Chuyên đề Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thủ đức – phòng giao dich Linh Tây

Đầu tiên em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu, ban lãnh đạo cùng toàn thể quý thầy cô trường Đại học Ngân Hàng Tp.HCM đặc biệt là quý thầy cô khoa Tín Dụng đã hết lòng truyền lại cho em những kiến thức quý báu. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo PGD Linh Tây cùng các anh phòng tín dụng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, đã nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển như hiện nay thì vốn tín dụng càng trở nên quan trọng đối với hầu hết mọi người. Vốn giúp cho các doanh nghiệp, công ty liên tục hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận. Vốn giúp các hộ gia đình dân cư, cá nhân, tổ hợp tác có thể thực hiện các kế hoạch dự án làm giàu nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Vốn như một nguồn lực có sức mạnh vô hình. Nó ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn, nhất là trong điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ. Nhưng không phải ai cũng có đủ nguồn vốn tự có để hoạt động mà đa phần phải dựa vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc của các chủ thể khác trong nền kinh tế. Trong đó vay của các tổ chức tín dụng, ngân hàng là chủ yếu bởi vì nhiệm vụ chức năng quan trọng nhất của ngân hàng là huy động tiền gửi và cho vay để hưởng khoản lãi chênh lệch. Đó là hoạt động tín dụng của ngân hàng. Và sau đây em xin trình bày “Vai trò của hoạt động tín dụng trong việc phát triển kinh tế tại NHNO&PTNT Thủ Đức Phòng Giao Dịch Linh Tây”.

doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thủ đức – phòng giao dich Linh Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÔØI MÔÛ ÑAÀU -----a b----- Trong ñieàu kieän neàn kinh teá phaùt trieån nhö hieän nay thì voán tín duïng caøng trôû neân quan troïng ñoái vôùi haàu heát moïi ngöôøi. Voán giuùp cho caùc doanh nghieäp, coâng ty lieân tuïc hoaëc môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñem laïi nhieàu lôïi nhuaän. Voán giuùp caùc hoä gia ñình daân cö, caù nhaân, toå hôïp taùc coù theå thöïc hieän caùc keá hoaïch döï aùn laøm giaøu naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa hoï. Voán nhö moät nguoàn löïc coù söùc maïnh voâ hình. Noù ngaøy caøng trôû neân quan troïng vaø caàn thieát hôn, nhaát laø trong ñieàu kieän neàn kinh teá bò aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng kinh teá Myõ. Nhöng khoâng phaûi ai cuõng coù ñuû nguoàn voán töï coù ñeå hoaït ñoäng maø ña phaàn phaûi döïa vaøo nguoàn voán vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng, ngaân haøng hoaëc cuûa caùc chuû theå khaùc trong neàn kinh teá. Trong ñoù vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng, ngaân haøng laø chuû yeáu bôûi vì nhieäm vuï chöùc naêng quan troïng nhaát cuûa ngaân haøng laø huy ñoäng tieàn göûi vaø cho vay ñeå höôûng khoaûn laõi cheânh leäch. Ñoù laø hoaït ñoäng tín duïng cuûa ngaân haøng. Vaø sau ñaây em xin trình baøy “Vai troø cuûa hoaït ñoäng tín duïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá taïi NHNO&PTNT Thuû Ñöùc Phoøng Giao Dòch Linh Taây”. LÔØI CAÛM ÔN -----b a----- Ñaàu tieân em xin chaân thaønh caûm ôn ban giaùm hieäu, ban laõnh ñaïo cuøng toaøn theå quyù thaày coâ tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân Haøng Tp.HCM ñaëc bieät laø quyù thaày coâ khoa Tín Duïng ñaõ heát loøng truyeàn laïi cho em nhöõng kieán thöùc quyù baùu. Xin chaân thaønh caûm ôn Ban laõnh ñaïo PGD Linh Taây cuøng caùc anh phoøng tín duïng ñaõ giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän cho em vaän duïng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo thöïc teá, ñaõ nhieät tình höôùng daãn em trong suoát quaù trình thöïc taäp. CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN VIEÄT NAM – NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN CHI NHAÙNH THUÛ ÑÖÙC I. TOÅNG QUAN VEÀ NHNO&PTNT VIEÄT NAM: 1. Lòch söû hình thaønh: Naêm 1988: Ngaân haøng Phaùt trieån Noâng nghieäp Vieät Nam ñöôïc thaønh laäp theo Nghò ñònh soá 53/HÑBT ngaøy 26/3/1988 cuûa Hoäi ñoàng Boä Tröôûng (nay laø Chính phuû) veà vieäc thaønh laäp caùc ngaân haøng chuyeân doanh, trong ñoù coù Ngaân haøng Phaùt trieån Noâng nghieäp Vieät Nam hoaït ñoäng trong lónh vöïc noâng nghieäp, noâng thoân. Ngaân haøng phaùt trieån Noâng nghieäp hình thaønh treân cô sôû tieáp nhaän töø Ngaân haøng Nhaø nöôùc taát caû caùc chi nhaùnh Ngaân haøng Nhaø nöôùc huyeän, phoøng Tín duïng Noâng nghieäp, quyõ tieát kieäm taïi caùc chi nhaùnh Ngaân haøng Nhaø nöôùc tænh, thaønh phố. Ngaân haøng Phaùt trieån Noâng nghieäp TW ñöôïc hình thaønh treân cô sôû tieáp nhaän Vuï Tín duïng Noâng nghieäp Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø moät soá caùn boä cuûa Vuï Tín duïng Thöông nghieäp, Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Xaây döïng, Vuï keá toaùn vaø moät soá ñôn vò. Ngaøy 14/11/1990, chuû tòch Hoäi ñoàng boä tröôûng (nay laø Thuû Töôùng Chính phuû) kyù quyeát ñònh soá 400/CT thaønh laäp Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam thay theá Ngaân haøng phaùt trieån Noâng nghieäp Vieät Nam. Ngaøy 22/12/1992, Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc coù quyeát ñònh soá 603/ NH-QÑ veà vieäc thaønh laäp chi nhaùnh Ngaân haøng Noâng nghieäp caùc tænh thaønh phoá tröïc thuoäc Ngaân haøng Noâng nghieäp goàm coù 3 Sôû giao dòch, 43 chi nhaùnh ngaân haøng noâng nghieäp tænh, thaønh phoá. Chi nhaùnh ngaân haøng Noâng nghieäp quaän, huyeän, thò xaõ coù 475 chi nhaùnh. Ngaøy 30/7/1994 taïi quyeát ñònh soá 160/QÑ-NHNN, Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc chaáp thuaän moâ hình ñoåi môùi heä thoáng quaûn lyù cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam. Treân cô sôû ñoù, Toång giaùm ñoác Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam cuï theå hoùa baèng vaên baûn soá 927/TCCB Ngaân haøng Noâng nghieäp ngaøy 16/08/1994 xaùc ñònh Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam coù 2 caáp: caáp tham möu vaø caáp tröïc tieáp kinh doanh. Ngaøy 07/03/1994 theo quyeát ñònh soá 90/TTG cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû. Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam hoaït ñoäng theo moâ hình toång coâng ty Nhaø nöôùc vôùi cô caáu toå chöùc bao goàm Hoäi ñoàng Quaûn trò, Toång Giaùm Ñoác, boä maùy giuùp vieäc bao goàm boä maùy kieåm soaùt noäi bộ, caùc ñôn vò thaønh vieân bao goàm caùc ñôn vò haïch toaùn phuï thuoäc, haïch toaùn ñoäc laäp, ñôn vò söï nghieäp, phaân bieät roõ chöùc naêng quaûn lyù vaø chöùc naêng ñieàu haønh, Chuû tòch Hoäi ñoàng quaûn trò khoâng kieâm Toång Giaùm ñoác. Ngaøy 15/11/1996, ñöôïc Thuû Töôùng Chính Phuû uûy quyeàn, Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam kyù quyeát ñònh soá 281/QÑ-NHNN ñoåi teân Ngaân haøng Noâng nghieäp Vieät Nam thaønh Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam. Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån Noâng thoân hoaït ñoäng theo moâ hình Toång coâng ty 90, laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc haïn ñaëc bieät, hoaït ñoäng theo luaät caùc toå chöùc tín duïng vaø chòu söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. Vôùi teân goïi mới ngoaøi chöùc naêng cuûa moät ngaân haøng thöông maïi, Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam ñöôïc xaùc ñònh theâm nhieäm vuï ñaàu tö phaùt trieån ñoái vôùi khu vöïc noâng thoân thoâng qua vieäc môû roäng ñaàu tö trung vaø daøi haïn ñeå xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho saûn xuaát noâng, laâm nghieäp, thuûy haûi saûn goùp phaàn thöïc hieän thaønh coâng söï nghieäp coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa noâng nghieäp noâng thoân. Naêm 1999, chính phuû Vieät Nam ñaëc bieät quan taâm vaø taäp trung ñaàu tö phaùt trieån noâng nghieäp noâng thoân. Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc vaø Luaät caùc toå chöùc tín duïng coù hieäu löïc thi haønh, taïo haønh lang phaùp lyù cho hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñaåy maïnh huy ñoäng voán trong vaø ngoaøi nöôùc chuù troïng tieáp nhaän thöïc hieän toát caùc döï aùn nöôùc ngoaøi uûy thaùc, cho vay caùc chöông trình döï aùn lôùn coù hieäu quaû ñoàng thôøi môû roäng cho vay hoä saûn xuaát hôïp taùc saûn xuaát ñöôïc coi laø nhöõng bieän phaùp chuù troïng cuûa Ngaân haøng Noâng nghieäp keá hoaïch taêng tröôûng. Thaùng 2 naêm 1999 Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò ban haønh quyeát ñònh soá 234/ HÑQ-08 veà quy ñònh quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi hoái trong heä thoáng Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam. Taäp trung thanh toaùn quoác teá veà Sôû Giao dòch Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam (sôû giao dòch ñöôïc thaønh laäp thay theá sôû giao dòch kinh doanh hoái ñoaùi, sôû giao dòch laø ñaàu moái voán caû noäi vaø ngoaïi teä cuûa toaøn heä thoáng) sôû giao dòch II khoâng laøm ñaàu moái thanh toaùn quoác teá. Taøi khoaûn NOSTRO taäp trung veà sôû giao dòch. Taát caû caùc chi nhaùnh ñeàu noái maïng SWIFT tröïc tieáp vôùi sôû giao dòch. Caùc chi nhaùnh tænh thaønh phoá ñeàu ñöôïc thöïc hieän caùc nghieäp vuï kinh doanh ñoái ngoaïi. Naêm 2000 cuøng vôùi vieäc môû roäng kinh doanh treân thò tröôøng trong nöôùc, NHNO tích cöïc môû roäng quan heä quoác teá vaø kinh doanh ngoaïi hoái, nhaän ñöôïc söï taøi trôï cuûa caùc toå chöùc taøi chính tín duïng quoác teá nhö WB, ADB, IFAD, ngaân haøng taùi thieát Ñöùc… ñoåi môùi coâng ngheä, ñaøo taïo nhaân vieân. Tieáp nhaän vaø trieån khai coù hieäu quaû 50 döï aùn nöôùc ngoaøi vôùi toång soá voán treân 1300 trieäu USD chuû yeáu ñaàu tö vaøo khu vöïc kinh teá noâng nghieäp, noâng thoân. Ngoaøi heä thoáng thanh toaùn quoác teá qua maïng SWIFT, NHNO ñaõ thieát laäp ñöôïc heä thoáng thanh toaùn chuyeån tieàn ñieän töû, maùy ruùt tieàn töï ñoäng ATM trong toaøn heä thoáng. Naêm 2001 laø naêm ñaàu tieân NHNO trieån khai thöïc hieän ñeà aùn taùi cô caáu vôùi caùc noäi dung chính saùch laø cô caáu laïi nôï, laønh maïnh hoùa taøi chính, naâng cao chaát löôïng taøi saûn coù, chuyeån ñoåi heä thoáng keá toaùn hieän haønh theo chuaån möïc quoác teá theo moâ hình NHTM hieän ñaïi, taêng cöôøng ñaøo taïo laïi caùn boä, taäp trung ñoåi môùi coâng ngheä ngaân haøng, xaây döïng heä thoáng thoâng tin quaûn lyù hieän ñaïi. Naêm 2002 NHNO laø thaønh vieân cuûa APRACA. CICA, ABA. Naêm 2003 NHNO&PTNT VN ñaõ ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän ñeà aùn taùi cô caáu nhaèm ñöa hoaït ñoäng cuûa NHNO&PTNTVN phaùt trieån vôùi quy moâ chaát löôïng hieäu quaû cao vôùi nhöõng thaønh tích ñaëc bieät xuaát saéc trong thôøi kyø ñoåi môùi. Tính ñeán naêm 2004, sau 4 naêm trieån khai thöïc hieän ñeà aùn taùi cô caáu giai ñoaïn 2001-2010, Ngaân haøng noâng nghieäp ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng khích leä. Tình hình taøi chính ñaõ ñöôïc laønh maïnh hôn, moâ hình toå chöùc töøng böôùc ñöôïc hoaøn thieän nhaèm taêng cöôøng naêng löïc quaûn trò ñieàu haønh. Boä maùy laõnh ñaïo töø trung öông ñeán chi nhaùnh ñöôïc củng cố, hoaøn thieän, quyeàn töï chuû trong kinh doanh ñöôïc môû roäng hôn. Ñeán cuoái naêm 2005, voán töï coù cuûa NHNo&PTNTVN ñaït 7.702 tyû VND, toång taøi saûn coù treân 190 ngaøn tyû, hôn 2000 chi nhaùnh treân toaøn quoác vaø 29.492 caùn boä nhaân vieân öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi cung caáp những saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng hoaøn haûo. 2. Sô ñoà cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù tín duïng: Hoäi ñoàng quaûn trò Toång Giaùm ñoác Phoù Toång Giaùm ñoác phuï traùch tín duïng Kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng tín duïng ñoäc laäp Ban thaåm ñònh döï aùn Ban quaûn lyù döï aùn UTÑT Ban quan heä quoác teá Ban tín duïng Trung taâm phoøng ngöøa vaø xöû lyù ruûi ro Coâng ty quaûn lyù nôï vaø khai thaùc taøi saûn II. NHNO&PTNT chi nhanh THỦ ĐỨC – PHOØNG GIAO DỊCH LINH TAÂY: 1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù tín duïng NHNO&PTNT Thủ Đức: 1.1. Cô caáu toå chöùc khung: Boä maùy quaûn lyù tín duïng taïi NHNO&PTNT VN bao goàm 3 nhoùm chính tröïc tieáp tham gia vaøo quy trình quaûn lyù tín duïng: Giaùm ñoác (giaùm ñoác chi nhaùnh). Caùc phoøng ban nghieäp vuï tín duïng. Kieåm tra vaø giaùm saùt tín duïng ñoäc laäp. Nhoùm naøy chòu traùch nhieäm xaây döïng vaø thöïc hieän caùc chính saùch, quy trình vaø caùc quy trình veà quaûn lyù tín duïng trong ngaân haøng. Sô ñoà boä maùy quaûn lyù tín duïng: Giaùm ñoác chi nhaùnh Tổ tín duïng Tổ thaåm ñònh Kieåm tra giaùm saùt tín duïng ñoäc laäp chi nhaùnh 1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän. 1.2.1. Giaùm ñoác chi nhaùnh/phoøng giao dịch: Giaùm ñoác chòu traùch nhieäm chæ ñaïo ñieàu haønh nghieäp vuï kinh doanh noùi chung vaø hoaït ñoäng caáp tín duïng noùi rieâng trong phaïm vi ñöôïc uûy quyeàn. Coâng vieäc cuï theå lieân quan ñeán tín duïng bao goàm: Xem xeùt noäi dung thaåm ñònh do tổ tín duïng trình leân ñeå quyết ñònh cho vay hoaëc khoâng cho vay vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cuûa mình. Kyù hôïp ñoàng tín duïng, hôïp ñoàng baûo ñaûm tieàn vay vaø caùc hoà sô do ngaân haøng vaø khaùch haøng cuøng laäp. Quyeát ñònh caùc bieän phaùp xöû lyù nôï, cho gia haïn nôï, ñieàu chænh kyø haïn nôï, chuyeån nôï quaù haïn, thöïc hieän caùc bieän phaùp xöû lyù ñoái vôùi khaùch haøng. 1.2.2. Caùc phoøng ban nghieäp vuï tín duïng: Toå chöùc cô caáu quaûn lyù tín duïng taïi sôû giao dòch vaø caùc chi nhaùnh NHNO&PTNT bao goàm tổ thaåm ñònh vaø tổ tín duïng, cuï theå nhö sau: Nhieäm vuï tổ tín duïng: Caùc tổ keá hoaïch kinh doanh laøm chöùc naêng tín duïng hoaëc toå tín duïng taïi chi nhaùnh NHNO&PTNT coù nhöõng nhieäm vuï sau: Nghieân cöùu xaây döïng chieán löôïc khaùch haøng tín duïng, phaân loaïi khaùch haøng vaø ñeà xuaát caùc chính saùch öu ñaõi ñoái vôùi töøng loaïi khaùch haøng nhaèm môû roäng höôùng ñaàu tö tín duïng kheùp kín: saûn xuaát, cheá bieán, tieâu thuï, xuaát khaåu vaø gaén tín duïng saûn xuaát, löu thoâng vaø tieâu duøng. Phaân tích kinh teá theo ngaønh, ngheà kinh teá kyõ thuaät , danh muïc khaùch haøng löïa choïn bieän phaùp cho vay an toaøn vaø ñaït hieäu quaû cao. Thaåm ñònh vaø ñeà xuaát cho vay caùc döï aùn tín duïng theo phaân caáp uûy quyeàn. Thaåm ñònh caùc döï aùn, hoaøn thieän hoà sô trình NHNO&PTNT caáp treân theo phaân caáp uûy quyeàn. Tieáp nhaän thöïc hieän caùc chöông trình, döï aùn thuoäc nguoàn voán trong nöôùc, nöôùc ngoaøi. Tröïc tieáp laøm dòch vuï uûy thaùc nguoàn voán vôùi chính phuû, boä, ngaønh khaùc vaø caùc toå chöùc kinh teá, caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc. Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc moâ hình tín duïng thí ñieåm thöû nghieäm trong ñòa baøn ñoàng thôøi theo doõi, ñaùnh giaù, sô keát, toång keát, ñeà xuaát toång giaùm ñoác cho pheùp nhaân roäng. Thöôøng xuyeân phaân loaïi dö nôï, phaân tích nôï quaù haïn, tìm nguyeân nhaân vaø ñeà xuaát höớng giaûi quyeát. Giuùp Giaùm ñoác chi nhaùnh chæ ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng tín duïng cuûa caùc chi nhaùnh NHNO&PTNT tröïc thuoäc treân ñòa baøn. Nhieäm vuï tổ thaåm ñònh: Thu thaäp quaûn lyù cung caáp nhöõng thoâng tin phuïc vuï cho vieäc thaåm ñònh vaø phoøng ngöøa ruûi ro tín duïng. Thaåm ñònh caùc khoaûn cho vay do giaùm ñoác chi nhaùnh quy ñònh, chæ ñònh theo uûy quyeàn cuûa Toång Giaùm ñoác vaø thaåm ñònh nhöõng moùn vay vöôït quyeàn phaùn quyeát cuûa giaùm ñoác chi nhaùnh caáp döôùi. Thaåm ñònh caùc khoaûn vay vöôït möùc phaùn quyeát cuûa Giaùm ñoác chi nhaùnh, ñoàng thôøi laäp hoà sô trình Toång Giaùm ñoác (qua baûn thaåm quyeàn) ñeå xem xeùt pheâ duyeät. Thaåm ñònh khoaûn vay do Toång Giaùm ñoác quy ñònh hoaëc do Giaùm ñoác chi nhaùnh quy ñònh trong möùc phaùn quyeát cho vay cuûa Giaùm ñoác chi nhaùnh. Toå chöùc kieåm tra coâng taùc thaåm ñònh cuûa chi nhaùnh. Taäp huaán nghieäp vuï cho caùn boä thaåm ñònh. Thöïc hieän cheá ñoä thoâng tin, baùo caùo theo quy ñònh. 1.2.3. Kieåm tra vaø giaùm saùt tín duïng ñoäc laäp: Boä phaän kieåm tra vaø giaùm saùt tín duïng ñoäc laäp taïi caùc chi nhaùnh NHNO&PTNT tröïc thuoäc phoøng kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä cuûa chi nhaùnh, ñoäc laäp vôùi caùc phoøng nghieäp vuï tín duïng. Boä phaän hoaëc caùn boä kieâm nhieäm kieåm tra vaø giaùm saùt tín duïng ñoäc laäp taïi caùc chi nhaùnh NHNO&PTNT coù nhöõng nhieäm vuï sau: Ñaùnh giaù möùc ñoä ruûi ro caùc danh muïc tín duïng vaø quy trình quaûn lyù ruûi ro töø goùc ñoä kinh doanh cuûa töøng phoøng ban nghieäp vuï taïi chi nhaùnh. Thöôøng xuyeân kieåm tra vaø ñaùnh giaù vieäc nghieâm tuùc chaáp haønh phaùp luaät, caùc quy ñònh cuûa NHNN VN vaø caùc quy ñònh vaø chính saùch cuûa NHNO&PTNT VN trong lónh vöïc tín duïng taïi chi nhaùnh nhaèm kòp thôøi phaùt hieän caùc vi phaïm sai leäch vaø khuyeát ñieåm trong hoaït ñoäng tín duïng, töø ñoù ñeà xuaát caùc bieän phaùp nhaèm chaán chænh söûa chöõa, khaéc phuïc coù hieäu quaû. Ñònh kyø tieán haønh kieåm tra vaø kieåm soaùt veà hoaït ñoäng tín duïng taïi chi nhaùnh. Ñeà ra caùc bieän phaùp phoøng ngöøa traùnh vi phaïm môùi phaùt sinh. Ñöa ra caùc kieán nghò caûi thieän caùc chính saùch, quy ñònh vaø thuû tuïc leân trung taâm ñieàu haønh nghieân cöùu vaø thöïc hieän. Laøm ñaàu moái tieáp xuùc vaø phoái hôïp laøm vieäc vôùi kieåm tra, kieåm toaùn coâng ty ñieàu haønh beân ngoaøi vaø thanh tra NHNN. Laøm baùo caùo theo chöùc naêng nhieäm vuï cuûa phoøng theo ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát theo yeâu caàu cuûa giaùm ñoác vaø trung taâm ñieàu haønh. 2. Vò trí của Phoøng giao dịch Linh Tâaây – NHNo&PTNT Thủ Đức: Phoøng giao dòch ñaët taïi soá 11-18 ñöôøng Leâ Vaên Ninh Quaän Thuû Ñöùc, Tp. HCM ngay chôï trung taâm cuûa Thuû Ñöùc. Ñaây laø khu vöïc ñoâng daân cö sinh soáng vaø chuû yeáu laø caùc tieåu thöông. Vaø ñaây cuõng laø thuaän lôïi cuûa PGD, khu daân cö ñoâng ñuùc neân khaùch haøng giao dòch vôùi PGD seõ nhieàu hôn, vaø caùc dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng cuõng nhieàu hôn so vôùi caùc khu vöïc khaùc. CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH NGUOÀN VOÁN, HUY ÑOÄNG VOÁN VAØ CHO VAY TAÏI PGD LINH TAÂY I.THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH NGUOÀN VOÁN VAØ HUY ÑOÄNG VOÁN TAÏI PGD LINH TAÂY: 1. Tình hình veà nguoàn voán PGD huy ñoäng ñược qua 3 năm (2007, 2008, 2009): ( ÑVT: trieäu ñoàng) Chæ tieâu Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 So saùnh 2008/2007 So saùnh 2009/2008 Soá tieàn % Soá tieàn % - TG coù kyø haïn 201,825 210,723 242,640 8,898 4.41% 31,917 15.15% - TG khoâng kyø haïn 87,275 90,737 96,272 3,462 3.97% 5,535 6.10% Tổng nguồn vốn huy ñộng 289,100 301,460 338,912 12,360 4.28% 37,452 12.42% (Nguoàn: PGD Linh Taây) Bieåu ñoà 1: Söï taêng giaûm nguoàn voán huy ñoäng taïi ñòa baøn: Nguoàn voán huy ñoäng 2. Nhaän xeùt: Qua tình hình huy ñoäng voán trong 3 naêm cuûa PGD ta thaáy nguoàn voán taêng qua töøng năm, ñieàu naøy cho thaáy tình hình hoaït ñoäng cuûa PGD ngaøy caøng ñöôïc môû roäng, soá löôïng khaùch haøng göûi tieàn nhieàu hôn, bôûi vì nguoàn voán huy ñoäng cuûa PGD qua 3 naêm ñeàu taêng. Tình hình taêng nguoàn voán huy ñoäng qua 3 naêm cuï theå laø naêm 2007 voán huy ñoäng ñöôïc laø 289,100 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 leân ñeán 301,460 trieäu ñoàng taêng 12,360 trieäu ñoàng töông öùng 4.28% ñeán naêm 2009 voán huy ñoäng leân ñeán 338,912 trieäu ñoàng taêng so vôùi naêm 2008 laø 37,452 trieäu ñoàng töông öùng 12.42%. Qua ñoù ta thaáy tình hình huy ñoäng voán taïi phoøng giao dòch Linh Taây raát coù hieäu quaû, traùnh ñöôïc tình traïng ñoùng baêng tieàn trong daân cö, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu vay voán cuûa caùc hoä gia ñình thieáu voán. Trong xu höôùng hoäi nhaäp vôùi söï caïnh tranh quyeát lieät treân thò tröôøng tín duïng, ngaân haøng ñaõ luoân chuù troïng ñeà ra vaø thöïc thi nhieàu giaûi phaùp vöøa ñaåy maïnh toác ñoä taêng tröôûng nguoàn voán huy ñoäng vaø dö nôï tín duïng, vöøa an toaøn, beàn vöõng vaø hieäu quaû. Nhôø vaäy nguoàn voán maø PGD huy ñoäng vaø cung öùng cho neàn kinh teá luoân taêng. Nguoàn voán huy ñoäng taêng trong ñoù goàm tieàn göûi khoâng kyø haïn vaø coù kyø haïn taêng. Bieåu ñoà 2: Tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn vaø khoâng kyø haïn trong 3 naêm. Tieàn göûi khoâng kyø haïn bao goàm tieàn göûi khoâng kyø haïn nhö tieàn trong theû ATM, taøi khoaûn thanh toaùn cuûa khaùch haøng… vaø tieàn göûi tieát kieäm khoâng kyø haïn laø khaùch haøng môû soå tieát kieäm khoâng kyø haïn taïi PGD. Qua tình hình huy ñoäng voán taïi PGD ta thaáy tieàn göûi khoâng kyø haïn qua 3 naêm 2007, 2008, 2009 taêng nhöng vôùi toác ñoä raát chaäm. Cuï theå laø naêm 2007 tieàn göûi khoâng kyø haïn laø 87,275 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 laø 90,737 trieäu ñoàng taêng 3,462 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2007 töông öùng 3.97%. Ñeán naêm 2009 laø 96.272 trieäu ñoàng taêng 5,535 trieäu ñoàng so vôùi naêm 2008, töông öùng 6.10%. Tieàn göûi khoâng kyø haïn taêng thaáp vaø chæ chieám khoaûng 20-30% trong toång nguoàn voán huy ñoäng. Bôûi vì tieàn göûi khoâng kyø haïn coù laõi suaát raát thaáp, muïc ñích chính cuûa khaùch haøng söû duïng hình thöùc göûi tieàn naøy laø ñeå môû taøi khoaûn thanh toaùn qua ngaân haøng vaø ñeå coù theå ruùt, göûi tieàn moät caùch nhanh choùng, linh hoaït. Qua taøi khoaûn tieàn göûi khoâng kyø haïn chuû taøi khoaûn coù theå nhôø ngaân haøng chuyeån khoaûn ñeå traû tieàn cho chuû nôï hoaëc nhaän tieàn baèng chuyeån khoaûn töø con nôï. Hình thöùc thanh toaùn naøy raát nhanh choùng, an toaøn, vaø chính xaùc. Neân quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng cuõng ñöôïc ñaûm baûo. Ñaây laø hình thöùc thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn qua heä thoáng ngaân haøng. Khaùch haøng khoâng quan taâm tôùi laõi suaát bôûi vì laõi suaát cuûa hình thöùc göûi tieàn naøy raát thaáp. Nguoàn töø tieàn göûi khoâng kyø haïn laø nguoàn voán hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng, noù khoâng oån ñònh vì vaäy noù khoâng phaûi tieàn thaät söï nhaøn roãi. Vaäy neân PGD chæ söû duïng nguoàn tieàn naøy ñeå cho vay ngaén haïn. Ngöôøi thuï höôûng, ngöôøi baùn (cty, xí ngieäp, toå chöùc kinh teá, caù nhaân) Ngöôøi traû tieàn, ngöôøi mua (cty, xí nghieäp, toå chöùc kinh teá, caù nhaân) Phoøng giao dòch Linh Taây Leänh traû tieàn qua Taøi khoaûn caáp Tín duïng Hình thöùc thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn qua heä thoáng ngaân haøng ñöôïc cuï theå qua sô ñoà sau: Tieàn göûi khoâng kyø haïn chieám khoaûn töø 20-30% cuûa toång nguoàn voán huy ñoäng vay phaàn coøn laïi laø cuûa tieàn göûi coù kyø haïn. Vì sao tieàn göûi coù kyø haïn laïi cao hôn nhieàu so vôùi tieàn göûi khoâng kyø haïn? Bôûi vì khaùch haøng göûi tieàn coù kyø haïn thì laõi suaát cao hôn laõi suaát tieàn göûi khoâng kyø haïn raát nhieàu, khoâng chæ vaäy PGD luoân coù nhieàu bieän phaùp khuyeán khích ngöôøi daân göûi tieàn coù kyø haïn vaøo PGD nhö taêng laõi suaát huy ñoäng voán, quay soá truùng thöôûng, taëng quaø cho khaùch haøng laâu naêm… Tieàn göûi coù kyø haïn cuõng bao goàm 2 loaïi laø tieàn göûi coù kyø haïn vaø tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn. Khaùch haøng göûi tieàn coù kyø haïn vaøo ngaân haøng thì khoâng ñöôïc ruùt hay göûi tieàn nhö beân khoâng kyø haïn. Maø khaùch haøng phaûi ñôïi ñeán kyø haïn hoaëc phaûi thoâng baùo tröôùc vôùi PGD vaø phaûi höôûng möùc laõi suaát gioáng nhö tieàn göûi khoâng kyø haïn. Ña phaàn khaùch haøng göûi tieàn vaøo PGD ñeå thu lieàn lôøi ñoàng thôøi ñeå an toaøn cho nguoàn tieàn cuûa hoï. Ñaây laø nguoàn tieàn thaät söï nhaøn roãi trong neàn kinh teá. Nguoàn tieàn göûi coù kyø haïn taïi PGD Linh Taây luoân taêng trong 3 naêm phaân tích. Cuï theå naêm 2007 laø 201,825 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 laø 210,723 trieäu ñoàng taêng so vôùi naêm tröôùc laø 8,898 trieäu ñoàng töông öùng 4.41%. ñeán naêm 2009 tieàn göûi coù kyø haïn leân ñeán 242,640 trieäu ñoàng taêng so vôùi naêm tröôùc laø 31,917 trieäu ñoàng töùc 15.81%.Ngöôøi daân ôû ñòa baøn ña phaàn laø buoân baùn haøng hoùa, kinh doanh nhoû neân lôïi nhuaän coù ñöôïc cuõng khoâng nhieàu nhöng töông ñoái oån ñònh. Hoï göûi tieàn vaøo ngaân haøng ñeå tieát kieäm, daønh duïm vaø thu ñöôïc moät khoaûn tieàn laõi ñeå taêng daàn soá tieàn tieát kieäm vaø ñeå thöïc hieän nhöõng döï ñònh sau naøy. Beân caïnh nhöõng ngöôøi buoân baùn, kinh doanh nhoû nhö ñaõ noùi coøn coù moät soá boä phaän göûi tieàn vaøo ngaân haøng ñeå caát giöõ cho an toaøn nhaát laø trong thôøi ñaïi ngaøy nay ngaøy caøng coù nhieàu ñoái töôïng troäm caép taøi saûn, vaø ñeå höôûng laõi xuaát cuûa ngaân haøng. Trong nhöõng naêm ñoù ôû nöôùc ta xaûy ra laïm phaùt cao, PGD ñaõ luoân taêng laõi suaát huy ñoäng ñeå thu huùt nguoàn tieàn trong kinh teá neân tieàn göûi ñaõ taêng cao trong naêm 2009. II. TÌNH HÌNH CHO VAY VOÁN TAÏI PHOØNG GIAO DÒCH LINH TAÂY: 1. Tình hình cho vay voán qua 3 naêm (2007, 2008, 2009): (ÑVT: Trieäu ñoàng) Dö nôï cho vay theo thôøi gian Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 So saùnh 2008/2007 So saùnh 2009/2008 Soá tuyeät ñoái % Soá tuyeät ñoái % Doanh số cho vay 144,550 165,803 203,347 21,253 14.70% 37,544 22.64% Ngắn hạn 43,365 58,031 81,339 14,666 33.82% 23,308 40.16% Trung vaø daøi haïn 101,185 107,772 122,008 6,587 6.51% 14,236 13.21% (Nguoàn: PGD Linh Taây) Qua baûng soá lieäu veà tình hình cho vay voán taïi PGD Linh Taây ta thaáy dö nôï cho vay cuûa ngaân haøng qua 3 naêm 2007, 2008, 2009 ñeàu taêng. Vôùi nguoàn voán maø ngaân haøng huy ñoäng ñöôïc, ngaân haøng ñaõ taäp trung voán ñaàu tö cho hoä saûn xuaát, kinh doanh, buoân baùn. Caùc döï aùn chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá noâng nghieäp nhaèm thöïc hieän muïc tieâu chuyeån dòch cô caáu kinh teá chung cuûa ñòa baøn vì vaäy dö nôï cho vay luoân taêng ñeàu. Cuï theå laø naêm 2007 dö nôï cho vay laø: 144,455 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 toång dö nôï cho vay ñaõ laø: 165,803 trieäu ñoàng taêng so vôùi naêm 2007 laø 21,253 trieäu ñoàng töông öùng 14.70%. Ñeán naêm 2009 toång dö nôï cho vay laø: 203,347 trieäu ñoàng taêng so vôùi naêm 2008 laø 37,544 trieäu ñoàng töông öùng laø 22.64% Bieåu ñoà 3: Dö nôï cho vay theo thôøi gian taïi PGD Linh Taây qua 3 naêm (2007, 2008, 2009): DÖ NÔÏ CHO VAY THEO THÔØI GIAN (2007, 2008, 2009) Nhìn vaøo bieåu ñoà ta thaáy döï nôï cho vay ngaén haïn taêng qua 3 naêm nhöng vaãn khoâng cao baèng dö nôï cho vay trung vaø daøi haïn. Cuï theå laø ôû naêm 2007 dö nôï cho vay trung vaø daøi haïn laø 101,185 trieäu ñoàng cao hôn döï nôï cho vay ngaén haïn laø 43,365 trieäu ñoàng. Tieáp tuïc ñeán naêm 2008,2009 döï nôï cho vay trung vaø daøi haïn ñeàu taêng chaäm vaø cao hôn dö nôï cho vay ngaén haïn. Qua ñoù ta thaáy ngöôøi daân vaãn öa chuoäng hình thöùc cho vay trung vaø haïn hôn bôûi vôùi loaïi hình naøy ngöôøi vay coù theå söû duïng voán vay moät thôøi gian daøi ñeå hoaït ñoäng. Hình thöùc cho vay trung vaø daøi haïn chuû yeáu phuïc vuï cho saûn xuaát kinh doanh nhoû nhö ñaàu tö vaøo troàng mai, hoa lan baùn teát, kinh doanh nhoû nhö cho xaây nhaø cho thueâ. Coøn cho vay ngaén haïn thì ña soá phuïc vuï cho ngöôøi daân buoân baùn nhoû, hay duøng vaøo moät vieäc gì maø ñem laïi lôïi ích trong nhanh choùng. Coù theå cho vay boå sung thieáu huït taïm thôøi voán löu ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø nhu caàu sinh hoaït tieâu duøng cuûa caù nhaân. 2. Tình hình cho vay cuûa PGD theo thaønh phaàn kinh teá trong thôøi gian qua 3 naêm (2007, 2008, 2009): (Ñvt: trieäu ñoàng) Dö nôï cho vay theo tp kinh teá Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 So saùnh 2008/2007 So saùnh 2009/2008 Soá tuyeät ñoái % Soá tuyeät ñoái % Doanh soá cho vay 144,445 165,803 203,347 21,253 14.70% 37,544 22.64% Doanh nghiệp 46,256 58,031 75,238 11,775 25.46% 17,207 29.65% Caù nhaân 98,294 107,772 128,109 9,478 9.64% 20,337 18.87% (Nguoàn: Phoøng tín duïng Linh Taây) Khaùch haøng chuû yeáu cuûa ngaân haøng laø hoä gia ñình, caù nhaân trong daân cö chieám 60% trong toång dö nôï cho vay. Trong nhöng naêm 2007, 2008, 2009 neàn kinh teá gaëp raát nhieàu khoù khaên naøo laø hoäi nhaäp kinh teá theá giôùi, laïm phaùt keùo daøi nhöng tình hình kinh doanh cuûa ngaân haøng vaãn luoân taêng tröôûng qua caùc naêm. Coù ñöôïc ñieàu naøy laø do ngaân haøng ñaõ raát coá gaéng, luoân chuù troïng ñöa ra vaø thöïc thi nhieàu giaûi phaùp vöøa ñaåy nhanh toác ñoä taêng tröôûng nguoàn voán vaø dö nôï tín duïng vöøa ñaûm baûo söï an toaøn, beàn vöõng vaø hieäu quaû. Vì vaäy nguoàn voán huy ñoäng vaø dö nôï cho vay ñeàu taêng cao, caû 2 yeáu toá ñeàu hoaøn thaønh keá hoaïch ñöa ra 100%. Trong ñoù cho vay caù nhaân hoä gia ñình luoân cao hôn doanh nghieäp vay bôûi muïc tieâu chính cuûa ngaân haøng laø naâng cao chaát löôïng ñôøi soáng ngöôøi daân, caù nhaân, hoä gia ñình. 3. Tình hình thu nôï vaø nôï xaáu taïi PGD Linh Taây: (Ñvt: trieäu ñoàng) Chæ tieâu Naêm 2007 Naêm 2008 Naêm 2009 Dö nôï cho vay 144,445 165,803 203,347 Nôï xaáu 4,044 4,974 7,117 Trong ñoù : hoä gia ñình, caù nhaân SX,KD nhoû 3,033 2,321 4,067 Coøn Doanh nghieäp: 1,011 2,653 3,050 Tyû leä Nôï xaáu/ toång dö nôï cho vay 2.80% 3.00% 3.50% (Nguoàn: Phoøng tín duïng Linh Taây) Coâng taùc thu nôï cuõng raát coù hieäu quaû. Bôûi vì caùc caùn boä tín duïng cuûa ngaân haøng ñaõ luoân chuù troïng kieåm tra, tìm hieåu thoâng tin khaùch haøng tröôùc khi ñoàng yù cho vay. Tuy nhieân tình hình nôï xaáu vaãn toàn taïi vaø taêng nhöng vôùi toác ñoä raát chaäm ôû möùc kieåm soaùt ñöôïc (Nôï xaáu/ toång dö nôï cho vay < 4% taïi PGD). Cuï theå laø naêm 2007: 4,044 trieäu ñoàng ñeán naêm 2008 laø 4,974 trieäu ñoàng vaø ñeán naêm 2009 laø 7,117 trieäu ñoàng. Do tình hình kinh teá nöôùc ta trong nhöõng naêm ñoù coù nhöõng bieán ñoäng lôùn nhö laïm phaùt, ñaát nöôùc ta gia nhaäp kinh teá theá giôùi WTO, giaù caû haàu heát caùc maët haøng ñeàu bieán ñoäng… ñaõ aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa khaùch haøng vay voán. Neân ñaõ coù nhöõng khaùch haøng maát khaû naêng traû nôï. Bieåu ñoà 4: Tình hình nôï xaáu/ toång dö nôï cho vay theo thôøi gian: III. KHAÚNG ÑÒNH VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG TRONG VIEÄC PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ: 1.Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng: Ngaân haøng ñoùng vai troø laø trung gian tín duïng. ñöùng ra taäp trung, huy ñoäng caùc nguoàn voán tieàn teä taïm thôøi nhaøn roãi trong neân kinh tế (bao goàm tieàn tieát kieäm cuûa caùc taàng lôùp daân cö, voán baèng tieàn cuûa caùc ñôn vò, toå chöùc kinh teá…) bieán noù thaønh nguoàn voán tín duïng ñeå cho vay (caáp tín duïng) ñaùp öùng caùc nhu caàu kinh doanh vaø voán ñaàu tö cho caùc ngaønh kinh teá vaø nhu caàu tieâu duøng cuûa xaõ hoäi. Ñaây laø chöùc naêng cô baûn cuûa ngaân haøng. Chöùc naêng trung gian tín duïng cuûa ngaân haøng ñöôïc bieåu hieän qua sô ñoà: duïng Thu nhaän Phoøng giao dòch Linh Taây Coâng ty, xí nghieäp, toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, caù nhaân. Coâng ty, xí nghieäp, toå chöùc kinh teá, hoä gia ñình, cá nhân. Phaùt kyø phieáu coù giaù Tieàn göûi tieát kieäm haønh caáp tín Tín duïng coù vai troø quan troïng trong vieäc ñieàu hoøa voán, thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa, ñaåy maïnh quaù trình taùi saûn xuaát môû roäng trong neàn kinh teá. Tín duïng ngaân haøng laø chieác caàu noái giöõa nhöõng ngöôøi coù voán taïm thôøi nhaøn roãi trong neàn kinh teá vôùi nhöõng ngöôøi caàn voán ñeå môû roäng kinh doanh, tieâu duøng… treân cô sôû huy ñoäng voán trong daân cö hay ñi vay cuûa caùc toå chöùc kinh teá khaùc, ngaân haøng tieán haønh cho vay ñoái vôùi caù nhaân, toå chöùc kinh teá ñang caàn voán ñeå thöïc hieän saûn xuaát kinh doanh. Caùc doanh nghieäp khoâng theå saûn xuaát kinh doanh neáu thieáu voán. Nhôø nguoàn voán maø ngaân haøng cho vay, khoâng nhöõng doanh nghieäp coù theå ñaûm baûo quaù trình saûn xuaát kinh doanh maø coøn môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát, caûi tieán kyõ thuaät, aùp duïng coâng ngheä hieän ñaïi ñeå haï giaù thaønh saûn phaåm, taêng tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng. Töø ñoù coù theå thuùc ñaåy löu thoâng haøng hoùa ñaåy maïnh quaù trình taùi saûn xuaát môû roäng. Tín duïng ngaân haøng laø moät trong nhöõng coâng cuï höõu hieäu ñeå thöïc hieän chuyeån dòch cô caáu kinh teá. Neáu muoán khuyeán khích ngaønh ngheà hay thaønh phaàn kinh teá naøo phaùt trieån, ngaân haøng seõ thöïc hieän öu ñaõi tín duïng vôùi ngaønh ngheà, thaønh phaàn, khu vöïc ñoù. Taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp, hoä gia ñình daân cö, caù nhaân deå daøng tieáp caän nguoàn voán ngaân haøng. Tín dụng ngân hàng trôû thaønh ñoøn baåy ñeå giuùp ngaønh ngheà ñoù phaùt trieån. Ngaân haøng luoân sẵn saøng ñaùp öùng moïi nhu caàu vay voán cuûa caù nhaân hoä gia ñình phuïc vuï nhu caàu saûn xuaát kinh doanh, caùc döï aùn ñaàu tö, tieâu duøng vaø phuïc vuï ñôøi soáng. Thôøi haïn cho vay phuø hôïp vôùi khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng, ñaùp öùng nhu caàu vay voán cuûa khaùch haøng vôùi caùc thuû tuïc nhanh goïn, ñôn giaûn. Vôùi phöông chaâm laáy hieäu quaû kinh teá laøm ñaàu, chi nhaùnh NHNO&PTNT Thuû Ñöùc - Phoøng Giao Dòch Linh Taây ñaõ coù höôùng ñaàu tö vaøo nhöõng lónh vöïc coù tieàm naêng, coù khaû naêng sinh lôøi. Ñoàng thôøi PGD cuõng khoâng queân nhieäm vuï quan troïng cuûa mình laø ñaàu tö vaøo nhöõng ngaønh ngheà nhaèm chuyeån ñoåi cô caáu noâng nghieäp thaønh khu noâng nghieäp ñoâ thò. PGD ñaõ khoâng ngöøng coá gaéng naâng cao vò theá cuûa mình, thu huùt khaùch haøng. PGD Linh Taây ñaõ thöïc hieän toát quan ñieåm cuûa mình “mang phoàn vinh ñeán vôùi khaùch haøng”. 2.Chöông trình hoã trôï laõi suaát cuûa chính phuû: Trong ñieàu kieän neàn kinh teá bò taùc ñoäng cuûa khuûng hoaûng taøi chính vaø suy thoaùi kinh teá theá giôùi. Ñeå hoã trôï giuùp ñôõ ngöôøi daân vöôït qua thôøi kyø khoù khaên naøy, Thuû Töôùng chính phuû ñaõ ra caùc Quyeát ñònh 131/QÑ vaø TT02-TTg hoã trôï laõi suaát 4% cho khoaûn vay ngaén haïn. Quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 01/02/2009 ñeán ngaøy 31/12/2011, thôøi gian ñöôïc höôûng hoã trôï laõi suaát laø 8 thaùng keå töø ngaøy ñöôïc giaûi ngaân. Quyeát ñònh 443 vaø TT 05-TTg hoã trôï laõi suaát 4% cho khoaûn vay trung, daøi haïn ñöôïc aùp dụng cho caùc ñoái töôïng laø ñaàu tö phaùt trieån môùi, saûn xuaát kinh doanh, xaây döïng cô sôû haï taàng. Thôøi gian hieäu löïc cuûa quyeát ñònh hoã trôï laõi suaát naøy laø töø ngaøy 01/04/2009 ñeán ngaøy 31/12/2011. Vaø cuoái cuøng laø Quyeát ñònh 497 vaø TT 09-TTg hoã trôï laõi suaát 4% ñoái vôùi vaät tö noâng nghieäp, vaät lieäu xaây döïng vaø hoã trôï 100% ñoái vôùi maùy moùc thieát bò saûn xuaát noâng nghieäp, cheá bieán noâng nghieäp vaø maùy vi tính, ñoái vôùi maùy vi tinh toái ña khoâng quaù 5 trieäu ñoàng. Vaø quyeát ñònh naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 01/05/2009 ñeán heát ngaøy 31/12/2011. Theo ñoù nguyeân taéc hoã trôï laõi suaát laø caùc NHTM cho vay caùc nhu caàu voán löu ñoäng ñeå hoaït ñoäng kinh doanh theo cô cheá tín duïng thoâng thöôøng. PGD Linh Taây ñaõ trieån khai kòp thôøi, ñoàng boä, quyeát lieät cô cheá hoã trôï laõi suaát ngay sau khi cô cheá ñöôïc ban haønh vaø xöû lyù caùc vaán ñeà phaùt sinh cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Cho ñeán nay taïi PGD, soá dö nôï cho vay hoã trôï laõi suaát ñaõ leân ñeán haøng chuïc tyû ñoàng. Cô cheá hoã trôï laõi suaát ñöôïc phoå bieán moät caùch coâng khai, roõ raøng, minh baïch vaø coù tính giaùm saùt cao ñoái vôùi caùc NHTM vaø ñoái töôïng thuï höôûng laø toå chöùc, caù nhaân vay voán ngaân haøng ñeå saûn xuaát, kinh doanh. Cô cheá hoã trôï laõi suaát ñaõ goùp phaàn oån ñònh laõi suaát thò tröôøng, coù taùc duïng tích cöïc vaø thieát thöïc ñoái vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, hoä saûn suaát, giaûm chi phí vay voán vaø giaù thaønh saûn phaåm. Töø ñoù naâng cao tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm treân thò tröôøng trong ñieàu kieän suy thoaùi kinh teá. Duy trì saûn xuaát kinh doanh vaø vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng trong ñieàu kieän khoù khaên do taùc ñoäng cuûa khuûng hoaûng taøi chính vaø suy thoaùi kinh teá theá giôùi. Khoâng chæ giuùp doanh nghieäp trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh maø cô cheá hoã trôï laõi suaát ñaõ taïo ñieàu kieän cho caùc hoä gia ñình, daân cö, caù nhaân coù theå tieáp caän ñöôïc nguoàn voán cuûa ngaân haøng ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu, döï aùn laøm giaøu maø hoï chöa laøm ñöôïc do thieáu voán. Cô cheá hoã trôï laõi suaát cuûa chính phuû ñaõ thu huùt ñöôïc söï quan taâm cuûa doanh nghieäp, hoä saûn xuaát, soá löôïng khaùch haøng vay voán taêng leân. Taïo ñieàu kieän cho PGD Linh Taây môû roäng tín duïng, ñoàng thôøi naâng cao vò theá vaø hình aûnh cuûa ngaân haøng trong vieäc chia seõ khoù khaên, hoã trôï khaùch haøng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. 3.Döï aùn hoã trôï laõi suaát 105 nhaèm phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng ngöôøi daân taïi PGD. Chöông trình hoã trôï laõi suaát 105 ñöôïc ban haønh keøm theo quyeát ñònh 105/2006/QÑ-UBND ngaøy 17 thaùng 7 naêm 2006 cuûa UBND Thaønh phoá nhaèm thöïc hieän chuû tröông chuyeån dòch cô caáu kinh teá noâng nghieäp hình thaønh noâng nghieäp ñoâ thò, naêng suaát cao, saûn xuaát taäp trung, phaùt trieån beàn vöõng. Ñaåy maïnh öùng duïng coâng ngheä sinh hoïc töøng böôùc hình thaønh trung taâm caây troàng, vaät nuoâi cho caû khu vöïc. Möùc laõi suaát ñöôïc hoã trôï hieän nay laø 4.9%/naêm. Thôøi gian hoã trôï laõi suaát laø 24 thaùng keå töø ngaøy toå chöùc tín duïng giaûi ngaân voán vay. Thôøi gian heát hieäu löïc cuûa chöông trình hoã trôï laõi suaát laø ngaøy 31/12/2010. Chöông trình ñaõ taïo ñieàu kieän cho ngöôøi daân deå daøng tieáp xuùc vôùi nguoàn voán cuûa ngaân haøng vaø taïo khaû naêng taøi chính ñeå phaùt trieån kinh teá. Caùn boä tín duïng ñaõ tích cöïc phoå bieán ñeán ngöôøi daân chöông trình hoã trôï laõi suaát 105 naøy nhaèm thoâng baùo ñeán hoï möùc laõi suaát môùi naøy. Vaø vôùi möùc laõi suaát môùi naøy ñaõ aûnh höôûng raát lôùn ñeán vôùi ngöôøi daân. Taïo ñieàu kieän ñeå hoï an taâm saûn xuaát kinh doanh, khai thaùc tieàm naêng kinh teá töï nhieân cuûa moãi vuøng, môû roäng ñaàu tö cho caùc hoä saûn xuaát vaø caù nhaân. Goùp phaàn phaùt trieån kinh teá gia ñình, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng ngöôøi daân nhaát laø trong thôøi kyø neàn kinh teá ñang bò aûnh höôûng cuûa khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi. CHƯƠNG III: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG TRONG VIỆC PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ I.MOÄT SOÁ YÙ KIEÁN NHAÈM TAÊNG CÖÔØNG NGUOÀN VOÁN HUY ÑOÄNG. Trong thôøi buoåi caïnh tranh nhö ngaøy nay, PGD Linh Taây caàn coù chính saùch marketing phuø hôïp nhaèm thu huùt khaùch haøng ñeán vay voán. Huy ñoäng ngöôøi daân ñeán göûi tieàn vaøo PGD. Hieän nay vaãn coøn moät soá hoä gia ñình coù tieàn taïm thôøi nhaøn roãi nhöng vaãn caát giöõ ôû nhaø. Theo quan ñieåm cuûa cha oâng ta ngaøy xöa, tieàn, vaøng vaø nhöõng taøi saûn coù giaù trò neân choân caát ôû nhaø laø an toaøn nhaát, khi naøo caàn chæ ñaøo leân laø coù maø duøng. Ñoù laø nhöõng quan ñieåm xöa cuõ, chæ phuø hôïp vôùi thôøi phong kieán vaø thôøi kyø tröôùc ñoù maø thoâi. Caùn boä cuûa PGD caàn phaûi thoâng tin, tuyeân truyeàn vaø huy ñoäng nhöõng hoä gia ñình, daân cö coù nguoàn tieàn taïm thôøi nhaøn roãi thì haõy ñeán ngaân haøng ñeå göûi. Nhö vaäy soá tieàn ñoù seõ ñöôïc baûo ñaûm an toaøn ñoàng thôøi coøn ñem laïi moät khoaûn tieàn lôøi ñaùng keå. Ñieàu naøy khoâng chæ ñem laïi lôïi ích cho ngöôøi göûi tieàn, maø thoâng qua ngaân haøng, nguoàn voán ñoù ñaõ giuùp cho nhöõng ñôn vò taïm thôøi thieáu voán coù voán ñeå maø hoaït ñoäng. Goùp phaàn phaùt trieån neàn kinh teá. Hieän nay giaù vaøng treân thò tröôøng ñang taêng raát nhanh, vôùi möùc giaù cao nhaát töø tröôùc tôùi nay, ñieàu naøy seõ laøm moïi ngöôøi khoâng muoán göûi tieàn vaøo ngaân haøng, maø mua vaøng roài baùn vaøng ñeå höôûng khoaûn cheânh leäch khi giaù vaøng ngaøy caøng taêng nhö hieän nay. Nhöng thò tröôøng vaøng thì bieán ñoåi khoâng ngöøng, taêng giaûm thaát thöôøng. Lôøi nhieàu nhöng khoâng oån ñònh. Coù khi laïi bò loã bôûi giaù vaøng khoâng theå taêng maõi. Coøn göûi tieàn vaøo ngaân haøng tuy tieàn lôøi khoâng cao nhöng oån ñònh, an toaøn vaø chaéc chaén. Ngaân haøng caàn phaûi taêng cöôøng thoâng tin, giaûi thích cho moïi ngöôøi ñeå hoï coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng. Coù cheá ñoä laõi suaát huy ñoäng voán haáp daãn ñeå thu huùt khaùch haøng ñeán göûi tieàn. Ñoàng thôøi vaøo nhöõng dòp leã teát… caàn hoïp maët taëng quaø cho khaùch haøng ñeå taïo moái quan heä toát vôùi khaùch haøng vaø ñeå hoï thaáy ñöôïc lôïi ích khi göûi nhöng khoaûn tieàn taïm thôøi nhaøn roãi vaøo ngaân haøng. II. MOÄT SOÁ YÙ KIEÁN NHAÈM TAÊNG CÖÔØNG CHO VAY VAØ HAÏN CHEÁ RUÛI RO TÍN DUÏNG: Tìm hieåu khaùch haøng tröôùc khi cho vay vaø taïo moái quan heä thaân thieát vôùi khaùch haøng. Thaønh laäp boä phaän rieâng bieät chuyeân caäp nhaät nhöõng thoâng tin khaùch haøng vaø phaân tích thoâng tin veà khaùch haøng vay voán. Khi caùc thoâng tin veà khaùch haøng ñöôïc phaân tích cuï theå vaø chính xaùc seõ giuùp cho boä phaän pheâ duyeät cho vay cuûa ngaân haøng coù moät quyeát ñònh ñuùng ñaén hôn vaø phuïc vuï khaùch haøng thoûa ñaùng hôn. Caàn coù chính saùch tieáp caän khaùch haøng moät caùch phuø hôïp, taïo moái quan heä thieän caûm vôùi khaùch haøng. Aùp duïng caùc bieän phaùp phaân loaïi khaùch haøng töø ñoù phaân loaïi khaùch haøng thaønh töøng nhoùm rieâng bieät, ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng chính saùch tieáp caän phuø hôïp vôùi khaùch haøng. Ngaân haøng xem khaùch haøng laø ngöôøi thaân ñeå khaùch haøng thaáy ñöôïc ngaân haøng laø choå döïa, laø nieàm tin cuûa khaùch haøng. Caàn coù tröôùc nhöõng yeâu caàu veà thoâng tin ñeå khi tieáp caän khaùch haøng coù theå chuû ñoäng tìm hieåu nhöõng thoâng tin caàn bieát. Xaây döïng moái quan heä vôùi khaùch haøng vaø caùc ngaân haøng khaùc. Ngaân haøng cuõng caàn xaây döïng moái quan heä vôùi caùc ngaân haøng khaùc ñeå coù theâm thoâng tin veà khaùch haøng vay voán, ñoàng thôøi phaùt huy boä phaän thoâng tin tín duïng cuûa ngaân haøng mình. Khaùch haøng xin vay voán raát ña daïng, trong ñoù coù nhöõng khaùch haøng coù quan heä tín duïng khoâng toát. Do nhu caàu voán hoï coù theå quan heä tín duïng cuøng moät luùc vôùi nhieàu ngaân haøng khaùc. Neáu chuùng ta taïo ñöôïc quan heä toát vôùi ngaân haøng baïn thì chuùng ta coù theå traùnh ñöôïc cuøng moät luùc caáp nhieàu khoaûn tín duïng cho cuøng moät khaùch haøng. Neáu khaùch haøng bò maát caân ñoái trong thanh toaùn seõ daãn ñeán ruûi ro tín duïng vaø nhöõng khoaûn nôï xaáu phaùt sinh ñoái vôùi ngaân haøng. 2.Kieåm tra giaùm saùt sau khi vay. Sau khi cho khaùch haøng vay voán, ngaân haøng caàn phaûi thöôøng xuyeân theo doõi, kieåm tra, giaùm saùt xem khaùch haøng vay voán coù söû duïng ñuùng muïc ñích nhö ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng tín duïng hay khoâng? Ñoàng thôøi xem xeùt vieäc söû duïng voán coù ñem laïi hieäu quaû, lôïi nhuaän cho khaùch haøng nhö khaùch haøng vaø ngaân haøng ñaõ döï tính khoâng? Xem xeùt khaùch haøng coù khaû naêng traû nôï khi ñaùo haïn hay khoâng? Caùn boä tín duïng phaûi ñeán ngay nôi khaùch haøng cö truù hoaëc kinh doanh ñeå giaùm saùt. Khi xuoáng kieåm tra thì khoâng neân baùo tröôùc ñeå traùnh tình traïng khaùch haøng tìm caùch ñoái phoù. Neáu trong quaù trình kieåm tra, giaùm saùt maø caùn boä tín duïng phaùt hieän baát thöôøng phaûi thoâng baùo leân caáp treân bieát ñeå kòp thôøi xöû lyù. Ñeå haïn cheá ruûi ro tín duïng thì ngaân haøng phaûi xaây döïng chieán löôïc ñuùng ñaén hieäu quaû, thu huùt ñöôïc khaùch toát, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû coù khaû naêng thanh toaùn toát, phaân loaïi khaùch haøng ñeå loaïi tröø nhöõng khaùch haøng xaáu. Ñeå taêng söï haáp daãn cho khaùch haøng phaûi coù cheá ñoä öu ñaõi laõi suaát, caáp haïn möùc tín duïng cho nhöõng khaùch haøng truyeàn thoáng. Beân caïnh ñoù haøng naêm vaøo nhöõng dòp leã, teát… neân toå chöùc taëng quaø cho khaùch haøng. Nhaèm taïo quan heä vôùi nhöõng khaùch haøng coù hoà sô tín duïng toát. 3. Naâng cao chaát löôïng tín duïng. Thöôøng xuyeân toå chöùc ñaøo taïo vaø boài döôõng caùn boä trong ngaân haøng, nhaát laø caùn boä tín duïng ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân laøm toát hôn khaâu thaåm ñònh cho vay goùp phaàn laøm giaûm thieåu ruûi ro, ñaåy maïnh hieäu quaû hoaït ñoäng tín duïng cao hôn nöõa. Ban laõnh ñaïo caàn phaûi quan taâm, gaàn guõi vôùi caùn boä nhaân vieân ñeå bieát ñöôïc taâm tö nguyeän voïng, nhöõng khoù khaên vöôùng maéc trong coâng vieäc cuõng nhö trong cuoäc soáng gia ñình töø ñoù coù theå quan taâm chia seõ giuùp ñôõ caùn boä nhaân vieân yeân taâm laøm vieäc, coâng taùc. Thöôøng xuyeân toå chöùc khen thöôûng kyõ luaät ñeå caùc thaønh vieân haêng say laøm vieäc. 4. Haïn cheá ruûi ro sau khi cho vay. Trong neàn kinh teá thò tröôøng, baát kyø moät hoaït ñoäng kinh teá naøo cuõng phaùt sinh ruûi ro vaø hoaït ñoäng kinh doanh tín duïng thì khoâng theå traùnh khoûi. Do ñoù ñeå naâng cao hieäu quaû trong hoaït ñoäng tín duïng taïi NHNo&PTNT Thuû Ñöùc - Phoøng giao dòch Linh Taây phaûi laáy coâng taùc phoøng ngöøa ruûi ro laø chính, xöû lyù ruûi ro laø giaûi phaùp tình theá. Caàn coi troïng vaø thöïc hieän nghieâm ngaët qui trình, qui cheá veà nghieäp vuï ñaõ ñeà ra nhö thaåm ñònh kỹ tröôùc luùc cho vay vaø kieåm tra khaùch haøng sau khi vay, nhaèm phaùt hieän sôùm vaø coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi khi khaùch haøng söû duïng voán khoâng ñuùng muïc ñích, hay coù bieåu hieän khoâng laønh maïnh. Khoâng taäp trung ñaàu tö nhöõng khoaûn tín duïng lôùn cho moät hay moät soá khaùch haøng lôùn maø phaûi phaân ñeàu cho nhieàu khaùch haøng vôùi nhöõng ngaønh ngheà kinh teá khaùc nhau. Thu thaäp theâm thoâng tin veà taøi saûn theá chaáp ñeå haïn cheá trôû ngaïi trong quaù trình xöõ lyù taøi saûn ñeå thu hoài nôï. Thöôøng xuyeân ñònh giaù laïi taøi saûn theá chaáp bôûi hieän nay tình hình kinh teá luoân bieán ñoäng, giaù caû leân xuoáng thaát thöôøng. 5. Khaúng ñònh vai troø cuûa PGD treân thò tröôøng PGD neân ñaàu tö theâm caùc cô sôû vaät chaát, trang thieát bò hieän ñaïi ñeå naâng cao vò trí, öu theá cuûa PGD. Ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa PGD, taïo ñöôïc öu theá caïnh tranh ñoái vôùi ngaân haøng khaùc, beân caïnh ñoù thu huùt ñöôïc söï chuù yù cuûa khaùch haøng. Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn hôn nöõa ñeå phoå bieán veà caùc hình thöùc göûi tieàn, chi traû kieàu hoái, chuyeån tieàn nhanh Western Union vaø thanh toaùn tieàn göûi qua theû ATM ñoái vôùi caùc doanh nghieäp vaø trong daân cö, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho khaùch haøng, cuõng nhö ngaân haøng trong coâng taùc huy ñoäng voán. KEÁT LUAÄN Phoøng giao dòch Linh Taây thuoäc chi nhaùnh NHNO&PTNT Thuû Ñöùc ñöôïc thaønh laäp vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng naêm 2002, thôøi gian hoaït ñoäng töông ñoái ngaén so vôùi caùc ngaân haøng khaùc. Vì vaäy phoøng giao dòch gaëp khoâng ít khoù khaên vaø thöû thaùch. Caùc ngaân haøng thöông maïi vôùi möùc laõi suaát haáp daãn ñua nhau phaùt trieån taïo neân moät söùc eùp lôùn ñoái vôùi PGD. Maëc duø vaäy nhöng PGD Linh Taây luoân phaán ñaáu vöôn leân ñeå ñaït ñöôïc keát quaû kinh doanh toát. Töø khaâu huy ñoäng voán ñeán khaâu quaûn lyù söû duïng voán ñeàu coù hieäu quaû. Laøm noåi baät vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng trong vieäc phaùt trieån neàn kinh teá goùp phaàn quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình. Nguoàn voán huy ñoäng cuûa ngaân haøng luoân taêng qua caùc naêm, cuï theå laø trong 3 naêm 2007, 2008 vaø 2009 laàn löôïc laø 289,100 trieäu ñoàng, 301,460 trieäu ñoàng vaø 338,912 trieäu ñoàng. Qua ñoù, ta thaáy coâng taùc huy ñoäng voán taïi phoøng giao dòch raát coù hieäu quaû. Beân caïnh ñoù coâng taùc huy ñoäng vaø quaûn lyù söû duïng voán cuõng raát coù hieäu quaû. Doanh soá cho vay cuõng taêng ñeàu qua 3 naêm, cuï theå 2007 laø: 114,505 trieäu ñoàng, 2008: 165,803 trieäu ñoàng, 2009: 203,347 trieäu ñoàng. PGD coù nhöõng ñònh höôùng ñuùng ñaén laø luoân baùm saùt những chuû tröông chính saùch cuûa hoäi sôû cuõng nhö cuûa NHNN, phaán ñaáu hoaït ñoäng kinh doanh ngaøy caøng coù hieäu quaû, ñaùp öùng nhu caàu vay voán cuûa neàn kinh teá ñaëc bieät laø hoä gia ñình. Veà coâng taùc thu nôï taïi PGD hieäu quaû. Tình hình nôï xaáu luoân vaãn tìm aån nhöng ñaõ daàn xuoáng thaáp qua töøng naêm ôû möùc trong giôùi haïn cho pheùp vaø kieåm soaùt ñöôïc. Tuy nhieân ñeå hoaït ñoäng tín duïng ñaït hieäu quaû cao hôn trong töông lai thì PGD caàn coù nhieàu coá gaéng hôn nöõa. Coù nhöõng bieän phaùp ñeå vöøa taêng tröôûng voán vay vöøa ñaûm baûo an toaøn chaát löôïng tín duïng, taïo ñieàu kieän cho phoøng giao dòch ngaøy caøng phaùt trieån leân cao. DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT NHNO&PTNT: Ngaân Haøng Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng Thoân. NHNO: Ngaân Haøng Noâng Nghieäp. NHNO&PTNT VN: Ngaân Haøng Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng Thoân Vieät Nam. NHNN VN: Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam. NHNN: Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc. PGD: Phoøng giao dòch. NHTM: Ngaân Haøng Thöông Maïi. Tp.HCM: Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Soå tay tín duïng ngaân haøng Noâng nghieäp vaø phaùt trieån noâng thoân Vieät Nam. Trang web agribank.com.vn. Trang web Saùch keá toaùn ngaân haøng cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Ngaân Haøng tp. HCM. LÔØI NHAÄN XEÙT MUÏC LUÏC ChöôngI: GIÔÙI THIEÄU VEÀ NHNO&PTNT VIEÄT NAM – NHNO&PTNT CHI NHAÙNH THUÛ ÑÖÙC Trang 3 I. TOÅNG QUAN VEÀ NHNO&PTNT VIEÄT NAM Trang 3 1. Lòch söû hình thaønh Trang 3 2. Sô ñoà cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù tín duïng Trang 7 II. NHNO&PTNT CHI NHAÙNH THUÛ ÑÖÙC – PGD LINH TAÂY Trang 7 1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù tín duïng NHNO&PTNT Thuû Ñöùc Trang 7 1.1. Cô caáu toå chöùc khung Trang 7 1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï töøng boä phaän Trang 8 1.2.1. Giaùm ñoác chi nhaùnh/phoøng giao dòch Trang 8 1.2.2. Caùc phoøng ban nghieäp vuï tín duïng Trang 8 1.2.3. Kieåm tra vaø giaùm saùt tín duïng ñoäc laäp Trang 10 2. Vò trí của Phoøng giao dịch Linh Tâaây – NHNo&PTNT Thủ Đức Trang 10 Chöông II: THÖÏC TRAÏNG TÌNH HÌNH NGUOÀN VOÁN, HUY ÑOÄNG VOÁN VAØ CHO VAY TAÏI PGD LINH TAÂY Trang 12 I.TÌNH HÌNH NGUOÀN VOÁN VAØ HUY ÑOÄNG VOÁN TAÏI PGD LINH TAÂY Trang 12 1.Tình hình nguoàn voán PGD huy ñoäng ñöôïc trong 3 naêm 2007, 2008, 2009 Trang 12 2.Nhaän xeùt Trang 12 II.TÌNH HÌNH CHO VAY VOÁN TAÏI PGD LINH TAÂY Trang 16 1.Tình hình cho vay voán qua 3 naêm 2007, 2008, 2009 Trang 16 2.Tình hình cho vay theo thaønh phaàn kinh teá qua 3 naêm 2007, 2008, 2009 Trang 18 3.Tình hình thu nôï vaø nôï xaáu taïi PGD Linh Taây Trang 19 III.KHAÚNG ÑÒNH VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG TRONG VIEÄC PHAÙT TRIEÅN NEÀN KINH TEÁ Trang 20 1.Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng Trang 20 2.Chöông trình hoã trôï laõi suaát cuûa ngaân haøng Trang 22 3.Döï aùn hoã trôï laõi suaát 105 nhaèm phaùt trieån kinh teá hoä gia ñình, naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa ngöôøi daân taïi PGD Linh Taây Trang 23 Chöông III: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NHAÈM NAÂNG CAO VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG TRONG VIEÄC PHAÙT NEÀN TRIEÅN KINH TEÁ Trang 25 I.MOÄT SOÁ YÙ KIEÁN NHAÈM TAÊNG CÖÔØNG NGUOÀN VOÁN HUY ÑOÄNG Trang 25 II.MOÄT SOÁ YÙ KIEÁN NHAÈM TAÊNG CÖÔØNG CHO VAY VAØ HAÏN CHEÁ RUÛI RO TÍN DUÏNG Trang 26 1.Tìm hieåu khaùch haøng tröôùc khi cho vay vaø taïo moái quan heä thaân thieát vôùi khaùch haøng Trang 26 2.Kieåm tra, giaùm saùt sau khi cho vay Trang 27 3.Naâng cao chaát löôïng tín duïng Trang 27 4.Haïn cheá ruûi ro sau khi cho vay Trang 28 5.Khaúng ñònh vai troø cuûa PGD treân thò tröôøng Trang 28 KEÁT LUAÄN Trang 29 Lôøi nhaän xeùt Trang 31

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochieu.doc
  • doc1. LOI NHAN XET.doc
  • doc2. LOI MO DAU.doc
  • doc3. MUC LUC.doc
  • doc4. CAC CHU VIET TAT.doc
  • doc7. LOI CAM ON.doc
  • docBIA.doc
Luận văn liên quan