Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Việt Xô

- Kê khai đầy đủ các hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào cũng như bán ra theo đúng thời gian quy định. Riêng bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào tháng 10/2010 có một vài hóa đơn, chứng từ của tháng 9/2010, điều này là hoàn toàn hợp lí bởi theo Luật thuế hiện hành, nếu chưa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để kê khai trong tháng này thì có thể kê khai vào tháng sau, tối đa không quá 6 tháng, việc kê khai hóa đơn, chứng từ của tháng 9 vào bảng kê của tháng 10 là vẫn nằm trong thời gian quy định. - Công ty đã áp dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất trong việc kê khai thuế giúp cho việc kê khai thuế tương đối thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

pdf111 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/12/2013 | Lượt xem: 1517 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Việt Xô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số tiền viết bằng chữ: ………..Một triệu không trăm bốn mươi năm nghìn đồng……………… Ngƣời mua hàng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 69 VAT 10% 133 111 131.818 Mua dầu Diesel 152 111 2.590.910 VAT 10% 133 111 259.091 Mua dây súp bọc, đèn tuýp 152 111 1.160.000 VAT 10% 133 111 116.000 Mua ga F22 152 111 950.000 VAT 10% 133 111 95.000 Mua dầu Diesel 152 111 1.813.637 VAT 10% 133 111 181.364 Sửa xe 642 111 2.200.000 VAT 10% 133 111 220.000 … … …. …. …. Cộng 668.849.385 Kèm theo……… chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Số:..04/10…. Ngày 31.tháng 10.năm 2010 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 D … … … … Mua nƣớc zavel 152 112 7.626,000 VAT 10% 133 112 762.600 … … …. …. …. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 70 Cộng 699.235.092 Kèm theo……… chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Số:..08/10…. Ngày 31.tháng 10.năm 2010 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 D … … … … Mua than cục 152 331 31.824.000 VAT 10% 133 331 3.182.400 … … …. …. …. Cộng 253.993.009 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 71 Kèm theo……… chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Số:..23/10…. Ngày 31.tháng 10.năm 2010 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 D K/c thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 3331 1331 58.743.863 Cộng 58.743.863 Kèm theo……… chứng từ gốc Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 72 Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 133 – Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Từ ngày: 1/10/2010 đến 31/10/2010 Số dƣ đầu kỳ: 56.376.940 Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Ngày Số Nợ Có … … … … … … … 5/10 ME/2010B 0073504 CNCTCPTMĐT và chuyển giao công nghệ vạn tuế Chi tiếp khách 1111 122.636 10/10 LS/2010B 0041914 CT TNHH TM Hà Thịnh Cƣớc vận chuyển 1111 140.000 18/10 LG/2010B 0077077 CT CP Tuấn Hà Chi tiếp khách 1111 108.000 19/10 MY/2010B 0004298 CT CP vận tải và Dịch vụ Pêtrolimex Mua dầu Diesel 1111 259.091 19/10 Me/2010B 0040685 CT TNHH MTV Minh Bình Cƣớc vận chuyển 1111 492.000 29/10 EE/2010B 0049646 CT TNHH Dƣơng Thảo Mua gar F22 1111 95.000 30/10 KX/2010B 0066139 Xí nghiệp TM và KD tổng hợp Minh Tâm Mua Ắcquy 1111 131.818 31/10 NB/2010B 0092022 CT CP vật liệu điện Thủy Hùng Mua dây súp bọc, đèn tuýp 1111 116.000 Cộng đối ứng TK 1111 2.436.721 13/10 DL/2010B 0070684 CT CP Đông Á Mua nƣớc Zaven 1121 762.600 Cộng đối ứng TK 1121 762.600 28/10 EE/2010B 0018938 Xí nghiệp chế biến KD than Huy Hoàng Than cục 331 3.182.400 Cộng đối ứng TK 331 3.182.400 31/10 PKT15 K/c bù trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra 3331 58.743.863 Tổng phát sinh nợ: 6.381.721 Tổng phát sinh có: 58.743.863 Số dƣ nợ cuối kỳ: 4.014.798 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 73 CÔNG TY CP VIỆT XÔ SỐ 1 BẾN BÍNH – MINH KHAI-HỒNG BÀNG – HẢI PHÕNG Mẫu số S02c2 - DN (Ban hành theo quyết định QĐ 15/2006/QĐ/BTC Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC SỔ CÁI Tên TK: Thuế GTGT đƣợc khấu trừ Số hiệu: 133 Năm 2010 Từ ngày 01/10/2010 đến 31/10/2010 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải SH tài khoản đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Nợ có A B C D E 1 2 Số dƣ đầu kì 56.376.940 Số phát sinh trong kì 31/10 02/10 31/10 Cƣớc vận chuyển 111 492.000 Tiếp khách 111 108.000 Mua ac quy 111 131.818 Mua dầu Diesel 111 259.091 Mua dây súp bọc, đèn tuýp 111 116.000 Mua ga F22 111 95.000 Mua dầu Diesel 111 181.364 Sửa xe 111 220.000 Mua PLC racer plus 111 20.812 … … … …. …. ….. ….. 31/10 23/10 31/10 Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 3331 58.743.863 Cộng số ps 6.381.721 58.743.863 Số dƣ cuối kì 4.014.798 Ngƣời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 74 Đối với hàng hóa, dịch vụ đơn vị mua của những tổ chức, cá nhân tự sản xuất, những sản phẩm mới qua sơ chế thông thƣờng sách, báo, tạp chí, những dịch vụ nhƣ: khám chữa bệnh, bảo hiểm,…hoặc những hàng hóa, dịch vụ mua của những cơ sở nộp thuế GTGT theo phƣơng phấp trực tiếp thì doanh nghiệp không khấu trừ thuế đầu vào vì theo phần B mục III có quy định nhƣ sau: “Căn cứ để xác định số thuế đầu vào đƣợc khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Cơ sở kinh doanh không đƣợc tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trƣờng hợp hóa đơn GTGT không ghi đúng quy định của pháp luật”. Nhƣ vậy, khi mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn hoặc hóa đơn GTGT không hợp lệ hoặc không phải hó đơn GTGT thì không đƣợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Công ty cổ phần Việt Xô đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính trong việc kê khai, khấu trừ thuế đầu vào. Điều này không phải doanh nghiệp nào cũng làm đúng. 2.2.5. Kế toán thuế GTGT đầu ra. Tài khoản sử dụng: TK 3331 “Thuế GTGT phải nộp” Tài khoản này có thể có số dƣ Có hoặc số dƣ Nợ Số dƣ Có: Số thuế GTGT còn phải nộp. Số dƣ Nợ: Số thuế GTGT hiện nộp thừa. TK 3331 đƣợc quy định có 2 TK cấp 3: + 33311 “Thuế GTGT đầu ra” + 33312 “Thuế GTGT hàng nhập khẩu” Chứng từ phản ánh nghiệp vụ chủ yếu của công ty liên quan đến thuế GTGT đầu ra là các hóa đơn GTGT do doanh nghiệp lập khi bán sản phẩm hàng hóa. Một số nghiệp vụ: - Ngày 4/10/2010: Hóa đơn GTGT số 0000076 do Công ty Cổ phần Việt Xô cung cấp. Nội dung hóa đơn là bán bột agar cho Công ty TNHH Phan Trần, với giá trị chƣa thuế là 190.909.090, thuế suất 10% Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 75 - Ngày 7/10/2010: Hóa đơn GTGT số 0000078 do Công ty Cổ phần Việt Xô cung cấp. Nội dung hóa đơn là bán bột agar cho Công ty CP XNK rau quả I, với giá trị chƣa thuế là 400.000, thuế suất 10% - Ngày 14/10/2010: Hóa đơn GTGT số 0000080 do Công ty Cổ phần Việt Xô cung cấp. Nội dung hóa đơn là bán dƣa chuột bao tử cho Công ty CP XNK rau quả I, với giá trị chƣa thuế là 68.475.000, thuế suất 10% - Ngày 16/10/2010: Hóa đơn GTGT số 0000081 do Công ty Cổ phần Việt Xô cung cấp. Nội dung hóa đơn là bán đồ hộp cho Công ty CP Ắc quy Việt Nam, với giá trị chƣa thuế là 1.745.454, thuế suất 10% - Ngày 22/10/2010: Hóa đơn GTGT số 0000082 do Công ty Cổ phần Việt Xô cung cấp. Nội dung hóa đơn là bán bột agar cho Công ty TNHH Phan Trần, với giá trị chƣa thuế là 190.909.091, thuế suất 10% Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 76 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 4 tháng 10 năm 2010 Mẫu số:01 GTKT -3LL AA/2009T 0000076 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Việt Xô ....................................................................................................... Địa chỉ: Số 1- Bến Bính – Minh Khai – Hồng Bàng- HP ........................................................................... Số tài khoản: ................................................................................................................................................ Điện thoại: ..............................: MS: 0 2 0 0 9 8 6 2 1 3 Họ tên ngƣời mua hàng: .............................................................................................................................. Tên đơn vị: Công ty TNHH Phan Trần .................................................................................................... Số tài khoản: .............................................................................................................................................. Hình thức thanh toán:.......CK…….. MS: 0 3 0 3 7 1 0 3 0 5 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 1 Agar bột Kg 954,54 200.000 190.909.091 Cộng tiền hàng 190.909.091 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 19.090.909 Tổng cộng tiền thanh toán : 210.000.000 Số tiền viết bằng chữ: ………..Hai trăm mười triệu đồng chẵn……………… Ngƣời mua hàng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 77 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 7 tháng 10 năm 2010 Mẫu số:01 GTKT -3LL AA/2009T 0000078 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Việt Xô ....................................................................................................... Địa chỉ: Số 1- Bến Bính – Minh Khai – Hồng Bàng- HP ........................................................................... Số tài khoản: ................................................................................................................................................ Điện thoại: ..............................: MS: 0 2 0 0 9 8 6 2 1 3 Họ tên ngƣời mua hàng: .............................................................................................................................. Tên đơn vị: Công ty CP XNK rau quả I ..................................................................................................... Số tài khoản: .............................................................................................................................................. Hình thức thanh toán:.......TM…….. MS: 0 1 0 0 1 1 3 9 2 0 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 1 Agar bột Kg 2 200.000 400.000 Cộng tiền hàng 400.000 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 40.000 Tổng cộng tiền thanh toán : 440.000 Số tiền viết bằng chữ: ………..Bốn trăm bốn mươi nghìn đồng……………… Ngƣời mua hàng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 78 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 14 tháng 10 năm 2010 Mẫu số:01 GTKT -3LL AA/2009T 0000080 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Việt Xô ....................................................................................................... Địa chỉ: Số 1- Bến Bính – Minh Khai – Hồng Bàng- HP ........................................................................... Số tài khoản: ................................................................................................................................................ Điện thoại: ..............................: MS: 0 2 0 0 9 8 6 2 1 3 Họ tên ngƣời mua hàng: .............................................................................................................................. Tên đơn vị: Công ty CP XNK rau quả I ..................................................................................................... Số tài khoản: .............................................................................................................................................. Hình thức thanh toán:.......CK…….. MS: 0 1 0 0 1 1 3 9 2 0 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 1 Dƣa chuột bao tử Hộp 2.739 25.000 68.475.000 Cộng tiền hàng 68.475.000 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 6.847.500 Tổng cộng tiền thanh toán : 75.322.500 Số tiền viết bằng chữ: ………..Bảy mươi năm triệu ba trăm hai mươi hai nghìn năm trăm đồng……………… Ngƣời mua hàng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 79 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 16 tháng 10 năm 2010 Mẫu số:01 GTKT -3LL AA/2009T 0000081 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Việt Xô ....................................................................................................... Địa chỉ: Số 1- Bến Bính – Minh Khai – Hồng Bàng- HP ........................................................................... Số tài khoản: ................................................................................................................................................ Điện thoại: ..............................: MS: 0 2 0 0 9 8 6 2 1 3 Họ tên ngƣời mua hàng: .............................................................................................................................. Tên đơn vị: Công ty CP Ắc quy Việt Nam ................................................................................................ Số tài khoản: .............................................................................................................................................. Hình thức thanh toán:.......TM…….. MS: 0 2 0 0 1 2 4 3 4 8 0 1 3 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 1 Đồ hộp Hộp 104 16.800 1.745.454 Cộng tiền hàng 1.745.454 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 174.545 Tổng cộng tiền thanh toán : 1.919.999 Số tiền viết bằng chữ: ………..Một triệu chín trăm mười chín nghìn chín trăm chín mươi chín đồng……………… Ngƣời mua hàng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 80 HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 3: Nội bộ Ngày 22 tháng 10 năm 2010 Mẫu số:01 GTKT -3LL AA/2009T 0000082 Đơn vị bán hàng: Công ty CP Việt Xô ....................................................................................................... Địa chỉ: Số 1- Bến Bính – Minh Khai – Hồng Bàng- HP ........................................................................... Số tài khoản: ................................................................................................................................................ Điện thoại: ..............................: MS: 0 2 0 0 9 8 6 2 1 3 Họ tên ngƣời mua hàng: .............................................................................................................................. Tên đơn vị: Công ty TNHH Phan Trần ...................................................................................................... Số tài khoản: .............................................................................................................................................. Hình thức thanh toán:.......TM…….. MS: 0 3 0 3 7 1 0 3 0 5 STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 1 Agar bột Kg 954,54 200.000 190.909.091 Cộng tiền hàng 190.909.091 Thuế suất GTGT : 10% Tiền thuế GTGT : 19.090.909 Tổng cộng tiền thanh toán : 210.000.000 Số tiền viết bằng chữ: ………..Hai trăm mười triệu đồng……………… Ngƣời mua hàng (Ký,ghi rõ họ tên) Ngƣời bán hàng (Ký, ghi rõ họ tên) Thủ trƣởng đơn vị (Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 81 Chứng từ ghi sổ Số:..3/10…. Ngày 31.tháng 10.năm 2010 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 D Bán bột agar thu bằng CK 1121 511 190.909.091 VAT 10% 1121 3331 19.090.909 Bán dƣa chuột muối thu bằng CK 1121 511 135.000.000 VAT 10% 1121 3331 13.500.000 Bán dƣa chuột muối thu bằng CK 1121 511 68.475.000 VAT 10% 1121 3331 6.847.500 .. … … … Cộng 697.834.863 Kèm theo……… chứng từ gốc Chứng từ ghi sổ Số:..1/10…. Ngày 31.tháng 10.năm 2010 Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú Nợ Có A B C 1 D Bán bột agar thu tiền mặt 1111 511 400.000 VAT 10% 1111 3331 40.000 Bán đồ hộp thu tiền mặt 1111 511 1.745.454 VAT 10% 1111 3331 174.545 .. … … … Cộng 666.189.771 Kèm theo……… chứng từ gốc Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 82 Sổ chi tiết tài khoản Tài khoản: 3331 – Thuế GTGT phải nộp Từ ngày: 1/10/2010 đến 31/10/2010 Số dƣ đầu kỳ: Chứng từ Khách hàng Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 7/10 AA/2009T 0000078 Công ty CP XNK rau quả I Agar bột 1111 40.000 16/10 AA/2009T 0000081 Công ty Cp Ắc quy Việt Nam Bán đồ hộp 1111 174.545 Cộng đối ứng TK 1111 214.545 4/10 AA/2009T 0000076 Công ty TNHH Phan Trần Agar bột 1121 19.090.909 7/10 AA/2009T 0000077 Công ty CP XNK rau quả I Dƣa chuột 5-8cm dầm dấm khẩu vị Tiệp 1121 13.500.000 14/10 AA/2009T 0000080 Công ty CP XNK rau quả I Dƣa chuột bao tử 3-6cm dầm dấm lọ 680g 1121 6.847.500 22/10 AA/2009T 0000082 Công ty TNHH Phan Trần Agar bột 1121 19.090.909 Cộng đối ứng TK 1121 58.743.863 31/10 PKT15 K/c bù trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra 1331 58.743.863 Tổng phát sinh nợ: 58.743.863 Tổng phát sinh có: 58.743.863 Số dƣ nợ cuối kỳ: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 83 CÔNG TY CP VIỆT XÔ SỐ 1 BẾN BÍNH – MINH KHAI-HỒNG BÀNG – HẢI PHÕNG Mẫu số S02c2 - DN (Ban hành theo quyết định QĐ 15/2006/QĐ/BTC Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC SỔ CÁI Tên TK: Thuế và các khoản phải nộp nhà nƣớc Số hiệu: 333 Năm 2010 Từ ngày 01/10/2010 đến 31/10/2010 Ngày tháng ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải SH tài khoản đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Nợ có A B C D E 1 2 Số dƣ đầu kì Số phát sinh trong kì 31/10 3/10 31/10 Thuế GTGT đầu ra của Agar 112 19.090.909 Thuế GTGT đầu ra của dƣa chuột muối 112 13.500.000 Thuế GTGT đầu ra của Agar 112 19.090.909 Thuế GTGT đầu ra của dƣa chuột muối 112 6.847.500 31/10 1/10 1/10 Thuế GTGT đầu ra của đồ hộp 111 174.545 Thuế GTGT đầu ra của Agar 111 40.000 31/10 23/10 31/10 K/c thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ 1331 58.743.863 31/10 28/10 31/10 Thuế TNDN 821 5.894.576 Cộng số ps 58.743.863 64.638.439 Số dƣ cuối kì 5.894.576 Ngƣời lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 84 2.2.6. Kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT. 2.2.6.1. Kê khai thuế: Hàng tháng sau khi xác định số thuế GTGT phải nộp, số thuế đã nộp, kế toán xác định số thuế cần phải nộp, số thuế đã nộp thừa vào ngân sách Nhà nƣớc, trên cơ sở đó kế toán lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu quy định 01/GTGT do Bộ Tài chính phát hành. Căn cứ để lập tờ khai thuế bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01- 1/GTGT, sổ cái tài khoản 3331… Sau khi lập tờ klhai thuế GTGT, phòng kế toán Công ty gửi cho cơ quan thuế kèm theo bảng tổng hợp, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào và bảng tổng hợp, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra. Theo quy định thời gian gửi tờ khai thuế GTGT hàng tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là trong mƣời ngày đầu tháng tiếp theo. 2.2.6.2. Khấu trừ thuế GTGT: Hàng tháng căn cứ vào tờ khai thuế GTGT, trên cơ sở tổng số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra, kế toán tiến hành khấu trừ thuế GTGT. Trong tháng 10, căn cứ vào tờ khai thuế GTGT tháng 10/2010 kế toán xác định: - Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc chuyển sang 56.376.940 (đồng) - Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ trong kỳ: 6.381.721 (đồng) - Thuế GTGT đầu ra: 58.743.863 (đồng) Tổng thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ trong kỳ: 62.758.661 (đồng) > Thuế GTGT đầu ra: 58.743.863  Thuế GTGT phải nộp trong tháng 10: 58.743.863 Bút toán khấu trừ thuế GTGT đƣợc thực hiện vào cuối tháng, sau khi xác định đƣợc tổng số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra. Về nguyên tắc chỉ đƣợc khấu trừ theo số nhỏ hơn, và đơn vị đã thực hiện việc khấu trừ thuế GTGT theo đúng nguyên tắc quy định. 2.2.6.3. Nộp thuế GTGT Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 85 Đơn vị nộp thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng. Hàng tháng sau khi nhận đƣợc thông báo nộp thuế của cơ quan thuế, trong thời gian quy định (chậm nhất không quá 25 ngày của tháng tiếp theo), kế toán công ty sẽ thực hiện nộp thuế theo đúng quy định. 2.2.6.4. Quy trình lập tờ khai thuế GTGT Hiện nay Công ty đang sử dụng phần mềm “ Hỗ trợ kê khai thuế ” do Tổng cục thuế xây dựng và cung cấp miễn phí cho các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế. Phần mềm “ Hỗ trợ kê khai thuế “ cung cấp cho Công ty các chức năng sau: - Lập tờ khai thuế và điền thông tin trên các tờ khai thuế và các phụ lục kê khai theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật thuế. - Các nội dung hƣớng dẫn việc tính thuế, khai thuế đối với từng sắc thuế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp kê khai thuế một cách chính xác và nhanh chóng. Phần mềm này đƣợc xây dựng trên cơ sở công nghệ mã vạch 2 chiều (mã hóa thông tin thành các mã vạch) sẽ kết xuất và in các tờ khai thuế có mã vạch để doanh nghiệp gửi tờ khai đó cho cơ quan thuế. Thông qua các mã vạch đã mã hóa thông tin trên tờ khai, cơ quan thuế đảm bảo sẽ ghi nhận, xử lý thông tin kê khai của tổ chức cá nhân nộp thuế đầy đủ, chính xác và nhanh chóng. Sau khi kê khai, cơ sở kinh doanh cần phải in tờ khai có mã vạch 2 chiều, kí tên, đóng dấu và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành (in thành 3 bộ, cơ quan thế sẽ lƣu giữ lại 2 bộ, bộ còn lại sẽ lƣu giữ tại Công ty để phục vụ công tác thanh kiểm tra sau này) Tại thời điểm năm 2009, Công ty Cổ phần Việt Xô đang sử dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 2.1. Song hiện tại do yêu cầu của cơ quan thuế, Công ty đã chuyển sang dùng phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản 2.5.1 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 86 Sau khi bật phầm mềm lên, kế toán viên sẽ thấy giao diện nhƣ hình trên. Kế toán sẽ điền mã số thuế của Công ty vào phần “Mã số thuê” sau đó kích chuột vào chữ “Đồng ý”. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 87 Nếu nhƣ là lần đầu tiên sử dụng phần mềm sẽ hiện lên giao diện nhƣ sau: Trên giao diện này, bắt buộc ngƣời sử dụng phải điền đầy đủ thông tin về doanh nghiệp của mình. Một số thông tin bắt buộc nhƣ: - Ngƣời nộp thuế: ở đây phải điền là “Công ty Cổ phần rau quả Việt Xô” - Địa chỉ trụ sở: ở đây điền là “Khu công nghiệp An Tràng, thị trấn trƣờng Sơn - Quận/ huyện: ở đây điền là “An Lão” - Tỉnh/ Thành phố: ở đây điền là “Hải Phòng” - Điện thoại, fax, email, nhành nghề kinh doanh, số TK ngân hàng, ngƣời ký tờ khai có thể bỏ qua - Ngày bắt đầu năm tài chính: ở đây điền là “01/ 01” Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 88 - Cơ quan thuế cấp cục sẽ có cho mình lựa chọn, tùy theo doanh nghiệp của mình ở tỉnh hay thành phố nào trên toàn quốc, ở đây ta chọn “HPH- Cục thuế thành phố Hải Phòng” - Cơ quan thuế quản lý: sẽ có chi cục thuế các quận và thành phố. Ví dụ nhƣ: Chi cục thuế quận Hồng Bàng, Chi cục thuế quận Ngô Quyền…, Cục thuế thành phố Hải Phòng. Kế toán chọn Cục thuế thành phố Hải phòng vì Công ty do cục thuế quản lý Tiếp đó, kế toán kích chuột vào chữ “Ghi” sau khi có dòng chữ “Đã ghi dữ liệu thành công”, kế toán đóng giao diện đó lại bằng cách kích vào chữ “Đóng”. Ngay sau đó, một giao diện mới sẽ hiện ra: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 89 Lúc này, kế toán sẽ lựa chọn dòng “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT). Giao diện tiếp theo là: Ở phần chọn phụ lục kê khai, kế toán sẽ chọn “PL 01-1/GTGT” và “PL 01-2/GTGT” rồi kích chuột vào “Đồng ý”. Kế toán chỉ sử dụng “PL 01-3/GTGT” sau khi phát hiện Tờ khai thuế GTGT mà mình nộp cho Cơ quan thuế có sai sót, cần phải điều chỉnh hay bổ sung. Ở giao diện mới xuất hiện ta sẽ thấy có dòng chữ nhỏ ở phía dƣới cùng bên tay trái “Tờ khai”, “PL 01-1/GTGT”, “PL 01-2/GTGT”. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 90 Kích chuột vào “PL 01-1/GTGT”, nếu nhƣ muốn kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. Tại đây, kế toán bắt đầu kê khai các hóa đơn, chứng từ bán ra. Phần này, có chia ra thành các phần nhƣ sau: 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT. 2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%. 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%. 4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%. Khi kê khai, lƣu ý cần phải điền cho thật chính xác các thông tin Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 91 Ví dụ: Ngày 4/10/2010 Công ty Cổ phần rau quả Việt Xô có bán Agar bột cho Công ty TNHH Phan Trần. Hóa đơn số 0000076, với giá trị chƣa có thuế là 190.909.091, thuế suất 10%. Kế toán kê khai nhƣ sau: vào phần 3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10%. Điền đầy đủ các thông tin nhƣ: - Ký hiệu hóa đơn: AA/2009T - Số hóa đơn: 0000076 - Ngày tháng năm phát hành là ngày tháng ghi hóa đơn cho khách. Ở đây là 04/10/2010 - Tên ngƣời mua: Công ty TNHH Phan Trần - Mã số thuế ngƣời mua: 0303710305 - Mặt hàng: Agar bột - Doanh số bán chƣa có thuế: 190.909.091 - Thuế suất: 10% - Thuế GTGT: 19.090.909 Điền hóa đơn tiếp theo ta ấn F5 để thêm dòng kê khai. Nếu hết thì thôi Sau khi kê khai xong, kế toán kích chuột vào chữ “Ghi”. Tiếp đó, hiện lên dòng chữ “Đã ghi số liệu thành công”. Tiếp đó, kế toán kích chuột vào chữ “Đóng”. Hoàn thành việc kê khai hóa đơn, chứng từ bán ra Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 92 Kích chuột vào “PL 01-02/GTGT”, nếu nhƣ muốn kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Ở phần này, kế toán cũng thực hiện các thao tác y nhƣ với phần kê khai bán ra, nhƣng hóa đơn là những hóa đơn mua vào. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 93 Kế toán chỉ cần kê khai ở trong 2 phụ lục này, dữ liệu sẽ tự nhảy sang tờ khai thuế GTGT Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 94 4. Một số quy định chung, nội dung và phƣơng pháp lập tờ khai thuế GTGT Một số quy định chung: Trong tờ khai thuế GTGT có sử dụng một số ký tự viết tắt nhƣ sau: - “GTGT” là các ký tự viết tắt của cụm từ “giá trị gia tăng” - “CSKD” là các ký tự viết tắt của cụm từ “cơ sở kinh doanh” - “HHDV” là các ký tự viết tắt của cụm từ “hàng hóa dịch vụ” Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của kỳ kê khai thuế (tháng…năm…) và các thông tin đã đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã số từ [01] đến [09] nhƣ: - [01]: Kỳ tính thuế: tháng 10 năm 2010 - [02]: Ngƣời nộp thuế: Công ty Cổ phần rau quả Việt Xô - [03]: Mã số thuế: 0200986213 - [04]: Địa chỉ trụ sở: khu CN An Tràng, thị trấn Trƣờng Sơn - [05]: Quận/huyện: An Lão - [06]: Tỉnh/ Thành phố: hải Phòng Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi. Nếu các chỉ tiêu có kết quả tính toán nhỏ hơn 0 thì phần số ghi vào tờ khai đƣợc để trong ngoặc (). Các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai phải có bảng giải trình đính kèm. Tờ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế chỉ đƣợc coi là hợp pháp khi tờ khai đƣợc kê khai theo đúng mẫu quy định, các chỉ tiêu trong tờ khai đƣợc ghi đúng và đầy đủ theo các nguyên tắc nêu tại các điểm 1,2,3 mục I này và đƣợc ngƣời đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu vào cuối tờ khai. 2.2.6.4. Nội dung và phƣơng pháp lập tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT) A- Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 95 Nếu trong kỳ kê khai cơ sở kinh doanh không có các hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ thì đánh dấu “X” vào ô mã số [10], đồng thời không phải điền số liệu vào các chỉ tiêu phản ánh hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ. B- Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc chuyển sang Số thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc chuyển sang đƣợc ghi vào mã số [11] - [11]: 56.376.940 C- Kê khai thuế GTGT phải nộp NSNN 1. Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào Số liệu để kê khai vào các chỉ tiêu của mục này bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh không bao gồm thuế GTGT đầu vào của các Dự án đầu tƣ của cơ sở kinh doanh. Số thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tƣ đƣợc kê khai, theo dõi riêng tại tờ khai thuế GTGT của Dự án đầu tƣ (mẫu số 01B/GTGT). - Mã số [12]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ chƣa có thuế GTGT, bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nƣớc và nhập khẩu. - [12]: 63.817.212 - Mã số [13]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ, bao gồm số thuế GTGT của HHDV mua vào trong nƣớc và số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu. - [13]: 6.381.721 2. Chỉ tiêu “Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong nƣớc” - Mã số [14]: Số liệu để ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong nƣớc (giá trị chƣa có thuế GTGT) theo chứng từ mua HHDV. - [14]: 63.817.212 - Mã số [15]: Số liệu để ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT trên các hóa đơn GTGT và các chứng từ đặc thù (do cơ sở kinh doanh tính lại) của HHDV mua vào trong nƣớc. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 96 - [15]: 6.381.721 3. Chỉ tiêu “Hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu” - Mã số [16]: Số liệu để ghi vào mã số này là tổng số giá trị của HHDV nhập khẩu trong kỳ (giá trị chƣa có thuế GTGT) - [16]: không phát sinh trong kỳ - Mã số [17]: Số liệu để ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu trong kỳ - [17]: Không phát sinh trong kỳ 4. Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trƣớc” - Mã số [18], [20]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh giá trị của HHDV mua vào (giá trị chƣa có thuế GTGT) điều chỉnh tăng, giảm trong các trƣờng hợp đƣợc điều chỉnh theo chế độ quy định. - [18], [20]: Không phát sinh trong kỳ - Mã số [19], [21]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh số thuế GTGT của HHDV mua vào điều chỉnh tăng, giảm trong các trƣờng hợp đƣợc điều chỉnh theo chế độ quy định. - [19], [21]: Không phát sinh trong kỳ 5. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào: - Mã số [22]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào bao gồm tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ và các khoản điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trƣớc. - [22]: 6.381.721 6. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT đƣợc khấu trừ kỳ này” - Mã số [23]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh tổng số thuế GTGT đƣợc khấu trừ - [23]: 6.381.721 B- Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) bán ra 1. Chỉ tiêu “Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ” Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 97 - Mã số [24]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ (giá trị chƣa có thuế GTGT) bao gồm HHDV bán ra chịu thuế GTGT và HHDV bán raq chịu thuế GTGT. - [24]: 587.438.636 - Mã số [25]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đầu ra tƣơng ứng với số HHDV bán ra trong kỳ đã ghi vào mã số [24]. Số liệu ở mã số này bằng số liệu ghi ở mã số [28] - [25]: 58.743.863 2. Chỉ tiêu “Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT” - Mã số [26]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ thuộc diện không chịu thuế GTGT của cơ sở kinh doanh. - [26]: Không phát sinh trong kỳ 3. Chỉ tiêu “Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” - Mã số [27]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra chịu thuế GTGT - [27]: 587.438.636 - Mã số [28]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đầu ra tƣơng ứng với giá trị HHDV bán ra chịu thuế GTGT đã ghi vào mã số [27]. - [28]: 58.743.863 4. Chỉ tiêu “Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%” - Mã số [29]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT theo thuế suất 0% - [29]: Không phát sinh trong kỳ 5. Chỉ tiêu “hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%” - Mã số [30]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ (giá trị chƣa thuế GTGT) chịu thuế theo thuế suất 5% - [30]: Không phát sinh trong kỳ - Mã số [31]: Số liệu ghi vào mã số này là số thuế GTGT tƣơng ứng với giá trị HHDV bán ra trong kỳ chịu thuế theo thuế suất 5% đã ghi vào mã số [30] Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 98 - [31]: Không phát sinh trong kỳ 6. Chỉ tiêu “hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%” - Mã số [32]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ (giá trị chƣa thuế GTGT) chịu thuế theo thuế suất 10% - [32]: 587.438.636 - Mã số [33]: Số liệu ghi vào mã số này là số thuế GTGT tƣơng ứng với giá trị HHDV bán ra trong kỳ chịu thuế theo thuế suất 10% đã ghi vào mã số [32] - [33]: 58.743.863 7. Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trƣớc”: - Mã số [34], [36]: Số liệu ghi vào mã số này là số điều chỉnh tăng, giảm của tổng giá trị HHDV bán ra (giá trị chƣa có thuế GTGT) của các kỳ kê khai trƣớc. - [34], [36]: Không phát sinh trong kỳ - Mã số [35], [37]: Số liệu ghi vào mã số này là số điều chỉnh tăng, giảm số thuế GTGT của HHDV bán ra của các kỳ kê khai trƣớc. - [35], [37]: Không phát sinh trong kỳ 8. Chỉ tiêu “Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra” - Mã số [38]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ và các khoản điều chỉnh tăng, giảm của các kỳ kê khai trƣớc. [38] = [24] + [34] – [36] - [38]: 587.438.636 - Mã số [39]: Số liệu ghi vào mã số này phản ánh tổng số thuế GTGT của HHDV bán ra bao gồm số thuế GTGT của HHDV bán ra trong kỳ và các khoản điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của HHDV bán ra các kỳ trƣớc. Số liệu ghi vào mã số này đƣợc tính theo công thức: [39] = [25] + [35] – [37] - [39]: 58.743.863 III. Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ 1. Chỉ tiêu “Thuế GTGT phải nộp trong kỳ” Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 99 - Mã số [40]: Số liệu để ghi vào mã số này đƣợc tính theo công thức: [40] = [39] – [23] – [11] >= 0 Trƣờng hợp kết quả tính toán của chỉ tiêu [39] = 0 thì phải ghi số “0” vào kết quả 2. Chỉ tiêu “Thuế GTGT chƣa khấu trừ hết kỳ này” - Mã số [41]: Số liệu ghi vào mã số này đƣợc tính theo công thức: [41] = [39] – [23] – [11] < 0 Nếu đã có số liệu ghi vào chỉ tiêu [41] thì sẽ không có số liệu ghi vào chỉ tiêu [40] - [41]: 4.014.798 3. Chỉ tiêu “Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này” - Mã số [42]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGt mà CSKD đề nghị hoàn thuế theo chế độ quy định - [42]: Không phát sinh 4. Chỉ tiêu “Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ chuyển kỳ sau” - Mã số [43]: Số liệu ghi vào mã số này đƣợc tính theo công thức: [43] = [41] – [42] Kết quả của mã số 43 của tờ khai thuế GTGT kỳ này đƣợc dùng để ghi vào mã số [11] của tờ khai thuế GTGT của kỳ tiếp theo - [43]: 4.014.798 Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 100 PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XÔ I.Yêu cầu của việc hoàn thiện: 1. Hoàn thiện phải phù hợp với chính sách và chuẩn mực kế toán Nhƣ ta đã biết yêu cầu của kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng là phải tuân thủ đúng theo chuẩn mực kế toán mới nhất cũng nhƣ những chế độ, chính sách tài chính của nhà nƣớc. Một doanh nghiệp cho dù hoạt động trong lĩnh vực ngành nghế nào, thuộc loại hình nào thì cũng phải tuân thủ theo đúng những quy định của Bộ tài chính trong việc sử dụng, ghi chép hóa đơn, chứng từ, kê khai thuế, khấu trừ thuế và nộp thuế. Nếu doanh nghiệp không làm đúng những quy định hiện hành về thuế thì lập tức sẽ có sự can thiệp của cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Chính vì vậy việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT phải theo hƣớng phù hợp với chế độ, chính sách thuế cũng nhƣ chuẩn mực kế toán hiện hành, một mặt để thuận lợi trong công tác quản lý, mặt khác để không vi phạm chính sách quản lý kinh tế của Nhà nƣớc. Nhà nƣớc ta luôn tạo điều kiện thuận lợi, đối xử công bằng đối với tất cả cả các doanh nghiệp, bất cứ doanh nghiệp nào kinh doanh không đúng pháp luật đều bị xử phạt nghiêm minh. Nếu nhƣ doanh nghệp thực hiện đúng theo những quy định hƣớng dẫn của Nhà nƣớc thì đƣơng nhiên là sẽ đƣợc hƣởng mọi ƣu đãi trong mọi lĩnh vực. 2. Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại doanh nghiệp nói chung và tại Công ty CP Việt Xô nói riêng, không chỉ phải phù hợp với chính sách, chế độ và chuẩn mực kế toán của Nhà nƣớc mà phải đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tùy theo từng loại hình doanh nghiệp, từng nghành nghề kinh doanh khác nhau, triết lý kinh doanh của ngƣời chủ doanh nghiệp khác nhau thì cách thức quản lý tại từng doanh nghiệp khác nhau. Chính vì vậy việc hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, bởi vì bất kỳ một doanh nghiệp nào khi đã bƣớc chân vào thƣơng trƣờng thì đều đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Công việc Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 101 quản lý của ngƣời chủ là đề ra mục tiêu, xây dựng phƣơng hƣớng, cách thức thực hiện mục tiêu và chỉ ra những nguồn lực cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu đó. Thuế GTGT không ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp vì bản thân doanh nghiệp không phải là đối tƣợng chịu thuế nhƣng sự vận động của nó ảnh hƣởng trực tiếp đến đồng vốn của doanh nghiệp cho nên xét đến cùng thì nó cũng phần nào ảnh hƣởng gián tiếp đến lợi nhuận kinh doanh. Do đó thuế GTGT là đối tƣợng quản lý trực tiếp của bất kỳ doanh nghiệp nào kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận. Việc hoàn thiện nếu không đáp ứng đƣợc yêu cầu quản lý của doanh nghiệp thì sẽ mất đi ý nghĩa chủ quan của nó, về mặt lý thuyết nếu thiếu bất kỳ một ý nghĩa nào thì không đƣợc coi là hoàn thiện. Nói tóm lại trên đây là hai yêu cầu đặt ra trƣớc hết của việc tổ chức hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng, dƣới đây tôi sẽ đƣa ra một số đề suất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại đơn vị thực tập căn cứ vào hai yêu cầu đó. II. Một số đề suất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty CP Việt Xô 1. Nhận xét chung về tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty CP Việt Xô Công ty CP Việt Xô là Công ty có bộ máy kế toán tƣơng đối gọn nhẹ, tuy nhiên Công ty vẫn thực hiện đầy đủ các phần hành kế toán theo yêu cầu quản lý của Công ty. Công tác kế toán của Công ty đều tuân thủ nghiêm ngạt theo đúng những quy định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng. Công ty đều thực hiện đúng theo các Thông tƣ hƣớng dẫn, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về thuế GTGT, đơn vị đều làm theo hƣớng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Qua quá trình nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tại Công ty mà cụ thể là tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty, về cơ bản em nhận thấy Công ty đều làm đúng theo chế độ kế toán về thuế GTGT, thực hiện việc kế khai thuế, nộp thuế theo đúng hƣớng dẫn của cơ quan thuế. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 102 Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác kê khai thuế GTGT của Công ty vẫn tồn tại những hạn chế. Cụ thể là: */ Về ƣu điểm: - Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ hệ thống chứng từ kế toán về thuế GTGT: Hóa đơn bán hàng (GTGT), bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ bán ra, tờ khai thuế GTGT… - Kê khai đầy đủ các hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào cũng nhƣ bán ra theo đúng thời gian quy định. Riêng bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào tháng 10/2010 có một vài hóa đơn, chứng từ của tháng 9/2010, điều này là hoàn toàn hợp lí bởi theo Luật thuế hiện hành, nếu chƣa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ để kê khai trong tháng này thì có thể kê khai vào tháng sau, tối đa không quá 6 tháng, việc kê khai hóa đơn, chứng từ của tháng 9 vào bảng kê của tháng 10 là vẫn nằm trong thời gian quy định. - Công ty đã áp dụng phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản mới nhất trong việc kê khai thuế giúp cho việc kê khai thuế tƣơng đối thuận tiện, nhanh chóng và chính xác. - Việc khấu trừ thuế GTGT và nộp thuế GTGT đều thực hiện theo đúng quy định về cách thức tiến hành cũng nhƣ thời gian. */ Về nhƣợc điểm: - Chƣa có sự đối chiếu giữa hóa đơn mua vào, bán ra với bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra. - Trong thực tế, Công ty kê khai thuế giá trị gia tăng đôi khi còn bỏ sót hóa đơn đầu vào và đầu ra. Trong thời gian 6 tháng thì doanh nghiệp vẫn đƣợc kê khai bổ sung. Nhƣng có những hóa đơn quá 6 tháng doanh nghiệp vẫn tiến hành kê khai bổ sung. Điều này là sai với quy định. - Thiếu đối chiếu số liệu giữa sổ cái TK 133, 333 với bảng kê và tờ khai thuế dẫn đến số liệu không khớp. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 103 - Doanh nghiệp chƣa lập báo cáo sử dụng hóa đơn dẫn đến việc không kiểm soát đƣợc hóa đơn đầu ra. Do vậy vẫn có thể gây thiếu sót. - Trƣờng hợp hóa đơn có sự sai sót khi hủy hóa đơn doanh nghiệp chƣa tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn - Trƣờng hợp hóa đơn có sự sai sót khi hủy hóa đơn doanh nghiệp chƣa tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn. - Trƣờng hợp bán lẻ, doanh nghiệp không tiến hành ghi hóa đơn. Việc này là sai với quy định - Ở Công ty vẫn chƣa có một kế toán chuyên trách về mảng thuế GTGT 2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty CP Việt Xô Căn cứ vào những nhận xét đã nêu ở chƣơng trên, tôi xin có một số đề suất nhƣ sau: - Cần có sự đối chiếu giữa hóa đơn mua vào, bán ra với bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào. - Trƣờng hợp kê khai thuế còn thiếu sót hóa đơn đầu vào, đầu ra, kế toán cần điều chỉnh kịp thời vào tháng phát hiện ra sai sót này. Với hóa đơn đầu vào thì trong thời hạn 6 tháng có thể khai bổ sung còn nếu quá 6 tháng thì doanh nghiệp không đƣợc khấu trừ thuế GTGt đầu vào nữa mà kế toán sẽ phải hạch toán vào chi phí. Còn với hóa đơn đầu ra không đƣợc phép kê khai bổ sung mà phải làm các tờ khai điều chỉnh theo mẫu biểu 01/KHSB và phụ lục 01-3/GTGT. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 104 Giải trình khai bổ sung điều chỉnh: Tờ khai bổ sung: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 105 Phụ lục 01-3/GTGT: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 106 - Cần có sự kiểm tra đối chiếu sít sao giữa sổ chi tiết và tờ khai thuế GTGT, để tránh trƣờng hợp không khớp về mặt số liệu. Việc này đòi hỏi kế toán cần kiểm tra lại thƣờng xuyên chứng từ gốc nhằm tránh trƣờng hợp bỏ sót nghiệp vụ. Việc kiểm tra đối chiếu có thể thông qua các bảng sau: Niên độ kế toán: Năm 2010 Khoản mục TK: 13311, 33311 Tháng Hạch toán Kê khai Chênh lệch VAT đầu vào VAT đầu ra Số còn đƣợc khấu trừ Số phải nộp VAT đầu vào VAT đầu ra Số còn đƣợc khấu trừ Số phải nộp VAT đầu vào VAT đầu ra Dƣ đầu kì T1/2010 T2/2010 T3/2010 T4/2010 … T11/2010 T12/2010 Cộng Số còn đƣợc khấu trừ: Chênh lệch: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 107 Niên độ kế toán: 2010 Khoản mục TK 511 Kê khai Chênh lệch Tờ khai Doanh thu VAT đầu ra Thuế suất Doanh thu VAT đầu ra Doanh thu VAT đầu ra Thuế suất - Kế toán phải quản lí chặt chẽ hóa đơn, lập báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng. Hàng tháng đếm số hóa đơn thực tế và so sánh với số lƣợng trên bản kê bán ra. - Khi xảy ra trƣờng hợp ghi sai hóa đơn, kế toán phải tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn Mẫu biểu biên bản hủy hóa đơn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 108 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN Hôm nay, ngày ……/……/……….tại…………………………………………………… Hai bên chúng tôi gồm: BÊN A: …………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………….................................................... Mã số thuế:……………………………………………………………………………….. Ngƣời đại diện:…………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………. BÊN B: …………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………….................................................... Mã số thuế:……………………………………………………………………………….. Ngƣời đại diện:…………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………. Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản với nội dung sau: Ngày ……/…../……bên…….lập hóa đơn cho bên……….với nội dung: Xeri……. Số……… Nội dung……………….. Số tiền là………………..đ(……….đồng chẵn). Tuy nhiên, sau khi bên ……nhận hóa đơn mới phát hiện hóa đơn bị sai nộ dung……. Bên …….yêu cầu trả lại, đồng thời hủy hóa đơn…………… số………………… Vậy, chúng tôi cùng thống nhất hủy hóa đơn trên. Biên bản thanh lý đƣợc lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị nhƣ nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 109 - Đối với trƣờng hợp doanh nghiệp bán lẻ, Công ty nên lập bảng kê bán lẻ để có thể kiểm soát đƣợc việc bán hàng hóa không viết hóa đơn. Mẫu biểu bảng kê bán lẻ: BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA DỊCH VỤ (Ngày tháng năm ) Mã số: Tên cơ sở kinh doanh:……………………………………………………………. Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Họ tên ngƣời bán hàng:……………………………………………………………….. Địa chỉ nơi bán hàng:………………………………………………………………….. STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá Thành tiền A B C 1 2 3 Tổngcộng tiền thanh toán:……………………………………………………………… Tổngsốtiền(bằngchữ):………………………………………………………………….. Ngƣời bán (Ký, ghi rõ họ tên) - Việc bố trí nhân sự trong phòng kế toán phải đƣợc xem xét lại, nên bố trí một nhân viên kế toán chỉ chuyên theo dõi thuế, còn mảng kế toán tiền mặt mà cán bộ này đang kiêm nhiệm nên giao cho ngƣời khác theo dõi để việc kê khai thuế hàng tháng cập nhật thông tin về thuế thực sự nhanh thì Công ty nên có một kế toán chỉ chuyên theo dõi về thuế. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cổ phần Việt Xô Bùi Thị Hồng – QTL 302K – Trường ĐHDL Hải Phòng 110 KẾT LUẬN Ngày 1/1/1999 có thể đƣợc coi nhƣ một mốc quan trọng đánh dấu một bƣớc nhảy của chế độ thuế, đó là thời điểm luật thuế GTGT đƣợc chính thức áp dụng tại Việt Nam, kéo theo chế độ kế toán cũng thay đổi cho phù hợp. Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, Luật thuế mới này cũng đã phần nào phát huy đƣợc những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế đất nƣớc. Nhƣng những khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình vận dụng nó vào điều kiện kinh doanh thực tế của doanh nghiệp thì lại tồn tại rất nhiều. Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty Cp Việt Xô” là luận văn tốt nghiệp, bởi theo tôi thuế GTGT là một vấn đề đƣợc rất nhiều những doanh nghiệp quan tâm và sẽ còn đƣợc bàn luận, sửa đổi nhiều trong tƣơng lai. Đề tài này góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề trong Luật thuế GTGT và chế độ kế toán thuế GTGT, góp phần hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán Việt Nam bởi vì đề tài này không chỉ đề cập những vấn đề riêng tại Công ty CP Việt Xô mà còn đề cập đến những vấn đề chung về luật thuế GTGT và chế độ kế toán thuế GTGT. Trong điều kiện thời gian, tài liệu và kiến thức có hạn, luận văn này còn nhiều sai sót, rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và bạn đọc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf42_buithihong_qtl302k_7923.pdf
Luận văn liên quan