Luận án Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận- niệu quản ở trẻ em dưới 5 tuổi

Từ 1/2011 đến tháng 6/2013 tại Bệnh viện Nhi Trung ƣơng chúng tôi đã tiến hành áp dụng phẫu thuật nội soi hỗ trợ đƣờng sau phúc mạc sử dụng 1 trocar để điều trị bệnh lý hẹp khúc nối niệu quản bể thận cho 70 bệnh nhi. Qua kết quả nghiên cứu chúng tôi nêu lên những kết luận sau: 1. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc 1 trocar điều trị bệnh lý hẹp khúc nối bể thận- niệu quản chỉ định cho những trƣờng hợp ứ nƣớc thận ở trẻ dƣới 5 tuổi. Tuổi mổ trung bình trong nghiên cứu 22,6±18,6 tháng. 65,71% bệnh nhân trong nghiên cứu dƣới 24 tháng tuổi. Chỉ định phẫu thuật dựa vào chẩn đoán trƣớc sinh và các thăm dò hình ảnh. 82,14% bệnh nhân dƣới 12 tháng có chẩn đoán trƣớc sinh. Đƣờng kính trƣớc sau bể thận trung bình trên siêu âm trƣớc mổ 34,3 mm±8,1mm. Xạ hình thận trƣớc mổ có hình ảnh tắc nghẽn đƣờng bài xuất với thời gian bán thải (T/2) kéo dài trên 20 phút. Chức năng thận trung bình là 47,9±9,8%. Phẫu thuật nội soi hỗ trợ sau phúc mạc 1 trocar điều trị hẹp khúc nối bể thận- niệu quản là một ứng dụng kỹ thuật phù hợp ở trẻ dưới 5 tuổi. Kỹ thuật này có đƣợc những lợi điểm của cả phẫu thuật mổ mở và phẫu thuật nội soi. Với 1 trocar đặt ở dƣới xƣơng sƣờn 12, đƣờng rạch da 1,5cm, sử dụng ống kính có 2 kênh, phẫu tích bằng nội soi sau phúc mạc đƣa khúc nối ra ngoài thành bụng dễ dàng. 2/70 (2,86%) bệnh nhân phải mổ mở do thủng phúc mạc. Phẫu thuật tạo hình theo phƣơng pháp Anderson-Hynes tiến hành thuận lợi qua đƣờng rạch da ở chân trocar trong 91,2% các trƣờng hợp. 8,8% trƣờng hợp phải rạch rộng chân trocar do khó đƣa khúc nối ra ngoài hoặc do không đặt đƣợc thông JJ. Tình trạng viêm bể thận là yếu tố nguy cơ phải mở rộng vết mổ.

pdf181 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc điều trị hẹp khúc nối bể thận- niệu quản ở trẻ em dưới 5 tuổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
is: lessons learned after 16 years of follow-up", Eur Urol, 49(4), pp. 734-8. 31. Davenport K., Minervini A., Timoney A.G., et al. (2005), "Our experience with retroperitoneal and transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for pelvi-ureteric junction obstrucion", Eur Urol, 48(6), pp. 973-7. 32. Drake R.L., Vogl W., Mitchell A.W.M. (2005), Gray's Anatomy. Elsevier Churchill Livingstone, pp. 61-91. 33. Eden C.G. (2007) "Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: a critical analysis of results", Eur Urol, 52(4), pp. 983-9. 34. El-Ghoneimi A., Farhat W., Bolduc S., et al. (2003), "Laparoscopic ismembered pyeloplasty by a retroperitoneal approach in children", BJU Int, 92(1), pp. 104-8. 35. Estrada C.R.Jr. (2008) "Prenatal hydronephrosis: early evaluation", Curr Opin Urol, 18(4), pp. 401-3. 36. Frank D.J., Gearhart J.P., Snyder H.M. (2002), Operative Pediatric Urology. 2nd ed. Churchill Livingstone, pp. 1-11. 37. Gearhart J.P. (2003), Pediatric Urology, W.B. Saundrers, pp. 1-82. 38. Grosfeld J.L., O'Neil J.A.Jr., Fonkalsrud E.W., Coran A.G. (2006) Pediatric Surgery, Elsevier Mosby, pp 1723-1770. 39. Herndon C.D. (2006), "Antenatal hydronephrosis: differential diagnosis, evaluation, and treatment options", ScientificWorldJournal, 6, pp. 2345- 65. 40. Herndon C.D. (2009), "The managament of ureteropelvic junction obstruction presenting with prenatal Hydronephrosis", ScientificWorldJournal, 9, pp. 400-3. 41. Holcomb G.W., Murphy J.P. (2010), Pediatric Surgery Ashcraft's. 5th ed. Saunders, pp. 695-716. 42. Hwang T.K. (2010), "Percutaneous nephroscopic surgery", Korean J Urol, 51(5), pp. 298-307. 43. Janetschek G., Peschel R., Altarac S., et al. (1996), "Laparoscopic and retroperitoneoscopic repair of ureteropelvic junction obstruction", Urology, 47(3), pp. 311-6. 44. Juliano R.V., Mendonca R., Meyer F., et al. (2011), "Long-term outcome of laparoscopic pyeloplasty: multicentric comparative study of techniques and accesses", J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 21(5), pp. 399- 403. 45. Kaneyama K., Yamataka A., Someya T., et al. (2006) "Magnetic resonance urographic parameters for predicting the need for pyeloplasty in infants with prenatally diagnosed severe hydronephrosis", J Urol, 176(4 Pt 2), pp. 1781-4. 46. Karnak I., Woo L., Shah N., et al. (2008), "Prenatally detected ureteropelvic junction obstruction: clinical features and associated urologic abnormalities", Pediatr Surg Int, 24(4), pp. 395-402. 47. Karnak I., Woo L., Shah N., et al. (2009), "Results of a practical protocol for management of prenatally detected hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction", Pediatr Surg Int, 25(1), pp. 61-7. 48. Kelalis P.P., King L.R., Belman A.B. (1992), Clinical Pediatric Urology. 3rd edtion, W.B. Saundrers, ISBN O721632335. 49. Kojima Y., Sasaki S., Mizuno K., et al. (2009), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction in children", Int J Urol, 16(5), pp. 472-6. 50. Kutikov A., Resnick M., Casale P. (2006), "Laparoscopic pyeloplasty in the infant younger than 6 months--is it technically possible?", J Urol., 175(4), pp. 1477-9. 51. Lallas C.D., Pak R.W., Pagnani C., et al. (2011), "The minimally invasive management of ureteropelvic junction obstruction in horseshoe kidneys", World J Urol, 29(1), pp. 91-5. 52. Lasmar M.T., Castro H.A., Vengjer A., et al. (2010), "Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty: Brazilian initial experience with 55 cases", Int Braz J Urol, 36(6), pp. 678-84. 53. Lee R.S., Cendron M., Kinnamon D., et al. (2006), "Antenatal hydronephrosis as a predictor of postnatal outcome: a meta-analysis", Pediatrics, 118(2), pp. 586-93. 54. Lima M., Tursini S., Ruggeri G., et al. (2007), "One trocar assisted pyeloplasty (OTAP): initial experience and codification of a technique", Pediatr Med Chir, 29(2), pp. 108-11. 55. Mandhani A., Kumar D., Kumar A., et al. (2005), "Steps to reduce operative time in laparoscopic dismembered pyeloplasty for moderate to large renal pelvis", Urology, 66(5), pp. 981-4. 56. Matsumoto F., Shimada K. , Kawagoe M., et al. (2007), "Delayed decrease in differential renal function after successful pyeloplasty in children with unilateral antenatally detected hydronephrosis", Int J Urol, 14(6), pp. 488-90. 57. Metzelder M.L., Schier F., Petersen M., et al. (2006), "Laparoscopic transabdominal pyeloplasty in children is feasible irrespective of age", J Urol, 175(2), pp. 688-91. 58. Mitre A.I., Brito A.H., Srougi M. (2008), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in 47 cases", Clinics, 63(5), pp. 631-6. 59. Moon D.A., El-Shazly M.A., Chang C.M. (2006), "Laparoscopic pyeloplasty: evolution of a new gold standard", Urology, 67(5), pp. 932-6. 60. Nerli R.B., Reddy M., Prabha V., et al. (2009), "Complications of laparoscopic pyeloplasty in children", Pediatr Surg Int, 25(4), pp. 343-7. 61. Okumura A., Fuse H., Tsuritani S., et al. (2002), "Percutaneous endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction", Int Urol Nephrol, 34(4), pp. 453-6. 62. Ost M.C., Kaye J.D., Guttman M.J., et al. (2005), "Laparoscopic pyeloplasty versus antegrade endopyelotomy: comparison in 100 patients and a new algorithm for the minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction", Urology, 66(5 Suppl), pp. 47-51. 63. Palese M.A., Munver R., Phillips C.K. (2005), "Robot-assisted laparoscopic dismembered pyeloplasty", JSLS, 9(3), pp. 252-7. 64. Piepsz A. (2011), "Antenatal detection of pelviureteric junction stenosis: main controversies", Semin Nucl Med, 41(1), pp. 11-9. 65. Poulakis V., Witzsch U., Schultheiss D., et al. (2004), "[History of ureteropelvic junction obstruction repair (pyeloplasty). From Trendelenburg (1886) to the present]", Urologe A, 43(12), 1544-59, Die Geschichte der operativen Behandlung der Harnleiterabgangsstenose (Pyeloplastik), Von Trendelenburg (1886) bis zur Gegenwart. 66. Puri P., Hollwarth M.E. (2006), Pediatric Surgery, Springer, pp. 485- 492. 67. Rassweiller J., Subotic S., Feist-Schwenk M., et al. (2007), "Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: long-term experience with an algorithm for laser endopyelotomy and laparoscopic retroperitoneal pyeloplasty", J Urol, 177(3), pp. 1000-5. 68. Reddy M., Nerli R.B., Bashetty R., et al. (2005), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children", J Urol, 174(2), pp. 700-2. 69. Reismann M., Gratz K.F., Metzelder M., et al. (2008), "Excision of the dilated pelvis is not necessary in laparoscopic dismembered pyeloplasty", Eur J Pediatr Surg, 18(1), pp. 19-21. 70. Rubinstein M., Finelli A., Moinzadeh A., et al. (2005), "Outpatient laparoscopic pyeloplasty", Urology, 66(1), pp. 41-3 71. Schuessler W., Grune M.T., Tecuanhuey L.V., et al. (1993), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty", J Urol, 150(6), pp. 1795-9. 72. Schwentner C., Pelzer A., Neururer R., et al. (2007), "Robotic Anderson-Hynes pyeloplasty: 5-year experience of one centre", BJU Int, 100(4), pp. 880-5. 73. Shadpour P., Haghighi R., Maghsoudi R., et al. (2011), "Laparoscopic redo pyeloplasty after failed open surgery", Urol J, 8(1), pp. 31-7. 74. Shoma A.M., El Nahas A.R., Bazeed M.A. (2007) "Laparoscopic pyeloplasty: a prospective randomized comparison between the transperitoneal approach and retroperitoneoscopy", J Urol, 178(5), pp. 2020-4. 75. Sim H.G., Tan Y.H., Wong M. (2005), "Contemporary results of endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction", Ann Acad Med Singapore, 34(2), pp. 179-83. 76. Singh O., Gupta S., Hastir A., et al. (2010), Laparoscopic dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction: experience with 142 cases in a high-volume center", J Endourol, 24(9), pp. 1431-4. 77. Smaldone M.C., Polsky E., Ricchiuti D.J., et al. (2007), "Advances in pediatric urologic laparoscopy", ScientificWorldJournal, 7, pp. 727-41. 78. Soulie M., Salomon L., Patard J., et al. (2001), "Extraperitoneal laparoscopic pyeloplasty: a multicenter study of 55 procedures", J Urol, 166(1), pp. 48-50. 79. Standring S. (2005), "The anatomical basis of clinical practice. 39th. Kidney and Uretere", Gray's Anatomy, Elsevier Churchill Livingstone, pp. 1269-1288. 80. Standring S. (2005), "The anatomical of clinical basis. 39th ed. Development of the urogenital system", Gray's Anatomy, Elsevier Churchill Livingstone, pp. 1373-1394. 81. Sukamar S., Nair B., Sanjeevan K.V., et al. (2008), "Laparoscopic assisted dismembered pyeloplasty in children: intermediate results", Pediatr Surg Int, 24(4), pp. 403-6. 82. Tabel Y., Haskologlu Z.S., Karakas H.M., et al. (2010) "Ultrasonographic screening of newborns for congenital anomalies of the kidney and the urinary tracts", Urol J, 7(3), pp. 161-7. 83. Tan B.J., Smith A.D. (2004). "Ureteropelvic junction obstruction repair: when, how, what?", Curr Opin Urol, 14(2), pp. 55-9. 84. Tan H.L. (1999), "Laparoscopic Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty in children", J Urol, 162(3 Pt 2), pp. 1045-7; discussion 1048. 85. Tan H.L., Roberts J.P. (1996), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children: preliminary results", Br J Urol, 77(6), pp. 909-13. 86. Thomas D.F.M., Duffy P.G., Rickwood A.M.K. (2008), Essentials of Paediatric Urology. Informa, pp. 1-142. 87. Troxel S., Das S., Helfer E., et al. (2006), "Laparoscopy versus dorsal lumbotomy for ureteropelvic junction obstruction repair", J Urol, 176(3), pp. 1073-6. 88. Wagner S., Greco F., Inferrera A., et al. (2010), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty: technique and results in 105 patients", World J Uro, 28(5), pp. 615-8. 89. Wu J.T., Gao Z.L., Shi L., et al. (2009), "Small incision combined with laparoscopy for ureteropelvic junction obstruction: comparison with retroperitoneal laparoscopic pyeloplasty", Chin Med J (Engl), 122(22), pp. 2728-32. 90. Yang Y., Hou Y., Nui Z.B., et al. (2010), "Long-term follow-up and management of prenatally detected, isolated hydronephrosis", J Pediatr Surg, 45(8), pp. 1701-6. 91. Yeung C.K., Tam Y.H., Sihoe J.D., et al. (2001), "Retroperitoneoscopic dismembered pyeloplasty for pelvi-ureteric junction obstruction in infants and children", BJU Int, 87(6), pp. 509-13. 92. Zhang X., Li H., Wang S.C., et al. (2005), "Retroperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty: experience with 50 cases", Urology, 66(3), pp. 514-7. 93. Zhou H., Li H., Zhang X., et al. (2009), "Retroperitoneoscopic Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty in infants and children: a 60- case report", Pediatr Surg Int, 25(6), pp. 519-23. Phụ lục 1 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU BỆNH NHÂN MỔ NỘI SOI SAU PHÚC MẠC HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN 1 LỖ TROCAR HÀNH CHÍNH Mã nghiên cứu Mã số bệnh án Họ tên bệnh Tuổi (tháng) Giới tính 1 nam 2 nữ Địa chỉ Họ tên bố (mẹ) Điện thoại Ngày vào viện Ngày mổ Ngày ra viện Số ngày nằm viện Diễn biến đặc biệt Ghi chú CHUYÊN MÔN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRƢỚC MỔ Tiền sử Siêu âm trƣớc sinh có dấu hiệu thận ứ nƣớc có không Có siêu âm nhứng không phát hiện thận ứ nƣớc Không siêu âm trƣớc sinh Ghi chú Triệu chứng lâm sàng Triệu chứng toàn thân sốt phù không có triệu chứng Triệu chứng cơ năng đái buốt đái dắt đái đục đái máu đau bụng không có triệu chứng Triệu chứng khác Triệu chứng thực thể không có triệu chứng sờ thấy thận to Ghi chú Siêu âm có không Thận bên mổ (bị bệnh) Thời gian phát hiện (tháng) Đƣờng kính trƣớc sau bể thận (mm) Đƣờng kính đài thận (mm) Dày nhu mô thận (mm) Mức độ giãn của thận (nếu có) độ 1 độ 2 độ 3 độ 4 Thận bên không mổ Tình trạng của thận bình thƣờng không bình thƣờng Đƣờng kính trƣớc sau bể thận (mm) Ghi chú Chụp niệu đồ tĩnh mạch có không Hình ảnh điển hình có không Bể thận giãn hình cầu có không Thận ngấm thuốc trong giới hạn ngấm chậm Đài thận tròn nhọn Hình niệu quản có không Mức độ giãn của thận (nếu có) độ 1 độ 2 độ 3 độ 4 Thận câm có không Chụp bàng quang có không Nếu có chụp bình thƣờng trào ngƣợc bàng quang niệu quản Mức độ trào ngƣợc (nếu có) độ 1 độ 2 độ 3 độ 4 Các hình ảnh khác nếu có Chụp đồng vị phóng xạ có không Chức năng thận bên mổ (%) Chức năng thận bên không mổ (%) Thời gian bán thải (phút) Hình ảnh đƣờng cong bài xuất bình thƣờng chậm bài tiết tích lũy Có tắc nghẽn đƣờng bài xuất có không Ghi chú Chụp cộng hƣởng từ có không Hình ảnh Bệnh lý kèm theo Chụp cắt lớp vi tính có không Hình ảnh Bệnh lý kèm theo Xét nghiệm máu Số lƣợng bạch cầu Ure Creatinin Xét nghiệm nƣớc tiểu 10 thông số có không Hồng cầu Bạch cầu Protein Cấy vi khuẩn có không Tên vi khuẩn Kháng sinh nhạy cảm TRONG MỔ Thận đƣợc phẫu thuật phải trái Thời gian mổ (phút) Thời gian bơm hơi (phút) Đặt ống thông JJ có không Mở rộng vết mổ có không Nguyên nhân mở rộng vết mổ bể thận viêm dính không đặt đƣợc JJ nguyên nhân khác Chuyển mổ mở có không Nguyên nhân chuyển mổ mở Ghi chú Các tổn thƣơng trong mổ Tình trạng khúc nối hẹp rõ niệu quản cắm cao niệu quản hẹp dài Nhu mô thận còn dày hồng bóng mỏng nhẽo nhợt nhạt Bể thận giãn căng viêm dày mỏng Động mạch cực dƣới có không Biến chứng trong mổ có không Loại biến chứng Ghi chú SAU MỔ Thời gian nằm viện (ngày) Thời gian cho ăn sau mổ (giờ) Nhiễm trùng vết mổ có không Loại kháng sinh Thời gian dùng kháng sinh (ngày) Biến chứng sau mổ Không biến chứng Nhiễm trùng vết mổ Chảy máu sau mổ Đái máu Bục miệng nối Các biến chứng khác Xử trí biến chứng Điều trị nội bảo tồn Mổ lại Khác Ghi chú SAU KHI RA VIỆN (6 tháng- 1 năm) Triệu chứng lâm sàng có không Dấu hiệu cụ thể nếu có đái đục đái máu đau bụng thận to Nhiễm khuẩn tiết niệu có không Xét nhiệm nƣớc tiểu hồng cầu bạch cầu protein Cấy vi khuẩn có không Tên vi khuẩn Kháng sinh nhạy cảm Siêu âm có không Hình ảnh siêu âm tốt lên không thay đổi xấu hơn trƣớc mổ Đƣờng kính trƣớc sau bể thận (mm) Đƣờng kính đài thận (mm) Dày nhu mô thận (mm) Mức độ giãn của thận (nếu có) độ 1 độ 2 độ 3 độ 4 Chụp niệu đồ tĩnh mạch có không Hình ảnh chụp niệu đồ tĩnh mạch tốt lên không thay đổi xấu hơn trƣớc mổ Bể thận nhỏ lại không thay đổi giãn to hơn Đài thận nhỏ lại không thay đổi giãn to hơn Thời gian ngấm thuốc có thay đổi (ngắn hơn) không thay đổi xấu hơn (kéo dài hơn) Các dấu hiệu khác Chụp xạ hình thận có không Tình trạng của thận tốt lên không thay đổi xấu hơn trƣớc mổ Chức năng thận bên mổ (%) Chức năng thận bên không mổ (%) Thời gian bán thải (phút) Hình ảnh đƣờng cong bài xuất bình thƣờng chậm bài tiết tích lũy Có tắc nghẽn đƣờng bài xuất có không Ghi chú Phụ lục 3 DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN STT TÊN BỆNH NHÂN TUỔI (THÁNG) GIỚI NGÀY MỔ MÃ SỐ BỆNH ÁN 1 Lê Văn T. 3 Nam 13/5/2011 10334380 2 Hoàng Đăng Th. 36 Nam 24/5/2011 11078833 3 Nguyễn Văn H. 18 Nam 14/7/2011 11119243 4 Trần Minh T. 36 Nam 18/7/2011 11876464 5 Nguyễn Tuấn A 59 Nam 22/7/2011 11144640 6 Trần Lâm A 48 Nam 2/8/2011 11138878 7 Trần Quốc Bảo L. 13 Nam 11/8/2011 11160777 8 Hoàng Việt A. 48 Nam 26/8/2011 11383303 9 Nguyễn Trung Đ. 8 Nam 29/8/2011 11164810 10 Trần Huy H. 48 Nam 25/8/2011 11099240 11 Nguyễn Đình Minh S. 36 Nam 19/9/2011 11199431 12 Hoàng Quang T. 6 Nam 13/10/2011 11230802 13 Bùi Anh T. 57 Nam 26/10/2011 11141562 14 Phạm Giang N. 56 Nữ 30/10/2011 7061738 15 Đinh Phan A. 11 Nam 13/12/2011 11283822 16 Ngô Nhật L. 2 Nam 13/12/2011 11250145 17 Phƣơng Lê H. 23 Nam 14/12/2011 11651277 18 Phạm Minh H. 36 Nam 14/12/2011 11003564 19 Hoàng T. 6 Nam 26/12/2011 11153162 20 Nguyễn Văn Tuấn L. 48 Nam 31/1/2012 9084642 STT TÊN BỆNH NHÂN TUỔI (THÁNG) GIỚI NGÀY MỔ MÃ SỐ BỆNH ÁN 21 Vũ Duy H. 7 Nam 15/2/2012 11329721 22 Đỗ Đăng Kh. 22 Nam 22/2/2012 10138974 23 Đoàn Hải N. 48 Nam 1/3/2012 11950146 24 Hồ Xuân Hoàng K 15 Nam 5/3/2012 12955441 25 Đinh Thanh Tr. 11 Nam 6/3/2012 12031827 26 Cao Thanh M. 36 Nữ 7/3/2012 9267108 27 Nguyễn Văn T. 58 Nam 12/3/2012 12006637 28 Phạm Anh Đ. 14 Nam 14/3/2012 11029872 29 Trần Tuấn M. 58 Nam 19/4/2012 7896573 30 Phạm Thế Ph. 3.5 Nam 3/5/2012 11353460 31 Nguyễn Minh Kh. 2 Nam 4/6/2012 2058258 32 Nguyễn Trọng Bình M. 5 Nam 24/6/2012 13454977 33 Nguyễn Nhật A. 5 Nam 25/6/2012 12064081 34 Trần Minh Q. 24 Nam 27/6/2012 12181125 35 Hoàng Kim Ph. 48 Nữ 28/6/2012 12131916 36 Nguyễn Hải Đ. 12 Nam 17/7/2012 11052745 37 Nguyễn Quang T. 36 Nam 3/7/2012 12173919 38 Hoàng Trung D. 18 Nam 10/7/2012 12015484 39 Nguyễn Hải Đ. 12 Nam 17/7/2012 11052745 40 Lê Doãn Huy H. 14 Nam 24/7/2012 12215756 41 Trần Tuệ M. 18 Nam 26/7/2012 12207265 42 Lƣơng Ngọc V. 3 Nam 30/7/2012 12707877 STT TÊN BỆNH NHÂN TUỔI (THÁNG) GIỚI NGÀY MỔ MÃ SỐ BỆNH ÁN 43 Nguyễn Mạnh C. 24 Nam 15/8/2012 11249933 444 Chu Lý Đức Ph. 3 Nam 17/8/2012 12606958 45 Nguyễn Đại Đức Th. 6 Nam 19/9/2012 12060904 46 Nguyễn Duy Kh. 36 Nam 28/9/2012 10021291 47 Ngô Duy T. 15 Nam 2/10/2012 12289472 48 Hà Anh V. 1 Nam 5/10/2012 12326074 49 Đoàn Văn H. 48 Nam 16/10/2012 1220081 50 Dƣơng Lê Bảo Ng. 24 Nữ 29/10/12 12352885 51 Nguyễn Tất Minh H. 36 Nam 3/12/2012 12109438 52 Lƣơng Văn Th. 24 Nam 6/12/2012 12976376 53 Bùi Minh B. 56 Nam 7/12/2012 11818669 54 Trần trọng T. 36 Nam 5/1/2013 12398468 555 Bùi Minh Ngh. 3 Nam 22/1/2013 12005873 56 Đinh Trƣờng G. 1.5 Nam 7/2/2013 12014729 57 Ngô Xuân H. 36 Nam 26/2/2013 12421188 58 Nguyễn Thi Ngoc A. 2.5 Nữ 27/2/13 12017460 59 Trịnh Quang M. 6 Nam 1/3/2013 12332802 60 Nguyễn Nhân H. 13 Nam 12/3/2013 12200315 61 Đoàn Tiến L. 2 Nam 13/3/2013 12422508 62 Lê Nguyễn H. 24 Nam 26/3/2013 13056613 63 Đào Đức M. 12 Nam 28/3/2013 12935255 64 Nguyễn C. 13 Nam 11/4/2013 12400451 STT TÊN BỆNH NHÂN TUỔI (THÁNG) GIỚI NGÀY MỔ MÃ SỐ BỆNH ÁN 65 Lê Khánh L. 1.5 Nam 25/4/2013 13026823 66 Vũ Đức Th. 12 Nam 3/5/2013 13102938 67 Đỗ Thanh T. 6 Nam 6/5/2013 13119385 68 Lƣu Minh T. 11 Nam 9/5/2013 13786753 69 Hoàng Thành N. 24 Nam 14/5/2013 11171638 70 Nguyễn Trọng Bình M. 5 Nam 24/6/2013 13454977 Xác nhận của Thày hƣớng dẫn Xác nhận của bệnh viện Nhi trung ƣơng TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trần Quán Anh (1996), "Nhân 14 trƣờng hợp hẹp bể thận- niệu quản đƣợc xử lý tại bệnh viện Việt Đức- Hà nội", Tạp chí ngoại khoa. 4, tr.19- 22. Vũ Lê Chuyên (1993), Chẩn đoán và điều trị hội chứng khúc nối bể thận - niệu quản, theo dõi hậu phẫu, Luận án PTS Khoa học, Đại học Y dƣợc. TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh. Ngô Đại Hải, Châu Minh Duy (2010), "Phẫu thuật tạo hình khúc nối bể thận- niệu quản qua nội soi sau phúc mạc: kinh nghiệm qua 100 trƣờng hợp", Ngoại khoa, 4-5-6, tr. 227-230. Nguyễn Việt Hoa (2010), Đánh giá kết quả theo dõi xa tạo hình bể thận- niệu quản theo phƣơng pháp Anderson- Hynes, Luận văn tiến sỹ y học . Đại học Y khoa Hà Nội, Hà Nội. Nguyễn Việt Hoa (2013), "Theo dõi và điều trị các dị tật thận-tiết niệu đƣợc chẩn đoán trƣớc sinh tại khoa Nhi Bệnh viện HN Việt Đức", Y học TP. Hồ Chí Minh, 17(3), tr. 129-134. Đỗ Kính (2008), Phôi thai học, Nhà xuất bản Y học, tr. 686-703. Nguyễn Thanh Liêm (2002), Phẫu thuật tiết niệu trẻ em, Nhà xuất bản y học, tr. 7-23. Trần Đình Long, Nguyễn Thanh Liêm (2005), "Nghiên cứu dị tật thận tiết niệu ở trẻ em", Y học Việt nam, 311, tr. 147-152. Nguyễn Danh Tình, Nguyễn Thanh Liêm (1998), "Chẩn đoán và điều trị thận ứ nƣớc do tắc phần nối bể thận - niệu quản", Nhi khoa, 7, tr. 111- 114. Lê Minh Trác, Trần Đình Long (2002), "Mô hình dị tật thận, niệu quản ở trẻ em điều trị nội trú tại viện nhi từ 1/1996-12/2000", Nhi khoa, 10, tr. 336-341. Nguyễn Bửu Triều, Lê Ngọc Từ (1995), "Phôi thai học hệ tiết niệu sinh dục", Bệnh học tiết niệu. Nhà xuất bản Y học, tr. 13-56. Nguyễn Duy Việt, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Anh Dũng (2011), "Kết quả nội soi tạo hình bê thận niệu quản bằng đƣờng qua phúc mạc so với đƣờng sau phúc mạc ở bệnh nhân hẹp phần nối bể thận- niệu quản", Y học TP. Hồ Chí Minh, 3(15), tr. 135-137. TIẾNG ANH Abdelazim I.A., Abdelrazak K.M., Ramy A.R., et al. (2010), "Complementary roles of prenatal sonography and magnetic resonance imaging in diagnosis of fetal renal anomalies", Aust N Z J Obstet Gynaecol., 50(3), pp. 237-41. Agunloye A. (2011), "The role of routine post-natal abdominal ultrasound for newborns in a resource-poor setting: a longitudinal study", BMC Pediatrics, 11(64), pp. 1-7. Ansari M.S., Mandhani A., Singh P., et al. (2008), "Laparoscopic pyeloplasty in children: long-term outcome", Int J Urol., 15(10), pp. 881- 4. Aron M., Goel R., Dash S.C., et al. (2005), "Antegrade endopyelotomy in pelvic kidney", Int Urol Nephrol, 37(1), pp. 13-5. 1. Atug F., Woods M., Burgess S.V., et al. (2005), " Robotic assisted laparoscopic pyeloplasty in children", J Urol, 174(4), pp. 1440-2. Bachmann A., Ruszat R., Foster T., et al. (2006), "Retroperitoneoscopic pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction (UPJO): solving the technical difficulties", Eur Urol, 49(2), pp. 264-72. Baert A.L., Knauth M., Sartor K. (2008), Pediatric Uroradiology 2nd ed. Springer, pp. 1-270. Bansal R., Ansari M.S., Srivastava A. (2012), "Long-term results of pyeloplasty in poorly functioning kidneys in the pediatric age group", Journal of Pediatric Urology, 8, pp. 25-28. Becker A.M. (2009), "Postnatal evaluation of infants with an abnormal antenatal renal sonogram", Curr Opin Pediatr, 21(2), pp. 207-13. Bonnard A., Fouquet V., Carricaburu E., et al. (2005), "Retroperitoneal laparoscopic versus open pyeloplasty in children", J Urol, 173(5), pp. 1710-3; discussion 1713. Brito A.H., Mitre A.I., Arap S. (2002), "Endopyelotomy with the Acucise catheter", Int Braz J Urol, 28(4), pp. 302-9. Caione P., Lais A., Nappo S.G. (2010), "One-port retroperitoneoscopic assisted pyeloplasty versus open dismembered pyeloplasty in young children: preliminary experience", J Urol, 184(5), pp. 2109-15. Calvert R.C., Morsy M., Zelhof B., et al. (2008) "Comparison of laparoscopic and open pyeloplasty in 100 patients with pelvi-ureteric junction obstruction", Surg Endosc, 22(2), pp. 411-4. Canon S.J., Jayanthi V.R., Lowe G.J. (2007) "Which is better-- retroperitoneoscopic or laparoscopic dismembered pyeloplasty in children?", J Urol, 178(4 Pt 2), pp. 1791-5. Casio S., Tien A., Chee W., et al. (2007) "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children younger than 2 years", J Urol, 177(1), pp. 335-8. Castagnetti M., Novara G., Beniamin F., et al. (2008), "Scintigraphic renal function after unilateral pyeloplasty in children: a systematic review", BJU Int, 102(7), pp. 862-8. Cavaliere A., Ermito S., Mammaro A., et al. (2009), "Ultrasound Scanning in Fetal Renal Pelvis Dilatation: not only Hydronephrosis", J Prenat Med, 3(4), pp. 60-1. Chertin B., Pollack A., Poulikov D., et al. (2006), "Conservative treatment of ureteropelvic junction obstruction in children with antenatal diagnosis of hydronephrosis: lessons learned after 16 years of follow-up", Eur Urol, 49(4), pp. 734-8. Davenport K., Minervini A., Timoney A.G., et al. (2005), "Our experience with retroperitoneal and transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for pelvi-ureteric junction obstrucion", Eur Urol, 48(6), pp. 973-7. Drake R.L., Vogl W., Mitchell A.W.M. (2005), Gray's Anatomy. Elsevier Churchill Livingstone, pp. 61-91. Eden C.G. (2007) "Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: a critical analysis of results", Eur Urol, 52(4), pp. 983-9. El-Ghoneimi A., Farhat W., Bolduc S., et al. (2003), "Laparoscopic ismembered pyeloplasty by a retroperitoneal approach in children", BJU Int, 92(1), pp. 104-8. Estrada C.R.Jr. (2008) "Prenatal hydronephrosis: early evaluation", Curr Opin Urol, 18(4), pp. 401-3. Frank D.J., Gearhart J.P., Snyder H.M. (2002), Operative Pediatric Urology. 2nd ed. Churchill Livingstone, pp. 1-11. Gearhart J.P. (2003), Pediatric Urology, W.B. Saundrers, pp. 1-82. Grosfeld J.L., O'Neil J.A.Jr., Fonkalsrud E.W., Coran A.G. (2006) Pediatric Surgery, Elsevier Mosby, pp 1723-1770. Herndon C.D. (2006), "Antenatal hydronephrosis: differential diagnosis, evaluation, and treatment options", ScientificWorldJournal, 6, pp. 2345- 65. Herndon C.D. (2009), "The managament of ureteropelvic junction obstruction presenting with prenatal Hydronephrosis", ScientificWorldJournal, 9, pp. 400-3. Holcomb G.W., Murphy J.P. (2010), Pediatric Surgery Ashcraft's. 5th ed. Saunders, pp. 695-716. Hwang T.K. (2010), "Percutaneous nephroscopic surgery", Korean J Urol, 51(5), pp. 298-307. Janetschek G., Peschel R., Altarac S., et al. (1996), "Laparoscopic and retroperitoneoscopic repair of ureteropelvic junction obstruction", Urology, 47(3), pp. 311-6. Juliano R.V., Mendonca R., Meyer F., et al. (2011), "Long-term outcome of laparoscopic pyeloplasty: multicentric comparative study of techniques and accesses", J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 21(5), pp. 399-403. Kaneyama K., Yamataka A., Someya T., et al. (2006) "Magnetic resonance urographic parameters for predicting the need for pyeloplasty in infants with prenatally diagnosed severe hydronephrosis", J Urol, 176(4 Pt 2), pp. 1781-4. Karnak I., Woo L., Shah N., et al. (2008), "Prenatally detected ureteropelvic junction obstruction: clinical features and associated urologic abnormalities", Pediatr Surg Int, 24(4), pp. 395-402. Karnak I., Woo L., Shah N., et al. (2009), "Results of a practical protocol for management of prenatally detected hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction", Pediatr Surg Int, 25(1), pp. 61-7. Kelalis P.P., King L.R., Belman A.B. (1992), Clinical Pediatric Urology. 3rd edtion, W.B. Saundrers, ISBN O721632335. Kojima Y., Sasaki S., Mizuno K., et al. (2009), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction in children", Int J Urol, 16(5), pp. 472-6. Kutikov A., Resnick M., Casale P. (2006), "Laparoscopic pyeloplasty in the infant younger than 6 months--is it technically possible?", J Urol., 175(4), pp. 1477-9. Lallas C.D., Pak R.W., Pagnani C., et al. (2011), "The minimally invasive management of ureteropelvic junction obstruction in horseshoe kidneys", World J Urol, 29(1), pp. 91-5. Lasmar M.T., Castro H.A., Vengjer A., et al. (2010), "Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty: Brazilian initial experience with 55 cases", Int Braz J Urol, 36(6), pp. 678-84. Lee R.S., Cendron M., Kinnamon D., et al. (2006), "Antenatal hydronephrosis as a predictor of postnatal outcome: a meta-analysis", Pediatrics, 118(2), pp. 586-93. Lima M., Tursini S., Ruggeri G., et al. (2007), "One trocar assisted pyeloplasty (OTAP): initial experience and codification of a technique", Pediatr Med Chir, 29(2), pp. 108-11. Mandhani A., Kumar D., Kumar A., et al. (2005), "Steps to reduce operative time in laparoscopic dismembered pyeloplasty for moderate to large renal pelvis", Urology, 66(5), pp. 981-4. Matsumoto F., Shimada K. , Kawagoe M., et al. (2007), "Delayed decrease in differential renal function after successful pyeloplasty in children with unilateral antenatally detected hydronephrosis", Int J Urol, 14(6), pp. 488-90. Metzelder M.L., Schier F., Petersen M., et al. (2006), "Laparoscopic transabdominal pyeloplasty in children is feasible irrespective of age", J Urol, 175(2), pp. 688-91. Mitre A.I., Brito A.H., Srougi M. (2008), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in 47 cases", Clinics, 63(5), pp. 631-6. Moon D.A., El-Shazly M.A., Chang C.M. (2006), "Laparoscopic pyeloplasty: evolution of a new gold standard", Urology, 67(5), pp. 932-6. Nerli R.B., Reddy M., Prabha V., et al. (2009), "Complications of laparoscopic pyeloplasty in children", Pediatr Surg Int, 25(4), pp. 343-7. Okumura A., Fuse H., Tsuritani S., et al. (2002), "Percutaneous endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction", Int Urol Nephrol, 34(4), pp. 453-6. Ost M.C., Kaye J.D., Guttman M.J., et al. (2005), "Laparoscopic pyeloplasty versus antegrade endopyelotomy: comparison in 100 patients and a new algorithm for the minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction", Urology, 66(5 Suppl), pp. 47-51. Palese M.A., Munver R., Phillips C.K. (2005), "Robot-assisted laparoscopic dismembered pyeloplasty", JSLS, 9(3), pp. 252-7. Piepsz A. (2011), "Antenatal detection of pelviureteric junction stenosis: main controversies", Semin Nucl Med, 41(1), pp. 11-9. Poulakis V., Witzsch U., Schultheiss D., et al. (2004), "[History of ureteropelvic junction obstruction repair (pyeloplasty). From Trendelenburg (1886) to the present]". Urologe A, 43(12), 1544-59. Die Geschichte der operativen Behandlung der Harnleiterabgangsstenose (Pyeloplastik). Von Trendelenburg (1886) bis zur Gegenwart. Puri P., Hollwarth M.E. (2006), Pediatric Surgery, Springer, pp. 485-492. Rassweiller J., Subotic S., Feist-Schwenk M., et al. (2007), "Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: long-term experience with an algorithm for laser endopyelotomy and laparoscopic retroperitoneal pyeloplasty", J Urol, 177(3), pp. 1000-5. Reddy M., Nerli R.B., Bashetty R., et al. (2005), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children", J Urol, 174(2), pp. 700-2. Reismann M., Gratz K.F., Metzelder M., et al. (2008), "Excision of the dilated pelvis is not necessary in laparoscopic dismembered pyeloplasty", Eur J Pediatr Surg, 18(1), pp. 19-21. Rubinstein M., Finelli A., Moinzadeh A., et al. (2005), "Outpatient laparoscopic pyeloplasty", Urology, 66(1), pp. 41-3 Schuessler W., Grune M.T., Tecuanhuey L.V., et al. (1993), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty", J Urol, 150(6), pp. 1795-9. Schwentner C., Pelzer A., Neururer R., et al. (2007), "Robotic Anderson- Hynes pyeloplasty: 5-year experience of one centre", BJU Int, 100(4), pp. 880-5. Shadpour P., Haghighi R., Maghsoudi R., et al. (2011), "Laparoscopic redo pyeloplasty after failed open surgery", Urol J, 8(1), pp. 31-7. Shoma A.M., El Nahas A.R., Bazeed M.A. (2007) "Laparoscopic pyeloplasty: a prospective randomized comparison between the transperitoneal approach and retroperitoneoscopy", J Urol, 178(5), pp. 2020-4. Sim H.G., Tan Y.H., Wong M. (2005), "Contemporary results of endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction", Ann Acad Med Singapore, 34(2), pp. 179-83. Singh O., Gupta S., Hastir A., et al. (2010), Laparoscopic dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction: experience with 142 cases in a high-volume center", J Endourol, 24(9), pp. 1431-4. Smaldone M.C., Polsky E., Ricchiuti D.J., et al. (2007), "Advances in pediatric urologic laparoscopy", ScientificWorldJournal, 7, pp. 727-41. Soulie M., Salomon L., Patard J., et al. (2001), "Extraperitoneal laparoscopic pyeloplasty: a multicenter study of 55 procedures", J Urol, 166(1), pp. 48-50. Standring S. (2005), "The anatomical basis of clinical practice. 39th. Kidney and Uretere", Gray's Anatomy, Elsevier Churchill Livingstone, pp. 1269-1288. Standring S. (2005), "The anatomical of clinical basis. 39th ed. Development of the urogenital system", Gray's Anatomy, Elsevier Churchill Livingstone, pp. 1373-1394. Sukamar S., Nair B., Sanjeevan K.V., et al. (2008), "Laparoscopic assisted dismembered pyeloplasty in children: intermediate results", Pediatr Surg Int, 24(4), pp. 403-6. Tabel Y., Haskologlu Z.S., Karakas H.M., et al. (2010) "Ultrasonographic screening of newborns for congenital anomalies of the kidney and the urinary tracts", Urol J, 7(3), pp. 161-7. Tan B.J., Smith A.D. (2004). "Ureteropelvic junction obstruction repair: when, how, what?", Curr Opin Urol, 14(2), pp. 55-9. Tan H.L. (1999), "Laparoscopic Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty in children", J Urol, 162(3 Pt 2), pp. 1045-7; discussion 1048. Tan H.L., Roberts J.P. (1996), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children: preliminary results", Br J Urol, 77(6), pp. 909-13. Thomas D.F.M., Duffy P.G., Rickwood A.M.K. (2008), Essentials of Paediatric Urology. Informa, pp. 1-142. Troxel S., Das S., Helfer E., et al. (2006), "Laparoscopy versus dorsal lumbotomy for ureteropelvic junction obstruction repair", J Urol, 176(3), pp. 1073-6. Wagner S., Greco F., Inferrera A., et al. (2010), "Laparoscopic dismembered pyeloplasty: technique and results in 105 patients", World J Uro, 28(5), pp. 615-8. Wu J.T., Gao Z.L., Shi L., et al. (2009), "Small incision combined with laparoscopy for ureteropelvic junction obstruction: comparison with retroperitoneal laparoscopic pyeloplasty", Chin Med J (Engl), 122(22), pp. 2728-32. Yang Y., Hou Y., Nui Z.B., et al. (2010), "Long-term follow-up and management of prenatally detected, isolated hydronephrosis", J Pediatr Surg, 45(8), pp. 1701-6. Yeung C.K., Tam Y.H., Sihoe J.D., et al. (2001), "Retroperitoneoscopic dismembered pyeloplasty for pelvi-ureteric junction obstruction in infants and children", BJU Int, 87(6), pp. 509-13. Zhang X., Li H., Wang S.C., et al. (2005), "Retroperitoneal laparoscopic dismembered pyeloplasty: experience with 50 cases", Urology, 66(3), pp. 514-7. Zhou H., Li H., Zhang X., et al. (2009), "Retroperitoneoscopic Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty in infants and children: a 60- case report", Pediatr Surg Int, 25(6), pp. 519-23. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. ANH TRẦN QUÁN. Nhân 14 trƣờng hợp hẹp bể thận- niệu quản đƣợc xử lý tại bệnh viện Việt Đức- Hà nội. Tạp chí ngoại khoa. 1996;4:19-22. 2. CHUYÊN VŨ LÊ. Chẩn đoán và điều trị hội chứng khúc nối bể thận - niệu quản, theo dõi hậu phẫu. Luận văn PTS Khoa học. Đại học Y dƣợc - TP Hồ Chí Minh. 1993. 3. HẢI,HẢI NGÔ ĐẠI,DUY CHÂU MINHet al. Phẫu thuật tạo hình khúc nối bể thận- niệu quản qua nội soi sau phúc mạc: kinh nghiêm qua 100 trƣờng hợp. Ngoại khoa. 2010;Số 4-5-6:227-230. 4. HOA NGUYỄN VIỆT. Đánh giá kết quả theo dõi xa tạo hình bể thận- niệu quản theo phƣơng pháp Anderson- Hynes Luận văn tiến sỹ . Đại học Y khoa Hà nội. 2010. 5. HOA NGUYỄN VIỆT. Theo dõi và điều trị các dị tật thận-tiết niệu đƣợc chẩn đoán trƣớc sinh tại khoa Nhi Bệnh viện HN Việt Đức. Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2013;17(3):129-134. 6. KÍNH DỖ. Phôi thai học: Nhà xuất bản y học; 2008. 7. LIÊM NGUYỄN THANH. Phẫu thuật tiết niệu trẻ em: Nhà xuất bản y học; 2002. 8. LONG TRẦN ĐÌNH &LIÊM NGUYỄN THANH Nghiên cứu dị tật thận tiết niệu ở trẻ em. Y học Việt nam. 2005;311:147-152. 9. TÌNH NGUYỄN DANH&LIÊM NGUYỄN THANH. Chẩn đoán và điều trị thận ứ nƣớc do tắc phần nối bể thận - niệu quản. Nhi khoa. 1998;7:111-114. 10. TRÁC LÊ MINH&LONG TRẦN ĐÌNH. Mô hình dị tật thận, niệu quản ở trẻ em điều trị nội trú tại viện nhi từ 1/1996-12/2000. Nhi khoa. 2002;10:336-341. 11. TRIỀU,TRIỀU NGUYỄN BỬU&TỪ LÊ NGỌC. Phôi thai học hệ tiết niệu sinh dục. Bệnh học tiết niệu. Nhà xuất bản Y học Hà Nội. 1995. 12. VIỆT&NGUYỄN DUY VIỆT NGUYỄN THANH LIÊM, LÊ ANH DŨNG. Kết quả nội soi tạo hình bê thận niệu quản bằng đƣờng qua phúc mạc so với đƣờng sau phúc mạc ở bệnh nhân hẹp phần nối bể thận- niệu quản. Y học thành phố Hồ Chí Minh. 2011;3(15):135-137. 13. ABDELAZIM I. A.,ABDELRAZAK K. M.,RAMY A. R.et al. Complementary roles of prenatal sonography and magnetic resonance imaging in diagnosis of fetal renal anomalies. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2010;50(3):237-41. Epub 2010/07/14. 14. AGUNLOYE ATINUKE. the role of routine post-natal abdominal ultrasound for newborns in a resource-poor setting: a longitudinal study. BMC Pediatrics. 2011;11(64):1-7. 15. ANSARI M. S.,MANDHANI A.,SINGH P.et al. Laparoscopic pyeloplasty in children: long- term outcome. Int J Urol. 2008;15(10):881-4. Epub 2008/09/09. 16. ARON M.,GOEL R.,DASH S. C.et al. Antegrade endopyelotomy in pelvic kidney. Int Urol Nephrol. 2005;37(1):13-5. Epub 2005/09/01. 17. ATUG F.,WOODS M.,BURGESS S. V.et al. Robotic assisted laparoscopic pyeloplasty in children. J Urol. 2005;174(4 Pt 1):1440-2. Epub 2005/09/08. 18. BACHMANN A.,RUSZAT R.,FORSTER T.et al. Retroperitoneoscopic pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction (UPJO): solving the technical difficulties. Eur Urol. 2006;49(2):264-72. Epub 2006/01/28. 19. BAERT A L,KNAUTH M&SARTOR K. Pediatric Uroradiology 2nd ed. Springer. 2008. 20. BANSAL R,ANSARI M S&SRIVASTAVA A. Long-term results of pyeloplasty in poorly functioning kidneys in the pediatric age group. Journal of Pediatric Urology. 2012;8:25-28. 21. BECKER A. M. Postnatal evaluation of infants with an abnormal antenatal renal sonogram. Curr Opin Pediatr. 2009;21(2):207-13. Epub 2009/08/11. 22. BONNARD A.,FOUQUET V.,CARRICABURU E.et al. Retroperitoneal laparoscopic versus open pyeloplasty in children. J Urol. 2005;173(5):1710-3; discussion 1713. Epub 2005/04/12. 23. BRITO A. H.,MITRE A. I.&ARAP S. Endopyelotomy with the Acucise catheter. Int Braz J Urol. 2002;28(4):302-9; discussion 309-10. Epub 2005/03/08. 24. CAIONE P.,LAIS A.&NAPPO S. G. One-port retroperitoneoscopic assisted pyeloplasty versus open dismembered pyeloplasty in young children: preliminary experience. J Urol. 2010;184(5):2109-15. Epub 2010/09/21. 25. CALVERT R. C.,MORSY M. M.,ZELHOF B.et al. Comparison of laparoscopic and open pyeloplasty in 100 patients with pelvi-ureteric junction obstruction. Surg Endosc. 2008;22(2):411- 4. Epub 2007/06/27. 26. CANON S. J.,JAYANTHI V. R.&LOWE G. J. Which is better--retroperitoneoscopic or laparoscopic dismembered pyeloplasty in children? J Urol. 2007;178(4 Pt 2):1791-5; discussion 1795. Epub 2007/08/21. 27. CASCIO S.,TIEN A.,CHEE W.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children younger than 2 years. J Urol. 2007;177(1):335-8. Epub 2006/12/13. 28. CASTAGNETTI M.,NOVARA G.,BENIAMIN F.et al. Scintigraphic renal function after unilateral pyeloplasty in children: a systematic review. BJU Int. 2008;102(7):862-8. Epub 2008/03/14. 29. CAVALIERE A.,ERMITO S.,MAMMARO A.et al. Ultrasound Scanning in Fetal Renal Pelvis Dilatation: not only Hydronephrosis. J Prenat Med. 2009;3(4):60-1. Epub 2009/10/01. 30. CHERTIN B.,POLLACK A.,KOULIKOV D.et al. Conservative treatment of ureteropelvic junction obstruction in children with antenatal diagnosis of hydronephrosis: lessons learned after 16 years of follow-up. Eur Urol. 2006;49(4):734-8. Epub 2006/03/01. 31. DAVENPORT K.,MINERVINI A.,TIMONEY A. G.et al. Our experience with retroperitoneal and transperitoneal laparoscopic pyeloplasty for pelvi-ureteric junction obstruction. Eur Urol. 2005;48(6):973-7. Epub 2005/09/21. 32. DRAKE RICHARD L.,VOGL WAYNE&MITCHELL ADAM. Gray's Anatomy. Elsevier Churchill Livingstone. 2005;ISBN: 9780443069109. 33. EDEN C. G. Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: a critical analysis of results. Eur Urol. 2007;52(4):983-9. Epub 2007/07/17. 34. EL-GHONEIMI A.,FARHAT W.,BOLDUC S.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty by a retroperitoneal approach in children. BJU Int. 2003;92(1):104-8; discussion 108. Epub 2003/06/26. 35. ESTRADA C. R., JR. Prenatal hydronephrosis: early evaluation. Curr Opin Urol. 2008;18(4):401-3. Epub 2008/06/04. 36. FRANK J D,P GEARHART J&SNYDER H M. Operative Pediatric Urology. 2nd ed. Churchill Livingstone. 2002. 37. GEARHARD PJ,RINK RC&MOURIQUAND P. Pediatric Urology. W.B. Saundrers. 2001. 38. GROSFELD JAY,O'NEILL JAMES&CORAN ARNOLD. Pediatric Surgery. Elsevier Mosby. 2006;6th Edition. ISBN 9780323028424. 39. HERNDON C. D. Antenatal hydronephrosis: differential diagnosis, evaluation, and treatment options. ScientificWorldJournal. 2006;6:2345-65. Epub 2007/07/11. 40. HERNDON C. D. The Role of Ultrasound in Predicting Surgical Intervention for Prenatal Hydronephrosis. J Urol. 2012. Epub 2012/03/20. 41. HOLCOMB J W&PMURPHY J. Pediatric Surgery Ashcraft's. 5th ed. Saunders 2010. 42. HWANG T. K. Percutaneous nephroscopic surgery. Korean J Urol. 2010;51(5):298-307. Epub 2010/05/25. 43. JANETSCHEK G.,PESCHEL R.,ALTARAC S.et al. Laparoscopic and retroperitoneoscopic repair of ureteropelvic junction obstruction. Urology. 1996;47(3):311-6. Epub 1996/03/01. 44. JULIANO R. V.,MENDONCA R. R.,MEYER F.et al. Long-term outcome of laparoscopic pyeloplasty: multicentric comparative study of techniques and accesses. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011;21(5):399-403. Epub 2011/05/13. 45. KANEYAMA K.,YAMATAKA A.,SOMEYA T.et al. Magnetic resonance urographic parameters for predicting the need for pyeloplasty in infants with prenatally diagnosed severe hydronephrosis. J Urol. 2006;176(4 Pt 2):1781-4; discussion 1784-5. Epub 2006/09/02. 46. KARNAK I.,WOO L. L.,SHAH S. N.et al. Prenatally detected ureteropelvic junction obstruction: clinical features and associated urologic abnormalities. Pediatr Surg Int. 2008;24(4):395-402. Epub 2008/02/08. 47. KARNAK I.,WOO L. L.,SHAH S. N.et al. Results of a practical protocol for management of prenatally detected hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction. Pediatr Surg Int. 2009;25(1):61-7. Epub 2008/12/02. 48. KELALIS,KING&BELMAN. Clinical Pediatric Urology. 3rd edtion. W.B. Saundrers. 1992;ISBN O721632335. 49. KOJIMA Y.,SASAKI S.,MIZUNO K.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction in children. Int J Urol. 2009;16(5):472-6. Epub 2009/04/23. 50. KUTIKOV A.,RESNICK M.&CASALE P. Laparoscopic pyeloplasty in the infant younger than 6 months--is it technically possible? J Urol. 2006;175(4):1477-9; discussion 1479. Epub 2006/03/07. 51. LALLAS C. D.,PAK R. W.,PAGNANI C.et al. The minimally invasive management of ureteropelvic junction obstruction in horseshoe kidneys. World J Urol. 2011;29(1):91-5. Epub 2010/03/06. 52. LASMAR M. T.,CASTRO H. A., JR.,VENGJER A.et al. Transperitoneal laparoscopic pyeloplasty: Brazilian initial experience with 55 cases. Int Braz J Urol. 2010;36(6):678-84; discussion 684. Epub 2010/12/24. 53. LEE R. S.,CENDRON M.,KINNAMON D. D.et al. Antenatal hydronephrosis as a predictor of postnatal outcome: a meta-analysis. Pediatrics. 2006;118(2):586-93. Epub 2006/08/03. 54. LIMA M.,TURSINI S.,RUGGERI G.et al. One trocar assisted pyeloplasty (OTAP): initial experience and codification of a technique. Pediatr Med Chir. 2007;29(2):108-11. Epub 2007/04/28. 55. MANDHANI A.,KUMAR D.,KUMAR A.et al. Steps to reduce operative time in laparoscopic dismembered pyeloplasty for moderate to large renal pelvis. Urology. 2005;66(5):981-4. Epub 2005/11/16. 56. MATSUMOTO F.,SHIMADA K.,KAWAGOE M.et al. Delayed decrease in differential renal function after successful pyeloplasty in children with unilateral antenatally detected hydronephrosis. Int J Urol. 2007;14(6):488-90. Epub 2007/06/27. 57. METZELDER M. L.,SCHIER F.,PETERSEN C.et al. Laparoscopic transabdominal pyeloplasty in children is feasible irrespective of age. J Urol. 2006;175(2):688-91. Epub 2006/01/13. 58. MITRE A. I.,BRITO A. H.&SROUGI M. Laparoscopic dismembered pyeloplasty in 47 cases. Clinics (Sao Paulo). 2008;63(5):631-6. Epub 2008/10/18. 59. MOON D. A.,EL-SHAZLY M. A.,CHANG C. M.et al. Laparoscopic pyeloplasty: evolution of a new gold standard. Urology. 2006;67(5):932-6. Epub 2006/04/26. 60. NERLI R. B.,REDDY M.,PRABHA V.et al. Complications of laparoscopic pyeloplasty in children. Pediatr Surg Int. 2009;25(4):343-7. Epub 2009/03/04. 61. OKUMURA A.,FUSE H.,TSURITANI S.et al. Percutaneous endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction. Int Urol Nephrol. 2002;34(4):453-6. Epub 2003/10/28. 62. OST M. C.,KAYE J. D.,GUTTMAN M. J.et al. Laparoscopic pyeloplasty versus antegrade endopyelotomy: comparison in 100 patients and a new algorithm for the minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction. Urology. 2005;66(5 Suppl):47-51. Epub 2005/10/01. 63. PALESE M. A.,MUNVER R.,PHILLIPS C. K.et al. Robot-assisted laparoscopic dismembered pyeloplasty. JSLS. 2005;9(3):252-7. Epub 2005/08/27. 64. PIEPSZ A. Antenatal detection of pelviureteric junction stenosis: main controversies. Semin Nucl Med. 2011;41(1):11-9. Epub 2010/11/30. 65. POULAKIS V.,WITZSCH U.,SCHULTHEISS D.et al. [History of ureteropelvic junction obstruction repair (pyeloplasty). From Trendelenburg (1886) to the present]. Urologe A. 2004;43(12):1544-59. Epub 2004/08/19. Die Geschichte der operativen Behandlung der Harnleiterabgangsstenose (Pyeloplastik). Von Trendelenburg (1886) bis zur Gegenwart. 66. PURI P&HOLLWARTH M. Pediatric Surgery. Springer. 2006;ISBN 10354040738. 67. RASSWEILER J. J.,SUBOTIC S.,FEIST-SCHWENK M.et al. Minimally invasive treatment of ureteropelvic junction obstruction: long-term experience with an algorithm for laser endopyelotomy and laparoscopic retroperitoneal pyeloplasty. J Urol. 2007;177(3):1000-5. Epub 2007/02/14. 68. REDDY M.,NERLI R. B.,BASHETTY R.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children. J Urol. 2005;174(2):700-2. Epub 2005/07/12. 69. REISMANN M.,GRATZ K. F.,METZELDER M.et al. Excision of the dilated pelvis is not necessary in laparoscopic dismembered pyeloplasty. Eur J Pediatr Surg. 2008;18(1):19-21. Epub 2008/02/28. 70. RUBINSTEIN M.,FINELLI A.,MOINZADEH A.et al. Outpatient laparoscopic pyeloplasty. Urology. 2005;66(1):41-3; discussion 43-4. Epub 2005/07/05. 71. SCHUESSLER W. W.,GRUNE M. T.,TECUANHUEY L. V.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty. J Urol. 1993;150(6):1795-9. Epub 1993/12/01. 72. SCHWENTNER C.,PELZER A.,NEURURER R.et al. Robotic Anderson-Hynes pyeloplasty: 5- year experience of one centre. BJU Int. 2007;100(4):880-5. Epub 2007/05/31. 73. SHADPOUR P.,HAGHIGHI R.,MAGHSOUDI R.et al. Laparoscopic redo pyeloplasty after failed open surgery. Urol J. 2011;8(1):31-7. Epub 2011/03/16. 74. SHOMA A. M.,EL NAHAS A. R.&BAZEED M. A. Laparoscopic pyeloplasty: a prospective randomized comparison between the transperitoneal approach and retroperitoneoscopy. J Urol. 2007;178(5):2020-4; discussion 2024. Epub 2007/09/18. 75. SIM H. G.,TAN Y. H.&WONG M. Contemporary results of endopyelotomy for ureteropelvic junction obstruction. Ann Acad Med Singapore. 2005;34(2):179-83. Epub 2005/04/14. 76. SINGH O.,GUPTA S. S.,HASTIR A.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction: experience with 142 cases in a high-volume center. J Endourol. 2010;24(9):1431-4. Epub 2010/07/16. 77. SMALDONE M. C.,POLSKY E.,RICCHIUTI D. J.et al. Advances in pediatric urologic laparoscopy. ScientificWorldJournal. 2007;7:727-41. Epub 2007/07/11. 78. SOULIE M.,SALOMON L.,PATARD J. J.et al. Extraperitoneal laparoscopic pyeloplasty: a multicenter study of 55 procedures. J Urol. 2001;166(1):48-50. Epub 2001/07/04. 79. STANDRING SUSAN. Gray's Anatomy. The anatomical basis of clinical practice. 39th. Kidney and Uretere. Elsevier Churchill Livingstone. 2005;ISBN 0443071683 1269-1288. 80. STANDRING SUSAN. Gray's Anatomy. The anatomical of clinical basis. 39th ed. Development of the urogenital system. Elsevier Churchill Livingstone. 2005;ISBN 0443071683:1373-1394. 81. SUKUMAR S.,NAIR B.,SANJEEVAN K. V.et al. Laparoscopic assisted dismembered pyeloplasty in children: intermediate results. Pediatr Surg Int. 2008;24(4):403-6. Epub 2008/02/13. 82. TABEL Y.,HASKOLOGLU Z. S.,KARAKAS H. M.et al. Ultrasonographic screening of newborns for congenital anomalies of the kidney and the urinary tracts. Urol J. 2010;7(3):161-7. Epub 2010/09/17. 83. TAN B. J.&SMITH A. D. Ureteropelvic junction obstruction repair: when, how, what? Curr Opin Urol. 2004;14(2):55-9. Epub 2004/04/13. 84. TAN H. L. Laparoscopic Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty in children. J Urol. 1999;162(3 Pt 2):1045-7; discussion 1048. Epub 1999/08/24. 85. TAN H. L.&ROBERTS J. P. Laparoscopic dismembered pyeloplasty in children: preliminary results. Br J Urol. 1996;77(6):909-13. Epub 1996/06/01. 86. THOMAS DAVID. Essentials of Paediatric Urology. 2nd ed. Embryology. Informa. 2008;ISBN 1841846333:1-13. 87. TROXEL S.,DAS S.,HELFER E.et al. Laparoscopy versus dorsal lumbotomy for ureteropelvic junction obstruction repair. J Urol. 2006;176(3):1073-6. Epub 2006/08/08. 88. WAGNER S.,GRECO F.,INFERRERA A.et al. Laparoscopic dismembered pyeloplasty: technique and results in 105 patients. World J Urol. 2010;28(5):615-8. Epub 2009/10/23. 89. WU J. T.,GAO Z. L.,SHI L.et al. Small incision combined with laparoscopy for ureteropelvic junction obstruction: comparison with retroperitoneal laparoscopic pyeloplasty. Chin Med J (Engl). 2009;122(22):2728-32. Epub 2009/12/03. 90. YANG Y,HOU Y,NIU Z. B.et al. Long-term follow-up and management of prenatally detected, isolated hydronephrosis. J Pediatr Surg. 2010;45(8):1701-6. Epub 2010/08/18. 91. YEUNG C. K.,TAM Y. H.,SIHOE J. D.et al. Retroperitoneoscopic dismembered pyeloplasty for pelvi-ureteric junction obstruction in infants and children. BJU Int. 2001;87(6):509-13. Epub 2001/04/12. 92. ZHANG X.,LI H. Z.,MA X.et al. Retrospective comparison of retroperitoneal laparoscopic versus open dismembered pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction. J Urol. 2006;176(3):1077-80. Epub 2006/08/08. 93. ZHOU H.,LI H.,ZHANG X.et al. Retroperitoneoscopic Anderson-Hynes dismembered pyeloplasty in infants and children: a 60-case report. Pediatr Surg Int. 2009;25(6):519-23. Epub 2009/05/08.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_ung_dung_phau_thuat_noi_soi_sau_phuc_mac_dieu_tri_hep_khuc_noi_be_than_nieu_quan_o_tre_em.pdf
Luận văn liên quan