Luận văn Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 BẢN TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ3 CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN TRONG TẬP ĐOÀN KINH TẾ16 1.1. Một số vấn đề chung về Tập đoàn kinh tế. 16 1.1.1. Khái niệm về Tập đoàn kinh tế. 16 1.1.2. Các hình thức tổ chức chủ yếu của Tập đoàn kinh tế. 18 1.1.3. Đặc trưng của Tập đoàn kinh tế. 22 1.1.4. Vai trò của tập đoàn kinh tế đối với phát triển kinh tế Việt Nam26 1.2. Cơ chế quản lý vốn trong Tập đoàn kinh tế. 27 1.2.1. Khái niệm về vốn trong tập đoàn. 27 1.2.2. Đặc trưng của vốn. 28 1.2.3. Phân loại vốn trong tập đoàn. 31 1.2.3.1. Căn cứ theo cơ cấu vốn. 32 1.2.3.2. Căn cứ vào phương thức chu chuyển của vốn. 32 1.2.3.3. Căn cứ vào tính chất sở hữu. 34 1.2.3.4. Căn cứ vào phạm vi huy động vốn. 36 1.2.3.5. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn. 37 1.2.4. Cơ chế quản lý vốn theo mô hình tập đoàn kinh tế. 38 1.2.4.1. Khái niệm cơ chế quản lý vốn. 38 1.2.4.2. Nội dung cơ chế quản lý vốn. 39 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý vốn. 50 1.3.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp. 50 1.3.2. Nhân tố bên ngoài52 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG VIỆT NAM . 54 2.1. Khái quát về Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam54 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.57 2.1.3. Mô hình tổ chức của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam58 2.2 Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam62 2.2.1. Vốn của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam62 2.2.2. Thực trạng cơ chế quản lý vốn của VNPT.63 2.2.2.1. Các quy định về cơ chế quản lý vốn của VNPT. 63 2.2.2.2 Thực trạng cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông.64 2.2.3 Đánh giá cơ chế quản lý vốn của VNPT.76 2.2.3 1. Mặt tích cực trong cơ chế quản lý vốn. 76 2.2.3.2. Một số hạn chế. 78 2.2.3.3. Một số nguyên nhân hạn chế. 83 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VỐN CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM . 85 3.1. Quan điểm phát triển và hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam85 3.1.1. Quan điểm phát triển hoạt động của tập đoàn đến năm 2010.85 3.1.2. Quan điểm về hoàn thiện cơ chế quản lý vốn tại Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam86 3.2 Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam87 3.2.1 Giải pháp về cơ chế huy động vốn. 88 3.2.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế đầu tư vốn. 90 3.2.3. Giải pháp về hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, sử dụng, bảo toàn vốn và tài sản92 3.2.4. Giải pháp xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế quản lý tài chính cho các tập đoàn kinh tế nói chung và của Tập đoàn Bưu chính- Viễn thông nói riêng.94 3.2.4.1. Xây dựng và đưa vào áp dụng quy chế quản lý tài chính cho các tập đoàn kinh tế.94 3.2.4.2. Xây dựng quy chế quản lý tài chínhnội bộ.95 3.2.5. Giải pháp phân cấp và làm rõ mối quan hệ giữa công ty mẹ với các đơn vị thành viên.98 3.2.6. Giải pháp về cơ chế kiểm tra, kiểm soát100 3.2.7. Tăng cường quyền và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc. 103 3.2.8. Nâng cao vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của tập đoàn. 104 3.3. Một số kiến nghị với nhà nước về cơ chế quản lý vốn của Tập đoàn. 105 KẾT LUẬN109

doc132 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1521 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
goµi tËp ®oµn. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái ph¶i nhanh chãng x©y dùng cho m×nh mét quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o cã mét c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh h÷u hiÖu h¬n. - C¬ chÕ giao vèn vµ qu¶n lý vèn Nhµ n­íc t¹i tËp ®oµn ch­a cã hiÖu qu¶ C¬ chÕ qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña Nhµ n­íc t¹i tËp ®oµn cßn láng lÎo, ch­a râ rµng. HiÖn nay, viÖc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cña Nhµ n­íc t¹i c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nãi chung vµ tËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§-CP ngµy 3/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ "quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ n­íc vµ qu¶n lý vèn Nhµ n­íc ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp kh¸c", song NghÞ ®Þnh nµy míi chØ quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ng­êi ®¹i diÖn vµ ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp phÇn vèn Nhµ n­íc t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c, cßn viÖc ®Çu t­ vèn còng nh­ c¬ chÕ qu¶n lý vèn, tµi s¶n cña Nhµ n­íc t¹i c¸c doanh nghiÖp nµy ch­a ®­îc quy ®Þnh râ rµng. ViÖc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn quyÒn së h÷u vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã cã tËp ®oµn cßn mang nÆng tÝnh hµnh chÝnh, h×nh thøc, dµn tr¶i dÉn ®Õn viÖc qu¶n lý kh«ng tËp trung, thiÕu ®ång bé, lµm thÊt tho¸t vèn. C¬ chÕ qu¶n lý vèn Nhµ n­íc t¹i tËp ®oµn hiÖn hµnh ch­a cã hiÖu qu¶, ch­a cã sù ph©n biÖt, ®ång thêi h¹n chÕ sù phèi hîp gi÷a qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi tµi chÝnh nãi chung vµ vèn nãi riªng cña tËp ®oµn, do vËy võa ch­a ®¶m b¶o hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña qu¶n lý nhµ n­íc võa ch­a ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o cña tËp ®oµn, ch­a kÕt hîp ®­îc sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña Nhµ n­íc víi sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña chÝnh néi bé tËp ®oµn. ViÖc qu¶n lý phÇn vèn cña Nhµ n­íc t¹i tËp ®oµn ch­a thùc sù hiÖu qu¶ do nhiÒu nguyªn nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ Nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u vèn ch­a thùc sù lµ ng­êi ®Çu t­ vèn vµo doanh nghiÖp. §Ó t¹o quyÒn chñ ®éng thùc sù cho tËp ®oµn trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi qu¶n lý hiÖu qu¶ ®­îc vèn cña Nhµ n­íc t¹i tËp ®oµn ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i cã sù thay ®æi c¬ chÕ ®Çu t­ vµ qu¶n lý vèn cña Nhµ n­íc hiÖn hµnh. Cã thÓ thÊy râ qua sè liÖu cña Ban §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp míi ®©y cho biÕt: TÝnh ®Õn thêi ®iÓm cuèi n¨m 2007, ®· cã 16 tËp ®oµn, tæng c«ng ty nhµ n­íc ®Çu t­ vµo lÜnh vùc ng©n hµng víi tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ lµ 4.965 tû ®ång; 9 tËp ®oµn, tæng c«ng ty ®Çu t­ vµo lÜnh vùc chøng kho¸n víi 316 tû ®ång; 12 doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo lÜnh vùc tµi chÝnh, b¶o hiÓm víi tæng gi¸ trÞ 6.518 tû ®ång; 13 tËp ®oµn, tæng c«ng ty ®Çu t­ vµo lÜnh vùc bÊt ®éng s¶n víi 2.331 tû ®ång,vv..Tæng céng c¸c doanh nghiÖp lín nµy ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc trªn lªn ®Õn h¬n 15.000 tû ®ång. Trong viÖc ®Çu t­ nµy, TËp ®oµn BCVT còng kh«ng ph¶i lµ mét ngo¹i lÖ, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë ho¹t ®éng cña C«ng ty tµi chÝnh b­u ®iÖn cña tËp ®oµn ®· tham gia ®Çu t­ dµn tr¶i vµo nhiÒu lo¹i cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, dÉn tíi t×nh tr¹ng thua lç vµ hiÖn ®ang gÆp khã kh¨n do gi¸ cæ phiÕu xuèng thÊp. Cßn theo con sè mµ Bé Tµi chÝnh ®­a ra, còng tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2007, sè vèn ®Çu t­ ra bªn ngoµi cña c¸c tËp ®oµn, tæng c«ng ty th× con sè ®Çu t­ ra bªn ngoµi doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ lªn ®Õn gÇn 117.000 tû ®ång, trong ®ã, cã 28/70 TËp ®oµn kinh tÕ vµ tæng c«ng ty ( trong ®ã cã TËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng) cã ho¹t ®éng vµo lÜnh vùc chøng kho¸n, ng©n hµng, b¶o hiÓm,… víi gi¸ trÞ lªn ®Õn h¬n 23.300 tû ®ång. Víi viÖc ch­a cã c¬ chÕ qu¶n lý vèn phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña tËp ®oµn kinh tÕ, nªn viÖc sö dông vèn cña hÇu hÕt c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, trong ®ã cã tËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng vµo viÖc kinh doanh ®a ngµnh ch­a hiÖu qu¶. §©y lµ mét thùc tÕ ®¸ng b¸o ®éng khi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nãi chung vµ tËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng tham gia vµo nh÷ng lÜnh vùc Ýt liªn quan ®Õn ngµnh nghÒ chÝnh cña m×nh. 2.2.3.3. Mét sè nguyªn nh©n h¹n chÕ - Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ, nhiÒu ®¬n vÞ thuéc c¸c Bé, Ngµnh kh¸c cã chøc n¨ng t­¬ng øng, ®Æc biÖt ë lÜnh vùc viÔn th«ng ®· h×nh thµnh, bªn c¹nh ®ã c¸c tËp ®oµn viªn th«ng ®a quèc gia n­íc ngoµi x©m nhËp vµo thÞ tr­êngViÖt Nam ®· ph¸ vì thÕ ®éc quyÒn cña ngµnh b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt nam, t¹o ra søc Ðp c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vÒ thÞ phÇn kinh doanh, vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, vÒ nh©n lùc. Trong bèi c¶nh ®ã, Tæng c«ng ty b­u chÝnh- viÔn th«ng, vµ lµ TËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh doanh cña m×nh, ph¶i th­êng xuyªn ®èi phã víi viÖc c¹nh tranh thÞ tr­êng, gi÷ kh¸ch hµng. - Lµ mét tËp ®oµn míi h×nh thµnh, nªn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh víi viÖc ph©n cÊp gi÷a c«ng ty mÑ, c«ng ty con ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖn. Trong ®iÒu kiÖn më réng ph¹m vi vµ lÜnh vùc kinh doanh nªn nhiÒu quy ®Þnh ch­a thÓ ®Çy ®ñ ®¸p øng cho viÖc qu¶n lý vµ b¶o toµn nguån vèn cña c«ng ty mÑ vµ c¸c c«ng ty con lµ ®¬n vÞ thµnh viªn. - Kinh nghiÖm qu¶n lý tµi chÝnh theo quy m« tËp ®oµn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ c¸ch tæ chøc qu¶n lý, kiÓm tra kiÓm so¸t, nguån nh©n lùc víi nh÷ng c¸n bé cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn thiÕu vµ yÕu vÒ n¨ng lùc. §ßi hái cÇn ®­îc t¨ng c­êng ®Ó ®¸p øng víi viÖc qu¶n lý hiÖn ®¹i trong ®iÒu kiÖn më réng quy m«, t¨ng c­êng n¨ng lùc ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay. Víi nh÷ng h¹n chÕ vµ b­íc ®Çu t×m hiÓu mét sè nguyªn nh©n h¹n chÕ nªu trªn, trong thêi gian tíi cÇn ph¶i t¨ng c­êng mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vèn cña tËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng ViÖt Nam. - Lµ TËp ®oµn míi h×nh thµnh nªn mét sè néi dung quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh ch­a ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi tÝnh chÊt ®Æc thï cña mét tËp ®oµn ho¹t ®éng kinh doanh theo h­íng ®a d¹ng trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ. C¸c quy ®Þnh vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi chÝnh, cô thÓ lµ Quy chÕ tµi chÝnh cña tËp ®oµn hiÖn míi ®ang ®­îc x©y dùng, ch­a ®­îc ban hµnh. Bé Tµi chÝnh còng ch­a cã nh÷ng v¨n b¶n ph¸p lý quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh trong c¸c TËp ®oµn kinh tÕ, mÆc dï c¸c tËp ®oµn ®· ®­îc h×nh thµnh tõ mét sè n¨m l¹i ®©y. §iÒu nµy dÉn tíi thiÕu mét chÕ tµi vµ nh÷ng ®Þnh h­íng cho c¸c TËp ®oµn kinh tÕ, trong ®ã cã tËp ®oµn BCVT qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn cã hiÖu qu¶. Ch­¬ng 3 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam 3.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam 3.1.1. Quan ®iÓm ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña tËp ®oµn ®Õn n¨m 2010. NghÞ quyÕt TW 3 (kho¸ IX) ®· chØ ra víi mét sè lÜnh vùc träng ®iÓm, cÇn ph¶i h×nh thµnh m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ, trong ®ã cã tËp ®oµn b­u chÝnh viÔn th«ng. V× vËy, viÖc x©y dùng tËp ®oµn BCVT nh»m thùc hiÖn ®óng ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. ViÖc x©y dùng c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò míi cña ®Êt n­íc trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. TËp ®oµn BCVT ®­îc x©y dùng víi vai trß to lín mang sø mÖnh vµ tÇm vãc míi cña VNPT, lµ mét TËp ®oµn kinh tÕ chñ lùc cña Nhµ n­íc vÒ B­u chÝnh, ViÔn th«ng vµ CNTT, gi÷ mét vai trß to lín ®èi víi viÖc tiÕp tôc thóc ®Èy m¹nh mÏ c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn ®­a ®Êt n­íc ph¸t triÓn, héi nhËp thµnh c«ng trong thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc vµ xu thÕ toµn cÇu hãa. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn víi tÇm vãc cao h¬n, m¹nh h¬n, trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh cña ®Êt n­íc, gi÷ vÞ trÝ chñ lùc, lµ nßng cèt cña ngµnh BCVT-CNTT ViÖt Nam, ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, héi nhËp nhanh chãng víi bªn ngoµi, tõ nay ®Õn n¨m 2010, sù ph¸t triÓn cña TËp ®oµn B­u chÝnh, ViÔn th«ng ViÖt Nam nãi chung cÇn chó träng c¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn sau: Thø nhÊt, nhanh chãng x©y dùng, hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc vµ qu¶n lý cña TËp ®oµn vµ c¸c Tæng c«ng ty, tiÕp tôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®æi míi, s¾p xÕp doanh nghiÖp theo chøc n¨ng. Thø hai, ph¸t triÓn trªn c¬ së kinh doanh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc, lùa chän nh÷ng dÞch vô, gi¶i ph¸p, c«ng nghÖ mòi nhän mang tÝnh ®ét ph¸; chó träng tíi ph¸t triÓn ®ång bé b­u chÝnh, viÔn th«ng, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®Æc biÖt lµ ë c¸c khu vùc n«ng th«n vµ miÒn nói. Thø ba, t¨ng c­êng tÝch tô vèn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ tèi ®a hãa lîi nhuËn, hoµn thiÖn vµ lµnh m¹nh hãa c¸c quan hÖ tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ®æi míi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Thø t­, ®Èy m¹nh t¨ng c­êng c¸c quan hÖ hîp t¸c quèc tÕ, më réng thÞ tr­êng khu vùc vµ quèc tÕ nh»m nhanh chãng héi nhËp vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ 3.1.2. Quan ®iÓm vÒ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn t¹i TËp ®oµn B­u chÝnh – ViÔn th«ng ViÖt Nam - Chó träng c¸c môc tiªu chiÕn l­îc dµi h¹n HiÖn nay nguån vèn huy ®éng cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®­îc sö dông víi hai môc ®Ých lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn x©y dùng c¬ b¶n. Môc tiªu cña TËp ®oµn trong chiÕn l­îc sö dông vèn chÝnh lµ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®Ó ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng ®Çu t­ dµi h¹n. - TËn dông tèi ®a lîi thÕ cña TËp ®oµn ®Ó ®ång bé hãa viÖc tËp trung, ®iÒu hoµ, sö dông vèn trong ®Çu t­ CTM víi tiÒm lùc tµi chÝnh lín vµ quyÒn lùc chi phèi, t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh cña c¸c CTC cã kh¶ n¨ng tËp trung vèn cho ®Çu t­. TËp ®oµn sÏ chuyÓn ®æi hoµn toµn h×nh thøc qu¶n lý, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ viÖc giao vèn theo c¬ chÕ cÊp ph¸t sang c¬ chÕ ®Çu t­ vèn cho doanh nghiÖp thµnh viªn. C¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o nhËn vèn vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o tån vµ ph¸t huy vèn ®ã víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Quan ®iÓm vÒ sö dông vèn cña TËp ®oµn lµ ph¶i tËn dông lîi thÕ nµy, t¹o ra thÕ m¹nh ¸p ®¶o c¹nh tranh gi÷a c¸c thµnh viªn trong tËp ®oµn vµ c¹nh tranh víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi tËp ®oµn (c¹nh tranh trong n­íc vµ n­íc ngoµi, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn. TËn dông ­u thÕ cña ngµnh x©y dùng kinh doanh chÝnh ®Ó chuyÓn dÇn sang kinh doanh ®a ngµnh, ®a nghÒ. Quan ®iÓm sö dông vèn cña TËp ®oµn B­u chÝnh – ViÔn th«ng ViÖt Nam lµ trong giai ®o¹n tr­íc m¾t, tËp trung ®Çu t­ ph¸t triÓn vµo nh÷ng ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh lµ b­u chÝnh – viÔn th«ng – c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó gi÷ v÷ng thÞ tr­êng giai ®o¹n tiÕp sau sÏ sö dông lîi nhuËn thu ®­îc tõ lÜnh vùc dÞch vô ®Ó më réng kinh doanh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc. HiÖn nay TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®· ký nhiÒu hîp ®ång hîp t¸c chiÕn l­îc víi c¸c TËp ®oµn lín nh­: TËp ®oµn DÇu khÝ ViÖt Nam, TËp ®oµn Tµi chÝnh B¶o hiÓm B¶o ViÖt, Ng©n hµng §Çu T­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam nh»m sö dông nh÷ng dÞch vô tèt còng nh­ ®Çu t­ vµo nh÷ng dù ¸n cña nhau vµ trë thµnh nh÷ng cæ ®«ng chiÕn l­îc cña nhau. 3.2 Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam C¬ chÕ qu¶n lý vèn cña VNPTG, tr­íc ®©y lµ Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®· gióp tËp ®oµn thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý cña m×nh trªn gi¸c ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. Tuy nhiªn c¬ chÕ qu¶n lý vèn kh«ng cã vai trß ®éc lËp mµ nã liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c quan hÖ vµ c¸c ho¹t ®éng trong toµn doanh nghiÖp. Mét c¬ chÕ qu¶n lý vèn thÝch hîp sÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t triÓn, ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cho s¶n xuÊt, tham gia ®iÒu phèi s¶n xuÊt. Ng­îc l¹i, khi qu¶n lý vèn kh«ng ®­îc tèt sÏ dÉn ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ¶nh h­ëng. ChÝnh v× lý do ®ã khi chuyÓn ®æi Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam thµnh tËp ®oµn kinh tÕ, viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn cho tËp ®oµn ®ãng mét vai trß rÊt quan träng. D­íi ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam: 3.2.1 Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ huy ®éng vèn §Ó phï hîp víi chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña TËp ®oµn BCVT ViÖt Nam th× viÖc ®æi míi c¬ chÕ huy ®éng vµ sö dông vèn lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc cÇn thiÕt. Nã gióp cho TËp ®oµn më réng quy m« vèn ®Çu t­, lµ tiÒn ®Ò c¶i tiÕn vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, më réng ph¹m vi chÊt l­îng ho¹t ®éng vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi sö dông vèn mét c¸ch hiÖu qu¶. Trong nh÷ng ngµnh míi thµnh lËp th× vèn kinh doanh cña tËp ®oµn rÊt thiÕu, sö dông vµ qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cßn thÊp. Do vËy, chÝnh s¸ch t¹o lËp, huy ®éng vèn cña TËp ®oµn ®ang lµ mét vÊn ®Ò quan träng cÇn ®­îc quan t©m. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, trong thêi gian tíi chÝnh s¸ch t¹o lËp vµ huy ®éng vèn cña VNPTG cÇn ®­îc x©y dùng theo h­íng ®a d¹ng ho¸ c¸c kªnh huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ th«ng qua mét chiÕn l­îc vÒ tµi chÝnh n»m trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn tæng thÓ cña tËp ®oµn kinh doanh. §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cã thÓ ®­îc d­íi c¸c h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, kú phiÕu c«ng ty: Vay vèn cña c¸c tæ chøc ng©n hµng, tÝn dông vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c, cña c¸ nh©n, tæ chøc ngoµi c«ng ty mÑ TËp ®oµn hoÆc vay vèn cña ng­êi lao ®éng, tranh thñ h¬n n÷a nguån vèn tr¶ chËm th«ng qua h×nh thøc tÝn dông th­¬ng m¹i, t¨ng c­êng thu hót c¸c nguån vèn th«ng qua h×nh thøc hîp t¸c kinh doanh, h×nh thøc liªn doanh. Chó träng nguån vèn vay tõ n­íc ngoµi víi chi phÝ vèn rÎ nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh vay vèn tÝn dông ­u ®·i, tËn dông triÖt ®Ó c¸c nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp, ®Çu t­ gi¸n tiÕp hoÆc c¸c nguån kh¸c tõ c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. Th«ng qua ®ã cã thÓ t¨ng c­êng nguån vèn huy ®éng víi chi phÝ huy ®éng thÊp nhÊt vµ h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh huy ®éng. §Ó huy ®éng ®­îc nhiÒu lo¹i vèn th× viÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp trong tËp ®oµn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt. ChÝnh v× thÕ mµ tËp ®oµn cÇn cæ phÇn ho¸ nhanh chãng c¸c doanh nghiÖp xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn nh­ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, c«ng nghiÖp, x©y l¾p b»ng c¸c ph­¬ng thøc: b¸n cæ phÇn ®Ó t¨ng c­êng vèn ®Çu t­ cho tËp ®oµn, ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó huy ®éng thªm vèn chñ së h÷u, më réng cho c¸c ®èi t­îng trong n­íc vµ ng­êi n­íc ngoµi mua cæ phÇn nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp t¨ng thªm nguån lùc kinh doanh vµ thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ së h÷u doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ huy ®éng vèn nµy ph¸t sinh nhiÒu mèi quan hÖ tµi chÝnh gi÷a C«ng ty mÑ víi c¸c c«ng ty con thµnh viªn. §Ó c¬ chÕ huy ®éng vèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt th× cÇn ph©n cÊp vµ khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc chñ ®éng huy ®éng vèn vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi phÇn vèn huy ®éng ®ã. Cô thÓ: TËp ®oµn ®­îc quyÒn chñ ®éng sö dông vèn nhµ n­íc giao, c¸c lo¹i vèn kh¸c vµ quü do TËp ®oµn qu¶n lý. Tæng Gi¸m ®èc tËp ®oµn chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn TËp ®oµn nh­ c¸c chñ nî, kh¸ch hµng, ng­êi lao ®éng theo hîp ®ång ®· ký kÕt. Tæng Gi¸m ®èc TËp ®oµn cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c hîp ®ång vay vèn cã gi¸ trÞ nhá h¬n hoÆc b»ng víi vèn ®iÒu lÖ cña TËp ®oµn. §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c c«ng ty liªn doanh, cæ phÇn cã quyÒn huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc d­íi c¸c h×nh thøc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tuy nhiªn, viÖc huy ®éng vèn ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tù chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i cho chñ nî theo cam kÕt b¶o ®¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn huy ®éng, kh«ng ®­îc lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u cña c«ng ty. 3.2.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c¬ chÕ ®Çu t­ vèn ChuyÓn sang ho¹t ®éng theo m« h×nh tËp ®oµn, nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thiÕu chñ ®éng, sö dông vèn ch­a cã hiÖu qu¶, néi dung c¬ chÕ ®Çu t­ vèn sÏ ph¶i thay ®æi vÒ chÊt, TËp ®oµn sÏ giao vèn cho mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cßn c¸c ®¬n vÞ kh¸c tËp ®oµn sÏ ®Çu t­ vèn, cô thÓ: + Nhµ n­íc giao vèn cho Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÖt Nam th«ng qua c«ng ty mÑ tËp ®oµn. C¸c c«ng ty viÔn th«ng vµ c¸c c«ng ty TNHH mét thµnh viªn ®­îc C«ng ty mÑ TËp ®oµn ®Çu t­ 100% vèn ®iÒu lÖ. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ liªn doanh, cæ phÇn,vv…sÏ ®­îc c«ng ty mÑ tËp ®oµn ®Çu t­ theo c¸c tû lÖ kh¸c nhau. + TËp ®oµn giao vèn cho mét sè ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc bao gåm: C«ng ty ViÔn th«ng Quèc tÕ (VTI), C«ng ty ViÔn th«ng liªn tØnh (VTN), Trung t©m th«ng tin vµ quan hÖ c«ng chóng (PR), Trung t©m nghiªn cøu chiÕn l­îc qu¶n lý vµ sö dông phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®­îc giao. Víi c¬ chÕ giao vèn nh­ trªn, C«ng ty mÑ sÏ ®­îc h­ëng sè lîi nhuËn t­¬ng øng víi tû lÖ vèn ®Çu t­ cña m×nh vµ tiÕn hµnh qu¶n lý c¸c c«ng ty con víi t­ c¸ch lµ nhµ ®Çu t­. Theo c¬ chÕ ®Çu t­ vèn nh­ vËy, c¸c c«ng ty con sÏ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông ®ång vèn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶, nh»m b¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn sè vèn ®­îc ®Çu t­ còng nh­ ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. + C«ng ty mÑ tËp ®oµn ®­îc quyÒn sö dông vèn tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña tËp ®oµn ®Ó ®Çu t­ ra bªn ngoµi. C¸c h×nh thøc ®Çu t­ cña VNPTG sÏ bao gåm: Gãp vèn ®Ó thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh, C«ng ty liªn kÕt; gãp vèn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh kh«ng h×nh thµnh ph¸p nh©n míi nh­ mua cæ phÇn hoÆc gãp vèn cæ phÇn t¹i c¸c c«ng ty kh¸c; mua l¹i mét c«ng ty kh¸c; mua c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu ®Ó h­ëng l·i… Nãi chung viÖc ®Çu t­ ra bªn ngoµi tËp ®oµn ph¶i tu©n thñ theo quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, t¨ng thu nhËp vµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn môc tiªu ho¹t ®éng cña c«ng ty mÑ tËp ®oµn. Cã thÓ nãi víi c¬ chÕ ®Çu t­ vèn cña C«ng ty mÑ – tËp ®oµn vµo c¸c c«ng ty con nh­ vËy sÏ lµm thay ®æi c¬ b¶n vÒ chÊt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Çu t­ vèn cña VNPT tr­íc ®©y. Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ – tËp ®oµn víi c¸c c«ng ty con th«ng qua ho¹t ®éng ®Çu t­ vèn lµ mèi quan hÖ mang tÝnh b×nh ®¼ng, mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ph¸p nh©n tù nguyÖn mang l¹i lîi Ých cho c¶ hai bªn, kh«ng cßn mèi quan hÖ hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh nh­ tr­íc kia. C«ng ty mÑ – tËp ®oµn sÏ lùa chän nh÷ng ®¬n vÞ hoÆc lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô mang l¹i lîi nhuËn cao ®Ó ®Çu t­. C¸c c«ng ty con muèn thu hót ®­îc vèn ®Çu t­ còng cÇn cã kÕ ho¹ch ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn thµnh lËp tËp ®oµn kinh doanh cÇn thiÕt lËp c¬ chÕ ®Çu t­ vèn cho hai m¶ng b­u chÝnh vµ viÔn th«ng hîp lý h¬n, ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t ®èi víi mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn. Nh­ chóng ta ®· biÕt khi thµnh lËp tËp ®oµn th× B­u chÝnh vµ ViÔn th«ng ®· ®­îc t¸ch biÖt víi nhau. Tr­íc ®©y vèn ®Çu t­ vµ nguån thu chñ yÕu lµ cña m¶ng kinh doanh viÔn th«ng nh­ng h¹ch to¸n chung kÕt qu¶ kinh doanh víi m¶ng kinh doanh b­u chÝnh. Khi tiÕn hµnh ph©n t¸ch th× ho¹t ®éng kinh doanh b­u chÝnh cÇn ®­îc t¨ng c­êng ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn c©n ®èi vµ ®¶m b¶o n¨ng lùc c¹nh tranh cho m¶ng b­u chÝnh. 3.2.3. Gi¶i ph¸p vÒ hoµn thiÖn c¬ chÕ tiÕp nhËn, sö dông, b¶o toµn vèn vµ tµi s¶n C¬ chÕ tiÕp nhËn, sö dông vèn vµ tµi s¶n trong tËp ®oµn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt, gióp cho tËp ®oµn më réng ®­îc quy m« vèn ®Çu t­, lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¶i tiÕn vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, më réng ph¹m vi vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®ång thêi sö dông vèn mét c¸ch hiÖu qu¶. §Ó c¬ chÕ tiÕp nhËn, sö dông, b¶o toµn vèn vµ tµi s¶n phï hîp víi m« h×nh tËp ®oµn VNPT cÇn ®æi míi theo c¸c néi dung sau: TËp ®oµn cÇn më réng thªm quyÒn tù chñ cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong tiÕp nhËn sö dông vèn tµi s¶n. Cho phÐp c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn linh ho¹t chuyÓn vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng, ®­îc chñ ®éng thanh lý, chuyÓn nh­îng, mua b¸n, cÇm cè, thÕ chÊp tµi s¶n (kÓ c¶ mét sè tµi s¶n quan träng) theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. §èi víi c«ng ty mÑ TËp ®oµn ®­îc quyÒn chñ ®éng sö dông sè vèn nhµ n­íc giao, c¸c lo¹i vèn kh¸c, c¸c quü do c«ng ty mÑ TËp ®oµn qu¶n lý vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty mÑ TËp ®oµn. C«ng ty mÑ tËp ®oµn cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi sè vèn, tµi s¶n ®ã vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ®¹i diÖn chñ së h÷u vÒ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña nh÷ng ng­êi cã cã liªn quan ®Õn C«ng ty mÑ TËp ®oµn nh­ c¸c chñ nî, kh¸ch hµng, ng­êi lao ®éng theo c¸c hîp ®ång ®· giao kÕt. Ngoµi ra ®Ó thùc hiÖn ®­îc tèt quyÒn tù chñ cña tËp ®oµn vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu lµ nhµ n­íc kh«ng ®­îc quyÒn chuyÓn vèn nhµ n­íc ®Çu t­ t¹i tËp ®oµn vµ vèn, tµi s¶n cña tËp ®oµn theo ph­¬ng thøc kh«ng thanh to¸n, trõ tr­êng hîp cã quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i tËp ®oµn. TËp ®oµn cÇn x©y dùng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi vµ ph©n ®Þnh râ vèn sö dông cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng c«ng Ých. TËp ®oµn cÇn thùc hiÖn qu¶n lý sö dông vèn th«ng qua viÖc giao kho¸n c¸c chØ tiªu sinh lîi cña vèn ®Æc biÖt lµ víi c¸c thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc nh­ c¸c chØ tiªu lîi nhuËn/vèn kinh doanh, lîi nhuËn/doanh thu, tèc ®é vßng quay cña vèn…nh»m khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ thùc hiÖn b¶o toµn vèn kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn bé tËp ®oµn, cÇn ph©n ®Þnh râ sö dông vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh vµ ho¹t ®éng c«ng Ých. C«ng ty mÑ TËp ®oµn sÏ lµ ng­êi tiÕp nhËn vèn, tµi s¶n tõ nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô c«ng Ých sau ®ã sÏ giao l¹i cho doanh nghiÖp ViÔn th«ng tØnh, Tæng C«ng ty B­u chÝnh, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc kh¸c ®Ó triÓn khai nhiÖm vô c«ng Ých. §èi víi viÖc qu¶n lý tµi s¶n, tËp ®oµn cÇn xö lý triÖt ®Ó c¸c tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý, vËt t­ ø ®äng, chËm lu©n chuyÓn, c«ng nî d©y d­a nh»m huy ®éng mét bé phËn vèn ø ®äng vµo lu©n chuyÓn, gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i vÒ vèn cña c¸c ®¬n vÞ, trong toµn tËp ®oµn. ViÖc chuyÓn nh­îng thanh lý tµi s¶n cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn qua tæ chøc ®Êu gi¸, nghÜa lµ tµi s¶n cña tËp ®oµn cÇn ph¶i ®­îc thanh lý, chuyÓn nh­îng theo gi¸ thÞ tr­êng theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n. §èi víi tµi s¶n trùc tiÕp phôc vô c«ng Ých, khi nh­îng b¸n thanh lý cÇn cã sù ®ång ý cña ®¹i diÖn chñ së h÷u C«ng ty mÑ tËp ®oµn. Khi tµi s¶n cña ®¬n vÞ bÞ thÊt l¹c, thiÕu hôt, tæn thÊt, ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n vµ quy tr¸ch nhiÖm cô thÓ ®èi víi c¸ nh©n, tËp thÓ liªn quan. §Ó qu¶n lý c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu C«ng ty mÑ TËp ®oµn cÇn x©y dùng vµ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý c¸c kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph©n c«ng vµ x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ, c¸ nh©n trong viÖc theo dâi, thu håi, thanh to¸n c¸c kho¶n c«ng nî. C«ng ty mÑ tËp ®oµn cã quyÒn ®­îc b¸n c¸c kho¶n nî ph¶i thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ gi¸ b¸n c¸c kho¶n nî sÏ do hai bªn tù tho¶ thuËn. §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi hoÆc c¸c kho¶n nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi th× C«ng ty mÑ TËp ®oµn cã tr¸ch nhiÖm xö lý lËp quü dù phßng tµi chÝnh hoÆc theo dâi trªn tµi kho¶n ngo¹i b¶ng c©n ®èi theo ®óng quy ®Þnh. C¬ chÕ khÊu hao TSC§ cÇn thay ®æi theo ph­¬ng h­íng ph©n lo¹i râ rµng c¸c lo¹i tµi s¶n vµ ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao phï hîp, chó träng khÊu hao nhanh ®èi víi c¸c tµi s¶n l¹c hËu nhanh vÒ c«ng nghÖ. V× ®iÒu kiÖn c¸c tµi s¶n cña tËp ®oµn trong lÜnh vùc viÔn th«ng mang tÝnh ®Æc thï, cÇn ®æi míi chÝnh s¸ch khÊu hao TSC§ theo h­íng cho phÐp tËp ®oµn vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao nhanh ®èi víi c¸c m¸y mãc chÞu ¶nh h­ëng cña hao mßn v« h×nh ®Æc biÖt lµ do sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn ®Çu t­. Tuy chÕ ®é khÊu hao TSC§ hiÖn nay còng ®· cã nhiÒu ®æi míi song vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc trong ®iÒu kiÖn c¸c m¹ng c«ng nghÖ diÔn ra hÕt søc m¹nh mÏ. §Æc biÖt lµ ®èi víi tËp ®oµn kinh doanh b­u chÝnh viÔn th«ng th× ®ßi hái thêi gian khÊu hao cÇn ph¶i rót ng¾n h¬n n÷a. CÇn cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p khÊu hao kh¸c nhau ®Ó tËp ®oµn vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã thÓ tù do lùa chän ph­¬ng ph¸p phï hîp víi m« h×nh cña ®¬n vÞ m×nh. 3.2.4. Gi¶i ph¸p x©y dùng vµ ®­a vµo ¸p dông quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cho c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nãi chung vµ cña TËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng nãi riªng. 3.2.4.1. X©y dùng vµ ®­a vµo ¸p dông quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cho c¸c tËp ®oµn kinh tÕ. HiÖn nay, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo v¨n b¶n ph¸p lý cña ChÝnh phñ, lµ NghÞ ®Þnh 199/2004/N§- CP ngµy 3/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ n­íc vµ qu¶n lý vèn nhµ n­íc ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp kh¸c ®Ó lµm c¬ së cho viÖc qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ qu¶n lý vèn nãi riªng trong c¸c tËp ®oµn. Víi tÝnh ®Æc thï vµ ph¹m vi chøc n¨ng ho¹t ®éng réng, nªn râ rµng viÖc ¸p dông NghÞ ®Þnh 199 nªu trªn tá ra cã nhiÒu bÊt cËp vµ h¹n chÕ trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh tËp ®oµn kinh tÕ, ®iÒu nµy dÉn ®Õn nhiÒu bÊt cËp nh­ ®· nªu ë phÇn h¹n chÕ trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña tËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng, trong ®ã cã viÖc sö dông vèn ph¸p ®Þnh do nhµ n­íc cÊp vµ c¸c nguån vèn kh¸c kÐm hiÖu qu¶. Trong ®iÒu kiÖn nh­ vËy, Nhµ n­íc cÇn ph¶i nhanh chãng x©y dùng mét quy chÕ phï hîp ®Ó quy ®Þnh ph¹m vi ho¹t ®éng vµ qu¶n lý tµi chÝnh trong c¸c tËp ®oµn kinh tÕ nh»m hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi tËp ®oµn, kh¾c phôc nh÷ng bÊt cËp trong ho¹t ®éng vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña tËp ®oµn, ®ång thêi gióp cho tËp ®oµn kinh tÕ cã c¬ së hµnh lang ph¸p lý x©y dùng chi tiÕt quy chÕ tµi chÝnh néi bé cña m×nh. 3.2.4.2. X©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh néi bé. ViÖc x©y dùng quy chÕ ph¶i ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ thùc tiÔn ph¸t sinh c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh gi÷a C«ng ty mÑ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®Æc biÖt lµ gi÷a C«ng ty mÑ víi c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ( c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh­ c¸c c«ng ty cæ phÇn vÒ c¬ b¶n ®­îc trao quyÒn tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, nªn c¬ b¶n thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh theo c¸c quy ®Þnh chung cña mét doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Bé tµi chÝnh vµ Bé ngµnh liªn quan). Trong viÖc x©y dùng Quy chÕ tµi chÝnh cña tËp ®oµn, cÇn chó träng mét sè néi dung sau: a) VÒ qu¶n lý sö dông vèn vµ tµi s¶n ViÖc quy ®Þnh qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n cÇn ®­îc râ rµng, x¸c ®Þnh quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty mÑ vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn, tµi s¶n. + C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty mÑ ®­îc Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty mÑ giao qu¶n lý tµi s¶n, vèn phï hîp víi quy m« vµ nhiÖm vô kinh doanh, phôc vô. §¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc c«ng ty mÑ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty mÑ vÒ b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn hiÖu qu¶ sö dông ®èi víi sè vèn ®­îc giao, ®¶m b¶o quyÒn lîi cña nh÷ng ng­êi cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ nh­ c¸c chñ nî, kh¸ch hµng, ng­êi lao ®éng theo c¸c hîp ®ång ®· giao kÕt. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty mÑ cã thÓ bæ sung vèn hoÆc ®iÒu ®éng vèn ®· giao cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. + §¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®­îc chñ ®éng bæ sung nguån vèn kinh doanh tõ lîi nhuËn cña ®¬n vÞ + C«ng ty mÑ ®­îc sö dông vèn vµ c¸c quü cña ®¬n vÞ ®Ó phôc vô kÞp thêi nhu cÇu kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, tr­êng hîp sö dông vèn vµ quü kh¸c môc ®Ých quy ®Þnh th× ph¶i theo nguyªn t¸c hoµn tr¶. ViÖc sö dông vèn quü ®Ó ®Çu t­ x©y dùng, ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ c«ng ty mÑ + §¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®­îc huy ®éng vèn ng¾n h¹n khi ®­îc sù chÊp thuËn cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty mÑ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §¬n vÞ phô thuéc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ môc ®Ých vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn huy ®éng, hoµn tr¶ vèn l·i theo ®óng cam kÕt vµ hîp ®ång huy ®éng vèn. + §¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc thùc hiÖn qu¶n lý c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ thùc hiÖn b¶o toµn vèn ®­îc giao theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc + Tµi s¶n cè ®Þnh t¹i ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc bao gåm TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« h×nh. Tiªu chuÈn x¸c ®Þnh tµi s¶n cè ®Þnh ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. §¬n vÞ thùc hiÖn ®óng chÕ ®é khÊu hao TSC§ theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. Toµn bé khÊu hao TSC§ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc nép vÒ C«ng ty mÑ. + §¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®­îc cho thuª, thÕ chÊp cÇm cè tµi s¶n do ®¬n vÞ qu¶n lý theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, Gi¸m ®èc ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh cho thuª thÕ chÊp cÇm cè tµi s¶n víi gi¸ trÞ ®­îc quy ®Þnh thèng nhÊt. + §¬n vÞ ®­îc quyÒn thõa lÖnh nh­îng b¸n TSC§ vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n theo quy ®Þnh cña NN, Gi¸m ®èc ®¬n vÞ ®­îc quyÒn thanh lý nh­îng b¸n TSC§ vµ c¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n víi gi¸ trÞ quy ®Þnh thèng nhÊt; vv… b) VÒ qu¶n lý doanh thu, chi phÝ - Qu¶n lý doanh thu ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc bao gåm doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh vµ thu nhËp kh¸c, trong ®ã ph©n ®Þnh râ doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh gåm doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng vµ doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. Doanh thu ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th­êng lµ toµn bé sè tiÒn ph¶i thu ph¸t sinh trong kú tõ viÖc b¸n s¶n phÈm hµng hãa cung cÊp dÞch vô cña ®¬n vÞ. Cßn doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh bao gåm: c¸c kho¶n thu ph¸t sinh tõ tiÒn b¶n quyÒn cho c¸c bªn kh¸c sö dông tµi s¶n cña ®¬n vÞ, l·i tiÒn göi l·i b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, l·i cho thuª tµi chÝnh, chªnh lÖch l·i do b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ. Thu nhËp kh¸c gåm c¸c kho¶n thu tõ viÖc thanh lý, nh­îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh thu tiÒn b¶o hiÓm ®­îc båi th­êng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ nay mÊt chñ ®­îc ghi t¨ng thu nhËp thu tõ quµ biÕu tÆng thu tiÒn ph¹t kh¸ch hµng do vi ph¹m hîp ®ång vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. - Chi phÝ cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc bao gåm chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh vµ chi phÝ kh¸c néi dung c¸c kho¶n chi phÝ, qu¶n lý chi phÝ ®¬n vÞ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc c) VÒ qu¶n lý lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn - Lîi nhuËn cña ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cÇn ®­îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ néi bé cña C«ng ty mÑ. - Lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m cña ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc lµ tæng cña lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh vµ lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c - ViÖc ph©n phèi lîi nhuËn vµ môc ®Ých sö dông c¸c quü ®­îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn cÇn cã quy ®Þnh cô thÓ. Néi dung trÝch lËp cô thÓ do H§ qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh, Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty mÑ h­íng dÉn thùc hiÖn. Lîi nhuËn thùc hiÖn cña c«ng ty mÑ sau khi thùc hiÖn bï ®¾p lç ( nÕu cã) cña n¨m tr­íc theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ doanh nghiÖp vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, phÇn cßn l¹i sö dông ®Ó trÝch lËp c¸c quü theo h­íng: + Quü dù phßng tµi chÝnh: TrÝch 10% + Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: TrÝch tèi thiÓu 30% + Quü khen th­ëng: 5% + Quü phóc lîi: 10% Ngoµi ra cßn trÝch lËp mét sè quü kh¸c nh­: Quü KH& CN vµ ®µo t¹o; Quü dù phßng trî cÊp thÊt nghiÖp,vv… Mét ®iÒu l­u ý lµ viÖc x©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh néi bé ph¶i ®­îc c¨n cø vµo nh÷ng ®Þnh chÕ vµ quy ®Þnh chung cña chÝnh phñ ®èi víi ho¹t ®éng cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ. 3.2.5. Gi¶i ph¸p ph©n cÊp vµ lµm râ mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. ViÖc h×nh thµnh tËp ®oµn víi viÖc ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc theo xu h­íng ¸p dông nhiÒu m« h×nh tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, dÉn ®Õn viÖc x¸c ®Þnh mèi quan hÖ qu¶n lý däc vµ x¸c ®Þnh c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cho phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña TËp ®oµn còng nh­ c¸c quy ®Þnh Nhµ n­íc cã liªn quan. V× vËy, viÖc ph©n cÊp vµ lµm râ mèi quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ( gåm c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ ®¬n vÞ phô thuéc) lµ rÊt quan träng. §Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh theo c¸c mèi quan hÖ cña C«ng ty mÑ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, cÇn ph¶i ph©n ®Þnh mét c¸ch râ rµng tõng lo¹i quan hÖ, cô thÓ lµ: - Quan hÖ gi÷a c«ng ty mÑ víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc + C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn chÕ ®é ph©n cÊp ho¹t ®éng kinh doanh , h¹ch to¸n tæ chøc vµ nh©n sù v..v theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trùc thuéc do Tæng Gi¸m ®èc c«ng ty mÑ x©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt + C«ng ty mÑ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ph¸t sinh ®èi víi cam kÕt cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc + C«ng ty mÑ h¹ch to¸n tËp trung vèn, doanh thu chi phÝ x¸c ®Þnh lîi nhuËn nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, trÝch lËp c¸c quü cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty mÑ, ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty mÑ thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô theo quy ®Þnh cô thÓ - Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ vµ C«ng ty ty TNHH mét thµnh viªn C«ng ty TNHH mét thµnh viªn do C«ng ty mÑ thµnh lËp ®­îc chuyÓn ®æi tõ ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam nªn C«ng ty mÑ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña c¸c c«ng ty nµy trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®ã. - Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ vµ VNPT Nhµ n­íc giao vèn cho Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÖt Nam th«ng qua c«ng ty mÑ, Tæng c«ng ty thùc hiÖn kinh doanh ®a ngµnh trong ®ã b­u chÝnh lµ ngµnh kinh doanh chÝnh, thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u nhµ n­íc t¹i Tæng C«ng ty. - Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty mÑ lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp. C«ng ty mÑ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña ®¬n vÞ sù nghiÖp trong ph¹m vi sè vèn ®iÒu lÖ cña ®¬n vÞ - Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ vµ c¸c c«ng ty con do C«ng ty mÑ n¾m d­íi 100% vèn ®iÒu lÖ C«ng ty mÑ lµ cæ ®«ng bªn gãp vèn chi phèi ®èi víi c«ng ty con do c«ng ty mÑ n¾m d­íi 100% vèn ®iÒu lÖ do ®ã cã quyÒn vµ nghÜa vô cña cæ ®«ng, bªn gãp vèn chi phèi theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty con. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty mÑ thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña chñ së h÷u ®èi víi phÇn vèn C«ng ty mÑ ®Çu t­ vµ c«ng ty con - Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ vµ C«ng ty liªn kÕt C«ng ty mÑ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi c«ng ty liªn kÕt theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ty liªn kÕt vµ c¸c c¬ së ph¸p luËt cã liªn quan. - Quan hÖ gi÷a C«ng ty mÑ víi c«ng ty tù nguyÖn tham gia liªn kÕt §èi víi d¹ng liªn kÕt nµy, th× c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c Hîp ®ång kinh tÕ. 3.2.6. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ kiÓm tra, kiÓm so¸t §Ó c¬ chÕ kiÓm so¸t cña TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ®­îc hiÖu qu¶ cÇn tuú møc ®é së h÷u quyÕt ®Þnh møc ®é kiÓm so¸t trong tËp ®oµn. ViÖc ban hµnh chÝnh s¸ch vÒ kiÓm tra, gi¸m s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Æc biÖt lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. C¬ chÕ kiÓm so¸t gióp cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tµi chÝnh n»m trong chiÕn l­îc tµi chÝnh nãi riªng vµ chiÕn l­îc kinh doanh nãi chung cña tËp ®oµn. Møc ®é së h÷u g¾n víi møc ®é kiÓm so¸t vèn còng lµ mét vÊn ®Ò gióp viÖc ®iÒu hµnh vèn trong tËp ®oµn tËp trung h¬n, h­íng tõ kiÓm so¸t hµnh chÝnh sang ®iÒu hµnh qu¶n trÞ, gióp cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o tËp ®oµn cã thÓ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cña tËp ®oµn mét c¸ch chÝnh x¸c. TiÕp ®ã cÇn thùc hiÖn x©y dùng hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ lµm quy chuÈn chung cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn b»ng nh÷ng chØ tiªu cô thÓ. ViÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nªn chuyÓn tõ c¸ch kiÓm tra gi¸m s¸t qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh cho c¸c ®¬n vÞ sang viÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu vµ ®¸nh gi¸ theo møc ®é c¸c chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ ®ã nh­ l·i, lç, tû suÊt lîi nhuËn b×nh qu©n trªn vèn, møc ®é b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ®¬n vÞ… §èi víi c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých cÇn x©y dùng vµ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chÝnh lµ sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng Ých cung cÊp cho x· héi, møc ®é cung cÊp cho x· héi, møc ®é b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. TËp ®oµn cÇn thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n. HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh bao gåm: c¸c b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ víi c¸c chØ tiªu ®¶m b¶o cho l·nh ®¹o tËp ®oµn, ng­êi ®Çu t­ vµ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan cã thÓ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh tµi chÝnh cña tËp ®oµn ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. HÖ thèng kÕ to¸n cÇn ph¶i ®­îc x©y dùng phï hîp víi c¸c yªu cÇu, ®Æc ®iÓm cña tËp ®oµn. TËp ®oµn cÇn vËn dông cã chän läc th«ng lÖ vµ chuÈn mùc quèc tÕ vÒ kÕ to¸n, t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh ban hµnh vµ phï hîp víi t×nh h×nh SXKD cña toµn bé tËp ®oµn. C¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña tËp ®oµn cÇn quy ®Þnh râ vÒ tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh c¸c quy chÕ, thÓ lÖ kÕ to¸n thèng kª cña nhµ n­íc nh­: c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, mÉu biÓu kÕ to¸n, thêi gian lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. TËp ®oµn cÇn cã quy ®Þnh râ vµ yªu cÇu thùc hiÖn chÆt chÏ vÒ thêi gian, c¸ch thøc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, quyÕt to¸n, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh göi vÒ tËp ®oµn ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh»m cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. TËp ®oµn B­u chÝnh viÔn th«ng cÇn ban hµnh chÕ ®é néi bé vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ ¸p dông cho toµn bé tËp ®oµn bëi c«ng t¸c nµy gióp cho tËp ®oµn ®iÒu hµnh mét c¸ch toµn diÖn h¬n c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. HÖ thèng kÕ to¸n còng cÇn ®­îc söa ®æi theo mét sè nguyªn t¾c ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ h¹ch to¸n, kÕ to¸n ph¶i h¹ch to¸n ®­îc ®Õn tõng dÞch vô vµ lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó l·nh ®¹o tËp ®oµn x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc kinh doanh. HÖ thèng mÉu biÓu, b¸o c¸o gän nhÑ, ®Çy ®ñ ®­îc øng dông b¸o c¸o trªn m¹ng víi phÇn mÒm kÕ to¸n m¹nh. KÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®­îc hîp nhÊt trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña tËp ®oµn theo c¸c nguyªn t¾c ®­îc nhµ n­íc chÊp nhËn. §Æc biÖt chó träng ®Õn ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c phÇn mÒm kÕ to¸n, tµi chÝnh tiªn tiÕn an toµn, chÝnh x¸c, nhanh chãng, ®Ó sö dông ¸p dông thèng nhÊt cho toµn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. C¸c nh©n viªn kÕ to¸n, c¸n bé ®µo t¹o qu¶n lý tµi chÝnh ®­îc quan t©m vµ cã c¸c chiÕn l­îc ®µo t¹o n©ng cao theo nh÷ng lé tr×nh cô thÓ ®Ó cã nh÷ng ®éi ngò lµm c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh ®ñ søc ®¶m ®­¬ng nh÷ng nhiÖm vô trong thêi kú míi. C«ng t¸c tµi chÝnh vµ c«ng t¸c kiÓm to¸n néi bé còng cÇn ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch chÆt chÏ h¬n. HiÖn nay tuy ®· thµnh lËp Ban kiÓm to¸n néi bé nh­ng vÉn ch­a cã mét quy ®Þnh ®­îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é kiÓm to¸n chung cña Nhµ n­íc trong c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn t¹i, quy ®Þnh nµy võa mang tÝnh chÊt h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn ®óng chÕ ®é mµ cßn lµ nh÷ng chuÈn mùc ®Ó xö lý mét c¸ch nhanh chãng nh÷ng vi ph¹m x¶y ra, tr¸nh hiÖn t­îng vi ph¹m kÐo dµi g©y tæn thÊt cho tËp ®oµn vµ c¸c nhµ ®Çu t­. TËp ®oµn cÇn x©y dùng c¬ cÊu c¸n bé chuyªn m«n kiÓm tra theo ph­¬ng ph¸p chuyªn qu¶n tõng nghiÖp vô vµ cã thÓ kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c bé phËn nh­: Chuyªn qu¶n vèn, doanh thu s¶n l­îng, chi phÝ ®Çu t­ XDCB… c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ, cÇn tËp trung vµo c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cã biÓu hiÖn kh«ng b×nh th­êng, thua lç liªn tôc, sö dông vèn kÐm hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng SXKD. 3.2.7. T¨ng c­êng quyÒn vµ nhiÖm vô cña Tæng Gi¸m ®èc Ngoµi Héi ®ång qu¶n trÞ tËp ®oµn, Tæng Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã vai trß quan träng trong viÖc thùc hiÖn viÖc ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña TËp ®oµn theo nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc vµ b­íc ®i ®· ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. Tæng Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty mÑ, lµ ng­êi ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty mÑ, ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch phèi hîp kinh doanh theo môc tiªu, kÕ ho¹ch phï hîp víi §iÒu lÖ c«ng ty mÑ vµ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ së h÷u, Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty mÑ vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh. §Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cña ®iÒu hµnh ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn tèt c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña TËp ®oµn, cÇn coi träng c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty mÑ: + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn t¹i C«ng ty mÑ. + Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty mÑ ®Ó thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh do Héi ®éng qu¶n trÞ quy ®Þnh. + Tæng gi¸m ®èc x©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò nh­: KÕ ho¹ch tµi chÝnh dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty mÑ. Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÖt Nam, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do C«ng ty mÑ ®Çu t­ 100% vèn ®iÒu lÖ vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. C¸c ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc chi phÝ tµi chÝnh vµ chi phÝ kh¸c, tû lÖ trÝch c¸c quü cña c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. QuyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty mÑ vµ ®¬n vÞ phô thuéc. + Thùc hiÖn theo sù ph©n cÊp cña Héi ®ång qu¶n trÞ mét sè quy ®Þnh h÷u h¹n vÒ quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng, c¸c hîp ®ång vay vèn, cho thuª, xö lý hµng tån kho, xö lý nî ph¶i thu khã ®ßi, tr¸ch nhiÖm víi c¸c kho¶n vèn huy ®éng vµ c¸c nguån vèn kh¸c cña c«ng ty,vv…. 3.2.8. N©ng cao vai trß cña Nhµ n­íc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña tËp ®oµn Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ViÖt Nam, Nhµ n­íc ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ ®èi víi TËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng, mét lÜnh vùc ®ang cã sù quan t©m ­u tiªn hµng ®Çu . Vai trß cña Nhµ n­íc thÓ hiÖn tõ sù xóc tiÕn thµnh lËp, quyÕt ®Þnh vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch, b¶o hé vµ hç trî cã chän läc… Nhµ n­íc cã t¸c ®éng trªn nhiÒu mÆt cña qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn tËp ®oµn kinh tÕ. §Ó ®Þnh h­íng vµ hç trî cho tËp ®oµn kinh tÕ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh, cã søc c¹nh tranh tho¶ ®¸ng trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÕ giíi, cã n¨ng lùc s¶n xuÊt, c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý ngang b»ng khu vùc vµ thÕ giíi, Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc hç trî c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho tËp ®oµn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau nh­: - H×nh thµnh m«i tr­êng kinh doanh, t¹o ®iÒu kiÖn b×nh ®¼ng ®Ó tËp ®oµn vµ c¸c c«ng ty thµnh viªn ph¸t triÓn thuËn lîi vµ bÒn v÷ng. - §Þnh h­íng hç trî ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®µo t¹o c¸n bé vµ c«ng nh©n cho tËp ®oµn kinh tÕ. - H×nh thµnh c¬ chÕ hç trî vÒ vèn vµ ®Çu t­ tµi chÝnh - Hç trî vÒ c«ng nghÖ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ míi 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ víi nhµ n­íc vÒ c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña TËp ®oµn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã hai t¸c nh©n chÝnh tham gia vµo qu¸ tr×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp, mçi t¸c nh©n ®Òu cã quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh vÒ theo ®uæi môc tiªu t¨ng tr­ëng. Nhµ n­íc víi t­ c¸ch lµ ng­êi qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ, cã vai trß quan träng víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c chñ thÓ kinh tÕ x· héi, TËp ®oµn kinh tÕ còng kh«ng n»m ngoµi c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®ã. ViÖc t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ cho c¸c liªn kÕt kinh tÕ chÝnh lµ thiÕt lËp c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tËp ®oµn kinh tÕ. T¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi cho doanh nghiÖp lµ nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ n­íc quan träng nhÊt. V× vËy: - Nhµ n­íc cÇn cã hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ph¸p quy ®ñ m¹nh ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña TËp ®oµn kinh tÕ d­íi d¹ng luËt hay ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ. Cô thÓ lµ: ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng nhµ n­íc cÇn nghiªn cøu söa ®æi c¸c v¨n b¶n ®iÒu chØnh ho¹t ®éng vÒ huy ®éng vèn, vÒ ho¹t ®éng cña c¸c trung gian tµi chÝnh cho phï hîp víi thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c trung gian nµy trong m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ. Cô thÓ cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c NghÞ ®Þnh, Th«ng t­, QuyÕt ®Þnh vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ cæ phiÕu ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc. TËp ®oµn kinh tÕ ë ®©y lµ TËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc nh­ng cã së h÷u ®a d¹ng do ®ã kh¸i niÖm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu trong doanh nghiÖp nhµ n­íc cÇn ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tiÔn ho¹t ®éng cña TËp ®oµn kinh tÕ Nhµ n­íc nh­ng ®a d¹ng vÒ mÆt së h÷u. MÆt kh¸c, Ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn më réng, níi láng c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c Trung gian tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c trung gian tµi chÝnh nµy ho¹t ®éng tèt ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña TËp ®oµn kinh tÕ. - Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó huy ®éng vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn cña TËp ®oµn, mÆt kh¸c t¹o ra sù ®a d¹ng ho¸ vÒ së h÷u mét trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ë ViÖt Nam nãi chung vµ TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng nãi riªng. Më réng h¬n n÷a quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, tr¸nh khuynh h­íng nhµ n­íc can thiÖp trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, h¹n chÕ s¸ng kiÕn vµ tÝnh n¨ng ®éng cña tæng c«ng ty bëi lÏ m« h×nh TËp ®oµn lµ m« h×nh mµ ë ®ã c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn nãi riªng vµ TËp ®oµn nãi chung sÏ cã møc ®é tù chñ rÊt cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ n­íc gi¸m s¸t kiÓm tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thóc ®Èy c¹nh tranh ®i ®«i víi minh b¹ch vÒ tµi chÝnh, cã c¬ chÕ th­ëng ph¹t vµ tr¸ch nhiÖm râ rµng, xo¸ bá c¬ chÕ xin cho trong ®Çu t­ vµ quan hÖ tµi chÝnh gi÷a nhµ n­íc vµ tæng c«ng ty. ViÖc ®Çu t­ kh«ng theo ph­¬ng thøc cÊp ph¸t mµ chuyÓn sang h×nh thøc quü ®Çu t­ hoÆc c«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh cña nhµ n­íc. TiÕp tôc ph©n cÊp thùc hiÖn c¸c quyÒn chñ së h÷u nhµ n­íc ®èi víi tæng c«ng ty, trong ®ã héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan nhµ n­íc ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u t¹i tæng c«ng ty, chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc giao b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ n­íc. MÆt kh¸c, më réng quyÒn cña c¸c doanh nghiÖp trong viÖc thay ®æi c¬ cÊu vèn kinh doanh, quyÒn quyÕt ®Þnh ®èi víi tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®Ó phï hîp víi nh÷ng biÕn ®éng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. §©y lµ ®iÒu kiÖn rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®èi víi TËp ®oµn kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. - Ph©n ®Þnh râ hai nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng Ých trong lÜnh vùc b­u chÝnh viÔn th«ng: §Ó kh¾c phôc tÝnh mÉu thuÉn trong c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn nay, Nhµ n­íc cÇn ph©n ®Þnh râ hai nhiÖm vô kinh doanh vµ c«ng Ých (trªn c¬ së c¸c kiÕn nghÞ cña Tæng C«ng ty) b»ng c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch cô thÓ. Theo ®ã Nhµ n­íc sÏ quy ®Þnh râ nh÷ng ho¹t ®éng nµo lµ ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng ho¹t ®éng nµo lµ c«ng Ých. Tõ ®ã cã thÓ h¹ch to¸n kÕt qu¶ kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng doanh theo m« h×nh doanh nghiÖp kinh doanh, c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých theo m« h×nh doanh nghiÖp c«ng Ých. Nh­ vËy, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña TËp ®oµn sÏ ®­îc ph©n ®Þnh mét c¸ch râ rµng vµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ hîp lý. C¸c h×nh thøc ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng c«ng Ých sÏ ®­îc nhµ n­íc hç trî kinh phÝ hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn ­u ®·i kh¸c. Nhê ®ã mµ T©p ®oµn võa ®¶m b¶o ®ång thêi hai nhiÖm vô kinh doanh vµ phôc vô c«ng Ých, phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc giao cho. - Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn m¹nh thÞ tr­êng tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng vèn ®Ó t¹o ra sù ®a d¹ng c¸c kªnh huy ®éng vèn t¹o ®iÒu kiÖn cho TËp ®oµn huy ®éng vèn dÔ dµng. MÆt kh¸c cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn m¹nh c¸c trung gian tµi chÝnh trong ®ã cã c¸c trung gian tµi chÝnh trong TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®iÒu hoµ vèn trong TËp ®oµn vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®ång thêi gióp c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr­êng vèn trong vµ ngoµi n­íc. - Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña TËp ®oµn kinh tÕ nhµ n­íc ( nh­ ®· nªu ë môc 4.2.4.1) vµ c¸c quy ®Þnh vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt cña TËp ®oµn kinh tÕ ®Ó lµm c¬ së cho TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Nhµ n­íc cÇn trùc tiÕp kiÓm tra c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vµ lµm träng tµi ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong c¸c quan hÖ kinh tÕ. §©y lµ chøc n¨ng quan träng cña Nhµ n­íc nh»m duy tr× c¸c luËt ch¬i vµ lµm träng tµi gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp vÒ kinh tÕ, b¶o ®¶m tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu b×nh ®¼ng tr­íc ph¸p luËt vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng. Nhµ n­íc cÇn gi¸m s¸t, kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét chøc n¨ng rÊt quan träng cña chñ së h÷u nh»m môc ®Ých gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng qu¶n lý ®Ó ®­a ra hÖ thèng khuyÕn khÝch lîi Ých c¸ nh©n vµo viÖc n©ng cao nç lùc qu¶n lý cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, ng©n hµng Nhµ n­íc cÇn më réng, níi láng c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c Trung gian tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c trung gian tµi chÝnh nµy ho¹t ®éng tèt ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña TËp ®oµn kinh tÕ. Nhµ n­íc cÇn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch gióp ®ì doanh nghiÖp tiÕp tôc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c sau khi chuyÓn ®æi ®Ó nhanh chãng æn ®Þnh cho ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp sau khi ®­îc chuyÓn ®æi thµnh c¸c c«ng ty con ®­îc quyÒn chñ ®éng vËn dông c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý theo ®óng ph¸p luËt cña nhµ n­íc. KÕt luËn Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ, mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ viÖc s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, trong ®ã cã c¬ cÊu l¹i tæ chøc vµ m« h×nh ph¸t triÓn. M« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ cßn qu¸ míi mÎ víi nÒn kinh tÕ n­íc ta, nh÷ng kinh nghiÖm cña mét sè nÒn kinh tÕ nh­ Hµn Quèc ®· kh«ng thµnh c«ng víi lo¹i m« h×nh nµy do nh÷ng bÊt cËp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. V× vËy chóng ta còng ch­a thÓ nãi tr­íc ®­îc nh÷ng thµnh c«ng cña tËp ®oµn kinh tÕ ViÖt Nam trong t­¬ng lai. Nh­ng víi nh÷ng ®Æc tr­ng ­u viÖt vÒ sù ph¸t triÓn cña c¸c TËp ®oµn kinh tÕ trªn thÕ giíi tõ tr­íc tíi nay, viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh Tæng C«ng ty Nhµ n­íc sang TËp ®oµn kinh tÕ lµ mét ®ßi hái cÊp b¸ch ®Æt ra ®èi víi qu¸ tr×nh tiÕp tôc ®æi míi vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam ®· ®­îc ChÝnh phñ chØ ®Þnh chuyÓn ®æi thµnh TËp ®oµn kinh tÕ (TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam) ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ – C«ng ty con. M« h×nh kinh tÕ nµy ®· lµm thay ®æi nh÷ng ®Æc tr­ng vÒ liªn kÕt kinh tÕ, së h÷u, ph¹m vi qu¶n lý. Trªn c¬ së ®ã, luËn v¨n th¹c sü ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn TËp ®oµn B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam”, häc viªn ®· nghiªn cøu gãp phÇn vµo gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò chÝnh sau ®©y: - Tãm t¾t c¸c lý thuyÕt vÒ vèn, c¸c h×nh thøc tæ chøc cña tËp ®oµn kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý vèn theo m« h×nh tËp ®oµn. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña Tæng C«ng ty B­u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i. Qua nh÷ng nghiªn cøu ®ã, t¸c gi¶ ®· x©y dùng quan ®iÓm ph¸t triÓn cña còng nh­ quan ®iÓm vÒ c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña tËp ®oµn, tËp trung x©y dùng vµ ®Ò xuÊt hÖ thèng gåm 8 gi¶i ph¸p quan träng cïng mét sè kiÕn nghÞ víi môc tiªu lµ gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn cña TËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng ViÖt nam thÝch øng víi ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña T¹p ®oµn trong ®iÒu kiÖn míi hiÖn nay. ý nghÜa cña kÕt qu¶ nghiªn cøu luËn v¨n kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc gi¶i quyÕt môc tiªu lùa chän ë mét tËp ®oµn B­u chÝnh- ViÔn th«ng, nã cßn cã ý nghÜa réng h¬n lµ gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý vèn ë c¸c TËp ®oµn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®ang v­¬n vµ mong muèn lªn kh¼ng ®Þnh lµ mét m« h×nh kinh tÕ chñ lùc cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp nhanh víi c¸c nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu hoµn thµnh b¶n luËn v¨n, häc viªn ®· nhËn ®­îc sù quan t©m gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c ThÇy, C« gi¸o thuéc ViÖn Sau ®¹i häc; Khoa Ng©n hµng- Tµi chÝnh tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n; ®Æc biÖt lµ TS. Lª Anh TuÊn, ®· nhiÖt t×nh h­íng dÉn vÒ néi dung khoa häc cña LuËn v¨n. Xin ®­îc ghi nhËn vµ tr©n träng c¶m ¬n c¸c ThÇy C« gi¸o. Bªn c¹nh ®ã kÕt qu¶ nghiªn cøu còng kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt, kÝnh mong sù gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o ®Ó häc viªn cã thÓ tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n vÊn ®Ò nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña m×nh..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tập đoàn Bưu chính- Viễn thông Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan