Luận văn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia V5

Bài tập này sẽ hướng dẫn ta tạo kích thước kiểu này Length dimensions (những kích thước theo chiều dài). Distance dimensions ( khoảng cách giữa các kích thước). Radius dimensions ( các kích thước của bán kính ) Diameter dimensions (các kích thước của đường kính) Angle dimensions (các kích thích của góc)

pdf319 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 26/10/2013 | Lượt xem: 1796 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia V5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 : Choïn moät ñieåm treân quyõ ñaïo. 3. Click Ok ñeå keát thuùc quaù trình taïo quyõ ñaïo. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 250 Hình 11.15 : Hoäp thoaïi Trace. Quyõ ñaïo ñöôïc taïo naèm trong file part môùi: Hình 11.16 : Quyõ ñaïo ñaõ ñöôïc taïo. Copy quyõ ñaïo keát quaû cuûa baïn vaøo trong taøi lieäu luùc ban ñaàu cuûa baïn, 4. Hình 11.17 : Copy quyõ ñaïo keát quaû. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 251 Hình 11.18 : Söû duïng menu Window. Hình 11.19 : Paste quyõ ñaïo maø ta vöøa copy ôû beân treân. 5. Quyõ ñaïo baây giôø ñöôïc ñònh nghóa ôû specification tree vaø trong caû khoái hình hoïc. Hình 11.20 : Moät quyõ ñaïo môùi ñaõ ñöôïc taï 6. Baây giôø ta tieán haønh chaïy step by step. Choïn Replay (chieáu laïi) ôû specification tree vaø double click vaøo replay1. 7. Click vaøo bieåu töôïngTrace laàn nöõa. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 252 8. Môû roâng nhaùnh caây vaø choïn point 2 ôû trong specification tree (nhö hình veõ ). 10. Choïn Cog-Wheel.1 laø ñoái töôïng chuaån 11. Choïn quyõ ñaïo chuaån nhö hình veõ (Reference Product) sau ñoù click OK quyõ ñaïo xuaát hieän trong khoái hình hoïc ôû ñoái töôïng maø ta vöøa löïa choïn (ñoù laø Cog-Wheel.1) Hình 11.21 : Quyõ ñaïo môùi ñaõ ñöôïc taïo ra. 12. Baây giôø chaïy, chaïy replay step by step (theo kieåu töøng böôùc). Ôû ñaây ta choïn Replay ôû trong specification tree vaø double click replay1. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 253 IV. Taïo ra moät quyõ ñaïo trong moâ phoûng (Generating a Trace from a V5 Mechanism) Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch taïo quyõ ñaoï chuaån cuûa moät ñieåm töø moät V5 mechanism maø coù theå ñöôïc duøng cho moâ phoûng theo luaät. 1. Click vaøo bieåu töôïng Simulation With Laws trong thanh coâng cuï DMU Kinematics Hình 11.22 : Hoäp thoaïi Kinematic Simulation – Mechanis…… 2. Tieán haønh moâ phoûng baèng caùch nhaán nuùt VCR: 3. Click Ok ñeå keát thuùc. 4. Click vaøo bieåu töôïng Trace töø thanh coâng cuï DMU Generic Animation. hoäp thoaïi Trace seõ xuaát hieän: 5. Hình 11.23 : Hoäp thoaïi Trace. Böôùc thôøi gian trong moâ phoûng: Ta coù theå hieäu chænh soá ñieåm (number of points )tröïc tieáp trong hoäp thoaïi Trace böôùc keá tieáp: click vaøo bieåu töôïng Simulation With Laws vaø thay ñoåi soá böôùc( number of steps). Ví duï neáu soá buôùc( number of steps) laø 100, thì soá ñieåm cuûa quyõ ñaïo laø 101 bôûi vì noù tính theâm ñieåm goác. Sau ñoù hoäp thoaïi Trace seõ xuaát hieän nhö hình veõ beân döôùi : Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 254 Hình 11.24 : Soá böôùc Hình 11.25 : Soá ñieåm 6. Choïn moät ñieåm treân quyõ ñaïo trong khoái hình hoïc (nhö hình veõ) hoaëc laø ôû trong specification tree. Hình 11.26 : Choïn ñieåm treân quyõ ñaïo. Hình 11.28 : Quyõ ñaïo môùi ñaõ ñöôïc taïo ra. 7. choïn reference product (ñoái töôïng chuaån), vaø choïn Rear_Moving-Arm.1 ôû trong specification tree. Hình 11.27 : Hoäp thoaïi Trace. 8. Click Ok . Luyùc naøy ta seõ thaáy coù quyõ ñaïo ñaõ ñöôïc taïo ra nhö hình veõ beân döôùi. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 255 V. Bieán ñoåi raøng buoäc trong lieân keát (Converting Constraints Into Joints) Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch bieán ñoåi raøng buoäc trong caùc lieân keát. Nhöõng raøng buoäc hieån thò ôû trong khoái hình hoïc hoaëc ôû trong specification tree. Hình 11.29 : Caùc raøng buoäc ñöôïc hieån thò. 1. Click vaøo bieåu töôïng Assembly Constraints Conversion töø thanh coâng cuï DMU Kinematics. Hoäp thoaïi Assembly Constraints Conversion seõ xuaát hieän: Hình 11.30a: Hoäp thoaïi Assembly Constraints Conversion 2. Click vaøo nuùt New mechanism. 3. Click vaøo nuùt . Hoäp thoaïi Assembly Constraints Conversion seõ môû roäng ra nhö hình veõ beân döôùi: Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 256 Hình 11.30b :Hoäp thoaïi Assembly Constraints Conversion (khi söû duïng nuùt More). Haõy quan saùt hoäp thoaïi moät caùch caån thaän: : chæ roõ caëp saûn phaåm ñi ñoâi vôùi nhau. Chæ 1 caëp saûn phaåmbao goàm hai saûn phaåm (Bearing.1 vaø Case.1). chuùng ta ñang xöû lyù caëp saûn phaåm ñaàu tieân The Constraints list displays (danh saùch caùc raøng buoäc seõ hieån thò ra): the name and type of the constraints (teân vaø loaïi caùc raøng buoäc), the elements type and detailed information about the first and second element (loaïi ñoái töôïng vaø lieät keâ thoâng tin veà ñoái töôïng thöù nhaát vaø ñoái töôïng thöù hai) Danh saùch caùc lieân keát vaø ñoái töôïng bò raøng buoäc hieån thò cuøng moït loaïi thoâng tin . Chaïy khoái laép vôùi caùc raøng buoäc ñaõ ñöôïc thay ñoåi baèng caùch söû duïng nuùt nhaán VCR buttons: : lets you step forward (ñeå ta ñi veà phía tröôùc). : lets you go to next unresolved pair (ñeå ta ñi ñeán caëp saûn phaåm chöa ñöôïc ñònh nghóa). : lets you go to the last pair (ñeå ta ñi ñeán caëp saûn phaåm cuoái cuøng). 4. Click vaøo Create Fix ñeå coá ñònh ñoái töôïng Ñoái töôïng maø ta muoán coá ñònh seõ hieån thò ôû oâ Current Fixed Part . Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 257 Ñoái töôïng ñöôïc coá ñònh ñöôïc xaùc ñònh specification tree vaø ta seõ thaáy noù saùng leân ôû trong khoái hình hoïc. Baây giôø ta saün saøng bieán ñoåi nhöõng raøng buoäc trong kieân keát cuûa khoái laép (assembly constraints) cuûa caëp saûn phaåm ñaàu tieân laø Bearing.1 vaø Case.1 Hình 11.31 : Danh saùch caùc raøng buoäc. 5. Chuùng ta seõ thaáy coù Multi-select Offset.23, Coincidence.21 vaø Coincidence.22 trong danh saùch caùc raøng buoäc (Constraints List) (söû duïng phímCRTL + nhaán chuoät traùi) nuùt nhaán Create Joint khoâng coøn coù maøu saùng nöõa. Click vaøo nuùt ( loaïi lieân keát seõ xuaát hieän ôû trong oâ resulting type danh saùch caùc lieân keát ñöôïc caëp nhaät. Naáu ta khoâng haøi loøng ta click vaøo nuùt Delete Joint (xoaù caùc lieân keát). Rigid joint (lieân keát cöùng) ñöôïc xaùc ñònh ôû trong specification tree vaø ta seõ thaáy noù seõ saùng leân trong khoái hình hoïc. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 258 6. Xöû lyù cuøng moät kieåu ñeå bieán ñoåi nhuõng raøng buoäc duy trìø nhöõng raøng buoäc cuûa lieân keát trong khoái laép. Ta choïn "Go to Next Unresolved ". Ta bieán ñoåi caùc raøng buoäc constraints nhöng maø queân taïo moät leänh command. Ta caàn chæ ñònh roõ leänh ñeán Revolute.4. choïn "Step Backward" (ñeå quay lai. 7. Taát caû nhöõng gì maø ta caàn laøm laø double-click Revolute.4 trong danh saùch caùc lieân keát vaø söû duïng löïa choïn Angle drive trong hoäp thoaïi Edit joint ñöôïc hieån thò. Hình 11.32 : Hoäp thoaïi Edit Joint. 8. Click Ok trong hoäp thoaïi Joint Edition. Sau ñoù click vaøo nuùt OK khi ta thaáy moät thoâng tin hieån thò beân döôùi. Hình 11.33 : Hoäp thoaïi Imformation. Click OK ñeå keát thuùc caùc quaù trình maø ta vöøa thöïc hieän. cô caáu baây giôø coù theå moâ phoûng ñöôïc. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 259 VI. Tính toaùn khoaûng caùch ( calculating distances ) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch tính khoaûng caùch giöõa hai ñoái töôïng 1. Ôû trong specification tree, click vaøo KIN_EX17_06_CENTRAL_DOOR sau ñoù click Ctrl vaø click KIN_EX17_09_LEFT_DOOR. Hai ñoái töôïng maø ta choïn seõ saùng leân ôû specification tree (nhö hình veõ beân döôùi). Hình 11.34 : Danh saùch caùc chi tieát. Click vaøo bieåu töôïng Distance and Band Analysis trong thanh coâng cuï DMU Space Analysis, hoaëc laø choïnselect Insert -> Distance töø thanh Menu ñeå tính toaùn khoaûng caùch: 2. Hoäp thoaïi Edit Distance vaø Band Analysis seõ hieån thò. 3. Chaéc chaén raèng ñoái töôïng ñaàu tieân trong danh saùch laø Minimum vaø Inside one selection (nhö hình veõ beân döôi). 4. Click nuùt Apply Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 260 Hình 11.35 : Hoäp thoaïi Edit Distance and Band Analysis. 5. Click OK. Thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän xong seõ ñöôïc caäp nhaät ôû specification tree. 6. Double-click vaøo Simulation.1 ôû trong specification tree. Hoäp thoaïi Edit Simulation seõ xuaát hieän . 7. Click vaøo nuùt Edit Analysis. Hình 11.36 : Hoäp thoaïi Edit Simulation. 8. Hoäp thoaïi Edit Analysis In Simulation seõ hieån Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 261 thò: Click vaøo nuùt Add sau ñoù choïn Distance1 . Hình 11.37 : Hoäp thoaïi Select. in Simulation. Hoäp thoaïi Edit Simulation ñaõ ñöôïc caäp nhaät. 9. choïn Distance trong hoäp thoaïi Edit Simulation. Hình 11.38b : Hoäp thoaïi Edit Analysis in Simulation (khi ta choïn Add). Thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc caäp nhaät ôû specification tree. 10. Trong hoäp thoaïi Kinematics Simulation, chaïy moâ phoûng theo kieåu step by step (töøng böôùc moät) baèng caùch söû duïng Use Laws tab. Khoaûng caùch giöõa hai ñoái töôïng ñöôïc hieån thò. Hình 11.39 : Moâ phoûng cô caáu. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 262 VII. Doø tìm va chaïm (Detecting Clashes ) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch doø tìm raøng buoäc giöõa hai ñoái töôïng. 1. Ôû trong specification tree, click vaøo KIN_EXT17_01_ENS.1.1 sau ñoù click Ctrlvaø sau ñoù click KIN_EXT17_09_LEFT_DOOR. Nhöõng ñoái töôïng maø ta choïn seõ ñöôïc hieån thò ôû trong specification tree vaø caû trong khoái hình hoïc. Hình 11.40 : Danh saùch caùc chi tieát. Hình 11.41 : Cô caáu caàn doø tìm va chaïm. 2. Click vaøo bieåu töôïng Clash . Hoäp thoaïi Check Clash seõ hieån thò . chaéc chaén raèng ôø muïc TYPE ta choïn Contact + Clash vaø Inside one selection. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 263 Hình 11.42 : Hoäp thoaïi Check Clash. 3. Click vaøo Apply vaø sau ñoù click Ok. Specification Tree ñaõ ñöôïc caäp nhaät. 4. Double-click vaøo Simulation.1 ôû trong specification tree. Hoäp thoaïi Edit Simulation and Kinematic Simulation seõ ñöôïc hieån thò. 5. Click vaøo hoäp thoaïi Edit Analysis in the Edit Simulation. Hoäp thoaïi Edit Analysis in Simulation seõ hieån thò. Hình 11.43 : Hoäp thoaïi Edit Analysis in the Edit Simulation. 6. Click vaøo nuùt Add sau ñoù choïn interference 1 töø hoäp thoaïi ñöôïc hieån thò laø Select . Hình 11.44 : Hoäp thoaïi Select. Hoäp thoaïi Analysis in Simulation seõ ñöôïc caäp nhaät 7. Click OK ñeå keát thuùc söï löïa choïn cuûa ta luùc naøy ta ñaõ ñònh nghóa moät interference. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 264 8. Ôû oâ Interference ta choïn On. Nhöõng thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc caäp nhaät ôû specification tree. 9. Ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa raøng buoäc moät caùch chính xaùc, choïn Interference trong hoäp thoaïi Edit Simulation . Döøng moâ phoûng laïi khi thaáy coù va chaïm ñöôïc phaùt hieän giöõa hai ñoái töôïng laø ENS1 vaø LEFT DOOR . Nhöõng ñoái töôïng maø coù va chaïm seõ saùng leân nhö hình veõ beân döôùi. Hình 11.46 : Keát quaû sau khi tieán haønh doø tìm va chaïm Hình 11.47 : Hoäp thoaïi Edit Simulation. 10. Click vaøo hoäp thoaïi Edit Analysis in the Edit Simulation. hoäp thoaïi Edit Analysis in Simulation seõ xuaát hieän 11. Click vaøo nuùt Browse. 12. Hoäp thoaïi Check Clash ñaõ ñöôïc hieån thò. Caùc thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän seõ ñöôïc caäp nhaät ôû specification tree . Hình 11.48 : Hoäp thoaïi Edit Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 265 Analysis in Simulation . Hình 11.48 : hoäp thoaïi check clash. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 266 VIII. Taïo giôùi haïn cho lieân keát (setting joint limits) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch taïo giôùi haïn cho lieân keát. 1. Double-click vaøo Revolute.3 ôû trong specification tree. Hoäp thoaïi Joint Edition seõ xuaát hieän :luùc naøy ôû oâ Joint name ta seõ thaáy Revolute.3 xuaát hieän. Hình 11.49 : Hoäp thoaïi Joint Edition. Bôûi vì moät leänh ñaõ chæ roõ ñeán Revolute.3, nhöõng giôùi haïn maø ta caàn taïo. Giaù trò maëc ñònh ñeå giôùi haïn ñaàu tieân laø goùc. Lower limit (giôùi haïn döôùi) -360deg Upper limit (giôùi haïn treân ) 360deg Giaù trò maëc ñònh cho giôùi haïn chieàu daøi (for Prismatic joints (duøng cho lieân keát tröôït),..) Lower limit (giôùi haïn döôùi) -100mm Upper limit (giôùi haïn treân ) 100mm Ghi nhôù raènt chuùng ta coù theå thay ñoåi baát cöù luùc naøo baèng caùch choïn Tools->Options... Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 267 2. Click Cancel ñeå thoaùt khoûi hoäp thoaïi Joint Edition . Ta ñang taïo giôùi haïn cho lieân keát tröôït maø khoâng ñöôïc chæ ñònh roõ trong baát kyø leänh naøo 3. Double-click vaøo Prismatic.2 ôû trong specification tree. Hoäp thoaïi Joint Edition: Prismatic.2 seõ ñöôïc hieån thò. Hình 11.50 : Hoäp thoaïi Joint Edition: Prismatic.2 4. Ta choïn vaøo oâ Lower vaø Upper limit (giôùi haïn treân vaø giôùi haïn döôùi) nhö hình beân duôùi ñeå tieán haønh nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát -10mm 10mm 5. Click Ok ñeå keát thuùc caùc thao taùc maø ta vöøa thöïc hieän. Luùc naøy ta coù theå tieán haønh moâ phoûng vôùi caùc giaù trò giôùi haïn maø ta vöøa taïo ra. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 268 IX. Kieåm tra nhöõng lieân keát coù giôùi haïn trong khoái laép (Checking Mechanism Joint Limits ) Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch laøm naøy. 1. Click vaøo bieå töôïng Simulation With commands töø thanh coâng cuï DMU Kinematic. Hoäp thoaïi Kinematic Simulation -Mechanism.1 seõ ñöôïc hieån thò: 2. Click vaøo nuùt Sensors . 3. Trong hoäp thoaïi Sensors ñöôïc hieån thò ta tieán choïn caùc giôùi haïn . 4. Choïn nhöõng kieân keát caàn ñöôïc tieán haønh: Prismatic.2 vaø Revolute. nhôù raèng: ta choïn caùc giôùi haïn cho Prismatic.2 ôû baøi taäp tröôùc: Lower limit (giôùi haïn döôùi ) -10mm Upper limit (giôùi haïn treân) 10mm Ta taáy moät leänh ñaõ baét ñaàu di chuyeån ñeán Revolute.3, nhöõng giaù trò caàn thieát maø ta muoán giôùi haïn ñaõ ñöôïc maëc ñònh nhö beân döôùi. Lower limit (giôùi haïn döôùi) -360deg Upper limit (giôùi haïn treân ) 360deg Hình 11.51 : hoäp thoaïi Sensors. 5. Click vaøo nuùt History Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 269 6. Di chuyeån thanh tröôït (slider) baèng tay. Hình 11.52 : Hoäp thoaïi Sensors. 7. Click Clear neáu ta thaáy caàn thieát. 8. Click Close ñeå thoaùt khoûi leänh. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 270 X. Ño vaän toác vaø gia toác (measuring speed and acceleration ) 1. Choïn cô caáu moâ phoûng maø ta muoán ño vaän toác vaø gia toác ôû trong specification tree Ghi chuù: baäc töï do cuûa cô caáu ñöôïc hieån thò theo maëc ñònh, neáu ta muoán aån thì ta right-click vaøo. Cô caáu vaø choïn Hide degree of freedom nhö hình minh hoaï beân döôùi. STEP 1 (böôùc 1): ñònh nghóa vaän toác vaø gia toác. 2. Click vaøo bieåu töôïng Speed and Acceleration töø thanh coâng cuï DMU Kinematics . Hoäp thoaïi Speed vaøAcceleration xuaát hieän. 3. (Optional) nhaäp teân vaøo. Trong baøi taäp naøy ta giöõ giaù trò maëc ñònh laø: Speed-Acceleration1. 4. Click once ôû trong oâ point selection vaø choïn moät ñieåm thuoäc nhöõng khoái part ñöôïc lieân quan trong Cô caáu vaø choïn moät ñieåm beân döôùi Eccentric_Shaft ôû trong specification tree hoaëc laø trong khoái Hình hoïc (nhö hình minh hoaï beân döôùi). Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 271 Hình 11.53 : Choïn Point 1. Ghi chuù:toác ñoä vaø vaän toác cuûa ñieåm naøy seõ ñöôïc tính toaùn döïa vaøo ñoái töôïng chuaån. 5. Click once trong oâ Reference product vaø choïn moät reference product (ñoái töôïng chuaån) vaø ta tieán haønh choïn Main_Frame.1 ôû trong specification tree hoaëc laø ôû trong khoái hình hoïc. Hình 11.54 : Cô caáu maø ta tieán haønh ño vaän toác vaø gia toác. 6. Choïn moät heä thoáng truïc Trong baøi taäp naøy ta giöõ luoân maëc ñònh. 7. Click Ok trong hoäp thoaïi Speed vaø Acceleration. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 272 Hinh11.55 : Hoäp thoaïi Speed andcceleration. Luùc naøy ta thaáy bieåu töôïng Speed-Acceleration.1 ñöôïc xaùc ñònh ôû specification tree. 8. Laëp laïi böôùc 2 (Step 2). 9. Click once trong oâ point selection vaø choïn Point.2 ôû beân döôùi Exit_Shaft ôû trong specification tree hoaëc laø ôû trong khoái hình hoïc. Hình 11.56 : choïn moät ñieåm nhö hình treân. 10. Click once ôû trong oâ Reference product vaø choïn Main_Frame.1 ôû trong specification tree. Hoaëc laø ôû trong khoái hình hoïc. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 273 Hình 11.57 : Danh saùch caùc chi tieát. 11. Choïn moät Cartesian axis system (choïn heä truïc toaï ñoä ñecac). Click vaøo nuùt Other axis radio, click once trong oâ vaø choïn Axis System.1 ôû beân döôùi Main_Frame.1. Hình 11.58 : Choïn heä truïc . 12. Click Ok ñeå taïo moät Speed-Acceleration.2 . Hình 11.59 : Hoäp thoaïi Speed- Acceleration. Vaän toác vaø gia toác ñaõ ñöôïc ñònh nghóa ôû specification tree(nhö hình minh hoaï beân döôùi). Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 274 13. Click vaøo bieåu töôïng Simulation With Laws töø thanh coâng cuï DMU Kinematic. Ta choïn löïa choïn Activate Sensors ñeå hieån thò taât caû caùc keát quaû ño trong qua trình moâ phoûng. 14. Choïn nhöõng ñoái töôïng caàn ñöôïc quan saùt (nhö hình minh hoaï beân döôùi): Speed-Acceleration.1\X_AngularSpeed Speed-Acceleration.2\Z_Point.2 Speed-Acceleration.2\Z_LinearSpeed Speed-Acceleration.2\LinearSpeed Speed-Acceleration.2\Z_Angular Speed hình 11.60 : Hoäp thoaïi Sensors. 15. Tieán haønh chaïy moâ phoûng theo luaät. 16. Luùc naøy caùc thoâng soá veà Speed vaø Acceleration ñaõ ñöôïc hieån thò. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 275 17. Click vaøo nuùt Graphics. Hình 11.61 : Ñoà thò vaän toác vaø gia toác . 18. Click vaøo nuùt Close. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 276 XI. Phaân tích cô caáu (analyzing a mechanism) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta phaân tích cô caáu baèng caùch söû duïng hoäp thoaïi Mechanism Analysis 1. Click vaøo bieåu töôïng Mechanism Analysis . Hoäp thoaïi Mechanism Analysis seõ xuaát hieän. noù cho pheùp ta phaân tich 1moái lieân heä giöõa caùc lieân keát trong cô caáu ñoäng hoïc Nhöõng thaønh phaàn cuûa cô caáu ñöôïc lieät keâ chi tieát thoe nhöõng ñaëc tính beân döôùi: Command (leänh) Type: revolute, prismatic, spherical... (loaïi lieân keát: khôùp quay, khôùp tröôït, khôùp caàu. . .) Part1: (part ñaàu tieân ôû beân treân laø lieân keát ñöôïc xeùt ñeán ñaàu tieân) Geometry: (nhöõng bieân daïng hình hoïc keát giao ñeán khoái part) Additional information: (neáu khoái part coù hieäu löïc hoaëc khoâng) dressup information :nhöõng thoâng tin khaùc. Hình 11.62 : Hoäp thoaïi Mechanism Analysis. 2. Ñaùnh daáu vaøo nuùt Show joints radio. Taát caû caùc lieân keát ñöôïc hình dung bieân daïng hình hoïc. (neáu ta choïn moät laoïi lieân keát ñaët bieät, lieân keát töông öùng ñöôïc hình dung) Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 277 Hình 11.63 : Choïn hai nuùt nhö hình veõ. 3. Ghi chuù, phöông thöùc cuûa söï hình dung maø saùng thaáp nhaát laø hieän haønh . toát hôn ta coù theå hình dung nhöõng ñoái töôïng khaùc lieân quan trong nhöõng lieân keát, choïn Joint.1 trong lieân keát. Nhöõng thaønh phaàn lieân quan trong lieân leát Roll Curve seõ phaùt saùng ôû trong specification tree vaø trong khoái hình hoïc (nhö treân hình veõ) . Hình 11.64 : hai ñoái töôïng ñaõ ñöôïc löïa choïn. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 278 4. Choïn Joint.3 trong danh saùch. nhöõng thoâng tin khaùc cuûa cô caáu seõ hieån thò. Hình 11.65 : Hieån thò nhöõng thoâng tin khaùc lieân quan ñeán cô caáu. 5. Baây giôø ta click vaøo nuùt close 6. Môû Mechanism_Analysis_02.CATProduct 7. Laëp laïi böôùc 1 (step 1) Hoäp thoaïi Mechanism Analysis seõ xuaát hieän: ta coù theå thaáy caùc thoâng tin phaûn hoài cuûa caùc lieân keát ôû trong oâ Additional information . Trong baøi taäp ví duï cuûa ta, hai lieân keát bò phaù vôõ. Ta caàn phaûi thieát keá laïi chuùng. Hình 11.66 : Hoäp thoaïi Mechanism Analysis. 8. Click vaøo nuùt close. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 279 XII. Ñònh nghóa moät quyõ ñaïo chuyeån ñoäng (defining a swept volume) Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch laøm naøy (taïo moät Swept volume). 1. Click vaøo bieåu töôïng Swept Volume . hoäp thoaïi Swept Volume seõ ñöôïc hieån thò. Hình 11.67 : Hoäp thoaïi Swept Volume. 2. Click vaøo trong hoäp thoaïi Product to sweep, hoäp thoaïi seõ hieån thò moät loaït saûn phaåm vaø ñeå ta choïn moät trong chuùng noù. 3. Choïn KIN_EX17_03_ENS3.1. 4. Click vaøo nuùt OK. Hình 11.68 : Hoäp thoaïi Product Multiselection. 5. Click Preview . Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 280 Hình 11.69 : Hoäp thoaïi Computation in Progress. 6. Neáu ta ñaùnh daáu vaøo oâ Use level of detail Hình beân döôùi seõ cho ta thaáy caùi gì maø ta thu ñöôïc: Hình 11.70 : hieån thò keát quaû maø ta thu ñöôïc. 7. Click vaøo nuùt Save. Hoäp thoaïi Save As seõ xuaát hieän: Note: ta coù theå löu noù nhö laø moät trong caùc taøi lieäu CATIA khaùc.. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 281 Hình 11.71 : hoäp thoaïi Save As. 8. Choïn phaàn môû roâng coù daïng cgr file vaø click vaøo nuùt Save. 9. Click vaøo nuùt Close 10. Cheøn SWEPTVOLUME_absoluteresult.cgr vaøo trong Product1 (nhö hình veõ beân döôùi), right-click vaøo trong Product1 vaø choïn Components-> Existing component . Swept volume ñöôïc xaùc ñònh trong specification tree vaø ôû trong khoái hình hoïc. Hình 11.72 : Cô caáu sau khi ñöôïc cheøn theâm . Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 282 XIII. Taïo moät Swept Volume töø cô caáu ( defining a swept volume from a mechanism ) 1. Click vaøo bieåu töôïng Swept Volume . Hoäp thoaïi Swept Volume seõ ñöôïc hieån thò. Ghi chuù: ta thaáy raèng löïa choïn Filter Positions luoân luoân ñöôïc maëc ñònh saün. Hình 11.73 : Hoäp thoaïi Swept Volume. About the number of steps: Khoâng theå hieäu chænh vò trí cuûa soá böôùc (number of positions ) tröïc tieáp trong hoäp thoaïi swept volume. tieáp theo: click vaøo bieåu töôïng Simulation With Laws vaø thay ñoåi giaù trò soá böôùc ( number of steps). trong tröôøng hôïp naøy ta nhaäp vaøo soá böôùc laø 100, giaù trò chæ vò trí cuûa soá böôùc laø (number of positions) seõ laø 100 trong baøi taäp cuûa ta : Ghi chuù: soá böôùc maø ta nhaäp vaøo bao goàm böôùc goác Hình 11.74 : Soá böôùc Hình 11.75 : Soá vò trí. 2. Click trong oâ Product to sweep (bieåu töôïng . . .), luùc naøy seõ coù moät danh saùch hieån thò moät loaït caùc ñoái töôïng ta coù theå choïn noù hoaëc khoâng choïn. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 283 3. choïn Jack_Rod.1 Hình 11.76 : Hoäp thoaïi Product Multiselection. 4. Click vaøo nuùt Ok 5. Click Preview ñeå taïo moät swept volume Hình 11.77 : Hoäp thoaïi Computation in progress. Hình beân döôùi seõ minh hoaï cho ta thaáy tröôùc keát quaû thu ñöôïc: Hình 11.78 : Keát quaû maø ta vöøa thu ñöôïc . 7. Click vaøo nuùt Save. Hoäp thoaïi Save As xuaát hieän: ghi chuù: ta coù theå löu keát quaû naøy gioáng nhö laø löu moät trong caùc phaàn khaùc cuûa CATIA. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 284 Hình 11.79 : hoäp thoaïi Save As. 8. Choïn phaàn môû roäng laø cgr file vaø ta vaøo nuùt click Save. 9. Click vaøo nuùt Close Swept volume ñaõ ñöôïc ñònh nghóa ôû specification tree vaø ôû trong khoái hình hoïc. XIV. Taïo moät Swept Volume töø moät tham chieáu chuyeån ñoäng (defining a swept volume from a moving reference) 1. Click vaøo bieåu töôïng Swept Volume . Hoäp thoaïi Swept Volume seõ ñöôïc hieån thò. Hình 11.80 : hoäp thoaïi Swept Volume. 2. Khoâng choïn löïa choïn Filter Positions nhö hình minh hoaï beân döôùi: (löïa choïn Filter Positions luoân luoân ñöôïc maëc ñònh saün) 3. Click vaøo oâ Products to sweep (bieåu töôïng . . .) , hoäp thoaïi Product Multiselection xuaát hieän ñeå cho ta choïn hoaëc khoâng choïn nhöõng ñoái töôïng ñeå taïo moät sweep. 4. Choïn KIN_EX17_03_ENS3.1 töø danh saùch . 5. Click Ok. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 285 Hình 11.81 : Hoäp thoaïi Product Multiselection. 6. Click vaøo oâ Reference Product (bieåu töôïng . . .), moät danh saùch Reference Product Selection cho pheùp ta choïn reference product. 7. Choïn KIN_EX17_01_ENS1.1 Hình 11.82 : Hoäp thoaïi Swept volume. 8. Click vaøo Preview ñeå xem tröôùc bieân daïng maø ta vöøa taïo ra. Hình 11.83 : Hoäp thoaïi Computation in progress…. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 286 Hình 11.84 : keát quaû maø ta thu ñöôïc . Hình 11.85 : Hoäp thoaïi Save As. 9. Click vaøo nuùt Save. Hoäp thoaïi Save As seõ töï ñoäng hieån thò: ghi chuù: luùc naøy ta coù theå löu keát quaû naøy gioáng nhö löu moät trong caùc ñoái töôïng khaùc cuûa CATIA. 10. Choïn phaàn môû roäng cgr file töø oâ Save as type vaø click Save. 11. Cheøn SWEPTVOLUME_relativeresult.cgr vaøo KIN_EX17_01_ENS1, right-click vaø choïn Components->Existing Component töø menu hieån thò. Swept volume ñöôïc ñònh nghóa ôû specification tree hoaëc laø trong khoái hình hoïc (nhö hình minh hoaï beân döôùi). Hình 11.86 :Keát quaû maø ta thu ñöôïc Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 287 XV. Filtering Swept Volume Positions 1. Click vaøo bieåu töôïng Swept Volume . Hoäp thoaïi Swept Volume seõ hieån thò ra nhö hình beân döôùi. Hình 11.87 : Hoäp thoaïi Swept Volume 2. Click vaøo oâ Products to sweep (bieåu töôïng . . .), moät hoäp lieät keâ caùc ñoái töôïng beân trong cho pheùp ta choïn hoaëc khoâng choïn nhöõng ñoái töôïng maø ta muoán sweep. Choïn KIN_EX17_03_ENS3.1 3. Hình 11.88 : Hoäp thoaïi Product Multiselection. 4. Click OK. 5. Nhaäp vaøo 20mm trong oâ filtering precision. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 288 Hình 11.89 : Hoäp thoaïi Swept volume. 6. Click Preview Hình 11.90 : Hoäp thoaïi Computation in progress…. Hình veõ beân döôùi minh hoaï cho nhöõng gì maø ta thuï ñöôïc: Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 289 Hình 11.91 : Minh hoaï keát quaû maø ta thu ñöôïc. 7. Click Save neáu ta muoán löu laïi hoaëc laø caàn tính toaùn laïi thoâng soá. Hoäp thoaïi Save As seõ töï ñoäng hieån thò: ghi chuù: luùc naøy ta coù theå löu keát quaû naøy gioáng nhö löu moät trong caùc ñoái töôïng khaùc cuûa CATIA. Hình 11.92 : Hoäp thoaïi Save As. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 290 8. Choïn phaàn môû roäng cgr file vaø click Save. 9. Click Close 10. Cheøn SWEPTVOLUME_filterresult.cgr vaøo trong Product1, tieán haønh right-click vaøo Product1 vaø choïn Components->Existing Component töø menu ñöôïc hieån thò . Swept volume ñöôïc ñònh nghóa ôû specification tree hoaëc laø trong khoái hình hoïc (nhö hình minh hoaï beân döôùi). Hình 11.93 : Keát quaû maø ta thu ñöôïc . Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 291 Chöông 12 : DRAWING I. Thieát laäp moät baûn veõ Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch thieát laäp moït baûn veõ trong moâi tröôøng drawing. 1. Click vaøo bieåu töôïng New hoaëc laø choïn File -> New töø command. 2. Choïn Drawing , vaø click OK. Hình 12.1 : hoäp thoaïi New Hoäp thoaïi New Drawing seõ hieän ra. 3. Choïn löïa choïn Landscape töø hoäp thoaïi New Drawing. 4. Click OK. Hình 12.2 : Hoäp thoaïi New Drawing Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 292 Kích thöôùc cuûa baûn phuï thuoäc vaøo tieâu chuaån. Ví duï, neáu ta choïn tieâu chuaån ISO , baûn veõ seõ töï ñoâng seõ töï ñoäng theo tieâu chuaån ñoù. Hình 12.3 : Baûn veõ maø ta vöøa thieát laäp. Ñeå theâm moät baûn veõ môùi ta click vaøo bieåu töôïng New Sheet . Moät baûn veõ thöù hai seõ töï ñoâng xuaát hieän nhö hình veõ beân döôùi. Hình 12.4 : Thieát laäp theâm baûn veõ thöù hai. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 293 II. Hieäu chænh laïi baûn veõ Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta caùch hieäu chænh moät baûn veõ 1. choïn File->Page Setup töø thanh Menu. Hoäp thoaïi Page Setup seõ xuaát hieän. 2. Nhaäp caùc thoâng soá caàn thieát hoaëc laø löïa choïn söï ñònh höôùng trong hoäp thoaïi. Ví duï , choïn Portrait. Hình 12.5 : Hoäp thoaïi Page Setup. 3. Click OK. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 294 Hình 12.6 : Hoäp thoaïi CATIA Drawing. III. Xoaù moät baûn veõ hieän haønh Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùc xoaù moät baûn veõ hieän haønh. 1. choïn moät baûn veõ töø specification tree. Ví duï ta choïn Sheet 2. 2. Right-click baûn veõ ñöôïc choïn choïn löïa choïn Delete . Hình 12.7 : Choïn sheet maø ta caàn xoaù (ví duï ta choïn Sheet 2) Sheet 2 ñaõ ñöôïc xoaù. Hình 12.8 : Sheet 2 ñaõ ñöôïc xoaù. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 295 IV. Taïo moät khung teân cho baûn veõ Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch taïo moät khung teân cho baûn veõ. Choïn Edit->Background töø thanh menu . 2. Click vaøo bieåu töôïng töø thanh Drawing . Hình 12.9 : Thanh Drawing. Hoäp thoaïi Insert Frame and Title Block seõ xuaát hieän . Hình 12.10 : Hoäp thoaïi Insert Frame and Title Block. 3. Click OK trong hoäp thoaïi Insert Frame and Title Block . Hình 12.11 : Khung teân ñaõ ñöôïc taïo. Ta coù theå hieäu chænh vaø theâm bôùt caùc muïc caàn thieát vaøo trong khung teân naøy Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 296 V. Taïo caùchình chieáu Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta taïo caùc hình chieáu. Neáu baûn veõ ñang hieän haønh, hình chieáu ñaàu tieân maø ta taïo seõ laø hình chieáu ñöôùng. 1. Click vaøo bieåu töôïng New View . 2. Click vaøo Drawing window. Moät khung coù maøu ñoû bao truïc toaï ñoä seõ xuaát hieän . hình chieáu ñöùng maø ta vöøa taïo seõ ñöôïc ñònh nghóa ôû specification tree. Baây giôø ta coù theå caùc hình 2D trong khung naøy. Hình 12.12 : Hình chieáu ñuùng. 3. Click vaøo bieåu töôïng New View laàn nöõa vaø choïn höôùng chieáu cho caùc hình chieáu keá tieáp. Caùc hình chieáu maø ta taïo tieáp theo ñeàu ñöôïc xuaát phaùt töø hình chieáu ñöùng. Töø moät hình chieáu ñöùng luùc ban ñaàu ta coù theå taïo ra caùc hình chieáu sau ñaây: a top view (hình chieáu treân ). a bottom view (hình chieáu baèng). a left view (hình chieáu traùi ). a right view (hình chieáu phaûi). Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 297 Hình 12.13 : Caùc hình chieáu ñöôïc taïo ra töø hình chieáu Front view. 4. Neáu ta muoán cho moät trong caùc hình chieáu maø ta vöøa taïo ôû cheá ñoä Active thì ta right click vaø choïn cheá ñoä active . ví duï , double-click vaøo hình chieáu baèng vaø choïn cheá ñoä laø active. 5. Click vaøo bieåu töôïng New View ñeå taïo caùc ñoái töôïng keá tieáp. view. Hình 12.14 : Hình chieáu Rear view ñöôïc taïo ra töø Bottom view. Baûng lieät keâ beân döôùi seõ höôùng daãn cho ta bieát cuï theå töø moät hình chieáu ta coù theå taïo ra bao nhieâu hình chieáu lieân quan. Hình chieáu luùc ban ñaàu Caùc hình chieáu maø noù coù khaû naêng taïo ra Front view Bottom view Top view Right view Left view Left view Right view Rear views or Auxiliary views Rear view Auxiliary view Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 298 VI. Taïo kích thöôùc cho baûn veõ Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch taïo kích thöôùc cho baûn veõ Creating dimensions (taïo caùc kích thöôùc) Creating dimensions between an element and view axis (the two axis or the origin) (taïo caùc kích thöôùc theå hieän moái töông quan giöõa caùc ñoái töôïng vôùi truïc cuûa hình chieáu ) Properties (ñaëc tính cuûa kích thöôùc). Associativity (kích thöôùc lieân hieäp). Driving Dimensions (ñieàu khieån kích thöôùc). True Dimensions (kích thöôùc ñuùng). Extension Line Anchor (keùo daøi ñöôøng thaúng). Half-Dimensions (kích thöôùc ½). Caùch taïo kích thöôùc 1. Click vaøo bieåu töôïng Dimensions töø thanh Dimensioning . 2. Click vaøo moät ñoái töôïng ñaàu tieân trong hình chieáu. Ví duï ta choïn hình troøn nhö hình veõ beân caïnh. 3. neáu caàn thieát , click vaøo ñoái töôïng trong hình chieáu . loaïi kích thöôùc seõ töï ñoäng ñöôïc ñònh nghóa tuyø thuoäc vaøo loaïi ñoái töôïng maø ta vöøa löïa choïn.( hoaë laø ôû trong thanh Tools ). Hình 12.15a : Taïo kích thöôùc ñöôøng kính theo kieåu thöù I. 4. Click vaøo Force Horizontal Dimension töø thanh Tools ). 5. Click vaøo drawing window (cöûa soå cuûa baûn veõ)ñeå keát thuùc quaù trình taïo kích thöôùc Hình 12.15b : Taïo kích thöôùc ñöôøng kính theo Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 299 kieåu thöù II. 6. Taïo moät kích thöôùc khaùc (kích thöôùc thaúng). Hình 12.16 : Taïo kích thöôùc thaúng. 7. choïn hai ñoaïn thaúng maø ta caàn ño khoaûng caùch giöõa chuùng (söû duïng phím ctrl) nhö hình veõ beân treân,. *Taïo caùc kích thöôùc töông quan giöõa caùc ñoái töôïng vaø truïc cuûa hình chieáu ( hai truïc hoaëc laø ñieåm goác). Vaøo Tools -> Options -> Mechanical Design -> Drafting -> General vaø ñaùnh daáu vaøo oâ visualization in the current view ñeå hieån thò truïc cuûa caùc hình chieáu.. 1. Click vaøo bieåu töôïng Dimensions töø thanh Dimensioning . 2. Click moät ñoái töôïng ñaàu tieân trong hình chieáu ( ñoái töôïng ñöôïc choïn seõ coù maøu ñoû). Hình 12.17 : Choïn moät ñoái töôïng treân hình chieáu (ví duï : choïn moät ñöôøng thaúng nhö hình beân treân) 3. Choïn moät trong hai truïc cuûa hình chieáu hoaëc laø choïn ñieåm goác (nhö hình veõ minh hoaï beân Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 300 döôùi). Hình 12.18 : Kích thöôùc ñaõ ñöôïc taïo. 4. Click vaøo drawing window ñeå keát thuùc quaù trình taïo kích thöôùc. Properties (ñaëc tính) Neáu ta muoán xem caùc ñaëc tính cuûa kích thöôùc ta chæ caàn choïn kích thöôùc ñoù vaø sau ñoù right – click vaø choïn löïa choïn laø Properties. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 301 VI. Taïo kích thöôùc ½ . Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch taïo kích thöôùc ½. 1. Click vaøo bieåu töôïng Dimensions töø thanh Dimensioning . 2. Click vaøo ñoái töôïng ñaàu tieân trong hình chieáu. Ví duï ta choïn moät caïnh . 3. Neáu caàn ta choïn tieáp ñoái töôïng thöù hai. Ví duï ta choïn moät caïnh khaùc. 4. Right-click vaøo kích thöôùc ñoù vaø choïn löïa choïn Half- dimension töø menu keùo xuoáng (nhö hình veõ beân döôùi). Hình 12.19 : Choïn caùc ñoái töôïng. Kích thöôùc 1/2 (half-dimension) seõ xuaát hieän. chæ coù moät ñöôøng gioùng xuaát hieän (nhö hình veõ beân caïnh). Hình 12.20 : Kích thöôùc ñaõ ñöôïc taïo. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 302 VII. Taïo vaø hieäu chænh moät kích thöôùc goùc. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch taïo kích thöôùc goùc vaø caùch hieäu chænh kích thöôùc naøy 1. choïn bieåu töôïng Dimension töø thanh Dimensioning . 2. choïn caùc hai ñöôøng thaúng caàn taïo kích thöôùc, . Kích thöôùc goùc seõ xuaát hieän nhö hình veõ beân caïnh.. Hình 12.21 : kích thöôùc goùc ñaõ ñöôïc taïo. 3. Di chuyeån kích thöôùc goùc. Hình 12.22 : Kích thöôùc goùc ñaõ ñöôïc di chuyeån ñeán vò trí khaùc. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 303 VIII. Hieäu chænh laïi kích thöôùc. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch hieäu chænh laïi kích thöôùc maø ta ñaõ taïo luùc ban ñaàu. 1. Neáu caàn thieát, ta choïn kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh. 2. Right-click vaøo kích thöôùc ñoù. 3. Choïn loaïi kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh. Ví duï , Radius Center. Hình 12.23 : Choïn kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh. Kích thöôùc ñöôøng kính seõ chuyeån thaønh kích thöôùc cuûa baùn kính. 4. Click vaøo drawing window ñeå keát thuùc quaù trình taïo kích thöôùc vaø neáu caàn thieát ta hieäu chænh laïi vò trí cuûa kích thöôùc. Hình 12.24 : Kích thöôùc ñaõ ñöôïc hieäu chænh. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 304 IX. Hieäu chænh laïi vò trí cuûa kích thöôùc. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùc hieäu chænh laïi vò trí cuûa kích thöôùc. 1. Click vaøo bieåu töôïng , neáu caàn thieát . 2. choïn kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh . ví duï ta choïn kích thöôùc thaúng nhö hình beân, kích thöôùc maø ta choïn seõ saùng leân. Hình 12.25 : Choïn kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh. 3. choïn ñöôøng thaúng cuûa ñöôøng kích thöôùc nhö hình beân.. 4. di chuyeån ñöôøng kích thöôùc ñeán moät vò trí môùi. Hình 12.26 : Vò trí cuûa chöõ soá kích thöôùc ñaõ ñöôïc hieäu chænh. X. Hieäu chænh laïi vò trí cuûa giaù kích thöôùc Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch hieäu chænh naøy. 1. Click vaøo bieåu töôïng , neáu caàn 2. choïn giaù trò cuûa ñöôøng kích thöôùc (nhö hình veõ beân caïnh). Hình 12.27 : Choïn kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh. 3. Di chuyeån noù ñeán vò trí môùi. 4. Click vaøo vò trí maø ta caûm thaáy caàn . Hình 12.28 : Kích thöôùc ñaõ ñöôïc hieäu chænh. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 305 XI. Hieäu chænh laïi Text phía tröôùc vaø phía sau. Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch hieäu chænh naøy 1. Click vaøo bieåu töôïng , neáu caàn thieát. 2. Click vaøo kích thöôùc caàn ñöôïc hieäu chænh laïi. Kích thöôùc maø ta choïn seõ saùng leân (nhö hình veõ beân caïnh) 3. Click vaøo tam giaùc coù maøu ñoû nhö hình beân. Hình 12.29 : Choïn kích thöôùc maø ta caàn hieäu chænh. Hoäp thoaïi Insert Text Before seõ hieän ra: 4. Nhaäp , khoaûng caùch, L = . 5. Click OK. Hình 12.30 : Kích thöôùc ñaõ ñöôïc hieäu chænh. Text maø ta vöøa nhaäp seõ töï ñoâng theâm vaøo ôû phía tröôùc nhö hình treân . 6. Click vaøo nôùi töï do. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 306 XII. Taïo kích thöôùc doàn (Cumulated ). Baøi taäp beân döôùi seõ höôùng daãn ta caùch taïo kieåu kích thöôùc naøy. Vaøo Tools->Options->Drafting->Dimensions->Line-up vaø khoâng ñaùnh daáu vaøo Align cumulated dimension values, 1. Click vaøo bieåu töôïng Cumulated Dimensions töø thanh Dimensioning (Dimensions sub- toolbar). Hình 12.31 : Thanh Dimensioning. Hình 12.32 : Thanh Dimensions. 2. Click vaøo moät ñieåm ñaàu tieân treân hình chieáu. 3. Click moät ñieåm thöù hai treân hình chieáu. Ta vöøa taïo moät kích thöôùc ñaàu tieân trong moät chuoãi kích thöôùc. . Hình 12.33 : Kích thöôùc thöù nhaát ñaõ ñöôïc taïo. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 307 4. Click vaøo ñieåm thöù ba treân hình chieáu.. Ta vöøa taïo kích thöôùc thöù hai trong moät chuoãi kích thöôùc. Ta cöù laøm töông töï cho caùc kích thöôùc töông töï . Hình 12.34 : Kích thöôùc thöù hai ñaõ ñöôïc taïo 5. Click vaøo nôi troáng ñeå keát thuùc quaù trình taïo chuoãi kích thöôùc . 6. Vaøo Tools->Options->Drafting->Dimensions->Line-up vaø ñaùnh daáu vaøo Align cumulated dimension values . Hình 12.36 : Hoäp thoaïi Line – Up. Taïo caùc kích thöôùc gioáng nhö ôû beân treân nhöng naèm ôû beân döôùi (nhö hình minh hoaï beân döôùi): Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 308 Hình 12.37 : Chuoãi kích thöôùc thöù hai ñaõ ñöôïc taïo. XIII. Taïo kích thöôùc daïng choàng (Creating Stacked Dimensions) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch taïo kieåu kích thöôùc naøy. Vaøo Tools->Options->Drafting->Dimensions->Line-up vaø khoâng ñaùnh daáu vaøo Align stacked dimension values. 1. Click vaøo bieåu töôïng Stacked Dimensions töø thanh Dimensioning . 2. Click vaøo moät ñieåm ñaàu tieân treân hình chieáu. 3. Click vaøo ñieåm thöù hai treân hình chieáu.. Ta vöøa taïo moät kích thöôùc ñaàu tieân trong heä thoáng kích thöôùc.. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 309 Hình 12.38 : Kích thöôùc thöù nhaát ñaõ ñöôïc taïo. 4. Click vaøo ñieåm thöù ba treân hình chieáu . Luùc naøy ta ñaõ taïo ñöôïc kích thöôùc thöù hai trong chuoãi kích thöôùc. 5. Click vaøo ñieåm thöù tö treân hình chieáu. Luùc naøy ta ñaõ taïo ñöôïc kích thöôùc thöù ba trong chuoãi kích thöôùc. Chuù yù caùc kích thöôùc naøy töï ñoäng noù xeáp choàng leân nhau nhö hình veõ. Luùc naøy ta ñaõ taïo ñöôïc moät chuoãi kích thöôùc nhö hình veõ beân caïnh . Hình 12.39 : Kích thöôùc thöù hai vaø thöù ba ñaõ ñöôïc taïo, 6. Click vaøo moät khoaûng troàng ñeå keát thuùc quaù trình taïo chuoãi kích thöôùc.. 7. Vaøo Tools->Options->Drafting->Dimensions->Line-up vaø ñaùnh daáu vaøo Align stacked dimension values, Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 310 Hình 12.40 : Hoäp thoaïi Line – Up. taïo tieáp moät chuoãi kích thöôùc nhö hình treân nhöng chuoãi kích thöôùc naøy laïi naèm ôû beân döôùi (nhö hình veõ beân döôùi). Hình 12.41 : Chuoãi kích thöôùc ñaõ ñöôïc taïo. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 311 XIV. Taïo kích thöôùc daïng vaùt caïnh (Creating Chamfer Dimensions). Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch taïo kích thöôùc kieåu naøy 1. Click vaøo bieåu töôïng Chamfer Dimension töø thanh Dimensioning. 2. Trong thanh coâng cuï Tools, chuùng ta coù theå choïn: Hình 12.42 : Thanh Tools. The format of the dimension: Length x Length (chieàu daøi x chieàu daøi), ví duï : 19,1 x 19,1 Length x Angle (chieàu daøi x goùc), ví duï : 19.1 x - 46°84'8" Angle x Length (goùc x chieàu daøi), ví duï - 46°84'8" x 19.1 Length (chieàu daøi ) , ví duï :19,1. Phöông thöùc ñaïi dieän: Moät kyù hieäu Hai kyù hieäu Choïn Length x Length vaø choïn kyù hieäu (symbol mode) . 3. Choïn ñoái töôïng caàn ghi kích thöôùc. 4. Choïn moät ñöôøng thaúng chuaån ( reference line) hoaëc moät maët. 5. Click vaøo moät khoaûng troáng trong baûng veõ ñeå keát thuùc quaù trình taïo kích thöôùc. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 312 5. Hoaëc Choïn ñöôøng thaúng chuaån thöù hai ( second reference line ) hoaëc laø ( surface ). Hình 12.43 : Kieåu thöù hai. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 313 XV. Taïo kích thöôùc cho loã coù ren (creating associative thread dimensions) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch taïo kieåu kích thöôùc naøy 1. Click vaøo bieåu töôïng Thread Dimension töø thanh (Dimensions subtoolbar). 2. Choïn bieân daïng ren caàn ñöôïc taïo kích thöôùc . luùc naøy kích thöôùc ñöôøng kính seõ xuaát hieän. Hình 12.44 : Kích thöôùc theå hieän ñöôøng kính ren. Click vaøo bieåu töôïng Thread Dimension . 3. Choïn hai ñöôøng thaúng chuaån cuûa bieân daïng ren caàn ñöôïc taïo kích thöôùc trong hình caét. Hình 12.45 : Choïn hai ñoái töôïng (nhö hình beân ) 4. Ta seõ thaáy coù hai kích thöôùc xuaát hieän: thread diameter (ñöôøng kính ren), the thread depth ( chieàu saâu ren). Hình 12.46 : Hai kích thöôùc ñaõ ñöôïc taïo. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 314 XVI. Taïo kích thöôùc theo taàng (Lining up Dimensions ) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta caùch taïo kích thöôùc theo kieåu naøy. Length dimensions (nhöõng kích thöôùc theo chieàu daøi). Distance dimensions ( khoaûng caùch giöõa caùc kích thöôùc). Radius dimensions ( caùc kích thöôùc cuûa baùn kính ) Diameter dimensions (caùc kích thöôùc cuûa ñöôøng kính) Angle dimensions (caùc kích thích cuûa goc 1. Choïn caùc kích thöôùc caàn laøm taàng 2. Right click vaø choïn löïa choïn töø menu vaø click vaøo bieåu töôïng Line-Up . 3. Click vaøo baát kyø ñieåm naøo treân hình chieáu. Hình 12.47 : Chuoãi kích thöôùc ñaõ ñöôïc taïo. Hoäp thoaïi Line Up seõ xuaát hieän: 4. nhaäp vaøo khoaûng caùch giöõa caùc kích thöôùc . ví duï laø, 20 mm. 5. Click vaøo löïa choïn Only organize into systems . Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 315 6. Click OK ñeå keát thuùc . Hình 12.48 : Hoäp thoaïi Line – Up. Caùc kích thöôùc naøy baây giôø ñaõ ñöôïc xeáp thaúng haøng vôùi nhau. Hình 12.49 : Khoaûng caùch giöõa caùc ñöôøng kích thöôùc ñaõ thay ñoåi. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 316 XVII. Taïo kích thöôùc theo taàng (Lining up Dimensions) (theo moät chuaån) Baøi taäp naøy seõ höôùng daãn ta taïo kích thöôùc kieåu naøy Length dimensions (nhöõng kích thöôùc theo chieàu daøi). Distance dimensions ( khoaûng caùch giöõa caùc kích thöôùc). Radius dimensions ( caùc kích thöôùc cuûa baùn kính ) Diameter dimensions (caùc kích thöôùc cuûa ñöôøng kính) Angle dimensions (caùc kích thích cuûa goc 1. Vaøo Tools->Options->Mechanical Design->Drafting- >Dimensions Hình 12.50 : Hoäp thoaïi Options. : Hình 12.51 : Choïn caùc ñoái töôïng. 2. choïn caùc kích thöôùc caàn taïo thaønh chuoãi. 3. Right click vaø choïn Line-up töø menu nhö hình veõ. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 317 Hình 12.52 : choïn ñoái töôïng chuaån. 4. choïn ñoái töôïng maø ta caàn laøm chuaån (reference) cho caùc kích thöôùc coøn laïi. Nhìn ôû ví duï phía beân treân . hoäp thoaïi Line Up dialog xuaát hieän . 5. Nhaäp giaù trò offset (ví duï ôû baøi taäp naøy ta nhaäp vaøo 20 vaø 30) vaøo hoäp thoaïi Line Up , neáu thaáy caàn thieát , khoâng ñaùnh daáu vaøo löïa choïn Only organize into systems . Hình 12.53 : Hoäp thoaïi Line – Up. Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 318 Hình 12.54 : Chuoãi kích thöôùc ñaõ ñöôïc taïo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn Hướng dẫn sử dụng phần mềm Catia V5.pdf
Luận văn liên quan