Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1

LỜI NÓI ĐẦU Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn các rủi ro. Trong điều kiện hiện tại, khi mà xu hướng tự do hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế ngày càng phát triển thì nguy cơ gặp phải rủi ro của các doanh nghiệp ngày càng lớn. Việc chủ động phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an ninh tài chính và khả năng phát triển bền vững của các doanh nghiệp trở thành vấn đề thời sự, cấp thiết trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của các doanh nghiệp. Trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, một trong những yếu tố quan trọng tác động đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp là việc huy động và sử dụng tài sản bằng tiền. Do đó, nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý là luôn giữ được sự cân bằng hợp lý giữa các luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp, hay nói cách khác là luôn duy trì được một lượng tiền nhất định đủ để đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh. Bưu điện trung tâm 1 là đơn vị trực thuộc Bưu điện Hà Nội, trong thời gian qua cũng đã quan tâm đến công tác quản lý ngân quỹ, song gặp không ít những khó khăn. Với chiến lược phát triển của ngành Bưu điện trong xu thế hội nhập cạnh tranh, quản lý tốt ngân quỹ đã và đang là một yêu cầu đối với Bưu điện trung tâm 1. Vì vậy, sau một thời gian thực tập tại Bưu điện trung tâm 1, em đã chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung luận văn tốt nghiệp của em được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Công tác quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương 2 : Thực trạng công tác quản lý ngân quỹ của Bưu điện trung tâm 1. Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Vai trò của ngân quỹ đối với hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3 1.1.1 Doanh nghiệp và chức năng tài chính của doanh nghiệp 3 1.1.2 Vai trò của ngân quỹ đối với hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 4 1.2 Công tác quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 12 1.2.1 Sự cần thiết phải quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 12 1.2.2 Nội dung công tác quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp 15 1.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý ngân quỹ của doanh nghiệp 25 1.3.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ngân quỹ thông qua đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp 25 1.3.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả ngân quỹ thông qua đánh giá khả năng hoạt động của doanh nghiệp 28 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá khả năng dự phòng những biến động bất thường 30 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý của doanh nghiệp 31 1.4.1 Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 31 1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 1 2.1 Giới thiệu chung về Bưu điện trung tâm 1 37 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Bưu điện trung tâm1 37 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Bưu điện trung tâm 1 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của Bưu điện trung tâm 1 38 2.1.4 Đặc điểm kinh doanh của ngành Bưu điện trong nền kinh tế thị trường 39 2.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh của Bưu điện trung tâm 1 42 2.2 Thực trạng công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1 44 2.2.1 Ngân quỹ của Bưu điện trung tâm 1 44 2.2.2 Tình hình quản lý ngân quỹ của Bưu điện trung tâm 1 49 2.2.3 Phân tích tình hình tài chính theo các dòng tiền 52 2.2.4 Đánh giá hiệu quả quản lý ngân quỹ của Bưu điện trung tâm 1 56 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân quỹ của Bưu điện trung tâm 1 61 2.3.1 Những kết quả đạt được 61 2.3.2 Những hạn chế 62 2.3.3 Nguyên nhân 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ TẠI BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM 1 3.1 Định hướng phát triển của Bưu điện trung tâm 1 trong thời gian tới 66 3.1.1 Môi trường kinh doanh bưu chính viễn thông-Cơ hội và thách thức 66 3.1.2 Kế hoạch hoạt động trong năm 2005 67 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1 68 3.2.1 Áp dụng mô hình quản lý ngân quỹ thích hợp 68 3.2.2 Hoàn thiện những quy chế về quản lý ngân quỹ trong cơ chế quản lý tài chính của Bưu điện trung tâm 1 76 3.2.3 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý ngân quỹ 77 3.2.4 Tăng cường xây dựng bộ máy nhân sự cho công tác quản lý ngân quỹ 78 3.2.5 Tăng cường nguồn thông tin cung cấp cho công tác quản lý ngân quỹ 78 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1 79 3.3.1 Kiến nghị với Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam 79 3.3.2 Kiến nghị với các Bộ, cơ quan quản lý tài chính của Nhà nước 81 Danh mục tài liệu tham khảo

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
êi (TiÒn mÆt) (Nî ng¾n h¹n) 1,07 0,75 1,3 0,52 Qua c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n n¨m 2004 cña B­u ®iÖn trung t©m 1, ta thÊy nî ng¾n h¹n cña c«ng ty ®­îc ®¶m b¶o kh¸ ®Çy ®ñ b»ng tµi s¶n l­u ®éng vµ c¸c tµi s¶n quay vßng nhanh kh¸c. Nh­ vËy nî ng¾n h¹n kh«ng ph¶i lµ nguån tµi trî chÝnh cho tµi s¶n l­u ®éng. Trong tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty, chiÕm tû lÖ lín lµ tiÒn (bao gåm tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn) vµ kho¶n ph¶i thu. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh: kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña B­u ®iÖn trung t©m 1 thÊp nhÊt trong quý 1 vµ cao nhÊt trong quý 3. Nh×n chung, trung t©m cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh : Tû lÖ nµy cao nhÊt ë quý 3 nh­ng l¹i thÊp nhÊt ë quý 4 (tû lÖ nµy ë quý 4 nhá h¬n 1). Trong quý 1, quý 2, quý 3 dù tr÷ chiÕm lÇn l­ît lµ 7,8%; 9,8 %; 6,1% tµi s¶n l­u ®éng. Sang quý 4 dù tr÷ chiÕm 14% tµi s¶n l­u ®éng cña ®¬n vÞ. Trong quý 4, c«ng ty ph¶i dù tr÷ nguyªn vËt liÖu nhiÒu h¬n so víi c¸c quý cßn l¹i, bëi ®©y lµ thêi ®iÓm cã nhiÒu ngµy lÔ trong n¨m, nhu cÇu cña kh¸ch hµng sö dông c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña c«ng ty lín. Dù tr÷ chñ yÕu lµ nguyªn vËt liÖu dïng cho khai th¸c nghiÖp vô. Tuy nhiªn, nh×n chung dù tr÷ chiÕm tû lÖ kh«ng lín trong tµi s¶n l­u ®éng cña ®¬n vÞ. §iÒu nµy ®­îc lý gi¶i B­u ®iÖn trung t©m 1 lµ doanh nghiÖp dÞch vô, s¶n phÈm cña c«ng ty lµ s¶n phÈm v« h×nh, viÖc tiªu thô s¶n phÈm g¾n liÒn víi viÖc t¹o ra s¶n phÈm. §¬n vÞ chØ s¶n xuÊt khi cã ng­êi ®Õn mua, kh«ng thÓ chñ ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm dù tr÷. Trong khi ®ã, kh¸ch hµng ngµy cµng khã tÝnh, cïng víi xu h­íng c¹nh tranh ngµy cµng gia t¨ng, kh¸ch hµng ngµy cµng cã nhiÒu quyÒn lùa chän. Do vËy, yªu cÇu ®èi víi chÊt l­îng c¸c dÞch vô mµ c«ng ty cung cÊp ph¶i thËt cao, nÕu kh«ng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ng­êi tiªu dïng. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi: ChØ tiªu thanh to¸n tøc thêi trong 4 quý n¨m 2004 cña c«ng ty cã sù biÕn ®éng râ rÖt. Trong quý 1 vµ quý 3, tû lÖ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña ®¬n vÞ lÇn l­ît lµ 1,07; 1,3. Ng©n quü cña trung t©m trong c¸c quý nµy lµ kh¸ cao, ®Æc biÖt lµ tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn ®ang chuyÓn, nªn cã kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. Ng©n quü cña c«ng ty trong quý 1 vµ quý 3 lÇn l­ît chiÕm kho¶ng 62,2% vµ 69,7% tµi s¶n l­u ®éng. Ng­îc l¹i, trong quý 2 vµ quý 4 chØ tiªu nµy ë møc thÊp h¬n: quý 2 (0,75); quý 4 (0,52). C¸c kho¶n ph¶i thu cña ®¬n vÞ trong 4 quý lÇn l­ît chiÕm 25,7%; 30 %; 20,2%; 29,9% tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty. HiÖn nay, ngµnh B­u chÝnh viÔn th«ng nãi riªng còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c nãi chung ch­a cã chØ sè tµi chÝnh mÉu ®Ó ®¸nh gi¸, so s¸nh. Do vËy, nh÷ng tû lÖ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña B­u ®iÖn trung t©m 1 ch­a thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c lµ ®· tèt hay ch­a. Tuy nhiªn, sù æn ®Þnh cña c¸c tû lÖ ®ã chøng tá kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ lµ kh¸ v÷ng ch¾c. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña quý 4 n¨m 2004 ®Òu thÊp h¬n so víi c¸c quý kh¸c c¶nh b¸o ®¬n vÞ sÏ cã thÓ gÆp khã kh¨n trong tr­êng hîp cÇn thanh to¸n ®ét xuÊt c¸c kho¶n nî. B¶ng 2.7: Tû lÖ dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: lÇn Néi dung C«ng thøc Quý 1/2004 Quý 2/2004 Quý 3/2004 Quý 4/2004 Tû lÖ dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng Dù tr÷ Vèn l­u ®éng rßng 0,18 0,34 0,13 1,35 Do ®Æc thï cña ngµnh b­u ®iÖn, nªn dù tr÷ chiÕm phÇn kh«ng ®¸ng kÓ trong vèn l­u ®éng rßng cña c«ng ty. Ho¹t ®éng kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng kh¸c v× kh«ng cã hµng tån kho chê b¸n. Tû lÖ dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng cña B­u ®iÖn trung t©m 1 cã sù thay ®æi râ rÖt, tû lÖ nµy cao nhÊt ë quý 4, thÊp nhÊt ë quý 3. HiÖn nay, Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ch­a cã chØ sè trung b×nh ngµnh ®Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸. Do vËy, rÊt khã kh¨n cho B­u ®iÖn trung t©m 1 trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh lµ tèt hay ch­a tèt. Tuy nhiªn, tû lÖ dù tr÷ trªn vèn l­u ®éng rßng ë quý 4 lµ 1,35. §iÒu nµy thÓ hiÖn toµn bé vèn l­u ®éng rßng ë quý 4 kh«ng ®ñ tµi trî cho hµng dù tr÷. 2.2.4.2 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü th«ng qua ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng Vßng quay tiÒn B¶ng 2.8: Vßng quay tiÒn n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh: vßng Néi dung C«ng thøc Quý 1/2004 Quý 2/2004 Quý 3/2004 Quý 4/2004 Vßng quay tiÒn Doanh thu tiªu thô trong quý TiÒn+chøng kho¸n ng¾n h¹n 2,02 2,79 1,32 3,6 Vßng quay tiÒn lµ chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ tèc ®é vËn ®éng cña tiÒn trong c«ng ty. ViÖc sö dông tiÒn d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo còng ®Èy nhanh tèc ®é chuyÓn hãa tiÒn thµnh c¸c tµi s¶n kh¸c vµ nh­ vËy, gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é vËn ®éng cña tiÒn. Trong 4 quý n¨m 2004, vßng quay tiÒn cao nhÊt trong quý 4 lµ 3,6 vßng/quý, thÊp nhÊt trong quý 3 lµ 1,32 vßng/quý. Tõ b¶ng 2.5, ta thÊy doanh thu ®­îc h­ëng cña trung t©m trong 4 quý lÇn l­ît lµ: 16034 triÖu ®ång; 17534 triÖu ®ång; 17108 triÖu ®ång; 19171 triÖu ®ång. Nh­ vËy, vßng quay tiÒn cña trung t©m cao nhÊt ë quý 4 lµ do s¶n l­îng dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng mµ trung t©m cung cÊp cho kh¸ch hµng t¨ng. Vßng quay dù tr÷ B¶ng 2.9: Vßng quay dù tr÷ n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh:vßng Néi dung C«ng thøc Quý 1/2004 Quý 2/2004 Quý 3/2004 Quý 4/2004 Vßng quay dù tr÷ Doanh thu tiªu thô trong quý Dù tr÷ 16,08 16,17 15,08 11,9 Vßng quay dù tr÷ cña trung t©m trong kho¶ng tõ 11.9 ®Õn 16.17 vßng trong mét quý. Dù tr÷ cña trung t©m chiÕm tû lÖ kh«ng lín trong tµi s¶n l­u ®éng. Tû lÖ dù tr÷ trªn tµi s¶n l­u ®éng lÇn l­ît trong 4 quý n¨m 2004 lµ: 7,8%; 9,5%; 6,1%; 14%. Nh­ vËy, ë thêi ®iÓm cuèi n¨m trung t©m dù tr÷ nhiÒu h¬n so víi c¸c quý 1, quý 2, quý 3. Trung t©m ph¶i ®Çu t­ cho hµng dù tr÷ nhiÒu h¬n tr­íc ®Ó ®¹t møc doanh thu cÇn thiÕt. S¶n phÈm b­u ®iÖn chØ cã gi¸ trÞ sö dông khi nã ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®­a th«ng tin tõ kh©u ®Çu (n¬i ký göi) ®Õn kh©u cuèi (n¬i nhËn tin). ChÝnh v× vËy, ngµnh b­u ®iÖn kh«ng cã s¶n phÈm tån kho, kh«ng cho phÐp cã s¶n phÈm phÕ phÈm. Do ®ã, chØ tiªu chÊt l­îng s¶n phÈm cña ngµnh b­u ®iÖn lµ quan träng v« cïng. Kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, s¶n phÈm b­u ®iÖn kh«ng do vËt liÖu chÝnh t¹o ra thùc thÓ s¶n phÈm. V× vËy, kho¶n môc nguyªn nhiªn vËt liÖu cÊu thµnh trong thùc thÓ s¶n phÈm lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Dù tr÷ chñ yÕu dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm d©y gai, Ên phÈm, bao b×, vËt liÖu cho l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i, thiÕt bÞ viÔn th«ng. Ho¹t ®éng dÞch vô b­u ®iÖn chñ yÕu ph¶i dùa trªn c¸c tµi s¶n cè ®Þnh (bao gåm c¸c tµi s¶n cè ®Þnh ®Æc thï nh­ thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch, thiÕt bÞ truyÒn dÉn, nguån ®iÖn, nhµ cöa, xe cé...). §iÒu nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý dù tr÷ ph¶i tèt, gi¶m thiÓu chi phÝ cho viÖc dù tr÷. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu B¶ng 2.10: Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu n¨m 2004 §¬n vÞ tÝnh:vßng Néi dung C«ng thøc Quý 1/2004 Quý 2/2004 Quý 3/2004 Quý 4/2004 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu Doanh thu tiªu thô trong quý C¸c kho¶n ph¶i thu 4,95 5,1 4,63 5,09 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn cña doanh nghiÖp. Vßng quay cµng lín chøng tá tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu lµ tèt. Nh­ vËy, tèc ®é thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu cña trung t©m ë quý 3 kh«ng tèt nh­ quý 1, quý 2, quý 4. 2.2.4.3 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ng©n quü th«ng qua ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng dù phßng nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng Th«ng th­êng, tuú vµo tõng doanh nghiÖp mµ c¸c doanh nghiÖp trÝch lËp c¸c quü dù phßng ®Ó cã thÓ sö dông c¸c quü nµy trong tr­êng hîp ®©y lµ nguån tµi trî tøc thêi cho ng©n quü trong ng¾n h¹n. HiÖn t¹i theo quy chÕ tµi chÝnh cña B­u ®iÖn Hµ Néi, B­u ®iÖn Hµ Néi sÏ trÝch lËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm, quü phóc lîi, quü khen th­ëng. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B­u ®iÖn Hµ Néi sÏ kh«ng trÝch c¸c quü nµy. V× thÕ, t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 hiÖn nay kh«ng trÝch lËp c¸c quü dù phßng nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng mµ qu¶n lý vµ sö dông quü quü phóc lîi vµ quü khen th­ëng do B­u ®iÖn Hµ Néi trÝch lËp vµ ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Trong thêi gian qua, c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 ®­îc quan t©m ®óng møc nªn ®· mang l¹i mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Trung t©m ®· x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n l­îng vµ doanh thu, kÕ ho¹ch chi phÝ, kÕ ho¹ch tiÕp thÞ..cho tõng n¨m. C¸c kÕ ho¹ch ®ã ®­îc x©y dùng dùa trªn viÖc kh¶o s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng cho c¸c lo¹i h×nh dÞch vô, tèc ®é ph¸t triÓn cña tõng lo¹i h×nh dÞch vô vµ nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã. ViÖc x©y dùng nµy ®­îc trung t©m thùc hiÖn chñ yÕu dùa vµo kÕ ho¹ch B­u ®iÖn Hµ Néi giao xuèng ®Ó trung t©m c©n ®èi víi kh¶ n¨ng hiÖn cã. C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý ng©n quü ®­îc ®­a ra dùa vµo nguån th«ng tin tõ c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh hµng ngµy. Ngoµi ra, c¸c quyÕt ®Þnh nµy cßn ®­îc dùa vµo c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, c¬ héi ®Çu t­ kinh doanh, c¸c th«ng tin vÒ ngµnh, c¬ cÊu s¶n phÈm dÞch vô..mµ trung t©m thu thËp. §©y lµ nh÷ng nguån th«ng tin lµm c¬ së cho c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü ®­îc thuËn lîi h¬n. Th«ng qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1 trong 4 quý n¨m 2004 ®· cho thÊy trung t©m ®· ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Òu lín h¬n 1. C¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña trung t©m ®· ®­îc ®¶m b¶o b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu dao ®éng tõ 4,63 vßng/quý ®Õn 5,1 vßng/quý. Quý 1, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu t­¬ng ®­¬ng víi 18 ngµy; Quý 2, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu t­¬ng ®­¬ng víi 17 ngµy; quý 3, mét vßng quay cã ®é dµi 19,4 ngµy vµ ®Õn quý 4 ®é dµi mét vßng quay t­¬ng ®­¬ng 17,6 ngµy. Nh­ vËy, ®é dµi c¸c kho¶n ph¶i thu cña trung t©m t­¬ng ®èi æn ®Þnh qua c¸c quý. MÆc dï hiÖn nay trung t©m ch­a ¸p dông m« h×nh qu¶n lý ng©n quü cô thÓ nh­ng trung t©m vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n kÞp thêi khi cã nhu cÇu thanh to¸n. Tuy nhiªn, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i ®¬n vÞ, B­u ®iÖn trung t©m 1 cÇn ¸p dông mét m« h×nh qu¶n lý ng©n quü phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 2.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ Ch­a tËn dông ®­îc tèi ®a ng©n quü nhµn rçi Ng©n quü nhµn rçi cña B­u ®iÖn trung t©m 1 ®­îc tËn dông göi ng©n hµng ®Ó thu l·i ®­îc tÝnh víi l·i suÊt kh«ng kú h¹n. §©y lµ sù l·ng phÝ trong c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1. Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 21,5 vßng/n¨m vµ sè ngµy trung b×nh ®Ó thu ®­îc c¸c kho¶n ph¶i thu lµ 17 ngµy. Trong khi ®ã, vßng quay c¸c kho¶n ph¶i tr¶ lµ 13,4 vßng/n¨m, trung b×nh cø sau 27 ngµy trung t©m thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶. Trong kho¶ng thêi gian chê tr¶ tiÒn cho kh¸ch hµng, tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B­u ®iÖn Hµ Néi, nÕu tiÒn mÆt ®­îc chuyÓn sang tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n th× sÏ cã thu ®­îc kho¶n tiÒn l·i lín h¬n. Ch­a ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü mét c¸ch ®Çy ®ñ HiÖn nay, B­u ®iÖn trung t©m 1 ch­a cã mét hÖ thèng cô thÓ c¸c chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü mµ chØ cã c¸c chØ tiªu tæng hîp chung vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña trung t©m. C«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü còng nh­ bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo kh¸c, kh«ng thÓ hoµn thiÖn ngay mµ ph¶i dÇn dÇn tõng b­íc. §Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh hoµn thiÖn ng©n quü, c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cÇn ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng cho phï hîp víi B­u ®iÖn trung t©m 1. Ch­a tiÕn hµnh dù tÝnh cung cÇu tiÒn ®Ó lËp ®­îc kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü cho thêi gian tiÕp theo Trong c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü, B­u ®iÖn trung t©m 1 míi chØ chó träng tíi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n thùc thu vµ thùc chi ng©n quü trong c¸c quý. §ång thêi, c«ng ty míi chØ tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh theo luång tiÒn. ViÖc tiÕn hµnh dù b¸o c¸c luång tiÒn t­¬ng lai, kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ ®Çu t­ tõ c¸c luång tiÒn cho thêi gian tiÕp theo lµ cÇn thiÕt v× nã sÏ gióp c«ng ty cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý ng©n quü tèt h¬n. 2.3.3 Nguyªn nh©n Ch­a ¸p dông mét m« h×nh qu¶n lý ng©n quü cô thÓ Trong thêi gian qua, B­u ®iÖn trung t©m 1 ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü nh­ng viÖc thùc hiÖn ®ã kh«ng dùa trªn mét c¬ së khoa häc nh­ viÖc lËp vµ thùc hiÖn theo c¸c m« h×nh qu¶n lý. Trung t©m ch­a ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ng©n quü th­êng xuyªn v× thÕ hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cßn h¹n chÕ. Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ B­u ®iÖn trung t©m 1 lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. Theo c¬ chÕ qu¶n lý vèn hiÖn nay, ®¬n vÞ chØ ®­îc giao quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn sö dông mét sè vèn rÊt h¹n chÕ, do ®ã lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mÊt ®i tÝnh chñ ®éng. B­u ®iÖn trung t©m 1 lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, t­ c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ nªn khi cÇn huy ®éng vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vÉn cÇn ®Õn sù b¶o l·nh cña Tæng c«ng ty, do ®ã lµm chËm trÔ, thËm chÝ mÊt c¬ héi kinh doanh nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng khi mµ tÝnh nhanh nh¹y vµ c¬ héi kinh doanh ®­îc ®Æt lªn lµ mét yÕu tè c¹nh tranh. Bªn c¹nh ®ã, Tæng c«ng ty cßn ban hµnh c¸c tû lÖ chi mang tÝnh gß bã, b¾t buéc lµm mÊt tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ tiÕt kiÖm chi phÝ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. HÖ thèng chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ng©n quü cßn ch­a hoµn thiÖn HÖ thèng chØ tiªu ch­a hoµn thiÖn sÏ g©y bÊt lîi cho B­u ®iÖn trung t©m 1 trong c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü. HiÖn nay, c«ng ty chØ míi cã c¸c chØ tiªu tæng hîp chung vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty. Trung t©m ch­a tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ diÔn biÕn nguån vèn vµ t×nh h×nh sö dông vèn. §Ó ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n, B­u ®iÖn trung t©m 1 nªn bæ sung thªm chØ tiªu tû lÖ nî ph¶i thu so víi kho¶n ph¶i tr¶. Ngoµi ra, trung t©m cÇn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü th«ng qua c¸c chØ tiªu vèn l­u ®éng rßng vµ nhu cÇu vèn l­u ®éng rßng. Th«ng qua b¶ng 2.4, ta cã thÓ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vèn l­u ®éng rßng vµ nhu cÇu vèn l­u ®éng rßng cña B­u ®iÖn trung t©m 1 n¨m 2004 nh­ sau: B¶ng 2.11: Ph©n tÝch vèn l­u ®éng rßng vµ nhu cÇu vèn l­u ®éng rßng n¨m 2004 §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu Quý 1/2004 Quý 2/2004 Quý 3/2004 Quý 4/2004 Nî ng¾n h¹n 7389,6 8276,6 9864,6 9758,6 Dù tr÷ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu 4371,7 4590,3 5007,3 4792,4 Vèn l­u ®éng rßng 5357,6 3152 8731 1121,8 Nhu cÇu vèn l­u ®éng rßng -3017,9 -3686,3 -4857 -4966,4 Nguån : B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh tµi kho¶n n¨m 2004 Qua b¶ng ph©n tÝch trªn, ta thÊy trong 4 quý n¨m 2004 vèn l­u ®éng rßng ®Òu > 0, nh­ vËy tµi s¶n l­u ®éng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thanh to¸n cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. Nhu cÇu vèn l­u ®éng rßng cña B­u ®iÖn trung t©m 1 trong 4 quý ®Òu ©m, toµn bé dù tr÷ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc tµi trî bëi nî ng¾n h¹n, trung t©m kh«ng cÇn nhËn thªm vèn ng¾n h¹n ®Ó tµi trî cho chu kú kinh doanh. Nh­ vËy, kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña trung t©m phô thuéc vµo viÖc thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu. V× vËy, ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña ®¬n vÞ, B­u ®iÖn trung t©m 1 cÇn x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp cßn máng C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü nãi riªng hÇu nh­ do c¸c nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. Nh©n viªn phßng kÕ to¸n ®­îc ®µo t¹o chñ yÕu vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n cßn c¸c nghiÖp vô vÒ tµi chÝnh cßn h¹n chÕ. Do vËy, c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü chØ ®­îc xem nh­ h¹ch to¸n thu chi tiÒn mÆt, viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü míi chØ dõng l¹i ë viÖc tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu mµ ch­a ph©n tÝch vµ t×m ra nguyªn nh©n, gi¶i ph¸p kh¾c phôc, ®ång thêi ch­a dù b¸o xu thÕ tµi chÝnh trong t­¬ng lai. Ch­¬ng 3 : Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña B­u ®iÖn trung t©m 1 trong thêi gian tíi 3.1.1 M«i tr­êng kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng- C¬ héi vµ th¸ch thøc Trong bèi c¶nh hiÖn nay, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®· trë thµnh xu thÕ kh¸ch quan, l«i cuèn hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ B­u ®iÖn trung t©m 1 nãi riªng sÏ ®­îc h­ëng lîi tõ viÖc thu hót vèn ®Çu t­ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®ång thêi còng sÏ vÊp ph¶i mét th¸ch thøc lín vÒ c¹nh tranh trong lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi. Doanh nghiÖp b­u chÝnh viÔn th«ng kh«ng thÓ gi÷ m·i vÞ thÕ ®éc quyÒn nh­ hiÖn nay. C¸c dÞch vô b­u chÝnh ph¸t triÓn ®a d¹ng, ®an xen víi c¸c dÞch vô viÔn th«ng, tin häc, cô thÓ nh­ viÖc tin häc ho¸ c¸c dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh vµ chuyÓn tiÒn truyÒn thèng, chuyÓn ph¸t b­u phÈm, b­u kiÖn; ph¸t hµnh b¸o chÝ; tiÕt kiÖm b­u ®iÖn..Bªn c¹nh ®ã, c«ng nghÖ míi vµ tiªn tiÕn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho b­u chÝnh khai th¸c dÞch vô th­¬ng m¹i ®iÖn tö nh­ b¸n hµng qua b­u chÝnh, Datapost, th­ ®iÖn tö.. víi chÊt l­îng ngµy cµng cao, ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. Xu h­íng ph¸t triÓn dÞch vô viÔn th«ng sÏ ph¸t triÓn m¹nh víi chÊt l­îng cao vµ di ®éng ho¸. Trong chiÕn l­îc cña m×nh, B­u ®iÖn trung t©m 1 ®· ph©n tÝch vÒ kh¸ch hµng, nhµ cung cÊp, ®èi thñ c¹nh tranh. Nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc chñ yÕu ®Æt ra cho B­u ®iÖn trung t©m 1 trong thêi gian tíi lµ: ThÞ tr­êng b­u chÝnh-viÔn th«ng lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn cao. Nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c ®ang dÇn dÇn trë thµnh nhu cÇu thiÕt yÕu cña x· héi. Xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi khiÕn cho khuynh h­íng tiªu dïng c¸c dÞch vô nãi chung, dÞch vô th«ng tin liªn l¹c nãi chung ngµy cµng lín. Chi phÝ cho viÖc thµnh lËp c¬ së h¹ tÇng m¹ng l­íi rÊt lín. §©y lµ mét rµo c¶n khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp ®i sau kh«ng thÓ dÔ dµng x©m nhËp vµo toµn bé thÞ tr­êng kinh doanh dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng. B­u ®iÖn trung t©m 1 ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn cã d©n c­ ®«ng, nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c cao. §©y lµ thÞ tr­êng hÊp dÉn ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. HiÖn nay, ®· cã 4 doanh nghiÖp gåm: C«ng ty cæ phÇn B­u chÝnh-ViÔn th«ng Sµi Gßn, C«ng ty §iÖn tö viÔn th«ng Qu©n ®éi, C«ng ty viÔn th«ng Hµng h¶i, C«ng ty ViÔn th«ng §iÖn lùc tham gia kinh doanh trong lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng ë mét sè thµnh phè lín. C¸c doanh nghiÖp nµy ®ang tÝch cùc më réng m¹ng l­íi vµ ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ®Ó c¹nh tranh víi b­u ®iÖn tØnh, thµnh phè. Trong lÜnh vùc b­u chÝnh vµ ph¸t hµnh b¸o chÝ, míi xuÊt hiÖn thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh nh­: DHL kinh doanh dÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh; c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kinh doanh dÞch vô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm, c¸c héi t­ nh©n kinh doanh b¸o chÝ, chuyÓn hµng ho¸, chuyÓn ®iÖn hoa.. 3.1.2 KÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2005 Trong nh÷ng n¨m qua, nhu cÇu vÒ dÞch vô b­u ®iÖn ph¸t triÓn rÊt nhanh trong giai ®o¹n tíi. Nhu cÇu nµy ®ßi hái B­u ®iÖn trung t©m 1 kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®ñ c¸c dÞch vô c¬ b¶n víi chÊt l­îng cao mµ ph¶i më thªm nhiÒu dÞch vô gia t¨ng, dÞch vô míi ®Ó tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tõ ®ã míi cã lîi nhuËn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã nguån ®Ó bï ®¾p cho c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng. Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005, B­u ®iÖn trung t©m 1 gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, nh­ng d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé c«ng ty, ®­îc sù gióp ®ì cña B­u ®iÖn Hµ Néi, c«ng ty phÊn ®Êu ®¹t vµ v­ît môc tiªu n¨m 2005 nh­ phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ s¶n l­îng doanh thu trªn 70 tû ®ång,t¨ng lîi nhuËn, t¨ng thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong trung t©m. Víi nh÷ng môc tiªu trªn ®ßi hái B­u ®iÖn trung t©m 1 ph¶i dù b¸o ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn ®Ó cã ®Þnh h­íng ®Çu t­ kÞp thêi, ®óng ®¾n. §ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh nh­ qu¶n lý vèn, tµi s¶n.. trong ®ã kh«ng thÓ thiÕu ®­îc qu¶n lý ng©n quü. ViÖc phèi hîp ®ång thêi c¸c biÖn ph¸p sÏ gióp B­u ®iÖn trung t©m 1 thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 3.2.1 ¸p dông m« h×nh qu¶n lý ng©n quü thÝch hîp ViÖc lùa chän kú qu¶n lý phï hîp ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm thu chi cña mçi doanh nghiÖp. Víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña ngµnh b­u ®iÖn, c¸c nguån chi chñ yÕu lµ chi tr¶ l­¬ng c«ng nh©n viªn, chi phÝ b¸n hµng, trong khi chi mua nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¸ng kÓ. C¸c nghiÖp vô b­u ®iÖn ph¸t sinh hµng ngµy, t¸c ®éng ®Õn dßng tiÒn vµo vµ ra cña B­u ®iÖn trung t©m 1. Do vËy, kú qu¶n lý ng©n quü phï hîp víi B­u ®iÖn trung t©m 1 lµ theo th¸ng. Dù b¸o thu nhËp vµ chi phÝ §Ó cã thÓ dù b¸o ®­îc thu nhËp vµ chi phÝ trong th¸ng tíi, trung t©m cÇn x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong th¸ng sau lµ bao nhiªu, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong th¸ng sau nh­ thÕ nµo, tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ dù ®o¸n l­îng tiªu thô trong tõng th¸ng. Trung t©m ph¶i ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh mét c¸ch cã hÖ thèng, ph©n tÝch sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr­êng, khèi l­îng s¶n phÈm dÞch vô trong th¸ng tíi ®Ó dù tÝnh ®­îc c¸c chi phÝ mµ trung t©m sÏ ph¶i bá ra. Hµng th¸ng, B­u ®iÖn trung t©m 1 ph¶i tr¶ nhiÒu cho c¸c lo¹i chi phÝ vµ c¸c kho¶n chi kh¸c. ViÖc dù b¸o tr­íc gióp cho c«ng ty chñ ®éng h¬n vµ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch chi tr¶. V× vËy, c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cã vai trß rÊt quan träng, qua ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý cã thÓ biÕt ®­îc cã ®­îc bao nhiªu lo¹i chi, bao gåm nh÷ng lo¹i chi nµo nh­ chi mua nguyªn vËt liÖu, chi tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn...Ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp sÏ biÕt ®­îc lÞch tr×nh vµ chu kú cña tõng lo¹i chi, tõ ®ã sÏ gióp cho nhµ qu¶n lý dù b¸o chu kú ph¸t sinh c¸c kho¶n thanh to¸n trong th¸ng tíi. T­¬ng tù nh­ ph©n tÝch c¸c kho¶n chi ng©n quü, ta sÏ lËp dù b¸o c¸c kho¶n thu ng©n quü trªn c¬ së x¸c ®Þnh nguån thu chñ yÕu cña B­u ®iÖn trung t©m 1. Nguån thu chñ yÕu cña B­u ®iÖn trung t©m lµ thu tõ kinh doanh dÞch vô b­u chÝnh, viÔn th«ng, ph¸t hµnh b¸o chÝ. §©y lµ nguån thu kh¸ lín vµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. ViÖc dù b¸o thu nhËp cña ®¬n vÞ m×nh chñ yÕu lµ dùa vµo viÖc dù ®o¸n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tiÕp ®ã lµ viÖc c©n ®èi tiÒm n¨ng s½n cã vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña trung t©m. §Ó lµm tèt c«ng t¸c dù b¸o, trung t©m cÇn ph©n tÝch tèc ®é ph¸t triÓn cña tõng lo¹i dÞch vô trong thêi gian tíi, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng m¹ng l­íi hiÖn cã vµ xu h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Dù tÝnh nhu cÇu tiÒn Sau khi ®· dù b¸o ®­îc c¸c thu nhËp vµ chi phÝ trong kú sau, dùa trªn c¸c dù b¸o ®ã, nhµ qu¶n lý cÇn dù tÝnh nhu cÇu tiÒn cña doanh nghiÖp. ViÖc dù tÝnh nhu cÇu tiÒn gióp cho B­u ®iÖn trung t©m 1 n¾m ®­îc nhu cÇu tiÒn trong t­¬ng lai vµ cho biÕt kh¶ n¨ng thu ®­îc tiÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu chi tiªu trong th¸ng tíi. Nguån tiÒn cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n doanh nghiÖp thùc thu ®­îc trong kú vµ møc tån quü cña kú tr­íc. ViÖc sö dông nguån tiÒn chÝnh lµ viÖc chi tr¶ trong kú. Nh­ ®· ®Ò cËp ë ch­¬ng hai, B­u ®iÖn trung t©m 1 ch­a tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch diÔn biÕn nguån tiÒn vµ sö dông nguån tiÒn. V× vËy, nhiÖm vô cña c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp lµ ph¶i dù ®o¸n ®­îc nguån tiÒn vµ viÖc sö dông nguån tiÒn. *Dù b¸o nhu cÇu chi tiÒn ViÖc dù b¸o ®­îc chi ng©n quü sÏ gióp B­u ®iÖn trung t©m 1 chñ ®éng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü. C¸c kho¶n chi chñ yÕu cña trung t©m: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ néi bé (tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc B­u ®iÖn Hµ Néi cïng kinh doanh dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng), chi tr¶ ng©n vô vµ tiÕt kiÖm b­u ®iÖn, chi tr¶ l­¬ng c«ng nh©n viªn, chi dÞch vô mua ngoµi, chi mua nguyªn vËt liªu..V× vËy, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i thèng kª ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt c¸c lo¹i chi trong th¸ng. Víi ®Æc thï cña ngµnh b­u ®iÖn, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu chñ yÕu phôc vô cho khai th¸c c¸c nghiÖp vô b­u chÝnh viÔn th«ng, kh«ng ph¶i nguyªn vËt liÖu chÝnh t¹o ra thùc thÓ s¶n phÈm nªn ®èi víi B­u ®iÖn trung t©m 1 chi mua nguyªn vËt liÖu kh«ng ®­îc v­ît qu¸ ®Þnh møc tiªu hao ®· ®­îc tÝnh tr­íc, ®©y chÝnh lµ c¨n cø ®Ó nhµ qu¶n lý dù trï khèi l­îng cho kho¶n chi nµy. Kho¶n chi cho hoa hång ®¹i lý cña B­u ®iÖn trung t©m 1 (bao gåm ®¹i lý tem, ®¹i lý ®iÖn tho¹i c«ng céng, ®¹i lý thÎ..) chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ trong tæng kho¶n chi cña c«ng ty trong th¸ng. Hµng th¸ng, B­u ®iÖn trung t©m 1 sÏ ph¶i trÝch kho¶ng xÊp xØ 7% doanh thu thùc hiÖn cña c¸c ®¹i lý nµy. Khi dù b¸o ®­îc sè l­îng chi, nhµ qu¶n lý cßn ph¶i ®é dµi chu kú tr¶ tiÒn trung b×nh vµ c¸ch thøc chi tr¶ c¸c kho¶n chi ph¸t sinh. C¸c kho¶n nµo trung t©m ph¶i chi tr¶ ngay, kho¶n nµo ®­îc tr¶ chËm, chi phÝ cho viÖc tr¶ chËm lµ bao nhiªu, thêi gian tr¶ chËm cã thÓ lµ bao l©u..Tõ ®ã nhµ qu¶n lý sÏ x¸c ®Þnh chu kú chi tr¶ vµ sè l­îng chi tr¶ trong th¸ng. *Dù b¸o tiÒn thu vµo ng©n quü Còng nh­ x¸c ®Þnh nhu cÇu chi tiÒn, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i n¾m râ c¸c kho¶n thu vµ tû lÖ tõng lo¹i thu, ®©u lµ nguån thu chñ yÕu cña trung t©m. C¸c kho¶n thu cña B­u ®iÖn trung t©m 1 ph¸t sinh hµng ngµy, hµng giê. Nguån thu chñ yÕu cña c«ng ty lµ thu tõ c¸c dÞch vô nh­ tiÒn b¸n tem, tiÒn b¸n phong b×, th­ chuyÓn tiÒn, ®iÖn chuyÓn tiÒn..; thu tõ c¸c ®¹i lý b­u ®iÖn; thu tõ ph¸t hµnh b¸o chÝ dµi h¹n, thu tõ dÞch vô tiÕt kiÖm b­u ®iÖn. Song quan träng h¬n trung t©m ph¶i dù b¸o ®­îc con sè thùc thu trong th¸ng cña ®¬n vÞ m×nh. §Ó dù b¸o ®­îc sè tiÒn thùc tÕ trong th¸ng ®ßi hái B­u ®iÖn trung t©m ph¶i dùa vµo c¸c kho¶n ph¶i thu cã kh¶ n¨ng thu ®­îc vµ mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng cña m×nh- vèn lµ kh¸ch hµng cã quan hÖ l©u dµi víi c«ng ty. Dùa vµo sè liÖu thùc thu trong c¸c th¸ng tr­íc tõ ®ã dù b¸o bao nhiªu phÇn tr¨m c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ thu ®­îc b»ng tiÒn vµ bao nhiªu phÇn tr¨m t¹m thêi ch­a thu ®­îc. §ång thêi qua sè liÖu cã ®­îc trong th¸ng tr­íc sÏ gióp cho trung t©m cã thÓ dù b¸o ®­îc ®óng sè tiÒn thu ®­îc tõ doanh thu kinh doanh dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng trong th¸ng lµ nhiÒu hay Ýt. Tõ nh÷ng dù b¸o vÒ thùc thu, thùc chi ng©n quü mµ nhµ qu¶n lý sÏ dù b¸o ®­îc nhu cÇu tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp trong th¸ng tíi. §Ó ®¶m b¶o qu¶n lý ng©n quü cã hiÖu qu¶, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i x¸c ®Þnh møc tån quü tèi ­u mµ dùa vµo ®ã nhµ qu¶n lý sÏ ®iÒu chØnh kho¶n thùc thu thùc chi cña m×nh sao cho trong mäi tr­êng hîp trung t©m vÉn ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n víi kh¸ch hµng song kh«ng ®Ó ng©n quü nhµn rçi qu¸ nhiÒu. X¸c ®Þnh møc tån quü tèi ­u hoÆc kho¶ng dao ®éng cña møc tån quü Tïy vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh, quan hÖ víi b¹n hµng mµ tõng doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh møc tån quü tèi ­u hay kho¶ng dao ®éng cña møc tån quü. NÕu qu¶n lý theo møc tån quü tèi ­u th× sÏ ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n nh­ng h¹n chÕ vÒ mÆt lîi nhuËn, ng­îc l¹i qu¶n lý theo kho¶ng dao ®éng cña møc tån quü sÏ gióp cho doanh nghiÖp linh ho¹t trong viÖc t×m c¸c biÖn ph¸p tèi ­u ®Ó xö lý c¸c t×nh tr¹ng bÊt lîi cña ng©n quü. Víi t×nh h×nh thu chi ng©n quü nh­ hiÖn nay, B­u ®iÖn trung t©m 1 nªn qu¶n lý ng©n quü theo kho¶ng dao ®éng v× thÕ t¹o nªn sù linh ho¹t trong qu¶n lý, phï hîp víi ®Æc ®iÓm thu chi cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc møc tiÒn dù tr÷ th× ph¶i: C¨n cø vµo møc tiÒn mÆt b×nh qu©n trong mét sè kú gÇn ®©y b»ng c¸ch dùa vµo sè d­ tµi kho¶n tiÒn göi vµ tiÒn göi ng©n hµng, tõ ®ã tÝnh sè d­ b×nh qu©n. Ngoµi ra, nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña c¸c kú ®ã. Tõ ®ã, cã thÓ xem xÐt ®­îc møc c©n ®èi tiÒn trong c¸c kú tr­íc ®ã ®· hîp lý hay ch­a, nÕu ch­a th× cÇn ph¶i ®iÒu chØnh nh­ thÕ nµo. Sau khi xem xÐt møc tån quü tèi ­u cña c¸c kú tr­íc, nhµ qu¶n lý sÏ lÊy møc tån quü ®ã lµm tham kh¶o ®Ó x¸c ®Þnh møc tån quü tèi ­u cho kú sau. Nhµ qu¶n lý ph¶i n¾m ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong th¸ng tíi cã g× thay ®æi lín hay kh«ng (cÇn ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng thêi ®iÓm cã l­îng kh¸ch hµng ®Õn sö dông c¸c dÞch vô b­u ®iÖn nhiÒu nh­ c¸c ngµy lÔ, tÕt,..) nh÷ng thay ®æi trong s¶n xuÊt kinh doanh t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®Õn ng©n quü cña trung t©m, nhu cÇu chi tr¶ tiÒn cã kh¶ n¨ng t¨ng hay gi¶m. KÕt hîp víi møc tån quü tèi ­u ®· x¸c ®Þnh ë th¸ng tr­íc, nhµ qu¶n lý sÏ ®­a ra møc c©n ®èi tiÒn hîp lý cho th¸ng sau. §ång thêi , nhµ qu¶n lý còng xem xÐt mèi quan hÖ cña ®¬n vÞ m×nh víi ng©n hµng, mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, c«ng viÖc nµy gióp nhµ qu¶n lý t×m ra giíi h¹n d­íi cña kho¶ng c¸ch dao ®éng møc tån quü. Theo m« h×nh Miller – Orr, nhµ qu¶n lý tÝnh to¸n møc tån quü tèi ­u vµ kho¶ng dao ®éng tiÒn nh­ sau: Kho¶ng c¸ch cña gií i h¹n trªn vµ giíi h¹n d­íi cña møc c©n ®èi tiÒn Chi phÝ giao dÞch x ph­¬ng sai cña thu chi ng©n quü = 3 L·i suÊt Ph­¬ng sai cña thu chi ng©n quü ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau: LÊy sè liÖu thu chi cña ng©n quü mét vµi th¸ng tr­íc, ®¶m b¶o sè liÖu ®ã ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu chi th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp. Ph­¬ng sai ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: å( xi – x)2 n d2 = åxi xi n x = Víi Trong ®ã: xi : lµ kho¶n thu (chi )thø i ; xi 0 nÕu ®ã lµ kho¶n thu. Khi ®ã møc tiÒn tèi ­u n»m gi÷a giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d­íi. Ng­êi ta th­êng thiÕt kÕ møc c©n ®èi tiÒn ë kho¶ng 1/3 kho¶ng dao ®éng tÝnh tõ møc tån quü tèi thiÓu. Trung t©m còng kh«ng nªn cøng nh¾c trong viÖc x¸c ®Þnh møc tån quü tèi ­u nµy mµ cã thÓ chän mét møc nµo ®ã miÔn lµ nã n»m trong kho¶ng dao ®éng. Trªn c¬ së dù b¸o nhu cÇu tiÒn mÆt, tÝnh to¸n ®­îc møc c©n ®èi tiÒn vµ kho¶ng dao ®éng tiÒn tèi ­u, doanh nghiÖp sÏ qu¶n lý ng©n quü theo nguyªn t¾c: Khi nµo dù tr÷ tiÒn n»m ngoµi kho¶ng dao ®éng tiÒn, trung t©m ph¶i cã biÖn ph¸p ®­a møc dù tr÷ vÒ ®óng møc c©n ®èi tiÒn tèi ­u. Khi l­îng tiÒn dù tr÷ ë d­íi giíi h¹n d­íi th× nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i nhanh chãng t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî ®Ó ®­a l­îng tiÒn dù tr÷ vÒ møc tiÒn tèi ­u. V× vËy, trung t©m ph¶i lËp b¶ng dù b¸o ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng ng©n quü trong kú. Ph­¬ng ph¸p theo dâi vµ xö lý ng©n quü cho c¶ thêi kú gióp cho nhµ qu¶n lý dù tÝnh ®­îc tæng sè tiÒn cÇn huy ®éng hay cÇn ®Çu t­ trong kú ®Ó ®¶m b¶o tån quü cña c«ng ty ë møc thiÕt kÕ, ®Ó tõ ®ã nhµ qu¶n lý lªn kÕ ho¹ch huy ®éng hay ®Çu t­ kho¶n tiÒn ®ã. B¶ng 3.1: B¶ng theo dâi t×nh h×nh thu chi ng©n quü th¸ng... §¬n vÞ: Ng©n quü Sè tiÒn BiÖn ph¸p §Çu kú Tån quü Trong kú Tæng thu: +Thu tõ dÞch vô b­u chÝnh +Thu tõ dÞch vô viÔn th«ng +Thu tõ ph¸t hµnh b¸o chÝ +Thu tiÒn nî kú tr­íc +L·i ng©n hµng ...... Tæng chi +Chi nguyªn vËt liÖu +Chi tr¶ l­¬ng +Chi hoa hång ®¹i lý .................................. Chªnh lÖch thu chi Cuèi kú Tån quü NÕu sai lÖch víi møc c©n ®èi tèi ­u,t×m biÖn ph¸p ®­a vÒ møc tèi ­u. Møc c©n ®èi tèi ­u B­u ®iÖn trung t©m 1 cßn cã thÓ theo dâi vµ xö lý ng©n quü theo tõng thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c kho¶n thùc thu, thùc chi trong kú. B¶ng 3.2 : B¶ng theo dâi t×nh h×nh thu chi ng©n quü th¸ng... §¬n vÞ : Ngµy(th¸ng) Ng©n quü Sè tiÒn BiÖn ph¸p 1 Tån quü 3 +Thu tiÒn b­u ®iÖn phÝ + Chi tiÒn ng©n vô + Chi mua nguyªn vËt liÖu + Chi vËn chuyÓn .............................. +C©n ®èi ng©n quü 5 +Thu tiÒn ng©n vô +Chi tr¶ l­¬ng .................................. +C©n ®èi ng©n quü NÕu møc tån quü bÞ r¬i ra khái kho¶ng dao ®éng th× c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p ®­a vÒ møc tèi ­u. 30 Tån quü Ph­¬ng ph¸p theo dâi nµy phøc t¹p h¬n nh­ng trung t©m cã thÓ ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh ng©n quü ngay sau mçi lÇn ph¸t sinh thu, chi ng©n quü. NÕu møc tån quü kh«ng cßn tèi ­u th× nhµ qu¶n lý sÏ t×m biÖn ph¸p xö lý ®Ó ®­a ng©n quü vÒ møc tèi ­u. Trong tr­êng hîp trung t©m dù ®o¸n sÏ thu ®­îc mét kho¶n thu lín th× nhµ qu¶n lý sÏ kh«ng huy ®éng ngay c¸c nguån kh¸c mµ chê kho¶n tiÒn chuyÓn vÒ vµo ngµy h«m sau ®Ó ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt. Khi møc tån quü v­ît giíi h¹n trªn cña kho¶ng dao ®éng ng©n quü, trong thêi ®iÓm ®ã c«ng ty kh«ng ph¶i chi mét kho¶n chi lín nµo, trung t©m sÏ ph¶i t×m c¸c h×nh thøc ®Çu t­ phï hîp víi ®é lín cña kho¶n tiÒn. Ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái tØ mØ h¬n nh­ng l¹i rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn trung t©m 1. Ho¹t ®éng thu, chi tiÒn mÆt ë ®©y diÔn ra hµng ngµy, hµng giê. Víi c¸ch lµm nµy, trung t©m cã thÓ n¾m ®­îc t×nh h×nh ng©n quü t¹i c¸c thêi ®iÓm trong kú, ®Æc biÖt vµo thêi ®iÓm l­îng kh¸ch ®Õn giao dÞch nhiÒu, tõ ®ã gióp B­u ®iÖn trung t©m 1 cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh ng©n quü vÒ møc tån quü theo thiÕt kÕ cho tõng thêi ®iÓm ®Ó ng©n quü kh«ng r¬i vµo tr¹ng th¸i bÊt lîi. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü Sau khi dù tÝnh ®­îc møc tån quü cuèi th¸ng, nÕu møc tån quü v­ît ra ngoµi kho¶ng dao ®éng, trung t©m ph¶i t×m nguån tµi trî hay sö dông nguån ®Ó tån quü vÒ møc tèi ­u. Khi l­îng tiÒn nhµn rçi, c«ng ty cã thÓ göi vµo tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n ë ng©n hµng ®Ó kiÕm møc sinh lîi cao h¬n. TiÒn nhµn rçi víi thêi kú dµi sÏ ®­îc göi kú h¹n dµi, ®­îc h­ëng møc l·i suÊt cao h¬n, nhê ®ã B­u ®iÖn trung t©m 1 cã thÓ khai th¸c tèi ®a kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn b»ng tiÒn mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n hµng ngµy. 3.2.2 Hoµn thiÖn nh÷ng quy chÕ vÒ qu¶n lý ng©n quü trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña B­u ®iÖn trung t©m 1 Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh riªng ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cña nhµ n­íc. Trong quy chÕ tµi chÝnh cña B­u ®iÖn trung t©m 1 mÆc dï ®· cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ng©n quü nh­ng nh÷ng quy ®Þnh nµy cßn ch­a ®Çy ®ñ. V× thÕ, trong thêi gian tíi, trong nh÷ng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty cÇn ph¶i bæ sung nh÷ng ®iÒu kho¶n vÒ qu¶n lý ng©n quü nh­ néi dung, ph­¬ng ph¸p, tr¸ch nhiÖm cña ng­êi thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. Quy ®Þnh vµ h­íng dÉn cô thÓ c¸c b­u côc trùc thuéc ®Þnh møc l­u quü tiÒn mÆt vµ hµng hãa (tem, thÎ ®iÖn tho¹i) trong ngµy. Trung t©m nªn bæ sung quy ®Þnh thu gom tiÒn, tr¶ thu gom tiÒn nh»m ®¶m b¶o an toµn c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn vµ hµng ho¸ nh­: Nh©n viªn chuyªn tr¸ch phôc vô thu gom tiÒn, tiÕp quü, bè trÝ xe « t« chuyªn dïng.. 3.2.3 X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü bao gåm: Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp ; nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü th«ng qua kh¶ n¨ng ho¹t ®éng nh­ vßng quay tiÒn, vßng quay dù tr÷; nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng dù phßng nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng. C¸c chØ tiªu nµy sÏ cho ta thÊy hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông nguån tiÒn trong doanh nghiÖp vµo viÖc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. Nh­ ®· ®Ò cËp ë ch­¬ng hai, B­u ®iÖn trung t©m 1 ®· sö dông mét sè chØ tiªu ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nh­ng ch­a ®Çy ®ñ. V× vËy, trung t©m nªn bæ sung thªm chØ tiªu tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i thu so víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶. Tæng sè c¸c kho¶n ph¶i thu Tû lÖ c¸c kho¶n ph¶i thu so víi ph¶i tr¶ = ----------------------------------------- Tæng sè c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ChØ tiªu nµy sÏ cho ta biÕt sù biÕn ®éng cña c¸c kho¶n ph¶i thu vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, doanh nghiÖp lµ ng­êi bÞ chiÕm dông vèn hay ®i chiÕm dông vèn. Do ®Æc thï kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng lµ doanh thu th¸ng tr­íc th¸ng sau míi thu nî nªn tû lÖ nî c­íc bao giê còng trªn 1 th¸ng nî. V× vËy, tû lÖ nî lín cña viÔn th«ng lµm cho tû lÖ nî chung cña trung t©m lín. §©y lµ chØ tiªu mµ B­u ®iÖn trung t©m 1 cÇn bæ sung ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh thu nî cña ®¬n vÞ. Tæng sè c­íc phÝ nî Tû lÖ nî = ----------------------------------------- Doanh thu c­íc b×nh qu©n th¸ng B­u ®iÖn trung t©m 1 nªn tiÕn hµnh x©y dùng mét hÖ thèng ®Þnh møc cho bé phËn vèn l­u ®éng nh»m t¨ng vßng quay cña c¸c bé phËn vèn l­u ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. X¸c ®Þnh møc vèn l­u ®éng mét c¸ch hîp lý c¨n cø vµo nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ hay kh«ng ®¸p øng nhu cÇu vèn. ViÖc x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh sÏ gióp nhµ qu¶n lý ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp, tõ ®ã sÏ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n. 3.2.4 T¨ng c­êng x©y dùng bé m¸y nh©n sù cho c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn trung t©m 1. Th«ng qua qu¶n lý ng©n quü, B­u ®iÖn trung t©m 1 cã thÓ gi¶m bít nh÷ng l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã, còng nh­ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. C«ng t¸c qu¶n lý cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ do tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh bëi con ng­êi lµ nh©n tè ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu. V× vËy, B­u ®iÖn trung t©m 1 cÇn ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, bæ sung kiÕn thøc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §©y lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Ngoµi ra, c¸c giao dÞch viªn t¹i c¸c b­u côc còng nh­ nh©n viªn phßng ban kh¸c còng cÇn n¾m nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n lý ng©n quü. ViÖc më c¸c líp båi d­ìng ng¾n h¹n vÒ nghiÖp vô lµ cÇn thiÕt ®Ó c¸c c¸n bé cã thÓ cËp nhËt nh÷ng kiÕn thøc còng nh­ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña m×nh. C«ng ty còng cÇn ph¶i chó ý ®Õn vÊn ®Ò x©y dùng vµ c«ng bè kÕ ho¹ch båi d­ìng, ®µo t¹o c¸n bé hµng n¨m b»ng c¸ch cö ng­êi ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tÝch cùc trong c«ng t¸c tuyÓn dông, sö dông c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i thu hót ®éi ngò lao ®éng trÎ. 3.2.5 T¨ng c­êng nguån th«ng tin cung cÊp cho c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü Muèn cã sù ph©n tÝch tµi chÝnh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ th× cÇn ph¶i cã c¸c nguån th«ng tin ®a d¹ng, phong phó nh­ th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, s¶n phÈm dÞch vô.. HÖ thèng th«ng tin nµy ph¶i ®­îc cËp nhËt vµ më réng phôc vô cho yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. Trong qu¶n lý ng©n quü, ng­êi ta kh«ng chØ quan t©m ®Õn ng©n quü mµ cßn ph¶i theo dâi sù thay ®æi cña c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn ng©n quü. Nguån th«ng tin cung cÊp kh«ng chØ giíi h¹n trong b¸o c¸o tµi chÝnh mµ cßn ph¶i cã hÖ thèng th«ng tin vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c cã liªn quan. HiÖn t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 ®· cã hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh ®­îc nèi m¹ng, hÖ thèng phÇn cøng, phÇn mÒm nh­ng phÇn mÒm øng dông míi chØ ch¹y ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n b­u ®iÖn, chñ yÕu phôc vô môc ®Ých lËp b¸o c¸o nªn ch­a ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña m¹ng. §Ó cã thÓ cËp nhËt nhanh chãng, kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin, ®ßi hái B­u ®iÖn trung t©m 1 ph¶i ®Çu t­ vµo c¸c c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i nh­ hÖ thèng m¸y tÝnh, phÇn mÒm hç trî cho viÖc tÝnh to¸n.. 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 3.3.1 KiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam Tõ khi ®Êt n­íc chuyÓn sang thêi kú më cöa, Tæng C«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· cã nhiÒu cè g¾ng hoµn thiÖn c¸c m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý linh ho¹t ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn thµnh mét doanh nghiÖp chñ lùc cña nhµ n­íc trong lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng, cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng héi nhËp quèc tÕ vµ c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Tæng c«ng ty ®· ban hµnh vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi Quy chÕ tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lý ngµy cµng hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ khÝa c¹nh tµi chÝnh. Do cã nhiÒu nÐt ®Æc thï trong qu¸ tr×nh kinh doanh dÞch vô b­u chÝnh viÔn th«ng nªn quy chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh cã nhiÒu nÐt bÊt cËp, ¶nh h­ëng mét phÇn ®Õn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c dÞch vô B­u chÝnh viÔn th«ng, trong ®ã cã B­u ®iÖn trung t©m 1. Theo c¬ chÕ hiÖn nay, Tæng c«ng ty trùc tiÕp cÊp gÇn nh­ toµn bé vèn s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. Nh­ng c¸c ®¬n vÞ chØ ®­îc giao quyÒn qu¶n lý vµ quyÒn sö dông mét sè vèn rÊt h¹n chÕ, do ®ã lµm mÊt ®i tÝnh chñ ®éng , lµm chËm trÔ, thËm chÝ mÊt c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, Tæng c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ phô thuéc göi tiÒn ®Ó thu thªm lîi nhuËn trong tr­êng hîp cã thÆng d­ ng©n quü. Tæng c«ng ty nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ phô thuéc chñ ®éng h¬n trong viÖc tham gia ®Çu t­, gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt. ChuyÓn c¸c ®¬n vÞ sang h¹ch to¸n phô thuéc sang h¹ch to¸n ®éc lËp Tæng c«ng ty cã thÓ chuyÓn c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc sang h¹ch to¸n ®éc lËp khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc tiÕn hµnh h¹ch to¸n néi bé trong toµn khèi, thay mÆt Tæng c«ng ty thu c­íc trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng sö dông c¸c dÞch vô, ®­îc Tæng c«ng ty thanh to¸n doanh thu riªng ®Ó bï ®¾p c¸c chi phÝ vµ cã lîi nhuËn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, cïng víi thêi gian, víi sù lín m¹nh cña c¸c ®¬n vÞ, tÝnh ®éc lËp trong s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ ngµy cµng râ nÐt, nªn cã sù chuyÓn ®æi tõ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc sang h¹ch to¸n ®éc lËp. Tõ ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trªn m¹ng néi h¹t, ®Æt c¸c ®¬n vÞ nµy cïng trong guång m¸y kinh doanh, ngang tÇm víi doanh nghiÖp nhµ n­íc kh¸c. X©y dùng c¸c chØ sè cña ngµnh ®Ó so s¸nh V× ®Æc thï ho¹t ®éng cña mçi ngµnh rÊt kh¸c nhau nªn viÖc ®¸nh gi¸ mét chØ tiªu tµi chÝnh lµ tèt hay xÊu kh«ng ®¬n thuÇn lµ phô thuéc vµo phÐp tÝnh sè häc mµ cßn phô thuéc vµo chØ sè trung b×nh cña ngµnh. Tiªu chuÈn ngµnh cã ý nghÜa quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña doanh nghiÖp trong ngµnh. Nã lµ c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh ®èi víi doanh nghiÖp. §Ó ®¸nh gi¸ ®­îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü, bªn c¹nh viÖc so s¸nh gi÷a c¸c chØ tiªu b»ng tû lÖ cña kú nµy víi kú tr­íc ®Ó thÊy ®­îc xu h­íng thay ®æi c¸c tû lÖ tµi chÝnh nµy, qua ®ã ®¸nh gi¸ t×nh h×nh qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp ®­îc c¶i thiÖn ho¨c trë nªn yÕu kÐm nh­ thÕ nµo nh»m ®­a ra biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cßn ph¶i so s¸nh c¸c tû lÖ cña kú nµy víi møc trung b×nh cña ngµnh ®Ó x¸c ®Þnh vÞ thÕ cña doanh nghiÖp so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh. Trong thêi gian tíi, Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam nªn x©y dùng vµ tÝnh to¸n c¸c møc trung b×nh ngµnh cña c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü nh­ møc trung b×nh ngµnh vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh, møc trung b×nh ngµnh vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh, møc trung b×nh ngµnh vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi vµ møc trung b×nh ngµnh cña c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü ®Ó c¸c ®¬n vÞ tham chiÕu, tõ ®ã ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña m×nh. 3.3.2 KiÕn nghÞ víi c¸c Bé, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña nhµ n­íc VÒ viÖc trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü nhµn rçi trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc Theo quy ®Þnh cña th«ng t­ 64/1999/TT – BTC vÒ “H­íng dÉn chÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ vµ qu¶n lý c¸c quü trong doanh nghiÖp nhµ n­íc”, doanh nghiÖp ph¶i sö dông c¸c quü trong doanh nghiÖp bao gåm: quü dù phßng tµi chÝnh, quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm..vµo ®óng môc ®Ých nh­ tªn gäi cña chóng. Quy ®Þnh nh­ vËy ch­a phï hîp víi sù vËn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ch­a t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tÝch luü vèn ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi kü thuËt, c«ng nghÖ, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng h¬n trong viÖc sö dông vèn khi cÇn thiÕt, nhµ n­íc cÇn bæ sung thªm nh÷ng quy ®Þnh cho phÐp doanh nghiÖp nhµ n­íc sö dông c¸c quü nhµn rçi t¹m thêi vµo môc ®Ých tµi trî cho thanh to¸n ng¾n h¹n . Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ®­îc h¬n 4 n¨m, ®· mang l¹i mét sè lîi Ých nhÊt ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp. §©y lµ kªnh bæ sung nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay quy m« thÞ tr­êng cßn nhá, viÖc ®Çu t­ chøng kho¸n vÉn cßn míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay. ChÝnh v× vËy, ®Ó t¹o niÒm tin cho ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kh¸ rñi ro nµy, Nhµ n­íc cÇn ban hµnh vµ bæ sung vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy phï hîp víi thùc tiÔn vµ yªu cÇu ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Ngoµi ra, viÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn naysÏ gãp phÇn lµm ®a d¹ng ho¸ l­îng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n . X©y dùng c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸ an ninh tµi chÝnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô xÕp h¹ng tÝn nhiÖm §Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo c¸c chuÈn mùc, chØ sè vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh nh­ng hiÖn t¹i ch­a cã mét c¬ quan nµo ®¶m nhËn viÖc x©y dùng hÖ thèng nµy ®Ó gióp cho doanh nghiÖp, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc, ng©n hµng còng nh­ c¸c nhµ ®Çu t­ n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp. HÖ thèng c¸c chØ tiªu nµy cÇn tËp trung vµo ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi chung, trong ®ã c¸c chØ tiªu c¬ b¶n lµ: c¸c chØ sè vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, kh¶ n¨ng sinh lîi, c¸c chØ sè vÒ n¨ng lùc tù tµi trî, c¸c chØ sè vÒ lu©n chuyÓn vèn. ViÖc x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph¸t triÓn dÞch vô xÕp h¹ng tÝn nhiÖm cã quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau. XÕp h¹ng tÝn nhiÖm cã thÓ hiÓu lµ sù ®¸nh gi¸ hiÖn thêi vÒ kh¶ n¨ng vµ møc ®é s½n sµng tr¶ nî gèc, l·i cña mét ng­êi ®i vay víi ®èi víi mét kho¶n vay nhÊt ®Þnh trong suèt thêi h¹n cã hiÖu lùc cña kho¶n vay ®ã. Nh÷ng chØ tiªu vÒ an ninh tµi chÝnh ®èi víi tõng ngµnh, lÜnh vùc lµ mét trong nh÷ng c¨n cø gióp cho viÖc xÕp h¹ng møc ®é tÝn nhiÖm cña mçi doanh nghiÖp. §èi víi nÒn kinh tÕ, xÕp h¹ng tÝn nhiÖm gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ thÞ tr­êng, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ huy ®éng vèn vµ sö dông vèn.. ë ViÖt Nam, xÕp h¹ng tÝn nhiÖm gióp lµm lµnh m¹nh hãa thÞ tr­êng tÝn dông, ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n. KÕt luËn Nhu cÇu vèn l­u ®éng nãi chung vµ nhu cÇu tiÒn tÖ nãi riªng lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m ®óng møc bëi ®ã lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i n¾m v÷ng c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi nhu cÇu tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng lËp kÕ ho¹ch còng nh­ thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. C«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü chØ lµ mét bé phËn trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh trong doanh nghiÖp, nh­ng nã cã vai trß rÊt quan träng, nhÊt lµ ®èi víi B­u ®iÖn trung t©m 1. Trong thêi gian tíi, B­u ®iÖn trung t©m 1 cÇn nhanh chãng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong m«i tr­êng kinh doanh ®Çy nh÷ng biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t. Nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn tr­íc hÕt lµ bæ sung nh÷ng quy chÕ, ®iÒu kho¶n vÒ qu¶n lý ng©n quü trong quy chÕ tµi chÝnh cña c«ng ty, nhanh chãng ¸p dông mét m« h×nh qu¶n lý ng©n quü thÝch hîp vµ x©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü trong tõng th¸ng. §ång thêi, c«ng ty còng cÇn chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé nh»m n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý tµi chÝnh cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong c«ng ty, n©ng cao n¨ng lùc ¸p dông c«ng nghÖ kü thuËt trong qu¶n lý. Do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt ái, kÕt hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o Lª Phong Ch©u vµ toµn thÓ c¸c c¸n bé phßng tµi chÝnh kÕ to¸n B­u ®iÖn trung t©m 1 ®· gióp em hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp – Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª n¨m 2003. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp – Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª n¨m 1997. Gi¸o tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh – Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc Quèc gia n¨m 2000. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh – Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª n¨m 2001. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng – Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª n¨m 2001. C¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña B­u ®iÖn Hµ Néi. C¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh cña B­u ®iÖn trung t©m 1 n¨m 2003, n¨m 2004. T¹p chÝ Tµi chÝnh doanh nghiÖp, t¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o, t¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ n¨m 2002, n¨m 2003, n¨m 2004. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng 1: C«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 1.1 Vai trß cña ng©n quü ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 3 1.1.1 Doanh nghiÖp vµ chøc n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 3 1.1.2 Vai trß cña ng©n quü ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 4 1.2 C«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 12 1.2.1 Sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 12 1.2.2 Néi dung c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp 15 1.3 HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü cña doanh nghiÖp 25 1.3.1 ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ng©n quü th«ng qua ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp 25 1.3.2 ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ng©n quü th«ng qua ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 28 1.3.3 ChØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng dù phßng nh÷ng biÕn ®éng bÊt th­êng 30 1.4 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp 31 1.4.1 C¸c nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp 31 1.4.2 C¸c nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp 34 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 2.1 Giíi thiÖu chung vÒ B­u ®iÖn trung t©m 1 37 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña B­u ®iÖn trung t©m1 37 2.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña B­u ®iÖn trung t©m 1 37 2.1.3 C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña B­u ®iÖn trung t©m 1 38 2.1.4 §Æc ®iÓm kinh doanh cña ngµnh B­u ®iÖn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 39 2.1.5 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña B­u ®iÖn trung t©m 1 42 2.2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 44 2.2.1 Ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1 44 2.2.2 T×nh h×nh qu¶n lý ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1 49 2.2.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh theo c¸c dßng tiÒn 52 2.2.4 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1 56 2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü cña B­u ®iÖn trung t©m 1 61 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc 61 2.3.2 Nh÷ng h¹n chÕ 62 2.3.3 Nguyªn nh©n 63 Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 3.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña B­u ®iÖn trung t©m 1 trong thêi gian tíi 66 3.1.1 M«i tr­êng kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng-C¬ héi vµ th¸ch thøc 66 3.1.2 KÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong n¨m 2005 67 3.2 Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 68 3.2.1 ¸p dông m« h×nh qu¶n lý ng©n quü thÝch hîp 68 3.2.2 Hoµn thiÖn nh÷ng quy chÕ vÒ qu¶n lý ng©n quü trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña B­u ®iÖn trung t©m 1 76 3.2.3 X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý ng©n quü 77 3.2.4 T¨ng c­êng x©y dùng bé m¸y nh©n sù cho c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü 78 3.2.5 T¨ng c­êng nguån th«ng tin cung cÊp cho c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü 78 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ng©n quü t¹i B­u ®iÖn trung t©m 1 79 3.3.1 KiÕn nghÞ víi Tæng c«ng ty B­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam 79 3.3.2 KiÕn nghÞ víi c¸c Bé, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ n­íc 81 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại Bưu điện trung tâm 1.DOC
Luận văn liên quan