Luận án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh bo kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Để thúcă đҭy chuyển dӏchă cơă cҩu kinh tӃ nông nghiӋpătheoă hѭӟng sҧn xuҩt hàng hóa ӣ Bo Kẹo cҫn thực hiӋn 6 nhóm giҧi pháp gồm: (i) Xây dựng quy hoҥch và bӕ trí cây trồng, vật nuôi phù hӧp vӟiăđiều kiӋn từngăđӏaăphѭơngătrongă tỉnh; (ii) Phát triển thӏ trѭӡng và tổ chức tӕt quá trình tiêu thө nông sҧn; (iii)ăTăngă cѭӡng các giҧi pháp kinh tӃ, tổ chức sҧn xuҩt,ănângăcaoătrìnhăđӝ thâm canh trong sҧn xuҩt nông nghiӋp; (iv)ăĐàoătҥo và nâng cao chҩtălѭӧng nguồn nhân lực nông nghiӋp, nông thôn; (v) Phát triển kinh tӃ hӝ nông dân tҥo lập quan hӋ giữa các hӝ nông dân và giữa các hӝ vӟi các doanh nghiӋp cùng vӟi sự hỗ trӧ cӫaăNhàănѭӟc; (vi) Phát triển kӃt cҩu hҥ tҫng nông nghiӋp, nông thôn và công nghiӋp chӃ biӃn nông sҧn cӫa tỉnh; (vii) Hoàn thiӋn và thực hiӋnăđồng bӝ mӝt sӕ chínhăsáchăđể thực hiӋn chuyển dӏchăcơăcҩu kinh tӃ nông nghiӋpătheoăhѭӟng sҧn xuҩt hàng hóa.

pdf185 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở tỉnh bo kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lê Quӕc Doanh (2006). Nghiên cứu luận cứ khoa hӑcăđể chuyển dӏchăcơăcҩu kinh tӃ nông nghiӋp,ă nôngă thônă theoăhѭӟng công nghiӋp hóa, hiӋnăđҥi hóa. Báo cáo tổng kӃtăđề tài cҩpănhàănѭӟc, Mã sӕ KC 07.17. Hà Nӝi. 148 12. Marsh S.P., T.G. MauAulay và PhҥmăVĕnăHùng (2007). Phát triển nông nghiӋp và chínhăsáchăđҩtăđaiăӣ ViӋt Nam. Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiӋp Quӕc tӃ cӫa Ôx- trây-lia (ACIAR). 13. Ngân hàng ThӃ giӟi (1998). ViӋtăNamăvѭӧt lên thử thách. Hӝi nghӏ Nhómătѭăvҩn các nhà Tài trӧ cho ViӋt Nam. Hà Nӝi, ngày 7-8/12/1998. 14. Ngô Thӏ Thuận, Phҥmă Vĕnă Hùngă vàă NguyӉn Hữu Ngoan (2006). Giáo trình nguyên lý thӕng kê kinh tӃ. NXB Nông nghiӋp, Hà Nӝi. tr. 118. 15. NguyӉnăĐìnhăNamă(1994).ăKháiăniӋm,ăđặcătrѭngăvàăxuăthӃ chuyển dӏch cӫaăcơăcҩu kinh tӃ Nông thôn. Hӝi thҧo khoa hӑc về Chuyển dӏchăcơăcҩu kinh tӃ nông nghiӋp và nông thôn ViӋt nam. Uỷ ban kӃ hoҥchănhàănѭӟc-Trѭӡng Đҥi hӑc Kinh tӃ Quӕc dân. Hà Nӝi, tháng 11ănĕmă1994. 16. NguyӉn Lê Huy (2010). Phát triển sҧn xuҩt nông sҧn hàng hóa ӣ nông hӝ thuӝc bӕn huyӋn vùng núi cao phía Bắc tỉnh Hà Giang. Luận án tiӃnăsĩ kinh tӃ,ăTrѭӡng Đҥi hӑc Nông nghiӋp Hà Nӝi, Hà Nӝi. 17. NguyӉn Thӏ Thanh Huyền (2015). Phát triển nông nghiӋp, nông dân, nông thôn nѭӟc ta trong quá trình hӝi nhập quӕc tӃ. Truy cậpăngàyă25ăthángă8ănĕmă2015ătừ t=true 18. NguyӉn Xuân Lai (1996). Những giҧi pháp chӫ yӃu nhằm chuyển dӏchă cơă cҩu kinh tӃ nông thôn huyӋn Tiền Hҧi – Tỉnh Thái Bình. Luận án Phó tiӃnăsĩ. , Trѭӡng Đҥi hӑc Nông nghiӋp I, Hà Nӝi. 19. Phҥm Hùng (2002). Chuyển dӏchăcơăcҩu kinh tӃ nông thôn miềnăĐôngăNamăBӝ theoăhѭӟng công nghiӋp hóa, hiӋnăđҥi hóa. NXB Nông nghiӋp, Hà Nӝi. 20. PhansayăPhengkhammayă (2014).ăVaiă tròă cӫaăNhàănѭӟcăđӕiă vӟiă phátă triểnă nôngă nghiӋpăhàngăhoáăӣăCӝngăhoàăDânăchӫăNhânădânăLào.ăLuậnăánătiӃnăsĩ, kinhătӃ. Hӑcă viӋnăHànhăchínhăQuӕcăgiaăHồăChíăMinh,ăHàăNӝi. 21. Phômmaă Phĕnthalĕngsỷă (2002).ă Phátă triểnă nôngă nghiӋpă hàngă hoáă ӣă tỉnhăKhĕmă MuӝnăCӝngăhoàăDânăchӫăNhânădânăLào-Thựcătrҥngăvàăgiҧiăpháp.ăLuậnăánătiӃnăsĩ,. HӑcăviӋnăHànhăchínhăQuӕcăgiaăHồăChíăMinh,ăHàăNӝi. 22. Trҫn Thӏ LanăHѭơngă(2008).ăKinhătӃ hӑc chính trӏ Mác – Lênin.ăNXBăLaoăđӝng Xã hӝi, Hà Nӝi. 23. TrҫnăXuânăChâuă(2002).ăĐҭy nhanh sự phát triển nền nông nghiӋp hàng hoá ӣ ViӋt Nam hiӋn nay. Luận án tiӃnăsĩ kinh tӃ., Hӑc viӋn Chính trӏ Quӕc gia Hồ Chí Minh, Hà Nӝi. 24. Trung tâm Thông tin - TѭăliӋu VNEP (2014). Táiăcơăcҩu ngành nông nghiӋp nhằm nângăcaoănĕngălực cҥnh tranh và phát triển bền vững trong bӕi cҧnh mӟi. Truy cập ngàyă 25ă thángă 8ă nĕmă 2015ă từ %202014%20Chuyen%20dich%20co%20cau%20nong%20nghiep.pdf TiӃng Lào: 149 25. Sӣ Nông lâm nghiӋp tỉnh Bo Kẹo (2011). Báo cáo tổng kӃtănĕmă2010.ăBo Kẹo. 26. Sӣ Nông lâm nghiӋp tỉnh Bo Kẹo (2012). Báo cáo tổng kӃtănĕmă2011.ăBoăKẹo. 27. Sӣ Nông lâm nghiӋp tỉnh Bo Kẹo (2013). Báo cáo tổng kӃtănĕmă2012.ăBoăKẹo. 28. Sӣ Nông lâm nghiӋp tỉnh Bo Kẹo (2014). Báo cáo tổng kӃtănĕmă2013.ăBoăKẹo. 29. Sӣ Nông lâm nghiӋp tỉnh Bo Kẹo (2015). Báo cáo tổng kӃtănĕmă2014.ăBoăKẹo. 30. Trung tâm Thӕng kê Quӕc gia Lào (2011). Báo cáo Thӕngăkêănĕmă2010.ăViêngă Chĕn, thángă2ănĕmă2011. 31. Trung tâm Thӕng kê Quӕc gia Lào (2015). Báo cáo thӕngăkêănĕmă2014.ăViêngă Chĕn,ăthángă2ănĕmă2015. 32. Ӫy ban nhân dân tỉnh Bo Kẹo (2014). Báo cáo tổng kӃt tình hình phát triển kinh tӃ - xã hӝi tỉnh Bo Kẹoănĕmă2014.ăBoăKẹo,ăthángă12ănĕmă2014. TiӃng Anh: 33. Adelman I. and C.T. Morris (1967). Comparative pattern of economic development, 1850-1914. John Hopkins University Press, Baltimore. 34. Chenery H. (1988). Structural transformation, Handbook of development economics. North-Holland. Vol 01. pp. 197-202. 35. CIMMYT (2010). Maize - Global Alliance for Improving Food Security and the Livelihoods of the Resource-poor in the Developing World. International Maize and Wheat Improvement Center. 36. Clark C. (1940). The conditions of economic progress. London, Macmillan. 37. Dovring F. (1959). The share of agriculture in a growing population, FAO, monthly bulletin of agricultural economics and statistics. (8). 38. Fisher A.G.B. (1935). The clash of progress and security. London, Macmillan. 39. Kuznets S. (1971). Economic growth of Nations: Total Output and Production Structure. Havard University Press, Cambridge. 40. Todaro M.P. (1982). Economic development in the third world. Longman, Newyork-London. 41. Yifu and Yao (1999). Chinese rural industrialization in the context of the East Asian miracle. China center for economic research. Beijing University. Beijing. 150 PHӨ LӨC Phө lөc 1: PHIӂU ĐIӄU TRA (DànhăchoăcánăbӝăquҧnălỦ) ĐӅ tƠi: ChuyӇn dӏch cѫ cҩu kinh tӃ nông nghiӋp theo hѭӟng sҧn xuҩt hƠng hóa ӣ tӍnh Bo Kҽo, Cӝng hòa dơn chӫ nhơn dơn LƠo Phiếu điều tra số:___________________ Ng˱ời điều tra:_____________________ Lĩnh vực phụ trách: Trồng trọt Chĕn nuôi Thủy sản  Lâm nghiệp Phụ trách chung Khác . Ghi rõ: Đơn vị công tác:___________________ Chức vụ:___________________ Địa chỉ cơ quan:________________________ I. NHӲNG THỌNG TIN CѪ BҦN 1.ăHӑătên................................Tuổi...........ă Giӟiătính:ă Nam  Nữă 2.ăDânătӝc:....................................................................................... 3.ăTrìnhăđӝăvĕnăhoá: a.ăTiểuăhӑcă b.ăTrungăhӑcăcơăsӣă c.ăTrungăhӑcăphổăthôngă d. Khác  4.ăTrìnhăđӝăchuyênămôn: a.ăSơăcҩpă b.ăTrungăcҩpă c.ăCaoăđẳngă d.ăĐҥiăhӑcă e.ăThҥcăsĩă g.ăTiӃnăsĩă 5.ăSӕănĕmăkinhănghiӋm:.......................................... II. THỌNG TIN VӄTHӴC TRҤNG VĨ ĐӎNH HѬӞNG PHỄT TRIӆN KINH Tӂ NỌNG NGHIӊP CӪA ĐӎA PHѬѪNG 6.ăTừăphíaăngѭӡiă làmăcôngă tácăquҧnă lỦ,ăxinăông/bàăchoăbiӃtănhữngă thuậnă lӧiăkhiăphátă triểnăcácăsҧnăphҭmăhàngăhóaătҥiăđӏaăphѭơng? 6.1ăVềăchínhăsách:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... 6.2ăVềăquyăhoҥch:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.3ăVềăkỹăthuật:ầầ................................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.4ăVềăvӕn:ầầ............................................................................................ .......... ầầ............................................................................................ầầ...................... 151 6.5ăVềătrìnhăđӝăngѭӡiăsҧnăxuҩt:ầầ.................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.6ăVềăhӧpătácăsҧnăxuҩt:ầầ................................................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.7ăVềăthӏătrѭӡngăvậtătѭănôngănghiӋp,ăgiӕng,ăchuyểnăgiao,ămáyămóc:ầầ............. ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.8ăVềăchӃăbiӃn:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.9ăVềăthӏătrѭӡngătiêuăthө:ầầ.......................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 6.10ăLỦădoăkhác:ầầ............................................................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.ăTừăphíaăngѭӡiă làmăcôngă tácăquҧnă lỦ,ăxinăông/bàăchoăbiӃtănhữngăkhóăkhĕnăkhiăphátă triểnăcácăsҧnăphҭmăhàngăhóaătҥiăđӏaăphѭơng? 7.1ăVềăchínhăsách:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... 7.2ăVềăquyăhoҥch:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.3ăVềăkỹăthuật:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.4ăVềăvӕn:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.5ăVềătrìnhăđӝăngѭӡiăsҧnăxuҩt:ầầ............................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.6ăVềăhӧpătácăsҧnăxuҩt:ầầ................................................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... 7.7ăVềăthӏătrѭӡngăvậtătѭănôngănghiӋp,ăgiӕng,ăchuyểnăgiao,ămáyămóc:ầầ............. ầầ............................................................................................ầầ...................... 152 7.8ăVềăchӃăbiӃn:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.9ăVềăthӏătrѭӡngătiêuăthө:ầầ.......................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 7.10ăLỦădoăkhác:ầầ................................................................................................. ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 8. Xin ông/bàăchoăbiӃt,ăđӏaăphѭơngă(tỉnh,ăhuyӋn,ăxư)ăcóăxâyădựngăquyăhoҥch/chiӃnălѭӧcă phátătriểnăcácăsҧnăphҭmăhàngăhóaăhayăkhông?ăCóă Không  Cөăthểă(nӃuăcó): - Tênăquyăhoҥch/chiӃnălѭӧcầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... - Nӝiădungăcơăbҧn:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 9.ăTheoăông/bà,ăsӁăcóăxuăhѭӟngăthayăđổiăvềăcơăcҩuăgiáătrӏăsҧnăxuҩtăcácăsҧnăphҭmăhàngă hóaăchínhănhѭăthӃănàoăđӃnănĕmă2020? a.ăThayăđổiătĕng  , b.ăKhôngăthayăđổi  , c.ăThayăđổiăgiҧm  10.ăCácăgiҧiăphápăchínhăđểăthựcăhiӋnăsựăthayăđổiătrênălàăgì? 10.1ăVềăchínhăsách:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... 10.2ăVềăquyăhoҥch:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 10.3ăVềăkỹăthuật:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 10.4ăVềăvӕn:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 10.5ăVềătrìnhăđӝăngѭӡiăsҧnăxuҩt:ầầ............................................................. ầầ............................................................................................ầầ...................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 10.6ăVềăhӧpătácăsҧnăxuҩt:ầầ.................................................................................. ầầ............................................................................................ầầ...................... 10.7ăVềăthӏătrѭӡngăvậtătѭănôngănghiӋp,ăgiӕng,ăchuyểnăgiao,ămáyămóc:ầầ...... ầầ............................................................................................ầầ...................... 10.8ăVềăchӃăbiӃn:ầầ............................................................................................ 153 ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 10.9ăVềăthӏătrѭӡngătiêuăthө:ầầ...................................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 10.10ăLỦădoăkhác:ầầ............................................................................................. ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... III. CỄC YӂU TӔ TỄC ĐӜNG 11.ăXinăông/bàăchoăbiӃt,ăhiӋnănayăđangătồnătҥiănhữngăchínhăsáchăgìăliênăquanăđӃnăphátă triểnăkinhătӃănôngănghiӋp? 11.1ăChínhăsáchăđҩtăđai.ăCóă Không . Kểătên: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 11.2ăChínhăsáchătínădөng.Cóă Không . Kểătên: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 11.3ăChínhăsáchăkhuyӃnăkhíchăsҧnăxuҩtăvàătiêuăthөăsҧnăphҭm. Có  Không . Kểătên: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 11.4ăChínhăsáchăkhoaăhӑcăcôngănghӋ.Có  Không . Kểătên: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 11.5ăChínhăsáchăđàoătҥoănhânălực. Có  Không  Kểătên: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 11.6 Chính sách khác: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 12.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăvềămӝtăsӕăchínhăsáchăphátătriểnăkinhătӃănôngănghiӋpă(Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Nӝiădungăchínhăsách Phùăhӧp,ătҥoă đӝngălựcăphátă triểnăsҧnăxuҩt Chѭaăphùăhӧpă cҫnăbổăsung,ă sửaăđổi 1. Chính sáchătínădөng 2.ăThựcăhiӋnăgiaoăđҩtăđai 3.ăChoăvayăvӕnăđểăphátătriểnăsҧnăxuҩt 4.ăThuăthuӃăsửădөngăđҩtănôngălâmănghiӋp 154 5.ăĐҫuătѭăhҥătҫngăcơăsӣăphátătriểnăsҧnăxuҩt 6.ăChínhăsáchăkhuyӃnăkhíchăsҧnăxuҩtă- tiêuăthөă nôngăsҧn 7. Chính sách khác (nêu rõ) 13.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăđánhăgiáăvềălựcălѭӧngălaoăđӝngăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăhiӋnănay? Tiêu chí Lӵa chӑn (x) Có Không Dồiădào,ăsẵnăcóăvàădӉădàngăthuêămѭӟn KhanăhiӃm,ăkhóăthuêămѭӟn LàmătheoăkinhănghiӋmălàăchính Đѭӧcăđàoătҥoăbàiăbҧn Cóăđӫăkhҧănĕngăthayăđổiănghềăhoặcăchuyểnăsangă nghềămӟi Cóăđӫănĕngălựcăđểăcửăđiăđàoătҥo CóăđӫăkhҧănĕngătiӃpănhậnătiӃnăbӝăkỹăthuậtămӟi Khác (nêu rõ): - Cóăkhóăkhĕnăgìăđӕiăvӟiălựcălѭӧngălaoăđӝngănàyăkhông?ă ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ - Cҫnăgiҧiăphápăgìă đểăkhắcăphөcăkhóăkhĕnăhoặcăkhuyӃnăkhíchăphátă triểnă laoăđӝngă tҥiă đây? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 14. Xinăông/bàăchoăbiӃtăcácăđánhăgiáăvềăviӋcăhuyăđӝngăvӕnăsҧnăxuҩtănôngănghiӋpăhiӋnă nay? Giá trӏ khoҧn vay: 1. Không giới hạn; 2. Bằng nhu cầu; 3. Thấp hơn nhu cầu; 4. Thấp hơn rấtnhiều. Thӡi hҥn vay: 1. Không giới hạn; 2. Phù hợp; 3. Ngắn; 4. Rất ngắn. Lưi suҩt: 1. Rất cao; 2. Cao; 3. Phù hợp; 4. Thấp. Thӫ tөc: 1. Rất phức tạp; 2. Phù hợp; 3. Đơn giản; 4. Thỏa thuận miệng) Tiêu chí Lӵa chӑn (chỉăđánhămӝtătrongăcácăsӕă1,2,3,4) - Vay từ ngân hàng +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc - Vay từ tổ chức tín dụng +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay 155 +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc - Vay từ người thân +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc - Vay từ các hội nhóm +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc - Vay từ các đối tượng khác +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc - Xinăông/bàăchoăbiӃtănhữngăthuậnălӧiăvàăkhóăkhĕnăkhiăvayăvӕnăsҧnăxuҩt? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ - Xinăông/bàăchoăbiӃtăgiҧiăphápănàoăsӁătháoăgỡăkhóăkhĕnătrên? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 15. Xinăông/bàăchoăbiӃtăvềăkênhăcungăcҩpăthôngătină(tiӃnăbӝăkỹăthuật)ămàăngѭӡiădânăcóă thểătiӃpăcậnăhiӋnănay? Nguӗn thông tin Lӵa chӑn (x) 1.ăPhѭơngătiӋnătruyềnăthôngă(đài,ăbáo,ătiviầ) 2.ăCơăquanăchứcănĕngăcӫaăNhàănѭӟc 3. Công ty cungăcҩpăđҫuăvàoă 4.ăCôngătyăthuămuaăsҧnăphҭm 5.ăBҥnăbè,ăngѭӡiăthân 6.ăNguồnăthôngătinăkhác:ầầầầầầầầầ.. 16.ăĐánhăgiáăcӫaăông/bàăvềătiӃpăcậnăcácăthôngătinăđҥiăchúngăhiӋnănay? Nguӗn thông tin Lӵa chӑn (x) Có Không 1.ăĐaădҥng,ădӉătiӃpăcận 2. Ítălựaăchӑn,ăphҧiăchҩpănhậnă 3.ăDӉăchuyểnăgiaoă 4.ăCôngănghӋăphùăhӧpăvӟiăthựcătӃă 5.ăụăkiӃnăkhác: 156 - Xinăông/bàăchoăbiӃtănhữngăthuậnălӧiăvàăkhóăkhĕnăcӫaătiӃpăcậnăthôngătinăhiӋnănay? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ - Xinăông/bàăchoăbiӃtăgiҧiăphápănàoăsӁătháoăgỡăkhóăkhĕnătrên? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 17.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăvềăphѭơngătiӋnătiӃpăcậnănguồnăthôngătinăthӏătrѭӡngăhiӋnănay? Nguӗn thông tin Lӵa chӑn (x) 1.ăTruyềnăhìnhătiăvi 2.ăĐàiăradio 3.ăSáchăbáo,ătӡărơiăquҧngăcáo 4. Internet 5.ăNgѭӡiăthuăgom 6.ăBҥnăbè,ăngѭӡiăthân 7.ăQuaăngѭӡiăsҧnăxuҩtăkhác 8. Qua doanhănghiӋpăcungăứngăđҫuăvào 9.ăQuaădoanhănghiӋpăthuămua 10.ăQuaăcơăquanăchứcănĕngăcӫaăNhàănѭӟc 11.ăNguồnăthôngătinăkhác:ầầầầầầ 18.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăvềămứcăđӝătiӃpăcậnăthӏătrѭӡngăcӫaăngѭӡiăsҧnăxuҩt? Tiêu chí Lӵa chӑn (x) Tѭѫng ӭng vӟi sҧn phẩm cө thӇ Khó khĕn DӉădàng 1. Đӕi vӟi thӏ trѭӡng yӃu tӕ đҫu vƠo (mһt hƠng, giá cҧầ) - Thôngătinăvềăthӏătrѭӡngăđҫuăvào - Dӏchăvөăvềăkhoaăhӑc,ădӏchăvөăkỹăthuật - Muaăgiӕngăcâyătrồng,ăvậtănuôiătừăcácănguồnă cungăcҩpătrênăthӏătrѭӡng - Muaăvật tѭănôngănghiӋp - MuaămáyămócătrangăthiӃtăbӏăkỹ - Thuêălaoăđӝng 2. Đӕi vӟi thӏ trѭӡng đҫu ra - Thôngătinăvềăthӏătrѭӡngăđҫuăra - Bánăsҧnăphҭmătừăcâyăhàngănĕm - Bánăsҧnăphҭmătừăcâyălâuănĕm 19.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăđánhăgiáăvềătiềmănĕngăthӏătrѭӡngătiêuăthөăcӫaăcácămặtăhàngă chínhăhiӋnănayăcӫaăđӏaăphѭơng? Đánh giá Lӵa chӑn (x) Tѭѫng ӭng vӟi sҧn phẩm cө thӇ 1.ăThӏătrѭӡngărӝngălӟn,ăkhôngăgiӟiăhҥn 2.ăCóănhiềuăthӏătrѭӡngăđểălựaăchӑn 3.ăCóănhiềuăthӏătrѭӡngăxuҩtăkhҭu 4. KhôngăbiӃtărõ 5. Không quan tâm ầầầầầầầầầ. 157 20.ăTừăphíaăngѭӡiălàmăcôngătácăquҧnălỦ,ăxinăông/bàăchoăbiӃtănhữngăthuậnălӧiătrongătiêuă thөăsҧnăphҭmănôngănghiӋpăcӫaăđӏaăphѭơng? 20.1ăVềăchínhăsách:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... 20.2ăVềăbҧoăquҧn,ăchӃăbiӃn:ầầ.................................................................. ầ............................................................................................ầầ.......................... 20.3ăVềăchҩtălѭӧngăsҧnăphҭm:ầầ............................................................. ầ............................................................................................ầầ.......................... 20.4ăVềăđặcăđiểmăthӏătrѭӡng:ầầ............................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... 20.5ăVềănguồnăcung:ầầ...................................................................................... khác:ầầ................................................................................................. 21.ăTừăphíaăngѭӡiălàmăcôngătácăquҧnălỦ,ăxinăông/bàăchoăbiӃtănhữngăkhóăkhĕnătrongătiêuă thөăsҧnăphҭmănôngănghiӋpăcӫaăđӏaăphѭơng? 21.1ăVềăchínhăsách:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... 21.2ăVềăbҧoăquҧn,ăchӃăbiӃn:ầầ........................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... 21.3ăVềăchҩtălѭӧngăsҧnăphҭm:ầầ............................................................ ầ............................................................................................ầầ.......................... 21.4ăVềăđĕcăđiểmăthӏătrѭӡng:ầầ................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... 21.5ăVềănguồnăcung:ầầ...................................................................................... ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 21.6ăụăkiӃnăkhác:ầầ................................................................................................. ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 22.ăGiҧiăphápăthúcăđҭyătiêuăthөăsҧnăphҭmănôngănghiӋpăcӫaăđӏaăphѭơngălàăgì? 22.1ăVềăchínhăsách:ầầ............................................................................................ ầầ............................................................................................ầầ...................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 22.2ăVềăbҧoăquҧn,ăchӃăbiӃn:ầầ......................................................... ầ............................................................................................ầầ.......................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 22.3ăVềăchҩtălѭӧngăsҧnăphҭm:ầầ............................................................. ầầ............................................................................................ầầ...................... 22.4ăVềăđĕcăđiểmăthӏătrѭӡng:ầầ........................................................ ầ............................................................................................ầầ.......................... 22.5ăVềănguồnăcung:ầầ...................................................................................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 22.6ăụăkiӃnăkhác:ầầ................................................................................................. ầ............................................................................................ầầ.......................... ầ............................................................................................ầầ.......................... 158 23.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăđánhăgiáăvềăquyăhoҥch? Nӝi dung Lӵa chӑn (x) Chѭaăcóăquyăhoҥchătổngăthể Đưăcóăquyăhoҥchătổngăthể Cóăquyăhoҥchănhѭngăchѭaăổnăđӏnhă(cóăsựăpháăvỡăquyă hoҥch) Cóăquyăhoҥchăvàăổnăđӏnh CóăquyăhoҥchănhѭngăchѭaăphùăhӧpăvӟiăthựcătӃ CóăquyăhoҥchăphùăhӧpăvӟiăthựcătӃ 24.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăđánhăgiáămứcăđӝăҧnhăhѭӣngăcӫaămӝtăsӕăyӃuătӕătácăđӝngăđӃnă chuyểnădӏchăcơăcҩuăkinhătӃătheoăhѭӟngăsҧnăxuҩtăhàngăhóaăcӫaăđӏaăphѭơngă(Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Tiêu chí Mӭc đӝ ҧnh hѭӣng Ҧnhăhѭӣngă tíchăcực ệtăҧnhă hѭӣng Ҧnhăhѭӣngă tiêuăcực 1.ăĐiềuăkiӋnătựănhiên,ăvӏătríăđӏaălỦă 2.ăQuyăhoҥchăngànhătrồngătrӑt 3. Quy hoҥchăngànhăchĕnănuôi 4.ăQuyăhoҥchăngànhălâmănghiӋp 5.ăQuyăhoҥchăngànhăthӫyăsҧn 6.ăQuyăhoҥchăngànhădӏchăvөănôngălâmă nghiӋp 7.ăChínhăsáchăđҩtăđai 8.ăChínhăsáchătínădөng 9.ăChínhăsáchăkhuyӃnăkhíchăsҧnăxuҩtăvàătiêuă thөăsҧnăphҭm 10. ChínhăsáchăkhoaăhӑcăcôngănghӋ 11.ăChínhăsáchăđàoătҥoănhânălực 12.ăThӏătrѭӡngăvӕn 13.ăThӏătrѭӡngălaoăđӝng 14.ăTrìnhăđӝăngѭӡiăsҧnăxuҩt 15.ăThӏătrѭӡngătiêuăthө 25.ăỌng/BàăcóăđềăxuҩtăhoặcăkiӃnănghӏăgìăvӟiăNhàănѭӟcăkhông? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 159 Phө lөc 2: PHIӂU ĐIӄU TRA (Dànhăchoăđӕiătѭӧngăsҧnăxuҩt) ĐӅ tƠi: ChuyӇn dӏch cѫ cҩu kinh tӃ nông nghiӋp theo hѭӟng sҧn xuҩt hƠng hóa ӣ tӍnh Bo Kҽo, Cӝng hòa dơn chӫ nhơn dơn LƠo PhiӃuăđiềuătraăsӕ:ầầầầầầầầ. Ngѭӡiăđiềuătra:ầầầầầầầầầ. Đӕiătѭӧngăđiềuătra: Hӝă Trangătrҥiă Nhóm  DoanhănghiӋpă Khác ............. Ngàyăđiềuătra:ầầầầầầầầầ HuyӋn:ầầầầầầầầầầầầBҧn:ầầầầầầầầầầầầầầ I. NHӲNG THỌNG TIN CѪ BҦN 1.ăHӑătên................................Tuổi...........ăGiӟiătính:ă Nữ  Nam  2.ăDânătӝc:....................................................................................... 3.ăTrìnhăđӝăvĕnăhoá: a.ăTiểuăhӑcă b.ăTrungăhӑcăcơăsӣă c.ăTrungăhӑcăphổăthôngă d.ăKhôngăbiӃtăchữ  4.ăTrìnhăđӝăchuyênămôn: a.ăSơăcâpă b. Trung câp  c.ăCaoăđẳngă d.ăĐҥiăhӑcă e.ăTrênăđҥiăhӑcă g.ăChѭaăquaăđàoătҥo 5.ăNghềănghiӋpăchӫăhӝ: a. Nông dân  b.ăCánăbӝă c.ăHѭuătríă d. Doanh nhân  e. Khác  Ghi rõầầầầầầầ.. 6.ăSӕănhânăkhҭu:............ngѭӡi.ăTrongăđó:ă - Laoăđӝngăngoàiăđӝătuổi............... - Laoăđӝngătrongăđӝătuổi............... 7.ăNĕmăbắtăđҫuăsҧnăxuҩtăầầầầầầ..,ăsӕănĕmăkinhănghiӋm............................. 8.ăĐӕiătѭӧngăchính:ă  Câyătrồngăchính:.........................................................................  Vậtănuôiăchính:............................................................................  LâmănghiӋpăchính:.......................................................................  Dӏchăvөăchính:..............................................................................  Thӫyăsҧnăchính:............................................................................ 9.ăNguồnăgӕcăhìnhăthànhăđâtăđai: a. Khai hoang , b.ăĐҩuăthҫuă , c. Mua  ,ăd.ăThừaăkӃă , Khác  , Ghi rõ:ầầầầ.. ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă 10.ăỌng/bàăđưătừngăchuyển đổiăhoặcămӣărӝngăđӕiătѭӧngăsҧnăxuҩtătừătrѭӟcătӟiănay? a. Có  b. Không  Tҥiăsaoă(nӃuăcó)? Tiêu chí Lӵa chӑn (x) Tậnădөngănguồnălựcăsẵnăcóă Theoăphongătràoăsҧnăxuҩtăcӫaăđӏaăphѭơng 160 Nhậnăđѭӧcăsựăhỗătrӧătừăbênăngoàiă(dựăánămangălҥi,ăcóă ngѭӡiăkhácăđҫuătѭ,ăchínhăsáchăcӫaănhàănѭӟc) TheoătínăhiӋuăcӫaăthӏătrѭӡngă(dӉăbán,ăđemălҥiăthuănhậpătӕt) Bắtăbuӝcăphҧiăchuyểnăđổiăđӕiătѭӧngăsҧnăxuҩtădoătrѭӟcăkiaă không có lãi Nguyênănhânăkhác,ăghiărõầầầầầầ.. 11.ăTrongătѭơngălai,ăông/bàăcóăkӃăhoҥchăchuyểnăđổiăhoặcămӣărӝngăthêmăngànhănghềă hoҥtăđӝngăhayăkhông?ă Có  Không . XinăchoăbiӃtăcөăthểălỦădoătҥiăsao? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă II. THỌNG TIN Vӄ SҦN XUҨT 12.ăXinăông/bàăchoăbiӃtătìnhăhìnhăsửădөngăđҩtăđaiăhiӋnănay? Tiêu chí Sӕ lѭӧng (ha) 1.ăTổngădiӋnătíchăđҩtăđaiăcӫaănĕmă2014 - Đҩtăcâyăhàngănĕm - Đҩtăcâyălâuănĕm - ĐҩtălâmănghiӋp - Đҩtăđồngăcӓăchĕnănuôi - DiӋnătíchămặtănѭӟcănuôiătrồngăthӫyăsҧn - Đҩtăthổăcѭ - Đҩtăkhác 2.ăNguồnăgӕcăđҩtăđai - Đҩtăđѭӧcăgiaoăquyềnăsửădөngălâuădài - Đҩtăthuêămѭӟn - Đҩtăđҩuăthҫu - Đҩtăchuyểnănhѭӧng 3.ăThӡiăgianăsửădөngăđҩtă(nĕm) 4.ăMứcăthuӃăphҧiătrҧ/nĕmă(kip) Tiêu chí Có Không Nằmătrongăquyăhoҥchă CóăthểătựăỦătraoăđổi,ămuaăbán,ăchuyểnănhѭӧng CóăthểătựăỦăthayăđổiămөcăđíchăsửădөng - DiӋnătíchăđҩtănàyăcӫaăông/bàăcóănằmătrongăquyăhoҥchănàoăkhôngă(nêuăcөăthểănӃuăcó)? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ - Đánhăgiáăcӫaăông/bàăvềăcácăvҩnăđềăliênăquanăđӃnăsửădөngăđҩtăsҧnăxuҩtănôngănghiӋp? +ăVềădiӋnătíchăđҩtăđai:ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ +ăVềăthӡiăgianăsửădөng:ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ +ăVềăthuӃăsửădөngăđҩt:ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ +ăVềăquyăhoҥch:ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 12.1. NgƠnh trӗng trӑt 1.ăỌng/bàăcóămҩyămҧnhăđҩtădùngăđểătrồngătrӑt?ăầầầ..mҧnh,ătrongăđó: a-ruӝngălúaănѭӟcă, b-vѭӡnăcâyă , c-vѭӡnărauă ,d-nѭơngărẫyă 2.ăDiӋnătíchăđҩtătrồngăcácăloҥiăcâyămỗiăloҥiălàăbaoănhiêuă(m2)? 161 - DiӋnătíchătrồngălúaầầầha,ăCâyăkhácă(nêuărõ)ầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 3.ăTỷălӋă%ăvӕnăsửădөngăchoătrồngătrӑt?..............% 4.ăGiӕngăcâyătrồngătừngăloҥi:ănêuătênăvàălỦădoăsửădөngăgiӕngănày.ă ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 5.ăThànhăviênăcӫaăhӝ/trangătrҥiầăđѭӧcădựălӟpătậpăhuҩnăvềătrồngătrӑt?ă 1. có , 2. Không  6.ăCóăđѭӧcăcánăbӝăđӃnăhѭӟngădẫnăvềăkỹăthuậtăhayăkhông? 1. có , 2. Không  12.2. NgƠnh chĕn nuôi 1. Xinăông/bàăchoăbiӃtăsӕălѭӧngăvậtănuôiăhiӋnănayă(con)? a-bò , b-trâu , c-lӧnă, d-dê , e-gà , f-vӏtă, 2. HưyămôătҧănhữngăchínhăsáchăѭuăđưiăcӫaăNhàănѭӟcăđӕiăvӟiăviӋcăchĕnănuôi? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ TỷălӋă%ăvӕnăsửădөngăchoăchĕnănuôi?...................% 3. Thànhăviênăđѭӧcătậpăhuҩnăvềăchĕnănuôi: 1.có , 2. không . 4. CóăđѭӧcăcánăbӝăđӃnăhѭӟngădẫnăvềăkỹăthuậtăhayăkhông? 1. có , 2. không . 12.3. NgƠnh thӫy sҧn 1.ăHưyămôătҧănhữngăchínhăsáchăѭuăđưiăcӫaăNhàănѭӟcăđӕiăvӟiăngànhăthӫyăsҧn?ă ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă 2.ăTỷălӋă%ăvӕnăsửădөngăchoăthӫyăsҧn?................% 3.ăThànhăviênătrongăđѭӧcătậpăhuҩnăvềăthӫyăsҧn: 1. có , 2. Không  4.ăCóăđѭӧcăcánăbӝăđӃnăhѭӟngădẫnăvềăkỹăthuậtăhayăkhông?ă1.ăcóă, 2. Không  5.ăTìnhăhìnhănuôiătrồngăthӫyăsҧn nĕmă2014 TT Hìnhăthức DiӋnătíchă(m2) Sӕăđánhăbắtă (kg) Sӕăđѭӧcă bán (kg) Giá bán bình quân (kip/kg) 1 Nuôiătrồngătrongăao 2 Đánhăbắtătừăsôngăsuӕi Tổngăcӝng 6.ăThuănhậpăbìnhăquânătrongănuôiătrồngăvàăđánhăbắtăthӫyăsҧnălàăbaoănhiêuă(tínhăchoăcҧă nĕm)? a.ăNuôiătrồngătrongăaoăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầkip b.ăĐánhăbắtătừăsôngăsuӕiăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầkip 12.4. NgƠnh lơm nghiӋp  DiӋnătíchăđҩtătrồngăcácăloҥiăcâyămỗiăloҥiălàăbaoănhiêuăhecta?ăCaoăsuầ.,ă  khácầ.ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ TỷălӋă%ăvӕnăsửădөngăchoălâmănghiӋp?...............%  CánăbӝăphòngănôngănghiӋpăhuyӋnăđӃnăhѭӟngădẫnăvềăkỹăthuật:1.cóă, 2. Không  III. KӂT QUҦ SҦN XUҨT-TIểU THӨ 13.ăSҧnăphҭmătrồngătrӑtăchӫăyӃuăđѭӧcăbánălàăgì? a- thóc , b-ngô , c-rau , d-chuӕi , e-Ủădĩ , khác  (ghi rõ)__ 162 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 14.ăSҧnăphҭmăchĕnănuôiăchӫăyӃuăđѭӧcăbánălàăconăgì? a- bò , b-trâu , c-lӧnă, d-dê , e-gà , f-vӏtă , g-khác ầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă 15.ăSҧnăphҭmălâmănghiӋpăchӫăyӃuăđѭӧcăbánălà gì? a- mĕngă, b- nҩm , c-thuӕcăbắcă , d-vӓăcâyă,ălâmăsҧnăkhácă(ghiărõ) ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 16.ăSҧnăphҭmănuôiătrồngăvàăđánhăbắtăthӫyăsҧnăđѭӧcăbán: cá  ba ba  tôm  khác (ghiărõ)ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 17.ăKӃtăquҧăsҧnăxuҩtăkinhădoanhănĕmă2013ă? Tiêu chí ĐVT (T) Sӕ lѭӧng (kip) 1. Tәng thu từ sҧn xuҩt - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăcâyăhàngănĕmă - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăcâyălâuănĕmă - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăchĕnănuôiă - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăthӫyăsҧn - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừădӏchăvөă(ăthuăgom,ăbán,ăchoăthuêă) - Thu khác 2. Chi phí sҧn xuҩt - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăcâyăhàngănĕmă - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăcâyălâuănĕmă - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăchĕnănuôiă - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừăthӫyăsҧn - Giáătrӏăsҧnăxuҩtătừ dӏchăvөă(thuăgom,ăbánăvậtătѭ,ăchoă thuêăvậtătѭầ) 3. Thu nhұp - Thuătừăcâyăhàngănĕmă - Thuătừăcâyălâuănĕmă - ThuătừălâmănghiӋpă - Thuătừăchĕnănuôiă - Thuătừăthӫyăsҧn - Thuătừădӏchăvөă - Thu khác - Sӕălѭӧngătíchălũyălҩyătừăthuănhậpăđểăđҫuătѭăchoăsҧnăxuҩtă nĕmăsau 4.ăSӕălѭӧtăthamăquanăhӑcăhӓiăkinhănghiӋm,ănhӡăgiúpăđỡă hoặcăđѭӧcătѭăvҩnăkỹăthuậtătrongănĕm Lѭӧt - Xinăông/bàăchoăbiӃt,ăthӏătrѭӡngătiêuăthөăsҧnăphҭmăӣăđâu?ăầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầNhữngăthuậnă lӧiăvàăkhóăkhĕnăđӕiăvӟiăcácăthӏătrѭӡngănày?ăThuậnălӧiầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Khóăkhĕnầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ +ăHìnhăthứcătiêuăthөăsҧnăphҭmăhàngăhóa?ăbánăbuônầầầầ%,ăbánălẻầầ..% +ăNơiătiêuăthө:ăa-tҥiăruӝng/vѭӡnă, b-tҥiănhàă, c-ngoàiăchӧă, d-nơiăkhácă (ghi rõ)ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..ầầ. +ăĐӕiătѭӧngătiêuăthөăsҧnăphҭmăhàngăhóa? 163 a-đҥiălỦă , b-ngѭӡiăthuăgom , c-ngoàiăchӧă, d-nơiăkhácă (ghiărõ)ầầầ +ăỌng/Bàăthѭӡngăsửădөngăphѭơngăthứcăthanhătoánănào? a-thu ngay sau khi bán , b-thuăsauănhiềuălҫnăbán. c- cách khác  (ghi rõ)ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ +ăỌng/BàăcóăhàiălòngăvӟiăphѭơngăthứcăbánăsҧnăphҭmăcӫaămìnhăhiӋnănayăkhông? - Hài long  - không hài long  +ăỌng/Bàăcóăthѭӡngărơiăvàoătrѭӡngăhӧpăbӏăépăgiáăkhông? - có  - không  +ăỌng/Bàăcóăthѭӡngărơiăvàoătrѭӡngăhӧpăkhôngătiêuăthөăđѭӧcăsҧnăphҭmăkhông? - có  - không  +ăỌng/BàăcóăkỦăhӧpăđồngătiêuăthөăsҧnăphҭmăkhôngă? - có  - không  NӃuăcó,ăhӧpăđồngăđѭӧcăkỦăvàoăthӡiăđiểmănàoă? a-đҫuăvөă, b-giữaăvө, c-thӡiăđiểmăkhácă (ghiărõ)ầầầầầầ.. IV. CỄC YӂU TӔ TỄC ĐӜNG 18.ăXinăông/bàăchoăbiӃtătìnhăhìnhălaoăđӝngăcӫaăđơnăvӏ? Tiêu chí Sӕ lѭӧng 1.ăLaoăđӝngătrongăhӝăgiaăđình - Laoăđӝngătrongăđӝătuổi - Laoăđӝngăngoàiăđӝătuổi 2.ăLaoăđӝngăthuêăngoài - Lao đӝngăthѭӡngăxuyên - Laoăđôngătheoăthӡiăvө Thôngătinăbổăsung:ă- Tiềnăthuêă1ăngàyăcôngăđӕiăvӟiălaoăđӝngăthӡiăvөầầầầầầ. - Lѭơngătrҧăchoălaoăđӝngăthuêăthѭӡngăxuyên/thángầầầầầ.. 19.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăđánhăgiáăvềălựcălѭӧngălaoăđӝngămàăông/bàăcóăthểăthuê? Tiêu chí Lӵa chӑn (x) Có Không Dồiădào,ăsẵnăcóăvàădӉădàngăthuêămѭӟn KhanăhiӃm,ăkhóăthuêămѭӟn LàmătheoăkinhănghiӋmălàăchính Đѭӧcăđàoătҥoăbàiăbҧn Cóăđӫăkhҧănĕngăthayăđổiănghềăhoặcăchuyểnăsangă nghềămӟi Cóăđӫănĕngălựcăđểăcửăđiăđàoătҥo Cóăđӫ khҧănĕngătiӃpănhậnătiӃnăbӝăkỹăthuậtămӟi - Cóăkhóăkhĕnăgìăkhiăsửădөngălựcălѭӧngălaoăđӝngănàyăkhông?ăầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă - Cҫnăgiҧiăphápăgìă đểăkhắcăphөcăkhóăkhĕnăhoặcăkhuyӃnăkhíchăphátă triểnă laoăđӝngă tҥiă đây?ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầă - Xinăông/bàăchoăbiӃtăthӡiăgianătӟiăcóăchuyểnăđổiăhoặcămӣămӟiăsangălĩnhăvựcăsҧnăxuҩt- kinhădoanhăkhácătrongănôngănghiӋpăkhông? Có , Không  Tҥiăsaoă(nӃuăcó)?.......... ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 164 20.ăXinăông/bàăchoăbiӃtătìnhăhìnhăsửădөngăvӕnăsҧnăxuҩtănĕmă2014? Tiêu chí ĐVT Sӕ lѭӧng 1. Vӕn đi vay kip - Vayătừăngânăhàng,ătổăchứcătínădөngầầầ.. +ăSӕătiền kip +ăThӡiăhҥn tháng +ăLưiăsuҩt % - Vayătừăngânăhàng,ătổăchứcătínădөngầầầầ kip +ăSӕătiền kip +ăThӡiăhҥn tháng +ăLưiăsuҩt % - Vayătừăngânăhàng,ătổăchứcătínădөngầầầầ kip +ăSӕătiền kip +ăThӡiăhҥn tháng +ăLưiăsuҩt % - Vayătừăngѭӡiăthână(ầầầầầầầ.) kip +ăSӕătiền kip +ăThӡiăhҥn tháng +ăLưiăsuҩt % - Vayătừăcácăhӝiănhómă(ầầầầầầầ.) kip +ăSӕătiền kip +ăThӡiăhҥn tháng +ăLưiăsuҩt % - Vayătừăcácăđӕiătѭӧngăkhácă(ầầầầầầầ.) kip +ăSӕătiền kip +ăThӡiăhҥn tháng +ăLưiăsuҩt % 2. Vӕn tӵ có cӫa gia đình kip 3. Vӕn cӕ đӏnh kip 4. Vӕn lѭu đӝng kip 21.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăcácăđánhăgiáăvềăviӋcăhuyăđӝngăvӕnăsҧnăxuҩtăhiӋnănay? Giá trӏ khoҧn vay: 1. Không giới hạn; 2. Bằng nhu cầu; 3. Thấp hơn nhu cầu; 4. Thấp hơn rất nhiều. Thӡi hҥn vay:1. Không giới hạn; 2. Phù hợp; 3. Ngắn; 4. Rất ngắn. Lãi suҩt: 1. Rất cao; 2. Cao; 3. Phù hợp; 4. Thấp. Thӫ tөc: 1. Rất phức tạp; 2. Phù hợp; 3. Đơn giản; 4. Thỏa thuận miệng Tiêu chí Lӵa chӑn (chỉăđánhămӝtătrongăcácăsӕă1,2,3,4) 6. Vay từ ngân hàng +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫ tөc 7.Vay từ tổ chức tín dụng +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay 165 +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc 8. Vay từ người thân +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc 9. Vay từ các hội nhóm +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫ tөc 10. Vay từ các đối tượng khác +ăGiáătrӏăkhoҧnăvay +ăThӡiăhҥn +ăLưiăsuҩt +ăThӫătөc - Xinăông/bàăchoăbiӃtănhữngăthuậnălӧiăvàăkhóăkhĕnăkhiăvayăvӕnăsҧnăxuҩt? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ - Xinăông/bàăchoăbiӃtăgiҧiăphápănàoăsӁătháoăgỡăkhóăkhĕnătrên? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 22.ăXinăông/bàăchoăbiӃtătìnhăhìnhăsửădөngăsửădөngăthiӃtăbӏ,ămáyămócăchínhăphөcăvөăsҧn xuҩtăhiӋnănay? TT Loҥiătàiăsҧn,ămáyămóc,ădөngăcө ĐVT Sӕălѭӧng Nguyên giá Nĕmă mua Ghi chú 1 2 3 4 5 23.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăvềănguồnăthôngăvềăsҧnăxuҩtăvàătiêuăthөăsҧnăphҭm? Nguӗn thông tin Lӵa chӑn (x) 1.ăPhѭơngătiӋnătruyềnăthôngă(đài,ăbáo,ătiviầ) 2.ăCơăquanăchứcănĕngă 3.ăCôngătyăcungăcҩpăđҫuăvàoă 4.ăCôngătyăthuămuaăsҧnăphҭm 5.ăNgѭӡiăbánătiӃnăbӝăkỹăthuật 6.ăBҥnăbè,ăngѭӡiăthân 7.ăQuaăngѭӡiăsҧnăxuҩtăkhác 8.ăNguồnăthôngătinăkhác 166 24.ăĐánhăgiáăcӫaăông/bàăvềătiӃpăcận,ăsửădөngăthongătinăhiӋnănay? Nguӗn thông tin Lӵa chӑn (x) Có Không 1.ăĐaădҥng,ădӉătiӃpăcận 2.ăệtălựaăchӑn,ăphҧiăchҩpănhậnă 3.ăDӉămuaăbán 4.ăDӉăchuyểnăgiaoă 5.ăGiáăcҧăphùăhӧp 6.ăCôngănghӋăphùăhӧpăvӟiăđiềuăkiӋnăcӫaăđӏaă phѭơng 7.ăụăkiӃnăkhác: 25.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăvềăphѭơngătiӋnătiӃpăcậnăthôngătinăthӏătrѭӡngă(đҫuăvào,ăđҫuăra)ă hiӋnănay? Nguӗn thông tin Lӵa chӑn (x) 1.ăTruyềnăhìnhătiăvi 2.ăĐàiăradio 3.ăSáchăbáo,ătӡărơiăquҧngăcáo 4. Internet 5.ăNgѭӡiăthuăgom 6.ăBҥnăbè,ăngѭӡiăthân 7.ăQuaăngѭӡiăsҧnăxuҩtăkhác 8.ăQuaădoanhănghiӋpăcungăứngăđҫuăvàoă(giӕng,ă thuӕcăBVTV,ăTĔCNầ) 9.ăQuaădoanhănghiӋpăthuămuaă(lúa,ăchuӕi,ăcaoăsu,ă cáầ) 10.ăNguồnăthôngătinăkhác 26.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăvềămứcăđӝătiӃpăcậnăthӏătrѭӡng? Tiêu chí Lӵa chӑn (x) Khóăkhĕn DӉădàng 1. Đӕi vӟi thӏ trѭӡng yӃu tӕ đҫu vƠo (mặtăhàng,ăgiáăcҧ) - Thôngătinăvềăthӏătrѭӡngăđҫuăvào - Dӏchăvөăvềăkhoaăhӑc,ădӏchăvөăkỹăthuậtăphөcăvөăsҧnăxuҩt - Muaăgiӕngăcâyătrồng,ăvậtănuôiă - MuaăvậtătѭănôngănghiӋpă(thuӕcăBVTV,ăTĔCNầ)ă - MuaămáyămócătrangăthiӃtăbӏăkỹăthuậtăphөcăvөăsҧnăxuҩt - Thuêălaoăđӝngă 2. Đӕi vӟi thӏ trѭӡng đҫu ra - Thôngătinăvềăthӏătrѭӡngăđҫuăra - Bánăsҧnăphҭmătừăcâyăhàngănĕm - Bánăsҧnăphҭmătừăcâyălâuănĕm - BánăsҧnăphҭmătừălâmănghiӋp - Bánăsҧnăphҭmătừăchĕnănuôi - Bánăsҧnăphҭmătừăthӫyăsҧn - Cácăsҧnăphҭmăkhác: 167 27.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăvềătỷălӋăđҫuăvàoămuaătừăcácăchӫăthể? Các yӃu tӕ đҫu vƠo Các chӫ thӇ thӏ trѭӡng cung cҩp đҫu vƠo Nhàănѭӟc Tѭă nhân Liên doanh Nѭӟc ngoài Nguồnă khác 1.ăGiӕng - Giӕngăcâyătrồng - Giӕngăvậtănuôi 2.ăPhânăbón,ăthuӕcăBVTV 3.ăMáyămócăthiӃtăbӏ 4.ăCôngăcөălaoăđӝngănhӓ 5.ăThuêălaoăđӝng 6.ăYӃuătӕăđҫuăvàoăkhác 28.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăvềăphѭơngăthứcătiêuăthөăsҧnăphҭmăhàngăhóaănĕmă2013-2014 Tiêu chí Cây hàng nĕm (%) Cây lâu nĕm (%) Lâm nghiӋp (%) Chĕnă nuôi (%) Thӫyă sҧn (%) Khác (%) 1.ăBánăchoăcácăđӕiătѭӧng - BánăchoădoanhănghiӋpăthuămua - BánăchoăcơăsӣăchӃăbiӃn - Bán cho ngѭӡiăthuăgom - Bánăchoăcácăđӕiătѭӧngăkhác 2.ăHìnhăthứcăbán - Bánătҥiănơiăsҧnăxuҩt - Bánătҥiănhà - BánătҥiăđҥiălỦ - Bánătҥiăchӧ 3.ăPhѭơngăthứcăbán - Bán buôn - Bánălẻ  Nhữngăthuậnălӧiăvàăkhóăkhĕnăkhiăbánăsҧnăphҭm: - Sҧnăphҭmătừăcâyăhàngănĕm:ă......................................................................................... ......................................................................................................................... - Sҧnăphҭmătừăcâyălâuănĕm............................................................................................... ......................................................................................................................... - SҧnăphҭmătừălâmănghiӋp................................................................................................ ......................................................................................................................... - Sҧnăphҭmătừ chĕnănuôi.................................................................................................... ......................................................................................................................... - Sҧnăphҭmătừăthӫyăsҧn..................................................................................................... ......................................................................................................................... - Sҧnăphҭmătừădӏchăvө....................................................................................................... ......................................................................................................................... - Sҧnăphҭmăkhác................................................................................................................ ......................................................................................................................... 168 29.ăGiáăthӡiăđiểmăcӫaămӝtăsӕăyӃuătӕăđҫuăvàoăvàăsҧnăphҭmăđҫuăraăchính? ChӍ tiêu ĐVT Thángầ/2012 Thángầ/2013 thángầ/2014 1. YӃu tӕ đҫu vƠo - Đҥmă(46-0-0) - Kali (15-15-15) - Lân (16-20-00) - ThuӕcăBVTVă - Bӝtăngô - Cám - PhӃăliӋuăđậuătѭơng - Bӝtăcáăkhôă(protein 60%) - Thứcăĕnătinh 2. Sҧn phẩm đҫu ra - Sữaătѭơi - Thӏtăbò - Thӏtălӧn - Thӏtăgà - Cao su 30.ăXinăông/bàăchoăbiӃtăđánhăgiáăvềătiềmănĕngăthӏătrѭӡngătiêuăthөăcӫaăcácămặtăhàngămàă ông/bàăđangăsҧnăxuҩt? Đánh giá Lӵa chӑn (x) 1.ăThӏătrѭӡngărӝngălӟn,ăkhôngăgiӟiăhҥnăsҧnălѭӧng 2.ăCóănhiềuăthӏătrѭӡngăđểălựaăchӑn 3.ăBiӃtărõăthӏătrѭӡng 4.ăKhôngăbiӃtărõ,ăchỉăbánătheoămӕiăquen 5.ăKhôngăbiӃtăgì,ăngѭӡiămuaătựătìmăđӃn 6. Không quan tâm 7. Khác (ghi rõ) 31. Xin ông/bàăchoăbiӃtăđánhăgiáăvềăvҩnăđềăquyăhoҥchăsҧnăxuҩt? Nӝi dung Lӵa chӑn (x) Trồngă trӑt Chĕnă nuôi Lâm nghiӋp Thӫyă sҧn Dӏchă vө Chѭaăcóăquyăhoҥchătổngăthể Đưăcóăquyăhoҥchătổngăthể Cóăquyăhoҥchănhѭngăchѭaăổnăđӏnhă(cóă sựăpháăvỡăquyăhoҥch) Cóăquyăhoҥchăvàăổnăđӏnh Cóăquyăhoҥchănhѭngăchѭaăphùăhӧpăvӟiă thựcătӃ CóăquyăhoҥchăphùăhӧpăvӟiăthựcătӃ - Xinăông/bàăchoăbiӃt,ăcôngătácăquyăhoҥchăphátătriểnăkinhătӃănôngănghiӋpătrongăthӡiăgiană tӟiăcóăcҫnăthayăđổiăkhông?ăTҥiăsao? +ăTrồngătrӑt: ................................................................................................................... +ăChĕnănuôi:ă.................................................................................................................... + Lâm nghiӋp:ă.............................................................................................................. +ăThӫyăsҧn:ă................................................................................................................ 169 +ăDӏchăvө:ă........................................................................................................................ 32.ăXinăông/bàăchoăbiӃt,ăhiӋnănayăđangăcóănhữngăchínhăsáchăgìăliênăquanăđӃnăphátătriểnă kinhătӃănôngănghiӋp? - Chínhăsáchăđҩtăđai.ăCóă Không .ăCөăthể: - Chínhăsáchătínădөng. Có  Không .Cөăthể: - ChínhăsáchăkhuyӃnăkhíchătiêuăthөăsҧnăphҭm.Cóă Không .Cөăthể: - ChínhăsáchăkhoaăhӑcăcôngănghӋ.Cóă Không .Cөăthể: - Chínhăsáchăđàoătҥoănhânălực.Cóă Không .Cөăthể: - Chính sách khác: 33.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăvềămӝtăsӕăchínhăsáchăphátătriểnăkinhătӃănôngănghiӋpăhiӋnănayă (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Nӝiădungăchínhăsách Phùăhӧp,ătҥoă đӝngălựcăphátă triểnăsҧnăxuҩt Chѭaăphùăhӧpă cҫnăbổăsung,ă sửaăđổi 1.ăChínhăsáchătínădөng 2.ăThựcăhiӋnăgiaoăđҩt,ăgiaoărừngă 3.ăChoăvayăvӕnălưiăsuҩtăthҩpăđểăphátătriểnăsҧnăxuҩt 4.ăThuăthuӃăsửădөngăđҩtă 5.ăĐҫuătѭăhҥătҫngăcơăsӣăphátătriểnăsҧnăxuҩt 6.ăChínhăsáchăkhuyӃnăkhíchăsҧnăxuҩtă- tiêu thөăsҧnăphҭm 34.ăụăkiӃnăcӫaăông/bàăđánhăgiáămứcăđӝăҧnhăhѭӣngăcӫaămӝtăsӕăyӃuătӕăcóăliênăquanăđӃnă phátătriểnăkinhătӃănôngănghiӋpă(Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Tiêu chí Mӭc đӝ ҧnh hѭӣng Ҧnhă hѭӣng Ҧnhă hѭӣngă nhiều ệtăҧnhă hѭӣng Không ҧnhă hѭӣng 1.ăĐiềuăkiӋnătựănhiên,ăvӏătríăđӏaălỦă 2.ăĐҩtăđaiăđѭӧcăgiaoăổnăđӏnh 3.ăCôngăcөăsҧnăxuҩtăvàăkỹăthuậtăcanhătác 4.ăDӏchăvөăkỹăthuậtăvàăchuyểnăgiaoătiӃnăbӝă khoaăhӑc 5.ăHӧpătácăsҧnăxuҩt 6.ăTậpăquánăsҧnăxuҩt,ăsinhăsӕng,ăđặcăđiểmăvĕnă hóa 7. Chѭơngătrìnhădựăánănông,ălâmănghiӋp 8.ăThiênătaiădӏchăbӋnh 10.ăĐiềuătiӃtăcӫaăNhàănѭӟcăvềăgiáă(đҫuăvào,ă đҫuăra) 11.ăYӃuătӕăkhác 35.Ọng/BàăcóăđềăxuҩtăhoặcăkiӃnănghӏăgìăvӟiăNhàănѭӟcăkhông? ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ..................... Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyen_dich_co_cau_kinh_te_nong_nghiep_theo_huong_san_xuat_hang_hoa_o_tinh_bo_keo_nuoc_cong_hoa_dan.pdf
Luận văn liên quan