Luận văn Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh (thành phố) trong cơ chế thị trường là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, do vậy cần phải nghiên cứu để tìm ra các phương hướng. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại cho phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn phát triển kinh tế và với từng địa phương cụ thể.

pdf94 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 2133 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cần ban hành một số chính sách cụ thể ở địa phương không trái với quy định của nhà nước Trung ương. - Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại trong môi trường của cơ chế thị trường, đồng thời có biện pháp hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh và Sở Thương mại, tỉnh Bó Kẹo đã trở thành một tỉnh có khả năng phát triển kinh tế tốt, đồng thời mọi doanh nghiệp lại biết tôn trọng pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thể hiện rõ ràng ở chỗ các vụ vi phạm pháp luật ngày càng ít, đồng thời qua thực hiện các chính sách tỉnh đã đề ra làm cho các hoạt động thương mại ở tỉnh có xu hướng phát triển. Vì sự chủ đạo gần gũi của tỉnh đã làm cho cán bộ nhà nước về thương mại quán triệt được đường lối chính sách và có thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. 2.3.2. Những hạn chế Tuy nhiên đến nay trong đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại vẫn còn nhiều yếu kém. - Nhận thức vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa của các cấp, các ngành chưa đầy đủ, chưa nhất quán với chủ trương, đường lối phát triển hoạt động thương mại của thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước. - Bộ máy nhà nước của chính quyền cấp tỉnh vừa thiếu nhưng vừa thừa, thiếu về đội ngũ cán bộ có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm quản lý tốt, thừa những lao động không có chuyên môn, không có trình độ về chuyên ngành và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiên quyết. Đặc biệt một số cơ quan, một số ngành chuyên năng động trong việc thay đổi về tổ chức cán bộ cũng như chuyên môn nghiệp vụ không theo kịp với yêu cầu của thị trường. - Cơ chế quản lý kinh tế còn thiếu đồng bộ, sự triển khai chỉ đạo của các ngành, các cấp còn mang tính chắp vá, chồng chéo và chưa kịp thời, do vậy gây khó khăn không nhỏ với các đơn vị sản xuất kinh doanh. Sự phân cấp quản lý đến nay vẫn còn gây nhiều trở ngại cho hoạt động của Sở Thương mại. Doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vẫn cho phép kinh doanh cho nên nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp có giấy phép đăng ký kinh doanh. 2.3.3. Nguyên nhân Nhận thức vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của các cấp, các ngành chưa đẩy đủ, chưa nhất quán với chủ trương, đường lối phát triển hoạt động thương mại của thành phần kinh tế của Đảng và Nhà nước. Cũng như toàn bộ hệ thống thương mại của Lào, hệ thống thương mại của tỉnh Bó Kẹo còn nhiều yếu kém. Những khó khăn đó do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trước tiên phải nói đến sự yếu kém của toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước. Từ khi Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, nền kinh tế đã có nhiều khởi sắc, nhưng trong hệ thống pháp luật và việc ban hành các văn bản pháp quy còn chồng chéo, thiếu tính đồng bộ. Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÓ KẸO 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG 3.1.1. Định hướng phát triển thương mại của Bộ Thương mại Lào giai đoạn 2006-2020 Đối với Lào, đến nay kinh tế hàng hoá vẫn chưa thực sự phát triển, nhất là ở các tỉnh miền núi nên hoạt động thương mại vẫn còn rất nhiều yếu kém. Do vậy để tạo cơ hội cho ngành thương mại phát triển; Bộ Thương mại đã xây dựng chiến lược phát triển thương mại giai đoạn 2006-2020 với các định hướng và mục tiêu sau: - Chuyển nền sản xuất từ kinh tế tự nhiên, tự cấp lên sản xuất hàng hoá phát triển nông thôn tìm cách tạo thêm việc làm để góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhân dân, nâng cao thu nhập của nhân dân để tạo điều kiện kích thích nhu cầu tiêu dùng của xã hội ngày càng tăng. - Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu, tích cực tham gia hội nhập với kinh tế khu vực và quốc tế. - Tiếp tục bảo hộ cho sản xuất trong nước ở một số mặt hàng được nhà nước khuyến khích phát triển, nhưng nhà nước cũng quản lý về giá một số loại hàng hoá nhất là hàng hoá chiến lược và hàng hoá tiêu dùng thiết yếu của nhân dân, đảm bảo hàng hoá vừa có chất lượng cao vừa ổn định giá cả. - Phát huy hết những tiềm năng sẵn có của đất nước, đồng thời cải tiến hệ thống dịch vụ phục vụ cho phát triển thương mại biên giới và hoạt động xuất nhập khẩu. - Chuẩn bị các điều kiện để tham gia vào các tổ chức thương mại trong khu vực và thế giới. Bộ Thương mại của Lào đã đưa ra các mục tiêu phấn đấu đến 2006-2010. - Tổng giá trị hàng hoá lưu thông tăng bình quân 15%. - Giá trị hàng hoá bán buôn và bán lẻ trong nội bộ đất nước sẽ đóng góp vào trong năm không dưới 15%. - Xuất khẩu hàng hoá có tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm. - Nhập khẩu tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm. - Đến năm 2001-2010 phấn đấu giảm nhập khẩu xi măng khoảng 70% so với nhập khẩu hiện nay năm 2000 có thể dừng nhập khẩu xi măng và xuất khẩu xi măng và không nhập khẩu những mặt hàng lương thực thực phẩm mà trong nước đã sản xuất đáp ứng cho tiêu dùng. - Phấn đấu thâm hụt cán cân thương mại đến năm 2010 bình quân không quá 10% so với GDP. 3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bó Kẹo đến năm 2010 Để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, theo Đại hội Đảng bộ lần thứ III, ngày 8 – 10/6/2005 đã có định hướng và mục tiêu cụ thể: + Xây dựng cơ cấu kinh tế của tỉnh cho phù hợp với cơ chế thị trường sản xuất nông – lâm nghiệp phải gắn liền với công nghiệp chế biến và dịch vụ, xuất phát từ sản xuất theo đơn vị gia đình của nông dân đến nhóm hộ gia đình hoặc đơn vị kinh doanh khác, tạo cho Bó Kẹo có bước phát triển về mặt kinh tế thực sự nhanh chóng và mạnh mẽ, quan tâm giải quyết những nhu cầu cấp bách của nhân dân, từng bước nâng cao đời sống về mặt vật chất và tinh thần của nhân dân. + Tạo mọi điều kiện cho các huyện có diện tích phù hợp với trồng lúa, có hiệu quả cao kết hợp với trồng lúa ở những huyện vùng cao có thể đảm bảo được về sản lượng đủ ăn. Đồng thời phải chú ý đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu để thay thế hàng nhập khẩu trong nước và trong tỉnh sản xuất được, khuyến khích nhân dân tham gia trồng trọt và chăn nuôi ngày càng rộng rãi có thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội. + Thúc đẩy và khuyến khích sản xuất công nghiệp, hàng thủ công có xu hướng tăng lên, chủ yếu là công nghiệp chế biến nông sản có quy mô vừa và nhỏ, do đầu tư của công ty tư nhân trong nước và ngoài nước. Chú trọng phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ và công nghiệp điện, đồng thời phải tiếp tục mở rộng mạng lưới điện, vùng nông thôn và khu vực ưu tiên phát triển của tỉnh. Trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa việc quản lý theo dõi, kiểm soát và hướng dẫn quá trình sản xuất kinh doanh, để đảm bảo sản xuất kinh doanh phải phù hợp với pháp luật của nhà nước đồng thời phải đặc biệt quan tâm việc bảo vệ và thúc đẩy sản xuất trong tỉnh ngày càng được phát triển mạnh mẽ. + Tăng cường quản lý vĩ mô đối với hoạt động thương mại từ cấp tỉnh, cấp huyện, đến làng, cơ sở sản xuất tiếp tục chính sách tự do buôn bán hợp pháp, mọi đơn vị kinh doanh có quyền bình đẳng trước pháp luật, khuyến khích và mở rộng thị trường làm cho giá cả hàng hoá ổn định, thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia lưu thông phân phối và trao đổi hàng hoá đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân ở vùng nông thôn. + Củng cố và phát triển du lịch trong tỉnh, trở thành nơi du lịch tự nhiên và du lịch văn hoá thực sự, tạo điều kiện thuận lợi dịch vụ biên giới và dịch vụ du lịch xuất nhập cảnh. Khuyến khích và quảng bá văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc ở các địa phương, trước hết phải cải thiện cơ sở hạ tầng và du lịch như địa điểm du lịch, nhà nghỉ, nhà hàng, quầy hàng bán vật kỷ niệm... phải kết hợp hài hoà giữa du lịch với bảo vệ môi trường tự nhiên, và văn hoá, du lịch, với sự quản lý trật tự và an toàn. + Phấn đấu khai thác và tăng cường nguồn thu ngân sách của tỉnh ngày càng nhiều để đáp ứng đầy đủ yêu cầu chỉ tiêu cần thiết trong lĩnh vực công việc của nhà nước. Đồng thời từng bước giảm những khoản chi tiêu không cần thiết của bộ máy hành chính. + Quan tâm vấn đề phát triển nông thôn toàn diện theo từng khu vực ưu tiên phát triển của tỉnh cho thành công để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đồng thời để đảm bảo phát triển phải nhanh chóng xoá đói giảm nghèo đi đôi với bảo vệ rừng phải tạo điều kiện việc làm cố định cho nhân dân như, tổ chức nhóm trồng trọt, và chăn nuôi... về phía nhà nước phải quan tâm giúp đỡ về mặt chuyên gia và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để thúc đẩy sản xuất và phát triển thương mại, dịch vụ. + Chú trọng phát triển về mặt văn hoá - xã hội ngày càng có xu hướng phát triển mạnh mẽ, nâng cao về mặt chất lượng dịch vụ toàn diện như: phát triển trường học, bệnh viện, cung cấp nước sạch cho những vùng nông thôn, quan tâm giữ gìn và khuyến khích truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời cùng phải quan tâm quản lý các hoạt động văn hoá - văn nghệ phải theo đúng điều quy định của UBND, đã tăng cường quản lý lao động của trẻ em chưa đủ tuổi. Để đạt những nhiệm vụ và định hướng chung đã nêu trên phải tập trung thực hiện mục tiêu phấn đấu kế hoạch năm 2006-2010 Đại hội Đảng bộ lần thứ III để ra như sau: Mục tiêu phấn đấu làm cho kinh tế – xã hội tỉnh Bó Kẹo phát triển đúng hướng trong mức độ bình quân 7,5-8%/năm trong đó có:  Sản phẩm nông nghiệp tăng 13,82%.  Sản phẩm công nghiệp tăng 12,93%.  Sản phẩm thương mại – dịch vụ 3,31%.  Bình quân đầu người khoảng 700-750USD/người, xoá đói giảm nghèo về cơ sở, chấm dứt phá rừng làm nương tuyệt đối, phấn đấu thu nhập ngân sách trong mỗi năm chiếm 12,76% của GDP hoặc tăng trưởng bình quân 20-25%/năm. 3.1.3. Phương hướng phát triển thương mại và đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh - Phương hướng phát triển thương mại ở tỉnh Bó Kẹo trong thời gian tới. Để thực hiện được những mục tiêu chung về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Sở Thương mại đã đề ra chiến lược phát triển thương mại đến năm 2010 với các nội dung như sau. - Trong thời gian tới phải tăng hàng hoá bán buôn và bán lẻ và lưu thông hàng hoá bình quân 10%/năm GDP của tổng giá trị lưu thông đến 2010 là 414,254 tỷ kíp. - Tốc độ gia tăng hàng hoá xuất khẩu bình quân 12% dự tính đến năm 2010 hàng hoá xuất khẩu có giá trị 22,161.500 USD. - Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá bình quân 6-7%/năm (dự kiến giá trị hàng hoá nhập khẩu từ năm 2006-2010 là 13.856.400USD không tính hàng hoá nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư nước ngoài. - Phấn đấu đến 2010, 80% cụm bản phải có hộ gia đình bán lẻ hàng hoá cần thiết sinh hoạt hàng ngày cho nhân dân. - Mở rộng hoạt động thương mại trên tất cả các vùng nhất là vùng nông thôn miền núi, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và đời sống, làm cho hoạt động thương mại thực sự là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mở rộng hoạt động thương mại đến các vùng chính là gắn liền với mở rộng phát triển thị trường, lưu thông hàng hoá. Đổi mới quản lý nhà nước phải chú trọng phát triển thị trường vùng sâu; vùng xa bằng các chính sách khuyến khích phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là mở rộng giao thông, phương tiện vận chuyển các chợ nông thôn, các tụ điểm dân cư, các cửa hàng đại lý buôn bán vật tư và nông phẩm... do vậy trong thời gian tới cần quan tâm chú ý đến đầu tư cho kết cấu hạ tầng ở nông thôn, thì hoạt động thương mại phát triển nhanh, đa dạng với nhiều hình thức phong phú, nhà nước tăng cường kiểm tra để hoạt động đúng pháp luật. Cơ sở hạ tầng là nền tảng của hoạt động dịch vụ cho toàn bộ nền kinh tế, các yếu tố đầu ra và đầu vào đảm bảo cho quy trình sản xuất của đất nước tiến hành một cách thường xuyên liên tục với quy mô sản xuất ngày càng mở rộng. Cơ sở hạ tầng còn được xem là huyết mạch của nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn hoá giữa các vùng trong nước và giữa các quốc gia với nhau. Thực tiễn đã cho thấy cơ sở hạ tầng phát triển đến đâu thì kinh tế hàng hoá phát triển đến đó; thị trường hàng hoá và dịch vụ được mở rộng, đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được cải thiện. - Trước hết thương mại phát triển cần mở rộng mạng lưới chợ, cửa hàng mua bán đến các bản, trung tâm cụm bản để tạo điều kiện cho các hộ nông dân giao lưu mua bán. Dưới sức ép của toàn cầu hoá, các nước đều phải tái tạo lại cấu trúc thị trường theo hướng mở, giảm hàng rào thuế quan, cắt giảm sự bảo hộ... lúc này yếu tố cạnh tranh cho tiêu thụ nông sản phẩm, cần phải đa dạng hoá các kênh và cấp độ lưu thông để hàng hoá lưu chuyển nhanh nhất, chi phí thấp nhất từ nơi sản xuất đến địa chỉ tiêu dùng. - Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước giúp cho thị trường phát triển lành mạnh lưu thông hàng hoá thông suốt giá cả ổn định, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ nâng giá, chống buôn lậu gian lận thương mại. Mục tiêu quản lý của Nhà nước là nhằm làm cho thị trường phát triển lành mạnh, mở rộng thị trường đến cả các vùng, miền nhất là thị trường nông thôn, miền núi, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống dân cư, với giá cả ổn định, làm cho lưu thông hàng hoá thực sự góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lại lao động xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Tổ chức tốt thị trường và lưu thông hàng hoá góp phần phân phối lại thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, ngăn chặn được các hiện tượng tiêu cực của cơ chế thị trường. Để đảm bảo định hướng XHCN cần giải quyết 3 vấn đề chủ yếu sau: Một là, vấn đề cơ bản hiện nay là cần làm cho thương mại nhà nước hoạt động thực sự có hiệu quả, khắc phục tình trạng vô chủ, làm cho tài sản, vốn liếng có chủ sở hữu trực tiếp, có lợi ích, có trách nhiệm sử dụng hiệu quả, tạo động lực phát triển và ngăn chặn các mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Hai là, xúc tiến phát triển thương mại nhà nước trong quá trình thay đổi cơ cấu kinh tế, khu vực kinh tế nhà nước không thể thiếu được nhằm đảm bảo những khâu cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội mà tư nhân không có khả năng làm hoặc dễ gây thương hại cho lợi ích chung như ô nhiễm môi trường, công trình phúc lợi công cộng, các mặt hàng chính sách phục vụ nhiệm vụ chính trị – xã hội. Ba là, trong tình hình hoạt động thương mại hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh nhưng mới hình thành nên còn nhỏ yếu, cần đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp kinh tế nhà nước có hiệu quả, trong đó thương mại nhà nước giữ vai trò là nguồn lực kinh tế, một phương tiện quan trọng không thể thiếu được để nhà nước sử dụng can thiệp, điều tiết thị trường, hỗ trợ và hướng dẫn các thành phần thương mại nhà nước trong những lĩnh vực trọng yếu nắm vững những khâu then chốt và hoạt động có hiệu quả sẽ khó tránh khỏi nguy cơ chệch hướng phát triển. - Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động thương mại và khuyến khích cạnh tranh hợp pháp chống độc quyền, gắn hiệu quả kinh doanh với hiệu quả kinh tế – xã hội, tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp. Phát triển kinh tế nhiều thành phần để phát huy mọi nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh: vốn kinh nghiệm và sự năng động sáng tạo trong kinh doanh của mọi tổ chức và thương nhân, góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Phải quán triệt quan điểm này tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và hình thức kinh doanh phù hợp với khả năng trình độ của từng loại doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều hoạt động theo cơ chế tự chủ kinh doanh, cạnh tranh hợp pháp với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Khuyến khích các doanh nghiệp, thương nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Khắc phục tình trạng làm ăn kém hiệu quả, tiêu cực và lãng phí. Cạnh tranh là bản chất của cơ chế thị trường song cạnh tranh phải trên cơ sở pháp luật cho phép, cạnh tranh khác với độc quyền, độc quyền dẫn đến trì trệ gây tổn hại cho nền kinh tế, cho nên chúng ta phải chống độc quyền. Tuy nhiên trong những lĩnh vực trọng yếu. Nhà nước vẫn phải nắm độc quyền vì lợi ích của toàn xã hội. Mục đích hoạt động thương mại là tìm kiếm lợi nhuận, nhưng phải hợp pháp chỉ được phép kinh doanh những mặt hàng nhà nước không cấm. Nhưng mặt hàng kinh doanh có điều kiện thì phải thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với công bằng xã hội. Phát triển thương mại không chỉ nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận hợp pháp mà còn tạo điều kiện phát triển văn hoá, xã hội, hướng dẫn tiêu dùng. Thực hiện văn minh cho đời sống nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa thì hoạt động thương mại không phải vì lợi nhuận mà vì hiệu quả xã hội, trợ cước, trợ giá mặt hàng chính sách phục vụ miền núi. Trong cơ chế thị trường vai trò quản lý của nhà nước đối với hoạt động thương mại phải gắn hiệu quả kinh tế với hiệu quả xã hội để tổ chức hoạt động thương mại, khắc phục hai khuynh hướng cực đoan, hoặc là chạy theo lợi nhuận mà không tính đến hiệu quả xã hội coi việc thực hiện chính sách xã hội, ổn định thị trường là công việc của nhà nước mà doanh nghiệp không quan tâm, hoặc là yêu cầu doanh nghiệp thực hiện chính sách xã hội mà nhà nước không có chế độ bù đắp thoả đáng để hiệu quả kinh tế thấp dẫn đế chỗ doanh nghiệp hoạt động khó khăn, thua lỗ... 3.2. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở TỈNH BÓ KẸO 3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch hệ thống thương mại ở tỉnh Bó Kẹo đến năm 2010 Phát huy lợi thế về địa lý, địa hình là trung tâm cửa khẩu ra – vào của khu vực phía Tây và các lợi thế so sánh của Bó Kẹo so với các tỉnh trong khu vực để mở rộng thị trường, phát triển hệ thống thương mại, thúc đẩy sản xuất hàng hoá bao gồm cả sản phẩm tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Phát triển thương mại trên cơ sở đa dạng hoá các thành phần kinh tế và đa phương hoá các hình thức hợp tác, liên kết, liên doanh. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước phải thể hiện rõ trong hoạt động thương mại, có giải pháp củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp thương mại nhà nước, cá nhân, tư nhân tạo thế ổn định thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu dùng, nhất là cung ứng đầy đủ mặt hàng chiến lược phục vụ cho đồng bào miền núi. Củng cố sắp xếp thương mại nhà nước theo hướng giảm đầu mối tập trung nguồn lực, tăng sức cạnh tranh trên thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tạo điều kiện cho thương mại ngoài nhà nước phát triển nhất là thị trường nông thôn, miền núi; sắp xếp điều chỉnh bằng các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuế đất, cấp phát kinh doanh. Trung tâm thương mại thị xã Huổi Sai là trung tâm chính của tỉnh Bó Kẹo có vị trí hết sức quan trọng là khu sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, công nghiệp tiểu thủ và dịch vụ. Là nơi tập trung tất cả các công ty thương mại chi nhánh của Trung ương và địa phương, các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, các chợ lớn và cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hoá. Phát luồng bán buôn đi các huyện trong tỉnh và các tỉnh bạn trong khu vực và nước láng giềng. Trung tâm này phải đảm bảo các chức năng sau: - Là trung tâm phát luồng hàng bán buôn cho các huyện trong tỉnh và các tỉnh bạn trong khu vực cho nên là điểm đặt các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp sản xuất và thương mại để giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán, hội thảo, quảng cáo hàng hoá, tổ chức hội chợ thương mại. - Là đầu mối chính cho các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cung cấp dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho khu nông nghiệp, công nghiệp và các dự án đầu tư cả trong nước và ngoài nước. Phải làm trung tâm điều phối, liên kết các hoạt động thương mại. Để làm cho các chức năng trên thành công, từ nay đến năm 2010 và các năm tiếp theo phải tập trung cải tạo chợ thương mại tổng hợp Huổi Sai thành chợ tự chọn phục vụ chất lượng cao, xây dựng hay sắp xếp lại chợ bán hàng của thị xã trở thành Minimarket vào năm 2009. Thành lập trung tâm xúc tiến thương mại hoạt động dự báo thị trường trong nước và khu vực nhằm tìm kiếm thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hoá cung ứng dịch vụ thương mại cho các hoạt động doanh nghiệp, thương nhân hoạt động trên địa bàn. Trung tâm thương mại phải tập trung vào hai huyện có vị trí là trung tâm của cả vùng thuận lợi cho việc phát luồng hàng bán buôn, hàng phục vụ chính sách xã hội miền núi cho các huyện ở xa. Huyện Pha ouđom, Mương mong, Nam Nhủ, và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân trong khu vực. Hiện tại công ty thương mại tư nhân và các cửa hàng thương mại làm nhiệm vụ bán buôn và bán lẻ trên địa bàn các huyện ở vùng sâu, vùng xa. Trong những năm tới cần nghiên cứu chuyển đơn này thành công ty thương mại hợp tác miền núi của tỉnh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản tại ngân hàng có các cửa hàng trực thuộc. Công ty thương mại hợp tác miền núi có các chức năng kinh doanh, sản xuất, chế biến, dịch vụ thương mại hợp tác về hàng hoá tiêu dùng, tư liệu sản xuất, thực hiện dự trữ lưu thông, cung ứng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách phục vụ miền núi và thu mua hàng nông sản phẩm của các huyện vùng sâu, vùng xa. 3.2.2. Hoàn thiện các quy định và tổ chức đăng ký kinh doanh đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo Theo luật doanh nghiệp tất cả các việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội đều là hoạt động thương mại. Trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo hiện tại có 1.855 doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nhà nước, có 8 chi nhánh doanh nghiệp Trung ương, có 11 công ty tư nhân, có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 1.830 hộ tư nhân hoạt động kinh doanh cá thể theo thống kê đăng ký kinh doanh của Sở Thương mại tỉnh năm 2005. Trong đó bộ phận trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại có 1.163 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động thương mại phần lớn thì nhập khẩu hàng hoá nước ngoài còn hàng hoá xuất khẩu sản phẩm nông sản và một số sản phẩm nông nghiệp hiện tại quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn mới chỉ thực hiện đối với các doanh nghiệp nhà nước, ngoài nước và hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh thương mại, còn lại đều do các Sở, ngành trực tiếp quản lý. Do vậy rất khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với tất cả các thành phần kinh tế có hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh, cần làm tốt một số vấn đề sau đây: - Tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thương mại trên địa bàn và giao cho Sở Thương mại là cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp quản lý hành chính nhà nước về hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp nhà nước chuyên kinh doanh thương mại (cả Trung ương và địa phương), các doanh nghiệp ngoài nhà nước và các hộ kinh doanh cá thể. Còn đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh những mặt hàng thuộc chuyên ngành khác quản lý. Tỉnh phải xây dựng và ban hành được quy chế phối hợp quản lý hành chính nhà nước về chuyên ngành kỹ thuật hoặc phối hợp giải quyết công việc liên quan đến hoạt động thương mại. Chẳng hạn như quản lý hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp hiện nay thì phòng tài chính thương nghiệp tỉnh, huyện tiến hành làm thủ tục cấp đăng ký kinh doanh, ngành thuế đăng ký nộp thuế dẫn đến số liệu quản lý số hộ kinh doanh trên địa bàn thường không khớp nhau. Nguyên nhân là do nhiều hộ ra kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh mà chỉ có đăng ký nộp thuế hoặc có tình trạng đăng ký kinh doanh nhưng không đăng ký nộp thuế. Để khắc phục tình trạng này cần có quy định cụ thể để phối hợp giữa ngành Thương mại và ngành thuế, nguyên tắc là tất cả các hộ phải đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động và khi bắt đầu hoạt động kinh doanh thì đăng ký nộp thuế. Đồng thời trong quá trình hoạt động các hộ không chấp hành chính sách, chây ỳ không nộp thuế cơ quan thuế phối hợp với cơ quan thương mại thu hồi giấy đăng ký kinh doanh hoặc đình chỉ hoạt động. - Cần có quy định thống nhất từ Trung ương đến địa phương việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế cho cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Hiện nay chỉ có các doanh nghiệp trực thuộc Sở Thương mại quản lý thì có gửi báo cáo định kỳ cho Sở chủ quản, còn các doanh nghiệp có giấy đăng ký kinh doanh ngành khác hoặc không có giấy phép đăng ký kinh doanh thì vẫn được hoạt động kinh doanh. Cho nên làm ảnh hưởng cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hợp pháp. Muốn làm tốt công tác quản lý thì các cơ quan quản lý vĩ mô phải tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hướng dẫn và phân cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương cho phù hợp và rút ngắn thời gian cho các doanh nghiệp đi đăng ký kinh doanh. - Tổ chức quản lý đăng ký kinh doanh cho các thương nhân một cách thuận tiện, phù hợp với quy mô, phạm vi hoạt động của mô hình tổ chức hoạt động thương mại theo hướng. + Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh có quy mô hoạt động trong một khu vực rộng lớn gồm một số tỉnh, thành phố thì đăng ký kinh doanh tại Bộ Thương mại, sau khi cấp giấy phép thì Bộ Thương mại báo cáo Sở Thương mại biết để tiếp tục quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. + Các doanh nghiệp nhà nước chỉ hoạt động ở quy mô trên địa bàn tỉnh (kể cả các doanh nghiệp TW quản lý) thì đăng ký kinh doanh tại Sở Thương mại. + Các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên địa bàn thị xã, huyện thì làm thủ tục đăng ký kinh doanh ở Sở Thương mại nhưng sau khi cấp giấy phép thì Sở phải thông báo cho địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để phòng Thương mại quản lý trên địa bàn huyện. + Các hộ kinh doanh thuộc về phòng Thương mại huyện cấp đăng ký kinh doanh và trực tiếp quản lý đồng thời thực hiện chế độ báo cáo về Sở Thương mại để tổng hợp các tỉnh, Bộ Thương mại. 3.2.3. Cải tiến phương thức tác động của quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại Chuyển sang kinh tế thị trường, đối tượng quản lý đã thay đổi một cách căn bản, trước đây đối tượng quản lý chỉ có các doanh nghiệp, thương nghiệp quốc doanh, tập thể nhưng hiện nay đối tượng quản lý là tất cả các thành phần kinh tế hoạt động thương mại trên thị trường xã hội. Điều đó đòi hỏi phải thay đổi phương thức tác động của nhà nước đối với hoạt động thương mại từ chỗ nhà nước tác động bằng công cụ hành chính, chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh tập trung cao độ chuyển sang tác động bằng quyền lực của nhà nước, sử dụng luật pháp, kế hoạch định hướng và những công cụ kinh tế khác để điều tiết thị trường xã hội. Để tiếp tục cải tiến phương thức quản lý nhà nước về hoạt động thương mại cần phải: - Cải tiến phương thức quản lý hành chính bằng hệ thống các công cụ phù hợp với cơ chế thị trường, thông qua đó nhà nước tạo môi trường, hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại phát triển: bảo đảm sự ổn định chính trị, cơ chế chính sách và luật pháp kinh tế đồng bộ, khống chế lạm phát, cân đối thu chi, tăng khả năng thanh toán dân cư, kích thích tiêu dùng hợp lý... - Hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách và các quy chế hoạt động của các thành phần kinh tế, nhất là luật kinh tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạo ra một hành lang pháp lý để tác động điều chỉnh các hoạt động thương mại theo các luật doanh nghiệp, luật công ty, luật phá sản và luật đầu tư nước ngoài tại Lào đã ban hành có hiệu lực nhưng vẫn phải tiếp tục sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. - Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước của tỉnh đối với hoạt động thương mại, một phần quan trọng để đóng góp hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, nhà nước cần sớm ban hành luật thương mại, đó là một tiền đề cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý nhà nước về hoạt động thương mại tỉnh nói riêng thực hiện chức năng vai trò của mình và đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý. - Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch hoá, xây dựng mô hình kết hợp kế hoạch với thị trường. Trước hết phải tạo lập đồng bộ các loại thị trường bao gồm thị trường hàng hoá dịch vụ, vốn, lao động, bất động sản, công nghệ dịch vụ, tư vấn, tiếp thị... Công tác kế hoạch hoá phải chuyển từ kế hoạch hoá trực tiếp sang kế hoạch hoá định hướng gián tiếp là chủ yếu. Nghĩa là phải xoá bỏ mọi hình thức áp đặt giao kế hoạch cho cơ sở, bảo đảm quyền tự chủ kế hoạch của các doanh nghiệp thương mại và thương nhân. Trong thời gian chuyển sang kinh tế thị trường, xây dựng cơ chế quản lý kinh tế xã hội mang tính cấp bách, nó đan xen vào nhau, vừa là tiền đề vừa là kết quả của nhau, đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, không được biệt lập, riêng rẽ. Nhưng vấn đề cơ bản của nền kinh tế có những mục tiêu và giải pháp khác nhau, có khi mâu thuẫn nhau. Bởi vậy phải đặt trong tổng thể của nền kinh tế quốc dân để giải quyết vấn đề. Mục tiêu điều tiết thị trường thương mại nhà nước nằm trong hệ thống mục tiêu kinh tế xã hội, đáp ứng mục tiêu cao nhất là ổn định và cải thiện đời sống nhân dân, phát triển toàn diện con người, xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh trên cơ sở một sản xuất hàng hoá phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, phát huy mặt tích cực và hạn chế những tiêu cực phát sinh. Hiện nay các công cụ quản lý và điều tiết các hoạt động thương mại của nhà nước gồm có: + Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật. + Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại bằng công cụ kế hoạch hoá. + Quản lý hoạt động thương mại bằng công cụ tài chính. + Các công cụ khác (nhà nước sử dụng hệ thống kho đệm và dự trữ quốc gia để can thiệp vào thị trường). 3.2.4. Sắp xếp, chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước Để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh và các cấp chính quyền trên địa bàn quản lý tốt hoạt động thương mại cần thiết phải giải quyết nhiều vấn đề có tính chất điều kiện, có vấn đề thuộc về quan niệm nhận thức chủ trương, có những vấn đề thuộc về điều kiện vật chất tài chính, lại có những vấn đề tổ chức và năng lực cán bộ. Chính như vậy, để góp phần hoàn thiện bộ máy quản lý của Sở Thương mại cần phải thực hiện theo các quan điểm sau: - Tổ chức lại bộ máy quản lý thương mại để giúp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn. - Sớm ban hành luật thương mại. - Khẩn trương tổ chức hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn các thành phần kinh tế trên địa bàn thực hiện pháp luật và các quy định của nhà nước trung ương. * Tổ chức lại bộ máy quản lý của Sở Thương mại tỉnh nhằm giúp cho chính quyền cấp tỉnh thực hiện được chức năng của mình quản lý hoạt động thương mại trên địa bàn của tỉnh, Bộ Thương mại cần nghiên cứu, nâng cao chức năng nhiệm vụ quản lý hoạt động thương mại trên cơ sở đó tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý của các Sở Thương mại nói chung, yếu tốt quan trọng nhất trong việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy quản lý là vấn đế bố trí nguồn nhân lực. Phải bố trí đúng người, đúng nghề, có trình độ chuyên môn nhất định, làm được như thế mới đảm bảo giúp cho tỉnh thực hiện có hiệu quả các chức năng quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô của mình đối với hoạt động thương mại trên địa bàn, hơn nữa Sở Thương mại sẽ là cơ quan tham mưu thực sự cho tỉnh cũng như Bộ trực thuộc trong quản lý hoạt động thương mại. Hiện nay Sở Thương mại là cơ quan chuyên trách về thương mại giúp tỉnh, Sở Thương mại phải làm tốt những nhiệm vụ sau: - Giúp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với toàn bộ hoạt động thương mại trên địa bàn. Để thực hiện nhiệm vụ, Sở Thương mại phải có những dự kiến chiến lược về phát triển thương mại phù hợp với nền kinh tế thị trường xác định tính đồng bộ hợp lý của các doanh nghiệp, xác định địa điểm phân bố các trung tâm thương mại, xác định những giải pháp vĩ mô về phát triển thương mại trên địa bàn. - Giúp tỉnh tổ chức hướng dẫn thực hiện các chính sách kinh tế kỹ thuật do các bộ chuyên ngành hoặc chính phủ ban hành, đồng thời giúp tỉnh cụ thể hoá các chính sách đó và đề ra một số chính sách hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện của địa phương mà không trái với pháp luật, chính sách của nhà nước. - Là thành viên trong Hội đồng thẩm định của tỉnh về việc thành lập hoặc giải thể các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn. Ngoài những nhiệm vụ riêng đó Sở Thương mại phối hợp với các cơ quan quản lý hữu quan khác của tỉnh về một số công việc: Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan kế hoạch tỉnh trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong việc xây dựng kế hoạch định hướng dài hạn 5 năm và hàng năm phát triển thương mại, trong việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch các trung tâm thương mại dịch vụ v.v.. Thứ hai, phối hợp với các cơ quan chức năng khác của tỉnh (như tài chính, ngân hàng, thuế, v.v..) trong việc nghiên cứu và cụ thể hoá các chính sách có liên quan đến quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo. Đương nhiên, để giúp cho tỉnh quản lý nhà nước về thương mại còn có các cơ quan khác như: (cơ quan kế hoạch, cơ quan chức năng tài chính, ngân hàng, thuế, v.v..) ngoài những nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chuyên trách, các cơ quan này còn có nhiệm vụ riêng của mình trong việc giúp tỉnh quản lý nhà nước hoạt động thương mại. Căn cứ vào chức năng của tỉnh cũng như căn cứ vào nhiệm vụ của tỉnh cho phù hợp theo hướng gọn nhẹ tính hiệu quả cao phù hợp với tình hình phát triển thương mại trong giai đoạn hiện nay. * Khẩn trương tổ chức hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn các thành phần kinh tế trên địa bàn thực hiện pháp luật và các quy định của Nhà nước, Trung ương. Tiền đề của sự phân định chức năng quản lý nhà nước ở tầm vĩ mô và chức năng quản lý sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế cơ sở là việc xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống luật pháp trên từng lĩnh vực. Đó là cơ sở căn cứ để tránh mọi sự tuỳ tiện ở cả hai phía: phía quản lý và phía bị quản lý. Trên thực tế chức năng quản lý của nhà nước không thể có hiệu lực và hiệu quả nếu hệ thống luật pháp về kinh doanh thương mại không được xây dựng thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh hệ thống cơ chế quản lý chung về kinh tế. Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các ngành, của Chính phủ UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành tham mưu nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn các thành phần kinh tế tổ chức kinh doanh thương mại theo đúng luật định. Tạo môi trường lành mạnh và bình đẳng trong kinh doanh để mọi người đều được góp phần xây dựng một nền kinh tế mà ở đó “dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh”. Đội ngũ cán bộ là lực lượng quan trọng nhất quyết định thắng lợi trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bởi vì cán bộ là những người nắm vững đường lối, chính sách của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước và phổ biến giáo dục nhân dân, lãnh đạo nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả. Như vậy có đội ngũ cán bộ tốt mới có thể làm cho đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng đúng đắn, luôn luôn phát triển và làm cho đường lối chính trị trở thành chi tiết phù hợp với lợi ích của quần chúng. Vậy đào tạo đội ngũ cán bộ là một khâu có vị trí quan trọng mang tính chất là chìa khoá cho cả khâu công việc cán bộ, nhờ có sự tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ mới có thể mở rộng và nâng cao số lượng cũng như chất lượng của đội ngũ cán bộ trên cơ sở đó có thể củng cố và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo cho sự thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng thành công thắng lợi. Qua thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước cho thấy cần phải đào tạo và bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ hiện có bằng việc tổ chức các lớp học tại chức theo các chuyên ngành quản lý kinh tế, kế toán tài chính, quản trị kinh doanh, xuất nhập khẩu... Sở Thương mại chủ động phối hợp với các trường Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương để mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời cần quy hoạch lại và cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chính trị cho một số cán bộ kế cận để có đủ năng lực quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh và có phẩm chất đạo đức. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ công chức quản lý nhà nước, quản trị kinh doanh theo từng cấp, từng doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động để từ đó lựa chọn, bố trí cán bộ theo khả năng và nhu cầu đòi hỏi. Chú trọng các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy quản lý nhà nước, của doanh nghiệp. Đổi mới cơ cấu cán bộ theo hướng thi tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi về ngành cũng cần có chính sách thu hút hấp dẫn và thiết thực hơn. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại phải thực hiện các yêu cầu sau: - Muốn quản lý nhà nước về thương mại là phải chú trọng cả tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Bộ máy tinh gọn thì đội ngũ cán bộ phải tinh nhuệ, đảm bảo phẩm chất tốt, trình độ giỏi có năng lực quản lý, tổ chức điều hành theo mục tiêu đã định hướng. Đối với doanh nghiệp sự thành bại là do giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp, cho nên phải chú trọng xây dựng và đạo tạo lại đội ngũ này và coi đây là một giải pháp hữu hiệu trong việc sắp xếp củng cố và phát triển doanh nghiệp thương mại nhà nước trong nên kinh tế thị trường. - Đào tạo đội ngũ cán bộ là một chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng với sự tiến bộ, phát triển không ngừng của cán bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại, đồng thời đó là mục tiêu phấn đầu của mỗi cán bộ chủ yếu trong giai đoạn đổi mới hiện nay, vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ thành một công việc quan trọng của mọi nước trên thế giới đã bước vào giai đoạn mới của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cả chiều rộng và chiều sâu, nó được tác động mạnh mẽ vào lĩnh vực kinh tế, chính trị và đời sống của loài người. Sự phát triển nhanh chóng đó, nó đòi hỏi mọi nước phải được quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, có trình độ chuyên môn nhất định, biết vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. - Riêng Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào là một nước có tốc độ phát triển kinh tế chậm chạp, xây dựng kinh tế xuất phát từ tự nhiên và nửa tự nhiên, thu nhập quốc dân bình quân đầu người còn thấp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân thành thạo còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu, vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc đổi mới hiện nay. - Lựa chọn và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Kiên quyết thay thế những cán bộ có phẩm chất đạo đức kém và năng lực yếu. Không thể đánh giá cán bộ một cách chung chung mà phải dựa trên tiêu chuẩn đã quy định được đo bằng chất lượng quản lý và hiệu quả kinh doanh; phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ là hai mặt hợp thành chất lượng cán bộ. 3.2.5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại và các hoạt động phi pháp Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, tham nhũng, làm hàng giả, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế... Đẩy mạnh hoạt động của các đội quản lý thị trường nhằm kiểm tra kiểm soát chặt chẽ thị trường xã hội, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng vi phạm pháp luật. - Nhà nước dùng pháp luật, các cơ chế chính sách để quản lý thị trường và hoạt động thương mại. Mục tiêu quản lý nhà nước là nhằm làm cho thị trường phát triển, lưu thông hàng hoá thông suốt, giá cả hàng hoá ổn định ngăn chặn hàng hoá kém chất lượng vào khâu lưu thông, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và hướng dẫn tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm. - Sở Thương mại là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, huyện, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hoá dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hoá dịch vụ kinh doanh có điều kiện; hàng hoá cấm xuất nhập khẩu; hàng hoá xuất nhập khẩu có điều kiện... tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra các thành phần kinh tế chấp hành chính sách pháp luật và quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng của tỉnh; kiểm tra quản lý điều hành của các ban quản lý chợ theo quy định của tỉnh. - Sở Thương mại phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan công an, quân sự, hải quan, cục thuế tài chính để đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán sản xuất hàng hoá giả, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật. - Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan quản lý các hoạt động xúc tiến thương mại; triển lãm hàng hoá, hội chợ thương mại; quảng cáo thương mại, khuyến mãi, môi giới thương mại; hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài và hoạt động khác. - Đội quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát những hiện tượng đầu cơ tích trữ, sản xuất và buôn bán hàng giả, các hiện tượng kinh doanh trái phép. Xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Từng bước thiết lập trật tự kỷ cương trên thị trường, tạo nên sự cân bằng, bình đẳng của mọi thành phần kinh tế, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, tìm kiếm lợi nhuận bất hợp pháp. KẾT LUẬN Trong giai đoạn hiện nay đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế nói chung và với hoạt động thương mại nói riêng là một tất yếu khách quan, đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước sẽ tạo điều kiện để phát triển thương mại, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển; tạo ra sự tăng trưởng kinh tế ngày càng cao; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH. Đối với nước Lào từ khi chuyển đến cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sang phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước. Nhà nước đã thực sự có những thay đổi quan trọng trong phương thức và cách thức điều tiết, can thiệp vĩ mô thông qua các chiến lược phát triển định hướng, thông qua hệ thống pháp luật ngày một hoàn chỉnh bảo đảm cho các thành phần kinh tế được bình đẳng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, can thiệp điều tiết không kìm hãm quá trình phát triển kinh tế – xã hội mà nhằm mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” tiến lên CNXH. Quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh (thành phố) trong cơ chế thị trường là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp, do vậy cần phải nghiên cứu để tìm ra các phương hướng. Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại cho phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn phát triển kinh tế và với từng địa phương cụ thể. Xuất phát từ yêu cầu khách quan đó luận văn “Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo Cộng hoà DCND Lào” đã đưa ra một số kết quả sau: - Phân tích được sự hình thành thương mại trong cơ chế thị trường là đối tượng quản lý của nhà nước và vai trò quản lý của nhà nước đối với các hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường. - Từ phân tích cơ chế quản lý thương mại ở cấp độ quốc gia, luận văn đã phân tích được nội dung cơ chế, công cụ và phương pháp chung về quản lý kinh doanh thương mại của nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh (thành phố). - Nêu lên được một số kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại của Việt Nam có thể vận dụng vào tỉnh Bó Kẹo. - Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo, luận văn đã rút ra những kết luận về quản lý các hoạt động thương mại trên địa bàn cấp tỉnh nói chung và cụ thể với tỉnh Bó Kẹo. - Trên cơ sở phân tích thực trạng và một số biện pháp phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý nhà nước về thương mại. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Vũ Đình Bách (2001), Đổi mới tăng cường thành phần kinh tế nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Nguyễn Duy Bột - Đặng Đình Đào (1997), Giáo trình kinh tế thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Giáo dục. 3. Bộ Thương mại Việt Nam (2003), Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về thương mại trên thị trường nội địa nước ta thời kỳ đến năm 2010. 4. Nguyễn Đức Bình (2002), Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo công cuộc đổi mới, đổi mới để phát triển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 5. Bun Thi Khưa Mi Xay (1999), Phát triển thị trường nông thôn ở CHDCND Lào, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 6. Mai Ngọc Cường (2001), Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 7. Chăn Seng Phim Ma Vông (2003), Đổi mới quản lý nhà nước về thương mại ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 8. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 9. Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2000), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Quốc gia Lào. 10. Đặng Đình Đào - Hoàng Đức Thân (2004), Giáo trình kinh tế thương mại, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Thống kê. 11. Đổi mới để phát triển (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 12. Nguyễn Duy Gia (1998), Một số vấn đề Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 13. Giáo trình chiến lược và phát triển kinh tế doanh nghiệp (1996), Nxb Giáo dục. 14. Giáo trình kinh tế thương mại dịch vụ (1998), Nxb Thống kê, Hà Nội. 15. Giáo trình kinh tế học phát triển (2002), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 16. Hai mươi năm thành lập tỉnh Bó Kẹo (15/6/1983 - 15/6/2003) năm 2005. 17. Nguyễn Hoà (1999), "Chống buôn lậu và gian lận thương mại - cuộc đấu tranh không khoan nhượng", Tạp chí Cộng sản, (9). 18. Học viện Chính trị quốc gia (1998), Lý luận chung về hành chính nhà nước, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 19. Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào (2002), Giáo trình chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 20. Khăm Pheng Sa Sôm Pheng (2001), Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở CHDCND Lào - Những giải pháp cơ bản tạo tiền đề, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 21. Kinh tế vĩ mô (2000), Đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Thống kê. 22. Marie Lavigne (2002), Các nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 23. C.Mác (1975), Tư bản, quyển I, T.2, Nxb Sự thật, Hà Nội. 24. C.Mác (1975), Tư bản, quyển III, T.2, 3, Nxb Sự thật, Hà Nội. 25. Hồ Chí Minh (1990), Về kinh tế và quản lý kinh tế, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội. 26. Hà Kiều Oanh (2004), Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 27. Phát triển kinh tế hàng hóa trong nông thôn các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 28. Phom Vi Lay Pheng Đa La Chăn (2002), Quan điểm và chính sách phát triển thị trường hàng hóa nông thôn ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 29. Nguyễn Huy Phi (1999), "Bộ Thương mại - Nhìn lại công tác quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương", Tạp chí Thương mại, (13). 30. Lương Xuân Quỳ (1994), Cơ chế thị trường và vai trò nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội. 31. Bùi Tiến Quý (2000), Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 32. Nguyễn Văn Sáu - Trần Xuân Sầm - Lê Doãn Tá (2002), Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ đổi mới đất nước vấn đề và kinh nghiệm, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 33. Adam Smith, Của cải của dân tộc, Nxb Giáo dục. 34. Đặng Kim Sơn (2002), Một số vấn đề về phát triển nông nghiệp và nông thôn, Nxb Thống kê, Hà Nội. 35. Sở Nông lâm nghiệp và Thủy lợi của tỉnh Bó Kẹo, Bản tổng kết 5 năm (2000 - 2005) và kế hoạch 5 năm (2006-2010). 36. Sở Công nghiệp tỉnh Bó Kẹo (2005), Bản tổng kết 5 năm (2000 - 2005) và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). 37. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bó Kẹo (2005), Bản tổng kết thực hiện kế hoạch 5 năm (2000 - 2005) và kế hoạch phát triển 5 năm (2006 - 2010). 38. Sở Thương mại tỉnh Bó Kẹo, Bản tổng kết thực hiện kế hoạch 5 năm (2001 - 2005) và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010). 39. Sở Giao thông vận tải tỉnh Bó Kẹo, Bản tổng kết thực hiện kế hoạch 5 năm (2000 - 2005) và kế hoạch 5 năm (2006-2010). 40. Hoàng Đức Tảo, Bộ Thương mại - thị trường nội địa thống nhất và quản lý nhà nước về thương nghiệp. 41. Nguyễn Xuân Thiện (1999), Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Phúc Thọ, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 42. Trần Thị Thanh Thủy (2003), Lý luận cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại trong điều tiết lưu thông hàng hóa trên thị trường, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Thương mại Hà Nội. 43. Tiếp tục đổi mói quản lý nhà nước nhằm phát triển thương mại - du lịch tỉnh Sơn La trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000), Chính trị quốc gia, Hà Nội. 44. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại tỉnh Phú Thọ trong điều kiện hiện nay, Luận văn tốt nghiệp Đại học chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 45. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bó Kẹo (2000), Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bó Kẹo giai đoạn 2000 - 2020. 46. Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ III năm 2005.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bó Kẹo, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.pdf
Luận văn liên quan