Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại xã Hòa Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Đây là luận văn khoa học: “Khảo sát nghề nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại xã Hòa Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng” Phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Trong thời kỳ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước, ngành thủy sản đóng vai trò hết sức quan trọng cho việc phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là nghề nuôi tôm sú, đã góp phần đưa ngành thủy sản thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Góp phần vào sự phát triển mạnh mẻ đó, một phần là do nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi như sông ngồi chằng chịt, chiều dài bờ biển lớn, thuận lợi cho phát triển thủy sản nước ngọt và nước lợ. Sóc Trăng là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, với chiều dài bờ biển là 72km và nhiều sông rạch lớn nhỏ trên địa bàn, đây là tiềm năng rất lớn để phát triển ngành thủy sản ở hai khu vực biển và nội địa. Trong đó, nuôi trồng thủy sản đặc biệt được chú trọng, mà đối tượng chính là nghề nuôi tôm sú. Nhìn chung nghề nuôi tôm sú phát triển nhanh là do sự tự phát của người dân theo phong trào và lợi nhuận. Nhưng cũng kể đến một bộ phận nhỏ người nuôi có chuyên môn, họ được đào tạo và có vốn đầu tư, nên mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bán thâm canh và thâm canh tôm sú. Chính vì thực trạng tự phát đó của người dân và thiếu sự quản ly, qui hoạch của chính quyền địa phương, các ban ngành nên gây nhiểu trở ngại như nguồn nước dễ bị ô nhiễm, dịch bệnh ngày càng tăng, chất lượng tôm nuôi không tốt dẫn đến năng suất cũng như giá thành bị giảm. Qua thực tế đó tỉnh Sóc Trăng đã và đang tạo mọi điều kiện cho người dân nuôi tôm. Trong đó, yếu tố kỹ thuật luôn được các nhà lãnh đạo tỉnh quan tâm và xem nó như một bước ngoặc quan trọng trong việc phát triển nghề nuôi tôm tỉnh nhà. Bằng công việc thiết thực, tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn, phối hợp với các công ty thức ăn, tổ chức hội thảo nhằm giúp người dân nắm vững các kỹ thuật nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Để tìm hiểu người dân ở tỉnh Sóc Trăng nói chung và huyện Mỹ Xuyên nói riêng đã phát triển nghề nuôi sú mang lại hiệu quả kinh tế ra sao, và cũng được sự phân công của Khoa Thủy sản trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài:” Khảo sát nghề nuôi tôm sú quảng canh cải tiến tại xã Hoà Tú I huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng”. 2/ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục tiêu đề tài II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược về tình hình nuôi tôm sú 2.1.1 Tình hình nuôi tôm trên thế giới 2.1.2 Tình hình nuôi tôm ở Việt Nam 4 2.2 Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của huyện Mỹ Xuyên 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.3 Sơ Lược Về Tôm Sú 2.3.1 Phân loại 2.3.2 Phân bố 2.3.3 Cấu tạo 2.3.4 Sinh trưởng 2.3.5 Chu kỳ sống của tôm sú 2.3.6 Tập tính dinh dưỡng 2.3.7 Lột xác 2.3.8 Điều kiện môi trường sống của tôm sú III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời Gian Và Địa Điểm Thực Hiện Đề Tài 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu Điều Tra Và Thu Thập Số Liệu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hiện Trạng Kinh Tế Xã Hội Của Huyện Mỹ Xuyên 4.1.1 Dân số 4.1.2 Diện tích 4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất 4.1.4 Tuổi 4.1.5 Trình độ học vấn 4.1.6 Kinh nghiệm nuôi 4.1.7 Lao động trong nông hộ 4.1.8 Các nguồn học hỏi kinh nghiệm 4.2 Các Đặc Trưng Về Kỹ Thuật Nuôi Tôm Sú QCCT Tại Xã Hoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 4.2.1 Cấu trúc ao nuôi 4.2.2 Diện tích ao nuôi 4.2.3 Diện tích ao lắng 4.2.4 Cải tạo ao 4.2.5 Nguồn nước 4.2.6 Con giống 4.2.7 Số vụ nuôi trong năm 4.2.8 Chăm sóc vàquản lý ao nuôi 4.2.9 Thu hoạch 4.2.10 Tình Hình Dịch Bệnh Tại Xã Hoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 2004 4.3 Khó khăn trong quá trình nuôi tôm 4.4 Hiệu Quả Kinh Tế Của Nghề Nuôi Tôm Sú Tại XãHoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 4.4.1 Mức đầu tư cơ bản cho một ha ao nuôi 4.4.2 Khấu hao mức đầu tư cơ bản 4.4.3 Kết quả- hiệu quả kinh tế trên 1 ha ao nuôi 4.4.4 Hiệu quả kinh tế cho 1 ha ao nuôi 4.5 Phân Tích Các Yếu Tố Các Yếu Tố Anh Hưởng Đến Năng Suất Tôm Nuôi Bằng Phương Trình Hồi Qui Tuyến Tính Đa Tham Số 4.5.1 Xét mối tương quan giữa năng suất với kinh nghiệm nuôi 4.5.2 Xét mối tương quan giữa năng suất với lượng thức ăn 4.5.3 Xét mối tương quan giữa năng suất với kinh nghiệm nuôi và thức ăn 4.6 Những Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Xã Hoà Tú I, Huyện Mỹ Xuyên 4.6.1 Thuận lợi 4.6.2 Khó khăn V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết Luận 5.2 Kiến Nghị

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 2309 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến tại xã Hòa Tú I, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tra 70 hoä daân thì coù 50% hoä laø nuoâi toâm töø 8 – 11 naêm, roõ raøng ít nhieàu hoï cuõng ñöôïc hoïc hoûi kinh nghieäm qua laïi laån nhau trong caùc khaâu kyõ thuaät nuoâi toâm. Caùc phöông phaùp choïn gioáng cuûa ngöôøi daân nôi ñaây thöôøng laø cho toâm gioáng vaøo chaäu nhöïa ñeå quan saùt vaø khi hoäi ñuû caùc ñieàu kieän döôùi ñaây laø chaáp nhaän: - Kích côû toâm töông ñoái ñoàng ñeàu. - Bôi loäi nhanh nheïn, ñuoâi xoeø khi bôi. - Toâm phaûn öùng nhanh vôùi tieáng ñoäng. - Khi khuaáy nheï nöôùc toâm khoâng gom tuï ôû giöõa ñaùy chaäu nhöïa, maø toâm gioáng loäi ngöôïc doøng nöôùc. - Nhöng phöông phaùp maø ña soá hoä daân nôi ñaây thöïc hieän laø xin maãu veà thuaàn thöû nöôùc cuûa ao chuaån bò nuoâi, sau 24 giôø kieåm tra tyû leä hao huït cuûa toâm neáu laø 1 – 2% thì chaáp nhaän. b/ Thaû gioáng Khi choïn con gioáng öng yù thì ngöôøi nuoâi seõ baét gioáng veà thaû nuoâi. Theo keát quaû ñieàu tra chuùng toâi thaáy raèng, thôøi ñieåm thaû laø vaøo saùng sôùm hoaëc chieàu toái, luùc nhieät ñoä thaáp ñeå traùnh gaây soác cho toâm. Khi toâm gioáng ñöôïc chuyeån veà ao nuoâi, baø con nôi ñaây khoâng thaû toâm gioáng xuoáng ngay maø cho tuùi ñöïng toâm gioáng xuoáng ao chuaån bò nuoâi, sau 15 phuùt môùi thaû gioáng muïc ñích laø ñeå caân baèng nhieät ñoä. Coù ngöôøi thaû tröïc tieáp, coù ngöôøi thì cho nöôùc vaøo chaäu nhöïa sau ñoù môû tuùi cho toâm gioáng vaøo roài pha nöôùc töø töø môùi thaû ra ao. 4.2.7 Soá vuï nuoâi trong naêm Thöôøng ngöôøi daân nôi ñaây thaû toâm moät vuï chính vaø moät vuï phuï. Vuï chính (vuï 1) thöôøng vaøo khoaûng thaùng 12 aâm lòch khi ñoù nöôùc baét ñaàu maën trôû laïi, vuï 2 laø sau khi thu hoaïch vuï 1. Nhöng do ñieàu kieän chæ coù nuoâi toâm laø chính neân coù luùc ngöôøi daân nôi ñaây söû duïng ñaát trieät ñeå vaø nuoâi toâm caû vuï 3 . Baûng 4.11: Soá vuï nuoâi toâm trong naêm Soá vuï nuoâi Soá löôïng (hoä) Tyû leä (%) 1 vuï 26 37,14 2 vuï 42 60,00 3 vuï 2 2,86 Qua baûng 4.11 chuùng toâi thaáy raèng, ñoái vôùi nuoâi 1 vuï trong naêm coù 26 hoä, chieám 37,14%; nuoâi 2 vuï/naêm coù 42 hoä, chieám 60%; 3 vuï/naêm coù 2 hoä chieám 2,86%. Ta thaáy nuoâi 2 vuï chieám tyû leä cao, ñieàu naøy noùi leân söï thaát thu trong vuï 1. Thöôøng nhöõng hoä nuoâi toâm ôû vuøng ñieàu tra thích nuoâi moät vuï toâm vaø moät vuï luùa, vöøa caûi thieän moâi tröôøng vöøa coù luùa ñeå aên. 4.2.8 Chaêm soùc vaø quaûn lyù ao nuoâi Vieäc chaêm soùc vaø quaûn lyù ao nuoâi theå hieän qua caùc maët sau: Theo doõi chaát löôïng nöôùc, cho toâm aên haøng ngaøy vaø kieåm tra söùc khoeû toâm. a/ Quaûn lyù chaát löôïng nöôùc ao nuoâi Baèng caùch theo doõi vaø ghi nhaän caùc yeáu toá thuyû lyù hoaù nhö pH, ñoä kieàm, ñoä maën…, theo khuyeán caùo cuûa vieän nghieân cöùu nuoâi troàng thuûy saûn II, naêm 2003 caùc chi tieâu treân ñöôïc theå hieän quaû baûng 4.12. Baûng 4.12: Caùc chæ tieâu veà chaát löôïng nöôùc trong ao nuoâi Chæ tieâu Khoaûng thích hôïp pH 7,5 – 8,5 Ñoä trong (cm) 30 – 40 Oxy hoaø tan (mg/l) > 4 Nhieät ñoä (0C) 27 – 33 Ñoä maën (%0) 15 – 30 Ñoä kieàm (mgCaCO3/l) 80 – 150 Ammonia (mg/l) < 0,1 (Nguoàn: Vieän Nghieân Cöùu Nuoâi Troàng Thuyû II, 2003). Tuy nhieân, trong thöïc teá saûn xuaát caùc yeáu toá naøy thöôøng xuyeân bò thay ñoåi do moâi tröôøng thay ñoåi, cuøng vôùi löôïng thöùc aên haøng ngaøy vaø löôïng phaân toâm thaûi ra. Qua khaûo saùt vuøng nuoâi chuùng toâi nhaän thaáy, ñeå khaéc phuïc tình traïng thay ñoåi caùc yeáu toá moâi tröôøng nöôùc, thì ngöôøi daân nôi ñaây thay nöôùc vaø keát hôïp vôùi boùn voâi khi trôøi möa, baèng caùc loaïi voâi nhö: CaCO3, Dolomite, Daimetil. b/ Quaûn lyù thöùc aên Trong moâ hình nuoâi toâm QCCT, baø con nôi ñaây thöôøng cho aên 2 laàn/ngaøy, saùng vaø chieàu, baèng caùch raûi thöùc aên xuoáng möông xung quanh ao vôùi caùc loaïi thöùc aên seõ ñöôïc trình baøy qua baûng döôùi ñaây. Baûng 4.13: Caùc loaïi thöùc aên ñöôïc söû duïng trong nuoâi toâm Loaïi thöùc aên Soálöôïng (hoä) Tyû leä (%) Naêng suaát bình quaân (kg/ha/naêm) CP 31 44,28 325,9 Baïc Lieâu 15 21,43 216,1 UP 12 17,14 311,1 Thaàn Taøi 4 5,72 398,4 Thaùi Xanh 7 10,0 454 Caàn Thô 1 1,43 186,3 Loaïi thöùc aên maø ngöôøi daân nôi ñaây söû duïng nhieàu nhaát laø thöùc aên CP, chieám 44,28%, naêng suaát bình quaân ñaït 325,9 kg/ha; thöùc aên Baïc Lieâu chieám 21,43%, naêng suaát bình quaân ñaït 216,1 kg/ha; thöùc aên UP chieám 17,14%, naêng suaát bình quaân ñaït 311,1 kg/ha; thöùc aên Thaàn Taøi chieám 5,72%, naêng suaát bình quaân ñaït 398,4 kg/ha; thöùc aên Thaùi Xanh chieám 10%, naêng suaát bình quaân ñaït 454 kg/ha; thöùc aên Caàn Thô chæ coù 1,43% vaø naêng suaát bình quaân laø 186,3 kg/ha. Thaät ra ñoái vôùi nuoâi toâm QCCT, thì yeáu toá thöùc aên loaïi khaùc nhau aûnh höôûng khoâng lôùn ñeán naêng suaát do maät ñoä nuoâi thöa neân löôïng thöùc aên töï nhieân cuõng ñaùng keå, goùp phaàn giaûm chi phí thöùc aên. Ñöôïc thaáy roõ qua baûng 4.16 nhö thöùc aên CP vaø UP laø hai loaïi thöùc aên chaát löôïng cao nhöng suaát bình laïi thaáp hôn thöùc aên cuûa Thaàn Taøi vaø Thaùi Xanh. Tuy nhieân cuõng do caù yeáu toá khaùc nhö thôøi tieát khoâng thuaän lôïi, dòch beânh... cuõng aûnh höôûng lôùn ñeán naêng suaát. Ñeå quaûn lyù toát löôïng thöùc aên cho aên haøng ngaøy, baø con nôi ñaây duøng nhaù kieåm tra baèng caùch: sau moãi laàn cho aên boû vaøo nhaù moät ít thöùc aên vaø sau vaøi giôø kieåm tra löôïng thöùc aên naøy thöøa hay thieáu ñeå ñieàu chænh cho hôïp lyù traùnh dö thöøa thöùc aên gaây oâ nhieãm cho ao nuoâi. Hình 4 : Cho toâm aên Hình 5: Kieåm tra löôïng thöùc aên baèng nhaù c/ Kieåm tra söùc khoeû toâm nuoâi Ñeå theo doõi söùc khoeû toâm nuoâi, qua ñieàu tra thì coù 100% hoä duøng chaøi ñeå kieåm tra khi toâm ñöôïc 1,5 thaùng trôû leân, vì luùc naøy toâm ít loït löôùi chaøi. Chuû yeáu ñeå xem toâm coù nhanh lôùn hay laø khoâng, chöù phaùt hieän ra beänh maø xöû lyù laø raát haïn cheá vaø khoâng hieäu quaû. Hình 6: Kieåm tra söùc khoeû toâm baèng chaøi 4.2.9 Thu hoaïch Toâm thöôøng nuoâi ñöôïc khoaûng 4 thaùng trôû leân laø baét ñaàu thu hoaïch. Trong moâ hình nuoâi toâm QCCT thöôøng laø thu hoaïch khoâng phaûi moät laàn. Hoï thu hoaïch theo con nöôùc, sau ñoù coøn laïi ít thì môùi thaùo caïn baét moät laàn cho heát. Theo khuyeán caùo, trong xaây döïng heä thoáng caáp thoaùt nöôùc neân laøm coáng xi maêng kieâng coá. Nhöng ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi daân ôû vuøng ñieàu tra, haàu nhö chæ söû duïng oáng boïng ñeå cung caáp nöôùc vaø thu hoaïch, khi thu hoaïch toâm hoï xaû nöôùc baèng oáng boïng vaø taát nhieân phía sau oáng boïng phaûi coù tuùi ñeå höùng laáy toâm maø ngöôøi daân ôû ñaây goïi laø “ñuù ñuoâi chuoät”. Chính ñieàu naøy ñaõ laøm maát thôøi gian khi thu hoaïch vaø caáp thoaùt nöôùc vì theå tích nöôùc ruùt raát chaäm so vôùi coáng xi maêng. Buø laïi hoï söû duïng maùy bôm, haàu nhö hoä nuoâi naøo cuõng coù ñeå giuùp cho vieäc caáp thoaùt nöôùc vaø thu hoaïch toâm. 4.2.10 Tình hình dòch beänh taïi xaõ Hoaø Tuù I naêm 2004 Baûng 4.14: Tình hình thieät haïi cuûa moät soá xaõ trong huyeän Myõ Xuyeân Haïng muïc Ñôn vò tính Thò traán Myõ Xuyeân Ngoïc Toá Ngoïc Ñoâng Hoaø Tuù I Hoaø Tuù II Gia Hoaø I Toång dieän tích Ha 196 2.000 2.400 2.398 2.750 1.920 DT thieät haïi chính vuï Ha 81 868 1.731 1.097 1.040 778 DT khaéc phuïc thaû gioáng ñôït II Ha 48 868 1.178 1.113 979 615 Thieät haïi /DTKP Ha 0 694 979 970 841 369 (DT: dieän tích) ( DTKP : dieän tích khaéc phuïc ) (Nguoàn : Phoøng Noâng nghieäp – Ñòa chính huyeän Myõ Xuyeân, 2004) Trong naêm 2004, do ñieàu kieän thôøi tieát khoâng thuaän lôïi, naéng noùng keùo daøi, ñoä maën cao, trong khi ño möïc nöôùc ao nuoâi thaáp vaø khi xuaát hieän nhöõng côn möa ñaàu muøa seõ laøm cho moâi tröôøng ao nuoâi thay ñoåi ñoät ngoät, gaây soác cho toâm töø ñoù phaùt sinh maàm beänh. Beänh xuaát hieän chuû yeáu laø beänh ñoám traéng, qua khaûo saùt chuùng toâi thaáy raèng coù tôùi 59 hoä nuoâi toâm bò nhieãm beänh maø ña soá laø beänh ñoám traéng. Chuùng toâi ñaõ thoáng keâ trong baûng döôùi ñaây. Baûng 4.15: Tình hình dòch beänh taïi vuøng ñieàu tra Dòch beänh Soá löôïng (hoä) Tyû leä (%) Coù 54 77,14 Khoâng 16 22,86 Toång 70 100 Qua baûng 4.15 tình hình dòch beânh xaûy ra treân ñòa baøn xaõ Hoaø Tuù I laø raát lôùn, coù tôùi 77,14% laø toâm bò beänh, toâm khoâng bò beänh chæ coù 22,86%, tuy nhieân beänh thöôøng xaûy ra vaøo vuï ñaàu luùc toâm nuoâi khoaûng 1 - 1,5 thaùng. Bieát ñöôïc ñieàu naøy, Sôû Thuyû Saûn cuøng vôùi Trung taâm khuyeán ngö ñaõ coù bieän phaùp khaéc phuïc tình hình treân baèng caùch khoâng cho thaû gioáng sôùm ñeå traùnh thôøi ñieåm xaûy ra muøa dòch beänh. Maëc duø vaäy vaãn coù nhöõng hoä thaû toâm gioáng chui, ñaõ gaây khoù khaên trong quaûn lyù dòch beänh. 4.3 Nhöõng khoù khaên trong quaù trình nuoâi toâm Taïi vuøng khaûo saùt, ñaïi ña soá chuû ao nuoâi ñeàu cho raèng khoù khaên lôùn nhaát laø dòch beänh vaø chaát löôïng toâm gioáng xaáu ñaõ aûnh höôûng ñeán ngheà nuoâi. Ñöôïc theå hieän qua baûng sau. Baûng 4.16: YÙ kieán cuûa chuû hoä nuoâi toâm veà caùc trôû ngaïi trong ngheà nuoâi YÙ kieán Soá hoä Khoâng theå khaéc phuïc Soá hoä Coù theå khaéc phuïc Nöôùc bò oâ nhieãm 18 52 Chaát löôïng gioáng xaáu 47 23 Dòch beänh 54 16 Khoù vay ngaân haøng 25 45 Khoâng ñöôïc taäp huaán 30 40 Bò eùp giaù 23 47 4.4 Hieäu quaû kinh teá 4.4.1 Möùc ñaàu tö cô baûn cho 1 ha nuoâi toâm Phaàn lôùn caùc hoä nuoâi vôùi qui moâ trung bình treân döôùi 1 ha. Do ñoù ñeå tính toaùn ñöôïc möùc ñaàu tö ban ñaàu cho moät ha ao nuoâi. Chuùng toâi tieán haønh ñieàu tra 70 hoä sau ñoù tính bình quaân cho moät ha ao nuoâi. Baûng 4.17: Chi phí ñaàu tö cô baûn cho 1 ha Haïng muïc Thaønh tieàn (1000ñ) Tyû leä (%) Ñaøo ao 4.500 50,21 Xaây coáng 360 7,03 Maùy bôm 3.832 42,76 Toång 8.962 100 Qua baûng 4.17, chuùng toâi thaáy raèng chi phí ñaàu tö xaây döïng cô baûn cho moät ha nuoâi toâm laø8.962.000 ñoàng, trong ñoù phí xaây döïng coáng töông ñoái thaáp chæ coù 630.000 ñoàng. Vì nôi ñaây ña soá hoï söû duïng oáng boïng ñeå caáp vaø thoaùt nöôùc, ít coù xaây döïng baèng coáng xi maêng kieân coá nhö ñaõ ñöôïc khuyeán caùo. Coù leõ ñieàu naøy ñaõ haïn cheá phaàn naøo trong kyõ thuaät nuoâi toâm cuûa vuøng daãn ñeán vieäc laøm giaûm naêng suaát toâm. a/ Chi phí ñaøo ao Ñoái vôùi moâ hình nuoâi toâm QCCT vieäc ñaàu tö xaây döïng ao khoâng phaûi toán chi phí lôùn. Chi phí trung bình ñaøo ao cho moät ha ao nuoâi laø 4.500.000 ñoàng chieám 50,21% chi phí xaây döïng cô baûn. b/ Chi phí vaät chaát Goàm chi phí xaây döïng coáng vaø chi phí mua maùy bôm vôùi toång chi phí laø 4.462.000 ñoàng, chieám 49,79%. 4.4.2 Khaáu hao ñaàu tö cô baûn Chi phí khaâu hao ñaàu tö cô baûn cho moät muøa nuoâi toâm, ñöôïc trình baøy qua baûng 4.18 Baûng 4.18: Khaáu hao cô baûn cho 1 ha ao nuoâi Haïng muïc Toång chi phí (1000 ñ) Thôøi gian khaáu hao (naêm) Khaáu hao (1000 ñ) I. Chi phí lao ñoäng - Ñaøo ao 4.500 10 450 II. Chi phí vaät chaát - Coáng caáp nöôùc 630 5 126 - Maùy bôm nöôùc 3.832 3 1.277 Toång coäng 8.962 1.853 Khaáu hao phí ñaøo ao: thôøi gian khaáu phí ñaøo ao laø 10 naêm neân phí khaáu hao laø: 4.500.000/10 = 450.000 ñoàng. Khaáu hao phí vaät chaát: thôøi gian khaáu hao maùy bôm laø 3 naêm, coáng laø 5 naêm neân phí khaáu laø: 630.00/5 + 3832/3 = 1.403.000 ñoàng. Vaäy khaáu hao chi phí ñaàu tö cô baûn laø:1.853.000 ñoàng. 4.4.3 Keát quaû- hieäu quaû kinh teá treân moät ha nuoâi toâm a/ Xaùc ñònh caùc chi phí saûn xuaát Ñeå bieát ñöôïc hieäu quaû kinh teá treân moät ha nuoâi, chuùng toâi tieán haønh tính caùc chi phí saûn suaát thoâng qua baûng 4.19 Baûng 4.19: Caùc chí phí ñaàu tö saûn xuaát cho moät ha nuoâi toâm Danh muïc Ñôn vò tính Soá löôïng Ñôn giaù (1000ñ) Thaønh tieàn (1000ñ) Tyû leä (%) I. Chi phí vaät chaát 19.668 66,20 - Con gioáng Con 92870 0,0496 4.610 15,51 - Thöùc aên Kg 660 17 11.222 37,76 - Voâi, hoaù chaát 3.210 10,80 - Naêng löôïng Lít 131 4,8 630 2,10 II.Chi phí lao ñoäng 8.029 27,02 - Thueâ caûi taïo ao Coâng 24 50 1.217 4,09 - Lao ñoäng gia ñình Coâng 205 30 6.164 20,74 - Thu hoaïch Coâng 13 50 647 2,17 III. Phí cô hoäi 166 0,56 IV. Toång bieán phí 27.697 93,20 V. Khaáu hao 1.853 6,23 VI. Toång chi phí 29.716 100 Qua baûng 4.19 cho thaáy chi phí saûn xuaát cho moät ha nuoâi toâm QCCT laø29.716.000 ñoàng, trong ñoù: b/ Chi phí vaät chaát Goàm con gioáng, thöùc aên, voâi, hoaù chaát vaø naêng löôïng chieám tyû leä cao nhaát laø 66,2% öùng vôùi soá tieàn laø19.668.000 ñoàng, cuï theå: - Con gioáng: chieám 15,51%, vôùi soá tieàn laø 4.610.000 ñoàng. - Thöùc aên: chieám 37,76%, vôùi soá tieàn laø 11.222.000 ñoàng. - Voâi, hoaù chaát: chieám 10,8%, vôùi soá tieàn laø 3.210.000 ñoàng. - Naêng löôïng: chieám 2,1%, vôùi soá tieàn laø 626.000 ñoàng. Nhö vaäy chi phí cho thöùc aên laø cao nhaát (37,76%) vaø chi phí naêng löôïng laø thaáp nhaát (2,1%) trong toång chi phí. c/ Chi phí lao ñoäng Goàm chi phí lao ñoäng gia ñình, thueâ caûi taïo ao vaø thu hoaïch. Trong ñoù: - Chi phí lao ñoäng thueâ:laø phí thu hoaïch vaø phí caûi taïo ao, chieám 6,26%, öùng vôùi soá tieàn laø1.864.000 ñoàng. - Chi phí lao ñoäng gia ñình: chieám 20,74%, vôùi soá tieàn laø 6.164.000 ñoàng. Chi phí naøy khaù cao coù leõ do hoaït ñoäng nuoâi toâm laø chính neân nhieàu thaønh vieân trong gia ñình taäp trung vaøo nuoâi toâm. d/ Chi phí cô hoäi Phí cô hoäi ñöôïc tính baèng laõi suaát bieán phí nhö sau: Phí cô hoäi = laõi xuaát bieán phí = % laõi xuaát* toång chi phí; chieám 0,56% vôùi soá tieàn laø166.000 ñoàng (trong ñoù % laõi suaát laø möùc laõi suaát trung bình cuûa ngaân haøng, chuùng toâi giaû söû laõi suaát ñoù laø 0,56%). 4.4.4 Hieäu quaû kinh teá treân moät ha ao nuoâi toâm Sau khi thu hoaïch chuû hoä tieán haønh tính hieäu quaû kinh teá cuûa vuï nuoâi ñeå bieát lôøi hay loã ñeå coù bieän phaùp ñaàu tö cho vuï nuoâi tieáp theo. Qua ñieàu tra chuùng toâi tieán haønh tính hieäu quaû kinh teá cuûa vuï nuoâi vaø ñöôïc theå hieän qua baûng 4.20 döôùi ñaây. Baûng 4.20: Hieäu quaû kinh teá cuûa 1 ha ao nuoâi toâm QCCT Haïng muïc Ñôn vò tính Bình quaân/ha 1. Chi phí saûn xuaát 1000 ñoàng 29.716 2. Naêng suaát binh quaân Kg 316 3. Giaù baùn bình quaân 1 kg toâm 1.000 73 4. Giaù trò toång saûn löôïng 1.000 38.896 5. Lôïi nhuaän (LN) 1.000 9.180 6. Thu nhaäp (TN) 1.000 15.794 7. LN/Chi phí saûn xuaát Laàn 0,33 8. TN/Chi phí saûn xuaát Laàn 0,54 9. Hieäu quaû ñoàng voán Laàn 1,3 Qua baûng 4.20 ta thaáy naêng suaát bình quaân cuûa toâm nuoâi laø 316 kg/ha, vôùi giaù baùn bình quaân laø 73.000 ñoàng/kg, vaäy giaù trò toång saûn löôïng laø 38.896.000 ñoàng, chi phí boû ra laø 29.716.000 ñoàng. Vaäy lôïi nhuaän laø: 38.896.000 – 29.716.000 = 9.180.000 ñoàng. Vaäy thu nhaäp laø : 9.180.000 + 6.164.000 = 15.344.000 ñoàng. Tyû suaát lôïi nhuaän/chi phí saûn xuaát laø 0,308 coù nghóa laø neáu chuû hoä ñaàu tö 1 ñoàng cho nuoâi toâm thì seõ thu ñöôïc 0,308 ñoàng lôïi nhuaän. Tyû suaát thu nhaäp/chi phí saûn xuaát laø 0,52 coù nghóa laø neáu chuû hoä boû ra 1 ñoàng cho nuoâi toâm thì seõ thu ñöôïc 0,52 ñoàng lôïi nhuaän. Hieäu quaû ñoàng voán laø 1,3 laàn nghóa laø boû ra 1 ñoàng voán seõ thu vaøo 1,3 ñoàng. Maëc duø thu nhaäp trong nuoâi toâm laø chöa cao laém nhöng so vôùi möùc soáng cuûa ngöôøi daân trong vuøng thì noù cuõng goùp phaàn ñaùng keå cho vieäc naâng cao ñôøi soáng cho ngöôøi nuoâi toâm. Ñoàng thôøi cuõng ñaõ giaûi quyeát vieäc laøm cho moät soá lao ñoäng coù tham gia trong moâ hình saûn xuaát naøy. 4.5 Phaân Tích Caùc Yeáu Toá AÛnh Höôûng Ñeán Naêng Suaát Toâm Nuoâi Baèng Phöông Trình Hoài Tuyeán Tính Ña Tham Soá Thieát laäp phöông trình hoài quy tuyeán tính ña tham soá (haøm saûn xuaát) giuùp ta bieát ñöôïc moái töông quan giöõa naêng suaát nuoâi toâm vôùi caùc yeáu toá saûn xuaát nhö löôïng con gioáng, löôïng thöùc aên, trình ñoä hoïc vaán, kinh nghieäm nuoâi, dieän tích nuoâi,…töø ñoù giuùp döï ñoaùn naêng suaát toâm khi coù caùc yeáu toá ñaàu vaøo trong saûn xuaát. Phöông trình coù daïng: Y = B0 + B1X1 + B2X2 +…+ BnXn (1) Trong ñoù: Y: laø bieán phuï thuoäc, laø naêng suaát ñaït ñöôïc (kg/ha). X1: Soá löôïng con gioáng (con/ha). X2: Löôïng thöùc aên (kg/ha). X3: Kinh nghieäm nuoâi (naêm). X4: Dieän tích nuoâi (ha). X5: Tuoåi chuû hoä. X6: Trình ñoä hoïc vaán. 4.5.1 Xeùt moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi löôïng con gioáng Keát quaû phaân tích thoáng keâ cho thaáy naêng suaát khoâng coù moái töông quan vôùi löôïng con gioáng (phuï luïc 4, baûng 4.1). 4.5.2 Xeùt moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi löôïng thöùc aên Baûng 4.21 Keát quaû öôùc löôïng moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi löôïng thöùc aên Bieán soá Heä soá hoài quy Trò soá t Giaù trò P Haèng soá 30,38807 1,152237 0,253259 X2: Löôïng thöùc aên 0,555172 21,269 0,21.10-32 Vôùi P = 0,21.10-32 < α=0,001 thoâng qua baûng 4.23, raát coù yù nghóa vôùi ñoä tin caäy 99,9%. Vaäy heä soá hoài quy 30,38807 vaø 0,555172 ñeàu coù yù nghóa thoáng keâ. Vaäy naêng suaát toâm nuoâi coù töông quan vôùi löôïng thöùc aên. 4.5.3 Xeùt moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi kinh nghieäm nuoâi Baûng 4.22: Keát quaû öôùc löôïng moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi kinh nghieäm nuoâi Bieán soá Heä soá hoài quy Trò soá t Giaù trò P Haèng soá 919,6449 6,459911 4,43.10-7 X3: Kinh nghieäm nuoâi -58,92 -3,28142 0,001632 Qua baûng 4.2, ta thaáy P = 0,001632 < α = 0,01. Vaäy heä soá 919,6449 vaø -58,92 ñeàu coù yù nghóa thoáng keâ. Vôùi möùc ñoä tin caäy 99%. Keát luaän: naêng suaát nuoâi toâm coù töông quan vôùi kinh nghieäm nuoâi toâm. Caùc yeáu toá khaùc nhö : Tuoåi, trình ñoä vaên hoaù vaø dòch beänh, khoâng noùi moái töông quan vôùi naêng suaát toâm nuoâi. (xem phuï luïc 4) Xeùt moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi yeáu toá kinh nghieäm nuoâi vaø löôïng thöùc aên Baûng 4.23: Keát quaûöôùc löôïng moái töông quan giöõa naêng suaát vôùi löôïng thöùc aên vaø kinh nghieäm nuoâi Bieán soá Heä soá hoài quy Trò soá t Giaù trò P Haèng soá 91,5012 1,522348 0,132628 X2: Löôïng thöùc aên 0,443775*** 19,62337 1,76.10-29 X3: Kinh nghieäm nuoâi -8,86918 -1,19591 0,235945 Vôùi R = 0,937 R2 = 0,878 Chuù thích: *** coù yù nghóa thoáng keâ ôû möùc 1%, töùc laø cho pheùp sai soá 1%, möùc ñoä tin caäy 99,9%. R = 0,937 : theå hieän möùc ñoä töông quan khaù chaët cheõ giöõa bieán phuï thuoäc (Y) vaø bieán ñoäc laäp (X). R2 = 0,878: Heä soá xaùc ñònh möùc ñoä trung bình veà khaû naêng giaûi thích bieán ñoäc laäp vaø bieán phuï thuoäc, töùc laø ñöôøng hoài quy giaûi thích ñöôïc 87,8% söï thay ñoåi cuûa bieán ñoäc laäp aûnh höôûng ñeán bieán phuï thuoäc. Qua baûng 4.23 ta thaáy chæ coù giaù trò P (cuûa löôïng thöùc aên) = 1,76.10-29 < α = 0,001, coù yù nghóa thoáng keâ möùc ñoä tin caäy 99,9%. Coøn yeáu toá kinh nghieäm nuoâi khoâng coù yù nghóa thoáng keâ khi xeùt chung vôùi löôïng con gioáng. Nhö vaäy ta coù theå vieát phöông trình (2) thoâng qua phöông trình (1) nhö sau: Y = 91,501 + 0,443*X2 (2) Xeùt yeáu toá löôïng thöùc aên: neáu neáu taêng 1% löôïng thöùc aên thì naêng suaát seõ taêng 0,443%, trong ñieàu kieän caùc yeáu toá khaùc giöõ nguyeân. Ñieàu naøy chöùng toû löôïng thöùc aên coù moái töông quan thuaän vôùi naêng suaát toâm nuoâi ôû möùc ñoä tin caäy 99%. Vaäy heä soá 0,443 cuûa phöông trình hoài quy (2) coù yù nghóa thoáng keâ. Keát luaän: chæ coù yeáu toá löôïng thöùc aên laø töông quan ñeán naêng suaát. Kieåm ñònh phöông trình hoài quy: töø phöông (2) coù theå vieát ñöôïc: Ÿ = 91,501 + 0,443*X2 (3) Ñoàng thôøi qua ñieàu tra: - Naêng suaát bình quaân Ÿ1 = 316 kg/ha (coù ñöôïc qua ñieàu tra thöïc teá) - Soá löôïng thöùc aên bình quaân X2 = 526 kg/ha (coù ñöôïc qua ñieàu tra thöïc teá) Theá gía trò X2 = 526 ø vaøo phöông trình (3) ta ñöôïc Ÿ = 91,501 + 0,443* 526 = 324 kg/ha So saùnh Ÿ = 324 vaø Ÿ1 = 316 cho thaáy sai soá khoâng ñaùng keå. Nhö vaäy phöông trình (2) laø phöông trình phuø hôïp. Döïa vaøo phöông trình naøy ta coù theå döï ñoaùn ñöôïc naêng suaát toâm nuoâi trong töông lai khi bieát yeáu toá thöùc aên. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên taïi xaõ Hoaø Tuù I huyeän Myõ Xuyeân Ñoái vôùi moâ hình nuoâi toâm QCCT thì coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên nhaát ñònh veà caùc maët. 4.6.1 Thuaän lôïi Xaõ Hoaø Tuù I thuoäc huyeän Myõ Xuyeân laø vuøng nöôùc lôï raát thuaän lôïi cho phaùt trieån nuoâi toâm suù cuõng nhö thuûy saûn nöôùc ngoït vaøo muøa möa. Ñaëc bieät nôi ñaây coù phong traøo nuoâi toâm raát laâu vaø laø ngheà saûn xuaát chính hieän nay, taát nhieân seõ coù nhöõng chính saùch ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc nhaèm hoã trôï ñeå phaùt trieån nhö voán, kyõ thuaät vaø ñaàu ra cho saûn phaåm…Chi phí cho saûn xuaát khoâng cao, phuø hôïp vôùi kinh teá cuûa hoä nuoâi, maät ñoä nuoâi thaáp, toâm lôùn nhanh. Löïc löôïng lao ñoäng taïi ñòa phöông doài daøo, dieän tích nuoâi toâm töông ñoái lôùn (treân 1 ha/hoä) ñieàu naøy raát thuaän lôïi trong vieäc naâng cao naêng suaát baèng moâ hình nuoâi toâm baùn thaâm canh vaø thaâm canh. Tuy nhieân moät hoä vaãn choïn hình thöùc nuoâi quaûng canh caûi tieán vì nhieàu lyù do nhö ñaàu tö ít voán, ít toán coâng chaêm soùc, ñöôïc Nhaø nöôùc giao khoaùn ñaát…. 4.6.2 Khoù khaên Maëc duø coù nhieàu thuaän lôïi nhö ngheà nuoâi toâm ñaëc bieät laø hình thöùc nuoâi quaûng canh caûi tieán, tuy nhieân vaãn coøn gaëp nhieàu khoù khaên nhö coâng taùc quaûn lyù cuûa ngaønh thuûy saûn khoâng theo kòp ñaø phaùt trieån cuûa vieäc nuoâi toâm do ña phaàn laø nuoâi toâm coù tính töï phaùt neân oâ nhieãm nguoàn nöôùc vaødòch beänh laø khoù traùnh khoûi. Chaát löôïng con gioáng xaáu, trình ñoä quaûn lyù ao nuoâi coøn haïn cheá neân ruûi ro do dòch beänh cao. Theo khaûo saùt taïi vuøng nuoâi coù treân 50% hoä nuoâi toâm bò dòch beänh chuû yeáu laø beänh ñoám traéng. Heä thoáng giao thoâng, thuûy lôïi chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu gaây trôû ngaïi trong saûn xuaát nuoâi toâm nhö vaän chuyeån thöùc aên, con gioáng vaø nguoàn nöôùc . V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát luaän Qua keát quaû ñieàu tra, chuùng toâi nhaän thaáy raèng. Ñieàu kieän tö nhieân taïi huyeän Myõ Xuyeân noùi chung vaø xaõ Hoaø Tuù I noùi rieâng laø raát thuaän lôïi cho nuoâi toâm, do nôi ñaây laø vuøng nöôùc lôï, phong traøo nuoâi toâm phaùt trieån maïnh, löïc löôïng lao ñoäng doài daøo. Vaán ñeà tieáp caän khoa hoïc kyõ thuaät coøn haïn cheá, tuy coù aùp duïng theo khuyeán caùo cuûa Trung taâm Khuyeán ngö vaø caùc coâng ty thöùc aên nhöng luùc thöïc hieän laïi khoâng theo yeâu caàu gaây laûng phí vaø hieäu quaû khoâng cao. Ñieàu naøy cuõng deã hieåu, bôûi ñoái vôùi nhöõng chuû hoä nuoâi toâm ôû ñaây tuoåi trung bình töông ñoái cao trình ñoä hoïc vaán thaáp, ñaây laø khoù khaên lôùn trong tieáp caän kyõ thuaät môùi. Dieän tích nuoâi toâm töông ñoái lôùn (treân 1 ha/hoä) ñieàu naøy raát thuaän lôïi cho ngheà nuoâi toâm quaûng canh caûi tieán. Tuy nhieân vaán ñeà yù thöùc coäng ñoàng cuûa ña soá hoä nuoâi toâm ôû vuøng khaûo saùt coøn thaáp trong vieäc baûo veä moâi tröôøng chung. Neân khi coù bòch beänh xaûy ra deã daøng laây lan treân dieän roäng. Naêng suaát bình quaân laø 316 kg/ha/naêm, mang laïi lôïi nhuaän laø 9.626.000 ñoàng vaø ñaït ñöôïc möùc thu nhaäp laø15.794.000 ñoàng/ha/naêm. Töø keát quaû ñieàu tra chuùng toâi ñöa ra ñöôïc caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán naêng suaát toâm nuoâi, giuùp cho ngöôøi saûn xuaát nhaän ñöôïc möùc ñaàu tö cho quaù trình nuoâi toâm. 5.2 Ñeà nghò Qua ñieàu tra caùc hoä coù moâ hình nuoâi toâm quaûng canh caûi tieán, chuùng toâi coù moät vaøi ñeà nghò nhaèm ñöa ra höôùng giaûi quyeát nhöõng khoù khaên nhaát ñònh ñoàng thôøi ñöa ra höôùng phaùt trieån môùi cho vuøng khaûo saùt. Vôùi mong muoán ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao hôn. -UBND tænh caàn coù chính saùch quy hoaïch laïi dieän tích ñeå deã daøng trong khaâu quaûn lyù, ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng nhö giao thoâng vaø thuûy lôïi vaø maïng löôùi ñieän. -Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn veà yù thöùc coäng ñoàng cuûa moãi ngöôøi daân trong baûo veä moâi tröôøng ñaëc bieät laø quaûn lyù nguoàn nöôùc vaø dòch beänh.Traùnh thaû gioáng sôùm khi ñieàu kieän thôøi tieát chöa phuø hôïp. Keát hôïp vôùi vieäc quaûn lyù con gioáng thaät toát, caàn kieåm tra maàm beänh tröôùc khi thaû gioáng. -Taêng cöôøng coâng taùc khuyeán ngö baèng moâ hình trình dieãn ñeå ngöôøi nuoâi deã tieáp thu. -Nhaø nöôùc hoã trôï voán baèng caùch cho vay voán trung haïn hoaëc daøi haïn ñeå coù theå tu boå laïi ao nuoâi ñaït theo yeâu caàu kyõ thuaät vaø ñaàu tö saûn xuaát. VI. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TRAÀN TROÏNG CHÔN, 2002. Beänh caù toâm. Baøi Giaûng Khoa Thuyû Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TPHCM. TRÖÔNG COÂNG PHU, 2004. Khaûo saùt moâ hình nuoâi toâm suù thaâm canh vaø phöông phaùp quaûn lyù thöùc aên taïi traïi nuoâi toâm thuoäc huyeän Long Phuù, tænh Soùc Traêng. Luaän vaê toát nghieäp Khoa Thuyû Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh. NGUYEÃN VAÊN VÖÔNG, 2005. Khaûo saùt ngheà nuoâi toâm suù baùn thaâm canh taïi hai xaõ Myõ Thaønh vaø Myõ Chaùnh, huyeän Phuø Myõ, tænh Bình Ñònh. Luaän vaên toát nghieäp Khoa Thuyû Saûn Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm TPHCM. VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU NUOÂI TROØNG THUÛY SAÛN II, 2003. Taøi lieäu taäp huaán kyõ thuaät nuoâi toâm suù. SÔÛ THUÛY SAÛN TÆNH SOÙC TRAÊNG, 2003. Baùo caùo toång keát tình hình saûn xuaát naêm 2003. PHOØNG NOÂNG NGHIEÄP VAØ ÑÒA CHÍNH HUYEÄN MYÕ XUYEÂN, 2005. Baùo Caùo Toång Keát Ngaønh Noâng Nghieäp Naêm 2004. NGUYEÃN VAÊN HAÛO, 2000. Moät soá vaán ñeà kyõ thuaät nuoâi toâm suù coâng nghieäp. Nhaø xuaát baûn noâng nghieäp TP. Hoà Chí Minh. PHUÏ LUÏC 2: NHÖÕNG THOÂNG TIN CÔ BAÛN VEÀ VIEÄC KHAÛO SAÙT NGHEÀ NUOÂI TOÂM SUÙ QUAÛNG CANH CAÛI TIEÁN TAÏI XAÕ HOAØ TUÙ I. PHAÀN I : THOÂNG TIN CÔ BAÛN VEÀ CHUÛ HOÄ STT HOÏ VAØ TEÂN Tuoåi Trình ñoä vaên hoaù: caáp 1= 1; caáp 2=2; caáp 3=3; ñaïi hoïc=4; muø chöõ=5 Kinh nghieäm nuoâi (naêm) Giôùi tính: nam=1; nöõ=2 Soá nhaân khaåu Soá lao ñoäng trong gia ñình Soá ngöôøi tröïc tieáp nuoâi toâm Toång dieän tích (ha) 1 LÖU VAÊN MAØNH 30 2 5 1 3 2 2 0.27 2 DÖÔNG VAÊN TAØI 46 1 9 1 3 1 1 0.6 3 NGUYEÃN VAÊN DIEÄU 36 2 8 1 5 1 1 2 4 DÖÔNG VAÊN SOL 49 1 9 1 10 3 1 0.5 5 LEÂ THANH PHUÙ 44 1 12 1 5 1 1 2.2 6 NGUYEÃN VAÊN KHÔÛI 40 1 5 1 4 1 1 2 7 LEÂ THANH VAÂN 53 2 9 1 4 3 2 1 8 NGUYEÃN VAÊN HOAØNG 35 1 13 1 3 2 2 1.63 9 NGUYEÃN HÖÕU CHIEÁN 47 1 10 1 4 1 1 0.3 10 TRAÀN VAÊN BEÀN 40 1 10 1 5 2 2 0.6 11 NGUYEÃN VAÊN SAÙNG 38 2 6 1 5 4 2 0.3 12 TRAÀN QUOÁC AN 36 2 11 1 5 3 1 2.5 13 HUYØNH VAÊN ÖÛNG 30 3 10 1 2 2 1 0.6 14 BUØI VAÊN SÔN 54 1 9 1 7 5 1 0.5 15 PHAÏM MINH LIEÂM 37 1 6 1 4 2 2 0.76 16 NGUYEÃNVAÊN THAÛO 38 1 14 1 4 2 1 1.2 17 HUYØNH MINH ÑAÄM 28 3 10 1 4 4 2 1.3 18 NGUYEÃN HOAØNG NHANH 36 1 2 1 2 2 2 0.4 19 NGUYEÃN VAÊN TAØI 40 2 4 1 7 2 2 1.4 20 NGOÂ VAÊN CAÀN 60 2 8 1 8 6 1 0.9 21 NGUYEÃN MINH PHUÏNG 58 2 9 1 2 2 1 1.9 22 PHAÏM VAÊN TRÖÔØNG 35 1 5 1 4 2 1 0.9 23 TRÒNH VAÊN TÖ 54 2 10 1 4 4 2 1 24 NGUYEÃN VAÊN THAÏCH 44 1 7 1 6 2 2 0.5 25 ÑAËNG VAÊN XUAÂN 42 1 11 1 6 1 1 0.9 26 NGUYEÃN VAÊN HUM 54 1 8 1 8 6 1 2 27 LAÂM VAÊN MIEÀN 38 2 11 1 5 2 1 0.2 28 NGUYEÃN VAÊN QUAÄN 50 1 11 1 9 6 5 3 29 TRAÀN VAÊN MAÙT 50 1 9 1 5 5 5 2 30 DÖÔNG THANH HUØNG 42 2 9 1 4 2 2 0.8 31 DÖÔNG VAÊN YEÂN 49 1 5 1 5 3 3 1 STT HOÏ VAØ TEÂN Tuoåi Trình ñoä vaên hoaù: caáp 1= 1; caáp 2=2; caáp 3=3; ñaïi hoïc=4; muø chöõ=5 Kinh nghieäm nuoâi (naêm) Giôùi tính: nam=1; nöõ=2 Soá nhaân khaåu Soá lao ñoäng trong gia ñình Soá ngöôøi tröïc tieáp nuoâi toâm Toång dieän tích (ha) 32 DÖÔNG VAÊN LEÕN 40 2 5 1 5 2 2 2.05 33 DÖÔNG VAÊN SEÄN 50 1 10 1 4 2 2 1.3 34 AÂU VAÊN HUYEÄN 50 1 10 1 5 2 2 2.7 35 HUYØNH VAÊN HON 45 2 10 1 8 5 3 2 36 HUYØNH VAÊN HAÛI 40 1 9 1 4 2 1 1 37 NGUYEÃN HOAØNG EM 48 1 13 1 7 4 2 2.3 38 LEÂ MINH ÑIEÄN 36 2 10 1 5 3 3 2 39 TRÖÔNG VAÊN HUEÄ 53 5 11 1 5 5 5 1 40 LEÂ THÒ MOÙT 51 2 10 2 3 2 2 1 41 VOÕ VAÊN DUÕNG 54 2 10 1 4 4 2 2 42 TRAÀN VAÊN QUOÁC 36 1 12 1 4 1 1 0.6 43 DÖÔNG VAÊN NHAÁT 27 3 2 1 3 2 2 0.64 44 PHAÏM VAÊN DUÕNG 47 1 9 1 5 2 2 1.2 45 DÖÔNG VAÊN SUM 48 2 7 1 6 2 2 0.9 46 TRAÀN VAÊN HOAØNH 63 1 10 1 6 5 4 1.6 47 DÖÔNG VAÊN CAÁT 45 2 5 1 5 2 2 0.6 48 DÖÔNG VAÊN LAÄP 45 2 4 1 3 1 1 0.3 49 HUYØNH PHÖÔÙC SAÛNG 74 5 11 1 5 4 2 2 50 NGUYEÃN THANH QUOÁC 39 2 10 1 4 1 1 0.4 51 VOÕ VAÊN SUM 44 2 5 1 3 1 1 0.6 52 DÖÔNG VAÊN SONG 51 1 8 1 4 2 1 1 53 HUYØNH CHUÙC MÖØNG 35 1 10 1 5 2 2 1.9 54 TRÖÔNG CHÍNH 46 1 5 1 5 5 2 1.5 55 NGUYEÃN VAÊN LUOÂNG 75 5 7 1 6 4 4 1 56 NGUYEÃN VAÊN KHOAI 44 2 10 1 7 2 2 2 57 PHAÏM VAÊN HUØNG 62 1 10 1 6 5 2 3 58 NGUYEÃN VAÊN SYÕ 41 2 10 1 6 2 2 2.5 59 LEÂ VAÊN TUAÁN 32 2 5 1 3 2 2 1 60 PHAÏM VAÊN KEÁ 54 2 13 1 4 3 3 2.2 61 NGUYEÃN VAÊN SÔN 54 1 9 1 7 2 2 1.2 62 MGUYEÂN VAÊN LIEÄT 47 5 9 1 5 2 2 1.4 63 NGUYEÃN MÖÔØI BA 64 1 15 1 7 4 4 3 64 TRAÀN SÔNÛ 38 2 10 1 3 2 2 1 65 LEÂ THÒ NGOÂ 65 1 11 2 7 5 5 3 66 LÖÔNG ÑAÉC CHAÂU 61 1 13 1 5 3 2 1.5 67 NGUYEÃN VAÊN TIEÁN 61 1 10 1 7 5 5 7 68 NGUYEÃN TAÁN LOÄC 50 2 9 1 4 2 2 0.8 69 NGUYEÃN VAÊN SAÙU 64 1 4 1 10 3 2 0.3 70 LEÂ VAÊN NGUÕ 61 1 5 1 5 2 2 1.5 PHAÀN II: THOÂNG TIN VEÀ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT STT HOÏ VAØ TEÂN Toång dieän tích (ha) Chi phí con gioáng bình quaân/ha (1000 ñ) Chi phí thöùc aên/ha (1000 ñ) Chi phí phaân boùn, voâi, hoaù chaát/ ha (1000 ñ) Chi phí naêng löôïng/ha (1000 ñ) Chi phí thu hoaïch/ ha (1000 ñ) Chi phí lao ñoäng gia ñình/ ha (1000 ñ) Toång bieán phí/ha (1000 ñ) 1 LÖU VAÊN MAØNH 0.27 7129 3703 1851 518 926 5185 21167 2 DÖÔNG VAÊN TAØI 0.6 5166 2083 1166 350 833 8500 18450 3 NGUYEÃN VAÊN DIEÄU 2 2666 4722 750 120 278 1350 14637 4 DÖÔNG VAÊN SOL 0.5 1800 9000 3000 490 1000 5400 21690 5 LEÂ THANH PHUÙ 2.2 3000 16467 7009 313 476 2045 31129 6 NGUYEÃN VAÊN KHÔÛI 2 1800 11239 7385 937 556 2000 25417 7 LEÂ THANH VAÂN 1 3150 4500 1500 975 500 6500 17425 8 NGUYEÃN VAÊN HOAØNG 1.63 5859 28438 13865 1352 2344 4417 62411 9 NGUYEÃN HÖÕU CHIEÁN 0.3 2880 10000 5000 666 4000 12000 34880 10 TRAÀN VAÊN BEÀN 0.6 6500 56000 10883 2816 1250 7500 85783 11 NGUYEÃN VAÊN SAÙNG 0.3 1950 17280 2720 230 1667 12000 36247 12 TRAÀN QUOÁC AN 2.5 2954 3876 1708 360 227 2880 12807 13 HUYØNH VAÊN ÖÛNG 0.6 5000 21900 11050 2500 1250 4500 46700 14 BUØI VAÊN SÔN 0.5 600 1904 2096 0 200 7200 12600 15 PHAÏM MINH LIEÂM 0.76 4855 869 526 131 0 3684 10461 16 NGUYEÃNVAÊN THAÛO 1.2 5000 4375 583 400 625 5000 17233 17 HUYØNH MINH ÑAÄM 1.3 5000 3333 3846 384 0 2077 15026 18 NGUYEÃN HOAØNG NHANH 0.4 11812 60000 15000 1000 2000 26000 117063 19 NGUYEÃN VAÊN TAØI 1.4 6600 29040 7828 392 700 5107 50526 20 NGOÂ VAÊN CAÀN 0.9 2900 24000 2222 333 1000 4500 35511 21 NGUYEÃN MINH PHUÏNG 1.9 4737 1315 263 50 0 1421 8313 22 PHAÏM VAÊN TRÖÔØNG 0.9 9000 6250 4444 1111 0 3889 28028 23 TRÒNH VAÊN TÖ 1 10353 4705 3000 100 0 2800 21259 24 NGUYEÃN VAÊN THAÏCH 0.5 3500 15000 2000 576 625 10400 32901 25 ÑAËNG VAÊN XUAÂN 0.9 8250 1875 555 1944 625 2722 16528 26 NGUYEÃN VAÊN HUM 2 1385 8076 1750 260 231 1800 14002 27 LAÂM VAÊN MIEÀN 0.2 16875 17500 12500 1000 1500 18000 69875 28 NGUYEÃN VAÊN QUAÄN 3 3900 3300 1700 240 333 4267 14740 29 TRAÀN VAÊN MAÙT 2 1313 937 350 100 313 7250 10563 30 DÖÔNG THANH HUØNG 0.8 877 5384 1250 175 369 8125 16806 31 DÖÔNG VAÊN YEÂN 1 6500 25000 6000 2000 375 10200 50275 32 DÖÔNG VAÊN LEÕN 2.05 1784 28022 7395 1365 811 6244 46206 33 DÖÔNG VAÊN SEÄN 1.3 3392 2307 615 115 231 4923 12046 STT HOÏ VAØ TEÂN Toång dieän tích (ha) Chi phí con gioáng bình quaân/ ha (1000 ñ) Chi phí thöùc aên/ ha (1000 ñ) Chi phí phaân boùn, voâi, hoaù chaát/ ha (1000 ñ) Chi phí naêng löôïng/ha (1000 ñ) Chi phí thu hoaïch/ha (1000 ñ) Chi phí lao ñoäng gia ñình/ ha (1000 ñ) Toång bieán phí/ha (1000 ñ) 34 AÂU VAÊN HUYEÄN 2.7 2000 2880 1037 111 300 3852 10921 35 HUYØNH VAÊN HON 2 7000 3000 2500 96 250 2550 16396 36 HUYØNH VAÊN HAÛI 1 7500 5000 1000 185 0 2700 18385 37 NGUYEÃN HOAØNG EM 2.3 7500 9600 1434 334 250 4957 26685 38 LEÂ MINH ÑIEÄN 2 7059 9444 1970 800 382 6800 27456 39 TRÖÔNG VAÊN HUEÄ 1 7000 2222 1000 240 611 9300 20623 40 LEÂ THÒ MOÙT 1 3667 3777 1500 96 111 2000 12652 41 VOÕ VAÊN DUÕNG 2 2000 800 700 60 0 1400 5960 42 TRAÀN VAÊN QUOÁC 0.6 4650 13333 3666 1750 667 9000 34733 43 DÖÔNG VAÊN NHAÁT 0.64 3600 27000 4375 1125 1500 16250 54319 44 PHAÏM VAÊN DUÕNG 1.2 2379 24650 12917 1301 1339 4500 50837 45 DÖÔNG VAÊN SUM 0.9 5333 1666 555 213 833 8889 19158 46 TRAÀN VAÊN HOAØNH 1.6 2769 2692 1562 60 231 3000 12190 47 DÖÔNG VAÊN CAÁT 0.6 7500 7666 833 583 1250 7500 26167 48 DÖÔNG VAÊN LAÄP 0.3 4500 34560 5440 466 833 13500 60100 49 HUYØNH PHÖÔÙC SAÛNG 2 1333 833 500 49 0 1800 5015.7 50 NGUYEÃN THANH QUOÁC 0.4 7200 2857 2500 350 1429 6750 22336 51 VOÕ VAÊN SUM 0.6 4510 14000 4166 1983 1000 7500 33660 52 DÖÔNG VAÊN SONG 1 1950 7500 1000 240 750 5400 17140 53 HUYØNH CHUÙC MÖØNG 1.9 6563 8250 3263 526 750 4105 24510 54 TRÖÔNG CHÍNH 1.5 2000 1000 666 133 167 1733 6366.7 55 NGUYEÃN VAÊN LUOÂNG 1 5921 10316 1500 690 526 7200 26853 56 NGUYEÃN VAÊN KHOAI 2 3667 6944 1250 750 306 3850 17117 57 PHAÏM VAÊN HUØNG 3 1500 428 433 58 0 666.7 3753.6 58 NGUYEÃN VAÊN SYÕ 2.5 2708 5833 400 200 208 1560 11710 59 LEÂ VAÊN TUAÁN 1 4667 50000 5500 600 833 5600 68200 60 PHAÏM VAÊN KEÁ 2.2 1591 727 863 227 0 772.7 4636.4 61 NGUYEÃN VAÊN SÔN 1.2 3750 1000 416 0 208 2667 8875 62 MGUYEÂN VAÊN LIEÄT 1.4 4167 11250 1071 1071 1250 5714 25595 63 NGUYEÃN MÖÔØI BA 3 12083 4000 1166 286 208 3467 22212 64 TRAÀN SÔN THUYÛ 1 2222 1000 500 95 111 1300 5728.3 65 LEÂ THÒ NGOÂ 3 2083 12500 1666 350 375 3400 21042 66 LÖÔNG ÑAÉC CHAÂU 1.5 3793 26593 7600 3000 759 7933 55011 67 NGUYEÃN VAÊN TIEÁN 7 3000 3333 1428 714 167 2286 12214 68 NGUYEÃN TAÁN LOÄC 0.8 2781 6525 1875 187 625 8750 22619 69 NGUYEÃN VAÊN SAÙU 0.3 8000 21867 4000 1000 1500 40000 80367 70 LEÂ VAÊN NGUÕ 1.5 4267 8066 666 600 333 3000 18600 PHAÀN III: HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ CUÛA MOÂ HÌNH NUOÂI TOÂM STT HOÏ VAØ TEÂN Toång bieán phí/ha (1000 ñ) Khaáu hao/ ha (1000 ñ) Chi phí cô hoäi/ ha (1000 ñ) Toång chi phí/ha (1000 ñ) Naêng suaát (kg/ha) Ñôn giaù (1000 ñ) Toång doanh thu/ ha (1000 ñ) Lôïi nhuaän/ ha (1000ñ) Thu nhaäp/ha (1000ñ) 1 LÖU VAÊN MAØNH 21167 1704 127 22997 118 25 2963 -20034 -14849 2 DÖÔNG VAÊN TAØI 18450 689 111 19250 500 20 10000 -9250 -750 3 NGUYEÃN VAÊN DIEÄU 14637 727 88 15451 194 45 8750 -6701 -5351 4 DÖÔNG VAÊN SOL 21690 1380 130 23200 500 75 37500 14300 19700 5 LEÂ THANH PHUÙ 31129 715 187 32031 666 85 56667 24636 26681 6 NGUYEÃN VAÊN KHÔÛI 25417 430 153 25999 472 98 46278 20278 22278 7 LEÂ THANH VAÂN 17425 720 105 18250 115 110 12650 -5600 900 8 NGUYEÃN VAÊN HOAØNG 62411 1313 374 64098 859 100 85938 21840 26257 9 NGUYEÃN HÖÕU CHIEÁN 34880 1800 209 36889 436 90 39240 2351 14351 10 TRAÀN VAÊN BEÀN 85783 1556 515 87854 2333 102 238000 150146 157646 11 NGUYEÃN VAÊN SAÙNG 36247 3533 217 39997 600 100 60000 20003 32003 12 TRAÀN QUOÁC AN 12807 597 77 13481 186 60 11182 -2299 581 13 HUYØNH VAÊN ÖÛNG 46700 1867 280 48847 750 100 75000 26153 30653 14 BUØI VAÊN SÔN 12600 200 76 12876 80 100 8000 -4876 2324 15 PHAÏM MINH LIEÂM 10461 1719 63 12244 0 0 0 -12244 -8559 16 NGUYEÃNVAÊN THAÛO 17233 2633 103 19970 333 40 13333 -6637 -1637 17 HUYØNH MINH ÑAÄM 15026 954 90 16070 0 0 0 -16070 -13993 18 NGUYEÃN HOAØNG NHANH 117063 2650 702 120415 1750 104 182000 61585 87585 19 NGUYEÃN VAÊN TAØI 50526 800 303 51629 800 90 72000 20371 25478 20 NGOÂ VAÊN CAÀN 35511 2726 213 38450 740 104 76960 38510 43010 21 NGUYEÃN MINH PHUÏNG 8313.7 600 50 8964 0 0 0 -8964 -7543 22 PHAÏM VAÊN TRÖÔØNG 28028 1037 168 29233 0 0 0 -29233 -25344 23 TRÒNH VAÊN TÖ 21259 1953 128 23340 0 0 0 -23340 -20540 24 NGUYEÃN VAÊN THAÏCH 32901 2120 197 35218 375 106 39750 4532 14932 25 ÑAËNG VAÊN XUAÂN 16528 793 99 17420 187 20 3750 -13670 -10947 26 NGUYEÃN VAÊN HUM 14002 403 84 14490 230 125 28846 14356 16156 27 LAÂM VAÊN MIEÀN 69875 2800 419 73094 250 40 10000 -63094 -45094 28 NGUYEÃN VAÊN QUAÄN 14740 1191 88 16020 123 90 11100 -4920 -653 29 TRAÀN VAÊN MAÙT 10563 353 63 10979 156 60 9375 -1604 5646 30 DÖÔNG THANH HUØNG 16806 997 101 17903 138 140 19385 1481 9606 31 DÖÔNG VAÊN YEÂN 50275 2400 302 52977 1250 140 175000 122023 132223 32 DÖÔNG VAÊN LEÕN 46206 1190 277 47674 972 120 116757 69083 75327 33 DÖÔNG VAÊN SEÄN 12046 138 72 12257 342 45 15404 3147 8070 34 AÂU VAÊN HUYEÄN 10921 1289 66 12275 100 105 10500 -1775 2077 35 HUYØNH VAÊN HON 16396 787 98 17281 125 40 5000 -12281 -9731 STT HOÏ VAØ TEÂN Toång bieán phí/ha (1000 ñ) Khaáu hao/ ha (1000 ñ) Chi phí cô hoäi/ha (1000 ñ) Toång chi phí/ha (1000 ñ) Naêng suaát (kg/ha/naêm) Ñôn giaù (1000 ñ) Toång doanh thu/ ha (1000 ñ) Lôïi nhuaän/ha (1000ñ) Thu nhaäp/ha (1000ñ) 36 HUYØNH VAÊN HAÛI 18385 3120 110 21615 0 0 0 -21615 -18915 37 NGUYEÃN HOAØNG EM 26685 820 160 27665 500 62 31000 3335 8291 38 LEÂ MINH ÑIEÄN 27456 2120 165 29741 392 102 40080 10339 17139 39 TRÖÔNG VAÊN HUEÄ 20623 3413 124 24160 55 90 5000 -19160 -9860 40 LEÂ THÒ MOÙT 12652 1247 76 13974 44 20 889 -13085 -11085 41 VOÕ VAÊN DUÕNG 5960 1130 36 7126 0 0 0 -7126 -5726 42 TRAÀN VAÊN QUOÁC 34733 1200 208 36142 250 140 35000 -1142 7858 43 DÖÔNG VAÊN NHAÁT 54319 2275 326 56920 833 125 104167 47247 63497 44 PHAÏM VAÊN DUÕNG 50837 861 305 52003 906 97 87906 35903 40403 45 DÖÔNG VAÊN SUM 19158 874 115 20147 166 80 13333 -6813 2075 46 TRAÀN VAÊN HOAØNH 12190 504 73 12767 346 40 13846 1079 4079 47 DÖÔNG VAÊN CAÁT 26167 1050 157 27374 500 50 25000 -2374 5126 48 DÖÔNG VAÊN LAÄP 60100 1756 361 62216 1600 110 176000 113784 127284 49 HUYØNH PHÖÔÙC SAÛNG 5015.7 2080 30 7126 0 0 0 -7126 -5326 50 NGUYEÃN THANH QUOÁC 22336 2750 134 25220 128 30 3857 -21363 -14613 51 VOÕ VAÊN SUM 33660 1878 202 35740 730 107 78110 42370 49870 52 DÖÔNG VAÊN SONG 17140 600 103 17843 141 140 19833 1990 7390 53 HUYØNH CHUÙC MÖØNG 24510 1849 147 26506 300 100 30000 3494 7599 54 TRÖÔNG CHÍNH 6366.7 747 38 7152 66 30 2000 -5152 -3418 55 NGUYEÃN VAÊN LUOÂNG 26853 3120 161 30134 589 80 47158 17024 24224 56 NGUYEÃN VAÊN KHOAI 17117 1090 103 18309 166 130 21667 3357 7207 57 PHAÏM VAÊN HUØNG 3753.6 262 23 4038 0 0 0 -4038 -3372 58 NGUYEÃN VAÊN SYÕ 11710 989 70 12770 208 96 20000 7230 8790 59 LEÂ VAÊN TUAÁN 68200 1237 409 69846 1333 70 93333 23487 29087 60 PHAÏM VAÊN KEÁ 4636.4 1624 28 6288 0 0 0 -6288 -5516 61 NGUYEÃN VAÊN SÔN 8875 83 53 9012 100 20 2000 -7012 -4345 62 MGUYEÂN VAÊN LIEÄT 25595 536 154 26285 458 112 51333 25049 30763 63 NGUYEÃN MÖÔØI BA 22212 1767 133 24112 166 60 10000 -14112 -10645 64 TRAÀN SÔN THUYÛ 5728.3 2727 34 8489 55 45 2500 -5989 -4689 65 LEÂ THÒ NGOÂ 21042 498 126 21666 312 80 25000 3334 6734 66 LÖÔNG ÑAÉC CHAÂU 55011 1898 330 57239 827 146 120828 63588 71522 67 NGUYEÃN VAÊN TIEÁN 12214 371 73 12659 166 90 15000 2341 4627 68 NGUYEÃN TAÁN LOÄC 22619 1192 136 23946 187 140 26250 2304 11054 69 NGUYEÃN VAÊN SAÙU 80367 3044 482 83893 666 120 80000 -3893 36107 70 LEÂ VAÊN NGUÕ 18600 755 112 19466 486 124 60347 40880 43880 PHUÏ LUÏC 3: MOÄT SOÁ YEÁU TOÂ LIEÂN QUAN ÑEÁN NAÊNG SUAÁT NUOÂI TOÂM STT HOÏ VAØ TEÂN Dieän tích nuoâi (ha) Tuoåi Trình ñoä vaên hoaù: caáp 1= 1; caáp 2=2; caáp 3=3; ñaïi hoïc=4; muø chöõ=5 Kinh nghieäm nuoâi (naêm) Löôïng thöùc aên (kg/ha) Soá löôïng gioáng thaû (con /ha) (1000) 1 LÖU VAÊN MAØNH 0.27 30 2 5 140 203.70 2 DÖÔNG VAÊN TAØI 0.6 46 1 9 121 116.67 3 NGUYEÃN VAÊN DIEÄU 1.8 36 2 8 262 66.67 4 DÖÔNG VAÊN SOL 0.5 49 1 9 500 40.00 5 LEÂ THANH PHUÙ 2.1 44 1 12 1238 85.71 6 NGUYEÃN VAÊN KHÔÛI 1.8 40 1 5 802 30.00 7 LEÂ THANH VAÂN 1 53 2 9 250 70.00 8 NGUYEÃN VAÊN HOAØNG 1.28 35 1 13 1579 125.00 9 NGUYEÃN HÖÕU CHIEÁN 0.25 47 1 10 624 48.00 10 TRAÀN VAÊN BEÀN 0.6 40 1 10 3733 100.00 11 NGUYEÃN VAÊN SAÙNG 0.3 38 2 6 960 43.33 12 TRAÀN QUOÁC AN 2.2 36 2 11 276 59.09 13 HUYØNH VAÊN ÖÛNG 0.4 30 3 10 1200 100.00 14 BUØI VAÊN SÔN 0.5 54 1 9 112 20.00 15 PHAÏM MINH LIEÂM 0.69 37 1 6 47 97.10 16 NGUYEÃNVAÊN THAÛO 1.2 38 1 14 308 125.00 17 HUYØNH MINH ÑAÄM 1.2 28 3 10 187 125.00 18 NGUYEÃN HOAØNG NHANH 0.4 36 1 2 3325 157.50 19 NGUYEÃN VAÊN TAØI 1 40 2 4 1600 110.00 20 NGOÂ VAÊN CAÀN 0.5 60 2 8 1500 58.00 21 NGUYEÃN MINH PHUÏNG 1.9 58 2 9 72 105.26 22 PHAÏM VAÊN TRÖÔØNG 0.8 35 1 5 337 150.00 23 TRÒNH VAÊN TÖ 0.85 54 2 10 335 188.24 24 NGUYEÃN VAÊN THAÏCH 0.4 44 1 7 570 50.00 25 ÑAËNG VAÊN XUAÂN 0.8 42 1 11 103 150.00 26 NGUYEÃN VAÊN HUM 1.3 54 1 8 446 23.08 27 LAÂM VAÊN MIEÀN 0.2 38 2 11 1605 225.00 28 NGUYEÃN VAÊN QUAÄN 3 50 1 11 183 60.00 29 TRAÀN VAÊN MAÙT 1.6 50 1 9 66 21.88 30 DÖÔNG THANH HUØNG 0.65 42 2 9 292 23.08 31 DÖÔNG VAÊN YEÂN 0.8 49 1 5 1387 93.75 32 DÖÔNG VAÊN LEÕN 1.85 40 2 5 1513 32.43 33 DÖÔNG VAÊN SEÄN 1.3 50 1 10 127 37.69 34 AÂU VAÊN HUYEÄN 2.5 50 1 10 160 40.00 STT HOÏ VAØ TEÂN Dieän tích nuoâi (ha) Tuoåi Trình ñoä vaên hoaù: caáp 1= 1; caáp 2=2; caáp 3=3; ñaïi hoïc=4; muø chöõ=5 Kinh nghieäm nuoâi (naêm) Löôïng thöùc aên (kg/ha) Soá löôïng gioáng thaû (con /ha) (1000) 35 HUYØNH VAÊN HON 2 45 2 10 200 175.00 36 HUYØNH VAÊN HAÛI 0.8 40 1 9 275 125.00 37 NGUYEÃN HOAØNG EM 2 48 1 13 800 100.00 38 LEÂ MINH ÑIEÄN 1.7 36 2 10 524.706 117.65 39 TRÖÔNG VAÊN HUEÄ 0.9 53 5 11 138.889 155.56 40 LEÂ THÒ MOÙT 0.9 51 2 10 268.889 66.67 41 VOÕ VAÊN DUÕNG 2 54 2 10 44 50.00 42 TRAÀN VAÊN QUOÁC 0.6 36 1 12 741.667 103.33 43 DÖÔNG VAÊN NHAÁT 0.6 27 3 2 1500 80.00 44 PHAÏM VAÊN DUÕNG 1.12 47 1 9 1450 36.61 45 DÖÔNG VAÊN SUM 0.9 48 2 7 97.7778 88.89 46 TRAÀN VAÊN HOAØNH 1.3 63 1 10 192.308 46.15 47 DÖÔNG VAÊN CAÁT 0.6 45 2 5 535 166.67 48 DÖÔNG VAÊN LAÄP 0.3 45 2 4 1916.67 100.00 49 HUYØNH PHÖÔÙC SAÛNG 1.8 74 5 11 46.1111 16.67 50 NGUYEÃN THANH QUOÁC 0.35 39 2 10 171.429 102.86 51 VOÕ VAÊN SUM 0.5 44 2 5 820 82.00 52 DÖÔNG VAÊN SONG 0.6 51 1 8 428.333 43.33 53 HUYØNH CHUÙC MÖØNG 1.6 35 1 10 537.5 93.75 54 TRÖÔNG CHÍNH 1.5 46 1 5 66.6667 33.33 55 NGUYEÃN VAÊN LUOÂNG 0.95 75 5 7 789.474 78.95 56 NGUYEÃN VAÊN KHOAI 1.8 44 2 10 383.333 61.11 57 PHAÏM VAÊN HUØNG 2.8 62 1 10 32.8571 21.43 58 NGUYEÃN VAÊN SYÕ 2.4 41 2 10 366.667 41.67 59 LEÂ VAÊN TUAÁN 0.9 32 2 5 2777.78 77.78 60 PHAÏM VAÊN KEÁ 2.2 54 2 13 40 45.45 61 NGUYEÃN VAÊN SÔN 1.2 54 1 9 76.6667 83.33 62 MGUYEÂN VAÊN LIEÄT 1.2 47 5 9 700 83.33 63 NGUYEÃN MÖÔØI BA 2.4 64 1 15 266.667 154.17 64 TRAÀN SÔN THUYÛ 0.9 38 2 10 55.5556 44.44 65 LEÂ THÒ NGOÂ 2.4 65 1 11 691.667 41.67 66 LÖÔNG ÑAÉC CHAÂU 1.45 61 1 13 1475.86 75.86 67 NGUYEÃN VAÊN TIEÁN 6 61 1 10 266.667 50.00 68 NGUYEÃN TAÁN LOÄC 0.8 50 2 9 362.5 62.50 69 NGUYEÃN VAÊN SAÙU 0.3 64 1 4 1266.67 133.33 70 LEÂ VAÊN NGUÕ 1.5 61 1 5 1000 66.67 PHUÏ LUÏC 4: KEÁT QUAÛ ÖÔÙC LÖÔÏNG MOÄT SOÁ YEÁU TOÁ LIEÂN QUAN ÑEÁN NAÊNG SUAÁT NUOÂI TOÂM 4.1 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá löôïng gioáng thaû töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.08055 R Square 0.006488 Adjusted R Square -0.00812 Standard Error 452.4955 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 90927.2 90927.2 0.444084 0.507412 Residual 68 13923150 204752.2 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 341.8572 109.5679 3.120048 0.002653 123.2179 560.4965 123.2179 560.4965 X1: Soá löôïng gioáng thaû 0.000755 0.001133 0.666396 0.507412 -0.00151 0.003016 -0.00151 0.003016 4.2 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá löôïng thöùc aên töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.932375 R Square 0.869324 Adjusted R Square 0.867402 Standard Error 164.1066 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 12182771 12182771 452.3702 9.21E-32 Residual 68 1831306 26930.97 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 30.38807 26.37311 1.152237 0.253259 -22.2386 83.01475 -22.2386 83.01475 X2: Löôïng thöùc aên 0.555172 0.026102 21.269 9.21E-32 0.503085 0.607258 0.503085 0.607258 4.3 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá kinh nghieäm nuoâi töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.369733 R Square 0.136702 Adjusted R Square 0.124007 Standard Error 421.8015 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 1915757 1915757 10.76773 0.001632 Residual 68 12098321 177916.5 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 919.6449 164.6359 5.585931 4.43E-07 591.1193 1248.171 591.1193 1248.171 X3: Kinh nghieäm nuoâi -58.92 17.95562 -3.28142 0.001632 -94.7498 -23.0901 -94.7498 -23.0901 4.4 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá dieän tích töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.276747 R Square 0.076589 Adjusted R Square 0.063009 Standard Error 436.2398 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 1073325 1073325 5.640018 0.020382 Residual 68 12940753 190305.2 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 578.0746 89.48647 6.459911 1.31E-08 399.5073 756.642 399.5073 756.642 X4: Dieän tích nuoâi(ha) -137.686 57.97601 -2.37487 0.020382 -253.375 -21.9964 -253.375 -21.9964 4.5 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá tuoåi töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.192414 R Square 0.037023 Adjusted R Square 0.022862 Standard Error 445.4877 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 518845.5 518845.5 2.614367 0.11053 Residual 68 13495232 198459.3 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 789.3504 243.3826 3.243248 0.001833 303.6882 1275.013 303.6882 1275.013 X 5: Tuoåi -8.21249 5.079155 -1.6169 0.11053 -18.3478 1.922802 -18.3478 1.922802 4.4 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá tuoåi töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.081462 R Square 0.006636 Adjusted R Square -0.00797 Standard Error 452.4619 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 1 92998.36 92998.36 0.454267 0.5026 Residual 68 13921079 204721.8 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 467.9051 107.4086 4.356308 4.57E-05 253.5746 682.2356 253.5746 682.2356 X6: Trình ñoä vaên hoaù -36.7925 54.58881 -0.67399 0.5026 -145.723 72.13771 -145.723 72.13771 4.7 Keát quaû öôùc löôïng yeáu toá kinh nghieäm vaø löôïng thöùc aên töông quan ñeán naêng suaát nuoâi toâm Regression Statistics Multiple R 0.933839 R Square 0.872055 Adjusted R Square 0.868236 Standard Error 163.5899 Observations 70 ANOVA df SS MS F Significance F Regression 2 12221046 6110523 228.3312 1.22E-30 Residual 67 1793031 26761.66 Total 69 14014078 Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% Intercept 91.50116 75.87041 1.522348 0.132628 -35.9369 266.9392 -35.9369 266.9392 X2: Löôïng thöùc aên 0.433775 0.027711 19.62337 1.76E-29 0.488464 0.599085 0.488464 0.599085 X3: Kinh nghieäm nuoâi -8.86918 7.416231 -1.19591 0.235945 -23.672 5.933685 -23.672 5.933685

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van hoan thanh anh.doc
  • pdfluan van hoan thanh anh.pdf
Luận văn liên quan