Phần 1 - Chương trình chuyên viên

Phần I – Lớp chuyên viên 1. Quyền lực chính trị là gi? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? 2. Hệ thống chính trị là gì? Phân tích các yếu tố cấu hình thành hệ thống chính trị. 3. Anh /Chị hãy trình bày cấu trúc của hẹ thống chính trị ở nước ta hiện nay và phân tích vai trò của các yếu tố cấu hthanhf trong hệ thống đó. 4. Anh/ chị hãy phân tích vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. 5. Cương lĩnh xây dựng đát nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH(Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: ,, Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”. Anh/chị hãy phân tích luận điểm trên. 6. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giữa giai cấp công Gnhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo”. Anh/ chị hãy phân tích luận điểm trên.

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4306 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần 1 - Chương trình chuyên viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI Phần I – Lớp chuyên viên Quyền lực chính trị là gi? Tại sao nói quyền lực nhà nước là loại hình quyền lực quan trọng nhất trong quyền lực chính trị? Hệ thống chính trị là gì? Phân tích các yếu tố cấu hình thành hệ thống chính trị. Anh /Chị hãy trình bày cấu trúc của hẹ thống chính trị ở nước ta hiện nay và phân tích vai trò của các yếu tố cấu hthanhf trong hệ thống đó. Anh/ chị hãy phân tích vai trò của đảng cộng sản việt nam trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Cương lĩnh xây dựng đát nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH(Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: ,, Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện”. Anh/chị hãy phân tích luận điểm trên. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội( bổ sung phát triển năm 2011) xác định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nên tảng là liên minh giữa giai cấp công Gnhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo”. Anh/ chị hãy phân tích luận điểm trên. Anh/ chị hãy phân tích vai trò của quốc hội trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở nước ta hiện nay. Chức năng pháp luật là gì? Anh/ chị hãy phân tích các chức năng chủ yếu của pháp luật. Note:phân tích mặt mạnh và yếu của pháp luật. Luật nào cũng chưa phụ hợp lám, chưa chuẩn, chưa thể hiện được giá trị của kinh tế, luật của chúng ta … Tại sao phải tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa? Anh/chị hãy phân tích các giải pháp để tăng cường pháp chế xhcn ở nước ta hiện nay. Quy chế làm việc của cơ quan nhà nước là gì? Anh/ chị hãy phân tích các đặc điểm chủ yếu của quy chế làm việc của cơ quan nhà nước. Note: cơ quan nhà nước có 3 cơ quan: Hãy phân tích những nội dung chủ yếu của quy chế làm việc của tài nguyên môi trường. Tùy thuộc vào chức năng của cơ quan, ứng với chức năng nhiệm vụ sẽ có quy chế làm việc đặc thù của cơ quan đó.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi ôn tập phần 1 chương trình chuyên viên.doc
Luận văn liên quan