Vieäc noái theùp ñoái vôùi caùc loaïi theùp ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa thieát keá. Khoâng noái ôû caùc vò trí chòu löïc lôùn vaø choã uoán cong. Trong moät maët caét ngang cuûa tieát dieän keát caáu khoâng noái quaù 25% dieän tích toång coäng cuûa coát theùp chòu löïc ñoái vôùi theùp troøn trôn vaø khoâng quaù 50% ñoái vôùi coát theùp coù gôø. d) Thay ñoåi coát theùp treân coâng tröôøng Trong moïi tröôøng hôïp vieäc thay ñoåi coát theùp phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa thieát keá. Trong tröôøng hôïp xöû lyù nguoäi thay theá coát theùp caùn noùng thì nhaát thieát phaûi coù söï ñoàng yù cuûa cô quan thieát keá vaø chuû ñaàu tö. e) Vaän chuyeån vaø laép döïng coát theùp Vieäc vaän chuyeån coát theùp ñaõ gia coâng caàn ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: Khoâng laøm hö hoûng vaø bieán daïng saûn phaåm coát theùp. Coát theùp töøng thanh neân buoäc thaønh töøng loâ theo chuûng loaïi vaø soá löôïng ñeå traùnh nhaàm laãn khi söû duïng. Caùc khung, löôùi coát theùp lôùn hôn coù bieän phaùp phaân chia thaønh töøng boä phaän nhoû phuø hôïp vôùi phöông tieän vaän chuyeån. Coâng taùc laép döïng coát theùp caàn thoûa maõn caùc yeâu caàu sau: Caùc boä phaän laép döïng tröôùc, khoâng gaây trôû ngaïi cho caùc boä phaän laép döïng sau. Coù bieän phaùp oån ñònh vò trí coát theùp khoâng ñeå bieán daïng trong quaù trình ñoå beâtoâng. Khi ñaët coát theùp vaø coáp pha töïa vaøo nhau taïo thaønh moät toå hôïp cöùng thì coáp pha chæ ñöôïc ñaët treân giao cuûa coát theùp chòu löïc vaø theo ñuùng vò trí quy ñònh cuûa thieát keá. Caùc con keâ caàn ñaët taïi caùc vò trí thích hôïp tuøy theo maät ñoä coát theùp nhöng khoâng lôùn hôn 1 m moät ñieåm keâ. 2. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP DAÀM, SAØN a) Laép ñaët Coát theùp daàm, saøn ñöôïc gia coâng saün taïi xöôûng theùp treân coâng tröôøng, sau ñoù boù laïi töøng boù vaø ñaùnh daáu kí hieäu töøng loaïi. Sau ñoù duøng caàn truïc thaùp vaän chuyeån leân saøn theo töøng vò trí ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu. Coâng taùc coát theùp ñöôïc tieán haønh sau khi ñaõ kieåm tra kyõ löôõng coáp pha daàm, saøn. Quaù trình laép gheùp, buoäc coát theùp ñöôïc tieán haønh ngay treân maët saøn. Theùp saøn ñöôïc raûi ñuùng theo thöù töï thieát keá vaø buoäc thaønh löôùi theùp. Lôùp theùp phía döôùi raûi tröôùc, sau ñoù ñeán lôùp theùp phía treân. Khoaûng caùch caùc caây theùp ñöôïc vaïch saün baèng phaán treân beà maët vaùn khuoân saøn. Ñeå ñaûm baûo lôùp beâtoâng baûo veä coát theùp, löôùi theùp saøn ñuôïc keâ leân khoûi maët saøn nhöõng mieáng beâtoâng ñuùc saün. Löôùi theùp phía treân ñöôïc keâ baèng hoa mai ñôõ theùp saøn. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 153 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Coát theùp doïc phía treân daàm ñöôïc treo leân caây goã, ñöôïc keâ cao leân gheá ñôõ. Coát theùp doïc beân döôùi ñöôïc treo bôûi caùc coát ñai caùc coát doïc beân treân. Chuù yù keâ coát theùp daàm cao hôn maët saøn ñeå deã thao taùc. Khi buoäc coát theùp daàm xong thì ta chæ caàn haï xuoáng laø ñöôïc. Ñaàu tieân ta lieân keát taïm 4 caây theùp naøy baèng coát ñai hai ñaàu daàm. Sau ñoù kieåm tra vaø ñònh vò chính xaùc vò trí cuûa 4 caây theùp doïc naøy laøm khung daàm. Khi coâng taùc caân chænh chính xaùc, keát thuùc thì môùi tieáùn haønh buoäc coát ñai giöõa daàm vaø caùc coát doïc, khoaûng caùch caùc coát ñai ta duøng phaán vaïch leân. Khung theùp daàm khi laép xong phaûi vöõng chaéc, thaúng haøng, khoâng xoäc xeäch, meùo moù. Vò trí caùc caây choáng phaûi ñuùng theo thieát keá. b) Nghieäm thu Coâng taùc nghieäm thu coát theùp ñöôïc tieán haønh theo ñuùng thuû tuïc baèng vaên baûn. Sau khi kieåm tra kyõ löôõng thì ta tieán haønh röûa saïch beà maët vaùn khuoân saøn, daàm vaø caùc ñaàu coät. Sau khi veä sinh xong thì ta tieán haønh bòt kín caùc khe hôû ñaàu coät ñeå traùnh maát nöôùc ximaêng trong khi ñoå beâtoâng. 3. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP COÄT VAÙCH a) Laép ñaët Coät lôùn vaø vaùch ta neân ñaët töøng caây, haøn hoaëc noái buoäc vôùi coát theùp caáy sau ñoù, thaû theùp ñai töø ñænh coät xuoáng, loàng ra ngoaøi theùp chòu löïc vaø buoäc theùp ñai vaøo theùp chòu löïc theo khoaûng caùch thieát keá. Khoaûng caùch caùc coát ñai trong coät ta duøng phaán vaïch leân töøng vò trí caàn buoäc coát ñai. Lôùp baûo veä coát theùp, duøng caùc taám ñeäm beâtoâng caøi vaøo caùc coát ñai. Khoaûng caùch giöõa chuùng laø 1m. Tuøy ñieàu kieän thi coâng ta cuõng coù theå gia coâng saün loàng theùp sau ñoù duøng caàn truïc thaùp caåu leân vò trí laép ñaët. b) Nghieäm thu Caàn xem xeùt caùc vaán ñeà sau: - Coát theùp coät vaùch khi buoäc xong phaûi thaúng ñöùng. - Ñuùng vò trí vaø ñuùng chuûng loaïi. - Ñuû chieàu daøi caùc ñoaïn noái theùp. - Khoaûng caùch caùc coát ñai taïi vò trí chaân coät vaø giöõa coät. - Chaát löôïng moái noái haøn. - Sai soá ñònh vò taâm coät. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 154 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM IV. COÂNG TAÙC BEÂTOÂNG TOAØN KHOÁI 1. PHAÂN ÑÔÏT, PHAÂN ÑOAÏN Vieäc phaân ñôït, phaân ñoaïn trong coâng taùc ñoå beâtoâng toaøn khoái phuï thuoäc vaøo naêng suaát maùy troän, maùy bôm vaø löôïng vaät lieäu cung caáp, ngoaøi ra coøn phuï thuoäc vaøo möùc ñoä phöùc taïp cuûa keát caáu vaø coâng taùc coáp pha. Döïa vaøo maët baèng coâng trình vaø khaû naêng cung caáp beâtoâng laø lieân tuïc (do duøng beâtoâng thöông phaåm) ta chæ toå chöùc 1 phaân ñoaïn treân toaøn boä maët baèng coâng trình. Veà phaân ñôït, coâng trình ñöôïc chia nhö sau: Hình 1. Sô ñoà phaân ñôït ñoå beâtoâng toaøn khoái. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 155 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM 2. COÂNG TAÙC THI COÂNG BEÂTOÂNG TOAØN KHOÁI a) Löïa choïn phöông phaùp thi coâng beâtoâng Hieän nay ñang toàn taïi ba daïng chính veà thi coâng beâtoâng: Thuû coâng hoaøn toaøn. Cheá troän taïi choã. Beâtoâng thöông phaåm. Thi coâng beâtoâng thuû coâng hoaøn toaøn chæ duøng khi khoái löôïng beâtoâng nhoû vaø phoå bieán trong khu vöïc nhaø daân. Nhöng ñöùng veà maët khoái löôïng thì daïng naøy laïi laø quan troïng vì coù ñeán 50% beâtoâng ñöôïc duøng laø thi coâng theo phöông phaùp naøy. Tình traïng chaát löôïng cuûa loaïi beâtoâng naøy raát thaát thöôøng vaø khoâng ñöôïc theo doõi, xeùt veà khía caïnh quaûn lyù. Vieäc cheá troän taïi choã cho nhöõng coâng ty coù ñuû phöông tieän töï thaønh laäp nôi chöùa troän beâtoâng. Loaïi naøy chuû yeáu nhaèm vaøo caùc coâng ty Xaây döïng quoác doanh ñaõ coù teân tuoåi. Moät trong nhöõng lyù do phaûi toå chöùc theo phöông phaùp naøy laø tieác reû maùy moùc saün coù. Vieäc toå chöùc töï saûn suaát beâtoâng coù nhieàu nhöôïc ñieåm trong khaâu quaûn lyù chaát löôïng. Neáu muoán quaûn lyù toát chaát löôïng, ñôn vò söû duïng beâtoâng phaûi ñaàu tö heä thoáng baûo ñaåm chaát löôïng toát, ñaàu tö khaù cho khaâu thí nghieäm vaø coù ñoäi nguõ thí nghieäm xöùng ñaùng. Beâtoâng thöông phaåm ñang ñöôïc nhieàu ñôn vò söû duïng toát. Beâtoâng thöông phaåm coù nhieàu öu ñieåm trong khaâu baûo ñaûm chaát löôïng vaø thi coâng thuaän lôïi. Beâtoâng thöông phaåm keát hôïp vôùi maùy bôm beâtoâng laø moät toå hôïp raát hieäu quaû. Xeùt rieâng giaù theo m3 beâtoâng thì giaù beâtoâng thöông phaåm so vôùi beâtoâng töï cheá taïo cao hôn. Neáu xeùt theo toång theå thì giaù beâtoâng thöông phaåm chæ coøn cao hôn beâtoâng töï troän 15÷20%. Nhöng veà maët chaát löôïng thì vieäc söû duïng beâtoâng thöông phaåm khaù oån ñònh. Maët khaùc, ñeå ñaûm baûo thi coâng nhanh cuõng nhö chaát löôïng keát caáu, choïn phöông phaùp thi coâng baèng beâtoâng thöông phaåm laø hôïp lyù hôn caû. Beâtoâng loùt thì ñoå baèng thuû coâng coøn beâtoâng ñaøi vaø giaèng moùng thaân thì ñoå baèng maùy bôm beâtoâng. b) Yeâu caàu kyõ thuaät ñoái vôùi vöõa beâtoâng Vöõa beâtoâng bôm laø beâtoâng ñöôïc vaän chuyeån baèng aùp löïc qua oáng cöùng hoaëc oáng meàm vaø ñöôïc chaûy vaøo vò trí caàn ñoå beâtoâng. Beâtoâng bôm khoâng chæ ñoøi hoûi cao veà maët chaát löôïng maø coøn yeâu caàu cao veà tính deã bôm. Do ñoù beâtoâng bôm phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: Beâtoâng bôm ñöôïc töùc laø beâtoâng di chuyeån trong oáng theo daïng hình truï hoaëc thoûi beâtoâng, ngaên caùch vôùi thaønh oáng 1 lôùp boâi trôn. Lôùp boâi trôn naøy laø lôùp vöõa goàm xi maêng, caùt vaø nöôùc. Thieát keá thaønh phaàn hoãn hôïp cuûa beâtoâng phaûi ñaûm baûo sao cho thoåi beâtoâng qua ñöôïc nhöõng vò trí thu nhoû cuûa ñöôøng oáng vaø qua ñöôïc nhöõng ñöôøng cong khi bôm. Hoãn hôïp beâtoâng bôm coù kích thöôùc toái ña cuûa coát lieäu lôùn laø 1/5 - 1/8 ñöôøng kính nhoû nhaát cuûa oáng daãn. Ñoái vôùi coát lieäu haït troøn coù theå leân tôùi 40% ñöôøng kính trong nhoû nhaát cuûa oáng daãn. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 156 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Yeâu caàu veà nöôùc vaø ñoä suït cuûa beâtoâng bôm coù lieân quan vôùi nhau vaø ñöôïc xem laø moät yeâu caàu cöïc kyø quan troïng. Löôïng nöôùc trong hoãn hôïp coù aûnh höôûng tôùi cöôøng ñoä hoaëc ñoä suït hoaëc tính deã bôm cuûa beâtoâng. Löôïng nöôùc troän thay ñoåi tuyø theo côõ haït toái ña cuûa coát lieäu vaø cho töøng ñoä suït khaùc nhau cuûa töøng thieát bò bôm. Do ñoù, ñoái vôùi beâtoâng bôm choïn ñöôïc ñoä suït hôïp lyù theo tính naêng cuûa loaïi maùy bôm söû duïng vaø giöõ ñöôïc ñoä suït ñoù trong quaù trình bôm laø yeáu toá raát quan troïng. Thoâng thöôøng ñoái vôùi beâtoâng bôm ñoä suït hôïp lyù laø 14÷16 cm. Vieäc söû duïng phuï gia ñeå taêng ñoä deûo cho hoãn hôïp beâtoâng bôm laø caàn thieát bôûi vì khi choïn ñöôïc 1 loaïi phuï gia phuø hôïp thì tính deã bôm taêng leân, giaûm khaû naêng phaân taàng vaø ñoä boâi trôn thaønh oáng cuõng taêng leân. Beâtoâng bôm phaûi ñöôïc saûn xuaát vôùi caùc thieát bò coù daây chuyeàn coâng ngheä hôïp lyù ñeå ñaûm baûo sai soá ñònh löôïng cho pheùp veà vaät lieäu, nöôùc vaø chaát phuï gia söû duïng. Beâtoâng bôm caàn ñöôïc vaän chuyeån baèng xe taûi troän töø nôi saûn xuaát ñeán vò trí bôm, ñoàng thôøi ñieàu chænh toác ñoä quay cuûa thuøng xe sao cho phuø hôïp vôùi tính naêng kyõ thuaät cuûa loaïi xe söû duïng. Beâtoâng bôm cuõng nhö caùc loaïi beâtoâng khaùc ñeàu phaûi coù caáp phoái hôïp lyù môùi ñaûm baûo chaát löôïng. Hoãn hôïp beâtoâng duøng cho coâng ngheä bôm beâtoâng caàn coù thaønh phaàn haït phuø hôïp vôùi yeâu caàu kyõ thuaät cuûa thieát bò bôm, ñaëc bieät phaûi coù ñoä löu ñoäng oån ñònh vaø ñoàng nhaát. Ñoä suït cuûa beâtoâng thöôøng laø lôùn vaø phaûi ñuû deûo ñeå bôm ñöôïc toát, neáu khoâ seõ khoù bôm vaø naêng xuaát thaáp, hao moøn thieát bò. Nhöng neáu beâtoâng nhaõo quaù thì deã bò phaân taàng, deã laøm taéc ñöôøng oáng vaø toán xi maêng ñeå ñaûm baûo cöôøng ñoä. c) Vaän chuyeån beâtoâng Vieäc vaän chuyeån beâtoâng töø nôi troän ñeán nôi ñoå beâtoâng caàn ñaûm baûo: Söû duïng phöông tieän vaän chuyeån hôïp lyù, traùnh ñeå beâtoâng bò phaân taàng, bò chaûy nöôùc xi maêng vaø bò maát nöôùc do naéng, gioù. Söû duïng thieát bò, nhaân löïc vaø phöông tieän vaän chuyeån caàn boá trí phuø hôïp vôùi khoái löôïng, toác ñoä troän, ñoå vaø ñaàm beâtoâng. d) Ñoå beâtoâng Khoâng laøm sai leäch vò trí coát theùp, vò trí coáp pha vaø chieàu daøy lôùp baûo veä coát theùp. Khoâng duøng ñaàm duøi ñeå dòch chuyeån ngang beâtoâng trong coáp pha. Beâtoâng phaûi ñöôïc ñoå lieân tuïc cho ñeán khi hoaøn thaønh moät keát caáu naøo ñoù theo quy ñònh cuûa thieát keá. Ñeå traùnh söï phaân taàng, chieàu cao rôi töï do cuûa hoãn hôïp beâtoâng khi ñoå khoâng ñöôïc vöôït quaù 1,5m. Khi ñoå beâtoâng coù chieàu cao rôi töï do lôùn hôn 1,5 m phaûi duøng maùng nghieâng hoaëc oáng voøi voi. Giaùm saùt chaët cheõ hieän traïng coáp pha ñôõ giaùo vaø coát theùp trong quaù trình thi coâng. Möùc ñoä ñoå daøy beâtoâng vaøo coáp pha phaûi phuø hôïp vôùi soá lieäu tính toaùn ñoä cöùng chòu aùp löïc ngang cuûa coáp pha do hoãn hôïp beâtoâng môùi ñoå gaây ra. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 157 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Khi trôøi möa phaûi coù bieän phaùp che chaén khoâng cho nöôùc möa rôi vaøo beâtoâng. Chieàu daøy moãi lôùp ñoå beâtoâng phaûi caên cöù vaøo naêng löïc troän, cöï ly vaän chuyeån, khaû naêng ñaàm, tính chaát vaø ñieàu kieän thôøi tieát ñeå quyeát ñònh, vaø phaûi tuaân theo quy phaïm. e) Trình töï ñuùc beâtoâng cuûa caùc loaïi keát caáu Ñoå beâtoâng coät, vaùch Coät, vaùch coù chieàu cao nhoû hôn 5 m neân toå chöùc ñoå lieân tuïc. Ñoå beâtoâng coät töø treân cao xuoáng, chaân coät hay bò roã, vì soûi ñaù töø treân cao xuoáng ñoïng daàn ôû ñaùy. Vì vaäy neân ñoå beâtoâng chaân coät baèng loaïi vöõa coù coát lieäu nhoû, daøy 30 cm, khi ñoå caùc ñôït beâtoâng sau soûi ñaù lôùn seõ rôi vuøi vaøo lôùp vöõa naøy laøm cho noù coù thaønh phaàn bình thöôøng. Ñoå beâtoâng daàm, saøn Caàn ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi theo töøng lôùp ngang, moãi lôùp daøy 20 ÷ 30 cm vaø ñaàm ngay. Ñoái vôùi keát caáu saøn thì chæ caàn ñoå moät lôùp. Ñoái vôùi keát caáu daàm thì neân ñoå thaønh lôùp theo kieåu baäc thang, khoâng neân ñoå töøng lôùp chaïy suoát chieàu daøi daàm. Ñoå beâtoâng trong daàm tröôùc roài môùi ñoå beâtoâng saøn. Khi ñuùc beâtoâng saøn, ñeå baûo ñaûm ñoä daøy ñoàng ñeàu ta ñoùng sô nhöõng moùc cöõ vaøo coáp pha saøn, meùp treân coïc moác truøng vôùi cao trình saøn. Khi ñuùc beâtoâng xong thì ruùt coïc moác leân vaø laáp vöõa loã hôû ñoàng thôøi laø maët saøn. f) Ñaàm beâtoâng Ñaûm baûo sau khi ñaàm beâtoâng ñöôïc ñaàm chaët khoâng bò roã, thôøi gian ñaàm beâtoâng taïi 1 vò trí ñaûm baûo cho beâtoâng ñöôïc ñaàm kyõ (nöôùc xi maêng noåi leân maët). Khi söû duïng ñaàm duøi böôùc di chuyeån cuûa ñaàm khoâng vöôït quaù 1,5 baùn kính tieát dieän cuûa ñaàm vaø phaûi caém saâu vaøo lôùp beâtoâng ñaõ ñoå tröôùc 10cm. Khi caém ñaàm laïi beâtoâng thì thôøi ñieåm ñaàm thích hôïp laø 1,5÷2giôø sau khi ñaàm laàn thöù nhaát (thích hôïp vôùi beâtoâng coù dieän tích roäng). g) Baûo döôõng beâtoâng Sau khi ñoå, beâtoâng phaûi ñöôïc baûo döôõng trong ñieàu kieän ñoä aåm vaø nhieät ñoä caàn thieát ñeå ñoùng raén vaø ngaên ngöøa caùc aûnh höôûng coù haïi trong quaù trình ñoùng raén cuûa beâtoâng. Baûo döôõng aåm: giöõ cho beâtoâng coù ñuû ñoä aåm caàn thieát ñeå ninh keát vaø ñoùng raén. Trong thôøi gian baûo döôõng traùnh caùc taùc ñoäng cô hoïc nhö rung ñoäng, löïc xung kích vaø caùc löïc ñoäng coù khaû naêng gaây nguy haïi khaùc. 3. CHOÏN MAÙY THI COÂNG BEÂTOÂNG TOAØN KHOÁI a) Khoái löôïng beâtoâng cung caáp cho moät phaân ñôït Caên cöù vaøo maët baèng kieán truùc, tính ñöôïc treân moät taàng ñieån hình (laàu 10): ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 158 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Caáu kieän Kích thöôùc Theå tích beâtoâng Saøn 0,25 (m) × 798 (m2) 200 (m3) Daàm bieân 0,3×0,4 (m2) × 112 (m) 13,4 (m3) Coät vaùch 3,05 (m) × 26,8 (m2) 81,7 (m3) b) Choïn xe vaän chuyeån beâtoâng Do söû duïng beâtoâng töôi ñaët haøng ôû nhaø maùy neân phaûi vaän chuyeån beâtoâng ñeán coâng trình baèng xe oâ toâ chuyeân duøng, maõ hieäu SB-92B, dung tích thuøng 6 m3. Naêng suaát xe vaän chuyeån ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: N = q. ch 8 T .kt q = 6 m3 : khoái löôïng chuyeân chôû. kt = 0,7 : heä soá söû duïng xe theo thôøi gian. Tch : thôøi gian 1 chuyeán xe ñi vaø veà. Tch = Tchaát + Tdôõ + Tvaän ñoäng + di L v + ve L v Tchaát = 10 (phuùt) : thôøi gian xe ñöùng nhaän vöõa. Tdôõ = 10 (phuùt) : thôøi gian xe ñöùng chôø bôm ñoå beâtoâng. Tvaän ñoäng = 10 (phuùt) : thôøi gian ñoå beâtoâng. L = 5 (km) : quaõng ñöôøng vaän chuyeån töø traïm troän beâtoâng ñeán ñòa ñieåm xaây döïng. vñi = vveà = 20 km/h: toác doä di chuyeån trong thaønh phoá. Tch = 10 + 10 + 10 + 5 60 20 × + 5 60 20 × = 60 (phuùt) = 1 (giôø). Naêng suaát vaän chuyeån cuûa 1 xe: 38N 6 0,7 34 (m / ca) 1 = × × = . Baûng 1. Soá xe vaän chuyeån phuïc vuï cho 1 phaân ñôït ñoå beâtoâng trong 1 ca. Phaân ñôït Khoái löôïng beâtoâng (Q) Soá xe = Q/N Ñoå daàm, saøn 213,4 (m3) 7 (xe) Ñoå coät, vaùch 81,7 (m3) 3 (xe) c) Choïn maùy bôm beâtoâng Ñeå phuïc vuï cho coâng taùc ñoå beâtoâng ñöôïc lieân tuïc vaø khoâng bò giaùn ñoaïn nhaát laø khi ñoå beâtoâng daàm saøn, ta phaûi söû duïng maùy bôm beâtoâng ñeå vaän chuyeån beâtoâng töø xe troän ñeán vò trí caàn ñoå. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 159 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Baûng 2. Caùc tieâu chuaån kyõ thuaät vaän chuyeån beâtoâng baèng ñöôøng oáng. Ñoaïn vaän chuyeån ñôn vò AÙp suaát ñôn vò (bar) Ñoaïn vaän chuyeån tính toaùn AÙp suaát tính toaùn (bar) Phöông ñöùng (ñoaïn 4 m) 1,0 61 (m) 15,0 Phöông ngang (ñoaïn 20 m) 1,0 28,4 (m) 1,4 Ñoaïn cong 45-600 0,5 0 (ñoaïn) 0 Ñoaïn cong 900 1,0 6 (ñoaïn) 6,0 Khaâu noái oáng 0,1 60 (vò trí noái) 6,0 Ñoaïn oáng meàm 3,0 1 (ñoaïn) 3,0 Ñoaïn chaïy maùy 20 1 (ñoaïn) 20,0 Ngoaøi ra caàn löôïng aùp suaát döï phoøng laø 10% aùp suaát tính toaùn. Do ñoù, aùp suaát caàn thieát deå bôm beâtoâng laø: 51,4 × 1,1 = 56,5 (bar). Choïn maùy bôm beâtoâng BSF – 9, naêng suaát 90 m3/h, aùp suaát 85 bar. d) Choïn maùy ñaàm beâtoâng Duøng ñaàm duøi loaïi PHV-28 cuûa haõng Hoaø Phaùt, coù ñöôøng kính 28 mm, chieàu daøi 345 mm, ñoä rung 12000÷14000 laàn/phuùt, troïng löôïng 1,2 kg, chieàu daøi daây coù theå thay ñoåi 2 m, 3 m, 4 m, cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi caáu kieän. e) Choïn caàn truïc thaùp Ñoä cao naâng caàn thieát: H = hct + hat + hck + htr = 61 + 1 + 1,7 + 1 = 64,7 (m). Trong ñoù: hct = 61 m : chieàu cao coâng trình. hat = 1,0 m : chieàu cao an toaøn. hck = 1,7 m : chieàu cao caáu kieän (choïn tröôøng hôïp caåu daøn giaùo). htr = 1,0 m : chieàu cao treo buoäc. Taàm vôùi caàn thieát: R = 2 2a b+ = 2 221,4 25,4+ = 33,2 (m). Trong ñoù: Chieàu roäng coâng trình: 20,4 m. Chieàu daøi coâng trình: 42,8 m. Caàn truïc thaùp ñöôïc boá trí ôû khoaûng giöõa coâng trình vaø caùch meùp coâng trình 5,0 m. a = 0,5×42,8 = 21,4 (m): khoaûng caùch xa nhaát theo chieàu daøi. b = 20,4 + 5 = 25,4 (m): khoaûng caùch xa nhaát theo chieàu roäng. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 160 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Choïn caàn truïc thaùp HPCT-5013 cuûa haõng Hoaø Phaùt, vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät sau: Baûng 3. Thoâng soá kyõ thuaät caàn truïc thaùp HPCT–5013. Chieàu cao tieâu chuaån (m) 37,5 Chieàu cao naâng Chieàu cao toái ña (m) 140 Baùn kính laøm vieäc toái ña (m) 50 Taûi troïng toái ña (T) 6 Toång coâng suaát (kW) 32 Boäi suaát a = 2 a = 4 Taûi troïng tôøi (T) 1,5 3 3 3 6 6 Toác ñoä naâng tôøi (m/ph) 80 40 8,5 40 20 4,25 Toác ñoä quay (m/ph) 0,6 Toác ñoä laøm vieäc Toác ñoä xe con (m/ph) 0 – 40,5 f) Choïn maùy vaän thaêng Coù 2 loaïi maùy vaän thaêng: vaän thaêng chôû ngöôøi vaø vaän thaêng chôû vaät lieäu Nguyeân taéc an toaøn lao ñoäng khoâng cho pheùp duøng vaän thaêng chôû vaät lieäu ñeå chôû ngöôøi. Vì vaäy caàn choïn 2 maùy vaän thaêng cho coâng trình. Vaän thaêng chôû ngöôøi HP-TTL1000 Soá ngöôøi naâng toái ña: 12 ngöôøi. Troïng taûi: 1000 kG. Ñoä cao naâng tieâu chuaån: 50 m. Ñoä cao naâng toái ña: 150 m. Kích thöôùc loàng naâng: 3×1,3×2 (m). Troïng löôïng: 1300 kg. Vaän thaêng chôû vaät lieäu T∏-17 Troïng taûi: 500 kG. Ñoä cao naâng tieâu chuaån: 75 m. Ñoä cao naâng toái ña: 85 m. Kích thöôùc: 0,8×0,54×3,0 (m). Troïng löôïng: 6500 kg. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 161 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM CHÖÔNG 14. AN TOAØN LAO ÑOÄNG I. TOÅNG QUAN Trong ñieàu kieän xaây döïng nöôùc ta ñang töøng böôùc caûi tieán veà coâng ngheä, chuyeân moân hoaù, hieän ñaïi hoaù trong coâng taùc toå chöùc thi coâng xaây döïng thì vaán ñeà an toaøn lao ñoäng trôû thaønh moät yeáu toá raát quan troïng, noù coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán tieán ñoä thi coâng vaø chaát löôïng coâng trình, ngoaøi ra noù coøn laø moät yeáu toá quan troïng ñeå baûo veä söùc khoeû vaø tính maïng ngöôøi coâng nhaân. Vì vaäy caàn heát söùc chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy ngay töø khaâu thieát keá coâng trình. II. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG MOÙNG COÏC Khi thi coâng coïc nhoài caàn phaûi huaán luyeän coâng nhaân, trang bò baûo hoä, kieåm tra an toaøn caùc thieát bò phuïc vuï. Chaáp haønh nghieâm ngaët quy ñònh an toaøn lao ñoäng veà söû duïng, vaän haønh maùy khoan coïc, ñoäng cô ñieän, caàn caåu, maùy haøn ñieän caùc heä tôøi, caùp, roøng roïc. Caùc khoái ñoái troïng phaûi ñöôïc choàng xeáp theo nguyeân taéc taïo thaønh khoái oån ñònh. Khoâng ñöôïc ñeå khoái ñoái troïng nghieâng, rôi, ñoå trong quaù trình thöû coïc. III. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG PHAÀN NGAÀM Trong khi thi coâng tuyeät ñoái caám coâng nhaân ñöôïc ngoài nghæ hoaëc leo treøo treân maùi doác khi ñaøo ñaát hoaëc khi vaän chuyeån ñaát leân baèn caùc phöông tieän thi coâng. Traùnh xuùc ñaát ñaày traøn thuøng hay ñaày soït vì seõ rôi trong khi vaän chuyeån. Ñaëc bieät neáu gaëp trôøi möa to thì phaûi döøng thi coâng ngay, neáu ñoä aåm cuûa maùi doác khoâng cho pheùp. Tröôùc khi thi coâng phaûi xem xeùt coù tuyeán daây ñieän hay ñöôøng oáng kyõ thuaät ngaàm trong thi coâng hay khoâng. Neáu coù thì xöû lyù kòp thôøi, neáu khoâng seõ gaây nguy hieåm vaø hö hoûng ñöôøng oáng. Vaät lieäu ñöôïc boá trí caùch hoá ñaøo ít nhaát 0,5 m ñeå traùnh laên xuoáng hoá ñaøo gaây nguy hieåm, neáu caàn thì phaûi laøm bôø chaén cho hoá ñaøo. IV. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG BEÂTOÂNG 1. LAÉP DÖÏNG, THAÙO DÔÕ DAØN GIAÙO Khoâng ñöôïc söû duïng daøn giaùo coù bieán daïng, raïn nöùt, moøn gæ hoaëc thieáu caùc boä phaän moùc neo, giaèng... Khe hôû giöõa saøn coâng taùc vaø töôøng coâng trình > 0,05 m khi xaây vaø 0,2 m khi traùt. Caùc coät daøn giaùo phaûi ñöôïc ñaët treân vaät keâ oån ñònh. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 162 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Caám xeáp taûi leân daøn giaùo, nôi ngoaøi nhöõng vò trí ñaõ quy ñònh. Khi daøn giaùo cao hôn 6 m phaûi laøm ít nhaát 2 saøn coâng taùc: saøn laøm vieäc beân treân, saøn baûo veä beân döôùi. Khi daøn giaùo cao hôn 12 m phaûi laøm caàu thang. Ñoä doác cuûa caàu thang < 60o. Loã hoång ôû saøn coâng taùc ñeå leân xuoáng phaûi coù lan can baûo veä ôû 3 phía. Thöôøng xuyeân kieåm tra taát caû caùc boä phaän keát caáu cuûa daøn giaùo, giaù ñôõ, ñeå kòp thôøi phaùt hieän tình traïng hö hoûng cuûa daøn giaùo ñeå coù bieän phaùp söûa chöõa kòp thôøi. Khi thaùo dôõ daøn giaùo phaûi coù raøo ngaên, bieån caám ngöôøi qua laïi. Caám thaùo dôõ daøn giaùo baèng caùch giaät ñoå. Khoâng döïng laép, thaùo dôõ hoaëc laøm vieäc treân daøn giaùo vaø khi trôøi möa to, gioâng baõo hoaëc gioù caáp 5 trôû leân. 2. GIA COÂNG, LAÉP DÖÏNG COÁP PHA Coáp pha duøng ñeå ñôõ keát caáu beâtoâng phaûi ñöôïc cheá taïo vaø laép döïng theo ñuùng yeâu caàu trong thieát keá thi coâng ñaõ ñöôïc duyeät. Coáp pha gheùp thaønh khoái lôùn phaûi ñaûm baûo vöõng chaéc khi caåu laép vaø khi caåu laép phaûi traùnh va chaïm vaøo caùc boä keát caáu ñaõ laép tröôùc. Khoâng ñöôïc ñeå treân coáp pha nhöõng thieát bò vaät lieäu khoâng coù trong thieát keá, keå caû khoâng cho ngöôøi khoâng tröïc tieáp tham gia vaøo vieäc ñoå beâtoâng ñöùng treân coáp pha. Caám ñaët vaø chaát xeáp caùc taám coáp pha caùc boä phaän cuûa coáp pha leân chieáu nghæ caàu thang, leân ban coâng, caùc loái ñi saùt caïnh loã hoång hoaëc caùc meùp ngoaøi cuûa coâng trình khi chöa giaèng keùo chuùng. Tröôùc khi ñoå beâtoâng caùn boä kyõ thuaät thi coâng phaûi kieåm tra coáp pha, neáu coù hö hoûng phaûi söûa chöõa ngay. Khu vöïc söûa chöõa phaûi coù raøo ngaên, bieån baùo. 3. GIA COÂNG, LAÉP DÖÏNG COÁT THEÙP Gia coâng coát theùp phaûi ñöôïc tieán haønh ôû khu vöïc rieâng, xung quanh coù raøo chaén vaø bieån baùo. Caét, uoán, keùo coát theùp phaûi duøng nhöõng thieát bò chuyeân duïng, phaûi coù bieän phaùp ngaên ngöøa theùp vaêng khi caét coát theùp coù ñoaïn daøi hôn hoaëc baèng 0,3 m. Baøn gia coâng coát theùp phaûi ñöôïc coá ñònh chaéc chaén, neáu baøn gia coâng coát theùp coù coâng nhaân laøm vieäc ôû hai giaù thì ôû giöõa phaûi coù löôùi theùp baûo veä cao ít nhaát laø 1m. Coát theùp ñaõ laøm xong phaûi ñeå ñuùng choã quy ñònh. Khi naén thaúng theùp troøn cuoän baèng maùy phaûi che chaén baûo hieåm ôû truïc cuoän tröôùc khi môû maùy, haõm ñoäng cô khi ñöa ñaàu noái theùp vaøo truïc cuoän. Khi gia coâng coát theùp vaø laøm saïch gæ phaûi trang bò ñaày ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân cho coâng nhaân. Khoâng duøng keùo tay khi caét caùc thanh theùp thaønh caùc maãu ngaén hôn 30 cm. Tröôùc khi chuyeån nhöõng taám löôùi khung coát theùp ñeán vò trí laép ñaët phaûi kieåm tra caùc moái haøn, nuùt buoäc. Khi caét boû theùp thöøa ôû treân cao, coâng nhaân phaûi ñeo daây an ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 163 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM toaøn, beân döôùi phaûi coù bieån baùo. Khi haøn coát theùp chôø, caàn tuaân theo chaët cheõ quy ñònh cuûa quy phaïm. Buoäc coát theùp phaûi duøng duïng cuï chuyeân duøng, caám buoäc baèng tay. Khi döïng laép coát theùp gaàn ñöôøng daây daãn ñieän phaûi caét ñieän, tröôøng hôïp khoâng caét ñöôïc ñieän phaûi coù bieän phaùp ngaên ngöøa coát theùp vaø chaïm vaøo daây ñieän. 4. ÑOÅ VAØ ÑAÀM BEÂTOÂNG Tröôùc khi ñoå beâtoâng caùn boä kyõ thuaät thi coâng phaûi kieåm tra vieäc laép ñaët coáp pha, coát theùp, daøn giaùo, saøn coâng taùc, ñöôøng vaän chuyeån. Chæ ñöôïc tieán haønh ñoå sau khi ñaõ coù vaên baûn xaùc nhaän. Loái qua laïi döôùi khu vöïc ñang ñoå beâtoâng phaûi coù raøo ngaên vaø bieån caám. Tröôøng hôïp baét buoäc coù ngöôøi qua laïi caàn laøm nhöõng taám che ôû phía treân loái qua laïi ñoù. Caám ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï ñöùng ôû saøn roùt vöõa beâtoâng. Coâng nhaân laøm nhieäm vuï ñònh höôùng, ñieàu chænh maùy, voøi bôm ñoå beâtoâng phaûi coù gaêng, uûng. Khi duøng ñaàm rung ñeå ñaàm beâtoâng caàn: noái ñaát vôùi voû ñaàm rung; duøng daây buoäc caùch ñieän noái töø baûng phaân phoái ñeán ñoäng cô ñieän cuûa ñaàm; laøm saïch ñaàm rung, lau khoâ vaø quaán daây daãn khi laøm vieäc; ngöøng ñaàm rung töø 5 ñeán 7 phuùt sau moãi laàn laøm vieäc lieân tuïc 30-35 phuùt. Coâng nhaân vaän haønh maùy phaûi ñöôïc trang bò uûng cao su caùch ñieän vaø caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân khaùc. 5. BAÛO DÖÔÕNG BEÂTOÂNG Khi baûo döôõng beâtoâng phaûi duøng daøn giaùo, khoâng ñöôïc ñöùng leân caùc coät choáng hoaëc caïnh coáp pha, khoâng ñöôïc duøng thang töïa vaøo caùc boä phaän keát caáu beâtoâng ñang baûo döôõng. Baûo döôõng beâtoâng veà ban ñeâm hoaëc nhöõng boä phaän keát caáu bi che khuaát phaûi coù ñeøn chieáu saùng. 6. THAÙO DÔÕ COÁP PHA Chæ ñöôïc thaùo dôõ coáp pha sau khi beâtoâng ñaõ ñaït cöôøng ñoä quy ñònh theo höôùng daãn cuûa caùn boä kyõ thuaät thi coâng. Khi thaùo dôõ coáp pha phaûi thaùo theo trình töï hôïp lyù phaûi coù bieän phaùp ñeà phoøng coáp pha rôi, hoaëc keát caáu coâng trình bò saäp ñoå baát ngôø. Nôi thaùo coáp pha phaûi coù raøo ngaên vaø bieån baùo. Tröôùc khi thaùo coáp pha phaûi thu goïn heát caùc vaät lieäu thöøa vaø caùc thieát bò ñaát treân caùc boä phaän coâng trình saép thaùo coáp pha. Khi thaùo coáp pha phaûi thöôøng xuyeân quan saùt tình traïng caùc boä phaän keát caáu, neáu coù hieän töôïng bieán daïng phaûi ngöøng thaùo vaø baùo caùo ngay cho caùn boä thi coâng. Sau khi thaùo coáp pha phaûi che chaén caùc loã hoång cuûa coâng trình khoâng ñöôïc ñeå coáp pha ñaõ thaùo leân saøn coâng taùc hoaëc neùm coáp pha töø treân xuoáng, coáp pha sau khi thaùo phaûi ñöôïc xeáp ñaët vaøo nôi quy ñònh. Thaùo dôõ coáp pha ñoái vôùi nhöõng khoang ñoå beâtoâng coát theùp coù khaåu ñoä lôùn phaûi thöïc hieän ñaày ñuû yeâu caàu neâu trong thieát keá. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 164 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM V. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG HOAØN THIEÄN 1. XAÂY TÖÔØNG Kieåm tra tình traïng cuûa daøn giaùo giaù ñôõ phuïc vuï cho coâng taùc xaây, kieåm tra laïi vieäc saép xeáp boá trí vaät lieäu vaø vò trí coâng nhaân ñöùng laøm vieäc treân saøn coâng taùc. Khi xaây ñeán ñoä cao caùch neàn hoaëc saøn nhaø 1,5 m thì phaûi baéc daøn giaùo, giaù ñôõ. Chuyeån vaät lieäu (gaïch, vöõa) leân saøn coâng taùc ôû ñoä cao treân 2 m phaûi duøng caùc thieát bò vaän chuyeån. Baøn naâng gaïch phaûi coù thanh chaéc chaén, ñaûm baûo khoâng rôi ñoå khi naâng, caám chuyeån gaïch baèng caùch tung gaïch leân cao quaù 2 m. Khi laøm saøn coâng taùc beân trong nhaø ñeå xaây thì beân ngoaøi phaûi ñaët raøo ngaên hoaëc bieån caám caùch chaân töôøng 1,5 m neáu ñoä cao xaây < 7,0 m hoaëc caùch 2,0 m neáu ñoä cao xaây > 7,0 m. Phaûi che chaén nhöõng loã töôøng ôû taàng 2 trôû leân neáu ngöôøi coù theå loït qua ñöôïc. Khoâng ñöôïc pheùp laøm nhöõng ñieàu sau: Ñöùng ôû bôø töôøng hoaëc treân maùi haét ñeå xaây. Töïa thang vaøo töôøng môùi xaây ñeå leân xuoáng. Ñeå duïng cuï hoaëc vaät lieäu leân bôø töôøng ñang xaây. Khi xaây neáu gaëp möa gioù (caáp 6 trôû leân) phaûi che ñaäy choáng ñôõ khoái xaây caån thaän ñeå khoûi bò xoùi lôû hoaëc saäp ñoå, ñoàng thôøi moïi ngöôøi phaûi ñeán nôi aån naáp an toaøn. 2. TOÂ Toâ trong, toâ ngoaøi coâng trình caàn söû duïng daøn giaùo theo quy ñònh cuûa quy phaïm, ñaûm baûo oån ñònh, vöõng chaéc. Ñöa vöõa leân taàng treân cao hôn 5 m phaûi duøng thieát bò vaän chuyeån leân cao hôïp lyù. Thuøng, xoâ cuõng nhö caùc thieát bò chöùa ñöïng vöõa phaûi ñeå ôû nhöõng vò trí chaéc chaén ñeå traùnh rôi, tröôït. Khi xong vieäc phaûi coï röûa saïch seõ vaø thu goïn vaøo moät choã. 3. SÔN Daøn giaùo phuïc vuï phaûi ñaûm baûo yeâu caàu cuûa quy phaïm chæ ñöôïc duøng thang töïa ñeå queùt voâi, sôn treân 1 dieän tích nhoû ôû ñoä cao caùch maët neàn nhaø (saøn) ít hôn 5 m. Khi sôn trong nhaø hoaëc duøng caùc loaïi sôn coù chöùa chaát ñoäc haïi phaûi trang bò cho coâng nhaân maët naï phoøng ñoäc, tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc khoaûng 1 giôø phaûi môû taát caû caùc cöûa vaø caùc thieát bò thoâng gioù cuûa phoøng ñoù. Khi sôn, coâng nhaân khoâng ñöôïc laøm vieäc quaù 2 giôø. Caám ngöôøi vaøo trong buoàng ñaõ queùt sôn, voâi, coù pha chaát ñoäc haïi chöa khoâ vaø chöa ñöôïc thoâng gioù toát. Treân ñaây laø nhöõng yeâu caàu cuûa quy phaïm an toaøn trong xaây döïng. Khi thi coâng coâng trình caàn tuaân thuû nghieâm ngaët nhöõng quy ñònh treân. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 165 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHAÀN KEÁT CAÁU CAÙC TIEÂU CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM TCVN 2737:1995 - Tieâu Chuaån Thieát Keá Taûi Troïng Vaø Taùc Ñoäng. TCXD 229:1999 - Chæ Daãn Tính Toaùn Thaønh Phaàn Ñoäng Cuûa Taûi Troïng Gioù. TCVN 5574:1991 - Tieâu Chuaån Thieát Keá Beâtoâng Coát Theùp. TCVN 4612:1988 - Heä Thoáng Taøi Lieäu Thieát Keá Xaây Döïng. Keát Caáu Beâtoâng Coát Theùp. Kí Hieäu Quy Öôùc Vaø Theå Hieän Baûn Veõ. TCVN 6048:1995 (ISO 3766:1997) - Baûn Veõ Nhaø Vaø Coâng Trình Xaây Döïng. Kí Hieäu Cho Coát Theùp Beâtoâng. TCXD195:1997 - Nhaø Nhieàu Taàng – Thieát Keá Coïc Khoan Nhoài. TCXD 205:1998 - Moùng Coïc – Tieâu Chuaån Thieát Keá. TCXD 198:1997 - Nhaø Cao Taàng – Thieát Keá Keát Caáu Beâtoâng Coát Theùp Toaøn Khoái. CAÙC TAØI LIEÄU CHUYEÂN MOÂN Cô Sôû Tính Dao Ñoäng Coâng Trình – TG Nguyeãn Vaên Tónh – NXB Xaây Döïng. Oån Ñònh Vaø Ñoäng Löïc Hoïc Coâng Trình – TG Nguyeãn Xuaân Ngoïc – Nguyeãn Taøi Trung – NXB Xaây Döïng. Thöïc Haønh Thieát Keá Choáng Ñoäng Ñaát Cho Coâng Trình Xaây Döïng – TG David Key – NXB Xaây Döïng. Ñoäng Ñaát Vaø Lyù Thuyeát Khaùng Chaán – TG Phan Vaên Cuùc. Tính Toaùn Vaø Caáu Taïo Khaùng Chaán Caùc Coâng Trình Nhieàu Taàng – TG Phan Vaên Cuùc – Nguyeãn Leâ Ninh – NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Nhaø Cao Taàng Chòu Taûi Troïng Ngang Gioù Baõo Vaø Ñoäng Ñaát – TG Gs Mai Haø San – NXB Xaây Döïng. Keát Caáu Nhaø Cao Taàng – TG Sullô W. – NXB Xaây Döïng. Caáu Taïo Vaø Tính Toaùn Heä Keát Caáu Chòu Löïc Vaø Caùc Caáu Kieän Cuûa Nhaø Nhieàu Taàng – TG Drodov P.F – NXB Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. Söùc Beàn Vaät Lieäu (Taäp I Vaø II) – TG Leâ Hoaøng Tuaán – Buøi Coâng Thaønh – NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Keát Caáu Beâtoâng Coát Theùp 1 (Phaàn Caáu Kieän Cô Baûn) – TG Ngoâ Theá Phong – Nguyeãn Ñình Coáng – Nguyeãn Xuaân Lieân – Trònh Kim Ñaïm – Nguyeãn Phaán Taán – NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP HCM THUYEÁT MINH ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP KSXD KHOÙA 2002-2007 GVHD: GS. LEÂ VAÊN KIEÅM TRANG 166 SVTH: TRAÀN TUAÁN NAM Keát Caáu Beâtoâng Coát Theùp 2 (Phaàn Keát Caá Nhaø Cöûa) – TG Ngoâ Theá Phong – Lyù Traàn Cöôøng – Trònh Kim Ñaïm – Nguyeãn Leâ Ninh - NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Nhöõng Phöông Phöông Phaùp Xaây Döïng Coâng Trình Treân Neàn Ñaát Yeáu – TG Hoaøng Vaên Taân – Traàn Ñình Ngoâ – Phan Xuaân Tröôøng – Phaïm Xuaân – Nguyeãn Haûi – NXB Xaây Döïng. Neàn Vaø Moùng Coâng Trình Daân Duïng Coâng Nghieäp – TG Nguyeãn Vaên Quaûng – Nguyeãn Höõu Khaùng – Uoâng Ñình Chaát – NXB Xaây Döïng. Neàn Moùng Nhaø Cao Taàng –TG Nguyeãn Vaên Quaûng – NXB Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Hoûi Ñaùp Thieát Keá Vaø Thi Coâng Nhaø Cao Taàng Taäp 1 Vaø 2 – TG Trieäu Taây An – Lyù Quoác Thaéng – Lyù Quoác Cöôøng – Ñaùi Chaán Quoác – NXB Xaây Döïng. Caáu Taïo Beâtoâng Coát Theùp – Boä Xaây Döïng – NXB Xaây Döïng. PHAÀN THI COÂNG CAÙC TIEÂU CHUAÅN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM TCVN 5572:1991 - Heä Thoáng Taøi Lieäu Thieát Keá Xaây Döïng. Keát Caáu Beâtoâng Coát Theùp. Baûn Veõ Thi Coâng TCXD 296: 2004 - Daøn Giaùo – Caùc Yeâu Caàu Veà An Toaøn. TCXD 200: 1997 - Nhaø Cao Taàng – Kyõ Thuaät Beâtoâng Bôm. TCXD 202:1997 - Nhaø Cao Taàng – Thi Coâng Phaàn Thaân. CAÙC TAØI LIEÄU CHUYEÂN MOÂN Thieát Keá Thi Coâng – TG Leâ Vaên Kieåm – NXB ÑH Quoác Gia TP HCM. Thi Coâng Beâtoâng Coát Theùp – TG Leâ Vaên Kieåm – NXB ÑH Quoác Gia TP HCM. Album Thi Coâng Xaây Döïng – TG Leâ Vaên Kieåm – NXB ÑH Quoác Gia TP HCM. Hoûi Ñaùp Veà Chaát Löôïng Thi Coâng Coâng Trình Xaây Döïng – TG Vöông Toáng Xöông – NXB Xaây Döïng. Toå Chöùc Thi Coâng – TG Nguyeãn Ñình Hieän – NXB Xaây Döïng. Toå Chöùc Coâng Tröôøng Xaây Döïng – TG Nguyeãn Duy Thieän – NXB Xaây Döïng. Thieát Keá Toång Maët Baèng Vaø Toå Chöùc Coâng Tröôøng Xaây Döïng – TG Trònh Quoác Thaéng. Coâng Taùc Ñaát Vaø Thi Coâng Beâtoâng Toaøn Khoái – TG Leâ Kieàu – Nguyeãn Duy Nguï – Nguyeãn Ñình Thaùm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThuyet minh.pdf
 • bakKet cau (KC-1....9).bak
 • dwgKet cau (KC-1....9).dwg
 • bakKien truc (KT-1,2,3,4).bak
 • dwgKien truc (KT-1,2,3,4).dwg
 • pdfPhu luc.pdf
 • dwgThi cong (TC-1,2,3,4).dwg