Luận án Nghiên cứu ứng dụng phương pháp công nghệ sinh học và truyền thống trong nhân giống, tạo sinh khối rễ và trồng trọt cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) tại Gia Lâm Hà Nội

5.2. Đề nghị 1. Ứng dụng quy trình nhân nhanh in vitro cây Đan sâm vào sản xuất cây giống Đan sâm chất lƣợng cao ở các cơ sở sản xuất giống góp phần chủ động nguồn giống dƣợc liệu Đan sâm trong nƣớc. Đồng thời, tiến hành trồng sản xuất thử nghiệm cây Đan sâm có nguồn gốc nuôi cấy mô tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. 2. Các dòng rễ tơ Đan sâm là nguồn vật liệu quý phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất hợp chất thứ cấp. Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn cơ chế phân tử liên quan đến sự tích lũy hoạt chất mục tiêu, từ đó có phƣơng thức tác động để nâng cao hoạt chất mục tiêu hiệu quả. Đồng thời, thiết lập quá trình nhân nuôi sinh khối rễ Đan sâm ở quy mô lớn nhằm sản xuất các hợp chất thứ cấp từ rễ Đan sâm phục vụ nền công nghiệp dƣợc liệu Việt Nam.

pdf156 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 31/07/2018 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu ứng dụng phương pháp công nghệ sinh học và truyền thống trong nhân giống, tạo sinh khối rễ và trồng trọt cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) tại Gia Lâm Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0.5046 Ảnh hƣởng của BA và Kinetin đến hiệu quả nhân nhanh chồi Đan sâm ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE KINHAN 6/ 9/13 17: 2 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 anh huong cua BA + KI den nhan nhanh dan sam 124 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CC 15 3.3250 0.31648 0.24362 14.8 0.0527 SC 15 3.1416 0.42336 0.40585 17.7 0.3313 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SC FILE BAKI 3/ 1/14 8: 1 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 ANH HUONG BA + KI DEN HE SO NHAN CHOI VARIATE V003 SC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 1.01167 .202333 28.90 0.000 3 2 N.LAI 2 .333333E-02 .166667E-02 0.24 0.794 3 * RESIDUAL 10 .700001E-01 .700001E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1.08500 .638235E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE BAKI 3/ 1/14 8: 1 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 ANH HUONG BA + KI DEN HE SO NHAN CHOI VARIATE V004 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 5 1.34236 .268472 68.86 0.000 3 2 N.LAI 2 .271445E-01 .135722E-01 3.48 0.070 3 * RESIDUAL 10 .389889E-01 .389889E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1.40849 .828526E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BAKI 3/ 1/14 8: 1 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 ANH HUONG BA + KI DEN HE SO NHAN CHOI MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS SC CC 0 3 5.05000 4.08000 1 3 3.16667 3.56333 2 3 2.73333 3.15000 3 3 2.76667 2.67667 4 3 2.56667 3.11333 5 3 2.56667 3.36667 SE(N= 3) 0.483046E-01 0.360504E-01 5%LSD 10DF 0.152210 0.113596 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT N.LAI ------------------------------------------------------------------------------- N.LAI NOS SC CC 1 6 2.81667 1.24333 2 6 2.80000 1.15333 3 6 2.83333 1.17167 SE(N= 6) 0.341565E-01 0.254915E-01 5%LSD 10DF 0.107628 0.803245E-01 125 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BAKI 3/ 1/14 8: 1 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 ANH HUONG BA + KI DEN HE SO NHAN CHOI F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |N.LAI | Ảnh hƣởng của NAA đến khả năng ra rễ của chồi Đan sâm BALANCED ANOVA FOR VARIATE SR FILE NAARE 6/ 9/13 16:50 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 anh huong NAA den ra re VARIATE V003 SR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 5 .777711 .155542 0.68 0.647 2 * RESIDUAL 12 2.73607 .228006 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 3.51378 .206693 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDR FILE NAARE 6/ 9/13 16:50 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 anh huong NAA den ra re VARIATE V004 CDR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 5 14.2127 2.84254 2.77 0.069 2 * RESIDUAL 12 12.3092 1.02576 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 26.5219 1.56011 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NAARE 6/ 9/13 16:50 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 anh huong NAA den ra re MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SR CDR 1 3 2.40000 4.23000 2 3 2.84000 6.15000 3 3 3.36667 7.06000 4 3 3.04333 5.33333 5 3 2.90000 5.21667 6 3 3.46667 3.79533 SE(N= 3) 0.275684 0.584740 5%LSD 12DF 0.849477 1.80178 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NAARE 6/ 9/13 16:50 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 anh huong NAA ra re F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | 126 SR 18 3.0027 0.45463 0.47750 19.3 0.6471 CDR 18 5.2975 1.2490 1.0128 22.9 0.0686 Ảnh hƣởng của IBA đến khả năng ra rễ của chồi Đan sâm BALANCED ANOVA FOR VARIATE SR FILE IBARE 6/ 9/13 16:36 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 anh huong cua IBA den ra re VARIATE V003 SR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 5 4.05309 .810619 4.66 0.014 2 * RESIDUAL 12 2.08907 .174089 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 6.14216 .361304 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDR FILE IBARE 6/ 9/13 16:36 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 anh huong cua IBA den ra re VARIATE V004 CDR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 5 23.2010 4.64021 11.59 0.000 2 * RESIDUAL 12 4.80500 .400417 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 28.0061 1.64741 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE IBARE 6/ 9/13 16:36 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 anh huong cua IBA den ra re MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SR CDR 1 3 2.40000 4.23000 2 3 3.50000 6.30000 3 3 3.88000 5.26000 4 3 3.65000 7.24000 5 3 3.10000 4.16000 6 3 3.25333 6.30000 SE(N= 3) 0.240893 0.365339 5%LSD 12DF 0.742275 1.12573 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE IBARE 6/ 9/13 16:36 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 anh huong cua IBA den ra re F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SR 18 3.2972 0.60109 0.41724 12.7 0.0137 CDR 18 5.5817 1.2835 0.63278 11.3 0.0003 Ảnh hƣởng của IAA đến khả năng ra rễ của chồi Đan sâm BALANCED ANOVA FOR VARIATE SR FILE IAARE 6/ 9/13 16:35 127 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 anh huong IAA den ra re VARIATE V003 SR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 5 28.9398 5.78796 63.81 0.000 2 * RESIDUAL 12 1.08840 .906999E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 30.0282 1.76636 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDR FILE IAARE 6/ 9/13 16:35 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 anh huong IAA den ra re VARIATE V004 CDR LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 5 80.2418 16.0484 33.23 0.000 2 * RESIDUAL 12 5.79480 .482900 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 86.0366 5.06098 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE IAARE 6/ 9/13 16:35 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 anh huong IAA den ra re MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS SR CDR 1 3 2.40000 4.23000 2 3 3.71000 8.63000 3 3 3.69000 9.65000 4 3 4.25000 11.0300 5 3 6.19000 9.29000 6 3 5.62000 9.02000 SE(N= 3) 0.173877 0.401207 5%LSD 12DF 0.535775 1.23625 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE IAARE 6/ 9/13 16:35 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 anh huong IAA den ra re F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | SR 18 4.3100 1.3290 0.30116 7.0 0.0000 CDR 18 8.6417 2.2497 0.69491 8.0 0.0000 Ảnh hƣởng của tuổi cây trên môi trƣờng ra rễ đến sinh trƣởng và phát triển của cây ngoài vƣờn ƣơm BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHIEUCAO FILE GIATHE 18/ 9/13 21:39 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE TUOICAY 3/ 1/14 11:25 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 ANH HUONG TUOI CAY TOI CHAT LUONG CAY RA NGOI VARIATE V003 CC 128 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 2 5.63927 2.81963 102.78 0.001 3 2 N.LAI 2 .114001E-01 .570003E-02 0.21 0.821 3 * RESIDUAL 4 .109734 .274336E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 5.76040 .720050 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SL FILE TUOICAY 3/ 1/14 11:25 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 ANH HUONG TUOI CAY TOI CHAT LUONG CAY RA NGOI VARIATE V004 SL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 2 17.3867 8.69333 56.70 0.002 3 2 N.LAI 2 .320000 .160000 1.04 0.433 3 * RESIDUAL 4 .613333 .153333 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 8 18.3200 2.29000 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TUOICAY 3/ 1/14 11:25 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 ANH HUONG TUOI CAY TOI CHAT LUONG CAY RA NGOI MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS CC SL 1 3 4.18333 7.06667 2 3 4.32000 9.3333 3 3 5.92667 9.4000 SE(N= 3) 0.956270E-01 0.226078 5%LSD 4DF 0.374837 0.886175 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT N.LAI ------------------------------------------------------------------------------- N.LAI NOS CC SL 1 3 4.76000 8.6667 2 3 4.84000 9.0667 3 3 4.83000 9.0667 SE(N= 3) 0.956270E-01 0.226078 5%LSD 4DF 0.374837 0.886175 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TUOICAY 3/ 1/14 11:25 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 ANH HUONG TUOI CAY TOI CHAT LUONG CAY RA NGOI F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ |N.LAI | (N= 9) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CC 9 4.8100 0.84856 0.16563 3.4 0.0011 0.8207 SL 9 10.933 1.5133 0.39158 3.6 0.0023 0.4332 Ảnh hƣởng của giá thể đến sức sống của cây in vitro Đan sâm ngoài nhà lƣới VARIATE V003 CHIEUCAO LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER 129 SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3 19.4607 6.48690 6.66 0.015 2 2 N.LAI 2 .114001E-01 .570003E-02 0.21 0.821 3 * RESIDUAL 8 7.78827 .973534 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 27.2490 2.47718 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOLA FILE GIATHE 18/ 9/13 21:39 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 anh huong cua gia the den suc song cay in vitro dan sam VARIATE V004 SOLA LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT 3 109.690 36.5633 8.48 0.008 2 2 N.LAI 2 .114001E-01 .570003E-02 0.21 0.821 3 * RESIDUAL 8 34.4800 4.31000 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 144.170 13.1064 ---------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE GIATHE 18/ 9/13 21:39 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 anh huong cua gia the den suc song cay in vitro dan sam MEANS FOR EFFECT CT ------------------------------------------------------------------------------- CT NOS CHIEUCAO SOLA 1 3 3.41667 3.40000 2 3 3.34333 9.26667 3 3 4.30667 9.06667 4 3 3.32667 2.86667 SE(N= 3) 0.569659 1.19861 5%LSD 8DF 1.85760 3.90855 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE GIATHE 18/ 9/13 21:39 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 anh huong cua gia the den suc song cay in vitro dan sam F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CHIEUCAO 12 2.5983 1.5739 0.98668 38.0 0.0148 SOLA 12 6.1500 3.6203 2.0761 33.8 0.0076 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLT FILE A514 9/ 6/14 21:47 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua nen moi truong toi su tang sinh khoi re to dong a5.14 VARIATE V003 KLT Khoi luong tuoi LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 1.79307 1.79307 255.54 0.000 2 * RESIDUAL 4 .280667E-01 .701667E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 5 1.82113 .364227 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLK FILE A514 9/ 6/14 21:47 130 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua nen moi truong toi su tang sinh khoi re to dong a5.14 VARIATE V004 KLK Khoi luong kho LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 .881666E-02 .881666E-02 37.79 0.005 2 * RESIDUAL 4 .933334E-03 .233333E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 5 .975000E-02 .195000E-02 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE A514 9/ 6/14 21:47 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua nen moi truong toi su tang sinh khoi re to dong a5.14 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS KLT KLK MS 3 3.25000 0.296667 B5 3 4.34333 0.373333 SE(N= 3) 0.483621E-01 0.881917E-02 5%LSD 4DF 0.189569 0.345693E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE A514 9/ 6/14 21:47 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua nen moi truong toi su tang sinh khoi re to dong a5.14 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 6) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KLT 6 3.7967 0.60351 0.83766E-01 2.2 0.0004 KLK 6 0.33500 0.44159E-010.15275E-01 4.6 0.0047 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLT FILE A416 9/ 6/14 21:55 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua nen moi trong toi su tang sinh khoi re to dong a416 VARIATE V003 KLT Khoi luong tuoi LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 1 3.40507 3.40507 198.93 0.001 2 * RESIDUAL 4 .684674E-01 .171168E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 5 3.47353 .694707 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLK FILE A416 9/ 6/14 21:55 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLT FILE ST 9/ 6/14 22:11 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 anh huong cua dieu kien chieu sang toi su tang sinh khoi re to dong a 514 VARIATE V003 KLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 10.4517 2.61293 25.45 0.000 2 * RESIDUAL 10 1.02667 .102667 ----------------------------------------------------------------------------- 131 * TOTAL (CORRECTED) 14 11.4784 .819884 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLK FILE ST 9/ 6/14 22:11 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 anh huong cua dieu kien chieu sang toi su tang sinh khoi re to dong a 514 VARIATE V004 KLK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 .343600E-01 .859000E-02 31.43 0.000 2 * RESIDUAL 10 .273334E-02 .273334E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .370933E-01 .264952E-02 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE ST 9/ 6/14 22:11 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 anh huong cua dieu kien chieu sang toi su tang sinh khoi re to dong a 514 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS KLT KLK CT1 3 8.61333 0.573333 CT2 3 10.66667 0.643333 CT3 3 7.54667 0.530000 CT4 3 9.61667 0.660000 CT5 3 8.61000 0.580000 SE(N= 3) 0.184992 0.954522E-02 5%LSD 10DF 0.582918 0.300773E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE ST 9/ 6/14 22:11 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 anh huong cua dieu kien chieu sang toi su tang sinh khoi re to dong a 514 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KLT 15 9.01067 0.90547 0.32042 3.6 0.0001 KLK 15 0.59733 0.51474E-010.16533E-01 2.8 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLT FILE TUAN 9/ 6/14 22:54 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua thoi diem dung nuoi cay toi su tang sinh khoi re to VARIATE V003 KLT Khoi luong tuoi LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 4 145.976 36.4939 ****** 0.000 2 * RESIDUAL 10 .638738E-01 .638738E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 146.039 10.4314 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLK FILE TUAN 9/ 6/14 22:54 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua thoi diem dung nuoi cay toi su tang sinh khoi re to VARIATE V004 KLK Khoi luong kho LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 132 1 CT$ 4 .540867 .135217 654.26 0.000 2 * RESIDUAL 10 .206671E-02 .206671E-03 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .542933 .387810E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TUAN 9/ 6/14 22:54 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua thoi diem dung nuoi cay toi su tang sinh khoi re to MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- CT$ NOS KLT KLK CT1 3 1.69333 0.106667 CT2 3 3.73333 0.326667 CT3 3 7.37667 0.490000 CT4 3 10.05000 0.616667 CT5 3 8.93333 0.593333 SE(N= 3) 0.461425E-01 0.830002E-02 5%LSD 10DF 0.145397 0.261537E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TUAN 9/ 6/14 22:54 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua thoi diem dung nuoi cay toi su tang sinh khoi re to F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KLT 15 6.35733 3.2298 0.79921E-01 1.3 0.0000 KLK 15 0.42667 0.19693 0.14376E-01 3.4 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLT FILE BINHA514 10/ 6/14 8:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Anh huong cua dang binh nuoi cay toi su tang sinh khoi dong re to a514 VARIATE V003 KLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 20.1047 6.70156 168.59 0.000 2 * RESIDUAL 8 .318000 .397500E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 20.4227 1.85661 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLK FILE BINHA514 10/ 6/14 8:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Anh huong cua dang binh nuoi cay toi su tang sinh khoi dong re to a514 VARIATE V004 KLK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 CT$ 3 .588250E-01 .196083E-01 19.45 0.001 2 * RESIDUAL 8 .806666E-02 .100833E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 11 .668917E-01 .608106E-02 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BINHA514 10/ 6/14 8:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Anh huong cua dang binh nuoi cay toi su tang sinh khoi dong re to a514 MEANS FOR EFFECT CT$ ------------------------------------------------------------------------------- 133 CT$ NOS KLT KLK CT1 3 11.9733 0.703333 CT2 3 13.1167 0.836667 CT3 3 8.25000 0.546667 CT4 3 12.9467 0.756667 SE(N= 3) 0.115109 0.183333E-01 5%LSD 8DF 0.375358 0.597831E-01 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BINHA514 10/ 6/14 8:32 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Anh huong cua dang binh nuoi cay toi su tang sinh khoi dong re to a514 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 12) -------------------- SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | KLT 12 13.129 1.3626 0.19937 1.5 0.0000 KLK 12 0.73583 0.77981E-010.31754E-01 4.3 0.0006 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Thoi vu, RCB VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 1.74778 .873889 0.30 0.752 3 2 TV$ 5 236.856 47.3712 16.10 0.000 3 * RESIDUAL 10 29.4189 2.94189 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 268.023 15.7660 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Thoi vu, RCB VARIATE V004 NHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 1.19444 .597222 1.36 0.302 3 2 TV$ 5 20.2778 4.05556 9.21 0.002 3 * RESIDUAL 10 4.40556 .440556 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 25.8778 1.52222 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAN FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Thoi vu, RCB VARIATE V005 DKTAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 8.11111 4.05556 1.65 0.240 3 2 TV$ 5 187.491 37.4982 15.27 0.000 3 * RESIDUAL 10 24.5556 2.45556 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 220.158 12.9505 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SO CU FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Thoi vu, RCB VARIATE V006 SO CU CU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 134 1 R 2 4.95445 2.47722 5.65 0.023 3 2 TV$ 5 48.4761 9.69522 22.11 0.000 3 * RESIDUAL 10 4.38555 .438555 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 57.8161 3.40095 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CD CU FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Thoi vu, RCB VARIATE V007 CD CU CU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 1.24111 .620555 0.79 0.483 3 2 TV$ 5 184.636 36.9272 47.07 0.000 3 * RESIDUAL 10 7.84556 .784556 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 193.723 11.3955 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DK CU FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Thoi vu, RCB VARIATE V008 DK CU CU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .130833 .654167E-01 7.48 0.010 3 2 TV$ 5 1.61292 .322583 36.87 0.000 3 * RESIDUAL 10 .874999E-01 .874999E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 1.83125 .107721 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCU FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 7 Thoi vu, RCB VARIATE V009 KLCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 105.333 52.6667 0.57 0.588 3 2 TV$ 5 28840.5 5768.10 62.25 0.000 3 * RESIDUAL 10 926.666 92.6666 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 29872.5 1757.21 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 8 Thoi vu, RCB VARIATE V010 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .398778E-01 .199389E-01 1.12 0.364 3 2 TV$ 5 4.29184 .858369 48.35 0.000 3 * RESIDUAL 10 .177522 .177522E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 17 4.50924 .265250 ----------------------------------------------------------------------------- 135 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 9 Thoi vu, RCB MEANS FOR EFFECT R ------------------------------------------------------------------------------- R NOS CC NHANH DKTAN SO CU 1 6 31.2667 6.75000 52.8000 9.38333 2 6 30.5333 6.25000 51.4667 8.33333 3 6 30.7167 6.16667 52.9667 9.50000 SE(N= 6) 0.700225 0.270972 0.639734 0.270356 5%LSD 10DF 2.20643 0.853843 2.01582 0.851903 R NOS CD CU DK CU KLCU NS 1 6 23.3833 2.18333 245.833 2.70500 2 6 23.5333 2.06667 240.167 2.66667 3 6 24.0000 2.27500 241.500 2.59167 SE(N= 6) 0.361607 0.381881E-01 3.92994 0.543940E-01 5%LSD 10DF 1.13944 0.120332 12.3834 0.171397 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT TV$ ------------------------------------------------------------------------------- TV$ NOS CC NHANH DKTAN SO CU TV1 3 32.8667 5.96667 54.2000 8.10000 TV2 3 32.5333 6.90000 54.3000 9.90000 TV3 3 36.4667 8.30000 56.9667 12.2333 TV4 3 30.2667 6.53333 51.8667 8.93333 TV5 3 27.3000 5.73333 50.1667 8.06667 TV6 3 25.6000 4.90000 46.9667 7.20000 SE(N= 3) 0.990267 0.383213 0.904720 0.382342 5%LSD 10DF 3.12037 1.20752 2.85081 1.20477 TV$ NOS CD CU DK CU KLCU NS TV1 3 23.0000 2.06667 254.000 2.76333 TV2 3 25.8000 2.36667 275.000 3.11333 TV3 3 29.1667 2.73333 300.000 3.35333 TV4 3 23.5667 2.06667 234.000 2.52333 TV5 3 21.0333 2.01667 215.000 2.25667 TV6 3 19.2667 1.80000 177.000 1.91667 SE(N= 3) 0.511389 0.540061E-01 5.55778 0.769247E-01 5%LSD 10DF 1.61141 0.170175 17.5128 0.242392 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TVDS1 21/7/15 15:21 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 10 Thoi vu, RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |R |TV$ | (N= 18) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CC 18 30.839 3.9706 1.7152 5.6 0.7522 0.0002 NHANH 18 6.3889 1.2338 0.66374 10.4 0.3017 0.0019 DKTAN 18 52.411 3.5987 1.5670 3.0 0.2395 0.0003 SO CU 18 9.0722 1.8442 0.66224 7.3 0.0227 0.0001 CD CU 18 23.639 3.3757 0.88575 3.7 0.4830 0.0000 DK CU 18 2.1750 0.32821 0.93541E-01 4.3 0.0104 0.0000 KLCU 18 242.50 41.919 9.6264 4.0 0.5879 0.0000 NS 18 2.6544 0.51502 0.13324 5.0 0.3644 0.0000 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Mat do, RCB VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .700002 .350001 0.16 0.855 3 2 MD$ 4 94.4467 23.6117 10.80 0.003 3 * RESIDUAL 8 17.4933 2.18667 136 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 112.640 8.04571 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Mat do, RCB VARIATE V004 NHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .795999 .398000 1.10 0.379 3 2 MD$ 4 15.2200 3.80500 10.55 0.003 3 * RESIDUAL 8 2.88400 .360500 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 18.9000 1.35000 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAN FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Mat do, RCB VARIATE V005 DKTAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 7.60000 3.80000 0.84 0.471 3 2 MD$ 4 437.644 109.411 24.05 0.000 3 * RESIDUAL 8 36.4000 4.55000 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 481.644 34.4031 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOCU FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Mat do, RCB VARIATE V006 SOCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 5.86133 2.93067 9.56 0.008 3 2 MD$ 4 30.8760 7.71900 25.18 0.000 3 * RESIDUAL 8 2.45200 .306500 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 39.1893 2.79924 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDCU FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Mat do, RCB VARIATE V007 CDCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 5.64934 2.82467 1.56 0.268 3 2 MD$ 4 290.349 72.5873 40.07 0.000 3 * RESIDUAL 8 14.4906 1.81133 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 310.489 22.1778 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKCU FILE MDDS1 21/1/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Mat do, RCB VARIATE V008 DKCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .363333E-01 .181667E-01 1.85 0.218 3 2 MD$ 4 1.32333 .330833 33.64 0.000 3 * RESIDUAL 8 .786666E-01 .983332E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 1.43833 .102738 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCU FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 7 Mat do, RCB VARIATE V009 KLCU 137 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 693.333 346.667 1.69 0.244 3 2 MD$ 4 22482.0 5620.50 27.42 0.000 3 * RESIDUAL 8 1640.00 205.000 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 24815.3 1772.52 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 8 Mat do, RCB VARIATE V010 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .131880 .659400E-01 9.33 0.008 3 2 MD$ 4 .330360 .825900E-01 11.69 0.002 3 * RESIDUAL 8 .565201E-01 .706501E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .518760 .370543E-01 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 9 Mat do, RCB MEANS FOR EFFECT R ------------------------------------------------------------------------------- R NOS CC NHANH DKTAN SOCU 1 5 35.1000 7.14000 60.3800 11.2200 2 5 35.0000 7.36000 58.7800 10.3000 3 5 34.6000 7.70000 60.1800 9.70000 SE(N= 5) 0.661312 0.268514 0.953939 0.247588 5%LSD 8DF 2.15647 0.875598 3.11070 0.807360 R NOS CDCU DKCU KLCU NS 1 5 27.8200 2.44000 301.000 2.73000 2 5 26.3600 2.32000 289.000 2.67000 3 5 27.4000 2.39000 305.000 2.89200 SE(N= 5) 0.601886 0.443471E-01 6.40313 0.375899E-01 5%LSD 8DF 1.96269 0.144611 20.8799 0.122577 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT MD$ ------------------------------------------------------------------------------- MD$ NOS CC NHANH DKTAN SOCU MD1 3 38.2333 5.63333 52.1667 8.16667 MD2 3 37.1000 7.10000 55.8667 9.36667 MD3 3 34.8000 7.60000 59.3000 10.9333 MD4 3 32.8000 8.53333 65.4000 12.0333 MD5 3 31.5667 8.13333 66.1667 11.5333 SE(N= 3) 0.853750 0.346651 1.23153 0.319635 5%LSD 8DF 2.78399 1.13039 4.01590 1.04230 MD$ NOS CDCU DKCU KLCU NS MD1 3 20.5333 1.91667 231.667 2.65667 MD2 3 24.2000 2.16667 279.333 2.90000 MD3 3 27.5667 2.50000 315.667 3.00000 MD4 3 32.2000 2.70000 327.333 2.71667 MD5 3 31.4667 2.63333 337.667 2.58667 SE(N= 3) 0.777031 0.572518E-01 8.26640 0.485284E-01 5%LSD 8DF 2.53382 0.186692 26.9559 0.158246 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE MDDS1 21/7/15 15:37 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 10 Mat do, RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |R |MD$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | 138 OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CC 15 34.900 2.8365 1.4787 4.2 0.8549 0.0029 NHANH 15 7.4000 1.1619 0.60042 8.1 0.3787 0.0032 DKTAN 15 59.780 5.8654 2.1331 3.6 0.4711 0.0003 SOCU 15 10.407 1.6731 0.55362 5.3 0.0078 0.0002 CDCU 15 27.193 4.7093 1.3459 4.9 0.2679 0.0001 DKCU 15 2.3833 0.32053 0.99163E-01 4.2 0.2184 0.0001 KLCU 15 298.33 42.101 14.318 4.8 0.2437 0.0002 NS 15 2.7640 0.19249 0.84054E-01 5.0 0.0084 0.0023 BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE PBDS1 21/1/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 1 Phan bon, RCB VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 1.14533 .572666 0.40 0.687 3 2 PB$ 4 134.751 33.6877 23.51 0.000 3 * RESIDUAL 8 11.4613 1.43267 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 147.357 10.5255 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE NHANH FILE PBDS1 21/7/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 2 Phan bon, RCB VARIATE V004 NHANH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 1.36933 .684666 5.64 0.030 3 2 PB$ 4 26.9933 6.74833 55.62 0.000 3 * RESIDUAL 8 .970664 .121333 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 29.3333 2.09524 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKTAN FILE PBDS1 21/1/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 3 Phan bon, RCB VARIATE V005 DKTAN LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 11.3213 5.66066 3.44 0.083 3 2 PB$ 4 222.731 55.6827 33.84 0.000 3 * RESIDUAL 8 13.1653 1.64567 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 247.217 17.6584 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE SO CU FILE PBDS1 21/7/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 4 Phan bon, RCB VARIATE V006 SO CU CU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .400000 .200000 0.47 0.643 3 2 PB$ 4 35.8867 8.97167 21.28 0.000 3 * RESIDUAL 8 3.37334 .421667 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 39.6600 2.83286 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDCU FILE PBDS1 21/1/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 5 Phan bon, RCB VARIATE V007 CDCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 1.43333 .716666 0.90 0.446 3 2 PB$ 4 84.9800 21.2450 26.72 0.000 3 * RESIDUAL 8 6.35998 .794998 ----------------------------------------------------------------------------- 139 * TOTAL (CORRECTED) 14 92.7733 6.62667 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE DKCU FILE PBDS1 21/7/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 6 Phan bon, RCB VARIATE V008 DKCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .533332E-02 .266666E-02 0.20 0.825 3 2 PB$ 4 .716000 .179000 13.26 0.002 3 * RESIDUAL 8 .108000 .135000E-01 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 .829333 .592381E-01 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE KLCU FILE PBDS1 21/7/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 7 Phan bon, RCB VARIATE V009 KLCU LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 574.533 287.267 3.51 0.080 3 2 PB$ 4 17529.7 4382.43 53.49 0.000 3 * RESIDUAL 8 655.467 81.9334 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 18759.7 1339.98 ----------------------------------------------------------------------------- BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS FILE PBDS1 21/7/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 8 Phan bon, RCB VARIATE V010 NS LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= 1 R 2 .356133E-01 .178067E-01 2.19 0.174 3 2 PB$ 4 2.68140 .670350 82.35 0.000 3 * RESIDUAL 8 .651198E-01 .813998E-02 ----------------------------------------------------------------------------- * TOTAL (CORRECTED) 14 2.78213 .198724 ----------------------------------------------------------------------------- TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE PBDS1 21/1/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 9 Phan bon, RCB MEANS FOR EFFECT R ------------------------------------------------------------------------------- R NOS CC NHANH DKTAN SO CU 1 5 31.9000 6.26000 50.4000 9.40000 2 5 31.2400 5.64000 48.2800 9.00000 3 5 31.7000 6.30000 49.1800 9.20000 SE(N= 5) 0.535288 0.155777 0.573702 0.290402 5%LSD 8DF 1.74552 0.507974 1.87078 0.946972 R NOS CDCU DKCU KLCU NS 1 5 22.7000 2.06000 240.000 2.64200 2 5 22.0000 2.06000 225.000 2.53400 3 5 22.6000 2.10000 230.600 2.54400 SE(N= 5) 0.398748 0.519615E-01 4.04805 0.403484E-01 5%LSD 8DF 1.30028 0.169441 13.2003 0.131572 ------------------------------------------------------------------------------- MEANS FOR EFFECT PB$ ------------------------------------------------------------------------------- PB$ NOS CC NHANH DKTAN SO CU PB1 3 27.1333 3.80000 42.6333 6.76667 PB2 3 29.3000 5.53333 47.6000 8.40000 PB3 3 33.0333 6.63333 50.6000 9.60000 PB4 3 33.0667 7.80000 53.4000 11.4000 PB5 3 35.5333 6.56667 52.2000 9.83333 SE(N= 3) 0.691054 0.201108 0.740646 0.374908 5%LSD 8DF 2.25346 0.655792 2.41517 1.22254 140 PB$ NOS CDCU DKCU KLCU NS PB1 3 18.6000 1.70000 180.333 1.91333 PB2 3 21.0000 2.00000 212.000 2.30000 PB3 3 23.5000 2.23333 242.333 2.75000 PB4 3 25.4333 2.33333 282.667 3.13333 PB5 3 23.6333 2.10000 242.000 2.77000 SE(N= 3) 0.514781 0.670820E-01 5.22600 0.520896E-01 5%LSD 8DF 1.67865 0.218748 17.0415 0.169859 ------------------------------------------------------------------------------- ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE PBDS1 21/7/15 15:53 ------------------------------------------------------------------ :PAGE 10 Phan bon, RCB F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |R |PB$ | (N= 15) -------------------- SD/MEAN | | | NO. BASED ON BASED ON % | | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | | CC 15 31.613 3.2443 1.1969 3.8 0.6867 0.0003 NHANH 15 6.0667 1.4475 0.34833 5.7 0.0296 0.0000 DKTAN 15 49.287 4.2022 1.2828 4.6 0.0829 0.0001 SO CU 15 9.2000 1.6831 0.64936 7.1 0.6426 0.0004 CDCU 15 22.433 2.5742 0.89163 4.0 0.4460 0.0002 DKCU 15 2.0733 0.24339 0.11619 5.6 0.8255 0.0016 KLCU 15 231.87 36.606 9.0517 3.9 0.0800 0.0000 NS 15 2.5733 0.44578 0.90222E-01 3.5 0.1738 0.0000

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf88888888888.pdf
Luận văn liên quan